Innhaldsliste. Hovudtal side 3. Energiomsetning og kundeservice side 4. Synspunkt frå adm.dir. side 7. Årsmelding frå styret side 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhaldsliste. Hovudtal side 3. Energiomsetning og kundeservice side 4. Synspunkt frå adm.dir. side 7. Årsmelding frå styret side 8"

Transkript

1 Årsmelding 2006

2 Innhaldsliste Hovudtal side 3 Energiomsetning og kundeservice side 4 Synspunkt frå adm.dir. side 7 Årsmelding frå styret side 8 Resultatrekneskap side 13 Balanse side 14 Kontantstraumoppstilling side 16 Notar til rekneskapen side 17 Nøkkeltal side 25 2

3 Hovudtal 2006 Energiproduksjon 40,9 GWh Transportert energi 130,8 GWh Tal nettkundar 6131 Driftsinntekter kr Resultat før skatt kr Skattekostnad kr Avsett til utbytte kr Eigenkapital kr Langsiktig gjeld kr Soliditet 55,9 % Avkastning på eigenkapitalen (før skatt) 12,8 % Tal tilsette 26 Nøkkeltal - sjå side 27 3

4 Energiomsetning og kundeservice Kraftuttrykk: kw kilowatt 1000 W 1,359 hk MW megawatt 1000 kw kwh kilowatt-time 1000 W i 1 time MWh megawatt-time 1000 kwh GWh gigawatt-time kwh EIGENPRODUKSJON OG KJØP AV KRAFT (GWh) Eigenproduksjon Skulafossen kraftstasjon 19,3 28,1 Kaldestad kraftstasjon 21,6 37,3 Sum 40,9 65,4 Spotkraft 14 % Skulafossen kraftstasjon 17 % Kjøp i eige nettområde Konsesjonskraft 55,0 55,0 Spotkraft 15,1-0,9 Sum kraftkjøp 70,1 54,1 Konsesjonskraft 50 % Kaldestad kraftstasjon 19% Sum eigenprod. og kjøp 111,0 119,5 OVERFØRT KRAFT (GWh) Brutto overført i KK sitt nett 138,2 144,6 Hushaldning, jordbruk m.v. 53,8 56,4 Hytter / fritidshus 13,0 12,1 Næringar 54,7 57,6 Vegljos 1,3 1,3 Sum prioritert kraft 122,8 127,4 Vegljos 1 % Næring 42 % Uprioritert kraft 6 % Hushaldning o.l. 41 % 4 Uprioritert kraft 8,0 7,8 Netto overført til sluttbrukar 130,8 135,2 Tap i fordelingsnettet 7,4 9,5 Tap i % av brutto 5,4 6,5 KRAFTSAL (GWh) Sal i eige nettområde 103,6 110,1 Sal i andre nettområde 8,8 14,0 Sum kraftsal 112,4 124,1 Framandleverandørar 27,2 25,1 Framandleverandørar i % 20,8 18,6 Hytter 10 %

5 KUNDESTATESTIKK (tal kundar pr ) Hushaldn. / jordbruk o.l Hytter / fritidshus Næringar små Næringar store (>125 A) Byggjestraumskåp Tilfeldig kraft Hytter 35 % Næring 13 % Hushald 52 % Nettkundar totalt Av dette utgjer nettkundar med annan kraftleverandør (197 hushaldn., 217 hytter, 66 små næringar, 40 store næringar) Kundar i andre nettområde (263 hushaldn., 10 hytter, 14 små næringar, 9 store næringar) KLIMASTATISTIKK Temperatur Kaldestad 7,30 6,62 Medeltemperatur i gr. C Nedbør Skulafossen Årsnedbør i mm. 8,5 MEDELTEMPERATUR KALDESTAD / NORHEIMSUND 8 7,5 GR. C 7 6,5 6 5, NEDBØR FOSSE / STRANDEBARM MM

6 GWh 160 FORBRUK I EIGE NETT I FORHOLD TIL KRAFTSAL Forbruk i eige nett Kraftsal i eige nett Andre kraftleverandørar Levert i andre nettområde Øre/KWh KRAFTPRISUTVIKLING STANDARDTARIFF Off. avg. på kraft Kraftpris Øre/kWh PRISUTVIKLING HUSHALDNING kwh/år STANDARDTARIFF Avgifter Kraftpris Nettleiga

7 SYNSPUNKT FRÅ ADM.DIREKTØR Året 2006 var eit spesielt år. Det var normalt med vatn i magasina over heile landet ved inngangen til vinteren 2005/2006. Gjennom november / desember i 2005 og vintermånadene i 2006 kom det svært lite snø i fjellet. Snømagasina over heile landet, også i Sverige, var ekstremt små. Dette medførte at kraftprisane byrja å stiga tidleg på vinteren og hadde ein førebels topp i slutten av mars. Etter at CO 2 - kvotane på kontinentet vart oppgjort i byrjinga av mai, kom det ein drop i spotprisen på over 15 øre/kwh. Men dei låge tilsiga utover våren medførte rask prisauke igjen. Både på våren og sommaren var det lite nedbør. Dette medførte at prisane berre fortsette å stiga og spådomane frå media var at ein kunne risikera å sjå kraftprisar på bortimot 2,00 kr./ kwh vinteren 2006 / Spotprisen nådde sitt maksimum med 61,5 øre/kwh i veke 34 men heldt seg over 50 øre/kwh til ut i oktober. Det var først då mildver og ekstremnedbør sette inn i november / desember at prisane kom ned att på eit normalnivå. For Kvam Kraftverk AS (KK) sin del såg det lenge ut til at 2006 skulle verta det året med minst produksjon på fleire ti-år. Pr. 1.november hadde vi berre produsert 26 GWh mot normalt 40 GWh. Full produksjon i begge stasjonane dei 2 siste månadene hjelpte på, slik at vi kom opp i ein årsproduksjon på 41 GWh 18 % under 10-årsnormalen. Ser vi tilbake til 2005, så hadde vi produksjonsrekord på 65,3 GWh. Sommaren 2006 ba eigaren vår om at KK skulle stå for finansiering, utbygging og drift av varmeløysingar til dei nye skuleanlegga som heradet står klar til å byggja. Dette ser KK som ei utfordring og står klar til å setja i gong når klarsignal vert gjeve. KK starta opp med sal av luft til luft- varmepumpe i løpet av siste kvartal. Varmepumpesalet fekk ein skikkeleg pangstart med over 125 bestillingar etter den første marknadsføringa. KK har vore med å utvikla eit nytt produkt Kvammahytto som kom ut på marknaden til hyttekundane våre på slutten av året. Dette er eit produkt som på litt sikt skal letta og gje sikre målaravlesingar på hyttene. I tillegg skal det gje kundane mulegheiter til å styra straumen i hyttene. Det skal òg gje hyttekundar og forretningsverksemder i Kvam ei mogelegheit til lettare å nå kvarandre. Fiberutbygginga har også fortsett dette året. Det vart investert for ca. 3,0 mill.kr. i aksessnett. Driftsresultatet var på 14,31 mill. kr. Dette er ca. 3,0 mill.kr. lågare enn i 2005 og skuldast mindre kraftproduksjon i eigne stasjonar. Stor takk og ros til dei tilsette for innsatsen i Saman må vi sjå framover, ta utfordringar og løysa problem som vi vert stilt overfor. Vi må vera med å vidareutvikla KK slik at vi kan skapa nye verdiar for eigaren og vera til beste for lokalsamfunnet i Kvam. Vi må også ha fokus på arbeidsmiljøet slik at dei tilsette trivest og dermed gjer sitt beste for å oppnå gode resultat. 7 Olav Solheim Adm. direktør

8 Årsmelding frå styret STYRET 2006 Frå venstre: Erling Ingar Mælen, Lina Oma, Herleif Tveit (nestleiar), Tone Søgaard, Stein Pedersen (styreleiar) og Olav Solheim (adm. direktør). 8 VERKSEMDA KVAM KRAFTVERK AS Kvam Kraftverk AS ( KK ) er eit kraftselskap som driv produksjon, omsetning og distribusjon av kraft, samt utbygging og drift av fibernett. Selskapet vart skipa i 1913 og omdanna til aksjeselskap i Konsesjonsområdet for distribusjon ligg innafor Kvam herad sine grenser. Mundheimsområdet i sørenden av kommunen og Ålvikområdet i nord har andre områdekonsesjonærar. Kraftproduksjonen vert driven i to kraftstasjonar som begge ligg i Kvam Kaldestad kraftstasjon i Norheimsund og Skulafossen kraftstasjon i Strandebarm. KK driv og tilsyn, kundeavrekning og entreprenørverksemd utanfor eige konsesjonsområde. I 2006 har ein også hatt oppdrag utanfor kommunegrensene. I 2006 vart det levert kraft til sluttbrukarar utanfor eige konsesjonsområde. Leveringa i 2006 var på 8,8 GWh mot 14,0 GWh i Talet på nettkundar var 6131 ved utgangen av Utbygging av fibernett som starta opp i 2002 har halde fram i I tillegg til bygging av hovednett for fiber har det vorte bygt ein del aksessar som er leigt ut til Kvamnet AS og BKK Marknad. KK har i 2006 starta opp med sal og montering av varmepumper. HELSE, MILJØ OG SIKKERHEIT I løpet av 2006 hadde KK ein skade som førte til sjukefråvær.

9 Fråværsstatistikken viser eit samla sjukefråvær i 2006 på 5,7 % som er ein liten oppgang i totalt sjukefråvær frå 2005 på 0,4 %. Korttidssjukefråværet var på 0,9 % Grunnen til langtidssjukefråværet skuldast ikkje skadar i arbeidssamanheng eller fråvær som er knytt til arbeidstilhøve på jobb. Arbeidshelseundersøkingar utført av Ytre Hardanger Bedriftshelseteneste konkluderer med at arbeidsmiljøet ved KK er svært godt. Det er god kontakt og samarbeid mellom leiinga og dei tilsette. KK er tilslutta Ytre Hardanger Bedriftshelseteneste med alle sine tilsette. Det har i løpet av året vore arrangert tryggleiks- og førstehjelpskurs for driftspersonalet. KK forureinar det ytre miljøet svært lite. Kraftproduksjon frå vasskraft er miljøvenleg og vasskrafta er ein rein og fornybar ressurs utan utslepp som forureinar det ytre miljøet. Det har ikkje vore uhell eller hendingar i 2006 som har ført til utslepp eller skadar på det ytre miljøet. LIKESTILLING KK har ein selskapspolicy at begge kjønn skal handsamast likt. Av 26 tilsette ved årsskifte, var 2 kvinner og 24 menn. I styret for KK sit 2 kvinner og 3 menn. Både styret og administrasjonen ved KK er bevisste på samfunnet sine forventningar om å fremja likestilling i verksemda. ENERGIRÅDGJEVING/ENØK Frå er det eit offentleg selskap, ENOVA SF, som har overteke ansvaret for å styra bruken av ENØK-midlane som nettselskapa tar inn gjennom nettleigetariffen. I 2006 vart 1,0 øre/kwh av nettleiga overført til ENOVA SF. For KK utgjorde dette ein sum på 1,3 mill. kroner. DET LOKALE ELTILSYN ( DLE ) DLE ved Kvam Kraftverk AS har utført tilsynsarbeid med utgangspunkt i planar som er framlagde og godkjende av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Vi har i 2006 utført ca. 1,0 årsverk på DLE, det same som i Vi har også i 2006 utført tilsynsarbeid for andre på tilsaman ca. 0,3 årsverk, fordelt på Elkem Bjølvefossen AS, Bane Energi AS og Jondal Energi. RESULTATREKNESKAP OG FINANS Driftsrekneskapen viser eit resultat før finans og skatt på kr Driftsresultatet fordeler seg på dei ulike resultatområda avrunda tal: Distribusjon.. kr Produksjon.. kr Kraftomsetning kr Sekundærverksemd. kr Fiber kr Sum. kr Netto finanskostnader kr Skatt på ordinært resultat kr Overskot etter skatt kr

10 VIDARE DRIFT Rekneskapen og årsmeldinga for 2006 føreset at drifta skal halda fram. KONTANTSTRAUM Kontantstraumoppstilling 2006 er vist på side 16 Det er i året investert for kr sjå side 11. RESULTATDISPONERING Styret føreslår at overskotet for 2006 på kr vert disponert slik: Føreslått utbytte.. kr Avsett til annan eigenkapital.. kr Sum disponert kr Pr utgjorde selskapet sin frie eigenkapital kr Den bundne eigenkapitalen var kr KRAFTPRODUKSJON Ved inngangen til 2006 var magasinfyllinga på ca. 51 %. Heile vinteren 2006 var nedbørsfattig. I dei 3 første månadene kom det berre 325 mm nedbør i Skulafossen 10-årsnormalen er 865mm. Snømagasina var såleis svært små og produksjonen ved halvårskiftet var berre på 15,1 GWh som er 56 % av normalen. 3. kvartal var òg veldig tørt slik at produksjonen ved utgangen av september var på 22 GWh. I oktober fekk vi nedbør litt over normalen medan det i november og desember kom ekstremt mykje nedbør ca. 600 mm i begge månadene. Dette kom som regn heilt til topps i nedslagsområdet vårt. Begge kraftstasjonane gjekk for fullt frå byrjinga av november og ut året. Produksjonen i 2006 vart 40,9 GWh, ca. 82 % av normalen. Produksjonen er er fordelt med 21,6 GWh i Kaldestad og 19,3 GWh i Skulafossen. Overløpet i Skulafossen var på 3,9 GWh og i Kaldestad 1,6 GWh. Deler av kraftproduksjonen var prissikra i samsvar med risikopolicy. Driftsresultatet for produksjonen vart kr i 2006 mot kr i KRAFTOMSETNING Målsetjing og reglement for kraftomsetninga er formulert i Marknadsplan og Risikopolicy for Kvam Kraftverk AS. Kraftsalet i året har fordelt seg på 4 ulike tariffar og tilhøyrande mengder: - Standard variabel tariff ca. 61,7 GWh (54,9%) - Marknadskraft ca. 18,2 GWh (16,2%) - Fast pris ca. 21,0 GWh (18,7%) - Konsesjonskraft til Kh ca. 11,5 GWh ( 10,2%) Ved utgangen av 2006 var det 520 av nettkundane våre som kjøpte kraft frå 37 andre leverandørar enn oss. Dette er 39 nettkundar meir enn året før, og mengda har auka frå 25,1 til 27,2 GWh. Levering til Statkraft i Kassdal utgjorde 5,2 GWh av dette, mot 6,9 i Vi har levert 8,8 GWh til kundar i andre nettområde i 2006, som er ein reduksjon på 5,2 GWh i forhold til Totalt kraftsal i 2006 var 112,4 GWh mot 124,1 GWh i Reduksjonen skuldast

11 generelt mindre forbruk i tillegg til fleire kundar i vårt nett med annan leverandør. Samla inntekt av salet utgjorde 41,5 mill. kroner. Dette var11,7 mill. kroner meir enn i 2005, og skuldast mykje høgare prisar. NETTVERKSEMDA 2006 var femte og siste året av reguleringsperioden frå 2002 til Inntektsramma for 2006 var fastlagt til 21,8 mill.kr. og er redusert med 0,4 mill.kr. i høve til året før. Ramma inneheld 0,711 mill. kr. for nyinvesteringar mot 0,782 i Referanserenta på avkastningsgrunnlaget er redusert frå 5,36 % i 2005 til 4,90 % i Dette utgjer 0,4 mill.kr. Prisen på krafttapet i nettet er auka frå 25,5 øre/kwh i 2005 til 41,1 øre/kwh i 2006, som utgjer 1,2 mill. kr. Effektivitetskravet var som før på 4%. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikkje levert energi (KILE) vil påvirka nettariffane over tid. KILEramma er fastsett av NVE til 1,001 mill.kr. og total KILE-kostnad i år var 0,216 mill.kr. Differansen mellom KILE-ramma og total KILE-kostnad i 2006 på 0,785 mill.kr. er inntektsført. I løpet av 2006 er det transportert 130,8 GWh til sluttbrukar i KK sitt nett. Dette er ein reduksjon i høve til 2005 på 4,3 GWh og skuldast generell forbuksreduksjon grunna høge kraftprisar og mild vinter. Uprioritert kraft i 2006 utgjorde 8,0 GWh mot 7,8 GWh i FIBERUTBYGGING I bygde KK ut eit hovudnett av fiber i Kvam som vart sluttført i Fibernettet er leigt ut til Kvam herad, Kvamnet, BKK Marked og Telenor. I 2006 er det bygt ut aksessnett som er leigt ut til Kvamnet. ANNA VERKSEMD I 2006 har KK hatt inntektene på andre verksemdsområde hovudsakleg frå konsulent- og entreprenørarbeid. Dei største oppdragsgjevarane har også i 2006 vore Elkem Bjølvefossen AS, Bane Energi AS og Kvam herad. Hausten 2006 starta KK opp med sal og montering av luft til luft varmepumper. Dette viste seg å vera ei vellukka satsing. INVESTERINGAR KK har i 2006 investert kr Investeringane fordeler seg slik (i 1000 kr.): Høgspentnettet Nettstasjonar Lågspentnettet Sekundærstasjonar Fiberanlegg m.m Fiberanlegg under utføring / ikkje teke i bruk Tariffapparat Fjernkontroll, samband 20 Kjøp av transportmidlar Utstyr 277 EDB-utstyr

12 FRAMTIDIG UTVIKLING NVE har innført nytt reguleringsregime for monopolverksmda frå Inntektsramma skal no baserast på nye utrekningsprinsipp der 50 % av ramma er basert på normkostnader og resten vert utrekna etter same metode som tidlegare der KK sine kostnader for ein tidlegare periode vert lagt til grunn. Den nye reguleringsmodellen har gjeve KK noko betre rammevilkår enn førre modell. Framtidsutsiktene for lønsemd i nettdrifta har vorte monaleg betra med det nye regimet. Kraftomsetninga gav eit svært godt resultat i Ein vil fortsetja å driva kraftomsetning i eigen regi i samsvar med selskapet sin strategi - og marknadsplan. Eigaren har ønskje om at KK engasjerer seg i alternative energikjelder. I den samanheng er KK beden om å delta i utbygging og drift av varmeløysingar til dei nye skuleanlegga som heradet står klar til å byggja. Dette ser KK som ei utfordring og er klar til å setja i gang når det vert gjeve klarsignal. KK starta opp sal og montering av luft til luft - varmepumper hausten Etter ein god start er dette eit forretningsområde som er spanande og som vi set forventingar i åra framover. Etter at hovudnettet for fiber i Kvam var ferdig utbygd og teke i bruk, er KK no i gang med utbygging av aksessnettet for utleige til breibanleverandørar som leverer tenester til sluttbrukar. I løpet av 2006 har KK vore med å utvikla eit nytt produkt Kvammahytto. Dette produktet skal letta arbeidet med registrering av målaravlesingar på hyttene samstundes med at det skal gje hytteeigarar og lokalt næringsliv mogelegheit til lett å få kontakt med kvarandre Strategiplan med forretningsidè dannar basis for korleis KK skal utvikla sine forretningsmogelegheiter og korleis dette skal skje i åra framover. Slik styret ser det, er selskapet sine mogelegheiter for vidare utvikling gode. Norheimsund den 18. april Stein B.Pedersen Styreleiar Herleif Tveit Tone Søgaard Lina Oma Nestleiar Erling Ingar Mælen Olav Solheim Adm.direktør

13 Resultatrekneskap NOTAR DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Netto ernergisal ,13 Nettleigeinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Aktiverte eigne investeringsarbeid Energikjøp ,7 Overføringskostnader Lønskostnader m.m Ordinær avskriving Annan driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Rentekostnad Annan finanskostnad Resultat av finanspostar Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Resultat i året OVERFØRINGAR Avsett til annan eigenkapital Føreslege utbytte Sum overføringar

14 Balanse pr. 31. desember NOTAR EIGA Anleggsmidlar Immateriell eiga 9 Utsett skattefordel Sum immateriell eiga Varige driftsmidlar 4 Tomter, bygningar og annan fast eigedom Maskiner og anlegg Driftslausøyre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar 14 Andre langsiktige fordringar Investering i aksjar og andelar Pensjonsmidlar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varer Fordringar Kundefordringar Andre fordringar Mindreinntekt Sum fordringar Bankinnskot, kontantar o.l Sum omløpsmidlar SUM EIGA

15 Balanse pr. 31. desember NOTAR EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital Innskoten eigenkapital 5, 6 Aksjekapital (1000 aksjar à kr 10000) Overkursfond Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital 6 Annan eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Anna langsiktig gjeld 8 Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjonar Sum anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldige offentlege avgifter Føreslege utbytte Meirinntekt Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Norheimsund den 18. april 2007 Stein B.Pedersen Herleif Tveit Tone Søgaard Styreleiar Nestleiar Lina Oma Erling Ingar Mælen Olav Solheim Adm.direktør

16 Kontantstraumoppstilling KONTANTSTRAUM FRÅ OPERASJONELLE AKTIVITETAR Ordinært resultat før skattekostnad Betalt skatt i perioden Ordinære avskrivingar Pensjonskostnad utan kontanteffekt Endring i lager av driftsmateriell Endring i kundekrav Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidlar og andre gjeldspostar Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar KONTANTSTRAUM FRÅ INVESTERINGSAKTIVITETAR Investert i varige driftsmidlar Utbetalingar til investeringar i finansielle anleggsmidlar Netto kontantstraum fra investeringsaktivitetar KONTANTSTRAUM FRÅ FINANSIERINGSAKTIVITETAR 16 Nedbetaling av gjeld Innbetalingar ved opptak av ny langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbytte til Kvam herad Netto kontantstraum fra finansieringsaktivitetar Behaldning av bankinnskot, kontantar o.l. pr Behaldning av bankinnskot, kontantar o.l. pr Netto endring i bankinnskot, kontantar o.l

17 Notar til rekneskapen 2006 Note 0 Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslov. Rekneskapsprinsippa som er nytta vert gjort greie for i det etterfølgjande. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eignelutar og gjeld Eignelutar for varig eige eller bruk er klassifiserte som anleggsmidlar. Andre eignelutar er klassifiserte som omløpsmidlar. Fordringar som skal attendebetalast innan eitt år er klassifiserte som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarande kriteriar lagt til grunn bortsett frå at første års avdrag på langsiktig gjeld ikkje er klassifisert som kortsiktig gjeld. Anleggsmidlar er vurderte til anskaffelseskost, men vert nedskrivne til verkeleg verdi når verdifallet ikkje er venta å vera av forbigåande art. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid vert avskrive planmessig etter forventa økonomisk levetid. Omløpsmidlar vert vurderte til det lågaste av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld vert balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld vert ikkje oppskriven til verkeleg verdi som følgje av eventuell renteendring. Einskilde postar er vurderte etter andre prinsipp enn nemnt ovanfor. Dette vil gå fram av noteopplysningane. Varelager Varelager er vurdert til det lågaste av anskaffelseskost og netto salsverdi. Magasinbehaldingar Magasinbehalding er ikkje balanseført i samsvar med praksis i bransjen. Sjå nærmare om dette i note 12. Fordringar Kundefordringar og andre krav vert oppførte med pålydande etter frådrag for avsetnad til forventa tap. Avsetnad til tap på krav vert gjort på grunnlag av individuell vurdering av dei einskilde krava. I tillegg vert det føreteke ei uspesifisert avsetjing for å dekka mogeleg tap på uspesifiserte kundefordringar. 17 Pensjonar Ved rekneskapsføring av pensjon er lineær oppteningsprofil og forventa sluttløn som oppteningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endra føresetnader vert amortisert over forventa attverande oppteningstid i den grad dei overstig 10 % av den største av pensjonsforpliktingane og pensjonsmidlane (korridor). Planendringar vert fordelt over attverande oppteningstid. Arbeidsgjevaravgift er inkludert i tala. Skattar I tillegg til ordinære overskotsskattar, er kraftlag i samband med produksjon av kraft også pålagt natur ressursskatt og grunnrenteskatt. Eigedomsskatt er ført som driftskostnad.

18 Overskotskatten er samanstilt med rekneskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsett skatt. Utsett skattefordel og utsett skatt vert presentert netto i balansen, og netto utsett skattefordel vert balanseført i den grad det vert synleggjort at den vil verta realisert i framtida. Naturressursskatt er pålagt kraftproduksjon med 1,1 øre pr. kwh som kommunal skatt og 0,2 øre som fylkeskommunalskatt. Grunnlaget er gjennomsnittleg kraftproduksjon siste 7 år. Naturressursskatten vert samordna med overskotsskatt. Note 0 forts. Rekneskapsprinsipp Grunnrenteskatt er pålagt kraftverk med merkeyting over kva, og dette medfører at Kaldestad er innanfor regelverket, medan Skulafossen fell utanfor. Grunnrenteskatt utgjer 27 % av netto grunnrenteinntekt, og negativ grunnrenteinntekt kan framførast mot seinare år positive grunnrenteinntekt. Utsett skattefordel knytt til negativ grunnrenteinntekt er ikkje balanseført, då kraftverket ikkje er i skatteposisjon. Handel med finansielle instrument Kvam Kraftverk AS har inngått avtalar med finansielle instrument (futures, forwards) knytt til krafthandel. Formålet er prissikring av kraftproduksjon og sikring av pris ved avtalar som er inngått til sluttbrukar samt finansiell handel. Dei enkelte avtalar er innført i porteføljar basert på avtalanes føresetnad. For porteføljar knytt til kraftproduksjon og leveransekontraktar, er dette rekneskapsført som sikring når det ligg innanfor selskapet sin eigen produksjonsevne. For finansiell handel (trading) vert resultatet rekneskapsført ved realisasjon, det vil seia enten ved lukking (det er inngått ein motforretning med same mengde og same leveringsperiode) eller oppgjer i leveringsperioden. Ved årsslutt er porteføljen vurdert til marknadsverdi. I samband med langsiktig pantelån er det inngått rente-swap som sikrar fast rente fram til og med I samband med at Nordpool no handlar kraft notert i EURO, er det inngått valutaterminkontraktar som skal redusera valutarisikoen knytt til krafthandel. Terminkontraktane er inngått for 2007 og er ikkje tatt omsyn til i rekneskapen for Inntekter Inntekt vert rekneskapsført når den er opptent, det vil seia når risiko og kontroll er overført kunden. Inntektene vert rekneskapsført med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kostnader Kostnader vert rekneskapsført som hovudregel i same periode som tilhøyrande inntekt. Der det ikkje er ein klar samanheng, vert det føreteke skjønnsmessig fordeling mellom periodane.

19 Note 1 Segmentinformasjon Driftsinntekter: Felles Marknad Produksjon Monopol verksemd Sekundær Verksemd Fiber Sum Netto energisal Sal av eigenproduksjon Finansiell handel Nettleige Tap i nettet Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader: Kraftkjøp Kjøp av eigenproduksjon Finansiell handel Tap i nettet Nettleigekostnader Løn og andre personalkostnader Andre driftskostnader Eigedomsskatt til Kvam herad Ordinære avskrivingar Tap på fordringar Sum driftskostnader Overføring felleskostnader Driftsresultat Sum nettleigeinntekt Andre inntekter Sum faktisk nettleigeinntekt Fastsett initiell inntekt i eige nett (-) Fastsett KILE-ramme KILE-kostnader Kostnader ved overliggjande nett (-) Eigedomsskatt Total inntektsramme Meir- (+)/mindreinntekt (-) i året Avkastingsgrunnlag Gj.snitt Driftsmidlar Kundespesifikke anlegg Felles anleggsmidlar Netto arbeidskapital 88 Sum avkastingsgrunnlag Avkasting % inkl. mindreinntekt 4,1 % Avkastiing % ekskl. mindreinntekt 1,1 % 19

20 Note 2 Lønskostnad, tal på tilsette, godtgjersler Lønskostnad Løn Folketrygd Pensjonskostnader (ref. note 7) Anna godtgjersle Sum Gjennomsnittleg tal på tilsette Ytingar til leiande personar Løn (honorar) Pensjonskostnader Anna godtgjersle Dagleg leiar Styret Revisor Godtgjersle til Deloitte AS og samarbeidande selskap fordeler seg i 2006 som følgjer: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstenester Andre tenester utanfor revisjon Sum Lovpålagt revisjon er samansett av revisjonshonorar med kr og bistand i forbindelse med rekneskap og likningspapirer med kr Note 3 Andre driftskostnader Eigedomskostnader Kjøp av/leige av materiell, utstyr m.m Framandtenester/arbeid ved andre Kontorrekvisita, telekomm., porto Kostnader transportmidlar, reiser/diett, kontingentar, forsikringar m.m. Eigedomsskatt, diverse avgifter m.m Avskrive på straumkrav Sum

21 Note 4 Varige driftsmidlar Tomter Kraftstasjonar inkl. andel maskiner m.m. Distribusjonsnett Fiber Bygningar Driftslausøyre, inventar, verktøy o.l. Sum Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivingar pr Avskrivingar i året Akkumulerte avskrivingar pr Bokført verdi pr Økonomisk levetid år år 20 år 50 år 3-10 år Alle driftsmidlar vert avskrivne lineært. I tillegg er det balanseført anlegg under arbeid med Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Kvam herad eig av aksjar i Kvam Kraftverk AS. Ingen styremedlemmer eller dagleg leiar har aksjar eller opsjonar i selskapet. Note 6 Eigenkapital Aksjekapital Overkursfond Anna eigenkapital Sum eigenkapital Eigenkapital Endring i eigenkapital i året Resultat i året Føreslege utbytte Eigenkapital Note 7 Pensjonskostnader, -midlar og forpliktingar Selskapet har pensjonsordningar som omfattar i alt 26 personar. Ordninga gjev rett til definerte framtidige ytingar. Desse er i hovudsak avhengig av oppteningsår, lønsnivå ved oppnådd pensjonsalder og storleiken på ytingane frå folketrygda. Forpliktingane er dekka gjennom eit forsikringsselskap.

22 Note 7 forts. Kollektiv AFP Sum Noverdi av pensjonsordning i året Rentekostnad av pensjonsforpliktinga Avkasting på pensjonsmidlar Netto pensjonskostnad (før arbeidsgjevaravgift) Resultatførte estimatavvik Periodisert arbeidsgjevaravgift Netto pensjonskostnad (etter arbeidsgjevaravgift) Kollektiv AFP Sum Berekna pensjonsforpliktingar Pensjonsmidlar (til marknadsverdi) Ikkje resultatført verknad av estimatavvik Netto pensjonsforplikting før arb.gj.avg Periodisert arbeidsgjevaravgift Netto pensjonsforplikting (-midlar) etter arb.gj.avg Økonomiske føresetnader: Diskonteringsrente 5,0 % 6,5 % Forventa lønsregulering/pensjonsauke/g-regulering 3,0 % 3,0 % Forventa avkastning på fondsmidlar 6,0 % 7,5 % Som aktuarmessige føresetnader for demografiske faktorar og avgang er lagt til grunn vanleg nytta føresetnader innan forsikring. Note 8 Anna langsiktig gjeld 22 Gjeld som forfell meir enn fem år etter slutten av rekneskapsåret: Gjeld til kredittinstitusjonar Sum anna langsiktig gjeld Note 9 Skattekostnad Skattekostnad i året kjem fram slik: Betalbar skatt alminneleg inntekt Betalbar naturressursskatt Endring i utsett skatt Skattekostnad ordinært resultat

23 Note 9 forts. Avstemming frå nominell til faktisk skattesats: Resultat i året før skatt Forventa inntektsskatt etter nominell skattesats (28 %) Skatteeffekten av følgjande postar: Varige skilnader Skattekostnad Effektiv skattesats 28 % 28 % Skatt på grunnrenteinntekt Kaldestad Taksert inntekt Frådrag Grunnrenteinntekt Framførbar negativ grunnrenteinntekt Skattepliktig grunnrenteinntekt Skatt på grunnrenteinntekt 0 Spesifikasjon av skatteeffekten av mellombels skilnader alminneleg inntekt: Fordel Forplikting Fordel Forplikting Driftsmidlar Gevinst- og tapskonto Fordringar Pensjonsforplikting Sum Utsett skattefordel Utsett skattefordel er oppført med utgangspunkt i framtidig inntekt. Note 10 Pantsetjingar og garantiar m.v. 23 Bokført gjeld som er sikra ved pant o.l.: Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjonar Sum Bokført verdi av eignelutar stilt som trygd for langsiktig gjeld: Kraftstasjonar Sum

24 Note 11 Kraftkontraktar Kvam Kraftverk AS har leveringsplikt på energi i eige forsyningsområde. Totalt er dette vurdert til 131 GWh for Behovet for kraft er dekka ved eigen produksjon, kjøp av spotkraft samt forsyning frå framandleverandørar direkte til sluttbrukar. For år 2006 var det inngått avtale om levering av konsesjonskraft på 56,3 GWh. Det låg og føre prissikringsavtalar for alle leveransar med avtalt fast pris i år For 2007 og vidare framover er det og inngått prissikringsavtalar for alle avtalar med fast pris. For 2007 er det og inngått avtalar om levering av kraft utanom eige forsyningsområde på 8,8 GWh. Det er føreteke ei samla vurdering av levering og kjøp av kraft, og det er ikkje grunnlag for å fastslå at det ligg føre forventa eller urealisert tap ved årsskiftet. Eigenproduksjonen var i ,9 GWh mot 65,39 GWh i Middelproduksjon for dei siste 10 åra er 49,9 GWh. Note 12 Magasinfylling Magasinfylling var 91,4 % var magasinfyllinga 51,0 %. Magasinbehaldninga er ikkje teken med i balansen. Note 13 Meir-/mindreinntekt Mindreinntekt som er opparbeidd i løpet av 2006 er ført i rekneskapen med kr og skriv seg frå følgjande faktorar: Mindreinntekt opparbeidd i løpet av 2006 på grunn av volumendringar i levert energi, kr Mindreinntekt KILE i 2006, kr 784,538. Total mindreinntekt inklusiv renter er oppført i rekneskapen med kr Denne summen kjem fram ved at ein trekkjer tidlegare opparbeidde meirinntekter inkl. renter frå mindreinntekt opparbeidd i Note 14 Bundne midlar og garantiar 24 I posten bankinnskot og kontantar inngår midlar som gjeld forskotstrekk tilsette med kr Beløpet dekker skuldig forskotstrekk ved slutten av året. Posten andre langsiktige fordringar gjeld beløp innbetalt til Markedskraft som sikring for handel med terminkontraktar. Kvam Kraftverk AS har i tillegg stilt garanti for kr 2,0 mill overfor Markedskraft og for kr 45,0 mill overfor Nordpool Trading i samband med handel i kraftmarknaden. I forbindelse med aksjeinnehav i Enteca AS har Kvam Kraftverk AS saman med øvrige aksjonærar, ein pro rata kausjon, som for Kvam Kraftverk sin del er ein sjølvskuldnarkausjon på kr 2,016 mill. Note 15 Aksjar og andelar i andre føretak m.v. Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Anleggsmidler: Enteca AS 7 % Vacom AS 9,09 % Andre Sum

25 Nøkkeltal Lønsemd: 1. Totalrentabilitet (før skatt 9,2 % 11,3 % 2. Eigenkapitalrentabilitet (før skatt) 12,8 % 16,8 % 3. Likviditetsgrad 1 1,31 1,14 Arbeidskapital: 4. Arbeidskapital 8,4 mill. kr. 4,03 mill. kr. Rentedekningsgrad: 5. Rentedekningsgrad (etter skatt) 3,7 4,9 Soliditet: 6. Eigenkapitalprosent 55,9 % 56,9 % Definisjonar: 1. Totalrentabilitet: (Resultat før pårekna skattekostn. + finanskostnader) x 100 / gjennomsnittleg totalkapital. 2. Eigenkapitalrentabilitet: (Resultat før ekstraordinære postar og skatt) x 100/ gjennomsnittleg eigenkapital. 3. Likviditetsgrad 1: Omløpsmidlar / kortsiktig gjeld. Viser forholdet mellom omløpsmidlar og kortsiktig gjeld. Forholdstalet bør vera større enn 1,0. 4. Arbeidskapital: Omløpsmidlar - kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen må vera positiv og ideelt minimum 0,5 gonger kortsiktig gjeld. 5. Rentedekningsgrad: (Resultat etter skatt før ekstraordinære postar + finanskostnader) / finanskostnader. Forholdstalet viser i kor stor grad selskapet er i stand til å betala lånerenter og andre finanskostnader. Eit minimuskrav er at forholdstalet må vera større enn 1,0. 6. Eigenkapitalprosent: Eigenkapital x 100 / totalkapital. Viser kor stor del av totalkapitalen i verksemda som er eigenfinansiert.

26 26

27 27

28 Layout: riss-as.no Trykk: oystese-trykkeri.no

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TERTIALRAPPORT 2 59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT (72,1) KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TOTALKAPITAL (2 166,5) 2 665,0 NETTO FINANS (-27,5) -30,9 Beløp i mill.

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter:

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter: RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN (Beløp i 1000 kr.) 2014 2013 Driftsinntekter: Sal av kraft 782 893 971 088 Sal av overføringstenester 273 720 294 210 Andre driftsinntekter 56 326 49

Detaljer

Kvam Kraftverk - Årsrapport Året. Foto: Katrine Helgheim

Kvam Kraftverk - Årsrapport Året. Foto: Katrine Helgheim ÅRSMELDING 2016 Året Foto: Katrine Helgheim 2016 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats gjennom året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 3,18 % i 2016.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2014

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2014 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 214 Året 214 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,94 % i 214. Dette er

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i 2013. Dette

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01-31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salsinntekter 1 3 619

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern (Beløp i 1000 kr.) 2015 2014 Driftsinntekter: Sal av kraft 668 416 791 274 Verdiendringer energikontrakter 7 069 8 381 Sal av overføringstenester

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Innhaldsliste. Nøkkeltal og tilsette. Du ser oss overalt. Lange tradisjonar og kraft i framtida. Hovudtal side 3. Årsmelding frå styret side 8

Innhaldsliste. Nøkkeltal og tilsette. Du ser oss overalt. Lange tradisjonar og kraft i framtida. Hovudtal side 3. Årsmelding frå styret side 8 Årsmelding 2007 Innhaldsliste Nøkkeltal og tilsette Kvam Kraftverk AS (KK) har i tida etter samlinga i oktober 2003, gått gjennom og oppdatert selskapet sin strategiplan for perioden 2004 Hovudtal side

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

76 DRIFTSRESULTAT (115) 71 RESULTAT FØR SKATT ,9 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (450) OMSETNING (556) TOTALKAPITAL (2 284)

76 DRIFTSRESULTAT (115) 71 RESULTAT FØR SKATT ,9 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (450) OMSETNING (556) TOTALKAPITAL (2 284) TERTIALRAPPORT 2 2017 76 DRIFTSRESULTAT (115) KRAFTPRODUKSJON GWh (450) OMSETNING (556) 71 RESULTAT FØR SKATT (86) TOTALKAPITAL (2 284) EIGENKAPITALPROSENT (35,9) Beløp i mill. kroner. Tilsvarande tal

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) 24,4 RESULTAT FØR SKATT , ,0-15,6 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2)

40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) 24,4 RESULTAT FØR SKATT , ,0-15,6 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2) TERTIALRAPPORT 1 2014 40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2) 24,4 RESULTAT FØR SKATT (55,2) TOTALKAPITAL (2 236,9) NETTO FINANS (-15,1) Beløp i mill. kroner. Tilsvarande

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene.

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene. GENERALFORSAMLING I KVINNHERAD ENERGI AS Side 1 vert halde i Rådhuset i Rosendal. Torsdag, kl 1500. Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskap innanfor EU området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsernrekneskapet.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer