Til seksjonseierne i Marienlyst Park Boligsameie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Marienlyst Park Boligsameie"

Transkript

1 1 Marienlyst Park Boligsameie Til seksjonseierne i Marienlyst Park Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Marienlyst Park Boligsameie det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Marienlyst Park Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie avholdes onsdag 22. april 2015 kl. 18:00 i Misjonskirken Menighetssalen, Slemdalsveien 1, Oslo. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Slusesystemet mellom trapperom og garasje B) Søppel langs Suhms gate C) Medlemskap i Marienlyst Vel D) Forslagsstilleres tilstedeværelse i årsmøtet E) Elektronisk kommunikasjon med beboerne F) Bruk av felleslokalet Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. Det er essensielt viktig at forslagsstillere møter på sameiermøtet og fremlegger sitt/ sine forslag. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité Oslo Styret i Marienlyst Park Boligsameie Gunn-Helen Øye /s/ Tore Johan Brevik /s/ Inger Stray Lien /s/ Jørgen Smith /s/

3 3 Marienlyst Park Boligsameie ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Leder Gunn-Helen Øye Suhms Gate 34 Styremedlem Tore Johan Brevik Gydas Vei 18 Styremedlem Inger Stray Lien Gydas Vei 16 Styremedlem Jørgen Smith Suhms Gate 30 Varamedlem Tove Haug Suhms Gate 30 Valgkomiteen Johan Von Der Fehr Gydas Vei 28 Johan Eilert Stang Lund Suhms Gate 24 Ellen S. De Vibe Gydas Vei 26 Utvalg/komiteer Tørteberg Kunstgressbane 2 Techem Leder Johan Von Der Fehr (underlagt styreleder) Prosjektleder Øivind Løvstad og styreleder Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 2 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

4 4 Marienlyst Park Boligsameie Generelle opplysninger om Marienlyst Park Boligsameie Sameiet består av 254 seksjoner. Marienlyst Park Boligsameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 5 Frogner i Oslo kommune med følgende adresse: Suhms Gate Gydas Vei Gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Marienlyst Park Boligsameie har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

5 5 Marienlyst Park Boligsameie Styrets arbeid Også 2014 har vært et aktivt og til tider svært arbeidskrevende år. Styret har hatt månedlige styremøter gjennom 2014 unntatt i juli. Det har også vært flere møter og konsultasjoner hvor enkelte i styret har drøftet spesielle problemer og forberedt saker for styremøtene. Styret har hatt fokus på vedlikehold samt egenkapitaloppbygging sett i relasjon til en nødvendig husleieøkning. Styret legger vekt på at sameiet drives ut fra god praksis og sunne økonomisk vurderinger. Det betyr at noen vedlikeholdsprosjekter som nå ikke er kritisk nødvendige, og kanskje av en mer estetisk art, blir skjøvet litt fremover i tid. For å få en god oversikt, har styret utarbeidet en vedlikeholdsplan for Sameiets egenkapital er god. Vi har innestående ca. 2 mill. kr. på konto i Nordea og ca. 3 mill. kr. i egenkapital på konto i OBOS-banken. Sameiet har to konti i OBOS-banken. En for daglig drift og en for oppbygging av egenkapital. Styret har nådd sitt mål om en egenkapital på 5 mill. kr. I løpet av året er Techems målerprosjekt installert. Styret har arbeidet intens med å få dette til å fungere optimalt i samarbeid med OBOS (fakturaservice). HMS-systemet i sameiet er utvidet med modul fra OBOS og med dette har arbeidet med HMS fått et viktig løft. Styret mottar meget profesjonell forvaltningsbistand (juridisk/forsikring/fakturabehandling) fra OBOS. Styret har spesielt benyttet seg av den sterke juridiske kompetansen, fått utført økonomiske analyser og gjort erfaringsutveksling på en rekke hverdagsutfordringer som oppstår i et sameie av vår størrelse og sammensetning. Styret har etablert gode interne kommunikasjonsrutiner og all viktig korrespondanse fra/til styret blir nå elektronisk arkivert på en sikker måte under "Styrerommet.net." Dette er en tilpasset nettløsning fra OBOS hvor styremedlemmene har tilgang til bl.a. eierlister, fakturabehandling, regnskap, budsjett og økonomiske rapporter, hele døgnet. Styret har i år etablert et elektronisk erfaringsarkiv der utvalgte problemstillinger og løsninger fra tidligere års drift er tatt inn. Styret har vært sterkt engasjert både vedr. kunstgressbane 2 Tørteberg og den midlertidige konteinerbarnehagen i Suhms gate 36 (Tørteberg). Også i år har styret vært i kontakt med Oslo kommune om kabel-leggere og beskyttelse av de gamle eikene ved Gydas vei 18. Sommerfesten ble en fantastisk feiring av godt naboskap, samhold og stolthet over å være beboere i vårt vakre sameie. Fasadearbeidene. PEAB sluttførte fasadeutbedringen av blokk D og E i i løpet av Styrets leder har hatt dette prosjektet som et spesielt ansvarsområde og har deltatt på samtlige byggmøter og befaringer - noen ganger også sammen med enkelte styremedlemmer. Underveis har mange enkeltutfordringer blitt godt løst i et samarbeid mellom PEAB og styreleder. Det er til sammen pusset m2 fasade. Senhøstes kom PEAB i mål med de siste arbeidene i dette store prosjektet. Gjennomføringen av utbedringene har medført mye tildekking og ulemper for beboerne, men det har stort sett gått veldig fint. Sommertemperaturen ble imidlertid svært høy for

6 6 Marienlyst Park Boligsameie beboere i blokk E. Denne blokken var helt pakket inn i mens det var ferie så styreleder og et styremedlem sammen med en representant for PEAB måtte gå til akutt utluftingsaksjon for at beboerne skulle kunne oppholde seg inne i varmeperioden. Det har også vært gjort spesielle vaktholdstiltak for å sikre at uvedkommende ikke skulle klatre opp stillasene og ta seg inn i leiligheter. Styret er meget fornøyd med arbeidet som er utført. En tredje part med rådgivende kompetanse har hele tiden vært tilknyttet prosjektet for å kvalitetssikre det. Dokumentasjon er overlevert sameiet. Utleie av seksjoner Antall utleide seksjoner er forholdsvis stabilt, -en liten nedgang er grunnet eiere som har solgt istedenfor å leie ut. Av 254 seksjoner er det 62 «tilskrivere», dvs. eiere som ikke bor her. De fleste, men ikke alle av disse seksjonene er utleid. Det nøyaktige tallet har vi ikke, men vi kan anta ca 50 stk eller ca. 20 % må kontaktes pr. brev. I 2014 har det vært lite å anmerke mht. utleieenhetene. Noen leietagere kommer og går uten at vi andre merker stort til det, andre forårsaker problemer ved inn/utflytting. Vi er alltid bekymret for heisene våre og med dører som holdes åpne uten tilsyn, treklosser i karmen som sprenger hengslene og lignende. Alarmen går ved slik oppførsel, noe som vaktmester fanger opp i varslingssystemet. Ekstraordinært vedlikehold Et driftsbudsjett for et normalår gir ikke plass for ekstraordinære vedlikeholdsutgifter eller ekstraordinære tiltak. Et eksempel på dette er f.eks. skallsikringen av våre bygninger som ble gjennomført for et par år siden. Dette prosjektet ble finansiert ved at seksjonseiere betalte inn et bestemt beløp. Et annet eksempel er skifte av energimålere som ble gjennomført høsten Dette prosjektet ble finansiert over den vanlige driften for sameiet, noe som medførte at året viste underskudd, dette ble dekket inn av de oppsparte midler som sameiet har på bankkonto. I et normalår vil og skal driften gå med overskudd, -slik blir det i Dette overskuddet går til samme bankkonto som beskrevet over og kommer til nytte i år med behov for ekstraordinære vedlikeholdsprosjekter. Anlegget vårt passerer 10 år og styret ser behov for en rekke vedlikeholdsoppgaver i årene fremover. Styret setter derfor fokus på langsiktig planlegging og har laget en 5- årsplan for ekstraordinære vedlikeholdsoppgaver. Styret ser av de foreløpige oversikter som er utarbeidet, at det blir behov for flere ekstraordinære vedlikeholdsprosjekter de nærmeste årene fremover. Dette bare forsterker behovet for en detaljert og grundig studie. Økonomien i sameiet er god og avsatte midler er tilstrekkelige hvis styringen av inntekter versus utgifter fortsetter som hittil. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) HMS-arbeidet verner om liv, helse og materielle verdier, samt skaper et godt og trygt miljø for våre beboere. HMS-arbeid er en lovpålagt oppgave gjennom Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Denne forskriften gjelder også for sameier og borettslag, representert ved styret. Styrets leder har det overordnede ansvar. HMS er et fast punkt på styremøtene våre.

7 7 Marienlyst Park Boligsameie Det drives i dag et godt og dokumentert HMS-arbeid i sameiet. Gjennom året foretas det vernerunder på alle områder som har med helse, miljø og sikkerhet, hvor det kartlegges hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe. Dette dokumenteres gjennom vårt HMS-opplegg i OBOS-modulen. Høsten 2014 gjennomførte Brann- og redningsetaten i Oslo kommune tilsyn med Marienlyst Park boligsameie. Sameiet ble bedt om å dokumentere de tiltak vi hadde iverksatt i forhold til brannforebyggende tiltak, og videre utarbeide en Handlingsplan for aktiviteter for Tilbakemeldingen fra Brannetaten var tilfredsstillende, både i forhold til iverksatte og foreslåtte tiltak. Styret har i informasjonsskriv til beboere november 2014, påpekt at alle rømningsveier skal være fri for gjenstander som kan hindre eller sinke nødetatenes atkomst. Dette betyr at det i garasjeanlegg, trappeoppganger og mellomganger ikke skal oppbevares løse eller fastmonterte hindringer av noe slag, heller ikke brannfarlig avfall. For øvrig framgår det av Handlingsplanen for 2015 at sameiet skal sørge for at brannalarmanlegg, slokkeutstyr, sprinkelanlegg og røykventilasjon undergis jevnlige kontroller. HMS leder og driftsleder vil videreføre månedlige brannvernrunder for å sørge for at rømningsveier, branndører, nødlys og ledelys fungerer som fastsatt og for å etterse at brannalarmanlegg og slokkeutstyr til enhver tid er tilfredsstillende. Det er satt opp skilt i hver oppgang om hvordan man skal forholde seg til brann, og videre er det utdelt klistremerker med samme innhold til samtlige beboere. Gasspeiser/gassovner skal innmeldes til Brannetaten og undergis årlig kontroll av autorisert leverandør. Dette er eiers ansvar. Sjekk vår hjemmeside for opplysninger om nytt servicefirma. Se også Leverandører til sameiet. Vi minner om at avtrekksviften med innstillinger over komfyr alltid skal settes tilbake til trinn 1 etter koking/steking. Dette er viktig (mindre energibruk og tilsmussing av filtre) både for deg som beboer og for dine naboer. Rens luftfilteret over komfyren jevnlig. Fett i dette filteret kan medvirke til brann. Energiprosjektet Energimålere Dette gjelder energimålere for måling av forbruk for elektrisitet, varmtvann og radiatorvarme. Eksisterende el-måler ble påbygget radiosender for sending av forbrukstall. Installeringen fant sted høsten 2013 med oppstart fra og med Første del av brukertiden i 2014 bar preg av utfordringer på et bredt plan. Techem Norge AS leverte sitt første forslag for avregning for perioden Q1 og Q2 forsinket og kontrollen av avregningen viste flere utfordringer. Blant annet behov for å rette installasjonsfeil som f.eks. el-oppkoblinger, korrigere datakonfigurasjoner, tastefeil på målernumre, osv. Et 40 talls målere ble rettet og tallgrunnlaget for avregninger økte straks i kvalitet. En kontrollavregning for Q3 i 2014 ga svært små avvik og tilfredsstillende kvalitet. Resultatene av avregningene for Q4 ble sendt ut ved månedsskiftet februar/mars, men det foreligger grunn til å tro på at alle åpningsverdiene for 2015 vil vise en kvalitet på et godt og forventet nivå. Energiavregninger og forbruk Det er 4 avregninger pr. år (Q1, Q2, Q3 og Q4). Her avregnes virkelig forbruk av El, VV (varmtvann) og EM (radiatorvarme) mot hva som er betalt inn à konto per bolig. Dessverre snek det seg inn en feil i à konto-avregningene ved at vår leverandør regnet feil antall måneder inn i avregningen for Q3 i En justering for Q4, kommer i april Dessverre kompliserer dette avregningene og

8 8 Marienlyst Park Boligsameie oversikten for flere, men det er dessverre lite sameiet kan gjøre med det utover å følge godt med og sørge for at det blir rettet opp. À konto-beløpet pr. bolig og per kvartal viser seg for en del beboere å ikke være helt overensstemmende med virkelig forbruk. Her er det mange årsaker, noen reiser bort det meste av vinteren, noen reiser på landet det meste av sommeren, noen forbruker mer enn andre osv. I tett samarbeid med leverandøren vil styret utover i 2015 vurdere à konto-beløpene. Dette kan bli gjort gjeldende fra og med med forbehold. Varmestyring I midten av 2014 fikk alle et tilbud fra Techem Norge AS om et nytt trådløst system for styring av varme i den enkelte bolig. Installasjon ble utsatt til høsten Dette var etter at fyrings-sesongen hadde begynt og etter testinstallasjoner i 2 boliger med utprøving gjennom 2013 og Ca 90 nye installasjoner er gjennomført og satt i drift. Enkelte utfordringer har det vært og finnes fortsatt i et par boliger. Så langt som styret kjenner til driften av disse nye varmestyringssystemene, må en si seg tilfreds med dagens situasjon, med unntak av de nevnte leilighetene hvor det er spesielle tekniske utfordringer. Heiser Heisene er nå 10 år gamle og krever godt vedlikehold. Serviceavtalen med leverandør fungerer meget tilfredsstillende. Styret ønsker å presisere at beboere bør ta hensyn til heisene, spesielt ved bruk av håndverkere, ved flytting og lignende. Under flytting må en være spesielt forsiktig. Skader kan lett oppstå og veggene må tildekkes. Styret har vaskeavtale med en leverandør og det viser seg at et par heiser har fått skader fordi beboere har brukt sterke kjemikalier for å fjerne smuss. Det er bedre å sende melding til styret, slik at dette blir gjort med egnede midler. Grøntområdene Den første sesongen med vår nye gartnerforbindelse Hageform AS er avsluttet, og vi i styret er godt fornøyd med resultatene. Vedlikeholdet har vært hevet et hakk, og grøntområdene fremstår nå i det store og hele som svært presentable. Det er likevel nok å ta tak i. I år vil området mot Suhms gate bli oppgradert, samtidig som vi må finne ut av hvordan vi vil ha det langs gangveien mellom henholdsvis A- og B-blokken og C- og D- blokken, samt langs gjerdet mot barnehagen og Frigg-huset. Tørteberg Sameiet har overfor Oslo kommune fulgt saken gjennom flere år og har brukt mye tid på kontakt med ulike samarbeidspartnere i vårt område dette gjelder spesielt kunstgressbane 2. Banen er besluttet anlagt i løpet av Styret har levert et tilsvar på nabovarsel. Dette er utarbeidet med hjelp fra en beboergruppe. For Marienlyst-Park er det spesielt viktig at plassering av kunstgressbane 2 blir lagt mest mulig bort fra vårt område. Vi er spesielt opptatt av støy og lysforurensingsproblematikken. Vi har løpende dialog med Oslo Kommune om søppel, bilkjøring og beplantning generelt på Tørteberg-feltet. Saken er til behandling i Oslo kommune. Konteinerbarnehagen har søkt om sin 3dje forlengelse av brukstid. Styret har sendt inn et tilsvar med sterkt ønske om at friområdet tilbakestilles til sin opprinnelige form og at barnehager bygges permanent på egnede tomter og ikke på en av de få grønne lungene som er igjen i Oslo - herunder Tørteberg/Blindern-aksen.

9 9 Marienlyst Park Boligsameie Kriminalitet Kriminalitet er ikke lenger et problem på våre fellesområder. Innbruddfrekvensen har vært tilnærmet null. En episode i 2014 hvor de kriminelle ble tatt (takket være en observant beboer og raskt politiutrykking, har medført fengselsstraff). Vi minner om at slike hendelser ikke må forsøkes løst av den enkelte beboer, men at politi skal tilkalles og vaktmester/styre må få melding. Beboernes årvåkenhet og rask varsling av unormale hendelser og situasjoner er fortsatt særdeles viktig. Vårt vaktselskap er NOKAS. I juni ga vi en ny periodisk melding til Datatilsynet vedr. bruk av våre overvåkningskameraer. Festbråk fra Chateau Neuf Styret mottok beklagelser fra flere beboere i sameiet etter årets "Oktoberfest" i Chateau Neuf (CN). Høy musikk, berusede personer og mye søppel var til sjenanse for mange i nabolaget. Dette har styret tatt opp med Det norske Studentersamfund (DNS). Vi har mottatt en beklagelse som deles med sameiets beboere. Samtidig har vi blitt enig med påtroppende leder av DNS at de skal gjennomføre noen tiltak og gjennomgå prosedyrene som skal følges ved alle store arrangementer - særlig når det også settes opp telt ved CN. Styret har tro på at en god dialog med studentene vil bidra til å løse problemene. Det er forøvrig ingen fester av samme omfang som Oktoberfesten i vårsemesteret. Fellesleiligheten Annie Dahl har på frivillig basis påtatt seg å være kontaktperson og koordinere utleie av leiligheten. Til tross for at leiligheten gjennom 2014 ble brukt av PEAB som byggekontor, ble den leiet ut til våre beboere. Utleierne har blitt fakturert fra OBOS som avtalt og til fastsatte priser. I slutten av 2014 ble leiligheten ferdig pusset opp av PEAB og noen nyinnkjøp ble foretatt sammen med supplering av manglende inventar. De som leier må ta hensyn til at det til alle tider av døgnet befinner seg beboere i nærheten. Regler om utleie finnes på vår hjemmeside. Get Vår nye kollektivavtale med Get har virket godt, det har vært minimalt med brukerproblemer. Avtalen inkluderer en dekoder (HD PVR) til hver husstand. DTV Første boks Ekstra bokser Pris Etabl. Pris Etabl. Mikro 0 kr 0 kr 49 kr 0 kr HDi 0 kr 0 kr 138 kr 499 kr HD PVR inkl. 0 kr 148 kr 499 kr Get Box II 129 kr 499 kr 178 kr 499 kr

10 10 Marienlyst Park Boligsameie Sameiet har i dag ikke kollektiv avtale på bredbånd, men mange husstander har individuelt abonnement på bredbånd gjennom Get. Sameiet kan om og når det blir ønskelig inkludere kollektiv avtale på bredbånd som gir en kollektiv minste hastighet med store rabatter på større hastigheter. I dag har 186 av totalt 255 (73%) husstander abonnement med Get. Alle kunder har tilgang til programpakken Start, med totalt 40 digitale TV kanaler. 20 av kanalene er individuelt valgfri. Du velger dine kanaler ved å logge inn på Min side via Trenger du passord til Min Get, får du dette tilsendt på SMS ved å velge "Få passord" eller "Send meg passord". Å velge eller bytte kanaler kan gjøres når du vil og så ofte du vil. Det er kostnadsfritt å bytte dine valgfrie kanaler. Leietakere kan ved å kontakte Get, for egen regning bestille annet og mer avansert utstyr, flere kanaler og raskere bredbåndshastighet. Ved tekniske problemer ta kontakt med Get på telefon Se forøvrig Gets hjemmeside: <www.get.no>. Hjemmesiden <www.marienlyst-park.no> Vi har i løpet av året fått flere nye brukere og sidene er blitt sett på over ganger - mest besøkt i helgene. Som vanlig er "Informasjon fra Styret" og "Praktiske tips - hva gjør jeg" de delene som blir besøkt oftest. Mange leser også referat fra styremøtene. Sidene oppdateres ofte og gir viktige nyheter om alt som skjer i sameiet. Sameiet har abonnement i Domeneshop og bruker for hjemmesiden "Herborvi.no" fra OBOS. Leverandører til sameiet. Sameiet har avtale med en rekke leverandører. De fleste har vært stabile i flere år og leverer sine tjenester til avtalt tid og pris. Noen blir av ulike årsaker byttet ut. Vi har fått ny leverandør av snømåking og for tiden utarbeider styret på vegne av beboere som har gasspeiser, en vedlikeholdsavtale og installeringsrapport for disse. Flere av leverandørene utfører nødvendig kontroller knyttet til pålagt HMS-arbeid. Renhold Sameiet har leverandøravtale med et rengjøringsbyrå som vasker ukentlig i fellesområder. Enkelte oppgaver, som polering i heisene, tas fast, men ikke ukentlig. For å ta vare på vårt fine sameie, er vi alle med på å påse at vi selv også vasker /rydder etter oss ved ulike uhell. Det skal ikke mye til før det ser skittent ut. Har du hatt fest og det synes ofte i trappeoppgangene, er det fort gjort å få ryddet festens synligheter ut av fellesområdene. Nytt logo Styret godkjente den , en ny logo for vårt boligsameie. Det nye bumerket består i sin grunnutforming av en valgt skrifttype som viser navnet MARIENLYST PARK i svarte bokstaver sammen med et stilisert, grønt bøkeblad. Det skal fortrinnsvis brukes mot en hvit bakgrunn (bygningenes hvite farge).

11 11 Marienlyst Park Boligsameie KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak: Parkeringsinntektene var budsjettert til kr Disse ble på kr Lokale-/ lagerleie ble budsjettert til kr 5.000, men ble på kr Andre inntekter var budsjettert til kr , mens disse ble på kr Av disse utgjør oppgjør Inergi 2013 kr , innflyttingsgebyr kr , refusjon Hafslund kr , refusjon utlegg fakturert beboer kr Se forøvrig note 3. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak: Elektrisk energi er budsjettert til kr , men ble på kr Fjernvarme ble bokført med kr og andre fyringskostnader ble bokført med kr Disse var ikke budsjettert. Det var budsjettert med kr til telefon, annet. Her kom det kostnader på kr Mye av dette gjaldt bredbånd. Det er også vært kr i velferdskostnader som er brukt på sommerfest. Disse var ikke budsjettert. Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Kommentarer til budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

12 12 Marienlyst Park Boligsameie KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold. Ekstraordinære prosjekter er inkludert med kr ,- som består av utvendig vindusprosjekt kr og mellomganger kr ,-. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnader har i de siste 2 år vært stabile. Styret arbeider med ytterligere tiltak for å redusere energikostnadene. Forsikring Forsikringspremien for 2015 har økt med 6,7 %. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Marienlyst Park Boligsameie. Lån Marienlyst Park Boligsameie har ikke noe lån. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på 10% økning felleskostnadene fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i Marienlyst Park Boligsameie Gunn-Helen Øye /s/ Tore Johan Brevik /s/ Inger Stray Lien /s/ Jørgen Smith /s/

13 13 Marienlyst Park Boligsameie

14 14 Marienlyst Park Boligsameie

15 15 Marienlyst Park Boligsameie MARIENLYST PARK BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

16 16 Marienlyst Park Boligsameie EIENDELER MARIENLYST PARK BOLIGSAMEIE BALANSE Note OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Innestående i andre banker Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til kunder Skyldig til offentlige myndigheter Energi som avregnes Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, / , STYRET FOR MARIENLYST PARK BOLIGSAMEIE GUNN-HELEN ØYE /s/ TORE JOHAN BREVIK /s/ INGER STRAY LIEN /s/ JØRGEN SMITH /s/

17 Marienlyst Park Boligsameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasjeleie Avregnet energi Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

18 18 Marienlyst Park Boligsameie NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Parkering Leieinntekter festlokale / "1013" Tilbakeføring av tidligere feilbelastet egenandel Diverse innbetalinger Utfakturert egenandel Ladestrøm for El-bil Refusjon fra Hafslund for Korrigeringer på reskontro 67 Oppgjør Inergi Innflyttingsgebyr Refusjon utlegg fakturert beboere SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr ,-. I tillegg har styret fått dekket bevertning og julegaver for kr ,-, jf. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr ,-. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OPAK AS OBOS Eiendomsforvaltning AS Øivind Løvstad Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR

19 19 Marienlyst Park Boligsameie NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift -454 Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI/FYRING Felles elektrisk energi Felles fjernvarme Korreksjon Inergi SUM ENERGI / FYRING

20 20 Marienlyst Park Boligsameie NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Vakthold Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Telefon, annet Porto Reisekostnader -626 Gaver Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter 300 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Nordea, renter fastrentekonto Skattetrekk overført OBOS Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2015.

21 21 Marienlyst Park Boligsameie NOTE: 14 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 15 ENERGI SOM AVREGNES Fjernvarme Elektrisk energi Innkrevd akonto Utfakturert avregning Techem SUM ENERGI SOM AVREGNES NOTE: 16 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

22 22 Marienlyst Park Boligsameie 5. INNKOMNE FORSLAG A. Slusesystemet mellom trapperom og garasje Fra Eva Synnøve Bryn: Det kreves i dag to voksne, sterke personer for å komme fra garasjen inn i trappeoppgangen medbringende varer. Foreslår at det monteres elektriske døråpnere på alle dører til/fra garasje/trappeoppganger. Styrets innstilling: Styret har ikke foretatt nærmere beregning av kostnadene ved et slikt tiltak, men kan fastslå at det vil bli svært dyrt. Styret har heller ikke mottatt tilbakemeldinger som tilsier at dette er et problem av betydning for et større antall beboere. NAV har imidlertid en ordning for bistand til enkeltbeboere med særlige behov for f.eks. elektriske døråpnere. Vi anbefaler derfor direkte kontakt med NAV i slike tilfeller. B. Søppel langs Suhms gate Fra Eva Synnøve Bryn: Det har lett for å ligge mye søppel utenfor husene våre langs Suhms gate. Foreslår at det settes opp to til tre papirkurver langs gaten. Styrets innstilling: Styret anbefaler at forslaget ikke tas til følge. Erfaring tilsier at papirkurver ofte fører til en dårligere løsning fordi de tiltrekker seg personer som roter i søppelet og etterlater mye av det på bakken. Vår vaktmester foretar dessuten regelmessige rydderunder i området. Hans oppfatning er at situasjonen for tiden ikke er så ille. C. Medlemskap i Marienlyst Vel Fra Catharina Vogt: Ønsker at Marienlyst Park Boligsameie skal bli medlem av Marienlyst Vel. Koster 250 kroner i året. Marienlyst Vels formål er å bidra til å videreutvikle Marienlyst som et godt sted å bo og være, og et sted hvor det legges til rette for rekreasjon, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter. Marienlyst Vel ble stiftet i 1947 og har siden bl.a. tatt initiativ til fellesgriller i Marienlystparken, dugnader, Morgenfuglene, Minigolfen, lekeapparater, skaterampen, skøytekarneval, Aksjon skolevei, Leker n, skøytebanen, sandvolleybanen og Marienlyst skole. Vellet følger opp politiske prosesser i saker som angår nærområdet for å sikre de mange interessene til beboerne på Marienlyst. Styrets innstilling: Marienlyst Vels formål er i godt samsvar med sameiets formål, og forslaget støttes. D. Forslagsstilleres tilstedeværelse i årsmøtet Fra Liv Bay og Svein Damsgaard: Oppfordrer sameiere som fremsetter forslag til å stille på årsmøtet for muntlig avklaring av spørsmål som måtte dukke opp. Bakgrunnen er at det i fjor ble det en litt rotete behandling av en del forslag til årsmøtet, fordi forslagsstilleren ikke var til stede. Styrets innstilling: Oppfordringen støttes.

23 23 Marienlyst Park Boligsameie E. Elektronisk kommunikasjon med beboerne Fra styret: Styret ønsker å ha en moderne, sikker og kostnadseffektiv kommunikasjon med beboerne, dvs. med både sameiere og leietakere. Den kan gjelde meldinger og varsler, informasjon, oversendelse av dokumenter og liknende. I noen grad skjer denne kommunikasjonen i dag elektronisk, dvs. over sameiets hjemmeside eller ved e-post. Styret ønsker å videreutvikle denne linjen. For å sikre dette trenger vi imidlertid en hjemmel i sameiets vedtekter for at sameierne godtar en slik kommunikasjonsform, og for at plikten til å bidra til at styret har kontinuerlig oppdaterte oversikter over sameieres og beboeres epostadresser. Styret vil samtidig, så langt som mulig, sørge for at den samme kommunikasjonen tilflyter beboere som av ulike grunner ikke er i stand til å motta elektronisk kommunikasjon. Styrets innstilling: Nytt annet ledd tilføyes Vedtektenes 16 - Generelle plikter: Styrets kommunikasjon med sameierne og andre beboere, herunder innkalling til sameiermøte, kan skje elektronisk. Den enkelte sameier eller beboer plikter å holde styret oppdatert med en e-postadresse for slik kommunikasjon. F. Bruk av felleslokalet Fra styret: Bestemmelsene om bruk av felleslokalet er i dag organisert på en måte som gir dårlig oversikt og kan gi rom for misforståelser. Styret foreslår derfor en endring i husordensreglene som ytterligere tydeliggjør at reglenes 2 om hensynet til øvrige beboere også gjelder for bruk av felleslokalet. Regelendringen gjør det således klart at felleslokalets nærmeste naboer har samme krav på vern mot støy og annen ytre sjenanse som sameiets øvrige beboere. Styrets innstilling: Nye Husordensreglenes 2 - Hensynet til øvrige beboere - skal lyde (endringer i kursiv): Enhver sameier plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag for andre beboere. Det skal tas hensyn til det alminnelige behov for hvile og søvn. Det skal være alminnelig ro etter kl Ved røyking på fellesområder bør det unngås at røyk trekker inn i andre leiligheter. Ved private arrangementer der sjenerende støy kan oppstå, skal naboer varsles i god tid, og vinduer og dører bør holdes lukket for å begrense støyen. Det er ikke tillatt å røyke i heisen eller øvrige fellesområder innendørs. Verten plikter å fjerne søppel og andre etterlatenskaper i fellesareal snarest og senest dagen etter arrangementet. Reglene ovenfor gjelder også for bruk av felleslokalet. Styret kan fastsette nærmere bestemmelser om bruk av felleslokalet.

24 24 Marienlyst Park Boligsameie INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN FOR 2015 Deltagelse i styret er et tillitsverv det enkelte medlem har på vegne av seksjonseierne etter valg i ordinært sameiermøte. På årets sameiermøte er 2 styremedlemmer og inntil to varamedlemmer på valg. Den viktige reklamasjonssaken vedrørende fasadene er i løpet av inneværende styreperiode avsluttet. Sameiet er vel etablert og er i en forvaltningsfase hvor styret vil ha hovedfokus på konsolidering og drift. Dette innebærer bl.a. god økonomistyring, vedlikehold av sameiets bygningsmasse og opprettholdelse av det høye nivået på grøntarealene. Valgkomiteen har hatt flere møter inklusive møter med styrets leder Gunn-Helen Øye og kandidatene til det nye styret. Valgkomiteen har i samråd med styreleder ikke funnet det nødvendig med to varamedlemmer. Styremedlem Inger Stray Lien ønsker ikke gjenvalg. Det samme gjelder varamedlemmet Tove Haug. Som styremedlemmer foreslås Tore Johan Brevik og Trond Bjercke. Tore Johan Brevik (72) har sagt seg villig til gjenvalg. Han er utdannet journalist med erfaring innen presse, informasjon og media. Han har bl.a. vært kommunikasjonsdirektør for FNs miljøvernorganisasjon og informasjonssjef i NORAD og Flyktningrådet. Han har god oversikt over styrets arbeid og representerer kontinuitet i styret. Trond Bjercke (67) som vil være nytt medlem styret, har mangeårig og allsidig erfaring fra næringslivet. Han var markedsdirektør hos Brødrene Dahl AS Industridivisjon (salg/innkjøp av produkter i Norge og datterselskaper i utlandet). Han er nå pensjonert. Som nytt varamedlem foreslås Atle Midttun. Atle Midttun (62) er professor ved institutt for innovasjon og økonomisk organisering på BI, der han er med i ledelsen av Senter for energi og miljø, og senter for Bedriftens samfunnsansvar. Han har en bred faglig bakgrunn innenfor samfunnsvitenskap sosiologi, økonomi og filosofi. Valgkomiteen har etter samråd med styreleder et ønske om å øke kompetansen på økonomistyring i styret. Valg av Bjercke og Midttun vil i stor grad oppfylle dette ønsket. Valgkomiteens medlemmer har sagt seg villig til gjenvalg.

25 25 Marienlyst Park Boligsameie INNSTILLING Styret: Styreleder Gunn-Helen Øye Suhms gate 34 ikke på valg Styremedlem Jørgen Smith Suhms gate 30 ikke på valg Styremedlem Tore Johan Brevik Gydas vei 18 gjenvalg for 2 år Styremedlem Trond Bjercke Gydas vei 28 ny for 2 år Varamedlem Atle Midttun Gydas vei 16 ny for 1 år Valgkomiteen: Medlem Ellen S. de Vibe Gydas vei 26 gjenvalg 1 år Medlem Johan von der Fehr Gydas vei 28 gjenvalg 1 år Medlem ilert Stang Lund Suhms gate 24 gjenvalg 1 år Alle kandidater vil selv få anledning til å presentere seg på årsmøtet. Oslo, 16. mars 2015 Ellen de Vibe(sign) Johan von der Fehr(sign) Eilert Stang Lund(sign) UTVALG/KOMITEER Tørteberg Kunstgressbane 2 - leder Johan Von Der Fehr (underlagt styreleder) Gjelder utarbeidelse av tilsvar til Oslo Kommune Techem - prosjektleder Øivind Løvstad og styreleder

26 26 Marienlyst Park Boligsameie Orientering om sameiets drift Det vises til sameiets hjemmeside: Vaktmester Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Tommy Ihlen som kan kontaktes på telefon eller e-post: Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må seksjonseier påregne å måtte betale for tjenesten selv. Vektertjeneste Sameiet har avtale med G4S om vakthold. Dersom seksjonseier har behov for assistanse kan vektertjenesten kontaktes på Parkering Det følger en garasjeplass med til hver seksjon. Det finnes ikke egne plasser for el-biler. Motorsykler kan leie egne tilpassede plasser fra sameiet. El-biler må få montert eget strømuttak ved parkingsplass og betale en årlig avgift for strøm til sameiet. Montering av strømuttak avtales med vaktmester. Nøkler/skilt Nøkler kan bestilles hos OBOS Eiendomsforvaltning AS ved saksbehandler eller forvaltningskonsulent, e-post: Husk å oppgi nummer på nøkkelen ved bestilling. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos vaktmester. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post: Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

27 27 Marienlyst Park Boligsameie Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon, se Kabel-TV Get er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir deg som beboer rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside: Avtale om leveranse av elektrisk kraft Sameiet får levert elektrisk kraft fra LOS AS (Agder Energi) gjennom Hafslund Nett AS. Fjernvarme leveres fra Hafslund Fjernvarme ASA. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På: kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

28 28 Marienlyst Park Boligsameie VEDTEKTER FOR MARIENLYST PARK BOLIGSAMEIE Fastsatt på konstituerende sameiermøte den 4. november 2003 Endret på sameiermøter , og Endret ekstraordinært sameiermøte Endret ekstraordinært sameiermøte Endret på ordinært sameiermøte Endret på ordinært sameiermøte Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 46, bnr. 115 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg. 2 Organisering av sameiet Sameiet består av 255 boligseksjoner. Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av bruksenheten. En bruksenhet består av en hoveddel, samt av tilleggsareal. Sameiebrøkene bygger på hoveddelens bruttoareal, BRA. 3 Rettslig råderett Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon med tilleggsareal, herunder rett til salg, pantsettelse og utleie. De andre sameierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot sameieren for et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jfr. eierseksjonsloven 25. Parkeringsplasser som utgjør tilleggsdeler til seksjonene, kan overdras til andre av sameiets seksjonseiere. Ved slikt eierskifte av tilleggsareal plikter de berørte sameiere snarest å sørge for å bekoste reseksjonering slik at de reelle eierforhold blir tinglyst. Vedtektsfestet enerett til bruk av parkeringsplass, jfr. vedtektenes 5 kan overdras til andre av sameiets seksjonseiere. Det gjelder ingen slik begrensning for utleie av parkeringsplass. Ved overdragelse eller utleie av parkeringsplass skal styret snarest mulig gis melding om navn og adresse på erverver eller leietaker. 4 Rett til bruk Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet med tilleggsareal og rett til å nytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til. Bruksenheten og fellesarealene kan bare brukes i samsvar med formålet og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. Bodene og parkeringsplassene må bare benyttes til det de er beregnet eller vanlig brukt til. Dette gjelder også for stikkontakt i bod. Denne kan ikke benyttes til faste installasjoner, for eksempel fryseboks. Det er ikke adgang til å tette igjen nettingveggene i bodene.

29 29 Marienlyst Park Boligsameie Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas uten reseksjonering etter eierseksjonsloven 13 annet ledd. 5 Parkering Ethvert bytte av parkeringsplass må meldes styret. Permanent bytte av parkeringsplass krever reseksjonering av sameiet. Reseksjonering settes frem av de byttende seksjonenes hjemmelshavere og må bekostes av disse. 6 Husordensregler Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlig ordensregler for eiendommen. 7 Bygningsmessige arbeider Alle arbeider på fasader, brystninger, vinduer/dører og andre fellesområder krever godkjenning på forhånd av styret. Godkjente arbeider må utføres faglig forsvarlig av en godkjent leverandør under hensyn til risiko for skader og spesielt lekkasjer inn i fasade. Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for eventuelle skader arbeid medfører og skal også sørge for garanti fra leverandør. Dersom styret godkjenner utvendige arbeider som gir synlige endringer på fasaden, skal samtlige seksjonseiere varsles om dette. I varselet skal det settes en rimelig frist for seksjonseierne til å klage på styrets godkjenning av arbeidene. Om en eller flere seksjonseiere motsetter seg de planlagte arbeidene, må saken legges frem for sameiermøtet. Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om endringer av ikke uvesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal styret forelegge spørsmålet på sameiermøtet til avgjørelse. I denne sammenheng regnes enhver endring som er synlig utenfra som en ikke uvesentlig endring. Ledning, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes funksjonshemming. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. 8 Felleskostnader Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (felleskostnader) fordeles på sameierne etter sameiebrøken. Dette gjelder ikke kostnader ved drift og indre vedlikehold av parkeringsanlegget som fordeles forholdsmessig på sameierne etter antall parkeringsplasser den enkelte seksjon disponerer, enten som tilleggsareal eller som bruksrett etter 5. Der særlige grunner taler for det skal en kostnad fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet skal også dekke avsetning til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18.00 I Trykkeriveien 4 Sellebakk (Glassteam s lokaler) Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie 1 Lillohagen Nedre Sameie Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 1 Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 40 bnr.

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO VEDTEKTER for VELHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtatt 25.9.2003 Revidert 14.5.2013 1 Eiendommen

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie 1 Suhmsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie 1 Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte 2016. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. I tillegg finner du bakerst i heftet «Orientering om

Detaljer

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 1 Solsiden 7 Boligsameie Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 Vi ønsker velkommen til ordinært sameiermøte 2015 og etterfølgende beboermøte i Solsiden 7 Eierseksjonssameie. Ordinært sameiermøte

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie 1 Parkhaven Boligsameie Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie 1 Schouskvartalet Sameie Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst i heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA EIERSEKSJONSSAMEIE

VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA EIERSEKSJONSSAMEIE VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA 49-51 EIERSEKSJONSSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 04.11.2002, endret på sameiermøte 28.04.2003 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Endret på ordinært

Detaljer

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Velkommen til årsmøte. Innkallingen inneholder vellets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for vellet ved

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Løvlia Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Løvlia Boligsameie holdes mandag 4. april 2016 kl. 19.00 i Smestadtoppen barnehage. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 28, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie 1 Konows Gate 83 Sameie Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Kanalveien Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet PARKHUSET SAMEIET SIDE 1 Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 26.04.99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997, nr 31 Endret i sameiermøte

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Velkommen til sameiermøte: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18:00 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Edelgrantunet

Til seksjonseierne i Sameiet Edelgrantunet Til seksjonseierne i Sameiet Edelgrantunet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE Fastsatt på konstituerende sameiermøte den 1 februar 2005, med endringer vedtatt i sameiermøte 16.03.2010, 23.03.2011, 03.03.2015 og 1.3.2016 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet

Detaljer

Etter avsluttet sameiermøte vil styret holde beboermøte

Etter avsluttet sameiermøte vil styret holde beboermøte 1 Lund Boligsameie Til seksjonseierne i Lund Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11

VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11 VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11 Vedtatt på sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 Sist endret 09.04.2014 Disse vedtektene er ment å utfylle lov

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer