NR nytt TRIPP TRAPP. fornyer seg Side 10 og 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 2 2007. nytt TRIPP TRAPP. fornyer seg Side 10 og 11"

Transkript

1 NR nytt TRIPP TRAPP fornyer seg Side 10 og 11

2 døpte barn medfører at minst en halv million mennesker møter kirken årlig gjennom dåpshandlingen. Er dåpsliturgien viktig? Det foregår en rekke store reformprosesser i og rundt Den norske kirke for tiden. Politikerne har satt stat kirke-spørsmålet på dagsorden og initierer gjennom det en debatt om kirkelig selvstyre, finansiering og nyorganisering. Stortinget vedtok i 2003 en trosopplæringsreform som har fått stor betydning både økonomisk og i forhold til arbeidsmåter og tenkning rundt dåp og trosopplæring. Samme år satte Kirkerådet i gang med en omfattende gudstjenestereform, hvor liturgier og gudstjenestefeiring gjennomgås med mål om å vedta ny gudstjenesteliturgi i Tre reformer som vil få stor betydning for menigheter og mennesker i Den norske kirke. Tre reformer som virker inn på hvordan vi opplever kirken og hvilken rolle kirken får spille i vårt liv. I det offentlige rom har stat kirke-spørsmålet og trosopplæringsreformen fått mest oppmerksomhet, men jeg vil konsentrere meg om den siste av disse reformene, nemlig gudstjenestereformen. Liturgi er viktig! I noen sammenhenger framstilles liturgisk arbeid som kjedelig, gammelmodig og virkelighetsfjernt. Jeg mener det motsatte er tilfelle. Liturgi er kirkens troslære i praksis, eller som Helge Fæhn uttrykker det: Liturgien er en genuin uttrykksform for kirkens tro og selve livsnerven i kirkens liv. Gjennom liturgien kommer kirkens tro til uttrykk både i form av de ord som brukes, de handlinger som gjøres og den opplevelse dette gir de mennesker som er til stede. Hvert år døpes ca barn i Den norske kirke. Dåpshandlingen rammes inn av salmer, ord og handlinger som til sammen utgjør en egen dåpsliturgi døpte barn medfører at minst en halv million mennesker møter kirken årlig gjennom dåpshandlingen. Dåpsliturgiens pedagogikk og teologi er dermed svært viktig i kirkens møte med et mangfold mennesker. Dåpen er altså mer enn en kirkelig handling; den er et sentralt møtepunkt mellom folk og kirke. Dåpsliturgi er viktig! Dåpsliturgien er moden for revisjon, selv om den på langt nær fungerer så dårlig som enkelte hevder. Jeg savner en tydeligere stadfestelse av skapelsesdimensjonen og barnets egenverdi. Dåp i gudstjenesten er i praksis både en fødselsfest og en frelseshandling. Pedagogisk og teologisk er det viktig å synliggjøre gleden over barnet, livet og skapelsen og behovet for frelse. I dagens liturgi er det sistnevnte aspekt som dominerer. Noen av oss mener også at gjeldende ordning ikke får godt nok fram sammenhengen mellom dåp og opplæring, og hva opplæringen består i. Et eget utvalg under gudstjenestereformen jobber med disse spørsmålene, og i tråd med gudstjenestereformens kjerneverdier (fleksibilitet, involvering og stedegengjøring) har utvalget først utformet tre ulike forsøksliturgier som er sendt til utprøving i en rekke menigheter. Jeg vil gi honnør til utvalget som lar oss få ta del i prosessen på den måten, og som samtidig stiller seg åpent for hogg. Det er absolutt deler av prøveliturgiene som bør gjennomdrøftes på nytt. Både frelsesaspektet, fadderløftet, opplæringsforpliktelsen og sammenhengen mellom dåp og det etterfølgende liv må tydeliggjøres bedre. Underutvalgets metode har like fullt synliggjort utfordringene og hjulpet oss til en grundig gjennomtenkning av hele dåpsliturgien.takk for det! Vi ser med forventning fram mot det endelige utkastet! Eigil Morvik Direktør Colletts g. 43, Oslo Postboks 2623 St.Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Direktør: Eigil Morvik Styreleder: Birger Henrik Fossum I redaksjonen: Eigil Morvik, Anne-Brit L. Johansen, Harold Leenderts og Margunn Sundfjord IKO-Nytt kommer ut en gang i kvartalet ISSN: Forsiden: Foto: Margunn Sundfjord Grafisk utforming: Fløde Magasindesign Trykkeri: Allservice Stavanger Bankgiro:

3 Nytt nummer av nytt foreldreblad I fjor lanserte IKO-Forlaget det nye foreldrebladet Intro. Nå kommer blad nummer to. GLADE REDAKTØRER: Forlagsredaktør Brit Maria Austad (t.v) og ansvarlig redaktør Kristin Gunleiksrud gleder seg over en ny utgave av InTro. Foto: Margunn Sundfjord Av Margunn Sundfjord Bladet InTro er tenkt som et tilbud til foreldrene med tanke på trosopplæring i hjemmet. Redaktør Kristin Gunleiksrud minner om at det fins mange bøker og andre produkter om kristen tro til barn, men lite praktisk hjelp til hvordan voksne kan følge opp det som skjer i dåpen. Hun peker blant annet på at mange fireåringer får utdelt fireårsbok i kirken, mens foreldrene ikke får noe. Dette ønsker foreldrebladet InTro å rette på. Menighetene får nå tilbud om å kjøpe InTro sammen med fireårsbøker til en gunstig pris, slik at de har noe å dele ut til både små og store. Du kan også kjøpe bladet direkte fra IKO-Forlaget. Det nye nummeret inneholder blant annet tips og ideer til hvordan man kan markere de kristne høytidene. Presten og forfatteren Eyvind Skeie mener at norske barn er språkfattige og forlegne når det gjelder egen tro og religionstilknytning. Han ønsker å løfte fram den kulturelle, historiske og religiøse tilhørigheten blant norske barn. Hva er da mer naturlig enn å la barna komme til orde? I dette nummeret forteller fire barn i alderen fem til ti år om sin drømmekirke. Tre andre barn sier sin mening om nye barnebøker utgitt på IKO-Forlaget. Besteforeldrene får også komme til orde i spaltene. En farmor og en farfar forteller om skatter de ønsker å gi videre til neste generasjon. I bladet kan du også lese om favorittbibelfortellingen til polfareren og forleggeren Erling Kagge og stortingsrepresentanten Rolf Reikvam SV. IKO på sommerturné IKO tar ikke sommerferie. I alle fall ikke helt. For tredje året på rad deltar komponisten, gitaristen og IKO-rådgiveren Geir Hegerstrøm og markedssjef i IKO-Forlaget Kåre Stige på kristne sommerstevner. 3.,10. og 17. juli kan du møte dem på familieleirer på Knattholmen utenfor Sandefjord, og 11. og 12. juli deltar de på Oase i Fredrikstad. - Dette er steder hvor vi kommer i kontakt med veldig mange familier, barn og unge, sier Geir, som skal bidra med sang og musikk både på bibeltimer og i andre sammenhenger. Markedsføring av IKO-Forlagets produkter og Dåpsklubben TRIPP TRAPP er en viktig del av turnéen. Gjennom utstillinger og stands håper Kåre Stige på godt salg av IKO- Forlagets produkter og på flere innmeldinger i dåpsklubben. UT PÅ TUR: Geir Hegerstrøm og Kåre Stige gleder seg til å møte små og store på Knattholmen og Oase. (Foto: Margunn Sundfjord) Vant IKO-materiell for 3000 kroner! Den 20. mars brukte Magne Bjaastad i Kampen menighet i Stavanger 3 minutter og 11 sekunder til å svare på en spørreundersøkelse fra IKO-Forlaget om bruk av fireårsbok og foreldrebladet InTro. Det ble lønnsomme minutter. I sterk konkurranse med 276 andre ble Kampen menighet trukket ut som vinner av trosopplæringsmateriell fra IKO-Forlaget. Premien har en verdi på 3000 kroner. 3

4 Ny pris til sorgbok Boka Gule roser til pappa, som kom ut på IKO-Forlaget i fjor, er tildelt sølv i konkurransen Årets vakreste bøker. Det er Grafill organisasjonen for visuell kommunikasjon som står bak kåringen av årets vakreste bøker. Gule roser til pappa ble tildelt sølv i kategorien skjønnlitteratur: Bildebok. Boka er skrevet av Anne Kristin Aasmundtveit og illustrert av Hilde Kramer. Gule roser til pappa handler om lille Fredrik som opplever at pappa blir syk og dør. I juryens kommentar heter det at boka har et respektfullt og konkret formspråk om temaet foreldre på dødsleiet. Boka vant i Boksamarbeid om rusproblemer IKO Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget har inngått et samarbeid med Rus- Oppvekst-Kirke (ROK) om skriving og utgivelse av en bok om rusproblematikk i konfirmasjonstiden. Boka skal hjelpe menighetenes konfirmantarbeid til bevisst forebygging av rus gjen-nom PRISVINNERE: Anne Kristin Aasmundtveit (t.v) og Hilde Kramer kan glede seg over flere priser for Gule roser til pappa.(foto: Margunn Sundfjord) fjor Emmausprisen for beste bok for barn og ungdom. Den var også blant de nominerte i Kulturdepartementets konkurranse om årets beste bøker. Skaperverketsdag 2007 FNs miljøprogram har valgt Norge til å være vertskap for hovedmarkeringen av Verdens miljødag 2007, tirsdag 5. juni. I denne forbindelse holdes det en økumenisk gudstjeneste i Tromsø 3. juni. Alle landets menigheter ufordres til å holde tilsvarende gudstjenester og markere Skaperverkets dag 3. eller 10. juni,eller på et annet passende tidspunkt.et eget ressurshefte med tips og ideer er sendt alle landets menigheter. IKO-rådgiver Sindre Eide har vært med i arbeidsgruppen som har utarbeidet heftet og tilleggsmateriellet som er lagt ut elektronisk bl.a på og konfirmant-året. Rådgiver på IKO, Geir Hegerstrøm, skal utarbeide boka sammen med Robert Muleid i ROK.Den skal også koples opp mot DVD-filmen om samme tema som ROK allerede har utgitt til bruk blant konfirmanter. Boka lanseres etter planen på nyåret Dåpsliturgi Hvorfor kommer det aldri fram i dåpsliturgien at mennesket er skapt i Guds bilde? Dette er et spørsmål mange stiller seg. Nå arbeides det med å forandre dåpsliturgien. Av Margunn Sundfjord Tidligere nestleder i IKOs representantskap, Kirsti Melangen, leder utvalget som Nemnd for Gudstjenesteliv (NfG), har oppnevnt til å arbeide med fornyelse av dåpsliturgien. Bakgrunnen for at dåpsliturgien skal fornyes er både at det foregår en fornyelse av hele liturgien i kirken, og at mange reagerer på den dåpsliturgien vi har i dag. Det er særlig det skapelsesteologiske aspektet som har blitt etterlyst i flere år. Hvorfor kommer det aldri fram at mennesket er skapt i Guds bilde? Som en sokneprest sa til meg: Det er jo sant å si at mennesket er født med menneskeslektens synd og skyld, men det er jo mer å si om mennesket også! siterer Kirsti Melangen. DÅP OGSÅ FOR STORE BARN Hun peker videre på at selv om de fleste barn i Den norske kirke døpes som spedbarn, blir det stadig flere større barn, ungdommer og voksne som velger å bli døpt. Blant annet folk som kommer hit fra andre land. Dette må også gjenspeiles i den nye dåpsliturgien. Vi må derfor tenke gjennom hvordan vi kan møte utfordringen, sier hun. SKAPELSE, FRELSE OG ETTERFØLGELSE Hva vil dere legge vekt på i den nye liturgien? Vi vedtok tidlig i prosessen en visjon for arbeidet vårt. Vi ble enige om at vi ønsker en dåpsliturgi som ivaretar skapelse, frelse og etterfølgelse, og som mennesker kan kjenne seg igjen i med sine livserfaringer. Denne tredelingen har vært førende for det arbeidet vi har gjort, og vi håper gjennom dette å få fram både det at mennesket er skapt i Guds bilde, at vi i dåpen får del i Guds frelse, og at vi blir satt inn i en verdensvid kirke i fellesskap med Gud og hverandre. Slik blir livet i dåpen en prosess som ikke tar slutt så lenge vi lever, uansett alder, funksjonsevne eller kulturelle røtter. 4

5 i forandring Fakta Fornying av dåpsliturgien er en del av hele reformen som Den norske kirke nå er inne i. Til sammen fem underutvalg arbeider med ulike liturgier i forhold til Nemnd for Gudstjenesteliv (NfG), som er hovedarbeidsgruppa nedsatt av Kirkerådet. De nye liturgiene skal vedtas av Kirkemøtet november IKOs rådgiver, Sindre Eide, er én av fem sekretærer som koordinerer arbeidet med gudstjenestereformen i Den norske kirke. Illustrasjon: Inger-Lise Belsvik UT PÅ HØRING Utvalget er nå i ferd med å avslutte arbeidet. Utkastet til liturgi skal leveres til (NfG), som er hovedgruppa nedsatt av Kirkerådet. Nemnda skal Kirsti Melangen Sindre Eide bestemme når forslaget skal sendes ut til høring og hvem som skal si sin mening om forslaget. I høringsperioden er det viktig at flest mulig melder inn synspunkt, og vi gleder oss over all interesse og iver som allerede merkes i forhold til denne liturgien, sier Melangen. Etter høringsrunden skal NfG bearbeide innspill, og ulike andre instanser, for eksempel bispemøtet, skal uttale seg. Den nye dåpsliturgien og de andre liturgiene skal vedtas i november 2009 av Kirkemøtet. IKO VIKTIG BIDRAGSYTER Vi håper den nye dåpsliturgien blir slik at menigheter og enkeltpersoner opplever den som livsbejaende, og at den snakker sant om både Gud, mennesket, hva som skjer i dåpen og ikke minst livet i dåpen, understreker Melangen. Hun synes arbeidet med den nye dåpsliturgien har vært veldig spennende og berikende, men også svært arbeidskrevende. Hun setter stor pris på alle positive tilbakemeldinger utvalget har fått fra menighetene som har deltatt i arbeid med å prøve ut liturgier, og for alle innspill fra menigheter, institusjoner og enkeltpersoner. Her har for eksempel IKO vært en viktig bidragsyter, avslutter Kirsti Melangen. 5

6 Se til Finland i ungd Hvordan kan menighetene føre konfirmantene videre etter konfirmasjonstiden? Se til Finland, oppfordrer IKOs rådgiver Geir Hegerstrøm. Han er leder for det treårige prosjektet Unge medarbeidere i trosopplæringen. Av Geir Hegerstrøm Prosjektet henter sin idé og metodikk fra Finland, der ca. 1/3 av konfirmantene blir med som unge medarbeidere. Tilsvarende erfaringer fra noen norske menigheter trekkes også inn i prosjektet. PRØVEMENIGHETER Det er valgt ut seks menigheter som i løpet av 2007 og 2008 skal prøve ut verktøyene som er laget til prosjektet. Til sammen danner de et gjennomsnitt for situasjonen i norske menigheters konfirmantarbeid. Menighetene er allerede kommet godt i gang, og allerede nå kan vi se Fakta Dette er prøvemenighetene Sandnessund menighet i Tromsø Nittedal menighet og Oppegård menighet i Akershus Borge menighet i Fredrikstad Volda menighet i Møre Notodden menighet i Telemark at denne metodikken begynner å gi resultater både for videreføringen og for oppslutningen om konfirmasjonstiden. Resultatene skal måles og evalueres i slutten av STORE SØSKEN I Finland kalles unge medarbeidere for Isonen (direkte oversatt: store søsken). Grunntanken er at konfirmantene trenger rollemodeller som er litt eldre enn dem. Derfor får unge ledere som konfirmantene treffer i konfirmantåret, stor betydning, og dette virker rekrutterende for å bli med som Isonen året etter konfirmasjonen. Metodikken ligner litt på MILK, men har en mye bredere tenkning rundt hvem som kan være Isonen. Ungdommene kan bli rollemodeller på ulik måte, alt etter hvilke personlige evner og interesser de har. 6

7 omsarbeidet! Ellens annerledes reise Ellen går siste året på barneskolen, og klassen planlegger tur til Åland. For å få råd til seilkurs må klassen jobbe med å samle inn penger, og Ellen blir nødt til å selge klasseavisen Skolens skrekk på torget. Heldigvis har hun en tante som stiller opp Det blir seilkurs, men klasseturen blir nok ikke helt som Ellen har tenkt. Mystiske personer, som viser seg ikke å være så ukjente, dukker opp. Daniel oppfører seg mer merkelig enn vanlig, og venner viser seg fra andre sider enn Ellen hadde trodd. Hvem er egentlig annerledes? ARBEIDSGRUPPE I arbeidsgruppen for prosjektet er det representanter for menigheter som allerede har gjort erfaringer med denne metodikken i Norge, og en representant fra Finland. De lokale lederne fra de seks prøvemenighetene skal også samles to ganger hvert år sammen med arbeidsgruppen, for å evaluere og videreføre prosjektet. Ved slutten av prosjektet skal det ferdiggjøres verktøy som skal gjøres tilgjengelig for alle norske menigheter. Dette blir også fulgt opp med kurstilbud som viser erfaringene fra de seks menighetene. ARBEIDSGRUPPE: Runar Godø, Geir Hegerstrøm, Christfried Kaul, Marianne Gammelsæther og Eero Jokela utgjør arbeidsgruppa for prosjektet. Inger Helen Nygård er også med i gruppen, men hun var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Harold Leenderts) MYNDIGHETSFASEN Allerede nå kan vi se en viktig erfaring for trosopplæringen: Myndighetsfasen år er avhengig av videreføring fra konfirmantåret for å få oppslutning. Uten denne linken viser det seg vanskelig med tilbud til ungdom etter konfirmasjonstiden. NYE UNGE LEDERE Isonen gir også menighetene en viktig resurs, fordi det år for år kommer nye unge ledere inn i konfirmantarbeidet. Disse kan også få andre oppgaver i ungdomsarbeid og trosopplæring. Hele prosjektet er omtalt på Dette er Monica Vikström- Jokelas femte bok om Ellen Østerlund, jenta som er som alle andre selv om hun føler seg annerledes. Også i denne boka møter vi Daniel, som har bodd i London og ikke kan la være å snakke om det, lillesøster Maja, underlige naboer og flere venner fra klassen. Selv om Ellen bor i Finland, vil mange norske barn kjenne seg igjen. 7

8 tro Det handler om Hvordan inkludere barna i gudstjenesten? Hjerter av gull er tittelen på et hefte skrevet av Merete Føyen Arnevåg. Heftet inneholder forslag til hvordan vi kan inkludere barn i gudstjenesten før de går til søndagsskolen eller egen barnesamling. Her er samtaler, drama, sanger og tips til søndagsskolen. Heftet har 20 temaer, og opplegget følger årstider, høytider og delvis kirkeårets tekster. Det handler om å gå på oppdagelsesferd i Bibelen, og ideen er basert på å løse en bibelnøtt. Klarer barna det, finner de et gullhjerte. Målet er å inspirere barn og voksne til å snakke om tro, og forfatteren har et ønske om å involvere flere, både frivillige og ansatte, i gjennomføringen av en gudstjeneste. Forfatteren har selv prøvd ut lignende opplegg gjennom mange år. HJERTER AV GULL: Merete Føyen Arnevåg demonstrerte under boklanseringen hvordan man kan inspirere barna til å bli nysgjerrige. (Foto: Margunn Sundfjord)

9 Hvordan kan foreldre, frivillige og ansatte i menigheten hjelpe barn til å gripe troen? IKO-Forlaget har nylig utgitt en bok om nettopp det. Av Jorun Elisabeth Berstad Weyde Boken har tittelen Frosker uten bein kan ikke høre, med undertittelen Å nære tro i hjem og menighet. Målet med denne boken er å hente frem grunnleggende sider av den kristne troen på en måte som møter dagens behov, sier forfatterne David W. Anderson og Paul G. Hill i innledningen. De mener at kirkens nøkkelspørsmål er: Former vi tro? Utfordringen går både til menigheten og til hjemmet, forstått som hverdagslivet. Den beste trosopplæringen skjer når menighet og hjem bidrar i fellesskap, mener forfatterne. FORSKNING OG FORTELLINGER Hovedtemaene i boken blir faglig forankret i Bibelen, i forskning og historie. Fortellinger, anekdoter og erfaringer utdyper fagstoffet, og det gis forslag til strategier og tiltak for å sette temaene ut i livet. David W. Anderson har deltatt som foredragsholder på flere konferanser i Norge arrangert av blant andre IKO og Kirkerådet, og han har stått sentralt i den faglige kontakten mellom religionspedagogiske fagmiljøer i USA og Norge. UTFORDRET VOKSNE: Voksne må være støttespillere for barna, understreket David W. Anderson. (Foto: Margunn Sundfjord) GODE STØTTESPILLERE I forbindelse med IKO-Forlagets boklansering presenterte han de grunnleggende tankene i boken på et seminar på IKO. Anderson understreket hvor viktig det er at barn og unge kan oppleve oss voksne som gode støttespillere for utviklingen av eget trosliv enten vi er ansatte i kirken, foreldre, faddere eller naboer. I tråd med boken utfoldet han dette gjennom fem prinsipper, fire nøkler og tre kjennetegn på troende voksne. DE FEM PRINSIPPENE Tro formes av Den Hellige Ånds kraft gjennom tillitsfulle, personlige forhold, ofte i vårt eget hjem. Kirken er et levende samarbeid mellom menighet og hjem. Der Kristus er til stede, er hjemmet også kirke. Troen blir grepet mer enn lært. Hvis vi ønsker kristne barn og unge, trenger vi kristne foreldre og andre voksne. De fire nøklene Omsorgsfulle samtaler Andakter Tjeneste Ritualer og tradisjoner Tre kjennetegn på troende voksne Å være troverdig Å være tilgjengelig Å vise tillit Vårlansering hos IKO-Forlaget 21. mars inviterte IKO- Forlaget media, forfattere, illustratører, oversettere og andre interesserte til lansering av vårens viktigste nyheter. I alt ni svært ulike nyheter ble presentert og omtalt. Største delen av programmet var knyttet til boka Frosker uten bein kan ikke høre. De frammøtte fikk i tillegg en smakebit av Sangboksen min, en innholdsrik sangboks for de minste. De fikk også presentert familiens egen skattkiste til bruk i hjemmet og den nye bokserien Munken & Kula for barn i alderen 9-12 år. En ny og spennende faktabok for barn om Bibelen stod også på programmet. Det samme gjorde den skjønnlitterære boka Gullkulen av Torhild Moen; den handler om barn, sorg, vennskap og håp. KUNSTBOK: Forlagsredaktør Brit Maria Austad forteller begeistret om den nye kunstboka Marios engler, en bok om maleren Giotto. Foto: Margunn Sundfjord NY SERIE: Kristin Gunleiksrud gir tilhørerne en smakebit av første bok i den nye serien Munken & Kula, som hun har oversatt fra svensk. Foto: Margunn Sundfjord 9

10 TRIPP TRAPP fornyer Nye brosjyrer, nye plakater og nye fargerike krabbetepper og bøker. Dåpsklubben TRIPP TRAPP møter sommeren med nye produkter og nytt materiell. Av Margunn Sundfjord Seks måneder gamle Christian Schjander Opsahl krabber begeistret rundt på det nye krabbeteppet, mens broren Fredrik kaster seg over tøybåten om Noah. Hvor er Jesus? Hvor er Jesus? spør toåringen mens han plukker ut dyr og mennesker fra tøybåten. Han er en av omtrent 6700 medlemmene i Dåpsklubben TRIPP TRAPP. Siden 1999 har dåpsklubben formidlet bibelfortellinger, gode historier, gamle og nye sangskatter til tusenvis av barn. Klubben vokser stadig, og målet er 7002 medlemmer i Dåpsklubben TRIPP TRAPP er trosopplæring som går rett hjem til familien. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra foreldre som synes produktene fra dåpsklubben er en god motvekt til mye av det barnet møter i ulike medier. Mange gir også uttrykk for at de synes produktene våre hjelper dem til å snakke med barnet om Gud og det å tro. Men vi opplever også at mange ikke har hørt om klubben. Vi håper derfor at både menigheter og folk som kjenner Dåpsklubben TRIPP TRAPP vil hjelpe oss å gjøre klubben kjent. Kanskje du vet om noen som er på jakt etter fin faddergave eller en fødselsdagsgave med mening? sier daglig leder Cecilie Holdø. TRIPP TRAPP: Kine, Fredrik, og Christian koser seg på det nye krabbeteppet. 10

11 seg Til ettertanke... Av BIRGER H. FOSSUM NYTT GRATIS MATERIELL I disse dager sender Dåpsklubben TRIPP TRAPP ut nytt materiell om klubben til alle landets menigheter. Blant annet en plakat som viser hvordan materiellet klubben sender ut kan brukes i hjemmet, og en brosjyre med tilbud til nye medlemmer. Dette er materiell som vi ønsker at flest mulig barnefamilier skal se. Vi oppfordrer derfor til kreativitet og oppfinnsomhet for å spre materiellet, oppfordrer Cecilie Holdø. Høyaktuelt Prismet! Forslag til ny formålsparagraf for skole og barnehage er like rundt hjørnet. 8. juni legger det regjeringsoppnevnte Bostadutvalget fram sitt forslag. Siste nummer av Prismet er i sin helhet viet formålsparagrafen. Heftet inneholder en rekke spennende artikler med ulike innfallsvinkler til temaet. Professor Peder Gravem ved Menighetsfakultetet er blant dem som har engasjert seg i debatten om ny formålsparagraf. Han har kalt artikkelen sin Ny formålsparagraf for skolen ei kompleks utfordring. Stipendiat ved Etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo, Ingvill Thorson Plesner, stiller spørsmål ved om skolen bør ha en kristen verdiparagraf, mens førstelektor Ingeborg Tveter Thoresen, (Høgskolen i Vestfold) bidrar med artikkelen En nødvendig og besværlig paragraf. Professor i kirke- og teologihistorie, Oddvar Johan Jensen ved Norsk Lærerakademi, ser på formålsparagrafen i et historisk perpsektiv, mens IKOs direktør Eigil Morvik bidrar med en artikkel om IKO og formålsparagafen. Prismet nr. 2/2007 er med andre ord høyaktuelt for alle som er opptatt av skolens og barnehagens formål og debatten rundt den nye formålsparagrafen. Illustrasjon: Ingrid Jangaard Ousland Han er stått opp! Lenge tenkte jeg at engelen rullet vekk steinen foran Jesu grav for at Jesus skulle komme ut av graven påskemorgen. Men det var ikke for å hjelpe Jesus at engelen rullet steinen til side. Etter oppstandelsen kom jo Jesus til disiplene selv gjennom stengte dører; han kunne vel saktens også ta seg ut av den stengte graven uten at den ble åpnet for ham. Graven ble åpnet for vår skyld. Graven ble åpnet for at kvinnene som kom dit påskemorgen, skulle få se at den var tom. Den åpne, tomme graven er et tegn.tegnet er tvetydig, det er ikke noe bevis.vi er ikke nødt til å tro at Jesus lever fordi graven er tom. Men engelen ved graven sa: Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Engelen tydet tegnet og vi kan få tro det som den tomme graven er et tegn på. På oppslagstavlen i inngangen på en kirkelig institusjon leste vi et år etter påske: Han er ikke her, han er stått opp. Det var et bibelsitat, men det ble likevel aldeles feil. Det som var sant ved graven, blir feil alle andre steder.vi måtte rette på teksten. For vi kan si: Han er her hos oss fordi han er stått opp. Og vi kan synge: Ja, han er her, ja, han er her. Herren vår Gud vil vi takke! 11

12 STORT BEHOV: Kurset viste at det er stort behov for kurs om å eie og drive menighetsbarnehage. Bildet er fra Fagerborg menighetsbarnehage i Oslo. (Illustrasjonsfoto: Lewi Henriksen) Barnehagekurs traff blink 40 deltagere fra hele landet deltok på IKOs barnehagekurs 16. mars om å eie og drive menighetsbarnehage. Tilbakemeldingene viser at behovet for eierkurs er stort. Av Kari Lilleaasen Leder av familiekomitéen May Helen Molvær Grimstad orienterte om regjeringens barnehagepolitikk, og fikk med seg viktige spørsmål og problemstillinger tilbake til offentlige myndigheter. Øystein Dahle og Helene Naper fra KA ga nyttige innspill til det å være eier av 12 barnehage. Hvem er egentlig eier? Ulike aktører med ulike rolle. Barnehageeiers fem oppgaver. Endring i styrerrollen. Rolleavklaring mellom eierstyre og barnehagestyrer var noen av temaene som ble tatt opp. AKTUELLE TEMA Evalueringene viste tydelig at dette imøtekom et stort behov. Spørsmålsrunden og samtalen etterpå viste at dette er tema som er høyaktuelle for både eiere og styrere. Temaene som ble tatt opp var blant annet: Hvordan kan barnehage og menighet samarbeide? Eiers ivaretakelse av styrer, og styrers ansvar for å bevisstgjøre andre ansatte på at de jobber i en menighetsbarnehage. Temaene BARNEHAGEPOLITIKK: Leder av Familiekomitéen på stortinget May Helen Molvær Grimstad orienterte om regjeringens barnehagepolitikk. (Foto:Tri Nguyen) ble formidlet på en inspirerende og engasjerende måte av eier av Fagerborg menighets barnehage i Oslo, Thorleif Holm-Glad og styrer Irén Aarstad. FLERE KURS Evalueringene viste at dette ble en viktig og inspirerende påminnelse om hvorfor menigheten egentlig driver barnehage. IKOs Barnehagekontor vil arrangere flere eierkurs. Spør oss også om lokale kurs, der flere eiere kan gå sammen om å arrangere kurs.

13 IKOs Barnehagekontor: Arrangerer studietur til Egypt 29. september 8. oktober arrangerer Norsk Misjon i Øst i samarbeid med IKOs barnehagekontor studietur til Egypt, for blant annet å besøke Stefanusbarna barnehager som drives for å hjelpe barn og familier som lever på søppelhauger i Egypt. Turen er åpen for alle, men har et eget opplegg for styrere i kristne barnehager. Dette er en enestående mulighet for styrere i barnehager som er medlem av IKOs Barnehagekontor. Det innebærer blant annet at vi får være med i barnehagens arbeid, høre om deres visjoner og får mulighet til å bli Stefanusvenn, forteller Kari Lilleaasen, leder av IKOs Barnehagekontor. Hun minner om at styrerne som var med på Barnehagekontorets styrerkonferanse i januar, fikk høre noe om dette arbeidet og fikk utdelt en egen brosjyre med informasjon om arbeidet til Stefanusbarna. Informasjonen ble mottatt med stor begeistring. En av styrerne utbrøt spontant: Tenk å få tilbud om studietur bare for styrere i kristne barnehager! Det har vi aldri fått før! siterer Kari. Karis kollega, barnehagekonsulent Ingrid Hernes ved IKOs Barnehagekontor, blir med som reiseleder på turen. Turen avsluttes med retreat hvile, avkopling og tilkopling, der deltakerne blant annet får møte den uredde biskop Thomas. Ønsker du å være med på studieturen for styrere i barnehagene, lønner det seg å være tidlig ute. Dette opplegget har bare plass til maks. 15 personer. For nærmere info. kontakt Norsk Misjon i Øst v/ Vigdis Bjorå eller IKO v /Kari Lilleaasen. STEFANUSBARNA: Studieturen omfatter blant annet besøk til Stefanusbarna barnehager som drives for å hjelpe barn og familier som lever på søppelhauger i Egypt. (Foto: Ingrid Hernes) Kartlegging av barnehager IKOs Barnehagekontor foretar nå en kartlegging av hvor mange barnehager som er tilknyttet menigheter, enten de eies av menighet, fellesråd, diakonat, stiftelser e.l. Med jevne mellomrom får vi spørsmål om dette, både fra offentlige myndigheter og privatpersoner.vi ser derfor behov for å få en slik oversikt, som også vil inkludere informasjon om størrelsen på barnehagen, antall årsverk, antall barn i barnehagen, eierskap med mer. 13

14 Økonomirapport Av HAROLD LEENDERTS Årsregnskapet for IKO Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget AS samlet viser et overskudd på kr IKO hadde et underskudd på kr Det var budsjettert med et underskudd på kr Som nevnt i forrige nummer av IKO- Nytt hadde vi i 2006 for første gang på flere år en nedgang i både kirkeofringer og gaver. IKO-Forlaget AS, hvor IKO eier 100 % av aksjene, hadde et overskudd på kr etter skatt. Både IKO og forlaget har samme målsetting, selv om virkemidlene er ulike. Enhetene utfyller hverandre og drar stor nytte av hverandre. I senterets foredrags- og kursvirksomhet benytter rådgiverne seg av forlagets produkter. Forlaget drar nytte av senterets personell i utvikling av nye produkter, og for dette betales provisjon og royalty på salgsinntektene. Forlaget har i 2006 hatt en omsetningsøkning, noe som igjen har bidratt til økt overføring til IKO. Takk for gaver! IKO mottar ingen fast offentlig driftsstøtte. De fleste inntekter kommer i form av private gaver, kirkeofringer, bidrag fra medlemmer av IKOs representantskap, kursvirksomhet, kontingent til IKOs Barnehagekontor, og royalty og provisjon fra forlaget. Her er en oversikt over de siste private gavene vi har fått i 2006 og 2007: kr Hans Raustøls bortgang kr Arne O. Steinums bortgang kr legatutdeling fra Fam Christiansen og Amundsens minne kr Birger Henrik Fossums 60-årsdag Hjertelig takk for alle gaver, økonomisk støtte, oppmuntringer og forbønn for IKOs arbeid! 60-årsdag gav over kroner til IKO - Jeg ønsker meg gaver til IKO, sa IKOs styreleder Birger Henrik Fossum da han 5. mars fylte 60 år. Og gaver fikk han. Til sammen kroner! Av Margunn Sundfjord - Dette er en fantastisk gave og en stor oppmuntring for det arbeidet IKO Kirkelig pedagogisk senter driver, sier administrasjonsleder 14 Harold Leenderts. Han sier videre at gaven betyr mye for økonomien, siden regnskapet i fjor viste stor nedgang i offerinntekter og gaver. SNUOPERASJON Denne gaven gir håp om at økonomien skal rette seg i 2007.Vi har i flere år hatt styrt underskudd, men er i år inne i en snuoperasjon. Målet er at vi i 2008 skal få overskudd igjen. Denne gaven gir oss håp om at vi skal greie det, sier Harold Leenderts. Han understreker at private gaver, kirkeofringer og andre økonomiske bidrag er svært viktige for IKOs virksomhet, siden IKO ikke mottar noen fast offentlig driftsstøtte. KJEMPEGAVE Den største gaven IKO har fått de siste årene var på kroner. Gaven ble gitt av en privatperson, som ønsket at pengene skulle brukes til trosopplæring. Takket være den generøse gaven har IKO utviklet det nye foreldrebladet InTro. I bladet får foreldrene blant annet tips og råd om Jubilant: Birger H. Fossum hvordan de kan følge opp den store gaven barna får i dåpen. Det hører med til historien at den samme giveren året før gav nærmere kroner til IKO!

15 I denne spalten viser vi glimt fra IKOs virksomhet de Det skjer nærmeste månedene, både arrangementer i Colletts gate og enkelte arrangementer IKO-ansatte deltar i. Er det arrangement du har lyst til å delta på, vil vi anbefale deg å ringe IKO en tid i forveien for å avklare om det har skjedd endringer i programmet juni Etterutdanningskurs og generalforsamling i Kateketforeningen. IKO-forlaget deltar med stand juni Møte for Nordiske kristne pedagogiske forlag Sted: København Forlagssjef Jorun Berstad Weyde og forlagsredaktør Brit Maria Austad deltar. 17. juni Konsert IKOs Geir Hegerstrøm holder konsert med Tune kirkes barnekor i Sarpsborg. Sted:Tune kirke. Tid: Kl juli IKO på sommerturné Geir Hegerstrøm og Kåre Stige deltar på Knattholmen 10. juli IKO på sommerturné Geir Hegerstrøm og Kåre Stige deltar på Knattholmen 11. juni Mentorsamling i Oslo Samling med rundt 90 mentorer Sted: Storsalen Kl juni IKO-Forlagets sommerfest IKO-Forlaget inviterer samarbeidspartnere og forretningsforbindelser til fest 11. og 12. juli IKO på sommerturné Geir Hegerstrøm og Kåre Stige deltar på Oase i Fredrikstad. 17.juli IKO på sommerturné Geir Hegerstrøm og Kåre Stige deltar på Knattholmen TROSOPPLÆRINGSREFORMEN Innføringskurs for nye prosjektmenigheter IKO rådgivere deltar på følgende kurs mai, juni og august: 31.mai 1.juni: Svolvær Merete Huuse 5. 6.juni: Vardeneset, Stavanger Merete Huuse 6. 7.juni: Snåsa Sindre Eide juni: Moi Merete Huuse juni: Vågå Sindre Eide august: Harstad Sindre Eide august: Hommelvik Kristin Gunleiksrud august: Olsvik Kristin Gunleiksrud august: Fjaler Merete Huuse Nytt om navn Merete Huuse ny vikar Merete Huuse er tilsatt som vikar for Kristin Lorentzen, som i midten av mai går ut i svangerskapspermisjon. Merete kommer fra stillingen som undervisningsrådgiver og kirkefagsjef i Hamar bispedømme. Hun har bred erfaring fra arbeid både i kirke og skole. Vi ønsker Merete velkommen og Kristin lykke til i hennes nye utfordringer. Torill Riborg ny kundebehandler/ordremottaker Torill Riborg er tilsatt som kundebehandler /ordremottaker i IKO- Forlaget i 100 % stilling. Torill har vært med i barnearbeidet i Vestre Aker menighet i 30 år, de siste 15 år som fast ansatt barnearbeider. Hun går over til å være frivillig medarbeider i Barnekoret Alfa. (Barnekorene Alfa og Fresco har barn i alderen ca år.) Torill har lang erfaring i menighetens barnearbeid med å formidle evangeliet til barna. Her står bruken av barnelitteratur og musikk sentralt.vi gleder oss til at våre kunder vil dra nytte av hennes erfaringer. 15

16 Retur: IKO - Kirkelig pedagogisk senter Postboks 2623 St. Hanshaugen 0131 OSLO Hyggelige gaver for de minste barna Smekke med bordvers En stor og god smekke som er foret på baksiden. Smekken har bordverset Å, du som metter liten fugl trykket på. Kr. 25,- Krabbeteppe Et vattert teppe med motivet Noahs ark.teppet kan fungere som krabbeteppe for de minste eller henges opp på barneromsveggen. På teppet er det dyrefigurer som er laget av ulike stofftyper, det er et speil bak sola, og en fugl som sier pip. Dette gjør det spennende å ta på, trykke på eller dra i. Størrelse: 75 x 68 cm. Kr. 248,- NYHET Se flere nyheter på Tlf Faks E-post

nr. 1 2009 Storsamling for styrere Begeistret fyr tar farvel 8TRIPP TRAPP-klubben er 10 år!

nr. 1 2009 Storsamling for styrere Begeistret fyr tar farvel 8TRIPP TRAPP-klubben er 10 år! nr. 1 2009 n 4 12 Storsamling for styrere Begeistret fyr tar farvel 8TRIPP TRAPP-klubben er 10 år! LEDER Ja til kristne barnehager! Det var moro å stå foran 150 barnehagestyrere midt i januar og oppleve

Detaljer

Halleluja en prisvinner!

Halleluja en prisvinner! nr. 2 2010 nr. 4 Hever kompetansen i Nord-Jarlsberg 12 Menighetens gave til barna 3 Marvin Halleraker har vunnet Kulturdepartementets illustrasjonspris for barne- og ungdomsbøker. Halleraker får prisen

Detaljer

nr. 2 2012 Fortellinger i gudstjenesten 6-årsboka kommer i juli Ny bokserie: trenger håp

nr. 2 2012 Fortellinger i gudstjenesten 6-årsboka kommer i juli Ny bokserie: trenger håp nr. 2 2012 n 3 4 Fortellinger i gudstjenesten 6-årsboka kommer i juli 8 Barn Ny bokserie: trenger håp Leder Gudstjenestereform også prekenreform? Den norske kirke har fått en ny gudstjenesteordning. Helt

Detaljer

NR. 3 2008. nytt. Vakre dåpsbrosjyrer. Se side 4-.6

NR. 3 2008. nytt. Vakre dåpsbrosjyrer. Se side 4-.6 NR. 3 2008 nytt Vakre dåpsbrosjyrer Se side 4-.6 Det er ikke gitt at aktivitetskirken skaper en levende tro bare aktive barn. Idet dere døper dem...og lærer dem å holde... Isommer fikk jeg være med på

Detaljer

Ny glad kirkebok til 4-åringer

Ny glad kirkebok til 4-åringer nr. 1 2011 n 8 Ny glad kirkebok til 4-åringer 3 Fint årsresultat 4 Samlet 150 barnehagestyrere Økonomi Leder I hjem og kirke! I vår kommer det ny 4-åringsbok fra IKO-Forlaget. Det er den femte boka etter

Detaljer

nr. 2 2015 Prismet: 66 år og stadig aktuell! Trosreiser ungdom Trosopplæring for alle?

nr. 2 2015 Prismet: 66 år og stadig aktuell! Trosreiser ungdom Trosopplæring for alle? nr. 2 2015 4 8 Trosreiser Prismet: 66 år og stadig aktuell! for ungdom 3 Trosopplæring for alle? LEDER Veivalg Å arbeide på IKO er å arbeide i en sammenheng som har en lang og solid tradisjon og historie.

Detaljer

nr. 4 2011 Ny forlagssjef Julegavetips fra IKO-Forlaget 4-7 Over 1800 på Trosopplæringskonferansen

nr. 4 2011 Ny forlagssjef Julegavetips fra IKO-Forlaget 4-7 Over 1800 på Trosopplæringskonferansen nr. 4 2011 n 10 12 Ny forlagssjef Julegavetips fra IKO-Forlaget 4-7 Over 1800 på Trosopplæringskonferansen Leder Reform på vent? Denne lederen handler om penger, men denne gangen er det ikke IKOs økonomi

Detaljer

14 a k t u e l l b o k s e r i e f o r l æ r e r e. 18 t r e f f p u n k t «Skolegård» Et løft i skolehverdagen!

14 a k t u e l l b o k s e r i e f o r l æ r e r e. 18 t r e f f p u n k t «Skolegård» Et løft i skolehverdagen! favn Kristent Pedagogisk Forum 1/2010 Årgang 30 verdier t r o d a n n i n g oppvekst 4 t e m a s k o l e n o g b a r n e h a g e n i m ø t e m e d b a r n o g u n g e i k r ise Hva gjør vi når krisen rammer?

Detaljer

nr. 4 2014 Trosopplæringskonferansen 10 Jordvenn Småbarnssang en ring av gull

nr. 4 2014 Trosopplæringskonferansen 10 Jordvenn Småbarnssang en ring av gull nr. 4 2014 n 4 Trosopplæringskonferansen 10 Jordvenn 8 Småbarnssang en ring av gull LEDER KRLE på høring Det er nå snart tjue år siden fagene kristendomog livssynskunnskap ble erstattet med et nytt fag

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Arve Fitjar med hjerte blant undommene - Knut Arild Hareide om politikk og tro - Da damene dro... Kjøreplan: Frist for stoff 01. febr. 25. apr. 29. aug. 07. nov. Ut ca.

Detaljer

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke.

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke. Det teologiske Menighetsfakultet Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke Eva Marie Jansvik Veileder Heid Leganger - Krogstad En avhandling i religionspedagogikk

Detaljer

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus til Frihet og FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas foreldre, faddere og besteforeldre Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus TIL FRIHET OG FORANKRING \\ 1 TIL FRIHET OG FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas

Detaljer

PASTORALPLAN OSLO KATOLSKE BISPEDØMME BARNE OG UNGDOMSARBEID FOR

PASTORALPLAN OSLO KATOLSKE BISPEDØMME BARNE OG UNGDOMSARBEID FOR PASTORALPLAN FOR BARNE OG UNGDOMSARBEID OSLO KATOLSKE BISPEDØMME Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Gjennomføring og organisering i menighetene... 5 Viktige hensyn i menighetens barne og ungdomsarbeid...

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002

BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002 BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002 Redigert av Anne Aicher, 2011 INNHOLD Innledning 1. Barnehagen i dagens samfunn 2. Kirken og barnehagen i historisk lys 3. Offentlig

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 13 Foto: istock Verdier Av Torunn Fatland 1 Tid for verdier Verdier er på dagsorden i samfunnet vårt - igjen. Gjennom de siste tiårene

Detaljer

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET EVALUERINGSFORSKNING PÅ TROSOPPLÆRINGSREFORMEN RAPPORT 1 Ida Marie Høeg Irene Trysnes KIFO NOTAT 1/2012 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2012 ISBN 978-82-92972-22-9 e-post:kifo@kifo.no

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

MENIGHETSBLAD NR 4/07 ÅRGANG 44 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti. Nå males. kirken!

MENIGHETSBLAD NR 4/07 ÅRGANG 44 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti. Nå males. kirken! Helg i Birkeland MENIGHETSBLAD NR 4/07 ÅRGANG 44 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Nå males Birkeland akademi snart virkelighet? Birkeland akademi for seniorer er under planlegging, skriver

Detaljer

Side 1 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

Side 1 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda Skisse til lokal plan: Kirken midt i bygda Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Vi ønsker å vekke og styrke kristen tro og gi kjennskap til den treenige Gud. Videre ønsker vi å bidra til kristen

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet Nyheter Menighetsrådene går til spillebordet (02.01.2002) - I hver menighet bør menighetsrådet, de ansatte og de frivillige medarbeiderne med jevne mellomrom drøfte hva som det er viktig å bruke tid og

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer