I starten av møte vil det bli gitt en orientering om reinproblematikken i Hammerfest.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I starten av møte vil det bli gitt en orientering om reinproblematikken i Hammerfest."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. I starten av møte vil det bli gitt en orientering om reinproblematikken i Hammerfest. Saksnr Innhold PS 100/07 Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Storsvingen PS 101/07 Søknad om skjenkebevillinger - ESS Support Services AS PS 102/07 Søknad om finansiell støtte - Arctic Business Centre SUS PS 103/07 Søknad om bidrag til Isbjørnklubben PS 104/07 Verdensarven Meridianstøtta; istandsetting av området PS 105/07 Gaver og profilprodukter for Hammerfest kommune PS 106/07 Låneopptak Startlånsmidler - Utvidet låneramme for 2007 PS 107/07 Forprosjekt - rehabiliterings av rådhuset i Hammerfest PS 108/07 Byggeprogram - Elvetun skole og barnehage PS 109/07 Voldtektsmottaket - etablering høsten 2007 PS 110/07 Tilleggsbevilgning til dekning av prosjektkostnader for e-demokratiportal og bærbare pcer til representantene PS 111/07 Adopsjon av nytt kystvaktfartøy KV Heimdal PS 112/07 Prisfastsetting av hybler i Båtsfjordveien 14. PS 113/07 Diverse referatsaker PS 114/07 Godkjenning av protokoll Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus servicekontoret, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Kristine Jørstad Bock ordfører

2 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Anne Sundøy Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: x Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 06/ Arkivnr.: U63 &18 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 100/07 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Ingen Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om salgsbevilling av Skatteattest fra skatteoppkreveren i Fauske av Firmaattest for John Skoglund AS av Høringsuttalelse fra rustjenesten av Sak: Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Storsvingen I. Saken gjelder: John Skoglund AS søker om å få overta salgsbevillingen til Reidar Bekkavik AS. Årsaken er at Reidar Bekkavik ønsker å gå over til en stilling som vanlig ansatt i butikken. Administrasjonen innstiller i saksfremlegget til at søknaden innvilges. II. Sakens bakgrunn og fakta: I søknaden er John Skoglund oppført som styrer og Reidar Bekkavik som stedfortreder. Begge har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Det opplyses at butikken skal drives videre som før. Salgstidene det søkes om er: Mandag til fredag klokken 0800 til Lørdag klokken 0800 til Høringsinstansene rustjenesten og politiet har ingen innvendinger til søknaden. I følge attest fra skatteoppkreveren i Fauske har John Skoglund ingen restanser på skatt eller avgifter. III. Rådmannens vurdering: Ved vurderingen av om salgsbevilling skal gis kan kommunen blant annet legge vekt på: antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling, jf 1-7a første ledd i alkoholloven. Med personer som nevnt i

3 1-7b første ledd menes personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten. At John Skoglund AS overtar salgsbevillingen hos Rema 1000 i Storsvingen antas ikke å føre til endringer i de alkoholpolitiske konsekvensene i forhold til de som er i dag. Åpningstidene er innenfor grensene i alkohollovens 3-7 og de er i samsvar med kommunens praksis. Det er ikke fremkommet opplysninger som tilsier at John Skoglund ikke er egnet til å være innehaver av salgsbevilling. Administrasjonens innstilling er derfor at salgsbevilling til John Skoglund AS for Rema 1000 i Storsvingen innvilges. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Salgsbevilling gis på følgende vilkår: Bevillingshaver: Salgssted: Styrer: Stedfortreder: Salgsareal: Alkoholvare: John Skoglund AS Rema 1000 Storsvingen John Skoglund Reidar Bekkavik 1114 m2 Alkoholholdig drikk gruppe 1 (høyst 4,7 volumprosent alkoholinnhold) Salgstid: Hverdager fra klokken 0800 til 2000 Dager før søn- og helligdager fra klokken 0800 til 1800 (med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag) Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. I butikken skal det være tydelig skilting som opplyser om 18 års grense for kjøp av øl/cider. Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. For bevillingen betales en årlig fastsatt avgift fastsatt av kompetent organ i medhold av alkoholloven 7-1 og tilhørende forskrifter. Vedtak salgsbevilling varer frem til Hammerfest, den Dagny Haga rådmann Anne Sundøy juridisk konsulent

4 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Anne Sundøy Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: x Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: U63 &18 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 101/07 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Ingen Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om skjenkebevilling for pub i anleggsleir av Søknad om skjenkebevilling for kantine i anleggsleir av Høringsuttalelse fra rusmiddeltjenesten av Høringsuttalelse fra politiet vedrørende skjenkebevillinger av Høringsuttalelse fra politiet vedrørende serveringsbevilling av Firmaattest for ESS Support services Attest om restanse på skatt/avgift fra Rogaland skattefogdkontor av Attest om restanser på skatt/avgift fra Stavanger kommune av Bekreftelse fra driftssjef Helge Moe vedrørende ansatte av Bekreftelse på kunnskapsprøve om alkoholloven av for Elin Irene Børilden Bekreftelse på kunnskapsprøve om alkoholloven av for Inger Elin Helland Sak: Søknad om skjenkebevillinger og serveringsbevilling - ESS Support Services I. Saken gjelder: ESS Suppoert Services skal overta driften av pub og velferdskantine på Melkøya og søker om skjenkebevillinger til dette. Saksbehandler foreslår i saksfremlegget at søknader om skjenkebevillinger innvilges. II. Sakens bakgrunn og fakta: Pub i velferdsbygg og kantine i servicesenter i Statoils anleggsleir på Melkøya ble drevet av Serveringspartner frem til Fra 1. august har ESS Support Services overtatt driften og driver på Serveringsparters eksisterende bevillinger i henhold til alkoholloven 1-10 inntil søknadene er behandlet politisk. ESS Support Services opplyser at det ikke vil bli endringer i driften av pub og kantine i forhold til hvordan Serveringspartner har drevet frem til Skjenkebevillinger Kantine i anleggsleir

5 Bevillingssøker er ESS Support Services AS. Styrer er Inger Elin Helland og stedfortreder er Alf-Johnny Eriksen. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. Det søkes om å få skjenke alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, det vil si øl og vin, alle dager mellom klokken 1500 til Pub i anleggsleir Bevillingssøker er ESS Support Services AS. Styrer er Alf-Johnny Eriksen og stedfortreder er Inger Elin Helland. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. Det søkes om å få skjenke alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, det vil si øl og vin, mellom klokken 1500 til Uttalelser fra høringsinstanser Politiet og rusmiddeltjenesten har ingen innvendinger mot at ESS Support Services AS gis skjenkebevillinger for pub og kantine i anleggsleir på Melkøya. 2. Vandel i forhold til alkoholloven 1-7 b Skattefogden har ingen innvendinger i forhold til vandel når det gjelder selskapet ESS Support Services AS. Det er ingen bemerkninger i forhold til vandel når det gjelder de involverte i selskapet: Alf-Johnny Eriksen (skjenkestyrer) Inger Elin Helland (skjenkestyrer) Eivind Børilden (styrer for serveringsbevilling) III. Rådmannens vurdering: Ved vurderingen av om skjenkebevillinger bør gis, kan kommunen i henhold til alkoholloven 1-7a blant annet legge vekt på: Antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Kantine i anleggsleir Skjenketidene det er søkt om er i samsvar med kommunens praksis. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. Pub i anleggsleir Skjenketidene det er søkt om er i samsvar med kommunens praksis. Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven. ESS Support Services opplyser at det ikke vil bli endringer i forhold til tidligere drift at skjenkestedene når Serveringspartner var ansvarlig for driften. Konklusjon Administrasjonen kan ikke se at innvilgelse av nye skjenkebevillinger til kantine og pub i anleggsleir på Melkøya vil føre til endring i de alkoholpolitiske konsekvensene i forhold til slik bevillingene slik de er i dag. Administrasjonen innstiller derfor til at skjenkebevillinger gis til ESS Support Services AS som omsøkt.

6 IV. Rådmannens forslag til vedtak: Skjenkebevillinger gis av formannskapet på følgende vilkår: Kantine i anleggsleir på Melkøya Bevillingshaver: ESS Support Services AS Bevertningssted: Kantine i anleggsleir på Melkøya Styrer: Inger Elin Helland Stedfortreder: Alf-Johnny Eriksen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22%) Omfang: Alminnelig bevilling Type virksomhet: Kantine på Melkøya Skjenketid: Alle dager mellom klokken 1500 til 0100 Skjenking av alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Skjenkebevillingen forutsettes utøvd i samsvar med alkohollov med tilhørende forskrifter, samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtak om skjenkebevilling varer frem til Pub i anleggsleir på Melkøya Bevillingshaver: ESS Support Services AS Bevertningssted: Pub i anleggsleir på Melkøya Styrer: Alf-Johnny Eriksen Stedfortreder: Inger Elin Helland Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22%) Omfang: Alminnelig bevilling Type virksomhet: Pub på Melkøya Skjenketid: Alle dager mellom klokken 1500 til 0100 Hammerfest, den Skjenking av alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Skjenkebevillingen forutsettes utøvd i samsvar med alkohollov med tilhørende forskrifter, samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtak om skjenkebevilling varer frem til Dagny Haga rådmann Anne Sundøy juridisk konsulent

7 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Jakob Nielsen Øien Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: 223 U01 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 102/07 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Søknad fra Arctic Business Centre SUS datert Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Sak: Søknad om finansiell støtte - Arctic Business Centre SUS I. Saken gjelder: Saken gjelder søknad om støtte pålydende ,- til prosjektkostnader under planlegging og design av Arctic Business Centre. II. Sakens bakgrunn og fakta: Arctic Business Centre er en idé om et kontorbygg lokalisert til Storsvingen som skal tilby topp moderne kontorfasiliteter for bedrifter i petroleumsnæringen i Hammerfest. Tanken bak ideen er at dersom Hammerfest skal konkurrere med andre byer om å få flest mulig etableringer som følge av petroleumsvirksomheten, så må vi være konkurransedyktig på alle felt. Per i dag mangler Hammerfest kontorfasiliteter med tilrettelagt infrastruktur å tilby store selskaper som er på utkikk etter strategisk riktig plassert etableringssted for administrasjon. Oljeselskaper og store selskaper i leverandør-/serviceindustrien stiller meget høye krav til slike fasiliteter, og muligheter for synergieffekter er således viktig. Store fellesarealer, samarbeidsarenaer og mulighet for integrerte operasjoner er viktige elementer. Hovedprinsippet som vil ligge til grunn for utformingen av et slikt bygg, er at det skal gi mulighet for synergieffekter, i kombinasjon med mulighet for avskjerming og individuelle løsninger, noe Hammerfest ikke kan tilby i dag. Hammerfest kommune ved Rådmann, næringssjef og nordområderådgiver har siden lanseringen av ideen vært i dialog med Pro Barents AS om hvordan kommunen kan bidra til realiseringen av et slikt kontorbygg. I november 2006 innvilget Næringsfondsstyret fullfinansiering av et forprosjekt med budsjett på ,- som skulle utrede arealbehov på kort og lang sikt, lokalisering, behovet for nybygg m.m. Forprosjektet er gjennomført og konklusjonene er entydig i retning av behovet for et nytt moderne bygg som kan tilfredsstille petroleumsnæringens krav og gjøre Hammerfest konkurransedyktig også på dette feltet. Argumentasjonen for denne finansieringen var at den strategiske viktigheten av å kunne tilby slike fasiliteter slik at man kommer eventuelt konkurrerende etableringssteder i forkjøpet med tilretteleggingen.

8 Forprosjektet har resultert i ytterligere utvikling av konseptet, foreliggende illustrasjoner og oppstart av planlegging og samtaler med aktuelle leietakere. Arctic Business Centre SUS (heretter kalt ABC SUS) er under stiftelse med tre aksjonærer: Hammerfest Næringsinvest AS (32,5 %), Pro Barents AS (32,5 %) og Hammerfest Næringshage AS (35 %). Selskapet vil bli stiftet i løpet av august måned, og vil i prosjektets neste fase produsere et konsept som er konkret nok til å tiltrekke seg intensjonsavtaler med sentrale leietakere og kapital fra investorer. Denne fasen innebærer den tekniske prosjekteringen av bygget gjennomført av arkitekt og ingeniør, og har et budsjett pålydende ,- som fordeler seg slik: Kostnader Innleie av prosjektledelse ,- Innleie av arkitekt ,- Innleie av ingeniør ,- Reisekostnader ,- Administrasjonskostnader ,- Kontorkostnader ,- Totale kostnader ,- Utgiftene planlegges finansiert gjennom aksjeeiernes kapitalinnskudd og tilskudd fra Hammerfest kommune fordelt som følger: Hammerfest kommune (tilskudd) ,- Pro Barents AS ,- Hammerfest Næringsinvest AS ,- Total utviklingskapital ,- Søker opplyser om at det også vil søkes om ytterligere dekning av plankostnader av SIVA, Innovasjon Norge, oljeselskapene m.m. i prosjektets realiseringsfase. Hovedfinansiering av byggekostnader tenkes gjort ved innbetaling av ny aksjekapital gjennom utvanning av dagens eierskapsstruktur. Dette må gjøres for å få inn eiere med kapital nok til å stille med egenandelen til lån for byggekostnader. Prosjektet tenkes gjennomført med følgende framdriftsplan: April juni 2007 August 2007 August des August des Desember 2007 Desember 2007 Desember 2007 Mars 2008 Des mai 2008 August 2008 Desember 2009 Konseptutvikling, finansiering og innslag mot leietakere Intensjonsavtaler med sentrale leietakere Planlegging av konsept for drift og arbeid mot leietakere Utvikling av sentret Reguleringsplan Storsvingen vedtatt Beslutning om oppstart detaljprosjektering bygg Etablering av dagens SUS som utbygger Finansiering av byggeprosjekt Detaljprosjektering av bygg og prosess mot entreprenører Oppstart bygging Ferdigstillelse av bygg

9 Kontorarealer i Hammerfest Hammerfest er i besittelse av Norges største næringshage med et totalt utleieareal på ca 2375 som er utleid. Næringshagen har også store problemer fordi bedrifter som har ønsker om å ekspandere blir forhindret av at de ikke har arealer. Det finnes ingen kontorbygg tilgjengelig i Hammerfest i dag som tilfredsstiller kravene fra dagens aktører innenfor petroleumsnæringen. III. Rådmannens vurdering: Det er etter Rådmannens mening to elementer som er gjenstand for vurdering i denne saken. Det ene gjelder hvorvidt Hammerfest kommune skal bidra til gjennomføringen av dette prosjektet, og det andre går på i hvor stort monn man eventuelt skal bidra. Kommunalt tilskudd til ABC SUS Med hensyn til det første elementet er det viktig å bemerke at realiseringen av et slikt senter vil være i tråd med kommunens målsetninger om å etablere Hammerfest som det største og viktigste sentrum for petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Kommunen har jobbet hardt de siste årene for å nå denne målsetningen, men enda er det et stykke igjen. Flere andre byer konkurrerer om oljeselskapenes gunst; både Kirkenes og Alta er for eksempel reelle konkurrenter. I forhold til Enis etablering av driftsadministrasjon for Goliat og regionkontor for aktivitet i nord er særlig Alta en sterk konkurrent. Byggingen av topp moderne fasiliteter for deres etableringer vil i så måte være et stort konkurransefortrinn overfor Alta. Generelt er etablering av flest mulig bedrifter i service- og leverandørindustrien er også av stor viktighet dersom Hammerfest vil etablere seg som en fullverdig petroleumsklynge i nord. Byggingen av ABC vil gi sannsynligvis Hammerfest et konkurransefortrinn i forhold til andre byer i Nord-Norge gjennom at man står klar med infrastruktur forut for etableringen og dermed har noe å tilby forut for etterspørselen. Det er ikke tvil om at etterspørselen etter slik infrastruktur vil øke de neste 5-10 årene. Allerede i dag har bedrifter med behov for så mye som nye kontorplasser signalisert sin interesse. Generelt sett vil byggingen av et slikt senter bidra til flere bedriftsetableringer i Hammerfest. Dette fordi ABC SUS vil drive aktiv rekruttering for å dra i land leiekontrakter. Da Hammerfest Næringshage var i den samme fasen bidro deres rekruttering til at bedrifter som ikke i utgangspunktet hadde planlagt etablering i Hammerfest gjorde det like vel (totalt 22 nye bedrifter fra 2003 til 2006). Byggingen av sentret vil dermed ha en positiv effekt utover tilbudet i seg selv. Det vil også komme næringslivet som helhet til gode fordi det gjennom felles lokalisering av petroleumsrelatert næringsliv til Storsvingen vil frigjøre lokaler for andre bedrifter i Hammerfest Næringshage. Et annet element som styrker argumentasjonen er at det i vilkårene for innføring av eiendomsskatten er klart uttrykt at noe av midlene skal bidra til videreutvikling av næringslivet. Realiseringen av ABC vil være et stort bidrag i så måte som vil vise at kommunen fortsatt ønsker å satse stort på strategisk utvikling utover strategisk utviklingsfond. På den andre siden kan det på prinsipielt grunnlag stilles spørsmål ved hvorvidt det er kommunens oppgave å finansiere denne type prosjekter. Det innebærer en viss risiko å gå inn med tilskudd av denne størrelse i et utvidet forprosjekt som i utgangspunktet bare skal legge til rette for realiseringen av prosjektet. Midlene som finansieringsplanen over viser til, skal gå

10 til fase to av et prosjekt som med utgangspunkt i framdriftsplanen over har langt igjen før beslutningen om byggingen blir fattet (rundt årsskiftet 07/08). Utover de økonomiske forutsetningene, er det en forutsetning at ABC SUS klarer å tiltrekke seg investorer som vil finansiere byggingen, noe som stiller store krav til den kommende prosjekteringsfasen. Det vil si at det er vanskelig å tiltrekke seg investorer i prosjektets nåværende fase, noe som gjør at ABC SUS trenger støtte til å utvikle prosjektet til et nivå som gjør det interessant for potensielle investorer. Gitt den strategiske betydningen av realiseringen av prosjektet er det derfor Rådmannens vurdering at dette er en risiko som kommunen bør ta. Et tilskudd fra kommunen vil framskynde prosjektet og øke sjansene for at gjennomføringen bil vellykket. Det er heller ikke irrelevant hvem som finansierer prosjektet. Dersom en gitt investor går inn og finansierer prosjektet i en så tidlig fase vil vedkommende kunne legge store føringer på prosjektet og dermed gå på akkord med hovedintensjonen i prosjektet. Prosjektet er for lokalt til at Innovasjon Norge har interesse av å finansiere det, mens det for Finnmark fylkeskommune ikke er i henhold til politiske prioriteringer. Det er imidlertid i høyeste grad i henhold til Hammerfest kommunes politiske prioriteringer, noe som peker i retning av en positiv innstilling. Rådmannen anerkjenner at det er risikokapital som kommunen i første omgang ikke får noe tilbake for. Likevel er prosjektet såpass viktig for å realisere kommunens målsetninger, at kommunen ikke bør sitte på sidelinjen å vente på at andre skal løfte prosjektet ut av startgropen. Kommunen bør ta risikoen og vise at tilrettelegging for petroleumsvirksomheten fortsatt er en prioritert oppgave. Tilskuddets størrelse Med utgangspunkt i finansieringsplanen over går det fram at ABC SUS skal bruke kr ,- på prosjektets neste fase. Deres utgangspunkt er selskapets kapitalbase på kr ,- bestående av kapitalinnskudd fra de to eierne Pro Barents AS og Hammerfest Næringsinvest AS, hver av dem med kr ,- I utgangspunktet er prosjektets strategiske betydning så viktig, at søknaden burde innvilges i sin helhet. Imidlertid er det viktigst at selskapet gis mulighet til å realisere prosjektet slik at man løfter det frem til et stadium hvor det er mulig å få inn investorer. Det vil si at man gjennom å fylle gapet mellom eiernes kapitalinnskudd og budsjettet for prosjektet i stor nok grad bidrar til å framskynde realiseringen av bygget. En slik innstilling vil gjøre at det nyetablerte selskapet må bruke all sin aksjekapital til prosjektet, noe som kan innebære en hvis risiko, men selskapet er for det første opprettet til det formålet å gjennomføre prosjektet. For det andre er eierne kapitalsterke aktører, som ikke vil la prosjektet falle dersom det skulle oppstå uforutsette utgifter. Oppsummert er det derfor Rådmannens vurdering at kommunen i høyeste grad vil være tjent med å gi ABC SUS tilskudd til gjennomføring av prosjektet. Beløpets størrelse bør settes til 20 % av prosjektets kostnad, inntil kr ,-. På den måten vil kommunen gi et solid bidrag til utvikling av byens næringsliv generelt og Hammerfest som petroleumsklynge spesielt. IV. Rådmannens forslag til vedtak:

11 Hammerfest kommunestyre slutter seg til Rådmannens vurdering, og gir tilskudd på 20 % av prosjektets totale kostnad, inntil kr ,-. Beløpet utbetales ikke før stiftelsen er gjennomført og selskapet er etablert som Arctic Business Centre AS, og utgiftene til prosjektkostnadene er dokumentert. Beløpet belastes likviditetsreserven. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Sektorleders underskrift

12 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond Rismo Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: x Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: 614 U64 &52 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 103/07 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Strategiplan for Nye Isbjørnklubben Søknad om bidrag fra Hammerfest Eiendom Svar på søknad fra Hammerfest Eiendom KF Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Søknad om bidrag til Isbjørnklubben I. Saken gjelder: Isbjørnklubben søker om bidrag fra Hammerfest Eiendom KF i form av: - Sletting av tidligere opparbeidet gjeld - Reduksjon av husleie - Utsettelse av husleie Ref: Saknr 03/00208 Omorganisering av Hammerfest Eiendom AS til kommunalt foretak Saknr 06/02178 Søknad om tilskudd Isbjørnklubben Saknr 03/01610 Hammerfest Eiendom KF Deltagelse i finansiering av lokaler til Isbjørnklubben Saknr 01/03361 Omdannelse av Isbjørnklubben til stiftelse invitasjon til tegning av andeler II. Sakens bakgrunn og fakta: Isbjørnklubben søkte i desember 2006 om egenkapitaltilskudd på kr for delfinansiering av den nye utstillingen og de nye lokalene fra Hammerfest Kommunes strategiske utviklingsfond (jfr. Sak 128/06). Bakgrunnen for søknaden var den økonomiske situasjonen til Isbjørnklubben med negativ egenkapital samt negative driftsresultater for 2005 og 2006 med betydelig beløp. For å avhjelpe Isbjørnklubbens økonomiske situasjon vedtok Hammerfest formannskap; Hammerfest formannskap slutter seg til følgende tiltak: 1. Hammerfest formannskap innvilger på dette tidspunktet Isbjørnklubben økonomisk støtte på kr ,- 2. Hammerfest Kommune vil inngå et samarbeid med Isbjørnklubben, samt andre aktører, om å legge et strategisk grunnlag for videre drift. Hammerfest Kommune vil når en reell strategi og handlingsplan foreligger vurdere tilrettelegging for økonomisk støtte til Isbjørnklubben 3. Hammerfest Kommune gjennomgår kommunens rolle i hvordan organiseringen av kommunens reiselivsoppgaver løses. Tiltaket innarbeides i strategisk næringsplan.

13 Isbjørnklubben har i etterkant av bevilgningene søkt Hammerfest Eiendom KF om økonomisk bidrag i form av sletting av opparbeidet gjeld, reduksjon av husleie og utsettelse av husleie. Søknaden til Hammerfest Eiendom KF er en del av refinansieringsprosessen ettersom Hammerfest Eiendom KF står for en stor del av leverandørgjeldsposten. Dagens styre i Isbjørnklubben: Gudrun Rollefsen Leder Alf Kirkesæther Nestleder Lill-Gunn Kivijærvi Arne Reiertsen Hans Edvard Bentsen Vara: Tor-Harry Bjørn Vara: Hans Morten Olafsson Hammerfest Eiendom KF: Hammerfest Eiendom KF er et kommunalt foretak opprettet etter kommunelovens kapitel 11. Dette medfører at Hammerfest Eiendom KF er ikke en selvstendig juridisk person, men handler på vegne av kommunen innenfor det ansvarsområdet kommunestyret fastlegger når det vedtar vedtekter for det kommunale foretaket. Foretaket er en del av kommunens virksomhet, og kommunestyret er foretakets øverste myndighet. Som eier av foretaket hefter kommunen for foretakets forpliktelser. Foretaket ledes av et styre som velges av kommunestyret, og en daglig leder som normalt ansettes av foretakets styre. Styret har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Kommunestyret kan begrense foretaksledelsens myndighet gjennom fastsettelse av økonomiske rammer for foretakets drift og ved sin instruksjonsmyndighet. I kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak er det lagt stor vekt på å skape klare ansvarslinjer. Foretakets styre er underordnet kommunestyret, og foretakets daglige leder skal være underordnet foretakets styre. Instruksjons- og omgjøringsmyndighet tilligger kommunestyret alene, og kommunens rådmann kan i alminnelighet ikke instruere foretakets ledelse. Fordi rådmannen imidlertid fortsatt har totalansvaret for kommunens administrative funksjoner, har rådmannen rett til å legge fram en sak som er eller har vært til behandling i foretaket, for kommunestyret med sin innstilling. I slike tilfeller kan rådmannen instruere foretakets ledelse om utsatt iverksetting av vedtak truffet av foretakets styringsorganer. Når Rådmannen har truffet vedtak om utsatt iverksettelse, kan ikke vedtaket settes i verk før saken er behandlet av kommunestyret, og dette ev. har har gitt sin tilslutning til vedtaket eller omgjort det. Avtaleforhold: Isbjørnklubben har i dag en husleieavtale med Hammerfest Eiendom KF som utgjør NOK per år. Den kontraktsfestede leietiden utløper 31. oktober Grunnlaget for husleien er Hammerfest Eiendom KF`s husleie til FFR/Connex på NOK , kapitalkostnader av investering/oppgradering av lokalene på NOK utført av Hammerfest Eiendom KF samt vedlikehold og driftsutgifter. Isbjørnklubben har opparbeidet seg gjeld gjennom ikke betalt husleie i 2006 på NOK

14 Bakgrunn for avtalen var at ettersom Isbjønklubben er en stiftelse uten mulighet for å pantsette utstillingen, hadde klubben problemer med finansieringen av ombygging av lokalene. Hammerfest Eiendom KF inngikk da et samarbeid med Isbjørnklubben der Hammerfest Eiendom KF er leietaker hos FFR, finansierte ombygging av lokalene og videreleier lokalene til Isbjørnklubben. Med bakgrunn i dagens husleieavtale med Hammerfest Eiendom KF søker Stiftelsen Isbjørnklubben; 1) Sletting av opparbeidet gjeld (2006) NOK ) Reduksjon av husleie til kr NOK pr/år 3) Betalingsutsettelse av ny husleie på 50 % NOK pr/år i 3 år fremover *Betalingsutsettelsen (pkt 3) opparbeides som ny leverandøgjeld tilsvarende NOK , som foreslås nedbetalt over 4 år ( ). Totalt søker Isbjørnklubben i løpet av de neste 3 år NOK ) Sletting av opparbeidet gjeld NOK ) Reduksjon av husleie NOK ) Betalingsutsettelse av ny husleie NOK (+ evt leiereguleringer og rentejusteringer) Samtidig som reduksjon av husleie ned til NOK vil videreføres årlig. Vedtak fra styret i Hammerfest Eiendom KF i forhold til søknad fra Isbjørnklubben: Søknad oversendes Hammerfest Kommune ved Rådmannen med henvisning til formannskapssak 128/06 Vi finner det riktig at støtte/bidrag til Isbjørnklubben fra kommunen blir koordinert, og at det ikke er en oppgave for oss å gi slike bidrag Regelverk angående offentlig støtte. EØS-avtalens regler om offentlig støtte forbyr i utgangspunktet driftsstøtte. Det foreligger imidlertid visse begrensede unntak fra dette forbudet i forbindelse med støtte til regional utvikling, miljøtiltak, krise og omstrukturering, og sysselsetting og opplæring. Bagatellmessig støtte kan i prinsippet ytes som driftsstøtte i og med at slik støtte som hovedregel kan ytes uten begrensninger. Denne type driftsbidrag som Isbjørnklubben søker vil direkte berøre EØS-avtalens artikkler som omfatter bestemmelsene om offentlig støtte. I henhold til EØS-avtalens artikkel 61(1) omfattes støttebestemmelsene av avtalen hvis følgende vilkår er oppfylt. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylt vil ikke støtten komme i konflikt med EØS-regelverket: 1. Støtten må være gitt av staten eller av offentlige midler i enhver form (offentlig støtte). 2. Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen. 3. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer.

15 4. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene (avtalepartene). Unntaket, slik driftestøtte Isbjørnklubben søker om, er bagatellmessig støtte som er en definert nedre terskelverdi for hva som regnes som konkurransevridende støtte. Støtte under denne terskelverdien er fritatt for meldeplikt til ESA. Grensen som definerer bagatellmessig støtte er p.t Euro, tilsvarende NOK ( ) over 3 år. Det poengteres at det ikke dreier seg om statsstøtte når ny kapital tilføres på betingelser som ville blitt akseptert av en privat investor som foretar sine transaksjoner på normale markedsøkonomiske vilkår. III. Rådmannens vurdering: Saken fremmes for kommunestyret med bakgrunn i vedtak i Hammerfest Eiendom KF. I mai 2005 flyttet Isbjørnklubben i nye lokaler i FFR-bygget hvor Isbjørnklubben framleier fra Hammerfest Eiendom KF. Hammerfest Eiendom KF har tatt en betydelig investering i oppgradering av lokalene som Isbjørnklubben betaler for gjennom husleie. Bakgrunn for Hammerfest Eiendom KF`s deltagelse i finansieringen av lokalene til Isbjørnklubben ble fremmet for formannskapet i saknr 03/01610, dato I sakens vurdering fremkommer det at Hammerfest Eiendom KF`s samarbeid med Isbjørklubben ligger utenfor foretakets primæroppgaver, dog beslektes til disse, og følgende avklaringer skulle foretaes før beslutningsgrunnlaget kunne foreligge: 1) Kvalitetssikre kostnadsoverslag, og gjøre bedriftsøkonomiske vurderinger av leieforhold i forhold til Isbjørnklubbens betalingsevne. 2) Risikovurdering. 3) Vurdere juridiske bindinger/forpliktelser mellom Hammerfest Eiendom og Isbjørnklubben i forbindelse med leieavtale. 4) Forhandle om og utarbeide langsiktig leieavtale med FFR med oppsigelses- og opsjonsmuligheter. 5) Finansiering Dersom det, etter disse avklaringer, ble vurdert at det var forretningsmessig forsvarlig for Hammerfest Eiendom KF å inngå samarbeid kunne de delta i dette prosjektet. Hammerfest Formannskap stilte seg positivt til at KF Hammerfest Eiendom inngikk samarbeid med Isbjørnklubben for vurdering av forretningsmessige aspekter med tanke på leie og ombygging av lokaler i FFR s administrasjonsbygg for videreutleie til Isbjørnklubben. Ettersom Hammerfest Eiendom KF skulle gjøre bedriftsøkonomiske vurderinger av leieforholdet til Isbjørnklubben basert på Isbjørnklubbens betalingsevne, kan ikke Hammerfest Eiendom KF fraskrive seg all ansvar i forhold til økonomisk bidragshjelp til Isbjørnklubben. Man bør også stille spørsmålstegn ved grunndigheten av vurderingene som ble gjort, ettersom Isbjørnklubben allerede første driftsår hadde et underskudd på NOK. Under spørsmålet om Hammerfest Eiendom KF`s økonomiske bidrag oppfyller EØS-avtalens art 61(1), er det klart at punkt 1, 2 og 3 oppfylles. Når det gjelder vilkår 4, «påvirkning av samhandelen», menes muligheten for at støtten kan påvirke konkurransen mellom potensielle konkurrenter i andre EØS-land tilstrekkelig. Det skal med andre ord lite til før slik påvirkning

16 anses å foreligge når først konkurransevridning er konstatert. Samtidig er det uklart i hvilken grad støtte til Isbjørnklubben, en lokal stiftelse, påvirker samhandelen i EØS-land tilstrekkelig. Det er derfor uklart om økonomisk bidrag til Isbjørnklubben oppfyller EØS-avtalens artikkel 61(1), og bør derfor ligge under terskelverdien på Euro uten notifisering av tilskuddet. Søknaden om økonomisk bidrag fra Hammerfest Eiendom KF har en minimum antatt verdi de neste 3 år på NOK , og tatt med i betrakning formannskapets bevilgning på NOK utbetalt jan 2007, ligger dette beløp over bagatellmessig støtte i henhold til EØS regelverket. I hvilken grad fritak for arbeidsgiveravgift også omfattes av offentlig støtte er også uklart, og derfor anbefales det en notifisering hvis omsøkt størrelse innvilges. Prosessen for notifisering til ESA har en gjennomsnittlig behandlingstid på 3-4 mnd fra søknaden er gitt departementet. En ESA-godkjenning av støtten vil ikke beregnes med i fremtidig offentlig støtte til Isbjørnklubben som kan berøres av bagatellmessig støtte. Når det gjelder den økonomiske vurderingen av søknaden fra Isbjørnklubben kommer det klart frem at uten betydelig økonomisk drahjelp vil Isbjørnklubben ikke klare å drive klubben og må enten slås konkurs eller innstille driften. Konsekvensen av dette vil være at utstillingen vil tilfalle Hammerfest Kommune, og Hammerfest Eiendom KF mister en leietaker i spesialtilpassede utstillingslokaler. Dette medfører at Hammerfest Eiendom KF vil sitte igjen med et stort lån samt tapt opparbeidet gjeld fra Isbjørklubben. På den andre siden vil praksisen ved inngåelse av omsøkt bidrag til Isbjørnklubben være tilnærmet lik. Opparbeidet gjeld vil være tapt og husleiedekning til lånet vil falle bort. En reduksjon av årlig husleie til NOK vil også bety at Hammerfest Eiendom KF ikke vil dekke egen husleie til FFR på lokalene. Av denne grunn anbefales ikke inngåelse av omsøkt avtale, men Hammerfest Eiendom KF bør gå i diskusjon med Isbjørnklubben angående husleieandelen som innebærer nedbetaling av lånet. Ettersom Hammerfest Eiendom KF i en slik diskusjon vil opptre som en investor med risikoen for betydelige tap som utgangspunkt, vil det ikke være i strid med EØS-avtalens statsstøtteregler. I forhold til vedtaket i formannskapet (sak 128/06) ble det i tillegg til støtten på NOK vedtatt at Hammerfest Kommune skulle inngå et samarbeid med Isbjørnklubben, samt andre aktører, om å legge et strategisk grunnlag for videre drift. Dette ble ikke fulgt opp tilstrekkelig med grunn i at Hammerfest Kommune ikke har tatt stor del i utarbeidelsen av det strategiske dokumentet. Næringssjefen hadde oppfølgingsmøte med Isbjørnklubben i begynnelsen av januar, der ulike momenter ble diskutert. Men det strategiske dokumentet er utarbeidet av styret i Isbjørnklubben uten Hammerfest Kommunes deltagelse. Bakgrunnen for Hammerfest Kommunes manglende deltagelse i utarbeidelsen av dokumentet ligger i at Hammerfest Kommune ikke har utnevnt representant i Isbjørnklubbens styret. Dette selv om Hammerfest Kommune ved tegning av andeler i stiftelsen har mulighet til å utpeke ett styremedlem i Isbjørnklubben. Ved neste årsmøte anbefales det at kommunen benytter seg av denne muligheten da det vil øke muligheten for strategisk påvirkning. I samme punktet i vedtaket ville Hammerfest Kommune, når en reell strategi og handlingsplan forelå, vurdere tilrettelegging for økonomisk støtte til Isbjørnklubben. Slik strategidokumentet foreligger nå ligner det mer på en tiltaksplan for å forbedre klubben enn en handlingsplan om hvordan komme seg ut av dagens økonomiske situasjon. Handlingsplanen beskriver en rekke tiltak som vil påføre en del kostnader, men det fremkommer ikke hvordan tiltakene skal finansieres, og av hvem. Det kommer heller ikke

17 frem noen kostnadseffektiviserende tiltak som kan avhjelpe Isbjørnklubbens økonomiske situasjon. Det positive som kan trekkes frem er et sterkere ønske om mer kontakt med Hammerfest Turist AS. Dette både i profilering, medlemspleie og kunnskapsformidling. Oppsummert vil ikke Hammerfest Kommune vurdere tilrettelegging for økonomisk støtte på bakgrunn av strategidokumentet slik det foreligger nå. Isbjørnklubben bør se på dagens økonomiske situasjon, og komme opp med en handlingsplan i forhold til dette. Her anmodes det fra Hammerfest Kommune en strekere samarbeid med Hammerfest Turist AS, og muligheter for samlokalisering for kostnadsbesparelse bør vurderes. Punkt 3 i vedtaket fra formannskapet går inn på kommuens rolle i hvordan organiseringen av kommunens reiselivsoppgaver løses. Dette vil være et sentralt tema i strategisk næringplan, planlagt ferdigstilt i løpet av høsten. Kommunen har i dag en avtale med Hammerfest Turist AS som gjelder ivaretagelsen av Hammerfest Kommunes reiselivsoppgaver. Dette være seg helårlig turistinformasjon, vertskapsfunksjoner, produktutvikling og markedsføring. Hammerfest Turist AS utfører oppgavene til en årlig kostnad på NK og avtalen har en varighet ut Hvordan Hammerfest Kommune ønsker at disse arbeidsoppgavene løses etter opphør av gjeldende avtale med Hammerfest Turist AS vil administrasjonen komme tilbake til. Dagens situasjon viser imidlertid at Hammerfest Kommunes har et betydelig økonomisk engasjement i 2 reiselivsbedrifter med begrenset økonomi. Hammerfest Kommune ser det som svært ønskelig at Isbjørnklubben og Hammerfest Turist AS ser på mulighet for et tettere samarbeid med mulig samlokalisering. Dette vil medføre en mulighet for deling av ressurser, som muliggjør en mer effektiv drift av selskapene. I tillegg må kommunen i likhet med næringsaktørene innen reiseliv være i forkant av utviklingen for å møte forventde utfordringer på en strategisk riktig måte. Med dette som utgangspunkt bør politisk ledelse og/eller administrasjon være reprensentert i de styrende organer. Rådmannens vurdering og innstilling til Hammerfest kommunestyre blir derfor tredelt, ettersom det ansees som en reel mulighet for Isbjørnklubben å bli levedyktig igjen. En reforhandlet husleieavtale med Hammerfest Eiendom KF, avtaler med store reiselivsaktører som Hurtigruten og ulike bussaktører og en mer kostnadseffektiv drift vil kunne styrke Isbjørnklubbens muligheter for å overleve. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre slutter seg til følgende tiltak: 1. Hammerfest Eiendom KF åpner for diskusjon med Isbjørnklubben om en ny husleieavtale. Hammerfest Eiendom KF skal i diskusjonen opptre som en investor der utgangspunkt for ny avtale baserer seg på eksisterende avtale med FFR, eksisterende lån samt risiko for tap ved innstilling av Isbjørnklubben. 2. Administrasjonen i Hammerfest Kommune utformer et skriv til Isbjørnklubben der de ber om en handligsplan som beskriver hvordan Isbjørnklubben skal komme seg ut av dagens økonomiske situasjon. Administrasjonen oppfordrer også til et tettere samarbeid med Hammerfest Turist AS der muligheter for samlokalisering blir belyst. Hammerfest Kommune vil når en handlingsplan foreligger vurdere tillrettelegging for økonomisk støtte til Isbjørnklubben. 3. Hammerfest kommune skal være representert i de styrende organer i Isbjørnklubben og Hammerfest Turist AS.

18 Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Sektorleders underskrift

19 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Gerd Hagen Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: C55 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 059/07 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning /07 Styret for Miljø og Utvikling /07 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Ingen Saksdokumenter ikke vedlagt: Detaljplaner for istandsetting av området rundt Meridianstøtta Sak: Verdensarven Meridianstøtta; istandsetting av området Verdensarven Struves meridianbue med endepunktet Meridianstøtta; istandsetting av området, behov for ekstrabevilgning i 2008 I. Saken gjelder: Som følge av at Struves meridianbue, med endepunktet Meridianstøtta, er innskrevet på UNESCOs liste over verdens kulturarv (juli 2005), har Hammerfest kommune vedtatt å forskjønne området rundt Meridianstøtta i h.h. til tidligere vedtatte skisser. Det er videre vedtatt at planene skulle realiseres i løpet av 2006 og 2007 hvor resterende kostnader og finansiering skulle innarbeides i budsjettet for Detaljprosjektering og kostnadsberegning er utført høst/vår 2006/2007 og har gitt som resultat økte kostnader i forhold til tidligere stipulert. II. Sakens bakgrunn og fakta: Kommunestyret vedtok i møte følgende vedr. "Forskjønning av området rundt verdensarvobjektet Meridianstøtta, forslag til investering og finansiering.": "Hammerfest kommunestyret tiltrer administrasjonens forslag til forskjønning rundt Meridianstøtta i h.h. til fremlagte planer og ber om at planene realiseres i løpet av 2006 og 2007 hvor resterende kostnader og finansiering som foreslått i 2007 innarbeides i budsjettet for dette året." Som kjent ble det en internasjonal markering 17. juni 2006 av hele Struves meridianbue og i Hammerfest var det endepunktet Meridianstøtta som ble markert med kyst- og fiskeriminister Helga Pedersen i spissen.

20 Til denne markeringen nådde vi å bli ferdig med det arbeid som var planlagt nærmest rundt Meridianstøtta; steinlegging av "globusen", grusing, HC-adkomst, tilsåing og planting av trær mot v.g. skole og oppsett av midlertidig stativ m/informasjonskilt. Videre planer for gjennomføring er bygging av en åpen informasjonskiosk hvor info.skiltene skal plasseres, ny trapp og sti -(målelinje) opp fra parkeringsplassen, forskjønning av veien opp Støttabakken, belysning av området og forskjønning av eksisterende murer mot parkeringsplassen m.m. Hele området er fredet med hjemmel i lov om kulturminner 15 og 19 jf. 22. Derfor gjøres dette arbeidet i nært samarbeid med Riksantikvaren og her siteres en uttalelse av fra Riksantikvaren v/trond Taugbøl: "Jeg synes det var flere gode ideer (bl.a. målelinjene i gangveien) og åpenbart legges det opp til høy kvalitet. Det er viktig at kvalitetsnivået holdes også gjennom anleggsfasen, i utførelsen av arbeidene. Når det gjelder treplantingen antar jeg det er slik at den ikke kommer i veien for noen viktig siktlinje fra støtta (mot Håja for eksempel). Jeg ser fram til å følge denne saken videre!" Stipulerte kostnader pr. mai 2006 (eskl. mva og reserver): Anleggskostnadene, stipulert i h.h. t/skisser kr ,- Landskapsarkitekt kr ,- Nytt bladgull på Meridianstøtta i 2006 kr ,- Gjennomført Arrangementet 17.juni 2006, stipulert til kr ,- Gjennomført Informasjonstavler t/ info.kiosk i 2006 kr ,- Gjennomført Veivisningskilt kommunal vei kr ,- Midlertidig utf. Totale budsjetterte utgifter kr ,- Herav brukt inntil kr ,- i 2006 (spesifisert regnskap er ikke tilgjengelig da det ligger innenfor parkvesenets samlede forbruk for 2006). Kommunestyrets vedtak om å avsette investeringsmidler i 2007 er ikke fulgt opp. I vinter (06 07) har parksjef og kultursjef jobbet videre sammen med landskapsarkitekt Aurora Landskap fra Alta med å videreutvikle skissene til konkrete prosjekteringsplaner for forskjønningen som er av typen anleggsgartnerarbeid. En anleggsgartner har utført det arbeid som til nå er gjort rundt støtta og det er av Riksantikvaren godkjent med god karakter. Anleggsgartneren har videre kostnadsberegnet (anbudspris) gjenstående arbeid til kr ,- inkl. mva og 5 % reserver. Dette er en kostnad som er betydelig høyere enn hva det tidligere (våren 06) er kalkulert med. I tillegg kommer honorar til LARK og kommunal veivisningsskilt. (Det skal inngås et samarbeid med Statens vegvesen om veivisnings- og opplysningsskilt langs riksveiene som de betaler. Skilter vil være på plass i 2008) Finansieringsplan pr Hammerfest kommune kr ,- kr. 0,- (kr ,- i 2006 og kr ,- i 2007) Riksantikvaren, bevilget tilskott ( ) kr ,- (omsøkt kr ,-)

21 Oljeselskapet ENI Norge, gitt tilskott kr ,- > overført (utbetalt til kommunen i 2006) Sum kr ,- kr ,- Gjenstående kostnader for realisering av detaljplanene, utarbeidet av Aurora Landskap, er kr ,- inkl. mva, 5 % reserver, honorar LARK og permanente skilter kommunal vei. Finansiering er for 2007 kr ,-. Manglende finansiering er kr ,-. Justert finansieringsplan blir: Riksantikvaren, bevilget tilskott ( ) kr ,- Oljeselskapet ENI Norge, gitt tilskott, overført til kr ,- Låneopptak kr ,- Sum kr ,- kr ,- Totalt inkl. tilskott kr ,- Årsaken til økte kostnader for gjenværende del av forskjønningsprosjektet er: Skissene som lå til grunn for kommunestyrets vedtak i mai 06 hadde kun en stipulert kostnad basert på de fremlagte skissene. Belysning var ikke tatt med. Det viser seg at mva og reserver ikke var tatt med. Planene er detaljprosjektert, nå også med belysning i kiosk, langs trapp og sti, samt rundt selve Meridianstøtta. Belysning er tatt med bla i h.h. til vedtatt Hammerfest lysplan (april 2007). Anbudspris for belysning inkl. mva og 5 % reserver er kr ,-. I tillegg vet man at kostnadsnivået i Hammerfest generelt er høyt. Som følge av den totale kostnaden på prosjektet må dette prosjektet ut på anbudskonkurranse i h.h. til de offentlige anskaffelsesreglene. Av den grunn, samt manglende finansiering, blir prosjektet forsinket. Utlysning av anbud, kontrahering av entreprenør og utførelse av betongarbeider foreslås utført høsten 2007 med ferdigstillelse av arbeidet våren 2008, før turistsesongen. III. Rådmannens vurdering: Struves meridianbue med endepunktet Meridianstøtta på Fuglenes i Hammerfest har oppnådd den høyeste internasjonale status som er mulig for et kulturminne å oppnå: innskrivning på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Det er kun 7 verdensarvsteder i Norge, hvilket betyr at vi er i et ekslusivt selskap. Hammerfest kan derfor påregne økt besøk og større oppmerksomhet både fra tilreisende turister og internasjonale media. Allerede er det grupper av forskjellige slag som besøker verdensarvstedene generelt og Struves meridianbue (hele målelinja fra Ismail til Hammerfest) spesielt. Hammerfest som vertskommune for endepunktet Meridianstøtta, med den nye verdensarvstatusen, gir en forpliktelse for kommunen å presentere Meridianstøtta med god tilgjengelighet og en høy estetisk kvalitet på selve støtta og området rundt.

22 De planer som nå er ferdig prosjektert vil bidra til å sikre god tilgjengelighet, høy kvalitet og en god opplevelse ev verdensarven. Ved å følge opp Hammerfest Lysplan med belysning rundt Meridianstøtta øker vi tilgjengeligheten og gir muligheten til å oppleve verdensarven også i mørketida som et flott landemerke i byen. Det må allikevel bemerkes at den samlede kostnaden for prosjektet ble i høyeste laget. Det er mulig å gjøre en besparelse ved å ta vekk belysningen, men det vil forringe kvalitet og opplevelsen av Meridianstøtta i mørketiden og kan derfor ikke anbefales. Rådmann tilrår gjennomføring av planene til den kostnad som nå foreligger. Det anbefales også at arbeidet igangsettes høsten 2007, da man har midler gjennom tilskottet fra ENI Norge. Eksterne tilskott og momskompensasjon vil gi et betydelig bidrag til finansieringen. IV. Rådmannens forslag til vedtak: "Hammerfest kommunestyret tiltrer administrasjonens forslag til forskjønning av området rundt Meridianstøtta i h.h. til fremlagte prosjekteringsplaner. Kostnadsrammen settes til kr ,- inkl. mva, 5 % reserver og honorar til arkitekt. Forskjønningsarbeidet finansieres med bruk av eksterne tilskott på kr ,- og med kr ,- i låneopptak for Arbeidene igangsettes høsten 2007 innenfor en budsjettramme som er i h.h. til tilgjengelige midler, les eksterne tilskott. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Alf S Sakshaug Byggeprosjektsjef

23 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Gerd Hagen Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: 076 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 105/07 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Kartleggingsskjema for gave- og profilprodukter for Hammerfest kommune Forslag til 4 typer glassprodukter fra Hadeland Glassverk Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad av fra Per Arne Askeland Sak: Gaver og profilprodukter for Hammerfest kommune I. Saken gjelder: I samarbeid med ordfører, rådmann og formannskapssekretær er det utført en kartlegging av hvilke anledninger og type gave- og profilprodukter Hammerfest kommune har behov for. Det fremmes forslag til investering i et utvalg av gave- og profilprodukter kommunen kan bruke i årene fremover. II. Sakens bakgrunn og fakta: Hammerfest kommune er en offentlig institusjon som har vært og vil være i ulike situasjoner (jfr. representasjon/ gaver, profilering) hvor det er behov for å kunne gi gaver og profilprodukter. Utvalget av produkter har til nå vært meget beskjedent: (krystallvase -null opplag, byboka i 2 bind, bilde av Hammerfest 1890, plakett m/kommunevåpen, bordfane m/kommunevåpen, samt pins). Dette har resultert i unødvendig bruk av ressurser og kapasitet i mange anledninger for å finne ut hva som skal gis i gave- og profilprodukter, utover det som har vært tilgjengelig, for de ulike anledninger som har oppstått. I mange anledninger har vi ikke kunnet gi noe som helst. Noe av årsaken har også vært at kommunen ikke har hatt økonomi til slike formål. Hammerfest kommunes økonomi er mer positiv nå og vi har derfor utført en kartlegging av anledninger og derav hva som kan være aktuelt av type gave- og profilprodukter. Slik har vi fått systematisert behovet for og forslag til ulike typer produkter for Hammerfest kommune. Se vedlagte kartleggingsskjema m/forslag til gave- og profilprodukter. De gave- og profilprodukter som er brukt tidligere er beholdt med unntagen av bilde av Hammerfest Bilde foreslås tatt ut da det må betegnes som oppbrukt, ref. stort opplag og gitt til svært mange gjennom flere tiår.

Følgende tilleggssak ble ettersendt pr. e-post: 064/07 Søknad om serveringsbevilling Fuglenes Restaurant AS

Følgende tilleggssak ble ettersendt pr. e-post: 064/07 Søknad om serveringsbevilling Fuglenes Restaurant AS Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 27.08.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, nestleder Hanne

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Kommunestyresalen

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Kommunestyresalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Kommunestyresalen Dato: Mandag 27.08.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 10/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.08.05 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 10/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.08.05 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 10/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.08.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag 12.07.04 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 21.02.05 på tlf 78 42

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 08.02.2016 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært.

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært. Møteinnkalling 12/06 Ekstraordinært Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2013 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, kommunestyresalen Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 Formannskapet SKUDENES BRYGGERI AS SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 02.12.2015, saksnr. 34/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.10.2016 Referanse: 22589/2016 Arkiv: U62 Vår saksbehandler: Line Menes Trysilmatleveranse.no v/ Storsnes - salgsbevilling Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen,

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL SØR-AURDAL KOMMUNE 2930 BAGN SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL 30.06.2020 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 28.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: D. Ferkingstad (Ap) foreslo at adressen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoller fra møte og møte (sendt pr. E-post og

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoller fra møte og møte (sendt pr. E-post og Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.10.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 ordinært formannskapsmøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 ordinært formannskapsmøte Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 11:30 ordinært formannskapsmøte Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:... Telefonnr.:... Telefaksnr.:...

Detaljer

I tillegg vil elever fra Beilia skole orientere om tur med hvite busser til Auschwitz.

I tillegg vil elever fra Beilia skole orientere om tur med hvite busser til Auschwitz. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Forfall meldes snarest på tlf 78422507

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 2016-2020 I henhold til alkohollovens 1-7d Kommunestyrets vedtak i sak 94/16 15.12.2016 Handlingsplanen revideres ved behov og senest innen 01.04.2020 1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: 09.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf 78985320. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører(s)

Bjørn Iversen Ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.05.2016 OBS tirsdag Tid:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl, Unni

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Fauske kommune. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden. Firma: Side 0 av 9

Fauske kommune. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden. Firma: Side 0 av 9 Fauske kommune Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden Firma: Side 0 av 9 a) Dersom søker er en fysisk person oppgis: 1. Bevillingssøker:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato)

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig leder:

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 031/04-044/04 Dato: Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 031/04-044/04 Dato: Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 031/04-044/04 Dato: 17.09.2004 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 SKUDENES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Skriftlig møte/e-postmøte Dato: 06.12.2011 Tid: 12:00 Side 1 Saksnr. PS 39/11 Innhold SØKNAD OM SALGSBEVILLING - VINMONOPOLET Enebakk,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 15/2389 Saksnr.: Utvalg Helse og omsorgsutvalget Kommunestyret Møtedato ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE 20162020

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Orientering av helse og omsorgssjefen om inngåtte avtaler mellom Flesberg kommune og Vestre Viken HF i forbindelse med samhandlingsreformen.

Orientering av helse og omsorgssjefen om inngåtte avtaler mellom Flesberg kommune og Vestre Viken HF i forbindelse med samhandlingsreformen. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Kommunehuset Møtedato: ONSDAG 07.03.2012 kl. 13:00 Orienteringer: Orientering av helse og omsorgssjefen om inngåtte avtaler mellom Flesberg

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 06/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 07.05.2007 Tidspunkt: Kl. 08:30 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1374 ENDRING AV DAGLIG LEDER/SKJENKESTYRER - RESTAURANT SOPRANO AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1374 ENDRING AV DAGLIG LEDER/SKJENKESTYRER - RESTAURANT SOPRANO AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Torsdag 11.10.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00. Kommunestyret Kommunestyresalen, rådhuset

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Torsdag 11.10.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00. Kommunestyret Kommunestyresalen, rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, rådhuset Dato: Torsdag 11.10.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 5. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 5. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200000255-70 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 5. mars

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.09.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2016 2020 Side 2 Innhold Alkoholpolitiske retningslinjer... 1 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE 2016 2020 Vedtatt av kommunestyret den 26.5.16 i sak 16/53. 1. Formål Gjerstad kommune sitt overordnede mål med alkoholpolitiske retningslinjer er at

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.08.2017 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tom-Kristian Tommen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 04.03.2009 Møtested: Rådhuset lille festsal Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 12. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 18.10.11 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune Dønna kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person

Detaljer