bruker undersøkelser naturområder Utforming av spørreskjema en veiledning basert på erfaringer fra nordiske og baltiske land

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bruker undersøkelser naturområder Utforming av spørreskjema en veiledning basert på erfaringer fra nordiske og baltiske land"

Transkript

1 bruker undersøkelser i naturområder Utforming av spørreskjema en veiledning basert på erfaringer fra nordiske og baltiske land

2

3 Brukerundersøkelser i naturområder Utforming av spørreskjema en veiledning basert på erfaringer fra nordiske og baltiske land Direktoratet for naturforvaltning

4 4 Copyright Direktoratet for naturforvaltning, Naturvårdsverket, Nordisk ministerråd og forfatterne Den fullstendige referansen til denne publikasjonen er: Kajala, L., Almik, A., Dahl, R., Dikšaité, L., Erkkonen, J., Fredman, P., Jensen, F. Søndergaard, Karoles, K., Sievänen, T., Skov-Petersen, H., Vistad, O. I. og Wallsten, P Brukerundersøkelser i naturområder utforming av spørreskjema Redigert av: Liisa Kajala Trykt versjon: ISBN Elektronisk versjon: ISBN Bestilling: Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Telefon: Telefaks: TE: 1243 Omslagsfoto (stort bilde): Vandring i Jämtland, Sverige. Foto: Peter Fredman Øvrige omslagfoto: Lars Wallsten Foto baksiden: Vandring i Pyhä-Luosto nasjonalpark, Finland. Foto: Kimmo Kuure Grafisk design: IdéoLuck AB #60933 Opplag: 1500 Redigert av: Guri Jermstad as Trykk: GRØSET

5 5 Forord Det er et økende behov for å få bedre kunnskap om bruken av naturområder til friluftsliv og en voksende naturturisme, det være seg i bynære utfartsområder, nasjonalparker eller viktige friluftsområder. Behovet springer ut fra en erkjennelse av at de som har ansvaret for å forvalte slike områder må ha kunnskap om brukerne og deres aktiviteter, motiver, ønsker og behov. Det er nødvendig for å kunne ta vare på kvalitetene som finnes i områdene samtidig som en skal ta hensyn til og legge til rette for bruk og kvalitativt gode opplevelser for de som besøker områdene. Dette er en utvikling en også ser internasjonalt. I 2007 kom en håndbok om Visitor monitoring i nature areas ( Brukerundersøkelser i naturområder ). Arbeidet med håndboka var støttet økonomisk av Nordisk ministerråd og Naturvårdsverket i Sverige, mens Metsähallitus i Finland hadde prosjektledelsen. Deltakerne i prosjektgruppa som arbeidet med håndboka, kom fra Norden og Baltikum og var satt sammen av forskere og forvaltere fra Danmark, Estland, Finland, Litauen, Norge og Sverige. Håndboka er i dag gitt ut på engelsk og svensk og det arbeides med utgivelser på finsk og estisk. Med denne publikasjonen gir vi ut en mindre del av håndboka på norsk. Den inneholder modellspørsmål som håndboka anbefaler brukes som utgangspunkt når det skal gjøres brukerundersøkelser og lages spørreskjema (det samme gjøres i Litauen). Dette er Appendiks 4 i håndboka. I tillegg har vi med det norske forordet til håndboka. Utforming av spørreskjema er en meget viktig del av arbeidet med brukerundersøkelser og vi mener at det vil være til stor hjelp for de som planlegger slike undersøkelser at modellspørsmålene foreligger på norsk. Modellspørsmålene bygger på et bredt erfaringsgrunnlag med spørreskjema og spørsmål og er prøvd ut i flere områder i landene som har vært med i arbeidet med håndboka. Håndboka anbefaler videre at det stilles noen kjernespørsmål i alle slike undersøkelser. Ved å bruke modellspørsmålene som utgangspunkt og ta med kjernespørsmålene i brukerundersøkelser, vil en

6 6 over tid få samlet likeartet informasjon om brukere og bruken av naturområder. Da vil en få grunnlag for å studere endringer over tid i enkeltområder og for å gjøre sammenligninger mellom områder, både nasjonalt og på nordisk/baltisk basis. Det er et sterkt ønske fra den norske naturforvaltningen at det etableres et bredere kunnskapsgrunnlag om friluftsliv og naturturisme og bruk av naturområder i Norge. Det er også et ønske om å kunne se utviklingstrender over tid og å kunne gjøre sammenligninger med andre land. Vi vil derfor oppfordre de som skal gjøre denne typen brukerundersøkelser å gjøre seg kjent med og bruke håndboka. I tilknytning til spørreskjema og intervju og utforming av spørsmål, som dette heftet omhandler, vil vi særlig peke på kapittel 4 i håndboka. Vi anbefaler på det sterkeste at en bruker kjernespørsmålene og følger rådene om utforming av spørsmål forøvrig gitt i denne publikasjonen. Den engelske utgaven av håndboka er gitt ut av Nordisk ministerråd og den svenske av Naturvårdsverket i Sverige. Den kan bestilles fra disse og den finnes også på deres nettsteder, se adressene nedenfor. Nordisk ministerråd: Naturvårdsverket: bokhandeln/ htm Trondheim januar Janne Sollie direktør

7 7 Norsk samandrag til håndboka Naturturisme og friluftsliv er viktige delar av naturbruken i dei nordiske og baltiske landa, og slike aktivitetar ser ut til å bli stadig meir populære i det moderne samfunnet. Kunnskap om desse brukarane av naturen er heilt nødvendig: Den trengst for å sikre gode opplevingar og forvalte friluftslivet på ein god måte, naturturismen vil ha stor nytte av slik brukarkunnskap, og den vil vere til god hjelp i arbeidet med å betre folkehelse og livskvalitet. Slik kunnskap vil også betre grunnlaget for effektivt forvaltning og berekraftig bruk av naturen og kulturminna. Kunnskap om brukarane er viktig på fleire nivå. Lokalt er det viktig for dei som forvaltar areala, for reiselivsutvikling, og for deltakande planlegging av område som vert brukt til friluftsliv eller der friluftsliv/naturbruk er viktig brukarinteresser. På regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå treng ein slik kunnskap for politikkutvikling, planlegging, rapportering og samanlikning. Denne handboka er utvikla av ei nordisk-baltisk prosjektgruppe som i perioden har arbeidd med å utvikle samkøyrde metodar og variablar for gjentakande brukarundersøkingar i naturområde (dvs. overvaking eller monitoring) i Norden og Baltikum. Tidligare har slik kunnskap blitt samla gjennom mange ulike tilnærmingar. Det er behov for å samle kunnskap på eit slikt vis at ein kan samanlikne fakta om brukarane i ulike naturområde, og over tid. Med denne handboka har ein samordna både metodar og spørsmålsstillingar til bruk i alle desse landa. Den er fyrste steg mot ei meir einsarta innsamling av informasjon om brukarar av naturområde. Det vil gje eit felles grunnlag for statistikk og databasar om friluftsliv mm i Norden og Baltikum. Handboka legg mest vekt på praktiske spørsmål ved brukarundersøkingar: Korleis skal vi gjennomføre ferdselsteljing og brukarintervju, korleis skal vi rapportere resultata og korleis kan vi nytte den informasjonen som blir samla. Handboka inneheld retningsliner, gode råd og eksempel på metodar som er tilpassa for undersøkingar i naturområde i våre land. Det er lagt vekt på arbeidet i felten og korleis ein når fram til og får samla informasjon om dei som faktisk brukar eit område. For å samle informasjon om ikkje-brukarar (men som kan vere potensielle brukarar) må ein bruke generelle utvalsundersøkingar blant innbyggarane (lokalt, regionalt eller nasjonalt). Dette ligg utanfor ramma for denne handboka.

8 8 Foto: kristin s. karlsen

9 9 4. Variables and questions for onsite visitor Variabler og spørsmål for (gjentakende) brukerundersøkelser i tur- og natur områder i de nordiske og baltiske landene Merk: Blå skrift betyr at teksten er stedsavhengig og vil være forskjelllig fra sted til sted. I eksemplene er det stedsnavn fra de nordiske og baltiske landene, eller det er svaralternativ tilpasset eksempelet som er brukt. En sirkel (m) betyr at bare ett svaralternativ skal velges En firkant (q) betyr at alle alternativ som passer skal krysses av Alle variablene (en variabel består oftest av et sett av spørsmål) er kodet ut fra følgende forhold: 1. for hvilket nivå de gir viktige informasjon (1 = internasjonalt nivå, 2 = nasjonalt nivå, 3 = for det aktuelle området) 2. hvor viktige variablene/spørsmålene er nasjonalt og/ eller for det aktuelle området, dvs om de anbefales som obligatoriske spørsmål (C = core question ) eller om det er spørsmål som ofte vil være nyttige og som derfor bør vurderes (O = optional question ). Variable som er viktige på internasjonalt nivå (for sammenligninger internasjonalt) er alle anbefalt som obligatoriske (C). For flere detaljer, se håndboka kapittel 4.4.3, tabell 4. I forordet er det omtalt hvor en kan finne håndboka. Nivåene på variablene er merket med følgende fargekoder: (1) (2C) (2O) (3C) (3O)

10 10 Innholdsfortegnelse Besøket i området Ankomst (3O) Geografisk fordeling av bruken av området (3O) Besøkslengde (tid) (1) Besøksfrekvens (1) Reisen til området Transportmiddel (2O/3C) Reiseavstand til området (2O) Forflytninger eller bevegelsesmåter i området (2O) Distanser tilbakelagt i området (3O) Turfølget/gruppen Gruppestørrelse (1) Gruppetype (1) Overnatting(er) i området eller i dets nærhet (2O) Aktiviteter (1) Områdets betydning for brukeren (3C) Informasjonskilder (2O) Pengebruk/utgifter (2O) Brukerens/gjestens tilfredshet med besøket og synspunkter på området Formål med besøket/motiv (2C) Viktigheten av områdets spesielle kvaliteter (2O) Opplevelser i løpet av besøket (2O) Brukernes forventninger til og opplevelse av området (3O) Bruk av tilrettelegging og synspunkt på sørvis, tilrettelegging og miljøet (2O, 3C) Forstyrrende faktorer (2O, 3C) Andre synspunkt (3C) Brukerprofil Sosio-demografiske data Alder (1) Kjønn (1) Bosted land (1) sted (2C) Utdanning (1) Inntekt (2O) Husstandens størrelse (2O) Oppvekst (2O) Medlemskap i foreninger (2O) Erfaringer fra friluftsliv og utendørsaktiviteter, hvor aktiv brukeren er i utendørsaktiviteter generelt (2C) Brukerens kunnskap (3O) Villmarkspurisme holdninger til forvaltning, tilrettelegging, uberørthet mm (2O) Eksempler på andre spørsmål, f eks om områdespesifikke forvaltningsspørsmål (3O)

11 11 1. Besøket i området 1.1. Ankomst (3O) Hva måles: Tidspunktet for ankomsten til området Måleenhet: Dato og klokkeslett Råd og anbefalinger: Når ankom du at Pyhä-Luosto nasjonalpark (se vedlagt kart) dato, klokkeslett 1.2. Geografisk fordeling av bruken av området (3O) Hva måles: Romlig bruk av området Måleenhet: Antallet steder som er besøkt og stier/veger som er brukt, eventuelt langs hvilke ruter brukeren har beveget seg Råd og anbefalinger: I tillegg til eller i stedet for steder brukeren har besøkt, kan brukeren spørres om hvilke stier/veger som er brukt eller hvor hun/han har beveget seg og hvilke deler av området eller naturtyper som er besøkt Stier og veger kan navngis eller nummereres Bruk av kart vil øke påliteligheten av svarene og vil ofte være nødvendig Hvilken del av Pyhä-Luosto nasjonalpark besøkte du denne gangen? (Merk av alle stedene du besøkte) q q q q q q q q Pyhätunturi natursenter Isokuru Karhunjuomalampi Pyhätunturi natursti Noitatunturi Huttuloma Besøksmål vid Luosto Andre steder, vennligst angi hvilke

12 12 Eksempel 2: Besøkte du noen av følgende steder i løpet av oppholdet ved Fulufjället? (Kartet på side 2 i spørreskjemaet kan være til hjelp.) (Kryss av for ett eller flere steder) q Göljådalen (område som påverkades kraftigt av en stor storm hösten 1997) q Klordalen q Rörsjöstugan q Harrsjöstugan q Bergådalsstugan q Tangsjöstugan q Tangåstugan q Altarringen (väster om Tangsjöstugan) q Göljåstugan q Björnholmsstugan q Serveringen vid leden till Njupeskärs vattenfall q Njupeskärsvattenfall Eksempel 3: Gikk du på en eller flere av disse stiene? (Kartet på side 2 i spørreskjemaet kan være til hjelp ved utfyllingen av skjemaet.) (Kryss av for en eller flere stier, det spiller ingen rolle hvilken retning du gikk.) q Leden från bilparkeringen till Njupeskärs vattenfall q Leden över fjället runt Njupeskärs vattenfall q Parkeringen Rörsjöstugorna q Rörsjöstugan Harrsjöstugan q Gördalen Harrsjöstugan q Rörsjöstugan Tangsjöstugan q Tangsjöstugan Göljåstugan q Leden genom Göljådalen q Tangsjöstugan Tangåstugan q Björnholmssätern Tangåstugan q Morbäckssätern Tangåstugan q Leden över Västertangen (passerar norska gränsen)

13 13 Eksempel 4: Kan du merke av eller tegne inn på dette kartet hvor du har vært i løpet av oppholdet? Eksempel 5: (Tips: Dette spørsmålet kan også gjøres mer detaljert ved at brukerne bes oppgi hvor lang tid de var i de forskjellige typene områder.) A: Hvilke områder (naturtyper) har du besøkt i dag? (Kryss av i alle rutene som passer) q Utmarksområdene q Kulturlandskapet q Skogen q Fjellet q Myrområdene q Innsjøen q Elva q Stranda Har du vært i andre områder, vennligst angi hvilke b. Hvilket område var hovedmålet for besøket? Slå en sirkel rundt dette området (denne naturtypen) i listen ovenfor. Eksempel 6: Gikk du i terrenget utenfor stiene og vegene under besøket ditt? (Sett bare ett kryss) m Ja m Nei Hvis JA: Hvor gikk du utenfor stien/vegen? (Kryss av alle som passer) q Over jordene/åkrene q Langs åkerkantene/gjerdene q Langs elva q I skogen q Over slettene/myrene q På stranda q Andre steder Hvis andre steder, vennligst angi hvilke

14 Besøkslengde (tid) (1) Hva måles: Varigheten av dette besøket Måleenhet: Døgn (24 timer), timer og/eller minutter. Den minste hensiktsmessige enheten bør brukes. For eksempel bør det brukes timer og minutter i områder der det hovedsakelig er dagsutfart. I områder der det er vanlig med lengre besøk (f eks i fjelleller skogsområder) må en vurdere å bruke døgn og/eller timer. Råd: Avgrens området tydelig for brukeren, f eks ved hjelp av kart Eksempel 1 (nivå 1): Hvor lenge har du oppholdt deg i Pyhä-Luostos nasjonalpark (se kart) under dette besøket (Svar i dager, timer og /eller minutter) Ca døgn og/eller timer og/eller minutter Eksempel 1 (nivå 2O): Hvor lenge har du i løpet av dette besøket til sammen oppholdt deg i Pyhä-Luostos nasjonalpark eller i områdene rundt den, f eks i Luosto turistsentrum (se kart)? (Svar i dager, timer og /eller minutter) Ca døgn og/eller timer og/eller minutter Eksempel 2 (nivå 2O): Hvor mange dager har denne reisen din vart? (Ta med alle dagene fra du dro hjemmefra til du er hjemme igjen.) Svar: dager Besøksfrekvens (1) Hva måles: Besøksfrekvens Måleenhet: Antall besøk totalt og i løpet av en angitt tidsperiode (ikke medregnet dette siste besøket!). Råd: --- Anbefalinger (nivå 1): Hvor mange ganger har du besøkt (angi området) før den turen du er på nå? Dette er mitt første besøk n g gå til spørsmål xx I løpet av de siste 12 månedene ganger

15 15 Eksempel 1 (nivå 3O): Råd: Velg en passende tidsperiode når det skal spørres om antall besøk. I de mest besøkte områdene kan en bruke 12 måneder (som ovenfor) eller 24 måneder (som nedenfor). I mindre besøkte eller fjerntliggende områder kan f eks 5 år være en passende tidsperiode. Hvor mange ganger har du besøkt Pyhä-Luostos nasjonalpark før denne gangen? I løpet av de to siste årene? ganger Når besøkte du området første gang? (årstall) Når besøkte du området sist (siste gang før denne turen)? (årstall) Eksempel 2 (nivå 3O): Råd: Dette kan være et nyttig spørsmål dersom automatiske brukertellinger ikke gjøres året rundt. Hvor mange ganger har du besøkt Fulufjällets nasjonalpark i løpet av de siste 5 årene? Om sommeren (juni august) ganger Om høsten (september november) ganger Om vinteren (desember februar) Om våren (mars mai) ganger ganger Eksempel 3 (nivå 3O): Når besøkte du sist gang dette skogsområdet? m Har ikke besøkt det tidligere m For mindre enn en uke siden m For 1 til 2 uker siden m For 2 til 4 uker siden m For 1 til 2 måneder siden m For 2 til 4 måneder siden m For 4 til 12 måneder siden m For mer enn ett år siden m Husker ikke/vet ikke

16 Reisen til området Transportmiddel (2O / 3C) Hva måles: Transportmiddel benyttet for reisen til området Måleenhet: Antall og typer transportmiddel/reisemåter som er brukt Råd: Type transportmiddel vil være avhengig av hva slags område som besøkes Den delen av spørsmålet som angår ankomsten til selve området er viktigst for den lokale forvaltningen (3C). Resten av spørsmålet vil gi data som er av mer nasjonal interesse (2O). I tettstedsnære områder kan en be om at det bare gis ett svar på transportmiddel, da det vil være det vanligste. På hvilken måte reiste du hit? (Kryss av ett eller flere av alternativene) q q q q q Med bil g antall personer i bilen da Fulufjällets nasjonalpark ble besøkt: personer Med buss Med tog Med fly Andre transportmiddel, nemlig Eksempel 2: A. Hvilke transportmiddel brukte du fra hjemstedet til Pyhä-Luostos nasjonalpark (Vennligst kryss av alle transportmiddel du brukte) 1 q Bil 2 q Bil med campingvogn eller bobil 3 q Rutebuss 4 q Organisert busstur (turistbuss) 5 q Tog 6 q Fly 99 q Annet, nemlig B. Med hvilket av transportmiddelene ovenfor ankom du selve området? Vennligst skriv nummeret på transportmiddelet (1 6 eller 99):

17 17 Eksempel 3: Hvilket transportmiddel/reisemåte brukte du på reisen til dette skogsområdet? (Hvis du benyttet flere transportmiddel, vennligst angi det som ble brukt på den lengste strekningen) m Til fots m Hest m Sykkel m Moped m Motorsykkel/skuter m Bil m Rutebuss m Tog/T-bane Reiseavstand (2O) Hva måles: Reiseavstand til området eller reisens lengde Måleenhet: Kilometer eller tidsforbruk (varighet på reisen) Råd: Startstedet for reisen må angis slik at det passer for det aktuelle området/situasjonen/formålet. For eksempel: I områder med mange lokale besøkende: Fra bopel. I områder der det er besøk av mange langveisfarende eller utlendinger: Fra der vedkommende bodde siste natt. Hvor lang tid tok reisen til dette skogsområdet? timer og/eller minutter Eksempel 2: Hvor langt har du reist fra der du startet til dette skogsområdet? kilometer Eksempel 3: Råd: I tillegg til dette spørsmålet kan en også spørre om startpunktet for reisen er fast bostedsadresse, egen hytte eller annet overnattingssted. Hvor startet du reisen fra? (kun gatenavn er nødvendig) (postnummer) (sted)

18 Forflytninger eller bevegelsesmåter i området (2O) Hva måles: Bevegelsesmåter i området Måleenhet: Antall og typer brukte forflytningsmåter Råd: Data om dette kan en få fra spørsmålene om aktiviteter da de spørsmålene også gir informasjon om disse variablene Eksempel: Se spørsmål om aktiviteter 1.7. Distanser tilbakelagt i området (3O) Hva måles: Distanser tilbakelagt i området Måleenhet: Kilometer Råd: Denne informasjonen kan en også få ved at respondentene tegner inn ruta de har gått eller beveget seg langs på et kart og så måle distansen ut fra det Spørsmålet kan tilpasses forskjellige forflytningsmåter, f eks sykling, padling etc. Ca hvor langt har du gått til sammen i løpet av besøket ditt i Fulufjället? Totalt ca kilometer 1.8. Turfølget/gruppen (1) Gruppestørrelse (1) Hva måles: Størrelsen på turfølget/gruppen Måleenhet: Antall personer Anbefalinger (nivå 1): Hvor mange personer er det i gruppen din ved dette besøket i Pyhä-Luostos nasjonalpark? Gruppen består av (medregnet deg selv) personer

19 19 Eksempel 1 (nivå 3O): Hvor mange personer er det i gruppen din ved dette besøket i Pyhä-Luostos nasjonalpark? Jeg er alene q g gå til spørsmål xx. Størrelsen på gruppen (medregnet meg selv) er på personer Hvor mange av dem er under 15 år? personer Gruppetype (1) Hva måles: Type gruppe Måleenhet: Forhåndsdefinerte klasser Anbefalinger: Under dette besøket til Pyhä-Luostos nasjonalpark består gruppen din av (vennligst kryss av alle alternativene som passer) 1 q medlemmer av din egen familie 2 q andre slektninger 3 q venner 4 q arbeidskolleger 5 q skoleklasse 6 q førskolebarn/barnehagebarn 7 q studenter 8 q pensjonister 9 q kunder/forretningskontakter som det er laget en organisert for 10 q forening, klubb eller lignende. Hvilken? 99 q Annet, nemlig b. Hvis turfølget er satt sammen av flere av gruppene ovenfor, hvilken av gruppene er viktigst for deg på denne turen? Nummeret (1 10 eller 99) på gruppen: 1.9. Overnatting(er) i området eller i dets nærhet (2O) Hva måles: Overnattingsmåte Måleenhet: Forhåndsdefinerte klasser Råd: ---

20 20 I forbindelse med dette besøket til Fulufjället, overnattet du inne i eller i en avstand mindre enn 5 kilometer fra nasjonalparken? o Yes g Angi hvor og antall netter I egen eller annen privat hytte netter Tjärnvallen netter Fulufjällsgården netter Langs vegen i campingvogn eller bobil netter Langs vegen i telt netter Telt i skogen/terrenget (ikke langs vegen) netter Telt på snaufjellet netter Hytte på fjellet netter Annet, nemlig netter o Nei, jeg overnattet ikke i forbindelse med besøket i Fulufjället nasjonalpark. Eksempel 2: Råd: Det kan oppstå tvil om manglende svar på overnattingsspørsmålet betyr at spørsmålet ikke er besvart eller at respondenten ikke har overnattet. Da kan en stille et eget spørsmål om respondenten har overnattet eller ikke. For eksempel fungerer spørsmål om varigheten av besøket godt sammen med dette overnattingsspørsmålet: Dersom du har eller kommer til å overnatte: (hvis ikke du har eller skal overnatte, fortsett til spørsmål xx) A. Mens du er i Pyhä-Luostos nasjonalpark, hvor mange netter har du og/eller vil du overnatte i åpne koier eller tilsvarende netter betjente hytter netter leid hytte netter eget telt eller lavvo netter egen campingvogn eller bobil netter annet, nemlig netter B. Mens du er i området rundt Pyhä-Luostos nasjonalpark, for eksempel i turistsenteret (se kart), hvor mange netter har du og/ eller vil du overnatte i hotell netter leiehytte netter holiday club-overnatting netter egen hytte netter campingvogn eller bobil netter annet, nemlig netter

21 21 Eksempel 3: Har du overnattet i forbindelse med besøket ditt i Fulufjället i dag? (f eks på en campingplass, i en hytte, på hotell eller lignende) (Kryss bare av i en sirkel) m Ja Hva slags overnatting? m Nei Eksempel 4: Angi hvor du overnattet natten før du kom til og natten etter at du var i Fulufjället: Natten før jeg kom til Fulufjället overnattet jeg m Hjemme m annet sted, vennligst angi hvor Natten etter at jeg var i Fulufjället overnattet jeg m Hjemme m annet sted, vennligst angi hvor Aktiviteter (1) Hva måles: Deltakelse i aktiviteter (viser også forflytningsmåter i området) Måleenhet: Respondentens friluftsaktivitet(er) under dette besøket Råd og anbefalinger: Før opp aktiviteter som er relevante for området/den aktuelle situasjonen Prøv å sette opp en fullstendig liste, listen bør maksimalt inneholde 30 aktiviteter Når spørsmålet gjentas ved senere undersøkelser i området, bør en bruke de samme aktivitetene. Det kan være nødvendig å føye til nye aktiviteter for at spørsmålene skal være relevante. Det kan samtidig gjøre det vanskelig å sammenligne resultater og følge utviklingen over tid. Det anbefales å bruke de 16 første variablene i listen nedenfor som kjernevariable, dvs at de brukes ved alle undersøkelser dersom de er relevante (husk likevel rådet ovenfor).

22 22 Anbefalinger: a. Hva har du gjort under dette besøket ditt i Pyhä-Luostos nasjonalpark (vennligst merk av alle alternativ som passer) 1 q gikk/vandret 2 q jogget 3 q så på naturen/ naturstudier 4 q hadde picknick 5 q syklet 6 q fisket 7 q observerte fugler 8 q plukket bær 9 q plukket sopp 10 q plantestudier 11 q fotograferte 12 q gikk tur med hunden 13 q badet/svømte 14 q gikk på ski 15 q på tur med hest 16 q jaktet 17 q speidertur 18 q skole-/klassetur 19 q turorientering 20 q overnattingstur til fots (med telt) 21 q besøkte naturinformasjonssenteret 22 q kjørte slalåm, telemark, snowboard eller lignende 23 q gikk på truger 24 q kjørte hundeslede 25 q reinsdyrsafari 26 q padlet 99 q annet, nemlig b. Hvilken av aktivitetene du har merket av var den viktigste for deg under besøket ditt? Vennligst oppgi nummeret (1 26 eller 99) på aktiviteten Områdets betydning for brukeren (3C) Hva måles: Hvor viktig området er for brukeren Måleenhet: Forhåndsdefinerte klasser Råd og anbefalinger: --- På denne reisen (turen), er Pyhä-Luostos nasjonalpark m reisens eneste eller viktigste mål m et blant flere steder som er besøkt eller skal besøkes m det var ikke planlagt å besøke dette området. Det/de viktigste stedene som er besøkt/skal besøkes er:

23 Informasjonskilder (2O) Hva måles: Informasjonskilder om området Måleenhet: Forhåndsdefinerte klasser Råd og anbefalinger: --- Hvor fra har du fått informasjon om Pyhä-Luostos nasjonalpark? (du kan merke av flere alternativ) 1 q i besøkssenteret eller fra besøkstjenesten hos Forststyrelsen 2 q fra slektninger, venner eller kjente 3 q fra internettsidene til Forststyrelsens (www.metsa.fi eller 4 q fra andre internettsider enn de ovenfor 5 q fra brosjyrer, turbøker, guidebøker eller lignende 6 q fra TV-program, radio, aviser, blader eller magasiner 7 q fra det regionale turistkontoret eller turistinformasjonen 8 q fra turistbedrifter i området (f eks arrangerte turer, overnatting mm) 9 q jeg kjenner området fra tidligere 99 q fra annet sted, nemlig Pengebruk/utgifter (2O) Hva måles: Pengebruk (utgifter) i definerte områder Måleenhet: Monetære enheter (Nkr) Råd: Utgifter er vanskelig å måle. Hvis dette er av særlig interesse, bør en rådføre seg med eksperter. Det kan være vanskelig for besøkende å avgjøre hvilke steder som ligger innenfor eller utenfor det definerte området. Det kan bedre påliteligheten av svarene å bruke kart for å avgrense området for respondentene. Ca hvor store utgifter har DU hatt i løpet av besøket ditt i Fulufjället (overnatting, mat, suvenirer etc)? (Hvis dere har vært flere sammen, anslå bare din del av utgiftene) Mine totale utgifter har vært ca kr.

24 24 Eksempel 2: Medregnet alle de forskjellige utgiftene du har hatt i løpet av hele reisen din og besøket til Fulufjället, anslå beløpene brukt til hvert av formålene i tabellen på neste side. Når du fyller ut tabellen, vennligst husk følgende: Hvis dere er flere sammen, oppgi bare din del av utgiftene Husk å ta med utgifter andre (slektninger, arbeidsgiver med mer) har dekket for deg Før opp utgiftene i riktig kolonne (under det området der pengene ble brukt) Oppgi også utlegg som er betalt før eller etter reisen (f eks billetter, mat, osv) Hvis du har reist med en pakketur/arrangert tur, oppgi dine totale utgifter for hele reisen i siste felt i tabellen Hvis det er formål oppgitt i tabellen du ikke har hatt utgifter til, skal du la den linjen stå blank Beløpene oppgis i norske kroner. Formål Fulufjället nasjonalpark Omlandet til nasjonalparken (utenfor nasjonalparken) Overnatting kr kr Mat, dagligvarer, kioskvarer etc kr kr Spise ute (restaurant, kafé, gatekjøkken og lignende.) kr kr Kjøp av varer (annet enn mat, dagligvarer etc.) kr kr Friluftsaktiviteter, opplevelsesaktiviteter kr kr Leiebil kr kr Bensin/diesel til bil kr kr Bussbilletter kr kr Togbilletter kr kr Flybilletter kr kr Andre utgifter til transport kr kr Andre utgifter kr kr

25 25 Eksempel 3: Hvor mange penger kommer du til å bruke til sammen i løpet av reisen din, fordelt på formålene nedenfor? Gjelder anslagene (vennligst kryss av for det alternativet du benytter) 1 q dine egne utgifter på deg selv og din andel av utgifter som dekkes av gruppen (det anbefales at dette alternativet brukes) eller 2 q de samlede utgiftene for hele gruppen (familien eller lignende)? q Jeg anslår de samlede utgiftene i løpet av på reisen min til formålene nedenfor til å bli (1 = ca 8 Nkr): A Reisekostnader fra og til hjemmet Til offentlige transportmidler Egen/leid bil, vennligst oppgi kjørelengde km B Drivstoff og andre innkjøp på bensinstasjoner Her og i nærliggende På hjemstedet ditt eller på områder vegen hit C Mat og annen detaljhandel Her og i nærliggende områder På hjemstedet ditt eller på vegen hit D Utgifter på restaurant, kafé og lignende Her og i nærliggende På hjemstedet ditt eller på områder vegen hit E Overnatting Her og i nærliggende områder På hjemstedet ditt eller på vegen hit F Organiserte aktiviteter i området (f eks guidede turer og lignende) G Andre utgifter (f eks fiskekort, jaktkort, skuterleie, utstyrsleie, suvenirer) Her og i nærliggende områder På hjemstedet ditt eller på vegen hit

26 26 2. Brukerens/gjestens tilfredshet med besøket og synspunkter på området Brukerens tilfredshet er resultat av erfaringer med tilrettelegging og sørvisfunksjoner hvordan hun/han oppfatter miljøkvalitetene i området om hun/han får sine forventninger til besøket oppfylt forhold som reduserer den opplevde kvaliteten på oppholdet 2.1. Formål med besøket/motiv (2C) Hva måles: Motivene for besøket Måleenhet: 5-gradert skala (såkalt Likertskala) Råd og anbefalinger: --- Nedenfor er listet opp 20 forskjellige grunner for å besøke tur- og naturområder. Hvor viktig var hver enkelt av disse for at du kom hit i dag? (gi ett kryss for hver av de 20 mulige grunnene) Meget Helt viktig uviktig For at familien skal kunne gjøre noe sammen 2. For å komme ut i naturen 3. For å få avveksling fra hverdagslivet 4. Det kan gi mulighet til å møte nye mennesker 5. For å få løst opp mine indre spenninger 6. For å vise for meg selv at jeg kan klare det 7. For å være sammen med andre som liker de samme tingene som meg 8. For å få bedre fysiske helse 9. For å komme bort fra folkevrimmelen en stund 10. For at familien skal få litt tid sammen 11. For å nyte naturens lyder og lukter 12. For å være sammen med mine venner 13. For å oppleve naturens mystikk 14. For å kunne snakke med nye og andre typer mennesker 15. For å lære mer om naturen 16. For å komme bort fra støy og bråk en stund 17. For å nyte landskapet 18. For å vise andre at jeg kan gjøre det 19. For mosjonens skyld 20. For å utvikle mine kunnskaper og ferdigheter

27 27 Eksempel 2: Hva er eller var viktig for deg under besøket i Pyhä-Luostos nasjonalpark? (vennligst gi ett svar på hver linje) (5 = meget viktig, 4 = ganske viktig, 3 = verken eller, 2 0 lite viktig, 1 = ikke viktig) Å oppleve naturen Landskapet og omgivelsene Å være for meg selv Mentalt velvære Komme bort fra støy og forurensning Avkopling Møte nye mennesker Være sammen med min egen gruppe Gamle gode minner Bli kjent med området Lære om naturen Forbedre mine ferdigheter Holde meg i form Oppleve spenning Lære om kulturarven i området Meget Helt viktig uviktig Foto: Kimmo Kuure

28 28 Eksempel 3: Hvor viktige var følgende forhold for at du valgte å besøke Fulufjället? (Ring inn det alternativet på hver linje som passer best for deg) Meget Helt viktig uviktig For å oppleve vakker natur Området er i nærheten av der jeg bor Området er lett tilgjengelig Jeg har venner som bor i nærheten av Fulufjället Man møter mange interessante mennesker Området er helt spesielt Det er fint vær Området er ikke fullt av søppel Området er familievennlig Parken er ikke full av folk For å nyte roen og stillheten Det er gode spisesteder i nærheten På grunn av elvene og innsjøene Det er mulig å fiske her Det er gode overnattingsmuligheter her Det er merkede stier her Det er selvbetjente turisthytter her Det er en nasjonalpark For å oppleve natur som ikke er forstyrret av mennesker For å oppleve villmarka Viktigheten av områdets spesielle kvaliteter (2O) Hva måles: Betydningen av områdets særegne kvaliteter Måleenhet: Forhåndsbestemte svaralternativ langs en skala for områdets egenskaper Råd og anbefalinger: ---

29 29 Listen nedenfor viser hva som kjennetegner dette skogsområdet. Hvor viktig er disse tingene for deg? Viktig Likegyldig Liker Vet difference det ikke ikke Hjortene De gamle trærne De åpne slettene Restaurantene Fornøyelsesparken Golfbanen Ridningen De mange andre besøkende Beliggenheten ved kysten Beliggenheten nær byen Opplevelser i løpet av besøket (2O) Hva måles: Opplevelsene i løpet av besøket Måleenhet: Forhåndsdefinert svaralternativ med opplevelsesmuligheter. Råd og anbefalinger: --- Gav besøket i Fulufjället deg noen av opplevelsene listet opp nedenfor? Ring inn det alternativet på hver linje som passer best for deg. Nei, ikke Nei, ikke Ja, Ja, i det mye noe svært hele tatt mye Stillhet og ro Ren og urørt natur Mulighet for å kunne være alene Storslagent landskap Villmark Utfordringer Å ta risiko Avkopling

30 Brukernes forventninger til og opplevelse av området (3O) Hva måles: Hvor godt brukerens forventninger til området blir oppfylt og hvordan hun/han opplevde området Måleenhet: 5-delt Likertskala for å måle om forventinger til forskjellige egenskaper ved området blir oppfylt Råd og anbefalinger: --- Svarte dette besøket i Pyhä-Luostos nasjonalpark til dine forventninger med hensyn til følgende? (5 = meget godt, 4 = ganske godt, 3 = verken eller, 2 = ganske dårlig, 1 = svært dårlig) Naturmiljøet Svært godt Svært dårlig Muligheter for friluftsaktiviteter Svært godt Svært dårlig Veger og tilrettelegging Svært godt Svært dårlig Eksempel 2: Følgende utsagn avspeiler ulike holdninger til Fulufjället nasjonalpark. Vennligst ring inn det alternativet som best viser hvor enig eller uenig du er i hvert av utsagnene. Helt uenig Delvis uenig Nøytral Delvis enig Jeg tenker ofte på å dra til Fulufjället Jeg blir meget tilfreds av å besøke Fulufjället Å besøke Fulufjället er viktig for identiteten min Helt enig Eksempel 3: Hva er ditt generelle inntrykk etter besøket til Fulufjället? m Svært dårlig m Dårlig, det meste kunne vært forbedret m Ganske bra, men mye kunne vært forbedret m Godt, men en del ting kunne vært forbedret m Meget godt, bare noen få ting kunne vært forbedret m Perfekt!

31 Bruk av tilrettelegging og synspunkt på sørvis, tilrettelegging og miljøet (2O, 3C) Hva måles: Bruk av tilrettelegging og oppfatninger om sørvis, tilrettelegging og miljøet Måleenhet: 5-delt Likertskala og i tillegg muligheten til å svare ingen mening eller ikke brukt Råd: For disse temaene vil det være sesongvariasjoner og spørsmålene må være tilpasset sesongen, f eks i områder der skigåing er viktig. A. Hva er din mening om antallet hytter, stier, klopping osv i Fulufjället nasjonalpark? Ring inn det alternativet som passer best for hvert av temaene nedenfor. Alt for få For få Passe For mange Alt for mange Ingen mening Hytter for overnatting Vindskydd, gapahuker, hvilebuer Merkede stier Klopper, stokklegging Bruer Søppeldunker Skilt og stimerking Informasjonstavler om Fulufjället B. Hva er din mening om kvaliteten på hyttene, stiene, kloppene osv i Fulufjället nasjonalpark? Ring inn det alternativet som passer best for hvert av temaene nedenfor. Meget dårlig Dårlig Verken eller Bra Meget bra Ingen mening Hytter for overnatting Vindskydd, gapahuker, hvilebuer Merkede stier Klopper, stokklegging Bruer Søppeldunker Skilt og stimerking Informasjonstavler om Fulufjället

32 32 Eksempel 2: Råd: I spørsmål 10a spørres brukerne om hvor tilfredse de er med kvaliteten på tilretteleggingen og sørvisen i området. Hvor tilfredse de er med omfanget sett under ett kommer ikke fram der. Derfor kan spørsmål 10b også være nyttig å stille. 10a. Hva mener du om kvaliteten og omfanget på sørvis, tilrettelegging og miljøet etter besøket ditt i Pyhä-Luostos nasjonalpark? Vennligst svar på alle spørsmålene og gi din mening om kvaliteten på sørvisen og tilretteleggingen du benyttet deg av under besøket ditt. Hvis det nedenfor spørres om noe du ikke har brukt, sett et kryss i sirkelen for Ikke brukt. Vennligst gi også dine meninger om omfanget (eventuelt antallet) på sørvis og tilrettelegging. Vurdering av kvalitet: 5 = svært bra, 4 = ganske bra, 3 verken eller, 2 = ganske dårlig, 1 = svært dårlig Vurdering av omfang/antall: 3 = for mange, 2 = passe, 1 = for få Kvaliteten på miljøet, sørvisen og tilretteleggingen jeg brukte Svært Svært Ikke bra dårlig brukt Omfanget av sørvis og tilrettelegging For For Ingen mange få mening Parkeringsplasser Vegnettet Merking langs vegene Sti- og løypenett Merking av stier og skiløyper Bålplasser og vindskydd Ved i hytter og på tilrettelagte bålplasser Offentlige toalett/doer Informasjon om og gjennomføring av avfallshåndtering Universell utforming (tilrettelegging for funksjonshemmede - stier og veger, skilting sikkerhet mm) Tjenestetilbud fra firma (spisesteder, organiserte aktiviteter) Sikkerheten langs rutene og på tilretteleggingen (f eks bruer, vindskydd med mer) m Generell sikkerhet m Generell renslighet m Variasjonen i landskapet m Annet, spesifiser 10b. Hvor fornøyd er du med omfanget av sørvis og tilrettelegging i Pyhä-Luostos nasjonalpark sett under ett? (5 = meget fornøyd, 4 = ganske fornøyd, 3 = verken eller, 2 = ganske misfornøyd, 1 = meget misfornøyd) Meget fornøyd Meget misfornøyd

33 33 Eksempel 3: Er noen av de følgende sørvisfunksjonene nødvendige i Pyhä-Luostos nasjonalpark? Svært nødvendig Helt unødvendig Mer omfattende merking, skilting og informasjon Åpne hytter for overnatting i villmarka Landingsplasser for kano 2.6. Forstyrrende faktorer (2O, 3C) Hva måles: Forhold som reduserer kvaliteten på opplevelsen og besøket Måleenhet: En skala for å vurdere mulige negative forhold Råd og anbefalinger:--- Har noen av følgende forhold forstyrret opplevelsene din under ditt besøk i Pyhä-Luostos nasjonalpark? ( (Vennligst svar på alle spørsmålene) (5 = ikke noe, 4 = ganske lite, 3 = verken eller, 2 = ganske mye, 1 = svært mye) Ikke Svært noe mye Erosjon på bakken Søppel Påvirkning av naturmiljøet For mange besøkende Oppførselen til andre besøkende Andre forhold hva da? Eksempel 2: Synes du at det var for mange folk i området da du besøkte Njupeskärfossen, eller på vegen til og fra? (Sett ett kryss på passende sted på skalaen nedenfor.) Passe Litt For Alt for med mange mange mange folk folk folk folk

34 34 Eksempel 3: Råd: Dette er fire spørsmål som hører sammen. 1. Hvor mange andre besøkende møtte du i løpet av turen din i dag i skogen/ naturområdet? (Angi ca antall) Ca. (antall andre besøkende) 2. Hva synes du om antallet andre besøkende i dag? (Sett ett kryss på passende sted på skalaen nedenfor) Passe med Litt mange For mange Alt for folk folk folk mange folk 3. Ble du forstyrret eller irritert over andre besøkende i dag? m m Ja g vennligst skriv hvordan du ble det og hva slags besøkende du ble irritert over No 4. Hvor mange andre besøkende ville du kunne møtt her i dag uten at du hadde syntes at det var trengsel eller for mange folk her? Jeg kunne møtt maksimum ca (antall andre) uten at jeg hadde syntes at det var trengsel eller for mange mennesker m m The number of other visitors does influence my visit but I cannot state an exact number The number of other visitors does not influence my visit

35 Andre synspunkt (3C) Hva måles: Åpent spørsmål Måleenhet: Kvalitativt Råd: Lag god plass på svarskjemaet til svarene. Liten plass kan bli oppfattet som at en ikke ønsker utfyllende svar på dette spørsmålet. Om du har andre kommentarer eller synspunkt er det fint om du skriver dem nedenfor. Foto: ole andersen

36 36 3. Brukerprofil 3.1. Sosio-demografiske data Alder (1) Hva måles: Alder Måleenhet: År Råd: Aldersklasser bør ikke brukes som svaralternativ, da det gir dårlig grunnlag for å gjøre statistiske analyser og sammenligninger mellom områder. I hvilket år er du født? Eksempel 2: Fødselsår? [ ] Eksempel 3: Hvor gammel er du? år Kjønn (1) Hva måles: Kjønn Måleenhet: Kvinne/mann Anbefalinger: Kjønn? m Kvinne m Mann Bosted, land (1), sted (2C) Hva måles: Bosted Måleenhet: Landet/stedet der respondenten har fast bopel Råd: --- Anbefalinger (nivå 1): Landet der du har fast bopel?

37 37 Eksempel 1 (nivå 2C): Råd: For spørreskjema på fremmede språk er ikke dette spørsmålet aktuelt Postnummer er til hjelp hvis det skal lages kart Postnummer og navnet på kommunen der du har din faste adresse? [ ] Utdanning (1) Hva måles: Høyeste utdanningsnivå Måleenhet: Forhåndsdefinerte klasser Råd: Svaralternativene må tilpasses landet de skal brukes i. Hva er din høyeste utdanning? m m m m m Grunnskole Videregående skole Høgskole/universitet - inntil 3 år eller bachelorgrad/mellomfag Universitet, mastergrad eller hovedfag Annet (vennligst spesifiser) Eksempel 2: Utdanning? (vennligst kryss av for ditt høyeste utdanningsnivå) m yrkesutdanning m videregående skole m høgskole/universitet, bachelorgrad eller mellomfag m universitet, mastergrad eller hovedfag m ingen yrkes- eller profesjonsutdanning Inntekt (2O) Hva måles: Inntekt Måleenhet: Nettoinntekt Råd: Det bør brukes forhåndsdefinerte klasser. Dette er ofte et vanskelig spørsmål å besvare og mange respondenter hopper over det. Forhåndsdefinerte klasser øker svarprosenten.

38 38 Hva var ca netto inntekt etter skatt i husstanden din i 2002? m m m m m m Mindre enn kr kr kr kr kr Mer enn kr Husstandens størrelse (2O) Hva måles: Størrelsen på husstanden Måleenhet: Antall mennesker (i forskjellige årsklasser) Råd og anbefalinger: --- Hvor mange er det i de følgende aldersklassene i husstanden din (medregnet deg selv)? barn i alderen 0 12 år ungdommer i alderen år voksne, 18 år og eldre Oppvekst (2O) Hva måles: Størrelsen på oppvekststedet Måleenhet: Innbyggertall i forhåndsdefinerte klasser Råd og anbefalinger: --- Hvor bodde du den største delen av oppveksten din (fra 0 til 14 år)? (sett kryss ved ett av alternativene) m m m m På landet eller i et mindre tettsted I en mindre by (mindre enn innbyggere) I en større by (mer en innbyggere) I en storby (i norsk målestokk: Mer enn innbyggere)

39 Medlemskap i foreninger (2O) Hva måles: Medlemskap i lag og foreninger som driver aktiviteter i naturen Måleenhet: Forhåndsdefinerte klasser Råd og anbefalinger: --- Er du medlem i noen av de følgende typer lag eller foreninger? Ja Nei Sportsfiskeforening q q Jegerforening q q Naturvernforeningen q q Turistforening q q Andre lag eller foreninger med aktiviteter i naturen q q Hvilke? 3.2. Erfaringer fra friluftsliv og utendørsaktiviteter, hvor aktiv brukeren er i utendørsaktiviteter generelt (2C) Hva måles: Respondentens tidligere erfaringer fra friluftsliv og utendørsaktiviteter og hvor aktiv vedkommende generelt er når det gjelder slike aktiviteter Måleenhet: Antall besøk i året til naturområder Råd og anbefalinger: --- Hvor mange ganger har du besøkt nasjonalparker, turområder eller andre utfartsområder i løpet av de siste 12 månedene? 1 Dagsturer: ganger 2 Turer med minst en overnatting i et naturområde (i hytte, telt etc): ganger

40 40 Eksempel 2: Råd: Fottur/vandring kan byttes ut med padling, sykling osv. avhengig av typen område Hva slags fotturer eller vandringer har du vært på i løpet av de siste 5 årene? (husk å ta med alt du har vært på) 1 q Fotturer på egen hånd utenfor merkede stier 2 q Lange turer (mer enn 10 km) langs merkede ruter 3 q Korte turer (mindre enn 10 km) på egen hånd langs merkede ruter og i kjent terreng 4 q Deltatt på guidede turer 5 q Annet, nemlig: Eksempel 3: Hvor mange ganger har du vært ute i skogen/naturen i løpet av det siste året (alle turene dine til skogen/naturområder utenfor byer og tettsted skal regnes med, også korte bilturer eller gåturer, såfremt en viktig del av formålet med turen var å være ute i skogen/naturen) Antall ganger Eksempel 4: Råd: Fottur/vandring kan byttes ut med padling, sykling osv. avhengig av typen område Hvor lang var den lengste fotturen/vandringen du har gått det siste året? Kortere enn 1 km, 1-2 km, 2 5 km, 5 10 km, km, lengre enn 20 km 3.3. Brukerens kunnskap (3O) Hva måles: Brukerens kunnskap om området Måleenhet: Forhåndsdefinerte klasser Råd og anbefalinger: --- Forståelsen av landskapet/naturtypen Vil du beskrive dette området til i hovedsak å være.. m skog m myr m hei m strand m innsjø m fjell m annet, nemlig:

41 41 Eksempel 2: Vet du hva som er tillatt i Pyhä-Luostos nasjonalpark? (vennligst sett kryss ved de tingene du mener er tillatt) 1 q å gå utenfor stiene 2 q bare å gå langs merkede stier 3 q terrengsykling utenfor stiene 4 q å plukke bær og sopp 5 q å plukke planter eller steiner 6 q å fiske 7 q å jakte 8 q å kjøre motorkjøretøy 9 q å tenne bål og telte utenfor campingplass 10 q å ta småtrær og lignende til bålved Eksempel 3: Nedenfor er det satt opp en rekke aktiviteter man kan gjøre i naturen og kulturlandskapet. Hva mener du - som hovedregel er tillatt å gjøre for allmennheten? (kryss av i en rute for hver aktivitet) Tillatt Ikke Vet tillatt ikke Å gå på private stier og veger m m m Å gå utenfor veger og stier i offentlige skoger m m m Å sykle på private stier og veger m m m Å sykle på skogsveger i private skoger m m m Å sykle utenfor veger og stier i offentlige skoger m m m Å bruke veger i private skoger om natta m m m Å plukke blomster, bær og sopp til eget bruk i offentlige skoger m m m Eksempel 4: Hvem tror du eier eller forvalter denne skogen/dette naturområdet? (sett ett kryss) m m m m Private Staten Kommunen/fylket Vet ikke

42 Villmarkspurisme holdninger til forvaltning, tilrettelegging, uberørthet mm (2O) Nå kommer noen spørsmål om svenske fjellområder generelt. Vi vil gjerne få din mening om hva som er den beste måten å ta vare på dem og forvalte dem, og om hvordan du foretrekker fjellmiljøet. Vennligst gi ditt syn på følgende angående vern, forvaltning, og bruk og opplevelse av fjellområdene. (Ring inn ett svaralternativ for hvert spørsmål) Svært Negativ Nøytral Positiv Svært negativ positiv Tilrettelagte leirplasser med toalett, søppeldunker, bålplasser etc Turisthytter Merkede stier Adkomst til attraktive områder for dagsturer med motorkjøretøy Muligheter til å ferdes i flere dager uten å se hus, veger osv Å kunne møte bare noen få andre turgåere (med unntak av eget turfølge) At det finnes sjeldne planter og dyr En kjerne av villmark mer enn 5 km fra nærmeste hus, veg, hogstområdet, dam, telefon- og kraftlinjer etc Områder som er tilnærmet upåvirket av mennesker

43 Eksempler på andre spørsmål, f eks i tilknytning til områdespesifikke forvaltningsspørsmål (3O) Antall hunder? Eller - basert på observasjon Antall hunder i bånd ikke i bånd (som løp fritt) Eksempel 2: Er du fysisk handikappet? m Ja m Nei Eksempel 3: Har du immigrert til Norge? m Ja m Nei Eksempel 4: Etter reisen: (5 = meget sannsynlig, 4 = sannsynlig, 3 = mulig, 2 = lite sannsynlig, 1 = svært lite sannsynlig) Meget sannsynlig Svært lite sannsynlig Vil du komme tilbake til dette området? Kommer du til å anbefale dette området til andre?

44 Det er et økende behov for å få bedre kunnskap om bruken av naturområder til friluftsliv og en voksende naturturisme, det være seg i bynære utfartsområder, nasjonalparker eller viktige friluftsområder. Behovet springer ut fra en erkjennelse av at de som har ansvaret for å forvalte slike områder må ha kunnskap om brukerne og deres aktiviteter, motiver, ønsker og behov. Det er nødvendig for å kunne ta vare på kvalitetene som finnes i områdene samtidig som en skal ta hensyn til og legge til rette for bruk og kvalitativt gode opplevelser for de som besøker områdene. Dette er en utvikling en også ser internasjonalt. Kunnskap om bruken og brukerne av naturområder får en først og fremst ved brukerundersøkelser. Denne publikasjonen inneholder anbefalinger om hvordan spørreskjema for brukerundersøkelser bør utformes. Innholdet er et utdrag fra en håndbok om brukerundersøkelser utgitt av Nordisk Ministerråd i 2007: Visitor Monitoring in Nature Areas. Den er siden gitt ut på svensk av Naturvårdsverket. Håndboka ble laget av en nordisk-baltisk ekspertgruppe og bygger på erfaringer med brukerundersøkelser fra disse landene. Arbeidet hadde som mål å legge grunnlag for en mer enhetlig og systematisk innsamling av slike data. Det vil gi bedre grunnlag for å bygge opp kunnskap om bruken og brukerne av naturområder, og det vil gi data som kan gjøre det mulig å se utviklingstrender over tid og å gjøre sammenligninger mellom forskjellige områder. Direktoratet anbefaler på det sterkeste at de som gjennomfører brukerundersøkelser i naturområder, følger rådene i denne publikasjonen Trondheim Telefon: Telefaks:

Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand

Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand Aud Tennøy Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand NOTAT 2007:104 Tittel: Forfatter: Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand Aud Tennøy NIBR-notat: 2007:104 ISSN: 0809-6929 ISBN: 82-7071-670-7

Detaljer

Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser

Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser VEILEDER M-416 2015 Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser i norske nasjonalparker og øvrige verneområder Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser i norske nasjonalparker og øvrige

Detaljer

Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør

Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør Ferdsel ut fra hytter i Rondane midt og sør FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Oppland fylkeskommune FYLKESMANNEN I OPPLAND Miljøvernavdelingen Forord Denne rapporten er utarbeidet som en del av

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

Friluftsliv i Norge anno 2014 status og utfordringer

Friluftsliv i Norge anno 2014 status og utfordringer 1073 Friluftsliv i Norge anno 2014 status og utfordringer Børre K. Dervo (red.) Margrete Skår Berit Köhler Hogne Øian Odd Inge Vistad Oddgeir Andersen Vegard Gundersen NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Notater. Øyvin Kleven. Ferieundersøkelsen 1999 Panel Dokumentasjonsrapport. 2000/62 Notater 2000

Notater. Øyvin Kleven. Ferieundersøkelsen 1999 Panel Dokumentasjonsrapport. 2000/62 Notater 2000 2000/62 Notater 2000 Øyvin Kleven Notater Ferieundersøkelsen 1999 Panel Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 02 ,QQKROG 1. Innledning...3 2.

Detaljer

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST»

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» RAPPORT NR. 1505 Guri K. Skrove, Geir Oterhals, Gøril Groven og Kari Bachmann «SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» En brukerundersøkelse av turkassetrimmen Stikk UT! 2 TITTEL «Sulten og tørst, men Stikk

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Natursøkende turister i LOVEST regionen

Natursøkende turister i LOVEST regionen Natursøkende turister i LOVEST regionen Rapport fra spørreundersøkelsen sommeren 2011 Et delprosjekt av Opplevelser i Nord Kunnskapsbasert Verdiskaping finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) gjennom

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk

Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk Denne læringsmodulen om kollektivtransport er utviklet for personer som arbeider med innvandrere. Læringsmodulen

Detaljer

Markedsinformasjon om naturbaserte turister

Markedsinformasjon om naturbaserte turister Rapport 2004:10 Markedsinformasjon om naturbaserte turister Mehmet Mehmetoglu Birgit Abelsen Tittel : Forfattere : Markedsinformasjon om naturbaserte turister Mehmet Mehmetoglu og Birgit Abelsen Norut

Detaljer

Tilrettelegging for fritidsfiske

Tilrettelegging for fritidsfiske DIREKTOR Tilrettelegging for fritidsfiske DN-håndbok 10 I N G FOR VA LT N ATET 1995 NAT URF OR TILRETTELEGGING FOR FRITIDSFISKE DN-håndbok 10 DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Tungasletta 2, 7005 Trondheim

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse En før- og etterundersøkelse Prosjektrapport 51/2002 Rapportens tittel: FoU-informasjon Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland En før- og etterundersøkelse Prosjektnr: 84002328 Oppdragets tittel:

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

POLSKE INNVANDRERE I NORGE: INTEGRERING OG KULTURDELTAKELSE

POLSKE INNVANDRERE I NORGE: INTEGRERING OG KULTURDELTAKELSE FORSKNINGSRAPPORT POLSKE INNVANDRERE I NORGE: INTEGRERING OG KULTURDELTAKELSE Aleksandra Janaczyk for MojaNorwegia.pl Oktober 213, Oslo 2 FORORD Denne rapporten er litt annerledes enn vanlige, mer profesjonelle

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Ung i Oslo 2015. Patrick Lie Andersen Anders Bakken HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Ung i Oslo 2015. Patrick Lie Andersen Anders Bakken HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS rapport nr /1 rapport nr /1 skolen, er aktive på fritiden, har god helse, ruser seg lite og begår ikke kriminalitet. Et hovedfunn er at Oslo er et godt og trygt sted å vokse opp for de aller fleste av

Detaljer

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Småsamfunnsanalyse med fokus på kjønn og livsfase Av Maria Monasdatter Almli og Lindis Sloan KUN senter for kunnskap og likestilling 2009 Forord KUN senter for kunnskap

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har gitt IRIS i oppdrag å gjennomføre en spørreundersøkelse som skal omfatte alle som var skolebarn mens foreldrene tjenestegjorde

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

«Folkekirke 2000» Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke

«Folkekirke 2000» Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes «Folkekirke 2000» En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole

Detaljer