Norsk Håndbok SNØFRESER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Håndbok SNØFRESER"

Transkript

1 Norsk Håndbok SNØFRESER Yongkang KC Tools Co.,Ltd NO.888 East Huaxi Road Gushan Yongkang Zhejiang China TEL: FAX:

2 ADVARSEL: Varm overflate, ikke berør Benytt sikkerhetsbriller Benytt hørselsvern Les brukerhåndboken Benytt arbeidshansker

3

4 SIKKER DRIFT AV MASKINEN FARE: Denne maskinen ble bygget for å brukes i henhold til reglene for sikker drift i denne håndboken. Som med alle type på utstyr, uforsiktighet eller feil på fra operatøren kan resultere i alvorlig personskade. Denne maskinen er i stand til å amputere hender og føtter og kaste gjenstander. Unnlatelse av å overholde følgende sikkerhetsforskrifter kan resultere i alvorlig personskade eller død. ADVARSEL: Motor Eksos, noen av sine bestanddeler, og enkelte kjøretøy komponenter inneholder eller avgir kjemikalier som staten kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader i sin ytterste konsekvens. ADVARSEL: Dette symbolet peker på viktige sikkerhetsinstrukser, Om de ikke følges kan dette true den personlige sikkerhet og / eller eiendom tilhørende deg selv og andre. Les og følg alle instruksjonene i denne håndboken før du forsøker å bruke denne maskinen. Hvis du ikke overholder disse instruksene, kan det medføre skade. Når du ser dette symbolet. Ta i akt ADVARSELEN! Ditt ansvar: Sørg for at de som benytter maskinen leser, forstår og følger alle advarsler og instruksjoner i denne bruksanvisningen og på maskinen. VIKTIG Sikker drift av snøfreseren Denne snøfreser er i stand til amputere hender og føtter og kaste gjenstander. Unnlatelse av å overholde følgende sikkerhetsforskrifter kan medføre alvorlig personskade Opplæring -Les, forstå og følg alle instruksjoner på maskinen og i manualen før du prøver å sette sammen og bruke denne enheten. Oppbevar denne håndboken på et trygt sted for fremtidig referanse og regelmessig, og for bestilling av reservedeler. - Være kjent med alle kontroller og hvordan de påvirker driften. Forstå hvordan du stopper maskinen, og hvordan du raskt stoppe roterende skovler. - La aldri barn under 14 år for å bruke denne maskinen. Barn 14 år og eldre bør lese og forstå bruksanvisningen og sikkerhetsreglene i denne håndboken og skal bli trent og overvåket av foreldrene. - La aldri voksne bruke denne maskinen uten skikkelig opplæring. --Løse gjenstander kan forårsake alvorlige personskader. Planlegg snø-rydde mønster for å unngå at løst materiale kastes mot veier, tilskuere og lignende.

5 SIKKER DRIFT AV MASKINEN Forberedelse 1. Inspiseree grundig området der utstyret skal brukes. Fjern alle dørmatter, aviser, kjelker, planker, ledninger og andre gjenstander, som kan komme inn i maskinen roterende deler. 2. Bruk alltid vernebriller under drift og under en justering eller reparasjon for å beskytte øynene. Gjenstander som rikosjetterer kan forårsake alvorlig skade på øyne. 3. Ikke bruk utstyret uten å ha tilstrekkelig vinterplagg. Unngå løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Ikke ha smykker, lange skjerf eller andre løse klær, noe som kan bli viklet inn i bevegelige deler. Bruk fottøy som vil bedre fotfeste på glatt underlag. 4. Bruk en jordet skjøteledning og kontakt for alle enheter med elektrisk start motorer. 5. Juster inntakshøyde for å unngå grus eller pukk overflater. 6. Åpne alle clutcher og skifte til nøytral før du starter motoren. 7. Forsøk aldri å foreta justeringer mens motoren er i gang, unntatt der det er spesielt anbefalt i bruksanvisningen. 8. La motoren og maskinen tilpasse seg utetemperaturen før du begynner å rydde snø. 9. For å unngå personskade eller skade på eiendom utvis forsiktighet ved påfylling av bensin. Bensin er ekstremt brannfarlig og dampene er eksplosive. Alvorlig personskade kan oppstå når bensinen er sølt på deg selv eller klærne dine, som kan antennes. Vask huden din og skifte klær umiddelbart. a. Bruk kun en godkjent bensinkanne. b. Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre antennelseskilder. c. Fyll drivstofftanken utendørs med ekstrem forsiktighet. Aldri fyll drivstofftanken innendørs. d. Ta aldri av bensinlokk eller fyll drivstoff mens motoren er varm eller kjører. e. La motoren avkjøles i minst to minutter før du fyller drivstoff. f. Ikke overfyll drivstofftanken. Fyll ikke tanken mer enn ca. 1,5 cm under bunnen av påfyllings halsen for å gi plass til brensel ekspansjon. g. Ikke fyll bensinkanne inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller trailer med en plast kapell. Sett alltid sett kannen ute på bakken, bort fra kjøretøyet, før du fyller. h. Når praktisk mulig, fjern bensindrevet utstyr fra lastebilen eller tilhengeren og fylle bensin nede på bakken. Hvis dette ikke er mulig, så fylle bensin slikt utstyr på en tilhenger med en bærbar beholder, snarere enn fra en bensinpumpe. i. Hold munnstykket i kontakt med kanten av drivstofftanken eller beholder åpning hele tiden, helt til tanking er fullført. j. Sett på plass bensinlokket og stram godt. k. Hvis bensin er sølt, tørk av motor og utstyr. Flytt maskinen til et annet område. Vent 5 minutter før du starter motoren.

6 SIKKER DRIFT AV MASKINEN l. Oppbevar aldri maskinen eller drivstoff beholder der det er åpen flamme, gnist eller pilot lys (f.eks ovn, varmtvannsbereder, plass ovn, tørketrommel etc,) m. La maskinen avkjøle seg i minst 5 minutter før lagring. n. Hvis brennstoff er sølt på klær, skift klær umiddelbart. Operasjon 1. Ikke putt hender eller føtter i nærheten av roterende deler, i skovlen / impeller hus eller utkaster. Kontakt med roterende deler kan amputere hender og føtter. Hold klar av åpningen hele tiden. 2. Kjører du bort i et fremmedlegeme, stopp motoren (motor), fjern ledningen fra tennpluggen, koble fra ledningen på elektriske motorer, grundig inspisere snøfreseren for skader, og utbedre skadene før omstart og drift av snøfreseren. 3. Stopp motoren (motor) når du skal foreta reparasjoner, justeringer eller inspeksjoner. 4. Ved rengjøring, reparasjon eller kontroll av snøfreseren, stopp motoren og forsikre deg om at alle bevegelige deler har stoppet. Koble fra tennpluggkabelen og koble ledningen vekk fra tennpluggen for å hindre at et uhell starter motoren 5. Dødmannsspaken for innmatingsskruen / impeller er en sikkerhetsinnretning. Ikke utkoble denne funksjonen det kan medføre at maskinen blir utrygg og kan forårsake personskader. 6. Dødmannsspakene må operere lett i begge retninger og automatisk gå tilbake til utløst stilling når den slippes. 7. Bruk aldri snøfreseren uten at skikkelig vern, og andre sikkerhetsinnretninger er på plass og fungerer. 8. Kjør aldri en motor innendørs eller i et dårlig ventilert område. Eksosen inneholder karbonmonoksid, en luktfri og dødelig gass. 9. Bruk ikke maskinen under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler. 10. Vær spesielt forsiktig når opererer på eller krysser grusdekke. Vær på vakt for skjulte farer eller trafikk. 11. Vær forsiktig når du skifter retning og under drift i bakker. 12. Planlegg snø-rydde mønster for å unngå utslipp til vinduer, vegger, biler etc. Dermed unngår mulig skade på eiendom eller personskade forårsaket av en rikosjett. 13. Rett aldri snøutkastet mot mennesker eller områder der materielle skader kan oppstå. Hold barn og andre unna. 14. Ikke overbelast maskin kapasiteten ved å forsøke å rydde snø i for raskt tempo. 15. Aldri bruk denne maskinen uten god sikt eller lys. Sikre godt fotfeste og hold et fast grep om håndtakene. 16. Koble ut innmatingsskruen / impeller under transport. 17. Bruk aldri maskinen ved høye hastigheter transport på glatt underlag. Se ned og bak og vær forsiktig ved rygging bakover 18. Hvis maskinene begynner å vibrere unormalt, stopp motoren, koble av tennpluggen. Inspiser grundig for skader. Reparere skader før start og drift. 19. Frikoble alle spaker og stoppe motoren før du forlater førerposisjon (bak håndtak). Vent til innmatingsskruen / impeller kommer til en fullstendig stopp før rydding i mateåpningen eller gjør noen justeringer, eller inspeksjoner. 20. Benytt ALDRI ALDRI hånden i utkastet eller innsamleråpningen. Bruk alltid renseverktøyet

7 beregnet til å rense åpningene. IKKE gjør dette mens motoren er i gang. Slå av motoren og forbli bak spakene til alle bevegelige deler har stoppet før rensing påbegynnes. 21. Bruk bare tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten 22. Berøre aldri en varm motor eller lyddemper 23. Dersom det oppstår situasjoner er som ikke dekkes i denne håndboken, bruke god dømmekraft. Kontakt evnt. selger Rense Tett utkaster Håndkontakt med den roterende impeller inne i utkaster er den vanligste årsaken til skade i forbindelse med snøfresere. Aldri bruke hånden til å rense utkaster. Rense utkaster: 1. SLÅ AV MOTOR! 2. Vent 10 sekunder for å være sikker på impeller bladene har sluttet å rotere. 3. Bruk alltid en rense verktøyet, ikke hendene Vedlikehold og lagring 1. Aldri tukle med sikkerhetsanordninger og sjekk deres skikkelig drift regelmessig. Se i vedlikehold og justering deler av denne manualen. 2. Før rengjøring, reparasjon/inspeksjon av maskinen koble ut alle spaker og stoppe motoren. Vent til innmatingsskruen / impeller kommer til en fullstendig stopp. Koble fra tennpluggkabelen og jorde mot motoren for å hindre utilsiktet start. 3. Sjekk at bolter og skruer ikke er løse jevnlig for å holde maskinen i forsvarlig stand. Også visuelt inspisere maskinen for eventuelle skader. 4. Endre ikke fabrikkinstillinger for gasshendel eller topphastighet på motoren. 5. Snøfreser skjæret og meier er gjenstand for slitasje og skader. For din egen sikkerhet beskyttelse, sjekke alle komponenter jevnlig og erstatte med originalt utstyr fra produsenten. "Bruk av deler som ikke oppfyller de opprinnelige utstyret spesifikasjonene kan føre til feilaktig ytelse og kompromiterer sikkerheten!" 6. Sjekk maskinens kontroller med jevne mellomrom for å sikre at de samsvarer ift. denne brukerhåndbokens instruksjoner. 7. Opprettholde eller erstatte sikkerhet og instruksjon etiketter, som er nødvendig. 8. Oppbevar aldri maskinen med drivstoff i drivstofftanken inne i en bygning der tennkilder eksempel varmtvannsberedere, varmeovner, eller tørketromler. La motoren bli avkjølt før lagring i en lukket. 8. Følg riktig disponering lover og forskrifter for gass, olje, etc. for å beskytte miljøet. 9. Før lagring, kjøre maskinen et par minutter for å fjerne snø fra maskinen og hindre fryse opp av kvernen / impeller. 10. Oppbevar aldri maskinen eller drivstoff beholder inne der det er åpen flamme, gnist eller pilot lys, for eksempel en varmtvannsbereder, ovn, tørketrommel etc. 11. Alltid forholde seg til bruksanvisningen når det gjelder sesonglagring. Ikke modifiser motoren For å unngå alvorlig personskade eller død, ikke endrer motoren på noen måte. Tukling med fabrikk innstillingen for gasspådrag kan føre til en løpsk motor og få den til å operere med usikre hastigheter. Aldri tukle med fabrikk innstilling av motor.

8 Pakkens innhold Maskin 2 Håndtak/dashboard 3 Utkaster (manual og tilleggsutstyr) 4 Stag for utkaster og gear 4 KCST1129ES(D) KCST9029ES(D) KCST1129ES KCST9029ES KCST6562ES(D) KCST5556ES(D) KCST6562ES KCST5556ES KCST1129ES(TD) KCST9029ES(TD) KCST1129ES(T) KCST9029ES(T) KCST6562 KCST5556 4

9 Montering: 1. Transportbur - Skru løs bolter og fjerne buret. 1 Transportbur 2 Bolter 3 Ramme Monter håndtak: Løft det på plass og sett inn medfølgende bolter og muttere. 1 Bolt/mutter 2 Håndtak Monter det justerbare staget for gir: staget skal gå fra høyre spak som styrer fremover eller Bakoverdriften og ned til koblingen på maskinens bakside. (nederst under startsnorhuset) Montere med en splint øverst og mutter nederst. 1 Justerbart stag 2 Girspak feste 3 låsesplint 4 Fest mutter

10 4. Monter styrespaken for utkaster rotasjon og justere/grease med vannsfast fett slik at styring av utkastertuten fungerer tilfredstillende. 1 styrespak 2 låsesplint 3 kneledd Montere utkastertuten: Grease godt først med vannfast fett og sjekk jevnlig at dette punktet er godt smurt. Sett tuten på åpningen og feste tuten på maskinens flenser med de medfølgende bananformede mothold braketter. 1 Utkaster tut 2 Utkasterflens 3 Skruer 4 Festebrakett

11 Kontroller og funksjoner 1:Dødmannsgrep drift 2:Dødmannsgrep innmater 3:Utkaster retnings spak 4:Girspak frem/bak 5:Bensinlokk 6:Utkaster/Utkasterhøyde 7:Renseverktøy 8:Oljepåfylling kontroll 9:Høydejusteringsko - skjær 10:Innmater skovle 11:Justering utkasterhøyde KCST1129ES,KCST9029ES KCST6562ES, KCST5556ES 1:Drive Control 2:Auger Control 3:Chute direction control 4:Speed Control 5:Gas Cap 6:Chute Assembly 7:Clean-out Tool 8:Oil fill cap 9:Skid Shoes 10:Auger 11:Chute Control KCST1129ES,KCST9029ES KCST6562ES, KCST5556ES 1:Drive Control 2:Auger Control 3:Chute direction control 4:Speed Control 5:Gas Cap 6:Chute Assembly 7:Clean-out Tool 8:Dipstick 9:Skid Shoes 10:Auger KCST6562,KCST5556

12 1:Dødmannsgrep drift 2:Dødmannsgrep innmaterskovle 3:Utkaster retningsspak 4:Girspak frem /bak 5:Bensinlokk 6:Utkaster/høydejustering 7:Renseverktøy snø 8:Peilepinne olje 9:Høydejustering skjær 10:Innmater skovle 11:Justering utkasterhøyde 12:Tilt av maskin- Fot Pedal KCST1129ES(TD),KCST9029ES(TD) KCST1129ES(T),KCST9029ES(T)

13 Maskinenens kontroller (Se Figur 1) ADVARSEL: Les, forstå og følg alle instruksjoner og advarsler på maskinen og i denne håndboken før oppstart. Girspak/girvelger R 2 R Figur1 Girspaken er øverst på kontrollpanelet/dashboardet. Sett girspaken i valgfri kjørehastighet tilpasset snømengde og kjøreforhold. Sett hastigheten slik at du kjører sikkert og at du ikke overbelaster maskinen. Fremover Det er fem forover (F) hastigheter. Plasser en (1) er den tregeste og posisjon fem (5) er den raskeste. Revers Det er to bakover (R) hastigheter. En (1) er den tregeste og to (2) er den raskeste Primer knapp Rød gummiknapp på luftfilter For kaldværsstart trykker man 2-3 trykk på primerknappen. Den mater bensin direkte inn i forgasser og forenkler oppstarten. Choke kontroll Figur2 Den gråfargede choken er på baksiden av motoren, og aktiveres ved å dreie spaken med klokken. Bnenyttes kun i det du starter opp og tilbakestilles slik at motor går rent og ikke ryker.se figur 2 Gass spak Gasskontrollen er nede på motoren. Den regulerer hastigheten på motoren og kan justeres ned til tomgang. Motoren regulerer selv automatisk pådrag under belastning. Skal du stoppe motoren benytter du tenningsnøkkelen Se figur 3

14 DRIFT AV DIN SNØFRESER Figure3 Skovle (Auger) dødmannsgrep Figur4 Innmatingsskruen(skovle) dødmannsgrep er plassert på venstre håndtak. Klem kontrollen grep mot håndtaket for å starte skovlen og begynne å kaste snø. Slipp for stopp.se figur 4 Fremdrift (drive) dødmannsgrep Figur5 Dødmannsgrepet for fremdrift er plassert på høyre håndtak. Klem kontrollen mot håndtaket for å starte fremdrift. Slipp for stopp. se figur 5 Utkastertut retningskontroll Figur6 Retningskontrollen for utkaster ligger på operatørpanelet/dashboardet på snøfreser. Hvis du vil endre retningen snøutkastet, snu tuten styrekontroll som følger: Vri med klokken for utslipp til høyre. Vri mot klokken for utslipp til venstre. se figur 6 Rense verktøy ADVARSEL: Ikke bruk hendene til noen rens på maskinen. Skru av motor og forhold deg bak maskinen til alle bevegelige deler har stanset før rensing begynner.

15 Renseverktøyet er klipset fast på toppen av innmaterhuset. Benytte dette til å rense utkastertuten. DRIFT AV DIN SNØFRESER Høydejusteringssko(meier) for skjæret Juster maskinens meier oppover for hardpakket snø. Juster meiene ned når du bruker på grus eller pukk overflater. Snorstarter Benyttes for å starte maskinen Elektrisk 230Volt starter Benytt en jordet skjøteledning for oppstart av maskinen ikke kjør starter lenger enn ca 7 sekunder og la den kjøle før ny oppstartsforsøk. Varmgang kan ødelegge startmotor. Skovlen Skovlen har 2 brytepiner som skal ryke ved overbelastning ikke sett inn ordinære bolter. Dette skader akselen og girkasse om overbelastning oppstår. Smør og grease skovlens bevegelige deler slik at den roterer enkelt og ikke ruster fast til akselen (ta ut brytepinner årlig sjekk rotasjon og smør etter sesongens avslutt) NB! Rense skovlehus etter stanset motor. Snø som fryser til is i skovlehus kan medføre skader ved neste oppstart. Utkastertut Sjekk funksjonalitet og bevegelse kontrollspak for best bevegelse. smør og grease/justere slik at rotasjon går lett. Smør vaier og Smørenipler/bevegelige deler Før oppstart og 2 ganger årlig sjekk og etterfyll maskinens smørenipler/kjeder mm. Motorolje Fyll riktig nivå (helt opp på peilepinnen) For lavt nivå og oljevakt, kan medføre start nekt! Før oppstart av maskinenen Ikke start motoren før fylt med olje. Motoren kan bli alvorlig skadet uten olje. 1. Plasser maskinen på et plant gulv. 2. Løsne peilepinnen og les av oljenivået. Se bilde 7 3. Oljenivået skal være helt opp på skravert felt. Se bilde 7 4. Det nødvendig fylle på olje opp til FULL merket. Se Fig Bruk god kvalitet olje merket A.P.I. service SF, SG eller SH. Bruk SAE 5W30 olje. Bruk SAE OW30 olje for temperaturer under - 18 Ikke bruk SAE 10W40.

16 ADVARSEL: Vær ytterst forsiktig når du håndterer bensin er ekstremt brannfarlig og dampene er eksplosive. Fyll aldri drivstoff på maskinen innendørs eller mens motoren er varm eller kjører. Slukk sigaretter, sigarer, piper og andre antennelseskilder. DRIFT AV DIN SNØFRESER Lagre bensin i en ren og godkjent beholder. Pass på at lokket er på beholder. Kontroller kannen er ren og fri for rust eller andre fremmede partikler som kan tette forgasser. MERK: I tankens påfylling sitter et filter som filtrerer ut fremmedpartikler. Rense filter om det finnes rusk. alltid fylle drivstofftanken utendørs, og bruk en trakt eller tut å unngå søl. Fyll drivstofftanken med ren, friskt, og fersk blyfri bensin gammel bensin tenner dårlig. Fyll aldri tanken helt. Fyll tanken opp til 1,5 cm fra toppen for å gi plass til utvidelse av drivstoff. Sørg for å tørke av eventuelt søl før motoren startes. Oppstart av motor 1. Sjekk at tennpluggkabel er godt festet til tennplugg. 2. Vær sikker på både innmatingsskruens kontroll og fremdrift kontroll er i frakoblet (frigitt) posisjon. 3. Flytt gasskontrollen til FULL GASS. Sett tenningsnøkkelen inn og klikk på plass. Ikke prøv å vri om nøkkelen. MERK: Motoren kan ikke starte uten nøkkel er helt inne i tenningslåsen. Elektrisk Starter Benytt kun jordet uttak til skjøteledningen når du skal starte maskinen med el.start. ADVARSEL: Den valgfrie el.starter er utstyrt med en jordet koblinginntak, som er designet for å operere på 230 volt 50Hz. Den må kun brukes med en jordet stikkontakt hele tiden for å unngå fare for elektrisk støt. Har du ikke tilgang til jordet uttak, ikke bruk el.starter under noen forhold. Følg alle instruksjonene nøye før du bruker elektrisk starter. Hvis du har en jordet stikkontakt, gjør som følger: 1. Koble skjøteledningen i kontakten på motoren. Plugg den andre enden av skjøteledning i ett 230-volt, jordet, stikkontakt på et godt ventilert område. 2. Sett choken til FULL choke-stilling. MERK: Dersom motoren allerede er varm, sett chokehendelen i OFF stilling i stedet for FULL 3. Trykk på primer 2-3 ganger for kaldstart av motoren. (er det temperatur lavere enn -10 grader kan det være behov for mer priming)

17 MERK: IKKE benytt RØD primer knapp når motoren er varm eks. etter en kort stans. BETJENING AV DIN SNØFRESER 4. TRYKK start knappen for å starte motoren. 5. Når motoren starter, slipp startknappen. 6. Mens motoren varmes, sakte redusere choken til posisjonen AV. hvis motoren dør ut, raskt rotere choken tilbake til FULL og deretter sakte inn i AV posisjon igjen. 7. Når du frakobler skjøteledningen, koble alltid fra på husets strømuttak først og så til slutt på snøfreseren. Start med snorstart 1. Sett choken til FULL choke-stilling (kald motor start). MERK: Dersom motoren allerede er varm, sett chokehendelen i AV stilling i stedet for FULL. 2.Trykk primeren to eller tre ganger for kald motor start MERK: IKKE bruk primer til å starte en varm motor etter en kort stans. MERK: Ytterligere priming kanskje nødvendig dersom temperaturen er under -10grader. 3. Ta tak i startsnoren håndtaket og trekk sakte tauet ut. På det punktet der det blir litt vanskeligere å stramme tauet, sakte la tauet gå tilbake i spolen. 4. Dra i håndtaket med en fast, rask trekk. Ikke slipp håndtaket og la det å slå tilbake. Hold i starthåndtaket og la den langsomt gå tilbake i spolen. 5. Ettersom motoren varmes, sakte rotere choken til posisjonen AV. Hvis motoren dør ut, raskt rotere choken tilbake til FULL stilling, og deretter sakte inn i AV posisjon igjen. MERK: La motoren varmes opp i et par minutter etter start. Motoren vil ikke utvikle full kraft før den når driftstemperatur. DRIFT AV DIN SNØFRESER 2. Flytt gasskontrollen til STOP posisjon. 3. Ta ut tenningsnøkkelen og lagre på et trygt sted. 4. Tørk all snøen og det dannes fuktighet i området rundt motoren, så vel som området i og rundt kontrollpanelet/dashboardet flere ganger. Børst også nøye slik at ikke fryser snø rundt utkaster og dennes rotasjonsmuligheter. Renseverktøy for utkaster Renseverktøyet er fastet med klips på baksiden av innmaterhuset. Børst vekk snø og is som setter seg fast i utkastet. Rense også nøye etter bruk for å unngå smelting og ising som hindrer utkastet å rotere neste gang du skal benytte maskinen. 1. Slipp begge dødmannsgrep slik at all rotasjon stanser 2. Stopp motoren ved å fjerne tenningsnøkkelen. 3. Ta av renseverktøyet fra klipset som sikrer den til baksiden av innmaterhuset. ADVARSEL: Eksospotte, motor og rundtliggende områder blir varmt og kan forårsake brannskade.ikke rør.

18 1. Bruk renseverktøy for å løsne is og snø som fester seg i innmater og utkaster. 2. Sett renseverktøyet tilbake i monteringsklipset på baksiden av innmaterhus, sett inn tenningsnøkkelen og starte snøfresermotor, 3. Mens du står i operatørens posisjon (bak snøfreseren), trykk inn dødmannsgrepet for innmaterskruen i noen sekunder for å fjerne eventuelle gjenværende snø og is fra innmating /utkaster. Start av fremdrift 1. Med gasskontrollen på FULL (kaninen) posisjon, flytter girspaken inn et av de fem forover (F) stilling eller to bakover (R) posisjoner. Velg en hastighet som passer til snøforhold og et tempo du er komfortabel med. MERK: Når du velger hastighet, bruk lavere hastigheter til du er komfortabel og kjent med driften av snøfreser. 2. Klem innmatingsskrue dødmannsgrep mot håndtaket og innmatingsskruen vil rotere. Slipp den og skruen vil stoppe. 3. Klem dødmannsgrepet for fremdrift mot håndtaket og snøfreseren vil bevege seg. Slipp den og kjøre bevegelsen vil stoppe. VIKTIG: ALDRI flytt på girspaken (endre hastighet eller retning for reisen) uten først å slippe dødmannsgrepet for fremdrift og bringe snøfreseren til en fullstendig stopp. Ellers vil dette føre til for tidlig slitasje på snøfreseren fremdriftssystem.

19 Tekniske parameter ulike modeller Net Weight Working Width Max Output Fuel Type Vibration KCST5556ES(D) 84KGS 21" 5.5HP/3.1KW GASLINE 4.0m/s 2 KCST5556(D) 83KGS 21" 5.5HP/3.1KW GASLINE 4.0m/s 2 KCST5556ES 85KGS 21" 5.5HP/3.1KW GASLINE 4.0m/s 2 KCST KGS 21" 5.5HP/3.1KW GASLINE 4.0m/s 2 KCST6562ES(D) 85KGS 24" 6.5HP/3.8KW GASLINE 7.38m/s 2 KCST6562(D) 84KGS 24" 6.5HP/3.8KW GASLINE 7.38m/s 2 KCST6562ES 86KGS 24" 6.5HP/3.8KW GASLINE 7.38m/s 2 KCST KGS 24" 6.5HP/3.8KW GASLINE 7.38m/s 2 KCST1129ES(TD) 134KGS 29" 11HP/7KW GASLINE 4.33m/s 2 KCST1129ES(D) 121KGS 29" 11HP/7KW GASLINE 4.33m/s 2 KCST1129ES(T) 133KGS 29" 11HP/7KW GASLINE 4.33m/s 2 KCST1129ES 120KGS 29" 11HP/7KW GASLINE 4.33m/s 2 KCST9029ES(TD) 127KGS 29" 9.0HP/5.8KW GASLINE 3.80m/s 2 KCST9029ES(D) 114KGS 29" 9.0HP/5.8KW GASLINE 3.80m/s 2 KCST9029ES(T) 126KGS 29" 9.0HP/5.8KW GASLINE 3.80m/s 2 KCST9029ES 113KGS 29" 9.0HP/5.8KW GASLINE 3.80m/s 2

20 VEDLIKEHOLD SMØRING ADVARSEL: Før smøring, reparasjon, eller inspeksjon, stopp motoren. Vent til alle bevegelige deler har stanset. Aksel for friksjonshjul Gir (hex) akselen og kjede bør smøres minst en gang pr sesong eller etter hver 25 timers drift / 1. Fjern den nedre deksel under maskin ved å fjerne de fire skruene som fester det. 2. Påfør et tynt lag med en all-vær multi-purpose fett til hex akselen og smør rotere kjedet. Se Figur 7 VIKTIG: unngå oljesøl på friksjonshjulet av gummi og Aluminiums-svinghjulet.(clutchen) Figur.7 VIKTIG: Smørenippel. På maskinens venstre side sitter en smørenippel(på beltedrift tas nippel på og av for smøring) Nippel må smøres ved montering og 1-2 ganger pr. sesong avhengig av bruk. 4-5 injeksjoner. Dersom dette ikke gjøres kan stor skade oppstå på maskinen. Smøre nippel ligger i mappen. Hjul Minst en gang per sesong, fjerne begge hjul. Rengjør og smør aksler med et multigrease til bil før du installerer tilbake hjul. Utkaster retningskontroll En gang i sesongen og ved montering, bør styrespaken smøres med vannfast grease evnt. vaselin, linolje, mineralolje, parafinvoks eller 3-i-1 olje. Innmater aksel Minst en gang per sesong, fjerne brytepinnene på innmatingsskrue akselen sjekk at de roterer fritt. Spray smøremiddel inni skaftet, rundt avstandsstykker. Smøre flensen lagrene finnes på hver ende av akselen. Se figur 8 Gear Case Innmatingsskrue girkassen har blitt fylt med fett og forseglet på fabrikken. Hvis demontert fra alle grunn, smøre med ca 57 gram nytt fett MERK: Ikke overfyll girkassen. Skade på Figure8

21 pakningene blir resultatet. Vær sikker på at ventilasjonspluggen er åpen for fett for å lette trykket. VEDLIKEHOLD Brøyteskjær og meier Skjæret og meier på undersiden av snøfreseren er slitedeler. De bør kontrolleres med jevne mellomrom og skiftes etter behov. Fjerne meier: 1. Fjern de fire boltene og muttere som faster meiene til snøfreseren. 2. Sett på nye meier i motsatt rekkefølge Fjerne skjære plate: 1.Løsnen boltene nederst på innmaterhuset 2. Sett på nytt skjær og bolte på i motsatt rekkefølge Stram godt til. Auger Belt Replacement Å fjerne og erstatte V belte for innmating, Gå frem som følger: 1. Fjern belte dekselet på fremsiden av motoren ved å fjerne de to selvgjengende skruer. MERK: Tapp av bensinen fra snøfreseren, eller plassere en kanne under bensinlokket. Figur Løft snøfreseren opp og forover slik at den hviler på innmatingshuset. Fjern deksel fra undersiden av snøfreser ved å fjerne fire selvborende skruene som sikrer det. se figur 11 Figur10 3. Rull innmatingsskruebeltet av motoren pulley. se figur 12 Figur12 4.a. Løsne og fjern skruen som holder beltet på plass. b. Hekt av støttebraketten fjeren fra rammen. Se figur Fjern beltet fra beltehjulet, og slipp ut beltet mellom braketten og innmatingsskruen skivene. Sett sammen innmatingsskruen belte ved å følge instruksjonene i omvendt rekkefølge. Se figur 14 MERK: Ikke glem å remontere skulder skruen som holder beltet på plass og koble på fjæren til rammen etter å ha byttet beltet.

22 VEDLIKEHOLD SKOVLEN Innmatingsskruen er festet til spiral akselen med to brytepinner. Hvis innmatingsskruen skulle treffe ett fremmedlegeme eller hindres så er systemet utformet slik at brytepinnene vil knekke slik at skade ikke oppstår. Se på Figur 18 Hvis skovlen ikke vil rotere, sjekk for å se om pinnene har knekt. Ett sett med nye brytepinner har fulgt med snøfreseren. Ved bytte av brytepinne, spray litt olje smøremiddel inn akselen før du setter inn nye pinner. Drive Belt erstatning Å fjerne og erstatte snøfreser er utkaster belte, gjør som følger: 1. Fjern beltet dekselet i fronten av motoren ved å fjerne de to selvborende skruer. se figur 15 Tapp bensinen fra snøfreseren eller sett en oppsamler under bensinlokket. Løft opp snøfreseren opp og fram slik at det hviler på innmatingsskruehuset. 2. Fjern dekselet fra undersiden av snøfresen ved å fjerne fire selvgjengende skruene som sikrer det.se figur a. Ta tak i beltestrammer og vri den ut mot høyre. b. Rull innmatingsskrue beltet av motorens reimhjul. c. Løft drivreim av motorens reimhjul. Se figur17 4. Løft drivremmen av reimhjulet og mellom friksjon hjul og friksjonhjul disken. se figur 18 Fjerne og erstatte belte i omvendt rekkefølge. Figure16 Bytte av friksjonshjulet Figur17 Figur18 Hvis snøfreseren ikke beveger seg med dødmannsgrepet nede, og kabelen er justerert som på side 25 kan det bety at friksjonhjulet må skiftes, Følg instruksjonene nedenfor. Undersøk friksjonhjul for tegn på slitasje eller sprekker og bytt om nødvendig. Sett girspaken i tredje Fremover (F3) posisjon. Tøm bensin fra snøfreseren, eller sett oppsamler under bensinlokk. Løft snøfreseren opp og fram slik at den hviler på innmatingsskruehuset. 1. a. Ta av deksel på undersiden av maskinen Fire selvgjengende skruene fester dekselet. b. Ta av høyre hjulet ved å fjerne skruen og frinavet som holder det til akselen.se figur 19. Figur19 2. Fjern forsiktig sekskantede mutteren og skiven som holder se figure20 hex aksel til snøfreser rammen og bank lett på akselen enden for å løsne kulelageret fra høyre side av rammen. Figur20

23 VEDLIKEHOLD 1. Vende hex akselen nedover og forsiktig skyver 2. friksjons hjulet av akselen. MERK: Hvis du erstatter den friksjonenhjulet som helhet, forkaste den slitte delen og skyver den nye delen på hex akselen. Følg fremgangsmåten over friksjonhjulet og erstatte bare den gummiringen, gjør som følger: se figur Fjern de fire skruene som fester friksjon hjulet side platene sammen. Se figur 22 Fjern gummi ring fra mellom platene og remontere sideplatene med en ny gummi ring. MERK: Når du setter sammen friksjon hjulet, trekkes hver skrue bare én rotasjon før du slår av hjulet med klokken og fortsetter med neste skruen. Gjenta denne prosessen flere ganger for å sikre at platene er sikret med like stor kraft. Skyv friksjonen hjulet tilbake på hex akselen og følg fremgangsmåten ovenfor i motsatt rekkefølge å montere komponenter. Kontrollere motor olje 1. Vær sikker på at maskinen/motoren står vannrett 2. Skru oljepåfyllingslokket fra olje påfyllingsrøret og tørk peilestaven rene. Se Figur Skru oljelokket tilbake til olje påfyllingsrøret. Stram godt til. 4. Skru oljepåfyllingslokket fra olje påfyllingsrøret. Merk oljenivået. hvis olje lesing på peilepinnen er under "LOW" mark, forsiktig legg til nok olje for å nå "HIGH"-nivå, se figur 24 Figur23 5. Skru oljepåfyllingslokket tilbake til olje påfyllingsrøret, Stram godt. 6. Tørk bort sølt olje. Bytte av smørolje For å unngå skade på motoren, er det viktig å: Kontrollere oljenivået før hver bruk og fem driftstimer. Skift olje etter de to første driftstimene, og hver 25. driftstime etterpå Motoren bør fortsatt være varmt, men ikke varm fra nylig bruk. 1. Finn oljeavtappingspluggen, se figur Vær sikker på at bensinlokket er på og er tett. 3. Rengjør området rundt oljetappeskruen, se Figur 25 Figur24 4. Plasser godkjent oljebeholder for resirkulering under oljeavtappingspluggen. 5. Ta oljetømmeskruen og tøm oljen. Merk: Brukt olje må avhendes på en skikkelig oppsamlingsenter. 6. Installer oljetømmeskruen og stram godt. 7. Påfyll motoren med anbefalte olje, se Anbefalt Oil Bruk diagrammet, er motorens oljekapasitet ca.1,1 liter avhengig av motorstørrelse. Peile derfor under fylling. 8. Tørk bort sølt olje. Figur25

24 VEDLIKEHOLD Tennplugg Sjekk tennpluggen årlig eller hver 100. driftstime 1. Rengjør området rundt tennpluggen. 2. Fjern og kontroller tennpluggen 3. Skift tennpluggen dersom porselen er sprukket eller hvis elektrodene er bøyd, brent eller tilsmusset med innskudd 4. Sjekk avstanden mellom elektrodene med en føler og sett Figur26 avstand til 0,76 mm hvis nødvendig. se Figur Installer tennpluggen og stram godt MERK: En resistortennplugg må brukes for bytte kontakt forhandler eller bensinstasjon. For å finne ekvivalent tennplugg søk etter cross reference table spark plugg på Google og betegnelsen på din tennplugg. Da vil du få opp en liste hvor eks. Bosh, Champignon osv kan finnes. Forgasser Hvis du mistenker at din forgasser trenger justering,kontakt forhandler eller verksted, motorytelse bør ikke bli påvirket i høyder opp til 7000 fot (2134 meter). For drift i høyereliggende områder, ta kontakt med en forhandler. Motorhastighet ADVARSEL: Unngå alvorlig personskade eller død, IKKE modifisere motoren på noen måte, Tukling med gass innstillingen kan føre til at motor og utstyr for å operere på usikre hastigheter, ALDRI tukle med fabrikk innstilling av motor hastigheten, Kjøring av motoren raskere enn hastigheten satt ved fabrikken er farlig.

25 SERVICE OG JUSTERINGER Vaier for fremdrift Etter en tids bruk, kan det være nødvendig å justere vaier for fremdrift. Dersom maskinen ikke drar seg fremover eller stopper med lite motstand Bør vaier kontrolleres/strammes. (se figur 27) Det kan være at friksjonshjulet er utslitt eller at clutchplaten eller friksjonshjulet trengs å vaskes rent for fett med bensin. Figure27 Justering av meier Mellomrommet mellom meier og bakken kan justeres Se Figur 28 For tett snørydding på en glatt overflate, høyne meier høyere på innmatingshuset Bruk en middels eller lavere stilling når området som skal måkes er ujevnt, for eksempel en grus innkjørsel Figure28 Slik justerer du meier: 1: Løsne de fire sekskantmutrene (To på hver side) og transport bolter. Flytt meier til ønsket posisjon 2: Sjekk at hele bunnen på meien er mot bakken for å unngå ujevn slitasje på meien 3: Trekk til muttere og bolter sikkert. Justering av utkaster mekanisme Dersom utkasteråpningen ikke enkelt lar seg rotere som ønsket må man sjekke at tannhjulene griper i hverandre på riktig måte. Løsne braketten med det roterende tannhjulet som kommer fra spaken på kontrollpanalet/dashboardet og skyv det i riktig posisjon. Stram til boltene og sjekk om problemet er løst. Hvis ikke gjenta inntil ønsket funksjonalitet er oppnådd. Det er også viktig å smøre både utkastertutens rotasjon, men også Alle de bevegelige delene som beveger utkaster åpningen. Gjør dette jevnlig. Se figur 29 Figure29 Dekktrykk /belter Før bruk, Kontroller at trykket er mellom 15 psi og 20 psi Dersom trykket i dekkene er ikke likt i begge dekk, kan enheten dra mot den ene siden eller den andre. Har du belter sjekk regelmessig at beltene sitter korrekt og evnt løsne este skrue på siden av skroget og stram beltet med strammeboltene. (kjører du av beltet er det lett å sette på. Løsne festet slakk beltestrammer sett på belte og stram, fest beltet.

26 Konservere motor SOMMER LAGRING ADVARSEL: Oppbevar aldri snøfreser med bensin i tanken innendørs eller i dårlig ventilerte områder, der drivstoff gasser kan nå en åpen flamme, gnist eller pilot lys som på en ovn, varmtvannsbereder, tørketrommel eller gass apparatet. MERK: Det er viktig å hindre dannelse av avleiringer i drivstoffsystemets deler slik som: forgasser, drivstoffilter, drivstoff slange eller tank under lagring. For å unngå motorproblemer, bør drivstoffsystemet tømmes før lagring i 30 dager eller mer, Følg disse instruksjonene for å forberede snøfreser for lagring: Pass uansett på at dersom maskinen ikke er i bruk, skal bensinkranen være lukket. ADVARSEL:Tøm av drivstoff i en godkjent beholder utendørs, vekk fra enhver åpen flamme. Vær sikker på motoren er kald. Ikke røyk. Drivstoff som blir igjen i motoren under varmt vær svekkes og vil føre til start problemer. 1. Fjern all bensin fra forgasseren og bensintank for å hindre at avleiringer dannes på disse delene, og skade motoren. 2. Kjør så motoren til tanken er tom, og det stopper på grunn av mangel på drivstoff. 3.Tøm forgasseren flottørkammer ved å åpne tappeskruen på siden av kammeret. 1. Ta ut tennpluggen og hell litt motorolje gjennom tennplugghullet inn i sylinderen. Dekk tennplugghullet med en fille og sveiv motoren flere ganger for å fordele oljen. Skift/bytt tennpluggen. Lagring av snøfreser 1. Ved lagring av snøfreseren i uventilert lagringsplass/skur, bør man sørge for å spraye utstyret, med en lett olje eller silikon, spesielt kjeder, fjærer, lager og kabler som kan ruste. 2. Fjern all skitt fra utsiden av motor og utstyr. Vask/fjerne salt som kan medføre rust. 3. Følg også smørings anbefalingene for vedlikehold i denne håndboken. 4. Lagre helst utstyr i et rent tørt område.

27 Start og Drifttips GardenPro snøfreser Dersom det skulle oppstå driftsproblematikk sjekk følgende: Startproblematikk: Sjekk at det er nok olje: Bruk peilestaven i påfyllingsrøret, den skal ha olje til "full"- merket. Mål ikke oljenivået hvis motoren nettopp har vært i bruk, da vil det vise for lavt nivå. (dette punktet er viktig) Det er en elektronisk oljevakt som sørger for at motor ikke vil gå korrekt om oljenivået er for lavt. For mye olje er skadelig for motoren. Mål nøye - Bytt jevnlig olje - første skift etter 5 timer, deretter hver 50 time og helst hver sesong. Fyll ny bensin på tanken: Bensin er ferskvare og bør ikke være eldre enn tre måneder. Sett gassreguleringen midt i mellom lav og høy. Still choken på full. Pass på at bensinkranen er åpnet. (steng alltid bensinkranen etter bruk) Trykk tre til fire ganger på "primeren", gummihetten som spruter bensin rett inn i forgasseren, og skru på tenningen. Start med startknapp/ Evnt benytt startsnor, dra den så mye ut til du kjenner motstand. La snoren gå sakte tilbake og trekk den så raskt ut igjen. Gjenta prosedyren noen ganger til hvis motoren ikke starter. Rens tennpluggen: Sjekk at tennplugg er ren og ikke våt og full av sot. Tørk av/bruk en stålbørste og fjern eventuell sot fra elektrodene. Sjekk gnist. Bytt om mulig tennplugg disse passer: F7RTC, Denso W20EPR, Champion RN9YC, Bosh W7DTC. Forgasser: Dersom startproblemet vedvarer kan det være aktuelt å rense forgasser. Sjekk om motor starter vha. startgass. Dersom den gjør dette er det mest sannsynlig tilgangen på bensin som er problemet. Startmotor: Kjør aldri startmotor mer enn 5-10 sek pr. forsøk og la den få sjanse til å kjøle seg ned. Resultatet av feil bruk er at startmotor skades. Fremdrift: Differensialsperre: Din freser er utstyrt med differensialsperrrer på hvert hjul. disse benyttes til å bedre fremkommeligheten/lette manøvreringen av fresen når man skal snu eller trille fresen. NB! Er begge sperrer utkoblet går ikke fresen fremover eller bakover. Fremdrift: Dersom snøfreser ikke beveger seg frem eller tilbake slik du ønsker kan årsaken til problemet være for slapp tilkoblingswire eller utslitt gummi friksjonshjul. Gummi på friksjonhjulet kan slites unormalt mye dersom vaier er for slapt innstilt. Du kan enkelt stramme vaier for fremdrift på høyre håndtak prøv deg trinnvis frem. Justering av vaiere: Din freser benytter friksjonshjul teknologi(clutch) dvs at når du trykker ned dødmannshåndtaket presses svinghjulet på motoren inntil friksjonshjulet som driver hjulene. Dersom vaier ikke er justert stramt nok, blir det ikke nok kontakt mellom svinghjulet og friksjonshjulet og da vil ikke maskinen få fremdrift. (dette er en del av monteringen å sjekke at denne er riktig justert)

28 Brytepinner: Brytepinnene kalles også skjærebolter, låser innmaterskovlen til akslingen som driver den. Dersom en stein, plankebit eller isklump hindrer skovlen å dreie rundt, skal brytepinnene ryke og skovlen frigjøres. Om du ikke har originale brytepinner å sette inn, men prøver med erstatninger som spiker, maskinskruer osv. risikerer du at giret som driver skovlen blir ødelagt. Jevnlig vedlikehold: Din snøfreser fungerer best om du jevnlig vedlikeholder den. Ikke la den stå ute i vær og vind året rundt uten presenning. Unngå salt. Sørg for å smøre alle bevegelige deler som vaiere, utkaster tut/sveiv (vannfast grease) og fyll grease på smørenippel på maskinenes venstre side(for beltedrevet freser monteres nippel på bare under smøring slik at den ikke står i veien for tilte pedalen). Reservedeler: Reservedeler forbruk/slitasje - kan skaffes hos din forhandler og dekkes ikke av garanti. Det kan være greit å ha noe ekstra deler i reserve slik at man ikke står uten mulighet til å reparere når snøen laver ned. Eks.: Tennplugger og brytepinner Service & reparasjon: Dersom din maskin trenger verkstedbesøk gjør du følgende: Du må selv bringe maskinen til nærmeste lokale motorverksted eller forhandler. Er problemet relatert til garantiforhold dekker forhandler dette - skyldes problemet brukerfeil eller slitasje, dekkes dette av kunden selv. Trengs det reservedeler skaffes dette fra forhandler.

29 Justering stag / vaiere Maskinens fremdrift kan justeres vha av staget som går fra gearspak til maskinenes bakside eller vaier som går fra høyre dødmannsgrep. Dette er en del av monteringen og vedlikehold. Dersom maskinen ikke beveger seg fremover sjekk at differensial på hvert hjul er innkoblet. Justere evnt. vaier som går fra høyre dødmannsgrep. Denne vaier må strammes dvs. gjøres kortere vha. justering. Se skisser: Skisse over maskinens clutchsystem:

30

31 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Manual. Snøfreser/snöslunga KCST1329ES/KCST1329ED

Manual. Snøfreser/snöslunga KCST1329ES/KCST1329ED Manual Snøfreser/snöslunga KCST1329ES/KCST1329ED 540278 540280 1 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Du vil trenge denne bruksanvisningen for å sjekke sikkerhetsinstrukser, prosedyrer for korrekt bruk, og

Detaljer

1740281 TP 199-4408-00-SW-R

1740281 TP 199-4408-00-SW-R GB FR D I L DK S SF ES EE GR H LV LT PL CZ SK RU Instruction Book - Snowthrower Model 650x7A Livret d instructions - Chasse-neige 650x7A Betriebsanleitung - Schneeschleuder Modell 650x7A Manuale di istruzioni

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMR435T INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære HONDA-kunde. Gratulerer med ditt valg av HONDA gresstrimmer.

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning...

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Honda Strømaggregat EM4500CXS - EM5500CXS INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med valget av HONDA strømaggregat.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning PZ29 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av produktene gjør at spesifikasjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2113MA 44 FR 2116MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

PRESENTASJON NO 1. Kjære kunde,

PRESENTASJON NO 1. Kjære kunde, PRESENTASJON NO 1 Kjære kunde, Aller først vil vi takke for at du har valgt et av våre produkter. Vi håper at du blir fornøyd med denne maskinen, og at den svarer til dine forventninger. Denne instruksjonsboken

Detaljer

Sierra tools forbeholder seg retten til endringer uten forutgående varsel.

Sierra tools forbeholder seg retten til endringer uten forutgående varsel. Takk for at du valgte et Sierra strømaggregat. Gjennom denne tilleggsbruksanvisningen ønsker vi å gi informasjoner som gir de beste resultater og en sikker drift. Før bruk, les bruksanvisningen nøye. Alle

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

FORMULA 60. BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning.

FORMULA 60. BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning. FORMULA 60 SE NO FI BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen och spara dem för framtida behov. BRUKERHÅNDBOK

Detaljer

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for YAMAHA XVS1100-2002. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på YAMAHA XVS1100-2002 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer