Veiledning ME IGHETSFAKULTETET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning ME IGHETSFAKULTETET"

Transkript

1 Veiledning for Det teologiske studium ved ME IGHETSFAKULTETET 6. utgave Utarbeidet av Det teologiske Menighetsfakultet Oslo 1968 Universitetsforlaget

2 1 INNHOLD (Til de enkelte disipliner, se egne innholdsfortegnelser) Side Kap. I: A, Innledning 2 B. Innmelding 4 C. Oversikt over studiets oppbygning og gang 5 1) De forberedende prøver 5 ~, Immatrikulering, pensum, undervisning 5 b. Vink for studiet 6 2) Innføringskursene 7 a. Obli oriske kurs 7 b. Kurs med frivillig deltagelse 8 3) Om gangen i hovedstudiet (teoretikum) 9 4) Det praktisk-teologiske seminar 11 D. Eksamensre ement etc Reglement for teologisk embetseksamen 12 2 Iding til embetseksamen 16 3 Regler for kandidater ved skriftlig prøve E. Organisasj on blant studerltene 1 Studentsamskipnaden 2 Studentutvalg, almannamøte 3 Fakultetsråd Kap. Il: Det gamle testamente 20 I Misjonsvitenskap og Religionshistorie Kap. IV: Kirkehistorie Kap. V: Det nye testamente Kap. VI:. stematisk te ol ogi Kap. VII: Religionspedagogikk Kap. VIII: Det praktisk-teologi:<l:e seminar Denne utgave inneholder i forhold til utgaven av 1966 en del tilføyelser og endringer i litteraturhenvisningene, dessuten nytt karaktersystem for embetseksamen og nytt reglement for eksamen ved praktikum Studieveiledningen er - for så vidt angår ()~csaj11enskr2.v og pensa for teologis1-;: embetseksamen - godkj ent av Kirke- og undervisningsdepartementet

3 2. I. Innledning K a p. I A. Inn led n ing Det teologiske Menighetsfakultet ble stiftet den 16. oktober 1907 og begynte sin virksomhet høsten 1 Navnet uttrykker dets dobbelte sikte. Som He.niglletsfakultet vil det hevde kirkens og menighetens tro i presteutdannelsen. Det har til formål å utdanne prester for Den norske kirke på grunnlag av Guds ord og kirkens evangelisk-lutherske bekjennelse. Det vil herunder være en hovedoppgave å vekke og bevare sant kristelig liv hos de studerende (Grunnreglene 1), likesom det skal tas sikte på å lede dem til forståelse av det kristelige li v og arbeid ute blant folket ( 6). Samtidtg vil Mentghetsfakul tetet som teologisk. fakultet opprettholde presteutdannelsens akademiske karakter og standard. Dets forelesninger og øvelser til sikter å vitenskal)elig utdannelse i studentene en full de di sj_pliner og pensa som er fore- skrevet for det teologiske studium ved Universitetet ( 6). Til dets professorer og øvrige lærere stilles de samme kompetansekrav som til Universitetets. Fra høsten 1967 har Menighetsfakultetet opprettet et "Insti tutt for kristendomskunnskapl!, hvor det gis undervisning og avholdes eksamen i dette fag. Også lærere i kristendom kan altså få sin utdannelse ved Menighetsfakultetet. Noe helt nytt betyr ikke dette i fakultetets historie, I årenes løp har flere hundre teologtske kandidater fra Menighetsfakultet hatt sitt arbeid som kristendomslærere i skolen, foruten at prester ofte har hatt timer i faget i skolen. Da Menighet sfakultetet i sin tid ble opprettet, skjedde dette som en protest mot en universitetsteologi o sa som på

4 3. viktige punkter hadde brutt med 1. Innledning den evangelisk-lutherske bekjennelse. Det gjør fremdeles bevisst front mot en teologi som strider mot skrift og bekj enneise. i teologien i Den seneste utvikling inn- og utland har bel(reftet at den teologiske forskning og undervisning ofte blir påvirket av fremmede forutsetninger som lett kan komme til å tilsløre den bibelske virkelighet og Bibelens egenart. Denne egenart kan etter Menighetsfakultetets syn kun pes og fastholdes aven forskning som har sin forankring i og en levende forbindelse med kirkens tro og bel(j enneise. For at en slik teol,skal kunne hevde seg i kirkens liv og i den teol nødvendig at den utformes ske debatt er det akademisk basis innenfor rammen av et teologisk fakultet, som virker bl.a. gjennom viten lige og populærvitenskapelige publikasjoner og gjennom akademisk undervisning. For øvrig hevder Menighetsfakultetet sin rett og betydning som uttrykk for det ansvar for presteutdannei sen som ler den troende me Dets virksomhet holdes i gang ved menighetenes og enkeltpersoners (foreningers) frivillige bidrag uten noen økonomisk støtte fra staten. e st8~smyndigheter har for lengst ent \VIe hetsfakultetet som en med det teol ske Universitetsfakultet likestillet institusjon det gj elder te 01,sk ut danne l se og Ved lov av 16. mai 1913 ble det tilstått Menighetsfakultetet rett til å avholde teologisk embetseksamen med samme virkning som Universitetets, og ved lov av 10. juli 1925 også rett til å avholde praktisk-teologisk eksamen. Det er blitt praksis at Menighetsfakultetet ved siden av det annet teologiske fakultet benyttes som ~rkedepartementets konsulent i f.eks. lov- og skolesaker hvor teologiske eller kirkelige spørsmål er berørt. Eksamen i kristendomskunnskap avlagt ved 1'1enighet sfakul tetet er nylig godkj ent av Det akademi ske Kollegium ved Universitetet i 0f310 som del av historisk -filosofisk eller realfaglig embetseksamen (eller lavere eksamener). For studiet i kristendomskunnskap henvises til egen studieplan.

5 I. Innmelding m.m. Inn mel din g m.m. For å bli innskrevet som teologisk student ved Menighetsfakultetet må en ha examen artium. Menighetsfakultetets grunnregler forutsetter dessuten at en må tilhøre den evangelisk-lutherske konfesjon. For øvrig har fakultetets professorråd vedtatt følgende regler for innskrivningen: Studenten må personlig møte opp hos fakultetets dekanus for å melde seg inn. Forut for dette skal han ha innsendt en søknad om opptagelse hvor han gjør rede for sine grunner til å velge det teologiske studium. Søknaden skal være ledsaget av 1) attest for moralsk vandel, 2) konfirmasjonsattest og 3) vitnesbyrd om examen artium. Man bør helst la seg innskrive ved begynnelsen av første studiesemester i Oslo (altså før man har tatt de forberedende prøver) for på denne måte straks å komme i kontakt med fakul tetet~ og mil j øet der. Innskri vningen kan dog også finne sted ellers i semesteret. Ved innskrivningen får studenten et legitimasjonskort (studiekort) (hvortil trenges 4 pass-foto). Om avgifter, nøkler etc. se eget oppslag. For å kunne melde seg opp til embetseksamens 1. avdeling må en ha vært j~nnskrevet som student minst år (1ov om Menighetsfaku1tetet av 16. mai "1913, 3). - En må være innskrevet som student for å kunne delta i det obligatoriske innføringskurs (eller snarest bringe innskri vningen i orden). Dersom en student som tidligere er blitt re1egert ved Universitetet eller ved noen annen akademisk institusjon, ønsker å bli innskrevet som studerende ved Menighetsfakultetet, plikter han ved innskrivningen å opplyse om saken, selv om relegasjonen ikke lenger står ved makt. Unnlater han å gjøre dette, er innskrivningen ugyldig. Viser en student ved Menighetsfakultetet forargelig adferd eller for øvrig en opptreden som ikke er forenlig med det å studere teologi eller kristendomskunnskap, har fakultetsrådet å bortvise ham fra fakultetet. En sådan bortvisning eller relegasjon kan være definitiv eller begrenset til et bestemt tidsrom.

6 5. I. I nnm e l di ng m. m. Porberedende prøver Til Menighet sfakul tetet s forelesninger er det fri adgang for alle. De forskjellige seminarøvelser og kurser samt fakultetets praktisk-teologiske seminar er åpne kun for innskrevne studerende. Det samme gjelder lesesalene. Dersom noen ønsker å følge visse serier av forelesninger og øvelser uten sikte embetseksamen 9 kan han bli innskrevet som hospitant. All undervisning er gratis. c. O it e over at De forberedende prøver omfatter filosofi j gresk, hebraisk og latin. De som har tatt latin, event. gresk j gymnaset, slipper prøver i disse Eksarnen avlegges ved Det historiskfilosofiske fakultet ved Universitetet (i Oslo eller Bergen), hvor man alt melde seg opp. For å kunne melde seg til prøvene er det nødvendig å være innmeldt ved dette fakultet (eller overhodet ved Universitetet)j forutsatt at man er innskrevet ved Menighet sfakul tetet og har sitt studiekort i orden. Derimot man være immatrikulert ved Universitetet. Ved immatrikuleringen får en et akademisk borgerbrev (som en også må fremlegge når en melder seg opp til embetseksamen ved Menighetsfakultetet). Nærmere opplysning om immatrikulering i Oslo får en i Universitetets sekretariat (Urbygningen, Karl Johansgt.); likeså i Studenthandboka. På skjemaet for melding til immatrikulering bør en som 'Istudium eller fag ll oppføre "Forberedende prøver for teologi (Menighetsfakultetet)1I (skriver en bare llteologi ll, kan det lett hende at en i Universitet Gts statistikk blir regnet som hørende til Universitetets teologiske fakultet). Eksamenskrav og pensum for d8 forberedende prøver ved Uni versi tetet i Oslo finner man i heftene 1) 'IExamen philo-

7 6. I. Porberedende prøver sophicum. Forberedende prøve i filosofi. Studieplan og eksamensoppgaver!! og 2) IIForberedende prøve i latin, gresk og hebraisk. Studieplaner l1 ; begge fåes kjøpt i Universitetsbokhandelen. Opplysninger også i Studenthandboka. Etter at pensum i gresk er redusert til 120 sider (klassisk), må studenter som bare har lest dette pensum, gjennomgå et kursus i koinegresk som anordnes av Menighetsfakultetet. Dette kurs må en ha tatt senest innen en melder seg opp til embetseksamens 1. avdeling. (Bestemmelsen om koinekurs gjelder ikke studenter som har lest minst 30 sider koinegresk til forberedende prøver eller i skolen. ) i fagene til de forberedende prøver er henlagt til Det historisl(-f:llosofiske fakultet; se nærmere] i (som utkommer hvert semester), hvor man ved elp av innholdsfortegnelsen finner de 4 fag (katalogen fåes gratis i Universitetets sekretariat). Da denne undervisning imidlertid delvis er flyttet til Blindern, anordner Menighetsfakultetet, for å spare studentene for tidskrevende reiser :i.nnen, for tiden et eget manuduks,jonskurs i gresk. De som følger dette, behøver ikke samtidig å følge undervisningen ved Universitetet i dette fag. Om obligatorisk kursus i ~oine- gresk se ovenfor. Nærmere opplysning om disse.kurs og eventuelle andre kurs av denne type for innføringskurs eller gjennom oppslag. man hos fakultetets lektor Ingen student kan melde seg opp til teologisk embetseksamen uten å ha bestått de forberedende prøver. b. Vink for studj-et.: Det er viktig at man under arbeidet med de forberedende prøver innretter seg praktisk og leser effektivt. For å hjelpe studentene med dette har fakultetet utgitt et forslag til studie QRElegg for de to første årene? det er for de forberedende fag og for innføringskursene (om disse siste se neste avsnitt). Dersom man gjør bruk av denne eller en annen rasjonell plan, bør de som ikke har latin-artium? kunne ta de prøver 2 år$ forberedende

8 r. Forberedende prøver Innføringskurs Generelt kan følgende råd tilføyes. Det er neppe hensiktsmessig å lese bare ett fag om gangen. All erfaring viser at det som er fort lært 9 faller fort ut igjen 9 il(ke minst når det gjelder språk. Den mest effektive måte å lese på er å lese parallel t 9 ikke bare ett fag om gangen. Foran hver prøve en selvsagt konsentrere seg om vedkommende fag. Dette gjelder f. eks. for filosofien, som en bør ta allerede i det første hø:::,ts",mester. Men i samme semester bør e11, særlig etter at man har gjort seg ferdig med denne prøve, komme i gang med et av ne. Jfr. fakultetets studieopplegg og søk nærmøre veiledning hos lektoren for innføringskursene! For at studiet av de forberedende fag skal bli interessant og betydningsfullt en holde seg for øye hvor viktige disse er for det nde studium. Forsøk å se fremover og tenk at hver greeok eller hebraisk form og ng 9 hver glose i de e siden skal komme til te i det teol ske studium! Husk at siktet med å lære er å bli i stand til å lese den Hellige Skrift i forstå utviklingen i kirkens historiel Vær det er i å lære å tolke Skriften uten eksakte ikk og formlærel ne og å klar over at 2) Studenter som hold8r med de forberedende prøver 9 har ofte klaget over at denne tid er opptatt utelukkende med tørre språkstudi.er. Innføringskursene er opprettet for å hj elpe på dette ved å gi studenten en kontakt med det egentlige te ol ogi ske studium allerede dette trinn. Samtidig skal kursene være en hjelp til snarest å komme i gang med studiet, slik at en unngår at kostbar tid blir bortkastet. a. De obligatoriske kurs: Disse skal studentene følge ~3amtidig som de leser til forberedende prøver. Hensikten er at en allerede i denne tid skal få et visst kjennskap til teologiske problemer, særlig innenfor de eksegetiske di.sipliner, og tilegne seg noe av den bt 'belkunn-

9 som er forutsetningen for et fruktbart studium. Ved oppmeldingen til teologisk embetseksamens 1. avdeling 8. r. Innføringskurs man fremlegge attest for at man på tilfredsstillende måte har gjennomgått de obligatoriske innføringskurser. kursene i 1, eller 2. studiesemester. Det tilrådes å begynne Emnene er: 1. Innføring i det teologiske studium (teologisk encyklopedi, en oversikt over metode og elementære spørsmål i eksegese j kirkehj.storie og systematisk teologi), 2t~ timer i høstsemesteret (2 t. pr. uke). 2. Gammeltestamentlig og nytestamentlig bibelkunnskap, tilsammen 56 timer fordelt to semestre (en dobbeltime pr. uke i 12 uker om høsten og 16 uker om våren). 3. IsraE:lls og pe~dgdommens hi::;torie. og bibelsk_&.e<?- 16 timer i vårsemesteret (1 t. pr. uke). Undervisningen i bibelkunnskap sikter Q tj, øre studentene fortrolige med de bibelske skrifters innhold, med 8ærlig henblikk hovedsteder. Den skal og gi et elementært ennskap til skriftenes avfattelsestid, sted og hensikt. Av hjelpebøker nevnes, til 2: Claus Westermann: Abriss der Bibelkunde (G.T. og N.T.); -B~i}e~:- Testamentet. Hur det kommit till och vad dei In~eEåIl~r9 2. utg Til 3: Nelson Beecher Keyes: Bibelens verden i kart, ord og bilder ved Xn~e~s-J~r~e~ ~j~r~d~len, 1 7; r8 Bibelatlas, tekst av Peter Wilhelm BBckman, 1961; ~uc. le~bgrg;- Bildatlas t:lll Bibeln, 1961 (fra hollandsk); cl :3. Ra~eIr;d: Israel fra de eldste tider til Jesu fødsel, Ved dis[jf..) kurser finner regelmesstg eksaminas;jon Dted. Fremmøtet blir kontrollert. Etter fravær, som forutsetter dig grunn, skal skriftlig melding leveres. Studenter som av velferdsgrunner eller andre tungtveiende hensyn er forhindret fra ~ følge den obligatoriske undervisning, kan etter søknad til fakultetet anledning til å avlegge en skriftlig elh'lamen, hvis lc'av svarer til det stoff som blir gjennomgått i kurset. angis med flbestått 11 b. Kurs med fri villig deltagelse: eller Hikke bestått!!. Resultatet Innføring i teksthistorien og i den tekstkri tiske arbeidsmetode, veiledning i bruk av de vitenskapelige tekstutgavav N. 1'. og G. T. og i bruk av eksegetiske h,4elpemid18_e., event. også et riss av gammel- og nytestamentlig kanonhi st o":? 8, 32 timer i vårsemesteret (2 t. pr. uke).

10 I. Innføringskurs Oversikt 5 teoretikum Dette kurs forutsetter noe kjennskap til grunnspråkene j men er likevel i første rekke beregnet på å følges samtidig med at man leser til forberedende prøver. 3) Om gangen i hovedstudiet (teoretikum) Innføringskursene danner alt overgangen fra de forberedende prøver til selve studi et og skal hj elpe,studenten til letten) å komme i gang med dette. Studiet omfattor 4 hoveddi sipliner l nemlig Det ge;llllle testamemte, Kirkehistorie 5 Det,nye tgstament~ og Sy_stGmatisk som alle er gj enstand for skriftlig hove e ved eksamen. Dertil kommer som kun er enstand for skriftlig biprøve og for spørsmål i forbindelse med muntlig prøvg i G. T. Til biprøve kan man komme opp i visse fag innenfor h.oveddisiplirwne.!ljlcrmere om eksamenskrav-- ene l se under de enkelt e di sipliner og i Eksamensreglementet. Foruten i de nevnte disi nei' gir sfakultet og undervisning i Misjonsvitenskap, uten eksamensprøve. I kraft av lov av 13. mai 1913 har Meni sfal:i:.ul t et et rett til å avholde som Universitetets. I samme lov foreskrivgfo det at pensum ved Menighetsfakultetet skal være av tilsvargnde størrglse som for UniversitGtets teol ske embetseksamen. I a1t vesentlig vi.1 derfor pensums,eksamenskravene og studieordningen være de samme ved de to fakulteter. ~'il Universitets-fakultetets pensum jfr. Plan for det teologiske studium utarbeidet av Det teo1ogiske fakultet 9 Universitetet i Oslo, 8. utg Også se1ve eksamensreglementet ved Menighetsfaku1tetet faller i sak sammen med det tilsvarende reglement for det annet fakultet; begge er også fastsatt ved Kgl. reso1usjon. Menighetsfakultetets eksamensreglement er avtrykt nedenfor under D 1 (s. 12). Disse likheter med Universitetets teologiske studium er både nødvendige og verdifu1le for Menighetsfakultetet, nem- 1ig som akademisk høyskole med en offisielt anerkjent eksamen. Studenten vil imidlertid under studiet snart oppdage at Menig-

11 10 hetsfakultetet i.l Oversikt, teoretikum sin forskning og undervisning representerer et annet syn på teologiens vesen og oppgave enn det som gjerne er det herskende ved vår tids universiteter; jfr. ovenfor i Innledningen. Dette vil også komme til syne i studieplanens anvisninger, bl.a. i de bøker som anbefales. P.d.a.s. tilstreber studj.eplanen at studentene skal oppnå en allsidig orientering i samtidens teologiske litteratur og debatt. Teologisk embetseksamen kan tas i to avdelinger, men også samlet for dem som ønsker det. Til 1. avdeling hører G. T. og Kirkehistorie, dessuten Religionshistorie, til 2. avdeling N. T. og Systematisk teologi. De fleste tar hver avdeling for seg. ennomsnittlig kan for tiden beregnes 8 semesters studietid etter forberedende prøver fram til avsluttet embetseksamen. Viktig er at man forstår å fordele tiden riktig de forskjellige disipliner. Men samtidig studiet betraktes som en helhet, og de for ellige disipliner bør til en viss studeres parallelt med hverandre. Særlig elder at en bør arbeide med Det nye testamente 9 som inntar en sentral pla,ss i studiet, ennom hele studietiden. Det er ikke tilrådelig å utsette N. T. til man er ferdig med 1. avdeling - dette vil bringe hele studiet ut av balanse og dessuten føre til at den gresk man har lært, i emmeboken. En elp til å holde gresken ved like er det obligatoriske kursus i koinegresk (se ovenfor s. 6). De viktigste hjelpemidler i studiet er undervisningen og lærebøkene. Disse to ting hånd i hånd under hele studiet, men det er naturl at man hører flere forelesninger i begynnelsen av studietiden. Deltagelse i seminar og andre øvelser er et av de viktigste midler til å bli innført i problemer og teologisk tankegang. Her foregår også den fruktbare tankeutveksling mellom lærer og student. de teologiske Det fulle utbytte av seminar og øvelser får man først om man deltar aktivt ved selv å levere en oppgavebesvarelse. Enhver student bør bli medlem aven av de E';k. eget~ske foreninger, som i tidens løp har vært av stor betydning for opplæringen i bibeltolkning. De siste

12 11 Oversikt l teorettkum 9 praktikum årene har man også begynt å danne tilsvarende foreninger for systematisk teologi. Jo nærmere man kommer eksamen, jo mer må man samle seg om bestemte lærebøker og håndbøker. Like må man da dra nytte av de notater man selv har gjort under lesningen og de referater man har skrevet under forelesningene. Mange studenter har under eksamensforberedelsen stor nytte av såkalte kollokvier sammen med en kamerat. angi tt i nye student Hva lærebøker og litteratur, finner man dette studieveiledningen under de enkelte disipliner. Den til å begynne med se bort fra det meste av de avsni tt som gj_r litteratur for!!videre orientering II, IlSU erende lesning ff 0, lign. Meningen er at studiei)lanen skal kunne være til hjelp både for begynnerstadiet og for videregående studier og til en viss grad også for spesialstudier.,slike anvi.sninger for supplerende lesning har man bruk for f.eks. når man skal skrive en svareise. Enda mer litteratur trenger man dersom man vil levere en hvis karakter kommer med nesbyrdet (se Eks.regl. 5; nedenfor D 1). En slik undersøkelse være innlevert til fakultetatd dekanub innen begynnel- Ben av det samaster en vil avlegge 2. avdelings eksnmen i. En må konferere med faglæreren angående v3lg av emne. studietiden ved et slikt arbeid blir noe forlenget -,sel v om hvilket er sannsynlig -, så kan man være forvisset om at man får et tilsvarende utbytte. fortsatte studier etter eksamen. på denne måten legger man også grunnen for 4) Det praktisk-teologiske seminar AVDlutningen på det teologiske studium dannes av det praktiskteologiske seminar som strekker seg over 1 år. Dette kurs går ut på å gi en forberedelse til prastetj enesten i Den norske kirke og er nødvendig for dem som skal inne j. elenne tjeneste. Derimot er det ikke nødvendig for dom som vil bli f.eks- lærere. Om seminaret, se nedenfor under VIII (s. 93 ff.).

13 12. I. Eksamensreglement, embetseksamen D. Eks ame nsi' e gle men t etc. 1) Reglement for teologisk embetseksamen fastsatt ved kongelig resolusj on av 13. februar 1959, kongelig resolusj on av Yl. august 1962 og kongelig resolusjon av 17. november Den teologiske embetseksamen omfatter de i Universitetsfundas av 28. juli nevnte fag. Eksamensfordringene i de enkelte fag er nærmere angitt i sfakultetets studi, som utarbeides av professorrådet og godkjennes av Kirke- og undervisningsdepartementet. Den teol ske embet seksamen omfatter t o avdelinger. Begge avdelinger best av skrift og muntlige prøver. De skriftlige arbeider sensureres av tre sensorer, hvorav de to skal være lærere ved Menighetsfakultetet oppnevnt av profe.ssorrådet 9 og den tredj e en teol sk sakkyndig utcmfor fakul tetet 9 oppnevnt av Kongen. De muntlige prøver holdes først etter at sensuren for de skriftlige arbeider er kunngjort, De bedømmes av den lærer som tjenestegjør som eksaminator, sammen med to sensorer, hvorav den ene sk8~ være den av Kongen oppnevnte sensor. 3 De skriftlige prøver best for alle kandidater i besvarelse av skriftlige oppgaver ved klausurarbeid ~1e sfakultetet. Oppgavene er følgende: Ved første avdeling: A. To hovedprøver, hver med 10 timer til besvarelse, nemlig: 1. En oppgave i Det gamle testamente. 2. En oppgave i kirke- og dogmehistorie. B. En biprøve med 5 timer til besvarelse av spørsm~l innenfor alminnelig religionsvitens eller i en av kirkehistoriens di sipliner. Ved annen avdeling: A. To hovedprøver, hver med 10 timer til besvarelse, nemlig:,. En oppgave i Det nye testamente. 2. En oppgave i systematisk teologi. B. En biprøve med 5 timer' til besvarelse av spørsmål i en av de nytestamentlige eller den systematiske teologis disipli nei'. Oppgavene ved de skriftlige hovedprøver gis innenfor de pensa som kandidaten har gjort til gjenstand for et mer inngående studium.

14 I. Eksamensreglement 9 embetseksamen Hvilke kritiske utgaver av de bibelske skrifter i grunnspr~kene og hvilke andre litterære elpemidler det er tillatt ~ medbringe til eksamen 9 fastsettes i den teologiske studieplan. Den muntlige del av eksamen best~r Ved første avdeling: av følgende prøver: 1, En muntlig prøve i Det gamle testamente. Denne ljrøve kan og omfatte spørsm~l i alminnelig religionsvitenskap. 2. En muntlig prøve i de kirkehistoriske disipliner. Ved annen avdeling: 1. En muntlig prøve i Det nye testamente. En muntlig prøve i systematisk teologi. (' 'Y 5. Den teologiske embetseksamen holdes ved slutten av hvert semester etter kunngjøring fra fakultetets professorr~d. Oppmelding skj er skriftlig til hver avdeling innen den frist som blir kunngjort i hvert semester. Skrivelsen stiles til professorr~det og innleveres personlig til fakultetets dekanus Oppmeldingen til første avdeling av teologisk embetseksamen skal inneholde en kort utsikt over kandidatens li v og studier med nøyaktig oppgave over de pensa han legger opp i de som hører til denne avdeling. Den skal dessuten være ledsaget av vi tnem~l om best eksamen arti.i.ull j akademisk borgerbrev, vitnemål om best~tte forberedende prøver, vi tnem~l fra vedkommende faglærere om at kandidaten har deltatt i de obligatoriske kurser som til enhver tid blir krevet, samt kassererens k 1 ji. ttering for betalt eksamensavgift. Attest for deltakelse i ett semesters obligatoriske seminarøvelser i kirkehistorie skal fremlegges innen skriftlig eksamen begynner. Oppmelding til annen avdeling skal inneholde en rede øreise for kandidatens studier av de fag som hører til denne avdeling j med nøyaktig oppgave over de pensa han har valgt. Det er adgang til å avlegge begge avdelinger av teologisk embetseksamen i samme semester. Oppmeldingen skal da inneholde alle de nevnte opplysninger og være ledsaget av alle de nevnte vedlegg, dog s~ledes at attest for deltakelse i ett semesters obligatoriske seminarøvelser i kirkehistorie først behøver å fremlegges innen skriftlig eksamen begynner. 6. De kandidater som ønsker det, kan i tillegg til ~ underkaste seg de i 3 og 4 nevnte prøver ogs~ innsende en sel v valgt vitenskapelig undersøkelse til bedømmelse. Et arbeid som

15 14. I. Eksamensreglement, embet seksamen tidligere har vært bedømt som avhandlig for magister-, lisensiateller doktorgrad eller som prisoppgave ved norsk universitet eller høgskole, kan ikke innsendes. Avhandlingen må i tilfelle være innlevert til fakultetets dekanus innen begynnelsen av det semester da annen avdeling av eksamen tenkes avlagt, og skal være ledsaget aven nøyaktig fortegnelse over den litteratur som er brukt. Fakultetet oppnevner en spesiell komite på minst to medlemmer til å bedømme avhandlingen. 7. Dersom en kandidat ved sykdom er hindret fra å møte fram ved skriftlig eksamen og har innsendt legeattest, kan han gis til eksamen de følgende dager og gis anledning til å kontinuere ved en særskilt prøve. Denne skal _holdes så snart kandidatens helbredstilstand og forholdene for øvrig tillater det. Har han grunn av om forsømt mer enn en skriftlig prøve ved en og samme avdeling, kan han ikke gjøre krav særskilt kontinuasjonseksamen. For kontinuasjonsprøven betales ikke nye eksamensavgift. Blir en kandidat under sol ve den skri ftlige prøve, mens han arbeider sin oppgave, må han, før han forlater eksamensværelset, innlevere sitt arbeid til eventuell sensur. I motsatt fall be-traktes han som trådt tilbake. Dersom han samme innsender legeattest som blir godtatt, kan han til å kontinuere etter bestemmelsen i denne paragrafs første ledd. Kandidater som har avl unndra seg sensur for disse. de skriftlige prøver, kan ikke Dersom en kandidat som har de skriftlige prøver, ved sykdom el' hindret fra å avlegge eller fullende de muntlige prøver sammen med de øvrige eksamenskandidater, og innen den muntlige prøve innsender legeattest til fakultetet, kan han s adgang til kontinuasjon. 8. Det gis særskilt sensur for hver enlmlt prøve, ved samlet eksamen 10 karakterer, ved delt eksamen 5 karakterer ved hver avdeling. Ved sensuren brukes karakterskalaen Laudabilis prae ceteris, Laudabilis, Haud illaudabilis primi gradus, Haud illaudabilis secundi gradus, Non contemnendus. Karakterene for hver prøve påføres eksamensvitnemålet. For prøver som ikke el' bestått, gis karakteren Immaturus. Hovedkarakter gis først når annen avdeling er fullført, etter følgende regler: 1. Ved fastsettelse av hovedkarakter brukes karakterskalaen LaudabiliB prae ceteris (Laudabilis med innstilling) 9 IJLi,Udabili s, Haud illaud.abilis primi gradus, Haud illaudabilis se cundigradu s.

16 15. I. Eksamensreglement, embetseksamen 2. Ved utregning av hovedkarakteren brukes følgende tallsystem for enkeltkarakterene: Laudabilis prae ceteris 1, Laudabilis 2 1 Haud illaudabilis primi gradus 3, Haud illaudabilis secundi gradus 4 9 Non contemnendus 5. Karakterene for de fire 10-timers hovedprøver gis vekttall 2, de øvrige prøver vekttall 1. Tallene regnes ikke som karakterer og anføres ikke i protokoll eller vitnemål, men er hjelpemiddel ved utregningen. Tallsum inntil 21 gir hovedkarakteren Laudabilis prae ceteris j fra 22 til 35 Laudabilis~ fra 36 til 49 Haud illaudabilis primi gradus, fr,,), 50 til 62 l-laud illaudabilis secundi gradus. Har en kandidat tallsum 63 eller derover, er eksamen ikke bestått. Dessuten gjelder følgende regler: 3. For å oppnå en viss hovedkarakter kreves tilsvarende! eller bedre karakter i minst ~n hovedprøve. ~-. For å Laudabilis prae ceteris kandidaten ikke ved noen prøve ha dårligere karakter enn Laudabilis. 5. For å Laudabilis kan kandidaten ikke ha Non contemnendus ved noen prøve. 6. For å Haud illaudabilis primi s kan kandidaten ikke ha Non contemnendus ved mer cnn 6n hovedprøve. 7. Med Immaturus ved noen skriftlig eller mu~tlig prøve har kandidaten ikke bestått eksamen. 8. Den selvvalgte vitenskapelige undersøkelse får en bedømmelse som ikke regnes med i hovedkarakteren. Avhandlingens tittel og den bedømmelse den hr~lr eksomensvi'tneet. Bedømmelsen ut sene o batur 9 Approbatur cum Lande, magna cum Laude Tar en kandidat etter bestått første avdeling samme avdeling ny 9 kan han velge hvilket av de to resultater som helhet han vil beholde. Samme regel elder for annen avdeling. på samme vilkår kan også førsto avdeling tas på ny etter bestått annen avdeling. 2. Har en kandidat avlagt samlet eksamen i begge avdelinger og bestått 9 kan han ta hele eksamen på ny og velge hvilket resultat som helhet han vil beholde. Han har også adgang til å ta en av avdelingene på ny etter reglene j_ 9,1. Har kandidaten ved samlet eksamen fått Immaturus ved noen prøve, enten innenfor første eller annen avdelings pensum, er eksamen ikke bestått. Har en kandidat bestått 1. ~vdeling9 men går opp på ny til samlet eksamen, kan han errten beholde sin 1. avdeling eller sin samlede eksamen. Han har derimot ikke adgang til å kombinere karakterene fra 1. avdeling med karakterene for 2. avdelings fag i den samlede eksamen.

17 I. Eksamensreglement, embetseksamen Ved mottakelsen av eksamensvitnemål skal kandidaten avlegge et løfte, som han bekrefter med håndslag, om at han vil I'leve og lære i overensstemmelse med Guds hellige ord". 11. Dette reglement trer i kraft fra 1. september Endringene av 17. november 1967 ( 8 og 9) trer i kraft fra 1. mai ) Oppmelding til embetseksamen Angående vedlegg m.m. se uten oppsi jøros hvert semester ved opp- Eksame ementet 5 og dess- ~ed de skriftlige sfakulteteto 1. Kandidatone må innfinne seg presis om morgenen og i tilfelle sykdom eller annen hindring melde fra om dotte i god tid. Kommer en kandidat først etter at oppgaven er opplest, kan han ikke delta i dagens prøve, mon kan etter søknad gis til å kontinuere i denno prøve. 2. Følgende litterære hjelpemidler er tillatt: a) G.T. hebraisk, b) Se nta, c) N.T. gresk, d) hebraiskaramaisk leksikon til GoT., e) hebraisk konkordans til GoT., f) gresk konkordans til N.T" allo kun i slike utgaver som fakultetet enner. For tiden godkjennes følgende utgaver: G.T.: Kittel, 7.. eller senere (hvori innarbeidet varianter fra- dødehavstekstene )* Septuaginta: Rahlfs el1e1' Swete i N.T.: Nestle J siste eller nest siste utgave - (for tiden::::: 25: og 24. utg.),-dessuten Huck-Lietzmanns Synopse eller/og K. Alands Synopse; lek;ifo~ ~ir ~.~.7 Gesenius-Buhl, 17. utg. eller/og -Koehler (med ementum.ko~kordans- til--g.t. : ~i~o~s~yl- ~onkordans til N.T.: ~c~m~l~e~. Etter særlig tillatelse kan også and1'e konkordanser nyttes. Bøkene kan medbringes til dog Synopsen kun ved nytestamentlig hovedprøve. tekstutgaver'log samtlige p1'øver, Kandidaten anmerker på besvarelsen hvilket leksikon som er nyttet til G.T. og hvilken tekstutgave som er brukt til G.T. og N.T. Zet chenerklarung og Erli':luterung der Akzente til Ki t tels utgave-samt Explanat''io signorum-til-nestle tillates medbr akt Ved skriftlig eksamen i kirkehistorie er det tillatt å medbringe ~eerl ~e!t~n~o~: Documents of the Christian Church, * T~5,blit:l rlebr~~1tca ;-)ttlt

18 17. I. Regler for skriftlig eksamen 2. utg Dette er en prøveordning som gjelder "FegnetfraogmedH høst-sem esteret Ordningen gjelder for biprøven. li'. '!.;; _': / ' 3. I tekstutgaver tillatesl';t;rnd er"s4r:l~le.kni.ngep ay lesemåter i Likeså tillates tilføyelse av lesemåter eller konjek~ turer som leke finnes j. apparatet 9 også angivelse av grunnlag eller motivering for disse, således at man herunder kun nytter de vanlige tegn eller termini som forekommer i apparatet hos Ki ttel eller Nestle. I G. T. kan dessuten i margen være avmerket den tradisjonelle kildesondring ved hjelp av de vanlige bokstavtegn og eventuelt ved bruk av forskjellige farger. Ut over dette er i tekstutgavene ingen tilføyelser, merker eller understrekninger tillatt, i leksikon og konkordans overhodet ingen. Dog tillates i Koehler understrekninger av tall og bokstaver som betegner begynn~l;e~ ~v underavsnitt i artiklene. Likeså tillates alfabetregister i leksika og konkordanser. Ingen slags notater medbringes eller nyttes ved prøvene, heller ingen form for oversettelser. Har noen med seg sitt lammetestamente, dette innleveres til inspektøren før oppgaven leses opp. 4. Kandidatene har ved en hovedprøve 10 timer til disposisjon, ved en bi prøve 5. Besvarelsene innlever(:!s senest når tiden er utløpet, uten hensyn til om de er ferdige eller ikke. 5. Det legges vekt besvart. at on isk oppgave er fullstendig 6. ns ordlyd avskrives etter don tildelt o oppgave seddel og settes på besvarelsens tittelside. Derunder skrives det nummer man har trukket, derimot intet navn. 7. Dersom et innlevert arboj.d er vanskelig å lese grunn av utydelig håndskrift 9 forkortelser o. lign., må kandidaten væra forberedt på ikke å få sensur. Kandidatene nytter fakultetets pap:lr. 8. Blir en kandidat syk under en skriftlig prøve, må han innlevere sitt arbeid så langt det er kommet, dersom han ønsker å kontinuere. I motsatt fall betraktes han som trådt tilbake. Dessuten må han samme dag innsende legeattest. Blir denne godtatt, kan han gis adgang til å gå ('PP til eksamen under de resterende skriftlige prøver, og deretter, så snart forholdene tillater det, få adgang til å ta den forsømte prøve om igjen. 9. Dersom en kandidat på grunn av sykdom er hindret fra å møte fram ved en skriftlig prøve og han har innsendt legeattest, kan han gis adgang til å kontinuere på samme måte som angitt i punkt Kandidater som har avlagt de skriftlige prøver 9 kan ikke unndra seg sensur for disse. 11. Ingen form for meddelelse uten gjennom inspektør. finne sted mellom kandidatene

19 18. r. Regler for skriftlig eksamen Organisasjon blant studentene 12. Ingen kandidat må forlate sin plass mens eksamen pågår unntatt når han går ut,for å trekke fri sk luft 9 eller for å gå på toalettet. Dette kan skje ved henvendelse til inspektør. Høyst 4 kandidater kan være ute om gangen og da kun ledsaget av inspektør. Gruppen må til enhver tid være samlet. 13 Ved opphold utenfor eksamenssalen, på spaserturer etc., ingen samtale om oppgaven eller prøvene eller overhodet om teologiske emner finne sted, verken mellom kandidatene innbyrdes eller mellom inspektør og kandidat. 14. Tobakksrøkning kan finne sted utenfor fakultetets lokaler. '15. For øvrig har de vanlige regler som elder for fjkriftlig universitetsprøve, gyldighet for fakultetets prøver. Vedtatt i Menighetsfakultetets professorråd 2. april E. o e 1) Studentsamskipnaden. En teologisk student som er innskrevet ved Menighetsfakulte~et, er dermed medlem av Studentsamskipnaden i Oslo og av Norsk Studerrtunion. Gjennom disse organisasj aner fremmes en :rekke sa]:i:8r som er felles for alle studenter i Oslo, henholdsvis alle norske studenter ( ormidling, s sesteder, helsestasjon, bokhandel, reisekontor osv.). Fakultetets studenter er ropresentert i Studenttinget i Oslo. Nærmere opplysninger om disse organisasjoner finnes i Universitetets Katalog eller i Studenthandboka (jfr. også Lov om studentsamskipnader og Reglement om Studentsamskipnaden i Oslo trykt i studentkortet). 2) Studentutvalget består av 5 medlemner som velges på almannamøtet. 1 av d~sse er medlem av studenttinget. Studentutvalget ivaretar studentenes interesser og representerer studentene overfor lærerne og fakultetets styre. Ved siden av studentutvalget består nå også et fagutvalg for de teologiske studenter og et for kristendomsstudentene. Almannamøtet (hvor også kristendomsstudentene deltar) 9 velger hvert semester blant studentene flere komiteer til å ta seg av forskjellige arrangementer som teologkvelder, samtalemøter, offentlige mø-

20 1 9 r. Organisasjon blant studentene ter osv. Hertil kommer en rekke praktiske oppgaver som utvalgene tar seg av (stensilering og salg av forelesninger, søknader om moderasjoner o.l" helsesaker). Ordningen av studentorganene er for tiden under behandling. 3) Falml tetsrådet består av lærerne og 3 representanter for studentene, nemlig studentutvalgets formann, en student valgt av almannamøtet etter forslag fra studentutvalget og dessuten praktikandenes tillitsmann. I praksis deltar for tiden også formennene i de to fagutvalg. Studentrepresentantene deltar i fakultetsrådet i behandlingen av saker som er av felles interesse om undervisning. studieveiledning og studieordning, bi blioteket og reglene for det, velferds- og disiplinærsaker, samt spørsmål som angår det kristel liv og samfunn ved fakultetet (se Grunnreglene 9 og 10, p. 5). Under fakultetsrådet ligger også retningslinjene for teologdagene (for vidt disse kommer til Et fortsette).

21 20. Kap. ri... =~ DET GAM L E T E STA MEN T E mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Side Innhold A. Eksamenskrav Pensum i eksegese og tekstgjennomgåelse Innledning og alminnelig bibelkunnskap Gammel testamentlig bi bel teologj. Israels historie B. Vink for studiet C. Alminnelige studiebøker Tekstutgaver Leksika Konkordans Grammatikker Oversettelser okryfer og psevdepigrafer D. Eksegetisk litteratur 1) Kommentarverk til hele G. T. 2) Kommentarer til det detalj eksegetiske pensum 3) Det kursoriske pensum E. Innledning til G. T Håndbøker Tradisjonshistorie Litteratur-typene Teksthi st arie F. Israels historie G. Israels omverden H. Arkeologi og kulturhistorie J. Geografi K. Bibelteologi 1) Den gammeltestamentlige religion 2) Historisk oversikt 3) Til videre studium L. Senj ødedommen 1) Litteratur 2) Qumranfunnene M. Forskjellig grunnsyn og metode

22 21 n. Det gamle testamente Eksamenskrav 1) Pensum i eksegese og tekstgjennomgåelse a. Detaljeksegese: Ca. 16 sider av Genesis og annen historisk litteratu~, for ttden: Gen. kap. 1-4; 11, ; 18; 22; 28; 49; Exod Minst 250 massoretiske VE3rs av Salme~l for tiden flg. utvalg: Sal. 2; 8; 19; 22; ; 24; 46; 50; 51; 7'3; 90; 97; 103; 110; 139. Av profetene minst 20 sider tekst i Ktttels Biblia Hebraica, f.t. ett av eller eller l) Amos + JeB. 6-12, eller pensa etter 2) Am o B +,I er. 1, 1-4, 3 '1; 12, 1-6; l ; 20, ' ) Jes. 1-12; 2:::5-30, eller 4) IVfika + Jar. 1,1-4,'3'1; 12,'1-6; 15,15-21; , 5) Mika Jos ,5; 45; 48-53, eller 6) Hosea, med av avsntttene 4,4-19; 10,1-15; ,1; + J08, 6-12, eller 7)!-losea, med av samme avsnitt som under 21; 20,7-18, eller [-) ) Am o SI, 1-5; 2 I 6 _. 3, El,; '7; ' '7 ; Je ,5; 45; b. Kursortsk pen~~_m grunnlag aven vit lig ovorsettelse: Histortsk stoff: 32-34; Devt. 12; Dom. 1; 1 Kg. 1-2; ; ; Resten av Gen. 1-12,9; Exod ; 1 Sam. 1-3; 7-12; 2 Sam. 6-7; 12; ; '18-19; 22-23; Noh Minst 150 massoreti~lke vers av Salmene., f. t. Sal. 15; 16; 29; 32; 42; 47; 48; 63; 82; (34; 88; 126; 130; 132; 137. Av profetisk litteratur gjennomg&es Jes. 61 og Jar , dertil alle de deler av ovennevnte varianter av pensa fra profetskriftene (se l a, 1) - 8)) som faller-utenfor det valgte c1etf:,.ljeksegetiske l)ensum, med følg,:mde._10b.n.i l~._: For dem som legger opp variant 1, 2 eller 8 c1etaljeksegetisk, faller Hosea utenfor det kursoriske pensum. - For dem som legger opp variant 6 eller 7 detaljeksegetisk, faller Amos utenfor det kursoriske pensum. -.For dem som legger opp variant 3, 4 eller 5 c1etaljeksegetisk, faller - etter valg - enten Arnas eller Hosea utenfor det kursoriske pensum.

23 22. ri. Det gamle testamente Eksamenskrav Vink for studiet Omkring 20 kapitler av visdomslitteraturen, apokalyptisk litteraj!ur og annet; f. t. Ordspr. 22,17-24,22; Job 1-14; Dan ) Innledning og alminnelig bi belkunnsl~p. Det kreves et oversiktsmessig ennskap til innholdet i alle gammeltestamentlige skrifter og til deres opprinnelse og sammensetning 9 samt kunnskap om kanonhist oriens og teksthi st 0- riens elementer. Til de skrifter eller deler av skrifter som leses i kreves en mor spesiell innledning. 3) Gammeltestamentlig "bi bel te ol ogi Kravet:L denne di siplin omfi3,tter: a, Et noenlunde fyldig kjennskap til den gammeltestamentlige religions historie til og med den etterkanoniske tid (senjødedommen) b. Et forholdsvis i nde e til innholdet i den testamentlige reli on (struktur og egenart). 4) et En kort utsikt over Israels historie inntil Jerusalems ødeleggelse 70 e. Kr. I samband med det hist ori ske st off en og tilegne seg det nødvendige e til Palestinas geografi 4 B. V i n k Studiet av Det gamle testamente skal formidle de grunnleggende forutsetninger for en rett forståelse av de gtl. skrifter som vitnesbyrd om Guds åpenbaring i det utvalgte folk og som Guds ord til oss i vår Bibel. Dette krever kjennskap til grunnspråket, ennskap til den historiske virkelighet som disse skrifter står i relasjon til, og kjennskap til den gtl. nbaringsreligion. Det krever også syn for sammenhengen med den ntl. åpenbaring i. Jesus Kri stus.

24 23 Gjennom studiet skal en vinne innsikt i IL Det gamle testamente Vink for studiet de metoder som hører hj emme i en vitenskapelig granskning av tekstene. En gjør bruk aven rekke arbeidsmåter som er felles for granskningen av litterære dokumenter i sin alminnelighet l så langt som disse metoder strekker til overfor de forskjellige sider ved forskningsobjektet. svarer til objektets kvalitative egenart. Og videre kreves det en arbeidsmåte som hører historisk og saklig sammen med en frelse Disse skriftene nbari ng,som står i den guddommelige nyskc.l,pelse'3 tegn. Det krever at granskningen arbeider med forutsetninger og er som gir rom for vitnesbyrd om en guddommelig ngstale og n- baringshandling i Skriftens egen mening. så tidlig som mulig bør studentene følge de obligatoriske innføringskurs og de frivillige kurs. innføring i stoffet (studieteknikk 9 Denne forelø historie og geografi, tekst- og kanon-historie samt gtl. bibelkunnskap) vil være fruktbar for hele det følgende studium. En bør legge vekt å lese de gammeltestamentlige skriftøne i sammenheng. Se nærmere avsnittet om Innføringskurs (I, C 2; s. 7 f.). snart den tilstrekkelige ku i hebraisk er tilstede j bør en begynne arbeidet med det eksegetiske pensum, Den eksegetj_ske metode læres bec3t vod å f de forelesninger som s. Skal forelesningene dot fulle utbytte, bør tilhørerne på forhånd lese det tekstavsnitt som skal behandles. språklige kunnskaper blir da holdt ved like, og en får øvelse i å bruke de tekniske elpemidler. Det er viktig å delta i en eksegetisk forening. I samband med gjennomgåelsen av det detalj eksegetiske og kursoriske pensum bør en lese innledning til de skrifter en holder på med, og så etter hvert ta for seg innledningen til de øvrige gtl. skrifter samt tekst- og kanonhistorien, Studiet av bibelteologien kan gjerne gå side om med studiet av det detal;jeksegutiske og kursoriske pensum. side er riktig nok så at bibelteologien forutsetter det arbeide som utføres i de øvrige disipliner og sammenfatter frukten av disse De Det

25 24. IL Det gamle testamente Vink for studiet Studiebøker under det spesielle sikte som bibelteologien har. Men en vil snart merke at eksegesen og bibelteologien støtter hverandre når det gjelder den praktiske innarbeiding i stoffet. En kan ikke regne med at det blir forelest over alle deler av pensum i løpet av studietiden. En betydelig del av stoffet litterære hjelpemidler. studenten sette seg inn i ved selvstendig bruk av Ved å ta del i eksaminatorier, oppgavekurs og seminarøvelser kan en den nødvendige veiledning og øvelse i mere selvstendig arbeide med problemene. c. k e r 1) Tekstutgaver: Biblia Hebraica, ed. R. Kittel, 7.. og sene- - -,., re; * - ~._H: ~o~h~n:g~t~s~e~n~ The Book of Isaiah (The Hebrew University Bible Project) nta: A. Rahlfs 9 Septuaginta, I-Il, 1. utg og senere; ~._B! ~w~t~, The Old Testament in Greek, I-Ill, utg Se nta med engelsk ovorsettelse: The Septuagint Version of the O.T. with an sh Translation and with various Readings and critical Notes (forlag: Samuel Bagster and Sons); apokryfene: The, Greek and ish (samme forlag). 2) Leksika: L. Kohler: Lexicon in Voteris Testamenti Libros, kompletteres med L. Kohler - W. ner: e- mentum ad Lexicon in V.T. IJibros, 19 ); i). Y tg. i ny bear'beidelse ved ~a~m~a~t~e~ m. fl. er under utgivelse 1967 ff.; hittil utkommet: 'alef-tæbah. W. Gesenius - Fr. Buhl: Hebrliisches Handworterbuch tiber das Alte Testament. Alle nyt rykk av 16. e1- ler 17. utg. kan benyttes. 'IEinzelworterbucher zum A.T. ", utg. på Topelmc:mns forlag, Berlin (Genesis; Jesaja; Psalmen; Dodekapropheton) kan være til hjelp,. men ikke erstatte de større leksika. Likeså med E. Hammershaimb: Genesis. En sproglig analyse, København ) Konkordans: G. Li sow sky: Konkordans zum Hebrai schen Al ten Te stament, At. ny utgave 1968 ff. under navn Biblia Hebraica stuttgartjensia, ed. K. Elliger - W. Rudolph; hittil kommet Liber Jesai~e

26 25. Il. Det gamle testamente,studiebøker Eksegese 4) Grammatj.kker: H. Birkeland: Hebraisk grammatikk, Johs. Pedersen: Hebræisk Grammatik, 2. utg H. S. R. Meyer: Hebraische Grc:-unmatj.k, 1,1966 (bd. Il, III og Textbuch i vente). større grammatikker: G. Bergstrasser: Hebr. Grammatik,I-II, H. Ba~e~ : ~.-L~a~d~r: Historische Grammatik der hebr. SpracEe: T9~2: aa~l-b~ockelmann: ~ Hebråische Syntax, ~ ) E. Kautzsch - A. Bertholet : me HeiLige Schrift des Alten Testamenta, I-Il, 4. utg f. I-IV, ff. Det not ved F. Hvidberg, København S. Hichelet,... "'.. _--~e te,stamente, 6 ) psevde}jigraf~.r: R. IL Charle s : Ap and -IJ-'a-e-'u-_d-'e'--'p-_-i---'-'""---~of the O. fl, 1=11,-191:3 (m~d innledning og anmer1:ninger); ny trykk 1963, E. Kautzsch: Apokryphen und Pseu des A.T.s., I-Il: ~.-u~g: 1 1 (med innledning og anmerkninger). H. Mosbech - H. J. Mygind: Det Gamle Testamentes apokryfisk~ ~ø~e~ I ~y-o~e~s~t~efs~9 København 19 De apokryfiske bøker, utg. av Det norske bi sel 3. The of the O. fr. Hevised Standard VerfJion, De estamentlige grafer i OversætteIse, med Indledning og Noter, v<3d E. Hammershaimb, et, 11unck, B. Noack, Jl, SeideHn, Københa,vD 1956-ff ih~s Xl~jTI s~h~s-s~h~ift~um ausserhalb der Bibel, ~9~8: En ny serie C1V tekstutgaver av de av pseude som foreligger gresk, er under velse ved A. M. Donis og M. de,tonge: Pseudepigrapha VO'teris testamenti Graece: 1 ff.- ni~til-e~ kommet De 12 patriarker Testamente, Jobs Testamente og Baruks Apokalypse. -,< D. Eks e g e t i s k l i t ter a tur 1) Kommentarverk til hele G.~. Biblischer Commentar Uber das A. T., utg. av Keil und Delitzsch, 18~1-ff.- ~o~eid~t: ;en ~e~d-å-k;n~ultere m.h.t. eldre tolkning og bibelteologisk innsikt (BC). GBttinger Handkommentar z. A. T., utg. av W. Nowack, 1892 ff. ~HRAf): -F;r~l~ef.- ~n~ert~ EiDd i nye oppia~ ~t~e~ Gunkels kommentarer til Genesis og Salmene har fremdeles interesse.

27 26. Il. Det gamle testamente Eksegese The International Critieal Commentary, utg. av Driver 9 Plummer 9 BrIggs: 1904-ff.-(rcc): -De fleste-bind foreldet.- Merk-imidlertid ~.=A~ ~o~t~o~e~y_-_h~ ~._G~h~a~, The Books of Kings, Kommentar zum A. T., utg. av E. 8e11in, 1913 ff; senere utg. ved ~.-RGd~l~h-m; fl: 1962 ff. (KXT}.- i;t utkommet: w. Rudolph: Das Buch-Ruth. Das Hoho Lied. Die Klagelieder ; -H: W..!!e~t~b~r~: Der Predi.ger, og H. Eardtke! Das Eueh Esther,-1963; G. Fohrer; Hiob, 1963; o. Ploger: - Daniel, 1965; W. Ru -ea,-, ~a~d~u~h_z~m_a: ~., utg, av ~._E~s~fel~tl 1934 ff. (HEAT). Sist utkommet: ti]. Not.h: J osua 9 2. utg. 'I 53; B. Gemser: Spru.ehe Salomos, 2~-utg: 1963; K. Elli Leviticus,- 6. Ei blischer Kommentar, utg. av ~. _ N~t~l 19 ff. Metodisk og - -u~ to-date (ER). Populærvitenskapelig er Das A. 'J'. Deut;:"ch (Heues Gottinger Eibelwerk),. av V. Herrntrich- -. Weiser, med -----_.-.-- mange verdifulle bind (ATD). god til isk bruk av G. T. i f se og undervisning er serien Die Eotsel1aft des Alten ~~'estaments. Erl~uterungon atl. 8chriften, -: ;v-c;l~e; ~e;l;g-(~a~): 2) a. Genesis: O. Proksch: Die Genesis, ; ny trykk 1967 (KAT, bd. 1). E.-K;:\nIg: -Die Genesis, 2. utg Ii. Gunl{el: Genesis, 5,-utg: 1922 (HKAT). - C. iliestermann: Genesis; 1" ff. (utl{ommer heftevis) (BK, bd. 1).-':'- G,-'v": Rad: Das Erste Buch Mose, 6. utg. 1 1 (A~:D, Teilb ); -si nevnte uten språklig kom mentar, - En kombinas;i on av v. Had og Pr ol\:sch eller Konig anbefales. - E. A. Speiser: Gene~)is. 'l'he Anchor Hible 1, ~I 4 1 oversettelse - med-anmerkninger til teksten og kortfattet lcommentering av :Lnnholdet. J3ra til og gammel orientalske enkeltheter, men gir svært lite til forståelse av form og innhold. - En verdifull populærteologisk tolkning gir VI. Zimmerli: 1. IVIose Die Urgeschichie, 1943, 2. utg. i ett Eind b. Exodus: Georg BeET: Exodus, 1~n9 (HBAT, Abt. 3)..; Paul Heinisch: Ex;dGs: 1934 (Die Heil. Schrift des A. T., bd. I,-2~ katoisk). En kombinasj on av de to sistnevnte anbefales. utg. av Beere kommentar er under forberedelse. Ivar P. Seierstad: Forelesninger over Exod , 1964 (stens11ert).-: -H-; Noth: Dns Zwcite Dueh 1'108('). Exodus; 3. utg (ATD, TeIIE.-5}. uten ig kommentar. c. Amas; E. Sellin, 1. -H~hftG: idas Zwolfprophetenbuch, 2. utg (KNr, bd. "12, Bosea - Mika). - E. Hammershaimb: Amos 9 2. utgi

28 27. IL Det gamle testamente Eksegese 1958 (passende grunnbok). _. Theodore IL Robinson - Fr. Horst: Die ZwBlf kleinen Propheten, ~.-u~g: 19 4-(BB~T~ 1.-R~i~e~ Abt. 14). - H. W. Wolff: Dodekapr on 2: Joe1. Amos, ff.-(;t~o~m~r-heftevis) (BK, bd. 14, 2). ~._W::i:::e::: Die PropheUe des Amos, V. Maag: Text, Wortschatz und Begriffswelt des Buches Arnas, 9-(fortrinlig til det språklige). - A. KapeIrud: Central Ideas in Amos, 1956; ny trykk ~- H.' W: Wol{"f;- Amos'... _---- geistige Heimat, el. Jesaja: O. Proksch: Jesaja I (Jeg. 1-39L 1930 (KA'J\ bel. 9, 1). P.-Volz;:- Je a II, 1932 (KN]'. bel. 9, 2). - Aa. Bentzen: Je a, bd. I-Il, Vel til Je~a3a-o~ Be erojesaja. - Ivar P. Seier"tad: Forelesninger over profeten Jesaja, kap:, 19~6~ ;t~nsilert studentrefarat; senere antatte Universi'totsforl _. H. V/ilelberger: Jesaja, 1965 ff. (utkommer heftevie») (BK, bel. 1()): e. De som velger et av de (jfr. Eksamenskrav, A 'l a), kan til MH;:a 18s8 E. So11in idas ZVlol enbuch (KAT, bd, 12), ei-le; Robi.nson i Die Zwolf kleinen Propheten (HBAT, 1. Reihs j A'bt.-14): ---'ril it!. Rudolph: Jeremia, 2, (HBAT 9 1, R. j Abt. -12) l Bevterose Vols og Ilentzen under Je a (d); c. R. Nort~ The 8econd I,8aia11, XL-TV, 'hl W,-l!lolff: opheton 1. Hosea, 2. 9 Ed: ~4: 1). S. Mowinckel: Jes a, 1949; J. Skinner: Pr on. es in -th.e I,ife of J ereniiah-; ' utg, - Ivar P. Seierstad: Die Offenbarungserlebnisse der Pr en os~ Je;a}a-u: Jeremia, 1946; ny trykk 1 5. H. Birkeland: Jeremia, Verdifulle populære fortolkninger i ATD og BAT: W. Eichrodt: Der Heilige tn 1.'3rae1 (Jes. 1-12L 1960 (BAl',, \- bd. '17, 1). - O. Kaiser: Der Prophet Jesaja,.1-12, 1960, 2. utg. 1 3/''': A.!i/eiser: Jeremia 1-25,13, 4. utg. 1960; Jeremia 25,14-5~,-3: ~t~ (ATD,bd, 20/21, i ett bind 1961). - C. \:!estermann: Jesaja 6,1966 (ATD, bel. 19). - H. Frey:- -Das-Biich der Weltpolitik Gottes (Jes ), 5. utg (BAT, bd. 18). f. Salmene: Aa, Bentzen: Fortolkning til de gammeltestamentltge Salmer, 1939: ~ -Hans-Joachtm Kraus: Psalmen, I-Il, 3. utg (BK, bd. XV, 1:2}.-"::- ~,-W~i~e~:- Die Psalmen, 7. utg (ATD, bd. 14/15); uten sp~å~lig-kommentar, men verdifull saklig fortolkning. - Stensilert stuelentreferat av Seierstads forelesninger over pensum i Salmens, utg. av stud~n~u~aig~~ved M,F' j bd. I-Il, Sal. '1'3, 90, 103, 139 etter lydbåndopptak, de øvrige etter (mer eller mtndre forkortet) håndskrevet referat.

STUDIEPLAN Semesteremne i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (SKRL)

STUDIEPLAN Semesteremne i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (SKRL) Utgave 1997 II STUDIEPLAN Semesteremne i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (SKRL) 10 vekttall videreutdanning for lærere DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET 1 STUDIEPLAN for Semesteremne

Detaljer

Mål med mening En utredning om etablering av en felles nasjonal karakterskala

Mål med mening En utredning om etablering av en felles nasjonal karakterskala Mål med mening En utredning om etablering av en felles nasjonal karakterskala Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det norske universitetsråd Agder, Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim Januar 2000

Detaljer

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Versjon 14.11 Ansvarshavende: Rektor KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Innholdsfortegnelse: Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi

Detaljer

TERJE STORDALEN STØV OG LIVSPUST. Mennesket i Det gamle testamente UNIVERSITETSFORLAGET OSLO

TERJE STORDALEN STØV OG LIVSPUST. Mennesket i Det gamle testamente UNIVERSITETSFORLAGET OSLO Støv og livspust TERJE STORDALEN STØV OG LIVSPUST Mennesket i Det gamle testamente UNIVERSITETSFORLAGET OSLO Terje Stordalen Først utgitt av Universitetsforlaget, med støtte fra Lærebokutvalget for høyere

Detaljer

INNHOLD 1.10 NYTT SYSTEM FOR EMNEKODER VED NTNU 17 1.11 KOMPETANSE - UNDERVISNING I SKOLEN 18

INNHOLD 1.10 NYTT SYSTEM FOR EMNEKODER VED NTNU 17 1.11 KOMPETANSE - UNDERVISNING I SKOLEN 18 INNHOLD SIDE 1 1. GENERELT 5 1.1 KILDER TIL INFORMASJON 5 1.2 KALENDER FOR STUDIEÅRET 6 1.3 BEGREP OG GRADER 7 1.3.1CAND.MAG.-GRADEN 8 1.3.2CAND.SCIENT.-GRADEN 9 1.3.3DR.SCIENT.-GRADEN 9 1.4 FAGTILBUD

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Bachelor i teologi tredje studieår

Bachelor i teologi tredje studieår Bachelor i teologi tredje studieår 2011-2012 studieplan side 1 TEOLOGISTUDIETS OPPBYGGING...3 FORMÅL...3 TEMA OG PROFIL...3 STRUKTUR...3 OPPBYGGING...6 ORGANISERING, STUDIE- OG ARBEIDSFORMER...6 GAMMELTESTAMENTLIG

Detaljer

Reidar Mosvold. Læreplanutvikling i historisk perspektiv - med fokus på hverdagsmatematikk i dagliglivet

Reidar Mosvold. Læreplanutvikling i historisk perspektiv - med fokus på hverdagsmatematikk i dagliglivet Reidar Mosvold Læreplanutvikling i historisk perspektiv - med fokus på hverdagsmatematikk i dagliglivet Rapport 08/02 Telemarksforsking-Notodden August 2002 Telemarksforsking - Notodden ISBN: 82-7463-088-2

Detaljer

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 9. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 14. Deleg. av myndighet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Fullstendig studieplan finnes her: http://www.praktikum-pts.no/studier/studieplan/. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 STUDIEMÅL... 4 3 STUDIETS

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 BIBELENS SPRÅK OG TEKSTER... 7 GENERELL BESKRIVELSE... 7 UTDANNINGSPLAN...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 BIBELENS SPRÅK OG TEKSTER... 7 GENERELL BESKRIVELSE... 7 UTDANNINGSPLAN... ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 BIBELENS SPRÅK OG TEKSTER... 7 GENERELL BESKRIVELSE... 7 UTDANNINGSPLAN... 7 OPPTAK... 7 UNDERVISNINGSTILBUD... 9 UNDERVISNINGSTIDSPUNKT

Detaljer

Spesialavhandling til cand. theol. -graden ved Det Teologiske Menighetsfakultet for Jørn Varhaug

Spesialavhandling til cand. theol. -graden ved Det Teologiske Menighetsfakultet for Jørn Varhaug Spesialavhandling til cand. theol. -graden ved Det Teologiske Menighetsfakultet for Jørn Varhaug Tittel: "Det gamle testamente som Guds Ord. En undersøkelse med utgangspunkt i en skriftsynsdebatt 1937-38"

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

DELINNSTILLING I FRA STUDIEORDNINGSKOMITEEN VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN. April 2002. "Education is not filling a bucket, but lighting a fire.

DELINNSTILLING I FRA STUDIEORDNINGSKOMITEEN VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN. April 2002. Education is not filling a bucket, but lighting a fire. DELINNSTILLING I FRA STUDIEORDNINGSKOMITEEN VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN April 2002 "Education is not filling a bucket, but lighting a fire." --William Yeats 1 BAKGRUNN, MANDAT... 3 2 FØRINGER (ST.

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15

Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15 Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15 Valg av referent: Finn Albert Aurbakken Godkjenning av referat - OK Godkjenning av innkalling - OK Godkjenning

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

Vår 2001. Skriving av hovedfagsoppgaven

Vår 2001. Skriving av hovedfagsoppgaven Vår 2001 Skriving av hovedfagsoppgaven FORORD Dette heftet er ment å gi deg hjelp på veien i forbindelse med skriving av hovedfagsoppgaven. Heftet har ennå mangler og svakheter. Dette vil vi kontinuerlig

Detaljer

Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg

Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 3. februar 2015, klokken 17.15 Valg av referent Godkjenning av referat Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Sak 19/V15: Orienteringer

Detaljer

SOSIALf3KONOMEN. Tidligere Stimulator. Sosialøkonomen utkommer med 10 nummer pr. fir og sendes gratis til medlemmene av Sosialøkonomisk Samfunn.

SOSIALf3KONOMEN. Tidligere Stimulator. Sosialøkonomen utkommer med 10 nummer pr. fir og sendes gratis til medlemmene av Sosialøkonomisk Samfunn. SOSIALf3KONOMEN Tidligere Stimulator Nr. 3 12. årgang juni 1958 Utgiver: Sosialøkonomisk Samfunn Ansvarlig redaktør: Harald Hanssen-Bauer, telef. 56 57 70 Medredaktør: Gunnar Fløystad, telef: 33 35 00

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bevegelige bilder

NOKUTs tilsynsrapporter Bevegelige bilder NOKUTs tilsynsrapporter Bevegelige bilder Bachelorgradsstudium ved Nordland kunst- og filmfagskole September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2012-2013

STUDIEHÅNDBOK 2012-2013 Rudolf Steinerhøyskolen RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STUDIEHÅNDBOK 2012-2013 Praktisk informasjon vedrørende studier ved: Førskolelærerutdanning Lærerutdanning Studieår i billedkunstfag Sosialpedagogikk

Detaljer

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Universitetet i Oslo Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02 Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02/03 Tid: Torsdag 3. april 2003 kl. 09.00 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 14/03 Godkjenning av innkalling Sak STY 15/03

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 60 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Bruk av elektronisk elevbok i Rettslære - et læremiddel i Fagdidaktikk rettslære ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer