SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte. Tirsdag 10. juni Buss fra Alta rådhus kl til VEFAS for befaring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte. Tirsdag 10. juni 2008. Buss fra Alta rådhus kl. 09.30 til VEFAS for befaring."

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte Tirsdag 10. juni Buss fra Alta rådhus kl til VEFAS for befaring. Møtet avvikles på Vertshuset Eldresenter kl etter befaring og lunsj. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringssak: BADELAND. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/08 08/1674 NÆRMILJØTILSKUDD /08 08/749 BRØYTEKONTRAKTER - INNLEIDE TJENESTER - KOSTNADER INNSTILLINGSSAK TIL FORMANNSKAPET: 24/08 08/872 INNFØRING AV REVIDERTE RESTRIKSJONER FOR DRIKKEVANNSKILDEN TIL ALTA BY VANNVERK Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 23 INNSTILLINGSSAKER TIL FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET: 25/08 08/846 BYGGING AV PARKERINGSANLEGG - ALTA SENTRIUM - FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL 26/08 08/2661 SNØKANONANLEGG KAISKURU - SØKNAD OM KOMMUNAL MEDVIRKNING 27/08 08/1650 REVIDERING AV PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2008 Alta rådhus, politisk sekretariat, 03. juni Hilde Søraa/sign. leder Torunn Gallavara sekretær

3 Sak 22/08 NÆRMILJØTILSKUDD 2008 Saksbehandler: Gøril Einarsen Arkiv: K21 Arkivsaksnr.: 08/1674 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/08 Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling: Nærmiljøtilskudd totalt kr ,- tildeles etter vedlagte søkerliste, datert , hvor 4 av 5 søkere innvilges tilskudd på kr ,-. Vedlegg: Liste over søknader om nærmiljøtilskudd 2008, datert Andre saksdok.: 5 søknader om nærmiljøtilskudd,- Saksmappe Bakgrunn: Nærmiljøtilskuddene tildeles i år for 14. gang. Fristen for å søke tilskudd var satt til 12. mai. Ved fristens utløp var det kommet inn 5 søknader. Det er 5 søknader mindre enn i fjor. Tildeling av tilskudd skjer på bakgrunn av vedtekter vedtatt , med endringer av Vurdering: Budsjettrammen for tilskuddet er på kr ,-. I år er det bare 5 søkere, og alle har søkt om maksimalt tilskudd. Nærmiljøtilskuddet har stimulert til betydelig innsats i form av dugnad omkring i kommunen. 4 av 5 søkere tilfredstilte vilkårene og intensjonene med tilskuddsordningen. Det foreslås derfor at disse 4 tildeles nærmiljøtilskudd for Side 3 av 23

4 Sak 23/08 BRØYTEKONTRAKTER - INNLEIDE TJENESTER - KOSTNADER Saksbehandler: Tom F. Hansen Arkiv: Q03 Arkivsaksnr.: 08/749 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/08 Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling: Med bakgrunn i saksfremlegget vedtar hovedutvalg for drift -og miljø følgende: 1. Kommunen skal fortsatt, som hovedregel, ha fastprisavtaler på innleide brøytetjeneste. 2. Alta kommune søker et samarbeid med Statens vegvesen for om mulig å la kommunale brøyteoppdrag inngå i felles anbudsutlysning. 3. Administrasjonen gjennomgår samtlige brøytekontrakter med tanke på kutt i kostnadene. Egen sak fremmes for hovedutvalget. Bakgrunn: Budsjett for kjøp av brøytetjenester ble i 2007 overskredet med kr ,-. Budsjett for 2008 er kun gitt en økning på kr ,-. Dersom vi ikke foretar kostnadskutt eller endringer vi ha en overskridelse på rundt kr ,- på årets budsjett. Med bakgrunn i dette fremmer administrasjonen egen sak for hovedutvalget. Saksfremlegget belyser forhold som har betydning for kostnader med innleid brøytetjeneste i kommunen. Stramme økonomiske rammer gjør også at alle tjenester må gjennomgås med tanke på mulige innsparinger. Økonomiske konsekvenser: Saken får nå ikke direkte økonomiske konsekvenser da man ikke foreslår investeringer eller bruk av penger. Saksfremlegget inviterer hovedutvalget til en diskusjon om besparelser og mulige omprioritering av tjenester. Vurdering: Brøytetjenesten kommunen har ansvaret for kan grovt deles i to: Side 4 av 23

5 Sak 23/08 1. Kommunale veier og gang-og sykkelveier innenfor bygrensen brøytes av kommunens egne mannskaper. 2. Parkeringsplasser skoleplasser barnehager og områder rundt institusjoner brøytes av innleide entreprenører. Veier utenom bygrensen brøytes i stor grad av innleide entreprenører. Budsjett for kjøp av brøytetjenester er for ,3 millioner kroner. Til sammenligning var budsjettet for ,25 millioner. Det ble i fjor overskredet med ca ,-. Overskridelsen skyldes økt volum og ytelser utenom faste kontrakter. For 2008 forventes et enda større overforbruk da det er et etterslep med utbetaling av prisstigning fra 3. kvartal 2006 til 1. kvartal Dette alene medfører en utbetaling på rundt ,- kroner og skyldes en prisstigning i perioden på 11 %. I tillegg får vi et økt volum også i år, som gir en budsjettoverskridelse større enn i I samtale med Tromsø kommune avd. bydrift opplyses det at de står overfor samme utfordringer som Alta. Bydrift har i tillegg ansvaret for alle uteromsinstallasjoner tilknyttet skoler, barnehager og institusjoner. Administrasjonen vil gjennom saksfremlegget gi uttrykk for en utvikling med stadig overskridelser som skyldes forhold det ikke kompenseres for i budsjett. Nedenfor er det listet opp en del tiltak som kan gi innsparinger eller mer forutsigbarhet økonomisk. Hovedutvalget utfordres til å diskutere punktene som et grunnlag for anbefaling til administrasjonens videre arbeid med brøytekontrakter. Kutt i omfang: Selv om brøytetjenesten i kommunen ikke er lovpålagt synes administrasjonen det er vanskelig å foreslå store kutt i tjenesten. Brøyting av scooterparkeringsplasser og parkering for utfart er et punkt hovedutvalget bør ha meninger om. Administrasjonen er av den oppfatning at så lenge scooterløyper er åpnet for trafikk, bør parkeringsplassene tilknyttet disse være brøytet. Særlig i helgene. Utfartsparkering i Stilla og Joatka inngår i kommunens vedlikeholdskontrakt med Statnett. Kostnadene for brøyting av 7800 m2 parkeringsplasser i området utgjør ca ,- kroner/år. Foruten brøyting av parkeringsplassen i Detsika foregår slik brøyting på timebasis med kostnader opp mot kr ,-/år totalt sett. Vedlikeholdsavtalen kommunen har med Statnett skal ut på anbud høst Kommunen tar sikte på å videreføre avtalen med Statnett. Avtalen inneholder både sommer-og vintervedlikehold av vei fra Bjørnstad bru til Tutteberget i Jotka. Kommunens andel av avtalen var inneværende år kr ,-. I beløpet inngår brøyting av parkeringsplasser som er nevnt over med kr ,-. Side 5 av 23

6 Sak 23/08 Selv om det ikke er utbredt at kommunen brøyter private veier, foreslår administrasjonen en gjennomgang av alle brøytekontrakter med tanke på kutt. Egen sak forelegges hovedutvalget. Administrasjonen ser behov for å koordinere brøyting i utfartsområdene mer i dag. Såkalt påskebrøyting ved Leirbotnvann og Sarves har tidligere vært utført av Statens vegvesen. Det samme gjelder brøyting i Autsiområdet. Kommunen har i liten grad vært involvert eller hatt kostnader med brøyting utenom parkering ved start scooterløyper. Etter samtale med ansvarlig hos Statens vegvesen er det behov for å samkjøre slike tjenester uten at dette betyr økte kostnader for kommunen. Med mål å spare penger ser vi en trend hos Statens vegvesen med kutt i brøytetjenester på områder som ikke er definert som vei eller skiltet parkeringsplass langs veier de har ansvar for. Redusere kvalitet: Reduksjon i kvalitet på brøytetjenesten gir etter vår mening lav innsparing. (Med kvalitet menes den mengden snø som tillates før brøyting settes i gang) Kommunale veier/plasser skal være ryddet mellom kl og 2300 med maksimal snømengde 5 cm. Større snømengder gir nedtråkking og sporet veibane som utløser økt innsats i etterkant. Administrasjonen ser likevel en mulig innsparinger på skoler og barnehager dersom man ikke foretar brøyting i helgene på disse områdene. Endre avtaleform: Kommunen har i hovedsak fastprisavtaler med god konkurransen ved utlysning. Brøyteoppdrag i ytre distrikt av kommunen har liten konkurranse og har betydelig høyere enhetspriser. Administrasjonen har vært i kontakt med Statens vegvesen og Tromsø kommune for om mulig å se på kontraktsformer som kan gi rimeligere brøyting. Avtaler som bygger på en deling mellom fast pris for utkjørte kilometer og mengde, er ikke hensiktmessig å ta i bruk på parkeringsarealer. Tromsø kommune har en avtaleform som de kaller Garantitimer. Avtalen bygger på betalig av et fast antall timer pr. år som et minimum. Konkurranseelementet blir timepris på maskinen. I anbudene for nye kontrakter 2008 har Tromsø satt 500 timer. Tromsø kommune kan da disponere maskintimene fritt innenfor gitte regler. En slik avtaleform krever en tettere styring av entreprenøren i forhold til timeforbruk og bestilling. Vi vil ikke anbefale denne kontraktsformen i Alta med mindre man styrker oppsynsmanns-eller vakttjenesten, noe som ikke synes å være aktuelt. Kommunen overtar mer brøyting selv: Med dagens ressurser har ikke driftsseksjonen kapasitet til mer brøyting. Dette ville krevd både større maskinkapasitet og økt bemanning. Overtidsbruken vil øke. Fakturering av brøytetjenesten belastes den enkelt institusjon: Ca. 20 % av brøytebudsjettet er bundet til faste kontrakter i barnehager, skoler og institusjoner. Administrasjonen mener brøytekostnadene bør dekkes av institusjonens egne driftsbudsjetter. All fakturering skjer i dag på veivedlikehold avd. kommunalteknikk. Utenomhusområder ved barnehager og skoler blir stadig mer krevende å vedlikeholde. Kantstein og andre installasjoner reduserer tilgjengeligheten og nødvendiggjør børtkjøring av snø i større grad enn tidligere. Side 6 av 23

7 Sak 23/08 Innspill om dette i budsjettarbeidet fører i liten grad frem. Overskridelser er derfor ikke til å unngå. Sammenligner man vedlikeholdskostnader pr. km vei i Alta kommune med sammenlignbare kommuner i Norge, kommer ikke Alta kommune spesielt dårlig ut. Tallene kan likevel være misvisende dvs. for høyt sammenlignet med andre, da rapporteringen skjer direkte med bakgrunn i tall i regnskapet som er tilknyttet veivedlikehold. Så lenge brøytekostnadene ved institusjoner også kommer inn her, blir vedlikeholdskostnader pr. meter vei høyere enn omtallene hadde vært ført på det enkelte bygg. Økt samarbeid med Statens vegvesen om felles anbudsutlysning: Administrasjonen ser et potensial i reduserte brøyteutgifter i distriktene ved økt samarbeid med Statens vegvesen. De desidert dyreste kontraktene har kommunen i ytterdistriktet der kostnadene for samme oppdrag er mangedobbelt. Forholdet kan skyldes få anbydere og lite volum i kommunale kontrakter. Siden kontraktene til kommunen og Statens vegvesen tidsmessig er i utakt, vil et eventuelt samarbeid måtte innarbeides over tid. Side 7 av 23

8 Sak 24/08 INNFØRING AV REVIDERTE RESTRIKSJONER FOR DRIKKEVANNSKILDEN TIL ALTA BY VANNVERK. Saksbehandler: Per Ole Israelsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/872 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/08 Hovedutvalg for drift og miljø /08 Hovedutvalg for drift og miljø / Formannskapet Innstilling: Kommunen vedtar sikringssonene og restriksjonsbestemmelsene slik de er godkjent av Mattilsynet. Kommunen tar sikte på å inngå frivillige avtaler om rettighetene med grunneiere og eventuelt andre rettighetshavere. Dersom frivillige avtaler ikke oppnås, gis administrasjonen fullmakt til å forberede ekspropriasjon i henhold til regelverket. Vedlegg: 1. Restriksjonsbestemmelser for grunnvannskilden til Alta vannverk, godkjent av Mattilsynet Sikringssoner for grunnvannskilden til Alta vannverk, 1: og 1:22 000, godkjent av Mattilsynet Grunnvannskilden i Raipas - Restriksjoner etter høring, Sak 13/08, Hovedutvalg for drift og miljø Andre saksdok.: - Godkjenning av Alta vannverk, , Mattilsynet - Grunnvannskilden i Raipas - Revidering av restriksjoner, Sak 29/07, Hovedutvalg for drift og utbygging - Tilsynsrapport, , Mattilsynet - Bekymring vedrørende masseuttak i Jordfallet, , NGU - Vannforsyningens ABC, Folkehelseinstituttet Bakgrunn: Grunnvannskilden i Raipas er hovedvannkilden til Alta by. Kilden har egenskaper som gjør den særdeles godt egnet som drikkevannskilde. Kvaliteten på vannet har utmerket seg i konkurranse med landets beste vannverk. Tilsigsområdet til kilden er i utgangspunktet godt beskyttet med lite aktivitet og lang oppholdstid i grunnen. Aktivitet i området nå kan medføre risiko og Side 8 av 23

9 Sak 24/08 potensial for forurensning av grunnvannskilden. Uttak av masser som dekker grunnvannet, reduserer den naturlige beskyttelsen. Ny kunnskap om kilden I forbindelse med konsekvensutredning for masseuttaket på Jordfallet ble det fra kommunens side stilt krav om undersøkelser for å avklare forholdet mellom grunnvannskilden og aktiviteten i masseuttaket. Da tiltakshaver ikke startet opp den påkrevde kartleggingen og etter bekymringsmelding fra NGU i 2005, valgte kommunen å igangsette nødvendige undersøkelser for å kaste lys over de uklarhetene som var knyttet til forholdet mellom grunnvannskilden og aktiviteten i grustaket. Undersøkelsene ble utført av NGU. En rekke boringer, peilebrønner, geofysiske undersøkelser og datamodellering konkluderte med at restriksjonene til grunnvannskilden måtte revideres. Godkjenning av vannverket Alta kommune fikk i 1980 prinsippgodkjennelse for drikkevannskilden i Englandsskogen fra Statens institutt for folkehelse. Vannkilden ble godkjent med forutsetning av at de omliggende områdene skulle pålegges restriksjoner med hensyn på bruken. Grunneierne godtok restriksjonene mot erstatning fastsatt ved skjønn. Skjønnet ble utført av Alta herredsrett i Kravet til godkjenning etter drikkevannsforskriften fulgte og gjelder blant annet ved endringer av betydning for hygieniske forhold eller leveringssikkerhet for eksisterende vannforsyningssystem inkludert beskyttelsen av vannkilden. Alta by vannverk ble godkjent etter drikkevannsforskriften av kommunestyret i sak 97/00. Mattilsynet har i ettertid overtatt godkjenningsmyndigheten fra kommunen på grunn av endringer i forskriften. NGU anbefalte endringer i restriksjonsbestemmelsene og sikringssonene rundt vannkilden på bakgrunn av de utførte undersøkelsene og retningslinjer gitt av Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Basert på rammene fra drikkevannsforskriften ble det i sak 29/07 i Hovedutvalg for drift og utbygging vedtatt å søke om godkjenning av de reviderte restriksjonene for vannverket. Grunneiere og tiltakshaverne i grustaket ble i søknadsprosessen orientert og hørt. Etter høringsrunden justerte NGU forslaget til restriksjonsbestemmelser i samråd med avdeling VVA i Alta kommune. I sak 13/08 vedtok Hovedutvalg for drift og miljø at disse restriksjonene skulle legges til grunn for søknad om godkjenning. Mattilsynet godkjente i mars 2008 vannverket med de nye restriksjonsbestemmelsene og sikringssonene. Konsekvensutredning og regulering av området Tiltakshaverne i masseuttaket på Jordfallet har fått krav om å konsekvensutrede tiltakene og utarbeide reguleringsplan. Det er i den forbindelse iverksatt undersøkelser for å gjøre nødvendige avklaringer mellom grunnvannskilden og masseuttaket. De reviderte restriksjonene for vannkilden vil ligge til grunn for videre arbeid med konsesjon og reguleringsplan for området. Side 9 av 23

10 Sak 24/08 Det er fortsatt helt nødvendig å få regulert området med en reguleringsplan for å gi kommunen styring på aktiviteten i uttaksområdet og derved sikre drikkevannskilden gjennom dette. Krav til aktiviteten i restriksjonsområdet Restriksjonene setter begrensninger på aktivitet som kan foregå i området. Det er helt nødvendig at de som har aktivitet i området er bevisst på hva de gjør i forhold til grunnvannskilden. Virksomhetene i restriksjonsområdet må i daglig drift utføre sine oppgaver på en slik måte at risikoen for forurensning av grunnvannet elemineres. Tilsyn utført av Mattilsynet og kommunehelsetjenesten og bekymringsmelding fra NGU viser en manglende systematikk og bevissthet til beskyttelse av grunnvannskilden fra tiltakshaverne i masseuttaket de siste årene. For at konsekvensene av aktiviteten i masseuttaket i forhold til grunnvannet skal holdes på et nivå med tilstrekkelig lav risiko og lavt potensial for forurensning, må tiltakshaverne få på plass og i funksjon påkrevde og nødvendige systemer. Dette gjelder blant annet reguleringsplan, beredskapsplan, driftsplan og internkontroll. Grunnrettigheter Prinsippgodkjenningen av vannverket fra 1980 lå til grunn da kommunen ervervet seg rettighetene til de første restriksjonene for området rundt grunnvannskilden. Rettighetene ble fastlagt ved skjønn i Alta herredsrett i 1990 og omfattet 21 eiendommer. Etter fastlagt skjønn ble erstatning utbetalt til hjemmelshaverne. Restriksjonene er tinglyst på de aktuelle eiendommene. De nye restriksjonene omfatter et betydelig større område med omtrent 85 eiendommer fordelt på de ulike sikringssonene. Rundt halvparten av eiendommene ligger i den ytterste sonen med de minst krevende restriksjonene. Grunneierne og andre berørte parter ble hørt om restriksjonsbestemmelsene og sikringssonene før behandling i hovedutvalg for drift og miljø og før søknad om godkjenning ble sendt over til Mattilsynet. Administrasjonen vil orientere grunneierne og berørte parter om godkjenningen av de nye restriksjonene for området og om videre saksgang etter politisk behandling av saken her. Regelverk for beskyttelse av kilden Vannverkseier er ansvarlig for nødvendig tiltak for å beskytte kilden. Vannforsyningens ABC er Folkehelseinstituttets veiledningsmateriale om vannforsyning. I dette veiledningsmateriellet åpnes det for flere alternativer for beskyttelse av vannkildene. Det er i retningslinjene vist til flere lover og forskrifter som på ulike måter gir lovfestet hjemmel til aktivitetsbegrensende tiltak. Drikkevannsforskriften er vannverkenes mest sentrale regelverk og er utarbeidet med hjemmel i matloven, kommunehelsetjenesteloven og helse- og sosialberedskapsloven. Side 10 av 23

11 Sak 24/08 Drikkevannsforskriften gir Mattilsynet myndighet til å forby eller sette vilkår for aktiviteter som medfører fare for forurensning av drikkevann i vannforsyningssystem. Dette kan sies å være gjort gjennom godkjenningsvedtaket for byens vannverk. Mattilsynets myndighet gjelder ikke inngrep som er å regne som ekspropriasjon. Plan og bygningsloven gir grunnlag til å utarbeide reguleringsplaner hvor vannkildebeskyttelsen innarbeides. Kilden anbefales også sikret med bestemmelser i kommuneplanens arealdel. I Alta kommune sin arealdel vedtatt i 2001 er de gamle restriksjonene inne i kartdelen, bestemmelsene, retningslinjene og planbeskrivelsen. I neste revidering av arealdelen må det nye restriksjonsområdet og de nye bestemmelsene tas inn. Vannressursloven, oreiningsloven og forurensningsloven er annet regelverk som regulerer rettighetene og kan benyttes for å beskytte vannet. Både oreiningsloven og plan- og bygningsloven gir adgang til å klausulere et tilsigsområde og å fastsette innskrenkninger i grunneiers rådighet over grunnvannsområder. Vannressursloven regulerer rettigheter til grunnvannet. Veilederen fra Folkehelsa anbefaler at det forsøkes å inngå avtaler med grunneierne og andre rettighetshavere for å sikre vannverket og beskytte tilsigsområdet. Frivillig skjønn kan gjøres av skjønnsretten som angir ulemper og fastsetter erstatning til grunneierne og andre rettighetshavere. Ved et kommunalt, politisk vedtak om innføring av de nye sikringssonene og restriksjonsbestemmelsene får grunneierne og andre rettighetshavere klageadgang kommunens vedtak. Mattilsynets vedtak om godkjenning står fast overfor kommunen som vannverkseier og kan ikke påklages av grunneierne direkte. Høring/merknader: Restriksjoene var ute på offentlig høring hvor grunneiere og andre berørte parter ble orientert i brev før søknad om godkjenning ble sendt til Mattilsynet. Hovedutvalg for drift og miljø behandlet høringen i sak 13/08. Økonomiske konsekvenser: Ved enighet om minnelig avtale, vil det være riktig å benytte prinsippene fra skjønnet i 1990 som grunnlag for fastsetting av erstatning for rådighetsbegrensningene som de nye restriksjonene setter. Prisnivået vil selvfølgelig måtte oppjusteres. Det er vanlig å benytte konsumsprisindeksen. Men når det gjelder prisnivå for restriksjonsareal, kan utviklingen ha vært større enn indeksen. Administrasjon forutsetter at det vil være riktig å benytte avtaleskjønn dersom partene blir enige om det. Ekspropriasjonsskjønn kan benyttes dersom enighet ikke oppnås. Her har oreigningsloven direkte hjemmel for slike rettslige inngrep. En ny erstatning Side 11 av 23

12 Sak 24/08 må ta i betraktning at det for en del av eiendommene eksisterer rådighetsbegrensninger fra skjønnet i Vurdering: Med bakgrunn i grunnundersøkelsene og anbefalingen fra NGU og administrasjonen, har hovedutvalget i tidligere behandling søkt om godkjenning av de nye restriksjonsbestemmelsene og sikringssonene etter drikkvannsforskriften. Nå foreligger godkjenningen fra Mattilsynet, og administrasjonen tilrår at kommunen vedtar at restriksjonene med bestemmelser og sikringssoner innføres og blir sentrale i beskyttelsen og forvaltningen av området. For å sikre vannverkets tilsigsområde anbefaler administrasjonen at rådighetsbegrensningene som settes av de nye restriksjonene, formaliseres gjennom tinglyste avtaler på de aktuelle grunneiendommene. For eiendommene som ligger i sikringssonene som ligger nærmest brønnene, vil det være aktuelt å erverve eiendommene. Dette gjelder særlig sone 1 der ingen endret aktivitet tillates. Tinglyste avtaler vil være et av flere tiltak som må på plass for å gi tilfredsstillende sikring av kilden. Reguleringsplan for hele eller sentrale deler av tilsigsområdet må på plass og inkludere bestemmelsene fra de godkjente restriksjonene. I tillegg må aktiviteten i området og da særlig virksomhetene i området få på plass nødvendige systemer for å fjerne risiko og potensial for forurensning av grunnvannet. Side 12 av 23

13 Sak 25/08 BYGGING AV PARKERINGSANLEGG - ALTA SENTRIUM - FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 08/846 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/08 Hovedutvalg for drift og miljø / Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Alta kommunestyre aksepterer igangsetting av bygging av parkeringshus på Sentrum i regi av Komsa Parkering AS innenfor en kostnadsramme på ca 125 mill.kr. 2. Alta kommunestyre godkjenner rådmannens forslag om bruk av salgsinntekter på ca 27,7 mill.kr. ved salg av grunn til Amfi AS 27 mill. som delfinansiering av kommunens andel av avtalt aksjekapitalutvidelse og ansvarlig lån. 3. Alta kommunestyre godkjenner bruk av innestående midler på frikjøpsfond, ca 3,5 mill.kr., til samme formål. 4. Rådmannen får fullmakt til å undertegne endret Aksjeeieravtale i tråd med Amfi Eiendom ASA s ønsker om endret sum på ansvarlige lån. 5. Alta kommunestyre ber om at forslag til løsning av manglende finansiering på ca 2,0 mill.kr. fremmes sammen med Låneavtale for ansvarlig lån. Vedlegg: Aksjeeieravtale mellom Alta kommune og Komsa Eiendom AS datert Utkast til Låneavtale om ansvarlige lån Notat av fra rådmannen til formannskapet vedrørende etablering av p-hus. Parkeringsplass P3 - Inntektspotensiale Andre saksdok.: Alta kommunestyre sak 62/06 Bakgrunn: Rådmannen viser til vedtak i Alta kommunestyre sak 62/06 ( ); Side 13 av 23

14 Sak 25/08 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til de utarbeidede avtaleutkast; hovedavtale, utbyggingsavtale, aksjonæravtale, tomtekjøpsavtale I, tomtekjøpsavtale II og avtale om samarbeid. Alle med opplistede vedlegg. Rådmannen får fullmakt til å sluttforhandle avtalene og undertegne disse. Eventuelle større avvik fra behandlet utkast skal godkjennes av Alta formannskap. 2. Kommunestyret vedtar å tegne inntil 6,86 mill.kr. i aksjer i Komsa Parkering A/S og yte selskapet et ansvarlig lån på inntil 28,14 mill.kr. Finansiering av ovenstående tas med i budsjett Ovenstående godkjenning er gjort under forutsetning av at det oppnås enighet om driftsavtale for p-hus mellom AK og Komsa Parkering A/S og leieavtale for gågate. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle disse. Avtalene skal godkjennes av formannskapet etter behandling i hovedutvalget for drift og utbygging. 4. Kommunestyret bevilger inntil kr ,- av frikjøpsfondet til aksjetegning og etablering av Komsa Parkering AS. Rådmannen får fullmakt til å oppnevne kommunens styrerepresentanter med varamedlemmer. 5. Rådmannen får fullmakt til å oppnevne kommunens representanter i samarbeids- og arbeidsutvalg. Det vises i det videre til Aksjeeieravtale mellom Alta kommune og Komsa Eiendom AS undertegnet og utkast til Låneavtale om ansvarlige lån som begge vedlegges. Videre vises det til Notat av fra rådmannen til formannskapet vedrørende etablering av p-hus. Det har fra starten av vært en forutsetning at Alta kommune skulle stå for driften av anlegget. Planlegging og gjennomføring av anlegget har blitt forsinket noe som i hovedsak skyldes salg av Alta Storsenter fra Komsa Eiendom AS (ICA) til Amfi Eiendom ASA, og ny eiers gjennomgang og endring av prosjektet bl.a. med den følge at boligdel går ut og nytt hotell er kommet inn. Styret i Amfi har i møte vedtatt å gå videre med prosjektet forutsatt aksept fra Thon hotels og Komsa Parkering AS. Amfi Eiendom ASA har hatt forhandlinger med Consto AS som totalentreprenør for bygging av hele anlegget. De totale kostnader er nå ca 550 mill.kr. hvorav parkeringsdelen utgjør ca 125 mill.kr. eks. mva. inkl. prisstigning til ferdigstillelse som er antatt å være sommer/høst Av dette utgjør avtale med Side 14 av 23

15 Sak 25/08 totalentreprenør ca 106 mill.kr. eks. mva. Det vises til vedlagte budsjett. Det vil trolig bli inngått en totalentreprisekontrakt med en øvre kontraktssum, men slik at byggherre og entreprenør deler eventuell gevinst ved prisinnhenting. Antall p-plasser i anlegget er nå 574 hvilket tilsvarer ca kr pr. plass eks. mva. Til sammenligning var kostnadene for parkeringsdelen ved ovennevnte avtaleinngåelse anslått til totalt ca 100 mill.kr. eks. mva hvorav ca 92 mill.kr. eks. mva. falt på Komsa Parkering AS. Dette tilsvarte med totalt 652 plasser hvorav 600 var i parkeringsselskapets regi, en pris på ca kr pr. plass. Antall p- plasser var nok noe høyt beregnet bl.a. siden HC parkering ikke var innlagt og det var skråparkering i opp-/nedkjøringsramper. Prisøkningen kan dels også forklares med kraftig prisvekst i anleggsbransjen og dels endringer i løsning. Parkeringsanlegget har i de reviderte planene samme beliggenhet med parkering i hele underetasjen og 4 plan fra bakkenivå og opp mot Bjørn Wirkolas vei. Planene er imidlertid endret på en del punkter. Dette gjelder i hovedsak; inn-/utkjøring var opprinnelig midt på bygget mot Bjørn Wirkolas vei, mens det nå er innkjøring mot vest via ny rundkjøring som ikke er belastet parkeringsanlegget. opp-/nedkjøring i p-huset var tidligere løst med skråramper, mens det nå er en rondell mot øst. Dette reduserer ant. Plasser i forhold til tidligere løsning, men gjør tilgjengelighet og bruk bedre. Det vil bli passasje/undergang fra parkeringsanlegget til Nordlysbadet og som følge av tidligere avtale med RICA, videre passasje til dette hotellet. Kostnadene ved disse underganger dekkes av RICA og Amfi. Dette øker attraktiviteten på anlegget. Planene for p-huset er ikke endelig avklart og disse skal før oversendelse til bygningsmyndighetene godkjennes av selskapets styre. Spesielt gjenstår avklaring av fasader og betalingsløsninger. Noe avhenging av valg av dekkeløsning, vil deler av anlegget (fra bakkenivå og opp) kunne tas i bruk etter nyår Velges asfalt som dekke vil denne delen åpne sommeren -09. Hele anlegget vil åpne noe i forkant av senteråpningen som fortsatt er satt til nov./des. 09. Side 15 av 23

16 Sak 25/08 Parkeringsselskapets styre/generalforsamling er innkalt til møte for å ta prinsipiell stilling til gjennomføring og finansiering av p-anlegget. Det vil her bli tatt forbehold om eieres godkjenning. Salget av Alta Storsenter har også medført at driftsavtalen mellom Alta kommune og Komsa Parkering AS ikke er sluttført. Rådmannen har ingen grunn til å tro at dette ikke skal ordnes. Det er ikke helt enkelt å forutsi mulige inntekter knyttet til parkeringsanlegget. Disse er bl.a. avhengig av den totale parkeringssituasjonen og pris på øvrige parkeringsplasser. Nedenfor har en gitt ett eksempel; Antall plasser; 540 P avgift; kr mva = kr. 20,- Åpningstider hverdager; = 15 t250 dager utnytting 30% Åpningstid lørdager ; = 13 t 50 dager utnytting 17% Åpningstid søndager ; = 11 t 50 dager utnytting 5% * 15* 250* 16* 0,3 = 9,72 mill.kr * 13* 50* 16* 0,17 = 0, * 11* 50* 11* 0,05 = 0,23 Totalt =10,9 mill.kr. Driftsutgifter 20% = 2,2 = 8,7 mill.kr. Kapitalutgifter blir med lån 111 mill.kr., nedbetaling 30 år, rente 6% alternativt 7% etterskuddsannuitet og 2 terminer hhv. ca 8 mill.kr. og 9 mill.kr. pr. år. I dag koster det kr. 18,- inkl. mva pr. time for parkering på offentlige parkeringsplasser på Sentrum. For å belyse situasjonen ytterligere legges ved et notat av som viser inntektspotensialet for parkeringsplass P3 (mellom Posten og Storsenteret) fra Rådmannen vil ut fra ovenstående anta at risikoen for at anlegget over tid skal gå med tap er beskjedent. Side 16 av 23

17 Sak 25/08 Amfi Eiendom ASA har i epost av foreslått at de ansvarlige lån skal reduseres fra samlet ca 57,4 mill.kr. til 25 mill.kr. og at selskapets låneopptak økes tilsvarende. Aksjekapitalen foreslås som før på 14 mill.kr. Rådmannen har ingen motforestillinger til dette. Med utgangspunkt i tidligere inngåtte avtaler, en antatt kostnad på ca 125 mill.kr. og en eierfordelig på 51/49, vil følgende finansiering være sannsynlig; Amfi AS Alta kommune Komsa ParkeringAS Aksjekapital 7,14 6,86 Ansvarlig lån 12,75 12,25 19,89 19,11 Lån ca 86 Alta kommunes andel kan tenkes finansiert på følgende måte; 1. Avtalt kjøpesum 28/100 kr avtalt kjøpesum Scaniabygget opprydding Scaniatomten til disposisjon kr Avtalt kjøpesum 28/233 kr På kommunens frikjøpskonto står det pr ca kr I tillegg har vi en intensjonsavtale om salg av Scaniatomten til Amfi Eiendom. Denne lyder på kr ,-. Totalt utgjør ovenstående ca 31,2 mill.kr. i frie midler. Pkt. 1-3 utgjør ca 17,2 mill.kr. Satsen for frikjøp er økt fra ca kr til kr ,-. Det vil komme nye midler inn på frikjøpskontoen fremover blant annet fra Alta Storsenter. Rådmannen vil anbefale man bruker midlene i pkt. 1 3 ovenfor og at det gis fullmakt til å finne en mellomfinansieringsløsning på de manglende ca 2 mill.kr. som tilbakebetales med fremtidige innbetalinger på fondet. Side 17 av 23

18 Sak 25/08 Alternativt kan deler av ovennevnte midler brukes. For kommunens økonomi skulle ingen av løsningene gi noen forskjell da renter på det ansvarlige lånet skal dekkes årvisst av parkeringsselskapet. Side 18 av 23

19 Sak 26/08 SNØKANONANLEGG KAISKURU - SØKNAD OM KOMMUNAL MEDVIRKNING Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 08/2661 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/08 Hovedutvalg for drift og miljø /08 Hovedutvalg for kultur og næring / Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret avslår søknadene fra Sameiet Kaiskuru snøkanonanlegg, datert , om forskuttering av spillemidlene på kr ,- og invitasjon om å være medeier i sameiet. Begrunnelsen er Alta kommunes vanskelige økonomiske situasjon. Vedlegg: 1. Sameiet Kaiskuru snøkanonanlegg, søknad om forskuttering av spillemidlene, datert Sameiet Kaiskuru snøkanonanlegg, invitasjon om å være medeier, datert Bakgrunn: Skimiljøet i Alta ved klubbene: Alta IF, skigruppa, Tverrelvdalen IL, BUL ski- og skiskyting, Alta skiskytterlag og IL Frea har dannet Sameiet Kaiskuru snøkanonanlegg. Sameiets formål er å skaffe og vedlikeholde utstyr for snølegging av stadion og tre kilometers løype i Kaiskuru skianlegg. Løypene vil være åpne for allmennheten. Sameiet er et ideelt tiltak for skisportens fremme. Sameiet har en egenkapital på kr ,- ved stiftelsedatoen. Snøkanonanlegget har en total kostnad på kr ,- inkl. mva. Sameiet Kaiskuru snøkanonanlegg søker om følgende, i søknader datert : 1. Forskuttering av spillemidlene til snøkanonanlegget kr ,-. 2. Invitasjon om å være medeier i sameiet, med et minimumsbeløp på kr ,-. Høring/merknader: Idrettslagene hadde et informasjonsmøte 17. april på Kaiskuru nærmiljøsenter der både administrasjonen og politikerne var representert. Kunstsnøanlegg i Kaiskuru er foreslått på 21 plass på prioriteringslista i Plan for idrett og fysisk aktivitet. Side 19 av 23

20 Sak 26/08 Økonomiske konsekvenser: Det er åpnet for at kommunene kan ta opp lån for å forskuttere spillemidler. De økonomiske konsekvensene for Alta kommune er å betale renter på et lån på kr ,- i flere år. Det er usikkert hvor mange år anlegget må vente for å få spillemidlene. Flere store svømmeanlegg vil kreve mye av spillemidlene i Finnmark de neste 5-6 årere. Det kan derfor ta flere år før snøkanonanlegget vil få spillemidler. Kommunen har ikke anledning til å ta opp lån til eierandel i sameiet. Rådmannen kan ikke se at Alta kommune i nåværende økonomiske situasjon kan omprioritere midler til en eierandel. Sameiet er berettiget til 15 % kommunalt tilskudd. Fordi tilskuddet vil bli under kr ,- vil ikke dette krevet et eget vedtak. Utbetaling av tilskuddet vil følge gjeldende regler. Det kan være ventetid på de kommunale midlene. Løypekjøring vil kunne bli utført innenfor ordinært budsjett. Vurdering: Det er positivt at skimiljøet i Alta samarbeider om å gjøre forholdene for langrenn og skiskyting bedre. De siste årene har det gått langt ut på vinteren før det har vært snø nok til å bruke lysløypene. Det er ikke tvil om at et kunstsnøanlegg vil bedre forholdene både for konkurranseutøverne, barn og mosjonister. Total kostnader til anlegget er på kr ,-. Finansieringen av anlegget kan se slik ut: Spillemidler ,- Kommunalt 15 % tilskudd ,- Startkapital sameie ,- Dugnad/arrangment ,- Det er imidlertid ventetid på spillemidlene på flere år, det kan også være ventetid på det kommunale 15 % tilskuddet. I en driftsfase kan Alta kommune ved avdeling for miljø, park og idrett omdisponere deler av de ressursene som nå brukes på Sarves På grunn av Alta kommunes økonomisk situasjon vil ikke rådmannen at kommunen skal være medansvarlig for kunstsnøanlegget. Alta kommune kan bidra på driftssiden innenfor ordinært budsjett. Side 20 av 23

21 Sak 27/08 REVIDERING AV PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2008 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 08/1650 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/08 Hovedutvalg for barn og unge /08 Hovedutvalg for drift og miljø /08 Hovedutvalg for kultur og næring /08 Hovedutvalg for helse- og sosial / Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-5 vedtar kommunestyret revideringen av handlingsdelen i Plan for idrett og fysisk aktivitet , datert Vedlegg: 1. Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Handlingsprogram fram til år Datert Eget vedlegg. Andre saksdok.: Dokumenter i mappene 07/314 og 08/1650. Bakgrunn: Det er et krav fra kultur- og kirkedepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Planen skal revideres hvert 4. år med sluttbehandling i kommunestyret. Den kortsiktige delen med handlingsprogramment skal rulleres hvert år med sluttbehandling i planutvalget. Planen ble sist revidert/rullert Formannskapet vedtok i møte den at forslag til revidering av planen skulle legges ut på offentlig ettersyn i 30 dager. Frist for tilbakemelding var 1. april Høring/merknader: Forslag til plan ble lagt ut på kommunens hjemmeside, det ble annonsert i Altaposten, berørte parter, politiske partier og offentlig instanser fikk planen tilsendt.. Administrasjonen var på et styremøte i Alta idrettsråd og orienterte om planen og planprosessen. Side 21 av 23

22 Sak 27/08 Det kom inn innspill fra Rådet for funksjonshemmede, Bossekop ungdomslag, Rafsbotn IL, Alta IF skigruppe på vegne av snøkanonsameiet, Alta idrettsråd, Fylkesmannens miljøvernavdeling og helse- og sosialsektoren. Innspillene og endringer er beskrevet i vedlagte plan. Planen er utarbeidet ved et samarbeid mellom kultursektoren, plan- og utviklingssektoren, driftog utbyggingssektoren, oppvekstsektoren og helse- og sosialsektoren. Kultursektoren har hatt sekretariatet. Alta idrettsråd har vært invitert til å være med i arbeidsgruppa og var med på siste møte. Økonomiske konsekvenser: I vedtak der nye idrettsanlegg blir vedtatt bygd, må det legges inn en forutsetning om at driftsbudsjettet styrkes tilsvarende kostnaden for vedlikeholdet av de nye anleggene. Dette gjelder både Alta kommune og lag/foreninger som bygger anlegg. Tiltakene for fysisk aktivitet under pkt 9.1 i planen er finansiert innenfor eksisterende rammer. Prosjektet Partnerskap for folkehelse har fått fylkeskommunalt tilskudd. Kommunestyret vedtok i sak 29/98 at idrettslag som bygger anlegg vil få 15 % kommunalt tilskudd inntil kr ,-. Hvis den kommunale andelen overstiger dette beløpet må saken fremmes for kommunestyret. Det er da opptil kommunestyret om de vil bevilge mer enn kr ,-. Hittil har alle som har søkt om kommunalt tilskudd fått innvilget 15 %. På kulturog landbruksssektorens budsjett er det i 2008 satt av kr ,- til tilskuddet. Det er pr. dato ca 1 års ventetid på det kommunale tilskuddet. Hvis alle anleggene som står på prioriteringslisten skal få 15% kommunalt tilskudd og at det skal dekkes inn under posten på kr ,- pr. år, så vil det ta mange år før alle anleggene har fått tilskuddet. Den kommunale støtten til Alta IF sitt stadionanlegg er bevilget særskilt og går ikke over den ordinære posten til 15 % tilskudd. Alta kommune, kultur- og landbrukssektoren gir tilskudd til drift av idrettslagseide anlegg, ca ,- pr. år etter søknad. Park/idrett gir driftshjelp til idrettslag etter søknad. I pkt og i vedlagte Plan for idrett og fysisk aktivitet fremstår de økonomiske konsekvensene for hvert anlegg. Vurdering: Det at Alta har aktive idrettslag som bygger og rehabiliterer idrettanlegg gjør at vi generelt har bra anleggsdekning. Der presset er størst er på idrettshaller. Alta har et stort håndballmiljø, samtidig som for eksempel innebandy og turn er voksende idretter. Side 22 av 23

23 Sak 27/08 Alta har et godt utbygd lysløypenett som blir bundet sammen av Byløypa. Det å holde vedlike og rehabilitere lysløypene er en ufordring for både Alta kommune og idrettslagene. Anleggene for idretts- og friluftsliv er tatt inn i handlingsdelen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne ønsker. Ved prioritering er det tatt hensyn til om anlegget er ferdig eller påbegynt. Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Noen små anlegg er tatt inn mellom store anlegg. De fleste innspillene er tatt inn på prioritert liste i planen, med den konsekvens at det blir mange som kan søke om spillemidler og dermed blir det lang ventetid på midler. I forhold til behovet får Finnmark for lite spillemidler å fordele. Det er i Finnmark flere store anlegg som nå er i posisjon for å få tildelt spillemidler, der i blant er 4 svømmehaller. De neste 5-6 årene vil derfor ventetiden for spillemidler i Finnmark øke. Anleggseiere som starter bygging av idrettsanlegg før spillemidlene er innvilget, må ta høyde for lang ventetid på spillemidlene. I de siste årene har Alta fått ca 20 % av sine søknader innvilget pr. år. Norsk Tipping sitt overskudd er forventet å bli mindre i årene fremover, slik at situasjonen kan bli verre. På grunn av manglende midler bør idrettslag samarbeide om å bygge anlegg der dette er mulig. For langrenn og skiskyting har Alta nå et konkurranseanlegg i Kaiskuru, der det kan arrangeres større skirenn. Også når det gjelder fotballanlegg, for de øverste divisjonene, bør klubbene i Alta kunne samarbeide om ett stadionanlegg. Alta kommune har fra vært deltakere i FYSAK- prosjektet, som var initiert av Finnmark fylkeskommune. Kommunen har i samarbeid med lag/foreninger arbeidet med å tilrettelegge for fysisk aktivitet. FYSAK arbeidet går nå inn som en del av folkehelseprosjektet, Partnerskap for folkehelse. Tiltakene i handlingsplanen for FYSAK er tatt inn i pkt 9.1 Handlingsprogram for fysisk aktivitet. Det er viktig at Alta kommune i samarbeid med lag/foreninger fortsetter arbeidet med tilrettelegging for fysisk aktivitet. Side 23 av 23

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Saksfremlegg Saksnr.: 08/872-1 (05/2802-20) Arkiv: L12 Sakbeh.: Per Ole Israelsen Sakstittel: GRUNNVANNSKILDEN I RAIPAS - SIKRINGSSONER OG RESTRIKSJONSBESTEMMELSER Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 11.11.2015 kl. 11:30 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2008/3233-8 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret Parkering

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte Tirsdag 10. juni 2008 kl i møterom Komagfjord, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte Tirsdag 10. juni 2008 kl i møterom Komagfjord, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte Tirsdag 10. juni 2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 15.06.15) XX 1. FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige og forholdsmessige felles tiltak, som en

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49.

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49. Saksbehandler: Trond Olsen Saksnr.: 2014/69-20 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 10.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger.

Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger. Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger. Av advokat Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind AS Grunneieravtaler Med grunneieravtaler forstår

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04) VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen 04.11.2004 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste

Møteinnkalling. Sakliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset : 15.11.2016 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 05/1320-14 Arkiv: D11 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK Forslag til vedtak: 1. Rehabilitering av friidrettsbanen i

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/17 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 20.09.2017 189/17 Formannskapet 26.09.2017 REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-10 Arkiv: T51 Saksbehandler: Tom F. Hansen Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: L82 Arkivsaksnr: 2014/7629-1 Saksbehandler: Bjørn Bremseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark Rådmannens

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Namsos s kommune Rådmannn i Namsos Saksmappe:2014/2189-8 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Utvalg

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 16.12.2014 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren. SAKSKART Side 51/14 12/00753-81 Tilleggssak til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Planutvalget har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Planutvalget har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Planutvalget har møte den 15.10.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Møteinnkalling til Formannskapet Møtedato: 15.12.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 12.01.2012 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.08.2010 46006/2010 2010/1288 9 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/123 Formannskapet 29.09.2010 Bystyret 28.10.2010 Etiske retningslinjer for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 09:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 09:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 14.12.2015 kl. 09:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Innholdsfortegnelse TILLEGGSSAKSLISTE FOR MØTE I FORMANNSKAPET 19.01.2018 PS 4/18 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 07.10.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 07.10.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 07.10.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 10/1686-1 Arkivnr.: 145 M41 &42 Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Bygging av nytt renseanlegg på Harestua iverksettes.

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Kommunestyret Dato: 23.05.2016 kl. 18:00 Sted: MØTEINNKALLING Tilleggsliste Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Dokumentene publiseres på www.vestby.kommune.no.

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR «BULs sambruksanlegg Breverudmyra» - PARKERING BREVERUD BORETTSLAG

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR «BULs sambruksanlegg Breverudmyra» - PARKERING BREVERUD BORETTSLAG Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Breverud borettslag v/svein Berg Breverudmyra 23 9513 ALTA Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 5069/15 GNR/B 27/891 14/5962-6/THUPHA ALTA 19.05.2015

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 07.02.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Fokus på det juridiske grunnlaget for restriksjoner nedbørfeltet

Fokus på det juridiske grunnlaget for restriksjoner nedbørfeltet Fokus på det juridiske grunnlaget for restriksjoner nedbørfeltet 28. mars 2011 Sebastian Heyerdahl Seksjon for mattrygghet, HK Utgangspunktet Drikkevannsforskriften 14: Vannkilde og vannbehandling «Eier

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 0900 Orienteringer Veg ved Thorestrøa Skoleprosjektet Omstilling Næring TFF prosjektet Synnøve Finden Reguleringsplan

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/20-10 Arkiv: 233 Saksbehandler: Sylvi Bellika Sakstittel: ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST - ALTA MUSEUM IKS Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedato: 02.02.2010 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale ORIENTERINGSSAK:

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Arkivsak-dok. 16/01941-1 Saksbehandlar Kristian Damstuen Saksgang Formannskapet Kommunestyret AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Saka vert avgjort av: Kommunestyret i Gol kommune

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den kl i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den kl i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 15.04.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer