Søknad om tilskudd fra Velferdstinget til Det Norske Studentersamfund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tilskudd fra Velferdstinget til Det Norske Studentersamfund"

Transkript

1

2

3

4

5 Søknad om tilskudd fra Velferdstinget til Det Norske Studentersamfund Med denne søknaden ønsker Det Norske Studentersamfund (DNS) å søke om kr til drift av vår organisasjon på Chateau Neuf. Hva ønsker vi støtte til? Av tilskuddet fra Velferdstinget går 80% av summen direkte i driftsstøtte til arrangments- og driftsforeninger på huset. Resten deles ut i prosjektstøtte til ekstraordinære arrangementer for å øke besøkstallene på huset. Se vedlagte budsjett og fordelingsnøkkel. For at DNS og foreningene under vår paraply skal kunne fortsette aktiviteten som før er vi avhengige av samme støtte som tidligere år. Vi har imidlertid høyere ambisjoner enn dette og søker derfor om mer i tilskudd. I dag er det mye aktivitet på Chateau Neuf hverdagene, men ikke så mange besøkende som potensialet tilsier. Vi trenger økte bevillinger for å kunne bli større og øke inntekter, aktiviteter, besøkstall og medlemsmasse utenom STUDiO og andre store fester. DNS er Norges eldste studentforening og feirer 200 år i På grunn av ekstra midler øremerket jubileumsfeiring har vi kunnet sette i gang tiltak for å få opp aktiviteten. Alle vanlige arrangementer på ukedager er fra høsten 2013 gratis for medlemmer. Kinovisninger, teaterforestillinger og mindre konserter er nå gratis. For dette subsidierer vi foreningene for billettinntekter slik at de ikke taper på å gjøre tilbudet sitt gratis og mer tilgjengelig. Vi søker om økt tilskudd fra dere for å kunne videreføre dette i I tillegg til å øke antall besøkende på hverdager er et av våre fokusområder fremover er et konkurransedyktig tilbud til studenter i helgene. Vi ser at det er stor etterspørsel etter dette. Konseptet «Studentkro på lørdag» ble introdusert i slutten august Studentkro kombinerer gode samtaler, brettspill og hygge i Bokcaféen med dansegulv og fest i foajeen. Andre konsepter under utvikling er blant annet Mikrobryggeri-mandag, månedlig Get Dancy i Betong, åpen scene for musikere og bingokvelder. Dette krever investeringer i ressurser som lys, lyd, underholdning og markedsføring. Hvorfor bør DNS prioriteres? DNS driver Oslostudentenes eget kulturhus. Vår målgruppe er studenter fra hele Oslo, og Chateau Neuf er i en unik posisjon som et naturlig møtested for studenter fra ulike studiesteder. Vår styrke er det store huset vi disponerer med muligheter for variert aktivitet. Valgfrihet og alkoholfokusfrie alternativer er viktig for oss. Derfor vil fortsette å styrke våre arrangementer på hverdager, samtidig som vi utnytter hele huset i helgene. Slik kan vi nå bredden av interesser og ønsker hos studentmassen. Vi brenner for studentkultur og vårt ønske er å øke verdien av medlemskapsordningen slik at vi kan tilby studentene enda flere muligheter under studietiden til å både delta på og selv lage arrangementer. Vi vil tilby studentene et gratis og variert kulturtilbud, samt flere medlemsgoder og rabatter som gjør at studielånet strekker lenger. Det Norske Studentersamfund Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf: , Fax: Ad maiorem gloriam societatis

6 Vi håper også at Velferdstinget ser den rollen DNS spiller som arena for studentsamhold og frivillighet. Vi har over 500 aktive medlemmer i 30 studentforeninger. Erfaring fra frivillige studentforeninger har stor egenverdi. Velferdstinget kan gjennom å satse på DNS være med å støtte tiltakene som skal til for å gi Oslostudentene et enda bedre tilbud på et felles samlingssted. Økt aktivitet vil føre til økte inntekter, så dette vil være en investering for DNS i årene som kommer. Det Norske Studentersamfund Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf: , Fax: Ad maiorem gloriam societatis

7 Formål og historikk Studentersamfundets formålsparagraf: Det Norske Studentersamfund er stiftet med det formål ved vitenskapelige sysler og underholdende beskjeftigelse å utbre åndsdannelse og broderånd blant sine medlemmer. Det søker å være et samlingssted for studenter og eldre akademikere til ivaretakelse av felles interesser ved fritt ordskifte og praktiske tiltak. Vedtatt 2. oktober, 1813 Det Norske Studentersamfund (heretter DNS) og våre foreninger står sammen for det bredeste kulturtilbudet samlet på et sted i Oslo. DNS' hovedformål er å legge forholdene til rette for studentaktivitet på Chateau Neuf. DNS fungerer som en paraplyorganisasjon for alle tilknyttede utvalg og foreninger, og sørger for lokaler, teknisk utstyr, og et stabilt organisatorisk grunnlag, er det våre foreninger som står for det daglige brede tilbudet av kurs, opplæring og arrangementer i alt fra debatt, konsert og teater til film, foto og kunstutstillinger. Alle arrangementene som arrangeres på Studentersamfundet er avhengig av den infrastrukturen DNS har opparbeidet og dekker økonomisk. Videre representerer DNS de frivillige organisasjoner og miljøer i Studenthovedstaden Oslo overfor kommunen og lærestedene, mens foreningene rekrutterer nye studenter og kommuniserer med byens kulturinteresserte gjennom sitt engasjement og markedsføring av sine arrangementer. I 1973 åpnet Chateau Neuf som kulturhus for hovedstadens studenter. Bygningen ble imidlertid aldri brukt slik den var tiltenkt fra arkitektens side, og DNS greide ikke fylle hele husets potensiale med studentaktivitet. På nittitallet bestod for eksempel DNS' bruk av Chateau Neuf primært av kjelleren og BokCaféen, mens UiO hadde kontorer i tredje og fjerde, og Thalia Teater leide Storsalen. Etter mye økonomisk turbulens og store utgifter til drift av huset solgte DNS Chateau Neuf til UiO i Pengene fra salget står i dag i et fond, Stiftelsen Chateau Neuf. Et eget stiftelsesstyre forvalter dette fondet, og det er kun DNS som kan søke penger derfra. Den største inntektsposten til DNS er en årlig tildeling fra stiftelsen. Siden da har aktiviteten i DNS stadig tatt seg opp betraktelig opp, og i 2008 tok vi igjen over driften av Storsalen, etter at den hadde vært en kommersiell teaterscene i 25 år. Da var det første gang på over 30 år at studentene hadde kontroll over alle lokaler på Chateau Neuf. I dag er det stort press på bruken av de fleste lokaler og kontorer, og huset har to åpne barer og matservering seks dager i uka, og arrangementer hver eneste dag. Tradisjonelt har DNS og Chateau Neuf vært et naturlig samlingssted for studenter ved Universitetet i Oslo. Særlig de siste par årene har DNS derimot jobbet målrettet mot å inkludere studenter fra samtlige studiesteder under SiO. Dette blir gjort både gjennom større fokus på markedsføring opp mot de ulike studiestedene, mer nisjerekruttering til foreningene og en storsatsning på HiOA under Studentfestivalen i Oslo (heretter STUDiO) i 2012 og Vi ønsker også at flere studentforeninger som ikke er tilknyttet DNS formelt, i større grad en tidligere vil benytte våre lokaler til sine arrangementer, for å samle mest mulig studentaktivitet på et sted hvor det er lett tilgjengelig for alle studentene i Oslo. Det Norske Studentersamfund Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf: , Fax: Ad maiorem gloriam societatis

8 Økonomisk organisering og drift Hovedstyret i Studentersamfundet er øverste myndighet på huset, og organisasjonens ansikt utad. De representerer organisasjonen overfor studentene, Universitetet, Samskipnaden, Oslo Kommune, sponsorer, andre studentersamfunn i Norge og Norden, samtidig som styret har det overordnede ansvaret for å tenke helhetlig rundt organisasjonen og sette i gang prosesser for å ivareta dette. Sammen utvikler styret retningslinjer og vedtar reglementer for bruk av lokaler, møblering av lokaler, utarbeider retningslinjer for medlemskortsalg og iverksetter tiltak når regler blir brutt. Søknader fra nye foreninger som ønsker innpass på Studentersamfundet behandles av Hovedstyret, og tilhørende foreninger får oppfølging og kursing i økonomistyring, PR og andre områder tilknyttet foreningsdrift. Hovedstyret har det juridiske og økonomiske ansvaret for hele organisasjonen, står for alle ansettelser på Studentersamfundet og er ansvarlig arbeidsgiver for alle ansatte. DNS årlige budsjett ligger i 2013 på rundt 5 millioner kr. Økonomimodellen til Studentersamfundet er konstruert for å sikre stabile rammebetingelser for de over 350 arrangementer som avvikles på Chateau Neuf i løpet av et semester. Chateau Neuf AS (CNAS) forvalter alle inntektene fra baromsetningen. Overskuddet fra denne driften brukes i størst mulig grad til langsiktige investeringer som kommer hele husets mangfold og dets utvikling til gode, som for eksempel vedlikehold av lokaler og teknisk utstyr, men også til markedsføring, støtte til foreningene og direkte arrangementsavvikling. CNAS dekker noe av husets driftsutgifter eksempelvis TONO-avgift, annonsering og kontorrekvisita som legger til rette for foreningsdrift ved DNS. Driftsutgifter direkte knyttet til drift av serveringen ligger i sin helhet hos CNAS. Chateau Neuf Konsertdrift AS er et datterselskap av CNAS. Arrangementsavvikling og billettsalg ligger under dette selskapets økonomi. DNS har tre styremedlemmer i CNAS og CNK, hvorav én er styreleder, mens UiO og SiO har en representant hver i CNAS-styret. Det har vært vanlig å styre DNS sitt regnskap mot et mindre overskudd, fordi man kontinuerlig har behov for og ønske om å utbedre og vedlikeholde husets inventar, utvikle nye prosjekter og hjelpe foreningene økonomisk i deres virke. Vi er avhengig av foreningenes innsats og overlevelse for å holde hjulene i gang. I 2011 og 2012 hadde vi derimot litt større overskudd, da man så nødvendigheten av god egenkapital frem mot 200-årsjubileet i 2013, som førte til større utgifter for DNS. Egenkapitalen i regnskapet vårt består i store deler av lån til CNAS for større investeringer i Storsalen, og til foreninger ved DNS som har hatt økonomiske problemer i nedgangstider. Av en samlet egenkapiltal på kroner er kroner bankinnskudd og kontanter, og kundefordringer på kroner (noe av dette er langsiktig gjeld til foreninger). Resten av egenkapitalen består av lån vi har gitt, inventar og utstyr. Vi har likvide midler på ca , som er nødvendig å ha for en stor organisasjon som DNS. Studentforeninger vil alltid ha en varierende økonomi da man er avhengig av eksterne støttemidler og høy aktivitet til enhver tid. Det Norske Studentersamfund Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf: , Fax: Ad maiorem gloriam societatis

9 Foreningene Cinema Neuf Cinema Neuf er studentenes egen filmklubb. Foreningen har røtter tilbake til 1989, og har vist film ved Studentersamfundet de siste 11 årene. Lillesalen er kinosalen på Chateau Neuf, som har plass til 120 gjester, har skjenkebevilling, surroundlyd og mulighet til å vise film både fra rull og DVD. Dette er en av Oslos få, gjenværende kinosaler med mulighet til å vise 16 og 35mm-film, og gir derfor en enestående mulighet til å se film i sitt opprinnelige format. I tillegg er det i 2013 gått til innkjøp av nytt lerret, nytt lydanlegg og det er planer om å kjøpe inn en digital fremviser. Dette vil muliggjøre for flere førpremierer og andre spesialvisninger i fremtiden. De siste årene har Cinema Neuf vist filmer hver tirsdag og torsdag, og i 2013 utvidet de til mandager i tillegg. De arrangerer også den tradisjonelle filmnatta med flere filmer i løpet av en kveld og andre samarbeidsprosjekter med eksterne foreninger (f.eks. SAIH), festivaler (f.eks. Film fra Sør) og Oslo Kulturnatt. Våren 2013 arrangerte de Norges første og største Star Wars-maraton i Storsalen på Chateau Neuf, i samarbeid med andre foreninger på huset. De tilbyr også månedlige klubbmøter og full opplæring av kinomaskinister for filmrull. Cinema Neuf ble også kåret til Årest Forening i september 2013 av SiO foreninger. Teater Neuf Teater Neuf ble stiftet i 1835, og er i dag en av de største og mest aktive foreningene på huset. Våren 2013 hadde de fire teaterproduksjoner på Teaterscenen, black box-scenen på Chateau Neuf. Det var både originale produksjoner og nyoppsetninger. Høstsemesteret ble startet med den nå snart tradisjonelle studentrevyen i Storsalen under STUDiO. I anledning jubileet ble det satt opp en ny versjon av Studentteaterets revy Maxis! fra I tillegg til teaterproduksjonene arrangerer teateret en rekke enkeltprosjekter i samarbeid med andre foreninger ved Studentersamfundet, og undergrupper av foreningen har mandagsimpro og teaterøvinger på fransk hver uke. De samarbeider også med Immaturus fra Bergen og SiT fra Trondheim, de to andre store studentteaterene i Norge, om en Teaterfestival i Oslo og workshops og kurs for studenter som vil prøve seg på ulike oppgaver i en teaterproduksjon. Studentenes Fotoklubb Fotoklubben tilbyr fotointeresserte studenter et miljø hvor de kan møte andre fotointeresserte, få erfaring og tilbakemeldinger. Foreningen drifter studioet og mørkerommet i kjelleren på Studentersamfundet, hvor de både kan låne fotoutstyr og fremkalle egne bilder. I tillegg dekker foreningens DOKU-gruppe mange av arrangementene som ellers avvikles på huset, enten det er konsert, celebre foredragsholdere eller fest. I 2013 har de også arrangert ukentlige mørkeromstirsdager hvor medlemmene kan jobbe sammen i mørkerommet. Foreningen holder både mørkeromskurs, studiokurs og kurs i konsertfotografering. I år har de ønsket å satse ytteligere på eksterne foredragsholdere og tilby tekniske fotokurs. Blant annet hadde de et populært foredrag med Paal Audestad under STUDiO. Fotoklubben samarbeider mye med Galleri Neuf og hadde blant annet en godt besøkt utstilling med medlemmenes egne fotografier i galleriet i juni Det Norske Studentersamfund Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf: , Fax: Ad maiorem gloriam societatis

10 Tappetårnet Tappetårnet er Studentersamfundets barforening, som bemanner BokCaféen seks dager i uken, samt ved alle studentarrangementer i kjelleren og teltene under STUDiO. Foreningen har bred appell hos nye studenter, og har særlig høy tilslutning blant internasjonale studenter. Mange ser på det både som en mulighet å bli kjent med norske studenter, og å få praktisert språket. Foreningen tilbyr jevnlig kurs til sine medlemmer, både I alkohollovgiving og rutiner, bartender- og ølkurs. Konsertforeningen Betong Konsertforeningen Betong er hovedkonsertforeningen ved Det Norske Studentersamfund. De arrangerer konserter under de fire konseptseriene South of Heaven, Smalt som faen, Pungrock og Kaptein Pop. Foreningen arrangerte hele 34 konserter i 2012, og har arrangert 15 konserter i løpet av våren De ønsker å øke antallet konserter i Konsertene avholdes primært i kjelleren, enten på storscenen Betong eller den mer intime Klubbscenen. Det bookes alt fra store, internasjonale navn til artister fra de smaleste sjangre, med et mål om å nå flest mulige studenter, om enn ikke alle på hver konsert. Publikumsantallet varierer i alt fra et tosifret antall til fullt hus med over 1000 mennesker innom. Det er foreningens aktive som gjør alt fra booking av artistene, økonomistyringen, produksjonsavvikling til markedsføring, men under oppfølging og veiledning fra arrangements- og bookingansvarlig ansatt i DNS. Konsertforeningen Betong har vært med å bestemme og booke band til mange av jubileumsarrangmentene til DNS. Alle aktive i Konsertforeningen får en solid opplæring i konsert- og produksjonsavvikling, og får en erfaring som er veldig ettertraktet i Oslos kulturliv forøvrig. Kulturutvalget Kulturutvalget har tre faste arrangementer hver uke, Upopulær aften på mandager, Onsdagsdebatten på onsdager og Akademisk vorspiel på fredager. Til disse debattene og foredragene kommer både studenter og eldre akademikere, og foreningen streber etter å oppnå stor variasjon i tema, men samtidig gå dypere inn i problemstillingene enn man kan tillate seg i andre fora. Programmet for alle de tre arrangementsrekkene legges for et halvt år av gangen, og teller mellom 40 og 50 arrangementer hvert semester. Kulturutvalget samarbeider også med andre aktører, verdt å nevne i 2013 er blant annet Feministisk forum, ICAN og NRK. For jubileumsåret 2013 har det vært stor fokus på å få inn internasjonale navn til en foredragsrekke i Storsalen. De har så langt i år hatt både Jan Egeland, den israelske ambassadøren til Norge og Martin Sheen innom til fulle saler. I 2014 ønsker foreningen å fortsette med å ha tre arrangementer i uken og satse på å ha mellom 2 og 4 større arrangementer i storsalen på Chateau Neuf. BokCaféen BokCaféen er den koselige baren i andre etasje på Chateau Neuf, med fokus på hjemmekoselig interiør, bredt ølutvalg og rikelig med kulturinnslag. Foreningen BokCaféen står for de aller fleste av arrangementene som holdes hver uke i BokCaféen og Biblioteket. Av faste arrangementer holdes det tirsdagsquiz, forfatteraftener, Vin & Vinyl, jazzjam og intimkonserter av alle slag. Foreningen står for omkring 30 arrangementer i BokCaféen hvert semester og åpne for alle studenter med ulike interesser. Det Norske Studentersamfund Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf: , Fax: Ad maiorem gloriam societatis

11 Medie- og samfundsforeninger I tillegg til foreningene overfor holder medieforeningene Radio Nova og Oslo Student-TV til på DNS, samt ti andre i kategorien samfundsforeninger. Medie- og samfundsforeningene søker selv støtte enten fra Velferdstinget eller Kulturstyret, og deres økonomi inngår ikke i denne søknaden. De er likevel en så viktig del av DNS at de bør nevnes, og mange av dem er avhengig av det tilbudet DNS gir dem i form av kontor- og arrangementslokaler, oppfølging, kurs og internmiljø. Disse foreningene er: Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug Har kurs for både nybegynnere og viderekomne i ølbrygging, arrangerer åpne ølsmakinger og holder kurs for Tappetårnet på oppfordring. Lillesalen Konsertserie En jazz-forening som har konsert ca annenhver uke, i tillegg til å stille opp på jazzjammen i BokCaféen hver fredag. Frappé Studentforeningen ved Norges Dansehøyskole. Relativt ny forening, som har kontor- og møteplass på Chateau Neuf. De fungerer som dansere i samarbeid med foreningenes arrangementer og oppsetninger og har bidratt i jubileumsåret som underholdningsinnslag på større evenementer. Aniara En interesseforening for scifi- og fantasyentusiaster. Arrangerer månedlige møter og foredrag, og har årlig en større konferanse. Loudy Neuf Studentersamfundets bandforening, med eget øvelseslokale. Består av fire band som jevnlig har konserter på Chateau Neuf. Studenter med barn En forening som både arrangerer kulturelle og sosiale arrangementer for studentfamilier, og samtidig jobber politisk for gode velferdstilbud for barnefamilier i SiO. Arrangerer blant annet mini-studio. Studentersangfundet DNS' eget kor, med øvinger og opptredener ved spesielle anledninger. Politisk rom En nysatsning fra høsten 2011, hvor DNS inviterte politiske studentforeninger til å flytte inn på et kontor i fjerde etasje poltisk rom. Målet var å knytte disse studentforeningene nærmere DNS, for å på nytt skape et politisk miljø på Chateau Neuf. Politisk rom er ikke én forening som sådan, men et lokale der ulike politiske foreninger møtes og samarbeider. I 2013 har det vært en markant økning i møtevirksomhet og arrangmenter fra disse foreningene i de øvrige lokalene og foreningene har vært med på å arrangere Politisk uke i forbindelse med Det Norske Studentersamfund Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf: , Fax: Ad maiorem gloriam societatis

12 Stortingsvalget i september. I 2013 har hovedforeningene under Politisk rom vært Oslo Grønne Studenter, Amnesty Blindern, Den Konservative Studentforening (DKSF), Blindern SV, Feministisk forum og Oslo Liberale Studentforening, i tillegg til de ulike listene tilknyttet Studentparlamentet på UiO. Regimet Frivillige teknikere som stiller gratis opp for studentforeninger ved de aller fleste arrangementene på Chateau Neuf, enten det er debatt, fest, konsert eller teater. Dejåddklubben DJ er som spiller ved større arrangementer, med mål om å arrangere egne klubbkvelder. Tilbyr kursing i kunsten å snurre plater, og har faste øvinger på Klubbscenen. Utvalg I tillegg til foreningene har DNS 10 utvalg og en jubileumskomité som er direkte underlagt DNS' organisasjon og økonomi. Utvalgene er nedfelt for å støtte Hovedstyret i økonomiske og juridiske spørsmål, skal jobbe for en mer miljøvennlig profil, skape et godt internmiljø og skjøtte DNS' kunst- og boksamling. De to største utvalgene KAK og STUDiO, samt jubileumsutvalget og biblioteksutvalget, redegjøres for nærmere nedenfor. KAK (Kommunikasjonsavdelingens kontor) KAK er DNS markedsføringsavdeling, og bistår foreningene i alle ledd av deres promotering. KAK har fire under grupper: design, som lager plakater og annet materiell på bestilling, EDB, som drifter nettverket på huset, nettsiden og mailsystemet, skribentersamfundet, som skriver anmeldelser og tekster på nettsidene og PRM, som bistår foreningene og DNS i den praktiske markedsføringen. Utvalget har også som oppgave å tenke strategisk rundt husets profil og markedsføringsstrategi. De arrangerer flere kurs og workshops i året, for å lære opp, koordinere og dele erfaringer. De har også en viktig servicefunksjon, da de er behjelpelige som teknisk support og drifter internettet på Chateau Neuf for UiO. STUDiO Studentfestivalen i Oslo avholdes hvert år i de to siste ukene i august. På disse fjorten dagene tar DNS sikte på å samle så mye av semesterstartsaktiviteten som mulig under én fane STUDiO. Alle våre egne foreninger fyller Chateau Neuf med aktivitet hver dag, i tillegg til at STUDiO koordinerer og driver promotering for andre studentarrangementer. Blant annet arrangeres det STUDiO på Uglebo eller STUDiO på U1 De mest kjente arrangementene er det verdt å nevne semesterstartsfest, Den Store Festen, Pub til pub, revy i Storsalen og festivalteltene på Blindern og Frydenlund. Jubileumsutvalget Dette utvalget har hatt som formål å planlegge å koordinere jubileumsarrangement gjennom året Utvalget har jobbet med dette siden De har hatt arrangement under STUDIO, koordinert og planlagt Politisk uke og koordinert alle arrangement under Jubileumsuka. Dette utvalget vil ikke bli videreført i Det Norske Studentersamfund Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf: , Fax: Ad maiorem gloriam societatis

13 Biblioteksutvalget Biblioteksutvalget har som hovedoppgave å ivareta Studentersamfundets bok- og kunstsamlinger, men bidrar fra tid til annen også med arrangementer knyttet til Studentersamfundets historie og tradisjoner, og har de siste årene også forestått to bokutgivelser. Det Norske Studentersamfunds boksamling med sine drøyt bind fra 1700-tallet og fremover går for å være en av landets største private samlinger, og Studentersamfundet eier dessuten en større samling kunst, hovedsakelig fra årene rundt forrige århundreskifte. I jubileumsuka skal Biblioteksutvalget gjennomføre en utstilling med kunstsamlingen som DNS har samlet gjennom tidene. Aktivitet og prosjekter I tillegg til arrangementene foreningene beskrevet ovenfor arrangerer, er det en rekke annen aktivitet og prosjekter på DNS. Noen av disse er samlinger som medlemsmøter og generalforamling, der alle medlemmer av DNS har tale- og stemmerett. På denne måten opptrer DNS som et demokratisk samfund der alle som ønsker å bidra kan få sin stemme hørt. DNS består også av representantskapet som er et organ der foreningslederne møtes annen hver uke. Dette fungerer som møteplasser mellom de ulike foreningene, som i stadig økende grad lanserer samarbeidsprosjekter. Et av disse samarbeidsprosjektene var Norges første og største Star Wars-maratonet som ble nevnt tidligere, der initiativet og gjennomføringen var en gruppe fra flere foreninger. På DNS arrangeres det en rekke større arrangementer. Det er for eksempel semesterstartfestene, Alle Festers Mor, Den Store Festen, Oktoberfest, dugnader, kurs og workshops. De to sistnevnte er gjerne i regi av Hovedstyret eller et av dets flere utvalg, for å kontinuerlig lære opp nye aktive i produksjon og foreningsdrift, samt markedsføring og økonomistyring. Økonomiutvalget arrangerte eksempelvis et økonomiseminar for økonomiansvarlige i foreninger. Samtidig som det jobbes kontinuerlig for å tilrettelegge og støtte oppom den positive trenden med samarbeid mellom foreningene, så jobbes det også spesifikt med noen prosjekter. Blant disse er et lørdagskonsept initiert av aktive for å skape mer aktivitet på DNS i helgene. Dette er noe vi ønsker å kunne fortsette å utvikle for å skape et levende studentersamfund Oppsummering I 200 år har drømmen om at Det Norske Studentersamfund skal være et samlingssted for studenter i Oslo holdt stand. I 200 år har DNS vært et sted for utvikling, sosial trygghet og tilhøringhet for sine medlemmer. Med sin lange historie har DNS tydelig blitt farget av hva studentene selv har ment var viktig og DNS har derfor naturlig endret sin funksjon i samfunnet fra 1813 og frem til i dag. Nå er DNS er kulturhus for alle Oslostudenter med vilje og evne til å bidra, og visjonen er at DNS vil fortsette å være et samlingssted for de som ønsker det i Det Norske Studentersamfund Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf: , Fax: Ad maiorem gloriam societatis

14 200 nye år. DNS er den eneste aktøren i Oslo som har som mål å gi et bredt kulturtilbud av og for alle Oslos studenter, enten interessene ligger i radio, teater, konsert, fotografering, fest, ølbrygging, tv, film, debatt, foredrag, jazz eller litteratur. Slik er DNS både en viktig læringsarena og en plattform for videre utvikling, og tilbyr muligheter til å bidra til å skape noe stort. DNS drives nesten utelukkende av frivillig arbeidskraft, og tiltrekker seg stadig flere ivrige sjeler som ønsker å bruke av sin tid og sin kunnskap for å gjøre Oslo om til Norges Studenthovedstad. Men visjoner krever midler, og DNS ber derfor Velferdstinget om å støtte oppom sitt eget kulturhus med kr og ved det gi oss muligheten til å skape historie. Det Norske Studentersamfund Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf: , Fax: Ad maiorem gloriam societatis

15

16

17 BUDSJETT 2014 Inntekter Budsjett Medlemskapssalg kr tiltenkt salg av rundt medlemskap Støtte fra Velferdstinget kr forenings- og prosjektstøtte Støtte fra Stiftelsen Chateau Neuf kr driftstøtte Annen støtte kr støtte fra UiO ifbm. STUDiO samt MVA kompensasjon. Sponsorinntekter kr samarbeidsavtale med Akademika, samt innhentet støtte til STUDiO Akademika (til DNS & STUDiO) kr kr går direkte til STUDiO STUDiO (div. sponsor) kr Inntekter prosjekter kr Vårgalla kr Høstgalla kr Andre arr. kr Slottsmesterordningen kr lønn gjennom UiO justert mtp lønnsøkning 3,5% Andre inntekter 2) kr dette er gjeld som DNS har til Stiftelsen Chateau Neuf, som er viderelånt til CNAS Sum driftsinntekter DNS kr Lønnskostnader Revidert Lønnskostnader kr to fast ansatte i DNS justert mtp lønnsøkinng 3,5% Slottsmestere kr lønnet gjennom UiO justert mtp lønnsøkinng 3,5% Dagarbeidere kr lønnet gjennom DNS justert mtp lønnsøkinng 3,5% Sum lønnskostnader kr Driftskostnader Revidert Utvalg kr utvalg underlagt DNS Kommunikasjonsavdelings kontor kr STUDiO kr Interngruppa kr Andre utvalg kr Prosjektkostnader kr Høstgalla kr Vårgalla kr Andre arr. kr aktiviteter som trekker folk til huset Markedsføring og rekruttering kr promo, rekruttering og annonser Sponsorkostnader kr sponsorpleie og anskaffelse av sponsorer Medlemskortproduksjon kr både kortproduksjon og kostnader knyttet til medlemskapsalg over sms Forenings- og prosjektstøtte kr Støtte fra Velferdstinget, samt prosjektstøtte ifbm. Akademika arr. Møter kr møter både hovedstyret og administrasjonen Velferd og gaver kr velferd styret, administrasjonen og gaver til under representasjon samt innledere Kontor kr div. kontorutgifter Representasjon kr reise og representasjonsutgifter styret Regnskapsfører revisor kr Tap på fordringer og nedbetaling av gjeld 3) kr gjeld til Stiftelsen Chateau Neuf Drift og vedlikehold kr Sum driftskostnader kr Totale kostnader kr Resultat kr Biblioteksutvalget, Desisjonsutvalget, Økonomiutvalget, Miljøutvalget, Jurdisk utvalg, 1) Aktivitetsmidler fra UiO til Studio og MVA komp. 2) Gjeld fra CNS 3) Videreføring av gjeld fra CNS til stiftelsen

18 Søknadsbudsjett for Kulturutvalget Inntekter 2000 Driftsstøtte VT , Prosjektstøtte Kulturstyret , Prosjektstøtte DNS , Prosjektstøtte Frifond , Prosjektstøtte Fritt ord , Prosjektstøtte, andre , Akademika AS ,00 Sum ,00 2 Utgifter 2000 Reise, innledere , Overnatting, innledere , Servering, innledere , Honorar, innledere , Gaver , Møter og kurs , Teknisk utstyr , PR, programblad , PR, kopi og trykk , PR, elektronisk , PR, annonser , Rekruttering , Kontor , Utlegg, Upopulær aften , Utlegg, Onsdagsdebatten , Utlegg, Akademisk vorspiel , Utlegg, Kultureliten , Velferd ,00 Sum ,00 3 Oppsummering Sum inntekter ,00 Sum kostnader ,00 Resultat 5 000,00

19

20 Søknadsbudsjett for Tappetårnet Inntekter 1000 Driftsstøtte VT kr , Driftsstøtte CNS kr , Bardrift CNS kr , Bardrift ekstern kr , Andre oppdrag kr 5 000, Annen støtte kr , kr 0,00 Sum kr ,00 2 Utgifter 2000 Funkebonger -kr , Kontor -kr 3 000, Trykk -kr 6 000, Markedsføring -kr 4 000, Rekruttering -kr , Kurs -kr , Dugnd -kr 4 000, Representasjon -kr 3 000, Møter -kr 3 000, Sosiale arrangementer -kr , Hyttetur -kr , Adlingsfest -kr , Utmerkelser -kr 2 500, Velferd -kr 5 000,00 Sum -kr ,00 3 Oppsummering Sum inntekter kr ,00 Sum utgifter -kr ,00 Resultat kr 500,00

21 Inntekter Driftstøtte fra Velferdstinget Annen støtte Totalt Utgifter Quiz Servering 3000 Premier Jazz Servering Konsert Servering 6000 Honorar 5000 Boktorsdag Honorar 2000 Servering 1000 Oppmerksomh 2000 Vin & Vinyl Honorar Servering 1000 Oppmerksomh 1000 Spotify Abonnement 600 PR Trykk Totalt Resultat 400

22

23 Budsjett 2014 Inntekter 8000 Renteinntekter Driftstøtte fra Velferdstinget Kulturstyret STUDIO Støtte til eksterne arrangement VT-penger Bilettinntekter Redaksjonsstøtte Prosjektstøtte VT-penger Annonseinntekter NFK Utgifter Totalt: Sosiale aktiviteter Kontor Julebord Representasjonspost Transport Bankgebyr Div. Utgifter Filmnatta STUDIO Støtte til galla Pr og markedsføring Redaksjoner Tekniskutstyr Skyldig forrige semester Totalt Resultat 40

24 Budsjett Studentenes Fotoklubb 2014 Inntekter Budsjett 3000 Salgsinntekter , Medlemskontingent , Driftstøtte fra Velferdstinget , Annen inntekt 8000 Renteinntekter Sum ,00 Utgifter 4000 Varekjøp , Lønn/honorar til andre 3 000, Arrangementskostnader , Kontorrekvisita 6 000, Trykksaker 7 000, Utstyr , Markedsføring og pr 7350 Mat og drikke til aktive 5 000, Bankgebyrer 1 500, Andre utgifter 2 000, Ekstraordinære utgifter Sum ,00 Resultat 500

25 Regnskap DNS 2013 Resultat hittil i år Hittil i år i budsjett Driftsinntekter kr ,75 kr ,60 Varekostnader kr ,00 kr ,00 Dekningsbidrag kr ,75 kr ,60 Personalkostnader kr ,28 kr ,00 Andre driftskostnader kr ,68 kr ,10 SUM Driftskostnader kr ,96 kr ,10 Driftsresultat kr ,79 kr 6 247,50 Finansinntekter kr ,60 kr - Finanskostnader kr 4 687,69 kr 499,80 SUM finansposter kr 5 367,91 -kr 499,80 Ordinært resultat før skatt kr ,70 kr 5 747,70 Noter til regnskap: Kostnad og inntekter er periodisert på 12 mnd, derfor ser ikke alt 100 % nøyaktig ut. Dette vil utjevne seg mot slutten av året. Resultatet ligger greit an i første halvdel av Det er jubileumsår og feiringen vil finne sted på høsten, samt mange arrangement knyttet til dette. Resultatet er tiltenkt å utjevne seg mer og komme nærmere budsjett utover høsten.

26 Totalbudsjett 2013 Driftsinntekter Inntekter Revidert Medlemskapssalg kr Støtte fra Velferdstinget kr Støtte fra Stiftelsen kr Annen støtte 1) kr Sponsorinntekter kr Akademika (til DNS & Kulturutva kr Studiofestivalen (div. sponsor) kr Stiftelsen (til Jubileum 2013) kr Inntekter prosjekter kr Slottsmesterordningen kr Andre inntekter 2) kr Sum driftsinntekter DNS kr Driftskostnader Lønnskostnader Budsjett Lønnskostnader kr Slottsmestere kr Dagarbeidere kr Sum lønnskostnader kr Driftskostnader Budsjett Utvalg kr Prosjektkostnader kr Studiofestivalen 2013 kr Kommunikasjonsavdelingskontor kr Jubileum 2013 kr Grisefest kr Vårgalla kr Andre arr. kr Markedsføring og rekruttering kr Sponsorkostnader kr Medlemskortproduksjon kr Forenings- og prosjektstøtte kr Møter kr Velferd og gaver kr Kontor kr Representasjon kr Regnskapsfører revisor kr Tap på fordringer og nedbetaling av gjeld 3) kr Drift og vedlikehold kr Sum driftskostnader kr Totale kostnader kr Resultat kr )Aktivitetsmidler fra UiO til Studio og MVA kompensasjon 2) Gjeld fra CNS 3) Videreføring av gjeld fra CNS til stiftelsen

27 Regnskaps- og budsjettoversikt for Det Norske Studentersamfunds Kulturutvalg Egenkapital kr Vår 2013 kr Vår kr ,37 kr ,00 kr Budsjett kr Regnskap 2 Totale inntekter 2100 Semesteravgiften, DNS kr ,00 kr , DNS, prosjekt kr ,00 kr DNS, UiO, Jubileum kr ,00 kr , DNS, subsidieringsmidler kr - kr Prosjektstøtte, FriFond kr ,00 kr Utenriksdepartementet kr ,00 kr Akademika AS kr ,00 kr , Oslo Kommune, Kulturetaten kr ,00 kr Kulturstyret, STUDiO kr - kr Andre inntekter kr - kr ,00 Sum Sum inntekter og egenkapital , Driftskostnader Personalkostnader 3100 Innledere, reise (og overnatting, til og med vår 2013) kr ,00 kr , Innledere, overnatting 3300 Innledere, servering kr ,00 kr , Gaver kr ,00 kr -520,00 Sum kr ,00 kr ,87 Kontordrift 3400 Teknisk utstyr kr - kr Kontorrekvisita kr ,00 kr , Kopiering kr -500,00 kr Mobiltelefon kr - kr Porto kr -100,00 kr - Sum kr ,00 kr ,00 Sum driftskostnader ,87

28 4 Markedsføring og materiell 4100 Programblad kr ,00 kr , Rekruttering kr ,00 kr , Arrangementsutgifter (leie av teknisk utstyr f.eks.) kr ,00 kr , Plakater og flygeblad kr ,00 kr ,00 Sum kr ,00 kr ,34 Sum markedsføring og matriell ,34 5 Representasjon og møter 5100 Reiseutgifter kr ,00 kr , Møter, kurs, konferanser kr ,00 kr , Velferd kr ,00 kr ,10 Sum kr ,00 kr ,17 Sum Representasjon og møter ,17 6 Utlegg Redaksjoner 6100 Upopulær Aften kr ,00 kr , Onsdagsdebatten kr ,00 kr -816, Akademisk Vorspiel kr ,00 kr Internasjonal Gruppe kr -500,00 kr Kulturelitens Råd kr ,00 kr Aktuelt Gruppe kr -500,00 kr - Sum kr ,00 kr ,00 Sum Redaksjoner Diverse 7100 Gebyrer kr ,00 kr -79, Andre utgifter kr ,00 kr -135,00 Sum kr ,00 kr -214,00 Sum Diverse Sluttrapport Sum inntekter kr ,00 kr ,00 Sum kostnader kr ,00 kr ,38 Resultat kr ,00 kr ,38 Balanse kr ,37 kr ,38

29

30 Regnskaps- og budsjettoversikt for Tappetårnet Inntekter År 2013 År 2013 Budsjett Regnskap 1000 Bardrift CNS kr ,00 kr 3 250, Driftsstøtte CNAS kr ,00 kr 5 000, Bardrift ekstern kr , Driftsstøtte VT kr ,00 kr , Annen støtte kr 0, Andre oppdrag kr 0,00 Sum kr ,00 kr ,00 Sum inntekter og egenkapital kr ,00 kr ,00 3 Driftskostnader 3000 Funkebonger -kr ,00 -kr , Kontor -kr 3 500,00 -kr 2 638, Høytalere -kr 3 250,00 -kr 3 005, PR - trykk -kr 4 000, Markedsføring -kr 2 700, Rekruttering -kr 4 000,00 -kr 1 993, Foreningsklær -kr 2 800, Kurs -kr 8 000,00 -kr 1 861, Dugnd -kr 2 000,00 -kr 2 039, Representasjon -kr 2 000, Generalforsamling -kr 1 000,00 -kr 260, Medlemsmøter -kr 1 000, Bankgebyrer -kr 500,00 -kr 126,00 Sum -kr ,00 -kr ,00 Sum driftskostnader -kr ,00 -kr ,00

31 5 Sosialt 5000 Arrangement -kr ,00 -kr 5 283, Alkoholfrie arrangement -kr 1 500, Hyttetur -kr 9 000,00 -kr , Adlingsfest -kr ,00 -kr 3 866, Utmerkelser -kr 1 100,00 -kr 2 440, Velferd -kr 4 000,00 Sum -kr ,00 -kr ,00 Sum Representasjon og møter -kr ,00 -kr ,00 8 Sluttrapport Sum inntekter kr ,00 kr ,00 Sum kostnader -kr ,00 -kr ,00 Resultat -kr 1 550,00 -kr 6 756,00

32 REKNESKAP V13 Inntekter: Driftsstøtte frå Kulturstyret kr ,00 Prosjektstøtte kr 0,00 Frifond kr 0,00 Fordringer kr 0,00 Totale inntekter kr ,00 Utgifter: CNS* -kr ,00 Velferd -kr 698,00 Dekor -kr 400,00 Spotify -kr 245,00 BokTorsdag, oppmerksomheter -kr 580,00 Tilbakebetaling av ubrukte midler -kr 5 000,00 Bankutgifter -kr 660,50 Konserthonorar -kr 2 000,00 Totale utgifter -kr ,50 Balanse pr : Bank kr ,80 Kasse kr 1 000,00 Fordringar kr ,00 Gjeld kr ,46 Resultat: Inntekter: kr ,00 Utgifter: -kr ,50 Differanse kr 639,50 *Serveringsutgifter til quiz, jazz, BokTorsdag og konserter

33

34 Regnskap Cinema Neuf Vår 2013 Inntekter Regnskap 3100 Inngående saldo forrige semester 3700 Velferdstinget gjennom HS , Billettinntekter , Ekstern redaksjonsstøtte 3 338, Dugnadsinntekt 3 000, Annonseinntekter programblad 3 000, NFK-støtte (2012) 3 521, Renteinntekter 83,03 Sum ,40 Utgifter 6700 Sosiale aktiviteter 1 481, Kontor , Burdsdagsfeiring 553, Representasjon 116, Transport 2 651, Bankgebyr 1 163, Diverse utgifter 0, Filmnatta 1 749, Eksterne arrangementer 199, Støtte til galla 0, PR og markedsføring , Redaksjoner , Teknisk utstyr 767, Skyldig forrige semester 750,01 Sum ,21 Resultat ,19

35 Regnskap for: Studentenes Fotoklubb Periode: Dagens dato: Inntekter Regnskap Budsjett 3000 Salgsinntekter , , Medlemskontingent , , Billettinntekter 0, Støtte/sponsor 0, Støtte fra Kulturstyret , , Annen inntekt 0, Renteinntekter 0,00 Sum , ,00 Utgifter 4000 Varekjøp , , Leie av lokaler 0, Lønn/honorar til medlemmer 0, Lønn/honorar til andre 0, Støtte til andre 0, Arrangementskostnader 5 017, , Kontorrekvisita 4 943, , Telefon og porto 0, Trykksaker 0, , Utstyr 9 488, , Markedsføring og pr 179, Mat og drikke til aktive 555, , Bankgebyrer 1 149,00 500, Andre utgifter 320, Ekstraordinære utgifter 0,00 Sum , ,00 Resultat 1 287, ,00

36 Regnskap DNS 2012

37 Regnskaps- og budsjettoversikt for Det Norske Studentersamfunds Kulturutvalg Egenkapital Vår 2012 Vår 2012 Høst 2012 Høst kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,74 Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap 2 Totale inntekter 2100 Semesteravgiften, DNS kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , DNS, prosjekt kr - kr - kr - kr DNS, UiO, Jubileum kr - kr - kr - kr DNS, subsidieringsmidler kr - kr - kr - kr Prosjektstøtte, FriFond kr ,00 kr - kr ,00 kr , Utenriksdepartementet kr - kr - kr - kr Akademika AS kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Oslo Kommune, Kulturetaten kr - kr - kr - kr Kulturstyret, STUDiO kr - kr - kr - kr Andre inntekter kr 9 000,00 kr 9 661,00 kr 9 000,00 kr ,00 Sum Sum inntekter og egenkapital ,74 3 Driftskostnader Personalkostnader 3100 Innledere, reise (og overnatting, til og med vår 2013) kr ,00 kr ,75 kr ,00 kr , Innledere, overnatting 3300 Innledere, servering kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Gaver kr -500,00 kr ,50 kr -500,00 kr -434,00 Sum kr ,00 kr ,25 kr ,00 kr ,86 Kontordrift 3400 Teknisk utstyr kr - kr - kr - kr Kontorrekvisita kr ,00 kr ,90 kr ,00 kr , Kopiering kr - kr - kr - kr Mobiltelefon kr - kr - kr - kr Porto kr - kr - kr - kr - Sum kr ,00 kr ,90 kr ,00 kr ,00 Sum driftskostnader , ,86 4 Markedsføring og materiell 4100 Programblad kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Rekruttering kr ,00 kr -100,60 kr ,00 kr , Arrangementsutgifter (leie av teknisk utstyr f.eks.) kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Plakater og flygeblad kr ,00 kr - kr ,00 kr ,00 Sum kr ,00 kr ,60 kr ,00 kr ,40 Sum markedsføring og matriell , ,4

38 5 Representasjon og møter 5100 Reiseutgifter kr - kr - kr - kr Møter, kurs, konferanser kr ,00 kr ,59 kr ,00 kr , Velferd kr ,00 kr ,40 kr ,00 kr ,70 Sum kr ,00 kr ,99 kr ,00 kr ,70 Sum Representasjon og møter , ,7 6 Utlegg Redaksjoner 6100 Upopulær Aften kr ,00 kr ,90 kr ,00 kr , Onsdagsdebatten kr ,00 kr -177,00 kr ,00 kr -987, Akademisk Vorspiel kr ,00 kr ,87 kr ,00 kr , Internasjonal Gruppe kr ,00 kr -49,50 kr ,00 kr Kulturelitens Råd kr ,00 kr ,00 kr - kr Aktuelt Gruppe kr - kr - kr - kr - Sum kr ,00 kr ,27 kr ,00 kr ,16 Sum Redaksjoner , ,16 7 Diverse 7100 Gebyrer kr -300,00 kr ,00 kr -300,00 kr -434, Andre utgifter kr ,00 kr -135,00 kr ,00 kr - Sum kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr -434,25 Sum Diverse ,25 8 Sluttrapport Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum kostnader kr ,00 kr ,01 kr ,00 kr ,37 Resultat kr ,00 kr ,01 kr 5 200,00 kr ,63 Balanse kr ,00 kr ,99 kr ,00 kr ,37

39

40

41 Regnskaps- og budsjettoversikt for Tappetårnet 2012 År 2012 År 2012 Budsjett Regnskap 1 Inntekter 1000 Bardrift CNS kr ,00 kr , Driftsstøtte CNAS kr ,00 kr , Bardrift ekstern kr ,00 kr , Driftsstøtte VT kr ,00 kr , Annen støtte kr 6 000,00 kr 0, Andre oppdrag kr 3 000,00 kr 0,00 Sum kr ,00 kr ,00 Sum inntekter og egenkapital kr ,00 kr ,00 3 Driftskostnader 3000 Funkebonger -kr ,00 -kr , Kontor -kr 4 000,00 -kr 654, Høytalere kr 0,00 kr 0, PR - trykk -kr 4 000,00 kr 0, Markedsføring -kr 2 000,00 kr 0, Rekruttering -kr 2 000,00 -kr 2 167, Foreningsklær -kr ,00 -kr , Kurs -kr ,00 -kr 2 772, Dugnd -kr 2 000,00 kr 0, Representasjon -kr 1 000,00 -kr 542, Generalforsamling -kr 1 000,00 kr 0, Medlemsmøter -kr 1 000,00 kr 0, Bankgebyrer -kr 400,00 -kr 470,00 Sum -kr ,00 -kr ,00 Sum driftskostnader -kr ,00 -kr ,00 5 Sosialt 5000 Arrangement -kr ,00 -kr , Alkoholfrie arrangement -kr ,00 -kr 514, Hyttetur -kr ,00 -kr , Adlingsfest -kr ,00 -kr , Utmerkelser -kr 1 000,00 kr 0,00

42 5500 Velferd -kr 6 000,00 -kr 3 190,65 Sum -kr ,00 -kr ,54 Sum Representasjon og møter -kr ,00 -kr ,54 8 Sluttrapport Sum inntekter kr ,00 kr ,00 Sum kostnader -kr ,00 -kr ,54 Resultat -kr ,00 kr ,46

43 REKNESKAP V12 REKNESKAP H12 Inntekter: Inntekter: Driftsstøtte frå Kulturstyret -kr ,00 Driftsstøtte frå Kulturstyret -kr ,00 Prosjektstøtte -kr ,00 Prosjektstøtte -kr ,00 Velferd Frifond kr ,00 Betaling av fordringar -kr 3 000,00 Fordringer -kr 3 000,00 Totale inntekter -kr ,00 Totale inntekter -kr ,00 Utgifter: Utgifter: CNS kr 3 553,00 CNS kr 7 286,00 Jazz kr 5 123,00 Jazz kr 1 164,00 Quiz kr 6 468,00 Quiz kr 2 728,00 Andre arrangementer kr 4 780,00 Andre arrangementer kr 2 823,00 PR kr 6 150,00 STUDiO kr 8 250,00 Velferd kr 1 526,00 Velferd kr 324,00 Spotify kr 147,00 Spotify kr 245,00 Bankkostnadar kr 275,00 Forfatteraften kr 843,00 Totale utgifter kr ,00 Totale utgifter kr ,00 Finans Bankkostnadar kr 160,00 Balanse pr : Balanse pr : Bank kr ,00 Bank kr ,80 Kasse Kasse kr 1 000,00 Fordringar kr ,00 Fordringar kr ,00 Gjeld kr ,46 Gjeld kr ,46 Resultat: Resultat: Inntekter: -kr ,00 Inntekter: -kr ,00 Utgifter: kr ,00 Utgifter: kr ,00 Differanse -kr 8 378,00 Differanse -kr ,00

44

45 Regnskap Cinema Neuf Vår 2012 Høst 2012 Inntekter Regnskap Inntekter Regnskap 3100 Inngående saldo forrige semester , Inngående saldo forrige semester , Støtte fra NFK (2011) Velferdstinget gjennom HS , Renteinntekter 0, Kulturstyret STUDiO 0, Støtte fra velferdstinget , Redaksjonsstøtte 0, Støtte til tekniskutstyr , Billettinntekter 7 904, Ekstern støtte redaksjoner 8 000, Støtte til eksterne arrangementer 2 000, Inntekt redaksjoner 2 200, Inntekt Oktoberfest 1 000,00 Sum , Renteinntekter 83,03 Sum ,00 Utgifter 6700 Sosiale aktiviteter 4 406,84 Utgifter 6800 Kontorutstyr 3 289, Sosiale aktiviteter 1 557, Kjøp av tekniskutstyr 2 258, Kontorrekvisita 1 980, Bursdagsfest 3 977, Julebord 3 257, Transport 2 574, Representasjonspost 390, Pr og Markedsføring 880, Transport 422, Filmnatta , Bankgebyr 879, Støtte til galla 2 150, Teknisk utstyr 4 680, Bankgebyr 1 218, Filmnatta 4 761, Redaksjoner (8x2000) , STUDiO , Div. Utgifter 993, Eksterne arrangementer 2 000, Skyldig forrige semester 1 819, Støtte til galla 1 550,00 0, PR og markedsføring ,40 0, Redaksjoner ,20 0, Diverse utgifter 5 000,00 Sum , Skyldig forrige semester 2 950,93 Sum ,00 Resultat ,36 Resultat ,00

46 Regnskap for:studentenes Fotoklubb Periode: 2012 Dagens dato: Inntekter Regnskap Budsjett 3000 Salgsinntekter 4 930, , Medlemskontingent , , Billettinntekter 0, , Støtte/sponsor 0, Støtte fra Kulturstyret , , Annen inntekt 0, Renteinntekter 0,00 Sum , ,00 Utgifter 4000 Varekjøp 5 874, , Lønn/honorar til medlemmer 0, Lønn/honorar til andre 3 301, , Støtte til andre 0, Leie av lokaler 0, Arrangementskostnader 5 525, , Kontorrekvisita 7 293, , Telefon og porto 0, Trykksaker 0, , Reiser 200, Markedsføring og pr 0, , Mat og drikke til aktive 3 424, , Bankgebyrer 536, Andre utgifter , , Ekstraordinære utgifter 0,00 0,00 Sum , ,00 Resultat , ,00

47

48

49

50

51

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse.

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse. Informasjon om organisasjonen Organisasjonens navn (obligatorisk) Det Norske Studentersamfund Organisasjonens adresse (obligatorisk) Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Organisasjonens kontonummer (obligatorisk)

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

BUDSJETTSØKNAD 2013 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften

BUDSJETTSØKNAD 2013 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften BUDSJETTSØKNAD 2013 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften 1 Innledning 2 Om søknadssummen 3 Hvordan Radio Nova oppfyller Velferdstingets mediepolitiske kriterier 3.1 Innledning 3.2

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, og har siden 1946 vært en viktig del av studentoffentligheten i Oslo. Avisen setter dagsorden i viktige

Detaljer

Det Norske Studentersamfunds Vitebok. Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet

Det Norske Studentersamfunds Vitebok. Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet Det Norske Studentersamfunds Vitebok Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet 1 Kjære aktiv på Studentersamfundet! Studentersamfundet, juni 2004 Å drive med frivillig aktivitet

Detaljer

BUDSJETTSØKNAD 2014 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften

BUDSJETTSØKNAD 2014 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften BUDSJETTSØKNAD 2014 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften Innhold: 1. Innledning 2. Hvordan Studentradioen i Oslo i dag oppfyller Velferdstingets mediepolitiske tildelingskriterier.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innhold. Støttespillere

Innhold. Støttespillere Innhold 1 2 4 6 8 1 12 14 16 17 18 2 Formål og Innledning 212 Organisasjon Musikk Teater Film Debatt Annen Kulturvirksomhet Styrets beretning Styrene Regnskap Regnskapsnoter Støttespillere Formål Det Akademiske

Detaljer

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 1 Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 12.05.2014 DATO 16:00 TID Tivoli STED Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

Årsmelding 2013 DET AKADEMISKE KVARTER

Årsmelding 2013 DET AKADEMISKE KVARTER Årsmelding 2013 DET AKADEMISKE KVARTER #8 Musikk #12 Debatt #16 Annet #1 [Formål] ------------------- 3 #2 [2013] ------------------ 4-5 #3 [Organisasjon] ------- 6-7 #4 [Musikk] --------------- 8-9 #5

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER FRA VELFERDSTINGET

SØKNAD OM MIDLER FRA VELFERDSTINGET Oslo 03.09.10 SØKNAD OM MIDLER FRA VELFERDSTINGET - semesteravgiftsoverføring for kalenderåret 2011 1. Innledning. 2. Nett-tv. 3. Levende bilder. 4. OSTVs organisering og struktur 5. Oppstart og utstyr.

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

KICKSTARTING YOUR CAREER! STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO

KICKSTARTING YOUR CAREER! STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO KICKSTARTING YOUR CAREER! STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO SINE ASTAD LEDER SBIO ODA KROGSTAD ØKONOMIANSVARLIG SBIO 2 Innhold Søknad for 2011... 4 Organisasjonskart... 8 Studentforeningen

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Studentparlamentet i Oslo søker om 900.000,- fra Velferdstinget i Oslo for året 2011.

Studentparlamentet i Oslo søker om 900.000,- fra Velferdstinget i Oslo for året 2011. Torsdag, 2. September 2010 Søknad om midler fra Velferdstinget for 2011 Studentparlamentet i Oslo har på møte 29. august 2010 vedtatt revidert budsjett for 2010 og budsjett for 2011. Budsjett for 2011

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 7. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

1 Redegjørelse for søknaden

1 Redegjørelse for søknaden Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 17. november 2014, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen, 10.etg.

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen, 10.etg. Oslo, 03.mars 2010 Til: Fra: Studentparlamentet i Oslo Studentparlamentets Arbeidsutvalg ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012. Oslo kommune Byrådet Byrådssak OSLO NYE TEATER AS - FREMTIDIG DRIFT Sammendrag: Oslo bystyre vedtok i møte 07.12.2011 punkt K115: Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Vårt reglement sier at budsjettet for neste år først skal vedtas på Allmøtet,

Detaljer