Møtedeltakerne presenterte seg for hverandre og sammensetningen av fagrådet ble diskutert. Sak 2/12 Gjennomgang av mandat for regionalt fagråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtedeltakerne presenterte seg for hverandre og sammensetningen av fagrådet ble diskutert. Sak 2/12 Gjennomgang av mandat for regionalt fagråd"

Transkript

1 Referat Regionalt fagråd for geriatri Møtedato: Tilstede: seksjonsleder Torgeir Engstad, overlege Adri Vermeer, konst. overlege Geir Høybjør (for Svein Are Størdal), overlege Jerzy Frasunkiewicz, ergoterapeut Synnøve Kjos, virksomhetsleder Elsa Kommedahl, regional rådgiver Marika Ljetoff (invitert til sak 4 og 5), rådgiver Knut Tjeldnes (deltok første halvdel av møtet via vk), regional rådgiver Monika Dalbakk Forfall: overlege Svein Are Størdal Fagrådets leder, Torgeir Engstad, ønsket velkommen. Sak 1/12 Presentasjon av fagrådets medlemmer Møtedeltakerne presenterte seg for hverandre og sammensetningen av fagrådet ble diskutert. Sak 2/12 Gjennomgang av mandat for regionalt fagråd Knut Tjeldnes gikk igjennom mandatet fra Helse Nord til det regionale fagrådet. Fagrådet ønsket en presisering av følgende punkter: Mandatets 1. og 2. punkt: Gi Helse Nord RHF råd : Tjeldnes påpekte at Helse Nord stadig trenger råd fra fagmiljøene når det gjelder henvendelse fra HOD, Fylkesmannen etc. Henvendelsene vil sannsynligvis øke fremover med tanke på samhandlingsreformen. Fagrådene forventes å gi råd om innretning, prioritering, hvor det er viktig å styrke tjenesten etc. Fagrådet forventes å gi råd til fagdirektøren. Mandatets 4. punkt, 1. og 2. setning: Fagrådet skal være et rådgivende organ for fagdirektøren i Helse Nord : For fagrådet er det viktig å kunne komme i direkte kontakt med fagdirektør. Fagrådet ønsker faste møtepunkter med fagdirektøren, for eksempel en gang årlig. Erfaringene fra tidligere fagråd tilsier behov for dette. Fagrådet skal være et konsulterende organ for UNNs regionale oppfølgingsansvar : Fagrådet tolker dette slik at fagrådet er konsulterende organ for oppnevnte koordinatorstillinger (Monika og Marika), som koordinerer tiltak for videreutvikling og styrking av fagfeltet i regionen, i henhold til Regional handlingsplan i geriatri. Knut Tjeldnes bekrefter at denne tolking stemmer overens med mandatet.

2 Sekretariat og ledelse av fagrådet har stilt seg spørrende til det lave antall deltakere som Helse Nord har oppnevnt. Sammenlignet med tidligere fagråd i geriatri og andre nyoppnevnte fagråd, blir dette fagrådet forholdsvis lite. Kun en deltaker pr. foretak (2 fra UNN) gjør det vanskelig å ivareta tverrfagligheten i fagrådet. Sykepleiertjenesten i helseforetak mangler for eksempel helt. Knut Tjeldnes har ikke svar på hvorfor Helse Nord ikke gir mulighet til å oppnevne flere deltakere. Sammensetningen er bestemt i samarbeid mellom UNN og Helse Nord. Fagrådet får i møtet forsikringer fra Tjeldnes om at fagrådet står fritt til å innkalle annen fagekspertise på sak etter behov. Sak 3/12 Konstituering av fagrådet med funksjons- og rolledeling Torgeir Engstad er av Helse Nord oppnevnt som leder av fagrådet. Monika Dalbakk er fagrådets sekretariat. Engstad ønsker at hver fagrådsrepresentant tar ansvar for oppfølging av saker som omhandler eget helseforetak, og bringer inn aktuelle saker til fagrådet. Adri representerer områdegeriatri og distriktsmedisin og vil ha en naturlig rolle i oppfølging på dette område. Elsa Kommedahl representerer kommunehelsetjenesten, som eneste representant. Fastlegerepresentant innkalles etter behov. Når revisjonsprosess av handlingsplan er satt i gang, vil ytterligere roller og ansvarsfordeling måtte avklares. Sak 4/12 Regional handlingsplan for geriatri Hva har skjedd etter 2004? Knut Tjeldnes orienterte om utviklingen av geriatrisk virksomhet i Helse Nord siden Helse Nord RHF ble opprettet, og hvilke tiltak som er gjennomført i henhold til Regional handlingsplan. Midlene fra Kronikersatsningen betales fortsatt ut av Helse Nord, men er nå lagt inn i driften til hvert enkelt helseforetak. Helse Nord har valgt å beholde koordinatorstillingene som ble opprettet i forbindelse med Kronikersatsningen, for å følge opp tiltak i de regionale handlingsplanene. Status pr. i dag Hver fagrådsrepresentant presenterte en kort status vedr. geriatritilbudet i eget helseforetak. Adri Vermeer oppsummerte utviklingen ved OGTene på Finnsnes og Nordreisa og Elsa Kommedahl orienterte fra Bodø kommune.

3 Geriatrien har lyktes med flg: Det har vært en viss utvikling i lokalsykehusene. Regional handlingsplan har bidratt til at man har fått noe til, og har opprettet geriatriske tilbud i Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik. Det er noe aktivitet i Bodø, mindre aktivitet i Sandnessjøen. Geriatrien har entusiaster, ildsjeler som har greid å holde et visst trøkk i utviklingen av fagfeltet, til tross for marginale ressurser og lite fagfolk. Geriatritilbudene som finnes i regionen i dag har ulik historikk når det gjelder teamenes opprinnelse/oppstart. Tjenestene som tilbys er forskjellig med hensyn til type tilbud (øremerkede senger, poliklinisk virksomhet etc.), kompetanse og tilgang til ressurser. Det ble diskutert hva som må til, hvilke tjenester og ressurser som må være tilstede, for å defineres som geriatrisk team/geriatrisk tilbud. Hvilke stillingsressurser må teamet inneha som et minimum i det tverrfaglige teamet? Likeverdige geriatritilbud tilstrebes. Geriatrien har ikke lyktes med: Geriatrien i UNN og Nordlandssykehuset i Bodø har slitt med å finne sin plass i sykehusene. Det har vært forskjellig syn på hva geriatriens rolle bør være. Det har vært usikkerhet om hvordan geriatrien bør prioriteres i forhold til andre spesialiteter som behandler eldre i sykehusene. Medisinske avdelinger ser ikke alltid viktigheten av geriatri. Det har vært mangelfull vilje til å skape et miljø i Bodø. I UNN har man ikke lyktes med å etablere en ønsket motorfunksjon for utvikling av fagfeltet. I UNN har man ikke utdannet nok geriatere. Rekrutteringsbehovet er fortsatt stort. Kommunehelsetjenesten: Det har vært en rivende utvikling innen geriatrien i kommunehelsetjenesten. Spesielt i forhold til demens. Det er jobbet mye med kompetansebygging og demensnettverk og mange kommuner besitter mye kunnskap innen fagområdet. Hva fagrådet skal ha hovedfokus på i tiden fremover: Utvikling av felles prosedyrer for pasientbehandling i Helse Nord Etablere/utvikle akuttgeriatritilbud i sykehusene Pasientforløp ut til kommunehelsetjenesten. Geriatriens rolle i forhold til kommunehelsetjenesten må defineres. Prosjekt som Tidlig støttet utskriving av pasienter med hjerneslag bør oppmuntres til og følges opp. Bidra til styrking av kommunehelsetjenesten gjennom kompetanseoverføring. Bygge ut konkrete tilbud for gjennomføring av dette. Revisjon av handlingsplan: Ny regional handlingsplan skal ta utgangspunkt i UNNs strategi for utvikling av geriatrisk virksomhet.

4 I planarbeidet videre blir det viktig å peke ut hovedretninger og prioriteringer. Handlingsplanen skal være konkret. Man bør ikke bruke for lang tid og ikke lage en altfor ambisiøs plan. Sak 5/12 Regionalt kompetanseprogram i geriatri Monika Dalbakk orienterte. Eksisterende kompetanseprogram ble sist kjørt i 2009/2010, parallelt i Tromsø og Bodø. Tidligere deltakere har evaluert kompetanseprogrammet som godt og nyttig. Møte med andre geriatriinteresserte, bygge tverrfaglige nettverk i regionen er noen av gevinstene som særlig trekkes frem. Kompetanseprogrammet skal startes opp igjen, så fort som mulig. Er etterspurt fra flere geriatriske fagmiljøer. Helse Nord har i år gitt et undervisningsoppdrag til Sigurd Sparr. Det jobbes med å samkjøre kompetanseprogrammet med undervisningsoppdraget i Undervisningsoppdraget vil i første omgang tilbys i Kirkenes sykehus, Mo i Rana og Lofoten sykehus. I framtida bør det regionale fagrådet konsulteres når slike undervisningsopplegg planlegges for å sikre nødvendig koordinering med og tilpasning til eksisterende regional undervisning og kompetansebygging i geriatri. Fagrådet bør komme med innspill til innhold og opplegg rundt kompetanseprogrammet. Utdanningsbehov må defineres av de enkelte tjenestestedene. Fagrådet må fange opp utdanningsbehov og videreformidle til sekretariatet. Bør det lages en regional kompetanseplan? Sekretariatet tipses om å se på opplegget til Slagskole og Demensens ABC når eventuelt nytt opplegg av Kompetanseprogrammet skal vurderes. Sak 6/12 Møteplan 2012 Fagrådet er nytt og man ble enige om å prioritere møter med fysisk oppmøte det første året. Tromsø er et hensiktsmessig møtested. Tidligere planlagt møte 6. juni endres til 30. mai. Revidert møteplan for 2012: Dato Måned Kl.slett Møtested Oppmøte/videokonferanse 23. februar Kl Tromsø UNN Breivika Oppmøte 30. mai Kl Tromsø UNN Breivika Oppmøte 18. September Kveldsmøte kl.18.00/ middag Harstad: Grand Nordic hotell 31. oktober Kl Tromsø UNN Breivika oppmøte Oppmøte i forbindelse med regional nettverkskonferanse 19. og 20. september

5 Sak 7/12 Orienteringssaker Geriatri i Nord Harstad 2012 og geriatrifagdager i UNN: Monika Dalbakk orienterte og ba fagrådet om å sette av datoene og motivere kollegaer og lokale fagmiljøer til å delta. Mer informasjon finnes på og Orientering om Helsetilsynets tilsyn med tjenester til eldre i spesialisthelsetjenesten Denne sak utgikk. Fagråd i geriatri i UNN: Mandat og deltakerliste ble delt ut. Sak 8/12 Eventuelt Fagrådet fikk tilsendt en eventueltsak i forkant av dagens fagrådsmøte. Torgeir Engstad orienterte fagrådet om A-fløyaprosjektet i UNN. A-fløya i UNN skal bygges ut. Geriatrien har deltatt aktivt i en rokadegruppe, der man har foreslått en samlokalisering av geriatri, hjerneslag, nevrologi og rehabilitering. En slik samlokalisering gjør at man kan utnytte de samlede ressursene og den tverrfaglige kompetansen man har på en mer optimal måte og til beste for pasientene. Ny arbeidsgruppe har overtatt rokadearbeidet og nytt forslag er kommet opp, der geriatrien ikke er planlagt samlokalisert med slag, men kun med rehabilitering. Akutt geriatri og slagtilbudet for eldre vil ligge henholdsvis i A-fløya og D-fløya. Dette forslaget er enstemmig vedtatt av direktørens ledergruppe. Det nye forslaget vil medføre en varig splittelse av det geriatriske fagmiljøet, noe som vil forringe pasientbehandlingen, rekrutteringen og utnyttelse av de samlede ressursene. Dette vil i sin tur trolig få konsekvenser for den geriatriske motorfunksjonen som UNN må utvikle. Saken ble drøftet av fagrådet. Fagrådet ser betydningen av å samle det geriatriske fagmiljøet, med tanke på den utvikling og styrking av den geriatriske virksomhet UNN har behov for å gjøre. Forelagt forslag til uttalelse til fagdirektøren ble enstemmig vedtatt, med små korrigeringer. Uttalelsen sendes videre til fagdirektøren i Helse Nord, med kopi til fagrådets deltakere. (vedlegg) Torgeir Engstad Leder av fagrådet Monika Dalbakk sekretariat/ referent

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 Helse Nord

Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 Helse Nord Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3898 Linn Sparby, leder voksenhab. Hammerfest, 23. april 2014 Hilde Lund, leder barnehab. Saksnummer 37/2014 Saksansvarlig: Harald

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200400457-41 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407-7694/2013 - GEN Dykkar ref.: Dato: 16.09.2014 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Vi kallar

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

PASIENTER TRAUMESYSTEM I HELSE NORD Sakspapirene ble ettersendt.

PASIENTER TRAUMESYSTEM I HELSE NORD Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 7-2009 ORGANISERING AV ALVORLIG

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Implementering. Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Implementering. Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Sandefjord Kommune Helse- og sosialetaten Pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Implementering Rapporten

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 5. juni 2013 Kl.: 10.00 til ca. 15.00 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 5. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord-Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord-Norge NY VERSJON pr 31.1.2013 Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom

Detaljer

Svar på oppdrag fra HOD om regionenes oppgaver i legenes spesialistutdanning

Svar på oppdrag fra HOD om regionenes oppgaver i legenes spesialistutdanning Svar på oppdrag fra HOD om regionenes oppgaver i legenes spesialistutdanning Det vises til oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), gitt de regionale helseforetakene (RHF) i brev av 27.03.15,

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Tid: 2. november 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tilstede: Stig A. Slørdahl

Detaljer

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Trond Kongsvik NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : FYLKESFUNKSJONSANSVARET I RUSOMSORGEN I NORD-TRØNDELAG.

Detaljer

Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord

Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Rapport fra prosjektgruppe oppnevnt av Helse Nord RHF 2. mai 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 7 1. Begrunnelser og mål for arbeidet...

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Porsanger kommunes merknader til høring om " Forslag til lokalsykehus strategi 2010-2020"

Porsanger kommunes merknader til høring om  Forslag til lokalsykehus strategi 2010-2020 Porsanger kommune Helse Nord RHF MOTTATT 0 4 MARS 2010 8038 Bodø Melding om vedtak Vår ref Deres ref. Saksbehandler Dato 2010/129/3/ Ann-Karin Eilertsen 02.03.2010 78460406 ann-karin.eilertsen@porsanger.kommune.no

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Direktøren Styresak nr.32/08 Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Saksbehandler: Elisabeth Marie Larsen Dokumenter i Saken

Detaljer

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 Innledning... 7 Mål... 7 Bakgrunn...

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer