PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN. Fv. 108 Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden. Hvaler kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN. Fv. 108 Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden. Hvaler kommune"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN Fv. 108 Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden Hvaler kommune Revidert

2

3 INNHOLD 1 Innledning Bakgrunn for planforslaget Planområdet Hvorfor utarbeides forslag til reguleringsplan for prosjektet? Målsettinger for planforslaget og for ferdig vegprosjekt Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredninger (KU forskriften) Planstatus for området Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Trafikkforhold Landskap Naturverdier, kulturverdier, kulturminner Nærmiljø/friluftsliv Landbruk Grunnforhold Andre forhold Beskrivelse av planforslaget Forutsetninger og standardvalg Kjøreveger Gang sykkelveg Anlegg for kollektivtrafikk Generelt om planforslaget Strekningsvis beskrivelse av planforslaget Planlagt arealbruk Fagtema av særlig betydning for planforslaget Fravik fra vegnormaler Andre fagtema Virkninger av planforslaget Framkommelighet Trafikksikkerhet Samfunnsmessige forhold Naboskap/grunnerverv... 14

4 5.4.1 Innløsning av bebyggelse Avkjørsler og andre naboforhold Berørt bebyggelse Landskap/bybilde Gang og sykkeltrafikk Kollektivtrafikk Nærmiljø/friluftsliv Naturmiljø. Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven Naturverdier Biologisk mangfold Verdifull vegetasjon Viltinteresser Naturressurser Kulturmiljø Støy og vibrasjoner Forurensning Massehåndtering Energiforbruk Materialvalg ROS analyse Helse, miljø og sikkerhet i bygge og driftsfasen Gjennomføring av forslag til plan Framdrift og finansiering Utbyggingsrekkefølge Trafikkavvikling i anleggsperioden Innspill til varsel om oppstart med tiltakshavers kommentar Vedlegg Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn

5 1 Innledning Planforslaget legger til rette for å trygge de myke trafikantene på strekningen, ved å etablere gangog sykkelveg eller fortau på en side av fylkesvegen langs hele strekningen. Vedtak på reguleringsplanen er forventet i første halvdel av Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet ble kunngjort i Fredrikstad Blad og Demokraten Samtidig ble det opprettet side for prosjektet på nettsidene til Statens vegvesen Grunneiere i området og offentlige høringsinstanser fikk tilsendt brev per post om planoppstarten. I kunngjøringsannonsen og i brevene ble det opplyst om åpent møte i saken for alle interesserte. Dette ble gjennomført i Hvaler rådhus Kontaktperson/planleggingsleder i Statens vegvesen er Lene Hermansen, tlf og Toril Johnsen, tlf Hvaler kommune sin representant er Håvard Skaaden, tlf Reguleringsplanen er utarbeidet av en sammensatt prosjektgruppe. Under er navn på fagpersoner og fagområde vist. Fagområde Prosjekteiers representant Vegplanlegger Landskap Geoteknikk Kollektiv Støy/støyberegninger Grunnerverv Landmåling Vegteknologi Drift og vedlikehold Byggeleder Elektro Sykkel Konstruksjoner Navn Johnny C. G. Heen Lars Marius B. Andersen Anne Sofie Western Lileng Bjørn Stensby Jon Øyvind Reme/Amund Hareland Bjørnar Ersvik/Pia Mortensen Sondre Rise Svein Erik Vikøren/Ragnvald Andersen Olga Mirochnikova Gisle Ørbæk Andersen Arne Rino Bergli Lars F. Pettersen Robert D. Seielstad/Beate E. Myklevoll Bjørn Berge Hansen Reguleringsplanforslaget består av reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelsen (dette dokumentet). Detaljplantegninger er også tilgengelige som del av reguleringsplanen. Profilnummer 1 i planbeskrivelsen henviser til detaljtegningene. 1 Profilnummer er vist på følgende måte i planbeskrivelsen, f.eks. profil Profilnummer kan finnes igjen i detaljheftet /tegningene for å lette stedsangivelse på strekningen. 4

6 2 Bakgrunn for planforslaget 2.1 Planområdet Planområdet ligger langs fylkesveg 108 fra krysset fylkesveg 108 og fram til Hvaler rådhus i Hvaler kommune. Det opprinnelige planområdet var noe større. Kartet under viser planavgrensningen på det nye planforslaget. Figur 1. Planområdet er markert med grønt og avgrenset med stiplet mørk linje. 2.2 Hvorfor utarbeides forslag til reguleringsplan for prosjektet? Reguleringsplanen er utarbeidet for å gi gående og syklende en tryggere ferdsel langs fylkesvegen fra Tangebekken til Hvaler rådhus 2.3 Målsettinger for planforslaget og for ferdig vegprosjekt Hovedmålsettingen for prosjektet er å etablere et tilbud til gående og syklende langs fv. 108 mellom Tangebekken og Skjærhalden. Bakgrunnen for dette er å skape trygg ferdsel for myke trafikanter slik at flere velger å sykle/gå fremfor å bruke bilen i nærmiljøet. 5

7 Tiltaket skal ha god funksjonalitet, samt være estetisk og teknisk kvalitetssikret. Løsningen skal være universelt utformet 2, og være i henhold til Statens vegvesen sine håndbøker. 2.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredninger (KUforskriften) Tiltaket innebærer ingen utredningskrav etter KU forskriften. Tiltaket kommer ikke inn under 2 i forskriften i forhold til tiltak som alltid skal behandles. Videre angir 3 at enkelte planer og tiltak skal vurderes etter forskriftens 4 dersom det har vesentlig virkninger for miljø og samfunn. Det er imidlertid forhold ved tiltaket som vil kunne omfattes av 4. Tiltaket vil krysse en nasjonal viktig naturtype i forbindelse med kryssing av Tangebekken. I tillegg krysser tiltaket et nasjonalt viktig kulturlandskap. Begge disse kryssingene er i tilknytning til dagens fylkesveg. Det antas at den fremtidige virkningen av dette vil være uendret da fylkesvegen allerede krysser i samme område. Tiltaket er heller ikke så omfattende at det utløser plikt om KU utredning på grunn av dette. Forholdene blir for øvrig også behandlet i risiko og sårbarhetsanalysen, samt i dette dokumentet (planbeskrivelsen). 2.5 Planstatus for området Figur 2. Kartet viser utsnitt av kommuneplanens arealdel for planområdet. (Kilde: Hvaler kommunes nettsider) Planen vil berøre/grense til følgende reguleringsplaner: 2 Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. 6

8 o Næringsområde Lammenes Kirkøy ( ) o Gnr. 3 bnr og bnr. 3, bnr. 1, feste nr. 88 ( ) o Ørekroken Camping ( ) o Florendammen ( ) Figur 3. Kartet viser gjeldene reguleringsplaner på strekningen. (Kilde: Hvaler kommunes nettsider) 3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 3.1 Beliggenhet Gang og sykkelvegen/fortauet planlegges over en strekning på ca m. Tiltaket planlegges hovedsakelig sør og vest for eksisterende fylkesveg. Unntaket er i krysset mot Bølingshavn hvor eksisterende busslomme nord for vegen knyttes sammen med resten av tiltaket sør for fylkesvegen. 3.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Hvaler kommune har ca innbyggere 3 (per 1. januar 2012) og består av flere hundre øyer, holmer og skjær. Det største tettstedet er kommunesenteret Skjærhalden på Kirkøy. Om sommeren mangedobles befolkningen på Hvaler til ca innbyggere hvis hyttegjestene medregnes. Veldig mange av hyttegjestene må til Skjærhalden for å bruke båt ut til fritidsboligene på øyer, holmer og skjær dette gjør strekningen langs fv. 108 ekstra belastet i sommermånedene. 3 Basert på tall fra Wikipedia 7

9 Langs fylkesvegen i planområdet er det utenfor kommunesenteret Skjærhalden spredt bebyggelse med boliger og fritidsboliger. I sentrumsområdet, Skjærhalden, ligger boligene og fritidsboligene tett inntil dagens fylkesveg. Strekningen er ellers preget av grøntarealer og skog. 3.3 Trafikkforhold Årsdøgntrafikk 4 (ÅDT) på strekningen er (2010 tall). Andel lange kjøretøy (ÅDTT) er 12 %. Skiltet hastighet på strekningen er 60 km/t fra Tangebekken til Hvaler rådhus. Reguleringsplanen fører ikke til endringer i fartsgrenser. Det er i løpet av de siste 10 årene ( ) registret 5 trafikkulykker på strekningen. Ulykker med kun materielle skader er ikke en del av denne statistikken. Ulykkene førte til 8 lettere skadde. Myke trafikanter var ikke involvert i noen av ulykkene. 3.4 Landskap Planområdet ligger i Landskapsregion 1 Skagerakkysten, underregion 1.5 Ytre Oslofjord. Underregionen utgjøres av leirbakketerreng i sterk mosaikk med små bergknauser og lave grunnlendte åser, samt små og flikete dyrkingsareal. I prosjektområdet ligger dyrkingsarealet på nordsiden av vegen, mens skogsområder (hovedsakelig furuskog) ligger på sørsiden eller krysser over vegen. En del boligbebyggelse og næringsvirksomhet er lagt til skogsområdene. Traseen krysser gjennom et nasjonalt viktig kulturlandskap (Ytre Hvaler Kulturlandskap), der prestegården, Hvaler kirke og en gammel fegate er viktige landskapselement. I tillegg tangerer traseen naturreservatet Hvaler Prestegårdsskog samt et foreslått verneområde med kystfuruskog. Store furutrær i skogen mellom prestegården og Hvaler rådhus er fredet av grunneier/østfold skogforvaltning. Andre enkelttrær er også med på å gi variasjon i landskapsbildet og bidrar til positive reiseopplevelser. Dette gjelder særlig asketreet ved likvognhuset, samt furutrær mellom profil og profil (Hvaler Resort Prestegårdssvingen). Disse trærne er målt inn og vil blir forsøkt ivaretatt så langt det er mulig. Mellom Tangebekken og Hvaler Resort er det voller som skjerming mot boligbebyggelse. Parkeringsplassen for Ørekroken badeplasser er en gruset plass som ligger uten skjerming mot vegen. I Skjærhalden ligger forretninger, småhus og hager tett på vegen. 3.5 Naturverdier, kulturverdier, kulturminner Traseen går gjennom et område med viktige natur og kulturverdier. Naturreservatet Hvaler Prestegårdsskog ligger vest for traseen og strekker seg helt opp til traseen nord for Hvaler kirke. Det finnes et foreslått verneområde med kystfuruskog mellom P plassen for Ørekroken badeplass og Hvaler Rådhus. I nordvest krysser traseen Tangebekken som er registrert som en regionalt viktig naturtype i naturbase. Det finnes rødlistede arter i tilknytning til Tangebekken. 4 Årsdøgntrafikk, forkortet ÅDT, er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning i året dividert på antall dager. 8

10 Ved Hvaler kirke finnes den rødlistede planten Eseltistel. Denne lokaliteten på nordsiden av fv. 108 må ikke berøres av tiltaket. Hvaler prestegård utgjør et bevaringsverdig område. Mellom prestegården/brimnes gård og fylkesvegen står det en bevaringsverdig fegate av granittstolper. Ny gang og sykkelveg legges på sørsiden av fylkesvegen, mens både fegaten og det bevaringsverdige området ligger på nord og østsiden av fv Disse elementene blir derfor ikke berørt. Området på begge sider av vegen er også en del av Ytre Hvaler kulturlandskapsområde som har status som nasjonalt viktig. Utover dette er det ikke registrert andre kultuminner innenfor planområdet. Statens vegvesen er ikke kjent med at det finnes fremmede arter som må bekjempes på strekningen jamfør Statens vegvesens Handlingsplan for fremmede arter, Region øst (2011). Tiltaket er ikke i direkte konflikt med eksisterende kjente kulturminner. Østfold fylkeskommune har imidlertid varslet at det må gjøres arkeologiske undersøkelser på strekningen. Disse vil ikke bli gjennomført før etter at planen er sendt Hvaler kommune for 1. gangs behandling og offentlig ettersyn. Eventuelle forhold som måtte dukke opp i forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene vil bli innarbeidet i planen ved 2. gangs behandling. 9

11 Figur 4. Kart fra DNs nettsider som viser registreringer av ulike vern og fredning i planområdet. (Kilde: 3.6 Nærmiljø/friluftsliv Gang og sykkelvegen berører ingen statlig sikra friluftsområder. Traseen krysser stier som er atkomst til Storesand/Ørekroken badeplass, og berører parkeringsområdet ved Hvaler prestegård. Det vil bli tatt hensyn til stier slik at atkomst ikke endres. Parkeringsområdet blir redusert i areal med ca m². Det reelle arealet for reduksjon i parkeringsplasser blir ca. 460 m², da størstedelen av arealet som blir ervervet i dag består av gress og trær. 3.7 Landbruk Tiltaket kommer ikke i direkte konflikt med dyrket mark. 3.8 Grunnforhold Det er i forbindelse med prosjektet foretatt grunnundersøkelser i form av sonderinger og prøvetaking i 13 punkter. Undersøkelsene viser at grunnen består av sand i det meste av planområdet. Sanda har varierende mektighet, er ens gradert og lite telefarlig og inneholder noe humus. Midt på parsellen er det grunt til berg og noe berg i dagen. Geologisk kart viser at berggrunnen består av middelskornet granitt. Statens vegvesen ser ikke at grunnforholdene skal medføre vesentlige utfordringer for veganlegget. Det er utarbeidet geoteknisk rapport for prosjektet. 10

12 3.9 Andre forhold Støy Det er mer trafikk og dermed mer støy for boligene langs fylkesvegen i sommerhalvåret. Støyen beregnes ut i fra gjennomsnittlig trafikk i døgnet over hele året. Det er noen boliger og fritidsboliger som allerede i dag har støyskjerm eller støyvoll. 4 Beskrivelse av planforslaget 4.1 Forutsetninger og standardvalg Kjøreveger Svingen ved Brimnes/Hvaler prestegård (profil ) reguleres utbedret til en Sa2 veg (vegbredde 5,5 meter pluss skulder). Utbedringen av svingen vil føre til en jevnere sving/kurvatur, samt at breddeutvidelsen av vegen vil gi bedre plass ved møte av tunge kjøretøy Gang sykkelveg Gang og sykkelvegen prosjekteres på hele strekningen med en bredde på 3 meter asfalt. I tillegg kommer kantareal på 2 x 0,25 meter. Fra profil vil grøftebredden være 3 meter mellom kjøreveg og gang og sykkelveg. Mellom profil 6640 og 6950 vil grøften mellom kjøreveg og gang og sykkelvegen reduseres til 1,5 meter for å øke buffersonen til næringseiendommene og eneboligene/fritidshusene som ligger på strekningen. På denne strekningen, mellom profil 6840 og 6880, ligger gang og sykkelvegen tett opptil Prestegården naturreservat, og ved å holde grøfta mellom kjøreveg og gang og sykkelveg på et minimum unngås konflikt med naturreservatet. Gjennom furuskogen, profil , vil avstanden mellom kjøreveg og gang og sykkelveg variere mellom 7 17 meter. Dette gjøres for å bevare de største furuene og klynger med furutrær i beltet mellom fylkesvegen og gang og sykkelvegen. På denne strekningen er det ønskelig å unngå grøfter og andre anlegg utenom selve gang og sykkelvegen for å bevare mest mulig av skogsbunnen og skogen Anlegg for kollektivtrafikk De fire busslommene som i dag eksisterer på strekningen vil bli oppgradert og universelt utformet etter håndbok 017 Veg og gateutforming og håndbok 278 Universell utforming av veger og gater. I tillegg er det regulert inn en ny busslomme i retning nord mot Bølingshavn på fylkesveg 503. Det er regulert inn lehus på busslommene som ikke har lehus i dag. 4.2 Generelt om planforslaget Reguleringsplanen legger til rette for et sammenhengende tiltak for gående og syklende mellom Tangebekken og Hvaler rådhus. Strekningen utgjør ca. 1,9 km. 4.3 Strekningsvis beskrivelse av planforslaget Det reguleres gang og sykkelveg sør og vest for fylkesvegen på strekningen mellom Tangebekken og Hvaler rådhus samt kurveutretting i svingen ved Brimnes/prestegården. 11

13 4.4 Planlagt arealbruk Følgende tabeller viser oversikt over reguleringsplanforslagets konsekvens for arealbruken. Tabell 1. Arealbruk til ulike formål i reguleringsplanen. Arealformål Tall i m² Kjøreveg 3470 Gang og sykkelveg 6790 Fortau 0 Annen veggrunn tekniske anlegg 110 Annen veggrunn grøntareal Kollektivholdeplass 830 Parkering 1310 Midlertidig anleggs og riggområde Totalareal Fagtema av særlig betydning for planforslaget Fravik fra vegnormaler Svingen forbi Brimnes/Hvaler prestegård (profil ) vil bli utbedret til en Sa2 veg. Dette tilfredsstiller ikke krav i håndbok 017 Veg og gateutforming. I håndbok 017 står det at veger med fartsgrense 60 km/t kan utbedres i henhold til dimensjoneringsklasse S1. Dette betyr at kravet også kan fravikes uten at vegdirektoratet blir informert Andre fagtema Landskap Gjennom den verneverdige furuskogen mellom Rådhuset og P plass til Ørekroken/Storesand badeplass legges traseen slik at landskapskarakteren bevares i så stor grad som mulig. Både her, og i kantsonen til Tangebekken skal det revegeteres ved tilbakelegging av toppmasser (naturlig revegetering). Prinsippet med voller som støyskjerming beholdes i traseens vestlige del. Eksisterende voller sideforskyves for å gi plass til gang /sykkelvegen. Universell utforming 12

14 Planbeskrivelse Reguleringsplann for fv. 108 Tangebekken Skjærhalden, Hvaler kommune Planforslaget ivaretar krav til universell utforming slik at anlegget skal kunne benyttes av flest mulig. Dette innebærer at nødvendige bredder og stigningsforhold er innarbeidet i planen og det err satt av plass til lehus ved bussholdeplassene. Videree prosjektering vil videreføre disse prinsippene. Reguleringsbestemmelsene inneholder krav til bruk av ledelinjer og varselsfelt v i forbindelse med bussholdeplasser og vegkryssinger. Behov for hvilemuligheter (benker) vil bli vurdert i videre planfaser. 5 Virkninger av planforslaget 5.1 Framkommelighett Tiltaket vil medføre bedre fremkommelighett for myke trafikanter. Forholdene for motoriserte kjøretøy vil bli uendret og på en kort strekning bedret. Bedringen vil være i svingen ved Brimnes/Hvaler prestegård hvor svingen er planlagt regulert med en jevnere kurvatur. Figur 6. Svingen ved Brimnes. En stor ask og «likvognhuset» står i dagens situasjon veldigg nær fylkesvegen. Figur 7. Dagens fylkesveg gjennom furuskogen mellom m Hvaler prestegård og Hvaler rådhus. 5.2 Trafikksikkerhet Gang og sykkelvegen vil bedre trafikksikkerheten betraktelig for de myke m trafikantene. Gående og syklendee vil kunne ferdes på eget anlegg langs hele fylkesveg 108 mellom Tangebekken og Skjærhalden. 5.3 Samfunnsmessige forhold Trafikksikkerhet I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel står det følgende om trafikksikkerhet: a) Ved utarbeidelsee av reguleringsplan og gjennomføring av tiltakett skal det tass hensyn til virkningene for trafikksikkerhet, forhold til kollektivtransport samt fremkommelighet på berørte vegnett og tilgjengelighet for gående og syklende. b) Trafikksikkerhet skal prioriteres ved valg av løsninger. Prosjektet antas å bedre trafikksikkerheten betraktelig for gående ogg syklende langs fylkesvegen. I tillegg vil svingen ved Brimnes/Hvaler prestegård utbedres og øke trafikksikkerheten for kjørende trafikanter i denne svingen. Det reguleres enn busslomme på fylkesveg 503 i kryssområdet med 13

15 fylkesveg 108, for bedre og mer trafikksikker tilgjengelighet i forbindelse med av og påstigning for buss som kjører en runde på Kirkøy. Kostnader Prosjektets kostnad er beregnet til 22 millioner kroner (2012 kroner). 5.4 Naboskap/grunnerverv Etter at reguleringsplanen er godkjent og det er bevilget penger til anlegget vil Statens vegvesen ta kontakt med grunneierne, enten muntlig eller skriftlig, for å starte grunnervervet. Grunnerverv kan i prinsippet ordnes på tre ulike måter: A. Det inngås en avtale om avståelsen (kjøpekontrakt) B. Det inngås en avtale om at erstatningen skal fastsettes ved skjønn (arbeidstillatelse) C. Areal og rettigheter blir ervervet ved ekspropriasjon og erstatning blir fastsatt ved skjønn Innløsning av bebyggelse Tiltaket fører ikke til innløsning av boliger eller andre bygninger Avkjørsler og andre naboforhold Det blir ikke gjort endringer i eksisterende avkjørsler Berørt bebyggelse Tabell 2 viser arealet som blir ervervet, permanent og midlertidig, for prosjektet. Tabellene viser i tillegg type arealer som blir ervervet jordbruk, skog og/eller tomteareal. Tabell 2. Grunnerverv reguleringsplan.gnr/ Hjemmelshaver Permanent erverv (m²) Midlertidig beslag (m²) bnr /fester Jordbruk Skog Tomt An Jord Skog Tomt Annet net bruk /1 Opplysningsvesenets fond 3/39 Ann Elise S. Sjulsen /98 Frank Brodahl /100 Hvaler kommune /153 Arne Corneliussen /229 Ragnhild Anita Slettevold 23/6 Tom Engebretsen Kofoed 23/7 Anne Elisabeth Pran Erik Pran Sissel Pran 23/44 Erik Reidar Thorsen /45 Henning Østby

16 23/53 Hvaler Resort AS /56, Stig Morten Løkkeberg /62 Siri Elisabeth Meyer Trine Meyer 23/64, Siri Elisabeth Meyer Trine Meyer 23/76,82, Gjensidige forsikring , 126 ASA 23/119 Trond Sevåg Abrahamsen 23/123 Jan Egil Olsen 371 Leif Olsen Thoralf Olsen 23/127 Antonette Tærud /128 Siri Elisabeth Meyer Trine Meyer 23/132 Anne Eilertsen Randi Eilertsen Turid Eilertsen 23/134 Hvaler kommune /149 Synnøve Johannesen 212 Totalt erverv (m²) Totalt erverv = m² Totalt midlertidig beslag = m² 5.5 Landskap/bybilde Gang og sykkelvegen vil ligge parallelt med fv De to veglinjene vil danne et helhetlig veganlegg i forhold til horisontalkurvatur og vertikalkurvatur. Gjennom furuskogen fra profil 7370 til profil 7770 legges gang og sykkelvegen med varierende avstand til fylkesvegen for å bevare de største furutrærne. Her legges vegen med ensidig fall mot én sidegrøft for å redusere anleggsbredden mest mulig. På grøftesiden av traseen skal det vurderes om skjæringen enkelte steder skal gjøres brattere for å unngå å felle flere trær enn nødvendig. Under anleggsperioden bør arbeidene legges opp slik at anleggsbredden blir så smal som mulig. Det skal utarbeides marksikringsplan i byggeplanfasen for planområdet på denne strekningen. Det er et mål at gang og sykkelvegen skal slynge seg gjennom furuskogen, forholdsvis tett inntil eksisterende trær og med naturlig skogbunn helt inntil vegdekket. Gjennom furuskog skal sideterreng revegeteres ved at toppmasser legges tilbake for å få en naturlig revegetering. Eksisterende sti som ligger mellom fylkesvegen og ny gang /sykkelveg må fjernes for å reetablere furuskog med tilhørende bunnvegetasjon. Her skal det øverste dekket fjernes før det legges tilbake toppmasser for naturlig revegetering. Det skal ikke tilsåes i furuskogen. Langs resten av traseen revegeteres sideterreng og grøft ved tilsåing med egnet gressfrøblanding Det legges opp til å plante trær langs parkeringsplassen sør for Prestegården for å skape en visuell avgrensing mellom parkeringsareal og vegareal. Disse trærne er foreslått plantet på utsiden av gang 15

17 og sykkelvegen pga. trafikksikkerhetshensyn, med en avstand på 2 m fra asfaltkant. Plantingen foreslås i grupper, samlokalisert med parkeringsautomat og informasjonstavle. Det parkeres i dag med god avstand til vegen, så tiltaket medfører kun en liten reduksjon i parkeringsareal. Ca. 235 kvm av parkeringsplassen ved rådhuset vil bli regulert om til gang og sykkelveg. Kommuneplanen åpner for mer utbygging av parkering ved Hvaler rådhus enn det som er tilrettelagt for parkering i dagens situasjon. I tillegg til furuskogen er også enkelttrær med på å gi variasjon i landskapsbildet og bidrar til positive reiseopplevelser. Prosjektet innebærer nærføring av flere store enkelttrær; hvorav ett står tett inntil likvognhuset til Prestegården. Det skal tas hensyn til dette treet i byggefasen slik at det ikke skades. Forbi likvognhuset heves traseen noe i forhold til fylkesvegen for å redusere skjæringshøyden og inngrepsbredden. Det står store furutrær i privathager/næringstomter mellom profil 6720 profil 6950 i det som tidligere var et sammenhengende skogsområde. Planforslaget innebærer at noen trær på strekningen må fjernes, men flest mulig skal bevares. Det er foreslått at trær som fjernes skal erstattes av likt antall nye furutrær for å opprettholde landskapskarakteren i dette området. Eksisterende støyvoller (profil ) flyttes. Reetablerte støyvoller revegeteres ved at toppmasser legges tilbake for å få en naturlig revegetering, iallfall på den siden som vender mot fv Dersom grunneier ønsker det kan støyvollene gis et mer hagepreg på hagesiden, dvs. ved innplanting av busker eller tilsåing med gress. Det er foreslått å bruke granitt som kantstein i anlegget. Kantsteinsbredde bør være bred, ca. 30 cm, for å gi et solid uttrykk i sentrumsområdet. Terreng og støttemurer vil være natursteinsmurer av granitt. Det bør vurderes om utløpet av Tangebekken skal plastres med granittblokker for å gi en tilsvarende utforming som eksisterende situasjon. Ved kryssingen av Tangebekken etableres kjøresterkt rekkverk mellom g /s veg og bekk. Dette skal gis en parkmessig utforming. Ellers på strekningen er det ikke behov for rekkverk. Over terrengmuren i privathage monteres flettverksgjerde med tilsvarende utforming som eksisterende gjerde. Samlet sett er tiltaket relativt begrenset, og vurderes som moderat i forhold til landskapsbildet. For å begrense de negative virkningene legges det vekt på en tilfredsstillende estetisk utforming av inngrepet. Det skal etterstrebes å gi skjæringer og fyllinger en utforming som demper uheldige visuelle effekter så mye som mulig, blant annet ved å avrunde skjæringstopp og fyllingsfot. Jordskjæringer bør av hensyn til revegetering ikke være brattere enn 1:2. Ved behov for brattere skråninger må det vurderes om det er behov for erosjonssikring. Utbygging skal ellers skje mest mulig skånsomt slik at vegetasjon ikke raseres unødvendig. Som del av byggeplan skal det utarbeides en marksikringsplan for å sikre at verdifull vegetasjon tas vare på. Generelt gjelder at all ny beplantning skal tilpasses omgivelsene og veganlegget. 16

18 Det er viktig at anleggsarbeider i forbindelse med den planlagt gang og sykkelvegen ikke skader trær som skal bevares. Mesteparten av treets rotsystem ligger sannsynligvis dypt, men det vil alltid være en del som ligger i det øverste jordlaget. Disse grunne røttene er viktig for opptak av oksygen, vann og næring. For å redusere risiko for skade på røtter må kjøring/mellomlagring/oppfylling på markdekket under trekrona unngås, det samme gjelder forurensning av rotsonen (kjemikalier o.l.). Trærnes stamme og greiner må heller ikke skades. Viktige tiltak for å beskytte treet i anleggsfasen vi være inngjerding med sperrebånd/anleggsgjerde, samt bøter ved påførte skader. Beskjæring av røtter bør begrenses hvis det er mulig siden dette kan påvirke treets næringsopptaksevne negativt. Personell med dokumenterbar trefaglig fagkompetanse må utføre eventuell avdekking og beskjæring av røtter. Personer med slik fagkompetanse skal være tilstede ved alle gravearbeider gjennom furuskogen mellom Prestegården og sentrum. Aktuelle områder for både anleggsområde og massedeponi kan være ved parkeringsplassen ved Hvaler rådhus, parkeringsplassen ved prestegården eller grustaket rett sør/øst for Hvalertunnelen sitt østre utløp. Entreprenør skaffer erfaringsmessig selv de beste avtaler for anleggsområde og massedeponi. Anleggsområde og massedeponi blir derfor ikke regulert. 5.6 Gang og sykkeltrafikk Tiltaket vil gi muligheter for mer gang og sykkeltrafikk med et mer trafikksikkert tilbud til gående og syklende på strekningen. 5.7 Kollektivtrafikk Det er tre bussruter som trafikkerer strekningen innenfor planområdet, en ekspressbuss (Timesekspressen), rute T6, og to lokale busser, rute 304 (nattbuss) og 365. Alle bussrutene fungerer som lokalruter, rute 365 går i tillegg en runde på Kirkøy. Bussrutene har til sammen i overkant av 20 daglige avganger mellom Fredrikstad og Skjærhalden. Kollektivstrekningen og holdeplassene brukes til både lokaltransport, langpendlere og av turister/hytteeiere. 5.8 Nærmiljø/friluftsliv Tiltaket vil ha en positiv effekt på nærmiljøet og friluftsliv i området. Barn og unge vil kunne ferdes tryggere langs fylkesveg 108. Dette vil blant annet føre til tryggere skoleveg for flere barn på Kirkøy Naturmiljø. Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven Utredningsarbeidet har grunnlag i befaring den 4. juni Videre er det gjort en gjennomgang av data fra nasjonale databaser fra Direktoratet for naturforvaltning (DN), Klima og forurensningsdirektoratet (Klif), Artsdatabanken, Riksantikvaren og andre institusjoner. Nasjonale databaser som Naturbase, Artskart, Askeladden, Grunnforurensningsdatabasen og andre databaser er gjennomgått. Vi har også fått innspill fra Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold. Temaet naturmiljø omhandler eventuell påvirkning på naturmangfoldet inkludert planter og dyr. Vegtiltaket er vurdert etter prinsippene i Naturmangfoldlovens (NML) kap. II Naturverdier Tangebekken er et viktig bekkedrag av regional verdi og kryssingen av Tangebekken må skje på en mest mulig skånsom måte. Tangebekken er i dag lagt i rør under fv. 108, og tiltaket vil medføre at bekken legges i rør på et lengre strekk enn i dag. Nye rør (kulvert) skal legges på en slik måte at bekkens naturlige fall bevares mest mulig. Kulverten må også dimensjoneres for å takle bekkens 17

19 høyeste vannføring. Vannlevende organismer må kunne passere gjennom kulverten på både høy og lav vannføring hvis dette er naturlig for arten. Planområdet ligger tett innpå naturreservatet Hvaler Prestegårdsskog, men berører ikke naturreservatet direkte. Det skal vurderes om det er behov for å sikre naturreservatet ved merking i anleggsfasen for å hindre uønskede skader i reservatet. Berørt terreng mot naturreservatet skal istandsettes med naturlig revegetering. Traseen berører ikke nasjonalparken Ytre Hvaler. Tiltaket krysser gjennom det verneverdige kulturlandskapet Ytre Hvaler. Den nye traseen legges parallelt med vegen gjennom dette kulturlandskapet og berører på den måten minst mulig av kulturlandskapet. På denne måte n får vi et best mulig samfunnsmessig resultat jf. 12 i NML Biologisk mangfold Vi har et mål om at planforslaget skal ha minst mulig negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet i området. Naturlig revegetering er derfor valgt for strekningen forbi Hvaler prestegårdskog og langs Tangebekken. Dette er ønskelig for å bevare mest mulig av den naturlige vegetasjonen og for å unngå å spre nye arter nært naturreservatet. Fremmede, skadelige arter skal behandles jamfør Statens vegvesens Handlingsplan for fremmede arter, Region øst (2011). Det er et mål at rødlistede arter ikke blir påvirket av utbyggingen. Tangebekken er Hvalers største bekk og renner gjennom kulturlandskap og våtmarksområdet Arekilen. I beskrivelsen av naturtypen Tangebekken i Naturbase står det at den rødlistede arten dronningstarr finnes ved denne bekken. I er Busttjernaks registrert. Det er ikke kjent om disse artene finnes innenfor planområdet. Anleggsarbeid ved bekken må skje på en skånsom måte for å begrense skade på vegetasjonen langs bekken. Den rødlistede arten Eseltistel finnes ved Hvaler prestegård. Ingen individer av arten vil bli påvirket innenfor det området der fredningen gjelder. Eventuelle individer av arten som har spredd seg ut av dette området og blir påvirket av vegbyggingen, skal vurderes flyttet tilbake til «Drengestua» som er artens opprinnelige voksested. Vi kjenner ikke til at arten finnes innenfor planområdet. I byggefasen vil det bli tatt i bruk tiltak for å sikre at arten og lokaliteten ikke blir berørt Verdifull vegetasjon Store furutrær/ skog mellom prestegården og Hvaler rådhus er fredet av grunneier/østfold skogforvaltning. Store trær er innmålt. Det vil bli tatt hensyn til disse ved trasévalg og inngrep i bakken. Traseen vil bli lagt slik at flest mulig store trær beholdes. Berørte arealer revegeteres ved å legge tilbake eksisterende toppdekke for å sikre naturlig revegetering av stedegent plantemateriale. Selve vegkanten har en økologisk verdi. I boka «Veikanter i Østfold verdier og skjøtsel» (2001), utgitt av Statens vegvesen Østfold i samarbeid med Østfold botaniske forening og Fylkesmannen i Østfold, er denne delen av fv. 108 beskrevet som å ha middels til stor verdi, med tørrenger preget av harekløver, markmalurt, rødkjeks, knopparve, gjeldkarve, firfrøvikke og smalkjempe. Slike tørrenger finnes ved bussholdeplassen ved avkjørsel til Bølingshavn og ved Arbeidssenteret. Ved funn av fremmede skadelige arter må naturlig revegetering revurderes. Registreringer foretatt i forbindelse med dette planarbeidet har ikke avdekket svartelistede, fremmede arter. Fremmede, skadelige arter skal behandles jamfør Statens vegvesens Handlingsplan 18

20 for fremmede arter, Region øst (2011). Det må foretas nye registreringer i forbindelse med byggefasen. Mellomlagring av masser må skje på anvist sted slik at uønskede skader på verdifulle arealer unngås Viltinteresser Med viltinteresser menes pattedyr og fugler. Det er ikke registrert viltinteresser i planområdet som vil bli påvirket negativt av planen 5.11 Naturressurser Tiltaket beslaglegger ikke jordbruksareal, og får heller ingen virkninger overfor forekomster av andre naturressurser Kulturmiljø Tiltaket er ikke i direkte konflikt med eksisterende kjente kulturminner. Østfold fylkeskommune har imidlertid varslet at det må gjøres arkeologiske undersøkelser på strekningen. Disse vil ikke bli gjennomført før etter planen er sendt Hvaler kommune for 1. gangs behandling og offentlig ettersyn. Eventuelle forhold som måtte dukke opp i forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene vil bli innarbeidet i planen ved 2. gangs behandling. Ved prestegården legges traseen så langt sør for vegen at det gis mulighet for en senere forbedring av svingen forbi Likvognhuset og asketreet. Dette skal gi større avstand mellom fylkesveg og bygningen/ asketre Støy og vibrasjoner Det er utført støyberegninger i henhold til Statens vegvesens praktisering av Miljøverndepartementets retningslinje for støy, T Det vil bli opparbeidet nye støyvoller der de gamle må vike for gang og sykkelvegen. For de fleste boligene som har en utendørs støy over grenseverdiene vil det bli gitt lokale skjermingstiltak på uteplass. Det er utarbeidet en støyrapport som inneholder detaljerte beskrivelser av støyforholdene og vurderinger av tiltak. Se vedlegg til planbeskrivelsen Forurensning Tiltaket vil i seg selv ikke føre til endring i forurensning på stedet, da tiltaket er for myke trafikanter Massehåndtering Statens vegvesen rapport nr. 2009/12 «E10 Lofotens fastlandsforbindelse» skal benyttes som utgangspunkt for all håndtering (avtaking, mellomlagring og utlegging) av masser som skal benyttes til naturlig revegetering. Dette gjelder arealer langs traseen gjennom verneverdig furuskog mellom Ørekroken/Storesand badeplass og Rådhuset, samt i kantsonen til Tangebekken. For disse arealene gjelder at ved klargjøring av traseen skal toppmassene (de øverste cm av jorda) skaves av og lagres i ranker som ikke er høyere enn 2 3 m. Massene skal ikke komprimeres, det må derfor sikres at de lagres i tilstrekkelig avstand til der anleggsmaskiner ferdes. Det er også 19

21 viktig at toppmasser fra ulike vegetasjonssamfunn ikke blandes, og toppmasser skal heller ikke blandes med undergrunnsjord. I videre prosjektering skal det utarbeides rigg og marksikringsplan for arbeidene i furuskogen Energiforbruk Det legges opp til etablering av bevegelsesstyrt vegbelysning langs fylkesvegen med spredning til gang og sykkelvegen. Gjennom Prestegårdsskogen etableres egen belysning Materialvalg Som kantstein og stein i støttemurer skal det benyttes granitt. 6 ROS analyse Se vedlagt ROS analyse. 6.1 Helse, miljø og sikkerhet i bygge og driftsfasen Punktet følges opp gjennom YM plan (Ytre Miljøplan) i byggeplanfasen. 7 Gjennomføring av forslag til plan 7.1 Framdrift og finansiering Byggestart planlegges Prosjektet finansieres ved hjelp av fylkeskommunale midler. 7.2 Utbyggingsrekkefølge Gang og sykkelvegen planlegges bygget ut sammenhengende. Tidligste byggestart er Utbedring av fv. 108 (svingene ved Hvaler prestebolig) er tenkt gjennomført samtidig med bygging av gang og sykkelvegen/fortauet. 7.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden Punktet følges opp gjennom byggeplanleggingen. 20

22 8 Innspill til varsel om oppstart med tiltakshavers kommentar Erling Charles Olsen ( ) Olsen foreslår å bruke etablerte turstier som går fra fylkesvegen mot Ørekroken badeplass, hvor man kommer inn på et nett av stier som kan videreutvikles til å bli gang og sykkelstier med mange opplevelses og miljøkvaliteter. Statens vegvesen kommentar: Turstier vil ofte bli en omveg for mange, og vil egne seg dårlig som transportetappe. De etablerte turstiene egner seg imidlertid godt å bruke som et supplement til gang og sykkelvegen/fortauet som planlegges. De vil ikke bli innlemme i prosjektet som planlegges, da det stilles krav til blant annet drift og vedlikehold av gang og sykkelveger hele året. Eva S. Pettersen, Floren 5, 1680 Skjærhalden ( ) Ser ikke tydelig forholdene forbi Rådhuset, Kiwi og sitt hus i Floren 5. Syntes det er fint at det blir gjort noe i området, spesielt med hensyn på sommertrafikken. Statens vegvesen kommentar: Tiltaket planlegges i hovedsak sør og vest for fylkesvegen. Det reguleres også en kort bit med fortau mellom parkeringsplassen ved Kiwi og Prinsebakken. Dette er etter ønske fra kommunen for å få til et sammenhengende fortau fra Kiwi til Prinsebakken øst for vegen. Hvaler menighet v/inger Lise Oppersund, pr telefon Opplyser om at de har tilgang til 8 parkeringsplasser utenfor bygning. Disse er viktig for bruken av menighetshuset i Storveien 12. Statens vegvesen kommentar: Statens vegvesen har forståelse for ønsket om å beholde eksisterende parkeringsplasser. For å kunne benytte rampe inn til menighetshuset, kan ikke Statens vegvesen se at det er plass til mer enn maks 7 parkeringsplasser ut mot fv. 108 slik eiendommen er i dag, dette innebærer at noen av parkeringsplassene går kant i kant med eiendomsgrensene mot fylkesvegen. Det er uheldig trafikksikkerhetsmessig med parkeringsplasser som innebærer å måtte rygge ut i fylkesvegen for å kunne snu. 21

23 Statens vegvesen foreslår kantsteinsparkering langsmed fylkesvegen som ny løsning hvor menighetshuset får erstattet 3 parkeringsplasser. Disse kan ev. bli avgiftsbelagt utenfor menighetshuset åpningstider. Hvis behovet er stort for flere parkeringsplasser, foreslår vi å etablere parkering på siden og/eller bak menighetshuset. Alternativt kan parkering på Skjærhalden eller ved Hvaler rådhus benyttes. Elly Ann Kofoed m/familie ( ) Veldig positive til tiltaket med gang og sykkelveg langs fylkesvegen. Tiltaket er spesielt etterlengtet i forhold til barn som sykler til/fra skole og venner på Skjærhalden. Kofoed henviser til det åpne møtet på Hvaler rådhus 11. januar 2012 og en negativ stemning dette tror ikke Kofoed er den generelle holdningen til tiltaket. Hvaler Innovasjon v/knut Egil Knutsen ( ) Knutsen er eier av Storveien 2 8, et næringsbygg med seks seksjoner (tre næringsseksjoner/tre leiligheter). Parkering for leilighetene er på baksiden av bygget, og for næringen foran og på siden av bygget. Tomten er selveier og går helt ut til fylkesvegen. Parkeringen utenfor bygget er avgjørende i forhold til leietakerne. Utenfor åpningstider av næringsseksjonene drifter Europark parkeringsplassene som da er avgiftsbelagte. Vest for fylkesvegen ved Skjærhalden er det mange stikkveger. Øst for vegen er det ingen stikkveger i dette området. Det er i tillegg flere nye byggefelt øst for vegen i tillegg til eksisterende bebyggelse. Knutsen mener det derfor bør være best å legge fortau/gang og sykkelveg øst for vegen, både for fotgjengere og næringsvirksomhet. Statens vegvesens kommentar: Slik eiendommen Storveien 2 8 står i dag, kan ikke Statens vegvesen se at det er plass til mer enn 2 3 biler foran bygningen. Parkeringsplassene foran huset er i tillegg uheldige i forhold til at de krever at bilene rygger ut i fylkesvegen for å snu. Plassene planlegges erstattet med 4 plasser til kantsteinparkering langsmed fylkesvegen. Det legges til rette med nedsenket kantstein for tilgang til parkering på siden og bak bygningen. At det er flere stikkveger vest for vegen, er en god grunn til å legge fortauet vest for vegen. Dette betyr at flere blir fanget opp og slipper å krysse vegen ved direkte tilgang til fortauet. Jon Øyvind Johannesen, Prinsessealleen 19, 0276 Oslo ( ) Eier sammen med sin søster, Tone Gro Johannesen, eiendommen på adressen Lammenes 108 (23/149). Eiendommen grenser ikke direkte til fylkesvegen, men ligger kun 30 meter fra senterlinje veg, kun atskilt med en smal ubebygget tomt. Ber om å bli orientert på lik linje med andre grunneiere 22

24 innenfor planavgrensningen. Spesielt av interesse er endring i eventuelle støyforhold, endring av atkomst og arealbruk. Er for øvrig positive til planens formål. Statens vegvesen kommentar: Johannesen er føyd til på varslingslisten. Når det gjelder forhold vedrørende støy, blir alle eiendommene langsmed vegen innenfor gul og rød sone vurdert i henhold til gjeldene retningslinjer. Kamil Dursun og Ragnhild Slettevold ( ) Forslag om å legge bilvegen over jordet ved Brimnes gård og la den eksisterende vegen bli gang og sykkelveg. Argumenter for dette er: 1. Større trafikksikkerhet for kjørende, syklende og gående 2. Mindre omkjøring for biler nordfra 3. Lettere tilgjengelighet til Arekilen, da man kun behøver å krysse veien en gang Dursun/Slettevold henviser spesielt til punkt 1 da dette løser hva de vurder som det største trafikale problemet på Kirkøy, de to svingene ved prestegården. Gang og sykkelveg ønskes velkommen på Kirkøy, men det er ønskelig at Statens vegvesen tar hensyn til de lokale forhold ved planlegging av traseen og ikke kjører sitt eget løp. Statens vegvesen kommentar: Statens vegvesen er enig i argumentet om at å legge vegtraseen bak Brimnes/Hvaler prestegård ville gitt en bedre og mer trafikksikker løsning for kjørevegen. Mulighetene for å få gjennomført denne løsningen er undersøkt. Med bakgrunn i viktigheten/betydningen av granittstolpene som gamle grensemerker og en meget godt bevart fegate, er Fylkeskonservator veldig klar på at disse må bevares der de står. Omlegging av veg blir derfor ikke aktuelt. Statens vegvesen tar hensyn til de lokale ønskene da de er viktige ledd i medvirkningsprosessen. Som offentlig etat og fagpersoner har imidlertid Statens vegvesen også lover, regler og andre offentlige etater å forholde seg til når det gjelder utforming av veg og vegtiltak. Rainer Thune, Rødsfjellet 20, 1684 Vesterøy ( ) Thune er en del av en nystartet gruppe som ønsker omprioritering av denne reguleringsplanen. De ønsker at gang og sykkelvegen ved Tangen på Kråkerøy først videreføres i retning mot Hvaler utover Kjøkøy, Vesterøy, Spjærøy og Asmaløy for deretter å avsluttes på Kirkøy. Statens vegvesen kommentar: For prioritering av tiltak som planlegges langs fylkesveg 108 henvises det til fylkeskommunen og handlingsprogrammet for fylkesveger. 23

25 Ann Elise og Svein Erik Sjulsen ( ) Sjulsens vurderer svingen ved Brimnes som det farligste punktet på strekningen mellom Tangebekken og Skjærhalden, og har observert mange utforkjøringer her. Biltrafikk og myke trafikanter hører ikke sammen i disse svingene uansett hvordan de skilles. Sjulsens mener at den eneste riktige løsningen her er å legge om bilvegen til å gå over jordet bak Brimnes, og hevder at dette i tillegg er et stort lokalt ønske. Blir gang og sykkelveg lagt langs eksisterende fylkesveg blir et uthus (tidligere likvognhus på Hvaler prestegård) berørt av tiltaket. Statens vegvesen kommentar: Viser til svar til Dursun/Slettevold over. Fylkesvegen er planlagt utbedret i sving ved likvognhuset og vil gi en bedre kurvatur gjennom svingen enn dagens situasjon. Dette vil gi en bedre og mer trafikksikker løsning. Jorunn Lydersen, Dapa 20, 1680 Skjærhalden ( ) Veistrekningen ved Hvaler kirke/gården Brimnes oppleves som meget farefullt. Det skjer ofte nestenulykker og skumle trafikksituasjoner. Lydersen foreslår at veien skal legges om ved å gå direkte fra Sandbakken bak prestegården over jordet mot Hvaler kirke. Også med tanke på sommertrafikken, som er veldig høy, mener Lydersen at veistrekningen er alt for farefull. Statens vegvesen kommentar: Viser til svar til Dursun/Slettevold over. Østfold fylkeskommune ( ) Ber Statens vegvesen vektlegge følgende problemstillinger i utarbeidelse av planen: trafikkforhold, kollektivtrafikk, universell utforming, jordvern og grønnstruktur. Fylkeskonservator uttaler at det ligger en gammel fegate kantet med granittstolper tilhørende prestegården, i tillegg til at det er flere enkle rekker med granittstolper langs fylkesveg 108. Stolperekkene/gjerdene må bevares der de står. Det vil trolig være behov for arkeologiske registreringer. I den forbindelse ber fylkeskonservator om bedre kartmateriale med konkret trase for tiltaket. Reguleringskart og bestemmelser forutsettes utarbeidet i samsvar med MD s veiledningsmateriell. Statens vegvesen kommentar: Alle forhold nevnt blir ivaretatt i reguleringsplanen med bestemmelser og planbeskrivelse. 24

26 Fegaten blir ikke direkte berørt av tiltaket, og er hensyntatt i planarbeidet. Arkeologiske registreringer vil bli utført i løpet av sommer/høst Eventuelle funn som kan påvirke tiltaket vil bli hensyntatt i høringsrundene. Fylkesmannen i Østfold ( ) Det er viktig å ta hensyn til natur og landskapsverdier i området. Reguleringsplanen vil på store deler av strekningen berøre viktige kulturlandskap, jf. DN s Naturbase Kulturlandskapet ved kirken er spesielt nevnt. Kryssing av Tangebekken må skje på skånsom måte og hensyntas både i plan og byggefase. Hvaler prestegårdsskog naturreservat vil ligge nær inntil planavgrensningen. Det antas videre at det ikke er aktuelt med inngrep på øst /nordsiden av veien ved Hvaler prestegård. Det er eseltistel (er i norsk rødliste og vernet på eiendommen i 1914) på prestegård og fradelt eiendom i vest (Brimnes). Store furutrær/skog langs veg mellom prestegård og Hvaler rådhus er fredet av grunneier/østfold skogforvaltning. Dette må tas hensyn til ved trasévalg og inngrep i bakken. Reguleringsplanen forutsatt utarbeidet med tydelige rammer for senere inngrep slik at fylkesmannen kan se at natur og landskapsverdiene er tilstrekkelig ivaretatt ved offentlig ettersyn. Eventuell mellomlagring av masser bør avklares tidlig i prosessen slik at uønskede skader på naturverdier unngås. Følgende temaer må vurderes og ev. belyses: universell utforming, barn og unges oppvekstvilkår, estetisk utforming av omgivelsene, barn og unge, medvirkning, levekår, grønnstruktur, naturmangfold, samfunnssikkerhet, kartfremstilling. Statens vegvesen kommentar: Statens vegvesen er kjent med kulturlandskapet og kryssingen av Tangebekken. Dette skal være ivaretatt i planen blant annet ved bruk av ROS analysen. Gang og sykkelvegen vil ligge sør og vest for fylkesveg 108 forbi Brimnes og prestegården. Eseltistelen vil derfor ikke bli direkte berørt av tiltaket. De store furutrærne og skogen mellom prestegården og rådhuset er hensyntatt ved trasévalg. De største trærne er målt inn og markert i kartet og vil tilstrebes bevart. Gang og sykkelvegen vil på denne strekningen trekkes lenger vekk fra kjørevegen enn standard 3 meter for å sette igjen et belte av trær mellom gang og sykkelveg og kjøreveg. 25

27 Opplysningsvesenets Fond (OVF) v/asplan Viak ( ) OVF er hjemmelshaver til Hvaler prestegård gnr. 3, bnr. 1 i Hvaler kommune. Eiendommen inkluderer prestebolig, festetomter, utmark og annet areal. OVF s eiendom blir berørt i stor grad av planen. Prestebolig med tomt nær middelalderkirken utgjør et bevaringsverdig område. OVF er opptatt av trasévalg forbi presteboligen i forhold til inn /utkjøring, parkering og erverv av hage/tomt. Opplyser om at dette området også er Hvalers tusenårssted. OVF ønsker at det bevaringsverdige miljøet ikke blir negativt berørt. OVF s eiendommer mellom Hvaler prestebolig og rådhuset er delvis disponert til LNF og bebyggelse/anlegg. Områdene er interessante i forhold til fremtidig eiendoms og tettstedsutvikling. Fondet forutsetter at gang og sykkelvegen ikke vil være til hinder for fremtidig avkjørsler. Ber om at Statens vegvesen tar kontakt i god tid ved eventuelt behov for arkeologiske (eller andre) undersøkelser og grunnerverv. Kontaktinstans for planfasen er Advokatfirmaet Harris. Vedtak i saken sendes også til OVF. Statens vegvesen kommentar: Traseen blir lagt på motsatt side av vegen i forhold til prestegården. Inn /utkjøring til prestegården blir således ikke endret. Datert 22. februar 2012 fra Oslofjordens friluftsråd (OF) ( ) OF er positive til tiltaket som er igangsatt. Informerer om at OF i samarbeid med Hvaler kommune har tilrettelagt en parkeringsplass for friområdet Ørekroken sør for fylkesvegen ikke langt fra avkjøringen mot Bølingshavn. Det er viktig at dette hensyntas i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen. Østfold fylkeskommune ( ) Fylkeskommunen presiserer sin tidligere uttalelse vedrørende fegata/granittstolpene etter avklarende opplysninger fra eier av Brimnes, Sjulsen. 1. Fegata tilhører ikke prestegården, men Brimnes, og har aldri markert en eiendomsgrense. Fegata ble mest sannsynlig satt opp på slutten av 1930 tallet. 2. De siste 400 meterne med granittstolper til Hvaler Arbeidssenter markerer ikke tidligere eiendomsgrenser for prestegården, men er yttergrensen for nåværende Brimnes gård. Med unntak av ca. 50 meter er alle steinstolpene satt opp av Sjulsen på slutten av 90 tallet. 26

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Fv. 128 Gang- og sykkelveg. Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Fv. 128 Gang- og sykkelveg. Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Fv. 128 Gang- og sykkelveg Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted Juni 2016 1. FORMÅLSPARAGRAF Formålet med reguleringsplanen er å gi et

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE ViaPhoto Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 13.05.2015 Forord Reguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen Region

Detaljer

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser Planid:1149_5052 Detaljreguleringsplan for nye Eikjevegen i hht. plankart med tegn.nr. 01, 02 og 03, datert 01.02.2016 Reguleringsbestemmelser 1 GENERELT 1.1 Formålet med planen er å tilrettelegge for

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 03.05.2016 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik.

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med plangrense på

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Detaljreguleringsplan

Detaljreguleringsplan Planbestemmelser Sweco Detaljreguleringsplan Fv. 117 Storveien - Kryssutbedring Ålekilene PlanID: 01061094 Fredrikstad kommune Statens vegvesen Region øst Moss kontorsted Høringsutgave mars 2017 1 Formålsparagraf

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg

Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 14.08.2014 1. FORMÅLSPARAGRAF Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap 2 Bestemmelser og retningslinjer 1.1 Planforutsetninger Kommunedelplanen for Asphaugen erstatter gjeldende kommunedelplan fra

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Fv 128 Gang- og sykkelveg, Slitu-Sekkelsten, Askim og Eidsberg kommuner, PlanID

Saksframlegg. Detaljregulering for Fv 128 Gang- og sykkelveg, Slitu-Sekkelsten, Askim og Eidsberg kommuner, PlanID Saksframlegg Detaljregulering for Fv 128 Gang- og sykkelveg, Slitu-Sekkelsten, Askim og Eidsberg kommuner, PlanID-20140002 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12 15/217 Saksnr Utvalg

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-18 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 16.05.2017 Formannskapet 23.05.2017 Kommunestyret 30.05.2017

Detaljer

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planid: 01061155 Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien (Kilde: Kartinnsyn, Fredrikstad kommune) Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre +

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 25.11.2013 Dato for godkjenning av bygningsrådet

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde Statens vegvesen igangsetter arbeid med reguleringsplan for R

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Rv. 111 Holdeplasser. Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Rv. 111 Holdeplasser. Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Rv. 111 Holdeplasser Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune Region øst Moss kontorsted Vedtatt 20.10.2016 Riksveg 111 Holdeplasser, Fredrikstad kommune Nasjonal planid: 01061140

Detaljer

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp DETALJREGULERINGSPLAN Reguleringsestemmelser Foto er fra Hafslund holdeplass som ligger på rv.111 i Sarpsborg kommune. Kilde: Statens vegvesen. Detaljregulering for Rv. 111- oppgradering av holdeplasser

Detaljer

TS-revisjon Reguleringsplan

TS-revisjon Reguleringsplan Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Februar 2014 TS-revisjon Reguleringsplan Fv.410 Gang- og sykkelveg Møklegård-Øyenkilen DETALJREGULERINGSPLAN Fv. 410 gang- og sykkelveg Møklegård

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Arkivsak: 11/2476 Arkivkode: PLANR 1005 Sakstittel: PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru Fauske kommune PlanID: 2015002 Dato: 07.03.2016 Dato for siste revisjon: 10.05.2016 Dato for kommunestyrets vedtak: Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru 1 GENERELT 1.1

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

Veileder for landskapsbilde

Veileder for landskapsbilde Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering 01.12.16 Veileder for landskapsbilde E6, delstrekning 3 Skardelva - Myre Statens vegvesen Innhold Prosjektinformasjon... 1 INTRODUKSJON... 2 Om veilederen...

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Prosjekt: E6 Sørelva - Borkamo. Politisk behandling DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Hestbrinken - Borkamo Kommune: Saltdal

Prosjekt: E6 Sørelva - Borkamo. Politisk behandling DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Hestbrinken - Borkamo Kommune: Saltdal DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING Politisk behandling Prosjekt: E6 Sørelva - Borkamo Parsell: Hestbrinken - Borkamo Kommune: Saltdal Region nord PlanID: 2016003 Dato: 05.10.2017 FORSLAG PLANBESTEMMELSER

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Området som er vurdert er området hvor det skal foretas valg av trase og fordelt på:

Området som er vurdert er området hvor det skal foretas valg av trase og fordelt på: Konsekvensutredning trasevalg Området som er vurdert er området hvor det skal foretas valg trase og fordelt på: A. gang/sykkelvei på nordsiden FV 17-Leland-Engheim B. gang/sykkelvei på sørsiden FV 17-Leland-Engheim

Detaljer

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Beregnet til Øvre Eiker kommune Dokument type Vedlegg til planbeskrivelse datert 2010-07-26 Dato 2011-05-25 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Revisjon 00 Dato

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20396/2013 2011/7762 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/58 Bystyret 25.04.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning.

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 1124 0494, DETALJREGULERING FOR TURVEG HAFRSFJORD, TRASÈ JOA I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.08 har Sola kommunestyre

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn.

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn. Statens vegvesen Adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Wibeke Knudsen / 48224371 15/200273-13 18.12.2015 Reguleringsplanforslag Rema

Detaljer

Reguleringsendring. Planbeskrivelse. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune. Region nord Harstad kontorsted Dato: rev

Reguleringsendring. Planbeskrivelse. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune. Region nord Harstad kontorsted Dato: rev Reguleringsendring Planbeskrivelse Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato:02.06.16 - rev. 21.06.16 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes» - «Trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

multiconsult.no E6 Gyllan-Røskaft Reguleringsplan

multiconsult.no E6 Gyllan-Røskaft Reguleringsplan E6 Gyllan-Røskaft Reguleringsplan Agenda Oppsummering av tidligere vurderinger Presentasjon av planen med film og kart Tiltak og konsekvenser Gjennomgang av modell med mulighet for spørsmål 2 Planområdet

Detaljer

Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren. Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune. Region øst Gran, anl

Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren. Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune. Region øst Gran, anl Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune Region øst Gran, anl 07.05.2016 Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Planbeskrivelse Reguleringsendring av Rv4

Detaljer

Prosjekt: E6 Sørelva - Borkamo. Høring/off. etteryn DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Hestbrinken - Borkamo Kommune: Saltdal

Prosjekt: E6 Sørelva - Borkamo. Høring/off. etteryn DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Hestbrinken - Borkamo Kommune: Saltdal DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING Høring/off. etteryn Prosjekt: E6 Sørelva - Borkamo Parsell: Hestbrinken - Borkamo Kommune: Saltdal Region nord PlanID: 2016003 Dato: 26.06.2017 FORSLAG PLANBESTEMMELSER

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

Fagnotat Saksnr.: /29

Fagnotat Saksnr.: /29 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 25.10.2010 Fagnotat Saksnr.:

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 29.12.2011 Saksnr.: 200904068/55 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: SKAG Kopi til: Åsane, del

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer.

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer. Planbeskrivelse Detaljregulering for Slettheiveien gang og sykkelvei Plan nr 1399 Dato 10.11.2014 Rev. 29.06.2015 Bakgrunn Kristiansand Kommune ved Ingeniørvesenet fremmer forslag om gang-/sykkelvei langs

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lia - Leiråsen - Sæteråsen, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lia - Leiråsen - Sæteråsen, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 08.12.2016 Sak: 177/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lia - Leiråsen - Sæteråsen, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 12/55249 Vedtak: Bystyret

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1)

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1) DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID 108-2016_FIGS1) FORSLAG TIL BESTEMMELSER HØRINGSUTKAST Dato for siste revisjon: 24.05.2017 Dato

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 13.06.2017 035/17 Kommunestyret 20.06.2017 043/17 Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling - reguleringsplan Fv 818 - gang -

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING Vang kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 10. januar 2018 Forord Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag

Detaljer

Veileder for landskapsbilde

Veileder for landskapsbilde Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering 01.12.16 Veileder for landskapsbilde E6, delstrekning 2 Høgtun - Solør Statens vegvesen Innhold Prosjektinformasjon... 1 INTRODUKSJON... 2 Om veilederen...

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum Mottakere iht. adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: /Varslingsbrev Fergeland 2016-11-28 Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum

Detaljer

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi Velkommen! Fra Jernbaneverket: Olav Nordli, kommunikasjonsrådgiver (ordstyrer) Anne Braaten, prosjektsjef Jarle Tangen, prosjekteringsleder Gunnar Sletten, fagansvarlig Dagrun Mysen Kulbotten, grunnerverv

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering, r2017, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering, r2017, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 22.08.2017 Sak: 137/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering, r2017, offentlig ettersyn Resultat:

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER HITRA KOMMUNE Rv. 714 Barman - Stråmyra Forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 01.02.08 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram

Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram PlanID: 12.05.2017 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Planområdet... 2 2.1 Lokalisering og avgrensning... 2 2.2 Arealbruk på tilstøtende eiendommer...

Detaljer

Fv. 132 Kronborg-Landåsvatnet Søndre Land kommune

Fv. 132 Kronborg-Landåsvatnet Søndre Land kommune Fv. 132 Kronborg-Landåsvatnet Søndre Land kommune BESKRIVELSE FOR GRUNNERVERV, GRØFTING OG ANNET VEDLIKEHOLD 132 Gjøviklinna 33 15-0336 grafisk.senter@vegvesen.no Region øst Vegavdeling Oppland Februar

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer