38 Lørdag. Odd Kalsnes, eiendomsmegler Gir du penger til veldedige organisasjoner? Ja, jeg sponser hvert år en helg for funksjonshemmede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "38 Lørdag. Odd Kalsnes, eiendomsmegler Gir du penger til veldedige organisasjoner? Ja, jeg sponser hvert år en helg for funksjonshemmede"

Transkript

1 LØRDAG 6. MARS Lørdag FOTO: IVÁN KVERME Odd Kalsns, ndomsmglr Gr du pngr l vlddg organsasjonr? jg sponsr hvr år n hlg for funksjonshmmd på Haraldvangn. D r gjnnom klubbn Roary, mn d ss årn jg spons av gn lomm. Gr du l flr? Jg sponsr flr ng gjnnom Roary flr dugnadr. Blan ann for d ldr på Frnr. Hvorfor akkur dss? Jg md Roary sdn jg var 22 år. Jg komm konak md prosjkr gjnnom dm. Prosjk md d psyksk uvklngshmmd jg hold på md sdn Jg kommr mg kk unna nå, d spør allrd samm dagn som v rsr om ns års ur. Jg så l dårlg samvgh for jg kk g pngr l H. Hvor my Prsn på n hlg øk gradvs sdn 1978, nå lggr på rund kronr.

2 LØRDAG 6. MARS Vlddghsbølg Sadg flr rk nordmnn vl bl flanropr vlddg organsasjonr kasr sg rund for å lrlgg for dnn gruppn. Hr r sakn som får rk l å åpn lommbokn. SYNNE EKREM ÅSMUND B. GJERDE Bldr som rullr ovr TV-skjrmn md rngnd nd barn voksn fra kasrofom- rådr r kk k nødvndgvs som får Norgs ms vlsånd nd l å åpn lommbokn. Of- r r gn opplvlsr lsr som lokkr frm gvrgld. John Frdrksns nærms ual skpsrdrn forandr sg r kona Ingr Asrup Frdrksn død av krf. Rsul bl han spons krfsakn md by- dlg mdlr. Arhur Bucd r ann ksmpl. Han nvolvr sg krfsakn r han bl ramm slv. Jan P. Sssnr Ingr Elln ln Ncolasn forllr om rsr r som gjor dyp nnrykk k påvrk drs gvrvlj. Fra gründr l gründr Jørgn Lndbäck-Larsn r prosjkldr Amnsy Norg. Han forllr Amnsy øyblkk kk gn prrammr r mo s vlsånd gvr. r mdlrd no v vurdrr, r som flanrop blr sadg mr vanlg Norg, sr han. D sørs s gavn r of sponan. D ksrm bløpn kommr nn md ujvn mllomrom, m, som ofs fra gvr som ønskr å vær anonym. Dn sørs gavn v få fra n lvnd prvprson var på n mllon kronr. Dn sørs samngavn var på 2,5 ml- lonr, sr Lndbäck-Larsn. V h n øknng anall formu- - nd prsonr som ønskr å g l oss, sr G Skjlbrd, markdssjf CARE. Organsasjonn asj førr nøyakg lsr ovr hvm som donrr hva. Non ønskr å ngasjr sg rsulr r nvolvrr sg hva v drvr md, mns andr ønskr å hold n lavr profl. Hvordan plr dr god gvr? V følgr opp ndvdul. V n god rlasjon l vår bs gvr. V sndr u rapporr l o mør år dr prv donorr bdragsyr fra nærngslv møs. D får nformasjon om oss kan mngl l. V syns r vkg fas gvr n møplass. Skjlbrd ror TV-auksjonn CAREs arbd md kvnnlg gründr appllrr l d rk Norg, ford d of r gründr slv. Jg ror r d kjnnr r sg gjn, da r lr å g. Hva r ms én prson g l dr? I år fkk v n donasjon fra én prson på kronr. L fokus I UNICEF Norg d l fokus på formu- nd prvprsonr. prsonr. V jobbr br kk akv mo prvprsonr r som gr sor summr, sr Øysn Erksn Sørd, markdssjf UNICEF. Mn nklprsonr lprsonr som gr sørr sum- mr får jvnlg rapporr om organsasjonns s arbd. Han lggr gr l d jobbr målr mo nærngslv. Vlsånd prsonr r n grupp v vur- drr å jobb b sysmsk mo. D r s rakv, v så hr v n jobb å gjør. Mn lggr l frm d, sr han. Flr av dm Fnansavsn var konak md ønsk kk å ual sg om hvm d gr l. Jg syns r fl å proflr sg på vlddgh, mn jg bkrfr jg gr, sr nvsor Run Rnnan. Øysn Tvng, Øysn Spaln, Alf Ulvn, Arn Hjlns, Erc Sandrø, Jan Pr Forsr ns sd

3 LØRDAG 6. MARS Lørdag Fra forrg sd Collr, Jan Haudmann-Andrsn n Vgard Ulvang var blan dm som hllr kk ønsk å svar. Trond Mohn r kanskj dn nordmann som gr ms l vlddgh. I 2006 brgn Kapal brgnsmllardærn nsmllardærn hadd g ovr n mllard kronr gavr. Blan d hldg moakrn fnns Frlssarmn, n, Krkns Bymsjon Rafosflsn. Unvrs Brgn n Haukland Unvrsssykhus hus mo nærmr n halv mllard lard kronr. Mohn bsvar kk Fnansavsns hnvn- n- dlsr. Ola Mæl, nvsor Gr du pngr l vlddg organsasjonr? hvr år. Hvlk? varrr. D blr vurdr fra år l år. Jg så g l H. På hvlk grunnlag vlgr du? Grunnlag varrr. Hvor my gr du vl jg kk s no om. Flr flanropr Sflsn Sora Mora arbdr for å bdr vlkårn for vlddg organsasjonr. sj Daglg ldr Jan Olav Ryfn mnr å s n klar ndns mo øk flanropsk vrksomh blan lans rks. V samarbd md DnB NOR Prv Bankng, som sadg får forspørslr fra folk som ønskr å g sor summr l vl- ddgh. V sr så n klar drnng mo man prmær vlgr r hvlk formål man vl sø, drr plukkr dn organsasjonn som ms ffkv k jobbr md områ. Førr l flr brukr rådgvr for å g så ffkv kv som mulg? du hundr flanropr du hundr forskjllg bhov, r mang vurdrngr som skal as. Skal man for k- smpl oppr n sfls for å slpp formusskn? Da r vl mrklg d vlddg organsasjonn ln grad non srg r mo dnn gruppn? pn? N, for r gansk ny fnomn sosaldmokrsk Norg. V kk k radsjon for prv samfunnsansvar, mn for sn passr på oss. FOTO: IVAN KVERME Jan P. Sssnr, Invsor forvalr Gr du pngr r l vlddgh? Ja Hvlk sakr llr organsasjonr onr gr du l? Jg gr prmær l SOS barnbyr, r, mn så g l andr. Hvorfor akkur dnn organsasjonn? r l lfldghr. Jg blan ann h gldn av å s drs arbd på nær hold da jg bsøk n barnby Tanzana. ana. Hvor my gr du? holdr jg for mg slv Ovr I sn, ja FOTO: IVÁN KVERME

4 LØRDAG 6. MARS FOTO: ANDREAS KLEMSDAL Bjørn Maasd, rnngskjd-gründr dlgr proff vollyballspllr Gr du pngr r l vlddg organsasjonr?. Hvlk? varrr l, mn nylg ga jg kronr l n aksjon for H som John Arn Rs so fron for, for Rdd Barna. Hvorfor akkur dnn organsasjonn? Hvm som får pngr varrr l r hvlkn årsd r, blr of l lfldg. Jg l vansk- lg for å s n, hvs jg n rlasjon l dm som spør. For non år sdn hadd jg n lunsj på n knarsau- ran md n bkjn Srømm-sf-- lsn. D bl n dyr lunsj. Jg ok på mg drfskosnadn for barnhjm Ukrana, kronr må- ndn. Nå Elxa ovr. Hvor my gr du D varrr l, mn om lag kronr. FOTO: EIVIND YGGESETH FOTO: SCANPIX Morn Sundsø, nvsor adm. drkør r Nopma Gr du pngr r l vlddg gansasjonr? rund jul hvr år blr jg or- snmnal al gr l. Tl hvm? Lgr r un grnsr Hvorfor akkur dnn? Jg lkr mån d jobbr på. D r urdd ør å gå nn områdr dr andr kk vågr. Hvor my r prv, mn v snakkr k kk om vldg sor bløp. FOTO: IVÁN KVERME Un Amundsn, gründr SuprOffc Gr du pngr r l ddg organsasjonr? På hvlk grunnlag g v vlgr r u for- vlgr r du? mål hvr år gr l r l lfldg. dss. V kk g Hvor my gr du pngr l H, ford års po allrd var D varrr, mn lov bor. plr å vær rund Hvm gr du l? kronr. vl- varrr. Odd Nlvk, S Hør-gründr Gr du pngr r l vlddg organsasjonr? jg gr hl dn. Hvm gr du l? Jg gr små bløp på mpuls. Kommr r ulggr som slgr r bladr kjøpr jg slgr r non lodd på døra for n klassur l Poln, br jg på. Hvorfor akkur dss? Hvm jg gr l r gansk lfldg. Jg gr lk gjrn l lokal formål, som l sor humanær kasrofr. Jg r skpkr r av nur ror my av man gr forsvnnr byråkr. Hvor my gr du jg kk ovrsk ovr. Forsr ns sd

5 LØRDAG 6. MARS Lørdag FOTO: ANDREAS KLEMSDAL Asmund Haar, ndomsnvsor Gr du pngr r l vlddgh? Ja, l sor prosjk, barnhjm for forldrløs Tanzana. V donrr fra grup- pn, ans kan vær md fra 8 kronr opp pr månd. Hvorfor akkur formål? Jg bl nrodusr gjnnom n vnn som r lg som jobb nærhn av s. V var dssun på lng r sån yp prosjk for slskap vår ans. D bl valg konkurrans md non flr. V kjnnr d som bygd opp fra bunnn. Pngn n blr bruk ubskår l å gjør n forskjll for dss barna, ngn ng går bor l markdsførng. Hvor my gr du V brukr kk prosjk som markdsførng uad. D v kan bruk på don- rng brukr v på prosjk.. Jg hl ldlsn dlar så prv. FOTO: FINANSAVISEN FOTO: SCANPIX Trond Lykk, syrldr r dlr I.K. Lykk, som r Bunnprs Gr du pngr r l vlddg organsasjonr? v gr my. Tl hvm? V sør nærområ, v gr pn- gr l arbd for barn ung, ldr forsknng. V så oppr fond som hvr år dlr u n prs l ung forskr. V sør så mang andr smång, blan ann sørgr v for Trondhm Skklubb god økonom hl vn. Har dr g pngr r l H llr Chl? N, v kk gjor. På hvlk grunnlag g vlgr r du? V r opp av nærmljø. Hvor my Al al gr v 1,7 mllonr onr kronr. Ingr Elln Ncolasn, Nka-gründr Bård Ekr, ndusrdsgnr nr Kongsgg-r Gr du pngr r l vlddgh?? N. FOTO: ANDREAS KLEMSDAL Gr du pngr r l vlddgh? V sar n sfls, A Hand o Chldrn, Dn jobbr md ungr fra Laun. Hl sdn 1994 v sø barnhjm dr. Md «v», mnr du Nka? D Nka som lys l å vær md, bdrfn. V gr samlr nn pngr l klær dvrs akvr. Hvorfor akkur dnn sakn? var gansk lfldg jg kom bor L- aun. Jg var dr førs gang 1995 sdn dr 1-2 gangr år. Hvaa var lfldghn? n? 1994 fkk v n forspørsl om å snd non sjampoflaskr l Laun. Så fkk v s bldr av ungn som sov md sjampoflaskn som om d var ddybjørnr. Får kasrofr asro som dn på H dg l å g mr? r klar sånn ng brørr vldg Hvor my gr du kan jg kk k s, jg kk k prss bløp Hvaa md bdrfn? Jg kan bar s r skssfr bløp

6 FOTO: IVAN KVERME Bokanmldls «DAGBLADET BERETNINGEN OM ETAVISMORD» AV OTTAR JAKOBSEN Arhur Bucd, ndomsnvsor Gr du pngr l vlddgh? Hvlk sakr llr organsasjonr gr du l? no md krf å gjør Hvordan vlgr du hvm du gr l? Hjr hjrn Får kasrofr som H dg l å g mr? Hvor my gr du ( år)? vl jg kk s Ovr ? Ovr ? N FÅR GJENNOMGÅ: Ann Aashm slu som rdakør Dagbla dn 21. januar. Hun npp skrv n slvsndg lnj av byd- nng for Dagbla, mnr forfrn. FOTO: nng for Dagbla, mnr forfrn. Morsom om ro FOTO: SCANPIX Hrman Frl, Kaffmllardær dlgr ordførr rr Brgn Gr du pngr r l vlddgh? Hvlk sakr llr organsasjonr gr du l? vl jg kk k snakk k om. Jg gr n dl l forskjllg humanær kulurll organsasjonr. Hvordan vlgr r du hvm som får? Jg ngn srk krrr. Jg får vl- dg mang forspørslr, r, r l suasjonsbsm.. D dukkr opp suasjonr jg lsr om prssn jg blr grp av nklskjbnr. lskj Da konakr jg non for å g. Jg gr ms l humanær formål, mn kk vldg mg. Hvor my gr du Ikk så my jg no grunn l. Jg gr n dl gjnnom bdrfn Ovr n halv mllon? Summn av jg påvrknng på blr ovr n halv mllon år, mn bar prv blr undr n halv mllon. FOTO: EIVIND YGGESETH Oar Jakobsns rfs av ldls r Dagbla r mor- som, njurrnd l ro. Dagbla r bl spådd n langsom, pnfull død, d, ss år spådommn mn på god v l oppfyllls. Avsn ku ans,, sjfrdakør Ann Aashm sa opp r ndr konflkr, kr, opplag fal md l fg avsn må dmnr flr fors- doppslag. Nå dn dlgr Dagbla-journalsn O- ar Jakobsn øm sg for frusrasjonr ovr sn gaml arbdsplass. Sluggr snakkr u Jakobsn r nyhssluggrn rn som kom nn Dagbla - r å ha jobb sg opp som journals n håndfull lokal- avsr. I løp av 2000-all uvkl han sg l å bl n grnbr som mnr al var bdr før. Han slu avsn 2008, d ss år- n var han knap på alfo md avsns ldls. Ifølg Jakobsn rdak- ørn glg,, rn Forfrn rn grådg rffr fr spkrn mllomldrn på ho når nkk- han bskrvr r dukkr for dm dn lkgyldg g udugrr dn fn. ovr sg. journalskkn k n Uvklngn som dødn for Dagbla avsn. fallnd md ssjonn r l Oar Jakobsn (f. sammn- Mn kompo- o- forfall journalskkn sykk k opp md porrr Dagbla 17 ovral, mnr mnporrr år frm l han. Han pkr FOTO: FORLAGET av snral Dag- på bl bla-prson- mr rsrkulrng av andrs lghr andr ankdor. r. nyhs- ro: Tksn r 1960) var nyhsr- nyhr mr bllg lfon- Og sdmssg handlr bokn journalskk samdg md omrn lk my om Dag- journalsns lønn sus us bla som forfrns gn r bl hv. rfarngr som journals, Dn sor skurkn bokn så lng før han bgyn r dn dlgr Orkla-sjfn n avsn. Jns P. Hyrdahl, som For å llusrr hvordan mang år konrollr n skkklg k nyhsjournalskk sor rpos avsn. skal gjørs, drar han frm Hyrdahl rdah bskrvs som non morsomm, mn l n narr, bløffmakr, fm fg småflau hsorr om hvor- hund åkfyrs md n dan han slv fkk nrvju «suvrn nkompans som md prnsss Ragnhld avs- mdldr» som Oslo 1995 Manchsr r burd ha hold sg l øl Und-vrann Gorg surkåln Orkla. Bs London år r. Bokn r undrholdn- n- Ingn sor dplom d skrv, uvklngn n Bokn r n rn subjkv for- g forfrn r llng, md drøy prsonbs- s- Dagblas ldr gjor krvlsr un non forsøk på mang dårlg valg. Mn g dypr analys. Slk s fun- forfrns manglnd d- - plomsk vnr r kanskj lk gr kk han syr bukkn. ANMELDT AV ANDERS HORNTVEDT VISEN.NO Vår mnng «Dagbla Brnngn om avsmord» Av Oar Jakobsn Baskrvll forlag 155 sdr + Lls Ikk vansklg å forså hva forf- rn mnr God llusrr md bldr faksm- lr av avsoppslag Handlr omrn lk my om forfrns avs- karrr som om Dagbla På omrn hvr fmnd sd fnns mnpor- r ovr o sdr. D bryr opp flyn ksn L dyppløynd vd forfrn ar opp mang mar på få sdr

Nå skal vi jobbe med kvalitet SIDE 4

Nå skal vi jobbe med kvalitet SIDE 4 B-blad Rturadrss Fagorbundt Postbos 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSALGTE NOEMBER N R. 7 07 ÅRGANG 5 Nå sal v jobb md valtt SIDE 4 I dtt nummr: Når lønna utblr...................

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

amfi os magasin Langåpent til kl. 21 Knallgode SUPERTorsdag 18/4 Se baksiden

amfi os magasin Langåpent til kl. 21 Knallgode SUPERTorsdag 18/4 Se baksiden amfi os magasin Man-fr 10-20 (8-22) Lør 10-18 (8-20) søn COOp xra 10-20 amfi.no Tilbudn gjldr 16. 20. april 2013 SUPERTorsdag 18/4 Langåpn il kl. 21 Knallgod jubilumsilbud S baksidn amfi os magasin amfi

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauskTaks AS Jan Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-pos: pos@fauskaksno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Follavin 76, 8208 FAUSKE Marikklnr Gnr 103 Bnr 683 Kommun

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5 NYTT Nr. 1-2011/34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b Ford Fusio Hoda Jazz Hyudai Gz Flrbruks b 50 Bil mai 2003 BIL s Nr 34 z Toyoa Yaris: bilr i miiayr Små yr mål, flksibl irdigr, forholdsvis god komfor. D r fllsvr for firkløvr som ugjør måds sbilr. Ka d

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom VEDLEGG Tak ovr bolgndom Edvardn Trond Morn BE Takrng a PB 1067 8006 BODØ Tlf: Mobl: 950 36 367 rondmorn@onlnno Tom 2-1 8255 Røkland Markdvrd: 2 080 000 Bygnngyp Hy Vdlgg Gårdnummr 72 Bruknummr 1 Skjonnummr

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

VEDLEGG Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no nuclus.no ÅRSMELDING 2010 www.mdibdriftn.no SKJEBNETID FOR MEDIEBRANSJEN INNHOLD Mns 2009 var t prøvlsns år for mdibransjn ttr å ha blitt rammt hardt og brutalt av finanskrisn, vil 2010 kunn bli huskt

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer