1. Hvem forsikringen gjelder for Når forsikringen gjelder... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2"

Transkript

1 Barneforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for Når forsikringen gjelder Opplysningsplikt ved avtaleinngåelsen og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter Hva forsikringen ikke omfatter Rett til fortsettelsesforsikring Forsikringssummer Melding om skade Egenandel Erstatningsregler Definisjoner og faguttrykk I TILLEGG GJELDER: Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår. Generelle forsikringsvilkår Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 i den utstrekning den ikke er fraveket i forsikrings-vilkårene. Lov av 10. juni 1988 om forsikringsvirksomhet, med forskrifter og regler, Andre bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene. Spar Forsikring leveres av Troll Forsikring AS. Med selskapet nevnt i disse vilkår menes Troll Forsikring AS, Munkedamsveien 35, PB 1442 Vika, 0115 Oslo Foretaksregisteret Org. nr.: Barneforsikring Side 1 av 12

2 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Forsikringen kan tegnes for barn fra 3 måneder til fylte 16 år. Forsikringstaker kan bare være barnets foreldre eller verge. Det er en forutsetning at forsikringstaker/forsikrede har fast bopel i Norge i henhold til Folkeregisteret, og er medlem i Norsk folketrygd når forsikringstilfellet inntreffer. Når barneforsikringen opphører ved første hovedforfall etter den forsikrede fyller 21 år, har forsikrede innen 6 måneder rett til å fortsette dekningen for død og uførhet med samme forsikringssum. Ønsker den forsikrede å endre forsikringssum eller forsikringsdekninger, vil det kreves ny helseinformasjon. Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsår forsikrede fyller 21 år eller ved varig flytting fra hjemmet. 2. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER Forsikringen gjelder ulykkes- og sykdomstilfeller som inntreffer i forsikringstiden. Forsikringsgivers ansvar begynner å løpe når forsikringstaker eller Forsikringsgiver har godtatt de vilkår som den annen part har stilt, godtatt helseopplysninger og første avtalte innbetaling er foretatt. Det kreves godkjent egenerklæring om helse før forsikringen trer i kraft. Tilsvarende gjelder også ved eventuell utvidelse fra Standard til Ekstra Barneforsikring. 2.1 MIDLERTIDIG DEKNING For dødsfall som ikke har sammenheng med den forsikredes helsetilstand på tegningstidspunktet trer en midlertidig forsikringsavtale i kraft så snart forsikringssøknaden er innsendt og premie for den midlertidige dekningen er innbetalt. Den midlertidige dekningen faller bort dersom fullstendig søknad om en bestemt forsikring ikke er sendt til selskapet senest en måned etter at den midlertidige dekningen trådte i kraft. Er slik søknad sendt, faller dekningen bort når den forsikring det er søkt om, enten trer i kraft eller blir avslått. Har selskapet sendt tilbud om forsikring på andre vilkår, faller dekningen bort når fristen for å akseptere tilbudet er utløpt. 3. OPPLYSNINGSPLIKT VED AVTALEINNGÅELSEN OG KONSEKVENSER AV Å GI URIKTIGE OPPLYSNINGER 3.1 FORSIKRINGSTAKERENS OG DEN FORSIKREDES PLIKT TIL Å GI OPPLYSNINGER OM RISIKOEN Forsikringstaker og den forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. På oppfordring fra Selskapet skal forsikringstakeren og den forsikrede gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for Selskapets vurdering av risikoen jf FAL 13-1a. Barneforsikring Side 2 av 12

3 3.2 KONSEKVENSER AV Å GI URIKTIGE OPPLYSNINGER Ved uriktige og/eller mangelfulle opplysninger kan Selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Selskapets rett til å sette ned ansvaret gjelder uten tidsbegrensning. Videre gjelder bestemmelsene om sykeforsikring i FAL kapittel 13. Blir forsikringen ugyldig, tilbakebetales ikke benyttet premie til forsikringstaker. Eventuelle utbetalinger skal tilbakebetales til Selskapet. Selskapet kan motregne. 4. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder. 5. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER Forsikringsbeviset viser hvilke dekninger i disse forsikringsvilkårene som gjelder for den enkelte avtale. Forsikringsgiver svarer for skade som rammer den forsikrede. Med skade forstås fysisk skade på person forårsaket ved en plutselig og uforutsett, ytre begivenhet, "et ulykkestilfelle", eller sykdom som inntreffer i forsikringstiden. Forsikringen kan omfatte: Dekning Standard Ekstra Erstatning ved død x x Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet uansett årsak x x Behandlingsutgifter ved ulykke x x Ervervsmessig uførhet Kritiske sykdommer Tilpasning av bolig Utvidet hjelpestønad Dagpenger ved sykehusopphold x x x x x Avtalte forsikringssummer angis i forsikringsbeviset. Det er forsikringssummen på skadedagen som legges til grunn for erstatningsberegningen. Barneforsikring Side 3 av 12

4 6. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER Begrensningene i pkt 6 gjelder alle andre forsikringstilfeller enn dødsfall i henhold til pkt GENERELT Forsikringen gir ikke utbetaling dersom forsikringstilfelle skyldes: Sykdom/lidelse som selskapet har reservert seg mot i forsikringsbeviset. Psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser, lærevansker o.l. som omfattes av diagnosekodene fra og med F00 til og med F99, og R48, i henhold til ICD-10 og følgene av disse. Med unntak av diagnosekoden F20, Schizofreni, som allikevel er dekket. 6.2 KARENS Forsikringen gir ikke utbetaling dersom forsikringstilfelle skyldes: Sykdom/lidelse som er blitt påvist eller vist tegn og/eller symptomer innen tre måneder etter at forsikringssøknaden er underskrevet. 6.3 SÆRLIGE BEGRENSNINGER FOR ULYKKESSKADE. Forsikringen gjelder ikke: Redningsaksjoner og transport fra skadestedet Ulykkesskade som skyldes medisinsk undersøkelse, behandling, o.l. eller ved inntak av medikamenter, med mindre den forsikrede er blitt behandlet på grunn av en ulykkesskade som Forsikringsgiver svarer for Ulykkesskade som skyldes sykelig tilstand, for eksempel skader som oppstår i forbindelse med o epileptisk anfall o bevisstløshet Ulykkesskade som skyldes forgiftning av mat, drikke eller nytelsesmidler Ulykkesskade som skyldes smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde med mindre smitten er blitt overført i forbindelse med ulykkeskade Skade som skyldes infeksjon eller stikk eller bitt av insekt, for eksempel flåttbitt Forverrelse av helsetilstanden som finner sted etter en ulykke og hvor det på medisinsk grunnlag kan sannsynliggjøres at forverrelsen ville ha inntrådt selv om ulykken ikke hadde inntruffet Forsikringen gjelder heller ikke følgende tilstander, selv om en ulykkeshendelse er utløsende årsak: Smertetilstander i rygg, med mindre smertene har oppstått som følge av røntgenologisk påvisbart brudd i ryggsøylen, og bruddet skyldes en ulykkeshendelse Infeksjonssykdommer, med mindre infeksjonen har kommet gjennom en vevsskade som følge av en ulykkeshendelse, og andre smittemåter, som for eksempel insektstikk, kan utelukkes. For barn over 16 år gir forsikringen ikke rett til utbetaling dersom ulykkesskaden skyldes: Enhver form for dykking med tilførsel av luft eller pustegass. Ekstremsportaktiviteter Boksing, judo, bryting og andre kamp- og selvforsvars-sporter. Barneforsikring Side 4 av 12

5 Hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighetsprøver eller trening av slike løp. Oppdagelsesreiser eller ekspedisjoner. Hanggliding, flyving med mikrolette- og ultralette fly, fallskjermhopping, paragliding, ballongfart og lignende luftsportaktiviteter. At forsikrede frivillig deltar i slagsmål eller forbrytelse. At forsikrede er offer for gjengjeldelsesforhold i forbindelse med egen deltakelse i straffbar handling. Deltakelse i fredsbevarende styrker eller andre lands og organisasjoners militære og paramilitære styrker. Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan Forsikringsgivers ansvar settes ned eller falle bort. Jf FAL RETT TIL FORTSETTELSESFORSIKRING Når barneforsikringen opphører ved første hovedforfall etter den forsikrede fyller 21 år, har forsikrede innen 6 måneder rett til å fortsette dekningen for død og uførhet med samme forsikringssum. Ønsker den forsikrede å endre forsikringssum eller forsikringsdekninger, vil det kreves ny helseinformasjon. 8. FORSIKRINGSSUMMER Forsikringssummer fremkommer dokumentert i forsikringsbeviset. Pris, forsikringssummer og erstatningsbeløp regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av forsikringsbevis. 9. MELDING OM SKADE Når et forsikringstilfelle har inntruffet, må melding sendes Forsikringsgiver så snart som mulig. Den forsikrede og Forsikringsgiver har rett til å innhente lege- og spesialisterklæringer som har betydning for fastsettelsen av erstatningsberegningen. Dersom Forsikringsgiver finner det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig. 10. EGENANDEL Egenandel trekkes fra i erstatningsbeløpet i hvert enkelt erstatningstilfelle. Egenandelen fremkommer i forsikringsbeviset. Barneforsikring Side 5 av 12

6 11. ERSTATNINGSREGLER 11.1 DØDSFALL Medfører forsikringstilfelle at forsikrede dør innen 3 år etter en skadedato, betales dødsfallerstatning. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være betalt for samme skade, kommer til fradrag. Dør den forsikrede senere enn 3 år etter at forsikringstilfelle inntraff, betraktes det som nytt forsikringstilfelle. Forsikringsgivers ansvar begynte å løpe, eller det må antas at forsikringen ble tegnet uten tanke på selvmordet. Dødsfallskapitalen utbetales i samsvar med reglene i FAL 15-1 dersom ikke særskilt begunstiget er oppnevnt. Erstatningen fastsettes på grunnlag av avtalt forsikringssum og alder. Hvis dødsfallserstatningen er nedtrappet etter alder, fremkommer dette av forsikringsbeviset. Har den forsikrede tatt eller forsøkt ta sitt eget liv, gjelder forsikringen bare dersom det har gått mer enn 1 år etter at 11.2 MEDISINSK INVALIDITET Har ulykkesskade eller sykdomsskade ført til medisinsk invaliditet som antas å bli varig, betales det invaliditetserstatning. Denne kommer til utbetaling når varig invaliditetsgrad kan fastsettes. Erstatningsutbetalingen fastsettes på grunnlag av invaliditetsgrad og den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellene gitt av Sosialdepartementet i forskrift av , del II og III. Dersom ett ulykkestilfelle eller sykdomstilfelle fører til flere skader på samme person, fastsettes invaliditetsgraden ut fra en samlet vurdering, på samme måte som for yrkesskade (den såkalte "reduksjonsmetoden"). Dersom ulykkeshendelsen medfører skade av en kroppsdel som fra før har nedsatt funksjon, gjøres fradrag i medisinsk invaliditet tilsvarende tidligere funksjonsnedsettelse. Når andre forhold medvirker til at den medisinske invaliditeten blir høyere enn det skaden alene tilsier, ytes forholdsmessig erstatning. Forsikringsutbetalingen tilfaller den forsikrede. Erstatning ved invaliditet forfaller tidligst når det er gått 1 år etter at ulykken skjedde. Er det på et tidligere tidspunkt uomtvistelig at Forsikringsgiver skal betale en del av det beløp som kreves, skal det utbetales et likeverdig forskudd. Endelig oppgjør skal være foretatt innen 5 år etter at ulykkesskaden inntraff. Erstatningen skal fastsettes etter den invaliditetsgrad som antas å bli den endelige. Invaliditetserstatningen utbetales til forsikrede selv, større beløp utbetales til overformynderiet ved varig invaliditet, jf Vergemålsloven BEHANDLINGSUTGIFTER VED ULYKKE Forsikringsgiver dekker rimelige og nødvendige behandlingsutgifter foreskrevet av lege eller tannlege som følge av ulykkesskaden i de 2 første årene etter skaden. Utgifter til hjelpemidler er ikke omfattet av forsikringen. Reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig behandling dekkes for rimeligste transportmiddel når en tar hensyn til forsikredes tilstand. Erstatningen er begrenset til avtalt forsikringssum. Behandlingsutgiftene må dokumenteres med originale bilag. Den delen av behandlingsutgifter som kan kreves erstattet fra annet hold, dekkes ikke. Forsikringen dekker ikke merutgifter til undersøkelse, behandling eller opptrening i private helseinstitusjoner eller hos privatpraktiserende lege/behandler uten offentlig refusjonsrett. Ved tannskader erstattes utgifter til første permanente tannbehandling (bro, krone o.l.), selv om behandlingen skjer senere enn 2 år etter skadedagen. Oppgjør skal dog skje senest 10 år etter utgangen av det året som skaden inntraff. Behandlingsutgifter på grunn av tannskade som følge av spisning dekkes ikke Barneforsikring Side 6 av 12

7 Behandlingsutgifter som følge av skade oppstått under deltakelse i/trening til idrettsarrangementer godkjent av forbund eller krets, skal kreves dekket av forsikringsordning for lisens, før erstatning kan kreves av ulykkesforsikringen. Forsikringen dekker ikke utgifter til: behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker opphold på hotell rehabiliteringssenter eller lignende Ved refusjon av behandlingsutgifter fratrekkes en egenandel på kr per ulykkestilfelle. For ett og samme ulykkestilfelle er samlet erstatning begrenset til den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset. Ved erstatningsutmålingen for godtgjørelse av utgifter til tannbehandling kan Forsikringsgiver gjøre fradrag for behandlingsbehov som allerede forelå på skadedagen 11.4 VARIG ARBEIDSUFØRHET (GJELDER KUN VED EKSTRA) Forsikringen gir rett til erstatning ved varig arbeidsuførhet som følge av ulykke eller sykdom som inntreffer i forsikringstiden. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset. Utbetaling av erstatningsbeløpet skjer først når den forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst 2 år (karenstid) som følge av sykdom eller ulykkestilfelle, og arbeidsuførheten bedømmes til å være minst 50 % og varig. Utbetaling av forsikringssummen kan tidligst inntreffe når forsikrede fyller 18 år. Arbeidsuførheten er å anse som varig hvis det etter gjennomført medisinsk behandling og/ eller yrkesrettet attføring er overveiende sannsynlig at forsikredes arbeidsevne, i forhold til et hvert yrke, ikke vil bedres så mye at uføregraden blir lavere enn 50 %. Dersom forsikrede uten rimelig grunn unnlater å gjennomføre medisinsk behandling og/ eller yrkesrettet attføring, kan dette medføre at forsikringen ikke kommer til utbetaling. Uføregraden angir hvor mye forsikredes evne til å utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt. Ved fastsettelsen av uføregrad skal mulighetene for inntekt i ethvert arbeid forsikrede nå kan utføre, sammenlignes med de muligheter for inntektsgivende arbeid vedkommende hadde før sykdommen, skaden eller lytet oppstod. Når mulighetene for inntektsgivende arbeid vurderes, skal det tas utgangspunkt i reduksjonen i forsikredes funksjonsevne som følge av sykdommen, skaden eller lytet. I tillegg vektlegges blant annet alder, evner, utdanning og yrkesbakgrunn. Dersom forsikrede blir sammenhengende arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke i forsikringstiden, men forsikringstilfellet ennå ikke er inntruffet ved den opphørsdato som er angitt, er ansvarstiden 5 år etter utløp av forsikringen SAMORDNING AV ERSTATNINGSSUM VED ARBEIDSUFØRHET OG MEDISINSK INVALIDITET Samlet erstatning for arbeidsuførhet og medisinsk invaliditet for samme sykdom/ sykdommer kan ikke overstige 3 millioner kroner KRITISKE SYKDOMMER (GJELDER KUN VED EKSTRA) Forsikringen " Kritiske sykdommer tilknyttet Barneforsikring" er en forsikring hvor forsikringssum utbetales dersom forsikrede får en endelig stilt diagnose: Kreft Multippel sklerose (MS) Insulinkrevende Diabetes Mellitus (Type1) Leddgikt Cystisk Fibrose Tversnittslammelser Store brannskader Organtransplantasjon Barneforsikring Side 7 av 12

8 Det er en forutsetning for utbetaling at forsikrede er i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt. Erstatning utbetales bare en gang for en kritisk sykdom, men resten av forsikringen er aktiv for de øvrige komponentene av forsikringen Kreft Sykdommen må være stadfestet ved tilstedeværelse av en malign tumor. Tumoren må ha ukontrollert vekst og spredning av maligne celler samt infiltrere vev. Diagnosen må være bekreftet av en spesialist og underbygges med histologisvar. Kreftdiagnosen inkluderer også leukemi og ondartede sykdommer i lymfesystemet, som f. eks Hodgkin. Følgende dekkes ikke av forsikringen: Ingen CIN nivåer (Cervikal Intraepitelial Neoplasi) Ingen premaligne tumorer Ingen ikke-infiltrerende krefttyper (Cancer in situ) Prostatakreft nivå 1 (T1a, 1b, 1c) Basalcellecarcinom og andre maligne tumorer i huden Malignt melanom nivå IA (T1a N0 M0) Ingen maligne tumorer i forbindelse med HIV Multippel sklerose (MS) Multippel sklerose diagnostisert på barneavdeling ved et regionssykehus eller av spesialist i nevrologi. Sykdommen må bekreftes med typiske kliniske symptomer på demyelinisering og påvirkning av motoriske og sensoriske funksjoner, samt typiske funn på MR. Forsikrede må ha nevrologiske utfall som har vart i mer enn 6 måneder, eller må ha hatt minst 2 klinisk dokumentert episoder med minst en måneds mellomrom, eller må ha hatt minst 1 klinisk dokumentert episode sammen med karakteristiske funn i cerebrospinalvæsken samt spesifikke forandringer på MR Insulinkrevende Diabetes Mellitus (Type1) Diabetes mellitus type 1 diagnostisert av spesialist i barnesykdommer eller indremedisin. Fastende blodsukker må ved gjentatte prøver ha vært høyere en 8 mmol/l og forsikrede må ha vært behandlet med insulin i mer enn tre måneder Leddgikt Leddgikt, juvenil revmatoid artritt eller kronisk revmatoid artritt diagnostisert på barneavdeling ved et regionssykehus eller hos spesialist i revmatologi. Med artritt menes i alle sammenhenger leddhevelse og minst 2 av følgende kriterier: Bevegelsesinnskrenkning, varmeøkning og smerte. Ved alder til og med 16 år. Artritt i mer enn ett ledd i mer enn 3 måneder. Det må være gjennomført undersøkelser som utelukker at symptomene skyldes reaktiv artritt, infeksiøs leddsykdom, ortopedisk sykdom, traume, neoplastisk sykdom, immundefekt og vaskulitt. Ved alder over 16 år. Minst 4 av følgende 7 kriterier må være oppfylt (tilsvarer kriteriene fra"american College of Rheumatology" 1987): 1. Morgenstivhet (stivhet i og rundt ledd som varer mer enn 1 time). 2. Artritt i 3 eller flere av følgende leddgrupper samtidig: håndledd, innerste fingerledd, midterste fingerledd, albueledd, kneledd, ankelledd og innerste tåledd. 3. Artritt i følgende av håndens ledd: håndleddet, innerste fingerledd eller midterste fingerledd. 4. Symmetrisk artritt (artritt i samme leddgrupper i høyre og venstre kroppshalvdel samtidig). 5. Revmatoide noduler (knuter). 6. Positiv revmatoid faktor. 7. Typiske røntgenforandringer i hånd- og håndleddsbilder. Kriterium 1-4 må ha vært tilstede minst 6 uker. Kriterium 2-5 må være observert av den lege som stille diagnosen. Systemisk juvenil artritt (Stills sykdom) En form for kronisk juvenil leddgikt som kjennetegnes ved høy feber og tegn på systemisk sykdom, som kan vedvare i måneder før inntredelse av leddbetennelse. Tilstanden kjennetegnes ved avgjørende symptomer som kan inkludere tilstand med daglig svingende feber med febertopper (over 40 grader), forbigående utslett, leddbetennelse, forstørrelse av milten, lymfeknutesvulst, betennelse av hinner i hjerte og lunge eller buk, vekttap, forhøyet antall hvite blodceller, forhøyet akuttfase verdier Barneforsikring Side 8 av 12

9 og negativ test for revmatoid faktor (anti CCP og RF). Tilstanden må bekreftes av en pediatrisk revmatolog, og dokumenteres å ha vedvart over en periode på minst 6 måneder Cystisk fibrose Cystisk fibrose diagnostisert av spesialist i barnesykdommer. Forsikrede må ha en kronisk obstruktiv lungesykdom og/eller exocrin pancreas insufficiens. I tillegg må svettetest vise en klor(id) konsentrasjon høyere en 60 mmol/l ved alder til og med 16 år og mer enn 80 mmol/l ved alder over 16 år Tverrsnittslammelser Total og irreversibelt tap av nevrologiske funksjon nedenfor tverrsnittsnivået (tetraplegi eller paraplegi) som medfører tap av funksjon i to eller flere lemmer, som følge av skade eller sykdom i spinalkanalen. Diagnosen må dokumenteres av spesialist i nevrologi og ha vært vedvarende over en periode på minst 3 måneder. Følgende dekkes ikke av forsikringen: Lammelser som følge av Guillain-Barrè-Syndrom Store brannskader Tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) som dekker minst 20 % av kroppsoverflaten, målt ved rule of nine eller liknende metode. Diagnosen må bekreftes av en spesialist i plastisk kirurgi Organtransplantasjon Utført transplantasjon eller satt på en offisiell venteliste i Norge, som mottaker av hjerte, lunge, lever, bukspyttkjertel, tynntarm, nyre eller benmarg. Gjennomføringen av transplantasjonen må bekreftes av en spesialist. Ekskludert er all autotransplantasjon OMBYGNINGSKOSTNADER (GJELDER KUN VED EKSTRA) Forsikringen gir rett til dekning av utgifter i form av en engangserstatning ved nødvendig tilpasning av bolig i forsikringstiden som følge av ulykke eller sykdom med varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset. Det er bare nødvendige og rimelige utgifter med bakgrunn i den aktuelle sykdommen/ ulykkesskaden som kan kreves dekket. Tilpasning av bolig skal på forhånd godkjennes av Forsikringsgiver. Plan over totalutgifter, vedlagt anbefaling fra ansvarsgruppe, må fremlegges. Det er kun i den boligen hvor forsikrede i følge Folkeregisteret er bosatt hvor det kan kreves dekning av utgifter. Retten til erstatning omfatter utgifter som oppstår innen 3 år etter at ulykkesskaden inntraff eller sykdommen ble konstatert. Retten opphører ved første hovedforfall etter at forsikrede fyller 18 år. Erstatning gis bare i den grad rett til erstatning ikke foreligger fra annet hold. Engangserstatning ytes inntil den forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset, og gjelder for samme ulykkesskade eller sykdomstilfelle. Sykdommer/ ulykkesskader med medisinsk sammenheng regnes som ett og samme forsikringstilfelle. Det gjøres fradrag i engangserstatningen med en egenandel på kr per sykdom- eller skade tilfelle UTVIDET HJELPESTØNAD (GJELDER KUN VED EKSTRA) Forsikringen gir rett til erstatning hvis forsikrede i forsikringstiden får rett til hjelpestønad i folketrygden som følge av ulykke eller sykdom. fremgår av forsikringsbeviset. Retten til erstatning opphører ved første hovedforfall etter at forsikrede fyller 18 år. Erstatning gis når forsikrede i forsikringstiden er innvilget hjelpestønad i folketrygden. Erstatning gis i maksimalt 5 år og maksimal forsikringssum per år Forsikringssummen utbetales etter følgende regler: 10 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede er tilkjent Barneforsikring Side 9 av 12

10 hjelpestønad etter sats 1 i folketrygden 30 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede er tilkjent hjelpestønad etter sats 2 i folketrygden 60 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede er tilkjent hjelpestønad etter sats 3 i folketrygden 100 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede er tilkjent hjelpestønad etter sats 4 i folketrygden Ved krav om utbetaling må det fremlegges dokumentasjon fra folketrygden som viser hvilken stønadssats forsikrede er innvilget og for hvilken periode stønaden er innvilget DAGPENGER VED SYKEHUSOPPHOLD (GJELDER KUN VED EKSTRA) Retten til erstatning inntrer når sykehusoppholdet på offentlig godkjent sykehus i Norge har vart sammenhengende i minst 10 dager og ytes da fra og med 1. dag inntil 365 dager for samme sykdoms- eller ulykkestilfelle. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset. Sykdommer eller ulykkesskader med medisinsk sammenheng regnes som ett og samme forsikringstilfelle. Blir forsikrede innen 12 måneder etter utskrivelsen fra sykehus igjen innlagt på offentlig godkjent sykehus i Norge for samme sykdoms- eller ulykkestilfelle, gir det rett til erstatning fra innleggelsesdagen og så lenge sykehusoppholdet varer, forutsatt at grensen på 365 dager ikke er nådd. Retten til dagpenger ved sykehusopphold opphører ved første hovedforfall etter at forsikrede fyller 18 år. Forsikringsgiver dekker ikke dagpenger ved sykehusopphold for sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptom innen 3 måneder etter at forsikringsavtalen trådte i kraft 12. DEFINISJONER OG FAGUTTRYKK Forsikringstaker Forsikringstaker er den som inngår en forsikringsavtale med Selskapet. Forsikringstaker har eiendomsrett og disposisjonsrett over forsikringen. Forsikrede Forsikrede er den person hvis helse forsikringen gjelder for. Norden Norden omfatter i denne forsikringen Norge (eksklusiv Svalbard), Sverige, Finland og Danmark (eksklusive Grønland og Færøyene). Forsikringstiden Forsikringstiden er den tiden den avtalte forsikringen er i kraft. Forsikringen fornyes for 1 år av gangen. For den enkelte forsikrede, som er del av en gruppeavtale, menes forsikringstiden den perioden vedkommende tilhører den gruppen forsikringsavtalen omfatter. Symptom Subjektive eller objektive tegn på kroppslig tilstand som forbindes med sykdom. Arbeidsuførhet Med arbeidsuførhet menes helt eller delvis tap av evne til inntektsgivende arbeid. Arbeidsuførheten må skyldes sykdom, skade eller lyte. Medisinsk invaliditet Med medisinsk invaliditet menes den fysiske funksjonsnedsettelse som en bestemt skade erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til medlemmets yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresse o.l., på grunnlag av invaliditetstabell gitt av Sosialdepartementet i forskrift av , del II og III. Barneforsikring Side 10 av 12

11 VILKÅRENE FOR KRITISK SYKDOM INNEHOLDER EN DEL MEDISINSKE FAGUTTRYKK. VI HAR NEDENFOR GITT EN FORENKLET FORKLARING PÅ EN DEL AV DISSE. HVIS DU ER I TVIL, SÅ KAN DU KONTAKTE TROLL FORSIKRING ELLER LEGEN DIN. Abnormaliteter Autotransplantasjon Bakteriell Basalcellecarcinom Cancer in situ Cerebrospinalvæske CIN CT Cystisk fibrose Demyelinisering Diabetes Mellitus Exocrin pancreas insufficiens Guillain-Barrè-Syndrom Histologisvar Immundefekt Infeksiøs Insulin Juvenil Kjemisk Klorid konsentrasjon Kognitiv Kreft Kronisk Leddgikt Leukemi Malign Melanom Mentale helseproblemer Motoriske MR Neoplastisk sykdom Ortopediske sykdommer Paraplegi avvikende overføring av organer fra ett sted til et annet i den samme organisme infeksjon som skyldes bakterier hudkreft som utgår fra cellene i overhuden tidlige mikroskopiske kreftforandringer eller forstadier til kreft inne i vev hjernevæske inndeling av nivåer av vekstforstyrrelse i forbindelse med kreft computertomografi, tverrsnitt og tredimensjonale fremstillinger medfødt kronisk sykdom som skyldes av flere av kroppens kjertler ikke fungerer normal. Hovedsakelig rammes lunger og bukspyttkjertel sykelige tilstander der nerveskjeden/impulsledningen blir borte stoffskiftesykdom som skyldes mangel på insulin, type 1 insulinkrevende svikt i bukspyttkjertelens utskillelse til tarmen akutt innsettende svakhet i bena som kan medføre lammelser svar fra vevsprøver tilstand med nedsatt evne til å utvikle immunreaksjoner smittsom hormon angår ungdommen, oppstår i ung alder brannskade pga kjemiske stoffer mengden av klorsalt (her i svette) det som har med fornuft, oppfatning og tenkning å gjøre samlenavn på sykdommer som skyldes unormal og ondartet vekst av celler langvarig, vedvarende samme som revmatoid artritt, se dette blodkreft ondartet svulst som utgår fra pigmentceller føflekkreft som depresiv lidelse, apati(mangel på synlige følelser), personlighet forstyrrelser eller psykotiske lidelser som har med bevegelse å gjøre magnetisk resonans, fremstilling av kroppens indre organer, spesielt bløtvev kreftaktig sykdom, svulstdannende sykdommer og feilfunksjoner i støtte- og bevegelsesapparatet lammelse i begge ben Barneforsikring Side 11 av 12

12 Premalign Reaktiv artritt Revmatoid artritt Revmatoid faktor rule of nine Sensoriske Svulst Systemisk sykdom Termisk Tetraplegi Traume Tredjegradsforbrenning Tumor Vaskulitt et tidlig utviklingsstadium av en svulst (før den har utviklet seg til kreft) leddbetennelse pga en immunreaksjon et annet sted i kroppen, sjelden kronisk leddgikt, kronisk betennelse i leddhinnen i mange ledd en blodprøve for leddgikt metode for å angi utbredelse av brannskade som angår sanseinntrykk eller fornemmelse oppsvulming eller forstørrelse av vev eller organdel, ondartet eller godartet sykdom som rammer hele organismen brannskade pga høy temperatur lammelse i alle fire lemmer kroppslig skade eller belastninger som skyldes påvirkning utenfra dyp brannskade som omfatter hud, underhud og underliggende vev samme som svulst betennelse i et blodkar Barneforsikring Side 12 av 12

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 01.01.2009 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang Forsikringstaker kan bare være

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Vilkår Barneforsikring, side 1 av 6

Barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Vilkår Barneforsikring, side 1 av 6 Erstatter forsikringsvilkår av 01.07.2012 Barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Vilkår Barneforsikring, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor gjelder forsikringen

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Barn Gjelder fra 01.01.2014

Barn Gjelder fra 01.01.2014 Barn Gjelder fra 01.01.2014 Innhold 1. Hvem barneforsikringen gjelder for 2. Hvem som har rett til erstatning 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Konstateringstidspunkt 5. Hva forsikringen omfatter 6. Barn

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor gjelder forsikringen 3 3 Når forsikringen gjelder og hvor lenge den kan beholdes 3 4 Hva

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 1.1.2011 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang/opphørsalder Forsikringstaker kan

Detaljer

NSF vilkår Barneforsikring

NSF vilkår Barneforsikring NSF vilkår Barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar.

Detaljer

Vilkår Barneforsikring

Vilkår Barneforsikring Side 1 av 6 Vilkår Barneforsikring Gjeldende fra 01.04.2008 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven. Forsikringsavtalen består av: - Forsikringsbeviset og eventuelle særvilkår.

Detaljer

NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING

NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hva forsikringen omfatter 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Når forsikringen gjelder 5. Hvilke vilkår gjelder 6. Betingelser

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01 Ulykke fritid Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen ikke omfatter 5. Skadeoppgjør 6.

Detaljer

NSF Vilkår Barneforsikring

NSF Vilkår Barneforsikring NSF Vilkår Barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar.

Detaljer

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Barneforsikring for foreninger Forsikringen kan beholdes ut det forsikringsår barnet fyller 26 år. Gjelder fra januar 2013 Innhold:

Detaljer

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01 Ulykke fritid Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01 Gjelder fra 01.01.2013 Avløser vilkår av 01.01.2008 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem er forsikret 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Når forsikringen gjelder.

Detaljer

Barne- og ungdomsforsikring

Barne- og ungdomsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 for Barne- og ungdomsforsikring Vilkår for Barne- og ungdomsforsikring 1 DEFINISJONER... 2 2 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 2 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 4 NÅR FORSIKRINGEN

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11.

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11. Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11.2011 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for barnet

Detaljer

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01)

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Forsikringen kan beholdes ut det forsikringsår barnet fyller 26 år. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring.

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2010

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2010 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2010 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) nr. 69 - Forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 med forskrift

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser pr. 01.01.2016 Barn Total

Særskilte forsikringsbestemmelser pr. 01.01.2016 Barn Total Innholdsfortegnelse 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen 2. Hva forsikringen dekker 3. Definisjoner 4. Varig medisinsk invaliditet 4.1. Hva forsikringen omfatter 4.2. Erstatningsberegning 4.3.

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 1.1.2014 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder Generelle vilkår for avtalen. 2. Tegningsadgang/opphørsalder Forsikringstaker kan bare

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Vilkår Uføre (Uføre01)

Vilkår Uføre (Uføre01) Vilkår Uføre (Uføre01) Uføreforsikring. Dersom forsikrede blir arbeidsufør. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning

Detaljer

Barnas Superforsikring. Veiledning og forsikringsvilkår Gjelder fra 01. november 2007.

Barnas Superforsikring. Veiledning og forsikringsvilkår Gjelder fra 01. november 2007. Barnas Superforsikring Veiledning og forsikringsvilkår Gjelder fra 01. november 2007. 2 Til våre forsikringstakere En forsikringsavtale består av forsikringsbeviset og de forsikringsvilkår som gjelder

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Vilkår Norsk Radiografforbunds Barneforsikring

Vilkår Norsk Radiografforbunds Barneforsikring Vilkår Norsk Radiografforbunds Barneforsikring Gjelder fra 01.01.2012 Vilkår Norsk Radiografforbunds Barneforsikring 1. Hvem som er forsikret Forsikringen gjelder for den person (barnet) som er angitt

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser pr. 12.11.2015 Barn Total

Særskilte forsikringsbestemmelser pr. 12.11.2015 Barn Total Innholdsfortegnelse 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen 2. Hva forsikringen dekker 3. Definisjoner 4. Varig medisinsk invaliditet 4.1. Hva forsikringen omfatter 4.2. Erstatningsberegning 4.3.

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 59 år. En forsikringsavtale kan bare inngås

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de personer som er

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn INNHOLD: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Premiebetaling

Detaljer

Vilkår for Ulykkesforsikring

Vilkår for Ulykkesforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hvilke ulykker som omfattes...2 Dekninger (som gjelder når

Detaljer

Vilkår Sykelønn Gjeldende fra 20 november 2008

Vilkår Sykelønn Gjeldende fra 20 november 2008 Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 1 2 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 1 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 1 4 HVA ER FORSIKRET... 1 5 FORSIKRINGSDEKNINGEN... 1 5.1 FORSIKRINGEN / ERSTATNINGEN OPPHØRER

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Tilleggsvilkår for Medisinsk invaliditet fritid Uførhet sykdom fritid Uførekapital fritid Dekningsomfang. Forsikringsgiver STERLING LIFE LIMITED DEL 1 DEFINISJONER 1.1. Følgende ord

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder: Den norske jordmorforening 2013 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Grunnforsikring familieulykke Etter avtale mellom: Den norske jordmorforening og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder:

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder: Forsikringsbevis 2016 Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk Familieulykkesforsikring Etter avtale nummer 80733032 opprettet 1. januar 2009 mellom Skolelederforbundet og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

Vilkår UHFs Barneforsikring

Vilkår UHFs Barneforsikring Vilkår UHFs Barneforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Vilkår UHFs Barneforsikring 1. Hvem som er forsikret Forsikringen gjelder for den person (barnet) som er angitt som den forsikrede i forsikringsbeviset.

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

VILKÅR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR ULYKKESFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger Forsikringsvilkår Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger gjelder fra 1. januar 2013 2 Innhold: side 1. Definisjoner 3 2. Når ulykkesforsikringen trer i kraft 3 3. Ulykkesforsikring 4 4. Oppgjørsregler

Detaljer

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Forsikringsvilkår av 1.7.2015 Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer I tillegg gjelder DEFINISJONER Ulykkesforsikring

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Forsikringsbestemmelser (Gjelder fra 01.01.05)

Forsikringsbestemmelser (Gjelder fra 01.01.05) Forsikringsbestemmelser (Gjelder fra 01.01.05) 29 Innhold Generelle forsikringsbestemmelser................................................ 3 Særskilte forsikringsbestemmelser Dødsfall.....................................

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

Forsikringsvilkår av januar 2012 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEFINISJONER 3 HVILKE SKADER SELSKAPET ERSTATTER

Forsikringsvilkår av januar 2012 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEFINISJONER 3 HVILKE SKADER SELSKAPET ERSTATTER Forsikringsvilkår av januar 2012 Innhold DEFINISJONER 1 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 1 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 1 3 HVILKE SKADER SELSKAPET ERSTATTER 1 4 ANSVARSBEGRENSNINGER OG SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2012 Forsikringen er dekket i Barneforsikring VILKÅR NR. 50113 Vilkår av 01.01.2012 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

VILKÅR - NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS BARNEFORSIKRING

VILKÅR - NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS BARNEFORSIKRING VILKÅR - NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2016 DNB Livsforsikring AS Organisasjonsnummer 914782007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Forklaring av ord og uttrykk 3. Forsikringsavtalen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2. 3.Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2. 3.Når forsikringen gjelder... 2 Ulykkesforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2 3.Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring

Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring 1. Hvem som er forsikret Forsikringen gjelder for den person (barnet) som er angitt som den forsikrede

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er norske statsborgere og medlem av norsk folketrygd.

Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er norske statsborgere og medlem av norsk folketrygd. 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke skader som kan erstattes... 3 5 Endring av risiko... 5 6 Skadeoppgjør og egenandel...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Lykke til! Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2014-31.08.2015 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 LISE til 28.02.2014. LISE+

Detaljer

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser Vilkår for sykdomsforsikring, hele og halve ytelser, 1. desember 2010. side 1 0 DEFINISJONER 0.1 Utstedelse av forsikringsbevis, beregning

Detaljer

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 Pkt. side 1 Definisjoner 2 1.1 Forsikringstaker - sikrede - forsikrede 2 1.2 Konstateringstidspunkt 2 1.3 G er folketrygdens grunnbeløp 2 1.4 Ménerstatning

Detaljer