VANNSCOOTERFORSIKRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANNSCOOTERFORSIKRING"

Transkript

1 VANNSCOOTERFORSIKRING Forsikringsvilkår AV

2 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Denne forsikring kan tegnes av eiere til vannscootere av årsmodell 2002 eller nyere. Forsikringens innhold Forsikringen er ment for privatpersoner som bruker vannscooteren til eget bruk, men gjennom en tilleggsforsikring kan også utleie inngå. Med vannscooter avses hva som i følge definisjon i aktuelle lover og klassifiseringsregler utgjør en sådan. Vannscooter som er tenkt å brukes stående, såkalt jetskis, omfattes dog ikke. Forsikringen omfatter følgende moment: Eiendomsforsikring (avsnitt C) Ansvarsforsikring (avsnitt D) Rettshjelpsforsikring (avsnitt E) Du kan også velge å tegne disse tilleggsforsikringer: Utleieforsikring (avsnitt G) Forsikring for registrert trailer/tilhenger (avsnitt H). Maksimal erstatning er kr Maskinskadeforsikring (avsnitt K) for CE-merket vannscooter som er høys 6 år gammel og ikke har mer enn 500 driftstimer (alder og driftstimer regnes fra det tidspunkt da vannscooteren ble solgt som ny) Forsikringsbeløp og andre opplysninger. Du velger selv forsikringsbeløpet. Dette skal motsvare markedsverdien på vannscooteren inklusivt utstyr og tilbehør. Om beløpet er for lavt risikerer du underforsikring, der hvor erstatningen kan nedsettes også ved en mindre skade. Samtidig begrenser seg erstatningen alltid til det virkelige tapet, selv om forsikringen er høyere, så derfor er det heller ingen ide å velge et høyere beløp. Andre opplysninger som vi behøver for å tegne eller fornye en forsikring er bl.a. vannscootermerke, modellbenevnelse, årsmodell og tilvirkningsnummer. Begrensninger Vi har valgt å tydeliggjøre de unntak som finnes i forsikringen gjennom å markere dem med rød farge. Det er også viktig at du leser sikkerhetsforskriftene, som er skrevet i blå kursiv tekst. Blant disse bør du være spesielt oppmerksom på avsnitt C 3.4 om tyveri, som angir de låsekrav og forvaringsalternativ som gjelder. 2

3 Påvirk din premie! Du kan få rabatt på forsikringspremien gjennom f.eks. å tyverisikre din vannscooter. Den aktuelle rabatten er spesifisert i forsikringsbrevet. Egenandeler Vanlig egenandel er, om ikke annet er angitt i forsikringsbrevet, ved Sjøskade kr Brann, upplags- og transportskade kr Tyveriskade kr innendørs og ved transport kr utomhus (på land og i vannet) Ansvarsskada kr Rettshjelp 20 % av kostnaden, dog minimum kr Maskinskade 25 % av kostnaden, dog minimum kr for vannscooter med opp til 99 driftstimer, og minimum kr for de som har flere driftstimer. Ved ansvarsskade gjelder i tillegg en særskilt egenandel på kr om føreren ved skadetidspunktet var under 18 år, eller om føreren ved skadetidspunktet var en annen enn forsikringstakeren eller dennes familiemedlem. Om begge kriterier er oppfylt samtidig dras den særskilte egendelen kun en gang. Ved utleie forhøyes den grunnleggende egenandelen med 50 %. Administrasjon og skadeoppgjør Försäkringsproduktion i Sverige AB (nedenfor Försäkringsproduktion) står for den løpende administrasjonen. Hos oss tegner du forsikring og får svar på spørsmål om premien, vår service og forsikringens innhold. Telefon (norsk nummer). Skadeoppgjør skjer på oppdrag fra forsikringsselskapet og utføres av et frittstående og upartisk skadeoppgjørsselskap i Norge. Skade skal dog alltid meldes uten ugrunnet opphold til Försäkringsproduktion. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring ASA, Norge, svensk filial Forsikringsformidler Forsikringen formidles av Försäkringsproduktion. Lover om forsikringsavtaler Dette vilkår er tilpasset Forsikringsavtaleloven. 3

4 Definisjoner Med markedsverdi menes den sannsynlige prisen ved et normalt salg. Kan dette ikke fastsettes består det av gjenanskaffelsesverdien med fradrag for avskrivninger gjennom bl.a. alder, slitasje, foreldelse, minsket brukbarhet. Med FG menes Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd og når vi i vilkåret angir at et produkt skal være godkjent og i følge en viss klassifisering er det FGs normer vi mener. Med vi, vår, oss og lignende menes forsikringsgiveren, dvs. Gjensidige og Försäkringsproduktion. Med du, din, deg og lignende menes forsikringstakeren, de forsikrede og andre som likestilles med forsikringstakeren ifølge loven. 4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE A Hvem, hvor og når... 6 B Generelle begrensninger... 6 C Eiendomsforsikring... 7 C1 Hva som er forsikret... 7 C2 Hva som ikke er forsikret... 8 C3 Hva forsikringen gjelder for respektive ikke gjelder for... 8 C3.1 Sjøskade... 8 C3.2 Opplags- og transportskade... 9 C3.3 Brannskade... 9 C3.4 Tyveri C4 Beregningsregler C5 Erstatningsregler C5.3 Egenandeler D Ansvarsforsikring E Rettshjelpsforsikring G Utleieforsikring H Forsikring for trailer/tilhenger K Maskinskadeforsikring L Generelle bestemmelser M Annen informasjon M1 Informasjon ved distanseavtale M2 Informasjon om behandlingen av personopplysninger M3 Om vi ikke blir enige Side 5

6 A HVEM, HVOR OG NÅR Bestemmelsene nedenfor gjelder også ved en eventuell tilleggsforsikring og gjelder med de begrensninger som eventuelt er angitt i de respektive avsnitt. A 1 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for forsikringstakeren som er eier av vannscooteren som er angitt i forsikringsbeviset. Når det gjelder ansvar og rettshjelp kan forsikringen også gjelde for eierens egne familiemedlemmer. A 2 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder ved opplag og transport innenfor Norden i fart til sjøs i Sverige, Danmark, Finland og Norge samt i disse landenes territorialfarvann, på Østersjøen med avgrensede havner, viker og hav samt på Skagerak og Kattegat øst for en linje trukket mellom Hanstholm og Lindesnes. A 3 Når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for skade på forsikret eiendom som inntreffer under forsikringstiden ansvarsskade som skjer under forsikringstiden tvist, mål eller sak ifølge rettshjelpsforsikringen punkt E 3. B GENERELLE BEGRENSNINGER & SIKKERHETSFORSKRIFTER Unntak og sikkerhetsforskrifter, som er angitt under, er felles for hele forsikringen, inklusive eventuelle tilleggsforsikringer, men det finnes unntak også i de enkelte avsnittene hvilket da gjelder utover det som er angitt nedenfor. Begrensningene er skrevet med rød tekst og sikkerhetsforskrifter med blå kursiv tekst. B 1 Generelle begrensninger Forsikringen gjelder ikke ved deltagelse i eller trening innfor hastighetskonkurranse når vannscooteren brukes i ervervsvirksomhet eller yrkesmessig når vannscooteren leies ut, om ikke tilleggsforsikring for utleie er tegnet ifølge G for skade som oppstår da vannscooteren er rekvirert av sivil eller militær myndighet eller for skade som direkte eller indirekte er forårsaket av kvarstad, beslag eller annen tiltak av norsk eller utenlandsk myndighet, med mindre ikke kvarstaden eller beslaget er årsaket av hendelse som omfattes av dissa vilkår når vannscooteren er overført til den nye eieren 6

7 B 2 for skade eller erstatningsskyldighet som direkte eller indirekte er årsaket av atomkjerneprosess, krig, opprør, terroristgjerning eller annen liknende hendelse for skade på grunn av for høg fart, på andre vannområder enn de som omfattes av dette vilkår, eller ellers brukt i strid med klassifisering, instrukser eller godkjenning for skader som består i nedsmussing, misfarging eller riper på vannscooterens overflatelag for skade som består av eller er en følge av konstruksjons-, produksjons- eller materialfeil, oppsprukne limlinjer, slitasje, alder, råte, korrosjon, mugg, skadedyr, manglende vedlikehold, vanskjøtsel eller annen tidligere defekt for skade som leverandør eller annen er ansvarlig for på grunn av garanti eller lignende forpliktelser, med mindre forsikringstakeren kan vise at den som har forpliktelsen ikke kan oppfylle denne for annen skada enn ansvarsskade forårsaket av den forsikrede, eller annen person som med forsikredes samtykke bruker vannscooteren eller dennes utstyr, med vilje, gjennom grov uaktsomhet eller under påvirkning av alkohol, narkotika eller andre rusmidler. Sikkerhetsforskrifter Produsentens anvisninger om service, skjøtsel, vedlikehold og drift skal følges. Produsentens anvisninger angående maksimalt antall passasjerer og belastning for vannscooteren må ikke overstiges. Vannscooteren får ikke kjøres av personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Vannscooteren får ikke kjøres på en sånn måte at motoren eller en annen del av maskinen utsettes for unormal belastning eller overoppheting. Ved forsømmelse av sikkerhetsforskrifter, se generelle bestemmelser pkt. L 11. C C 1 EIENDOMSFORSIKRING Hva som er forsikret Forsikringen gjelder for den vannscooteren som er angitt i forsikringsbrevet, med det standardutstyr og tilbehør som vannscooteren er utrustet med fra produsenten og/eller forhandleren. Forsikringen gjelder også for uregistrert trailer/tilhenger. Tilleggsforsikring kan tegnes på registrert trailer/tilhenger. Maksimal kompensasjon er, om ikke annet er oppgitt i forsikringsbeviset, kr for uregistrert og kr for registrert trailer/tilhenger, forutsatt at markedsverdien inngår i det totale forsikringsbeløpet. For registrert trailer/tilhenger må registreringsnummer være angitt i forsikringsbeviset. Både uregistrert og registrert trailer/tilhenger skal være ment for og i hovedsak benyttes til den vannscooteren som er angitt i forsikringsbeviset. For trailer/tilhenger gjelder bestemmelsene i avsnittet H. 7

8 C 2 Hva som ikke er forsikret Forsikringen dekker ikke: Mobiltelefoner/smartphones med tilbehør Drivstoff og smøremiddel Personlige eiendeler Bøyer, bøyekjetting og andre permanente fortøyningsanordninger Brygge, flytebrygge og båthus. C 3 Hva forsikringen gjelder for respektive ikke gjelder for Forsikringen gjelder for deg som legal eier av den forsikrede eiendommen og består av at verdien på den forsikrede eiendommen ikke minsker eller går tapt. Med skade under dette avsnittet menes fysisk skade og/eller tap av eiendom. C 3.1 Sjøskade Erstatningsbar skadehendelser Forsikringen dekker skade som oppstår når vannscooteren ligger sjøen ved grunnstøting eller sammenstøting plutselig og uforutsett lekkasje gjennom skroget, gjennomføringer eller rørledninger/slanger som er koblet til disse annen plutselig og uforutsett skadehendelse som kommer utenfra. Unntak I tillegg til de generelle begrensningene i avsnittet B ovenfor, gjelder forsikringen ikke for skade forårsaket av is, frost, snø eller mugg som skyldes lekkasje av batterisyre som skyldes at motor eller annen eiendel har løsnet fra festet, eller mistet eller har sklidd av uten at den er løftet med kran eller annen lignende løfteanordning på motor, vannstråler eller annet maskinutstyr som skyldes utelukkende vann i disse feil håndtering, vedlikehold, reparasjon eller montering kortslutning feil drivstoff, mangelfull smøring, overopphetning eller materialfeil. Sikkerhetsforskrifter Vannscooteren skal ha påkrevd utrustning. Sjåføren skal ha påkrevd kompetanse og vannscooteren skal kjøres på en sikker måte med hensyn til fart, utkikk, sikt, vær og annen trafikk. Personer som er påvirket av alkohol, narkotika eller andra rusmidler får ikke kjøre eller på annen måte handtere vannscooteren. Vannscooteren og dennes utstyr skal pleies vel og holdes sjødyktig. Vannscooteren skal være under rimelig og regelmessig tilsyn. Fortøyning og forankring skal være slik at det tåler vær, sjø og bølger som kan forventes med hensyn til sted og årstid. Ved forsømmelse av sikkerhetsforskrifter, se generelle bestemmelser pkt. L 11. 8

9 C 3.2 Opplags- og transportskade Forsikringen gjelder for skade gjennom plutselig og uforutsett hendelse som kommer utenfra når vannscooteren står på land ved sjøsetting, tørrsetting eller løft med kran eller annen løfteanordning ved forflytting eller transport på land innenfor Norden. Unntak I tillegg til de generelle begrensningene i avsnittet B ovenfor, gjelder forsikringen ikke for skade forårsaket av is, frost, snø eller mugg som kun skyldes lekkasje av batterisyre på motor, vannstråler eller annet maskinutstyr som skyldes utelukkende vann i disse feil håndtering, vedlikehold, reparasjon eller montering kortslutning feil drivstoff, mangelfull smøring, overopphetning eller materialfeil. Sikkerhetsforskrifter Vannscooteren skal være oppstilt på betryggende avstand fra sjøen med hensyn til bølger og variasjoner i vannstand og stå under normalt tilsyn. Vannscooteren skal, når den står på land, være hensiktsmessig støttet opp, surret og dekket. Når vannscooteren og dennes utstyr transporteres skal den være hensiktsmessig støttet opp og surret. Transporten skal skje med godkjent trailer/tilhenger som kobles til passende kjøretøy. Personer som er påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler får ikke handtere eller transportere vannscooteren. Ved forsømmelse av sikkerhetsforskrifter, se generelle bestemmelser pkt. L 11. C 3.3 Brannskade Erstatningsbare skadehendelser Forsikringen gjelder for skade forårsaket av ild som er kommet løs eksplosjon lynnedslag Unntak I tillegg til de generelle begrensningene i avsnittet B ovenfor, gjelder forsikringen ikke for skade på motor eller forbrenningssystem på grunn av eksplosjon i disse på motor gjennom overoppheting kun forårsaket av kortslutning. 9

10 Sikkerhetsforskrifter Brannfarlig væske skal ikke oppbevares ombord i annet enn godkjente beholdere. Løse drivstofftanker får ikke fylles på i vannscooteren. Varme arbeid får kun utføres av kompetent person i henhold til Norske Brannvernforeningens sikkerhetsregler. Ved forsømmelse av sikkerhetsforskrifter, se generelle bestemmelser pkt. L 11. C 3.4 Tyveri Erstatningsbare skadehendelser Forsikringen gjelder for skade gjennom tyveri og forsøk til tyveri. Unntak I tillegg til de generelle begrensningene i avsnittet B ovenfor, gjelder forsikringen ikke for skade gjennom ulovlig bruk, svindel eller forsikringsbrudd tyveri forårsaket av annen forsikret eller av noen som er betrodd å bruke vannscooteren tyveri fra felles lagringsplass, med mindre det framgår av forsikringsbeviset at lagringsplassen er godkjent. Sikkerhetsforskrifter Ved forsømmelse av sikkerhetsforskrifter, se generelle bestemmelser pkt. L 11. Generelt: I tillegg til hva som er angitt under må elektronisk låseenhet alltid være låst/tas med når man forlater vannscooteren. I vannet: Vannscooteren får kun forlates i vannet ved egen brygga ved villa/fritidshus, og får da ikke forlates uten tilsyn under lengre sammenhengende tid enn 12 timer i nattbevoktet havn som er kontinuerlig bevoktet mellom kl og i tillegg skal vannscooteren låses ved annen fast eiendom med godkjent hengelås og klasse 3-kjetting. Fra låsekravet gjøres unntak kun om den forsikrede selv har vannscooteren under kontinuerlig overvåkning ved kortere stopp (maks 3 timer) i samband med kjøring f eks. for å fylle bensin. Under perioden 1. nov 31. mars får vannscooteren ikke oppbevares i vannet, men i samband med kjøring godtas kortere stopp (maks 3 timer). På land: Ved oppbevaring på land under perioden 1. april 31. oktober får vannscooteren oppbevares utendørs kun ved egen villa/fritidshus, og skal låses fast ved annen fast eiendom med godkjent hengelås og klasse 3-kjetting, samtidig som tilhenger/trailer er låst med godkjent kulekoblingslås. Til andre tider må vannscooteren oppbevares innendørs i låst garasje/lokale ved egen villa/fritidshus som kun den forsikrede alene disponerer nøkkel til. I tillegg skal vannscooteren låses fast ved annen fast eiendom med godkjent 10

11 hengelås og klasse 3-kjetting. Avvikelse fra det sistnevnte kravet på fastlåsing kan tillates og andre lokaler (f.eks. felles garasje eller lagrings hotell) kan aksepteres etter særskilt risikovurdering og avtale, under forutsetning at dette er oppgitt i forsikringsbeviset. Under transport: Ved kortere stopp (maks 3 timer), f.eks. ved spisepauser, skal enten tilhengeren låses fast i kjøretøyet med godkjent kulekoblingslås eller vannscooteren låses ved annen fast eiendom med godkjent hengelås og klasse 3-kjetting. Ved lengre opphold må vannscooteren oppbevares innendørs alternativt innenfor inngjerdet eller overvåket område og være låst fast ved annen fast eiendom med godkjent hengelås og klasse 3-kjetting. Tilhengeren skal samtidig låses fast i kjøretøyet med godkjent kulekoblingslås. C 4 Beregningsregler Som grunnlag for beregning av erstatning ligger vannscooteren og utstyrets markedsverdi umiddelbart før skaden. For å fastsette dette gjøres fradrag for verdi minskning i henhold til tabellen nedenfor for der oppgitt eiendom. Fradraget regnes fra det tidspunkt da vannscooteren og/eller utstyret for første gang toks i bruk eller byttes ut. Fradraget skal som regel ikke overstige 80 % for gjenstand som innen skaden var fungerende. Fradragssatsen og avdraget kan være høyere, helt opp til 100 %, for eiendom som allerede var skadet eller mangelfull, hvis vedlikeholdet har vært forsømt eller som har blitt utsatt for unormal slitasje. Avvikelse fra tabellen kan også skje i de tilfeller avskrivningen får urimelige konsekvenser. Antall år uten fradrag Fradrag per påbegynt år deretter Motor, vannstråler og annet maskinellt utstyr 2 år 5 % Kalesjer, kapell og batterier 1 år 10 % Seter, puter og tepper 1 år 10 % Elektronisk utstyr, radioutstyr 1 år 10 % Fradrag pga verdiminskning gjøres på material. Fradraget gjelder også for reparasjon, dog ikke om reparasjonen utføres med brukte deler. C5 Erstatningsregler Forsikringen er ikke ment å gi forsikringstaker noen fortjeneste, men å betale erstatning for skadene han lider, selv om forsikringssummen er høyere. I avsnitt L 7 finnes regler om tiltak i forbindelse med skade. 11

12 C 5.1 Hva vi betaler Vi betaler skade vurdert ifølge C 4 eventuelle rednings- og lignende kostnader i følge C 5.2, minus egenandel i følge C 5.3 eventuell reduksjon for underforsikring, manglende overholdelse av sikkerhetsforskrifter eller andre forpliktelser i følge loven eller disse vilkår. Den totale erstatningen er, eksklusive kostnader som er oppført i C 5.2, begrenset til maks det forsikringsbeløpet som er angitt i forsikringsbeviset eller andre erstatningsbegrensninger som er fastsatt i disse vilkår. C 5.2 Kostnader som erstattes I tillegg til forsikringsbeløpet erstattes kostnader som er nødvendige for å avverge overhengende fare i følge forpliktelser i L 7.1. Redningsforpliktelse, for eksempel ved å taue til nærmeste tilfluktssted for å unngå sjøskade, hvis det er åpenbart at skade derved unngås kostnad for provosrisk reparasjon, som er nødvendig for å redde vannscooteren fra en åpenbar nødsituasjon kostnad for nødvendig berging og forflytning fra havaristed til, av forsikringsgiveren, godkjent reparasjons sted og/eller havn vid totaltap, kostnad for rydding og borttauing av vrak, hvis det gjennom lov påligger forsikringstakeren å fjerne vraket. C 5.3 Egenandeler C Grunnleggende egenandel Ved hver skadehendelse reduseres den totale erstatningen for skade og eventuelle rednings- eller lignende kostnader i følge C 5.2 med en grunnleggende egenandel som, om ikke annet er angitt i forsikringsbrevet, er kr ved sjøskade kr ved brann, opplags- og transportskade kr ved tyveri som inntreffer da vannscooteren oppbevares innendørs på land kr ved tyveri som inntreffer i samband med transport kr ved tyveri som inntreffer da vannscooteren oppbevares utomhus, i vannet eller på land. Egenandelen ved tyveriskade reduseres med 50 %, om maskinen ved skadetidspunktet har et aktivt abonnement på et godkjent og aktivert søkesystem som er installert av godkjent montør. Det er opp til kunden å bevise att disse forholdene var oppfylt ved skadetilfellet. 12

13 Tilbakebetaling av egenandel Ved tyveri av Securmark tyveribeskyttelsemerket vannscooter som har blitt gjenfunnet og blitt identifisert på grunn av merkingen, tilbakebetales egenandelen. Tilbakebetalingen skjer bare om vannscooteren har blitt gjenfunnet og identifisert etter at erstatningen for tyveri er utbetalt og skaden er ferdigbehandlet. C Samtidige skader Ved samtidig eiendoms-, ansvars- eller annen skada trekkes bare den høyeste egenandelen. C 5.4 Underforsikring Om forsikringsbeløpet ved skadehendelsen i betydende grad er lavere enn den totale markedsverdien på vannscooteren inklusive alt utstyr foreligger underforsikring. Erstatning betales da bare for så stor del av skaden som motsvarer forholdet mellom betalt premie og den premie som skulle vært betalt. C 5.5 Kostnader som ikke erstattes Erstatning utbetales ikke for for verdireduksjon som kan oppstå etter reparasjon, for eksempel på grunn av avvik i struktur eller mønster i plastoverflater, avvik i farge eller annen skjønnhetsfeil for verdireduksjon som kan oppstå etter ikke fagmessig utført reparasjon for merkostnad på grunn av at reservedel, tilbehør eller material ikke kan skaffes på grunn av importrestriksjoner eller fordi produksjonen har opphørt for merkostnad for forbedring eller forandring som er gjort i samband med reparasjon av skade for merkostnad som ved reparasjon oppstår på grunn av konstruksjons-, produksjons- eller materialfeil, oppsprukne limfuger, slitasje, alder, råte, korrosjon, manglende vedlikehold, vanskjøtsel eller annen tidligere defekt for merkostnad for lakkering, eller varemerkebeskyttet firmasymbol eller reklametekst som ikke tilsvarer vanlig seriemessig utførelse for merkostnad på grunn av forseringshandling, f.eks. overtidsarbeid, innkjøp til overpris eller transport med annet enn vanlig transport for tidstap, tapt fortjeneste, inntektstap, annen indirekte skade eller tap av affeksjonsverdi for tap eller ulempe pga at vannscooteren eller utstyr ikke kunne bli brukt for merverdiavgift, om erstatningsmottaker er regnskapsansvarlig for sånt for kostnader for presentasjon av krav eller andre kostnader forårsaket av skadeundersøkelsen (se L 7.3). C 5.6 Andre erstatningsregler Forsikringsgiveren har rett til å avgjøre om gjenstanden skal repareres, erstattes med tilsvarende ny eller brukt eiendom, eller om skaden skal erstattes kontant. Ved nyanskaffelse eller reparasjon har vi rett til å avgjøre hvor innkjøp respektive reparasjon skal gjøres. 13

14 Eierskapet til erstattet eiendom tilfaller forsikringsgiveren om en ikke har kommet overens om annet, og forsikringsgiveren har rett men er ikke skyldig til å overta sådan eiendom. Forsikringstakeren er skyldig å ta tilbake stjålet eiendom som kommer til rette innen 30 dager etter det at skriftlig varsel om tap har innkommet til forsikringsgiveren. Forsikringsgiveren er ikke ansvarlig for valg av kjøpested eller reparatør, og selv om anvisninger er gitt i denne del så er den forsikrede alltid den som bestiller. Panthaver-/leasingdekning Forsikrinsgiverns forpliktelse Når skade er inntruffet, skal forsikringsgivern ikke utbetale kontanterstatning uten panthavers/utleiers samtyckke. Hvis skaden er utbedret eller det er stilt betryggende sikkerhet for at erstatningen vil bli utbedring av skaden, kan erstatningen likevel utbetales. Dersom forsikringen for kjøretøyet blir endret, oppsagt eller faller bort, skal forsikringsgivern gi panthaveren/utleieren en særskilt melding om dette med 1 måneds varsel. I de tilfeller da forsikringsgivern helt eller delvis har avslått å erstatte skade på kjøretøyet under henvisning til Forsikringsavtaleloven, 8-1 eller 4-6 til 4-11, ersatter forsikringsgivern likevel det tap panthaveren/utleieren lider som følge av forsikringstakers manglende evne til selv å ersatte skaden. Det samme gjelder når forsikringsgivern har avslått under henvisning til forsikringsvillkårenes regler om hvor forsikringen gjelder. Rentetap, omkostninger og misligholdte avdrag dekkes ikke. Betingelse for rett til erstatning Som betingelse for rett til erstatning gjelder at - panthaver/utleier kan dokumentere at forsikringstaker ikke har evne til å erstatte skaden eller det tapet som er oppstått. Omkostninger i denne forbindelse erstattes ikke. - bestemmelsene i Lov om kredittkøp av med forskrifter, er overholdt når panteretten er stiftet som salgspant som går inn under denne loven. - panthaver/utleier ikke hadde kjennskap til eller burde ha kjennskap til forsømmelsen eller bruddet på forsikringsvilkårene som førte til forsikringsgiverns avslag overfor forsikringstakeren - skade på kjøretøyet ikke er erstattet av andre - forsikringsgivern har fått rikige og fullstendige opplysninger ved forsikringstegning/-fornyelse. Brudd på opplysningsplikt som forsikringsgivern kan påberope seg overfor forsikringstakeren etter Forsikringsavtaleloven, 4-2, kan også gjøres gjeldende overfor den som krever erstatning etter denne tilleggsdekningen. Forsikringsgiverns erstatningsplikt er begrenset til den erstatningsutbetalning som forsikringstakeren/leietakeren ville hatt krav på i samsvar med vilkårene som gjelder for forsikringen dersom vedkommende hadde vært berettiget til erstatning. 14

15 Tillbakebetalningsplikt Hvis betingelsene ovenfor ikke følges plikter forsikringstaker/leietaker å betale tilbake til forsikringsgiver den erstatning som forsikringsgiver har utbetalt. Oppsigelse Forsikringsgiver kan si opp panthaverdekningen med 1 måneds varsel. D D 1 ANSVARSFORSKRING Omfang Forsikringen omfatter erstatningsansvar ifølge gjeldende erstatningsrettslige forhold for person- og tingskade som årsakes på utenforstående i samband med bruk av vannscooteren. Ved erstatningsrettslige forhold som omfattes av forsikringen og overstiger egenandelen påtar vi oss å: undersøke om du er erstatningsskyldig forhandle med den som krever erstatning presentere saken ved en eventuell rettssak og dermed betale de rettsakskostnader som du får eller pålegges å betale og ikke kan få erstattet av motpart eller annen betale den erstatning som du er skyldig å betale D 2 Unntak I tillegg til de generelle begrensningene i avsnittet B ovenfor, gjelder forsikringen ikke for skade som er forårsaket av den som benytter vannscooteren uten eierens samtykke erstatning som du utover gjeldende erstatningsansvar påtar deg å erstatte erstatning som utelukkende baserer seg på avtale eller annen forpliktelse skade på annen forsikret eller person som ved skadehendelsen var besetningsmedlem, passasjer, person om utøver vannsport eller lignende skade på vannscooteren med utstyr og tilbehør samt ombordværendes eiendom eller eiendom som du leier, låner eller på annet sett disponer erstatning som følge av unnlatelse av å rydde eller fjerne vrak skada som oppstått som følge av trafikk med motordrevet kjøretøy der Trafikkskadeloven eller motsvarende utenlandsk lov gjelder, og der trafikskadeerstatning betales eller kunne ha blitt betalt skade forårsaket av grov uaktsomhet. Unntaket anvendes dog ikke i forhold til skadelidende som ikke kan få erstatning fra skadevolder. I det tilfellet kommer erstatningen å kreves tilbake fra av skadevolder skade som er voldt forsettlig. Unntaket anvendes dog ikke for person med alvorlig psykisk lidelse eller for noen som var under 12 år ved skadehendelsen. 15

16 D 3 Ved skade Om du blir krevd på erstatningsrettslige forhold skal du snarest mulig informere oss, og du er skyldig å følge våre instrukser om sakens rettslige utførelse. Om du medgir erstatningsskyldighet, godkjenner erstatningsbeløp eller betaler erstatning binder det ikke oss, om ikke kravet var tilsynelatende juridisk grunnlagt. D 4 Sikkerhetsforskrifter Personer som er påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler får ikke handtere vannscooteren. Ved skade der du har vært ruspåvirket kan du bli erstatningsskyldig mot oss for den erstatning som vi har betalt til skadelidende. D 5 Maksimal erstatning Forsikringsgiverens erstatningsskyldighet er ved hver skadehendelse begrenset til 30 (tretti) millioner kr, derav maks 20 (tjue) millioner kr ved personskade 10 (ti) millioner kr ved tingskade. Disse erstatningsbeløp gjelder også om: flere av de forsikrede er erstatningsrettslig skyldige flere skader oppstår av samme årsak og samtidig. Når Sjøloven er anvendelig begrenses erstatningen til det ansvarsbeløp som er oppgitt i Sjøloven, det overstiger dog aldri det beløpet som er oppgitt ovenfor. D 6 Egenandel Ved ansvarsskade gjelder, om ikke annet er angitt i forsikringsbrevet, en egenandel på kr ved hver skadehendelse. I tillegg gjelder en ekstra egenandel på kr om føreren ved skadehendelsen var under 18 år en annen enn forsikringstaker eller dennes familiemedlem. Om begge kriterier er oppfylt samtidig dras den ekstra egenandelen kun en gang. 16

17 E E 1 RETTSHJELPSFORSIKRING Omfang Forsikringen gjelder for de personer som omfattes av forsikringen ifølge A 1 ved tvist, som kan prøves av dispasjør eller offentlig domstol i Norge eller tilsvarende instans i annet nordisk land, eller ifølge norsk voldgiftsmetode hvis tvisten hadde blitt prøvd i offentlig domstol straffesak, som saksøker for de hendelser som ligger til grunn for den saken som har oppstått -innenfor vannscooterforsikringens gyldighetsområde ifølge A 2, og -som følge av eierskap, bruk eller ytelse av forsikret vannscooter eller utstyr. Om tilleggsforsikring tegnes for registrert trailer/tilhenger gjelder forsikringen også i tilfeller som har oppstått på grunn av at man er eier, bruker eller framførende av denne eiendom. E 2 Unntak I tillegg til de generelle begrensningene i avsnittet B ovenfor, gjelder forsikringen ikke for tvist der den omtvistede verdien er mindre enn kr hvis du ikke kan betraktes å ha legitimt interesse for å få din sak behandlet der du er saksøker og tvisten skal behandles ifølge loven om gruppesøksmål som behandles ifølge Loven om rettsaker (tvisteloven) eller Konkursloven angående deleierskap eller mellom deleiere som har samband med utleie av vannscooteren som relaterer til patent eller annen opphavsrett som har samband med yrkes- eller tjenesteutøvelse eller kommersielle virksomheter som har samband med kausjon som du gjort eller avtale du har gjort for noen i dennes ervervsvirksomhet som avser krav eller annen påstand som er overført på deg, om det ikke er åpenbart at overføringen har skjedd før tvisten oppstod som gjelder økonomiske tiltak som er av uvanlig art for en privatperson som avser spørsmål om rettshjelp skal innvilges eller ikke. E 3 Når forsikringen gjelder Du kan få rettshjelp om forsikringen er i kraft når tvisten oppstår, under forutsetning att du har hatt en gjeldende rettshjelpsforsikring under en sammenhengende periode på minst to år. Om forsikringen har vært i kraft i kortere periode enn to år kan du likevel få rettshjelp, om forsikringen er i kraft når tvisten oppstår samt om de omstendigheter eller hendelser som ligger til grunn for tvisten har oppstått under forsikringens gyldighetstid. 17

18 Om forsikringen har opphørt derfor at forsikringsbehovet har opphørt, kan du tross dette få rettshjelp om forsikringen var i kraft når de omstendigheter eller hendelser som ligger til grunn for tvisten oppstod, og det deretter ikke har gått lengre tid enn 10 år. E 4 Fullmektig/forsvarer For at rettshjelpsforsikringen skal gjelde må forsikringstakeren være representert av en fullmektig/forsvarer, som skal velges med hensyn til ditt bosted, domstols plass og sakens art samt være advokat eller jurist ansatt i et advokatfirma, eller annen person som er egnet til oppdraget. I tvist som hand legges utenlands skal vi godkjenne fullmektig/forsvarer. E 5 E 5.1 Kostnader Kostnader som erstattes Forsikringen erstatter nødvendige og rimelige kostnader som du ikke kan få betalt av motpart eller staten. Med nødvendige og rimelige kostnader menes bl.a. at kostnadene må stå i forhold til verdien av saken som tvisten gjelder, sakens vanskelighetsgrad, omfang samt kvaliteten og omfanget av det utførte arbeidet. Forsikringen erstatter fullmektig/forsvarers honorar og omkostninger. Erstatning gis for et rimelig tidsforbruk og helt i samsvar med den timekostnadsnorm som regjeringen har bestemt for rettshjelp i henhold til retthjelpsloven kostnader til utredning før dispasje eller rettsak, forutsatt at utredningen er bestilt av forsikringstakerens fullmektig/forsvarer kostnader til bevisførsel i dispasje, rettergang og voldgiftssak saksomkostinger i domstolen saksomkostninger som du er pålagt å betale gjennom rettskraftig dom til motpart eller staten etter domstols, dispasjørs eller voldgiftsdommers prøving i domstol saksomkostninger som du i et forlik eller dispasje eller rettssak har påtatt deg å betale til motparten under forutsetning av at det er åpenbart at dispasjøren eller domstolen ville ha pålagt deg å betale saksomkostninger med et høyere beløp hvis tvisten hadde blitt prøvd. Av fullmektig/forsvarers regning skal det framgå hvilke tiltak fullmektig/forsvarer har gjort, tidsforbruket for disse tiltak samt motivering for kostnadene. Det skal opplyses om utfallet av målet og dom eller så skal forlikingsavtale vedlegges. 18

19 E 5.2 Kostnader som ikke erstattes Forsikringen erstatter ikke kostnader for eget arbeid, tapt inntekt, reiser og opphold eller andre omkostninger for deg eller annen forsikret kostnader for iverksettelse av dom, beslutning eller avtale kostnader som oppstår av at du benytter flere fullmektiger/forsvarere eller bytter fullmektig/forsvarer erstatning til voldgiftsmenn kostnader i tvister der prøving av tvisten kan vente til en annen lignende rettsak er avgjort (s.k. pilotmål) kostnader som oppstår gjennom att du i eller med unntak av rettsak avstår fra dine muligheter å få erstatning av motparten erstatning til den del dette anses å inkludere kompensasjon for advokatkostnader og andre omkostninger kostnader for fullmektige/forsvarere som kan anses å være inkludert i erstatningen som tildelt forsikrede indrivningskostnader. E 6 Maksimal erstatning Gjennom forsikringen utbetaler vi maksimalt kr ved hver tvist. Det anses som et og samme forsikringsærende når flere som er forsikret med samme forsikring står på samme side ved en tvist den forsikrede har flere ærende som i hovedsak baserer seg på samme grunn. E 7 Egenandel Egenandelen er, om ikke annet er oppgitt i forsikringsbrevet, 20 % av kostnadene, dog minst kr. 19

20 G G 1 UTLEIEFORSIKRING (tilleggsforsikring) Forutsetninger Tillegget utleieforsikring kan tegnes etter at forsikringsgiveren har gjort en særskilt prøvning. For att forsikringsbeskyttelsen skal omfatte utleid vannscooter må det framgå av det aktuelle forsikringsbrevet at utleieforsikring inngår. G 2 Omfang Forsikringen omfatter eiendomsforsikring ifølge C ansvarsforsikring ifølge D. I utleieforsikringen inngår ikke maskinskadeforsikring, selv om en sådan er tegnet for den aktuelle vannscooteren. Denne tilleggsforsikring gjelder i samsvar med det omfang og med de begrensninger som er angitt i respektive avsnitt. G 3 Unntak I tillegg til de generelle begrensningene i avsnittet B ovenfor, gjelder forsikringen ikke ved konkurranse da leietaker bruker vannscooteren i ervervsvirksomhet eller yrkesmessig for rettshjelp ifølge avsnitt E for trailer ifølge avsnitt H maskinskade ifølge avsnitt K. G 4 Egenandel Ved skade som oppstår under utleie avdras den grunnleggende egenandelen som er angitt i forsikringsbrevet og disse vilkår, og økes med 50 %. G 5 Sikkerhetsforskrifter Angående oppbevaring og låsekrav gjelder samme sikkerhetsforskrifter som i eiendomsforsikringen punkt C 3.4 om tyveri, og ved utleie må forsikringstakeren informere leietaker om att kun leietaker har rett til å kjøre vannscooteren. Forsikringstakeren skal også informere leietaker om sikkerhetsforskrifter, samt låne ut lås og kjetting som oppfyller kravene i C 3.4. Ved forsømmelse av sikkerhetsforskrifter, se generelle bestemmelser pkt. L

21 H H 1 FORSIKRING FOR TRAILER/TILHENGER (tilleggsforsikring for registrert trailer/tilhenger) Omfang Forsikringen gjelder for uregistrert trailer/tilhenger ifølge C 1.1, forutsatt at markedsverdien er inkludert i det totale forsikringsbeløpet. Maksimal erstatning som utbetales er kr. Om det er angitt i forsikringsbrevet og registreringsnummer er notert gjelder forsikringen for registrert trailer/tilhenger, forutsatt at markedsverdien er inkludert i det totale forsikringsbeløpet. Maksimal erstatning som utbetales er kr. Forsikringen gjelder for de personer som er angitt i A 1 og omfatter brann tyveri og hærverk vognskade berging og henting rettshjelp på forsikret trailer/tilhenger som inntreffer under forsikringstiden i Norden og under transport mellom disse landene. Både uregistrert og registrert trailer/tilhenger skal være ment for og i hovedsak benyttes til den forsikrede vannscooteren som er angitt i forsikringsbrevet. Skade på både uregistrert og registrert trailer/tilhenger behandles ut fra dette avsnitt. H 2 Brannforsikring Erstatningsbare skadehendelser Forsikringen gjelder for skade gjennom brann, det vil si ild som er kommet løs, samt skade på elektriske kabler på grunn av kortslutning og direkte følgeskader på elektroniske komponenter på grunn av slik kortslutning - det må likevel finnes synlige merker etter brann eller ild. Sikkerhetsforskrifter I tillegg til felles sikkerhetsforskrifter H 7 gjelder at elektriske kabler og komponenter skal være fagmessig montert varme arbeid får kun utføres av kvalifisert person ifølge den Norske Brannvernforeningens sikkerhetsregler. Ved forsømmelse av sikkerhetsforskrifter, se generelle bestemmelser pkt. L

22 H 3 Tyveri og hærverk Erstatningsbare skadehendelser Forsikringen gjelder for skade gjennom tyveri og forsøk til tyveri hærverk andre vinningsforbrytelser. Unntak I tillegg til de generelle begrensningene i avsnittet B ovenfor, gjelder forsikringen ikke for skade på grunn av ulovlig bruk, bedrageri eller forsikringsbedrageri årsaket av annen forsikret eller av noen som er betrodd å bruke vannscooteren. Sikkerhetsforskrifter I tillegg til felles sikkerhetsforskrifter H 7 gjelder at når trailer/tilhenger frasettes skal den være låst med FG godkjent tilhengerlås, alternativt festet med lås og kjetting av minst klasse 3 nøkler til trailer/tilhenger og tyverisikring skal oppbevares aktsomt. Nøkkel skal ikke forlates i eller i umiddelbar tilknytning til trailer/tilhenger. Nøklene må ikke merkes med navn, adresse eller registreringsnummer. Disse sikkerhetsforskrifter gjelder dog ikke når trailer/tilhenger oppbevares i offentlig garasje med ansatt garasjevakt hvor føreren må gi fra seg nøkkelen som tyverisikring i låst garasje som bare disponeres av forsikringstakeren eller brukeren i verksteds- eller servicelokaler for reparasjon eller service. Ved forsømmelse av sikkerhetsforskrifter, se generelle bestemmelser pkt. L 11. Maksimal erstatning Erstatningen er begrenset til høyst kr ved tyveri av trailerens/tilhengerens monterte hjul om det ikke er montert hjullås. Om hjullås er montert er høyeste erstatning kr. H 4 Vognskadeforsikring Erstatningsbare skadehendelser Forsikringen gjelder for skade gjennom trafikkulykke eller annen ytre ulykkeshendelse, eksempelvis gjennom at du kolliderer, velter, kjører i grøfta, blir rammet av lyn eller eksplosjon, snøras eller fallende tre. Unntak I tillegg til de generelle begrensningene i avsnittet B ovenfor, gjelder forsikringen ikke for skade som kan erstattes av en lovbestemt forsikring, eksempelvis trafikskadeloven eller annen motsvarende utenlandsk lov 22

23 på eiendom med konstruksjons-, fabrikasjons- eller materialfeil hvis skaden ble forårsaket av feilen som skyldes slitasje, rust, korrosjon, kulde, vann eller fukt som omfattes av brannforsikringen ifølge H 2 eller forsikring i henhold til tyveri eller hærverk ifølge H 3 som oppstår under konkurranse eller trening før konkurranse som oppstår i samband med att kjøretøyet brukes i kriminell virksomhet som består i att trailer/tilhenger går gjennom isen. Sikkerhetsforskrifter I tillegg til felles sikkerhetsforskrifter i H 7 gjelder at fabrikantens anvisninger for skjøtsel, vedlikehold, service og lignende skal følges. Ved forsømmelse av sikkerhetsforskrifter, se generelle bestemmelser pkt. L 11. H 5 H 5.1 Berging og henting Omfang Ved en erstatningsbetinget skada for uregistrert eller registrert trailer/tilhenger betaler vi rimelig og nødvendig berging til nærmeste verksted alternativt hjemtransport. Hvis stålet trailer/tilhenger kommer til rette på et annet sted enn der den forsvant, betaler vi rimelig erstatning for hentekostnader. Når det foreligger særskilt grunn kan vi bekoste henting av trailer/tilhenger. H 5.2 Maksimal erstatning Maksimal erstatning for henting og hjemtransport av trailer/tilhenger er kr. H 6 Rettshjelpsforsikring Forsikringen gjelder for den forsikrede trailer/tilhenger eiere, brukere og førere i dennes egenskap, omfang i henhold til bestemmelsene i avsnitt E. H 7 Felles sikkerhetsforskrifter Trailer/tilhenger skal ikke kjøres eller på annen måte handteres av fører som er påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler. Trailer/tilhenger skal ikke kjøres av fører som ikke har gyldig eller påkrevet førerkort. Trailer/tilhenger med meldt eller inntrådt kjøreforbud skal ikke benyttes i annet omfang enn det lover og forskrifter tillater. Trailer/tilhenger skal ikke benyttes under forhold som innebærer unormal påkjenning på trailer/tilhenger. Ved forsømmelse av sikkerhetsforskrifter, se generelle bestemmelser pkt. L

24 H 8 H 8.1 Erstatnings- og beregningsregler Vurdering Til grunn for beregning av erstatning ligger trailer/tilhenger og utstyrets markedsverdi umiddelbart før skaden. For å avgjøre dette gjøres fradrag for avskrivninger på grunn av alder og slitasje. Avskrivningen kan være opp til 100 % for eiendom som allerede var skadet eller mangelfull, der vedlikeholdet har blitt forsømt eller som har vært utsatt for unormal slitasje. Tabellen nedenfor anvendes for der oppgitt eiendom som umiddelbart før skadehendelsen var i orden. Avvikelse fra tabellen kan skje i tilfelle avskrivningen får urimelige konsekvenser. Fradraget beregnes fra det tidspunkt trailer/tilhenger eller utstyr for første gangen ble tatt i bruk eller byttes ut. Avskrivninger gjøres på material. Fradraget gjelder også for reparasjon, dog ikke om reparasjonen utføres med brukte deler. Ved reparasjon skal, om mulig, skadede deler eller skadet utstyr byttes ut mot tilsvarende likeverdige brukte deler. Kontanterstatning baseres på trailers/tilhengers og utstyrets markedsverdi i vanlig handel umiddelbart før skaden. Antall år Fradrag per Maks uten påbegynt år fradrag fradrag deretter Felger 2 år 15 % 50 % Dekk 2 år 15 % 80 % H 8.2 Erstatning Forsikringen er ikke ment å gi den forsikrede fortjeneste uten kun gi erstatning for den skade som er lidd, selv om forsikringsbeløpet er høyere. Forsikringsgiveren har rett til og avgjøre om trailer/tilhenger skal repareres, erstattes med tilsvarende nytt eller brukt objekt, eller om skaden skal erstattes kontant med et beløp som motsvarer objektets markedsverdi umiddelbart før skaden. Kontanterstatning skjer normalt dersom reparasjonskostnadene overstiger 80 % av trailers/tilhengers markedsverdi. Ved nyanskaffelse eller reparasjon har vi rett til å avgjøre hvor innkjøp respektive reparasjon skal gjøres, så vel hvilken reparasjonsmetode som skal anvendes. Reparasjon skal utføres fagmessig og til fornuftig kostnad. Du må alltid kontakte oss før reparasjon, berging eller nyanskaffelse. Om dette ikke skjer begrenses vår erstatningsskyldighet til hva kostnaden vil ha vært om du hadde brukt våre innleide leverandører. 24

25 Forsikringsgiveren er ikke ansvarlig for valg av innkjøpssted eller verksted/reparatør, og selv om anvisninger er angitt i denne del er det likevel alltid den forsikrede som er kunde på verkstedet. Forsikringsgiver overtar eiendomsretten til den erstattede eiendelen og til erstattede deler om ikke annet avtales, altså forsikringsgiveren har rett men er ikke forpliktet å ta over slik eiendom. Forsikringstakeren plikter å ta tilbake stjålet eiendom som kommer til rette innen 30 dager etter at en skriftlig melding om tap har nådd forsikringsgiveren. H 8.3 Kostnader som ikke erstattes Forsikringen erstatter ikke eventuell verdireduksjon etter reparasjon av skade, eksempelvis avvikelse i farge eller annen skjønnhetsfeil, og ikke heller for verdireduksjon på grunn av ikke fagmessig utførende merkostnad som følge av at reservedel, tilbehør eller material ikke kan skaffes på grunn av importrestriksjon eller fordi produksjonen har opphørt merkostnad for forbedring eller forandring som gjort i samband med reparasjon av skade slitasje når trailer/tilhenger er brukt ved tyveri eller andre forbrytelser merkostnad som ved reparasjon oppstår på grunn av konstruksjons-, produksjons- eller materialfeil, slitasje, alder, råte, korrosjon, manglende vedlikehold, vanskjøtsel eller annen tidligere defekt merkostnad for lakkering eller varemerke beskyttet firmasymbol eller reklametekst som ikke tilsvarer vanlig seriemessig utførelse merkostnad på grunn av at våre instruksjoner ikke er fulgt angående innkjøps sted merkostnad på grunn av forseringshandling, f.eks. overtidsarbeid, innkjøp til overpris eller transport med annet enn vanlige transportmidler tidstap, tapt fortjeneste, inntektstap, annen indirekte skade eller tap av affeksjonsverdi tap eller ulempe på grunn av at trailer/tilhenger ikke kunne bli brukt for merverdiavgift, om erstatningsmottaker er regnskapsansvarlig for sånt kostnader for presentasjon av krav eller andre kostnader forårsaket av skadeundersøkelsen. H 9 Egenandel Egenandelen er, om ikke annet er oppgitt i forsikringsbrevet, kr. Ved skade på både forsikret vannscooter og tilhørende trailer/tilhenger, betaler du kun en egenandel, den høyeste. Ved rettshjelpsskade dras egenandel i følge E 7. 25

26 K K 1 MASKINSKADEFORSIKRING (tilleggsforsikring) Betingelser Maskinskadeforsikring kan tegnes som et tillegg til vår vanlige vannscooterforsikring. For å få tegne tillegget maskinskadeforsikring skal vannscooteren væra CE-merket og produsentens anvisninger om service, skjøtsel, vedlikehold og drift skal følges. Forsikringen gjelder for motor i vannscooter som er høyst 6 år gammel og ikke har mer enn 500 driftstimer. Alder og driftstimer regnes fra det tidspunkt da vannscooteren ble solgt som ny. Maskinskadeforsikringen opphører så snart vannscooteren overstiger noe av grensene som er satt ovenfor. Kan det ikke bekreftes hvilken dag skaden oppsto, anses skaden å ha inntruffet den dagen skaden ble meldt til oss. K 2 Komponenter som inngår respektive ikke inngår i forsikringen I forsikringen inngår motor inklusive kjølesystem startanordning inklusive el-komponenter elektriske komponenter som tilhører bremsesystem drivstoffsystem og eksossystem tenningssystem inklusive styrings- og reguleringskomponenter fjæringssystem. I forsikringen inngår ikke vannstråler og impeller skrog, glass, navigasjons/kommunikasjonsutstyr, batteri, gummi/plastdetaljer, strømkabler, slanger, vaier, rør deler som inngår i normal vedlikeholdsservice instrumentgruppe, display, samt reguleringsanordninger til disse. K 3 Skader som forsikringen erstatter respektive ikke erstatter Forsikringen gjelder for direkte fysisk skade som er årsaket av plutselig og uforutsett hendelse, inklusive tilstoppet vanninntak og utløp. Erstatningen betales også for undersøking og demontering i for å bestemme om en skade omfattes av forsikringen, men ikke de kostnader som følger av tilbakemontering i de tilfeller skaden ikke dekkes av forsikringen. I tillegg til de generelle begrensningene i avsnittet B ovenfor, gjelder forsikringen ikke for skade som kan erstattes gjennom momentet brann, tyveri eller sjøskade i denne forsikring skyldes frostødeleggelser, vann eller korrosjon 26

27 K 4 har oppstått på komponenter eller programvarer som ikke er godkjent av produsenten av den forsikrede motor, og heller ikke følgeskader på andre deler av maskinen ved bruk av slike komponenter eller programvarer, med mindre forsikringstakeren kan vise til at skaden ikke har årsakssammenheng med den ikke godkjente komponenten har oppstått i forbindelse med konkurranse eller under trening før konkurranse på grunn av gradvis slitasje, manglende vedlikehold, feilaktig service eller ikke fagmessig utført reparasjon. er forårsaket på drivstoffsystem som pumper, injektorer, filter osv. om skaden skyldes feil drivstoff, kondens, bakterievekst eller andre forurensninger i drivstoffet. Sikkerhetsforskrifter Vannscooteren får ikke kjøres på en slik måte at motoren utsettes for unormal påkjenning eller overoppheting. Produsentens anvisninger om skjøtsel, vedlikehold, vinteroppbevaring, service og lignende skal følges. Service, reparasjon, montering og lignende skal utføres på verksted i samsvar med produsentens anvisninger. Produsentens anvisninger som gjelder drivstoff og smøremiddel skal følges. Ved forsømmelse av sikkerhetsforskrifter, se generelle bestemmelser pkt. L 11. K 5 Erstatningsregler Forsikringstakeren skal ved en skade kunne bevise den forsikrede motorens alder, driftstimer og opprinnelse med originalhandling eller utdrag fra garantiregister. Kan det ikke bekreftes hvilken dag skaden oppsto, anses skaden å ha inntruffet den dagen skaden ble meldt til oss. K 6 Egenandel Fra den totale erstatningen for undersøkelse, demontering samt eventuell reparasjon og tilbakemontering avdras en egenandel som, om ikke annet er angitt i forsikringsbrevet, er 25 % av kostnadene, dog minst kr for vannscooter med opp til 99 driftstimer kr for vannscooter med mer enn 99 driftstimer. 27

28 L GENERELLE BESTEMMELSER L 1 Gjeldende bestemmelser Bestemmelsene nedenfor er felles for hele dette heftet. L 2 Avtalen L 2.1 Forsikringstiden Forsikringen gjelder fra og med den dagen som er angitt i forsikringsbrevet. Tegner du forsikringen samme dag som den skal tre i kraft, gjelder den fra det tidspunkt da forsikringen ble bestilt. Kan forsikringstidens begynnelse ikke fastsettes, begynner den dagen etter den dag da du informerte oss om at du vill tegne forsikring. Forsikringstiden er ett år, om ikke annet avtales. L 2.2 Opplysningsplikt Når du tegner, utvider eller fornyer en forsikring er du på vår forespørsel forpliktet til å angi korrekte og fullstendige opplysninger som kan være av betydelse på spørsmålet om forsikringen skal bevilges. Om du innser at vi har fått uriktige eller ufullstendige opplysninger er du pålagt å, uten urimelig forsinkelse, rette til dette. Hvis du forsettlig eller av uaktsomhet forsømmer din opplysningsplikt kan erstatningen bli redusert med det som er rimelig med hensyn til hvilken betydelse informasjonen ville ha hatt for vår risikovurdering, det forsett eller den uaktsomhet som har oppstått og andre omstendigheter. L 2.3 Risikoøkning Om opplysninger som er angitt i forsikringsbeviset endres må du, uten urimelig forsinkelse, informere oss. Unnlatelse kan lede til reduksjon av forsikringserstatning, i alvorlige tilfeller kan erstatning helt utebli. L 3 Fornyelse Ved forsikringstidens utgang fornyes forsikringen automatisk på de vilkår og for den tid som gjaldt under den forrige forsikringsperioden, om du ikke har tegnet en motsvarende forsikring hos et annet forsikringsselskap. Dette gjelder dog ikke om annet er avtalt eller framgår av omstendighetene. 28

29 L 4 L 4.1 Oppsigelse Din rett til å si opp forsikringen L Ved forsikringstidens utløpsdato Du har rett at når som helst si opp forsikringen til forsikringstidens utgang. L Under forsikringstiden Du har rett til å si opp forsikringen før forsikringstidens utgang om forsikringsbehovet opphører eller om lignende omstendigheter inntreffer. Om oppsigelsen gjelder flytting til annet selskap har vi en måneds oppsigelsestid fra den datoen vi fikk informasjon om flytting av forsikring vi vesentlig har forsømt våre forpliktelser i henhold til lov eller avtale vi forandrer forsikringsvilkåret derfor at du grovt har forsømt dine forpliktelser eller hvis det foreligger særlig grunn forsikringen er fornyet ifølge L 3, men du ennå ikke har betalt premien for den nye forsikringsperioden det foreligger en ny omstendighet av vesentlig betydelse for forsikringsforholdet. Om du etter fornyelse ifølge L 3 tegner en motsvarende forsikring hos et annet forsikringsbolag uten å betale premien for den fornyede forsikringen, anses forsikringen som oppsagt med umiddelbar virkning. L 4.2 Vår rett til å si opp forsikringen L Ved forsikringstidens utløpsdato Vi har rett til å si opp forsikringen ved forsikringstidens utgang. Oppsigelsen skal gjøres skriftlig og sendes til deg minst en måned før forsikringstiden går ut. Den skal for å gjelde inneholde en forespørsel om du ønsker å fornye forsikringen. Ønsker du at forsikringen skal fornyes gjelder oppsigelsen kun om det finns særlige grunner til å nekte forsikring med hensyn til risikoen for fremtidige forsikringstilfeller, den fryktede skadens omfang, den tiltenkte forsikringens art eller en annen omstendighet. L Under forsikringstiden Vi har rett til si opp forsikringen under forsikringstiden om du eller annen forsikret grovt har forsømt deres forpliktelser mot oss eller hvis det foreligger særlig grunn. Oppsigelsen blir gjeldende 14 dager etter at skriftlig varsel om oppsigelse er sendt til deg. Angående oppsigelse pga premie forsinkelse, se L 5.3. L 5 Premiebetaling L 5.1 Første premien Premien for en ny forsikring eller tilleggspremie for utvidelse av forsikring skal betales i løpet av fjorten dager etter den dag vi sendte deg premiekravet. 29

30 L 5.2 Premie for fornyet forsikringsperiode Når forsikringen skal fornyes skal den nye premien betales senest når den nye forsikringsperioden starter. L 5.3 Oppsigelse på grunn av forsinkelse av premiebetaling Betales ikke premien i tid har forsikringsgiveren rett til å si opp forsikringen om ikke forsinkelsen er av liten betydning. En oppsigelse vil da bli sendt skriftlig. Oppsigelsen trer i kraft fjorten dager etter at denne sendtes, om betaling ikke skjer innen denne frist. Om du ikke har hatt mulighet å betale premien innen denne tid pga alvorlig sjukdom, frihetsberøvelse, ingen pensjon eller lønn fra din primære ansettelse eller lignende hinder, trer oppsigelsen i kraft tidligst en uke etter at hinderet har falt bort, dog senest tre måneder etter tidsfristens utgang. Hvis du betaler premien etter at forsikringen har opphørt anses dette som en forespørsel om ny forsikring på samme vilkår fra og med dagen etter den dag premien ble betalt. Om vi ikke vil bevilge forsikringen, skal vi informere deg om dette innen14 dager fra betalingsdagen. Ellers anses at ny forsikring er tegnet i samsvar med din forespørsel. L 5.4 Tilleggspremie Økes den avtalte premien under forsikringstiden, skal tilleggspremien betales i løpet av 14 dager fra og med den dagen vi sendte premiekravet til deg. L 6 Tilbakebetaling av ubenyttet premie I de tilfeller forsikringsavtalen sies opp før den løper ut, tilbakebetales ubenyttet premie. Forsikringspremien fordeler seg i henhold til nedenstående tabell. Dette betyr i praksis hvis forsikringstakeren selger sin vannscooter i f.eks. oktober, blir tilbakebetalingen av premien forholdsvis liten ettersom mesteparten av premien da anses å være benyttet. % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 80 % av premien gjelder for perioden mai tom september, resterende 20 % gjelder for perioden oktober t.o.m. april. 30

31 L 7 Tiltak ved skade L 7.1 Rednings forpliktelse Du skal etter beste evne avverge skade som kan befares være umiddelbart forestående begrense skade som allerede har skjedd snarest mulig ta vare på og beskytte skadet og uskadet eiendom bevare den rett som forsikringsgiveren kan ha mot den som eventuelt er erstatningsskyldig med anledning av skaden. Vi erstatter rimelige redningsutgifter selv om forsikringsbeløpet i det tilfellet. Om du med hensikt eller av grov uaktsomhet ikke har utført din redningsforpliktelse som ovenfor, kan erstatningen bli redusert med det som er rimelig med hensyn til omstendighetene, og i alvorlige tilfeller kan erstatningen helt fall bort. Med deg likestilles de personer som oppgis i A 1, Hvem forsikringen gjelder for. L 7.2 Skademelding og preskripsjon Skadeoppgjør skjer på oppdrag fra forsikringsselskapet og utføres av et frittstående og upartisk skadeoppgjørsselskap. Skade skal uten forsinkelse meldes inn til Försäkringsproduktion på telefonnummer Den som vil kreve erstatning dekket fra forsikringsgiveren må gjøre dette innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om at fordringen kunne gjøres gjeldende. Ellers går retten til erstatning tapt. Hvis du har anmeldt skaden til oss innen den tid som er angitt i avsnittet over, har du alltid seks måneder på å kreve fordringen dekket fra forsikringsgiver regnet fra den dag vi meddelte deg vår endelige beslutning i erstatningsspørsmålet. L 7.3 Medvirkning ved skadeoppgjør Du er skyldig å medvirke ved skadeoppgjør gjennom å oppgi fullstendig og korrekt informasjon om skadetilfellet oppgi alle opplysninger og all informasjon som er nødvendig for å undersøke skaden styrke erstatningskrav med f.eks. kvitteringer, legeattest og andre dokument informere om annen forsikring eventuelt kan gjelde ved skaden, eller om skaden er forårsaket av tredjepart la oss få undersøke skadet eiendom politianmelde tyveri og hærverk, samt overlevere anmelding og eventuelle forundersøkelsesprotokoll og dommer til forsikringsgiveren vente på vår godkjenning før reparasjon, berging eller lignende (annet enn ovenstående redningsforpliktelser ifølge L 7.1) samt følge våre instruksjoner når det gjelder f.eks. metode for reparasjon eller valg av kjøpested eller verksted/reparatør 31

32 ved skade under transport, løft med kran eller oppbevaring uten ugrunnet opphold melde skaden til det ansvarlige selskapet med opplysning om at forsikringsgiveren eventuelt kommer å gjøre et erstatningskrav ved skade på grunn av kollisjon under kappsegling levere inn protest hos ledelsen for regattaen. Om den erstatningsberettigede unnlater sine forpliktelser ovenfor, og forsømmelsen leder til skade for forsikringsgiveren, kan erstatningen reduseres etter hva som er rimelig hensyn til omstendigheten. Det samme gjelder om den erstatningsberettigede med vilje eller av grov uaktsomhet feilaktig har oppgitt eller skjult noe av betydelse for bedømmingen av retten til erstatning. L 7.4 Krav om tilbakebetaling fra deg og din motpart I den utstrekning erstatning er utbetalt til deg, overtar vi din rett å kreve erstatning helt eller delvis er ansvarlig for skaden. Hvis vi har betalt erstatning fra ansvarsforsikringen har vi rett å kreve tilbake utbetalt erstatning av deg, om du har forårsaket skaden med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet eller under påvirkning av alkohol, narkotika eller andre rusmidler. L 8 Generelle erstatningsregler Forsikringsgiveren har ikke ansvar for valg av innkjøpssted eller verksted/reparatør, og selv om anvisninger er oppgitt angående dette er det alltid den forsikrede som er den som bestiller. Har forsikringsgiveren betalt erstatning for skade trer forsikringsgiveren i samme utstrekning inn i den forsikredes rett mot den som kan ha forårsaket skaden eller som svarer for den. Forsikringsgiveren er ikke ansvarlig for tap som kan oppstå om skadereglering eller annen innsats forsinkes av krig, opprør eller lignende eller av en myndighets handling som streik eller lignende. L 9 Utbetaling av skadeserstatning og rente Skadeserstatning skal utbetales senest 30 dager fra det at forsikringstakeren har fullført de forpliktelser som påligger ham. Er forsikringstakeren åpenbart berettiget til, i det minste, et visst beløp betaler vi dette innen den endelige erstatningen fastsettes. Hvis det skulle ta mer enn en måned før du får erstatning (tross at du gjort vad som påligger deg) får du rente på det beløp du er berettiget til. Forsinkelsesrenten beregnes i henhold til renteloven(forsikringsavtaleloven). Skyldes forsinkelsen på at vi venter på politietterforskning eller vurdering får du rente i henhold til Statsbankens referanserente. Forsinkelsesrente utbetales ikke om rentebeløpet er under 100 kr. 32

33 L 10 Framkallelse av forsikringstilfelle Hvis du med vilje har framkalt et forsikringstilfelle eller forverret følgene av et forsikringstilfelle, utbetales ingen erstatning. Hvis du gjennom grov uaktsomhet har framkalt et forsikringstilfelle eller forverret følgene, kan erstatningen reduseres til hva som er rimelig med hensyn til omstendighetene. Det samme gjelder hvis du anses å ha handlet eller unnlatt att handle i visshet om att dette innebar en betydelig risiko for at skaden skulle oppstå. Avslag eller reduksjon av erstatning benyttes ikke ved mindre uaktsomhet om skaden forårsakes av person med alvorlig psykisk forvirring eller som var under 12 år ved handling som var ment å forebygge skade på person eller eiendom i en slik nødsituasjon at handlingen var forsvarlig. Med deg likestilles de personer som er angitt i A 1, Hvem forsikringen gjelder for. L 11 Hvis sikkerhetsforskriftene ikke følges Denne bestemmelse er felles for samtlige sikkerhetsforskrifter i dette forsikringsvilkår. Hvis du unnlater å følge sikkerhetsforskriftene kan erstatningen reduseres til hva som er rimelig med hensyn til årsakssammenheng med skaden, den intensjon eller den uaktsomhet som har oppstått og øvrige omstendigheter. Avdraget er normalt 25 %, men erstatningen kan reduseres ytterligere eller, i alvorlige tilfeller, helt utebli. Hvis skade inntreffer i samband med påvirkning av alkohol, narkotika eller andre rusmidler er reduksjonen av erstatning alltid 100 %. Med deg likestilles de personer som er angitt i A 1, Hvem forsikringen gjelder for. L 12 Dobbelforsikring Er samme objekt forsikret mot de samme forhold i flere selskap, er hvert selskap ansvarlig ovenfor den forsikrede som om dette selskapet alene hadde vært forsikringsgiver. Du har likevel ikke rett til mer erstatning fra selskapet enn det som sammenlagt tilsvarer skaden. Hvis summen av ansvarsbeløpene overstiger skaden, fordeles ansvarligheten mellom forsikringsselskapene etter forholdet mellom ansvarsbeløpene. 33

34 M ANNEN INFORMASJON M 1 Information vid distanseavtale Ifølge distanse- og hjemsalgsloven Informasjonen nedenfor gjelder bare fysisk person som i egenskap av konsument tegner forsikring på distanse primært for bruk som faller utenfor forretningsvirksomhet. Distanseavtale er en avtale som er inngått på distanse og kommunikasjonen utelukkende skjer på distanse, eksempelvis på telefon eller Internett. Hvis du har kjøpt din forsikring på vårt kontor, hos din forhandler eller når vi har besøkt deg er det ikke en distanseavtale. Forsikringsgivere Din Forsikringsgivere framgår av forsikringsbrevet. Vi står under Finanstilsynet og selskapets markedsføring omfattes av bestemmelsene i markedsføringsloven Om forsikringen Forsikringens hovedsakelige egenskaper framgår av det faktaark eller vilkår som du fått tilsammen med denne informasjonen. Forsikringsvilkåret og andre dokument angående din forsikring er på norsk og all kommunikasjon skjer også på norsk eller svensk. Hvis ikke annet er avtalt er forsikringstiden ett år. Oppsigelse i fortid Nedenfor finner du de viktigste forutsetningene for att forsikringen skal få avsluttes i fortid. Som kunde kan du avslutte forsikringen når forsikringsbehovet er opphørt eller lignende. Som forsikringsselskap kan vi avslutte din forsikring om du eller annen forsikret grovt har brutt mot forpliktelser eller eksepsjonelle årsaker. Likeledes ved forsinkelse av premiebetaling. Prisen på din forsikring Prisen framgår i ditt forsikringsbrev og gjelder under avtalt forsikringstid, under forutsetning att dine opplysninger ikke er endret. Din angrerett Når du har tegnet forsikring gjennom en distanseavtale har du angrerett innenfor fjorten (14) dager fra den datoen avtalen er inngått. Hvis du vil bruke din angrerett må du informere oss om det. Du kan angre deg muntlig eller skriftlig. Hvis du velger å bruke angreretten har selskapet rett å kreve deg på premie for den tiden som forsikringen har vært gjeldende, minimumpremien som gjelder da er 200 kr. Du har ikke angrerett om distanseavtalen gjelder en forsikring med en avtalt gyldighetstid på en måned eller mindre. 34

35 M 2 Informasjon om behandlingen av personopplysninger Försäkringsproduktion registrerer og lagrer nødvendige personopplysninger i våre interne kunderegistre. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e- postadresse. Försäkringsproduktion har konsesjon for behandling av personopplysninger og behandler alle personopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven og bestemmelser om taushetsplikt. Formålet er å identifisere deg som kunde og oppfylle forsikringsavtalen du har med oss. Opplysninger som registreres og lagres er: Administrative opplysninger som navn, adresse, telefon, e-post og fødsels- og personnummer Opplysninger om forsikret risiko og dekningsomfang Opplysninger om tredjeperson som følge av dens tilknytning til en forsikring, for eksempel begunstiget Skadeopplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om utbetaling under en forsikring Vi tar også vare på vår løpende kommunikasjon med deg. Dette gjør vi for å gi deg bedre service. Utlevering av personopplysninger Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap eller organisasjoner Försäkringsproduktion samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. Dersom Försäkringsproduktion har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Opplysningene vil også kunne bli benyttet til å gi kunden informasjon om selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester forøvrig. Personopplysningene kan bli utlevert til Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og Sentralt skaderegister (FOSS) Dette er fellesregistre for forsikringsbransjen hvor formålet er å forhindre/begrense forsikringssvindel og å sikre en ensartet risikobedømmelse. Hvor lenge lagres opplysningene? Personopplysninger skal i henhold til Personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dette innebærer at så lenge du er kunde hos oss vil personopplysningene som finnes om deg lagres. Sier du opp avtalen vil vi på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til forsikringsforholdet, lagre opplysninger frem til foreldelsesfristen for de aktuelle forsikringer er utløpt. Hvem har tilgang til personopplysningene? Ansatte i Försäkringsproduktion som jobber med salg av forsikring, produksjon av forsikring og håndtering av forsikringsavtalen. Alle ansatte i Försäkringsproduktion er underlagt taushetsplikt. Med ansatte menes også vikarer og innleide konsulenter. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer. 35

36 Rett til innsyn I henhold til personopplysningslovens 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Försäkringsproduktion. Henvendelsen må inneholde polisenummer eller personnummer, samt være underskrevet av den registrerte. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens 27. Informasjon kan du få tilsendt ved å rette en skriftlig forespørsel til: Försäkringsproduktion i Sverige AB Box PITEÅ Sverige For mer informasjon - Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) av 14. april 2000 nr. 31. M 3 Om vi ikke blir enige Om du er misfornøyd med erstatningsavgjørelsen, ta alltid først kontakt med den skadebehandleren som har behandlet din sak. Ofte kanskje handler det om en misforståelse som dere kan finne ut av. Er du fortsatt ikke fornøyd kan du vende deg til klagemålsansvarlige hos Försäkringsproduktion. Skriv ned dine synspunkter og send disse til oss via brev, faks eller e-post. Klagemålsansvarlige ser til at ditt klagemål behandles og besvares. Om du er misfornøyd med handteringen av klagemålet kan du kontakte vår forsikringsgiver Gjensidige Forsikring ASA, Norge. Er du fortsatt ikke fornøyd har du alltid mulighet å få saken prøvd hos Finanseklagenemnda. Kontaktopplysninger til ovennevnte klageinstanser finner under generell informasjon på siste siden. 36

37 GENERELL INFORMASJON Forsikringsgiveren Gjensidige Forsikring er en svensk filial til Gjensidige forsikring ASA med hovedkontor og sete i Oslo, Norge. Den svenske filialen har sitt hovedkontor i Stockholm. Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial (organisasjonsnummer ) Box Stockholm Telefon: Kundeservice Telefon: Veksel Besøksadresse: Linnégatan 2, Stockholm Mailadress till Gjensidige: Gjensidige står i egenskap av filial til et norskt Forsikringsselskap, primært under tillsyn av det norske Finanstilsynet. Forsikringsformidler og så kalt Coverholder samt ansvarlig for administrasjonen er Försäkringsproduktion. Försäkringsproduktion i Sverige AB Adresse: Boks 64, Piteå, SVERIGE Tlf: (norsk nummer) Faks: E-post: Krav og klagemål skal først og fremst sendes til: Försäkringsproduktion i Sverige AB Boks Piteå SVERIGE Tlf: (norsk nummer) Faks: E-post: Klagemålsansvarlig: Fredrik Granström Omprøving av klagemål: Dersom det er noe du fortsatt ikke er fornøyd med kan du kontakte -Gjensidiges Kundeombud -Finansklagenemnda 37

38

39

40

41 Kontaktopplysninger Försäkringsproduktion i Sverige AB Box Piteå SVERIGE Tel: (norsk nummer) Fax:

2014-03-01. Forhåndsinformasjon

2014-03-01. Forhåndsinformasjon 2014-03-01 Forhåndsinformasjon Om oss Försäkringsproduktion i Sverige AB er et nichet forsikringsselskap, vår spesialitet er å forsikre våre kunders fritidsprodukter/fritidsinteresser. Vi er et registrert

Detaljer

VANNSCOOTERFORSIKRING

VANNSCOOTERFORSIKRING VANNSCOOTERFORSIKRING Forsikringsvilkår AV. 2014-03-01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1. mars 2014. Denne forsikring kan tegnes av eiere til vannscootere

Detaljer

MERKEFORSIKRING ATV. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring

MERKEFORSIKRING ATV. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring MERKEFORSIKRING ATV Forhåndsinformasjon Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for ATV. Du har i følge loven rett

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Snøscooter Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har i følge loven rett til denne informasjonen

Detaljer

VANNSCOOTERFORSIKRING

VANNSCOOTERFORSIKRING VANNSCOOTERFORSIKRING Forsikringsvilkår AV. 2016-03-22 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 22 mars 2016 Denne forsikring kan tegnes av eiere til vannscootere

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Delkasko/Vognskadeforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Delkasko/Vognskadeforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Delkasko/Vognskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Merk at det finnes begrensninger

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

MERKEFORSIKRING. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring

MERKEFORSIKRING. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring MERKEFORSIKRING Forhåndsinformasjon Kaskoforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for Can-Am ATV Spyder. Du har i følge loven rett til denne informasjonen

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING

Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Administrasjon Forsäkringsproduktion i Sverige AB (nedenfor

Detaljer

Rednings- og bergingsforsikring PS602

Rednings- og bergingsforsikring PS602 Rednings- og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring. Forsikringsvilkår PASV:N 2015.01.01

MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring. Forsikringsvilkår PASV:N 2015.01.01 MERKEFORSIKRING Snøscooter Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forsikringsvilkår PASV:N 2015.01.01 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Agria Felles forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2012

Agria Felles forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2012 Agria Felles forsikringsvilkår Gjelder fra 1.4.2012 Felles Forsikringsvilkår, gyldig fra mars 2007 Felles Forsikringsvilkår, gyldig fra mars 2007 2 1 Dette er våre felles forsikringsvilkår 3 2 Forsikringsavtalen

Detaljer

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Bilforsikring PS601 i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Introduksjon Forsikringstaker er GoMore ApS, videre kalt GoMore, som driver nettsiden gomore.no Bileier er personen bilen

Detaljer

MERKEFORSIKRING Kasko

MERKEFORSIKRING Kasko MERKEFORSIKRING Kasko Forsikringsvilkår SLSV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som kjøpt en BRP-produkt.

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Styreansvar Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

MERKEFORSIKRING Kasko

MERKEFORSIKRING Kasko MERKEFORSIKRING Kasko Forsikringsvilkår SLSV:N 2012.07.15, SVM:N 2012.07.15 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som kjøpt en BRP-produkt.

Detaljer

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01 MERKEFORSKRING ATV Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01 Produktinformasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er eier av en Polaris.

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Formuesskade Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Deres beste varme. 5-årige trygghetsgaranti for IVT varmepumper

Deres beste varme. 5-årige trygghetsgaranti for IVT varmepumper Deres beste varme 5-årige trygghetsgaranti for IVT varmepumper Deres beste varme Når du veljer en IVT varmepumpe får du en lösning som gir deg meget lave varmekostnader under manga år fremover. Tryggt,

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 - 2 - Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2012.07.15

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2012.07.15 MERKEFORSKRING ATV Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forsikringsvilkår PATV:N 2012.07.15 Produktinformasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er eier av en Polaris.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING bmf.no Hva betyr begrepene? Når forsikringsselskapene snakker med deg som kunde kan det noen ganger være ord eller uttrykk som er vanskelige å forstå.

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

Skjermforsikring. - Sikrer deg ved uhell på din iphone. Informasjon, forsikringsbevis og vilkår

Skjermforsikring. - Sikrer deg ved uhell på din iphone. Informasjon, forsikringsbevis og vilkår Skjermforsikring - Sikrer deg ved uhell på din iphone Informasjon, forsikringsbevis og vilkår iphone Skjermforsikring Gjelder i hele verden Dekker skader forårsaket av uhell på din iphone-skjerm Rask skadebehandling

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR ATEA FINANCE. Objektsforsikring for utleaset objekt 2011 INNHOLD. 1.1 Hvem forsikringen gjelder. 1.2 Når forsikringen gjelder

FORSIKRINGSVILKÅR ATEA FINANCE. Objektsforsikring for utleaset objekt 2011 INNHOLD. 1.1 Hvem forsikringen gjelder. 1.2 Når forsikringen gjelder FORSIKRINGSVILKÅR ATEA FINANCE Objektsforsikring for utleaset objekt 2011 INNHOLD 1.1 Hvem forsikringen gjelder 1.2 Når forsikringen gjelder 1.3 Hvor forsikringen gjelder 1.4 Forsikret interesse 1.5 Forsikret

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller.

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller. KORTIDSFORSIKRING INNBO Forsikringsvilkår PLE1-2 gjelder fra januar 2015 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings- avtaler

Detaljer

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring Erstatter 01.01. 2011 1. Innledning 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hva forsikringen ikke omfatter

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Kriminalitetsforsikring for medlemmer av NARF

Kriminalitetsforsikring for medlemmer av NARF Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen

Detaljer

Gouda ID - ID-tyverisikring

Gouda ID - ID-tyverisikring Gouda ID - ID-tyverisikring Vilkår 680 Gjeldende fra januar 2018 Innholdsfortegnelse A. Om avtalen 4 B. Hva avtalen gjelder 4 C. Forsikringsavtalen består av 4 D. Regler for kollektiv forsikringsavtale

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

3. Hvor gjelder Trygghetsavtale? Trygghetsavtale gjelder i hele verden. Erstatningen gis i det landet produktet er kjøpt.

3. Hvor gjelder Trygghetsavtale? Trygghetsavtale gjelder i hele verden. Erstatningen gis i det landet produktet er kjøpt. Forsikringsvilkår Vilkår Trygghetsavtale NO2012:1 Gyldig fra og med den 01-05-2012 1. Hvilket produkt omfattes av Trygghetsavtale? Forsikringen kan kun tegnes samtidig med kjøp av et produkt i et av våre

Detaljer

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01 FORSIKRINGSVILKÅR Eiendomsforsikring for utleaset eiendom INNHOLD 1.1 Hvem forsikringen gjelder 1.2 Når forsikringen gjelder 1.3 Hvor forsikringen gjelder 1.4 Interesse som er forsikret 1.5 Forsikret eiendom

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale, side 1 av 6 Trygghetsavtale Forsikringsbevis Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter det eller de produkter (varer), som fremgår av ordrebekreftelse/faktura

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for 2 3. Hvor forsikringen gjelder 2 4. Når forsikringen gjelder 2 5. Hva

Detaljer

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring.

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring. Vilkår for Mobilforsikring Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen Dinamo 05/2010 Trykkeri: Hauknes Grafisk Bl.nr. N9553549 Opplag 60 000 NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Disse vilkår er en del av den til enhver

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge

Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge som Sist revidert av Kultug og kirkedepartementet 1. februar 2009 1.

Detaljer

Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01

Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01 Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01 1. OM FORSIKRINGEN Forsikringen gjelder for deg som eier av produktet. Ved kjøp av hvitevarer gjelder forsikringen kun for privatpersoner. Dersom du selger eller gir

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017 Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror mv.... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER + Trygghet + Tilbehør + Flerforsikring 40+ 30+ 24+ Classica Basis Scooter MC-FORSIKRINGER Forsikringen er en årsforsikring. Det innebærer at den gjelder med samme omfang året rundt. Oppsigelse må skje

Detaljer

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen 1. GENERELLE FORHOLD... 3 1.1. AVTALENS PARTER... 3 1.2. HVA AVTALEN OMFATTER... 3 1.3. REGLER FOR KOLLEKTIVAVTALEN. FAL 9-2... 3 1.4. OPPHØR, UTELUKKELSE ELLER ADGANGSNEKT... 3 1.5. OPPLYSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer