Utkast til Referansekatalog for ITstandarder. i offentlig sektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til Referansekatalog for ITstandarder. i offentlig sektor"

Transkript

1 Utkast til Referansekatalog for ITstandarder i offentlig sektor Versjon 3.1 XX.XX

2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og innledning Referansekatalogens anvisninger Standarder for samhandling mellom offentlige virksomheter og innbyggere/næringsliv Publisering av tekstdokumenter Utveksling av tekstdokumenter Publisering av multimediainnhold Næringslivsskjema Innbyggerskjema Tilgjengelighet på nettsider Elektronisk faktura og kreditnota E-bøker Standarder for samhandling mellom offentlige virksomheter samt krav til deres interne løsninger Utveksling av tekstdokumenter Bruk av tegnsett ved utveksling av informasjon Bruk av tegnsett i interne systemer Arkiv-formater Standard for sikker elektronisk kommunikasjon Standardavtaler i offentlig sektor Standarder for definisjonsarbeid Videokonferanse Grunnleggende datakommunikasjon Styringssystem for informasjonssikkerhet Sikre kommunikasjonskanaler (VPN) Standarder for etablering av felleskomponenter og fellesløsninger Standard for bruk av PKI med og i offentlig sektor

3 Forord Referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor skal legge grunnlaget for en velfungerende IT-samhandling i offentlig sektor. Elektronisk samhandling internt i en offentlig virksomhet, mellom offentlige virksomheter eller med innbyggere og næringsliv, krever elektroniske løsninger som snakker samme språk, altså forstår hverandre og kan utveksle data. Dette er den viktigste og mest fundamentale årsaken til at vi fastsetter anbefalte og obligatoriske ITstandarder i offentlig forvaltning (forvaltningsstandarder). Forvaltningsstandarder skal i tillegg bidra til blant annet at; offentlige virksomheter har mulighet til å bytte løsninger og ikke blir låst til spesifikke leverandører eller teknologier, innbyggere og næringsliv har mulighet til å velge elektroniske løsninger ut i fra eget behov og ikke offentlig sektors valg av formater, innbyggere og næringsliv har mulighet til å lese offentlig informasjon og benytte offentlige elektroniske tjenester uavhengig av funksjonsnivå og at vi har en velfungerende konkurranse i IT-markedet. Referansekatalogen angir hvilke standarder som er obligatoriske eller anbefalte på ulike bruksområder innen IT. Alle offentlige virksomheter skal forholde seg til kravene i referansekatalogen. Obligatoriske forvaltningsstandarder i referansekatalogen er hjemlet i forskrift om ITstandarder i forvaltningen eller gjennom annet lovverk/beslutninger. Referansekatalogen inneholder i tillegg anbefalte forvaltningsstandarder. Denne versjonen av referansekatalogen (versjon 3.1) erstatter forrige versjon av referansekatalogen fra september 2011 (versjon 3). 3

4 1 Bakgrunn og innledning I Stortingsmelding nr 17 ( ), IT-meldingen, ble det definert som et tiltak å etablere en referansekatalog for forvaltningsstandarder. Referansekatalogen for ITstandarder i offentlig sektor understøtter flere viktige prinsipper for regjeringens ITpolitikk, ved å: legge grunnlaget for en velfungerende elektronisk samhandling mellom offentlige virksomheter, og mellom offentlig sektor og omverdenen, motvirke faren for at offentlige virksomheter og brukere blir låst til spesielle teknologier, leverandører eller forretningsmodeller bidra til likebehandling og inkludering av alle innbyggere, uavhengig av hva slags programvare eller programvareplattform hver enkelt benytter, bidra til likebehandling og inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne, der nisjeleverandører er avhengig av å kunne lage tilpasninger til eksisterende løsninger og systemer bidra til jevnere konkurransevilkår mellom aktørene i markedet, noe som kan være til fordel for norsk IKT-næring, legge grunnlaget for gjenbruk av registerinformasjon, programvare og tjenestemoduler på tvers av virksomheter, legge grunnlaget for etablering av felleskomponenter og fellesløsninger for alle offentlige virksomheter, samt bidra til en delingskultur Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) etablerte i 2006 et bredt sammensatt standardiseringsråd for å bidra til at offentlig sektor tar i bruk ITstandarder, fortrinnsvis åpne standarder, på en måte som er til beste for brukerne av offentlige e-tjenester, for offentlig sektor selv og for samfunnet som helhet. Rådets arbeid skal omfatte både tekniske, semantiske (dvs. menings- eller fortolkningsmessige) og organisatoriske aspekter av samhandling (interoperabilitet) innenfor og med offentlig sektor. Rådet har ingen selvstendig beslutningsmyndighet, men skal på bakgrunn av sine utredinger og kunnskap om dagens praksis i ulike offentlige virksomheter gi råd til Difi om hvilke standarder som egner seg som anbefalte eller obligatoriske forvaltningsstandarder. Anbefalte forvaltningsstandarder besluttes i Difi, mens obligatoriske forvaltningsstandarder fremmes for beslutning i regjeringen av FAD. Det er etablert en arbeidsmetodikk som legger til rette for en åpen og god prosess for å etablere nye forvaltningsstandarder. En prosess der ikke bare rådet, men andre offentlige virksomheter, leverandører, interesseorganisasjoner og innbyggere/ næringsliv kan påvirke om ønskelig. Denne prosessbeskrivelsen blir kontinuerlig forbedret på bakgrunn av de erfaringer man gjør seg i det operative arbeidet. En standard kan få følgende status: Ikke ferdigbehandlet Standarden er ikke ferdig vurdert og behandlet av Standardiseringsrådet eller vært gjenstand for en beslutning hos Difi. Disse standardene vil ligge under oversikten over innkomne forslag eller pågående utredninger på Standardiseringsportalen. Anbefalt standarden er anbefalt å benytte for spesifisert anvendelsesområde 4

5 Obligatorisk standarden er obligatorisk å benytte for spesifisert anvendelsesområde Under utfasing standarden skal ikke benyttes i nye løsninger eller etter større omlegginger av eksisterende løsninger. Det er foreløpig ikke pålagt å endre eldre løsninger for å ta i bruk nye standarder på området. Ikke anbefalt standarden er ikke ansett som egnet til å være forvaltningsstandarder. Bør ikke benyttes i verken nye eller gamle løsninger. En standard kan ha forskjellig status avhengig av bruksområde. Som et eksempel er standarden ISO/IEC obligatorisk for anvendelsesområdet utveksling av informasjon, mens den samme standarden er anbefalt for anvendelsesområdet publisering av tekstdokumenter. Innen hvert bruksområde må en standard sees i sammenheng med eventuelle andre standarder på samme område, slik at man forstår når hver enkelt standard skal benyttes. Katalogen er derfor strukturert etter ulike bruksområder. FAD har besluttet å starte med en håndfull konkrete standarder, for deretter å utrede nye standarder og bygge en bred og omfattende referansekatalog over tid. Første versjon av referansekatalogen ble publisert i desember

6 2 Referansekatalogens anvisninger En av primæroppgavene til standardene i referansekatalogen er at de skal legge grunnlaget for den tekniske infrastrukturen som offentlig sektor skal benytte i sin samhandling både internt og mot omverdenen. Samtidig gir standardene føringer for de tekniske, semantiske og organisatoriske løsningene knyttet til utviklingen av nye IKTsystemer i offentlig sektor. Det er nødvendig å lese det spesifikke anvendelsesområdet for hver enkelt standard for å vite når en standard skal anvendes, men for å vise hvilke områder i den offentlige infrastrukturen standardene primært bidrar på har vi valgt å gruppere standarden i tre kategorier. De tre kategoriene er: Standarder som skal legge grunnlaget for en velfungerende samhandling mellom offentlig sektor og omverdenen. Standarder som skal legge grunnlaget for en velfungerende samhandling mellom offentlig virksomheter, samt tekniske, semantiske og organisatoriske krav til IKT-systemer i offentlig sektor. Standarder som skal legge grunnlaget for en etablering av felleskomponenter og fellesløsninger for alle offentlige virksomheter. De neste kapitlene presenterer kravene i referansekatalogen i henhold til disse kategoriene. 2.1 Standarder for samhandling mellom offentlige virksomheter og innbyggere/næringsliv Publisering av tekstdokumenter Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet som her omtales er publisering av tekstdokumenter på offentlige nettsider. Et dokument er i denne sammenheng definert som en lesbar meddelelse som inneholder informasjon. Elektronisk utveksling av dokumenter på annet vis (e-post og lignende), internt i en offentlig virksomhet, mellom offentlige virksomheter og med innbyggere og næringsliv omfattes ikke av dette pålegget Dokumentstandarder på offentlige nettsider HTML 4.01 (W3C 1999)/ XHTML 1 (W3C 2000) skal være primærformatet for publisering av tekstdokumenter på offentlige nettsider. Når det av spesielle grunner må publiseres dokumenter på andre format enn HTML/ XHTML, skal følgende format benyttes: PDF , PDF 1.7 (ISO :2008) eller PDF/A (ISO :2005) er obligatorisk format for publisering av ferdigstilte dokumenter hvor det anses nødvendig å bevare formateringen. Det er anledning til å publisere et dokument i andre formater i tillegg. 6

7 ODF 1.1 (Oasis, februar 2007), er obligatorisk format ved publisering av dokumenter beregnet for videre bearbeiding. ODF har foreløpig begrenset utbredelse. Det anbefales derfor midlertidig å parallellpublisere i ett eller flere tilleggsformater for å sikre allmenn tilgjengelighet til publisert materiale. Det er anledning til å publisere et dokument i andre formater i tillegg til formatene som er spesifisert ovenfor. Det er viktig å være oppmerksom på at publisering av dokumenter på nyere versjoner av PDF, kan føre til at en leser med støtte for en eldre versjon ikke kan lese hele dokumentet. Ved produksjon av PDF dokumenter anbefales det at fonter innkapsles (embed) i PDF dokumentene. Dette for i større grad å sikre at dokumentet blir gjengitt korrekt, uavhengig av plattform som benyttes, ved visning av dokumentet. Dokumenter som følger PDF/A (ISO :2005) standarden har alltid fontene innkapslet i dokumentet. Tegnsettstandarden ISO/IEC representert ved UTF-8, er anbefalt for publisering av HTML/XHTML-dokumenter på offentlige nettsider. ISO 639 anbefales for deklarering av språkkoder for offentlige nettsider i HTML. For de språkene som har språkkoder i ISO (to bokstavers kode) skal denne brukes. Om ikke må en se videre til ISO og ISO (tre bokstavers koder). Entydige koder skal brukes fremfor språkgruppekoder. Herav følger at det må skilles mellom ulike samiske språk samt mellom bokmål og nynorsk Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Offentlige nettsider skal tilfredsstille overforstående obligatoriske krav ved publisering av dokumenter på nettsider fra og med 1. januar 2010, og på alle tidligere publiserte dokumenter innen 1. januar Utveksling av tekstdokumenter Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet som her omtales er utveksling av dokumenter som vedlegg til e- post mellom offentlige virksomheter og innbyggere/næringsliv. Et dokument i denne sammenhengen tradisjonelle tekstbehandlingsdokumenter hvor det kan forekomme enkle tabeller, bilder og figurer, men ikke lyd, video eller regneark. Elektronisk utveksling av dokumenter på annet vis (utfylte webskjema på web, maskin til maskin og lignende), internt i en offentlig virksomhet, mellom offentlige virksomheter og med innbyggere og næringsliv omfattes ikke av dette pålegget. For krav knyttet til elektroniske utveksling mellom offentlige virksomheter se avsnitt Dokumentstandarder for utveksling ved e-postvedlegg Ved utveksling av dokumenter som vedlegg i e-post fra offentlig sektor til omverdenen (innbyggere og næringsliv), skal følgende standarder benyttes: 7

8 PDF , PDF 1.7 (ISO :2008) eller PDF/A (ISO :2005) er obligatorisk format ved utveksling av dokumenter beregnet for lesing. ODF 1.1 (Oasis Standard 1. februar 2007) er obligatorisk og skal benyttes ved utveksling av dokumenter beregnet for redigering hos mottaker etter avsending fra offentlig myndighet. På grunn av begrenset utbredelse anbefales det midlertidig å legge ved ett eller flere tilleggsformater for å sikre allmenn tilgjengelighet. I slike tilfeller skal det tydelig informeres i e-posten om at vedleggene består av samme dokument gjort tilgjengelig i flere format. Det er viktig å være oppmerksom på at publisering av dokumenter på nyere versjoner av PDF, kan føre til at en leser med kun støtte for eldre versjoner av PDF ikke kan lese hele dokumentet. Ved produksjon av PDF dokumenter anbefales det at fonter innkapsles (embed) i PDF dokumentene. Dette for i større grad å sikre at dokumentet blir gjengitt korrekt, uavhengig av plattform som benyttes, ved visning av dokumentet. Dokumenter som følger PDF/A (ISO :2005) har alltid fontene innkapslet i dokumentet. Ved mottak av ferdigstilte dokumenter i e-post fra innbyggere/ næringsliv, bør offentlig sektor som et minimum kunne håndtere følgende standarder: PDF, alle versjoner PNG (Portable Network Graphics, ISO/ IEC 15948:2003) JPEG (Joint Photographic Experts Group, ISO/IEC :1994) ODF, alle versjoner For både ferdigstilte dokumenter og dokumenter for videre bearbeiding bør offentlig sektor også kunne motta alle andre formater med stor utbredelse innenfor anvendelsesområdet, som ikke gir den offentlige myndighet en urimelig stor konverteringsbyrde. Hvilke formater som konkret kan forventes vil være forskjellig innenfor sektorer og vil endre seg over tid Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Offentlig sektor skal tilfredsstille overforstående obligatoriske krav ved utveksling av dokumenter med innbyggere og næringsliv fra og med 1. juli Publisering av multimediainnhold Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet som her omtales er publisering av multimedia-innhold på offentlige nettsider. Multimedia-innhold er i denne sammenheng definert som skalerbar grafikk, bilder, lyd og video. Elektronisk utveksling av multimedia innhold på annet vis (e-post og lignende), internt i en offentlig virksomhet, mellom offentlige virksomheter og med innbyggere og næringsliv omfattes ikke av dette pålegget. Andre anvendelsesområder som ikke omfattes av dette pålegget er, utveksling av helserelatert informasjon over nettet (for eksempel røntgen), kartrelaterte data der man benytter standarden GML, animasjon, kunst og industridesign, samt interaktiv video (for eksempel i forbindelse med brukerstøtte). 8

9 Bruk av standarder innen dette bruksområdet Følgende standarder for multimedieinnhold er obligatoriske ved publisering på offentlige nettsider: Skalerbar grafikk Ved publisering av skalerbar grafikk på offentlige nettsider er det anbefalt å benytte SVG 1.1 (W3C januar 2003). Siden SVG 1.1. ikke er støttet av alle vanlige nettlesere, bør SVG-filer publisert på offentlige nettsider suppleres av en punktgrafikkversjon, fortrinnsvis i PNG-format Bilder Tapsbasert komprimering Ved publisering av bilder (tapsbasert) på offentlige nettsider er det obligatorisk å benytte JPEG (Joint Photographic Experts Group, ISO/IEC :1994). Det kan parallellpubliseres i annet format i tillegg. Tapsfri komprimering Ved publisering av bilder (tapsfri) på offentlige nettsider er det obligatorisk å benytte PNG (Portable Network Graphics, ISO/ IEC 15948:2003). Det kan parallellpubliseres i annet format i tillegg, da anbefales det å benytte GIF v89a (W3C 1990) Lyd Tapsbasert komprimering For publisering av lyd med tapsbasert komprimering på offentlige nettsteder skal minst en av følgende standarder benyttes: Vorbis 1 (Xiph.org 2004) innkapslet i Ogg (RFC 3533, IETF 2003), eller MP3 (ISO :1993), uten innkapsling (elementærstrøm) Tapsfri komprimering Ved publisering av lyd (tapsfri) på offentlige nettsider er det obligatorisk å benytte FLAC (Xiph.org 2007), og det skal kapsles inn i FLACs eget innkapslingsformat eller Ogg (RFC 3533, IETF 2003). Det kan parallellpubliseres i annet format i tillegg Video For publisering av video på offentlige nettsteder skal minst en av følgende standarder benyttes: Videosporet kodet i Theora 1.0 (Xiph.org 2008) og lydsporet i Vorbis 1 (Xiph.org 2004) innkapslet i Ogg (RFC 3533, IETF 2003), eller Videosporet kodet i H.264 (ISO/IEC :2005) og lydsporet i AAC (ISO/IEC :2003) innkapslet i MP4 (ISO/IEC :2003) 9

10 Generelt Så langt det er mulig bør adressen direkte til lydfiler, videofiler og -strømmer gjøres enkelt synlig i nettleseren, slik at brukere selv kan velge alternative avspillere Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Statlige nettsider skal tilfredsstille ovenstående krav til nytt multimedieinnhold per , mens kommunale nettsider skal tilfredsstille kravet innen For tidligere publisert multimedieinnhold skal statlige nettsider tilfredsstille kravet per , mens kommunale nettsider skal tilfredsstille kravet innen Næringslivsskjema Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet som her omtales er næringslivsskjema på offentlige nettsider. Skjema rettet mot innbyggere på offentlige nettsider er ikke omfattet av dette pålegget Bruk av standarder innen dette bruksområdet Elmer II-retningslinjene (Nærings- og handelsdepartementet/ Brønnøysundregistrene 2006) er obligatoriske for næringslivsskjema på offentlige nettsider. Retningslinjenes skal krav anses som obligatoriske, mens retningslinjenes bør krav anses som anbefalinger. Elmer I-retningslinjene er satt til å være under utfasing. Med det menes at alle skjema som det gjøres endringer på iht. spesifiserte overgangsordninger, skal benytte Elmer II retningslinjene, mens de som allerede eksisterer og som ikke skal oppdateres kan fortsatt benytte Elmer I retningslinjene Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Offentlige virksomheter og leverandører av skjemaverktøy skal implementere Elmer retningslinjene på best passende tidspunkt, gjerne i forbindelse med nødvendig utskifting og videreutvikling av eksisterende løsninger Innbyggerskjema Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet dette gjelder er innbyggerskjema på offentlige nettsider. Fra før er ELMER 2 obligatorisk forvaltningsstandard for skjema rettet mot næringslivet. Et skjema defineres som samling av spørsmål og forklaringer som under ett navn legger til rette for avgivelse av et avgrenset sett med opplysninger på vegne av en avsender i en leveranse eller sending. Anvendelsesområdet avgrenses til skjemaer tilpasset skjermer på en pc eller tilsvarende Bruk av standarder innen dette området For innbyggerskjemaer på offentlige nettsider er ELMER 2.1 anbefalt. ELMER er ikke tilpasset små håndholdte enheter som mobilskjermer mv. ELMER skal medvirke til gjenkjennelighet ved bruk av offentlige skjemaer. ELMER 2.1 skal følges ved utvikling av elektroniske skjemaer hvor mottatt informasjon benyttes som grunnlag for offentlig vedtak og/eller til offentlig statistikk og samfunnsplanlegging. 10

11 2.1.6 Tilgjengelighet på nettsider Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet er utforming av offentlige nettsider Bruk av standarder innen dette bruksområdet Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (W3C desember 2008) gir retningslinjer for tilgjengelighet til nettsider. Det anbefales å legge standarden til grunn ved utforming av offentlige nettsider. WCAG 2.0 på minst nivå AA er anbefalt forvaltningsstandard Elektronisk faktura og kreditnota Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet dette gjelder er mottagelse av elektronisk faktura og kreditnota Bruk av standarder innen dette bruksområdet Statlige virksomheter plikter å kunne ta i mot faktura og kreditnota på standarden Elektronisk handelsformat (EHF) Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Kravet gjelder fra E-bøker Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet dette gjelder er publisering av store dokumenter, der informasjon publiseres som en e-bok. Kravene under dette anvendelsesområdet endrer ikke de krav som stilles til dokumentformater ved publisering av tekst på offentlige nettsider samt utveksling av tekstlig innhold på e-post. Det vil si at det vil være nødvendig med parallellpublisering/-sending i slike tilfeller Bruk av standarder innen dette bruksområdet For store dokumenter publisert som en e-bok er EPUB 3.0 anbefalt forvaltningsstandard. Kravet gjelder parallellpublisering ved siden av gjeldende dokumentformatstandarder, og EPUB skal dermed ikke benyttes som eneste dokumentformat. Feil bruk av rettighetsstyring kan medføre senket lesbarhet på ulike plattformer. Dette kan unngås ved riktig bruk av rettighetsstyring. Ved publisering av dokumenter i EPUB bør det ikke brukes DRM. 2.2 Standarder for samhandling mellom offentlige virksomheter samt krav til deres interne løsninger 11

12 2.2.1 Utveksling av tekstdokumenter Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet dette gjelder er utveksling av tekstdokumenter som vedlegg til e- post internt mellom offentlige virksomheter Bruk av standarder innen dette bruksområdet Følgende er anbefalte forvaltningsstandarder ved utveksling av tekstdokumenter som vedlegg til e-post internt i offentlig sektor: PDF , PDF 1.7 (ISO ) eller PDF/A (ISO ) er anbefalt format ved utveksling av dokumenter beregnet for lesing. ODF 1.1 (Oasis Standard 1. februar 2007) er anbefalt og skal benyttes ved utveksling av dokumenter beregnet for redigering hos mottaker Bruk av tegnsett ved utveksling av informasjon Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet som her omtales er utveksling av informasjon mellom offentlig sektor og innbyggere/ næringsliv, samt internt i offentlig sektor. Anvendelsesområdet dekker utveksling av informasjon uavhengig av utvekslingsmåte (for eksempel webskjema, e-post og filoverføring). Dette gjelder utveksling der mennesker er involvert og ren maskin til maskin utveksling Bruk av standarder innen dette bruksområdet Ved all utveksling av informasjon mellom offentlige virksomheter og med innbyggere/ næringsliv skal tegnsettstandarden ISO/IEC representert ved UTF8 benyttes. Inntil videre aksepteres det en begrenset støtte til tegn som finnes i ISO supplert med ytterligere 6 nordsamiske tegn i store og små representasjoner (Č, č, Đ, đ, Ŋ, ŋ, Š, š, Ŧ, ŧ, Ţ, ţ ) Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Statlig sektor skal tilfredsstille ovenstående krav ved utveksling av informasjon fra og med 1. januar 2012, mens kommunal sektor skal tilfredsstille kravet innen 1. januar Unntak Dersom oppfyllelse av krav om standard ved utveksling av informasjon medfører en særlig uforholdsmessig byrde for virksomheten, kan standarden helt eller delvis fravikes. Dersom virksomheten finner å måtte fravike den obligatoriske standarden, skal dette straks meldes til Direktoratet for forvaltning og IKT med en begrunnelse for avviket Generelt Pålegget ovenfor gjelder et begrenset tegnsett ved utveksling av informasjon. Dette er en overgangsordning, i avvente av en helhetlig innføring av ISO/IEC 10646, for å støtte alle de tegn det er behov for å representere i offentlige virksomheter og utveksling mellom dem. 12

13 2.2.3 Bruk av tegnsett i interne systemer Avgrensning av bruksområde Dette gjelder alle typer IT-løsninger i virksomheter Bruk av standarder innen dette bruksområdet Det er obligatorisk for alle offentlige virksomheter som skal gjøre større omlegginger, gjennom nyetablering eller videreutvikling av alle typer IT-løsninger, å implementere full støtte for ISO/IEC Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Implementering av ISO/IEC ved større omlegginger skal gjennomføres fra ikrafttredelsesdatoen for siste versjon av forskrift om IT-standarder i forvaltningen ( ) Arkiv-formater Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet som her omtales er behandling av offentlige arkiv. Det gjelder krav til materiale som skal avleveres til riksarkivaren, det gjelder krav til periodeinndeling i elektronisk journal og arkiv, fremfinning i elektronisk journal og arkiv fra avsluttede perioder og klargjøring av elektronisk journal og arkiv for deponering i arkivdepot Bruk av standarder innen dette området Arkivforskriften krever at offentlige organer bruker journal- og arkivsystem basert på Noark-standarden. Arkivforskriftens 2.9 sier følgende: "For elektronisk journalføring skal offentlege organ normalt nytte eit arkivsystem som følgjer krava i Noarkstandarden". Alle journal- og arkivsystem som brukes i forvaltningen, skal som en hovedregel tilfredsstille Noark-kravene og være godkjent av Riksarkivaren. Alle Noark-5-baserte løsninger skal derfor godkjennes av Riksarkivaren før de kan tas i bruk. Noark-5 (Arkivverket 2009) erstatter Noark-4, men skal være bakoverkompatibel med Noark 4 i den betydningen at det skal være mulig å migrere arkiver fra systemer basert på den eldre standarden til den nye. Dette er det tatt hensyn til både når det gjelder oppbygningen av arkivstrukturen og metadataene som defineres. Et eksempel på dette er at enhetene arkiv og arkivdel fremdeles er beholdt i arkivstrukturen. Forvaltningen vil ikke bli pålagt å gå over fra Noark-4-baserte til Noark-5-baserte system fra en bestemt dato. Riksarkivarens holdning er at forvaltningen til enhver tid må velge de innretninger for journalføring og arkivering som, innenfor arkivlovens rammer, er mest tjenlig for organet. I dette ligger at for visse forvaltnings- eller saksområder kan det fortsatt være hensiktsmessig med papirbasert journal og arkiv, mens andre har behov for å benytte fagsystem med funksjonalitet basert på kjernekravene i Noark 5. Ved nyutvikling av system eller funksjonalitet for journalføring og arkivering skal utviklingen baseres på gjeldende versjon av Noark-5, ikke på Noark-4. For fagsystem 13

14 og andre system hvor det er behov for å etablere en avgrenset, rendyrket journal- og arkivfunksjonalitet, skal kjernekravene i Noark-5 være oppfylt. For de tilfeller der en Noark-4-leverandør ønsker å "løse opp" systemet i forhold til de krav som stilles i Noark-4, skal det nye systemet / den nye versjonen av systemet som et minimum tilfredsstille kjernekravene i Noark-5. På bakgrunn av den overgangsordningen Riksarkivaren har gitt settes gjeldende versjon av Noark-5 (Arkivverket 2009) til obligatorisk standard, mens Noark-4 settes til under utfasing. Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver 8-17 beskriver godkjente dokumentformater ved avlevering og deponering. Dokumentformatene er beskrevet nedenfor, og er etter denne forskriften påkrevd ved avlevering og deponering. Elektroniske dokumenter med tekst og bilde eller grafikkobjekter kan være lagret i følgende dokumentformater ved avlevering og deponering: Som ren tekst: UTF-8 (ISO/IEC :2000 Annex D) eller ISO :1998, Latin 1. ISO :1998, Latin 1 kan erstattes med ISO :1998, Latin 4 for samiske tegn. TIFF - Tag Image File Format versjon 6, med de presiseringer som fremgår av forskriftens XML - Extensible Markup Language versjon 1.0, med de presiseringer som fremgår av forskriftens PDF/A - ISO :2005, versjon 1a eller 1b («Conformance Level» A eller B). PDF/A erstatter Adobe PDF, jf. forskriftens 8-20 tredje ledd. For digitale fotografier, kart, video-, og lydsekvenser aksepteres følgende formater: fotografier og bilder: TIFF versjon 6 og JPEG (ISO :1994). kart: TIFF versjon 6 og SOSI versjon 2.2 (1995) eller nyere. video: MPEG-2 (ISO ) lyd: MP3 (ISO ), PCM eller PCM-basert Wave. Valget mellom disse lydformatene skal i hvert tilfelle være avtalt med Arkivverket før deponering eller avlevering. Fremstillingen av arkivversjoner med komprimerte JPEG-filer, MP3 lydfiler og MPEG-2 videofiler skal skje slik at det ikke medfører ytterligere komprimering og svekket bilde- eller lydkvalitet. Der forskriften gir valgfrihet, bør det benyttes et dokumentformat som også er anbefalt for andre anvendelsesområder Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Dette er allerede trådt i kraft. Eventuelle unntak er knyttet til arkivforskriftens formulering i 2.9, skal normalt nytte". Det innebærer at et organ må kunne gi en skikkelig og overbevisende begrunnelse dersom det mener at et system basert på Noark-standarden ikke passer deres behov. 14

15 2.2.5 Standard for sikker elektronisk kommunikasjon Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet er sikker utveksling av informasjon i helsesektoren. Usikret kommunikasjon og kommunikasjon med og i andre deler av offentlig sektor er ikke underlagt dette pålegget Bruk av standarder innen dette bruksområdet Rammeverk for elektronisk meldingsutveksling i helsevesenet basert på ebxml (KITH 2006, R16/06) er obligatorisk for sikker elektronisk kommunikasjon i helsesektoren. EbXML-rammeverket er en profil av ebxml standarden, og baserer seg på PKI som sikkerhetsmekanisme for å beskytte meldingene som sendes over helsenettet. Dette innebærer at alle virksomheter som skal utveksle informasjon må anskaffe et virksomhetssertifikat for å kryptere og signere meldingene som utveksles. Ref. kravene i KITH har utarbeidet en veiledning for innføring av ebxml-rammeverket i helseforetak Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Dette er allerede trådt i kraft Standardavtaler i offentlig sektor Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet er avtaleverk for IT-anskaffelser (for eksempel utvikling, drift og kjøp), konsulenttjenester, informasjonsformidling og konsept for rammeavtaler Bruk av standarder innen dette bruksområdet Statens standardavtaler, SSA (Difi 2009), er anbefalt brukt der disse er egnet. Det kan gjøres justeringer av avtalene, men det bør kun gjøres etter en grundig vurdering Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Dette er allerede trådt i kraft Standarder for definisjonsarbeid Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet dette gjelder er arbeid med terminologi (fagspråk), f.eks. termlister innenfor et fagområde. Anvendelsesområdet dekker begrepsanalyse, organisering og praktisk gjennomføring av terminologiarbeid, og hvordan man skriver gode definisjoner Bruk av standarder innen dette bruksområdet For begrepsanalyse og definisjonsarbeid er Termlosen anbefalt forvaltningsstandard. 15

16 Termlosen er en kort innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid, og gir råd om bl.a. organisering og praktisk gjennomføring av terminologiarbeid, hvordan man skriver gode definisjoner, og hvordan termlister skal bygges opp (metodisk identifisering og strukturering). Termlosen bygger på de internasjonale standardene ISO 704, 860 og Termlosen utgis av Språkrådet, og distribueres gratis Videokonferanse Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet dette gjelder er videokonferanser Bruk av standarder innen dette bruksområdet Det anbefales at videokonferanseutstyr (huber/dedikert videokonferanseutstyr) som brukes for videokonferanseutstyr bør støtte både H.323 og SIP. Kravet gjelder kun huber (dedikert videokonferanseutstyr), og ikke PC-basert utstyr Grunnleggende datakommunikasjon Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet er protokoller for grunnleggende datakommunikasjon Bruk av standarder innen dette bruksområdet Det er anbefalt at offentlige virksomheter bør ha støtte for alle standardene innenfor dette anvendelsesområdet. Det innebærer at man skal ha støtte for disse standardene, men man kan gjerne bruke andre standarder i tillegg. For anvendelsesområdet protokoller for grunnleggende kommunikasjon finnes følgende krav: FTP Det anbefales at offentlige kommunikasjonstjenester bør ha støtte for FTP [RFC 959]. FTP er en protokoll for filoverføring. Den er i utstrakt bruk, men har begrensninger når det gjelder sikkerhet. http 1.1 Det anbefales at offentlige kommunikasjonstjenester bør ha støtte for http 1.1 [RFC 2616]. Dette er en grunnleggende protokoll for overføring av informasjon på web. Støtte for denne protokollen er en forutsetning for å lage nettjenester for brukere. IPv4 og IPv6 1. Alt IT-utstyr det offentlige anskaffer bør ha støtte for IPv4 og IPv6. Dette gjelder både programvare og maskinvare. 2. Alle nye offentlige nettsider og elektroniske tjenester bør ha støtte for IPv4 og IPv6 og være i stand til å kommunisere over begge typer nettverk. Hvis nettsiden eller tjenestene inkluderer eller er avhengig av nettverksparametere som en del av sin operasjon, bør løsningen ha støtte for konfigurasjon av IPv6 parametere. 3. IT-tjenester som det offentlige kjøper bør ha støtte for IPv4 og IPv6. 16

17 4. Løsningene bør ikke ha store funksjonelle forskjeller på grunn av bruk av IPv4 eller IPv6. Brukerne av løsningen bør ikke oppleve store forskjeller ved bruk av de ulike protokollene IPv4 [RFC 791] og IPv6 er grunnleggende protokoller for kommunikasjon på internett. Selv om det i dag i hovedsak ikke er flere IPv4 adresser, vil protokollen være i utstrakt bruk de neste årene. IT-utstyr og IT-systemer må støtte denne protokollen sammen med nye protokoller som IPv6. IP benyttes ofte sammen med mange tilstøtende protokoller. Dette kan variere fra system til system. Det er viktig ikke å se bruk av IP isolert, men vurdere alle tilhørende protokoller som støtter bruk av IP. Spesielt protokollene TCP og UDP (Se nedenfor). TCP Offentlige kommunikasjonstjenester bør ha støtte for TCP [RFC 793]. Dette er en grunnleggende protokoll for å styre trafikken i nettverk basert på IP. Som for IP finnes det også tilhørende protokoller til TCP. Det er viktig at disse protokollene sees på som en helhet. UDP Offentlige kommunikasjonstjenester bør ha støtte for UDP [RFC 768]. Dette er en grunnleggende protokoll for å styre trafikken i nettverk basert på IP. Som for IP finnes det også tilhørende protokoller til UDP. Det er viktig at disse protokollene sees på som en helhet Styringssystem for informasjonssikkerhet Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet gjelder sikker offentlig behandling av beskyttelsesverdig informasjon. Med beskyttelsesverdig forstås her informasjon som er underlagt krav om beskyttelse gjennom regelverk (for eksempel personopplysningloven) eller informasjon med særlig behov for beskyttelse (for eksempel informasjon som blir ansett som samfunnskritisk eller virksomhetskritisk). Det avgrenses mot krav som følge av sikkerhetsloven med forskrifter. Anvendelsesområdet inkluderer blant annet, men avgrenser seg ikke til, styring av informasjonssikkerheten ved samhandling og elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor og styring av informasjonssikkerheten knyttet til ekstern og intern drift av beskyttelsesverdig informasjon Bruk av standarder innen dette bruksområdet Det er anbefalt å benytte ISO/IEC for styring av informasjonssikkerhet ved behandling av informasjon. Det er også anbefalt å følge strukturen og vurdere sikringstiltakene i ISO/IEC Det presiseres at selv om det å følge anviste standarder på området bidrar til økt sikkerhet, gir det ikke en automatisk tilfredsstillelse av alle krav i gjeldende regelverk. 17

18 Sikre kommunikasjonskanaler (VPN) Avgrensning av bruksområdet Dette gjelder valg av VPN protokoll ved etablering av sikre kommunikasjonskanaler. VPN protokoller brukes primært for å sette opp en sikker kommunikasjonskanal mellom to eller flere endepunkter som kommuniserer over åpne nett. Kryptering og andre sikkerhetsmekanismer brukes for å sikre at kun autoriserte endepunkter får tilgang til data som oversendes i denne kanalen. Bruksområde omfatter design, implementering, konfigurering, sikring, overvåking og vedlikehold av slike løsninger. Meldingskryptering kan i tillegg brukes, men er ikke en del av dette bruksområdet Bruk av standarder innen dette bruksområdet ISO/IEC :2006 anbefales brukt ved planlegging og valg av protokoll for sikring av kommunikasjonskanal. Når VPN-protokoll er valgt anbefales det å benytte seg av følgende standarder for å sikre den enkelte implementasjon: Ved implementasjon av SSL/TLS VPN anbefales å følge NIST Special Publication (SP) Guide to SSL VPNs. Ved implementasjon av SSH VPN for sikker fjernadministrasjon av server, anbefales å følge RFC Ved implementasjon av IPsec VPN anbefales å følge NIST Special Publication (SP) Guide to IPsec VPNs. Ved implementasjon av L2VPN anbefales å følge RFC 4664 og RFC Ved bruk av disse protokollene vil sikkerheten være avhengig av krypteringsalgoritmer og nøkkellengder, håndtering av nøkkeladministrasjon og en rekke andre forhold. Hvordan disse tingene organiseres vil være avhengig av sikkerhetsbehov og sikkerhetspolitikk. 2.3 Standarder for etablering av felleskomponenter og fellesløsninger Standard for bruk av PKI med og i offentlig sektor Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet som her omtales er elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor. Det gjelder løsninger som baseres på PKI, og som skal benyttes til autentisering, uavviselighet, konfidensialitets- og integritetsbeskyttelse. Løsninger til bruk internt i en offentlig virksomhet er ikke omhandlet av dette pålegget, heller ikke løsninger som er basert på annen teknologi enn PKI. Kravene det her refereres til ved tinglysning, gjelder når det i eller i medhold av tinglysingsloven er krav om underskrifter på dokument, og elektronisk kommunikasjon benyttes. Ved anskaffelser gir forskrift om offentlige anskaffelser av nr 402 blant annet bestemmelser om elektronisk kommunikasjon i anskaffelsesprosessen. Der kreves det at systemer og løsninger som skal benyttes i slik kommunikasjon, skal gjøre det i samsvar med kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor (Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) / Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 2005). 18

19 Bruk av standarder innen dette bruksområdet Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor versjon 2.0 er obligatorisk for stat og kommunene ved anskaffelse av PKI-tjenester i markedet til bruk i elektronisk kommunikasjon mellom offentlige virksomheter og med innbyggere/ næringsliv. Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor versjon 2.0 er obligatorisk for elektronisk signering i forbindelse med tinglysning, jfr. forskrift om prøveprosjekt for elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av nr Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor versjon 2.0 er obligatorisk for elektronisk signering av tilbud i forbindelse med offentlige anskaffelser, jfr. forskrift om offentlige anskaffelser av nr Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Dette er allerede trådt i kraft. 19

Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor 01.12.08 Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Standardiseringsrådet har på bakgrunn av FAD s vedtatte prioritering for arbeidet med 2. versjon

Detaljer

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24.06 2011 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Detaljer

Revisjon av standarder for publisering av multimedia-innhold

Revisjon av standarder for publisering av multimedia-innhold Revisjon av standarder for publisering av multimedia-innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 2.1 Fremgangsmåte... 5 2.2 Dokumentstruktur... 6 2.3 Om Difi sitt standardiseringsarbeid... 6 2.3.1 Utredningsmetodikk...

Detaljer

Utredning av Standarder for sikker bruk av VPN -med og i offentlig forvaltning. Versjon 0.9 13.oktober 2011

Utredning av Standarder for sikker bruk av VPN -med og i offentlig forvaltning. Versjon 0.9 13.oktober 2011 Utredning av er for sikker bruk av VPN -med og i offentlig forvaltning Versjon 0.9 13.oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Innledning 5 2.1 Bakgrunn og formål 5 2.2 Oppbygning av rapporten

Detaljer

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Hjelp for lærere og andre som ønsker å vurdere digitale læringsressursers egnethet i pedagogisk sammenheng Anbefalinger og krav som er aktuelle for utviklere

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Kartlegging av mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Forprosjektrapport

Kartlegging av mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Forprosjektrapport Kartlegging av mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor Forprosjektrapport På oppdrag for Lysaker, 20. januar 2010 Versjon 1.1 Forord Rapporten er utarbeidet av Commitment

Detaljer

Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor

Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor Forslag fra arbeidsgruppe nedsatt av Moderniseringsdepartementet etter anbefaling fra Koordineringsorganet for eforvaltning Avgitt 21.06.2005

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om IKT-standarder i heise- og omsorgssektoren. Juni2013

Høringsnotat. Forslag til forskrift om IKT-standarder i heise- og omsorgssektoren. Juni2013 1 Høringsnotat Forslag til forskrift om IKT-standarder i heise- og omsorgssektoren Juni2013 2 Innhold 1 Innledning 4 2 Bakgrunn for forslaget 5 2.1 Samhandlingsreformen og strategi for elektronisk samhandling.

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Løsning for meldingsutveksling i offentlig sektor. Rapport 2015:3 ISSN: 1890-6583

Løsning for meldingsutveksling i offentlig sektor. Rapport 2015:3 ISSN: 1890-6583 Løsning for meldingsutveksling i offentlig sektor Rapport 2015:3 ISSN: 1890-6583 FORORD I Difis tildelingsbrev for 2013 er følgende oppgave gitt: «Difi skal utrede hvordan meldingsutveksling internt i

Detaljer

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Notat 2002:11 Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Utredning av fellesløsninger for lagring og tilgjengeliggjøring av elektroniske saksdokumenter. Forord Innføring av elektronisk saksbehandling

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor

Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 beslutningssak Bakgrunn Grønn IKT (Hjemmekontor, videokonferanser) Fjernarbeid og distribuert

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013, oppdatert oktober 2014

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013, oppdatert oktober 2014 Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013, oppdatert oktober 2014 2 Innhold Innhold... 3 Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor...

Detaljer

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor spesifikasjon for PKI i offentlig sektor Versjon 2.0 Juni 2010 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål og bakgrunn... 4 1.2 Kort om virkeområdet... 4 1.3 ruk av kravspesifikasjonen ved selvdeklarasjon...

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Veiledning til forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen

Veiledning til forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen Veiledning til forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen trådte i kraft 1. juli 2002. Formålet med forskriften har vært

Detaljer

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 1. Innledning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette på høring forslag til forskrift om universell utforming

Detaljer

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Difi gjennomfører en årlig revisjon av alle anvendelsesområder i listen over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig

Detaljer

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011 Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål... 7 2.3 Mandatet... 7 2.4 Arbeidsmetodikk...

Detaljer

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Versjon: 1.1 Publisert: 30.08.2010 1 Innhold Om veilederen... 5 Konvensjoner for hurtigtaster... 5 Kapittel 1 Hva er et universelt utformet

Detaljer