Levanger Viltnemnd Møte tirsdag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger Viltnemnd Møte tirsdag 20.11.07"

Transkript

1 Levanger Viltnemnd Møte tirsdag Sted: Møtedato var tirsdag , kl 13.00, 3. etg. på Herredshuset (Linn Aasnes kontor). Sakene var sendt ut på mail Elin Hjemaas har i tillegg fått sakene tilsendt samme dato pr. post. Medlemmer til stede på møtet Henrik Alstad (leder) Elin Hjemaas (medlem) Torbjørn Sirum (nestleder) Øystein Skei (medlem) Eva S. Brøndbo (medlem) Bård Olav Leangen (vara medlem) Robert Svarva (medlem) Linn Aasnes (sekretær) Fra saksnr. 29/07 Til saksnr. 36/07 Sak 29/07 Sak 30/07 Sak 31/07 Sak 32/07 Godkjenning av møteprotokoll Søknad om godkjenning av nytt jaktvald på elg på Sjåstad Troset Søknad om midler fra kommunalt viltfond, rypetaksering HINT, Pål Moa Tilskudd til materiell, ryddeaksjon naturvernområder Sak 33/07 Bestandsplan rådyr ( ), Halsan Grunneierlag (vald nr 7), v/ Odd Erling Jacobsen Sak 34/07 Bestandsplan rådyr ( ), Skogn bygdeallmenning (vald nr167), v/ Endre Alstad Sak 35/07 Bestandsplan rådyr ( ) Nordbygda grunneierlag (vald nr 60), v/oddbjørn Svendgård Sak 36/07 Eventuelt Orientering -Endelig vedtak (klagesak) - tildeling av rådyr til vald 56 Erstad Nedre, Ytterøya, Olav Støre -Status Piggtrådforskrift i Levanger -Status Forskrift om nytt minsteareal for hjortevilt -Status for rydding av viltoverganger i Levanger -Handlingsplan mot viltpåkjørsler på veg og jernbane i Levanger kommune -Kursing av ettersøksskytter som sikkerhetspersonell (jernbane) -Orientering om prosjektet Bedre bjørneekvipasjer

2 Sak 29/07 Møteprotokoll fra møte , fjernsaker og fjernsaker ble godkjent. Sak 30/07 Søknad om godkjenning av nytt jaktvald på elg på Sjåstad - Troset Ingen Heidi Troset, John Troset, Ivar Sjaastad og Olav Sjaastad søker ( ) om å få godkjent sine utmarksarealer til ett elgvald. Eiendommene har vært en del av Troset/Sjaastad jaktfelt (jaktfelt nr 8) i Skogn og Markabygda tildelingsområde. Dette har vært et jaktfelt som har vært delt i to av to jaktlag (Troset og Sjaastad). Søkerne har ( ) meldt seg ut av tildelingsområdet, med virkning fra (jfr. 11 i vedtektene). Tilbake i jaktfelt nr 8 blir da eiendommer tilhørende Paul Johan Troset, Einar Solli, Øystein Skjevlås, Trond Fostad og Joralf Nyborg. Søkerne opplyser at dersom det er formålstjenelig er de fremdeles villige til å delta i evt drøftinger for å danne et større jaktfelt. Vedtekter for det omsøkte valdet er ettersendt. I tillegg er det ettersendt supplerende opplysninger og kart til søknaden. Følgende tellende areal oppgis for elg: Gård Gnr/bnr Eier Tellende areal Trosæt store/bråten 106/1, 106/3 Heidi Troset 474 Vinkjær 108/1 John Troset 98 Sjaastad Nordre og Søndre, Storbakken 104/1, 109/1, 109/2 Olav Sjaastad 4118 Sørheim 104/3 Ivar O. Sjaastad 13 Moen 104/4 Ivar O. Sjaastad 38 SUM 4741 Viltnemda i Levanger har tidligere fått forespørsel fra tildelingsområde om en eventuell oppdeling/arrondering av Troset/Sjaastad jaktfelt. Viltnemda har ingen hjemmel til å avgjøre slike spørsmål. Dette er tildelingsområdets oppgave. Nemda besvarte derfor forespørselen med å utarbeide to forslag til løsning samt stille nemdas leder til disposisjon for mekling (sak 17/07). Tildelingsområdet ønsket ikke noen av de foreslåtte løsningene, men vedtok at fordelingen av areal og antall dyr skulle være som før Dvs slik viltnemda har forstått det: at man ikke godtok en tidligere utmelding fra Troset av Heidi Trosets areal for overgang til Sjaastad, og tildelte som tidligere år. Heidi Troset, John Troset, Ivar Sjaastad og Olav Sjaastad responderte med å søke om å få godkjenne sitt område som eget vald for elg. Det er store forvaltningsmessige fordeler med store vald. Viltnemda i Levanger synes at det er uheldig for elg og hjorteforvaltningen at uenighet innen et jaktfelt skal føre til en oppdeling av Skogn og Markabygda tildelingsområde til to ulike vald. Beslutningsmyndigheten i avgjørelsen av tidligere konfliktsak (sak 17/07) har ligget hos styret i tildelingsområdet. 2 av 10

3 Viltnemda har ikke hatt noe annet virkemiddel å tilby enn forslag til løsning og mekling i denne saken. Dette har ikke har ført frem. Denne saken (sak 29/07) dreier seg derimot om en søknad om godkjenning av et nytt vald, hvor viltnemda har beslutningsmyndighet. Viltnemdas vurdering vil konsentrere seg om det omsøkte området tilfredsstiller de krav som stilles i henhold til regelverket for å få godkjent området som eget vald, dvs om søknaden og det arealet det søkes om tilfredsstiller alle formelle krav gitt i 8 og 9 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever (www.lovdata.no/for/sf/md/xd html#map003) for at området skal kunne godkjennes som eget vald. Følgende punker er vurdert: Krav i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever: Oppfyller søknaden kriteriet? (Ja/Nei) 8, 1.ledd Valdet skal være sammenhengende Ja 8, 1.ledd Valdet skal ha en form som gjør det egnet til jakt på vedkommende viltarter, og som gjør det sikkerhetsmessig forsvarlig å utøve jakt og fangst 8, 1.ledd samt punkt a) Tellende areal eller tellende vannlengde må minst tilsvare gjeldende minsteareal eller gjeldende minste vannlengde i vedkommende område 9 a) Angir søknaden hvilke arter søknaden gjelder for? Ja 9 b) Angir søknaden et kart som tydelig viser grensene for valdet? Ja 9 c) Angir søknaden en fullstendig oversikt over eiendommer (gårds og Ja bruksnummer) samt eiendommenes str innenfor valdets grenser? 9 d) Oppgave over areal/tellende vannlengde som ønskes godkjent for hver Ja enkelt viltart skal være oppgitt. 9 e) Søknaden skal inneholde skriftlig samtykke fra samtlige jaktrettshavere innen valdet, eller underskrift fra lovlig valgt representant for styre i sameie, allmenning, felles viltområde eller organisert utmarkslag. Ja 9 f) Søknaden skal inneholde navn og nøyaktig postadresse for den person som er oppnevnt som valdansvarlig representant, jf. 10. Vedkommende skal underskrive søknaden på vegne av jaktrettshaverne. Valdet er sammenhengende. Området er noe smalt på enkelte partier (2 stk). Dette gir en lite gunstig arrondering. Arronderinga vurderes likevel til å være tilfredsstillende til å kunne godkjenne området som et vald for elgjakt. Tellende areal oppsummeres til 4741 daa. Søkeren angir at søknaden omfatter elg. Minstearealet for område 1, hvor eiendommene er lokalisert er 1500 daa for elg. Området tilfredsstiller gjeldende arealkrav for elg. Søknad ( ) fra Heidi Troset, John Troset, Ivar Sjaastad og Olav Sjaastad om å få godkjent området Sjaastad-Troset til eget elgvald er vurdert i henholdt til 8 og 9 i Ja Ja Ja 3 av 10

4 forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. Området Sjaastad-Troset godkjennes som eget elgvald. Det forutsettes for vedtaket at det omsøkte området er utmeldt fra tilhørende elgvald med virkning fra et kan påklages til fylkesmannen innen tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen sendes via kommunen. Søknad ( ) fra Heidi Troset, John Troset, Ivar Sjaastad og Olav Sjaastad om å få godkjent området Sjaastad-Troset til eget elgvald er vurdert i henholdt til 8 og 9 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. Området Sjaastad-Troset godkjennes som eget elgvald. Det forutsettes for vedtaket at det omsøkte området er utmeldt fra tilhørende elgvald med virkning fra Viltnemda vil i vedtaket oppfordre Sjaastad-Troset til dialog med Skogn og Markabygda tildelingsområde og gjenværende medlemmene i jaktfelt nr 8. Viltnemda oppfordrer videre Sjaastad-Troset til å melde seg inn igjen i Skogn og Markabygda tildelingsområde fordi dette oppfattes som mest formålstjenelig for elg forvaltningen i området. et kan påklages til fylkesmannen innen tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen sendes via kommunen. Sak 31/07 Søknad om midler fra kommunalt viltfond, rypetaksering HINT, Pål Moa Ingen Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) har påtatt seg en regional rolle som pådriver og tilrettelegger for økt fokus på hønsefuglforvaltning. I den forbindelse har de opprettet et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Hedmark (HiHe) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) om tilrettelegging for takstering av rype og skogsfugl i flere kommuner i Midt-Norge. Prosjektarbeidet består av 3 delprosjekter: 1) takstering 2) refugieundersøkelser 3)driftsplan for hønsefugl For Levangers del vil arbeidet foregå i nært samarbeid med Reinsjø og Skogn fjellstyre. HINT søker om kr i støtte fra viltfondet i Levanger til delprosjekt 1 og 3 i totalt 3 år ( ). 4 av 10

5 Utmarksnemda i Verdal bevilget i 2006 et engangsbeløp i støtte til prosjektet, men avslo årlig støtte. Søknaden om årlig støtte i 2007 ble avslått på nytt av utmarksnemda i Verdal. Dette avslaget er påklaget. Prosjektet til HINT vurderes til å falle inn under 4 i Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort. Levanger viltnemd har i år, jfr regnskap 2007 allerede satt av som skal utbetales i år til ulike tilskudd. Det må derfor tas stilling til om viltnemda i utgangspunktet ønsker å dele ut mer av fondet til ulike tilskudd og om viltnemda ønsker å binde viltfondet til et så stort årlig beløp i 3 år. Det er allerede vedtatt flere større flerårige bevilgninger fra viltfondet. I tillegg kan det forventes ekstrautgifter i forbindelse med vedlikehold av viltoverganger på grunn av stor irregulær avgang. Søknaden er utenfor ordinær søknadsfrist. Søknaden er vurdert i samsvar med Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg. Søknaden avslås på bakgrunn i fondets økonomi, dvs at Viltnemda i Levanger allerede har bundet seg til flere større flerårige tilskudd til pågående prosjekter. Søknaden om midler fra kommunalt viltfond til rypetakseringsprosjekt fra HINT v/ Pål Moa er vurdert i samsvar med Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg. Søknaden avslås på bakgrunn i fondets økonomi, dvs at Viltnemda i Levanger allerede har bundet seg til flere større flerårige tilskudd til pågående prosjekter. Viltnemda vil samtidig oppfordre til å søke på nytt (frist: ) innenfor neste behandlingsrunde, slik at søknaden kan vurderes innen neste budsjettvurdering. Sak 32/07 Tilskudd til materiell, ryddeaksjon naturvernområder Ingen Innherred samkommune og Steinkjer kommune fikk en invitasjon (datert ) fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag om å delta i organisert søppelrydding ved Rinnleiret/ Ørin, Kaustmofjæra, Tynesfjæra, Falstadbukta, Lundleiret og Vellamelen. Dette er natureservat og fuglefredningsområder. Hensikten med aksjonen er at en skoleklasse skal for hver av natureservatene/fuglefredningsområdene få en sum penger ( kr) hvert år i tre år for å rydde herreløst søppel som de kan benytte til å spare til klassetur/leirskoletur. Prosjektet skal også være en læringsarena i forhold til natur, vern og biologisk mangfold. Prosjektet skal organiseres lokalt av kommunen. Prosjektet som fylkesmannen har i verksatt er egnet til å kombinere med et opplysningsarbeid om vilt. Det er derfor ønskelig at viltnemda tar stilling til om de ønsker å gi et tilskudd til de 5 av 10

6 skoleklassene som plukkes ut i fylkesmannens prosjekt ( søppelrydding i naturreservater ), slik at de også kan ta med vilt og viltstell i sitt undervisningsopplegg. Dette er da et tema som vil komme i tillegg til emner som søppelhåndtering, verneområder, artskunnskap etc. Undervisningsmateriell til 4 skoleklasser for å styrke deres kunnskap om vilt og viltstell regnes å falle inn under 4 i Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort. Levanger viltnemd har i år, jfr regnskap 2007, allerede satt av som skal utbetales i år til ulike tilskudd. Det må derfor tas stilling til om viltnemda i utgangspunktet ønsker å dele ut mer av pengene i fondet. Søknaden er utenfor ordinær søknadsfrist. I tillegg kan det forventes ekstrautgifter i forbindelse med vedlikehold av viltoverganger på grunn av stor irregulær avgang. Beløpet er likevel et lite engangsbeløp. Bevilgningen vil også treffe en aldersgruppe (barn og unge) som ikke er spesifikt representert i noen av tilskuddene med hensyn til kunnskapsutvikling om vilt. Det må likevel bemerkes at fokus for disse naturvernområdene er sjøfugl, ikke vilt som lever i området. Åpent for diskusjon. Søknaden om midler til undervisningsmateriell (vilt/viltstell) til skoleklassene i Levanger som skal delta på fylkesmannen søppelryddingsprosjekt er vurdert i samsvar med Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg. Søknaden avslås på bakgrunn i fondets økonomi, dvs at Viltnemda i Levanger allerede har bundet seg til flere større flerårige tilskudd til pågående prosjekter. Viltnemda vil samtidig oppfordre skoleklassene i Levanger som deltar i søppelryddingsprosjektet og som ønsker å innlemme vilt/viltforvaltning inn i prosjektet til å søke på nytt innenfor neste behandlingsrunde (søknadsfrist: ), slik at søknaden kan vurderes innen neste budsjettvurdering. Sak 33/07 Bestandsplan rådyr ( ), Halsan grunneierlag (rådyr vald nr 7) i Frol i Levanger kommune, v/ Erling Jacobsen. Bestandsplan rådyr ( ), Halsan grunneierlag (vald nr 7) Halsan grunneierlag (rådyr vald nr 7) v/erling Jacobsen har søkt om godkjenning av ny bestandsplan for rådyr for tidsrommet Valdet har et tellende areal ca 9281 daa. Valdet har benyttet mal for bestandsplan for rådyr som er utsendt av kommunen. Dette er en mal som er utarbeidet av fylkesmannen og utsendt til kommunene for bruk i bestandsplanarbeidet og viltforvaltningen. Krav som stilles til avskyting i planen, følger slik kommunen forstår det tidligere års praksis. 6 av 10

7 Valdet oppfyller de krav som stilles for minsteareal for rådyr til å kunne ha en bestandsplan (5000 daa), jfr 7, 1. ledd i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. Bestandsplanen er gjennomgått med kommunen og følger den mal (inkl krav) som kommunen ønsker at valdene skal benytte for rådyr. Det har blitt tildelt 30 dyr hvert år i forrige bestandsplanperiode ( ), fellingsantallet for hele perioden er 59 dyr. Fellingsprosenten i 2002 var 33 %, i %, %, i % og i %. Fellingsstatistikken for perioden er som følger: 44 % kalv 19 % geit 37 % bukk Den tidligere bestandsplanavtalen ( ) setter krav om: Minst 40 % kalv Maksimalt 15 % geit Maksimalt 35 % bukk Avskytingen av kalv er noe lav. Avskytingsavtalen er ikke overholdt. Kommunen forstår det slik at valdet praktiserer det slik at det tildeles og felles 1 kalv pr voksendyr, og at man ikke kan skyte flere voksendyr før man har felt kalven. Dette vurderes av kommunen som meget positivt. Bestandsplanen er det verktøyet kommunen og valdet i felleskap har i forvaltningsarbeidet for å påvirke avskytingen. De årlige tildelingene valdet gir, skal derfor gjenspeile justeringer valdet gjør i forhold til bestandsplanen. Det forventes derfor at valdet i større grad i neste planperiode ( ) vil følge sin egen bestandsplan. Den planlagte avskytingen i tidsrommet er slik kommunen forstår satt som tidligere år ( ). Bestandsplan for rådyr ( ) fra Halsan grunneierlag (vald nr 7) (v/ Odd Erling Jacobsen) er vurdert i henhold til 7 og 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. Bestandsplanen godkjennes. Bestandsplan for rådyr ( ) fra Halsan grunneierlag (vald nr 7) (v/ Odd Erling Jacobsen) er vurdert i henhold til 7 og 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. Bestandsplanen godkjennes. 7 av 10

8 Sak 34/07 Bestandsplan rådyr ( ), Skogn bygdeallmenning (vald nr 167), v/ Endre Alstad Bestandsplan rådyr ( ), Skogn bygdeallmenning (vald nr 167) Skogn bygdeallmenning (vald nr 167) v/endre Alstad har søkt om godkjenning av ny bestandsplan for rådyr for tidsrommet Valdet har et tellende areal ca daa. Valdet har benyttet mal for bestandsplan for rådyr som er utsendt av kommunen. Dette er en mal som er utarbeidet av fylkesmannen og utsendt til kommunene for bruk i bestandsplanarbeidet og viltforvaltningen. Krav som stilles til avskyting i planen, følger tidligere års praksis. Leder i viltnemda i Levanger er bror av kontaktperson for valdet og har erklært seg inhabil i saken. Valdet oppfyller de krav som stilles for minsteareal for rådyr til å kunne ha en bestandsplan (5000 daa), jfr 7, 1. ledd i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. Bestandsplanen er gjennomgått med kommunen og følger den mal (inkl krav) som kommunen ønsker at valdene skal benyttes for rådyr. Det har blitt tildelt 10 dyr hvert år i forrige bestandsplanperiode ( ), fellingsantallet for hele perioden er 10 dyr. Fellingsprosenten i 2002 var 0 %, i % (dvs 1 dyr), var den 30 % (dvs 3 dyr hvert år). Fellingsstatistikken for perioden er som følger: 20 % kalv 10 % geit 70 % bukk Den tidligere bestandsplanavtalen ( ) setter krav om: Minst 40 % kalv Maksimalt 15 % geit Maksimalt 35 % bukk Avskytingsavtalen er dermed ikke overholdt. Valdet er likevel i en litt spesiell situasjon fordi rådyrene trekker vekk fra valdet etter at bukkejakta er avsluttet. Det gjør det vanskelig å minstekravet i avskytinga i forhold til prosentandel av kje og geit. Avskytingen har så langt likevel representert et svært lavt jaktpress, som i liten grad har regulert stammen i området. Det er sannsynlig at den marginale rådyrbiotopen i større grad reguleres av snømengden samt predasjon fra gaupe og rev enn av jakt, slik som valdet selv bemerker. Bestandsplanen er likevel det verktøyet kommunen og valdet i felleskap har i forvaltningsarbeidet for å påvirke avskytingen. De årlige tildelingene valdet gir, skal derfor gjenspeile justeringer valdet gjør i forhold til bestandsplanen. Det forventes derfor at valdet i større grad i neste planperiode ( ) vil følge sin egen bestandsplan. 8 av 10

9 Den planlagte avskytingen i tidsrommet er slik kommunen forstår satt som tidligere år ( ). Bestandsplan for rådyr ( ) fra Skogn bygdeallmenning (vald nr 167) (v/ Endre Alstad) er vurdert i henhold til 7 og 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. Bestandsplanen godkjennes. Bestandsplan for rådyr ( ) fra Skogn bygdeallmenning (vald nr 167) (v/ Endre Alstad) er vurdert i henhold til 7 og 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. Bestandsplanen godkjennes. et forutsetter at kommunen får tilsendt bestandsplanen med de opprettinger som ble påpekt fra kommunen i mail innen Sak 35/07 Bestandsplan rådyr ( ) Nordbygda grunneierlag (vald nr 60), v/oddbjørn Svendgård Bestandsplan rådyr ( ), Nordbygda grunneierlag (rådyr vald nr 60) v/oddbjørn Svendgård Nordbygda grunneierlag (rådyr vald nr 60) v/oddbjørn Svendgård har søkt om godkjenning av ny bestandsplan for rådyr for tidsrommet Valdet har et tellende areal ca 8151 daa. Valdet har benyttet mal for bestandsplan for rådyr som er utsendt av kommunen. Dette er en mal som er utarbeidet av fylkesmannen og utsendt til kommunene for bruk i bestandsplanarbeidet og viltforvaltningen. Krav som stilles til avskyting i planen, følger tidligere års praksis. Valdet oppfyller de krav som stilles for minsteareal for rådyr til å kunne ha en bestandsplan (5000 daa), jfr 7, 1. ledd i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. Bestandsplanen er gjennomgått med kommunen og følger den mal (inkl krav) som kommunen ønsker at valdene skal benytte for rådyr. Det har blitt tildelt 95 dyr hvert år i forrige bestandsplanperiode ( ), fellingsantallet for hele perioden er 42 dyr. Fellingsprosenten i g 2003 var 30 %, 2004 og 2005 var den 9 av 10

10 45 %, mens den i 2006 var 60 %. Fellingsstatistikken for perioden er som følger: 31 % kalv 26 % geit 43 % bukk Den tidligere bestandsplanavtalen ( ) setter krav om: Minst 40 % kalv Maksimalt 15 % geit Maksimalt 35 % bukk Avskytingsavtalen er dermed ikke overholdt. Andelen produksjonsdyr som skytes er betydelig høyere enn avskytingsavtalen sier, mens andelen kalv er tilsvarende mindre. Avskytingen representert et betydelig jaktpress, som regulerer stammen i området. Fellingene er av en slik fordeling at de ikke representerer en forvaltning som fører til størst mulig produksjon i området, og er dermed i strid med planens egen målsetting. Bestandsplanen er det verktøyet kommunen og valdet i felleskap har i forvaltningsarbeidet for å påvirke avskytingen. De årlige tildelingene valdet gir, skal derfor gjenspeile justeringer valdet gjør i forhold til bestandsplanen. Det forventes derfor at valdet i større grad i neste planperiode ( ) vil følge sin egen bestandsplan. Kommunen viser for øvrig til punkt 12 i avtalen. Kommunen foreslår at hver tildeling til jaktfeltene krever at det tildeles og felles 1 kalv pr voksendyr, og at man ikke kan skyte flere voksendyr før man har felt kalven. Den planlagte størrelsen på avskytingen i tidsrommet er slik kommunen forstår satt som tidligere år ( ). Nordbygda grunneierlag (rådyr vald nr 60) (v/oddbjørn Svendgård) er vurdert i henhold til 7 og 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. Bestandsplanen godkjennes. Nordbygda grunneierlag (rådyr vald nr 60) (v/oddbjørn Svendgård) er vurdert i henhold til 7 og 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. Bestandsplanen godkjennes. Henrik Alstad Torbjørn Sirum Eva Brøndbo Robert Svarva Øystein Skei Elin Hjemaas Bård Olav Leangen Linn Aasnes 10 av 10

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Side 1 av 9 Forskrift om forvaltning av hjortevilt DATO: FOR-2012-02-10-134 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 4 s 565 IKRAFTTREDELSE: 2012-02-15 ENDRER: FOR-2002-03-22-314

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: 3 etg, Herredshuset, Verdal Dato: 12.06.2012 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær, arne.ramdal@innherred-samkommune.no, som sørger for innkalling

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

Det søkes med dette om godkjenning av "ØVRE KJOSEN"bestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa.

Det søkes med dette om godkjenning av ØVRE KJOSENbestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa. SINGUSDALSTORVALD, LENSEGRAV LI ELGVALD. Til Drangedal kommune, Viltforvaltningen Drangedal 14.06.2012. Gudbrandsvei 7, 3750 DRANGEDAL. SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLANOMRÅDE. Det søkes med dette

Detaljer

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012 Ny hjorteviltforskrift -En veileder til kommunene i Vest-Agder -vi jobber med natur Forord Den nye hjorteviltforskriften, «Forskrift om forvaltning

Detaljer

INNLEDNING... 2 STATUS...

INNLEDNING... 2 STATUS... INNLEDNING... 2 STATUS... 2 VALDETS YTTERGRENSER, AREAL OG MEDLEMMER... 2 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL OG DELMÅL... 3 PLAN FOR BESTANDSUTVIKLING OG AVSKYTNING... 4 Elg... 4 Hjort... 5 Rådyr... 5 BESLUTNINGSUNDERLAG,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Elgvaldets avgrensing og størrelse Elgvaldet består av følgende eiendommer med areal: Eiendom Kommune Gnr/bnr Tellende areal i daa. Takholtlia Nes 168/3 1.045,5 Baron

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2010 Møtetid:

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.09.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 04.03.13 Utvalg: Levanger formannskap Møtested: SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep (Staupslia 41, Levanger) Dato: 06.03.2013 Tid: 09:00 Befaring, se eget

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Charlotte Fætten Aakerhus MEDL

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Charlotte Fætten Aakerhus MEDL Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset Dato: 18.12.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Magnus Tiller

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR UTMARKSLAG

NORMALVEDTEKTER FOR UTMARKSLAG NORGES SKOGEIERFORBUND VHL/ N10102 / 02-210 Oslo, 2010-11-10 NORMALVEDTEKTER FOR UTMARKSLAG (Beregnet på utmarkslag som vesentlig forestår grunneiernes forvaltning og omsetning av jakt og fiskerettigheter)

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 09.04.2008 Tid: 13:00 Merk! Møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32 22 04 89 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Elg 2014-2016 Bestandsplanens avgrensninger og størrelse Bestandsplanen gjelder for Stangeskovene jaktvald, beliggende i kommunene Eidskog i Hedmark og Nes og Aurskog-Høland

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019 Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 05-09 Bilde tatt av Øystein Kanstad Målsettinger utarbeidet av: TIL RETTIGHETSHAVERE AV ELGJAKT Innhold: Målsetting for hjorteviltforvaltningen...

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg

INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg Eventuelt forfall meldes til Gry Løberg, telefon 32 22 0495 91 75 73 73 gry.loberg@lier.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

VEDTEKTER FOR DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT VEDTEKTER FOR DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT 1. DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT Dåfjord syd-vestre jaktfelt (nedenfor kalt laget) er et organisert fellesskap mellom grunneiere på gnr. 7 i Karlsøy kommune, dvs

Detaljer