Utval: Møtestad: kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt:21:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utval: Møtestad: kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt:21:00"

Transkript

1 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt:21:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø Medlem SP Håvard Ole Holstaa Medlem AP Kjell Magne Grave Varaordførar AP Birgit Johanne K. Olsnes Medlem SP Thor Arne Heggtveit Medlem SP Hilde Alice Vågslid Ordførar AP Knut Kristian Vadder Medlem SP Einar Hovden Medlem AP Erik Skimmeland Medlem KRF John Utigard Medlem TH Tone Lunde Skaalen Medlem TH Olav Storåslid Medlem AP Solbjørg Frantzen Medlem AP Arne Nordbø Medlem AP Tone Sofie Dale Solvang Medlem SP Halvard Blomhaug Medlem TFRP Gudrun Vangsnes Øvrebø Medlem TH Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mette Lillegård MEDL AP Jarle Solbu MEDL AP Bjørn Bergheim MEDL AP Birger Nygård MEDL SP Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Sverre Bakke Birger Nygård SP Arvid Landvik Bjørn Bergheim AP Liv Nygård Mette Lillegård AP Tor Øystein Gravdal Jarle Solbu AP

2 Til stades frå administrasjonen: Navn Stilling Brit Houge Rådmann Siv Ella Bekk Konsulent Protokollunderskrifter:

3 Saksliste Utvalssaksnr Innhald Interpellasjon FO 14/2 Interpellasjon til kommunestyremøte 4. mars 2014 Referatsaker RS 14/1 Frigjering av pant i utskilte tomter gnr 123, bnr 56 - Hallbjønnsekken PS 14/3 Politiske saker til handsaming Eigarskapskontroll av Vest-Telemark Pedagogisk Psykologiske Teneste PPT IKS PS 14/4 Forprosjekt Vest-Telemark PPT Rapport nr PS 14/5 Høyringsuttale - forslag til fredningsplan for Bandakkanalen PS 14/6 Forsøksordning med etablering av snøskuterløyper - godkjenning av føreskrift PS 14/7 PS 14/8 PS 14/9 PS 14/10 PS 14/11 PS 14/12 Fastesetjing av planprogram for samfunnsdelen av kommuneplanen Høringsuttale frå Tokke kommune på " Utviklingsplan for Sykehuset Telemark " Søknad om fritak frå politiske verv - Mari Grønlid Busetting av flyktningar Krav om lovlegheitskontroll av vedtak i sak 14/1 om ny styringsmodell i oppvekstetaten Høyringssvar - lokal inntak og formidlingsføreskrift for Telemark Fylkeskommune Lukka

4 Interpellasjon FO 14/2 Interpellasjon til kommunestyremøte 4. mars 2014 Ordføraren svara på interpellasjon: Ordførar er enig i at Tokke kommune bør seie nei til reservasjonsrett for fastlegar som eige vedtak i kommunen og sende inn ei høyringsuttale til Helse- og omsorgsdepartementet. Ordførar vil be rådmann om å legge fram ei sak med framlegg til høyringsuttale om dette i kommunestyremøte 22. april

5 Referatsaker RS 14/1 Frigjering av pant i utskilte tomter gnr 123, bnr 56 - Hallbjønnsekken

6 Politiske saker til handsaming PS 14/3 Eigarskapskontroll av Vest-Telemark Pedagogisk Psykologiske Teneste PPT IKS Kontrollutvalet si tilråding: Innstilling til kommunestyret: Eigarane i fellesskap bør: - Vurdere om det er ynskjeleg å revidere selskapsavtalen, slik at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og ynskt praksis, særleg *at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og ynskte rekneskapsprinsipp for selskapet, jf. IKS-lova 27, og * at det er samsvar mellom budsjettprosessen og føresegnene om budsjettprosessen i selskapsavtalen, * at det er samsvar mellom føresegner i selskapsavtalen og fordeling av driftskostnader - Vurdere styresamansetninga slik at det vert ein representant oppnemnt frå kvar eigarkommune. - Sjå til at det vert ført protokoll frå representantskapsmøta i samsvar med IKSlova. Tokke kommune må: - Utarbeide ei eigarskapsmelding og gjennomføre systematisk eigarskapsopplæring til folkevalde. Styret bør: - Ta initiativ til å revidere selskapsavtalen, og i den samanheng særleg sjå til *at det blir samsvar mellom selskapsavtalenog rekneskapsprinsippa for selskapet, jf. IKS lova 27, * at det er samsvar mellom føresegnene om budsjettprosessen i selskapsavtalen gjennomføring av budsjettprosessen, og * at det er samsvar mellom føresegnene om kostnadsdeling i selskapsavtalen og faktisk fordeling av driftskostnader. - sørgje for at opplysningane om selskapet i Einingsregisteret er oppdaterte og korrekte - sikre at selskapet har gode rutinar og tilgang på nok kompetanse slik at reglane om offentlege anskaffingar blir følgde - sjå til at innkallingar er daterte og at det blir ført protokoll frå styremøta og representantskapsmøta i samsvar med IKS-lova. Saksprotokoll i Kommunestyret Saka går ut. Saka går ut.

7 Telemark kommunerevisjon IKS v/hildegunn Rafdal møtte og gjekk igjennom høyringsutkastet. Kontrollutvalet si tilråding vart samrøystes vedteke. Eigarane i fellesskap bør: - Vurdere om det er ynskjeleg å revidere selskapsavtalen, slik at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og ynskt praksis, særleg *at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og ynskte rekneskapsprinsipp for selskapet, jf. IKS-lova 27, og * at det er samsvar mellom budsjettprosessen og føresegnene om budsjettprosessen i selskapsavtalen, * at det er samsvar mellom føresegner i selskapsavtalen og fordeling av driftskostnader - Vurdere styresamansetninga slik at det vert ein representant oppnemnt frå kvar eigarkommune. - Sjå til at det vert ført protokoll frå representantskapsmøta i samsvar med IKSlova. Tokke kommune må: - Utarbeide ei eigarskapsmelding og gjennomføre systematisk eigarskapsopplæring til folkevalde. Styret bør: - Ta initiativ til å revidere selskapsavtalen, og i den samanheng særleg sjå til *at det blir samsvar mellom selskapsavtalenog rekneskapsprinsippa for selskapet, jf. IKS lova 27, * at det er samsvar mellom føresegnene om budsjettprosessen i selskapsavtalen gjennomføring av budsjettprosessen, og * at det er samsvar mellom føresegnene om kostnadsdeling i selskapsavtalen og faktisk fordeling av driftskostnader. - sørgje for at opplysningane om selskapet i Einingsregisteret er oppdaterte og korrekte - sikre at selskapet har gode rutinar og tilgang på nok kompetanse slik at reglane om offentlege anskaffingar blir følgde - sjå til at innkallingar er daterte og at det blir ført protokoll frå styremøta og representantskapsmøta i samsvar med IKS-lova. PS 14/4 Forprosjekt Vest-Telemark PPT Rapport nr Kontrollutvalet si tilråding:

8 Innstilling til kommunestyret: Kommunestyret ber administrasjonen: Invitere Vest-Telemark PPT til møte i oppveksteiningane slik at deira kompetanse blir betre kjent. Organisere ein dialog mellom Vest-Telemark PPT og oppveksteiningane som kan betre balansen mellom kva oppveksteiningane i Vest-Telemark treng og kva hjelp Vest-Telemark PPT kan gje. Rådmann orienterar oppvekstutvalet og kontrollutvalet om arbeidet i løpet av hausten Saksprotokoll i Kommunestyret Saka går ut. Saka går ut. Telemark Kommunerevisjon v/hildegunn Rafdal møtte og gjekk igjennom rapporten. Kontrollutvalet si tilråding vart samrøystes vedteke. Kommunestyret ber administrasjonen: Invitere Vest-Telemark PPT til møte i oppveksteiningane slik at deira kompetanse blir betre kjent. Organisere ein dialog mellom Vest-Telemark PPT og oppveksteiningane som kan betre balansen mellom kva oppveksteiningane i Vest-Telemark treng og kva hjelp Vest-Telemark PPT kan gje. Rådmann orienterar oppvekstutvalet og kontrollutvalet om arbeidet i løpet av hausten 2014.

9 PS 14/5 Høyringsuttale - forslag til fredningsplan for Bandakkanalen Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommune tek framlegg til fredningsplan for Bandakkanalen til vitande og ser det som positivt at dei historiske anlegga vert teke vare på for framtida i ein heilskapleg plan. 2. For at dei freda anlegga skal kunne driftast og haldast forsvarleg vedlike frametter, må tilskotordningane frå fylkeskommunen og Riksantivaren styrkast. Ordningane må i større grad enn i dag gjerast tilgjengeleg også for offentleg eigarar av dei freda anlegga. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. 1. Tokke kommune tek framlegg til fredningsplan for Bandakkanalen til vitande og ser det som positivt at dei historiske anlegga vert teke vare på for framtida i ein heilskapleg plan. 2. For at dei freda anlegga skal kunne driftast og haldast forsvarleg vedlike frametter, må tilskotordningane frå fylkeskommunen og Riksantivaren styrkast. Ordningane må i større grad enn i dag gjerast tilgjengeleg også for offentleg eigarar av dei freda anlegga. PS 14/6 Forsøksordning med etablering av snøskuterløyper - godkjenning av føreskrift Rådmannen si tilråding: Tokke kommune vedtek Forskrift om kommunalt forsøk med skuterløyper slik den ligg før frå Klima- og miljødepartementet i oversending Føreskrifta vert sendt vidare for stadfesting i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen sitt framlegg til tilråding vart samrøystes vedteke. Tokke kommune vedtek Forskrift om kommunalt forsøk med skuterløyper slik den ligg før frå Klima- og miljødepartementet i oversending Føreskrifta vert sendt vidare for stadfesting i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.

10 Tokke kommune vedtek Forskrift om kommunalt forsøk med skuterløyper slik den ligg før frå Klima- og miljødepartementet i oversending Føreskrifta vert sendt vidare for stadfesting i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. PS 14/7 Fastesetjing av planprogram for samfunnsdelen av kommuneplanen Rådmannen si tilråding: I medhald av Plan- og bygningslova 4 1, 2. ledd, vert framlegg til planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel i Tokke, vedteke slik det ligg føre. Sverre Bakke sette fram fylgjande framlegg som tillegg til rådmannen si tilråding: «Viser til framlegg til tidsplan for planprosessen som er lagt fram. Tokke kommune har ikkje utarbeida samfunnsdel til kommuneplanen sidan Det blir då heilt feil etter mitt syn, å køyre gjennom ei høyring på dette viktige dokumentet på bare mai månad som høyringsfrist. Dersom vi ynskjer innspel og forankring av denne planen i Tokke kommune, må dei som skal høyrast få litt tid på seg. Eg gjer framlegg om følgjande endring i tidsdplan: 1. Høyringsfrist for samfunnsplan vert sett til 1. august Presentasjon av planen 1. september gongs handsaming i formannskapet 10. september 4. i kommunestyret 18. november» Tokke SP v/olav Urbø sette fram fylgjande framlegg: «I medhald av Plan- og bygningslova 4-1, 2. ledd, vert framlegg til planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel i Tokke, vedteke med fylgjande tillegg: 6.9 Samferdsle» Røysting: Rådmannen si tilråding vart sett opp mot framlegget frå Sverre Bakke. Framlegget frå Sverre Bakke vart samrøystes vedteke. Framlegget frå Tokke SP v/olav Urbø vart samrøystes vedteke. Tokke kommune har ikkje utarbeida samfunnsdel til kommuneplanen sidan Det blir då heilt feil etter mitt syn, å køyre gjennom ei høyring på dette viktige dokumentet på bare mai månad som høyringsfrist. Dersom vi ynskjer innspel og forankring av denne planen i Tokke kommune, må dei som skal høyrast få litt tid på seg. Eg gjer framlegg om følgjande endring i tidsdplan:

11 1. Høyringsfrist for samfunnsplan vert sett til 1. august Presentasjon av planen 1. september gongs handsaming i formannskapet 10. september 4. i kommunestyret 18. november I medhald av Plan- og bygningslova 4-1, 2. ledd, vert framlegg til planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel i Tokke, vedteke med fylgjande tillegg: 6.9 Samferdsle PS 14/8 Høringsuttale frå Tokke kommune på " Utviklingsplan for Sykehuset Telemark " Rådmannen si tilråding: Tokke kommune har fylgjande merknader til foreslått utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF: 1. Generelt vil Tokke kommune peike på at Utviklingsplanen i for liten grad skildrar, og tek for seg kommunane si rolle i samhandlingsreformen, sidan det vil ha innverknad på utviklinga av dei kommunale helsetenestene og spesialisthelsetenestene i framtida. 2. Tokke kommune nyttar i dag akuttmottaket ved Rjukan Sykehus, og har eit godt samarbeid med sjukehuset. Flytting av akuttmottaket til Notodden er ei dårlegare løysing for innbyggjarane i Tokke. 3. Dersom akuttfunksjonen ved Rjukan Sykehus blir lagt ned, ynskjer Tokke kommune at akuttfunksjonen blir flytt til Skien. Innbyggjarane i Tokke orienterar seg ofte mot Skien i val av sjukehus. I så tilfelle ynskjer Tokke kommune at det blir oppretthalde eit poliklinisk dagtilbod på Rjukan Sykehus. 4. Tokke kommune tilrår å behalde døgnposten ved DPS i Seljord som i dag. 5. Tokke kommune støttar forslaget om etablering av helikopterbase for luftambulanse i Telemark. Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma Forslag frå Olav Haugo: Tilleggssetning til punkt 2. Det er viktig at akuttfunksjon på Rjukan kan halde fram. Det er også viktig at Rjukan sjukehus for tilført dei ressursar som måtte mangle i dag. Forslag frå Olav Haugo: Tilleggssetning til punkt 3. Forslag frå Olav Haugo og Joar Breivik: Tilleggssetning til punkt 5. : Helikopterbase bør ligge i Vest-Telemark pga. responstid til ulykke og sjukdom i øvre deler av Telemark Rådmannen si tilråding med tilleggsforslag til punkt 2, 3 og 5 vart samrøystes vedteke. Tokke kommune har fylgjande merknader til foreslått utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF:

12 1. Generelt vil Tokke kommune peike på at Utviklingsplanen i for liten grad skildrar, og tek for seg kommunane si rolle i samhandlingsreformen, sidan det vil ha innverknad på utviklinga av dei kommunale helsetenestene og spesialisthelsetenestene i framtida. 2. Tokke kommune nyttar i dag akuttmottaket ved Rjukan Sykehus, og har eit godt samarbeid med sjukehuset. Flytting av akuttmottaket til Notodden er ei dårlegare løysing for innbyggjarane i Tokke. Det er viktig at akuttfunksjon på Rjukan kan halde fram. Det er også viktig at Rjukan sjukehus for tilført dei ressursar som måtte mangle i dag. 3. Dersom akuttfunksjonen ved Rjukan Sykehus blir lagt ned, ynskjer Tokke kommune at akuttfunksjonen blir flytt til Skien. Innbyggjarane i Tokke orienterar seg ofte mot Skien i val av sjukehus. I så tilfelle ynskjer Tokke kommune at det blir oppretthalde eit poliklinisk dagtilbod på Rjukan Sykehus. Det er viktig at Rjukan sjukehus har akuttfunksjonen som i dag. 4. Tokke kommune tilrår å behalde døgnposten ved DPS i Seljord som i dag. 5. Tokke kommune støttar forslaget om etablering av helikopterbase for luftambulanse i Telemark. Helikopterbase bør ligge i Vest-Telemark pga. responstid til ulykke og sjukdom i øvre deler av Telemark Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Forslag frå Kjetil Fulsås: Nytt punkt 2 (erstattar punkt 2 og 3 i rådmannens forslag) Det viktigaste for befolkninga i tokke kommune er at akutte sjukdommar og skader blir hantera raskt og effektiv og med høg profesjonell kvalitet. I utviklingsplanen for Sjukehuset Telemark er det foreslått å legge ned akuttfunksjonen ved Rjukan Sjukehus og pasientane i <tokke vil i framtida transportert til Notodden. Ved ei flytting av akuttmottak og lenger reiseavstand vil Tokke kommune ikkje akseptera ande løysingar enn at akuttmottaket blir lagt til Skien. Ein grunngjev dette med at det bare er Skien som har eit akuttmottak med alle relevante spesialistar tilgjengelig 24 timar, 7 dagar i veka. Det vil minke risikoen for feilval og forsinka behandling. Rjukan sjukehus må styrkast og utviklast vidare med eit politisk dagtilbod. Nytt punkt 3 (erstattar punkt 4 i rådmannens forslag) Tokke kommune kan ikkje tilrå at det flyttast sengepostar frå DPS i Seljord til Notodden. Dette vil redusere tilbodet til ei sårbar pasientgruppe. Fleire undersøkingar viser at større avstand gjer det vanskelegare med nettverksarbeid. Det vil vera viktig for heile Vest-Telemark at det er eit desentralisera tilbod i Seljord for denne pasientgruppa. Nytt punkt 4 (erstattar punkt 5 i rådmannens forslag) Tokke kommune støttar forslaget om etablering av helikopterbase for luftambulanse i Vest- Telemark. Då avstanden til sjukehus kan auke i framtida er det viktig at det blir sett inn tilstrekkelig transportkapasiteten i Tokke kommune for å oppretthalde eit minst like godt tilbod som i dag. Forslag frå John Utigard:

13 I nytt punkt 2 (forslag frå Kjetil Fulsås) blir siste setning fjerna. Rjukan sjukehus må styrkast og utviklast vidare med eit politisk dagtilbod. Punkt 1 samrøystes vedteke Nytt punkt 2. Samrøystes vedteke. Forslag frå John Utigard blei vedteken 4-2(Siste setning i nytt punkt 2 skal ut) Nytt punkt 3 samrøystes vedteke Nytt punkt 4 samrøystes vedteke Tokke kommune har fylgjande merknader til foreslått utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF: 1. Generelt vil Tokke kommune peike på at Utviklingsplanen i for liten grad skildrar, og tek for seg kommunane si rolle i samhandlingsreformen, sidan det vil ha innverknad på utviklinga av dei kommunale helsetenestene og spesialisthelsetenestene i framtida. 2. Det viktigaste ofr befolkninga i tokke kommune er at akutte sjukdommar og skader blir hantera raskt og effektiv og med høg profesjonell kvalitet. I utviklingsplanen for Sjukehuset Telemark er det foreslått å legge ned akuttfunksjonen ved Rjukan Sjukehus og pasientane i <tokke vil i framtida transportert til Notodden. Ved ei flytting av akuttmottak og lenger reiseavstand vil Tokke kommune ikkje akseptera ande løysingar enn at akuttmottaket blir lagt til Skien. Ein grunngjev dette med at det bare er Skien som har eit akuttmottak med alle relevante spesialistar tilgjengelig 24 timar, 7 dagar i veka. Det vil minke risikoen for feilval og forsinka behandling. 3. Tokke kommune kan ikkje tilrå at det flyttast sengepostar frå DPS i Seljord til Notodden. Dette vil redusere tilbodet til ei sårbar pasientgruppe. Fleire undersøkingar viser at større avstand gjer det vanskelegare med nettverksarbeid. Det vil vera viktig for heile Vest-Telemark at det er eit desentralisera tilbod i Seljord for denne pasientgruppa. 4. Tokke kommune støttar forslaget om etablering av helikopterbase for luftambulanse i Vest-Telemark. Då avstanden til sjukehus kan auke i framtida er det viktig at det blir sett inn tilstrekkelig transportkapasiteten i Tokke kommune for å oppretthalde eit minst like godt tilbod som i dag. Tokke AP, Tokke KrFv/Håvard Holstaa sette fram fylgjande endringsframlegg som ny setning i pkt. 2 (dette i høve tilrådinga frå helse- og sosialutvalet 2. setning): «Tokke kommune legg til grunn at regjeringa i det vidare arbeidet med ein nasjonal helse- og sjukehusplan, sikrar at Sjukehuset Telemark held fram som eit sjølvstendig og fullverdig akuttsjukehus og likeeins sikrar at lokalsjukehusavdelingane i Tinn, Notodden og Kragerø er viktige institusjonar i det offentlege helsetilbodet som blir gjeve befolkninga.» Tokke AP, Tokke H og Tokke KrF v/håvard Holstaa sette fram fylgjande framlegg til nytt punkt 4 i høve tilrådinga frå helse- og sosialutvalet:

14 «Det må sikrast at ambulansetenesta har tilstrekkeleg kapasitet. Vest-Telemark er ein særs krevande region i høve responstid for ambulansetenesta- Dei lange transportavstandane, utfordringa med E-134 og den massive auken i antal fritidsbustader i fleire av kommunane, seta uka krav til talet på ambulansar. Tokke kommune meiner det er viktig at ambulansetenesta blir styrka med ein luftambulanse i øvre Telemark og at den øvrige ambulansetenesta styrkast i regionen og heile fylket.» Røysting: Endringsframlegget frå Holstaa når det gjeld pkt setning i tilrådinga frå helse- og sosialutvalet vart sett opp mot kvarandre. Endringsframlegget frå Holstaa vart vedteke med 20 mot 1 røyst. Framlegget frå Holstaa om nytt punkt nr. 4 vart sett opp mot tilrådinga frå helse- og sosialutvalet. Framlegget frå Holstaa vart samrøystes vedteke. Elles vart tilrådinga frå helse- og sosialutvalet samrøystes vedteke. Tokke kommune har fylgjande merknader til foreslått utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF: 1. Generelt vil Tokke kommune peike på at Utviklingsplanen i for liten grad skildrar, og tek for seg kommunane si rolle i samhandlingsreformen, sidan det vil ha innverknad på utviklinga av dei kommunale helsetenestene og spesialisthelsetenestene i framtida. 2. Det viktigaste for befolkninga i tokke kommune er at akutte sjukdommar og skader blir hantera raskt og effektiv og med høg profesjonell kvalitet. Tokke kommune legg til grunn at regjeringa i det vidare arbeidet med ein nasjonal helse- og sjukehusplan, sikrar at Sjukehuset Telemark held fram som eit sjølvstendig og fullverdig akuttsjukehus og likeeins sikrar at lokalsjukehusavdelingane i Tinn, Notodden og Kragerø er viktige institusjonar i det offentlege helsetilbodet som blir gjeve befolkninga. Ved ei flytting av akuttmottak og lenger reiseavstand vil Tokke kommune ikkje akseptera ande løysingar enn at akuttmottaket blir lagt til Skien. Ein grunngjev dette med at det bare er Skien som har eit akuttmottak med alle relevante spesialistar tilgjengelig 24 timar, 7 dagar i veka. Det vil minke risikoen for feilval og forsinka behandling. 3. Tokke kommune kan ikkje tilrå at det flyttast sengepostar frå DPS i Seljord til Notodden. Dette vil redusere tilbodet til ei sårbar pasientgruppe. Fleire undersøkingar viser at større avstand gjer det vanskelegare med nettverksarbeid. Det vil vera viktig for heile Vest-Telemark at det er eit desentralisera tilbod i Seljord for denne pasientgruppa. 4. Det må sikrast at ambulansetenesta har tilstrekkeleg kapasitet. Vest-Telemark er ein særs krevande region i høve responstid for ambulansetenesta- Dei lange transportavstandane, utfordringa med E-134 og den massive auken i antal fritidsbustader i fleire av kommunane, seta uka krav til talet på ambulansar. Tokke kommune meiner det er viktig at ambulansetenesta blir styrka med ein

15 luftambulanse i øvre Telemark og at den øvrige ambulansetenesta styrkast i regionen og heile fylket. PS 14/9 Søknad om fritak frå politiske verv - Mari Grønlid Rådmannen si tilråding: Inga tilråding i saka jf reglement for Tokke kommunestyre 6. Tokke SP v/thor Arne Heggtveit sette fram fylgjande framlegg: «Mari Grønlid får varig fritak for sine verv i Tokke kommune.» «Forslag til nytt medlem frå Tokke SP til helse- og sosialutvalet: Margrethe Lindestad» Framlegget frå Tokke SP v/thor Arne Heggtveit vart samrøystes vedteke. Mari Grønlid får varig fritak for sine verv i Tokke kommune. Forslag til nytt medlem frå Tokke SP til helse- og sosialutvalet: Margrethe Lindestad. PS 14/10 Busetting av flyktningar Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommune vedtek å busette inntil 30 personar i løpet av perioden Antalet flyktningar skal vere inkludert familiegjenforening. 3. Kommunen ber IMDI om å bli tildelt minimum 1 barnefamilie per år, og gjerne flyktningar som er vane med å bu på landet. 4. Rådmannen går i dialog med attføringsbedriftene Telemarklys og Kvito med tanke på å få til ei samarbeidsavtale. 5. Rådmannen vurderar kva for bustader i den samla bustadmassa me kan nytte til flyktningebustader etter nærare dialog med og råd frå Husbanken. Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen sitt framlegg til tilråding vart samrøystes vedteke.

16 Tilleggsframlegg frå Thor Arne Heggtveit SP: Til handsaminga av saka i kommunestyret må det leggast fram ein oversikt som visar kva økonomiske konsekvensar det får for kommunen. Det må også leggast fram ein oversikt over kva bustader som kan vere aktuelle å disponere. Tileggsframlegget vart samrøystes vedteke. 1. Tokke kommune vedtek å busette inntil 30 personar i løpet av perioden Antalet flyktningar skal vere inkludert familiegjenforening. 3. Kommunen ber IMDI om å bli tildelt minimum 1 barnefamilie per år, og gjerne flyktningar som er vane med å bu på landet. 4. Rådmannen går i dialog med attføringsbedriftene Telemarklys og Kvito med tanke på å få til ei samarbeidsavtale. 5. Rådmannen vurderar kva for bustader i den samla bustadmassa me kan nytte til flyktningebustader etter nærare dialog med og råd frå Husbanken. Til handsaminga av saka i kommunestyret må det leggast fram ein oversikt som visar kva økonomiske konsekvensar det får for kommunen. Det må også leggast fram ein oversikt over kva bustader som kan vere aktuelle å disponere. Tokke KrF v/erik Skimmeland sette fram fylgjande framlegg: «Saka vert sett ut.» Framlegget frå Tokke KrF v/erik Skimmeland vart samrøystes vedteke. Saka vert sett ut PS 14/11 Krav om lovlegheitskontroll av vedtak i sak 14/1 om ny styringsmodell i oppvekstetaten Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommunestyre stadfester sitt vedtak i sak 14/1 Ny styringsstruktur for oppvekstetaten. 2. Saka vert sendt til Fylkesmannen for lovlegheitskontroll. Tone L. Skaalen tok opp spørsmålet om ho var ugild i saka. Samrøystes vedteke at Skaalen var å rekne som ugild i saka. Skaalen gjekk frå under handsaminga av saka. Sigvart Asle Lid tok plass som varamedlemunder handsaminga av denne saka.

17 Tokke SP krev protokolltilførsel på at det er gjeve feil saksopplysningar under rådmannen sine kommentar: Rådmannen seier «sitat» Ordførar foreslo som alternativ å innkalle til nytt møte ei veke seinare, men ingen av Hovudutvala vedtok å utsetje saka.» SP meiner at ordførar foreslo å innkalle administrasjonsutval og formannskap neste dag. Då tidsforskjellen blir så liten trekte SP sitt utsettingsforslag. Tokke SP v/olav Urbø sette fram fylgjande framlegg: «i sak 14/1 opphevast.» Røysting: Framlegget frå Tokke SP v/olav Urbø og rådmannen si tilråding vart sett opp mot kvarandre. Rådmannen si tilråding vart vedteke med 13 mot 8 røyster. 1. Tokke kommunestyre stadfester sitt vedtak i sak 14/1 Ny styringsstruktur for oppvekstetaten. 2. Saka vert sendt til Fylkesmannen for lovlegheitskontroll. PS 14/12 Høyringssvar - lokal inntak og formidlingsføreskrift for Telemark Fylkeskommune Rådmannen si tilråding: Tokke kommune har ingen merknader til føreskrifta om lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark Fylkeskommune. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. Tokke kommune har ingen merknader til føreskrifta om lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark Fylkeskommune.

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 06.02.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 15:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 15:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 15:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: 16.10.2012 Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter)

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter) Tokke kommune Kommunestyret Møteprotokoll Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter) Fylgjande faste

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Knut Storøygard Nestleder AP

Rådet for eldre og funksjonshemma. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Knut Storøygard Nestleder AP Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: 12:00 Møteslutt:13:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades:

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.08.2013 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.01.2014 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.09.2017 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Thor Arne Heggtveit Medlem SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Thor Arne Heggtveit Medlem SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.04.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.02.2012 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.10.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.10.2014 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Nordbø MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Nordbø MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00)

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00) Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 11.09.2013 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00) Fylgjande faste medlemmer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 12.02.2019 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2012 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.08.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 12:35 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 07.12.2011 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 16.05.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 15:00 Møteslutt:19:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 15:00 Møteslutt:19:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.01.2014 Møtetid: 15:00 Møteslutt:19:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne Grave VORDF AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne Grave VORDF AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke Kommunehus Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Birgit J. Kovajord Olsnes Medlem SP Tahar Haddad Medlem AP

Birgit J. Kovajord Olsnes Medlem SP Tahar Haddad Medlem AP Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 25.10.2016 Møtetid: 18:00 Møteslutt: SP Sverre Bakke Medlem SP Sigrunn Taraldlien Medlem AP Olav

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke Kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke Kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:00 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke Kommunehus Møtedato: 19.03.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.02.2018 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjetil Fulsås LEIAR AP Sigrunn Taraldlien MEDL AP Mari Grønlid MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjetil Fulsås LEIAR AP Sigrunn Taraldlien MEDL AP Mari Grønlid MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 06.09.2012 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.05.2014 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 11:15

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 11:15 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.10.2013 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 11:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 10.12.2014 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.09.2012 Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Møteslutt: 12:30

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Møteslutt: 12:30 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.05.2013 Møtetid: 10:30 Møteslutt: 12:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 17.09.2013 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.05.2015 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Mette Lillegård i sak 15/17, 15/19 og 15/20

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Mette Lillegård i sak 15/17, 15/19 og 15/20 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mette Lillegård MEDL AP Jarle Solbu MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mette Lillegård MEDL AP Jarle Solbu MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Valstyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtetid: 09:20 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Olsnes Jarle Solbu MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Olsnes Jarle Solbu MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.09.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder MEDL SP Erik Skimmeland MEDL KRF Mari Grønlid MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder MEDL SP Erik Skimmeland MEDL KRF Mari Grønlid MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 10.05.2012 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 15:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjetil Fulsås LEIAR AP Mari Grønlid MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjetil Fulsås LEIAR AP Mari Grønlid MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 23.05.2013 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunesstyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 25.10.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Bjørn Bergheim MEDL AP Svein Erik Hagen MEDL TH

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Bjørn Bergheim MEDL AP Svein Erik Hagen MEDL TH Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.09.2015 Møtetid: 17:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.06.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 15.01.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Slutt: 15:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Slutt: 15:00 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 12:00 Slutt: 15:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.03.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.04.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 29.06.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 08.05.2019 Møtetid: 09:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.02.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 03.06.2014 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:30

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.05.2015 Møtetid: 11:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Knut Kristian Vadder MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Knut Kristian Vadder MEDL SP Tokke kommune Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.02.2017 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ikkje) Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP

ikkje) Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Hallbjønnsekken Møtedato: 19.12.2016 Møtetid: 10:00 Slutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 11.06.2013 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Olsnes Kjell Magne Grave MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Olsnes Kjell Magne Grave MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.03.2019 Møtetid: 09:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.02.2019 Møtetid: 09:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.05.2015 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.09.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 04.10.2017 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Valstyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.06.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 30.08.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Helsesenteret Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Helsesenteret Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Helsesenteret Møtedato: 08.03.2012 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.03.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 14:40 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 06.06.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tahar

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 14:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 14:00 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.01.2014 Møtetid: 11:00 Møteslutt: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mari Anette Solvang LEIAR SP Monica Borgen MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mari Anette Solvang LEIAR SP Monica Borgen MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 31.05.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 14:15

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 14:15 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 14:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 10.01.2012 Møtetid: 08:00 Slutt:12:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Knut Kristian Vadder. Sigrunn Taraldlien MEDL AP Liv Nygård MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Knut Kristian Vadder. Sigrunn Taraldlien MEDL AP Liv Nygård MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 04.06.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 31.08.2016 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tahar

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å PS 15/1 Kommunereform - invitasjon til forprosjekt Vest-Telemark Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å delta i gjennomføring av eit forprosjekt som omfattar

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP. Kjell Magne Grave

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP. Kjell Magne Grave Tokke kommune Møteprotokoll Valstyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 08.05.2019 Møtetid: 09:15 09:45 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke NESTL SP Åge Verpe MEDL SP Anne Irene Anundskås MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke NESTL SP Åge Verpe MEDL SP Anne Irene Anundskås MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 08.03.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:15

Utval: Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:15 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 04.06.2015 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.10.2010 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder Tokke kommune Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Møterom sentral, Tokke kommunehus Møtedato: 13.06.2017 Møtetid: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.04.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 16.11.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Erik Skimmeland Medlem KRF. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Romtveit

Erik Skimmeland Medlem KRF. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Romtveit Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.05.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 11:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Hagen MEDL TH

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Hagen MEDL TH Tokke kommune Møteprotokoll Utviklingsutvalet Utval: Møtestad: Gygreburet, Tokke kulturhus Møtedato: 07.03.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: 22.05.2019 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.02.2018 Møtetid: 08:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Bergheim MEDL AP Svein Erik Hagen Medlem TH

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Bergheim MEDL AP Svein Erik Hagen Medlem TH Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 19:35 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 03.02.2014 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø Olav Seltveit Urbø MEDL MEDL

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø Olav Seltveit Urbø MEDL MEDL Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Møterom - Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:30

Tokke kommune. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:30 Tokke kommune Møteprotokoll Utviklingsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.05.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.12.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.08.2014 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP. Thor Arne Heggtveit

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP. Thor Arne Heggtveit Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.09.2016 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 07.09.2017 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:45

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:45 Tokke kommune Møteprotokoll Utviklingsutvalet Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 15.11.2018 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:45 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møte slutt: 11:30

Utval: Møtestad: kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møte slutt: 11:30 Tokke kommune Møteprotokoll Utviklingsutvalet Utval: Møtestad: kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 26.01.2012 Møtetid: 09:00 Møte slutt: 11:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:45

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:45 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 11.09.2012 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:45 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer