Nye innovasjons-prosjekter med leverandørdialog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye innovasjons-prosjekter med leverandørdialog"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 2/2012 Fredag 13. januar 1. Nye innovasjons-prosjekter med leverandørdialog 2. Trenger småbedriftsstrategi i offentlige innkjøp 3. Tidsbruk i prekvalifisering ned 41 pst. 4. Gebyr, konkurranseutsetting og konsulenter 5. Åpner offentlige markeder utenfor EU/EØS 6. Fryktar innsyn og klager innkjøpa vert dyrare 7. Ok å stoppe konkurranse av frykt for dårlig kvalitet 8. Ti gode råd for fleire små i offentlege innkjøp Nye innovasjons-prosjekter med leverandørdialog Jakten på nye og bedre løsninger i offentlig regi fører til at det stadig etableres nye prosjekter som innebærer anskaffelser med spesielle krav. Sentralt i disse prosessene er best mulig markedskontakt i forkant av anskaffelsene, og her er de såkalte dialogmøtene en nøkkel. I kommunene Oslo og Tromsø er nye prosjekter på gang, likeså i forbindelse med Gardermoflyplassen. Det er snakk om innovasjon i praksis, og i de fleste tilfellene er det helse- og omsorgssektoren det dreier seg om. Flere nye prosjekter er enten i gang eller på trappene der Nasjonalt program for leverandørutvikling - eller det tilsvarende regionale programmet i hovedstadsregionen medvirker i en eller annen rolle. Nasjonalt program for leverandørutvikling er et program i regi av NHO og KS. Programmets visjon er å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon, for slik å legge til rette for mer behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder. Tromsø kommune I Tromsø kommune er det nå etablert et pilotprosjekt som gjelder «hardbrukshus». Ett av tiltakene i kommunens boligsosiale handlingsplan for er å utarbeide en oversikt på hvordan et hardbrukshus /forsterket bolig bør utformes. Til grunn ligger de erfaringene Rus- og psykiatritjenesten og Boligkontoret har, når det gjelder tjenesteyting til de personene som huset er tiltenkt. Det er i kommunens økonomiplan for avsatt 13 millioner kroner til «hardbrukshus». Pilotprosjektet i Tromsø foregår i samarbeid med NHO Troms som har som mål å etablere et regionalt program for leverandørutvikling i Troms. I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling skal det inviteres til dialogkonferanse i forbindelse med 1

2 at en av kommunens kommende anskaffelser skal inngå som pilotprosjekt i programmet. Formålet med konferansen er å etablere tidlig dialog med markedet for derigjennom å oppnå en vellykket anskaffelse i forbindelse med etablering av «hardbrukshus». Målet med prosessen er å få frem alternative løsninger som skal bidra til de mest funksjonelle løsningene for kommunen. Oslo kommune I Oslo kommune er man i gang med et nytt pilotprosjekt. Samarbeidspartner er Regionalt program - Hovedstadsregionen. Anskaffelsen er inkontinensprodukter til institusjonsbruk. Oslo kommune vil i samarbeid med det nasjonale og regionale programmet for leverandørutvikling invitere til en dialogkonferanse i forbindelse med at kravspesifikasjonen for inkontinensprodukter skal ferdigstilles februar/mars Med inkontinensprodukter menes bleier, kladder, nettingtruser og underlag/beskyttelse til institusjonssenger. Det er etablert et tverrfaglig anskaffelsesteam (TAT) bestående av 5 personer med helsefaglig bakgrunn og en husøkonom fra ulike sykehjem i kommunen. Gardermoen Et tredje prosjekt gjelder et samarbeid mellom Tre&Samferdsel og Oslo Lufthavn Gardermoen om å fremskaffe de beste løsningene for gulv i løvtre i den nye terminalen på hovedflyplassen. Flyplassene setter spesielle krav til alle overflater på grunn av store belastninger. Tre & Samferdsel er et landsomfattende prosjekt som arbeider for økt bruk av tre i hele samferdselssektoren. En workshop rett før jul representerte starten på et arbeid for å utvikle og dokumentere alle aktuelle løsninger. Alle som kan bidra i en slik utvikling, ønskes velkommen som deltakere - det vil si sagbruk, høvlerier, importører, leverandører av lim, overflatebehandling, festemidler eller andre produkter som blir en del av dokumentasjonen. Trenger småbedriftsstrategi i offentlige innkjøp Alle statlige oppdragsgivere bør forholde seg til samme praksis for småbedrifter i offentlige anskaffelser, oppfordrer NHO i et brev til fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. Det trengs en småbedriftsstrategi, mener NHO, som sikrer de mindre bedriftenes deltakelse i offentlige anbudskonkurranser. Statsråden blir bedt om å ta problemstillingene opp med sine kollegaer i regjeringen. Hun er positiv til at småbedrifter skal kunne delta i slike konkurranser. I oktober i fjor kom NHO over en anbudskonkurranse i regi av Departementenes Servicesenter (DSS) som gjaldt rammeavtale for landsomfattende kurs- og konferansetilbud. Mindre, frittstående hoteller meldte i fra om at de ikke hadde mulighet til å konkurrere om så store avtaler, og NHO tok dette forholdet opp med statsråd Aasrud. I henvendelsen lå også et ønske om et generelt svar på henvendelsen, slik at mindre bedrifter kunne få større muligheter til å delta i offentlige anbudskonkurranser. Statsråden bad DSS gjennomføre den nevnte anbudskonkurransen på nytt, noe DSS fulgte opp med å endre rammene for konkurransen til å gjelde en regionsvis konkurranse. Departementet vil også i etatsstyringsdialogen følge opp DSS arbeid med å fremme konkurranse også fra de mindre bedriftene, fremgår det i svarbrevet fra statsråden til NHO. Hun skriver dessuten: 2

3 Ikke regelverket - Jeg støtter NHO i at også små virksomheter skal kunne delta i konkurranser, og vil presisere at anskaffelsesregelverket i seg selv ikke setter begrensninger for mindre bedrifters deltakelse. Det er den enkelte oppdragsgiver som bestemmer hvordan anskaffelsesprosessen skal legges opp. Det er viktig at de i denne forbindelse er bevisst på hvilke muligheter de har til å organisere konkurransen slik at også mindre bedrifter kan delta. I tillegg nevner hun bl.a. at det også i Nærings- og handelsdepartementet pågår arbeid med en strategi for små og mellomstore bedrifter, der offentlige anskaffelser er en viktig del: - I strategien vurderer man ytterligere tiltak for å fremme de mindre bedriftenes deltakelse i anbudskonkurranser, skriver statsråden. Mulige tiltak er tilrettelegging av informasjon, veiledning og verktøy for små og mellomstore bedrifter, og veiledning til offentlige virksomheter om hvordan de kan tilrettelegge konkurransene slik at de mindre bedriftene finner det attraktivt å delta Småbedriftsstrategi I et oppfølgingsbrev til statsråden etterlyser NHO en samordnet praksis fra departementenes side. NHO tar til orde for at alle departementer forholder seg til en småbedriftsstrategi ved utlysing av konkurranser. Statsråd Aasrud blir anmodet av NHO til å ta dette opp med sine kollegaene i egenskap av fagstatsråd for offentlige anskaffelser. Så vel statsråden som NHO minner i tillegg om arbeidet som Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) gjør, bl.a. utvikling av ulike maler for rammeavtaler. Tidsbruk i prekvalifisering ned 41 pst. Ved å benytte seg av kvalifikasjonsordningene som Achilles-systemet drifter, reduserte offentlige oppdragsgivere innenfor forsyningssektoren tidsbruken med 41 % når det gjelder prekvalifiseringsprosessen. Det tilsvarer 2,45 dagsverk per anbud. Dette fremgår av resultatene av en undersøkelse som Achilles-gruppen har gjennomført. Achilles drifter tre kvalifikasjonsordninger en for olje og gass, en for energibransjen og en for transportsektoren. Achilles ble etablert i Norge i 1990 og har i dag kontorer over hele verden. Hovedkontoret er i Abingdon, England. Innenfor offentlige anskaffelser er Achilles-systemet mest kjent som drifter av ulike kvalifikasjonsordninger innenfor forsyningssektorene. Men virksomheten omfatter i virkeligheten et bredt spekter av tjenester. De omfatter alt fra å identifisere og velge potensielle leverandører, til å kvalifisere, evaluere og følge opp deres leveransekvaliteter. Undersøkelsen Undersøkelsen The Total Economic Impact of Achilles Supplier Information Management Solution ble gjort på vegne av Achilles. Formålet var å si noe om de besparelsene et 3

4 godt kvalifiseringsverktøy kan gi ved anskaffelser. Forrester Consulting gjennomførte undersøkelsen. Gjennom en serie dybdeintervjuer med Achilles-brukere viste undersøkelsen at det er betydelige innsparinger i virksomhetens anskaffelsesprosess. Prekvalifisering er en krevende prosess, heter det, virksomheten må gjøre research, snakke med ulike relevante fagpersoner, fylle ut skjemaer, samle påkrevet informasjon, samt vurdere og verifisere alle opplysninger. Forrester kom frem til at hele prosessen med å velge ut leverandører kunne bli enklere ved hjelp av Achilles. Forrester Consulting vurderte også effekten av Achilles-løsningen med tanke på risiko. Gjennom grundig og systematisk leverandørevaluering kan kundene identifisere leverandører som oppfyller innkjøpskriteriene uten den risikoen det innebærer å involvere seg med useriøse aktører. Viktige funn Andre resultater: Rask avkastning på investering og kort tilbakebetalingstid foretaket hadde en treårig, risikojustert avkastning på investeringen på 346 % og en tilbakebetalingstid på 8 måneder. Betydelig økning i produktiviteten 77 personer brukte løsningen ved kritiske anskaffelser, noe som gjorde at de rakk flere anbud, og hadde heller ikke behov for å ansette en person på full tid til den oppgaven. Redusert leverandørrisiko en systematisk og grundig prosess for evaluering av leverandørene gjør at virksomheter unngår risikoen det innebærer å være involvert med useriøse leverandører som ikke oppfyller kravene. Kort og godt om offentlige innkjøp Gebyr, konkurranseutsetting og konsulenter KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) omgjør gebyrvedtak og tilbakebetaler 1,6 mill. kroner. NHO-undersøkelse viser at det er et knapt flertall i folket til fordel for konkurranseutsetting. Konkurransedirektøren vil ha et regelverk som gir gevinster til skattebetalerne og ikke til advokater. Abelia retter søkelyset mot konsulenttjenester og innkjøpsregelverket, og KS har laget regler for sosiale hensyn ved egne innkjøp. I Danmark forsøkes konkurransepreget dialog for å løse en avfallsutfordring, mens Miljöstyrningsrådet i Sverige etablerer referansegruppe for sosialt holdbare innkjøp. KOFA omgjør gebyrvedtak KOFA besluttet før jul i fjor å omgjøre et vedtak om overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kroner til Fredrikstad kommune. Klagenemnda gjorde det på eget initiativ med hjemmel i forvaltningsloven og klagenemndsforskriften. Vedtaket som ble omgjort, var fra 2010 der kommunen fikk 1,6 millioner kroner i gebyr for innkjøp til barneverntjenesten. Begrunnelsen er at nemnda i senere saker har fastslått at forskrift om offentlige anskaffelser ikke gjelder når det foretas enkeltkjøp av tiltakstjenester for 4

5 barn med utgangspunkt i barnevernlovens kapittel 4. Knapt flertall for konkurranseutsetting Et knapt flertall av befolkningen sier ja til mer konkurranseutsetting i offentlig sektor, viser en undersøkelse som Synovate har gjort for NHO. 51 prosent mener det er riktig med mer konkurranseutsetting, mens 39 prosent synes det er galt. 11 prosent har ingen mening om spørsmålet. Drøyt halvparten av de spurte vil også sette strengere grenser for hva staten skal gjøre enn i dag. Selv om drøyt halvparten av de spurte åpner for mer konkurranseutsetting, er ikke folk nødvendigvis overbevist om at private alltid leverer bedre kvalitet enn det offentlige. Et stort flertall mener for eksempel at det offentlige er best til å drive sykehus. Nordmenn synes generelt det er greit at det også er lønnsomt å utføre tjenester for det offentlige. Åtte av ti er helt eller delvis enig i at det må være lov for private selskaper å tjene penger på slike tjenester. Terskelverdi og «advokatmat» - Velger vi å heve terskelverdien og unnta så mange som mulig fra regelverket, vil det bety at kommuner og offentlige etater igjen står fritt til å kjøpe tjenester fra dem de kjenner, skriver konkurransedirektør Christine Meyer bl.a. i en kronikk. Det vil være et tilbakesteg både i forhold til å hindre korrupsjon, få nye og innovative tjenester og spare skattebetalernes penger. På den annen side er erfaringen fra de siste årene at besparelsene ofte spises opp av kostnadene forbundet med å forholde seg til det offentlige anskaffelsesregelverket. Ved siden av et større byråkrati er det offentlige anskaffelsesregelverket i ferd med å bli en svært så lukrativ butikk for advokater. Utfordringen blir derfor å finne frem til et norsk regelverk som er tilstrekkelig enkelt til å stimulere konkurranse og som gjør at gevinsten tilfaller skattebetalerne ikke advokatene. Offentlige anbudsprosesser i konsulentbransjen NHO-foreningen Abelia inviterer til konferanse om offentlige anskaffelser og konsulentbransjen 27. januar i Næringslivets Hus. I en undersøkelse foretatt av Abelia i november 2011 sier 40 prosent av konsulentselskapene at offentlige anbudsprosesser er en hindring for vekst. Et første, naturlig skritt, heter det, er å begynne med å se på hvilke utfordringer vi står overfor og samtidig heve vår egen kompetanse, slik at vi over tid får de beste forutsetninger for å velge ut hvilke anbud vi bør delta i, hvilke vi bør la være, hvordan vi mest effektivt kan lage konkurransedyktige tilbud og opptre profesjonelt i anbudsprosesser. KS med sosiale krav ved egne innkjøp KS har utarbeidet etiske retningslinjer for egne innkjøp, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstagerrettigheter og miljø. På oppfordring fra KS må leverandøren kunne dokumentere at retningslinjene etterleves, heter det. Det kan gjøres ved egenerklæring, oppfølgingssamtaler med KS og/eller kartlegging av arbeidsforholdene på produksjonssted. Dersom KS ønsker å kartlegge underleverandør, plikter leverandøren å oppgi navn og kontaktopplysninger på denne. Ved brudd på de etiske retningslinjene vil KS i samarbeid med leverandør lage en plan for utbedring av manglene. KS vil tillegge sosiale og miljømessige standarder vekt ved valg av nye leverandører. 5

6 Konkurransepreget dialog for miljøløsning Et dansk avfallsselskap skal benytte konkurransepreget dialog for å komme til livs problemet med PCB-holdige termoruter. Vi leter etter en løsning vi ikke kjenner, påpeker selskapet, Vestforbrænding, som fremholder at de heller ikke kjenner til hvilken pris som er den rette for den rette løsningen. Poenget er å skille vindusglasset og PCB, slik at glasset resirkuleres, mens PCB en behandles etter farlig avfall-reglene, ifølge dagbladet Licitationen. Gruppe for sosialt holdbare innkjøp I Sverige har Miljöstyrningsrådet etablert en referansegruppe for sosialt bærekraftige innkjøp. I gruppen inngår eksperter fra den frivillige sektoren, kommuner, landsting (fylkeskommuner) og næringsliv. Formålet med gruppen er å gi innspill og støtte i spørsmål knyttet til sosialt holdbare innkjøp. Gjennom erfaringsutveksling skal gruppen være en drivkraft for å øke andelen av slike innkjøp i offentlig sektor, heter det. Åpner offentlige markeder utenfor EU/EØS En revidert, verdensomspennende avtale for offentlige anskaffelser har sett dagens lys. Det skjedde kort før jul, og det var i regi av Verdenshandelsorganisasjonen (WTO). Avtalen åpner bl.a. for at norske leverandører i større grad enn før får delta i kampen om offentlige kontrakter utenfor EU/EØS-området. Også regelverket for slike anskaffelser er endret, bl.a. slik at det sikrer likebehandling av lokale, nasjonale og utenlandske leverandører. Norge og 40 andre land har sluttført forhandlinger om revisjon av WTOs avtale om offentlige anskaffelser (Government Procurement Agreement = GPA). - Resultatet er en brukervennlig og fleksibel avtale for både norske leverandører og oppdragsgivere, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en kommentar på regjeringen.no. Avtalen er positiv for norske leverandører, fordi de i større grad får adgang til å delta i konkurranser om offentlige anskaffelser i land som USA, Canada, Sør-Korea og Japan. Et eksempel er at USA nå åpner for internasjonal konkurranse om de fleste telekommunikasjonstjenester. Den nye avtalen legger til rette for deltagelse fra nye medlemmer, noe som igjen vil komme norsk næringsliv til gode. Fra EUs side pekes det på flere gevinster ved denne avtalen: Bedre muligheter for innsyn ved internasjonale, offentlige anskaffelser, nye markedsmuligheter og økt tilgang til nye, offentlige markeder for nasjoner i utvikling. I tillegg kommer at partene i avtalen er enige om å fortsette drøftelser om bl.a. bærekraftige innkjøp, støtte til mindre virksomheter på dette markedet, og i tillegg overvåkning av utestengelse og restriksjoner knyttet til de offentlige markedene. Frivillig avtale Avtalen er frivillig for WTOs medlemmer. Den innebærer at partene gir hverandre mulighet til å legge inn anbud i forbindelse med offentlige anskaffelser. 6

7 Landene har forhandlet om hvilke offentlige myndigheter og hvilke typer anskaffelser som er omfattet av avtalen. Alle avtaleparter utvider nå adgangen til sine markeder. Avtalen medfører også forbedringer i selve regelverket. Først og fremst sikres større grad av åpenhet, forutsigbarhet og konkurranse om offentlige anskaffelser. Dette gir likebehandling av lokale, nasjonale og utenlandske leverandører. Åpenhet mot korrupsjon - Åpenhet rundt offentlige anskaffelser er også et viktig bidrag i kampen mot korrupsjon. Dette er svært viktig for Norge, sier utenriksminister Støre. Avtalen legger ikke noen føringer på spørsmålet om hvordan offentlig sektor skal organiseres. Det vil fortsatt være et nasjonalt anliggende å bestemme om, og i hvilket omfang, det offentlige skal produsere varer og tjenester i egen regi eller om det skal kjøpes av private leverandører. I en kommentar til ABC-nyheter sier spesialrådgiver Knut R. Sørlie i NHO: - Det er viktig at flere land blir med. Da blir markedene større. Og det er bra hvis tilbudene blir forbedret. Det øker muligheten for norsk eksport. Fryktar innsyn og klager innkjøpa vert dyrare Oppdragsgjevarane er så redde for innsyn og klagesaker i innkjøpsprosessane sine at dei nyttar mykje meir ressursar til dobbeltsjekking og kvalitetsikring av tevlingsdokumenta enn det som er naudsynt. Det driv transaksjonskostnaden i vêret. Manglande kunnskap om marknaden og uklare tildelingskriterier er andre grunnar til at transaksjonskostandene aukar. Dette går fram av ein ny dansk analyse, der dialogmøte på førehand mellom oppdragsgjevar og tilbydarar vert peika på som eit godt middel til å redusere transaksjonskostnadene. Undersøkinga som Udbudsrådet i Danmark har gjort, gjeld ikkje kor store transaksjonskostnadene er. Ho er meint å skulle få fram kva slags element som gjer at desse kostandene vert store. Analysen femner om 21 kommunale innkjøpsprosessar, og det er BDO Kommunernes Revision som har gjennomført granskinga. Udbudsrådet vart etablert i 2008 og skal arbeide med å fremje offentlegprivat samarbeid. Rådet er sett saman av representantar for ei rekkje styresmakter og for organisasjonar for tilbydarar. Sekretariatet ligg i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Resultata syner at vinstane ved langt dei fleste tevlingane er større for dei offentlege oppdragsgjevarane enn kostnadene som er knytte til gjennomføringa av tevlingane. Det er, heiter det i analyserapporten, eit stort potensial for å få ned transaksjonskostnadene. Redd for innsyn og klagesaker Ein av forklaringane på dei høge transaksjonskostnadene er at offentlege oppdragsgjevarar ofte er redde for innsyn og klagesaker i samband med innkjøpsprosessar. Dette får transaksjonskostnadene til å auke hos i oppdragsgjevaren ettersom det fører til at det vert nytta meir ressursar enn naudsynt til å dobbeltsjekke og kvalitetssikre tevlingsdokumenta. Klagesaker gjev òg transaksjonskostnader, då slike kan 7

8 forseinke og gjere innkjøpsprosessen dyrare eller i nokre høve føre til at heile prosessen må gjerast om. I ein del av dei prosessane som vert undersøkte, fann dei dokumentasjon som anten ikkje trongst eller som ikkje var naudsynt etter den oppgåva som skulle løysast. Slikt fører med seg at transaksjonskostnadene aukar både for oppdragsgjevaren og tilbydarane. Uklare kriterier Andre grunnar til at transaksjonskostnadene aukar er manglande kunnskap om marknaden, tevlingsunderlag som ikkje er noggrant og uklare tildelingskriterier. Også dette er tilhøve som gjer at både oppdragsgjevar og tilbydarane får meir transaksjonskostnader. Udbudsrådet skriv at dei fleste hovudkonklusjonane er retta mot oppdragsgjevaren ettersom hovudutmaninga når det gjeld å få ned transaksjonskostnadene ligg hos han, i samband med marknadskunnskap og utarbeiding av tevlingsdokumenta. Men, held rådet fram, det ligg òg eit stort ansvar hos tilbydarane i denne samanhengen. Rådet har laga ei rettleiing som syner korleis oppdragsgjevarar og tilbydarar kan få ned transaksjonskostnadene, og i analyserapporten finst ei rekkje tilrådingar om det same. Øvst står det at oppdragsgjevarar på førehand bør syte for god marknadskunnskap og gjerne gjennomføre dialog med mogelege tilbydarar. Sjølv om dette òg fører med seg ekstra kostnader, går det fram av rapporten, gjev det ofte betre tilbod i form av betre prisar og meir fullnøyande kvalitetskrav. Tilbodsgjevarane på si side bør alltid prioritere slike dialogmøte som oppdragsgjevaren skipar til. Dette er nemleg med på å senke transaksjonskostandene i dei seinare fasane i innkjøpsprosessen. Ok å stoppe konkurranse av frykt for dårlig kvalitet Den kommunale oppdragsgiveren i Danmark syntes tilbyderens timetall for skolerengjøringen var urealistisk lavt og avblåste hele anbudskonkurransen. Det var frykt for dårlig rengjøringskvalitet som lå bak. Også hensynet til arbeidsvilkårene for egne medarbeidere telte med i vurderingen. Tilbyderen likte et slikt resultat dårlig og trakk oppdragsgiveren for retten. Saken havnet i dansk høyesterett, Højesteret, som slo fast at kommunens begrunnelse for annulleringen ikke var usaklig og således ok. Det var ISS Facility Services As og Dansk industri som hadde trukket Silkeborg kommune for retten, i en sak som nå har fått sin avslutning ved dom i Højesteret i Danmark. Kommunen gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for å gjøre kontrakt for rengjøring ved sine skoler. Kontraktverdien lå over EU/EØS-terskelverdiene. Før kontrakt ble gjort, annullerte kommunen hele konkurransen. Højesteret slår fast at enhver oppdragsgiver er berettiget til å annullere en konkurranse dersom intet annet fremgår av konkurransevilkårene eller omstendighetene for øvrig. Likebehandlingsprinsippet må rett nok følges, og det må ikke ligge usaklige grunner bak. Retten kan ikke se, heter det, at kommunen i sine konkurransevilkår har påtatt seg noen 8

9 forpliktelse til å inngå kontrakt. Likeledes har kommunen heller ikke på annet grunnlag skapt forventning om at det ville bli inngått kontrakt. Medarbeiderne og kvalitet Kommunen valgte å utføre oppgaven selv i stedet for å inngå kontrakt med ISS Facility Service. Retten legger til grunn at denne beslutningen bygget på en vurdering av arbeidsvilkårene for medarbeiderne og kravene til rengjøringsstandard og kvalitet. Kommunen mente at disse kravene bedre ville kunne sikres ved at kommunen selv løste oppgaven enn en løsning i privat regi. I tillegg var det slik at kommunen ønsket å undersøke mulighetene for å effektivisere rengjøringsområdet, blant annet ved å ta i betraktning erfaringer fra de kommunene som med tiden skulle slås sammen med Silkeborg. Annulleringen skjedde i mars 2006, forut for Danmarks omfattende omorganisering av sin kommunesektor. Likebehandlingsprinsippet Retten fremholder at de nevnte grunnene gjør at beslutningen ikke strider mot likebehandlingsprinsippet i anskaffelsesretten, og heller ikke ellers oppfattes som usaklig. Dette på tross av at bakgrunnen bl.a. var en ikke nærmere underbygget formodning om at timetallet i tilbudte fra ISS Facility Services AS var urealistisk lavt, hvis så vel den ønskede standard og kvalitet i rengjøringen som det ønskede arbeidsmiljøet skulle kunne opprettholdes. At kommunen etter avslutningen av konkurransen på denne måten lot timetallet inngå som en grunn for beslutningen om å annullere konkurransen, kan ikke, fremholder Højesteret, anses for å være i strid med kravet om åpenhet når det gjelder vilkårene for konkurransen (gjennomsiktighetsprinsippet). Kommunen har heller ikke, ifølge retten, handlet på en slik måte at det har oppstått en lojalitetsplikt som kan sette kommunen i et ansvarsforhold overfor ISS-selskapet, heter det. Ti gode råd for fleire små i offentlege innkjøp Å leggje til rette for at fleire småføretak tek del i tevlingane om offentlege kontraktar, er ikkje så mykje eit spørsmål om reglane for offentlege innkjøp det gjeld dei haldningane den offentlege innkjøparen legg for dagen i dei konkrete innkjøpsprosessane. Dette går fram av ei ny svensk rettleiing, der gode råd for å hjelpe de små inn i desse tevlingane er samla i ti punkt. Det er Upphandlingsstödet i Kammarkollegiet som har laga rettleiinga. Upphandlingsstödet har om lag den same oppgåva i Sverige som avdelinga for offentlege innkjøp i Difi (Direktoratet for forvalting og IKT) har dei skal hjelpe det offentlege til å gjere best mogelege innkjøp. Å lage rettleiingar er ein del av utmaninga til Upphandlingsstödet. Når dei no har laga ei som gjeld småverksemder, er det ikkje for å gje denne bedriftsgruppa føremoner. Det gjeld å skape føresetnader for at fleire småverksemder er med i tevlingane, og at ein såleis aukar tevlinga i marknadene for offentlege innkjøp. Det handlar ikkje så mykje om reglane for offentlege innkjøp, heiter det i innleiinga i rettleiinga, men om korleis styresmaktene gjennomfører innkjøpa i praksis. 9

10 Småverksemder femner om føretak med 50 eller færre tilsette, som er over 99 prosent av alle bedrifter i Sverige. 80 prosent i desse verksemder seier i undersøkingar at dei meiner det vert stilt krav i innkjøpsprosessar som ikkje er kopla til eller har rimeleg samanheng med det som skal kjøpast. Av den grunn ønskjer om lag halvparten av føretaka at dei ikkje ønskjer å vere med i tevlingane til det offentlege. Dei ti råda Upphandlingsstödet har samla råda sine i ti punkt: 1. Informer om innkjøpsprosessar som er i gang og som nærmar seg. Her kan ein offentleg oppdragsgjevar òg nytte lokalaviser, bransjeblad eller gjennom bransjeorganisasjonar i tillegg til kunngjeringsdatabasar. 2. Informer om kva det vil seie å gjere innkjøp i det offentlege. 3. Informer om at det er mogeleg for leverandørane å samarbeide med andre leverandørar. Det kan gjerast i tevlingsdokumenta, til dømes at ein leverandør kan levere tilbod saman med andre eller at han kan dra nytte av kapasiteten til eit anna føretak. 4. Sjå til at det vert dialog med leverandørar. Dialog undervegs i ein innkjøpsprosess gjer at risikoen for at småføretak ikkje vert med, blir redusert. Såleis kan fleire slike verksemder få kontraktar. 5. La vere å lage mykje ekstraarbeid for leverandørane, kom med reindyrka og tilpassa krav. Tevlingsunderlaget må tilpassast kvart innkjøp og bør formulerast slik at heilt nye føretak og småføretak kan vere med i tevlinga. Desse føretaka er viktige for å garantere eit dynamisk og vekslande næringsklima, heiter det. Eit eige ark med ei stutt oversikt over alle krav som vedlegg til tevlingsunderlaget, er ei stor hjelp for dei minste leverandørane. 6. Ikkje bruk vidfemnande kontraktar der det ikkje er naudsynt 7. Ta i bruk funksjons- eller ytingskontraktar 8. Lag kontraktsvilkår som eignar seg for småføretak enkle, tydelege og balanserte kontraktvilkår er det som trengst for gode samarbeidstilhøve i kontraktperioden. 9. Gje leverandørar god tid til å lage tilbod. Førehandskunngjering og lange tidsfristar gjer det lettare for småføretaka å lage sine tilbod og med det føresetnadene deira for å vere med i tevlinga. 10. Gje tydeleg tilbakemelding om korleis det gjekk med tevlinga. 10

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser Innlegg Oslofrokost 22.august 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det

Detaljer

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?»

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» «Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Dette er LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Nytt regelverk for offentlige anskaffelser Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Om Resource-Partner AS Konsulentselskap: Etablert i Bergen, kunder både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Offentlige anskaffelser og innkjøp av forskningsbaserte tjenester noen erfaringer fra NINA. Jon Museth og Norunn S. Myklebust

Offentlige anskaffelser og innkjøp av forskningsbaserte tjenester noen erfaringer fra NINA. Jon Museth og Norunn S. Myklebust Offentlige anskaffelser og innkjøp av forskningsbaserte tjenester noen erfaringer fra NINA Jon Museth og Norunn S. Myklebust Norsk institutt for naturforskning (NINA) Frittstående forskningsinstitutt (privat

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Anbudreglement ved offentlige innkjøp Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Difi utvikler offentlig sektor Digitale tjenester Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Det gode innkjøp Direktoratet for forvaltnnig

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2013 01.01.2017 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

«If i had asked people what they wanted, they would have said faster horses»

«If i had asked people what they wanted, they would have said faster horses» «If i had asked people what they wanted, they would have said faster horses» 1 Hvor kan vi samhandle smartere? Skisse forprosjekt Prosjektering Konkurranse Leveranse Grov skisse på en anskaffelsesprosess

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Hvordan kan offentlige IKT-anskaffelser bidra til en effektiv offentlig sektor og et offensivt næringsliv?

Hvordan kan offentlige IKT-anskaffelser bidra til en effektiv offentlig sektor og et offensivt næringsliv? Hvordan kan offentlige IKT-anskaffelser bidra til en effektiv offentlig sektor og et offensivt næringsliv? Per Morten Hoff, IKT-Norge Den teknologiske utviklinga vil halde fram i raskt tempo, i minst 10

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

egevinst Bakgrunn: Dei har kalla tilnærminga egevinst

egevinst Bakgrunn: Dei har kalla tilnærminga egevinst Bakgrunn: Behovet for betre utnytting av IKT investeringar har blitt understreka av fleire og er kommen til uttrykk i nasjonale handlingsplanar som enorge 2009 og KS sin ekommune 2009 På bakgrunn av dette

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Fredag 29. august kl. 08.30, hos Omsorgsbygg Oslo KF, Sommerrogata 1, 0255 Oslo (inngang fra Inkognitogata).

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer