Torsken kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsken kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 50/10 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referat saker RS 23/10 Orienteringssaker fra virksomhetene i Torsken kommune 2007/86 RS 24/10 21/4 - Egenerklæring 2010/169 RS 25/10 VEDR. ORDNING MED FELLES SKOGBRUKSSJEF 2007/585 RS 26/10 T-TK-6 T-TK-14 T-N-4 T-N-13 Eidsfjord sjøfarm as : Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø 2007/519 RS 27/10 29/117 - Egenerklæring om konesejonsfrihet 2010/166 RS 28/10 24/31- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 29/10 KOMMUNESTYREVALG OG FYLKESTINGSVALG FASTSETTING AV VALGDAG 2010/ /172 RS 30/10 29/117 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2010/166 PS 51/10 Politiske saker PS 52/10 22/165 - Klagebehandling - Tilbygg bolig + altan 2008/385 PS 53/10 Søknad om støtte til Redd Barnas arbeid for å bekjempe vold mot barn i Norge 2009/382 PS 54/10 Delegasjonsreglement 2008/138 PS 55/10 Reglement for finansforvaltning 2010/220 PS 56/10 PS 57/10 Endring av retningslinjer for beregning av rammetimetall i grunnskolen Søknad om midler til prosjekt finansieringsmodell fellesgoder/infrastruktur naturbasert turisme 2008/ /382 PS 58/10 24/239 - Overdragelse fiskeservicekai i Torsken 2010/209 PS 59/10 PS 60/10 ICA-Sparmat - Søknad om handel med pyroteknisk vare 2010 Torsken Kolonial DA - Søknad om handel med pyroteknisk vare 2007/ /80 PS 61/10 Sponsorbrev fra 10. klasse v/ Gryllefjord skole 2009/382 PS 62/10 Gavepremiesøknad 2009/382 PS 63/10 Søknad om vegstengning v/ausa 2010/159 PS 64/10 PS 65/10 Søknad om kommunale kulturmidler 2010, NFU Senja Lokallag Søknad om kommunale kulturmidler 2010 fra Diabetesforbundet Lenvik og Senja 2009/ /382

3 PS 66/10 Forskrift om skolerute for 2010/ /217 PS 67/10 Søknad om elgvald på gnr. 18 i Ballesvik, Torsken kommune 2007/244 PS 68/10 Søknad om festivalstøtte til Senjafestivalen 2009/382 PS 69/10 36/6 - Søknad om fradeling av tilleggsareal til hytte 2010/147 PS 70/10 Tilskudd/økonomisk støtte- 2010, Gryllefjord bygdelag 2009/382 PS 71/10 26/1 - Svar på søknad om tillatelse til enkle tiltak - Oppføring av hytte PS 72/10 PS 73/10 Søknad om sponsormidler i forbindelse med Ken Hensley konsert i Gryllefjord Driftstislkudd fra kommunen veiledningsenteret for pårørende til rusmiddelavhengige i Nord- Norge. 2007/ / /359 PS 74/10 22/19- Kommunale avgifter - Lekkasje fra sisterne 2009/122 PS 75/10 34/105- Søknad om boligtomt 2009/213 PS 76/10 Torsken vannverk - Sikring av vanntilførsel fra Svartvatnet 2007/521 PS 50/10 Referat saker RS 23/10 Orienteringssaker fra virksomhetene i Torsken kommune RS 24/10 21/4 - Egenerklæring RS 25/10 VEDR. ORDNING MED FELLES SKOGBRUKSSJEF RS 26/10 T-TK-6 T-TK-14 T-N-4 T-N-13 Eidsfjord sjøfarm as : Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø RS 27/10 29/117 - Egenerklæring om konesejonsfrihet RS 28/10 24/31- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 29/10 29/117 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet PS 51/10 Politiske saker

4 Torsken kommune Arkiv: 22/165 Arkivsaksnr: 2008/ Arne Alver Formannskapet i Torsken 52/ /165 - Klagebehandling - Tilbygg bolig + altan Klagen Avvises Tillatelsen til tiltak som opprinnelig gitt i sak 40/10 opprettholdes. Ordføreren har ikke tegnet byggtegningene. Ordføreren ansees ikke å være inhabil. Det er gitt tillatelse til tiltak i sak 2008/385 for oppføring av tilbygg til bolig og altan. Dette tiltaket er påklaget av nabo fordi det ble ført opp i strid med byggetillatelsen. Klagen fra nabo gjaldt den del av tiltaket det ikke var søkt om tillatelse til. Denne klagen ble tatt til følge og tiltakshaver søkte derfor på nytt om byggetillatelse for den delen av tiltaket som er i strid med byggetillatelsen. Den nye søknaden gjaldt dør og vindu samt terrasse i fasaden mot syd. Søknaden ble behandlet av planutvalget den i sak 40/10 og tillatelse til tiltaket ble gitt. Denne søknaden ble påklaget av nabo før tillatelse til tiltak ble gitt i forbindelse med nabovarsel. Klagen ble avvist og tillatelse gitt. Det er denne tillatelsen som nå påklages på nytt. Vurdering Klagen opprettholdes som tidligere men med spørsmål vedrørende habiliteten til ordføreren som har tegnet byggtegningene. Det ble gjort en vurdering av byggesaken med tilhørende klage i sak 40/10 der tillatelse til tiltak ble gitt. Det er ingen nye bygningsmessige tiltak det klages på men det klages på ordførerens habilitet. Ordføreren tegnet det opprinnelige tiltaket der alle naboene har gitt sitt samtykke til

5 tiltaket. Byggtegningene ble tegnet lenge før Flakstad ble valgt til ordfører. Etter dette har ikke ordføreren medvirket på noe vis verken ved tegninger eller gjennomføring. Vedlegg til klagebehandlingen er opprinnelig søknad med tilhørende dokument og ny søknad med tilhørende klage. 1. Søknad om tillatelse til tiltak udatert mottatt opprinnelig , utsatt og innlevert på nytt med vedlegg. (gjenpart av nabovarsel med kvittering, opplysning om tiltakets ytre ramme, søknad om ansvarsrett kontrollplan og byggtegninger mottatt ) 2. Svar på tillatelse til tiltak. Byggetillatelse datert Skriv til tiltakshaver vedrørende oppføring i strid med byggetillatelse datert Skriv vedrørende byggevirksomhet fra Bjørnar Sørensen og Siv A. Nygård datert E-post datert i forbindelse befaring. 6. Befaringsrapport datert Skriv vedrørende mottatt befaringsrapport datert fra Bjørnar Sørensen, ikke underskrevet. Ny søknad om tillatelse til tiltak 8. Skriv gjeldende nytt nabovarsel datert fra Siv A Nygård og Bjørnar Sørensen 9. Skriv fra Fylkesmannen vedrørende byggesak på gnr 22 bnr 165 datert Ny søknad om tillatelse til tiltak datert gjeldende vinduer og dør samt terrasse i fasade mot syd med vedlegg. (gjenpart av nabovarsel med kvittering, byggtegninger og situasjonsplan mottatt Vedrørende byggesaksklage av og fra Bjørnar og Siv Sørensen med vedlegg (Gjelder nytt nabovarsel og kopi av nabovarsel) Dato: Skriv fra Torsken kommune til nabo med vedtak i byggesak sak 40/10 datert , byggetillatelsen. 13. Skriv vedrørende byggevirksomheten på gng 22 bnr 165 fra Bjørnar Sørensen. Dato: Skriv fra nabo med klage på vedtak i byggesak 40/10, vedlegg nabovarsel. Dato

6 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/ Lena Hansson Formannskapet i Torsken 53/ Søknad om støtte til Redd Barnas arbeid for å bekjempe vold mot barn i Norge Med bakgrunn i Torsken kommunes økonomiske situasjon avslås søknaden om midler fra Redd Barna. Redd Barna arbeider med å bekjempe alle former for vold mot barn. De har igangsatt kampanje Vennligst forstyrr som vil avsluttes i juni 2010, arbeidet vil forstette og de har fokus på å påvirke kunnskapsdepartementet til å gjøre temaet voldsutsatte barn til en del av høyskoleutdanningen for lærere, førskolelærere, sosionomer etc. På bakgrunn av dette søker Redd Barna om midler fra Torsken kommune, det søkes ikke om noe spesifikt beløp. Vurdering Arbeidet som Redd Barna har fokus på, er et viktig arbeid, det er mange ideelle organisasjoner som gjør en viktig samfunnsarbeid og har fokus på de svake grupper i samfunnet. Slik som Torsken kommunes økonomiske situasjon er kan ikke saksbehandler anbefale at søknad om midler innvilges.

7 Torsken kommune Arkiv: 044 Arkivsaksnr: 2008/138-4 Lena Hansson Formannskapet i Torsken 54/ Delegasjonsreglement Kommunestyret vedtar forslag til revidert delegasjonsreglement for Torsken kommune Denne saken behandles etter delegasjonsreglementets bestemmelse i 5 nr. 1 om at dersom det skjer prinsipielle endringer av lov eller forskrifter eller at myndighet i forhold til vedkommende lov eller forskrift ikke er avklart i dette reglementet, skal kommunestyret forelegges saken til behandling og avgjørelse. Gjeldende delegasjonsreglement ble vedtatt i kommunestyret den i sak 89/04, justert siste gang av kommunestyret den i sak 62/06. Vurdering På grunn av en rekke lovendringer både i kommuneloven og i særlovgivningen siden sist at delegasjonsreglementet ble revidert, er det helt nødvendig å gjennomgå delegasjonsreglementet på nytt. Foruten foreslåtte endringer som skyldes endringer i lovgivningen, er det også foreslått tilføyelser som angår nærmere presiseringer for når det kan oppstå inhabilitet samt hvordan kommunen kan opptre som underinstans i klagesaker når det er gjort enkeltvedtak. For øvrig er delegasjonsreglementet bygd opp på samme måte som tidligere der grunnlaget for all myndighet

8 som kommunen skal utøve er, så fremt ikke annet er sagt i lov eller i medhold av lov, all myndighet lagt til kommunestyret. Det har vært et gjennomgående trekk at kommunene både i praksis og gjennom lovformuleringer er stilt mer fritt i hvordan man organiserer seg og hvordan man fordeler myndighet. Det er upraktisk at kommunestyret skal fatte alle beslutninger. Delegasjonsreglementet fastsetter hvem som opptrer på vegne av kommunen når det skal fattes beslutninger. Delegasjonsreglementet presiserer likevel de saker som ikke delegeres fra kommunestyret, både de som kommunestyret selv skal behandle etter lovgivningen og de saker som kommunestyret kan delegere, men som man likevel ønsker å behandle selv. Saken skal endelig behandles av kommunestyret. Formannskapet gis anledning til å uttale seg. Det vises til vedlagt forslag til revidert delegasjonsreglement.

9 Torsken kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2010/220-1 Dan Lorentzen Formannskapet i Torsken 55/ Reglement for finansforvaltning Uten innstilling I forbindelse med den såkalte Terra-saken varslet departementet en gjennomgang av alt relevant regelverk som legger føringer for kommunenes finansforvaltning. Departementet sendte i fjor høst ut et utkast til ny forskrift om kommunenes finansforvaltning på høring. Nå foreligger altså den nye forskriften (vedlagt). Forskriften regulerer kommunenes og fylkeskommunenes plassering av ledig likviditet og forvaltning av gjeldsporteføljen. Dette er penger som kommunene og fylkeskommunene forvalter på vegne av fellesskapet. I dette ligger det et stort ansvar for å forvalte midlene ut fra hensynet til gode og stabile velferdstjenester. Kommunaldepartementet ønsker lokalpolitikere som er seg bevisst det ansvaret de har for å forvalte midlene på en god måte. Innstrammingene som er gjort med den nye forskriften, skal bidra til dette. En av endringene er at kommunene og fylkeskommunene skal utarbeide og vedta sitt eget finansreglement minst én gang i hver kommunestyre- eller fylkestingsperiode. Den nye forskriften presiserer at kommunenes finansforvaltning må samsvare med egen kunnskap på

10 feltet. Kravene til rapportering til kommunestyret og fylkestinget er styrket, og forskriften presiserer ansvarsdelingen mellom lokalpolitikerne og administrasjonen og kravet til risikovurderinger og risikohåndtering. Forskriften trer i kraft 1. juli 2010 og finansreglementet skal innen den dato være vedtatt av kommunestyret. Det er også et krav om at forslag til nytt finansreglement skal være gjennomgått av en uavhengig part med godkjent kompetanse. Rådmannen har valgt kommunens revisor, KomRev NORD, som uavhengig part. Vurdering Forslag til finansreglement, slik det foreligger vedlagt, vil ha relativt stor innvirkning i kommunens finansforvaltning og det er derfor viktig at det settes av tid til gjennomgang og diskusjon om innholdet. Saken legges frem uten innstilling fra rådmannen. Vedlegg til saken: - Finansforskriften - Forslag til finansreglement for Torsken kommune - Uttalelse fra KomRev NORD IKS

11 Torsken kommune Arkiv: B14 Arkivsaksnr: 2008/77-10 Hans Fritjof Høydahl Formannskapet i Torsken 56/ Endring av retningslinjer for beregning av rammetimetall i grunnskolen 1. Kommunestyret endrer retningslinjene for organisering av elevene og beregning av årstimetallet som følger: I 1 tilføyes følgende for å etterkomme når departementet følger opp endringer av fagog timefordelingen: Rådmannen kan justere beregningsreglene når departementet melder endringer i fag- og timefordelingen. I 3 endres teksten ved at siste setning tas ut. I 4 gjøres en endring i 2. avsnitt slik at det formuleres ( ) årsgruppetrinnene 1-4 (702,5/ 855), 5-7 (808/855) og 8-10 (940/855 med kompensasjon for utdanningsvalg og språklig fordypning) ( ) I 5 endres følgende linje: Tilpasningsfaktor: 3,3 2,7 2,1 1,6 1,2 0,9 pr. elev For øvrig byttes begrepet rammetimetall ut med årstimetall. 2. Retningslinjene blir dermed som følger: 1. Disse retningslinjene og senere endringer vedtas av kommunestyret selv. Rådmannen kan justere beregningsreglene når departementet melder endringer i fag- og timefordelingen.

12 2. Formålet med retningslinjene er å sikre den enkelte skole forutsigbare og tilstrekkelige ressurser innenfor rammen av lokal handlefrihet og å ivareta elevenes behov i forhold til tilpasset opplæring, jf. for øvrig opplæringslovens 8-2. Innenfor den ressursramme som fastsettes for den enkelte skole gjennom retningslinjene, kan skolen selv organisere elevene på en pedagogisk forsvarlig måte, herunder å utnytte fortrinnene med prinsippet om fådeltskole. Elevene/foreldrene kan gjennom skolens organer kreve informasjon og drøftinger om hva som kan oppfattes som pedagogisk forsvarlig organisering. 3. Skolene skal legge til rette for tilpasset opplæring, jfr. opplæringslovens 1-3 i henhold til gjeldende forskrifter, læreplaner og de føringer kommunen som skoleeier etter samråd med skolene nedfeller i overordnede planer for skolens innhold, herunder bruk av informasjonsteknologi i opplæringen. 4. Beregning av årstimetallet skjer ved å ta utgangspunkt i fådeltskole-prinsippet og at det samtidig skal være sammelignbart med en fulldelt skole. Med 10 elever eller mindre på to årsgruppetrinn beregnes dette som et årsgruppetrinn. Årstimetallet skal være summen av beregnet timetall ut fra antall elever med en avtrappende tilpasningssfaktor ved stigende elevtall, justert i forhold til ukentlig timetall for henholdvis årstrinnene 1-4 (702,5/855), 5-7 (808/855) og 8-10 (940/855 med kompensasjon for utdanningsvalg og språklig fordypning). Det legges likevel til grunn en nedre grense for gruppetrinnets årstimetall tilsvarende det fastsatte uketimetall med tillegg av 2 timer pr. årstrinn med elever justert for gruppetrinnets fastsatte uketimer, evt. at en justering kan foretas etter skjønn. Utenom årstimetallet kommer ressurser til spesialundervisning etter enkeltvedtak med konvertering, til fremmedspråklige elever med konvertering etter gjeldende regler, samt til andre funksjoner etter sentrale og lokale avtaler og vedtak av kommunen som skoleeier. I tillegg kommer ressurs for vikartjeneste som fastsettes av og fordeles av kommunen som skoleeier. 5. Årstimetallet beregnes ved hjelp av følgende forholdstall: Tilpasningsfaktor: 3,3 2,7 2,1 1,6 1,2 0,9 pr. elev Årstrinngruppen 1-4: antall elever Årstrinngruppen 5-7: antall elever Årstrinngruppen 8-10: antall elever I tillegg justeres årstrinngruppen opp med 2 uketimer pr. årstrinn med elever, justert for årstrinnsgruppens uketimetall, jf. 4, 2. ledd. 6. Skolens beslutning om anvendelse av ressursramme og organisering av elevene, kan av en eller flere av elevene påklages. Kommunens klagenemnd er klageinstans, jf. forvaltnings-lovens 28, 2. ledd. 7. Endrede retningslinjer trer i kraft fra og med skoleåret 2010/2011.

13 Bakgrunnen for saken er rundskriv nr. F og henvendelser fra fylkesmannen (skriftlig tilsyn) om ressursbruk ved skolene i Torsken. Kommunens beregningsmodell ble organisert som en kommunal forskrift i 2003 etter forsøkparagrafen (oppll 1-4), og ble i 2005 omdøpt til retningslinjer. Denne saken behandles etter de nevnte retningslinjer 1 ettersom man har reist spørsmål om behov for endring av beregningsmåten ettersom justeringen som kommunestyret foretok seg i 2007 kan være i strid med Stortingets forutsetninger. Det framgår både av retningslinjene og av delegasjonsreglementet at kommunestyret selv skal behandle evt. endringer av retningslinjene. Samlet årstimetall skal likevel behandles av formannskapet. Av F framgår følgende henvisning til Stortingets behandling av ressursbruk i skolen da klassedelingsreglene ble fjernet fra opplæringsloven: Stortinget ber regjeringen gjennom tilsynsordningen påse at oppheving av delingstallet ikke blir brukt som sparetiltak. Klassedelingstallet skal ligge til grunn som minstenivå for ressurstildeling også etter at bestemmelsen av klassedeling er opphevet. Kommunestyret vedtok i 2007 endringer i retningslinjene. Virkningen for etterfølgende skoleår var en reduksjon av årstimetallet på ca 14 %. Reduksjon kom som følge av grep kommunen iverksatte ut fra kommunens økonomiske situasjon. Da retningslinjene har karakter av å være kommunal forskrift, har disse vært sendt ut til berørte på høring. Oppvekstsentrene har. Uttalelse fra organisasjonene legges fram i møtet. Vurdering Skoleledelsen har drøftet saken og kommet fram til at kommunen ikke har oppfylt de i rundskriv nr. F nevnte forutsetninger. Retningslinjene før endringene i 2007 var sammenlignbar med de tidligere klassedelings-reglene og beregningsreglene i rundskriv F-3-85 for grupper på hovedtrinn med færre enn 12 elever samt udelte skoler med 13 elever pr. årstrinn. Mellom disse ytterpunktene er forskjellen mellom de to nevnte modellene at Torsken-modellen har en jevn men avtakende opptrapping med økende elevtall, mens den tidligere modellen (F-3-85) kunne gi store utslag bare på grunn av en elev kom til eller fra. Opptrappingen beskrives med det som i retningslinjene kalles Tilpasningsfaktor som fastsettes etter skjønn. Under kommunens gjennomgang av den økonomiske situasjonen i 2007, vedtok kommunestyret en innstramning som den gang innebar en besparelse ved ca 14 % færre årstimer til ordinær undervisning. Gjennom to skriftlige tilsyn i forhold til ressursbruk i skolen, har det framkommet at kommunen bruker mindre ressurser på undervisningen enn forutsatt fra Stortingets side. I det ene tilfellet ble det foretatt en justering ved Medby skole, noe som skyldes at en justerig for minimumressurs ikke var foretatt. For øvrig har ikke dette fått konsekvenser, men det oppfattes slik at om dette avdekkes i et nytt tilyn, vil dette medføre avvik som kommunen vil bli pålagt å rette opp. Retningslinjene omfattet tidligere også ressurs til IKT i skolen. Disse er imidlertid i praksis tilført fra kommunens IKT-ressurs utenom årstimetallet, slik at en sammenlignbar oppfølging av ressurs til ordinær undervisning kan være noe lavere ettersom IKT-oppfølgingen skjer direkte fra kommunens IKT-ressurs. Når det gjelder pedagogisk bruk, oppfattes dette for å være naturlig innarbeidet i undervisningen for øvrig. Dette medfører endring i 3.

14 I tabellen nedenfor framstilles de opprinnelige faktorene (2003), konsekvensene av nedskjæringen i 2007 og forslaget til ny årstimeramme til ordinær undervisning, justert for endringer i fag- og timefordeling. Beregningen er gjort for skoleåret 2010/2011: Skole Oppr (2003) Nedskj. (2007) Ny (2010) % nedg./ økn. Gryllefjord ,8 / + 13,4 Medby ,3 / + 11,1 Udelt skole (130 elever) ,1 / + 13,4 Endringer i fag- og timefordelingen skal også innarbeides i retningslinjene. Over tid er skoleår tilført 5 timer årstrinn er tilført 2 timer pr. uke med fysisk aktivitet og fra og med høsten 2010 er samme årstrinngruppe tilført en uketime til. Det heter seg i retningslinjene at endringer av disse gjøres av kommunestyret selv. Når departementet endrer fag- og timefordelingen må en kunne forholde seg enklere til dette og overlate justeringen til rådmannen, se 2. avsnitt i 4. Beregningsreglene for ungdomstrinnet viser en kompensasjon for utdanningsvalg. Dette gjelder også språklig fordypning noe som synliggjøres i retningslinjene ved at dette føyes til. Justeringen foreslås å bli gjort som følger: I 1 tilføyes følgende for å etterkomme når departementet følger opp endringer av fag- og timefordelingen: Rådmannen kan justere beregningsreglene når departementet melder endringer i fag- og timefordelingen. I 3 endres teksten ved at siste setning tas ut. I 4 gjøres en endring i 2. avsnitt slik at det formuleres: ( ) årsgruppetrinnene 1-4 (702,5/ 855), 5-7 (808/855) og 8-10 (940/855 med kompensasjon for utdanningsvalg og språklig fordypning) ( ) I 5 endres følgende linje: Tilpasningsfaktor: 3,3 2,7 2,1 1,6 1,2 0,9 pr. elev Generelt foreslås at rammetimetall som begrep byttes ut med årstimetall. Med henvisning til ovennevnte, anmodes kommunestyret om å styrke ressursene generelt til ordinær undervisning slik at reduksjonen som ble foretatt i 2007 blir kompensert i forhold til Stortingets forutsetning, jfr. rundskriv nr. F Slik kompensering kan gjøres ved å endre retningslinjene for beregning av årstimetallet som nevnt ovenfor. Oppvekstsentrene og organisasjonene er blitt forelagt saken til høring. Fra høringen kommenteres følgende:. Innstilling til vedtak: 3. Kommunestyret endrer retningslinjene for organisering av elevene og beregning av årstimetallet som følger:

15 I 1 tilføyes følgende for å etterkomme når departementet følger opp endringer av fagog timefordelingen: Rådmannen kan justere beregningsreglene når departementet melder endringer i fag- og timefordelingen. I 3 endres teksten ved at siste setning tas ut. I 4 gjøres en endring i 2. avsnitt slik at det formuleres ( ) årsgruppetrinnene 1-4 (702,5/ 855), 5-7 (808/855) og 8-10 (940/855 med kompensasjon for utdanningsvalg og språklig fordypning) ( ) I 5 endres følgende linje: Tilpasningsfaktor: 3,3 2,7 2,1 1,6 1,2 0,9 pr. elev For øvrig byttes begrepet rammetimetall ut med årstimetall. 4. Retningslinjene blir dermed som følger: 1. Disse retningslinjene og senere endringer vedtas av kommunestyret selv. Rådmannen kan justere beregningsreglene når departementet melder endringer i fag- og timefordelingen. 2. Formålet med retningslinjene er å sikre den enkelte skole forutsigbare og tilstrekkelige ressurser innenfor rammen av lokal handlefrihet og å ivareta elevenes behov i forhold til tilpasset opplæring, jf. for øvrig opplæringslovens 8-2. Innenfor den ressursramme som fastsettes for den enkelte skole gjennom retningslinjene, kan skolen selv organisere elevene på en pedagogisk forsvarlig måte, herunder å utnytte fortrinnene med prinsippet om fådeltskole. Elevene/foreldrene kan gjennom skolens organer kreve informasjon og drøftinger om hva som kan oppfattes som pedagogisk forsvarlig organisering. 3. Skolene skal legge til rette for tilpasset opplæring, jfr. opplæringslovens 1-3 i henhold til gjeldende forskrifter, læreplaner og de føringer kommunen som skoleeier etter samråd med skolene nedfeller i overordnede planer for skolens innhold, herunder bruk av informasjonsteknologi i opplæringen. 4. Beregning av årstimetallet skjer ved å ta utgangspunkt i fådeltskole-prinsippet og at det samtidig skal være sammelignbart med en fulldelt skole. Med 10 elever eller mindre på to årsgruppetrinn beregnes dette som et årsgruppetrinn. Årstimetallet skal være summen av beregnet timetall ut fra antall elever med en avtrappende tilpasningssfaktor ved stigende elevtall, justert i forhold til ukentlig timetall for henholdvis årstrinnene 1-4 (702,5/855), 5-7 (808/855) og 8-10 (940/855 med kompensasjon for utdanningsvalg og språklig fordypning). Det legges likevel til grunn en nedre grense for gruppetrinnets årstimetall tilsvarende det fastsatte uketimetall med tillegg av 2 timer pr. årstrinn med elever justert for gruppetrinnets fastsatte uketimer, evt. at en justering kan foretas etter skjønn. Utenom årstimetallet kommer ressurser til spesialundervisning etter enkeltvedtak med konvertering, til fremmedspråklige elever med konvertering etter gjeldende regler, samt til andre funksjoner etter sentrale og lokale avtaler og vedtak av kommunen som skoleeier. I tillegg kommer ressurs for vikartjeneste som fastsettes av og fordeles av kommunen som skoleeier. 5. Årstimetallet beregnes ved hjelp av følgende forholdstall: Tilpasningsfaktor: 3,3 2,7 2,1 1,6 1,2 0,9 pr. elev

16 Årstrinngruppen 1-4: antall elever Årstrinngruppen 5-7: antall elever Årstrinngruppen 8-10: antall elever I tillegg justeres årstrinngruppen opp med 2 uketimer pr. årstrinn med elever, justert for årstrinnsgruppens uketimetall, jf. 4, 2. ledd. 6. Skolens beslutning om anvendelse av ressursramme og organisering av elevene, kan av en eller flere av elevene påklages. Kommunens klagenemnd er klageinstans, jf. forvaltnings-lovens 28, 2. ledd. 7. Endrede retningslinjer trer i kraft fra og med skoleåret 2010/2011.

17 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/ Lena Hansson Formannskapet i Torsken 57/ Søknad om midler til prosjekt finansieringsmodell fellesgoder/infrastruktur naturbasert turisme Med bakgrunn i allerede etablerte samarbeidsforumer samt Torsken kommunes økonomiske utfordringer de nærmeste årene avslås søknaden fra Tranøy, Berg, Lenvik og Torsken kommune. Prosjektet er en oppfølger av prosjekt reisemål Senja, formålet med prosjektet er å teste ut en finansieringsmodell med tanke på sikring og vedlikehold samt videreutvikling av turløyper på Senja. Få en bedre utnyttelse av totalressursene som gis til økt friluftsliv samt samarbeid med næringene som kan bidra til økt antall besøkende på Senja. Det søkes for 2010 om kr ,- totalt over en 4 års periode søkes det om kr ,- beløpet skal dekke lønn. Organisering av prosjektet er ikke bestemt. Prosjektets oppgaver er: Samordne drift og vedlikehold av eksisterende turløyper gjennom kjøp av tjenester fra blant annet frivillige lag og foreninger. Vurdere hvilke nye investeringer som må gjøres i form av konkrete installasjoner på eksisterende eller nye planlagte løyper. Komme med innspill på hvordan friluftsområder, verneområder og nasjonalparken kan benyttes i samarbeid med grunneiere, friluftsrådet, fylkeskommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling. Samarbeid med Midt-Troms friluftsråd og fylkeskommunen om hvordan ressursene til formål naturbasert turisme og helsefremmende aktiviteter best mulig kan samordnes.

18 Vurdering Samarbeid med Statsskog, Midt-Troms friluftsråd og Senja turlag og destinasjon Senja vil være helt naturlige samarbeidspartnere. Det vil være mulig å innhente ekstern finansiering også med samarbeid med fylkeskommunen når man har et folkehelseperspektiv, ønske om tilrettelegging av både friluftsområder og nærmiljøanlegg. Det har tidligere vært utarbeidet kartmateriell for midt-troms kommunene, i denne forbindelse har vi lang og god erfaring på samarbeid med Senja Turlag, når det gjelder vedlikehold og drift av turløyper. Skal man satse på utvikling av naturbasert turisme med grunnlag av turløyper og friluftsområder vil det være naturlig slik saksbehandler ser det, å øke satsingen på Midt-Troms friluftsråd. Leder her har brei kompetanse på både friluftsråd, folkehelsearbeid og tilrettelegging av friluftsområder. Torsken kommune har over tiår vært inne i interkommunalt samarbeid, lite har kommet Torsken kommune til gode, både når det gjelder tilflytting eller oppretting av kompetansearbeidsplasser. Samarbeidet med Midt-Troms friluftsråd, prosjektet reisemål Senja med prosjektleder Elisabeth Muller og samarbeid med Senja Turlag bør videreføres og evnt. videreutvikles, ikke med kommunale midler men med ekstern finansiering. Tenkte styringsgruppe med ordførerne på Senja har mulighet til å søke ekstern finansiering, og kan få bistand av regionsekretæren som er lønnet for denne type arbeid.

19 Torsken kommune Arkiv: 24/239 Arkivsaksnr: 2010/209-1 Bengt Richardsen Formannskapet i Torsken 58/ Kommunestyret i Torsken 24/239 - Overdragelse fiskeservicekai i Torsken Torsken kommune vedtar å overdra gnr.24, bnr.239 med påstående betongkai til Torsken Havprodukter AS for kr.1,- pr. m2, totalt kr.659,70. Omkostningene ved overdragelsen skal i sin helhet dekkes av erverver. Fiskeservicekaia i Torsken er oppført på gnr. 24, bnr Torsken Havprodukter AS ønsker av praktiske årsaker å overta fiskeservicekaia i betong som ble oppført i 1987/88. Etter avtale har bedriften nedbetalt nettoutgiftene til kommunen, d.v.s. differansen mellom investering og tilskudd. Tilsvarende overdragelse av fiskeservicekai til Gryllefjord Fryseri AS ble vedtatt i kommunestyret den Vurdering Det innstilles på at Torsken Havprodukter AS får overta eiendommen gnr. 22, bnr. 239 med oppført fiskeservicekai i betong. Det forutsettes at Torsken kommune også i framtida kan benytte kaia vederlagsfritt, og at dette blir sikret med tinglysing. Dette vil sørge for å dekke kommunens eget behov.

20 Omkostningene ved overdragelsen bekostes i sin helhet av Torsken Havprodukter AS.

21 Torsken kommune Arkiv: M78 Arkivsaksnr: 2007/ Bengt Richardsen Formannskapet i Torsken 59/ ICA-Sparmat - Søknad om handel med pyroteknisk vare 2010 Søknad fra Ica NÆR om tillatelse til handel med pyroteknisk vare, fyrverkeriklasse 3 fra Gamle posthus gnr.22, bnr.427, v/fred Ove Flakstad godkjennes på følgende vilkår, jfr. brann- og eksplosjonsvernlovens 20 og forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 9-4: 1. Det gis tillatelse til handel av maksimum 100 kg NEI pyroteknisk vare, med utlevering fra 22/ Det gis tillatelse til oppbevaring av maksimum 100 kg NEI pyroteknisk på 22/ Det betinges at krav angitt i brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og veiledninger blir fulgt. 4. Denne tillatelsen gjelder bare salg av fyrverkeri i tidsrommet 27. til 31. desember Søker: Ica NÆR v/ansvarshavende Fred Ove Flakstad, 9380 Gryllefjord. Det vises til søknad journalført om handel med pyroteknisk vare. Søknaden var uten vedlegg, men den ble det mottatt kursdokumentasjon vedr. det obligatoriske forhandlerkurset for Hege Heitmann Olsen. Fred Ove Flakstad er påmeldt. Gyldig kompetansebevis må være på plass før håndteringen av fyrverkeri tar til. Eiendom: Gnr.22, bnr.393.

22 Fra er det ikke lenger tillatt å bruke bygg med boenheter til oppbevaring av fyrverkeri. Ansvarshavende er fred Ove Flakstad. Stedfortredere er Reidun Flakstad og Hege Heitmann Olsen. Leverandør for Reidun og Fred Ove Flakstad er Engelsrud NFI Pyrotechnics AS. Det søkes om tillatelse til handel med pyroteknisk vare med maksimum nettovekt, NEI 100kg i fyrverkeriklasse III. I h.h.t. forskriftene og som nevnt i headingen på søknaden, er salg til forbruker kun tillatt i tiden desember. Vurdering Brannsjefen forutsetter at rom for lagring og utlevering ikke er utstyrt med noen form for maskinutrustning, at det skal være godkjente og egnede slokkemidler her, og at det skal være oppslag om forbud mot røyking og all bruk av åpen ild. Brudd på lov/forskrifter/veiledning kan medføre at salgstillatelse blir stanset eller inndratt på stedet. Utstillingsvarer skal være uten kruttladning, eller være emballert i godkjent blisterpakning. Det er ikke tillatt med selvbetjening. Publikum tillates ikke å vandre rundt i butikklokalet med utlevert fyrverkeri. Det skal informeres om hvor evnt. feilvare skal innleveres. Håndtering av fyrverkeri klasse IV, raketter klasse II og III samt pyroteknisk vare som kan forveksles med leketøy, er ikke tillatt for forbrukere.

23 Torsken kommune Arkiv: M78 Arkivsaksnr: 2007/80-13 Bengt Richardsen Formannskapet i Torsken 60/ Torsken Kolonial DA - Søknad om handel med pyroteknisk vare Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare, fyrverkeriklasse I, II og III fra Torsken Kolonial DA gnr.24, bnr.106), v/kirsti Hanssen godkjennes på følgende vilkår, jfr. brann- og eksplosjonsvernlovens 20 og forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 9-4: 5. Det gis tillatelse til handel av maksimum 100 kg NEI pyroteknisk vare, med utlevering fra 24/ Det gis tillatelse til oppbevaring av maksimum 100 kg NEI pyroteknisk vare i eget brannsikkert rom på 24/ Det betinges at krav angitt i brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og veiledninger blir fulgt. 8. Denne tillatelsen gjelder bare salg av fyrverkeri i tidsrommet 27. til 31. desember Søker: Torsken Kolonial DA v/ansvarshavende Kirsti Hanssen, 9381 Torsken. Det vises til søknad journalført om handel med pyroteknisk vare. Det opplyses om at oppbevaringsmåte og salgssted er som før (søknad 2009). Søker er påmeldt det obligatoriske forhandlerkurset. Gyldig kompetansebevis må være på plass før håndteringen av fyrverkeri tar til. Eiendom: Gnr.24, bnr.106.

24 Fra er det ikke lenger tillatt å bruke bygg med boenheter til oppbevaring av fyrverkeri. Ansvarshavende er Kirsti Hanssen. Stedfortreder er Arne J.Hanssen. Firmaattest er fra Det søkes om tillatelse til handel med pyroteknisk vare med maksimum nettovekt, NEI 100kg i fyrverkeriklasse I, II og III. I h.h.t. forskriftene og som nevnt i headingen på søknaden, er salg til forbruker kun tillatt i tiden desember. Oppbevaring og utlevering er oppgitt i eget brannsikkert rom på eiendommen 24/162, med salg/oppgjør via kassa i butikken. Vurdering Brannsjefen forutsetter at rom for lagring og utlevering ikke er utstyrt med noen form for maskinutrustning, at det skal være godkjente og egnede slokkemidler her, og at det skal være oppslag om forbud mot røyking og all bruk av åpen ild. Brudd på lov/forskrifter/veiledning kan medføre at salgstillatelse blir stanset eller inndratt på stedet. Utstillingsvarer skal være uten kruttladning, eller være emballert i godkjent blisterpakning. Det er ikke tillatt med selvbetjening. Publikum tillates ikke å vandre rundt i butikklokalet med utlevert fyrverkeri. Det skal informeres om hvor evnt. feilvare skal innleveres. Håndtering av fyrverkeri klasse IV, raketter klasse II og III samt pyroteknisk vare som kan forveksles med leketøy, er ikke tillatt for forbrukere.

25 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/ Lena Hansson Formannskapet i Torsken 61/ Sponsorbrev fra 10. klasse v/ Gryllefjord skole Torsken kommune avslår søknad om sponsing i forbindelse med klassetur for 10. klasse ved Gryllefjord skole, til Tyrkia. Gryllefjord skole har sendt søknad/sponsorbrev om tilskudd i forbindelse med klassetur til Tyrkia 20. juni Det er ikke søkt om noe spesifikt beløp. Vurdering Torsken kommune har ikke noen tradisjon med å gi tilskudd til skoleturer som legges til utlandet utenom skoletid, uten noe skolefaglig program. Slik som saksbehandler ser det ut i fra en mangelfull søknad er dette en ren rekreasjons og sosial tur som markerer slutt på 10 års skolegang.

26 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/ Lena Hansson Formannskapet i Torsken 62/ Gavepremiesøknad Med bakgrunn i Torsken kommunes økonomiske situasjon avslås søknaden om gavepremie til Røvassdalen skytterlag. Røvvassdalen skytterlag står som arrangør av landsdelsstevne for Nord-Norge i skyting. I denne forbindelse søkes det om gavepremie til arrangementet, det er ikke søkt om en spesifikk gjenstand eller et spesifikt beløpt. Vurdering I regleverket for kommunale kulturmidler i Torsken kommune åpnes det ikke for å støtte tiltak av denne kategorien. Torsken kommune har ikke budsjettert med kulturmidler for 2010.

27 Torsken kommune Arkiv: Q87 Arkivsaksnr: 2010/159-3 Bengt Richardsen Formannskapet i Torsken 63/ Søknad om vegstengning v/ausa Formannskapet gir tillatelse til at den kommunale vegen forbi Ausa blir stengt i tidsrommet kl den , under forutsetning av at det blir skiltet forskriftsmessig. Anne Soløy Mikalsen søkte den om å få stenge den kommunale vegen forbi Ausa i forbindelse med uteservering i parken. Dette gjelder 19.juni kl i anledning konserten med Ken Hensley. Det er også søkt om ambulerende skjenkebevilling her. Vurdering Det skulle ikke være noe i veien for å stenge den kommunale vegen i omsøkte tidsrom. Forutsetningen er imidlertid at det blir skiltet forskriftsmessig. Vedlegg: Skriv av

28 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/ Lena Hansson Formannskapet i Torsken 64/ Søknad om kommunale kulturmidler 2010, NFU Senja Lokallag Med bakgrunn i Torsken kommunes økonomiske situasjon avslås søknaden fra NFU Senja lokallag, om kommunale kulturmidler i NFU Senja Lokallag som er tilsluttet Norsk forbund for funksjonshemmede søker Torsken kommune om kr. 500,- i aktivitetsstøtte. Aktiviteten er møter, samlinger, julebord og turer for utviklingshemmede. Vurdering Torsken kommunes regelverk for kommunale kulturmidler åpner for at organisasjoner som anses å dekke flere kommuner kan søke om støtte av de kommunale kulturmidlene. Torsken kommune har over flere år slitt med dårlig økonomi, det har heller ikke vært budsjettert med kulturmidler på flere år, kun et lite beløp som går til underskuddsdekning i forbindelse med kinofremvisning i kommunen. Med bakgrunn i dette kan ikke saksbehandler anbefale søknaden innvilget.

29 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/ Lena Hansson Formannskapet i Torsken 65/ Søknad om kommunale kulturmidler 2010 fra Diabetesforbundet Lenvik og Senja Med bakgrunn i Torsken kommunes økonomiske situasjon avslås søknaden om kommunale kulturmidler fra Diabetesforbundet Lenvik og Senja Diabetesforbundet Lenvik og Senja søker om kommunale kulturmidler 2010, på kr ,- i driftstilskudd. Driftstilskuddet er tenkt brukt til aktiviteter og kurs for diabetikere. I året 2009 har det vært liten aktivitet og ingen medlemsmøter. Vurdering Torsken kommunes regelverk for kommunale kulturmidler åpner for at organisasjoner som anses å dekke flere kommuner kan søke om støtte fra de kommunale kulturmidlene. Det er ikke avsatt kulturmidler på budsjettet for 2010, med bakgrunn i dette kan ikke saksbehandler anbefale søknaden.

30 Torsken kommune Arkiv: B06 Arkivsaksnr: 2008/ Hans Fritjof Høydahl Formannskapet i Torsken 66/ Forskrift om skolerute for 2010/11 1. Med hjemmel i opplæringslovens 2-2, 4. Ledd fastsettes skoleruta for oppvekstsentrene i Torsken kommune som forskrift i samsvar med vedlagte forslag. 2. Det tas forbehold om endringer som følge av avvikling av nasjonale prøver. Bakgrunn for saken er at kommune hvert år skal vedta i forskrifts form en oversikt over elevenes skole- og fridager i løpet av skoleåret, populært kalt skoleruta. I opplæringslovens 2-2, 4.ledd heter det: Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedager i skoleåret for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Kravet i 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. Forslaget til skolerute har vært sendt ut til oppvekstsentrene til høring. Innen høringsfristen, , er det kommet et forslag til endring. Forslag til endringer er tatt inn i forslaget til skolerute. Vurdering Det er vanlig at man forsøker å koordinere skoleruta for grunnskolen med fylkeskommunens skolerute for videregående skoler i fylket. Dette skyldes flere forhold; i tillegg til samordnet skyss der det viktig at familier kan forholde seg til ei felles skolerute uavhengig ombarna er i grunn- eller videregående skole.

31 Rammen forskoledagene til elevene legges med dette. De 5 dagene til planlegging ved oppvektsentrene kan vedtas lokalt dersom det ivaretar planlegging ved oppstart, kommunale/interkommunale planleggingsdager. Disse dagene skal inngå i pedagogenes arbeidsplaner.

32 Torsken kommune Arkiv: K43 Arkivsaksnr: 2007/ Lena Hansson Formannskapet i Torsken 67/ Søknad om elgvald på gnr. 18 i Ballesvik, Torsken kommune Torsken kommune godkjenner gnr. 18, Ballesvik som driftsområde for elg. Torsken kommune vedtar fellingstillatelse av to dyr, et voksent dyr og en kalv. Det skal utarbeides bestandsplan samt avskytningsavtale for 5 år fra grunneierlaget i Ballesvik, som Torsken kommune skal godkjenne. Dette arbeidet skal være godkjent innen , bestandsplan tar utgangspunkt i sett elgskjema som benyttes for bestandstelling. Bestandsplan skal gjelde for driftsområde og gjelde for 4 år. Planen skal inneholde kortsiktige og langsiktige mål, ønsket bestandssammensetning, tiltak i perioden, avskytningsavtale, reglement for driftsplanområdet, reglement for elgjakt på driftsområdet samt oversikt over jaktansvarlig/tillitspersoner. Avtalen underskrives av grunneierlagets leder og Torsken kommune Grunneierlaget av gnr. 18, Ballesvik v/ Bill Brox har søkt Torsken kommune om godkjenning av området til elgvald. Oppgitt størrelse er mellom dekar. Torsken kommune vedtok i 2008 kommunal målsetting samt forskrift om adgang til jakt etter elg i Torsken kommune. Søknaden er innenfor forskriften. Vurdering Torsken kommune har i forskrift vedtatt i F-sak 21/08 pkt. 1; Det er adgang til jakt etter elg i hele Torsken kommune.

33

34 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/ Lena Hansson Formannskapet i Torsken 68/ Søknad om festivalstøtte til Senjafestivalen Senjafestivalen er en videreutvikling av havfiskefestivalen og tidligere Tørrfeskivalen. Festivalen er 100 % eid av Lars Torbjørn Stenholdt som både er juridisk og økonomisk ansvarlig. Senjafestivalen søker om kr ,- i tilskudd til et bredt og allsidig festivalprogram.. I arbeidsgruppa til Senjafestivalen sitter ordfører Fred Ove Flakstad på vegne av Gryllefjord og omegn jeger og fiskerforening og ass.rådmann på vegne av Torsken kommune. På bakgrunn av denne situasjonen legges søknaden fram uten innstilling Vurdering For å unngå habilitetsproblem gjøres det ikke noen vurdering av søknaden verken av ordfører eller saksbehandler men festivalprogram og flyers legges ved saka.

35 Torsken kommune Arkiv: 36/6 Arkivsaksnr: 2010/147-5 Bengt Richardsen Formannskapet i Torsken 69/ /6 - Søknad om fradeling av tilleggsareal til hytte Søknad datert fra Marit Jensen om fradeling av tilleggsareal på ca 3600 m2 til hytte fra eiendommen Berglund gnr.36, bnr.6 i Vikan godkjennes med hjemmel i PBL 93, 1.ledd. Rekvirent/grunneier : Marit Jensen, Blårevsvingen 10, 9013 Tromsø Kjøper : Roy Gunnar Hansen, Hågen 9, 9300 Finnsnes Eiendom : Berglund gnr.36, bnr.6 Formål : Tilleggsareal hytte Areal : ca 3600 m2 Jnr. : 2/2010 Søknad datert/journalført : / Vurdering Fradelingen er i samsvar med reguleringsplan for området hvor parsellen ligger. Arealet er regulert til kombinert formål, fritidsbebyggelse-landbruksområde. Konf. gjeldende reguleringsplan for Vikan, vedtatt Risikovurdering er gjort, og alle aktuelle punkter i risikovurderingsskjema fra Fylkesmannens samfunnssikkerhets- og beredskapsstab er vurdert ok.

36 Vedlegg: 1. Kartutsnitt M=1: Utsnitt reguleringsplan

37 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/ Lena Hansson Formannskapet i Torsken 70/ Tilskudd/økonomisk støtte- 2010, Gryllefjord bygdelag Med bakgrunn i Torsken kommunes økonomiske situasjon avslås søknaden om vedlikeholdsmidler til Gryllefjord bygdelag. Gryllefjord bygdelag har i brev postført den søkt Torsken kommune om tilskudd for å friske opp bygdehuset. Det er ikke søkt om noe spesifikt beløp. Vurdering Torsken kommune har strenge vurderinger når det gjelder tilskudd, grunnet kommunens økonomiske situasjon. Saksbehandler kan på dette grunnlag ikke innstille på tilskudd til vedlikehold av bygg, slik saksbehandler ser det, bør Torsken kommune prioritere aktivitetstilskudd for å få opp kulturaktiviteten i bygdene. Ved større restaureringsarbeid, har lag og foreninger mulighet til å søke Troms fylkeskommune om kulturhusmidler, dette er leder i Gryllefjord bygdelag blitt gjort oppmerksom på av kulturleder.

38 Torsken kommune Arkiv: 26/1 Arkivsaksnr: 2007/ Arne Alver Formannskapet i Torsken 71/ /1 - Svar på søknad om tillatelse til enkle tiltak - Oppføring av hytte Christine Hogrefe gis tillatelse til tiltak i henhold til søknad datert 15/3/2010, mottatt 9/4/2010. Søknaden gjelder oppføring av tømmerhytte med areal 65,5 m2 i Kjerringvika. Christine Hogrefe gis ansvarsrett for prosjektering og utførelse inkludert kontroll. Formannskapet i Torsken kommune godkjenner omdisponering av 0,5 dekar annet areal på eiendommen gnr 26, bnr 1 i Torsken kommune til hytteformål, jf jordlovens 12. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at det i dag ikke er noen form for bygninger på eiendommen. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan og bygningslovens 65, 66, 87, 91, 93, 94 og 98. Aktuelle saksdokumenter. Søknad om tillatelse til tiltak. -- Oppføring tømmerhytte gnr 26 bnr 1 i Kjærringvika. Ansvarlig søker: Christine Hogrefe, Schlegelweg 9, D Gøttingen. Opprinnelig er søknad om tillatelse til tiltak datert ført opp med Sasna Tømmerhus ved Are Larsen som ansvarlig søker. Dette har tiltakshaver gått vekk fra og står nå selv ved søknad datert som ansvarlig søker for tiltaket. Tiltakshaver: Christine Hogrefe, Schlegelweg 9, D Gøttingen vedlagt: 1. F-1 Søknad om ansvarsrett, PRO,KPR,UTF og KUT. Dato: Christine Hogrefe 2. C-1 Gjenpart av nabovarsel. Ansees ikke relevant på grunn av tomtens plassering og størrelse. 3. D-1 Uttalelse fra kulturetaten, datert Troms Fylkeskommune 4. D-2 Uttalelse fra Sametinget datert Sametinget

39 5. D-3 Dispensasjon datert , saksbeh. Lenvik kommune Planutvalget, Torsken kommune 6. E-1 Situasjonsplan. Dato: Bjørn Strømnæs 7. E-2 Tegninger plan, snitt og fasader, udatert 8. F-2 Søknad om lokal godkjenning datert Christine Hogrefe 9. F-3 Vedlegg til søknad om lokal godkjenning, Kursbevis Kanadischer Blockhausbau Det søkes om tillatelse til tiltak med tilhørende dispensasjon fra kommunedelplan for kyst- og sjøområdene for oppføring av frittstående hytte i tømmer på gnr 26 og bruksnummer 1. Det er innhentet tillatelse og dispensasjon fra landbruk, kultur og sametinget. Arealberegning Eksisterende bygg. Nybygg Samlet areal Bruksareal BRA 0 44,0 m2 44,0 m2 Bebygd areal (NS 3940) 0 65,5 m2 65,5 m2 Sammendrag Tiltakshaver: Ansvarlig søker, SØK: Ansvarlig prosjekterende, PRO: Ansvarlig kontrollerende/prosjekterende, KPR: Ansvarlig utførende UTF: Ansvarlig kontrollerende KUT: Det er gitt lokal godkjenning for følgende arbeider; Bygningsmessig UTF/KUT Prosjektering PRO/KPR Christine Hogrefe Christine Hogrefe Christine Hogrefe. Christine Hogrefe. Christine Hogrefe Christine Hogrefe Christine Hogrefe Christine Hogrefe Nabovarsel: Det er ingen berørte naboer om tiltaket. : Hytten føres opp i LNF område og det søkes om dispensasjon fra annet areal på eiendommen gnr 26, bnr 1 i Torsken kommune til hytteformål, jf. jordlovens 12. Omsøkt areal er på 0,5 daa. Saksfremstillingen er utført av Lenvik kommune den13.juli Lenvik kommune behandler jordbruks- og skogbrukssaker for Torsken kommune. Innstillingen er at kommunen godkjenner omdisponering av areal til hytteformål. Formannskapet i Torsken kommune godkjenner omdisponering av 0,5 dekar annet areal på eiendommen gnr 26, bnr 1 i Torsken kommune til hytteformål, jf jordlovens 12. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at det i dag ikke er noen form for bygninger på eiendommen. Vurderinger: Bygningsmessig: Søknaden gjelder oppføring av hytte i tømmer. Ansvarsrett. Christine Hogrefe har vedlagt søknaden dokumentasjon på gjennomført kurs i oppføring av tømmer bygg. Kanadischer Blockhausbau Ansvarsrett gis slik; Christine Hogrefe gis lokal godkjenning for bygningsmessig utførelse og kontroll. Christine Hogrefe gis lokal godkjenning for prosjektering og kontroll. Christine Hogrefe er ansvarlig søker.

40 Kommunale avgifter: Kommunen har innført behandlingsgebyr med virkning fra Gebyr for søknad om tillatelse til tiltak er kr j.fr k.sak 48/07. For tiltak som medfører endring av brutto golvflate og som er avgiftspliktig etter forskrifter om kommunale vann- og kloakkavgifter må tilknyttningsavgiften for vann /kloakk betales før arbeidene igangsettes. Tilknytningsavgift: Det påløper ingen økte avgifter. Veimyndighetens uttalelse. Ikke relevant. Nabovarsel Ikke relevant

41 Torsken kommune Arkiv: C03 Arkivsaksnr: 2007/37-31 Lena Hansson Formannskapet i Torsken 72/ Søknad om sponsormidler i forbindelse med Ken Hensley konsert i Gryllefjord Torsken kommune innvilger kr. 500,- i sponsormidler i forbindelse med Ken Hensley konsert i Gryllefjord den Kr. 500,- belastes kulturbudsjettet Gryllefjord bygdelag v/ Krister Viken har søkt Torsken kommune om kr. 500,- i sponsormidler i forbindelse med arrangement av Ken Hensley konsert i Gryllefjord den 19.juni Sponsormidlene er tenkt bruk i forbindelse med annonse i Troms folkeblad. Vurdering Torsken kommune bidrar med lite midler til lokale tiltak av denne dimensjon, det er et større økonomisk løft og arrangere en konsert med 200 tilskuere. Saksbehandler ser det som positivt at det blir kulturaktiviteter i bygdene i Torsken kommune

42 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/359-5 Lena Hansson Formannskapet i Torsken 73/ Driftstilskudd fra kommunen veiledningsenteret for pårørende til rusmiddelavhengige i Nord- Norge. Torsken kommune avslår søknad om driftsmidler til veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Nord Norge. Avslaget gis med bakgrunn i kommunens egen kompetanse, og strenge kommuneøkonomi. Norske kvinners sanitetsforening ( NKS) har etablert et veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Nord-Norge, lokalisert i Alta. De søker om kr ,- i årlig driftsstøtte over tre år. Vurdering Veiledning til pårørende rusavhengige innbyggere er et kommunalt ansvar, Torsken kommune har gitt tilskudd til utdanning av psykiatrisk sykepleier, vi har godt kvalifiserte personer innom stillinger i helse og sosial, disse personene og yrkeskategorier ivaretar veiledning av pårørende til rusmiddelavhengige i vår kommune

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 15.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Torsken kommune. Møteinnkalling

Torsken kommune. Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 26.05.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienterings-/drøftingssaker:

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Sak 1/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØKNAD OM DRIFTSMIDLER - VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I NORD NORGE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØKNAD OM DRIFTSMIDLER - VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I NORD NORGE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven,

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven, Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl. 14.00-15.00 blir det temamøte med orientering om viltnemndas arbeid og ansvarsområder.

Møteinnkalling. Fra kl. 14.00-15.00 blir det temamøte med orientering om viltnemndas arbeid og ansvarsområder. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-25 Utvalg: Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 19.02.2009 Tidspunkt: 14:00 Fra kl. 14.00-15.00 blir det

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging 2007 REVISJONSRAPPORT 51/F - 04 Avgitt september 2007 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesakulovlighetsoppfølging Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesak

Detaljer