REISE. Gjelder for ansatte i Norsk Sykepleierforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REISE. Gjelder for ansatte i Norsk Sykepleierforbund"

Transkript

1 REISE Gjelder for ansatte i Norsk Sykepleierforbund Gjelder fra

2 Vilkår og sikkerhetsforskrifter som er omfattet for Reiseforsikring: VILKÅR: 1. Generelle vilkår s Reise s. 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER: 1. Reise s. 11

3 Generelle vilkår for skadeforsikring - GEN01 Bestemmelsene gjelder for alle produkter i forsikringsavtalen Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet og betaling av premie 3. Forsikringstakers angrerett 4. Fornyelse av forsikringen 5. Oppsigelse av forsikring 6. Opphør av forsikring ved eierskifte 7. Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å unngå skade 8. Grov uaktsomhet og forsett 9. Følgene av svik 10. Identifikasjon 11. Frist for å gi melding om skade 12. Renter av erstatningsbeløp 13. Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister 14. Skjønn 15. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt ( terrorhandling, krig/krigslignende handlinger) 16. Lovlige interesser 17. Vinningsforbud 18. Lovvalg 19. Verneting 20. Valuta 21. En egenandel ved samme skade tilfelle 1 Forsikringsavtalen og lovbestemmelser Forsikringsavtalen reguleres av forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr 69 (FAL) - og det øvrige lovverket. Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og sikkerhetsforskriftene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkår og sikkerhetsforskrifter. De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i vilkår for de enkelte produkter eller i forsikringsbeviset. 2 Forsikringsavtalens varighet og betaling av premie 2.1 Når forsikringen begynner å gjelde Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er akseptert av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl Forsikringen gjelder til kl siste dato i avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for senere fornyelser. Det er en forutsetning at premien er betalt innen den tid som framgår av betalingsvarselet. 2.2 Opphør av løpende forsikring i avtaleperioden Opphører en løpende forsikring i avtaleperioden, beregnes tilgodepremie for gjenstående del av forsikringstiden - med mindre annet fremgår av det enkelte forsikringsvilkår. For noen forsikringer foretas beregningen etter korttids- eller sesongtabell. Nærmere regler er gitt i de aktuelle forsikringsvilkår. 2.3 Termintillegg Ved terminvis premiebetaling beregnes et termintillegg ved vanlig girobetaling. Det beregnes ikke termintillegg ved avtalegiro. 2.4 Manglende betaling Dersom betalingsfristen ved 2. gangs varsel om premiebetaling ikke overholdes, opphører avtalen helt eller delvis på grunn av manglende betaling. 3 Forsikringstakers angrerett For privatforsikring er det 14 dagers angrerett - dersom forsikringstaker allikevel ikke ønsker å inngå forsikringsavtale med KLP Skadeforsikring. Angreretten gjelder fra du har mottatt nødvendig opplysninger om forsikringsavtalen som er inngått (i henhold til lov om angrerett 7 a). 4 Fornyelse av forsikringen, endring av vilkår og premie Forsikringsavtalen er bindende i avtalt forsikringstid, normalt i ett år, dersom forsikringstaker ikke benytter sin rett til oppsigelse, se pkt. 5. Avtalen fornyes automatisk for ett år av gangen, hvis ikke forsikringstakeren innen forsikringstidens utløp varsler selskapet om at forsikringen ikke ønskes fornyet, jf FAL 3-4. Hvis selskapet ikke ønsker å fornye forsikringsavtalen, må selskapet varsle forsikringstakeren 2 måneder før utløpet av forsikringstiden, jf FAL 3-5. Selskapet kan endre forsikringsvilkår og premie. Endringene blir gjeldende fra fornyelsesdag, jf FAL Oppsigelse av forsikringen 5.1 Forsikringstakers rett til å si opp forsikringen Skadeforsikring: Forsikringstaker kan si opp forsikringsavtalen fra utløpet av forsikringstiden, dersom sel skapet varsles om dette innen forsikringstidens utløp. Forsikringstaker kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner. Forsikringen kan sies opp ved flytting til et annet selskap. Ved flytting skal forsikringstakeren varsle selskapet med en frist på minst 1 måned. Det skal i varselet opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen. Jf FAL 3-6 eller Personforsikring: Forsikringen kan sies opp når som helst med 1 måneds varsel. Dersom behovet opphører eller ved andre særlige grunner kan forsikringen sies opp umiddelbart, jf. FAL 12-3, 3. ledd. 5.2 Selskapets rett til å si opp forsikringen KLP Skadeforsikring kan si opp forsikringen: Ved svik: med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen, jf FAL 4-3 eller med en ukes varsel dersom det foreligger svik ved skadeoppgjør, jf FAL 8-1 eller Uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen: Dersom det er gitt uriktige opplysninger som risikoen - det forsikrede objekt, kan selskapet si opp forsikringen med 14 dagers varsel, jf. FAL 4-3 eller Etter inntruffet skade - hvis: sikrede har voldt skaden forsettlig sikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift skadeforløpet viser stort avvik fra det normale det i løpet av 12 måneder har vært minst 3 skader til sammen under denne og andre avtaler med selskapet. side 1 av 11

4 Oppsigelsestiden er 2 måneder, jf. FAL Endring av bruken av forsikringsgjenstanden eller endring av sikredes virksomhet - i forsikringstiden: Dersom bruken av forsikringsgjenstanden endres eller sikredes virksomhet endres i forsikringstiden - og dette innebærer at KLP Skadeforsikring ikke ville ha overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget ved forsikringstidens begynnelse - eller er av betydning for selskapets mulighet for å gjenforsikre. KLP Skadeforsikring kan si opp forsikringen med 2 måneders frist. Se FAL 3-7 og 12-4 Manglende betaling: Dersom de angitte betalingsfrister ikke overholdes, vil forsikringsavtalen opphøre. Selskapet dekker ikke skader som oppstår etter varslet opphørsdato. 6 Opphør av forsikring ved eierskifte FAL 7-2 er fraveket. I stedet gjelder følgende: Skifter en ting forsikringen er knyttet til eier, faller forsikringen bort. Selskapet svarer likevel for forsikringstilfeller som inntrer innen fjorten dager etter eierskiftet. Forsikringen bortfaller uansett når den nye eier har tegnet forsikring. 7 Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å unngå skade For enkelte forsikringer gjelder sikkerhetsforskrifter. De stiller krav til adferd, kvalifikasjoner og sertifikater som har til formål å forebygge eller begrense skade. Sikkerhetsforskriftene fremgår i forsikringsavtalen. Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan retten til erstatning falle bort eller bli redusert, se FAL 4-8. Se også identifikasjonsbestemmelsen i pkt Grov uaktsomhet og forsett Har forsikrede eller sikrede grovt uaktsomt eller forsettlig fremkalt eller medvirket til et forsikringstilfellet, kan erstatningen settes ned eller falle bort. For ansvarsforsikring og livsforsikring gjelder særskilte regler i forsikringsvilkår eller lovgivning. For skadeforsikring gjelder også identifikasjonsbestemmelsene - se pkt 10. Se forsikringsavtalelovens 4-9 for skadeforsikring og 13-8 og 13-9 for personforsikring. 9 Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikri ngsavtaler i anledning samme hendelse og selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med sikrede, jf forsikringsavtalelovens 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og Betydningen av andres handlinger eller unnlatelser (identifikasjon) Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis fortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser får tilsvarende anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra andre personer (som f.eks forsikringstakers ektefelle/samboer eller den som med sikredes samtykke er ansvarlig for gjenstanden). Se forsikringsavtaleloven Frist for å gi melding om skade Skader/hendelser - som kan medføre erstatningskrav, skal snarest meldes til selskapet. Retten til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at den som har rett til erstatning fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet. Se forsikringsavtalelovens 4-10 og 8-5 for skadeforsikring og og 18-5 for personforsikring. 12 Renter av erstatningsbeløp Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med reglene i forsikringsavtaleloven 8-4 eller Sikrede har krav på rente av sitt tilgodehavende når det er gått to måneder etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt til selskapet. 13 Forsikringsselskapenes felles registre 13.1 Forsikringsselskapenes felles skaderegister Alle skader som meldes til forsikringsselskapene blir registrert i forsikringsselskapenes sentrale register (FOSS). Finansnæringens Hovedorganisasjon er behandlingsansvarlig for registeret. Registreringen inneholder fødselsnummer, saksnummer, forsikrings- og skadetype, samt koder for selskapet og saksbehandler. Når skade registreres får forsikringsselskapene automatisk en oversikt over alle skader som er meldt til registeret på samme kunde - også skader meldt fra andre selskap. Selskapene får ikke tilgang til lagret informasjon annet enn ved registrering av skader. Registeret er ikke tilgjengelig for an dre, og registrerte skader slettes etter 10 år. Forsikringstakerne har rett til innsyn i registeret etter personopplysningslovens 18 og til å kreve retting av opplysningene etter 27. Ønsker du innsyn må du sende skriftlig melding om dette til ditt forsikringsselskap Informasjon om register for forsikringssøkere og forsikrede Dersom forsikringssøkerens/forsikredes helseopplysninger medfører tilleggspremie, reservasjon eller avslag, vil navn, fødselsnummer, selskapets navn og registreringsdato registreres i register for forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). I tillegg registreres søknader om uføreerstatning. Registeret benyttes av forsikringsselskaper tilknyttet Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) for å sikre at helsebedømmelsen blir korrekt og at opplysningspliken overholdes. Registreringer blir slettet etter 10 år. Forsikrede har innsynsrett i registeret etter Personopplysningsloven 18. Dersom slikt innsyn ønskes, må skriftlig anmodning sendes selskapet eller Finansnæringens Servicekontor, Postboks 2471 Solli, 0202 Oslo. 14 Skjønn Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårenes punkt om skadeoppgjør, gjelder følgende bestemmelser om framgangsmåten: Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han/hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting - ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han/hun har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han/hun velger. Før skjønnet velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller hennes vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen - besvarer spørsmålene ved avbruddstap - uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter side 2 av 11

5 de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter. Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorarer til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Er det selskapet som krever skjønn ved tingskade, og den annen part er forsikringstaker i egenskap av privatperson, dekker selskapet likevel alle omkostninger ved skjønnet hvis forsikringstakeren ikke selv ønsker å bære sin del. Forsømmer den berettigede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter, kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis den berettigede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør. 15 Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt Selskapet dekker ikke tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: Jordskjelv og vulkanske utbrudd. Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans (se atomenergiloven av 12. mai 1972 nr 28, 1 c og h). Unntaket gjelder ikke bruk av radioisotoper som angitt i lovens 1 c og i samsvar med lov om bruk av røntgenstråler og radium m v av 18. juni 1938 nr 1. Krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. Terrorhandling som innebærer biologisk, kjemisk, kjernefysisk eller annen form for forurensning. Selskapet svarer likevel for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med annen form for terrorhandling. Ved terrorhandling er selskapets samlede erstatingsansvar overfor alle kunder og andre kravstillere begrenset til kr pr. skadehendelse. Alle skader som inntreffer i et tidsrom på 48 timer regnes som samme hendelse. Overstiges denne grensen, vil erstatningen for den enkelte skadelidte bli redusert forholdsmessig. Med terrorhandling forstås en rettstridig handling rettet mot almennheten, og som forstås å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller fremkalle frykt. Forsikrede ting som befinner seg utenfor Norden, erstattes ikke som følge av terrorhandling. 16 Lovlige interesser Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som kan verdsettes i penger. 17 Vinningsforbud Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal erstatte det tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er ikke bevis for tingens eller interessens verdi. 18 Lovvalg Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke kommer i strid med lov nr 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 19 Verneting Tvister ett er forsikringsavtaleloven avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 20 Valuta Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet framgår av vilkår eller forsikringsbevis. 21 En egenandel ved samme skadetilfelle Utbetaler KLP Skadeforsikring ved samme skadetilfelle erstatning til sikrede i henhold til flere forsikringsdekninger, trekkes bare en egenandel. Ved ulik størrelse på de aktuelle egenandeler, benyttes den høyeste. Forsikringsvilkår Reise REI01-REI-02 Forsikringen gjelder for ansatte i Norsk Sykepleierforbund og deres familier. FORSIKRINGSSUMMER Reisegods enkeltperson inntil kr Reisegods familie inntil kr Reisesyke ubegrenset Hjemtransport ubegrenset Hjemkallelse ubegrenset Tilkallelse inntil kr Evakuering inntil kr Ansvar utenfor Norden kr Rettshjelp utenfor Norden kr Avbestilling enkeltperson kr Avbestilling familie kr Ulykkesforsikring Ulykke - invaliditet/død voksne kr Ulykke - invaliditet/død barn kr / Veterinærutgifter kr Egenandel ingen Disse vilkår gjelder for KLP Skadeforsikring AS, heretter kalt selskapet. Innhold: 1. Forsikringens gyldighet 2. Avbestillingsforsikring 3. Innhenting og forsinkelse 4. Reisegodsforsikring 5. Reisesykeforsikring 6. Ulykkesforsikring 7. Ansvarsforsikring 8. Rettshjelp 9. Kjæledyr - veterinærutgifter 10. Definisjoner 1 Forsikringens gyldighet 1.1 Når forsikringen gjelder Fritidsreiseforsikringen gjelder på alle reiser i hele verden, også tjenestereiser og klasse-/studieturer. side 3 av 11

6 1.2 Forsikringens varighet Forsikringen gjelder for reiser av inntil 3 måneders varighet, regnet fra forsikrede forlater bostedsadressen i Norge og til forsikrede er tilbake på samme adresse. Forsikringen er gyldig utover 3 måneder i inntil: 2 døgn som følge av uforutsette og tvingende årsaker utenfor forsikredes kontroll (for eksempel værforhold) 30 døgn når forlengelse av oppholdet skyldes sykdom og forsikrede av medisinske årsaker ikke kan reise hjem som planlagt. Det forutsettes at den planlagte hjemreisen er innenfor forsikringstiden 1.3 Hvem er forsikret Forsikringen gjelder for ansatte i Norsk Sykepleierforbund, som er medlem av norsk folketrygd, har bostedsadresse i Norge, registrert i folkeregisteret og som skal returnere til Norge etter reisen. Når pendlere foretar reise fra pendlerbolig regnes reisens varighet fra avreise til retur til samme sted eller fast bosted i Norge (det som skjer først). Følgende er medforsikret: Medforsikret ektefelle/samboer/registrert partner må ha samme bostedsadresse som forsikrede i Norge, registrert i folkeregisteret Medforsikret samboer er ikke likestilt med ektefelle ved utbetaling av dødsfallsforsikring hvis ikke han/hun er oppnevnt som begunstiget. Dersom det ikke er ektefelle og det ikke er oppnevnt begunstiget, skal erstatningen utbetales til forsikredes arvinger etter lov eller testament, jf FAL 15-1 Medforsikret ektefelle er ikke omfattet av forsikringen fra det tidspunkt det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Adoptivbarn er medforsikret fra og med det tidspunkt forsikrede har overtatt den faktiske omsorgen for barnet. Fosterbarn må ha samme bostedsadresse som forsikrede i folkeregisteret. Sikredes barn er omfattet av familieforsikringen til første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år. Det er en forutsetning at barnet har samme bostedsadresse som en av sine foreldre i folkeregisteret. Barnebarn er forsikret på reiser de foretar alene sammen med besteforeldre, og hvor besteforeldrene er forsikringstakere. Barn født av surrogatmor er medforsikret fra og med endelig utskrivelse fra sykehus etter fødselen. Utskrivelsen må ha skjedd i samråd med lege. 1.4 Krig og uro Selskapet erstatter tap/skade/merutgifter som direkte eller indirekte står i sammenheng med krig, krigsrisiko, terror, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelse av den offentlige orden, når forsikrede reiser i et område som før forsikrede reiste dit ble ansett som fredelig. Generelle vilkår pkt 10.5 gjelder ikke. Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte utgifter ved evakuering til nærmeste sikre destinasjon/til hjemsted i Norge i henhold til Utenriksdepartementets anbefaling. Transporten skal finne sted ved første anledning og i samsvar med departementets anbefaling. Erstatningen er begrenset til kr pr person og inntil kr for familie pr skadetilfelle, for merutgifter til reise, kost og losji i inntil 30 dager etter at hendelsen inntraff. 1.5 Naturkatastrofe Forsikringen gjelder ved skade som direkte eller indirekte står i sammenheng med jordskjelv, vulkanutbrudd eller annen naturkatastrofe på reise utenfor Norge. Generelle vilkår pkt 10.5 gjelder ikke. Utgifter til reise/opphold erstattes når stedlig myndighet eller Utenriksdepartementet pålegger forsikrede å evakuere til sikker destinasjon/til hjemsted i Norge. Utgifter refunderes etter reglene i pkt Streik - lockout Forsikringen omfatter ikke tap/skade/merutgifter som direkte eller indirekte har sammenhang med streik, lockout eller annen form for arbeidskonflikt som inntreffer når forsikrede er på reise. 1.7 Tapt arbeidsfortjeneste Forsikringen omfatter ikke tapt arbeidsfortjeneste - uansett årsak. 1.8 Ekspedisjoner Forsikringen omfatter ikke deltakelse i ekspedisjoner og lignende reiser 2 Avbestillingsforsikring 2.1 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for reise/leieforhold i hele verden. Den forsikrede reise/leieavtale må være betalt i Norden før utreisedato og må starte fra bostedsadresse i Norge. 2.2 Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter avbestillingsomkostninger forsikrede belastes i henhold til transportørs, reisearrangørs, hotellets eller utleiers avbestillingsvedtekter. Med avbestillingsomkostninger menes det innbetalte beløp forsikrede ikke får refundert ved avbestilling før avreise. Offentlige skatter og avgifter er ikke omfattet av forsikringen. Forsikringstiden regnes fra det tidspunkt reisen/leieforholdet er helt eller delvis betalt, til planlagt avreisetidspunkt. Det er en forutsetning at forsikringen er i kraft før første innbetaling er foretatt. Forsikringen omfatter ikke avbestilling etter at reisen er påbegynt Erstatningen er begrenset til kr pr person, inntil kr for familie. 2.3 Hva selskapet erstatter Selskapet erstatter avbestillingskostnader som skyldes: Akutt og behandlingskrevende sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som inntreffer i forsikringstiden og som rammer forsikrede eller forsikredes nærmeste familie bosatt i et EØSland, forsikredes eneste reiseledsager eller noen i dennes nærmeste familie, jf pkt 11. Naturkatastrofe, epidemi, terrorhandling eller krigslignende handling som umuliggjør innreise til område/reisemålet og er i strid med de aktuelle myndigheters offisielle reiseråd - dersom det inntreffer mindre enn 72 timer (3 døgn) før planlagt avreise. Brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade som rammer forsikredes bolig, forretning eller kontor, når skaden krever at forsikrede selv er til stede. At du blir innkalt som juriemedlem, meddommer eller vitne i en rettssak mindre enn 14 dager før planlagt avreisedato. At planlagt behandling/undersøkelse/operasjon fremskyndes/utsettes og når meldig om slik endring mottas mindre enn 14 dager før planlagt avreisedato. At en nøkkelperson rammes av akutt sykdom eller planlagt behandling/operasjon fremskyndes/ utsettes - som nevnt over - og det medfører at reisen/arrangementet ikke kan gjennomføres som planlagt. Med nøkkelperson menes: den person side 4 av 11

7 som en gruppe/reisefølge er avhengig av på en slik måte at reisen/arrangementet ikke kan gjennomføres uten denne personens deltakelse, og hvor vedkommende ville vært en del av reisefølget (for eksempel sjåfør, kaptein, dirigent, foreleser). 2.4 Hva selskapet ikke erstatter Forsikringen dekker ikke avbestillingskostnader som skyldes: Akutt forverring av eksisterende sykdom/kronisk lidelse som er påregnelig i forsikringstiden Undersøkelse, behandling og/eller innleggelse på sykehus som var planlagt før reisen ble bestilt Fødsel fra og med 36. svangerskapsuke At behandling/undersøkelse/operasjon/rekreasjons- /kuropphold fremskyndes eller utsettes At reisens hensikt bortfaller Frykt for krig, terror eller sykdom 2.5 Sikredes plikter og forhåndsregler ved skade a) Ved skadetilfelle skal forsikrede uten ugrunnet opphold underrette selskapet og den/de som reisen/leieforholdet er kjøpt hos. Forsikrede plikter å gi Selskapet de opplysninger og sende de dokumenter som er tilgjengelige, og som selskapet trenger for å beregne og utbetale erstatningen. Følgende må sendes inn ved krav om erstatning: Reisedokument/billett/leieavtale i original og bekreftelse for betalt reise/leieforhold eller kreditnota som viser avbestillingsomkostningene Legeattest som bekrefter at lege ble konsultert før reisens påbegynnelse og at avbestillingen skyldes akutt og behandlingskrevende sykdom/ulykkesskade inntruffet i forsikringstiden Skaderapport/takstrapport/politirapport som bekrefter at avbestillingen skyldes brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade. b) Avbestillingsomkostninger kan aldri kreves erstattet med mer enn sikredes reelle økonomiske tap. Dersom sikrede har mottatt refusjon for reisens pris direkte fra reisearrangør, erstattes bare reisearrangørens avbestillingsgebyr. c) Er det tegnet flere forsikringer som dekker avbestillingen, skal selskapet varsles og selskapenes samlede ansvar kan ikke overstige sikredes reelle økonomiske tap. d) Kan avbestillingskostnader kreves erstattet av andre, trer selskapet inn i sikredes krav for den del av tapet som er utbetalt under forsikringen. 3 Innhenting og forsinkelse 3.1 Innhenting av fastlagt reiserute Hvis sikrede kommer for sent til forhåndsbetalt transport, erstatter selskapet nødvendige og dokumenterte reiseutgifter for å innhente den planlagte reiseruten. Årsaken til forsinkelsen må skyldes værforhold, teknisk feil og/eller trafikkuhell med det transportmiddel sikrede reiser med/skal reise med og det forutsettes at sikrede har beregnet minst 1 time og 30 minutter fra ankomst til neste avgang. Selskapet erstatter inntil kr pr person, inntil kr pr familie. Dersom forsinkelsen medfører at det ikke er mulig å reise videre samme dag, erstatter selskapet også nødvendige og dokumenterte overnattingsutgifter med inntil kr pr person, inntil kr pr. familie Det er en forutsetning at forsinkelsen og årsaken er bekreftet skriftlig av reisearrangør, trafikkselskap eller bergningsselskap. Selskapet erstatter ikke utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking som om fattes av EU-direktiv 261/2004 og som flyselskapene selv har erstatningsansvaret for. 3.2 Forsinket avgang Når det transportmiddel sikrede skal reise med, ikke går til avtalt tidspunkt på grunn av værforhold eller teknisk feil, erstattes nødvendige og dokumenterte merutgifter til overnatting med inntil kr pr person og inntil kr pr familie. Det forutsettes at forsinkelsen og årsaken bekreftes skriftlig av reisearrangør eller trafikkselskap. Selskapet erstatter ikke utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking som omfattes av EU-direktiv 261/2004 og som flyselskapene selv har erstatningsansvaret for. 3.3 Forsinket bagasje Når innsjekket bagasje ankommer minst 4 timer forsinket til reisemålet, og forsinkelsen er bekreftet av transportør (PIR-rapport), refunderes nødvendige og dokumenterte innkjøp av klær og toalettsaker i den tid bagasjen var savnet. Erstatningen er begrenset til kr pr person. Forsinket bagasje erstattes ikke på hjemreisen. 4 Reisegodsforsikring 4.1 Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter: Personlig reisegods. Med reisegods menes de personlige eiendeler som sikrede har med seg for bruk under reise og opphold. Reisegods er også gjenstander sikrede har leid og i henhold til skriftlig kontrakt/leieavtale har overtatt ansvaret for. Innsjekket bagasje når sikrede reiser sammen med transportmiddelet. En eventuell atskillelse som skyldes transportørens disponering vil ikke få betydning for sikredes rett til erstatning. På tjenestereise er arbeidsgivers effekter forsikret med inntil kr utover forsikringssummen for reisegods for private effekter. 4.2 Hva forsikringen ikke omfatter Som personlige eiendeler regnes ikke: Motorkjøretøy og campingvogn med tilbehør. Med tilbehør menes bl.a. alarm, nøkler, reservedeler og fastmontert utstyr som for eksempel musikkanlegg, mobiltelefon og skiboks/bagasjeboks. Kjøreutstyr til motorkjøretøy som for eksempel kjøredress, hjelm, hansker og støvler regnes som tilbehør når dette er i bruk, eller når det oppbevares sammen med kjøretøyet. Båter med tilbehør. Kano/kajakk regnes ikke som båt i denne sammenheng Basehopputstyr Møbler og flyttegods Varer og vareprøver, verktøy og måleinstrumenter. Tegninger, manuskripter, dokumenter, reisesjekker, verdipapir, medlems-/id-/adgangskort, sertifikat/bevis av ethvert slag Frimerker, samlinger og eksponert film. Med samlinger menes gjenstander/ting med samlerinteresse/samleverdi som for eksempel kunstverk, ekte tepper, våpen, mynt-, seddelog frimerkesamling Nærings- og nytelsesmidler Dyr 4.3 Hvor forsikringen ikke gjelder Forsikringen gjelder ikke når sikrede oppholder seg: Hjemme På undervisningsstedet i Norge i undervisningstiden (barnehage/skole/universitet/høyskole/militærtjeneste m.fl.) På arbeidssted i Norge i arbeidstiden Forsikringen omfatter ikke tap av/skade på eiendom som er oppbevart ovennevnte steder, uansett tidspunkt, når sikrede selv er på reise. side 5 av 11

8 4.4 Hvilke tap/skader gjelder forsikringen for Selskapet erstatter: a) Tyveri. Med tyveri menes borttagning av eiendeler sikrede har i sin besittelse, jf straffelovens 257. At eiendeler mistes,bortkommer eller gjenglemmes og senere beholdes av finneren, er ikke å anse som tyveri. b) Ran, jf straffelovens 267. c) Innbrudd, jf straffelovens 147 d) Skadeverk. Med skadeverk menes at en annen person rettstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller eiendeler sikrede har i sin besittelse, jf straffelovens 291. e) Annen tilfeldig skade inntil kr Skade på mobiltelefon dekkes ikke. f) Naturskade. Med naturskade menes skade som direkte skyldes naturulykke som skred, storm, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf Lov om naturskadeforsikring g) Trafikkuhell med motorkjøretøy, båt, campingvogn eller sykkel. Med trafikkuhell menes kollisjon, utforkjøring, grunnstøting og kantring når kjøretøy er i trafikk/i bruk. h) Brann, nedsoting, direkte lynnedslag, eksplosjon og inntrengning av vann eller væske i bygning. Med brann menes ild som er kommet løs. i) Transportskade/tap når reisegods er sendt som innsjekket bagasje. 4.5 Begrensninger Innenfor avtalt forsikringssum erstatter Selskapet: a) Penger med inntil kr pr skadetilfelle. b) Sykkel med påmontert tilbehør som sikrede har med på reise utenfor hjemsteds-/undervisingssteds- /arbeidsstedskommunen med inntil kr pr skadetilfelle. For øvrig erstattes ikke tap av/skade på sykkel c) Billetter (reisedokumenter) og pass med inntil kr pr person d) En eller flere av følgende gjenstander erstattes med inntil kr pr. skadetilfelle: Smykker, ur, perler, edelstender og edelt metall Antikviteter, kunstgjenstander og tepper Pelsverk Mobiltelefon Foto-/videoutstyr Optisk utstyr Audiovisuelt utstyr med tilbehør CD, DVD, minidisk, plater og kassetter PC-/datautstyr og annet elektronisk utstyr/tilbehør Musikkinstrumenter og musikkutstyr Våpen med tilbehør og ammunisjon Sportsutstyr; herunder utstyr/tilbehør for fiske, ski, sykkel, golf, klatring, dykking og luftsport Andre enkeltgjenstander enn nevnt i pkt 4.5 d erstattes med inntil kr pr, skadetilfelle 4.6 Hva selskapet ikke erstatter Selskapet erstatter ikke: Skade som skyldes gjenstanders vanlige bruk Mindre skader på koffert, ryggsekk, barnevogn, og sykkel (for eksempel rifter, riper, skraper, flekker og lignende) Skade på innsjekket koffert, bag og ryggsekk Skade på gjenstander under transport som skyldes at væske har rent ut, at gjenstander er knust, bedervelige varer, eller at gjenstander på grunn av sin tilstand/form har forårsaket skade. Utgifter/økonomisk tap som følge av tapt/skadet reisegods. 4.7 Skadeoppgjørsregler Bestemmelsene nedenfor gjelder i stedet for FAL 6-1. a) Meldeplikt Tyveri/ran/innbrudd og andre tap/skader skal straks meldes til lokalt politi eller reiseleder på stedet. Hvis bortkommet bagasje kommer til rette etter at erstatning er utbetalt, plikter sikrede straks å underrette selskapet. Sikrede har da rett til å beholde gjenstanden mot å betale erstatning tilbake innen 14 dager etter at gjenstandene er kommet til rette. I motsatt fall blir gjenstanden selskapets eiendom. b) Dokumentasjonsplikt Forsikrede skal snarest gi selskapet opplysninger og dokumenter, for eksempel kvitteringer og garantibevis, som selskapet trenger for å beregne ansvar og utbetale erstatning. sikrede må ta vare på skadede gjenstander og på forespørsel sende disse til selskapet. c) Erstatningen Tap/skade erstattes inntil angitt forsikringssum, men aldri utover forsikringsverdien. Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen vil koste å kjøpe tilsvarende gjenstand. Det gjøres fradrag for verdiforringelse på grunn av alder, bruk og nedsatt anvendelighet. Ved beregning av verdiforringelse tas hensyn til gjenstandens sannsynlige brukstid. Gjenstander som er kjøpt brukt, på auksjon, eller mottatt som arv eller gave, erstattes med gjenanskaffelsespris for tilsvarende brukt gjenstand. Mobiltelefon og -utsyr: Estatningen settes til pris for tilsvarende ting med 20 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året utstyret er 1 år, maksimum 80 %. Dataustyr: Erstatningen settes til pris for tilsvarende ting med 20 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året PC/dataustyret er 1 år, maksimum 80 %. Selskapet kan avgjøre om skaden/tapet skal erstattes ved kontantoppgjør/reparasjon/gjenanskaffelse, eller at det fremskaffes tilsvarende, eller vesentlig tilsvarende gjenstand. Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det som måtte betales for reparasjon eller gjenanskaffelse Ved reparasjon eller gjenanskaffelse, har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes Tapt/skadet reisegods eller utgifter i forbindelse med dette kan aldri kreves erstattet med mer enn sikredes reelle økonomiske tap. Er det flere som dekker skaden/tapet, overtar selskapet sikredes rett til erstatning fra andre for det beløp sikrede har fått utbetalt fra selskapet Selskapet har rett til å kontrollere sikredes opplysninger ved henvendelse fra forretninger eller andre, og har ikke rett til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet 5 Reisesykeforsikring 5.1 Hvem er forsikret Forsikringen gjelder for den/de som er nevnt i forsikringsbeviset. 5.2 Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter dokumenterte utgifter påløpt i forsikringstiden til nødvendig og vanlig medisinsk behandling som oppstår under sikredes reise og som skyldes at forsikrede blir akutt syk, blir skadet i en ulykke eller dør som følge av en slik hendelse. I tillegg omfatter forsikringen hjemtransport med returreise/innhenting/hjemkallelse og merutgifter som følge av forsikredes eneste reiseledsagers akutte sykdom/ulykkesskade/uventede dødsfall/hjemkallelse. side 6 av 11

9 5.3 Hva forsikringen ikke omfatter Forsikringen omfatter ikke: Utgifter som påløper etter at forsikrede er kommet tilbake til forsikredes hjemsted i Norge Lete-/redningsaksjoner Sykehjems-/rekreasjons-/kuropphold Behandling/kontroll av kjent sykdom/lidelse når det før avreise er planlagt undersøkelse/behandling/operasjon Sykdom/lidelse som er kjent før avreise og når reisens hensikt er konsultasjon/undersøkelse/behandling og/eller operasjon 5.4 Hvor forsikringen ikke gjelder Forsikringen gjelder ikke når forsikrede oppholder seg: Hjemme På undervisningssted i Norge i undervisningstiden (barnehage/skole/universitet/høyskole/militærtjeneste m.fl) På arbeidssted i Norge i arbeidstiden 5.5 Hva selskapet erstatter a) Medisinske utgifter Legehonorarer og/eller utgifter til sykehusopphold Medisin og forbindingssaker forordnet av lege på stedet Nødvendige behandlingsutgifter foreskrevet av lege Reiseutgifter til/fra medisinsk behandling refunderes med kr 2 pr km ved bruk av privatbil b) Tannlegeutgifter Utgifter til tannlege erstattes: Med inntil kr pr skadetilfelle når en ulykkesskade på behandles på reisen Med inntil kr pr skadetilfelle når akutt tannsykdom/tannskade ved spising må behandles på reisen c) Reise og oppholdsutgifter Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise, kost og losji når sikrede av medisinske årsaker og etter legens ordre må utsette fastsatt hjemreise eller ikke kan reise videre som planlagt d) Hjemtransport/medisinsk evakuering/returreise Etter forhåndsgodkjennelse fra selskapet erstattes syketransport til kvalifisert behandlingssted eller hjemsted i Norge når adekvat medisinsk behandling ikke kan gis der sikrede befinner seg. Nødvendige og dokumenterte utgifter til reise tilbake til reisemåler erstattes når returreisen finner sted innen 14 dager etter avsluttet behandling. Det er en forutsetning at returreisen finner sted innenfor den avbrutte reisens planlagte reisetid. Ved behandling utenfor Norge erstattes merutgifter til reise direkte til forsikredes bosted i Norge når hjemreise er medisinsk forsvarlig. Ved dødsfall erstatter selskapet utgifter ved transport av kiste eller urne til hjemsted i Norge. e) Hjemkallelse Merutgifter erstattes når sikrede må reise hjem på grunn av: Plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller begravelse/bisettelse til en i forsikredes nærmeste familie bosatt i et EØS-land, jf pkt Brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade i forsikredes bolig, forretning eller kontor i Norge som krever at forsikrede er til stede Etter hjemkallelse erstattes returreise som beskrevet i pkt. 5.5 d. Returreisen må finne sted innen 14 dager etter hjemreisen. f) Tilkallelse Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise, kost og losji ved tilkallelse av inntil 2 nære familiemedlemmer bosatt i et EØS-land på grunn av forsikredes akutte og alvorlige sykdom, alvorlige ulykkesskade eller uventede dødsfall. Tilkallelse erstattes ikke når det allerede er bestemt at forsikrede i løpet av kort tid blir hjemtransportert eller forsikrede allerede er innlagt på sykehus/institusjon i forsikredes hjemstedskommune. Selskapet erstatter inntil kr pr skadetilfelle. g) Ledsagelse Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise, kost og losji for en ledsager når forsikrede rammes av et forsikringstilfelle som beskrevet i pkt 5.2 og når ledsager skal: Være sammen med på reisemålet til hjemreise/viderereise er mulig i de tilfeller hjemreise/viderereise er utsatt/endret etter ordre fra lege på stedet Følge forsikrede på reise til et behandlingssted eller forsikredes hjemsted i Norge h) Forsikredes eneste reiseledsager Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise, kost og losji når fastsatt hjemreise må utsettes/endres på grunn av at forsikredes eneste reiseledsager rammes av akutt sykdom, alvorlig ulykkesskade eller dør i forsikringstiden. Merutgifter erstattes også når forsikredes eneste reiseledsager må reise hjem på grunn av forhold som nevnt i 5.5 e. Selskapet erstatter inntil kr pr. skadetilfelle. i) Kompensasjon for avbrutt reise/tapte feriedager Innenfor forsikringstiden og planlagt reisetid, erstatter selskapet avbrutt reise/tapte feriedager når det skyldes at: forsikrede blir innlagt på sykehus av årsaker som er beskrevet i pkt. 5.2 (akutt syk, ulykke). forsikrede blir beordret til å holde sengen av bahandlende lege, av årsaker som beskrevet i pkt. 5.2 (aukutt syk, ulykke). Antall dager regnes fra tidspunktet for første legekonsultasjon. Kompensasjon ytes kun for sengeleie. forsikrede må reise hjem før planlagt av årsaker som beskrevet i pkt. 5.5 d og e (hjemtransport/medisinsk evakuering og hjemkallelse). Returreise i henhold til pkt. 5.5 d kan erstattes istedenfor dagkompensasjon. forsikredes eneste reiseledsager rammes av et forsikringstilfelle som er beskrevet i pkt. 5.5 h (akutt sykdom, ulykke dødsfall). forsikredes medreisende og medforsikrede ektefelle/samboer/barn rammes av et forsikringstilfelle som beskrevet i pkt. 5.2 (akutt sykdom, ulykke, dødsfall). Estatningen utbetales for maksimalt to personer pr. skadetilfelle. Kompensasjon beregnes på grunnlag av den avbrutte reisens pris og utbetales som kompensasjon pr. dag for antall. ubenyttede dager i forhold til planlagte dager. Med reisens pris forstås det du ha betalt for reise og opphold til og med første sykedag/avbruddsdag. Hvis du reiser med egen bil, beregnes kr 2,50 pr. km tur/retur hjemsted i Norge som reisens pris. Selskapet erstatter inntil kr pr. person pr. dag, inntil reisens pris - maksimalt kr pr person og kr pr. familie. side 7 av 11

10 5.6 Hva selskapet ikke erstatter Selskapet erstatter ikke utgifter som skyldes sykdom/ulykkesskade oppstått på grunn av: Boksing, bryting, judo, karate og annen kampsport og selvforsvarssport Begrensningen gjelder ikke for barn under 16 år. Utførelse av/medvirkning til kriminell handling Basehopping Merutgifter ved opphold og behandling ved private klinikker i Norden At undersøkelse, behandling og/eller operasjon forårsaker komplikasjoner/forverring Fortsatt opphold og behandling i utlandet når hjemtransport er medisinsk forsvarlig Svangerskapsplager eller frivillig abort Fødsel fra og med 36. svangerskapsuke Svært alvorlig sykdom i sluttstadiet Feilbehandling og/eller feilmedisinering Høydesyke og/eller annen sykelig tilstand som skyldes opphold i høyder over meter. Sports- og fritidsdykking under 40 meter, såfremt det ikke er avtalt med selskapet på forhånd. Luftsport og motorsport som utøves i konkurranser eller trening til dette. 5.7 Skadeoppgjørsregler a Dokumentasjonsplikt Sikrede skal snarest søke lege, og følge dennes anvisning om behandling. Videre skal sikrede sørge for skriftlig bekreftelse fra den behandlende legen på stedet ved avbrutt reise, og kunne framlegge dokumentasjon på at de utgifter som har påløpt skyldes akutt sykdom/ulykkesskade eller uventet dødsfall inntruffet i forsikringstiden. b Forhåndsgodkjennelse Hjemtransport, ledsagelse og tilkallelse av familie skal på forhånd godkjennes av selskapet. Ved sykehusopphold og når utgiftene antas å overstige kr skal sikrede uten ugrunnet opphold underrette selskapet. c Erstatningen Erstatningsansvaret for en og samme sykdom/ulykkesskade som krever fortløpende behandling er begrenset til de første 30 døgn etter det første legebesøket. Dersom hjemtransport ikke er medisinsk forsvarlig, kan fristen fravikes. For å sikre kvaliteten av den medisinske behandling, og et godt samarbeid med den behandlende lege eller sykehus, forbeholder selskapet seg retten til å kunne henvise sikrede til den lege/det sykehus sikrede skal benytte. Selskapet har rett til å innhente opplysninger fra lege, sykehus m fl. som er nødvendige for behandling av den aktuelle sak. 6 Ulykkesforsikring 6.1 Gyldighet Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge forsikringen er i kraft. Ulykkesforsikringen gjelder i den forsikringstid som er avtalt pr reise og som framgår av forsikringsbeviset. Forsikringen gjelder når en ulykkesskade rammer den sikrede. Med ulykkesskade forstås fysisk skade på person forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet, et ulykkestilfelle, som inntreffer i forsikringstiden. Psykiske skader er ikke omfattet, se pkt 6.4 a. 6.2 Hva forsikringen kan omfatte Forsikringen gjelder ved: Dødsfall Livsvarig medisinsk invaliditet Behandlingsutgifter. Selskapet erstatter vanlige og nødvendige behandlingsutgifter i Norge og som påløper i løpet av de to første årene etter skaden til: a) lege og tannlege b) medisiner og forbindingssaker foreskrevet av lege eller tannlege c) kiropraktor-/fysioterapibehandling foreskrevet av lege d) nødvendig reiseutgifter fra til hjemstedet for nødvendig behandling e) ved tannskade hos barn under 18 år refunderes også, etter forhåndsgodkjennelse av selskapet, utgifter til første permanente tannbehandling (bro, krone og lignende), selv om sluttbehandlingen må utsettes ut over to år på grunn av alder. Oppgjøret skal skje senest ti år etter utgangen av det året skaden inntraff, basert på kostnadsoverslag fra lege/tanntekniker Det er en forutsetning at ikke utgiftene kan kreves erstattet av andre. Erstatningen er begrenset til 5% av forsikringssummen ved medisinsk invaliditet. 6.3 Begrensninger a) Alder Etter fylte 70 år er forsikringssummen ved død/invaliditet begrenset til kr Behandlingsutgifter erstattes med inntil kr etter fylte 70 år. b) Yrke/erverv Yrker med lav ulykkesrisiko Forsikringen gjelder som beskrevet i pkt 6.1 for personer som ikke anses som yrkesaktive eller som utøver yrker med lav ulykkesrisiko, det vil si yrker som ikke anses ha forhøyet ulykkesrisiko eller er nevnt nedenfor. Yrker med forhøyet ulykkesrisiko Med yrkes med forhøyet ulykkesrisiko forstås yrker som utøves i høyden (stige, stillas, lift og lignende), ved hjelp av maskiner og produksjonsutstyr, omgang med kjemiske midler og yrker innen landbruk og skogbruk, transportvirksomhet, brannvesen, vakthold, politi og fengselsvesen. Yrkesutøvelse i forbindelse med bygging og vedlikehold av eget hjem/fritidsbolig som bare nyttes av forsikrede til privat formål, er omfattet av forsikringen. Yrker som aldri er omfattet Forsikringen gjelder ikke utøvelse av følgende yrker, heller ikke når forsikrede oppholder seg på arbeidsstedet: Dykking All offshorevirksomhet Yrkesfiske Tjeneste i militære kjøretøy (også i marine og flyvåpen) Produksjonsarbeid i steinbrudd, sand- og grustak All virksomhet knyttet til framstilling, lagring, bruk og transport av eksplosiver Stuntaktiviteter og luftakrobatikk side 8 av 11

11 6.4 Hva forsikringen ikke omfatter a) Psykiske lidelser, adferdsproblemer, lærevansker og lignende. Forsikringen gir ikke rett til erstatning for psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser, lærervansker og lignende som omfattes av diagnosekodene fra og med F00 til og med F99, i henhold til ICD-10* og følgene av slike lidelser ) ICD-10 er 10. revisjon, med senere endringer, av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon - WHO b) Sykdom, smitte og andre særlige tilstander Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg for dette, for eksempel skade som oppstår i forbindelse med epileptiske anfall, bevissthetstap, hjerneslag eller lignende Forsikringen gjelder heller ikke følgende tilstander, Selv om en ulykkeshendelse er utløsende årsak: Slagtilfelle Hjerteinfarkt Kreft Smertetilstander i rygg, med mindre smertene har oppstått som følge av røntgenologisk påvisbart brudd i ryggsøylen, og bruddet skyldes en ulykkeshendelse Infeksjonssykdommer, med mindre en infeksjonen har kommet gjennom en vevsskade som følge av en ul ykkeshendelse. Stikk og bitt av insekt regnes ikke som en ulykkeshendelse. Medisinsk behandling/bruk av medikamenter: Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes forgiftning av mat, drikke eller nytelsesmidler. Forgiftning: Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes forgiftning av mat, drikke eller nytelsesmidler Arr og vansiring: Forsikringen gir ikke rett til erstatning for ved arr og vansiring som gir en invaliditetsgrad på mindre enn 15Sport og aktiviteter med særlig risiko Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes deltakelse i: Boksing, bryting, judo, karate og annen kampsport og selvforsvarssport Begrensningen gjelder ikke for barn under 16 år. Basehopping Stuntaktiviteter Sport, idrett og ekspedisjoner som gir forsikrede inntekt eller sponsormidler på mer enn 1 G pr år Fredsbevarende styrker eller i andre lands/organisasjoner militære/paramilitære styrker Sport og fritidsdykking under 40 meter, såfremt det ikke er avtalt med selskapet på forhånd. Uorganisert luftsport, motorsport som utøves i konkurranse og trening til dette. Slagsmål, kriminelle handlinger og gjengjeldelsesforhold: Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes at forsikrede frivillig deltar i slagsmål, deltar eller medvirker til kriminelle handlinger eller er offer for gjengjeldelsesforhold i forbindelse med egen deltakelse i en straffbar handling Forsett og uaktsomhet: Har den forsikrede forsettelig framkalt forsikringstilfellet, er ikke selskapet ansvarlig, jf FAL Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Selskapet svarer uansett ikke for selvmord eller forsøk på selvmord som skyldes sinnslidelse. Dersom kravstilleren kan sannsynliggjøre at selvmord skyldes en akutt sinnsforvirring, som skyldes ytre årsak, og ikke en sinnslidelse, er selskapet allikevel ansvarlig. Søk og redning: Forsikringen gjelder ikke utgifter ved lete-/redningsaksjoner. Behandlingsutgifter Forsikringen omfatter ikke følgende behandlingsutgifter: Utgifter ved tannskade som skyldes tygging eller biting Merutgifter til undersøkelse, behandling eller opptrening i private klinikker/helseinstitusjoner eller hos privatpraktiserende leger/behandlere uten offentlig refusjonsrett Utgifter til hjelpemidler Transport fra skadested 6.5 Skadeoppgjørsregler a) Lege- og spesialisterklæringer Både forsikrede og selskapet har rett til å innhente lege- /og spesialisterklæringer som har betydning for fastsettelsen av grunnlaget for erstatningsberegningen. Dersom selskapet finner det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig. Hvis forsikrede befinner seg utenfor Norge, kan selskapet kreve at forsikrede fremstiller seg for lege i Norge for vurdering av om vilkårene for erstatning foreligger. selskapet betaler legens honorar. b) Samvirkende årsaker Erstatningen reduseres forhåndsmessig hvis andre forhold, sammen med ulykkesskaden, har medvirket til behandlingsbehov, medisinsk invaliditet eller forsikredes dødsfall. c) Medisinsk invaliditet Invaliditetserstatning utbetales når forsikringstilfellet er inntruffet og når selskapet har mottatt et erstatningskrav med nødvendig dokumentasjon og har hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og beregne vårt endelige ansvar. Erstatningen fastsettes på grunnlag av den invaliditetsgrad ulykkesskaden representerer og forsikringssummen. Dersom et ulykkestilfelle fører til at forsikrede får flere skader, fastsettes invaliditetsgraden ut fra en samlet vurdering, på samme måte som en yrkesskade - reduksjonsmetoden. Medfører ulykkesskaden økning av en tidligere funksjonsnedsettelse, gjøres et fradrag i medisinsk invaliditet tilsvarende tidligere funksjonsnedsettelse. Når andre forhold medvirker til at den medisinske invaliditeten blir høyere enn skaden alene tilsier, ytes forholdsmessig erstatning, se pkt. 6.5 b. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellene gitt av Sosialdepartementet i forskrift av , del II og III. Det skal ikke tas hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser og lignende d) Dødsfall Medfører ulykkesskaden dødsfall innen to år etter skadedato, betales dødsfallserst atning. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være forskuddsbetalt for samme skade, kommer til fradrag. Dør forsikrede av annen årsak innen to år fra skadedato, betales verken dødsfalls- eller invaliditetserstatning. Dør forsikrede senere enn to år etter skadedato, betales ikke dødsfallserstatning, men invaliditetserstatning etter den invaliditetsgrad skaden ville ha medført. side 9 av 11

Reise. Gjelder fra 01.01.2013 UPR01- R01

Reise. Gjelder fra 01.01.2013 UPR01- R01 Reise Gjelder fra 01.01.2013 UPR01- R01 FORSIKRINGSSUMMER Reisegods enkeltperson inntil kr 30.000 Reisegods familie inntil kr 60.000 Reisesyke ubegrenset Hjemtransport ubegrenset Hjemkallelse ubegrenset

Detaljer

Vilkår reise (reise03)

Vilkår reise (reise03) Vilkår reise (reise03) Helårs reiseforsikring for reiser i hele verden Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har

Detaljer

Vilkår reise (reise03) Gjelder fra november 2014

Vilkår reise (reise03) Gjelder fra november 2014 Vilkår reise (reise03) Gjelder fra november 2014 Helårs Reiseforsikring For reiser i hele verden Gjelder fra november 2014 Innhold: 1. Forsikringens gyldighet 2. Avbestillingsforsikring 3. Innhenting og

Detaljer

HELÅRS REISEFORSIKRING

HELÅRS REISEFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mai 2007 HELÅRS REISEFORSIKRING For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with a permanent

Detaljer

HELÅRS REISEFORSIKRING

HELÅRS REISEFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 HELÅRS REISEFORSIKRING For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with a permanent

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mai 2007 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR TJENESTEREISEFORSIKRING

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR TJENESTEREISEFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR TJENESTEREISEFORSIKRING Gjelder fra mars 2012 Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende nettverk i 90 år - for at du skal føle deg

Detaljer

Reise Gjelder fra 01.01.2015

Reise Gjelder fra 01.01.2015 Reise Gjelder fra 01.01.2015 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Når forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hvilke skader som dekkes 6. Hvilke skader

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring Enkeltreiseforsikring Reseförsäkring PLUS En feriereise er noe helt spesielt. En mulighet til å slappe av, utforske nye steder og omgås med familie og venner. Desverre kan det noen ganger inntreffe ting

Detaljer

Reseförsäkring PLUS. enkeltreiseforsikring

Reseförsäkring PLUS. enkeltreiseforsikring enkeltreiseforsikring Reseförsäkring PLUS En feriereise er noe helt spesielt. En mulighet til å slappe av, utforske nye steder og omgås med familie og venner. Desverre kan det noen ganger inntreffe ting

Detaljer

VILKÅR REISEFORSIKRING BEST

VILKÅR REISEFORSIKRING BEST VILKÅR REISEFORSIKRING BEST RFBE211 Gjelder fra 11.11.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Fellesbestemmelser 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Avbestillingsforsikring 5. Forsinkelse

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 11.11.2011 RFBA211 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Avbestillingsforsikring 5. Forsinkelse

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i StatoilHydro ASA

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i StatoilHydro ASA FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING - for ansatte i StatoilHydro ASA Gjelder for perioden 01.01.2009-01.01.2010 Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende

Detaljer

NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012

NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012 NSFs Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK.PKT DNB.NO RFBE211 SEPT. 2011 P&D_MPE Nets Digitalprint AS SKJ. 80506 REISEGODS FORSIKRINGSSELSKAP

Detaljer

Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE REISEFORSIKRING VILKÅR FOR FORSIKRINGEN R01 R02 U10 U11 F01 F02 F10 REISE Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. ERSTATNINGSREGLER

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. i Reiseforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i Statoil ASA

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i Statoil ASA FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING - for ansatte i Statoil ASA Gjelder for perioden 01.01.2011-01.01.2012 Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende nettverk

Detaljer

VILKÅR REISEFORSIKRING BEST

VILKÅR REISEFORSIKRING BEST VILKÅR REISEFORSIKRING BEST Gjelder fra 01.01.2011 RFBE 111 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Avbestillingsforsikring 5. Forsinkelse

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i Statoil ASA

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i Statoil ASA FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING - for ansatte i Statoil ASA Gjelder for perioden 01.01.2013-01.01.2014 Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende nettverk

Detaljer

ULYKKESFORSIKRING ULYKKE 908-01, gyldig fra 5.2.2010

ULYKKESFORSIKRING ULYKKE 908-01, gyldig fra 5.2.2010 ULYKKESFORSIKRING ULYKKE 908-01, gyldig fra 5.2.2010 INNHOLD: 1. Innledende informasjon og definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Når forsikringen gjelder og begrensninger

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort Generell informasjon Med selskapet nevnt i disse vilkår menes SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Foretaksregisteret NO 915 651

Detaljer

Helårs Reiseforsikring Gyldig fra 01.09.2014

Helårs Reiseforsikring Gyldig fra 01.09.2014 Helårs Reiseforsikring Gyldig fra 01.09.2014 INNHOLD 1 Generelt for forsikringen... 4 1.1 Innledende bestemmelser... 4 1.2 Hvem forsikringen gjelder for... 4 1.3 Hvor og når forsikringen gjelder... 5 1.4

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring

Vilkår Reiseforsikring Side 1 av 12 Vilkår Reiseforsikring Gjeldende fra 1.7.2011 I tillegg til forsikringsvilkårene gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 - Øvrig lovverk

Detaljer

DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kortforsikring

DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kortforsikring DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kortforsikring Gjelder fra 11.11.2011 RFK 311 Innholdsfortegnelse 1 Felles bestemmelser 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 211

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 211 Innholdsfortegnelse 1 Felles bestemmelser 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor forsikringen gjelder 4 Reisegodsforsikring 5 Reisesykeforsikring 6 Hjemreise ved brann, innbrudd og vannledningsskade 7

Detaljer