Mine møbler er til menneskene de er ikke prototyper til industrien. My furniture is for people they are not prototypes for industry.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mine møbler er til menneskene de er ikke prototyper til industrien. My furniture is for people they are not prototypes for industry."

Transkript

1 Mine møbler er til menneskene de er ikke prototyper til industrien. My furniture is for people they are not prototypes for industry. Per Inge Bjørlo

2 Forord Jugendstilsenteret viser i perioden 16. april 29. august 2004 utstillingen Tvilens perspektiv samtaler I av Per Inge Bjørlo. Kunstneren er nå bosatt i Hønefoss, men vokste opp i Ålesund. Dette er den største utstillingen kunstneren har hatt i hjembyen, men i løpet av de siste tiårene har hans arbeider vært vist ved flere viktige internasjonale og nasjonale utstillinger og biennaler, samt gjennom mange sentrale utsmykningsoppdrag. Han har i denne perioden markert seg som en av Norges viktigste og særpregede samtidskunstnere. Hans svært personlige uttrykk gjør dypt inntrykk. Per Inge Bjørlo inviterer deg inn til en refleksjon i sine rom. Til å gå videre fra rollen som betrakter til å bli deltaker, fra betryggende avstand til en utfordrende og involverende nærhet. Håpet mitt er at det kan dra i gang noen tankeprosesser, gi publikum noen bilder som blir av betydning for dem, uttalte han selv ved åpningen. Dette kjennes veldig sterkt, både gode og vonde følelser og En skrikende nydelig utstilling var noen av reaksjonene fra publikum. Installasjonen Velkomen heim er en fortelling å gå inn i. Stoler og bord blir uttrykksfulle sinnsobjekt. Det sterke lyset skinner ikke bare gjennom rommet og møblene, du kommer heller ikke helt unna selv. En slik utstilling bør oppleves. Det er likevel vårt håp at denne boken vil kunne formidle noen av inntrykkene fra utstillingen, enten du fikk anledning til å se den eller ei. I den prosessen bidrar forfatter og psykiater Finn Skårderud og kunsthistoriker David Sandved med ulike perspektiver. Dette er den tredje utstillingen basert på møbler siden Jugendstilsenteret åpnet 6. juni En linje av tre vidt forskjellige utstillinger i en spennende dialog. Først 20 originale stoler av Charles Rennie Mackintosh, deretter utstillingen Norsk Møbeldesign med stoler fra 1950 til i dag. Med Per Inge Bjørlo får møbelkunst et annet innhold. Det er første gang hans unike møbelobjekter vises i Norge. Deler av utstillingen integreres også i de restaurerte og museale rommene i Jugendstilsenteret i en spennende og nyskapende dialog. I jugendstilperioden søkte man å formgi hele miljø som enhetlige Gesamtkunstwerk. Per Inge Bjørlo skaper helhetlige kunstneriske opplevelser og rom gjennom helt andre virkemidler og uttrykk. For rundt 100 år siden ville jugendstilkunstnerne skape noe nytt. Derav navnene art nouveau (den nye kunst) og jugendstil (den unge stil). Med det perspektivet ønsker vi også å formidle vår samtids kunst. Jugendstilsenteret er svært glad for samarbeidet med Per Inge Bjørlo og ønsker deg velkommen til å ta del i utstillingen Tvilens perspektiv samtaler I. Thor W. Bjørlo Ålesund, 27. juni 2004 Direktør / Director Jugendstilsenteret Foreword Jugendstilsenteret has the pleasure of presenting the exhibition The Perspective of Doubt Conversations I by Per Inge Bjørlo from 20th April to 29th August The artist, who now lives in Hønefoss, grew up in Ålesund. This is the most comprehensive exhibition the artist has presented in his hometown, yet during the last decades his works have been shown at many important international and national exhibitions and biennials, as well as through many prestigious public commissions. During this time he has made a name for himself as one of Norway s most prominent and original contemporary artists. His highly personal style makes a deep impression. Per Inge Bjørlo invites you into his rooms to reflect. To pass beyond the role of observer to become a participant, from a safe distance as well as from a challenging and involved close proximity. My hope is that it will stimulate thinking processes, and give the public some images that will have meaning for them, he stated at the opening of the exhibition. This is very powerful, both good and bad feelings and A shatteringly beautiful exhibition were some of the reactions from the public. The installation entitled Welcome Home is a story you must enter into. Chairs and table become expressive mental objects. The glaring light illuminates not only the room and the furniture; you cannot escape from it yourself. An exhibition of this kind must be experienced in person. It is nevertheless our hope that this book will succeed in conveying some impressions of the exhibition, whether you have had the occasion to see it or not. With this goal in mind, the author and psychiatrist Finn Skårderud and the art historian David Sandved have contributed their respective views. This is the third exhibition based on furniture shown at Jugendstilsenteret since it opened on 6 June They are three totally different exhibitions in an exciting dialogue with each other. First, twenty original chairs designed by Charles Rennie Mackintosh, and then an exhibition of Norwegian Furniture Design featuring designer chairs from 1950 until today. With Per Inge Bjørlo works, furniture design gains a totally new content. This is the first time his unique furniture objects have been shown in Norway. Parts of the exhibition are integrated in the restored museum rooms of Jugendstilsenteret in an exciting and dynamic dialogue. During the Art Nouveau period, one strove to design the entire milieu as an integrated whole. This was called Gesamtkunstwerk, or a total work of art. Per Inge Bjørlo creates integrated artistic experiences and rooms via totally different effects and artistic style. Approximately 100 years ago the Art Nouveau arthists strove to create something new as the names Art Nouveau (the new art) and Jugendstil (the young style) demonstrate. With this in mind, we too wish to present our own contemporary art. Jugendstilsenteret is very pleased with the collaboration with Per Inge Bjørlo and we welcome you to participate in the exhibition The Perspective of Doubt Conversations I. Innhold / Contents Forord / Foreword David Aasen Sandved: Refleksjoner omkring kunst og design / Reflections on Art and Design Installasjon Åpenhet og stengsler / Installation Openness and Barriers Reaktualisering: Romkunsten møter interiørkunsten / Re-actualising: Environmental Art Meets Interior Design Å gå under huden forestilling og balanse / Getting Under the Skin Pretence and Balance Kunstartenes reintegrering / The Re-integration of Art Forms Kunst og radikal design / Art and Radical Design Form follows feeling Møbler som sjelens speil / Form Follows Feeling Furniture as Mirrors of the Soul Skjørhetens brutalitet / The Brutality of Fragility Finn Skårderud: Det sitter i veggene / Imbedded in the Wall Per Inge Bjørlo Vita

3 4 5 Bordet Avstand, objektet Oppbevaring I og maleriet Heads from Balance (4 portrett) på Jugendstilsenteret i The table Distance, the object Storage I and the painting Heads from Balance (4 portraits) at Jugendstilsenteret in 2004.

4 6 7 David Aasen Sandved: Refleksjoner omkring kunst og design / Reflections on Art and Design Installasjon - Åpenhet og stengsler Installation Openness and Barriers Per Inge Bjørlo er en av Norges mest markante samtidskunstnere. Mange forbinder ham med de store skulpturene på Oslo Lufthavn og hans banebrytende installasjonskunst. Bjørlo startet sin kunstneriske karriere tidlig på 1980-tallet med en rekke enorme, sammenlappede linoleumssnitt i sort-hvitt-kontraster. Disse trykkene ble ikke laget i opplag, men satt sammen til unike, nærmest arkitektoniske bilder. En overskridelse av mediets vanlige grenser ser man allerede her. Bjørlo har helt fra starten arbeidet i ulike teknikker og summen av enkeltverkene har vært like meningsdannende som det isolerte verk. I 1984 laget Bjørlo installasjonen Indre rom I, der et helt rom i kjelleren på Henie Onstad Kunstsenter ble fylt fra gulv til tak med gummi i form av sprengingsmatter, slanger, dekk, spon og samlebånd. Mellom all den lyddempende gummien hang ekspressive linosnitt. Følelsen rommet skapte har blitt assosiert med et slags postindustrielt kultsted. 1 Ti år senere begynte Bjørlo å skape malerier. I mellomtiden ble han etablert som en av våre mest internasjonalt anerkjente kunstnere. Hans miljøkunst (environmentalisme) har vist svært ulike stemningsrom, der betrakteren har blitt tatt med inn, stående på grensen og utestengt fra rommet. Billedkunsten har siden jugendstilepoken ettersøkt musikkens abstrakte umiddelbarhet. Musikk omhyller en, man blir overfalt om man vil eller ikke. Man trenger ikke hode. Den går rett i magen på en. I Bjørlos installasjoner kan kunsten oppleves som umiddelbar. Hans kunst er blitt beskrevet som en oversættelse af en mer eller mindre grenseløs følelsesmæssig tilstand. 2 Ekspresjonistene ville gjøre det usynlige til noe synlig, Bjørlo gjør det usynlige til noe kroppslig. Bjørlo har selv uttalt at hans romkunst ikke må forklares, den er direkte bevisst eller ubevisst uttrykker den både kulde og varme, aggressivitet og skjørhet som kunst skapt i det konfliktfylte rommet mellom det åpenbarte og ambivalente, mellom realisme og tvil. 1 Eri, Inger, Per Inge Bjørlos potensielle rom, Museet for Samtidskunst, Oslo 2001, s Tøjner, Poul Erik, Per Inge Bjørlo, Edition Bløndal, Hellerup 1991, s. 7. Per Inge Bjørlo is one of Norway s leading contemporary artists. Many associate him with the large sculptures at Oslo Airport and with his trail blazing installation art. Bjørlo started his artistic career in the early 1980s with a number of enormous, overlapping linoleum cut prints in contrasting black and white. These prints were not made in duplicate series, but mounted together in unique, architectonic pictures. One can already see a disregard for the medium s normal boundaries here. Bjørlo has from the very beginning worked in different techniques and the sum of his works has been as significant as expression-bearers as the isolated works in themselves. In 1984 Bjørlo created the installation Indre rom I / Inner Space I, in which a whole room in the cellar of Henie Onstad Art Centre was filled from the floor to the ceiling with rubber in the form of explosives mats, hoses, tires, rubber shavings and transport belts. In the midst of all this sound absorbing rubber were expressive linoleum prints. The atmosphere created in the room has been associated with a kind of post industrial cult ritual. 1 Ten years later Bjørlo began creating paintings. In the meantime he made a name for himself as one of Norway s most renowned artists internationally. His environmental art has demonstrated highly differing rooms of emotion, in which the viewer has been invited in, left standing on the periphery or prevented entirely from entering. Visual art has since the Art Nouveau period strived to imitate the abstract immediacy of music. Music envelopes one, you are assaulted by it whether you like it or not. There is no need to intellectualize. It hits you in the stomach. The art of Bjørlo s installations can be experienced as immediate in this way. His art has been described as a translation of a more or less extreme emotional state. 2 The Expressionists wanted to make the invisible visible; Bjørlo turns the invisible into something physical. Bjørlo has himself stated that his environmental art cannot be explained, it is direct. Consciously or unwittingly, it expresses cold and warmth, aggression and fragility, as art created in the conflict-ridden space between revelation and ambivalence, between realism and doubt. 1 Inger Eri, Per Inge Bjørlo s Potential Space, the National Museum of Contemporary Art, Oslo, Norway 2001, p Poul Erik Tøjner, Per Inge Bjørlo, Edition Bløndal, Hellerup, Denmark 1991, p. 7. Installasjonen Indre Rom I på Henie Onstad kunstsenter i The installation Inner Space I at Henie Onstad Art Centre in 1984.

5 8 9 I en serie med installasjoner som Bjørlo har kalt Indre rom I-V er uttrykket ofte så sterkt at betrakteren vanskelig kan stå igjen uberørt. I seriens eneste permanente installasjon, Indre rom V (Målet/Terskel II), 1990, utstilt på Samtidskunstmuseet i Oslo, går man inn i selve kunstverket. Man går først opp en veldig trang, bratt trapp som man ikke ser hvor fører hen. Tak, gulv og vegger er i rustfritt stål. Når man beveger seg oppstår det buldrelyder. Man kjenner redsel, hjertet begynner å slå, man vet ikke hva som venter en. I toppen av trappen går en trang gang inn mot en sirkelformet metallrist, en slags brønn som det strømmer et blendende lys opp fra. Rommets klaustrofobiske følelse blir ytterligere forsterket av heten som strømmer fra lyskilden. Noen opplever følelse av ren angst, frykt, hete og klaustrofobi, hos andre kan den spente stemningen oppleves som erotisk; med kroppslige følelser som hjertebank, varme og intimitet. Selv om kunstverket ikke er entydig er det noe veldig primært ved denne gå-inn-i-skulpturen. Kunstverket har ikke en ytre form her ser man ikke på kunsten man får en umiddelbar opplevelse av den. Det er en overskridelse av kunstens vanlige subjekt-objekt-grense. Her blir man mer eller mindre ett med verket og dets mening. Som i arkitekturen må man oppleve kunsten i virkelig tid og ikke i kunstens vanlige, virtuelle eller imaginære tid. Men det er ikke snakk om et vanlig interiør. Som romkunst er verket mer som Kurt Schwitters Merzbau (1923, 1937, 1947), en slags mangefasettert, rominstallasjon med en total virkning. Den danske arkitekten og designeren Verner Panton laget noen grensesprengende interiører som minner mer om den totalt ladete stemningen man kan finne i en Bjørlo sk installasjon, selv om uttrykket er vidt forskjellig. Pantons totalkunstverk kalt Fantasilandskap (1970) besto av et rom der både belysning, tekstiler, gulv, vegger, tak og møbler var sammensmeltet til en enhet. In the series of installations Bjørlo has called Indre rom I-V / Inner Space I-V, the effect is so powerful that the viewer can hardly remain untouched by them. The only existing, permanent installation of the series Indre rom V (Målet) / Inner Space V (Target) (1990) at the National Museum of Contemporary Art in Oslo, is a work of art one enters into. One begins by ascending a steep narrow staircase without being able to see where it leads. The ceiling, floor and walls are made of stainless steel. A thunderous sound is released as you move inside the structure. You become frightened, your heart begins to pound, you do not know what to expect. At the top of the staircase a narrow passage leads to a circular metal grating, below which a well of sorts radiates a glaring light. The claustrophobic feeling of the room is accentuated by the heat that emanates from the light source. Some viewers experience anxiety, fear, heat and claustrophobia; for others the tense atmosphere can resemble an erotic experience, with physical reactions such as a pounding heart, heat and a feeling of intimacy. Although the art work is ambiguous, there is something very primal about this enterinto sculpture you can walk into. Because the artwork does not have an exterior this is not a work of art one looks at one gains an immediate experience of it. It transcends the usual subject-object experience of art. One becomes more or less one with the artwork and its meaning. As with architecture, one has to experience the art in real time and not in arts usual virtual or imagined time. But we are not talking about a usual interior. As environmental art the work is more like Kurt Schwitter s Merzbau (1923, 1937, 1947), a kind of many-faceted room installation with a total effect. The Danish architect and designer Verner Panton created pioneer interiors that are more like the totally charged atmosphere one finds in a Bjørlo installation, despite the great disparity in artistic expressions. Panton s total artwork called Fantasilandskab / Fantasy Landscape (1970) consisted of a room where the lighting, the textiles, the floor, walls, ceiling and furniture were fused together into one unit. Installasjonen Indre Rom V har vært permanent utstilt på Museet for Samtidskunst i Oslo siden The installation Inner Space V have been permanently exhibited at The National Museum of Contemporary Art in Oslo since Verner Panton, Fantasilandskap, fra utstillingen Visiona II, Verner Panton Design Verner Panton, Phantasy Landscape, from the Visiona II exhibition, Verner Panton Design

6 10 11 Reaktualisering: Romkunsten møter interiørkunsten Allerede ved inngangangen til utstillingen på Jugendstilsenteret blir man blendet av et av Bjørlos lysobjekter. Det kraftige lyset kommer fra objektet Vegvisar som står i apoteker Øwres gamle kontor. I dette rommet står også skulpturen Trinn. Trappen fører ingensteds opp til et trangt rom som er avstengt med en glassplate. I relasjon til Vegvisar skinner også tegningen som bærer utstillingens navn, Tvilens perspektiv. På papiret i dette selvportrettet er det satt inn flere runde reflekser. Når man endrer perspektiv, når man beveger seg i rommet, vil reflekspunktene skinne i det skarpe lyset. Som lag på lag i en historie eller som et post-moderne, desentralisert selv, vises punktene i dette sterkt abstraherte hode. Re-actualising: Environmental Art Meets Interior Design One is blinded by Bjørlo s light at the very entrance to the exhibition at Jugendstilsenteret in Ålesund. The glaring light comes from the object Vegvisar / Pathfinder, which is in a room that was originally the office of pharmacist Jørgen A. Øwre. The sculpture Trinn / Staircase is also located in this room. The staircase leads nowhere up to a narrow space that is blocked by a pane of glass. As with Pathfinder, the drawing that bears the name of the exhibition, The Perspective of Doubt, also radiates light. The paper of this selfportrait is attached with several round reflectors. When the viewer moves about in the room, the reflector points flash in the glaring light. Like layers of a story, or like a post-modern decentralized self, the points of this strongly abstracted head are revealed. Tegningen Tvilens perspektiv i korridoren og skulpturen Trapp og lysobjektet Vegvisar i apotekerens kontor på Jugendstilsenteret. The drawing The Perspective of Doubt in the hall and the sculpture Stairway and light object Pathfinder in the pharmacist s office at Jugendstilsenteret.

7 12 13 Tegningen Tvilens perspektiv inkluderer en rekke reflekser. The drawing The Perspective of Doubt includes a number of light reflectors. Detalj av basen til lysobjektet Vegvisar. Detail of the base of the light object Pathfinder.

8 14 15 Installasjonen Velkomen heim på Jugendstilsenteret, i apoteker Jørgen A. Øwre spisestue, tegnet av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg i The installation Welcome home at Jugendstilsenteret, in pharmacist Jørgen A. Øwre dining room, designed by the architect Hagbarth Schytte-Berg in 1907.

9 16 17 Bjørlos installasjon i apotekerens spisestue sprenger rammen for det vi kan kalle den borgerlige spisestues estetikk. Møte mellom Bjørlos kunst og det autentiske interiøret gir noe nytt til dem begge. Kunstverket er tatt ut av den nøytrale hvite kube, ut av det tradisjonelle galleri eller kunstmuseum. I dette verket kommer det tydelig fram hvordan installasjonskunst kan problematisere eller aktiviserer potensialet som ligger i det stedsegne. Installasjonen har fått navnet Velkomen heim. Karakteristisk for så mye av Bjørlos kunst, viser verket et allment tema, selv om det har et selvbiografisk utgangspunkt. Det autentiske interiøret inngår som en del av installasjonen. Verket handler likevel ikke om husets byggherre, apoteker Jørgen A. Øwre og hans familie. Spisestuen er tegnet av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg i 1907 og det var nok et av rommene det var knyttet mest prestisje til. Rommet er markert med et karnapp i fasaden og dets opphøyede og formelle karakter er understreket ved rommets symmetriske orientering. Den representative spisestuen er preget av streng symmetri. Interiørets formelle karakter understrekes av den symmetriske tapetdekoren som er innrammet av strengt ordnede pilastrer. Hovedmaterialet i rommet er eik (soliditet) og tapetet er mønstret i rødt og gull (velstand). Fargene gir rommet en varm karakter (hygge). Installasjonen består av et spisebord dekket med en myk, hvit filtduk som gjennomtrenges av en rekke sylskarpe splinter i transparent glass. Installasjonen er stemt som en uvanlig, realistisk materialisering av noen indre rom. Verkets form og innhold peker i samme retning, selv om det kan leses på ulike måter. Virkemidlene er svært få og samtidig svært uttrykksfulle. Når man først kommer inn i rommet ser det ut som en hyggelig spisestue. Man oppdager så de myke, rytmiske skyggene der filtduken gjennomtrenges av de gjennomsiktige glassplintene. Balansen mellom varme og kulde er forrykket og Velkomen heim blir en ironisk tittel. Verkstittelen antyder også en selvbiografisk lesning. Om hjem handler om Bjørlos forhold til fødestedet eller om dette hentyder til familieforhold er ikke så interessant. Mer allment kan Bjørlos omfortolkning av rommet gi konnotasjoner til den usikkerhet og anstrengte stemningen man kan føle i formaliserte, mellommenneskelige møter. I serien Indre rom I-V ble man noen ganger tatt inn i verket (I og V), andre ganger som stående på grensen (II og IV) eller helt utesteng fra verket (III). I Velkomen heim kommer man inn i interiøret, men publikum blir likevel holdt på trygg avstand fra glassplintene ved hjelp av tradisjonelle museumsbarrierer (tauverk). Vanligvis er denne satt opp i den hensikt å holde avstand mellom publikum og gjenstandene på det dekkede spisebordet. I installasjonen Velkomen heim har barrieren en motsatt hensikt: å beskytte betraktere mot det farlige kunstverket. Ens egen sårbarhet blir uttrykt med dens motsats: aggresjon. Tematisk har installasjonen Velkomen heim en sårhet som man ofte finner i Bjørlos kunst. På tross av det aggressive uttrykket og ubehaget man kan føle, preges installasjonen også av å være svært poetisk. De myke, rytmiske skyggepartiene i filtduken og det vakre lysspillet i glasset gjør at verket formalt kan oppleves rent estetisk. Another of Bjørlo s installations, mounted in the pharmacist s private dining room, transcends the parameters of what can be called the dining room aesthetics of the bourgeoisie. The encounter between Bjørlo s art and the authentic interior adds something new to both of them. The artwork is extracted from the neutral white cube, out of the traditional gallery or museum. This work demonstrates very clearly how installation art can activate the potential inherent in a specific site. The installation is called Velkomen heim / Welcome Home. Characteristic of so much of Bjørlo s art, the work illustrates a universal theme despite its autobiographical point of departure. The original interior functions as part of the installation. The work is nevertheless not about the original owner of the house, pharmacist Jørgen A. Øwre, or his family. The dining room was designed by architect Hagbarth Schytte-Berg in 1907 and it must have been one of the rooms that enjoyed the greatest prestige. The room is marked by a bay window on the building s façade and its lofty and formal character is emphasized by the room s symmetrical orientation. The dining room, used for entertaining guests, is characterised by strict symmetry. The formal character of the interior design is emphasized by the symmetrical décor of the wallpaper, which in turn is framed in tautly arranged pilasters. The predominant material used in the room is oak (signifying solidity) and the pattern of the wallpaper is in red and yellow (signifying affluence). The colours imbue the room with warmth (signifying comfort). The installation consists of a dining room table covered with a soft white felt tablecloth that is perforated by a number of razor sharp splinters of transparent glass. The installation strikes one as an unusually realistic manifestation of internal emotional states. The form and content of the work point in the same direction, although they can be read in various ways. The affects are very few but they are all the more expressive. When the viewer first enters the room, it appears to be a pleasant dining room. Only then does the viewer discover the soft rhythmic shadows on the felt tablecloth made by the transparent glass fragments that perforate it. The balance between warmth and cold is upset and Welcome Home gains an ironic connotation. The title of the work encourages an autobiographical interpretation of the artwork, but whether Home refers to Bjørlo s relationship to his place of birth or to family issues is of less interest. In a more general way, Bjørlo s transformation of the room can reflect the uncertainty and the tense atmosphere one can experience in formal social events. I the series called Inner Spaces I-V, the viewer was taken into the work (I and V), left standing on the sidelines (II and IV), or totally excluded from the work (III). In Welcome Home, the viewer can enter the room, but the public is nonetheless kept at a safe distance from the glass splinters with the help of traditional museum ropes. Ordinarily these are placed with the intention of protecting the displayed objects from being destroyed by the public. In the installation Welcome Home, the barrier has the opposite intent: to protect the viewers from the dangerous work of art. One s own vulnerability is expressed by its opposite: aggression. The thematic content of the installation Welcome Home is vulnerability, one often found in Bjørlo s works. Despite the aggressive tone and the discomfort one may feel the installation is also marked by a strong poetic strain. The soft, rhythmic shadows in the felt and the beautiful play of light in the glass splinters allow one to experience it purely aesthetically as well. Detalj med spisse splinter i gjennomsiktig glass fra installasjonen Velkomen heim. Detail showing the sharp splinters of transparent glass from the installation Welcome home. Rytmiske skyggepartier i den myke filtduken. Rhythmic shadows in the soft table cloth in felt. Betrakteren blir beskyttet mot den farlige installasjonen med tau. The spectator is protected from the dangerous installation by barrier ropes.

10 18 19 Å gå under huden forestilling og balanse Utstillingen Tvilens perspektiv viser en rekke kunstverk i ulike teknikker. Hvert utstillingsrom preges også av de ulike teknikkene. Totaliteten framstår dermed mer som en sammenhengende installasjon enn en utstilling av enkeltobjekter. Her er en serie med malerier: et dobbelportrett: Hate of Pretence, et dobbelt bilde: Heads from Balance og fire portretter også kalt Heads from Balance. Bildene har spor av gestikulerende, energiske penselstrøk i både runde sirkelformer og mer harde, kantede former. Malerhandlingen er representert med en kraftig impasto: billedflaten blir mer som et relieff. I Bjørlos portretter kan man skimte noen abstraherte, gapende ansikter. Selv om abstraksjonen her er ført langt kan man i noen tilfeller tolke mimikken som gapende mennesker med skrekkslagne øyne. Per Inge Bjørlos dobbelt bilde: Heads from Balance kan sees i sammenheng både med den abstrakte ekspresjonismen, samt det heftige Malerei, den tyske ny-ekspresjonismen som kom på begynnelsen av 1980-tallet. Maleriet har kraftige farger i komplementærkontraster som gir en gjensidig styrking av fargenes intensitet. Getting Under the Skin Pretence and Balance Fra venstre: lysobjektet Kilde, maleriet Hate of Pretence (dobbelportrett) og deler av hvilestolen Sinnsobjekt IV. From left: the light object Source, the painting Hate of Pretence (double portrait) and part of the recliner Mental object IV. The exhibition The Perspective of Doubt includes a number of artworks in various techniques. Each room of the exhibition is dominated by the respective techniques. The total impression is therefore one of a continuous installation rather than as an exhibit of individual objects. A series of paintings include a double portrait Hate of Pretence, a double picture Heads from Balance, and four portraits also called Heads from Balance. The pictures have traces of gesticulating, energetic brush strokes in round circle shapes as well as harder, more angular shapes. The paint is applied in a thick impasto and the picture plane is more like a relief. In Bjørlo s portraits one can catch a glimpse of abstract faces with gaping expressions. Although the level of abstraction here is extreme, one can in some cases interpret the motifs as human faces with mouths agape and eyes that express horror. Per Inge Bjørlo s double picture Heads from Balance can be seen in the light of both abstract expressionism, and German Neo-Expressionism of the early 1980s. The paintings have bold colour tones in complementary contrasts that mutually strengthen their intensity.

11 20 21 Maleriet Heads from Balance (4 portrett). The painting Heads from Balance (4 portraits).

12 22 23 Objektet Perforering. The object Perforation Objektet Stråler. The object Beams. Med objektet Isolerande innledet Bjørlo sitt arbeid med skulpturene på Oslo Lufthavn. Isolerande er et kompakt objekt i spenning mellom den myke, avrundete øvre del i gummi og den piggete, mineaktig nedre del i metall. Objektet kalt Perforering som henger som et relieff på veggen har en lignende dualitet. Øvre del er åpen og den har tre bølgende former i gummi. Nedre del er avstengt med glassplate. Man kan få assosiasjoner til en slags mekanisk pustemaskin og objektet omhandler forholdet mellom åpenhet og stengsler. Et annet veggmontert verk er objektet med tittelen Stråler. Ut fra en organisk formet og perforert plate vokser bølgende stengler. Alle er i forskjellig størrelse og ut fra endene titter små sirkelformede glass ut i alle retninger. Selv om verket er kalt stråler, kan det også leses som et bilde på sensitivitet. Objektet har den perforerte åpenheten, følehornene, en organisk form og den blodrøde filten. Verket kan kanskje leses som en moderne versjon av Edvard Munchs blodblomster? The object Isolerande / Isolating introduced Bjørlo s work with the commissioned sculptures for Oslo s Gardermoen Airport. Isolating is a compact object that spans a soft, rounded upper section in rubber and a spiked lower section in metal that is reminiscent of a land mine. The object called Perforering / Perforating that hangs like a relief on a wall in the present exhibit has a similar dual character. The upper section is open and has three billowing shapes in rubber. The lower part is closed off by a glass pane. It resembles a kind of mechanical oxygen machine and it deals with the relationship between openness and barriers. Another work mounted on the wall is the object entitled Stråler/Beams. Billowing stalks grow out of an organically shaped, perforated board. They are of varying sizes and from the ends of each, small glass globes peek out in every direction. Although the work is called beams, it can also be interpreted as an image of sensitivity. The object has a perforated openness, antennae, an organic shape and blood red felt. The work can be seen as a modern version of Edvard Munch s blood flowers.

13 24 25 Fra venstre: objektet Isolerande, objektet Persienne, sittestolen Sinnsobjekt I, bordet Avstand, det lille oppbevaringsbordet Oppbevaring I, sjeselongen Sinnsobjekt II, det store oppbevaringsbordet Oppbevaring II, maleriet Heads from Balance (4 portrett) og lysobjektet Foten. From left: the object Isolating, the object Venetian Blind, the sitting chair Mental object I, the table Distance, the small storage table Storage II, the Chaise Longue Mental object II the large storage table Storage I, the painting Heads from Balance (4 portraits) and light object the Foot.

14 26 27 Kunstartenes reintegrering Et av det 20. århundrets mest markante modernismeteoretikere var Clement Greenberg og hans tanker om at mediespesialisering skulle være drivkraften bak den modernistiske kunstens utvikling. Implisitt i Greenbergs teori er at selve fragmenteringen blir den moderne kunstens omdreiningspunkt. Maleriet skulle da arbeide i flaten, ikke tredimensjonalt. I dette perspektivet har eksempelvis jugendstilkunstnernes abstrakte undersøkelser av ulike keramiske glasurer blitt ansett som et av bevegelsens mest modernistiske trekk, mens et av bevegelsens kanskje mest karakteristiske trekk, totalkunstverket (Das Gesamtkunstwerk) viser helt motsatt tendens: en reintegrering av kunstartene. Som en kritikk til Greenbergs modernismesyn kan man si at kunsten i det 20. århundre i stor grad har forsøkt å sprenge genre-grensene, og man har fått nye begreper som mixed-media, land art, installasjon og performance. Per Inge Bjørlo har alltid arbeidet grenseløst. I utstillingen på Jugendstilsenteret viser Bjørlo for første gang i Norge enda et nytt kunstnerisk medium: møbelobjekter. Formspråk, tema og materialbruk er her blitt oversatt til en annen genre, til en slags møbeltypologi. De første møbelobjektene ble laget som en slags hommage til Sven Lundh. Lundh er direktør ved den svenske møbelprodusenten Källemo AB og han har bygget opp Collection Källemo siden Tidlig på 1980-tallet forsøkte man å stille ut Källemo og Jonas Bohlins enkle stol laget i det porøse materialet betong. Stolen ble sensurert på designutstillinger fordi den ikke ville tilfredsstille industriens tekniske møbeltester. Sven Lundh og Collection Källemo har fokusert på et kvalitetsbegrep som ikke handlet om material, men om tidløse, estetisk kvaliteter. Sven Lundhs credo er at Det skall tåla ögats slitage. The Re-integration of Art Forms Clement Greenberg was one of the 20th century s most prominent modern art theoreticians and his idea was that medium specialization was the driving force behind the development of modern art. Greenberg s theory was that fragmentation was the pivotal point around which modern art revolved. Painting should deal with the plane, for instance, not three-dimensionality. From this perspective, the abstract experimentation in various ceramic glazes that Art Nouveau artists undertook was seen as one of the movement s modernist traits, while one of the movement s more characteristic traits, the total work of art (Das Gesamtkunstwerk) exemplifies a totally opposite tendency: a re-integration of the various art forms. As a criticism of Greenberg s modernist view, one could say that the art of the 20th century has to a large extent attempted to transcend the boundaries of genre and we have gained new idioms such as mixed media, land art, installation art and performance art. Per Inge Bjørlo has always worked beyond all boundaries. In his exhibition at Jugendstilsenteret, Bjørlo presents for the first time in Norway a new art medium, furniture as art object. Idiom, theme and use of material have all been translated into another genre, to a furniture typology of sorts. The first furniture objects were made as a form of homage to Sven Lundh. Lundh is the director of the Swedish company Källemo AB and he has built up the Källemo Collection since In the early 1980s attempts were made to exhibit Källemo and Jonas Bohlin s simple chair made of porous concrete. The chair was censored from the design exhibition because it was not able to satisfy industry s technical standards. Sven Lundh and the Källemo collection had focused on a concept of quality related to timeless, aesthetic standards that had nothing to do with material use. Sven Lundh s credo is that It has to be able to tolerate the wear and tear of the eye. Sittestolen Sinnsobjekt I og det store oppbevaringsbordet Oppbevaring II. The sitting chair Mental object I and the large storage table Storage I. Sjeselongen Sinnsobjekt II og det lille oppbevaringsbordet Oppbevaring I. The chaise longue Mental object II and the small storage table Storage II.

15 28 29 Kunst og radikal design Art and Radical Design Det har aldri vært vanntette skott mellom industridesign, kunsthåndverk og kunst. Inspirert av forestillingen om at middelalderkatedralene ble bygget av folket (ikke av kunstnere), forsøkte William Morris allerede på 1800-tallet å gjenforene kunsten med de mindre kunstarter. 3 Arts and Crafts-bevegelsen ble også en sterk inspirasjonskilde for jugendstilen. At folks hverdagsobjekter nå var verdig en kunstnerisk tilvirket form var noe nytt. Man fikk oppjustert verdien av hverdagsgjenstander i tillegg til at man videreutviklet det man kalte kunstmøbler (tilvirket håndverksmessig), noe som tilsvarer det man i dag gjerne kaller designmøbler (industriell serieproduksjon). Overgangen mellom kunst og design var forøvrig ikke alltid lett. Kunstmaler Gerhard Munthe ble eksempelvis forbigått i stillhet da han på Skiensutstillingen i 1891 stilte ut dekorative tapetmønster. Om de utstilte tapetene skrev Munthe: Ikke en Avis nævnte dem, og jeg innbiller mig i alfald i Skien at se en vis Forlegenhed i bedre Folks Ansigter, formodentlig over, at en Kunstner kunde synke ned til Sligt. 4 Mer moderne eksempler på overskridelser mellom kunst og design er Gerrit Rietvelds Rød-blå stol fra 1918, som i like stor grad er en abstrakt skulptur som en bruksting. I dag ser man òg at grensene mellom ulike genre stadig blir overskredet. 5 Så hva er egentlig forskjellen mellom kunst, kunsthåndverk og industridesign? Det tradisjonelle skillet har vært at kunsten har vært tenkt som fri, kunsthåndverk var bundet til hånden og design var i større grad en form for kommersiell tjenestelevering med en mer begrenset uttrykksfrihet. Med unntak av enkle objekter er dagens industridesign som regel resultat av et kollektivt arbeid, der designeren har varierende betydning for sluttproduktet. Den individuelle designer er svært viktig og designerens status er nok i dag like høy som kunstnerens. Som en del av en markedsføringsstrategi har mange produkter en designersignatur. Selv om en motorsykkel er signert Philippe Starck har designeren aldri formgitt hele det komplekse produktet, bare bildet på helheten. Prosessen fra design til produksjon, til marked og bruker kan både være lang og kronglete. Foruten prototypen, produserer designeren som regel ikke sin egen design. Designerens intensjoner må som regel kommuniseres direkte til produsent, det slipper ofte kunsthåndverkeren eller kunstneren. Per Inge Bjørlo arbeider svært materialnært og han har selv produsert alle sine møbelobjekter. Likevel er det slik at en kunstner ofte kan formgi store skulpturer, og selv om samarbeidet er tett, er det likevel industrien som utfører dem. Hvor viktig er da signaturen (geniet/kunstnerindividet) i den frie kunsten? Det store omdreiningspunktet i den frie kunsten kom i 1917, da dadaisten Marcel Duchamp forsøkte å stille ut sin mest kjente readymade, et urinal. Her ble den kunstverk-like karakteren skapt ved at brukskarakteren ble anonymisert: pissoaret ble stilt ut liggende - som en skulptur på sokkel - titulert Fountain, signert, datert og utstilt i en kunstkontekst (på et galleri). Nå var det selve utvelgelsen som var kunsten, og dermed var også kunsten blitt et rent åndsprodukt, totalt løsrevet fra hånden. På mange måter kan man si at Per Inge Bjørlo går motsatt vei, fra den immaterielle kunsten til håndlagde, materialnære kunstobjekter som har en bruksting-lik karakter. Som idé er dette beslektet med surrealisten Meret Oppenheims objekt, Le Déjeuner en fourrure, formgitt i Kunstverket besto av et fat, en kopp og en skje der hele overflaten var dekket av pels. På slutten av tallet kom en bølge med radikal design som også problematiserte forholdet mellom design og kunst. Den italienske designeren Ettore Sottsass var en framtredende talsmann for at design kunne være kunst. Design fikk nå en mer kunstverk-lik karakter. Dette har siden blitt karakterisert som antidesign, det vil si at man betoner en ikke-kommersiell, estetisk refleksjon. 6 I Norge har dette i stor grad medført at kunsthåndverkere har laget bruksting med en kunstverk-lik karakter. Antidesign preges for øvrig av å være mer idébasert enn funksjonelt betinget. Man har dermed også problematisert det modernistiske credo form follows function. Marcel Duchamp, Fountain, 1917, replikk Porselen, 36 cm x 48 cm x 61 cm. Marcel Duchamp / BONO 2004 / Tate, London 2004 Sealed compartmental boundaries have never existed between industrial design, applied art and visual art. Inspired by the idea that the cathedrals of the Middle Ages were built by the people (not by artists), William Morris attempted as early as the 19th century to re-unite art with the lesser art forms. 3 The Arts & Crafts Movement would also become a strong source of inspiration for the Art Nouveau period. That ordinary objects of everyday use were now worthy of an artistically produced form was a new concept. The value of everyday objects was upgraded in addition to furthering the development of the period s art furniture, the equivalent of what is called design furniture today (industrially produced series). The switch-over between art and design was never easy. The painter Gerhard Munthe was totally ignored at the exhibition in Skien in 1891, for example, where he exhibited original wallpaper patterns. Of the exhibited wallpaper samples Munthe wrote: Not one newspaper mentioned them, and I imagined denoting a certain look of distaste in the faces of the more refined visitors, at least in Skien, presumably at the mere idea that an artist could stoop so low. 4 A somewhat more modern example of a transcendence of the boundaries between art and design can be seen in Gerrit Rietveld s Red Blue Chair from 1918, which is equally an abstract sculpture and an article for everyday use. Even today we can see that the boundaries between genres are constantly being transcended. 5 So what does this difference between visual art, applied art and industrial design, in fact, consist of? The traditional distinction between them was that fine art has been considered free, applied art seen as bound by the rules of handicraft and design was to a large degree considered a form of commercial production with a more limited expressive freedom. With the exception of simple objects, today s industrial design is as a rule the result of a collective effort, where the designer has varying influence on the final product. The individual designer is nevertheless extremely important and the status of designers is conceivably as high as that of artists. As part of a marketing strategy, many products have a signature. Even though a motorcycle is signed Philippe Starck, the designer could hardly have created the entire complex product, only an image of the whole product. The process from design to production, the market and the consumer can be long and convoluted. Aside from making the prototype, the designer as a rule does not produce his or her own design. The designer s intentions as a rule are communicated directly to the manufacturer, this is something the craftsman or artist is often spared. Per Inge Bjørlo s working method is extremely tied to material use and he has produced all of his furniture objects himself. On the other hand, an artist can model large sculptures, and even though there is a close collaboration, industry is responsible for their production. How important then is the signature (genius/the artist persona) in fine art? The great pivotal point in fine arts came in 1917, when Dada artist Marcel Duchamp exhibited his most famous ready-made, a urinal. The artwork-like character was created by disavowing the functional character: the urinal was mounted in a horizontal position like a sculpture on a pedestal given the title Fountain, signed, dated and exhibited in a fine arts context (in a gallery). From now on art consisted in the act of selecting, and art thus became a purely mental product totally disconnected from the hand. In many ways one could say that Per Inge Bjørlo works in a reverse direction, from immaterial art to the handmade, material-based art object that has a functional-like character. As an idea it is related to the Surrealist artist Meret Oppenheim s object, Le Déjeuner en fourrure, created in The artwork consisted of a saucer, a cup and a spoon all covered with fur. Towards the end of the 1960s, a wave of radical design was initiated, which also focused on the relationship between design and art. A leading spokesman for the idea that design could also be art was the Italian designer Ettore Sottsass. Design now attained the character of a work of art. This has since often been characterized as being antidesign; that is to say, that one emphasizes a non-commercial, aesthetic reflection. 6 In Norway, this has to a large degree resulted in craft artists creating articles of everyday use with an art-like character. Anti-design is in addition marked by being more idea-based than determined by function. In this way, one has also denied the modernist credo where beauty was the result of form follows function. Marcel Duchamp, Fountain, 1917, replica Porcelain, 36 cm x 48 cm x 61 cm. Marcel Duchamp / BONO 2004 / Tate, London 2004 Meret Oppenheim, Objekt (Le Dejeuner en fourrure), New York, Museum of Modern Art (MoMA) Pelsdekket kopp, asjett og teskje; kopp 10.9 cm; asjett 23.7 cm; teskje 20.2 cm; høyde 7.3 cm. Meret Oppenheim / BONO 2004 / 2004, Digital Image, The Museum of Modern Art/Scala, Florence. Meret Oppenheim, Object (Le Dejeuner en fourrure), New York, Museum of Modern Art (MoMA) Fur-covered cup, saucer, and spoon; cup 10.9 cm; saucer, 23.7 cm; spoon 20.2 cm long; overall height 7.3 cm. Meret Oppenheim / BONO 2004 / 2004, Digital Image, The Museum of Modern Art/Scala, Florence. 3 Morris, William, De mindre kunstarter, i: Lyhne, Vagn og Nielsen, Kristian Berg (red.), Tankebygninger Arkitektur og kunsthåndverk , Forlaget Klim, Århus 1994, s Halén, Widar, Gerhard Munthe og den bevegelse som fra Japan går over Europa nu, i: Skedsmo, Tone, Tradisjon og fornyelse, Nasjonalgalleriet, Oslo 1995, s Solhjell, Dag, Kunsthåndverk i husarrest Refleksjoner rundt innkjøp av kunsthåndverk til kunstindustrimuseene, i: Lundebrekke, Edith, Solberg, Harald og Ylvisåker, Anne Britt (red.), Innkjøpt , Oslo 2001, s Høyersten, Erlend, Radikal design, i: Haakestad, Jorunn, Design, symbol, stil, Oslo 2000, s William Morris, De mindre kunstarter (The Lesser Arts), from Vagn Lyhne and Kristian Berg Nielsen (ed.), Tankebygninger Arkitektur og Kunsthåndverk , Forlaget Klim, Århus, Denmark 1994, p Widar Halén, Gerard Munthe og den bevegelse som fra Japan går over Europa nu, from Tone Skedsmo, (ed.), Tradisjon og fornyelse, Nasjonalgalleriet, Oslo, Norway, 1995, p Dag Solhjell, Craft in Quarantine On Acquisitions for Applied Arts Museums, from Edith Lundebrekke, Harald Solberg og Anne Britt Ylvisåker, (ed.), Innkjøpt , Oslo, Norway 2001, p Erlend Høyersten, Radikal design, from Jorunn Haakestad, Design, symbol, stil, Oslo, Norway 2000, s. 21.

16 30 31 Maleriet Heads from Balance (4 portrett) i det kraftige lyset fra lysobjektet Foten. The painting Heads from Balance (4 portraits) in the strong light from light object the Foot. Objektet Persienne og sjeselongen Sinnsobjekt II. The object Venetian Blind and the chaise longue Mental object II.

17 32 33 Form follows feeling - Møbler som sjelens speil Per Inge Bjørlo har en identitet som maler, men har hele tiden arbeidet i ulike medier: grafikk, maleri, skulptur, installasjon, romkunst, og nå: møbelkunst. Bjørlo har utformet en serie med objekter kalt Sinnsobjekter I-IV. I motsetning til tradisjonelle designmøbler, der man vektlegger både form og funksjon, tilfører Bjørlo en ny kunstnerisk dimensjon man vanligvis ikke opplever i møbler. Her er møblene skapt på den frie kunstens premisser og ikke på industriens kommersielle begrensninger: maskinpark (produksjon), salgbarhet (marked), brukervennlighet (konsument). Det som står igjen er frie møbler som i noen tilfeller er beslektet med funksjonelle grunntyper (bruksting): sittestol (Sinnsobjekt I), lite oppbevaringsbord (Oppbevaring I), stort oppbevaringsbord (Oppbevaring II), sjeselong (Sinnsobjekt II), stuebord (Avstand) og lamper (Vegvisar, Kilde, Foten). Andre objekter er langt mer problematiserende i forhold til det tradisjonelle funksjonsbegrepet. Den kunstneriske refleksjonen og den ekspressive estetikken blir her mer dominerende. Objektet kalt Persienne er et stativ med en rekke glassylindere. Verket kan leses som en slags lyrisk solbryter (brise-soleil) - et verk der estetikken overgår funksjonsaspektet. Men hva er egentlig funksjon, eller rettere sagt hvilken funksjon er saklig, hvilken funksjon skal objektene oppfylle? Bjørlos møbler er til dels funksjonsløse som bruksting, men så lenge estetikk har en egenverdi, har Bjørlos møbelobjekter en funksjon i seg selv. Et av utstillingsrommene er sammensatt av en sittestol (Sinnsobjekt I), lite oppbevaringsbord (Oppbevaring I), stort oppbevaringsbord (Oppbevaring II), sjeselong (Sinnsobjekt II), stuebord (Avstand). Her er en serie med fire bilder på veggen og persienne på motsatt side. Med stuebordet imellom kan det virke som Bjørlo leker med en alminnelig romtype: stuen. Men her er all kos borte. Møblene er laget av industriens produkter og det skarpe lyset skaper en kald stemning. Fra bordet kalt Avstand henger det knust (plastlaminerte) glass og det har en skarp metallpigg som truer med å knuse den hele glassflaten. Møbelgruppen kan for øvrig også gi assosiasjoner til Freud og det klassiske møte mellom psykolog/ psykiater og pasient: sittestolen (terapeut) og sjeselongen (pasient). Oppbevaringsbordene kan representere både viten og minne. Form Follows Feeling Furniture as Mirrors of the Soul Per Inge Bjørlo has an identity as a painter, but he has always worked in many mediums: graphic art, painting, sculpture, installation art, environmental art, and now: furniture art. Bjørlo has created a series of objects called Sinnsobjekter I-IV / Mental Objects I-IV. As opposed to traditional design furniture, where both the shape and the function are emphasized, Bjørlo adds a new artistic dimension one ordinarily doesn t see in furniture. These pieces of furniture are created according to the premises of fine art and not according to the commercial limitations of industry: machinery (production), sales potential (the market), user friendly quotient (the consumer). What remains is fine art furniture, which in some cases is related to basic functional use: a chair (Mental Object I), a small table (Oppbevaring I / Storage I), a large table (Oppbevaring II / Storage II), a chaise longue (Mental Object II), a coffee table (Avstand / Distance) and lamps (Vegvisar, Kilde, Foten / Pathfinder, Source, Foot). Other objects are far more challenging in relation to traditional concepts of functionality. Artistic reflection and the expressive aesthetic are far more dominating here. The object called Persienne / Venetian Blind is a rack containing a number of glass cylinders. The work can be seen as a kind of lyrical sunshade (brise-soleil) a work in which aesthetics eclipses the functional aspect. But what exactly is function, or more precisely, which function is objective and what function should the objects fulfil? Bjørlo s furniture objects are to a degree without function as objects of everyday use, but as long as aesthetics has intrinsic value, then Bjørlo s furniture pieces have a function in them selves. One of the exhibition rooms consists of a chair (Mental Object I), a small table (Storage I), a large table (Storage II), a chaise longue (Mental Object II) and a coffee table (Distance). A series of four pictures hang on the wall and a Venetian blind on the opposite wall. With the coffee table in the middle, it would appear that Bjørlo is playing with an ordinary type of room: the living room. But all signs of Scandinavian cosiness are absent here. The furniture is made of the bi-products of industry and the harsh lighting creates a cold atmosphere. Broken glass (laminated with plastic) hangs from the table called Distance and it has a sharp metal spike that threatens to crush the whole glass tabletop. The furniture is also grouped in a way as to elicit associations to Freud and the classical encounter between psychiatrist and patient: a chair (the therapist) and the chaise longue (the patient). The storage tables can represent both knowledge and memory. Bordet Avstand med knust glass og kvasse spisser. The table Distance with broken glass and sharp spikes.

18 34 35 Skjørhetens brutalitet The Brutality of Fragility Et gjennomgående tema i Bjørlos kunst er piggene objektene så ofte hviler på. Som spissene på et høytalerstativ har disse en minimal kontaktflate med jorden. Setter man seg i Sinnsobjekt III, den bølgende hvilestolen med tverrsprosser i metall, vil det legges et stort press på de fire punktene stolen hviler på. Hvis gulv og vegg er av myke materialer blir de gjennomboret av piggene. Leser man dette møbelet som en mental tilstand, kan denne kombinasjonen av noe hvilende og samtidig pinaktig kanskje leses som et fysisk uttrykk for en voldsom smerte? Sinnsobjekt IV er både aggressivt og skjørt på samme tid. Tverrsprossene i denne hvilestolen er av glass og dermed så skjør at man ikke kan sette seg ned i den. Betrakteren kan bli bedratt til å tro at dette er en vanlig stol, noe som for øvrig har ført til at kunstverket allerede har blitt restaurert flere ganger etter at nysgjerrige personer har forsøkt å sette seg i den. Sinnsobjekt III og IV kan på den ene side leses som en kommentar til forbrukersamfunnet og den designfetisj som dyrkes av dagens mange designjunkies. Konsumerismen og kjøpebegjæret vekkes her ikke ut fra et bruksbehov, men ut fra gjenstandens signaleffekt. I den forstand er det eksempelvis historiens ironi at designklassikeren B3, kjent som Wassily-stolen (1925) i dag selger i store kvanta. Stolen er formgitt av funksjonalisten Marcel Breuer og hans opprinnelige visjon var å lage en ikke-materiell stol (i form av en elastisk luftsøyle ) nettopp for å unngå en estetisme og tingliggjøring av et bruksbehov. Funksjonalistene gikk bort fra fokuset på enkeltobjektets gode form og mot en kreativ forming av livsprosessene. 7 Bjørlos møbelobjekter kan på den annen side også leses som en form for estetisme, laget både for å tilfredsstille øyets lyst og som bærere av et særpreget kunstuttrykk. Rent estetisk er den enkle elegansen i Sinnsobjekt III og IV mest fremtredende. Uttrykket i Sinnsobjekt I og II har noe av den samme krypende karakteren man også finner i mange av Bjørlos tidlige linoleumssnitt av mennesker krypende på alle fire. Kunstnerens utsagn om at hans møbler er til menneskene og at de ikke er prototyper til industrien, sier noe om at Bjørlos møbelobjekter er noe mer enn ting. I de tre separate utstillingsrommene på Jugendstilsenteret er Bjørlos møbelobjekter ikke utstilt som isolerte enkeltobjekter de er verken nummerert eller titulert. Det er ikke objektets tingkarakter som står i fokus, men det er en tematisering av et helhetlig miljø. Hvert rom har både oljemalerier, gulv-, vegg- og lysobjekter. Lyset kastes fra et rom til et annet og skyggespillet er med på å redusere tingenes objektkarakter. Den kjølige elegansen i Bjørlos glassbord, Avstand, er ytterlige forsterket med det skarpe lyset fra den blendende 1000-wattspæren fra lysobjektet kalt Foten. Det blanke stålet skinner og det hengende, knuste glassets krakeleringer blinker. Skyggespillet løser også opp tingkarakteren i de bølgende sittestolene (Sinnsobjekt III og IV). Det tunge stålet berører bare jorden på fire punkter og med lyset oppløses tyngdekraften ytterligere i de svevende skyggene. Bjørlos minimalistiske materialbruk er lignende den man finner i hans tidligere verker: rustfritt stål, glass, lys og gummi. Objektene Bjørlo har skapt er på den ene side beslektet med de funksjonalistiske designernes møbler. På den annen side er Bjørlo langt mer rå og ytterliggående i sin nøkterne, men ekspressive industriestetikk. Funksjonalistene forskjønnet eller perfeksjonerte sin industriestetiske design med sine fremskrittsoptimistiske, blankpolerte flater. Bjørlos objekter har et tydelig unika-preg, samt et grovere, industrielt uttrykk: rørene er kraftigere dimensjonert, møblene er ekstremt tunge, sveisesømmen er synlig og metallet er verken forkrommet eller lakkert. Bjørlos estetikk kan karakteriseres som en post-minimalisme eller kanskje bedre som dysfunksjonalisme? Selv om Per Inge Bjørlos kunst alltid er ambivalent, satt under tvilens perspektiv, ser man gjennom hele hans kunstproduksjon en vilje til kommunikasjon. Ved å arbeide med funksjonelle arketyper som stolen, åpner kunstneren opp for en direkte dialog med betrakteren. Som i så mange tidligere verk oppnår Bjørlo en umiddelbar kontakt med publikum, ettersom alle forholder seg til slike hverdagsgjenstander. Bjørlos kunst kan likevel ikke forklares, den er direkte og den må oppleves. Bjørlos kunst er dermed tilgjengelig på flere plan. I møte med verket må betrakteren åpne seg og avdekke eksistensen av sine egne indre rom. 7 Haus, Andreas, Bauhaus: History, i: Fiedler, Jeannine & Feierabend, Peter (red.), Bauhaus, Könemann, Köln 2000, s. 21. A longstanding element of Bjørlo s art is the spikes that the objects often rest on. Like the spikes on the speaker racks, they have minimal contact with the floor. If one were to sit in Mental Object III, the undulating chair with crossbars in metal, it would put enormous pressure on the four points that the chair rests on. If the floor and walls are made of soft materials, they will be pierced by the spikes. If one interprets this piece of furniture as a mental state, the combination of something restful and simultaneously spiky can be seen as a physical expression of extreme pain. Mental Object IV is both aggressive and fragile at one and the same time. The crossbars of the chair are made of glass and are thus so fragile that one cannot sit down in it. The viewer can be tricked into believing that this is an ordinary chair, which has in fact resulted in the artwork already having been restored several times after the attempts of curious visitors to sit in it. Mental Objects III and IV can on the one hand be seen as a commentary on our consumer society and the design mania cultivated by today s many design junkies. Consumerism and covetousness is not motivated by need but rather from the signal effect of the object. In this respect it is an ironic twist of fate that the design classic B3, also known as the Wassily chair (1925), sells in great quantities today. The chair was created by the designer Marcel Breuer and his original vision was to create a non-material chair (in the form of an elastic column of air ) precisely to avoid aestheticism and the turning of a need into a thing. The functionalists turned their focus away from the individual object s good form towards a creative shaping of the processes of life. 7 Bjørlo s furniture objects can on the other hand also be seen as a form of aestheticism, made both to satisfy the visual desire for beauty and as bearers of a singular artistic idiom. In a purely aesthetical sense, simple elegance is most striking in Mental Object III and IV. The style of Mental Object I and II have something of the same creeping character that one finds in many of Bjørlo s early linoleum prints of figures creeping on all four. The artist s statement that his furniture is intended for people and that they are not prototypes for industry, says something about Bjørlo s furniture objects as being something more than things. In the three separate exhibition rooms at Jugendstilsenteret, Bjørlo s furniture objects are not exhibited as isolated individual exhibits they are neither numbered nor given titles. The object is not the centre of focus, the presentation of an interior milieu as a whole unit is. Each room includes oil paintings, and floor, wall and light objects. The light is directed from one room to another and the shadows that arise contribute to minimizing the object character of the exhibits. The cool elegance of Bjørlo s glass table, Distance, is further accentuated by the glaring light from the blinding 1000-watt light bulb of the light object called The Foot. The polished steel shines and the cracked pattern of the hanging, broken glass sparkles. The play of shadows dissolves the object quality of the billowing chairs as well (Mental Objects III and IV). The heavy steel touches the floor at four points only and the light dissolves the force of gravity in the floating shadows even further. Bjørlo s minimalist use of material resembles those one finds in his earlier works: stainless steel, glass, light and rubber. The objects that Bjørlo has created are on the one hand related to the furniture of pioneering modernist designers. On the other hand, Bjørlo is far more brutal and extreme in his sober, yet expressive industrial aesthetics. Functionalist designers embellished or perfected their industrial aesthetic with their highly polished surfaces that also shone with their optimistic belief in progress. Bjørlo s objects have a clearly unique quality, as well as a rougher industrial expression: the tubular steel have a larger dimension, the furniture is extremely heavy, the welding seams are visible and the metal is neither chrome-plated nor lacquered. Bjørlo s aesthetics can be characterised as post-minimalism or perhaps even better as dysfunctionalism. Although Per Inge Bjørlo s art is always ambivalent, placed under the perspective of doubt, one can see throughout his entire artistic production a desire to communicate. By working with functional archetypes such as the chair, the artist opens up for a direct dialogue with the viewer. As in so many earlier works, Bjørlo achieves immediate contact with the public, since everyone can relate to these types of everyday objects. Nevertheless, Bjørlo s art cannot be explained, it is direct and it must be experienced first-hand. Bjørlo s art is thus available on many levels. When encountering his work, viewers must be open and willing to uncover the existence of their own mental states, their own inner spaces. 7 Haus, Andreas, Bauhaus: History, from: Fiedler, Jeannine & Feierabend, Peter (ed.), Bauhaus, Könemann, Cologne, Germany 2000, p. 21. BIBLIOGRAFI: Eri, Inger, Per Inge Bjørlos potensielle rom, Museet for Samtidskunst, Oslo Halén, Widar, Gerhard Munthe og den bevegelse som fra Japan går over Europa nu, i: Skedsmo, Tone, Tradisjon og fornyelse, Nasjonalgalleriet, Oslo Høyersten, Erlend, Radikal design, i: Haakestad, Jorunn, Design, symbol, stil, Oslo Haus, Andreas, Bauhaus: History, i: Fiedler, Jeannine & Feierabend, Peter (red.), Bauhaus, Könemann, Köln 2000, Linton, Johan og Lundh, Sven (red.), Linton Lund Caravaggio, Appendix till en vilstol, Värnamo Morris, William, De mindre kunstarter, i: Lyhne, Vagn og Nielsen, Kristian Berg (red.), Tankebygninger Arkitektur og kunsthåndverk , Forlaget Klim, Århus Solhjell, Dag, Kunsthåndverk i husarrest Refleksjoner rundt innkjøp av kunsthåndverk til kunstindustrimuseene, i: Lundebrekke, Edith, Solberg, Harald og Ylvisåker, Anne Britt (red.), Innkjøpt , Oslo Tøjner, Poul Erik, Per Inge Bjørlo, Edition Bløndal, Hellerup LITERATURE: Inger Eri, Per Inge Bjørlo s Potential Space, the National Museum of Contemporary Art, Oslo, Norway Widar Halén, Gerhard Munthe og den bevegelse som fra Japan går over Europa nu, from Tone Skedsmo, Tradisjon og fornyelse, Nasjonalgalleriet, Oslo, Norway Erlend Høyersten, Radikal design, from Jorunn Haakestad, Design, symbol, stil, Oslo, Norway Andreas Haus, Bauhaus: History, from Jeannine Fiedler & Peter Feierabend (ed.), Bauhaus, Könemann, Cologne, Germany 2000, Johan Linton and Sven Lundh, (ed.), Linton Lund Caravaggio, Appendix till en vilstol, Värnamo, Sweden William Morris, De mindre kunstarter (The Lesser Arts), from Vagn Lyhne and Kristian Berg Nielsen (ed.), Tankebygninger Arkitektur og Kunsthåndverk , Forlaget Klim, Århus, Denmark Dag Solhjell, Craft in Quarantine On Acquisitions for Applied Arts Museums, from Edith Lundebrekke, Harald Solberg og Anne Britt Ylvisåker, (ed.), Innkjøpt , Oslo, Norway Poul Erik Tøjner, Per Inge Bjørlo, Edition Bløndal, Hellerup, Denmark 1991.

19 36 37 Objektet Pute, maleriet Heads from Balance (dobbelt bilde) og hvilestolen Sinnsobjekt III. The object Pillow, the painting Heads from Balance (diptych) and the recliner chair Mental object III. Hvilestolene Sinnsobjekt III med tverrprosser av glass og Sinnsobjekt IV med tverrprosser av metall. The recliner chairs Mental object III with a seat of glass and Mental object IV with a seat of metal.

20 38 39 Sjeselongen Sinnsobjekt II. The chaise longue Mental object II.

NORSK SKULPTURBIENNALE 2008. mangfold i tre dimensjoner

NORSK SKULPTURBIENNALE 2008. mangfold i tre dimensjoner NORSK SKULPTURBIENNALE 2008 mangfold i tre dimensjoner Vigeland-museet 6. juni 24. august 2008 INNHOLD Arve Bringaker s 7, p 15 Øivind Storm Bjerke s 9, p 17 Jarle Strømodden s 13, p 21 Siri Berqvam s

Detaljer

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde Kunstmuseet KUBE, Ålesund 15. november 2008 11. januar 2009 Utstillingen

Detaljer

Retrospektiv katalog 2009

Retrospektiv katalog 2009 Retrospektiv katalog 2009 Retrospektiv katalog 2009 Retrospective catalogue 2009 KOLOFON: Utgitt av Hordaland kunstsenter, 2010/Published by Hordaland Art Centre, 2010 Redaktør/Editor: Anne Szefer Karlsen

Detaljer

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre [1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005 Terje Nicolaisen Henie Onstad Art Centre Kolofon / Colophon [2] [3] Indeks / Index Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals

Detaljer

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz ØYSTEIN TØMMERÅS 2008 The Stenersen Museum www.stenersen.museum.no Øystein Tømmerås 14. August 5. October, 2008 Curator Hans Arentz All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Detaljer

SKMU Sørlandets Kunstmuseum 2011

SKMU Sørlandets Kunstmuseum 2011 SKMU Sørlandets Kunstmuseum 2011 SKMU Sørlandets Kunstmuseum 2011 SKMU Sørlandets Kunstmuseum 2011 Design by Bleed, Oslo Printed in Latvia by InPrint, Riga Paper Amber Graphic 2011 SKMU Sørlandets Kunstmuseum,

Detaljer

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 INNHOLD/CONTENT Forord/Preface 6 Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 Interval, Bergen Town Hall, Norway 2008 SISSEL LILLEBOSTAD Intervall:

Detaljer

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen C I N N H O L D N T E N T Kunsthåndverk 2014 på KODE Å formidle kunsthåndverk i sin tid Juryens forord Kunsthåndverkprisen

Detaljer

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN K L Æ R S O M K U N S T KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN

Detaljer

norsk skulpturbiennale enneske Maskin

norsk skulpturbiennale enneske Maskin norsk skulpturbiennale THE NORWEGIAN SCULPTURE BIENNIAL enneske og Maskin n n n n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n n n n norsk n n n n n n n n n n n n n n n n n skulpturbiennale n n n n n n n n

Detaljer

YNGVE SLETTHOLM CHAMBER MUSIC FOR SAXOPHONE AND PERCUSSION VEGARD LANDAAS - ALTO SAXOPHONE KJELL TORE INNERVIK - PERCUSSION SIDSEL WALSTAD - HARP

YNGVE SLETTHOLM CHAMBER MUSIC FOR SAXOPHONE AND PERCUSSION VEGARD LANDAAS - ALTO SAXOPHONE KJELL TORE INNERVIK - PERCUSSION SIDSEL WALSTAD - HARP YNGVE SLETTHOLM CHAMBER MUSIC FOR SAXOPHONE AND PERCUSSION VEGARD LANDAAS - ALTO SAXOPHONE KJELL TORE INNERVIK - PERCUSSION SIDSEL WALSTAD - HARP NOXAS SAXOPHONE QUARTET BLÅ SKYGGE (BLUE SHADOW) FOR ALTO

Detaljer

Jubileumsmagasin En feiring av Edvard Munch i 2013. Anniversary magazine A celebration of Edvard Munch in 2013

Jubileumsmagasin En feiring av Edvard Munch i 2013. Anniversary magazine A celebration of Edvard Munch in 2013 Jubileumsmagasin En feiring av Edvard Munch i 03 Anniversary magazine A celebration of Edvard Munch in 03 Foto: Sølve Sundsbø, Det kongelige hoff Ilja C. Hendel Hadia Tajik hilsen fra kulturministeren

Detaljer

RETROSPEKTIV KATALOG 2011

RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPECTIVE CATALOGUE 2011 Utgitt av Hordaland kunstsenter, 2012 Published by Hordaland Art Centre, 2012 www.kunstsenter.no Redaktør/Editor: Anne

Detaljer

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage 2 Innhold Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage Kunstnerpresentasjoner: Paul Vanouse Heather Dewey-Hagborg Kate Nichols Next Nature Samarbeidspartnere

Detaljer

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni INNHOLD 5: Informasjon / Information 7: Introduksjon / Introduction Cumulus Olympia 9: Anssi Kasitonni 23: Pink Twins 29: Finnish video art 57: SLAGG 65: Støttespillere og partnere / Sponsors and partners

Detaljer

HANNE LYDIA. belonging 17.02. 24.04.2011

HANNE LYDIA. belonging 17.02. 24.04.2011 HANNE LYDIA Opøien Kristoffersen belonging 17.02. 24.04.2011 GRÅMØLNA TRONDHEIM KUNSTMUSEUM SPRING 2010 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. Fra serien/from the series Belonging 152

Detaljer

PICASSO- OSLO KUNST OG ARKITEKTUR I REGJERINGSKVARTALET ART AND ARCHITECTURE IN THE GOVERNMENT BUILDING COMPLEX

PICASSO- OSLO KUNST OG ARKITEKTUR I REGJERINGSKVARTALET ART AND ARCHITECTURE IN THE GOVERNMENT BUILDING COMPLEX PICASSO- OSLO KUNST OG ARKITEKTUR I REGJERINGSKVARTALET ART AND ARCHITECTURE IN THE GOVERNMENT BUILDING COMPLEX PICASSO I ET MODERNE NORGE PICASSO IN TODAY S NORWAY Regjeringskvartalet med Høyblokka fra

Detaljer

Tegnebiennalen. fremtiden former fortiden the future shapes the past

Tegnebiennalen. fremtiden former fortiden the future shapes the past Tegnebiennalen fremtiden former fortiden the future shapes the past tegnerforbundet 10.oktober 2014 23.november kunsthall oslo nasjonalgalleriet qb gallery tegnerforbundet oslo kunstforening anatomibygget

Detaljer

DECOR. Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett. STORT TEMA Dyr og fugler GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99

DECOR. Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett. STORT TEMA Dyr og fugler GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 DECOR NO 4 M A G A S I N E T 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett STORT TEMA Dyr og fugler 04/2013 LØSSALGSPRIS KR.99 INTERPRESS

Detaljer

VAKKERT I ET ÅRHUNDRE ELLER MER KOBBERINSPIRASJON KOBBER STRIKES GULL VINNEREN AV COPPER AWARD 2009 ISLAND COPPER

VAKKERT I ET ÅRHUNDRE ELLER MER KOBBERINSPIRASJON KOBBER STRIKES GULL VINNEREN AV COPPER AWARD 2009 ISLAND COPPER KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 28/2010 1 VAKKERT I ET ÅRHUNDRE ELLER MER KOBBERINSPIRASJON KOBBER STRIKES GULL VINNEREN AV COPPER AWARD 2009 ISLAND COPPER ER KOBBER I ARKITEKTUR BÆREKRAFTIG?

Detaljer

/ The Spiral and the Square Exercises in Translatability

/ The Spiral and the Square Exercises in Translatability Spiralen og kvadratet Øvelser i oversettbarhet / The Spiral and the Square Exercises in Translatability > 2.06--9.09 2012 SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU.NO FACEBOOK/SKMU.NO Utgitt i forbindelse med utstillingen/published

Detaljer

ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam

ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam Krepsens tegn, 1974 FORORD/ INTRODUCTION Ingerid Kuiters er født i 1939 og har gjennom en

Detaljer

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 Moskvas Tsaritsino-palass restaurert Ny termisk spa trekker turister de Young-museet, et nytt landemerke i San Fransisco Skive sentralvarmeanlegg

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA

AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA Avgangsutstilling PRODUKTDESIGN DogA juni 2013 Det er med stor glede og ydmykhet jeg nå forsøker å formulere noen ord til årets avgangsutstilling, og vi er privilegerte

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

DECOR. Se min hage! Litografisk design Konfirmasjonskort Trinn-for-trinn med akvarell STORT TEMA OM BLOMSTER

DECOR. Se min hage! Litografisk design Konfirmasjonskort Trinn-for-trinn med akvarell STORT TEMA OM BLOMSTER DECOR NO 2 M A G A S I N E T 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 Se min hage! STORT TEMA OM BLOMSTER 02/2013 LØSSALGSPRIS KR.99 INTERPRESS NORGE RETURUKE: 26 Litografisk

Detaljer

Ingrid Berven. Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening. Maurice Merleau-Ponty

Ingrid Berven. Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening. Maurice Merleau-Ponty Ingrid Berven Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening Maurice Merleau-Ponty North-Information nr 271/North Art Magazine nr 29/Ingrid Berven North is published

Detaljer

ARNE NORDHEIM MONOLITH EPITAFFIO CANZONA FONOS ADIEU

ARNE NORDHEIM MONOLITH EPITAFFIO CANZONA FONOS ADIEU ARNE NORDHEIM Epitaffio MONOLITH EPITAFFIO CANZONA FONOS ADIEU OSLO PHILHARMONIC ORCHESTRA MARIUS HESBY, TROMBONE JUKKA-PEKKA SARASTE, CONDUCTOR ROLF GUPTA, CONDUCTOR Arne Nordheim (1931 2010) 1 Monolith

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer