bruker undersøkelser naturområder Utforming av spørreskjema en veiledning basert på erfaringer fra nordiske og baltiske land

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bruker undersøkelser naturområder Utforming av spørreskjema en veiledning basert på erfaringer fra nordiske og baltiske land"

Transkript

1 bruker undersøkelser i naturområder Utforming av spørreskjema en veiledning basert på erfaringer fra nordiske og baltiske land

2

3 Brukerundersøkelser i naturområder Utforming av spørreskjema en veiledning basert på erfaringer fra nordiske og baltiske land Direktoratet for naturforvaltning

4 4 Copyright Direktoratet for naturforvaltning, Naturvårdsverket, Nordisk ministerråd og forfatterne Den fullstendige referansen til denne publikasjonen er: Kajala, L., Almik, A., Dahl, R., Dikšaité, L., Erkkonen, J., Fredman, P., Jensen, F. Søndergaard, Karoles, K., Sievänen, T., Skov-Petersen, H., Vistad, O. I. og Wallsten, P Brukerundersøkelser i naturområder utforming av spørreskjema Redigert av: Liisa Kajala Trykt versjon: ISBN Elektronisk versjon: ISBN Bestilling: Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Telefon: Telefaks: TE: 1243 Omslagsfoto (stort bilde): Vandring i Jämtland, Sverige. Foto: Peter Fredman Øvrige omslagfoto: Lars Wallsten Foto baksiden: Vandring i Pyhä-Luosto nasjonalpark, Finland. Foto: Kimmo Kuure Grafisk design: IdéoLuck AB #60933 Opplag: 1500 Redigert av: Guri Jermstad as Trykk: GRØSET

5 5 Forord Det er et økende behov for å få bedre kunnskap om bruken av naturområder til friluftsliv og en voksende naturturisme, det være seg i bynære utfartsområder, nasjonalparker eller viktige friluftsområder. Behovet springer ut fra en erkjennelse av at de som har ansvaret for å forvalte slike områder må ha kunnskap om brukerne og deres aktiviteter, motiver, ønsker og behov. Det er nødvendig for å kunne ta vare på kvalitetene som finnes i områdene samtidig som en skal ta hensyn til og legge til rette for bruk og kvalitativt gode opplevelser for de som besøker områdene. Dette er en utvikling en også ser internasjonalt. I 2007 kom en håndbok om Visitor monitoring i nature areas ( Brukerundersøkelser i naturområder ). Arbeidet med håndboka var støttet økonomisk av Nordisk ministerråd og Naturvårdsverket i Sverige, mens Metsähallitus i Finland hadde prosjektledelsen. Deltakerne i prosjektgruppa som arbeidet med håndboka, kom fra Norden og Baltikum og var satt sammen av forskere og forvaltere fra Danmark, Estland, Finland, Litauen, Norge og Sverige. Håndboka er i dag gitt ut på engelsk og svensk og det arbeides med utgivelser på finsk og estisk. Med denne publikasjonen gir vi ut en mindre del av håndboka på norsk. Den inneholder modellspørsmål som håndboka anbefaler brukes som utgangspunkt når det skal gjøres brukerundersøkelser og lages spørreskjema (det samme gjøres i Litauen). Dette er Appendiks 4 i håndboka. I tillegg har vi med det norske forordet til håndboka. Utforming av spørreskjema er en meget viktig del av arbeidet med brukerundersøkelser og vi mener at det vil være til stor hjelp for de som planlegger slike undersøkelser at modellspørsmålene foreligger på norsk. Modellspørsmålene bygger på et bredt erfaringsgrunnlag med spørreskjema og spørsmål og er prøvd ut i flere områder i landene som har vært med i arbeidet med håndboka. Håndboka anbefaler videre at det stilles noen kjernespørsmål i alle slike undersøkelser. Ved å bruke modellspørsmålene som utgangspunkt og ta med kjernespørsmålene i brukerundersøkelser, vil en

6 6 over tid få samlet likeartet informasjon om brukere og bruken av naturområder. Da vil en få grunnlag for å studere endringer over tid i enkeltområder og for å gjøre sammenligninger mellom områder, både nasjonalt og på nordisk/baltisk basis. Det er et sterkt ønske fra den norske naturforvaltningen at det etableres et bredere kunnskapsgrunnlag om friluftsliv og naturturisme og bruk av naturområder i Norge. Det er også et ønske om å kunne se utviklingstrender over tid og å kunne gjøre sammenligninger med andre land. Vi vil derfor oppfordre de som skal gjøre denne typen brukerundersøkelser å gjøre seg kjent med og bruke håndboka. I tilknytning til spørreskjema og intervju og utforming av spørsmål, som dette heftet omhandler, vil vi særlig peke på kapittel 4 i håndboka. Vi anbefaler på det sterkeste at en bruker kjernespørsmålene og følger rådene om utforming av spørsmål forøvrig gitt i denne publikasjonen. Den engelske utgaven av håndboka er gitt ut av Nordisk ministerråd og den svenske av Naturvårdsverket i Sverige. Den kan bestilles fra disse og den finnes også på deres nettsteder, se adressene nedenfor. Nordisk ministerråd: Naturvårdsverket: bokhandeln/ htm Trondheim januar Janne Sollie direktør

7 7 Norsk samandrag til håndboka Naturturisme og friluftsliv er viktige delar av naturbruken i dei nordiske og baltiske landa, og slike aktivitetar ser ut til å bli stadig meir populære i det moderne samfunnet. Kunnskap om desse brukarane av naturen er heilt nødvendig: Den trengst for å sikre gode opplevingar og forvalte friluftslivet på ein god måte, naturturismen vil ha stor nytte av slik brukarkunnskap, og den vil vere til god hjelp i arbeidet med å betre folkehelse og livskvalitet. Slik kunnskap vil også betre grunnlaget for effektivt forvaltning og berekraftig bruk av naturen og kulturminna. Kunnskap om brukarane er viktig på fleire nivå. Lokalt er det viktig for dei som forvaltar areala, for reiselivsutvikling, og for deltakande planlegging av område som vert brukt til friluftsliv eller der friluftsliv/naturbruk er viktig brukarinteresser. På regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå treng ein slik kunnskap for politikkutvikling, planlegging, rapportering og samanlikning. Denne handboka er utvikla av ei nordisk-baltisk prosjektgruppe som i perioden har arbeidd med å utvikle samkøyrde metodar og variablar for gjentakande brukarundersøkingar i naturområde (dvs. overvaking eller monitoring) i Norden og Baltikum. Tidligare har slik kunnskap blitt samla gjennom mange ulike tilnærmingar. Det er behov for å samle kunnskap på eit slikt vis at ein kan samanlikne fakta om brukarane i ulike naturområde, og over tid. Med denne handboka har ein samordna både metodar og spørsmålsstillingar til bruk i alle desse landa. Den er fyrste steg mot ei meir einsarta innsamling av informasjon om brukarar av naturområde. Det vil gje eit felles grunnlag for statistikk og databasar om friluftsliv mm i Norden og Baltikum. Handboka legg mest vekt på praktiske spørsmål ved brukarundersøkingar: Korleis skal vi gjennomføre ferdselsteljing og brukarintervju, korleis skal vi rapportere resultata og korleis kan vi nytte den informasjonen som blir samla. Handboka inneheld retningsliner, gode råd og eksempel på metodar som er tilpassa for undersøkingar i naturområde i våre land. Det er lagt vekt på arbeidet i felten og korleis ein når fram til og får samla informasjon om dei som faktisk brukar eit område. For å samle informasjon om ikkje-brukarar (men som kan vere potensielle brukarar) må ein bruke generelle utvalsundersøkingar blant innbyggarane (lokalt, regionalt eller nasjonalt). Dette ligg utanfor ramma for denne handboka.

8 8 Foto: kristin s. karlsen

9 9 4. Variables and questions for onsite visitor Variabler og spørsmål for (gjentakende) brukerundersøkelser i tur- og natur områder i de nordiske og baltiske landene Merk: Blå skrift betyr at teksten er stedsavhengig og vil være forskjelllig fra sted til sted. I eksemplene er det stedsnavn fra de nordiske og baltiske landene, eller det er svaralternativ tilpasset eksempelet som er brukt. En sirkel (m) betyr at bare ett svaralternativ skal velges En firkant (q) betyr at alle alternativ som passer skal krysses av Alle variablene (en variabel består oftest av et sett av spørsmål) er kodet ut fra følgende forhold: 1. for hvilket nivå de gir viktige informasjon (1 = internasjonalt nivå, 2 = nasjonalt nivå, 3 = for det aktuelle området) 2. hvor viktige variablene/spørsmålene er nasjonalt og/ eller for det aktuelle området, dvs om de anbefales som obligatoriske spørsmål (C = core question ) eller om det er spørsmål som ofte vil være nyttige og som derfor bør vurderes (O = optional question ). Variable som er viktige på internasjonalt nivå (for sammenligninger internasjonalt) er alle anbefalt som obligatoriske (C). For flere detaljer, se håndboka kapittel 4.4.3, tabell 4. I forordet er det omtalt hvor en kan finne håndboka. Nivåene på variablene er merket med følgende fargekoder: (1) (2C) (2O) (3C) (3O)

10 10 Innholdsfortegnelse Besøket i området Ankomst (3O) Geografisk fordeling av bruken av området (3O) Besøkslengde (tid) (1) Besøksfrekvens (1) Reisen til området Transportmiddel (2O/3C) Reiseavstand til området (2O) Forflytninger eller bevegelsesmåter i området (2O) Distanser tilbakelagt i området (3O) Turfølget/gruppen Gruppestørrelse (1) Gruppetype (1) Overnatting(er) i området eller i dets nærhet (2O) Aktiviteter (1) Områdets betydning for brukeren (3C) Informasjonskilder (2O) Pengebruk/utgifter (2O) Brukerens/gjestens tilfredshet med besøket og synspunkter på området Formål med besøket/motiv (2C) Viktigheten av områdets spesielle kvaliteter (2O) Opplevelser i løpet av besøket (2O) Brukernes forventninger til og opplevelse av området (3O) Bruk av tilrettelegging og synspunkt på sørvis, tilrettelegging og miljøet (2O, 3C) Forstyrrende faktorer (2O, 3C) Andre synspunkt (3C) Brukerprofil Sosio-demografiske data Alder (1) Kjønn (1) Bosted land (1) sted (2C) Utdanning (1) Inntekt (2O) Husstandens størrelse (2O) Oppvekst (2O) Medlemskap i foreninger (2O) Erfaringer fra friluftsliv og utendørsaktiviteter, hvor aktiv brukeren er i utendørsaktiviteter generelt (2C) Brukerens kunnskap (3O) Villmarkspurisme holdninger til forvaltning, tilrettelegging, uberørthet mm (2O) Eksempler på andre spørsmål, f eks om områdespesifikke forvaltningsspørsmål (3O)

11 11 1. Besøket i området 1.1. Ankomst (3O) Hva måles: Tidspunktet for ankomsten til området Måleenhet: Dato og klokkeslett Råd og anbefalinger: Når ankom du at Pyhä-Luosto nasjonalpark (se vedlagt kart) dato, klokkeslett 1.2. Geografisk fordeling av bruken av området (3O) Hva måles: Romlig bruk av området Måleenhet: Antallet steder som er besøkt og stier/veger som er brukt, eventuelt langs hvilke ruter brukeren har beveget seg Råd og anbefalinger: I tillegg til eller i stedet for steder brukeren har besøkt, kan brukeren spørres om hvilke stier/veger som er brukt eller hvor hun/han har beveget seg og hvilke deler av området eller naturtyper som er besøkt Stier og veger kan navngis eller nummereres Bruk av kart vil øke påliteligheten av svarene og vil ofte være nødvendig Hvilken del av Pyhä-Luosto nasjonalpark besøkte du denne gangen? (Merk av alle stedene du besøkte) q q q q q q q q Pyhätunturi natursenter Isokuru Karhunjuomalampi Pyhätunturi natursti Noitatunturi Huttuloma Besøksmål vid Luosto Andre steder, vennligst angi hvilke

12 12 Eksempel 2: Besøkte du noen av følgende steder i løpet av oppholdet ved Fulufjället? (Kartet på side 2 i spørreskjemaet kan være til hjelp.) (Kryss av for ett eller flere steder) q Göljådalen (område som påverkades kraftigt av en stor storm hösten 1997) q Klordalen q Rörsjöstugan q Harrsjöstugan q Bergådalsstugan q Tangsjöstugan q Tangåstugan q Altarringen (väster om Tangsjöstugan) q Göljåstugan q Björnholmsstugan q Serveringen vid leden till Njupeskärs vattenfall q Njupeskärsvattenfall Eksempel 3: Gikk du på en eller flere av disse stiene? (Kartet på side 2 i spørreskjemaet kan være til hjelp ved utfyllingen av skjemaet.) (Kryss av for en eller flere stier, det spiller ingen rolle hvilken retning du gikk.) q Leden från bilparkeringen till Njupeskärs vattenfall q Leden över fjället runt Njupeskärs vattenfall q Parkeringen Rörsjöstugorna q Rörsjöstugan Harrsjöstugan q Gördalen Harrsjöstugan q Rörsjöstugan Tangsjöstugan q Tangsjöstugan Göljåstugan q Leden genom Göljådalen q Tangsjöstugan Tangåstugan q Björnholmssätern Tangåstugan q Morbäckssätern Tangåstugan q Leden över Västertangen (passerar norska gränsen)

13 13 Eksempel 4: Kan du merke av eller tegne inn på dette kartet hvor du har vært i løpet av oppholdet? Eksempel 5: (Tips: Dette spørsmålet kan også gjøres mer detaljert ved at brukerne bes oppgi hvor lang tid de var i de forskjellige typene områder.) A: Hvilke områder (naturtyper) har du besøkt i dag? (Kryss av i alle rutene som passer) q Utmarksområdene q Kulturlandskapet q Skogen q Fjellet q Myrområdene q Innsjøen q Elva q Stranda Har du vært i andre områder, vennligst angi hvilke b. Hvilket område var hovedmålet for besøket? Slå en sirkel rundt dette området (denne naturtypen) i listen ovenfor. Eksempel 6: Gikk du i terrenget utenfor stiene og vegene under besøket ditt? (Sett bare ett kryss) m Ja m Nei Hvis JA: Hvor gikk du utenfor stien/vegen? (Kryss av alle som passer) q Over jordene/åkrene q Langs åkerkantene/gjerdene q Langs elva q I skogen q Over slettene/myrene q På stranda q Andre steder Hvis andre steder, vennligst angi hvilke

14 Besøkslengde (tid) (1) Hva måles: Varigheten av dette besøket Måleenhet: Døgn (24 timer), timer og/eller minutter. Den minste hensiktsmessige enheten bør brukes. For eksempel bør det brukes timer og minutter i områder der det hovedsakelig er dagsutfart. I områder der det er vanlig med lengre besøk (f eks i fjelleller skogsområder) må en vurdere å bruke døgn og/eller timer. Råd: Avgrens området tydelig for brukeren, f eks ved hjelp av kart Eksempel 1 (nivå 1): Hvor lenge har du oppholdt deg i Pyhä-Luostos nasjonalpark (se kart) under dette besøket (Svar i dager, timer og /eller minutter) Ca døgn og/eller timer og/eller minutter Eksempel 1 (nivå 2O): Hvor lenge har du i løpet av dette besøket til sammen oppholdt deg i Pyhä-Luostos nasjonalpark eller i områdene rundt den, f eks i Luosto turistsentrum (se kart)? (Svar i dager, timer og /eller minutter) Ca døgn og/eller timer og/eller minutter Eksempel 2 (nivå 2O): Hvor mange dager har denne reisen din vart? (Ta med alle dagene fra du dro hjemmefra til du er hjemme igjen.) Svar: dager Besøksfrekvens (1) Hva måles: Besøksfrekvens Måleenhet: Antall besøk totalt og i løpet av en angitt tidsperiode (ikke medregnet dette siste besøket!). Råd: --- Anbefalinger (nivå 1): Hvor mange ganger har du besøkt (angi området) før den turen du er på nå? Dette er mitt første besøk n g gå til spørsmål xx I løpet av de siste 12 månedene ganger

15 15 Eksempel 1 (nivå 3O): Råd: Velg en passende tidsperiode når det skal spørres om antall besøk. I de mest besøkte områdene kan en bruke 12 måneder (som ovenfor) eller 24 måneder (som nedenfor). I mindre besøkte eller fjerntliggende områder kan f eks 5 år være en passende tidsperiode. Hvor mange ganger har du besøkt Pyhä-Luostos nasjonalpark før denne gangen? I løpet av de to siste årene? ganger Når besøkte du området første gang? (årstall) Når besøkte du området sist (siste gang før denne turen)? (årstall) Eksempel 2 (nivå 3O): Råd: Dette kan være et nyttig spørsmål dersom automatiske brukertellinger ikke gjøres året rundt. Hvor mange ganger har du besøkt Fulufjällets nasjonalpark i løpet av de siste 5 årene? Om sommeren (juni august) ganger Om høsten (september november) ganger Om vinteren (desember februar) Om våren (mars mai) ganger ganger Eksempel 3 (nivå 3O): Når besøkte du sist gang dette skogsområdet? m Har ikke besøkt det tidligere m For mindre enn en uke siden m For 1 til 2 uker siden m For 2 til 4 uker siden m For 1 til 2 måneder siden m For 2 til 4 måneder siden m For 4 til 12 måneder siden m For mer enn ett år siden m Husker ikke/vet ikke

16 Reisen til området Transportmiddel (2O / 3C) Hva måles: Transportmiddel benyttet for reisen til området Måleenhet: Antall og typer transportmiddel/reisemåter som er brukt Råd: Type transportmiddel vil være avhengig av hva slags område som besøkes Den delen av spørsmålet som angår ankomsten til selve området er viktigst for den lokale forvaltningen (3C). Resten av spørsmålet vil gi data som er av mer nasjonal interesse (2O). I tettstedsnære områder kan en be om at det bare gis ett svar på transportmiddel, da det vil være det vanligste. På hvilken måte reiste du hit? (Kryss av ett eller flere av alternativene) q q q q q Med bil g antall personer i bilen da Fulufjällets nasjonalpark ble besøkt: personer Med buss Med tog Med fly Andre transportmiddel, nemlig Eksempel 2: A. Hvilke transportmiddel brukte du fra hjemstedet til Pyhä-Luostos nasjonalpark (Vennligst kryss av alle transportmiddel du brukte) 1 q Bil 2 q Bil med campingvogn eller bobil 3 q Rutebuss 4 q Organisert busstur (turistbuss) 5 q Tog 6 q Fly 99 q Annet, nemlig B. Med hvilket av transportmiddelene ovenfor ankom du selve området? Vennligst skriv nummeret på transportmiddelet (1 6 eller 99):

17 17 Eksempel 3: Hvilket transportmiddel/reisemåte brukte du på reisen til dette skogsområdet? (Hvis du benyttet flere transportmiddel, vennligst angi det som ble brukt på den lengste strekningen) m Til fots m Hest m Sykkel m Moped m Motorsykkel/skuter m Bil m Rutebuss m Tog/T-bane Reiseavstand (2O) Hva måles: Reiseavstand til området eller reisens lengde Måleenhet: Kilometer eller tidsforbruk (varighet på reisen) Råd: Startstedet for reisen må angis slik at det passer for det aktuelle området/situasjonen/formålet. For eksempel: I områder med mange lokale besøkende: Fra bopel. I områder der det er besøk av mange langveisfarende eller utlendinger: Fra der vedkommende bodde siste natt. Hvor lang tid tok reisen til dette skogsområdet? timer og/eller minutter Eksempel 2: Hvor langt har du reist fra der du startet til dette skogsområdet? kilometer Eksempel 3: Råd: I tillegg til dette spørsmålet kan en også spørre om startpunktet for reisen er fast bostedsadresse, egen hytte eller annet overnattingssted. Hvor startet du reisen fra? (kun gatenavn er nødvendig) (postnummer) (sted)

18 Forflytninger eller bevegelsesmåter i området (2O) Hva måles: Bevegelsesmåter i området Måleenhet: Antall og typer brukte forflytningsmåter Råd: Data om dette kan en få fra spørsmålene om aktiviteter da de spørsmålene også gir informasjon om disse variablene Eksempel: Se spørsmål om aktiviteter 1.7. Distanser tilbakelagt i området (3O) Hva måles: Distanser tilbakelagt i området Måleenhet: Kilometer Råd: Denne informasjonen kan en også få ved at respondentene tegner inn ruta de har gått eller beveget seg langs på et kart og så måle distansen ut fra det Spørsmålet kan tilpasses forskjellige forflytningsmåter, f eks sykling, padling etc. Ca hvor langt har du gått til sammen i løpet av besøket ditt i Fulufjället? Totalt ca kilometer 1.8. Turfølget/gruppen (1) Gruppestørrelse (1) Hva måles: Størrelsen på turfølget/gruppen Måleenhet: Antall personer Anbefalinger (nivå 1): Hvor mange personer er det i gruppen din ved dette besøket i Pyhä-Luostos nasjonalpark? Gruppen består av (medregnet deg selv) personer

19 19 Eksempel 1 (nivå 3O): Hvor mange personer er det i gruppen din ved dette besøket i Pyhä-Luostos nasjonalpark? Jeg er alene q g gå til spørsmål xx. Størrelsen på gruppen (medregnet meg selv) er på personer Hvor mange av dem er under 15 år? personer Gruppetype (1) Hva måles: Type gruppe Måleenhet: Forhåndsdefinerte klasser Anbefalinger: Under dette besøket til Pyhä-Luostos nasjonalpark består gruppen din av (vennligst kryss av alle alternativene som passer) 1 q medlemmer av din egen familie 2 q andre slektninger 3 q venner 4 q arbeidskolleger 5 q skoleklasse 6 q førskolebarn/barnehagebarn 7 q studenter 8 q pensjonister 9 q kunder/forretningskontakter som det er laget en organisert for 10 q forening, klubb eller lignende. Hvilken? 99 q Annet, nemlig b. Hvis turfølget er satt sammen av flere av gruppene ovenfor, hvilken av gruppene er viktigst for deg på denne turen? Nummeret (1 10 eller 99) på gruppen: 1.9. Overnatting(er) i området eller i dets nærhet (2O) Hva måles: Overnattingsmåte Måleenhet: Forhåndsdefinerte klasser Råd: ---

20 20 I forbindelse med dette besøket til Fulufjället, overnattet du inne i eller i en avstand mindre enn 5 kilometer fra nasjonalparken? o Yes g Angi hvor og antall netter I egen eller annen privat hytte netter Tjärnvallen netter Fulufjällsgården netter Langs vegen i campingvogn eller bobil netter Langs vegen i telt netter Telt i skogen/terrenget (ikke langs vegen) netter Telt på snaufjellet netter Hytte på fjellet netter Annet, nemlig netter o Nei, jeg overnattet ikke i forbindelse med besøket i Fulufjället nasjonalpark. Eksempel 2: Råd: Det kan oppstå tvil om manglende svar på overnattingsspørsmålet betyr at spørsmålet ikke er besvart eller at respondenten ikke har overnattet. Da kan en stille et eget spørsmål om respondenten har overnattet eller ikke. For eksempel fungerer spørsmål om varigheten av besøket godt sammen med dette overnattingsspørsmålet: Dersom du har eller kommer til å overnatte: (hvis ikke du har eller skal overnatte, fortsett til spørsmål xx) A. Mens du er i Pyhä-Luostos nasjonalpark, hvor mange netter har du og/eller vil du overnatte i åpne koier eller tilsvarende netter betjente hytter netter leid hytte netter eget telt eller lavvo netter egen campingvogn eller bobil netter annet, nemlig netter B. Mens du er i området rundt Pyhä-Luostos nasjonalpark, for eksempel i turistsenteret (se kart), hvor mange netter har du og/ eller vil du overnatte i hotell netter leiehytte netter holiday club-overnatting netter egen hytte netter campingvogn eller bobil netter annet, nemlig netter

21 21 Eksempel 3: Har du overnattet i forbindelse med besøket ditt i Fulufjället i dag? (f eks på en campingplass, i en hytte, på hotell eller lignende) (Kryss bare av i en sirkel) m Ja Hva slags overnatting? m Nei Eksempel 4: Angi hvor du overnattet natten før du kom til og natten etter at du var i Fulufjället: Natten før jeg kom til Fulufjället overnattet jeg m Hjemme m annet sted, vennligst angi hvor Natten etter at jeg var i Fulufjället overnattet jeg m Hjemme m annet sted, vennligst angi hvor Aktiviteter (1) Hva måles: Deltakelse i aktiviteter (viser også forflytningsmåter i området) Måleenhet: Respondentens friluftsaktivitet(er) under dette besøket Råd og anbefalinger: Før opp aktiviteter som er relevante for området/den aktuelle situasjonen Prøv å sette opp en fullstendig liste, listen bør maksimalt inneholde 30 aktiviteter Når spørsmålet gjentas ved senere undersøkelser i området, bør en bruke de samme aktivitetene. Det kan være nødvendig å føye til nye aktiviteter for at spørsmålene skal være relevante. Det kan samtidig gjøre det vanskelig å sammenligne resultater og følge utviklingen over tid. Det anbefales å bruke de 16 første variablene i listen nedenfor som kjernevariable, dvs at de brukes ved alle undersøkelser dersom de er relevante (husk likevel rådet ovenfor).

22 22 Anbefalinger: a. Hva har du gjort under dette besøket ditt i Pyhä-Luostos nasjonalpark (vennligst merk av alle alternativ som passer) 1 q gikk/vandret 2 q jogget 3 q så på naturen/ naturstudier 4 q hadde picknick 5 q syklet 6 q fisket 7 q observerte fugler 8 q plukket bær 9 q plukket sopp 10 q plantestudier 11 q fotograferte 12 q gikk tur med hunden 13 q badet/svømte 14 q gikk på ski 15 q på tur med hest 16 q jaktet 17 q speidertur 18 q skole-/klassetur 19 q turorientering 20 q overnattingstur til fots (med telt) 21 q besøkte naturinformasjonssenteret 22 q kjørte slalåm, telemark, snowboard eller lignende 23 q gikk på truger 24 q kjørte hundeslede 25 q reinsdyrsafari 26 q padlet 99 q annet, nemlig b. Hvilken av aktivitetene du har merket av var den viktigste for deg under besøket ditt? Vennligst oppgi nummeret (1 26 eller 99) på aktiviteten Områdets betydning for brukeren (3C) Hva måles: Hvor viktig området er for brukeren Måleenhet: Forhåndsdefinerte klasser Råd og anbefalinger: --- På denne reisen (turen), er Pyhä-Luostos nasjonalpark m reisens eneste eller viktigste mål m et blant flere steder som er besøkt eller skal besøkes m det var ikke planlagt å besøke dette området. Det/de viktigste stedene som er besøkt/skal besøkes er:

23 Informasjonskilder (2O) Hva måles: Informasjonskilder om området Måleenhet: Forhåndsdefinerte klasser Råd og anbefalinger: --- Hvor fra har du fått informasjon om Pyhä-Luostos nasjonalpark? (du kan merke av flere alternativ) 1 q i besøkssenteret eller fra besøkstjenesten hos Forststyrelsen 2 q fra slektninger, venner eller kjente 3 q fra internettsidene til Forststyrelsens (www.metsa.fi eller 4 q fra andre internettsider enn de ovenfor 5 q fra brosjyrer, turbøker, guidebøker eller lignende 6 q fra TV-program, radio, aviser, blader eller magasiner 7 q fra det regionale turistkontoret eller turistinformasjonen 8 q fra turistbedrifter i området (f eks arrangerte turer, overnatting mm) 9 q jeg kjenner området fra tidligere 99 q fra annet sted, nemlig Pengebruk/utgifter (2O) Hva måles: Pengebruk (utgifter) i definerte områder Måleenhet: Monetære enheter (Nkr) Råd: Utgifter er vanskelig å måle. Hvis dette er av særlig interesse, bør en rådføre seg med eksperter. Det kan være vanskelig for besøkende å avgjøre hvilke steder som ligger innenfor eller utenfor det definerte området. Det kan bedre påliteligheten av svarene å bruke kart for å avgrense området for respondentene. Ca hvor store utgifter har DU hatt i løpet av besøket ditt i Fulufjället (overnatting, mat, suvenirer etc)? (Hvis dere har vært flere sammen, anslå bare din del av utgiftene) Mine totale utgifter har vært ca kr.

24 24 Eksempel 2: Medregnet alle de forskjellige utgiftene du har hatt i løpet av hele reisen din og besøket til Fulufjället, anslå beløpene brukt til hvert av formålene i tabellen på neste side. Når du fyller ut tabellen, vennligst husk følgende: Hvis dere er flere sammen, oppgi bare din del av utgiftene Husk å ta med utgifter andre (slektninger, arbeidsgiver med mer) har dekket for deg Før opp utgiftene i riktig kolonne (under det området der pengene ble brukt) Oppgi også utlegg som er betalt før eller etter reisen (f eks billetter, mat, osv) Hvis du har reist med en pakketur/arrangert tur, oppgi dine totale utgifter for hele reisen i siste felt i tabellen Hvis det er formål oppgitt i tabellen du ikke har hatt utgifter til, skal du la den linjen stå blank Beløpene oppgis i norske kroner. Formål Fulufjället nasjonalpark Omlandet til nasjonalparken (utenfor nasjonalparken) Overnatting kr kr Mat, dagligvarer, kioskvarer etc kr kr Spise ute (restaurant, kafé, gatekjøkken og lignende.) kr kr Kjøp av varer (annet enn mat, dagligvarer etc.) kr kr Friluftsaktiviteter, opplevelsesaktiviteter kr kr Leiebil kr kr Bensin/diesel til bil kr kr Bussbilletter kr kr Togbilletter kr kr Flybilletter kr kr Andre utgifter til transport kr kr Andre utgifter kr kr

25 25 Eksempel 3: Hvor mange penger kommer du til å bruke til sammen i løpet av reisen din, fordelt på formålene nedenfor? Gjelder anslagene (vennligst kryss av for det alternativet du benytter) 1 q dine egne utgifter på deg selv og din andel av utgifter som dekkes av gruppen (det anbefales at dette alternativet brukes) eller 2 q de samlede utgiftene for hele gruppen (familien eller lignende)? q Jeg anslår de samlede utgiftene i løpet av på reisen min til formålene nedenfor til å bli (1 = ca 8 Nkr): A Reisekostnader fra og til hjemmet Til offentlige transportmidler Egen/leid bil, vennligst oppgi kjørelengde km B Drivstoff og andre innkjøp på bensinstasjoner Her og i nærliggende På hjemstedet ditt eller på områder vegen hit C Mat og annen detaljhandel Her og i nærliggende områder På hjemstedet ditt eller på vegen hit D Utgifter på restaurant, kafé og lignende Her og i nærliggende På hjemstedet ditt eller på områder vegen hit E Overnatting Her og i nærliggende områder På hjemstedet ditt eller på vegen hit F Organiserte aktiviteter i området (f eks guidede turer og lignende) G Andre utgifter (f eks fiskekort, jaktkort, skuterleie, utstyrsleie, suvenirer) Her og i nærliggende områder På hjemstedet ditt eller på vegen hit

26 26 2. Brukerens/gjestens tilfredshet med besøket og synspunkter på området Brukerens tilfredshet er resultat av erfaringer med tilrettelegging og sørvisfunksjoner hvordan hun/han oppfatter miljøkvalitetene i området om hun/han får sine forventninger til besøket oppfylt forhold som reduserer den opplevde kvaliteten på oppholdet 2.1. Formål med besøket/motiv (2C) Hva måles: Motivene for besøket Måleenhet: 5-gradert skala (såkalt Likertskala) Råd og anbefalinger: --- Nedenfor er listet opp 20 forskjellige grunner for å besøke tur- og naturområder. Hvor viktig var hver enkelt av disse for at du kom hit i dag? (gi ett kryss for hver av de 20 mulige grunnene) Meget Helt viktig uviktig For at familien skal kunne gjøre noe sammen 2. For å komme ut i naturen 3. For å få avveksling fra hverdagslivet 4. Det kan gi mulighet til å møte nye mennesker 5. For å få løst opp mine indre spenninger 6. For å vise for meg selv at jeg kan klare det 7. For å være sammen med andre som liker de samme tingene som meg 8. For å få bedre fysiske helse 9. For å komme bort fra folkevrimmelen en stund 10. For at familien skal få litt tid sammen 11. For å nyte naturens lyder og lukter 12. For å være sammen med mine venner 13. For å oppleve naturens mystikk 14. For å kunne snakke med nye og andre typer mennesker 15. For å lære mer om naturen 16. For å komme bort fra støy og bråk en stund 17. For å nyte landskapet 18. For å vise andre at jeg kan gjøre det 19. For mosjonens skyld 20. For å utvikle mine kunnskaper og ferdigheter

27 27 Eksempel 2: Hva er eller var viktig for deg under besøket i Pyhä-Luostos nasjonalpark? (vennligst gi ett svar på hver linje) (5 = meget viktig, 4 = ganske viktig, 3 = verken eller, 2 0 lite viktig, 1 = ikke viktig) Å oppleve naturen Landskapet og omgivelsene Å være for meg selv Mentalt velvære Komme bort fra støy og forurensning Avkopling Møte nye mennesker Være sammen med min egen gruppe Gamle gode minner Bli kjent med området Lære om naturen Forbedre mine ferdigheter Holde meg i form Oppleve spenning Lære om kulturarven i området Meget Helt viktig uviktig Foto: Kimmo Kuure

28 28 Eksempel 3: Hvor viktige var følgende forhold for at du valgte å besøke Fulufjället? (Ring inn det alternativet på hver linje som passer best for deg) Meget Helt viktig uviktig For å oppleve vakker natur Området er i nærheten av der jeg bor Området er lett tilgjengelig Jeg har venner som bor i nærheten av Fulufjället Man møter mange interessante mennesker Området er helt spesielt Det er fint vær Området er ikke fullt av søppel Området er familievennlig Parken er ikke full av folk For å nyte roen og stillheten Det er gode spisesteder i nærheten På grunn av elvene og innsjøene Det er mulig å fiske her Det er gode overnattingsmuligheter her Det er merkede stier her Det er selvbetjente turisthytter her Det er en nasjonalpark For å oppleve natur som ikke er forstyrret av mennesker For å oppleve villmarka Viktigheten av områdets spesielle kvaliteter (2O) Hva måles: Betydningen av områdets særegne kvaliteter Måleenhet: Forhåndsbestemte svaralternativ langs en skala for områdets egenskaper Råd og anbefalinger: ---

29 29 Listen nedenfor viser hva som kjennetegner dette skogsområdet. Hvor viktig er disse tingene for deg? Viktig Likegyldig Liker Vet difference det ikke ikke Hjortene De gamle trærne De åpne slettene Restaurantene Fornøyelsesparken Golfbanen Ridningen De mange andre besøkende Beliggenheten ved kysten Beliggenheten nær byen Opplevelser i løpet av besøket (2O) Hva måles: Opplevelsene i løpet av besøket Måleenhet: Forhåndsdefinert svaralternativ med opplevelsesmuligheter. Råd og anbefalinger: --- Gav besøket i Fulufjället deg noen av opplevelsene listet opp nedenfor? Ring inn det alternativet på hver linje som passer best for deg. Nei, ikke Nei, ikke Ja, Ja, i det mye noe svært hele tatt mye Stillhet og ro Ren og urørt natur Mulighet for å kunne være alene Storslagent landskap Villmark Utfordringer Å ta risiko Avkopling

30 Brukernes forventninger til og opplevelse av området (3O) Hva måles: Hvor godt brukerens forventninger til området blir oppfylt og hvordan hun/han opplevde området Måleenhet: 5-delt Likertskala for å måle om forventinger til forskjellige egenskaper ved området blir oppfylt Råd og anbefalinger: --- Svarte dette besøket i Pyhä-Luostos nasjonalpark til dine forventninger med hensyn til følgende? (5 = meget godt, 4 = ganske godt, 3 = verken eller, 2 = ganske dårlig, 1 = svært dårlig) Naturmiljøet Svært godt Svært dårlig Muligheter for friluftsaktiviteter Svært godt Svært dårlig Veger og tilrettelegging Svært godt Svært dårlig Eksempel 2: Følgende utsagn avspeiler ulike holdninger til Fulufjället nasjonalpark. Vennligst ring inn det alternativet som best viser hvor enig eller uenig du er i hvert av utsagnene. Helt uenig Delvis uenig Nøytral Delvis enig Jeg tenker ofte på å dra til Fulufjället Jeg blir meget tilfreds av å besøke Fulufjället Å besøke Fulufjället er viktig for identiteten min Helt enig Eksempel 3: Hva er ditt generelle inntrykk etter besøket til Fulufjället? m Svært dårlig m Dårlig, det meste kunne vært forbedret m Ganske bra, men mye kunne vært forbedret m Godt, men en del ting kunne vært forbedret m Meget godt, bare noen få ting kunne vært forbedret m Perfekt!

31 Bruk av tilrettelegging og synspunkt på sørvis, tilrettelegging og miljøet (2O, 3C) Hva måles: Bruk av tilrettelegging og oppfatninger om sørvis, tilrettelegging og miljøet Måleenhet: 5-delt Likertskala og i tillegg muligheten til å svare ingen mening eller ikke brukt Råd: For disse temaene vil det være sesongvariasjoner og spørsmålene må være tilpasset sesongen, f eks i områder der skigåing er viktig. A. Hva er din mening om antallet hytter, stier, klopping osv i Fulufjället nasjonalpark? Ring inn det alternativet som passer best for hvert av temaene nedenfor. Alt for få For få Passe For mange Alt for mange Ingen mening Hytter for overnatting Vindskydd, gapahuker, hvilebuer Merkede stier Klopper, stokklegging Bruer Søppeldunker Skilt og stimerking Informasjonstavler om Fulufjället B. Hva er din mening om kvaliteten på hyttene, stiene, kloppene osv i Fulufjället nasjonalpark? Ring inn det alternativet som passer best for hvert av temaene nedenfor. Meget dårlig Dårlig Verken eller Bra Meget bra Ingen mening Hytter for overnatting Vindskydd, gapahuker, hvilebuer Merkede stier Klopper, stokklegging Bruer Søppeldunker Skilt og stimerking Informasjonstavler om Fulufjället

32 32 Eksempel 2: Råd: I spørsmål 10a spørres brukerne om hvor tilfredse de er med kvaliteten på tilretteleggingen og sørvisen i området. Hvor tilfredse de er med omfanget sett under ett kommer ikke fram der. Derfor kan spørsmål 10b også være nyttig å stille. 10a. Hva mener du om kvaliteten og omfanget på sørvis, tilrettelegging og miljøet etter besøket ditt i Pyhä-Luostos nasjonalpark? Vennligst svar på alle spørsmålene og gi din mening om kvaliteten på sørvisen og tilretteleggingen du benyttet deg av under besøket ditt. Hvis det nedenfor spørres om noe du ikke har brukt, sett et kryss i sirkelen for Ikke brukt. Vennligst gi også dine meninger om omfanget (eventuelt antallet) på sørvis og tilrettelegging. Vurdering av kvalitet: 5 = svært bra, 4 = ganske bra, 3 verken eller, 2 = ganske dårlig, 1 = svært dårlig Vurdering av omfang/antall: 3 = for mange, 2 = passe, 1 = for få Kvaliteten på miljøet, sørvisen og tilretteleggingen jeg brukte Svært Svært Ikke bra dårlig brukt Omfanget av sørvis og tilrettelegging For For Ingen mange få mening Parkeringsplasser Vegnettet Merking langs vegene Sti- og løypenett Merking av stier og skiløyper Bålplasser og vindskydd Ved i hytter og på tilrettelagte bålplasser Offentlige toalett/doer Informasjon om og gjennomføring av avfallshåndtering Universell utforming (tilrettelegging for funksjonshemmede - stier og veger, skilting sikkerhet mm) Tjenestetilbud fra firma (spisesteder, organiserte aktiviteter) Sikkerheten langs rutene og på tilretteleggingen (f eks bruer, vindskydd med mer) m Generell sikkerhet m Generell renslighet m Variasjonen i landskapet m Annet, spesifiser 10b. Hvor fornøyd er du med omfanget av sørvis og tilrettelegging i Pyhä-Luostos nasjonalpark sett under ett? (5 = meget fornøyd, 4 = ganske fornøyd, 3 = verken eller, 2 = ganske misfornøyd, 1 = meget misfornøyd) Meget fornøyd Meget misfornøyd

33 33 Eksempel 3: Er noen av de følgende sørvisfunksjonene nødvendige i Pyhä-Luostos nasjonalpark? Svært nødvendig Helt unødvendig Mer omfattende merking, skilting og informasjon Åpne hytter for overnatting i villmarka Landingsplasser for kano 2.6. Forstyrrende faktorer (2O, 3C) Hva måles: Forhold som reduserer kvaliteten på opplevelsen og besøket Måleenhet: En skala for å vurdere mulige negative forhold Råd og anbefalinger:--- Har noen av følgende forhold forstyrret opplevelsene din under ditt besøk i Pyhä-Luostos nasjonalpark? ( (Vennligst svar på alle spørsmålene) (5 = ikke noe, 4 = ganske lite, 3 = verken eller, 2 = ganske mye, 1 = svært mye) Ikke Svært noe mye Erosjon på bakken Søppel Påvirkning av naturmiljøet For mange besøkende Oppførselen til andre besøkende Andre forhold hva da? Eksempel 2: Synes du at det var for mange folk i området da du besøkte Njupeskärfossen, eller på vegen til og fra? (Sett ett kryss på passende sted på skalaen nedenfor.) Passe Litt For Alt for med mange mange mange folk folk folk folk

34 34 Eksempel 3: Råd: Dette er fire spørsmål som hører sammen. 1. Hvor mange andre besøkende møtte du i løpet av turen din i dag i skogen/ naturområdet? (Angi ca antall) Ca. (antall andre besøkende) 2. Hva synes du om antallet andre besøkende i dag? (Sett ett kryss på passende sted på skalaen nedenfor) Passe med Litt mange For mange Alt for folk folk folk mange folk 3. Ble du forstyrret eller irritert over andre besøkende i dag? m m Ja g vennligst skriv hvordan du ble det og hva slags besøkende du ble irritert over No 4. Hvor mange andre besøkende ville du kunne møtt her i dag uten at du hadde syntes at det var trengsel eller for mange folk her? Jeg kunne møtt maksimum ca (antall andre) uten at jeg hadde syntes at det var trengsel eller for mange mennesker m m The number of other visitors does influence my visit but I cannot state an exact number The number of other visitors does not influence my visit

35 Andre synspunkt (3C) Hva måles: Åpent spørsmål Måleenhet: Kvalitativt Råd: Lag god plass på svarskjemaet til svarene. Liten plass kan bli oppfattet som at en ikke ønsker utfyllende svar på dette spørsmålet. Om du har andre kommentarer eller synspunkt er det fint om du skriver dem nedenfor. Foto: ole andersen

36 36 3. Brukerprofil 3.1. Sosio-demografiske data Alder (1) Hva måles: Alder Måleenhet: År Råd: Aldersklasser bør ikke brukes som svaralternativ, da det gir dårlig grunnlag for å gjøre statistiske analyser og sammenligninger mellom områder. I hvilket år er du født? Eksempel 2: Fødselsår? [ ] Eksempel 3: Hvor gammel er du? år Kjønn (1) Hva måles: Kjønn Måleenhet: Kvinne/mann Anbefalinger: Kjønn? m Kvinne m Mann Bosted, land (1), sted (2C) Hva måles: Bosted Måleenhet: Landet/stedet der respondenten har fast bopel Råd: --- Anbefalinger (nivå 1): Landet der du har fast bopel?

37 37 Eksempel 1 (nivå 2C): Råd: For spørreskjema på fremmede språk er ikke dette spørsmålet aktuelt Postnummer er til hjelp hvis det skal lages kart Postnummer og navnet på kommunen der du har din faste adresse? [ ] Utdanning (1) Hva måles: Høyeste utdanningsnivå Måleenhet: Forhåndsdefinerte klasser Råd: Svaralternativene må tilpasses landet de skal brukes i. Hva er din høyeste utdanning? m m m m m Grunnskole Videregående skole Høgskole/universitet - inntil 3 år eller bachelorgrad/mellomfag Universitet, mastergrad eller hovedfag Annet (vennligst spesifiser) Eksempel 2: Utdanning? (vennligst kryss av for ditt høyeste utdanningsnivå) m yrkesutdanning m videregående skole m høgskole/universitet, bachelorgrad eller mellomfag m universitet, mastergrad eller hovedfag m ingen yrkes- eller profesjonsutdanning Inntekt (2O) Hva måles: Inntekt Måleenhet: Nettoinntekt Råd: Det bør brukes forhåndsdefinerte klasser. Dette er ofte et vanskelig spørsmål å besvare og mange respondenter hopper over det. Forhåndsdefinerte klasser øker svarprosenten.

38 38 Hva var ca netto inntekt etter skatt i husstanden din i 2002? m m m m m m Mindre enn kr kr kr kr kr Mer enn kr Husstandens størrelse (2O) Hva måles: Størrelsen på husstanden Måleenhet: Antall mennesker (i forskjellige årsklasser) Råd og anbefalinger: --- Hvor mange er det i de følgende aldersklassene i husstanden din (medregnet deg selv)? barn i alderen 0 12 år ungdommer i alderen år voksne, 18 år og eldre Oppvekst (2O) Hva måles: Størrelsen på oppvekststedet Måleenhet: Innbyggertall i forhåndsdefinerte klasser Råd og anbefalinger: --- Hvor bodde du den største delen av oppveksten din (fra 0 til 14 år)? (sett kryss ved ett av alternativene) m m m m På landet eller i et mindre tettsted I en mindre by (mindre enn innbyggere) I en større by (mer en innbyggere) I en storby (i norsk målestokk: Mer enn innbyggere)

39 Medlemskap i foreninger (2O) Hva måles: Medlemskap i lag og foreninger som driver aktiviteter i naturen Måleenhet: Forhåndsdefinerte klasser Råd og anbefalinger: --- Er du medlem i noen av de følgende typer lag eller foreninger? Ja Nei Sportsfiskeforening q q Jegerforening q q Naturvernforeningen q q Turistforening q q Andre lag eller foreninger med aktiviteter i naturen q q Hvilke? 3.2. Erfaringer fra friluftsliv og utendørsaktiviteter, hvor aktiv brukeren er i utendørsaktiviteter generelt (2C) Hva måles: Respondentens tidligere erfaringer fra friluftsliv og utendørsaktiviteter og hvor aktiv vedkommende generelt er når det gjelder slike aktiviteter Måleenhet: Antall besøk i året til naturområder Råd og anbefalinger: --- Hvor mange ganger har du besøkt nasjonalparker, turområder eller andre utfartsområder i løpet av de siste 12 månedene? 1 Dagsturer: ganger 2 Turer med minst en overnatting i et naturområde (i hytte, telt etc): ganger

40 40 Eksempel 2: Råd: Fottur/vandring kan byttes ut med padling, sykling osv. avhengig av typen område Hva slags fotturer eller vandringer har du vært på i løpet av de siste 5 årene? (husk å ta med alt du har vært på) 1 q Fotturer på egen hånd utenfor merkede stier 2 q Lange turer (mer enn 10 km) langs merkede ruter 3 q Korte turer (mindre enn 10 km) på egen hånd langs merkede ruter og i kjent terreng 4 q Deltatt på guidede turer 5 q Annet, nemlig: Eksempel 3: Hvor mange ganger har du vært ute i skogen/naturen i løpet av det siste året (alle turene dine til skogen/naturområder utenfor byer og tettsted skal regnes med, også korte bilturer eller gåturer, såfremt en viktig del av formålet med turen var å være ute i skogen/naturen) Antall ganger Eksempel 4: Råd: Fottur/vandring kan byttes ut med padling, sykling osv. avhengig av typen område Hvor lang var den lengste fotturen/vandringen du har gått det siste året? Kortere enn 1 km, 1-2 km, 2 5 km, 5 10 km, km, lengre enn 20 km 3.3. Brukerens kunnskap (3O) Hva måles: Brukerens kunnskap om området Måleenhet: Forhåndsdefinerte klasser Råd og anbefalinger: --- Forståelsen av landskapet/naturtypen Vil du beskrive dette området til i hovedsak å være.. m skog m myr m hei m strand m innsjø m fjell m annet, nemlig:

41 41 Eksempel 2: Vet du hva som er tillatt i Pyhä-Luostos nasjonalpark? (vennligst sett kryss ved de tingene du mener er tillatt) 1 q å gå utenfor stiene 2 q bare å gå langs merkede stier 3 q terrengsykling utenfor stiene 4 q å plukke bær og sopp 5 q å plukke planter eller steiner 6 q å fiske 7 q å jakte 8 q å kjøre motorkjøretøy 9 q å tenne bål og telte utenfor campingplass 10 q å ta småtrær og lignende til bålved Eksempel 3: Nedenfor er det satt opp en rekke aktiviteter man kan gjøre i naturen og kulturlandskapet. Hva mener du - som hovedregel er tillatt å gjøre for allmennheten? (kryss av i en rute for hver aktivitet) Tillatt Ikke Vet tillatt ikke Å gå på private stier og veger m m m Å gå utenfor veger og stier i offentlige skoger m m m Å sykle på private stier og veger m m m Å sykle på skogsveger i private skoger m m m Å sykle utenfor veger og stier i offentlige skoger m m m Å bruke veger i private skoger om natta m m m Å plukke blomster, bær og sopp til eget bruk i offentlige skoger m m m Eksempel 4: Hvem tror du eier eller forvalter denne skogen/dette naturområdet? (sett ett kryss) m m m m Private Staten Kommunen/fylket Vet ikke

42 Villmarkspurisme holdninger til forvaltning, tilrettelegging, uberørthet mm (2O) Nå kommer noen spørsmål om svenske fjellområder generelt. Vi vil gjerne få din mening om hva som er den beste måten å ta vare på dem og forvalte dem, og om hvordan du foretrekker fjellmiljøet. Vennligst gi ditt syn på følgende angående vern, forvaltning, og bruk og opplevelse av fjellområdene. (Ring inn ett svaralternativ for hvert spørsmål) Svært Negativ Nøytral Positiv Svært negativ positiv Tilrettelagte leirplasser med toalett, søppeldunker, bålplasser etc Turisthytter Merkede stier Adkomst til attraktive områder for dagsturer med motorkjøretøy Muligheter til å ferdes i flere dager uten å se hus, veger osv Å kunne møte bare noen få andre turgåere (med unntak av eget turfølge) At det finnes sjeldne planter og dyr En kjerne av villmark mer enn 5 km fra nærmeste hus, veg, hogstområdet, dam, telefon- og kraftlinjer etc Områder som er tilnærmet upåvirket av mennesker

43 Eksempler på andre spørsmål, f eks i tilknytning til områdespesifikke forvaltningsspørsmål (3O) Antall hunder? Eller - basert på observasjon Antall hunder i bånd ikke i bånd (som løp fritt) Eksempel 2: Er du fysisk handikappet? m Ja m Nei Eksempel 3: Har du immigrert til Norge? m Ja m Nei Eksempel 4: Etter reisen: (5 = meget sannsynlig, 4 = sannsynlig, 3 = mulig, 2 = lite sannsynlig, 1 = svært lite sannsynlig) Meget sannsynlig Svært lite sannsynlig Vil du komme tilbake til dette området? Kommer du til å anbefale dette området til andre?

44 Det er et økende behov for å få bedre kunnskap om bruken av naturområder til friluftsliv og en voksende naturturisme, det være seg i bynære utfartsområder, nasjonalparker eller viktige friluftsområder. Behovet springer ut fra en erkjennelse av at de som har ansvaret for å forvalte slike områder må ha kunnskap om brukerne og deres aktiviteter, motiver, ønsker og behov. Det er nødvendig for å kunne ta vare på kvalitetene som finnes i områdene samtidig som en skal ta hensyn til og legge til rette for bruk og kvalitativt gode opplevelser for de som besøker områdene. Dette er en utvikling en også ser internasjonalt. Kunnskap om bruken og brukerne av naturområder får en først og fremst ved brukerundersøkelser. Denne publikasjonen inneholder anbefalinger om hvordan spørreskjema for brukerundersøkelser bør utformes. Innholdet er et utdrag fra en håndbok om brukerundersøkelser utgitt av Nordisk Ministerråd i 2007: Visitor Monitoring in Nature Areas. Den er siden gitt ut på svensk av Naturvårdsverket. Håndboka ble laget av en nordisk-baltisk ekspertgruppe og bygger på erfaringer med brukerundersøkelser fra disse landene. Arbeidet hadde som mål å legge grunnlag for en mer enhetlig og systematisk innsamling av slike data. Det vil gi bedre grunnlag for å bygge opp kunnskap om bruken og brukerne av naturområder, og det vil gi data som kan gjøre det mulig å se utviklingstrender over tid og å gjøre sammenligninger mellom forskjellige områder. Direktoratet anbefaler på det sterkeste at de som gjennomfører brukerundersøkelser i naturområder, følger rådene i denne publikasjonen Trondheim Telefon: Telefaks:

Å råde eller ei? - Holdninger til allemannsretten, vern og forvaltningsnivå blant tilreisende og lokale i fire norske verneområder

Å råde eller ei? - Holdninger til allemannsretten, vern og forvaltningsnivå blant tilreisende og lokale i fire norske verneområder FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI INSTITUTT FOR ARKTISK OG MARIN BIOLOGI Å råde eller ei? - Holdninger til allemannsretten, vern og forvaltningsnivå blant tilreisende og lokale i fire norske

Detaljer

Vedlegg 7 Spørreskjema og kodebok for kvantitativ spørreundersøkelse.

Vedlegg 7 Spørreskjema og kodebok for kvantitativ spørreundersøkelse. Vedlegg 7 Spørreskjema og kodebok for kvantitativ spørreundersøkelse. Svaralternativ Variabelnavn Koding 1. Hva er de vanligste grunnene til at du er i Bymarka? Kryss av maks 3 alternativer. Fottur sp_1_1

Detaljer

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV «Allemannsretten» Historie og betydning Gammel sedvanerett til bruk av naturen Viktig også for landbruket og hytteeiere (de må ofte gå/ferdes over annen manns grunn for å komme til egen eiendom) Lovfestet

Detaljer

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen 1 Foto: Kjell Helle Olsen Hva er allemannsretten? A. er den middagsretten som nesten alle mann synes er best spagetti! B. Retten til å vandre hvor vi vil selv om det ikke er vi som eier grunnen. Rettighetene

Detaljer

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka En representativ undersøkelse om holdninger til og bruken av marka blant befolkningen i Oslo og Bærum Gjennomført januar 2006 Om undersøkelsen En representativ

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Naturopplevelser for livet

Naturopplevelser for livet FELLES HÅNDBOK Merkehåndboka og gradering/skilting Mange utgaver Fra 2006 til 2011 Felles håndbok for tilrettelegging, merking, skilting og gradering av turruter 1909 siste i 2009 For alle som tilrettelegger,

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Natur - slitasje og reiseliv på Senja

Natur - slitasje og reiseliv på Senja En besøksundersøkelse om tilrettelegging og bruk av turstier i på Senja Mariann Fredriksen, Maria Sørensen, Marie Anderzén og Gørill Danielsen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Bakgrunn

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Allemannsretten og reiselivsnæringen

Allemannsretten og reiselivsnæringen Allemannsretten og reiselivsnæringen Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no 2 Reiselivet må gjerne bruke naturen Reiselivsaktører arrangerer ofte ulike aktiviteter i naturen, men mange er usikre på hva de egentlig

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE Rute for menneskelig ferdsel til fots. Kan ha mange utforminger og gå på ulike fysiske underlag. Fotruter kan gå i fjellområder, skog, i kulturlandskap eller som spaserruter

Detaljer

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Om vi går og sykler mer...til jobben, skolen, butikken, svømmehallen, fotballbanen i stedet

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Håndbok 27-2006 Naturvennlig tilrettelegging. for friluftsliv

Håndbok 27-2006 Naturvennlig tilrettelegging. for friluftsliv Håndbok 27-2006 Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv Håndbok 27-2006 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Dato: September 2006 Antall sider: 132

Detaljer

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Norway ZA5224 Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 291 TOURISM (2010) Q1. I løpet av 2009, hvor mange ganger har du

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene for å få tilbakemelding på deres tilfredshet.

Detaljer

PRESENTASJON AV VANDRERUTER PÅ WEB

PRESENTASJON AV VANDRERUTER PÅ WEB PRESENTASJON AV VANDRERUTER PÅ WEB NETTSIDER Turene som blir merket etter den internasjonale standarden via Nordfjord-prosjektet blir og lagt ut på www.nordfjord.no og VisitNorway sin mobilapplikasjon.

Detaljer

Metodar for å innhente brukarkarakteristika og meiningar i fjellområde: intervju eller sjølvregistreringkasser?

Metodar for å innhente brukarkarakteristika og meiningar i fjellområde: intervju eller sjølvregistreringkasser? Metodar for å innhente brukarkarakteristika og meiningar i fjellområde: intervju eller sjølvregistreringkasser? Odd Inge Vistad Human Dimension Department, NINA, Lillehammer Struktur og innhald Kva er

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2a. Hva er formålet med din forretningsreise?

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell Dette må du vite om pasientreiser for helsepersonell Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåten med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Outdoorlife Norway v/ Johannes C. Apon (+47) 97 65 87 04 www.outdoorlifenorway.com jcapon@outdoorlifenorway.com

Outdoorlife Norway v/ Johannes C. Apon (+47) 97 65 87 04 www.outdoorlifenorway.com jcapon@outdoorlifenorway.com -en undersøkelse blant Kjerag-turister -eksempel frå Kjerag Outdoorlife Norway v/ Johannes C. Apon (+47) 97 65 87 04 www.outdoorlifenorway.com jcapon@outdoorlifenorway.com Parkeringsvakt Øygardstøl 24.

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten KVU E10 Fiskebøl - Å Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten Foto: Ingrid Vaksvik August 2015 Sammendrag I forbindelse med KVU-Lofoten er det foretatt en intervjuundersøkelse av trafikanter

Detaljer

Stille område; rekreasjon og helsebot

Stille område; rekreasjon og helsebot Stille område; rekreasjon og helsebot Kartlegging og implementering i planlegging Elisabeth Sæthre, Direktoratet for naturforvaltning Verdien av stillhet I hverdagslivet Bolig, skole, lekeplass, park,

Detaljer

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Norway

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Norway ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Norway Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. I løpet av 2010,

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for 2013-2017 Fakta om pr 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad

Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Gjennomføring - metode Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 19. 30.mars,

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Med fjellsko og ski. Allemannsretten

Med fjellsko og ski. Allemannsretten Allemannsretten Med fjellsko og ski kan du ferdes fritt i utmark, sommer som vinter, enten det er på sti/vei, i oppkjørte skiløyper eller om du vil finne din egen vei. Om vinteren kan du også ferdes på

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord for 2016 2020 Fakta om n pr 01.11.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Oversikt over oppgaver Hjelper

Oversikt over oppgaver Hjelper Oversikt over oppgaver Hjelper Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 11, 17, 21,22 Speiderkunnskap: 2, 3, 4,5, 12,13,14,15,17, 31 Kirke / Misjon: 10, 30 Natur: 18, 26, 27, 28, 29 Iakttagelse:

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1.

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1. r naturforvaltning d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 r e s s e : 7 4 8 5 T r o n d h e i m w. n a t u r f o r v a l t n i n g. n o Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper Fyll ut skjema så godt det lar seg gjøre. NØKKELINFORMASJON NAVN på løype Koordinat UTM WGS 84 Startsted Sluttsted Ligger i område Hvordan komme til start

Detaljer

RPAQ. Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida

RPAQ. Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida RPAQ Norway_RPAQ Version Number 1.3 updated 19/September/27 RPAQ Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida Dette spørreskjemaet er laget for å få opplysninger din fysiske aktivitet i dagliglivet

Detaljer

Pilegrimsvandring 2014 Lillehammer Trondheim. Odd Inge Vistad NINA - Avdeling for naturbruk

Pilegrimsvandring 2014 Lillehammer Trondheim. Odd Inge Vistad NINA - Avdeling for naturbruk Pilegrimsvandring 2014 Lillehammer Trondheim Odd Inge Vistad NINA - Avdeling for naturbruk 3 sjølvregistreringskasser Om registreringa Frå slutten av juni og ut september 2014 Øyer, Vårstigen og Skaun

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Lorem Ipsum Dolor. [Insert Date] PÅ SYKKEL I PROVENCE. Overnatting. Reisefakta. Sykkelreiser 2011. Vin & mat. Kort beskrivelse av området

Lorem Ipsum Dolor. [Insert Date] PÅ SYKKEL I PROVENCE. Overnatting. Reisefakta. Sykkelreiser 2011. Vin & mat. Kort beskrivelse av området PÅ SYKKEL I PROVENCE Lorem Ipsum Dolor [Insert Date] Sykkelreiser 2011 Overnatting Reisefakta Vin & mat Kort intro om reisen Hva er inkludert i turen? Kort beskrivelse av området Kort om reisen: La reisen

Detaljer

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Versjon: 1 (Produksjon) Status endret : 03.10.2007 11:28:40 Bakgrunnsopplysninger om innsamlingen og prosjektet I del 1 av datainnsamlingen

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Fysisk aktivitet 2003

Fysisk aktivitet 2003 Fysisk aktivitet 2003 FYSISK AKTIVITET 2003 Fysisk aktivitet har stor betydning for folks helse og velvære. Vi vet imidlertid ikke nok om aktivitetsnivået i befolkningen, verken på verdensbasis eller i

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Stillheit i naturen. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 6

Stillheit i naturen. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 6 Stillheit i naturen Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/stoy/stillheit-i-naturen/ Side 1 / 6 Stillheit i naturen Publisert 04.02.2016 av Miljødirektoratet Stillheita i naturen og fråværet

Detaljer

SEILAND. Alpint øylandskap i Vest-Finnmark

SEILAND. Alpint øylandskap i Vest-Finnmark SEILAND Alpint øylandskap i Vest-Finnmark 3 Steile kystfjell med skandinavias nordligste isbreer Seiland er en egenartet og vakker del av Vest-Finnmarks øynatur, med små og store fjorder omkranset av bratte

Detaljer

Elevundersøkelse og samtykkeerklæring

Elevundersøkelse og samtykkeerklæring Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO Dato: Januar 2012 Telefon: 22 85 50 70 Til elever med foresatte Telefaks: 22 85 44 09 Elevundersøkelse og samtykkeerklæring

Detaljer

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse 2014. Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Innhold Bakgrunn:... 2 Gjennomføring:... 2 Om spørreskjemaet:... 2 Om resultatpresentasjonen:... 3 Om resultatene/kommentar

Detaljer

En suksesshistorie. Rallarvegen Sykkelopplevelser gjennom tre fylker 24.9.14 Rolf E. Akselsen, STIN

En suksesshistorie. Rallarvegen Sykkelopplevelser gjennom tre fylker 24.9.14 Rolf E. Akselsen, STIN En suksesshistorie Rallarvegen Sykkelopplevelser gjennom tre fylker 24.9.14 Rolf E. Akselsen, STIN Hva er Rallarvegen? l Anleggsveien som ble benyttet under bygging av Bergensbanen l Ble tatt i bruk som

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

RETTLEIAR REGISTRERING PÅ WWW.MOROTUR.NO

RETTLEIAR REGISTRERING PÅ WWW.MOROTUR.NO RETTLEIAR REGISTRERING PÅ WWW.MOROTUR.NO 15.01.11 Friluftsliv i Møre og Romsdal til 2012 For å lagre å redigere senere trykk forhåndsvisning i bunn av registreringssiden, følg instruksjoner derfra. PUNKT

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2016

Innbyggerundersøkelsen 2016 Innbyggerundersøkelsen 2016 Vi vil gjerne vite hvordan du vil bo når du blir eldre! I denne undersøkelsen får du spørsmål om hvor og hvordan du vil bo når du blir eldre. Videre får du noen spørsmål om

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Boondocks AS - 2005 sveinung@boondocksconsulting.com truls@boondocksconsulting.com Denne håndboken bygger på Nasjonal merke- og graderingsstandard

Detaljer

Skarvan og Roltdalen. Vakker seterdal og mektige fjell. Norges nasjonalparker natur som får være seg selv

Skarvan og Roltdalen. Vakker seterdal og mektige fjell. Norges nasjonalparker natur som får være seg selv SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK Skarvan og Roltdalen Norges nasjonalparker natur som får være seg selv I Norges nasjonalparker er det naturens lover som gjelder. Det er naturen selv som bestemmer, og

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Birkebeinerløpet 2016 Markedsundersøkelse

Birkebeinerløpet 2016 Markedsundersøkelse 2016 Markedsundersøkelse Bakgrunnsdata på respondentene Mens det kun var 10 % kvinnelige deltagere på Birkebeinerrennet, var det hele 42% på løpet. Personinntekten ligger rundt landsgjennomsnittet. Antall

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

Nærfriluftsliv- førebygging av sosiale helseforskjellar?

Nærfriluftsliv- førebygging av sosiale helseforskjellar? Nærfriluftsliv- førebygging av sosiale helseforskjellar? Universell utforming Fornebu-dagane 2015 Odd Inge Vistad, seniorforskar, NINA-Avdeling for naturbruk TUREN kvifor? utbyttet? «Den gode turen»: Friluftsliv

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24)

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Din mening om ditt familiemedlems siste innleggelse i en intensivavdeling. Ditt familiemedlem har vært pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet Terje Qvam, Miljødirektoratet Bakgrunn/fakta fysisk aktivitetsnivå i befolkningen går ned deltagelsen i friluftslivsaktiviteter er stabil/økende friluftsliv

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer