Godt Nyttår! LOKALAVISA. VINN EN ipad 2! - Fikk tilbake stilling i Narvik - Årsmøte Reiseutjevning 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godt Nyttår! LOKALAVISA. VINN EN ipad 2! - Fikk tilbake stilling i Narvik - Årsmøte 2012 - Reiseutjevning 2011"

Transkript

1 LOKALAVISA Utgave 2 Lokalavisa, Norsk Fysioterapeutforbund avdeling nordland. Godt Nyttår! - Fikk tilbake stilling i Narvik - Årsmøte Reiseutjevning 2011 VINN EN ipad 2!

2 2 LOKALAVISA 3 Lederen har ordet. Styret i NFF avdeling Nordland vil gjøre litt stas på alle våre medlemmer i det nye året og presenterer en ny utgave av Lokalavisa. Arbeidet med denne blekka er spennende og gir oss mulighet til å synliggjøre saker og stoff som vi og medlemmene er opptatt av. Vår holdning er at økt kontakt med medlemmene, og økt synlighet og tilgjengelighet, er lik bedre medlemsservice. I tråd med dette har vi årlige turer rundt omkring i avdelingen, noe vi også planlegger i I fjor var vi i Mosjøen, i forbindelse med årsmøtet, og takker fysioterapeutene der for vertskapet. Året som har gått har på mange måter vært turbulent, men de store tingene skal skje i bydde blant annet på intern dramatikk når nytt takstsystem skulle avgjøres, finansieringsomleggingen ble atter begrenset, og det var oppstart av prosjektet som skal skape fremtidens NFF. Vi har også kommet syvmilssteg nærmere offentlig godkjent spesialistordning, og arbeidet som har vært lagt ned av NFFs politikere og lobbyister viste virkelig frukter i år. Dette er ikke vedtatt enda, men vi har fått stortinget med oss på denne ordningen blir samhandlingens år. Det blir en ny hverdag, og spennende tid, for oss fysioterapeuter. Økt press på kommunene og kortere liggetid på sykehusene er tilstander som skulle tale for økt satsing på offentlige og private fysioterapitjenester. Imidlertid er den nye reformen, og lovene som danner rammene for denne, såkalt profesjonsnøytrale. Dette er en utfordring vi må ta, og vise at samfunnet og befolkningen trenger de kvalitativt gode helsetjenestene som vi yter, og at vi kan bidra med vår kompetanse både i nødvendig forebygging, kurativ behandling og rehabilitering. Godt nytt år til alle våre 341 medlemmer og lykke til i 2012.

3 4 Fikk tilbake stilling i Narvik Årsmøte i NFF avd Nordland! LOKALAVISA 5 Leder Robert Grønbech Styremedlem Jan Magne Berglund Våren 2008 mistet fysioterapiavdelingen ved UNN Narvik en stilling. En vikar i stillingen var lovt jobben, men da oppsigelsen til den som da var i stillingen kom, ble stillingen dratt inn av ledelsen i Tromsø. Begrunnelsen var et balansekrav fra Helse Nord, og en måtte ta grep der en kunne. Alibiet var at sengetallet skulle ned, men langt fra 25 %, som kuttet i faste stillinger dreide seg om. Ostehøvelen ble tatt i bruk. Dette var et stort tap for fysioterapivirksomheten i ved sykehuset i Narvik, mest for pasientene, men også for fagmiljø og arbeidsmiljø. Dette kom tydelig til uttrykk i media, både fra pasienter og ansatte. Konsekvensutredningen av kuttet viste store sårbarheter, både i forhold til pasienttilbud, arbeidsmiljø, fagmiljø, studentveiledning, undervisning, samarbeid med andre, med mer. Konsekvensene, som var forventet, slo alle inn relativt raskt. Frustrasjonen var stor blant involverte i Narvik, ikke bare blant fysioterapeutene, men også blant samarbeidspartnerne. Det viste seg at kutt i små lokalsykehusavdelinger får konsekvenser på andre måter enn i større avdelinger. Det var tydelig at bufferen var blitt borte og fleksibiliteten i forhold til driften var blitt svekket. Sårbarhet ved sykefravær ble stor. Det ble stopp i studentveiledning og veilederbelastningen på øvrige områder ble større. Poliklinikkaktiviteten ble satt på vent og faglig aktivitet, som internundervisning og andre aktiviteter, lå brakk lenge. Tillitsvalgt og ansatte, i konstruktivt samarbeid med lokal ledelse, jobbet systematisk med påvirkning, og saklig synliggjøring av omstendigheten som hadde oppstått. Ny struktur og ny ledelse i Tromsø, gjorde utfordringen større med å synliggjøre behovene og problematisere situasjonen, men gav også mulighet for forståelse og endringsvilje. Dialogmøter, budsjetthøringer, planarbeid og møter i og med ledelsen var sentrale kanaler for påvirkning. Det var tydelig at sakens natur var opplagt. Kuttet var et feilgrep og behovet var absolutt til stede for å øke bemanningen til opprinnelig antall. Utfordringen var fortsatt økonomi. I 2010 og inngangen av 2011 var krisestemningen påtakelig og fysioterapimiljøet i Narvik ulmet. Møtefrekvensen med avdelingsledelse og klinikkledelse ble intensivert, og klinikktillitsvalgt i Tromsø ble involvert. Det ble da klart at noe måtte gjøres, situasjonen var uholdbar. Sommeren 2011 kom beskjeden om at avdelingsledelsen hadde gjort nødvendige grep for å styrke fysioterapivirksomheten ved UNN Narvik, og nødvendige midler ble bevilget, ekstraordinært og før budsjettbehandlingen. Stillingen ble i høst internt utlyst og ny fysioterapeut ble signert før jul. Fysioterapeutene i Narvik ser frem til en bedre arbeidshverdag og tilbudet til UNN Narviks pasienter blir styrket. Rehabiliteringsenheten UNN Narvik, hvor fysioterapeutene er organisert har også fått en ny og dyktig kollega i Ingvill Løkken, og de ansatte og Ingvill gratuleres med stillingen og godt utført jobb for fysioterapien og pasientene. Årsmøtet 2012 i Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Nordland blir på Thon hotell i Bodø. Møtet er berammet til 9. mars Årsmøtet er avdelingens høyeste organ, der du som medlem kan komme med innspill og der du under møtet er med på å bestemme og stake ut fagforeningens videre kurs. I 2011 valgte styret å arrangere årsmøte på Helgeland, nærmere bestemt Mosjøen. Man ønsket å nå ut til medlemmer i hele fylket. Styret jobber aktivt for å skape bedre demokrati i vår lokale avdeling. I år blir møtet flyttet tilbake til Bodø og vi håper mange av våre medlemmer møter opp og benytter sin forslags-, og stemmerett! NFF sitt lokallag i Bodø arrangerer også i år et Årsmøteseminar der tema blir: hodepine, teori og klinikk. Mer informasjon om årsmøtet seminaret kommer. For å gjøre det enda mer attraktivt å ta turen innom årsmøtet 2012 har styret valgt å lodde ut en flunkende ny ipad 2, med WiFi, 3G og 16Gb minne til en verdi av kr 4 900,-! Dette nettbrettet blir loddet ut blant de som møter opp. Er det 5 stykker som møter opp, blir sjansen for å vinne 20%... Til sist: Husk at din stemme teller! Dine meninger er viktige for organisasjonen. Vi er ikke sterkere enn summen av våre medlemmer! Har du saker du ønsker å få behandlet på årsmøtet, må de meldes inn til leder Robert Grønbech på tlf , innen 1. februar Møt opp og vinn en ipad til en verdi av kr 4900,-!!!

4 6 LOKALAVISA 7 Reiseutjevning 2011 Høstens sentrale møter Leder Robert Grønbech Styremedlem Anette Rasmussen NFF avdeling Nordland melte inn saken om reiseutjevning som permanent ordning i NFF til Landsmøtet Saken gikk igjennom, men begrensede midler ble stilt til rådighet. Representantskapsmøtet 2011 bevilget kroner i potten og kriterier og bevilgning skulle administreres av forbundets politiske og administrative ledelse. Dette var en liten sum, og beregninger viste at dette knapt nok dekte avdeling Nordlands behov alene. Alle avdelinger kan i prinsippet søke om reiseutjevning, men de siste årene er det bare Finnmark, Nordland og Sogn og fjordane som har søkt. Det ble altså lite å fordele mellom de som har definerte behov. NFF avdeling Nordland brukte sine beregninger til å vise et behov på hele potten, men i tråd med intensjonene om at potten skal deles, ble søknaden på Dette var det også budsjettert med. I hovedsak dreide dette seg om behov i forhold til tillitsvalgtes, inkludert kontaktpersoner og styret sine reiser. Dette omfatter kurs og opplæring, møter og lokale forhandlinger. Når bevilgningen kom i høst var skuffelsen påtakelig, men moderat. NFF avdeling Nordland var alene tilgodesett med halve potten. Det vil si kroner i reiseutjevningsmidler. Dette viser at det fortsatt er behov for å jobbe for lik medlemsservice og aktivitet i hele landet, og kjempe for økte rammer i fremtiden. Også i høst satte NFF avdeling Nordland sitt preg på NFFs sentrale møter. Avdelingsleder Robert Grønbech hadde med seg 5 saker og bidro altså med brorparten av sakslisten. Sakene kom fra styrebehandling av innmeldte problemstillinger og interne saker i organisasjonen. Utfordringer for fysioterapeuter i kontakt med pasientreiser var en sentral sak. Fysioterapeuter har utfordringer i forhold til rekvirering av transport, både praktisk og økonomisk. Det praktiske rundt rekvirering er noe det jobbes med sentralt i ElinB prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt med norsk helsenett (se fysio.no/aktuelt/nyheter/elektronisk-samhandling-og-nff-hva-skjer). Arbeidet og tidsbruken i forbindelse med rekvisisjon er ikke omfattet av takstene, og var også tema for diskusjon, og skal settes på dagsorden før de neste takstforhandlingene. Noe som var unikt for Nordland var opplevelser med at pasientreiser ikke uten videre vil godkjenne reiser ut av egen kommune, ved behov for spesiell fysioterapikompetanse. De har hatt problemer med å forstå fysioterapi, og vårt spesialiserings/ videreutdanningssystem. Det som imidlertid er helt klart er at det er helsepersonelloven fysioterapeuter styrer etter, og ikke transportforskriften, og hvem pas. er, og hvor pasienten kommer fra. Her blir det nødvendig med dialog og tiltak for å hjelpe pasientreiser med å handtere problemstillingen. I forhold til organisasjonsrelaterte saker var organisasjonsgjennomgangen oppe som tema på avdelingslederforum og ledermøtet. Her ble prosjektet behørig behandlet, og en sak som det ble fokusert på var teknologi for informasjon og kontakt med medlemmene. Det var tydelig misnøye med dagens IT plattform og mange medlemmer mener det er rom for forbedringer, både på hjemmesiden og i nyhetsbrevene, som fremstår som tørre og kjedelige. Avdelingsleder i Nordland var også her aktiv med innspill fra sitt styre og sine medlemmer, og du kan lese mer om dette på

5 8 LOKALAVISA 9 Faglig stimuleringsordning Oppgradering av DT etter finansieringsomleggingen. Årsmøtet 2007 i vedtok å stille ,- NOK disponibel til faglig oppdatering og inspirasjon for fysioterapeuter i avdeling Nordland. Ordningen er ment å være et lavterskeltilbud, som skal stimulere til arrangering av fagdager, kurs, hospitering og annen faglig aktivitet. Hver søknad må være innenfor en ramme på 3000,- NOK Styremedlem Jan Magne Berglund Kommunene Hadsel, Brønnøysund og Dønna, i tillegg til Bodø, som vi har skrevet om før, er blant kommunene som i løpet av 2011har oppgradert sine avtalehjemler til privat fysioterapi. Styrkingen av fysioterapitjenesten har skjedd mye på grunn av god jobbing fra NFF medlemmer i de aktuelle kommuner. NFF avd. Nordland ser positivt på dette og som en motivasjon for å fortsette denne jobbingen også i andre kommuner med små avtaler. Kriterier for tildeling av stimuleringsmidler: NFF har grunn til å tro at det i fremtiden vil være lettere å få oppjustert avtalehjemler til faktisk praksisomfang. Dette fordi forskriftene nå er endret, slik at tilskuddene kan oppjusteres uten ekstern utlysning. søker må være medlem av søknad må inneholde argumentasjon over hva midlene skal gå til kostnadsoversikt må vedlegges søknad må sendes v/leder NY REKDORD!!! Det er nå 344 medlemmer i NFF avd Nordland! Gratulerer til alle dere!

6 10 LOKALAVISA 11 IHRSA, 11. Europakongress, Milano (The International Health, Racquet & Sportsclub Association.) IHRSA er en verdensomspennende handelsorganisasjon for treningssentre. Den representerer over 9000 treningssentre og 650 leverandører i 75 land. Hvert år avholdes det en Europakongress et eller annet sted på kontinentet. Kongressen tar for seg både fagøkonomiske såvel som helsefaglige tema. I år var kongressen i Italia, nærmere bestemt i metropolen Milano. Representant fra Lokalavisa var selvsagt tilstede :-) Ledere for de store treningssenterkjedene fra Spania, USA, England, Italia og Tyskland holdt forelesninger. Blant tema som ble tatt opp på årets kongress var: Sosiale medier: Hva nerdene kan lære deg om det å være sosial: Facebook, Foursquare and fitness. Hvordan holde på medlemmene En international gjennomgang av lavpris-sentre Nøkkel-gym En internasjonal gjennomgang av konseptet Personlig trener. Mange fysioterapeuter jobber ved eller eier treningssentre. Den årlige IHRSA kongressen er et svært lærerikt forum der man treffer utrolig mange spennende mennesker. Neste kongress arrangeres i oktober 2012 i Los Angeles. Meld deg på allerede nå!

7 12 Til sist: Redaksjonen til : LOKALAVISA Robert Grønbech Leder Inger-Anne Nicolaisen Nestleder Tore Jørgen Bjørkli Sekretær Linda Elin Nilsen Kasserer Anette Rasmussen Kurskontakt Jan Magne Berglund Webansvarlig/grafikk Lokalavisa Navn: Thomas Hoff Sivilstand: Lever et stille og rolig liv i Jekvik i Rødøy kommune sammen med Siv Værang, og snart en liten gutt: Theodor =) (termin 19 jan). Utd.sted, år: Jeg fikk min bachelorgrad ved universitetet i Tromsø i 2008 og er nå på siste semester av min mastergrad i klinisk nevrologisk fysioterapi. Ferdig juni Arbeidssted: Jobber som kommunefysioterapeut i Meløy kommune og har endel pasienter på kveldstid (Jektvik) i forbindelse med mastergradstudiet. Hva som opptar i fysiohverdagen: Akkurat nå vet jeg ikke hva fritid er, da det meste av tid går til jobb og studier. Men er generelt opptatt av kompetanseheving blant fysioterapeuter og at man skal ha samme fysioterapi tilbud uansett hvor man bor i landet. Er veldig opptatt av nevrologi jmf mastergraden jeg jobber med, og mener fysioterapeuter kan gjøre masse for pasienter med nevrologiske diagnoser!! Har også jobbet endel med idrettskader og forebygging hos/blant unge idrettsutøvere og finner det spennende og viktig. Fritidsinteresser: Liker å trene og driver med ulike idretter som fotball og vollyball. Ellers venter vi barn og har kjøpt hus. Ifølge min samboer er oppussing en flott fritidssyssel =) Drømmeferie: Ingen tvil: FOTBALLTUR TIL OLD TRAF- FORD - MAN UTD =) evt virker Thailand også fristende. Stafettpinnen sendes videre til: Hanne Fikke, fysioterapeut på nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuet

Vinterutgaven. LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen!

Vinterutgaven. LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen! LOKALAVISA 3 2010 Utgave 4 Lokalavisa, Norsk Fysioterapeutforbund avdeling nordland. Vinterutgaven LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen! Prosjekt

Detaljer

FULLT GJENNOMSLAG I BODØ!

FULLT GJENNOMSLAG I BODØ! LOKALAVISA 2 2011 Utgave 3 Lokalavisa, Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Nordland. Sommerutgaven FULLT GJENNOMSLAG I BODØ! Ny takstmodell i privat praksis skaper hodebry Avdeling Nordland avholdt årsmøte

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

LOKALAVISA SNART ER DET ÅRSMØTE! Klinikkdannelse i UNN HF. Kurs i Bevegelsesutvikling MØT OPP OG BRUK DIN STEMMERETT!!!

LOKALAVISA SNART ER DET ÅRSMØTE! Klinikkdannelse i UNN HF. Kurs i Bevegelsesutvikling MØT OPP OG BRUK DIN STEMMERETT!!! NFF AVDELING NORDLAND LOKALAVISA 1 Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Nummer 1-2009 LOKALAVISA NFF AV DELING NORDLAND Klinikkdannelse i UNN HF. Hva gjøres i forhold til finansieringsordningen?

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

norsk fysioterapeutforbunds 22. landsmøte, lillestrøm 22. 24.11.2007 Fysioterapeuter beveger samfunnet!

norsk fysioterapeutforbunds 22. landsmøte, lillestrøm 22. 24.11.2007 Fysioterapeuter beveger samfunnet! norsk fysioterapeutforbunds 22. landsmøte, lillestrøm 22. 24.11.2007 Fysioterapeuter beveger samfunnet! bilag til fysioterapeuten nummer 9 2007 Innhold Tilbakeblikk på landsmøteperioden 3 Saker til Landsmøtet

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark ÅRSMØTE NFF AVDELING FINNMARK 2011 Dato: Fredag 25. februar 2011 Tid: kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Kirkenes Program lørdag 25. februar: 09.00 12.00 Årsmøtet

Detaljer

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status.

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status. Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.2-2008 Bli med på FO Buskerud seminaret TYRIFJORD HOTELL, 6.-7. MARS 2009 Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets

Detaljer

argumentasjon vunnet frem på område etter område som gjelder utviklingen av helsetjenesten.

argumentasjon vunnet frem på område etter område som gjelder utviklingen av helsetjenesten. Kjære alle sammen Velkommen til landsstyremøte! Det er godt å se dere her, og det er fint å være i tilbake i Alta. Forrige besøk var like etter påske. Da var Cecilie Risøe og jeg med på årsmøte i Finnmark

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland INNHOLDFORTEGNELSE Kjære medlem og kollegaer av Lillian Mistereggen s.3 Styret i 2013. s.5 Årsberetning og regnskap for 2012..

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem Arbeids- og sosialministeren strever med å finne oppskriften som skal fornye, forenkle og forbedre NAV. Han har prøvd seg med detaljstyring

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Trening ved funksjonsnedsettelser. 10.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Veileder psykiatriske. Hvem bør bli regionledere? Nytt doktorgradsstudium

Trening ved funksjonsnedsettelser. 10.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Veileder psykiatriske. Hvem bør bli regionledere? Nytt doktorgradsstudium 10.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Trening ved funksjonsnedsettelser Nytt doktorgradsstudium Hvem bør bli regionledere? Veileder psykiatriske pasienter NFFs studentpris 2013 Vi er eneforhandler i Norden

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Landsmøte og fagdager 6 8 10 11. 14 Beskrivelse av fysioterapi avvist

Landsmøte og fagdager 6 8 10 11. 14 Beskrivelse av fysioterapi avvist Etac AS forhandler nå treningsprodukter for barn og unge fra Tumble Forms. Dette er kvalitetsprodukter med vann- og smussavstøtende overflate. Produktene har ingen sømmer, og er meget lette å rengjøre.

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Mastere om syn og motorikk

Mastere om syn og motorikk 12.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Mastere om syn og motorikk Ny spesialistordning i boks Sterk kritikk mot ny helselov Idrett, nærvær og stress Med pasienten som lærebok TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX;

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

COLUMNA Nr. 2, april 2005

COLUMNA Nr. 2, april 2005 COLUMNA Nr. 2, april 2005 - et organ for NFFs medlemmer i Østfold I dette nummer: Lederskifte og nytt styre i avdelingen Mona Kajanus takker for seg i Østfold, men fortsetter i Ansatt Råd. Rapport fra

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer