Gebyr og avgifter Valle kommune 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gebyr og avgifter Valle kommune 2014"

Transkript

1 Gebyr og avgifter Valle kommune 2014 (gebyr og avgifter) Her fylgjer eit samandrag av gebyr- og avgiftsregulativet. For meir utfyllande opplysningar syner ein til dei einskilde reglementa. Gebyra og avgiftene er delt inn etter tenesteområde Tenesteområde: Administrativ styring og fellesutgifter Husleige Husleige kommunehus og helsesenter vert forhandla fram i kvart enkelt høve/kontrakt. Me nyttar 60 % av endringane i konsumprisindeksen, pr i dag. Husleigelova regulerar auke i husleigesatsar og ein kan ikkje auke med meir enn konsumprisindeksen. Forslår å nytte heile KPIen ved nye husleigeavtaler og ikkje berre 60%. Det er vedteke prinsipp for tenesteavtaler ved interkommunale samarbeid og der er satsane for husleige frå på kr 1200 pr. kvm. Pr. år Same satsar vert nytta no Kopiering Priser inkl. mva Private: kr 2,- pr side dei fyrste 100 kopiane, deretter kr 1,- pr side Lag/org: kr 1,- pr side, Tillegg for farga ark med 1,- pr 4 ark Tillegg på 50 % for A3 Utskrifter frå fargeskrivar/fargekopi kr 4 pr. side inkl. mva og tykke ark. Laminering kr. 10 pr. stk. A4 Innbinding med spiral og plastomslag kr 10 pr. stk Telefax Kr 5,00 pr ark innanlands, inkl. mva Sal av hefte Lokal telefonkatalog kr. 30 pr. stk. inkl. mva Infoland prisliste frå 2014 Vare Pris Eigedomsmeklarpakke med bygning 2224,00 Eigedomsmeklarpakke utan bygning 1706,00 Grunnkart 288,00 Planstatus 440,00 Vassforsyning og avlaupstilhøve 220,00

2 Legalpant og andre økonomiske tilhøve 195,00 Bygningsopplysningar 195,00 Ortofoto i fargar 324,00 Ferdigattest/mellombels 324,00 Matrikkelbrev/skylldelingsdok inntil 10 s 288,00 Matrikkelbrev Over 10 sider 350,00 Naboliste 195,00 Arealplanar 440,00 Reguleringstilhøve 440,00 Bygningsteikningar 511,00 Detaljerte kartdata utval bereknast Vedtekter for seksjonssameige 195,00 Infoland er ein nettbutikk der kommunen legg ut varer og tenester innan området eigedomsinformasjon, kart- og plandata som ein ynskjer å distribuere frå eigne heimesider Tenesteområde: Barnehagar Foreldrebetaling (avgiftsfritt) Gratis barnehageplass opphørar. Det blir innført betaling for barnehageplass igjen frå % plass, 5 dagar i veka a 9 timar 2200 kr. + matpengar 400 kr 80 % plass, 4 dagar i veka a 9 timar 1950 kr. + matpengar 320 kr 60% plass, 3 dagar i veka a 9 timar 1700 kr. + matpengar 240 kr 40% plass, 2 dagar i veka a 9 timar 1600 kr. + matpengar 160 kr. Gjeld berre barn under 23 mnd. Det vert gjeve 40% syskjenmoderasjon for barnehageplassen, ikkje på matpengane. Ekstra enkeltdag 200 kr., matpengar inkludert., ikkje syskjenmoderasjon på denne prisen. Familiar med pensjonsgjevande inntekt under 3G, pr kr., kan søkje om redusert pris. Matpengane er 20 kroner dagen. (Sjølvkost) Tenesteområde: Grunnskuleopplæring Foreldrebetaling (avgiftsfritt) Foreldrebetaling i SFO i Valle kommune frå august 2013 Fire takstar:

3 Takst kr/mnd A ½ plass inntil 12 t/v Følgjar skuleruta (10 mnd ratar) 742 B ½ plass inntil 12 t/v m/tillegg 9 t x 5 d/v i skulefri (11 mnd 1200 ratar) C Full plass over 12 t/v Følgjar skuleruta (10 mnd ratar) 1288 D Full plass over 12 t/v m/tillegg 9 t x 5 d/v i skulefri (11 mnd rater) 1700 Det er 40 % syskenmoderasjon, sjå presisering i eige regelverk. For timar utover det som er tinga fast er det kr 30,00 pr time. Matpengar i SFO er kr 13,00 pr dag. Skulemat kr 16,- pr. dag. Skulematordninga opphørar frå hausten Satsane i tabellen gjeld for skuleåret 2013/14. Frå hausten 2014 vil det auke med 3% for skuleåret 2014/ Tenesteområde: Pleie og omsorg Alle gebyra og avgiftene som er omtala innafor tenesteområdet er avgiftsfrie Husleige Husleige trygdebustader/omsorgsbustader: 20 % av minstepensjon + 20 % av tilleggspensjon /anna inntekt. Bustønaden tilfell kommunen. Makssats aukar kvart år etter KPI pr Pr er maksbeløpet kr. 3645,- og frå kr 3 740,- For nye leigeavtale vil maksbeløpet vere satt til kr 4100,- frå Dersom det er to personar med inntekt i same bustad vil maksbeløpet auke med 40%. Ved nye leigekontraktar frå 2014 vil gjengs leige bli lagt til grunn for berekning av husleiga i omsorgsbustadene. Kvar einskild leigetakar kan søke bustønad gjennom husbanken. Den vil ikkje bli transportert til kommunen. (bustønaden er no månadleg og ikkje tre gonger i året som tidlegare) Leigetakars inntekt/pensjon vil ikkje påverke fastsetting av husleiga. Husleiga aukar i takt med konsumprisindeksen, og ein legg indeksen pr til grunn kvart år, med verknad frå påfølgande år Heimehjelp Heimehjelp og lovfesta praktisk bistand etter sosialtenestelova: -inntekt under 2 G kr 180,- pr mnd frå G 3G kr 55,- pr time 3G 4G kr 83,- pr time 4G 5G kr 110,- pr time 5G og over kr 139,- pr time

4 satsane, med unntak av minstesatsen, er auka med 5% frå Minstesatsen er gjeve av helse- og omsorgsdepartementet Teknisk bistand i heimen Ambulerande vaktmeister, nedvask m.m. og anna lovfesta praktisk bistand: Mindre arbeid kr 100,- pr time Større arbeid kr 177,- pr time Satsane er auka med 5% frå Matombering Matombering kr 28,- for kompe / graut, kr 56,- for middag (5% auke) Dagplass Dagplass på sjukeheimen: lovbestemt maksimal beløp kr 74,- inkl. måltid. Frå Kr. 70,- for kveldsmat på HAB Bu på sjukeheimen Bu på sjukeheimen: 75 % av grunnbeløpet i folketrygda + 85% av anna inntekt. Maksbeløp i 2013 er kr pr døgn ( brutto utgift /28 plasser/365 dagar) Korttidsopphald Korttidsopphald på sjukeheimen: Lovbestemt maks beløp kr 142,- pr døgn inntil 60 dagar, frå Over 60 dagar som fast innlegging. Avlasting er gratis Andre tenester - Pleie i heimen er gratis - Tekniske hjelpemidlar er gratis - Tryggleiksalarm kr 600 pr. år - Den oppsøkjande verksemda er gratis. Hjelp til montering og reparasjon av hjelpemiddel og tryggleiksalarm er gratis HAB betalingssatsar transport ( ikkje lovpålagd oppgåve) Gjeld tur/retur Kr 100,- Valle Rysstad Kr 200,- Valle Hallbjønnsekken/Bykle/Bygland Kr 450,- Valle Evje/Dalen/Hovden Kr 900,- Valle Kristiansand Kr 50,- I kommunen ut av sentrum, ein veg 10.5 Tenesteområde: Sosialtenesta Sals- og skjenkeavgift (avgiftsfritt)

5 Sals- og skjenkeavgift (alkohollova) følgjer forskrift og pr. i dag er det minimum kr 1200 for sal og 3500 for skjenking. Ambulerande skjenkeløyve følgjer satsen i forskrifta pr. i dag kr 250, Husleige (avgiftsfritt) Husleige for kommunale bustader som vert administrert av sosialavdelinga aukar i takt med konsumprisindeksen kvart år Tenesteområde: Vatn, avlaup og renovasjon Årsavgift, vatn og avlaup Forskrift om gebyr for vatn og avlaup vedteke , gjeldande satsar frå : (auke på 10% frå 2013) Abonnementskategori Inntaks- Leidning vatn Vatn Abonnementsgebyr Avlaup Abonnementsgebyr Einebustad//fritidsbustad Kr 1318 (kr 1647,-) Kr 1318 (kr 1647,-) Næring/offentleg verksemd 0-32 mm Kr 1318 (kr 1647,-) Kr 1318 (kr 1647,-) Næring/offentleg verksemd mm Kr 1757 (kr 2195,-) Kr 1757 (kr 2195,-) Næring/offentleg verksemd > 63 mm Kr 2195 (kr 2744,-) Kr 2195 (kr 2744,-) Jordbruksvatn Kr 0 Forbruksgebyr vert utrekna på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedanståande einingspris: Einingspris for vatn Einingspris for avlaup 8,78 (10,97) kr/m3 8,78 (10,97) kr/m3 Jordbrukvatn kr 6,65(8,31) kr/m3 Stipulert forbruk vert fastsett etter BRA etter NS 3940 med 2,0 m3 pr m2 Vassmålarleige: tom 32 mm Kr 180 (kr 225,-) mm Kr 242 (302,50) Større enn 50 mm Kr 302 (377,50) Tilkoplingsavgift vatn/kloakk Inntaks- Vatn Avlaup Leidning vatn Einebustad//fritidsbustad Kr (19 092,50) Kr (19 092,50) Leilegheitsbygg pr bueining Kr (19 092,50) Kr (19 092,50) Næring/offentleg verksemd 0-32 mm Kr (19 092,50) Kr (19 092,50) Næring/offentleg verksemd mm Kr (25 342,50) Kr (25 342,50) Næring/offentleg verksemd > 63 mm Kr (31 592,50) Kr (31 592,50) Jordbruksvatn Kr (11 250)

6 Slamtøming Slamtøming aukar med 10 % til: kr 452,-( kr 565,-) pr m 3 inkl. mva (minstepris pr tank kr 1808,- kr 2260,- inkl. mva). Det er lovbestemt sjølvfinansiering på slamtømmeordninga. Underskot frå tidlegare år må dekkast inn. Det vil bli vurdert å endre gebyrregulativet. Forslag om å innføre ein årleg avgift og fast slamtøming annakvart år. Forslag til årsgebyr minstavgift 4 m3 kr 950,- ( 1187,- inkl. mva) med tømming annakvart år. Tank på 5 m3 kr 1176,- (1470,- inkl. mva) Tank på 6 m3 kr 1402,- (1752,- inkl. mva) Tank på 7 m3 kr 1628,- (2035,- inkl. mva) Tank på 8 m3 kr 1854,- (2317,- inkl. mva) Renovasjon Hushaldsrenovasjon aukar ikkje i 2014 og prisen er: kr 3232,- ( kr 4040,- inkl. mva).. Det er lovbestemt sjølvfinansiering på renovasjonsordninga. Underskot frå tidlegare år er dekt inn og det var overskot i Avgifta auka ikkje i 2013 og heller ikkje i Standardabonnement: Restavfall - Grå dunk utgjer 30 % av avgifta Papp og papir - Grøn dunk utgjer 25 % av avgifta Matavfall - Brun dunk utgjer 30 % av avgifta Glas og metall Grøn dunk utgjer 10% av avgifta Plast i sekk utgjer 5% av avgifta Hytterenovasjon er ikkje endra og er kr 1537,- (kr 1921,- inkl. mva). for 2014 Det er utarbeidd reglement som gjer det mogleg å differensiere mellom ulike dunkstorleikar, og det er opna for samarbeid mellom husstandar Tenesteområde: Kulturminne, natur og nærmiljø Gebyr, plan og bygningslova (avgiftsfritt) Syner til eige gebyrregulativ frå Delingslova / matrikkellova Syner til eige gebyrregulativ frå Oppmålingsgebyr aukar i samsvar med vedtak i reglementet. Gebyr for oppmåling av eksisterande grensar aukar til kr 9000 for inntil 4 punkt og kr 1150 pr punkt utover 4, årsaka til auke er manglande kostnadsdekning i dag.. Utplotting av kart kr 75,-/stk inkl. mva Konsesjonslova (avgiftsfritt) Syner til eige gebyrregulativ frå Fellingsavgift (avgiftsfritt) Følgjer satsane til direktoratet for naturforvalt, for tida:

7 Elg - vaksne dyr kr 496, kalv kr 292, 1,5 åring kr 400, Hjort vaksne dyr kr 379, - kalv kr 230 Villrein vaksne dyr kr 272,- kalv kr 159, Tenesteområde: Kultur Kulturskulen (avgiftsfritt) Kulturskulen har desse elevavgiftane pr. halvår og dei fylgjer skuleåret : Semesteravgift pr frå barn (t.o.m vidaregåande skule) kr 700,- kr 735,- - vaksne kr 1200,- kr 1260,- - barn i band kr 250,- kr 262,- - barn (tom vgs) i instrumentalgrupper, barnekor og andre grupper kr 300,- kr 315,- - vaksne i kor og korps kr 700,- kr 735,- Dans: 30 minutt kr 225,- kr 236,- 45 minutt kr 350,- kr 367,- 60 minutt kr 450,- kr 472,- Dersom ein elev har meir enn eitt instrument er det full avgift for kvart ekstrainstrument. Syskenmoderasjon: Ein betaler fullt, dei neste 50 %. Det vert ikkje gitt søskenmoderasjon for gruppeundervisning (dans, band, nybyrjargrupper kor, korps) Det er ikkje syskenmoderasjon på ekstrainstrument Valle kultursenter (avgiftsfritt) Leige Vallehalli aukar med 5% : Heile Vallehalli med kjøkken og utstyr festar og samkomer med inngangspengar 10 % av brutto inngangspengar min kr 1160,- maks kr 3675,- pr. gong festar og samkomer utan inngangspengar kr 1160,- pr. gong Heile Vallehalli utan kjøkken og utstyr Med inngangspengar 10% som over, minimum kr 1012,- maks 3360,- Utan inngangspengar kr 727 Pr. time kr 145,-, leige over 5 timar er full takst Norstog, Innistog og Systog med garderobar Kvar hall for seg kr 346 Møterom kr 346 Kjøkken kr 346 Matsal kr 346 Pr time kr 69,00, leige over 5 timar er full takst

8 Anna Tillegg for scene kr 412 inkl. rettleiing ved montering. Salsutstillingar Heile hallen kr 3472 Kvar hall for seg kr 1160 Leige gamle samfunnshuset Same satsar som Hylestad soknehus Hylestad soknehus (avgiftsfritt) Leige Hylestad soknehus aukar med 5 % til: Storsalen, matsal og kjøkken med utstyr festar og samkomer med inngangspengar 10 % av brutto inngangspengar min kr 1160, maks kr 3675 pr. gong festar og samkomer utan inngangspengar kr 1160 pr. gong Storsalen Med inngangspengar 10% som over, minimum kr 1012 maks 3360,- Utan inngangspengar kr 346 (same som ein hall i Valle kultursenter) Kjøkken kr 346 Møterom kr 346 Matsal kr 346 Pr. time kr 69,00, leige over 5 timar er full takst anna salsutstillingar kr 3472,- leige av bord og/eller stolar i særskilde høve kr 500,- ( minstesats for inntil 50 stoler og inntil 10 bord, kr 1000,- for inntil 100 stoler og 20 bord)) leige av bestikk, koppar og kar kr. 365,- Gratis leige av kommunale bygg for alle lag og organisasjonar til alle tilskipingar. Ordninga gjeld for lag og organisasjonar frå Valle kommune. Med inngangspengar gjeld same satsar som for andre. Dersom leietakar ønskjer å bestille vask av lokala, må dette avtalast på førehand, Pris er kr 367,- pr. time Symjebasseng (avgiftsfritt) Symjebasseng/badstoge er : - born kr 20,- sesongkort halvår) kr 200,- - ungdom år kr 30,- sesongkort (halvår) kr 300,- - vaksne kr 40,- sesongkort (halvår) kr 400,- - familie sesongkort (halvår) kr 650,-

9 Ved leige av heile symjehallen til arrangement blir prisen som enkeltbillett for alle deltakarane. Sesongkort gjeld ikkje Kyrkja Festeavgift for gravfester er sett til kr 1000,- for 20 år Tenesteområde: Bustader Husleige (avgiftsfritt) Husleige kommunale bustader blir satt til gjengs leige når det blir inngått ny leigeavtale. Husleiga aukar i takt med konsumprisindeksen. En legg indeksen pr til grunn kvart år. Med verknad frå påfølgande år. For nye leigekontraktar blir det ikkje gjeve rabatt. Leigeavtaler som allereie er inngått følgjer dei gamle reglane med rabatt dei fyrste.3 åra. Husleige for hybelbygget, som nå er gjort om til elevheim, er kr 1950 pr. hybel pr. mnd. inkl. straum og internett for våren Auke til 2300 pr. mnd frå Prisen følgjer skuleåret. Depositum tilsvarar ei husleige Tomteprisar (avgiftsfritt) Sentrumsfelta Valle/Rysstad: kr 10,- pr kvm + kr ,- for felles teknisk anlegg Grendefelta Homme/Brokke: kr 10,- pr kvm + kr ,- for felles teknisk anlegg Grendefelta Flateland/Helle: kr 10,- pr kvm + kr ,- for felles teknisk anlegg Festeavgift på industriområda: kr 0,50 pr kvm Eigen kjøpekontrakt som regulerar vidaresal til fritidsbustad med full kompensasjon for tomtekostnader. Det vil bli utarbeidd ny prissetting for nye tomtefelt, så som Leite og andre sentrumsnære felt Tenesteområde: Brann- og ulykkesvern Feiing Feiing i samsvar med dei andre kommunane i Setesdal Brannvesen IKS kr 425,00 (kr 531,25 pr pipe inkl. mva)

10

Gebyrregulativ 2015 Bygland kommune

Gebyrregulativ 2015 Bygland kommune regulativ 2015 Bygland kommune Vedteke i kommunestyret 10.12.14 PS 93/14 Innhald Innhaldsfortegnelse INNHALD... 1 TENESTEYTING ØKONOMI, TENESTETORG OG KULTUR:... 2 EIGEDOMSSKATT... 2 KOPIERINGSGEBYR...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR

HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR Innhald 1 vedlegg 1 Betalingssatsar... 2 1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar... 2 1.1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar Brannvern...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR Innhald 1 Vedlegg 1... 2 1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar... 2 1.1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar Brannvern... 2 1.1.2

Detaljer

Avgiftshefte - prisar og gebyr

Avgiftshefte - prisar og gebyr Avgiftshefte - prisar og gebyr Kvam herad 2010 Vedteke av Kvam heradsstyre 15.12.2009 HST sak 117/09 1 1 Kommunale gebyr... 3 1.1 Tilknytingsgebyr vatn og kloakk...3 1.2 Årsgebyr vatn og kloakk... 4 1.3

Detaljer

TAKSTHEFTE 2015 - ETNE KOMMUNE

TAKSTHEFTE 2015 - ETNE KOMMUNE TAKSTHEFTE 2015 - ETNE KOMMUNE VEDTEKE AV ETNE KOMMUNESTYRE 16.12.2014, SAK 067/14 - JUSTERT 16.06.2015 I K-SAK 044/15 Der sentrale styresmakter har fastsett maksimalsatsar for foreldrebetaling i barnehagane,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Gebyr- og betalingssatsar 2015

Gebyr- og betalingssatsar 2015 Gebyr- og betalingssatsar 2015 Innhald 1. Oppvekst 1.1 Skulefritidsordning (SFO) 1.2 Barnehage 1.3 Kulturskule 2. Pleie- og omsorgstenester 2.1 Heimebaserte tenester, praktisk bistand og rettleiing 2.2

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av Gulen kommunestyre, K-sak 71/14, datert 11.12.14 INNHALD INNLEIING... 3 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 4 INNTEKTSFØRESETNADER... 5 Dei frie

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Ny lokal forskrift for VA-gebyr vart vedteken i Luster kommunestyre den 23.10.2008 sak 81/08. Forskrifta medfører, som det framkom av saksutgreiinga

Detaljer

GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009. Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08

GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009. Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08 GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009 OG ØKONOMIPLAN FOR 2009-2012 Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08 INNHALD INNLEIING... 1 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 2 INNTEKTSFØRESETNADER... 3 Dei

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 31.10.13 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

Masfjorden kommune. Møteprotokoll for Kommunestyret. Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30

Masfjorden kommune. Møteprotokoll for Kommunestyret. Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30 Masfjorden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Medlem Frode Langhelle H

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr

Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 02.11.2006 Tid: 12:00 NB Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR I. GENERELT... 1 1 FØREMÅLET MED FØRESEGNA... 2 2 VERKEOMRÅDET FOR FØRESEGNA... 2 3 DEFINISJONAR... 2 II. VASS- OG AVLAUPSGEBYR... 3 4 GEBYRTYPER... 3 5 EINGONGSGEBYR FOR

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp 6230 Sykkylven Telefon: 70 24 63 00 Telefaks: 70 24 63 01 firmapost@sykkylven-energi.no www.sykkylven-energi.no SYKKYLVEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 12 Møtedato: 04.12.2013 Møtetid: Kl. 18:00 2100 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 122/13-144/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy (Ap) Hardy Pedersen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer