MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/03 02/00540 SØKNAD OM PERMISJON FRA HANSNES SKOLE FOR Å DRA PÅ KLASSETUR ETTER MUNTLIG EKSAMEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/03 02/00540 SØKNAD OM PERMISJON FRA HANSNES SKOLE FOR Å DRA PÅ KLASSETUR ETTER MUNTLIG EKSAMEN"

Transkript

1 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Vannvåg barnehage : Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0011/03 03/00492 REFERATSAKER SAKSLISTE 0012/03 02/00540 SØKNAD OM PERMISJON FRA HANSNES SKOLE FOR Å DRA PÅ KLASSETUR ETTER MUNTLIG EKSAMEN 0013/03 03/00491 NY ADMINISTRASJONSORDNING FOR VANNVÅG SKOLE 0014/03 03/00489 ÅRSMELDING FOR SKOLENE KRITERIER 0015/03 03/00008 SKOLERUTA 2003/ /03 02/00420 ÅPNINGSTIDER I BARNEHAGENE I KARLSØY 0017/03 03/00490 VALG AV KOMMUNENS MEDLEMMER TIL BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG 0018/03 03/00050 TILSKUDD TIL RESTAURERING AV BRYGGE Hansnes, Linda Myrseth Leder

2 Sak 0011/03 REFERATSAKER Saksbehandler: Renate H. Nyman Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/ /03 Kultur- og oppvekstutvalget Referatsakene tas til orientering. Saksutredning: Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: 1. 03/ DS 0011/03 KUOP/OPL/OO UTTELSELSE TIL SØKNAD OM FRADELING AV 2 FRITIDSTOMTER FRA EIENDOMMEN GBNR. 6/10, GRUNNFJORD 2. 03/ DS 0012/03 KUOP/OPL/OO UTTALELSE TIL SØKNAD OM FRADELING AV FRITIDSTOMT FRA EIENDOMMEN GBNR. 1/ , TORSVÅG 3. 02/ DS 0013/03 KUOP/OPL/RHN A1 eget ÅPNINGSTIDER I BARNEHAGENE I KARLSØY 4. 03/ DS 0014/03 KUOP/OPL/OO UTTALELSE TIL SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER FRA EIENDOMMEN GBNR. 36/27, FUTGÅRD V/NORDEIDET 5. 03/ DS 0015/03 KUOP/OPL/OO UTTALELSE TIL SØKNAD OM FRADELING AV 1 BOLIGTOMT FRA EIENDOMMEN GBNR. 3/54, HAMRE PÅ VANNØYA Side 2 av 2

3 Sak 0011/ / DS 0016/03 KUOP/OPL/OO UTTALELSE TIL BRUKSENDRING FRA DRIFTSBYGNING TIL HYTTE GBNR. 15/36, REBBENES 7. 03/ DS 0017/03 KUOP/OPL/OO UTTALSESE TIL SØKNAD OM FRADEL ING AV 1 FRITIDSTOMT FRA EIENDOMMEN GBNR. 6/32, GRUNNFJORD 8. 03/ DS 0018/03 KUOP/OPL/OO UTTALELSE TIL SØKNAD OM FRADLEING AV 2 BOLIGTOMTER FRA EIENDOMMEN GBNR. 42/1, HESSFJORD 9. 03/ DS 0019/03 KUOP/OPL/OO UTTALELSE TIL SØKNAD OM FRADELING AV 2 FRITIDSTOMTER FRA EIENDOMMEN GBNR. 45/1, SKATTØRA, HANSNES / DS 0020/03 KUOP/OPL/OO UTTALELSE TIL SØKNAD OM FRADELING AV 1 BOLIGTOMT FRA EIENDOMMEN GBNR. 54/5, VANNØYA / DS 0021/03 KUOP/OPL/OO UTTALELSE TIL SØKNAD OM FRADELING AV 1 FRITIDSTOMT FRA EIENDOMMEN GBNR. 43/13, HANSNES 12. Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Vannvåg skole. Møte holdt Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Vannareid skole. Møte holdt Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Hansnes skole. Møte holdt Særutskrift fra møte i samarbeidsutvalget ved Hansnes skole holdt , sak 06/ Brev fra kulturkonsulenten datert til lag og organisasjoner i Karlsøy kommune kulturmidler 2003 med søknadsfrist / DS 0022/03 KUOP/OPL/OO UTTALELSE TIL BRUKSENDRING FRA SKOLE TIL GRENDEHUS MED OVERNATTING SKOGSFJORDVATN SKOLE, GBNR. 13/32 OG 33 Side 3 av 3

4 Sak 0011/ / DS 0023/03 KUOP/OPL/OO UTTALELSE TIL SØKNAD OM OM FRADELING RUNDT EKSIST. BYGNINGER FRA EIENDOMMEN GBNR. 35/2, SØREIDET / DS 0024/03 KUOP/OPL/OO UTTALELSE TIL OPPFØRING AV NAUST GBNR. 36/15, STAKKVIK 20. Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Stakkvik skole. Møte holdt Side 4 av 4

5 Sak 0012/03 SØKNAD OM PERMISJON FRA HANSNES SKOLE FOR Å DRA PÅ KLASSETUR ETTER MUNTLIG EKSAMEN Saksbehandler: Harald Myreng Arkiv: B57 Arkivsaksnr.: 02/ /02 Kultur- og oppvekstutvalget /03 Kultur- og oppvekstutvalget Søknaden innvilges under forutsetning av at opplegget for turen godkjennes av rektor.. Turen er ikke pålagt. Det blir derfor ikke utbetalt overtid for medfølgende lærer. Saksutredning: Foreldrerepresentant Inger Lindrupsen søker om tillatelse for 10.klasse til å reise på klassetur til København etter endt muntlig eksamen. Klassen har samlet inn penger til denne turen over lang tid. Dette for at alle elevene skal ha mulighet for å kunne være med på turen. 24 av 25 elever skal være med på turen. Som reiseledere skal fire foreldre og en lærer være med. Kommunen har tegnet ulykkesforsikring. Denne forsikringen gjelder for turer som er en del av skolens planer. Forsikringssummen pr elever er 5G ( ca. kr ) Siden turen er en del av skolens planer er det naturlig at rektor ser på opplegget før endelig godkjenning gis. Vedlegg: 1. Søknad fra 10.klasse ved Hansnes skole, datert Regler for klassetur ved Hansnes skole Side 5 av 5

6 Sak 0013/03 NY ADMINISTRASJONSORDNING FOR VANNVÅG SKOLE Saksbehandler: Harald Myreng Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Kultur- og oppvekstutvalget Søknaden fra samarbeidsutvalget ved Vannvåg skole om ny administrasjonsordning ved skolen kan ikke innvilges fra KO ser positivt på forslaget om teamledere og anbefaler at lønnsmidler til teamledere blir vurdert i forbindelse med de kommende preliminære forhandlinger. Saksutredning: Kommunestyret gjorde slik vedtak i budsjettmøte i sak 06 / 03 pkt. 27 Notat fra samarbeidsutvalget Vannvåg skole sendes over til kultur- og opplæringsutvalget til vurdering I dag består administrasjonen ved Vannvåg skole av rektor og undervisningsinspektør. Administrasjonsressursen ligger mellom %. Etter opplæringslovens ledd skal hver skole ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse. Som faglig, pedagogisk og administrativ leder på hver skole skal det tilsettes en rektor. Dette medfører at det i prinsippet ikke er nødvendig å ha en undervisningsinspektør ved skolen. Som et ledd i kommunens behandling av budsjett for 2003 foreslo formannskapet i første omgang å nedlegge inspektørstillingene ved skolene på Vannøya. Senere i prosessen foreslo formannskapet at inspektørene likevel skulle beholdes. Samarbeidsutvalget ved Vannvåg skole ønsker at det fra høsten 2003 blir innført en prøveordning som innebærer at skolen ikke har inspektør. Til erstatning for inspektørstillinga skal det tilsettes teamledere på hvert av alderstrinnene. Disse teamlederne skal være en støtte for rektor. Rektor kan da delegere pedagogiske oppgaver til dem. Lønnsmidler som frigjøres ved at undervisningsinspektørstillinga frigjøres skal brukes til å lønne teamlederne. Vurdering: Da samarbeidsutvalget foreslo en ny administrasjonsordning var situasjonen ved skolen slik: Side 6 av 6

7 Sak 0013/03 1. Rektor var fast ansatt fra ( rektor har permisjon for skoleåret 2002/2003). 2. U-inspektør tilsatt i vikariat for 2002/2003 ( vikariat for rektor som var innvilget permisjon for 2002/2003.) Dagens situasjon: Rektor har sagt opp stillinga. Dette medfører at hun går tilbake til inspektørstillinga. I hovedtariffavtalen for staten står det i fellesbestemmelsenes 10 Lønn ved overgang til annen stilling pkt 1 følgende: En arbeidstaker som på grunn av omorganisering til lavere lønnet stilling i virksomheten, beholder sin tidligere stillings lønn på overgangstidspunktet som en personlig ordning. Det gjelder i de tilfeller der både arbeidsoppgaver og arbeidstaker som følge av omorganiseringen overføres til annen virksomhet. Av dette følger det ikke blir noen lønnsmidler frigjort for 2003/2004 som kan bruks til teamledere. Forslaget fra samarbeidsutvalget er interessant, men kan ikke gjennomføres for kommende skoleår. Kultur- og oppvekstsjefen vil foreslå i de kommende preliminære forhandlinger at det avsettes midler til teamledere slik at en kan få gjennomført forslaget fra Vannvåg skole. Vedlegg: Udatert brev fra samarbeidsutvalget ved Vannvåg skole vedr. ny administrasjonsordning for skolene. Side 7 av 7

8 Sak 0014/03 ÅRSMELDING FOR SKOLENE KRITERIER Saksbehandler: Harald Myreng Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Kultur- og oppvekstutvalget BAKGRUNN: I dag står skolene fritt i å utforme sine årsmeldinger. Tidligere var det utarbeidet en mal for årsmeldinger. Det ble også gitt mulighet for beskrive tema som rektor mente var viktig å videreformidle. I forbindelse med årsmeldinga som ble behandlet i siste møte i KO fremkom det et ønske om å drøfte hvilke tema/punkter som skal være med i årsmeldingene. Side 8 av 8

9 Sak 0015/03 SKOLERUTA 2003/2004 Saksbehandler: Else Sørensen Arkiv: B06 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Kultur- og oppvekstutvalget Kultur- og oppvekstsjefens forslag til skolerute for skoleåret 2003/2004 bifalles. 2. Kultur- og oppvekstsjefen gis fullmakt i spesielle tilfeller å godkjenne avvik fra vedtatt skolerute etter: a. begrunnet søknad fra samarbeidsutvalget eller b. for å endre kursdager hvis det er nødvendig 3. Evt. avvik fra vedtatt skolerute må samordnes med de øvrige skoler i ungdomsskolekretsen og ikke medføre økte skyssutgifter. Kultur- og oppvekstsjefens forslag til skolerute er i grove trekk samordnet med skoleruta for Tromsø kommune og videregående skole i Troms. Forslag til skolerute for 2003/2004 har vært ute på høring fra til Det er kommet inn 3 høringsuttalelser: 1. Hansnes skole, Samarbeidsutvalget. SU har ingen merknader til framlagt forslag 2. Vannareid skole. Samarbeidsutvalget Mange av fridagene er lagt til fredager. Det hadde vært en fordel om disse dagene ble fordelt på mandager og fredager. Ellers godkjennes skoleruta. 3. Stakkvik skole. Samarbeidsutvalget. SU støtter klubben sitt ønske om 2 kursdager i oktober/november dersom det blir kurs for lærerne. Ellers er forslaget til skolerute greit I Kultur- og oppvekstsjefens forslag til skolerute er det innbakt følgende justeringer, som følge av innkomne høringsuttalelser samt fastsetting av 2 sammenhengende kursdager for lærerne: - 2 sammenhengende kursdager for lærerne blir torsdag 16.oktober og fredag 17. oktober - Fridag/planlegging endres fra fredag 15.november til mandag 17.november - Planleggingsdag/fridag i februar går ut Side 9 av 9

10 Sak 0015/03 Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Kultur- og oppvekstsjefens forslag til skolerute for 2003/2004 Side 10 av 10

11 Sak 0016/03 ÅPNINGSTIDER I BARNEHAGENE I KARLSØY Saksbehandler: Harald Myreng Arkiv: A1 Arkivsaksnr.: 02/ /03 Kultur- og oppvekstutvalget / Kultur- og oppvekstutvalget 0016/03 Kultur- og oppvekstutvalget Det delegeres til kultur- og oppvekstsjefen å utvide åpningstidene i barnehagene med 15 min pr. dag dersom det er nødvendig for at foreldrene skal kunne arbeide normal tid på sine arbeidsplasser i barnehagens nærområder. Saksutredning: KO behandlet den søknad fra foreldregruppa i Vannvåg barnehage om utvidet åpningstid. KO avslo søknaden. Foreldregruppa søker på ny om utvidet åpningstid med en halv time pr. dag, slik at barnehagen åpner 15 min. tidligere og stenger 15 min. senere enn i dag. Etter vedtektene skal barnehagen ha en åpningstid på 8 timer 45min. pr. dag. Foreldregruppa oppgir to grunner for at åpningstiden må utvides: 1. Åpningstidene passer ikke for foreldre som har sitt arbeid på stedets hjørnesteinsbedrifter. 2. Foreldre som kommer med ferga fra Hansnes kl 1445 når ikke å hente sin barn innenfor nåværende åpningstider. Vurdering: Å utvide åpningstiden med 30 min pr. dag vil år årsbasis koste ca. kr 17500,00. Det er ikke budsjett med midler til utvidet åpningstid. Dagens åpningstid er ikke tilpasset for de som har sitt arbeid i på A/S Vannas bedrifter i Kristoffervalen. Barnehagene bør ha en åpningstid som er slik at foreldre kan komme seg til arbeidsplassen på hjemstedet og hente barna innen for barnehagens åpningstider. For de som har arbeidsplassen sin i Kr.valen er dette ikke mulig. Det er ønskelig at barnehagen kunne være lengre åpen om ettermiddagen slik at de foreldre som kommer med ferga fra Hansnes kl 1445 også kunne hente sine barn til rett tid. Likevel vil dette gjelde enkelte dager i uken/måneden. Sannsynligvis vil dette kunne løses ved å avtale med de ansatte i barnehagen eller samarbeid med venner/naboer. Side 11 av 11

12 Sak 0016/03 Vedlegg: Søknad fra foreldregruppa i Vannvåg barnehage om utvidet åpningstid, datert Side 12 av 12

13 Sak 0017/03 VALG AV KOMMUNENS MEDLEMMER TIL BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG Saksbehandler: Harald Myreng Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Kultur- og oppvekstutvalget Bakgrunn: I K-sak 69/01 ble Laila Lockertsen innvilget fritak fra sine politiske verv. Laila Lockertsen er medlem ar samarbeidsutvalget i Vannareid barnehage. Av vedtektene for barnehagene står det i 4 SAMAREBIDSUTVALG : a) Det skal velges samarbeidsutvalg (SU) for hver barnehage. SU skal ha følgende sammensetning: 1 representant valgt av de ansatte 1 valgt av foreldrerådet 1 valgt av kultur - og oppvekstutvalget b) Representanten for foreldre og de ansatte velges for ett år om gangen. Representanten oppnevnt av kommunen følger den kommunale valgperiode. KO må velge kommunens representant til SU i Vannareid for resten av valgperioden Vurdering: Vedlegg: Side 13 av 13

14 Sak 0018/03 TILSKUDD TIL RESTAURERING AV BRYGGE Saksbehandler: Oddbjørn Ovesen Arkiv: C55 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Kultur- og oppvekstutvalget Søknaden om tilskudd kan ikke imøtekommes. Saksutredning: Torunn og Bent Gabrielsen har kjøpt Solberg-eiendommen på Lanesøyra, Vannøya. På eiendommen var det også ei gammel brygge som anslås å være bygd på tallet. Her var det butikk, post, lokalbåtanløp og et naturlig samlingssted for lokalbefolkningen. Det planlegges nå å restaurere kai og brygge og innrede museum i et av rommene. Det er beregnet ei kostnadsramme på kr Vurdering: Kultur- og oppvekstetaten disponerer ikke over budsjettposter som kan monne til omsøkte tiltak. På budsjettposten kulturvern er det kun avsatt kr Tidligere år har Burøysund Bygdemuseum og Karlsøy og Helgøy historielag ( Hessfjord ) fått tildelt dette beløpet av KO. Bevaringstanken og ideene til søkerne vil kultur- og oppvekstutvalget gjerne slutte seg til. Se ellers svarbrev til søkerne datert Vedlegg: Søknad på tilskudd til restaurering av brygge. Svarbrev til søkerne datert Side 14 av 14

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/03 03/00641 SØKNAD OM FINANSIERING AV NÆRMILJØANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/03 03/00641 SØKNAD OM FINANSIERING AV NÆRMILJØANLEGG Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Vannareid, nærmere beskjed på hvilket sted vil det bli gitt beskjed om senere. Møtedato: 17.06.2003 Tid: kl. 10.00 Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 10.03.2004 Tid: 11.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING MØTET STARTER MED LUNSJ I VINTERHAGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 22.02.2005 kl. 10.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 24.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 6/24/2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/361 KLAGE PÅ FJERNING AV NATTEVAKT VED AVLASTNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/361 KLAGE PÅ FJERNING AV NATTEVAKT VED AVLASTNING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom Møtedato: 29.05.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 02.05.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer