1. Hvem forsikringen gjelder for Når forsikringen gjelder... 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2"

Transkript

1 Barneforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for Når forsikringen gjelder Opplysningsplikt ved avtaleinngåelsen og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter Hva forsikringen ikke omfatter Rett til fortsettelsesforsikring Forsikringssummer Melding om skade Egenandel Erstatningsregler Definisjoner og faguttrykk I TILLEGG GJELDER: Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår. Generelle forsikringsvilkår Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 i den utstrekning den ikke er fraveket i forsikrings-vilkårene. Lov av 10. juni 1988 om forsikringsvirksomhet, med forskrifter og regler, Andre bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene. Spar Forsikring leveres av Troll Forsikring AS. Med selskapet nevnt i disse vilkår menes Troll Forsikring AS, Munkedamsveien 35, PB 1442 Vika, 0115 Oslo Foretaksregisteret Org. nr.: Barneforsikring Side 1 av 12

2 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Forsikringen kan tegnes for barn fra 3 måneder til fylte 16 år. Forsikringstaker kan bare være barnets foreldre eller verge. Det er en forutsetning at forsikringstaker/forsikrede har fast bopel i Norge i henhold til Folkeregisteret, og er medlem i Norsk folketrygd når forsikringstilfellet inntreffer. Når barneforsikringen opphører ved første hovedforfall etter den forsikrede fyller 21 år, har forsikrede innen 6 måneder rett til å fortsette dekningen for død og uførhet med samme forsikringssum. Ønsker den forsikrede å endre forsikringssum eller forsikringsdekninger, vil det kreves ny helseinformasjon. Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsår forsikrede fyller 21 år eller ved varig flytting fra hjemmet. 2. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER Forsikringen gjelder ulykkes- og sykdomstilfeller som inntreffer i forsikringstiden. Forsikringsgivers ansvar begynner å løpe når forsikringstaker eller Forsikringsgiver har godtatt de vilkår som den annen part har stilt, godtatt helseopplysninger og første avtalte innbetaling er foretatt. Det kreves godkjent egenerklæring om helse før forsikringen trer i kraft. Tilsvarende gjelder også ved eventuell utvidelse fra Standard til Ekstra Barneforsikring. 2.1 MIDLERTIDIG DEKNING For dødsfall som ikke har sammenheng med den forsikredes helsetilstand på tegningstidspunktet trer en midlertidig forsikringsavtale i kraft så snart forsikringssøknaden er innsendt og premie for den midlertidige dekningen er innbetalt. Den midlertidige dekningen faller bort dersom fullstendig søknad om en bestemt forsikring ikke er sendt til selskapet senest en måned etter at den midlertidige dekningen trådte i kraft. Er slik søknad sendt, faller dekningen bort når den forsikring det er søkt om, enten trer i kraft eller blir avslått. Har selskapet sendt tilbud om forsikring på andre vilkår, faller dekningen bort når fristen for å akseptere tilbudet er utløpt. 3. OPPLYSNINGSPLIKT VED AVTALEINNGÅELSEN OG KONSEKVENSER AV Å GI URIKTIGE OPPLYSNINGER 3.1 FORSIKRINGSTAKERENS OG DEN FORSIKREDES PLIKT TIL Å GI OPPLYSNINGER OM RISIKOEN Forsikringstaker og den forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. På oppfordring fra Selskapet skal forsikringstakeren og den forsikrede gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for Selskapets vurdering av risikoen jf FAL 13-1a. Barneforsikring Side 2 av 12

3 3.2 KONSEKVENSER AV Å GI URIKTIGE OPPLYSNINGER Ved uriktige og/eller mangelfulle opplysninger kan Selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Selskapets rett til å sette ned ansvaret gjelder uten tidsbegrensning. Videre gjelder bestemmelsene om sykeforsikring i FAL kapittel 13. Blir forsikringen ugyldig, tilbakebetales ikke benyttet premie til forsikringstaker. Eventuelle utbetalinger skal tilbakebetales til Selskapet. Selskapet kan motregne. 4. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder. 5. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER Forsikringsbeviset viser hvilke dekninger i disse forsikringsvilkårene som gjelder for den enkelte avtale. Forsikringsgiver svarer for skade som rammer den forsikrede. Med skade forstås fysisk skade på person forårsaket ved en plutselig og uforutsett, ytre begivenhet, "et ulykkestilfelle", eller sykdom som inntreffer i forsikringstiden. Forsikringen kan omfatte: Dekning Standard Ekstra Erstatning ved død x x Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet uansett årsak x x Behandlingsutgifter ved ulykke x x Ervervsmessig uførhet Kritiske sykdommer Tilpasning av bolig Utvidet hjelpestønad Dagpenger ved sykehusopphold x x x x x Avtalte forsikringssummer angis i forsikringsbeviset. Det er forsikringssummen på skadedagen som legges til grunn for erstatningsberegningen. Barneforsikring Side 3 av 12

4 6. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER Begrensningene i pkt 6 gjelder alle andre forsikringstilfeller enn dødsfall i henhold til pkt GENERELT Forsikringen gir ikke utbetaling dersom forsikringstilfelle skyldes: Sykdom/lidelse som selskapet har reservert seg mot i forsikringsbeviset. Psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser, lærevansker o.l. som omfattes av diagnosekodene fra og med F00 til og med F99, og R48, i henhold til ICD-10 og følgene av disse. Med unntak av diagnosekoden F20, Schizofreni, som allikevel er dekket. 6.2 KARENS Forsikringen gir ikke utbetaling dersom forsikringstilfelle skyldes: Sykdom/lidelse som er blitt påvist eller vist tegn og/eller symptomer innen tre måneder etter at forsikringssøknaden er underskrevet. 6.3 SÆRLIGE BEGRENSNINGER FOR ULYKKESSKADE. Forsikringen gjelder ikke: Redningsaksjoner og transport fra skadestedet Ulykkesskade som skyldes medisinsk undersøkelse, behandling, o.l. eller ved inntak av medikamenter, med mindre den forsikrede er blitt behandlet på grunn av en ulykkesskade som Forsikringsgiver svarer for Ulykkesskade som skyldes sykelig tilstand, for eksempel skader som oppstår i forbindelse med o epileptisk anfall o bevisstløshet Ulykkesskade som skyldes forgiftning av mat, drikke eller nytelsesmidler Ulykkesskade som skyldes smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde med mindre smitten er blitt overført i forbindelse med ulykkeskade Skade som skyldes infeksjon eller stikk eller bitt av insekt, for eksempel flåttbitt Forverrelse av helsetilstanden som finner sted etter en ulykke og hvor det på medisinsk grunnlag kan sannsynliggjøres at forverrelsen ville ha inntrådt selv om ulykken ikke hadde inntruffet Forsikringen gjelder heller ikke følgende tilstander, selv om en ulykkeshendelse er utløsende årsak: Smertetilstander i rygg, med mindre smertene har oppstått som følge av røntgenologisk påvisbart brudd i ryggsøylen, og bruddet skyldes en ulykkeshendelse Infeksjonssykdommer, med mindre infeksjonen har kommet gjennom en vevsskade som følge av en ulykkeshendelse, og andre smittemåter, som for eksempel insektstikk, kan utelukkes. For barn over 16 år gir forsikringen ikke rett til utbetaling dersom ulykkesskaden skyldes: Enhver form for dykking med tilførsel av luft eller pustegass. Ekstremsportaktiviteter Boksing, judo, bryting og andre kamp- og selvforsvars-sporter. Barneforsikring Side 4 av 12

5 Hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighetsprøver eller trening av slike løp. Oppdagelsesreiser eller ekspedisjoner. Hanggliding, flyving med mikrolette- og ultralette fly, fallskjermhopping, paragliding, ballongfart og lignende luftsportaktiviteter. At forsikrede frivillig deltar i slagsmål eller forbrytelse. At forsikrede er offer for gjengjeldelsesforhold i forbindelse med egen deltakelse i straffbar handling. Deltakelse i fredsbevarende styrker eller andre lands og organisasjoners militære og paramilitære styrker. Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan Forsikringsgivers ansvar settes ned eller falle bort. Jf FAL RETT TIL FORTSETTELSESFORSIKRING Når barneforsikringen opphører ved første hovedforfall etter den forsikrede fyller 21 år, har forsikrede innen 6 måneder rett til å fortsette dekningen for død og uførhet med samme forsikringssum. Ønsker den forsikrede å endre forsikringssum eller forsikringsdekninger, vil det kreves ny helseinformasjon. 8. FORSIKRINGSSUMMER Forsikringssummer fremkommer dokumentert i forsikringsbeviset. Pris, forsikringssummer og erstatningsbeløp regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av forsikringsbevis. 9. MELDING OM SKADE Når et forsikringstilfelle har inntruffet, må melding sendes Forsikringsgiver så snart som mulig. Den forsikrede og Forsikringsgiver har rett til å innhente lege- og spesialisterklæringer som har betydning for fastsettelsen av erstatningsberegningen. Dersom Forsikringsgiver finner det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig. 10. EGENANDEL Egenandel trekkes fra i erstatningsbeløpet i hvert enkelt erstatningstilfelle. Egenandelen fremkommer i forsikringsbeviset. Barneforsikring Side 5 av 12

6 11. ERSTATNINGSREGLER 11.1 DØDSFALL Medfører forsikringstilfelle at forsikrede dør innen 3 år etter en skadedato, betales dødsfallerstatning. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være betalt for samme skade, kommer til fradrag. Dør den forsikrede senere enn 3 år etter at forsikringstilfelle inntraff, betraktes det som nytt forsikringstilfelle. Forsikringsgivers ansvar begynte å løpe, eller det må antas at forsikringen ble tegnet uten tanke på selvmordet. Dødsfallskapitalen utbetales i samsvar med reglene i FAL 15-1 dersom ikke særskilt begunstiget er oppnevnt. Erstatningen fastsettes på grunnlag av avtalt forsikringssum og alder. Hvis dødsfallserstatningen er nedtrappet etter alder, fremkommer dette av forsikringsbeviset. Har den forsikrede tatt eller forsøkt ta sitt eget liv, gjelder forsikringen bare dersom det har gått mer enn 1 år etter at 11.2 MEDISINSK INVALIDITET Har ulykkesskade eller sykdomsskade ført til medisinsk invaliditet som antas å bli varig, betales det invaliditetserstatning. Denne kommer til utbetaling når varig invaliditetsgrad kan fastsettes. Erstatningsutbetalingen fastsettes på grunnlag av invaliditetsgrad og den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellene gitt av Sosialdepartementet i forskrift av , del II og III. Dersom ett ulykkestilfelle eller sykdomstilfelle fører til flere skader på samme person, fastsettes invaliditetsgraden ut fra en samlet vurdering, på samme måte som for yrkesskade (den såkalte "reduksjonsmetoden"). Dersom ulykkeshendelsen medfører skade av en kroppsdel som fra før har nedsatt funksjon, gjøres fradrag i medisinsk invaliditet tilsvarende tidligere funksjonsnedsettelse. Når andre forhold medvirker til at den medisinske invaliditeten blir høyere enn det skaden alene tilsier, ytes forholdsmessig erstatning. Forsikringsutbetalingen tilfaller den forsikrede. Erstatning ved invaliditet forfaller tidligst når det er gått 1 år etter at ulykken skjedde. Er det på et tidligere tidspunkt uomtvistelig at Forsikringsgiver skal betale en del av det beløp som kreves, skal det utbetales et likeverdig forskudd. Endelig oppgjør skal være foretatt innen 5 år etter at ulykkesskaden inntraff. Erstatningen skal fastsettes etter den invaliditetsgrad som antas å bli den endelige. Invaliditetserstatningen utbetales til forsikrede selv, større beløp utbetales til overformynderiet ved varig invaliditet, jf Vergemålsloven BEHANDLINGSUTGIFTER VED ULYKKE Forsikringsgiver dekker rimelige og nødvendige behandlingsutgifter foreskrevet av lege eller tannlege som følge av ulykkesskaden i de 2 første årene etter skaden. Utgifter til hjelpemidler er ikke omfattet av forsikringen. Reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig behandling dekkes for rimeligste transportmiddel når en tar hensyn til forsikredes tilstand. Erstatningen er begrenset til avtalt forsikringssum. Behandlingsutgiftene må dokumenteres med originale bilag. Den delen av behandlingsutgifter som kan kreves erstattet fra annet hold, dekkes ikke. Forsikringen dekker ikke merutgifter til undersøkelse, behandling eller opptrening i private helseinstitusjoner eller hos privatpraktiserende lege/behandler uten offentlig refusjonsrett. Ved tannskader erstattes utgifter til første permanente tannbehandling (bro, krone o.l.), selv om behandlingen skjer senere enn 2 år etter skadedagen. Oppgjør skal dog skje senest 10 år etter utgangen av det året som skaden inntraff. Behandlingsutgifter på grunn av tannskade som følge av spisning dekkes ikke Barneforsikring Side 6 av 12

7 Behandlingsutgifter som følge av skade oppstått under deltakelse i/trening til idrettsarrangementer godkjent av forbund eller krets, skal kreves dekket av forsikringsordning for lisens, før erstatning kan kreves av ulykkesforsikringen. Forsikringen dekker ikke utgifter til: behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker opphold på hotell rehabiliteringssenter eller lignende Ved refusjon av behandlingsutgifter fratrekkes en egenandel på kr per ulykkestilfelle. For ett og samme ulykkestilfelle er samlet erstatning begrenset til den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset. Ved erstatningsutmålingen for godtgjørelse av utgifter til tannbehandling kan Forsikringsgiver gjøre fradrag for behandlingsbehov som allerede forelå på skadedagen 11.4 VARIG ARBEIDSUFØRHET (GJELDER KUN VED EKSTRA) Forsikringen gir rett til erstatning ved varig arbeidsuførhet som følge av ulykke eller sykdom som inntreffer i forsikringstiden. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset. Utbetaling av erstatningsbeløpet skjer først når den forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst 2 år (karenstid) som følge av sykdom eller ulykkestilfelle, og arbeidsuførheten bedømmes til å være minst 50 % og varig. Utbetaling av forsikringssummen kan tidligst inntreffe når forsikrede fyller 18 år. Arbeidsuførheten er å anse som varig hvis det etter gjennomført medisinsk behandling og/ eller yrkesrettet attføring er overveiende sannsynlig at forsikredes arbeidsevne, i forhold til et hvert yrke, ikke vil bedres så mye at uføregraden blir lavere enn 50 %. Dersom forsikrede uten rimelig grunn unnlater å gjennomføre medisinsk behandling og/ eller yrkesrettet attføring, kan dette medføre at forsikringen ikke kommer til utbetaling. Uføregraden angir hvor mye forsikredes evne til å utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt. Ved fastsettelsen av uføregrad skal mulighetene for inntekt i ethvert arbeid forsikrede nå kan utføre, sammenlignes med de muligheter for inntektsgivende arbeid vedkommende hadde før sykdommen, skaden eller lytet oppstod. Når mulighetene for inntektsgivende arbeid vurderes, skal det tas utgangspunkt i reduksjonen i forsikredes funksjonsevne som følge av sykdommen, skaden eller lytet. I tillegg vektlegges blant annet alder, evner, utdanning og yrkesbakgrunn. Dersom forsikrede blir sammenhengende arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke i forsikringstiden, men forsikringstilfellet ennå ikke er inntruffet ved den opphørsdato som er angitt, er ansvarstiden 5 år etter utløp av forsikringen SAMORDNING AV ERSTATNINGSSUM VED ARBEIDSUFØRHET OG MEDISINSK INVALIDITET Samlet erstatning for arbeidsuførhet og medisinsk invaliditet for samme sykdom/ sykdommer kan ikke overstige 3 millioner kroner KRITISKE SYKDOMMER (GJELDER KUN VED EKSTRA) Forsikringen " Kritiske sykdommer tilknyttet Barneforsikring" er en forsikring hvor forsikringssum utbetales dersom forsikrede får en endelig stilt diagnose: Kreft Multippel sklerose (MS) Insulinkrevende Diabetes Mellitus (Type1) Leddgikt Cystisk Fibrose Tversnittslammelser Store brannskader Organtransplantasjon Barneforsikring Side 7 av 12

8 Det er en forutsetning for utbetaling at forsikrede er i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt. Erstatning utbetales bare en gang for en kritisk sykdom, men resten av forsikringen er aktiv for de øvrige komponentene av forsikringen Kreft Sykdommen må være stadfestet ved tilstedeværelse av en malign tumor. Tumoren må ha ukontrollert vekst og spredning av maligne celler samt infiltrere vev. Diagnosen må være bekreftet av en spesialist og underbygges med histologisvar. Kreftdiagnosen inkluderer også leukemi og ondartede sykdommer i lymfesystemet, som f. eks Hodgkin. Følgende dekkes ikke av forsikringen: Ingen CIN nivåer (Cervikal Intraepitelial Neoplasi) Ingen premaligne tumorer Ingen ikke-infiltrerende krefttyper (Cancer in situ) Prostatakreft nivå 1 (T1a, 1b, 1c) Basalcellecarcinom og andre maligne tumorer i huden Malignt melanom nivå IA (T1a N0 M0) Ingen maligne tumorer i forbindelse med HIV Multippel sklerose (MS) Multippel sklerose diagnostisert på barneavdeling ved et regionssykehus eller av spesialist i nevrologi. Sykdommen må bekreftes med typiske kliniske symptomer på demyelinisering og påvirkning av motoriske og sensoriske funksjoner, samt typiske funn på MR. Forsikrede må ha nevrologiske utfall som har vart i mer enn 6 måneder, eller må ha hatt minst 2 klinisk dokumentert episoder med minst en måneds mellomrom, eller må ha hatt minst 1 klinisk dokumentert episode sammen med karakteristiske funn i cerebrospinalvæsken samt spesifikke forandringer på MR Insulinkrevende Diabetes Mellitus (Type1) Diabetes mellitus type 1 diagnostisert av spesialist i barnesykdommer eller indremedisin. Fastende blodsukker må ved gjentatte prøver ha vært høyere en 8 mmol/l og forsikrede må ha vært behandlet med insulin i mer enn tre måneder Leddgikt Leddgikt, juvenil revmatoid artritt eller kronisk revmatoid artritt diagnostisert på barneavdeling ved et regionssykehus eller hos spesialist i revmatologi. Med artritt menes i alle sammenhenger leddhevelse og minst 2 av følgende kriterier: Bevegelsesinnskrenkning, varmeøkning og smerte. Ved alder til og med 16 år. Artritt i mer enn ett ledd i mer enn 3 måneder. Det må være gjennomført undersøkelser som utelukker at symptomene skyldes reaktiv artritt, infeksiøs leddsykdom, ortopedisk sykdom, traume, neoplastisk sykdom, immundefekt og vaskulitt. Ved alder over 16 år. Minst 4 av følgende 7 kriterier må være oppfylt (tilsvarer kriteriene fra"american College of Rheumatology" 1987): 1. Morgenstivhet (stivhet i og rundt ledd som varer mer enn 1 time). 2. Artritt i 3 eller flere av følgende leddgrupper samtidig: håndledd, innerste fingerledd, midterste fingerledd, albueledd, kneledd, ankelledd og innerste tåledd. 3. Artritt i følgende av håndens ledd: håndleddet, innerste fingerledd eller midterste fingerledd. 4. Symmetrisk artritt (artritt i samme leddgrupper i høyre og venstre kroppshalvdel samtidig). 5. Revmatoide noduler (knuter). 6. Positiv revmatoid faktor. 7. Typiske røntgenforandringer i hånd- og håndleddsbilder. Kriterium 1-4 må ha vært tilstede minst 6 uker. Kriterium 2-5 må være observert av den lege som stille diagnosen. Systemisk juvenil artritt (Stills sykdom) En form for kronisk juvenil leddgikt som kjennetegnes ved høy feber og tegn på systemisk sykdom, som kan vedvare i måneder før inntredelse av leddbetennelse. Tilstanden kjennetegnes ved avgjørende symptomer som kan inkludere tilstand med daglig svingende feber med febertopper (over 40 grader), forbigående utslett, leddbetennelse, forstørrelse av milten, lymfeknutesvulst, betennelse av hinner i hjerte og lunge eller buk, vekttap, forhøyet antall hvite blodceller, forhøyet akuttfase verdier Barneforsikring Side 8 av 12

9 og negativ test for revmatoid faktor (anti CCP og RF). Tilstanden må bekreftes av en pediatrisk revmatolog, og dokumenteres å ha vedvart over en periode på minst 6 måneder Cystisk fibrose Cystisk fibrose diagnostisert av spesialist i barnesykdommer. Forsikrede må ha en kronisk obstruktiv lungesykdom og/eller exocrin pancreas insufficiens. I tillegg må svettetest vise en klor(id) konsentrasjon høyere en 60 mmol/l ved alder til og med 16 år og mer enn 80 mmol/l ved alder over 16 år Tverrsnittslammelser Total og irreversibelt tap av nevrologiske funksjon nedenfor tverrsnittsnivået (tetraplegi eller paraplegi) som medfører tap av funksjon i to eller flere lemmer, som følge av skade eller sykdom i spinalkanalen. Diagnosen må dokumenteres av spesialist i nevrologi og ha vært vedvarende over en periode på minst 3 måneder. Følgende dekkes ikke av forsikringen: Lammelser som følge av Guillain-Barrè-Syndrom Store brannskader Tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) som dekker minst 20 % av kroppsoverflaten, målt ved rule of nine eller liknende metode. Diagnosen må bekreftes av en spesialist i plastisk kirurgi Organtransplantasjon Utført transplantasjon eller satt på en offisiell venteliste i Norge, som mottaker av hjerte, lunge, lever, bukspyttkjertel, tynntarm, nyre eller benmarg. Gjennomføringen av transplantasjonen må bekreftes av en spesialist. Ekskludert er all autotransplantasjon OMBYGNINGSKOSTNADER (GJELDER KUN VED EKSTRA) Forsikringen gir rett til dekning av utgifter i form av en engangserstatning ved nødvendig tilpasning av bolig i forsikringstiden som følge av ulykke eller sykdom med varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset. Det er bare nødvendige og rimelige utgifter med bakgrunn i den aktuelle sykdommen/ ulykkesskaden som kan kreves dekket. Tilpasning av bolig skal på forhånd godkjennes av Forsikringsgiver. Plan over totalutgifter, vedlagt anbefaling fra ansvarsgruppe, må fremlegges. Det er kun i den boligen hvor forsikrede i følge Folkeregisteret er bosatt hvor det kan kreves dekning av utgifter. Retten til erstatning omfatter utgifter som oppstår innen 3 år etter at ulykkesskaden inntraff eller sykdommen ble konstatert. Retten opphører ved første hovedforfall etter at forsikrede fyller 18 år. Erstatning gis bare i den grad rett til erstatning ikke foreligger fra annet hold. Engangserstatning ytes inntil den forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset, og gjelder for samme ulykkesskade eller sykdomstilfelle. Sykdommer/ ulykkesskader med medisinsk sammenheng regnes som ett og samme forsikringstilfelle. Det gjøres fradrag i engangserstatningen med en egenandel på kr per sykdom- eller skade tilfelle UTVIDET HJELPESTØNAD (GJELDER KUN VED EKSTRA) Forsikringen gir rett til erstatning hvis forsikrede i forsikringstiden får rett til hjelpestønad i folketrygden som følge av ulykke eller sykdom. fremgår av forsikringsbeviset. Retten til erstatning opphører ved første hovedforfall etter at forsikrede fyller 18 år. Erstatning gis når forsikrede i forsikringstiden er innvilget hjelpestønad i folketrygden. Erstatning gis i maksimalt 5 år og maksimal forsikringssum per år Forsikringssummen utbetales etter følgende regler: 10 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede er tilkjent Barneforsikring Side 9 av 12

10 hjelpestønad etter sats 1 i folketrygden 30 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede er tilkjent hjelpestønad etter sats 2 i folketrygden 60 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede er tilkjent hjelpestønad etter sats 3 i folketrygden 100 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede er tilkjent hjelpestønad etter sats 4 i folketrygden Ved krav om utbetaling må det fremlegges dokumentasjon fra folketrygden som viser hvilken stønadssats forsikrede er innvilget og for hvilken periode stønaden er innvilget DAGPENGER VED SYKEHUSOPPHOLD (GJELDER KUN VED EKSTRA) Retten til erstatning inntrer når sykehusoppholdet på offentlig godkjent sykehus i Norge har vart sammenhengende i minst 10 dager og ytes da fra og med 1. dag inntil 365 dager for samme sykdoms- eller ulykkestilfelle. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset. Sykdommer eller ulykkesskader med medisinsk sammenheng regnes som ett og samme forsikringstilfelle. Blir forsikrede innen 12 måneder etter utskrivelsen fra sykehus igjen innlagt på offentlig godkjent sykehus i Norge for samme sykdoms- eller ulykkestilfelle, gir det rett til erstatning fra innleggelsesdagen og så lenge sykehusoppholdet varer, forutsatt at grensen på 365 dager ikke er nådd. Retten til dagpenger ved sykehusopphold opphører ved første hovedforfall etter at forsikrede fyller 18 år. Forsikringsgiver dekker ikke dagpenger ved sykehusopphold for sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptom innen 3 måneder etter at forsikringsavtalen trådte i kraft 12. DEFINISJONER OG FAGUTTRYKK Forsikringstaker Forsikringstaker er den som inngår en forsikringsavtale med Selskapet. Forsikringstaker har eiendomsrett og disposisjonsrett over forsikringen. Forsikrede Forsikrede er den person hvis helse forsikringen gjelder for. Norden Norden omfatter i denne forsikringen Norge (eksklusiv Svalbard), Sverige, Finland og Danmark (eksklusive Grønland og Færøyene). Forsikringstiden Forsikringstiden er den tiden den avtalte forsikringen er i kraft. Forsikringen fornyes for 1 år av gangen. For den enkelte forsikrede, som er del av en gruppeavtale, menes forsikringstiden den perioden vedkommende tilhører den gruppen forsikringsavtalen omfatter. Symptom Subjektive eller objektive tegn på kroppslig tilstand som forbindes med sykdom. Arbeidsuførhet Med arbeidsuførhet menes helt eller delvis tap av evne til inntektsgivende arbeid. Arbeidsuførheten må skyldes sykdom, skade eller lyte. Medisinsk invaliditet Med medisinsk invaliditet menes den fysiske funksjonsnedsettelse som en bestemt skade erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til medlemmets yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresse o.l., på grunnlag av invaliditetstabell gitt av Sosialdepartementet i forskrift av , del II og III. Barneforsikring Side 10 av 12

11 VILKÅRENE FOR KRITISK SYKDOM INNEHOLDER EN DEL MEDISINSKE FAGUTTRYKK. VI HAR NEDENFOR GITT EN FORENKLET FORKLARING PÅ EN DEL AV DISSE. HVIS DU ER I TVIL, SÅ KAN DU KONTAKTE TROLL FORSIKRING ELLER LEGEN DIN. Abnormaliteter Autotransplantasjon Bakteriell Basalcellecarcinom Cancer in situ Cerebrospinalvæske CIN CT Cystisk fibrose Demyelinisering Diabetes Mellitus Exocrin pancreas insufficiens Guillain-Barrè-Syndrom Histologisvar Immundefekt Infeksiøs Insulin Juvenil Kjemisk Klorid konsentrasjon Kognitiv Kreft Kronisk Leddgikt Leukemi Malign Melanom Mentale helseproblemer Motoriske MR Neoplastisk sykdom Ortopediske sykdommer Paraplegi avvikende overføring av organer fra ett sted til et annet i den samme organisme infeksjon som skyldes bakterier hudkreft som utgår fra cellene i overhuden tidlige mikroskopiske kreftforandringer eller forstadier til kreft inne i vev hjernevæske inndeling av nivåer av vekstforstyrrelse i forbindelse med kreft computertomografi, tverrsnitt og tredimensjonale fremstillinger medfødt kronisk sykdom som skyldes av flere av kroppens kjertler ikke fungerer normal. Hovedsakelig rammes lunger og bukspyttkjertel sykelige tilstander der nerveskjeden/impulsledningen blir borte stoffskiftesykdom som skyldes mangel på insulin, type 1 insulinkrevende svikt i bukspyttkjertelens utskillelse til tarmen akutt innsettende svakhet i bena som kan medføre lammelser svar fra vevsprøver tilstand med nedsatt evne til å utvikle immunreaksjoner smittsom hormon angår ungdommen, oppstår i ung alder brannskade pga kjemiske stoffer mengden av klorsalt (her i svette) det som har med fornuft, oppfatning og tenkning å gjøre samlenavn på sykdommer som skyldes unormal og ondartet vekst av celler langvarig, vedvarende samme som revmatoid artritt, se dette blodkreft ondartet svulst som utgår fra pigmentceller føflekkreft som depresiv lidelse, apati(mangel på synlige følelser), personlighet forstyrrelser eller psykotiske lidelser som har med bevegelse å gjøre magnetisk resonans, fremstilling av kroppens indre organer, spesielt bløtvev kreftaktig sykdom, svulstdannende sykdommer og feilfunksjoner i støtte- og bevegelsesapparatet lammelse i begge ben Barneforsikring Side 11 av 12

12 Premalign Reaktiv artritt Revmatoid artritt Revmatoid faktor rule of nine Sensoriske Svulst Systemisk sykdom Termisk Tetraplegi Traume Tredjegradsforbrenning Tumor Vaskulitt et tidlig utviklingsstadium av en svulst (før den har utviklet seg til kreft) leddbetennelse pga en immunreaksjon et annet sted i kroppen, sjelden kronisk leddgikt, kronisk betennelse i leddhinnen i mange ledd en blodprøve for leddgikt metode for å angi utbredelse av brannskade som angår sanseinntrykk eller fornemmelse oppsvulming eller forstørrelse av vev eller organdel, ondartet eller godartet sykdom som rammer hele organismen brannskade pga høy temperatur lammelse i alle fire lemmer kroppslig skade eller belastninger som skyldes påvirkning utenfra dyp brannskade som omfatter hud, underhud og underliggende vev samme som svulst betennelse i et blodkar Barneforsikring Side 12 av 12

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsvilkår - Forsikringsavtaleloven

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 avløser forsikringsvilkår fra 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 27. februar 2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16.

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låneavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank1 Livsforsikring, org nr 915 651 321. Forsikringsgivere er Cardif

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Erstaningsbestemelser

Erstaningsbestemelser 1 Erstaningsbestemelser Sykdom og transportutgifter Behandlingskostnader ved sykdom Nødvendige og rimelige kostnader i maksimalt 1 år Behandlingskostnader ved ulykke Nødvendige og rimelige kostnader i

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer