Mine møbler er til menneskene de er ikke prototyper til industrien. My furniture is for people they are not prototypes for industry.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mine møbler er til menneskene de er ikke prototyper til industrien. My furniture is for people they are not prototypes for industry."

Transkript

1 Mine møbler er til menneskene de er ikke prototyper til industrien. My furniture is for people they are not prototypes for industry. Per Inge Bjørlo

2 Forord Jugendstilsenteret viser i perioden 16. april 29. august 2004 utstillingen Tvilens perspektiv samtaler I av Per Inge Bjørlo. Kunstneren er nå bosatt i Hønefoss, men vokste opp i Ålesund. Dette er den største utstillingen kunstneren har hatt i hjembyen, men i løpet av de siste tiårene har hans arbeider vært vist ved flere viktige internasjonale og nasjonale utstillinger og biennaler, samt gjennom mange sentrale utsmykningsoppdrag. Han har i denne perioden markert seg som en av Norges viktigste og særpregede samtidskunstnere. Hans svært personlige uttrykk gjør dypt inntrykk. Per Inge Bjørlo inviterer deg inn til en refleksjon i sine rom. Til å gå videre fra rollen som betrakter til å bli deltaker, fra betryggende avstand til en utfordrende og involverende nærhet. Håpet mitt er at det kan dra i gang noen tankeprosesser, gi publikum noen bilder som blir av betydning for dem, uttalte han selv ved åpningen. Dette kjennes veldig sterkt, både gode og vonde følelser og En skrikende nydelig utstilling var noen av reaksjonene fra publikum. Installasjonen Velkomen heim er en fortelling å gå inn i. Stoler og bord blir uttrykksfulle sinnsobjekt. Det sterke lyset skinner ikke bare gjennom rommet og møblene, du kommer heller ikke helt unna selv. En slik utstilling bør oppleves. Det er likevel vårt håp at denne boken vil kunne formidle noen av inntrykkene fra utstillingen, enten du fikk anledning til å se den eller ei. I den prosessen bidrar forfatter og psykiater Finn Skårderud og kunsthistoriker David Sandved med ulike perspektiver. Dette er den tredje utstillingen basert på møbler siden Jugendstilsenteret åpnet 6. juni En linje av tre vidt forskjellige utstillinger i en spennende dialog. Først 20 originale stoler av Charles Rennie Mackintosh, deretter utstillingen Norsk Møbeldesign med stoler fra 1950 til i dag. Med Per Inge Bjørlo får møbelkunst et annet innhold. Det er første gang hans unike møbelobjekter vises i Norge. Deler av utstillingen integreres også i de restaurerte og museale rommene i Jugendstilsenteret i en spennende og nyskapende dialog. I jugendstilperioden søkte man å formgi hele miljø som enhetlige Gesamtkunstwerk. Per Inge Bjørlo skaper helhetlige kunstneriske opplevelser og rom gjennom helt andre virkemidler og uttrykk. For rundt 100 år siden ville jugendstilkunstnerne skape noe nytt. Derav navnene art nouveau (den nye kunst) og jugendstil (den unge stil). Med det perspektivet ønsker vi også å formidle vår samtids kunst. Jugendstilsenteret er svært glad for samarbeidet med Per Inge Bjørlo og ønsker deg velkommen til å ta del i utstillingen Tvilens perspektiv samtaler I. Thor W. Bjørlo Ålesund, 27. juni 2004 Direktør / Director Jugendstilsenteret Foreword Jugendstilsenteret has the pleasure of presenting the exhibition The Perspective of Doubt Conversations I by Per Inge Bjørlo from 20th April to 29th August The artist, who now lives in Hønefoss, grew up in Ålesund. This is the most comprehensive exhibition the artist has presented in his hometown, yet during the last decades his works have been shown at many important international and national exhibitions and biennials, as well as through many prestigious public commissions. During this time he has made a name for himself as one of Norway s most prominent and original contemporary artists. His highly personal style makes a deep impression. Per Inge Bjørlo invites you into his rooms to reflect. To pass beyond the role of observer to become a participant, from a safe distance as well as from a challenging and involved close proximity. My hope is that it will stimulate thinking processes, and give the public some images that will have meaning for them, he stated at the opening of the exhibition. This is very powerful, both good and bad feelings and A shatteringly beautiful exhibition were some of the reactions from the public. The installation entitled Welcome Home is a story you must enter into. Chairs and table become expressive mental objects. The glaring light illuminates not only the room and the furniture; you cannot escape from it yourself. An exhibition of this kind must be experienced in person. It is nevertheless our hope that this book will succeed in conveying some impressions of the exhibition, whether you have had the occasion to see it or not. With this goal in mind, the author and psychiatrist Finn Skårderud and the art historian David Sandved have contributed their respective views. This is the third exhibition based on furniture shown at Jugendstilsenteret since it opened on 6 June They are three totally different exhibitions in an exciting dialogue with each other. First, twenty original chairs designed by Charles Rennie Mackintosh, and then an exhibition of Norwegian Furniture Design featuring designer chairs from 1950 until today. With Per Inge Bjørlo works, furniture design gains a totally new content. This is the first time his unique furniture objects have been shown in Norway. Parts of the exhibition are integrated in the restored museum rooms of Jugendstilsenteret in an exciting and dynamic dialogue. During the Art Nouveau period, one strove to design the entire milieu as an integrated whole. This was called Gesamtkunstwerk, or a total work of art. Per Inge Bjørlo creates integrated artistic experiences and rooms via totally different effects and artistic style. Approximately 100 years ago the Art Nouveau arthists strove to create something new as the names Art Nouveau (the new art) and Jugendstil (the young style) demonstrate. With this in mind, we too wish to present our own contemporary art. Jugendstilsenteret is very pleased with the collaboration with Per Inge Bjørlo and we welcome you to participate in the exhibition The Perspective of Doubt Conversations I. Innhold / Contents Forord / Foreword David Aasen Sandved: Refleksjoner omkring kunst og design / Reflections on Art and Design Installasjon Åpenhet og stengsler / Installation Openness and Barriers Reaktualisering: Romkunsten møter interiørkunsten / Re-actualising: Environmental Art Meets Interior Design Å gå under huden forestilling og balanse / Getting Under the Skin Pretence and Balance Kunstartenes reintegrering / The Re-integration of Art Forms Kunst og radikal design / Art and Radical Design Form follows feeling Møbler som sjelens speil / Form Follows Feeling Furniture as Mirrors of the Soul Skjørhetens brutalitet / The Brutality of Fragility Finn Skårderud: Det sitter i veggene / Imbedded in the Wall Per Inge Bjørlo Vita

3 4 5 Bordet Avstand, objektet Oppbevaring I og maleriet Heads from Balance (4 portrett) på Jugendstilsenteret i The table Distance, the object Storage I and the painting Heads from Balance (4 portraits) at Jugendstilsenteret in 2004.

4 6 7 David Aasen Sandved: Refleksjoner omkring kunst og design / Reflections on Art and Design Installasjon - Åpenhet og stengsler Installation Openness and Barriers Per Inge Bjørlo er en av Norges mest markante samtidskunstnere. Mange forbinder ham med de store skulpturene på Oslo Lufthavn og hans banebrytende installasjonskunst. Bjørlo startet sin kunstneriske karriere tidlig på 1980-tallet med en rekke enorme, sammenlappede linoleumssnitt i sort-hvitt-kontraster. Disse trykkene ble ikke laget i opplag, men satt sammen til unike, nærmest arkitektoniske bilder. En overskridelse av mediets vanlige grenser ser man allerede her. Bjørlo har helt fra starten arbeidet i ulike teknikker og summen av enkeltverkene har vært like meningsdannende som det isolerte verk. I 1984 laget Bjørlo installasjonen Indre rom I, der et helt rom i kjelleren på Henie Onstad Kunstsenter ble fylt fra gulv til tak med gummi i form av sprengingsmatter, slanger, dekk, spon og samlebånd. Mellom all den lyddempende gummien hang ekspressive linosnitt. Følelsen rommet skapte har blitt assosiert med et slags postindustrielt kultsted. 1 Ti år senere begynte Bjørlo å skape malerier. I mellomtiden ble han etablert som en av våre mest internasjonalt anerkjente kunstnere. Hans miljøkunst (environmentalisme) har vist svært ulike stemningsrom, der betrakteren har blitt tatt med inn, stående på grensen og utestengt fra rommet. Billedkunsten har siden jugendstilepoken ettersøkt musikkens abstrakte umiddelbarhet. Musikk omhyller en, man blir overfalt om man vil eller ikke. Man trenger ikke hode. Den går rett i magen på en. I Bjørlos installasjoner kan kunsten oppleves som umiddelbar. Hans kunst er blitt beskrevet som en oversættelse af en mer eller mindre grenseløs følelsesmæssig tilstand. 2 Ekspresjonistene ville gjøre det usynlige til noe synlig, Bjørlo gjør det usynlige til noe kroppslig. Bjørlo har selv uttalt at hans romkunst ikke må forklares, den er direkte bevisst eller ubevisst uttrykker den både kulde og varme, aggressivitet og skjørhet som kunst skapt i det konfliktfylte rommet mellom det åpenbarte og ambivalente, mellom realisme og tvil. 1 Eri, Inger, Per Inge Bjørlos potensielle rom, Museet for Samtidskunst, Oslo 2001, s Tøjner, Poul Erik, Per Inge Bjørlo, Edition Bløndal, Hellerup 1991, s. 7. Per Inge Bjørlo is one of Norway s leading contemporary artists. Many associate him with the large sculptures at Oslo Airport and with his trail blazing installation art. Bjørlo started his artistic career in the early 1980s with a number of enormous, overlapping linoleum cut prints in contrasting black and white. These prints were not made in duplicate series, but mounted together in unique, architectonic pictures. One can already see a disregard for the medium s normal boundaries here. Bjørlo has from the very beginning worked in different techniques and the sum of his works has been as significant as expression-bearers as the isolated works in themselves. In 1984 Bjørlo created the installation Indre rom I / Inner Space I, in which a whole room in the cellar of Henie Onstad Art Centre was filled from the floor to the ceiling with rubber in the form of explosives mats, hoses, tires, rubber shavings and transport belts. In the midst of all this sound absorbing rubber were expressive linoleum prints. The atmosphere created in the room has been associated with a kind of post industrial cult ritual. 1 Ten years later Bjørlo began creating paintings. In the meantime he made a name for himself as one of Norway s most renowned artists internationally. His environmental art has demonstrated highly differing rooms of emotion, in which the viewer has been invited in, left standing on the periphery or prevented entirely from entering. Visual art has since the Art Nouveau period strived to imitate the abstract immediacy of music. Music envelopes one, you are assaulted by it whether you like it or not. There is no need to intellectualize. It hits you in the stomach. The art of Bjørlo s installations can be experienced as immediate in this way. His art has been described as a translation of a more or less extreme emotional state. 2 The Expressionists wanted to make the invisible visible; Bjørlo turns the invisible into something physical. Bjørlo has himself stated that his environmental art cannot be explained, it is direct. Consciously or unwittingly, it expresses cold and warmth, aggression and fragility, as art created in the conflict-ridden space between revelation and ambivalence, between realism and doubt. 1 Inger Eri, Per Inge Bjørlo s Potential Space, the National Museum of Contemporary Art, Oslo, Norway 2001, p Poul Erik Tøjner, Per Inge Bjørlo, Edition Bløndal, Hellerup, Denmark 1991, p. 7. Installasjonen Indre Rom I på Henie Onstad kunstsenter i The installation Inner Space I at Henie Onstad Art Centre in 1984.

5 8 9 I en serie med installasjoner som Bjørlo har kalt Indre rom I-V er uttrykket ofte så sterkt at betrakteren vanskelig kan stå igjen uberørt. I seriens eneste permanente installasjon, Indre rom V (Målet/Terskel II), 1990, utstilt på Samtidskunstmuseet i Oslo, går man inn i selve kunstverket. Man går først opp en veldig trang, bratt trapp som man ikke ser hvor fører hen. Tak, gulv og vegger er i rustfritt stål. Når man beveger seg oppstår det buldrelyder. Man kjenner redsel, hjertet begynner å slå, man vet ikke hva som venter en. I toppen av trappen går en trang gang inn mot en sirkelformet metallrist, en slags brønn som det strømmer et blendende lys opp fra. Rommets klaustrofobiske følelse blir ytterligere forsterket av heten som strømmer fra lyskilden. Noen opplever følelse av ren angst, frykt, hete og klaustrofobi, hos andre kan den spente stemningen oppleves som erotisk; med kroppslige følelser som hjertebank, varme og intimitet. Selv om kunstverket ikke er entydig er det noe veldig primært ved denne gå-inn-i-skulpturen. Kunstverket har ikke en ytre form her ser man ikke på kunsten man får en umiddelbar opplevelse av den. Det er en overskridelse av kunstens vanlige subjekt-objekt-grense. Her blir man mer eller mindre ett med verket og dets mening. Som i arkitekturen må man oppleve kunsten i virkelig tid og ikke i kunstens vanlige, virtuelle eller imaginære tid. Men det er ikke snakk om et vanlig interiør. Som romkunst er verket mer som Kurt Schwitters Merzbau (1923, 1937, 1947), en slags mangefasettert, rominstallasjon med en total virkning. Den danske arkitekten og designeren Verner Panton laget noen grensesprengende interiører som minner mer om den totalt ladete stemningen man kan finne i en Bjørlo sk installasjon, selv om uttrykket er vidt forskjellig. Pantons totalkunstverk kalt Fantasilandskap (1970) besto av et rom der både belysning, tekstiler, gulv, vegger, tak og møbler var sammensmeltet til en enhet. In the series of installations Bjørlo has called Indre rom I-V / Inner Space I-V, the effect is so powerful that the viewer can hardly remain untouched by them. The only existing, permanent installation of the series Indre rom V (Målet) / Inner Space V (Target) (1990) at the National Museum of Contemporary Art in Oslo, is a work of art one enters into. One begins by ascending a steep narrow staircase without being able to see where it leads. The ceiling, floor and walls are made of stainless steel. A thunderous sound is released as you move inside the structure. You become frightened, your heart begins to pound, you do not know what to expect. At the top of the staircase a narrow passage leads to a circular metal grating, below which a well of sorts radiates a glaring light. The claustrophobic feeling of the room is accentuated by the heat that emanates from the light source. Some viewers experience anxiety, fear, heat and claustrophobia; for others the tense atmosphere can resemble an erotic experience, with physical reactions such as a pounding heart, heat and a feeling of intimacy. Although the art work is ambiguous, there is something very primal about this enterinto sculpture you can walk into. Because the artwork does not have an exterior this is not a work of art one looks at one gains an immediate experience of it. It transcends the usual subject-object experience of art. One becomes more or less one with the artwork and its meaning. As with architecture, one has to experience the art in real time and not in arts usual virtual or imagined time. But we are not talking about a usual interior. As environmental art the work is more like Kurt Schwitter s Merzbau (1923, 1937, 1947), a kind of many-faceted room installation with a total effect. The Danish architect and designer Verner Panton created pioneer interiors that are more like the totally charged atmosphere one finds in a Bjørlo installation, despite the great disparity in artistic expressions. Panton s total artwork called Fantasilandskab / Fantasy Landscape (1970) consisted of a room where the lighting, the textiles, the floor, walls, ceiling and furniture were fused together into one unit. Installasjonen Indre Rom V har vært permanent utstilt på Museet for Samtidskunst i Oslo siden The installation Inner Space V have been permanently exhibited at The National Museum of Contemporary Art in Oslo since Verner Panton, Fantasilandskap, fra utstillingen Visiona II, Verner Panton Design Verner Panton, Phantasy Landscape, from the Visiona II exhibition, Verner Panton Design

6 10 11 Reaktualisering: Romkunsten møter interiørkunsten Allerede ved inngangangen til utstillingen på Jugendstilsenteret blir man blendet av et av Bjørlos lysobjekter. Det kraftige lyset kommer fra objektet Vegvisar som står i apoteker Øwres gamle kontor. I dette rommet står også skulpturen Trinn. Trappen fører ingensteds opp til et trangt rom som er avstengt med en glassplate. I relasjon til Vegvisar skinner også tegningen som bærer utstillingens navn, Tvilens perspektiv. På papiret i dette selvportrettet er det satt inn flere runde reflekser. Når man endrer perspektiv, når man beveger seg i rommet, vil reflekspunktene skinne i det skarpe lyset. Som lag på lag i en historie eller som et post-moderne, desentralisert selv, vises punktene i dette sterkt abstraherte hode. Re-actualising: Environmental Art Meets Interior Design One is blinded by Bjørlo s light at the very entrance to the exhibition at Jugendstilsenteret in Ålesund. The glaring light comes from the object Vegvisar / Pathfinder, which is in a room that was originally the office of pharmacist Jørgen A. Øwre. The sculpture Trinn / Staircase is also located in this room. The staircase leads nowhere up to a narrow space that is blocked by a pane of glass. As with Pathfinder, the drawing that bears the name of the exhibition, The Perspective of Doubt, also radiates light. The paper of this selfportrait is attached with several round reflectors. When the viewer moves about in the room, the reflector points flash in the glaring light. Like layers of a story, or like a post-modern decentralized self, the points of this strongly abstracted head are revealed. Tegningen Tvilens perspektiv i korridoren og skulpturen Trapp og lysobjektet Vegvisar i apotekerens kontor på Jugendstilsenteret. The drawing The Perspective of Doubt in the hall and the sculpture Stairway and light object Pathfinder in the pharmacist s office at Jugendstilsenteret.

7 12 13 Tegningen Tvilens perspektiv inkluderer en rekke reflekser. The drawing The Perspective of Doubt includes a number of light reflectors. Detalj av basen til lysobjektet Vegvisar. Detail of the base of the light object Pathfinder.

8 14 15 Installasjonen Velkomen heim på Jugendstilsenteret, i apoteker Jørgen A. Øwre spisestue, tegnet av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg i The installation Welcome home at Jugendstilsenteret, in pharmacist Jørgen A. Øwre dining room, designed by the architect Hagbarth Schytte-Berg in 1907.

9 16 17 Bjørlos installasjon i apotekerens spisestue sprenger rammen for det vi kan kalle den borgerlige spisestues estetikk. Møte mellom Bjørlos kunst og det autentiske interiøret gir noe nytt til dem begge. Kunstverket er tatt ut av den nøytrale hvite kube, ut av det tradisjonelle galleri eller kunstmuseum. I dette verket kommer det tydelig fram hvordan installasjonskunst kan problematisere eller aktiviserer potensialet som ligger i det stedsegne. Installasjonen har fått navnet Velkomen heim. Karakteristisk for så mye av Bjørlos kunst, viser verket et allment tema, selv om det har et selvbiografisk utgangspunkt. Det autentiske interiøret inngår som en del av installasjonen. Verket handler likevel ikke om husets byggherre, apoteker Jørgen A. Øwre og hans familie. Spisestuen er tegnet av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg i 1907 og det var nok et av rommene det var knyttet mest prestisje til. Rommet er markert med et karnapp i fasaden og dets opphøyede og formelle karakter er understreket ved rommets symmetriske orientering. Den representative spisestuen er preget av streng symmetri. Interiørets formelle karakter understrekes av den symmetriske tapetdekoren som er innrammet av strengt ordnede pilastrer. Hovedmaterialet i rommet er eik (soliditet) og tapetet er mønstret i rødt og gull (velstand). Fargene gir rommet en varm karakter (hygge). Installasjonen består av et spisebord dekket med en myk, hvit filtduk som gjennomtrenges av en rekke sylskarpe splinter i transparent glass. Installasjonen er stemt som en uvanlig, realistisk materialisering av noen indre rom. Verkets form og innhold peker i samme retning, selv om det kan leses på ulike måter. Virkemidlene er svært få og samtidig svært uttrykksfulle. Når man først kommer inn i rommet ser det ut som en hyggelig spisestue. Man oppdager så de myke, rytmiske skyggene der filtduken gjennomtrenges av de gjennomsiktige glassplintene. Balansen mellom varme og kulde er forrykket og Velkomen heim blir en ironisk tittel. Verkstittelen antyder også en selvbiografisk lesning. Om hjem handler om Bjørlos forhold til fødestedet eller om dette hentyder til familieforhold er ikke så interessant. Mer allment kan Bjørlos omfortolkning av rommet gi konnotasjoner til den usikkerhet og anstrengte stemningen man kan føle i formaliserte, mellommenneskelige møter. I serien Indre rom I-V ble man noen ganger tatt inn i verket (I og V), andre ganger som stående på grensen (II og IV) eller helt utesteng fra verket (III). I Velkomen heim kommer man inn i interiøret, men publikum blir likevel holdt på trygg avstand fra glassplintene ved hjelp av tradisjonelle museumsbarrierer (tauverk). Vanligvis er denne satt opp i den hensikt å holde avstand mellom publikum og gjenstandene på det dekkede spisebordet. I installasjonen Velkomen heim har barrieren en motsatt hensikt: å beskytte betraktere mot det farlige kunstverket. Ens egen sårbarhet blir uttrykt med dens motsats: aggresjon. Tematisk har installasjonen Velkomen heim en sårhet som man ofte finner i Bjørlos kunst. På tross av det aggressive uttrykket og ubehaget man kan føle, preges installasjonen også av å være svært poetisk. De myke, rytmiske skyggepartiene i filtduken og det vakre lysspillet i glasset gjør at verket formalt kan oppleves rent estetisk. Another of Bjørlo s installations, mounted in the pharmacist s private dining room, transcends the parameters of what can be called the dining room aesthetics of the bourgeoisie. The encounter between Bjørlo s art and the authentic interior adds something new to both of them. The artwork is extracted from the neutral white cube, out of the traditional gallery or museum. This work demonstrates very clearly how installation art can activate the potential inherent in a specific site. The installation is called Velkomen heim / Welcome Home. Characteristic of so much of Bjørlo s art, the work illustrates a universal theme despite its autobiographical point of departure. The original interior functions as part of the installation. The work is nevertheless not about the original owner of the house, pharmacist Jørgen A. Øwre, or his family. The dining room was designed by architect Hagbarth Schytte-Berg in 1907 and it must have been one of the rooms that enjoyed the greatest prestige. The room is marked by a bay window on the building s façade and its lofty and formal character is emphasized by the room s symmetrical orientation. The dining room, used for entertaining guests, is characterised by strict symmetry. The formal character of the interior design is emphasized by the symmetrical décor of the wallpaper, which in turn is framed in tautly arranged pilasters. The predominant material used in the room is oak (signifying solidity) and the pattern of the wallpaper is in red and yellow (signifying affluence). The colours imbue the room with warmth (signifying comfort). The installation consists of a dining room table covered with a soft white felt tablecloth that is perforated by a number of razor sharp splinters of transparent glass. The installation strikes one as an unusually realistic manifestation of internal emotional states. The form and content of the work point in the same direction, although they can be read in various ways. The affects are very few but they are all the more expressive. When the viewer first enters the room, it appears to be a pleasant dining room. Only then does the viewer discover the soft rhythmic shadows on the felt tablecloth made by the transparent glass fragments that perforate it. The balance between warmth and cold is upset and Welcome Home gains an ironic connotation. The title of the work encourages an autobiographical interpretation of the artwork, but whether Home refers to Bjørlo s relationship to his place of birth or to family issues is of less interest. In a more general way, Bjørlo s transformation of the room can reflect the uncertainty and the tense atmosphere one can experience in formal social events. I the series called Inner Spaces I-V, the viewer was taken into the work (I and V), left standing on the sidelines (II and IV), or totally excluded from the work (III). In Welcome Home, the viewer can enter the room, but the public is nonetheless kept at a safe distance from the glass splinters with the help of traditional museum ropes. Ordinarily these are placed with the intention of protecting the displayed objects from being destroyed by the public. In the installation Welcome Home, the barrier has the opposite intent: to protect the viewers from the dangerous work of art. One s own vulnerability is expressed by its opposite: aggression. The thematic content of the installation Welcome Home is vulnerability, one often found in Bjørlo s works. Despite the aggressive tone and the discomfort one may feel the installation is also marked by a strong poetic strain. The soft, rhythmic shadows in the felt and the beautiful play of light in the glass splinters allow one to experience it purely aesthetically as well. Detalj med spisse splinter i gjennomsiktig glass fra installasjonen Velkomen heim. Detail showing the sharp splinters of transparent glass from the installation Welcome home. Rytmiske skyggepartier i den myke filtduken. Rhythmic shadows in the soft table cloth in felt. Betrakteren blir beskyttet mot den farlige installasjonen med tau. The spectator is protected from the dangerous installation by barrier ropes.

10 18 19 Å gå under huden forestilling og balanse Utstillingen Tvilens perspektiv viser en rekke kunstverk i ulike teknikker. Hvert utstillingsrom preges også av de ulike teknikkene. Totaliteten framstår dermed mer som en sammenhengende installasjon enn en utstilling av enkeltobjekter. Her er en serie med malerier: et dobbelportrett: Hate of Pretence, et dobbelt bilde: Heads from Balance og fire portretter også kalt Heads from Balance. Bildene har spor av gestikulerende, energiske penselstrøk i både runde sirkelformer og mer harde, kantede former. Malerhandlingen er representert med en kraftig impasto: billedflaten blir mer som et relieff. I Bjørlos portretter kan man skimte noen abstraherte, gapende ansikter. Selv om abstraksjonen her er ført langt kan man i noen tilfeller tolke mimikken som gapende mennesker med skrekkslagne øyne. Per Inge Bjørlos dobbelt bilde: Heads from Balance kan sees i sammenheng både med den abstrakte ekspresjonismen, samt det heftige Malerei, den tyske ny-ekspresjonismen som kom på begynnelsen av 1980-tallet. Maleriet har kraftige farger i komplementærkontraster som gir en gjensidig styrking av fargenes intensitet. Getting Under the Skin Pretence and Balance Fra venstre: lysobjektet Kilde, maleriet Hate of Pretence (dobbelportrett) og deler av hvilestolen Sinnsobjekt IV. From left: the light object Source, the painting Hate of Pretence (double portrait) and part of the recliner Mental object IV. The exhibition The Perspective of Doubt includes a number of artworks in various techniques. Each room of the exhibition is dominated by the respective techniques. The total impression is therefore one of a continuous installation rather than as an exhibit of individual objects. A series of paintings include a double portrait Hate of Pretence, a double picture Heads from Balance, and four portraits also called Heads from Balance. The pictures have traces of gesticulating, energetic brush strokes in round circle shapes as well as harder, more angular shapes. The paint is applied in a thick impasto and the picture plane is more like a relief. In Bjørlo s portraits one can catch a glimpse of abstract faces with gaping expressions. Although the level of abstraction here is extreme, one can in some cases interpret the motifs as human faces with mouths agape and eyes that express horror. Per Inge Bjørlo s double picture Heads from Balance can be seen in the light of both abstract expressionism, and German Neo-Expressionism of the early 1980s. The paintings have bold colour tones in complementary contrasts that mutually strengthen their intensity.

11 20 21 Maleriet Heads from Balance (4 portrett). The painting Heads from Balance (4 portraits).

12 22 23 Objektet Perforering. The object Perforation Objektet Stråler. The object Beams. Med objektet Isolerande innledet Bjørlo sitt arbeid med skulpturene på Oslo Lufthavn. Isolerande er et kompakt objekt i spenning mellom den myke, avrundete øvre del i gummi og den piggete, mineaktig nedre del i metall. Objektet kalt Perforering som henger som et relieff på veggen har en lignende dualitet. Øvre del er åpen og den har tre bølgende former i gummi. Nedre del er avstengt med glassplate. Man kan få assosiasjoner til en slags mekanisk pustemaskin og objektet omhandler forholdet mellom åpenhet og stengsler. Et annet veggmontert verk er objektet med tittelen Stråler. Ut fra en organisk formet og perforert plate vokser bølgende stengler. Alle er i forskjellig størrelse og ut fra endene titter små sirkelformede glass ut i alle retninger. Selv om verket er kalt stråler, kan det også leses som et bilde på sensitivitet. Objektet har den perforerte åpenheten, følehornene, en organisk form og den blodrøde filten. Verket kan kanskje leses som en moderne versjon av Edvard Munchs blodblomster? The object Isolerande / Isolating introduced Bjørlo s work with the commissioned sculptures for Oslo s Gardermoen Airport. Isolating is a compact object that spans a soft, rounded upper section in rubber and a spiked lower section in metal that is reminiscent of a land mine. The object called Perforering / Perforating that hangs like a relief on a wall in the present exhibit has a similar dual character. The upper section is open and has three billowing shapes in rubber. The lower part is closed off by a glass pane. It resembles a kind of mechanical oxygen machine and it deals with the relationship between openness and barriers. Another work mounted on the wall is the object entitled Stråler/Beams. Billowing stalks grow out of an organically shaped, perforated board. They are of varying sizes and from the ends of each, small glass globes peek out in every direction. Although the work is called beams, it can also be interpreted as an image of sensitivity. The object has a perforated openness, antennae, an organic shape and blood red felt. The work can be seen as a modern version of Edvard Munch s blood flowers.

13 24 25 Fra venstre: objektet Isolerande, objektet Persienne, sittestolen Sinnsobjekt I, bordet Avstand, det lille oppbevaringsbordet Oppbevaring I, sjeselongen Sinnsobjekt II, det store oppbevaringsbordet Oppbevaring II, maleriet Heads from Balance (4 portrett) og lysobjektet Foten. From left: the object Isolating, the object Venetian Blind, the sitting chair Mental object I, the table Distance, the small storage table Storage II, the Chaise Longue Mental object II the large storage table Storage I, the painting Heads from Balance (4 portraits) and light object the Foot.

14 26 27 Kunstartenes reintegrering Et av det 20. århundrets mest markante modernismeteoretikere var Clement Greenberg og hans tanker om at mediespesialisering skulle være drivkraften bak den modernistiske kunstens utvikling. Implisitt i Greenbergs teori er at selve fragmenteringen blir den moderne kunstens omdreiningspunkt. Maleriet skulle da arbeide i flaten, ikke tredimensjonalt. I dette perspektivet har eksempelvis jugendstilkunstnernes abstrakte undersøkelser av ulike keramiske glasurer blitt ansett som et av bevegelsens mest modernistiske trekk, mens et av bevegelsens kanskje mest karakteristiske trekk, totalkunstverket (Das Gesamtkunstwerk) viser helt motsatt tendens: en reintegrering av kunstartene. Som en kritikk til Greenbergs modernismesyn kan man si at kunsten i det 20. århundre i stor grad har forsøkt å sprenge genre-grensene, og man har fått nye begreper som mixed-media, land art, installasjon og performance. Per Inge Bjørlo har alltid arbeidet grenseløst. I utstillingen på Jugendstilsenteret viser Bjørlo for første gang i Norge enda et nytt kunstnerisk medium: møbelobjekter. Formspråk, tema og materialbruk er her blitt oversatt til en annen genre, til en slags møbeltypologi. De første møbelobjektene ble laget som en slags hommage til Sven Lundh. Lundh er direktør ved den svenske møbelprodusenten Källemo AB og han har bygget opp Collection Källemo siden Tidlig på 1980-tallet forsøkte man å stille ut Källemo og Jonas Bohlins enkle stol laget i det porøse materialet betong. Stolen ble sensurert på designutstillinger fordi den ikke ville tilfredsstille industriens tekniske møbeltester. Sven Lundh og Collection Källemo har fokusert på et kvalitetsbegrep som ikke handlet om material, men om tidløse, estetisk kvaliteter. Sven Lundhs credo er at Det skall tåla ögats slitage. The Re-integration of Art Forms Clement Greenberg was one of the 20th century s most prominent modern art theoreticians and his idea was that medium specialization was the driving force behind the development of modern art. Greenberg s theory was that fragmentation was the pivotal point around which modern art revolved. Painting should deal with the plane, for instance, not three-dimensionality. From this perspective, the abstract experimentation in various ceramic glazes that Art Nouveau artists undertook was seen as one of the movement s modernist traits, while one of the movement s more characteristic traits, the total work of art (Das Gesamtkunstwerk) exemplifies a totally opposite tendency: a re-integration of the various art forms. As a criticism of Greenberg s modernist view, one could say that the art of the 20th century has to a large extent attempted to transcend the boundaries of genre and we have gained new idioms such as mixed media, land art, installation art and performance art. Per Inge Bjørlo has always worked beyond all boundaries. In his exhibition at Jugendstilsenteret, Bjørlo presents for the first time in Norway a new art medium, furniture as art object. Idiom, theme and use of material have all been translated into another genre, to a furniture typology of sorts. The first furniture objects were made as a form of homage to Sven Lundh. Lundh is the director of the Swedish company Källemo AB and he has built up the Källemo Collection since In the early 1980s attempts were made to exhibit Källemo and Jonas Bohlin s simple chair made of porous concrete. The chair was censored from the design exhibition because it was not able to satisfy industry s technical standards. Sven Lundh and the Källemo collection had focused on a concept of quality related to timeless, aesthetic standards that had nothing to do with material use. Sven Lundh s credo is that It has to be able to tolerate the wear and tear of the eye. Sittestolen Sinnsobjekt I og det store oppbevaringsbordet Oppbevaring II. The sitting chair Mental object I and the large storage table Storage I. Sjeselongen Sinnsobjekt II og det lille oppbevaringsbordet Oppbevaring I. The chaise longue Mental object II and the small storage table Storage II.

15 28 29 Kunst og radikal design Art and Radical Design Det har aldri vært vanntette skott mellom industridesign, kunsthåndverk og kunst. Inspirert av forestillingen om at middelalderkatedralene ble bygget av folket (ikke av kunstnere), forsøkte William Morris allerede på 1800-tallet å gjenforene kunsten med de mindre kunstarter. 3 Arts and Crafts-bevegelsen ble også en sterk inspirasjonskilde for jugendstilen. At folks hverdagsobjekter nå var verdig en kunstnerisk tilvirket form var noe nytt. Man fikk oppjustert verdien av hverdagsgjenstander i tillegg til at man videreutviklet det man kalte kunstmøbler (tilvirket håndverksmessig), noe som tilsvarer det man i dag gjerne kaller designmøbler (industriell serieproduksjon). Overgangen mellom kunst og design var forøvrig ikke alltid lett. Kunstmaler Gerhard Munthe ble eksempelvis forbigått i stillhet da han på Skiensutstillingen i 1891 stilte ut dekorative tapetmønster. Om de utstilte tapetene skrev Munthe: Ikke en Avis nævnte dem, og jeg innbiller mig i alfald i Skien at se en vis Forlegenhed i bedre Folks Ansigter, formodentlig over, at en Kunstner kunde synke ned til Sligt. 4 Mer moderne eksempler på overskridelser mellom kunst og design er Gerrit Rietvelds Rød-blå stol fra 1918, som i like stor grad er en abstrakt skulptur som en bruksting. I dag ser man òg at grensene mellom ulike genre stadig blir overskredet. 5 Så hva er egentlig forskjellen mellom kunst, kunsthåndverk og industridesign? Det tradisjonelle skillet har vært at kunsten har vært tenkt som fri, kunsthåndverk var bundet til hånden og design var i større grad en form for kommersiell tjenestelevering med en mer begrenset uttrykksfrihet. Med unntak av enkle objekter er dagens industridesign som regel resultat av et kollektivt arbeid, der designeren har varierende betydning for sluttproduktet. Den individuelle designer er svært viktig og designerens status er nok i dag like høy som kunstnerens. Som en del av en markedsføringsstrategi har mange produkter en designersignatur. Selv om en motorsykkel er signert Philippe Starck har designeren aldri formgitt hele det komplekse produktet, bare bildet på helheten. Prosessen fra design til produksjon, til marked og bruker kan både være lang og kronglete. Foruten prototypen, produserer designeren som regel ikke sin egen design. Designerens intensjoner må som regel kommuniseres direkte til produsent, det slipper ofte kunsthåndverkeren eller kunstneren. Per Inge Bjørlo arbeider svært materialnært og han har selv produsert alle sine møbelobjekter. Likevel er det slik at en kunstner ofte kan formgi store skulpturer, og selv om samarbeidet er tett, er det likevel industrien som utfører dem. Hvor viktig er da signaturen (geniet/kunstnerindividet) i den frie kunsten? Det store omdreiningspunktet i den frie kunsten kom i 1917, da dadaisten Marcel Duchamp forsøkte å stille ut sin mest kjente readymade, et urinal. Her ble den kunstverk-like karakteren skapt ved at brukskarakteren ble anonymisert: pissoaret ble stilt ut liggende - som en skulptur på sokkel - titulert Fountain, signert, datert og utstilt i en kunstkontekst (på et galleri). Nå var det selve utvelgelsen som var kunsten, og dermed var også kunsten blitt et rent åndsprodukt, totalt løsrevet fra hånden. På mange måter kan man si at Per Inge Bjørlo går motsatt vei, fra den immaterielle kunsten til håndlagde, materialnære kunstobjekter som har en bruksting-lik karakter. Som idé er dette beslektet med surrealisten Meret Oppenheims objekt, Le Déjeuner en fourrure, formgitt i Kunstverket besto av et fat, en kopp og en skje der hele overflaten var dekket av pels. På slutten av tallet kom en bølge med radikal design som også problematiserte forholdet mellom design og kunst. Den italienske designeren Ettore Sottsass var en framtredende talsmann for at design kunne være kunst. Design fikk nå en mer kunstverk-lik karakter. Dette har siden blitt karakterisert som antidesign, det vil si at man betoner en ikke-kommersiell, estetisk refleksjon. 6 I Norge har dette i stor grad medført at kunsthåndverkere har laget bruksting med en kunstverk-lik karakter. Antidesign preges for øvrig av å være mer idébasert enn funksjonelt betinget. Man har dermed også problematisert det modernistiske credo form follows function. Marcel Duchamp, Fountain, 1917, replikk Porselen, 36 cm x 48 cm x 61 cm. Marcel Duchamp / BONO 2004 / Tate, London 2004 Sealed compartmental boundaries have never existed between industrial design, applied art and visual art. Inspired by the idea that the cathedrals of the Middle Ages were built by the people (not by artists), William Morris attempted as early as the 19th century to re-unite art with the lesser art forms. 3 The Arts & Crafts Movement would also become a strong source of inspiration for the Art Nouveau period. That ordinary objects of everyday use were now worthy of an artistically produced form was a new concept. The value of everyday objects was upgraded in addition to furthering the development of the period s art furniture, the equivalent of what is called design furniture today (industrially produced series). The switch-over between art and design was never easy. The painter Gerhard Munthe was totally ignored at the exhibition in Skien in 1891, for example, where he exhibited original wallpaper patterns. Of the exhibited wallpaper samples Munthe wrote: Not one newspaper mentioned them, and I imagined denoting a certain look of distaste in the faces of the more refined visitors, at least in Skien, presumably at the mere idea that an artist could stoop so low. 4 A somewhat more modern example of a transcendence of the boundaries between art and design can be seen in Gerrit Rietveld s Red Blue Chair from 1918, which is equally an abstract sculpture and an article for everyday use. Even today we can see that the boundaries between genres are constantly being transcended. 5 So what does this difference between visual art, applied art and industrial design, in fact, consist of? The traditional distinction between them was that fine art has been considered free, applied art seen as bound by the rules of handicraft and design was to a large degree considered a form of commercial production with a more limited expressive freedom. With the exception of simple objects, today s industrial design is as a rule the result of a collective effort, where the designer has varying influence on the final product. The individual designer is nevertheless extremely important and the status of designers is conceivably as high as that of artists. As part of a marketing strategy, many products have a signature. Even though a motorcycle is signed Philippe Starck, the designer could hardly have created the entire complex product, only an image of the whole product. The process from design to production, the market and the consumer can be long and convoluted. Aside from making the prototype, the designer as a rule does not produce his or her own design. The designer s intentions as a rule are communicated directly to the manufacturer, this is something the craftsman or artist is often spared. Per Inge Bjørlo s working method is extremely tied to material use and he has produced all of his furniture objects himself. On the other hand, an artist can model large sculptures, and even though there is a close collaboration, industry is responsible for their production. How important then is the signature (genius/the artist persona) in fine art? The great pivotal point in fine arts came in 1917, when Dada artist Marcel Duchamp exhibited his most famous ready-made, a urinal. The artwork-like character was created by disavowing the functional character: the urinal was mounted in a horizontal position like a sculpture on a pedestal given the title Fountain, signed, dated and exhibited in a fine arts context (in a gallery). From now on art consisted in the act of selecting, and art thus became a purely mental product totally disconnected from the hand. In many ways one could say that Per Inge Bjørlo works in a reverse direction, from immaterial art to the handmade, material-based art object that has a functional-like character. As an idea it is related to the Surrealist artist Meret Oppenheim s object, Le Déjeuner en fourrure, created in The artwork consisted of a saucer, a cup and a spoon all covered with fur. Towards the end of the 1960s, a wave of radical design was initiated, which also focused on the relationship between design and art. A leading spokesman for the idea that design could also be art was the Italian designer Ettore Sottsass. Design now attained the character of a work of art. This has since often been characterized as being antidesign; that is to say, that one emphasizes a non-commercial, aesthetic reflection. 6 In Norway, this has to a large degree resulted in craft artists creating articles of everyday use with an art-like character. Anti-design is in addition marked by being more idea-based than determined by function. In this way, one has also denied the modernist credo where beauty was the result of form follows function. Marcel Duchamp, Fountain, 1917, replica Porcelain, 36 cm x 48 cm x 61 cm. Marcel Duchamp / BONO 2004 / Tate, London 2004 Meret Oppenheim, Objekt (Le Dejeuner en fourrure), New York, Museum of Modern Art (MoMA) Pelsdekket kopp, asjett og teskje; kopp 10.9 cm; asjett 23.7 cm; teskje 20.2 cm; høyde 7.3 cm. Meret Oppenheim / BONO 2004 / 2004, Digital Image, The Museum of Modern Art/Scala, Florence. Meret Oppenheim, Object (Le Dejeuner en fourrure), New York, Museum of Modern Art (MoMA) Fur-covered cup, saucer, and spoon; cup 10.9 cm; saucer, 23.7 cm; spoon 20.2 cm long; overall height 7.3 cm. Meret Oppenheim / BONO 2004 / 2004, Digital Image, The Museum of Modern Art/Scala, Florence. 3 Morris, William, De mindre kunstarter, i: Lyhne, Vagn og Nielsen, Kristian Berg (red.), Tankebygninger Arkitektur og kunsthåndverk , Forlaget Klim, Århus 1994, s Halén, Widar, Gerhard Munthe og den bevegelse som fra Japan går over Europa nu, i: Skedsmo, Tone, Tradisjon og fornyelse, Nasjonalgalleriet, Oslo 1995, s Solhjell, Dag, Kunsthåndverk i husarrest Refleksjoner rundt innkjøp av kunsthåndverk til kunstindustrimuseene, i: Lundebrekke, Edith, Solberg, Harald og Ylvisåker, Anne Britt (red.), Innkjøpt , Oslo 2001, s Høyersten, Erlend, Radikal design, i: Haakestad, Jorunn, Design, symbol, stil, Oslo 2000, s William Morris, De mindre kunstarter (The Lesser Arts), from Vagn Lyhne and Kristian Berg Nielsen (ed.), Tankebygninger Arkitektur og Kunsthåndverk , Forlaget Klim, Århus, Denmark 1994, p Widar Halén, Gerard Munthe og den bevegelse som fra Japan går over Europa nu, from Tone Skedsmo, (ed.), Tradisjon og fornyelse, Nasjonalgalleriet, Oslo, Norway, 1995, p Dag Solhjell, Craft in Quarantine On Acquisitions for Applied Arts Museums, from Edith Lundebrekke, Harald Solberg og Anne Britt Ylvisåker, (ed.), Innkjøpt , Oslo, Norway 2001, p Erlend Høyersten, Radikal design, from Jorunn Haakestad, Design, symbol, stil, Oslo, Norway 2000, s. 21.

16 30 31 Maleriet Heads from Balance (4 portrett) i det kraftige lyset fra lysobjektet Foten. The painting Heads from Balance (4 portraits) in the strong light from light object the Foot. Objektet Persienne og sjeselongen Sinnsobjekt II. The object Venetian Blind and the chaise longue Mental object II.

17 32 33 Form follows feeling - Møbler som sjelens speil Per Inge Bjørlo har en identitet som maler, men har hele tiden arbeidet i ulike medier: grafikk, maleri, skulptur, installasjon, romkunst, og nå: møbelkunst. Bjørlo har utformet en serie med objekter kalt Sinnsobjekter I-IV. I motsetning til tradisjonelle designmøbler, der man vektlegger både form og funksjon, tilfører Bjørlo en ny kunstnerisk dimensjon man vanligvis ikke opplever i møbler. Her er møblene skapt på den frie kunstens premisser og ikke på industriens kommersielle begrensninger: maskinpark (produksjon), salgbarhet (marked), brukervennlighet (konsument). Det som står igjen er frie møbler som i noen tilfeller er beslektet med funksjonelle grunntyper (bruksting): sittestol (Sinnsobjekt I), lite oppbevaringsbord (Oppbevaring I), stort oppbevaringsbord (Oppbevaring II), sjeselong (Sinnsobjekt II), stuebord (Avstand) og lamper (Vegvisar, Kilde, Foten). Andre objekter er langt mer problematiserende i forhold til det tradisjonelle funksjonsbegrepet. Den kunstneriske refleksjonen og den ekspressive estetikken blir her mer dominerende. Objektet kalt Persienne er et stativ med en rekke glassylindere. Verket kan leses som en slags lyrisk solbryter (brise-soleil) - et verk der estetikken overgår funksjonsaspektet. Men hva er egentlig funksjon, eller rettere sagt hvilken funksjon er saklig, hvilken funksjon skal objektene oppfylle? Bjørlos møbler er til dels funksjonsløse som bruksting, men så lenge estetikk har en egenverdi, har Bjørlos møbelobjekter en funksjon i seg selv. Et av utstillingsrommene er sammensatt av en sittestol (Sinnsobjekt I), lite oppbevaringsbord (Oppbevaring I), stort oppbevaringsbord (Oppbevaring II), sjeselong (Sinnsobjekt II), stuebord (Avstand). Her er en serie med fire bilder på veggen og persienne på motsatt side. Med stuebordet imellom kan det virke som Bjørlo leker med en alminnelig romtype: stuen. Men her er all kos borte. Møblene er laget av industriens produkter og det skarpe lyset skaper en kald stemning. Fra bordet kalt Avstand henger det knust (plastlaminerte) glass og det har en skarp metallpigg som truer med å knuse den hele glassflaten. Møbelgruppen kan for øvrig også gi assosiasjoner til Freud og det klassiske møte mellom psykolog/ psykiater og pasient: sittestolen (terapeut) og sjeselongen (pasient). Oppbevaringsbordene kan representere både viten og minne. Form Follows Feeling Furniture as Mirrors of the Soul Per Inge Bjørlo has an identity as a painter, but he has always worked in many mediums: graphic art, painting, sculpture, installation art, environmental art, and now: furniture art. Bjørlo has created a series of objects called Sinnsobjekter I-IV / Mental Objects I-IV. As opposed to traditional design furniture, where both the shape and the function are emphasized, Bjørlo adds a new artistic dimension one ordinarily doesn t see in furniture. These pieces of furniture are created according to the premises of fine art and not according to the commercial limitations of industry: machinery (production), sales potential (the market), user friendly quotient (the consumer). What remains is fine art furniture, which in some cases is related to basic functional use: a chair (Mental Object I), a small table (Oppbevaring I / Storage I), a large table (Oppbevaring II / Storage II), a chaise longue (Mental Object II), a coffee table (Avstand / Distance) and lamps (Vegvisar, Kilde, Foten / Pathfinder, Source, Foot). Other objects are far more challenging in relation to traditional concepts of functionality. Artistic reflection and the expressive aesthetic are far more dominating here. The object called Persienne / Venetian Blind is a rack containing a number of glass cylinders. The work can be seen as a kind of lyrical sunshade (brise-soleil) a work in which aesthetics eclipses the functional aspect. But what exactly is function, or more precisely, which function is objective and what function should the objects fulfil? Bjørlo s furniture objects are to a degree without function as objects of everyday use, but as long as aesthetics has intrinsic value, then Bjørlo s furniture pieces have a function in them selves. One of the exhibition rooms consists of a chair (Mental Object I), a small table (Storage I), a large table (Storage II), a chaise longue (Mental Object II) and a coffee table (Distance). A series of four pictures hang on the wall and a Venetian blind on the opposite wall. With the coffee table in the middle, it would appear that Bjørlo is playing with an ordinary type of room: the living room. But all signs of Scandinavian cosiness are absent here. The furniture is made of the bi-products of industry and the harsh lighting creates a cold atmosphere. Broken glass (laminated with plastic) hangs from the table called Distance and it has a sharp metal spike that threatens to crush the whole glass tabletop. The furniture is also grouped in a way as to elicit associations to Freud and the classical encounter between psychiatrist and patient: a chair (the therapist) and the chaise longue (the patient). The storage tables can represent both knowledge and memory. Bordet Avstand med knust glass og kvasse spisser. The table Distance with broken glass and sharp spikes.

18 34 35 Skjørhetens brutalitet The Brutality of Fragility Et gjennomgående tema i Bjørlos kunst er piggene objektene så ofte hviler på. Som spissene på et høytalerstativ har disse en minimal kontaktflate med jorden. Setter man seg i Sinnsobjekt III, den bølgende hvilestolen med tverrsprosser i metall, vil det legges et stort press på de fire punktene stolen hviler på. Hvis gulv og vegg er av myke materialer blir de gjennomboret av piggene. Leser man dette møbelet som en mental tilstand, kan denne kombinasjonen av noe hvilende og samtidig pinaktig kanskje leses som et fysisk uttrykk for en voldsom smerte? Sinnsobjekt IV er både aggressivt og skjørt på samme tid. Tverrsprossene i denne hvilestolen er av glass og dermed så skjør at man ikke kan sette seg ned i den. Betrakteren kan bli bedratt til å tro at dette er en vanlig stol, noe som for øvrig har ført til at kunstverket allerede har blitt restaurert flere ganger etter at nysgjerrige personer har forsøkt å sette seg i den. Sinnsobjekt III og IV kan på den ene side leses som en kommentar til forbrukersamfunnet og den designfetisj som dyrkes av dagens mange designjunkies. Konsumerismen og kjøpebegjæret vekkes her ikke ut fra et bruksbehov, men ut fra gjenstandens signaleffekt. I den forstand er det eksempelvis historiens ironi at designklassikeren B3, kjent som Wassily-stolen (1925) i dag selger i store kvanta. Stolen er formgitt av funksjonalisten Marcel Breuer og hans opprinnelige visjon var å lage en ikke-materiell stol (i form av en elastisk luftsøyle ) nettopp for å unngå en estetisme og tingliggjøring av et bruksbehov. Funksjonalistene gikk bort fra fokuset på enkeltobjektets gode form og mot en kreativ forming av livsprosessene. 7 Bjørlos møbelobjekter kan på den annen side også leses som en form for estetisme, laget både for å tilfredsstille øyets lyst og som bærere av et særpreget kunstuttrykk. Rent estetisk er den enkle elegansen i Sinnsobjekt III og IV mest fremtredende. Uttrykket i Sinnsobjekt I og II har noe av den samme krypende karakteren man også finner i mange av Bjørlos tidlige linoleumssnitt av mennesker krypende på alle fire. Kunstnerens utsagn om at hans møbler er til menneskene og at de ikke er prototyper til industrien, sier noe om at Bjørlos møbelobjekter er noe mer enn ting. I de tre separate utstillingsrommene på Jugendstilsenteret er Bjørlos møbelobjekter ikke utstilt som isolerte enkeltobjekter de er verken nummerert eller titulert. Det er ikke objektets tingkarakter som står i fokus, men det er en tematisering av et helhetlig miljø. Hvert rom har både oljemalerier, gulv-, vegg- og lysobjekter. Lyset kastes fra et rom til et annet og skyggespillet er med på å redusere tingenes objektkarakter. Den kjølige elegansen i Bjørlos glassbord, Avstand, er ytterlige forsterket med det skarpe lyset fra den blendende 1000-wattspæren fra lysobjektet kalt Foten. Det blanke stålet skinner og det hengende, knuste glassets krakeleringer blinker. Skyggespillet løser også opp tingkarakteren i de bølgende sittestolene (Sinnsobjekt III og IV). Det tunge stålet berører bare jorden på fire punkter og med lyset oppløses tyngdekraften ytterligere i de svevende skyggene. Bjørlos minimalistiske materialbruk er lignende den man finner i hans tidligere verker: rustfritt stål, glass, lys og gummi. Objektene Bjørlo har skapt er på den ene side beslektet med de funksjonalistiske designernes møbler. På den annen side er Bjørlo langt mer rå og ytterliggående i sin nøkterne, men ekspressive industriestetikk. Funksjonalistene forskjønnet eller perfeksjonerte sin industriestetiske design med sine fremskrittsoptimistiske, blankpolerte flater. Bjørlos objekter har et tydelig unika-preg, samt et grovere, industrielt uttrykk: rørene er kraftigere dimensjonert, møblene er ekstremt tunge, sveisesømmen er synlig og metallet er verken forkrommet eller lakkert. Bjørlos estetikk kan karakteriseres som en post-minimalisme eller kanskje bedre som dysfunksjonalisme? Selv om Per Inge Bjørlos kunst alltid er ambivalent, satt under tvilens perspektiv, ser man gjennom hele hans kunstproduksjon en vilje til kommunikasjon. Ved å arbeide med funksjonelle arketyper som stolen, åpner kunstneren opp for en direkte dialog med betrakteren. Som i så mange tidligere verk oppnår Bjørlo en umiddelbar kontakt med publikum, ettersom alle forholder seg til slike hverdagsgjenstander. Bjørlos kunst kan likevel ikke forklares, den er direkte og den må oppleves. Bjørlos kunst er dermed tilgjengelig på flere plan. I møte med verket må betrakteren åpne seg og avdekke eksistensen av sine egne indre rom. 7 Haus, Andreas, Bauhaus: History, i: Fiedler, Jeannine & Feierabend, Peter (red.), Bauhaus, Könemann, Köln 2000, s. 21. A longstanding element of Bjørlo s art is the spikes that the objects often rest on. Like the spikes on the speaker racks, they have minimal contact with the floor. If one were to sit in Mental Object III, the undulating chair with crossbars in metal, it would put enormous pressure on the four points that the chair rests on. If the floor and walls are made of soft materials, they will be pierced by the spikes. If one interprets this piece of furniture as a mental state, the combination of something restful and simultaneously spiky can be seen as a physical expression of extreme pain. Mental Object IV is both aggressive and fragile at one and the same time. The crossbars of the chair are made of glass and are thus so fragile that one cannot sit down in it. The viewer can be tricked into believing that this is an ordinary chair, which has in fact resulted in the artwork already having been restored several times after the attempts of curious visitors to sit in it. Mental Objects III and IV can on the one hand be seen as a commentary on our consumer society and the design mania cultivated by today s many design junkies. Consumerism and covetousness is not motivated by need but rather from the signal effect of the object. In this respect it is an ironic twist of fate that the design classic B3, also known as the Wassily chair (1925), sells in great quantities today. The chair was created by the designer Marcel Breuer and his original vision was to create a non-material chair (in the form of an elastic column of air ) precisely to avoid aestheticism and the turning of a need into a thing. The functionalists turned their focus away from the individual object s good form towards a creative shaping of the processes of life. 7 Bjørlo s furniture objects can on the other hand also be seen as a form of aestheticism, made both to satisfy the visual desire for beauty and as bearers of a singular artistic idiom. In a purely aesthetical sense, simple elegance is most striking in Mental Object III and IV. The style of Mental Object I and II have something of the same creeping character that one finds in many of Bjørlo s early linoleum prints of figures creeping on all four. The artist s statement that his furniture is intended for people and that they are not prototypes for industry, says something about Bjørlo s furniture objects as being something more than things. In the three separate exhibition rooms at Jugendstilsenteret, Bjørlo s furniture objects are not exhibited as isolated individual exhibits they are neither numbered nor given titles. The object is not the centre of focus, the presentation of an interior milieu as a whole unit is. Each room includes oil paintings, and floor, wall and light objects. The light is directed from one room to another and the shadows that arise contribute to minimizing the object character of the exhibits. The cool elegance of Bjørlo s glass table, Distance, is further accentuated by the glaring light from the blinding 1000-watt light bulb of the light object called The Foot. The polished steel shines and the cracked pattern of the hanging, broken glass sparkles. The play of shadows dissolves the object quality of the billowing chairs as well (Mental Objects III and IV). The heavy steel touches the floor at four points only and the light dissolves the force of gravity in the floating shadows even further. Bjørlo s minimalist use of material resembles those one finds in his earlier works: stainless steel, glass, light and rubber. The objects that Bjørlo has created are on the one hand related to the furniture of pioneering modernist designers. On the other hand, Bjørlo is far more brutal and extreme in his sober, yet expressive industrial aesthetics. Functionalist designers embellished or perfected their industrial aesthetic with their highly polished surfaces that also shone with their optimistic belief in progress. Bjørlo s objects have a clearly unique quality, as well as a rougher industrial expression: the tubular steel have a larger dimension, the furniture is extremely heavy, the welding seams are visible and the metal is neither chrome-plated nor lacquered. Bjørlo s aesthetics can be characterised as post-minimalism or perhaps even better as dysfunctionalism. Although Per Inge Bjørlo s art is always ambivalent, placed under the perspective of doubt, one can see throughout his entire artistic production a desire to communicate. By working with functional archetypes such as the chair, the artist opens up for a direct dialogue with the viewer. As in so many earlier works, Bjørlo achieves immediate contact with the public, since everyone can relate to these types of everyday objects. Nevertheless, Bjørlo s art cannot be explained, it is direct and it must be experienced first-hand. Bjørlo s art is thus available on many levels. When encountering his work, viewers must be open and willing to uncover the existence of their own mental states, their own inner spaces. 7 Haus, Andreas, Bauhaus: History, from: Fiedler, Jeannine & Feierabend, Peter (ed.), Bauhaus, Könemann, Cologne, Germany 2000, p. 21. BIBLIOGRAFI: Eri, Inger, Per Inge Bjørlos potensielle rom, Museet for Samtidskunst, Oslo Halén, Widar, Gerhard Munthe og den bevegelse som fra Japan går over Europa nu, i: Skedsmo, Tone, Tradisjon og fornyelse, Nasjonalgalleriet, Oslo Høyersten, Erlend, Radikal design, i: Haakestad, Jorunn, Design, symbol, stil, Oslo Haus, Andreas, Bauhaus: History, i: Fiedler, Jeannine & Feierabend, Peter (red.), Bauhaus, Könemann, Köln 2000, Linton, Johan og Lundh, Sven (red.), Linton Lund Caravaggio, Appendix till en vilstol, Värnamo Morris, William, De mindre kunstarter, i: Lyhne, Vagn og Nielsen, Kristian Berg (red.), Tankebygninger Arkitektur og kunsthåndverk , Forlaget Klim, Århus Solhjell, Dag, Kunsthåndverk i husarrest Refleksjoner rundt innkjøp av kunsthåndverk til kunstindustrimuseene, i: Lundebrekke, Edith, Solberg, Harald og Ylvisåker, Anne Britt (red.), Innkjøpt , Oslo Tøjner, Poul Erik, Per Inge Bjørlo, Edition Bløndal, Hellerup LITERATURE: Inger Eri, Per Inge Bjørlo s Potential Space, the National Museum of Contemporary Art, Oslo, Norway Widar Halén, Gerhard Munthe og den bevegelse som fra Japan går over Europa nu, from Tone Skedsmo, Tradisjon og fornyelse, Nasjonalgalleriet, Oslo, Norway Erlend Høyersten, Radikal design, from Jorunn Haakestad, Design, symbol, stil, Oslo, Norway Andreas Haus, Bauhaus: History, from Jeannine Fiedler & Peter Feierabend (ed.), Bauhaus, Könemann, Cologne, Germany 2000, Johan Linton and Sven Lundh, (ed.), Linton Lund Caravaggio, Appendix till en vilstol, Värnamo, Sweden William Morris, De mindre kunstarter (The Lesser Arts), from Vagn Lyhne and Kristian Berg Nielsen (ed.), Tankebygninger Arkitektur og Kunsthåndverk , Forlaget Klim, Århus, Denmark Dag Solhjell, Craft in Quarantine On Acquisitions for Applied Arts Museums, from Edith Lundebrekke, Harald Solberg og Anne Britt Ylvisåker, (ed.), Innkjøpt , Oslo, Norway Poul Erik Tøjner, Per Inge Bjørlo, Edition Bløndal, Hellerup, Denmark 1991.

19 36 37 Objektet Pute, maleriet Heads from Balance (dobbelt bilde) og hvilestolen Sinnsobjekt III. The object Pillow, the painting Heads from Balance (diptych) and the recliner chair Mental object III. Hvilestolene Sinnsobjekt III med tverrprosser av glass og Sinnsobjekt IV med tverrprosser av metall. The recliner chairs Mental object III with a seat of glass and Mental object IV with a seat of metal.

20 38 39 Sjeselongen Sinnsobjekt II. The chaise longue Mental object II.

Per Inge Bjørlo - Tvilens perspektiv - Refleksjoner omkring kunst og design

Per Inge Bjørlo - Tvilens perspektiv - Refleksjoner omkring kunst og design David Aasen Sandved: Per Inge Bjørlo - Tvilens perspektiv - Refleksjoner omkring kunst og design Mine møbler er til menneskene de er ikke prototyper til industrien. Per Inge Bjørlo Installasjon - Åpenhet

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr Separatutstillinger 2016 Galleri Skallum (januar) 2014 Rikshospitalet Oslo 2014 Galleri Skallum, Stabekk 2012 Bekkestua Eldresenter, Bærum 2012 Palma, Skøyen 2007 Jeppe, Oslo 2006 Etta Place, Oslo mobil

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

329 Q Cardigan 324 D Wristlets 321 D Skirt

329 Q Cardigan 324 D Wristlets 321 D Skirt OLEANA Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre. Høst/vinter-kolleksjonen som du ser presentert i

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Intellectual Property Rethinking Kai Nielsen Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Denne publikasjonen er en en del av verket Drapering av Anne Marthe Dyvi, laget til utstillingen Lost Garden på Henie Onstad

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Vår egen toilettserie gir mange kombinasjonsmuligheter med 3 grunn-modeller som

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre.

Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre. OLEANA Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre. Høst/vinter-kolleksjonen som du ser presentert i

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

BORD inspirasjon fra utvalgte leverandører

BORD inspirasjon fra utvalgte leverandører BORD inspirasjon fra utvalgte leverandører TABLES TOM DIXON 41 42 ARKI Pedrali ARKI TABLES TOM DIXON 43 44 ARKI ark3.6 Bare understell Understell og compact laminat ø70 ark4.6 Bare understell TOM DIXON

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner. Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017

Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner. Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017 Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017 Temaer Hva er en relasjon? Hva er en hierarkisk relasjon? Hva er en gjensidig relasjon? Hva er tillit i

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Tyskland Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m.

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m. Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Birgit Schenk Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure.

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. Side 1 av 8 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. 3. Vi måler oksygenmetningen i blodet. We are measuring

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager).

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). Statens vegvesen Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi / 22073246 15/212577-15 07.12.2015

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer