Utkast til Referansekatalog for ITstandarder. i offentlig sektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til Referansekatalog for ITstandarder. i offentlig sektor"

Transkript

1 Utkast til Referansekatalog for ITstandarder i offentlig sektor Versjon 3.1 XX.XX

2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og innledning Referansekatalogens anvisninger Standarder for samhandling mellom offentlige virksomheter og innbyggere/næringsliv Publisering av tekstdokumenter Utveksling av tekstdokumenter Publisering av multimediainnhold Næringslivsskjema Innbyggerskjema Tilgjengelighet på nettsider Elektronisk faktura og kreditnota E-bøker Standarder for samhandling mellom offentlige virksomheter samt krav til deres interne løsninger Utveksling av tekstdokumenter Bruk av tegnsett ved utveksling av informasjon Bruk av tegnsett i interne systemer Arkiv-formater Standard for sikker elektronisk kommunikasjon Standardavtaler i offentlig sektor Standarder for definisjonsarbeid Videokonferanse Grunnleggende datakommunikasjon Styringssystem for informasjonssikkerhet Sikre kommunikasjonskanaler (VPN) Standarder for etablering av felleskomponenter og fellesløsninger Standard for bruk av PKI med og i offentlig sektor

3 Forord Referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor skal legge grunnlaget for en velfungerende IT-samhandling i offentlig sektor. Elektronisk samhandling internt i en offentlig virksomhet, mellom offentlige virksomheter eller med innbyggere og næringsliv, krever elektroniske løsninger som snakker samme språk, altså forstår hverandre og kan utveksle data. Dette er den viktigste og mest fundamentale årsaken til at vi fastsetter anbefalte og obligatoriske ITstandarder i offentlig forvaltning (forvaltningsstandarder). Forvaltningsstandarder skal i tillegg bidra til blant annet at; offentlige virksomheter har mulighet til å bytte løsninger og ikke blir låst til spesifikke leverandører eller teknologier, innbyggere og næringsliv har mulighet til å velge elektroniske løsninger ut i fra eget behov og ikke offentlig sektors valg av formater, innbyggere og næringsliv har mulighet til å lese offentlig informasjon og benytte offentlige elektroniske tjenester uavhengig av funksjonsnivå og at vi har en velfungerende konkurranse i IT-markedet. Referansekatalogen angir hvilke standarder som er obligatoriske eller anbefalte på ulike bruksområder innen IT. Alle offentlige virksomheter skal forholde seg til kravene i referansekatalogen. Obligatoriske forvaltningsstandarder i referansekatalogen er hjemlet i forskrift om ITstandarder i forvaltningen eller gjennom annet lovverk/beslutninger. Referansekatalogen inneholder i tillegg anbefalte forvaltningsstandarder. Denne versjonen av referansekatalogen (versjon 3.1) erstatter forrige versjon av referansekatalogen fra september 2011 (versjon 3). 3

4 1 Bakgrunn og innledning I Stortingsmelding nr 17 ( ), IT-meldingen, ble det definert som et tiltak å etablere en referansekatalog for forvaltningsstandarder. Referansekatalogen for ITstandarder i offentlig sektor understøtter flere viktige prinsipper for regjeringens ITpolitikk, ved å: legge grunnlaget for en velfungerende elektronisk samhandling mellom offentlige virksomheter, og mellom offentlig sektor og omverdenen, motvirke faren for at offentlige virksomheter og brukere blir låst til spesielle teknologier, leverandører eller forretningsmodeller bidra til likebehandling og inkludering av alle innbyggere, uavhengig av hva slags programvare eller programvareplattform hver enkelt benytter, bidra til likebehandling og inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne, der nisjeleverandører er avhengig av å kunne lage tilpasninger til eksisterende løsninger og systemer bidra til jevnere konkurransevilkår mellom aktørene i markedet, noe som kan være til fordel for norsk IKT-næring, legge grunnlaget for gjenbruk av registerinformasjon, programvare og tjenestemoduler på tvers av virksomheter, legge grunnlaget for etablering av felleskomponenter og fellesløsninger for alle offentlige virksomheter, samt bidra til en delingskultur Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) etablerte i 2006 et bredt sammensatt standardiseringsråd for å bidra til at offentlig sektor tar i bruk ITstandarder, fortrinnsvis åpne standarder, på en måte som er til beste for brukerne av offentlige e-tjenester, for offentlig sektor selv og for samfunnet som helhet. Rådets arbeid skal omfatte både tekniske, semantiske (dvs. menings- eller fortolkningsmessige) og organisatoriske aspekter av samhandling (interoperabilitet) innenfor og med offentlig sektor. Rådet har ingen selvstendig beslutningsmyndighet, men skal på bakgrunn av sine utredinger og kunnskap om dagens praksis i ulike offentlige virksomheter gi råd til Difi om hvilke standarder som egner seg som anbefalte eller obligatoriske forvaltningsstandarder. Anbefalte forvaltningsstandarder besluttes i Difi, mens obligatoriske forvaltningsstandarder fremmes for beslutning i regjeringen av FAD. Det er etablert en arbeidsmetodikk som legger til rette for en åpen og god prosess for å etablere nye forvaltningsstandarder. En prosess der ikke bare rådet, men andre offentlige virksomheter, leverandører, interesseorganisasjoner og innbyggere/ næringsliv kan påvirke om ønskelig. Denne prosessbeskrivelsen blir kontinuerlig forbedret på bakgrunn av de erfaringer man gjør seg i det operative arbeidet. En standard kan få følgende status: Ikke ferdigbehandlet Standarden er ikke ferdig vurdert og behandlet av Standardiseringsrådet eller vært gjenstand for en beslutning hos Difi. Disse standardene vil ligge under oversikten over innkomne forslag eller pågående utredninger på Standardiseringsportalen. Anbefalt standarden er anbefalt å benytte for spesifisert anvendelsesområde 4

5 Obligatorisk standarden er obligatorisk å benytte for spesifisert anvendelsesområde Under utfasing standarden skal ikke benyttes i nye løsninger eller etter større omlegginger av eksisterende løsninger. Det er foreløpig ikke pålagt å endre eldre løsninger for å ta i bruk nye standarder på området. Ikke anbefalt standarden er ikke ansett som egnet til å være forvaltningsstandarder. Bør ikke benyttes i verken nye eller gamle løsninger. En standard kan ha forskjellig status avhengig av bruksområde. Som et eksempel er standarden ISO/IEC obligatorisk for anvendelsesområdet utveksling av informasjon, mens den samme standarden er anbefalt for anvendelsesområdet publisering av tekstdokumenter. Innen hvert bruksområde må en standard sees i sammenheng med eventuelle andre standarder på samme område, slik at man forstår når hver enkelt standard skal benyttes. Katalogen er derfor strukturert etter ulike bruksområder. FAD har besluttet å starte med en håndfull konkrete standarder, for deretter å utrede nye standarder og bygge en bred og omfattende referansekatalog over tid. Første versjon av referansekatalogen ble publisert i desember

6 2 Referansekatalogens anvisninger En av primæroppgavene til standardene i referansekatalogen er at de skal legge grunnlaget for den tekniske infrastrukturen som offentlig sektor skal benytte i sin samhandling både internt og mot omverdenen. Samtidig gir standardene føringer for de tekniske, semantiske og organisatoriske løsningene knyttet til utviklingen av nye IKTsystemer i offentlig sektor. Det er nødvendig å lese det spesifikke anvendelsesområdet for hver enkelt standard for å vite når en standard skal anvendes, men for å vise hvilke områder i den offentlige infrastrukturen standardene primært bidrar på har vi valgt å gruppere standarden i tre kategorier. De tre kategoriene er: Standarder som skal legge grunnlaget for en velfungerende samhandling mellom offentlig sektor og omverdenen. Standarder som skal legge grunnlaget for en velfungerende samhandling mellom offentlig virksomheter, samt tekniske, semantiske og organisatoriske krav til IKT-systemer i offentlig sektor. Standarder som skal legge grunnlaget for en etablering av felleskomponenter og fellesløsninger for alle offentlige virksomheter. De neste kapitlene presenterer kravene i referansekatalogen i henhold til disse kategoriene. 2.1 Standarder for samhandling mellom offentlige virksomheter og innbyggere/næringsliv Publisering av tekstdokumenter Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet som her omtales er publisering av tekstdokumenter på offentlige nettsider. Et dokument er i denne sammenheng definert som en lesbar meddelelse som inneholder informasjon. Elektronisk utveksling av dokumenter på annet vis (e-post og lignende), internt i en offentlig virksomhet, mellom offentlige virksomheter og med innbyggere og næringsliv omfattes ikke av dette pålegget Dokumentstandarder på offentlige nettsider HTML 4.01 (W3C 1999)/ XHTML 1 (W3C 2000) skal være primærformatet for publisering av tekstdokumenter på offentlige nettsider. Når det av spesielle grunner må publiseres dokumenter på andre format enn HTML/ XHTML, skal følgende format benyttes: PDF , PDF 1.7 (ISO :2008) eller PDF/A (ISO :2005) er obligatorisk format for publisering av ferdigstilte dokumenter hvor det anses nødvendig å bevare formateringen. Det er anledning til å publisere et dokument i andre formater i tillegg. 6

7 ODF 1.1 (Oasis, februar 2007), er obligatorisk format ved publisering av dokumenter beregnet for videre bearbeiding. ODF har foreløpig begrenset utbredelse. Det anbefales derfor midlertidig å parallellpublisere i ett eller flere tilleggsformater for å sikre allmenn tilgjengelighet til publisert materiale. Det er anledning til å publisere et dokument i andre formater i tillegg til formatene som er spesifisert ovenfor. Det er viktig å være oppmerksom på at publisering av dokumenter på nyere versjoner av PDF, kan føre til at en leser med støtte for en eldre versjon ikke kan lese hele dokumentet. Ved produksjon av PDF dokumenter anbefales det at fonter innkapsles (embed) i PDF dokumentene. Dette for i større grad å sikre at dokumentet blir gjengitt korrekt, uavhengig av plattform som benyttes, ved visning av dokumentet. Dokumenter som følger PDF/A (ISO :2005) standarden har alltid fontene innkapslet i dokumentet. Tegnsettstandarden ISO/IEC representert ved UTF-8, er anbefalt for publisering av HTML/XHTML-dokumenter på offentlige nettsider. ISO 639 anbefales for deklarering av språkkoder for offentlige nettsider i HTML. For de språkene som har språkkoder i ISO (to bokstavers kode) skal denne brukes. Om ikke må en se videre til ISO og ISO (tre bokstavers koder). Entydige koder skal brukes fremfor språkgruppekoder. Herav følger at det må skilles mellom ulike samiske språk samt mellom bokmål og nynorsk Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Offentlige nettsider skal tilfredsstille overforstående obligatoriske krav ved publisering av dokumenter på nettsider fra og med 1. januar 2010, og på alle tidligere publiserte dokumenter innen 1. januar Utveksling av tekstdokumenter Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet som her omtales er utveksling av dokumenter som vedlegg til e- post mellom offentlige virksomheter og innbyggere/næringsliv. Et dokument i denne sammenhengen tradisjonelle tekstbehandlingsdokumenter hvor det kan forekomme enkle tabeller, bilder og figurer, men ikke lyd, video eller regneark. Elektronisk utveksling av dokumenter på annet vis (utfylte webskjema på web, maskin til maskin og lignende), internt i en offentlig virksomhet, mellom offentlige virksomheter og med innbyggere og næringsliv omfattes ikke av dette pålegget. For krav knyttet til elektroniske utveksling mellom offentlige virksomheter se avsnitt Dokumentstandarder for utveksling ved e-postvedlegg Ved utveksling av dokumenter som vedlegg i e-post fra offentlig sektor til omverdenen (innbyggere og næringsliv), skal følgende standarder benyttes: 7

8 PDF , PDF 1.7 (ISO :2008) eller PDF/A (ISO :2005) er obligatorisk format ved utveksling av dokumenter beregnet for lesing. ODF 1.1 (Oasis Standard 1. februar 2007) er obligatorisk og skal benyttes ved utveksling av dokumenter beregnet for redigering hos mottaker etter avsending fra offentlig myndighet. På grunn av begrenset utbredelse anbefales det midlertidig å legge ved ett eller flere tilleggsformater for å sikre allmenn tilgjengelighet. I slike tilfeller skal det tydelig informeres i e-posten om at vedleggene består av samme dokument gjort tilgjengelig i flere format. Det er viktig å være oppmerksom på at publisering av dokumenter på nyere versjoner av PDF, kan føre til at en leser med kun støtte for eldre versjoner av PDF ikke kan lese hele dokumentet. Ved produksjon av PDF dokumenter anbefales det at fonter innkapsles (embed) i PDF dokumentene. Dette for i større grad å sikre at dokumentet blir gjengitt korrekt, uavhengig av plattform som benyttes, ved visning av dokumentet. Dokumenter som følger PDF/A (ISO :2005) har alltid fontene innkapslet i dokumentet. Ved mottak av ferdigstilte dokumenter i e-post fra innbyggere/ næringsliv, bør offentlig sektor som et minimum kunne håndtere følgende standarder: PDF, alle versjoner PNG (Portable Network Graphics, ISO/ IEC 15948:2003) JPEG (Joint Photographic Experts Group, ISO/IEC :1994) ODF, alle versjoner For både ferdigstilte dokumenter og dokumenter for videre bearbeiding bør offentlig sektor også kunne motta alle andre formater med stor utbredelse innenfor anvendelsesområdet, som ikke gir den offentlige myndighet en urimelig stor konverteringsbyrde. Hvilke formater som konkret kan forventes vil være forskjellig innenfor sektorer og vil endre seg over tid Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Offentlig sektor skal tilfredsstille overforstående obligatoriske krav ved utveksling av dokumenter med innbyggere og næringsliv fra og med 1. juli Publisering av multimediainnhold Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet som her omtales er publisering av multimedia-innhold på offentlige nettsider. Multimedia-innhold er i denne sammenheng definert som skalerbar grafikk, bilder, lyd og video. Elektronisk utveksling av multimedia innhold på annet vis (e-post og lignende), internt i en offentlig virksomhet, mellom offentlige virksomheter og med innbyggere og næringsliv omfattes ikke av dette pålegget. Andre anvendelsesområder som ikke omfattes av dette pålegget er, utveksling av helserelatert informasjon over nettet (for eksempel røntgen), kartrelaterte data der man benytter standarden GML, animasjon, kunst og industridesign, samt interaktiv video (for eksempel i forbindelse med brukerstøtte). 8

9 Bruk av standarder innen dette bruksområdet Følgende standarder for multimedieinnhold er obligatoriske ved publisering på offentlige nettsider: Skalerbar grafikk Ved publisering av skalerbar grafikk på offentlige nettsider er det anbefalt å benytte SVG 1.1 (W3C januar 2003). Siden SVG 1.1. ikke er støttet av alle vanlige nettlesere, bør SVG-filer publisert på offentlige nettsider suppleres av en punktgrafikkversjon, fortrinnsvis i PNG-format Bilder Tapsbasert komprimering Ved publisering av bilder (tapsbasert) på offentlige nettsider er det obligatorisk å benytte JPEG (Joint Photographic Experts Group, ISO/IEC :1994). Det kan parallellpubliseres i annet format i tillegg. Tapsfri komprimering Ved publisering av bilder (tapsfri) på offentlige nettsider er det obligatorisk å benytte PNG (Portable Network Graphics, ISO/ IEC 15948:2003). Det kan parallellpubliseres i annet format i tillegg, da anbefales det å benytte GIF v89a (W3C 1990) Lyd Tapsbasert komprimering For publisering av lyd med tapsbasert komprimering på offentlige nettsteder skal minst en av følgende standarder benyttes: Vorbis 1 (Xiph.org 2004) innkapslet i Ogg (RFC 3533, IETF 2003), eller MP3 (ISO :1993), uten innkapsling (elementærstrøm) Tapsfri komprimering Ved publisering av lyd (tapsfri) på offentlige nettsider er det obligatorisk å benytte FLAC (Xiph.org 2007), og det skal kapsles inn i FLACs eget innkapslingsformat eller Ogg (RFC 3533, IETF 2003). Det kan parallellpubliseres i annet format i tillegg Video For publisering av video på offentlige nettsteder skal minst en av følgende standarder benyttes: Videosporet kodet i Theora 1.0 (Xiph.org 2008) og lydsporet i Vorbis 1 (Xiph.org 2004) innkapslet i Ogg (RFC 3533, IETF 2003), eller Videosporet kodet i H.264 (ISO/IEC :2005) og lydsporet i AAC (ISO/IEC :2003) innkapslet i MP4 (ISO/IEC :2003) 9

10 Generelt Så langt det er mulig bør adressen direkte til lydfiler, videofiler og -strømmer gjøres enkelt synlig i nettleseren, slik at brukere selv kan velge alternative avspillere Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Statlige nettsider skal tilfredsstille ovenstående krav til nytt multimedieinnhold per , mens kommunale nettsider skal tilfredsstille kravet innen For tidligere publisert multimedieinnhold skal statlige nettsider tilfredsstille kravet per , mens kommunale nettsider skal tilfredsstille kravet innen Næringslivsskjema Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet som her omtales er næringslivsskjema på offentlige nettsider. Skjema rettet mot innbyggere på offentlige nettsider er ikke omfattet av dette pålegget Bruk av standarder innen dette bruksområdet Elmer II-retningslinjene (Nærings- og handelsdepartementet/ Brønnøysundregistrene 2006) er obligatoriske for næringslivsskjema på offentlige nettsider. Retningslinjenes skal krav anses som obligatoriske, mens retningslinjenes bør krav anses som anbefalinger. Elmer I-retningslinjene er satt til å være under utfasing. Med det menes at alle skjema som det gjøres endringer på iht. spesifiserte overgangsordninger, skal benytte Elmer II retningslinjene, mens de som allerede eksisterer og som ikke skal oppdateres kan fortsatt benytte Elmer I retningslinjene Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Offentlige virksomheter og leverandører av skjemaverktøy skal implementere Elmer retningslinjene på best passende tidspunkt, gjerne i forbindelse med nødvendig utskifting og videreutvikling av eksisterende løsninger Innbyggerskjema Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet dette gjelder er innbyggerskjema på offentlige nettsider. Fra før er ELMER 2 obligatorisk forvaltningsstandard for skjema rettet mot næringslivet. Et skjema defineres som samling av spørsmål og forklaringer som under ett navn legger til rette for avgivelse av et avgrenset sett med opplysninger på vegne av en avsender i en leveranse eller sending. Anvendelsesområdet avgrenses til skjemaer tilpasset skjermer på en pc eller tilsvarende Bruk av standarder innen dette området For innbyggerskjemaer på offentlige nettsider er ELMER 2.1 anbefalt. ELMER er ikke tilpasset små håndholdte enheter som mobilskjermer mv. ELMER skal medvirke til gjenkjennelighet ved bruk av offentlige skjemaer. ELMER 2.1 skal følges ved utvikling av elektroniske skjemaer hvor mottatt informasjon benyttes som grunnlag for offentlig vedtak og/eller til offentlig statistikk og samfunnsplanlegging. 10

11 2.1.6 Tilgjengelighet på nettsider Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet er utforming av offentlige nettsider Bruk av standarder innen dette bruksområdet Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (W3C desember 2008) gir retningslinjer for tilgjengelighet til nettsider. Det anbefales å legge standarden til grunn ved utforming av offentlige nettsider. WCAG 2.0 på minst nivå AA er anbefalt forvaltningsstandard Elektronisk faktura og kreditnota Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet dette gjelder er mottagelse av elektronisk faktura og kreditnota Bruk av standarder innen dette bruksområdet Statlige virksomheter plikter å kunne ta i mot faktura og kreditnota på standarden Elektronisk handelsformat (EHF) Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Kravet gjelder fra E-bøker Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet dette gjelder er publisering av store dokumenter, der informasjon publiseres som en e-bok. Kravene under dette anvendelsesområdet endrer ikke de krav som stilles til dokumentformater ved publisering av tekst på offentlige nettsider samt utveksling av tekstlig innhold på e-post. Det vil si at det vil være nødvendig med parallellpublisering/-sending i slike tilfeller Bruk av standarder innen dette bruksområdet For store dokumenter publisert som en e-bok er EPUB 3.0 anbefalt forvaltningsstandard. Kravet gjelder parallellpublisering ved siden av gjeldende dokumentformatstandarder, og EPUB skal dermed ikke benyttes som eneste dokumentformat. Feil bruk av rettighetsstyring kan medføre senket lesbarhet på ulike plattformer. Dette kan unngås ved riktig bruk av rettighetsstyring. Ved publisering av dokumenter i EPUB bør det ikke brukes DRM. 2.2 Standarder for samhandling mellom offentlige virksomheter samt krav til deres interne løsninger 11

12 2.2.1 Utveksling av tekstdokumenter Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet dette gjelder er utveksling av tekstdokumenter som vedlegg til e- post internt mellom offentlige virksomheter Bruk av standarder innen dette bruksområdet Følgende er anbefalte forvaltningsstandarder ved utveksling av tekstdokumenter som vedlegg til e-post internt i offentlig sektor: PDF , PDF 1.7 (ISO ) eller PDF/A (ISO ) er anbefalt format ved utveksling av dokumenter beregnet for lesing. ODF 1.1 (Oasis Standard 1. februar 2007) er anbefalt og skal benyttes ved utveksling av dokumenter beregnet for redigering hos mottaker Bruk av tegnsett ved utveksling av informasjon Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet som her omtales er utveksling av informasjon mellom offentlig sektor og innbyggere/ næringsliv, samt internt i offentlig sektor. Anvendelsesområdet dekker utveksling av informasjon uavhengig av utvekslingsmåte (for eksempel webskjema, e-post og filoverføring). Dette gjelder utveksling der mennesker er involvert og ren maskin til maskin utveksling Bruk av standarder innen dette bruksområdet Ved all utveksling av informasjon mellom offentlige virksomheter og med innbyggere/ næringsliv skal tegnsettstandarden ISO/IEC representert ved UTF8 benyttes. Inntil videre aksepteres det en begrenset støtte til tegn som finnes i ISO supplert med ytterligere 6 nordsamiske tegn i store og små representasjoner (Č, č, Đ, đ, Ŋ, ŋ, Š, š, Ŧ, ŧ, Ţ, ţ ) Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Statlig sektor skal tilfredsstille ovenstående krav ved utveksling av informasjon fra og med 1. januar 2012, mens kommunal sektor skal tilfredsstille kravet innen 1. januar Unntak Dersom oppfyllelse av krav om standard ved utveksling av informasjon medfører en særlig uforholdsmessig byrde for virksomheten, kan standarden helt eller delvis fravikes. Dersom virksomheten finner å måtte fravike den obligatoriske standarden, skal dette straks meldes til Direktoratet for forvaltning og IKT med en begrunnelse for avviket Generelt Pålegget ovenfor gjelder et begrenset tegnsett ved utveksling av informasjon. Dette er en overgangsordning, i avvente av en helhetlig innføring av ISO/IEC 10646, for å støtte alle de tegn det er behov for å representere i offentlige virksomheter og utveksling mellom dem. 12

13 2.2.3 Bruk av tegnsett i interne systemer Avgrensning av bruksområde Dette gjelder alle typer IT-løsninger i virksomheter Bruk av standarder innen dette bruksområdet Det er obligatorisk for alle offentlige virksomheter som skal gjøre større omlegginger, gjennom nyetablering eller videreutvikling av alle typer IT-løsninger, å implementere full støtte for ISO/IEC Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Implementering av ISO/IEC ved større omlegginger skal gjennomføres fra ikrafttredelsesdatoen for siste versjon av forskrift om IT-standarder i forvaltningen ( ) Arkiv-formater Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet som her omtales er behandling av offentlige arkiv. Det gjelder krav til materiale som skal avleveres til riksarkivaren, det gjelder krav til periodeinndeling i elektronisk journal og arkiv, fremfinning i elektronisk journal og arkiv fra avsluttede perioder og klargjøring av elektronisk journal og arkiv for deponering i arkivdepot Bruk av standarder innen dette området Arkivforskriften krever at offentlige organer bruker journal- og arkivsystem basert på Noark-standarden. Arkivforskriftens 2.9 sier følgende: "For elektronisk journalføring skal offentlege organ normalt nytte eit arkivsystem som følgjer krava i Noarkstandarden". Alle journal- og arkivsystem som brukes i forvaltningen, skal som en hovedregel tilfredsstille Noark-kravene og være godkjent av Riksarkivaren. Alle Noark-5-baserte løsninger skal derfor godkjennes av Riksarkivaren før de kan tas i bruk. Noark-5 (Arkivverket 2009) erstatter Noark-4, men skal være bakoverkompatibel med Noark 4 i den betydningen at det skal være mulig å migrere arkiver fra systemer basert på den eldre standarden til den nye. Dette er det tatt hensyn til både når det gjelder oppbygningen av arkivstrukturen og metadataene som defineres. Et eksempel på dette er at enhetene arkiv og arkivdel fremdeles er beholdt i arkivstrukturen. Forvaltningen vil ikke bli pålagt å gå over fra Noark-4-baserte til Noark-5-baserte system fra en bestemt dato. Riksarkivarens holdning er at forvaltningen til enhver tid må velge de innretninger for journalføring og arkivering som, innenfor arkivlovens rammer, er mest tjenlig for organet. I dette ligger at for visse forvaltnings- eller saksområder kan det fortsatt være hensiktsmessig med papirbasert journal og arkiv, mens andre har behov for å benytte fagsystem med funksjonalitet basert på kjernekravene i Noark 5. Ved nyutvikling av system eller funksjonalitet for journalføring og arkivering skal utviklingen baseres på gjeldende versjon av Noark-5, ikke på Noark-4. For fagsystem 13

14 og andre system hvor det er behov for å etablere en avgrenset, rendyrket journal- og arkivfunksjonalitet, skal kjernekravene i Noark-5 være oppfylt. For de tilfeller der en Noark-4-leverandør ønsker å "løse opp" systemet i forhold til de krav som stilles i Noark-4, skal det nye systemet / den nye versjonen av systemet som et minimum tilfredsstille kjernekravene i Noark-5. På bakgrunn av den overgangsordningen Riksarkivaren har gitt settes gjeldende versjon av Noark-5 (Arkivverket 2009) til obligatorisk standard, mens Noark-4 settes til under utfasing. Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver 8-17 beskriver godkjente dokumentformater ved avlevering og deponering. Dokumentformatene er beskrevet nedenfor, og er etter denne forskriften påkrevd ved avlevering og deponering. Elektroniske dokumenter med tekst og bilde eller grafikkobjekter kan være lagret i følgende dokumentformater ved avlevering og deponering: Som ren tekst: UTF-8 (ISO/IEC :2000 Annex D) eller ISO :1998, Latin 1. ISO :1998, Latin 1 kan erstattes med ISO :1998, Latin 4 for samiske tegn. TIFF - Tag Image File Format versjon 6, med de presiseringer som fremgår av forskriftens XML - Extensible Markup Language versjon 1.0, med de presiseringer som fremgår av forskriftens PDF/A - ISO :2005, versjon 1a eller 1b («Conformance Level» A eller B). PDF/A erstatter Adobe PDF, jf. forskriftens 8-20 tredje ledd. For digitale fotografier, kart, video-, og lydsekvenser aksepteres følgende formater: fotografier og bilder: TIFF versjon 6 og JPEG (ISO :1994). kart: TIFF versjon 6 og SOSI versjon 2.2 (1995) eller nyere. video: MPEG-2 (ISO ) lyd: MP3 (ISO ), PCM eller PCM-basert Wave. Valget mellom disse lydformatene skal i hvert tilfelle være avtalt med Arkivverket før deponering eller avlevering. Fremstillingen av arkivversjoner med komprimerte JPEG-filer, MP3 lydfiler og MPEG-2 videofiler skal skje slik at det ikke medfører ytterligere komprimering og svekket bilde- eller lydkvalitet. Der forskriften gir valgfrihet, bør det benyttes et dokumentformat som også er anbefalt for andre anvendelsesområder Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Dette er allerede trådt i kraft. Eventuelle unntak er knyttet til arkivforskriftens formulering i 2.9, skal normalt nytte". Det innebærer at et organ må kunne gi en skikkelig og overbevisende begrunnelse dersom det mener at et system basert på Noark-standarden ikke passer deres behov. 14

15 2.2.5 Standard for sikker elektronisk kommunikasjon Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet er sikker utveksling av informasjon i helsesektoren. Usikret kommunikasjon og kommunikasjon med og i andre deler av offentlig sektor er ikke underlagt dette pålegget Bruk av standarder innen dette bruksområdet Rammeverk for elektronisk meldingsutveksling i helsevesenet basert på ebxml (KITH 2006, R16/06) er obligatorisk for sikker elektronisk kommunikasjon i helsesektoren. EbXML-rammeverket er en profil av ebxml standarden, og baserer seg på PKI som sikkerhetsmekanisme for å beskytte meldingene som sendes over helsenettet. Dette innebærer at alle virksomheter som skal utveksle informasjon må anskaffe et virksomhetssertifikat for å kryptere og signere meldingene som utveksles. Ref. kravene i KITH har utarbeidet en veiledning for innføring av ebxml-rammeverket i helseforetak Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Dette er allerede trådt i kraft Standardavtaler i offentlig sektor Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet er avtaleverk for IT-anskaffelser (for eksempel utvikling, drift og kjøp), konsulenttjenester, informasjonsformidling og konsept for rammeavtaler Bruk av standarder innen dette bruksområdet Statens standardavtaler, SSA (Difi 2009), er anbefalt brukt der disse er egnet. Det kan gjøres justeringer av avtalene, men det bør kun gjøres etter en grundig vurdering Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Dette er allerede trådt i kraft Standarder for definisjonsarbeid Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet dette gjelder er arbeid med terminologi (fagspråk), f.eks. termlister innenfor et fagområde. Anvendelsesområdet dekker begrepsanalyse, organisering og praktisk gjennomføring av terminologiarbeid, og hvordan man skriver gode definisjoner Bruk av standarder innen dette bruksområdet For begrepsanalyse og definisjonsarbeid er Termlosen anbefalt forvaltningsstandard. 15

16 Termlosen er en kort innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid, og gir råd om bl.a. organisering og praktisk gjennomføring av terminologiarbeid, hvordan man skriver gode definisjoner, og hvordan termlister skal bygges opp (metodisk identifisering og strukturering). Termlosen bygger på de internasjonale standardene ISO 704, 860 og Termlosen utgis av Språkrådet, og distribueres gratis Videokonferanse Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet dette gjelder er videokonferanser Bruk av standarder innen dette bruksområdet Det anbefales at videokonferanseutstyr (huber/dedikert videokonferanseutstyr) som brukes for videokonferanseutstyr bør støtte både H.323 og SIP. Kravet gjelder kun huber (dedikert videokonferanseutstyr), og ikke PC-basert utstyr Grunnleggende datakommunikasjon Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet er protokoller for grunnleggende datakommunikasjon Bruk av standarder innen dette bruksområdet Det er anbefalt at offentlige virksomheter bør ha støtte for alle standardene innenfor dette anvendelsesområdet. Det innebærer at man skal ha støtte for disse standardene, men man kan gjerne bruke andre standarder i tillegg. For anvendelsesområdet protokoller for grunnleggende kommunikasjon finnes følgende krav: FTP Det anbefales at offentlige kommunikasjonstjenester bør ha støtte for FTP [RFC 959]. FTP er en protokoll for filoverføring. Den er i utstrakt bruk, men har begrensninger når det gjelder sikkerhet. http 1.1 Det anbefales at offentlige kommunikasjonstjenester bør ha støtte for http 1.1 [RFC 2616]. Dette er en grunnleggende protokoll for overføring av informasjon på web. Støtte for denne protokollen er en forutsetning for å lage nettjenester for brukere. IPv4 og IPv6 1. Alt IT-utstyr det offentlige anskaffer bør ha støtte for IPv4 og IPv6. Dette gjelder både programvare og maskinvare. 2. Alle nye offentlige nettsider og elektroniske tjenester bør ha støtte for IPv4 og IPv6 og være i stand til å kommunisere over begge typer nettverk. Hvis nettsiden eller tjenestene inkluderer eller er avhengig av nettverksparametere som en del av sin operasjon, bør løsningen ha støtte for konfigurasjon av IPv6 parametere. 3. IT-tjenester som det offentlige kjøper bør ha støtte for IPv4 og IPv6. 16

17 4. Løsningene bør ikke ha store funksjonelle forskjeller på grunn av bruk av IPv4 eller IPv6. Brukerne av løsningen bør ikke oppleve store forskjeller ved bruk av de ulike protokollene IPv4 [RFC 791] og IPv6 er grunnleggende protokoller for kommunikasjon på internett. Selv om det i dag i hovedsak ikke er flere IPv4 adresser, vil protokollen være i utstrakt bruk de neste årene. IT-utstyr og IT-systemer må støtte denne protokollen sammen med nye protokoller som IPv6. IP benyttes ofte sammen med mange tilstøtende protokoller. Dette kan variere fra system til system. Det er viktig ikke å se bruk av IP isolert, men vurdere alle tilhørende protokoller som støtter bruk av IP. Spesielt protokollene TCP og UDP (Se nedenfor). TCP Offentlige kommunikasjonstjenester bør ha støtte for TCP [RFC 793]. Dette er en grunnleggende protokoll for å styre trafikken i nettverk basert på IP. Som for IP finnes det også tilhørende protokoller til TCP. Det er viktig at disse protokollene sees på som en helhet. UDP Offentlige kommunikasjonstjenester bør ha støtte for UDP [RFC 768]. Dette er en grunnleggende protokoll for å styre trafikken i nettverk basert på IP. Som for IP finnes det også tilhørende protokoller til UDP. Det er viktig at disse protokollene sees på som en helhet Styringssystem for informasjonssikkerhet Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet gjelder sikker offentlig behandling av beskyttelsesverdig informasjon. Med beskyttelsesverdig forstås her informasjon som er underlagt krav om beskyttelse gjennom regelverk (for eksempel personopplysningloven) eller informasjon med særlig behov for beskyttelse (for eksempel informasjon som blir ansett som samfunnskritisk eller virksomhetskritisk). Det avgrenses mot krav som følge av sikkerhetsloven med forskrifter. Anvendelsesområdet inkluderer blant annet, men avgrenser seg ikke til, styring av informasjonssikkerheten ved samhandling og elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor og styring av informasjonssikkerheten knyttet til ekstern og intern drift av beskyttelsesverdig informasjon Bruk av standarder innen dette bruksområdet Det er anbefalt å benytte ISO/IEC for styring av informasjonssikkerhet ved behandling av informasjon. Det er også anbefalt å følge strukturen og vurdere sikringstiltakene i ISO/IEC Det presiseres at selv om det å følge anviste standarder på området bidrar til økt sikkerhet, gir det ikke en automatisk tilfredsstillelse av alle krav i gjeldende regelverk. 17

18 Sikre kommunikasjonskanaler (VPN) Avgrensning av bruksområdet Dette gjelder valg av VPN protokoll ved etablering av sikre kommunikasjonskanaler. VPN protokoller brukes primært for å sette opp en sikker kommunikasjonskanal mellom to eller flere endepunkter som kommuniserer over åpne nett. Kryptering og andre sikkerhetsmekanismer brukes for å sikre at kun autoriserte endepunkter får tilgang til data som oversendes i denne kanalen. Bruksområde omfatter design, implementering, konfigurering, sikring, overvåking og vedlikehold av slike løsninger. Meldingskryptering kan i tillegg brukes, men er ikke en del av dette bruksområdet Bruk av standarder innen dette bruksområdet ISO/IEC :2006 anbefales brukt ved planlegging og valg av protokoll for sikring av kommunikasjonskanal. Når VPN-protokoll er valgt anbefales det å benytte seg av følgende standarder for å sikre den enkelte implementasjon: Ved implementasjon av SSL/TLS VPN anbefales å følge NIST Special Publication (SP) Guide to SSL VPNs. Ved implementasjon av SSH VPN for sikker fjernadministrasjon av server, anbefales å følge RFC Ved implementasjon av IPsec VPN anbefales å følge NIST Special Publication (SP) Guide to IPsec VPNs. Ved implementasjon av L2VPN anbefales å følge RFC 4664 og RFC Ved bruk av disse protokollene vil sikkerheten være avhengig av krypteringsalgoritmer og nøkkellengder, håndtering av nøkkeladministrasjon og en rekke andre forhold. Hvordan disse tingene organiseres vil være avhengig av sikkerhetsbehov og sikkerhetspolitikk. 2.3 Standarder for etablering av felleskomponenter og fellesløsninger Standard for bruk av PKI med og i offentlig sektor Avgrensning av bruksområde Anvendelsesområdet som her omtales er elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor. Det gjelder løsninger som baseres på PKI, og som skal benyttes til autentisering, uavviselighet, konfidensialitets- og integritetsbeskyttelse. Løsninger til bruk internt i en offentlig virksomhet er ikke omhandlet av dette pålegget, heller ikke løsninger som er basert på annen teknologi enn PKI. Kravene det her refereres til ved tinglysning, gjelder når det i eller i medhold av tinglysingsloven er krav om underskrifter på dokument, og elektronisk kommunikasjon benyttes. Ved anskaffelser gir forskrift om offentlige anskaffelser av nr 402 blant annet bestemmelser om elektronisk kommunikasjon i anskaffelsesprosessen. Der kreves det at systemer og løsninger som skal benyttes i slik kommunikasjon, skal gjøre det i samsvar med kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor (Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) / Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 2005). 18

19 Bruk av standarder innen dette bruksområdet Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor versjon 2.0 er obligatorisk for stat og kommunene ved anskaffelse av PKI-tjenester i markedet til bruk i elektronisk kommunikasjon mellom offentlige virksomheter og med innbyggere/ næringsliv. Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor versjon 2.0 er obligatorisk for elektronisk signering i forbindelse med tinglysning, jfr. forskrift om prøveprosjekt for elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av nr Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor versjon 2.0 er obligatorisk for elektronisk signering av tilbud i forbindelse med offentlige anskaffelser, jfr. forskrift om offentlige anskaffelser av nr Frist for å tilpasse seg spesifiserte standarder for bruksområdet Dette er allerede trådt i kraft. 19

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Versjon 3.0 23.09.2011 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Referansekatalogens anvisninger... 6 3.1 Publisering av tekstdokumenter...

Detaljer

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24.06 2011 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Detaljer

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Versjon 2.0 25.6.2009 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Obligatoriske standarder... 3 1.2 Anbefalte standarder... 5 2 Bakgrunn... 7 3 Referansekatalogens

Detaljer

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Versjon 3.0 Utkast 4.5.2010 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Endringer fra versjon 2.0 til 3.0 av referansekatalogen... 3 1.2 Obligatoriske

Detaljer

Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor 01.12.08 Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Standardiseringsrådet har på bakgrunn av FAD s vedtatte prioritering for arbeidet med 2. versjon

Detaljer

Revisjonsbehov for 2. versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor. 30. oktober 2009 UTKAST

Revisjonsbehov for 2. versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor. 30. oktober 2009 UTKAST Revisjonsbehov for 2. versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor 30. oktober 2009 UTKAST Innhold 1 Bakgrunn... 1 2 Innspill... 1 2.1 OOXML... 1 2.2 VC-1... 1 2.3 EPUB... 2 3 Vurdering

Detaljer

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Høringsnotat for nye anbefalte IT-standarder i offentlig sektor mars Høringsnotat for nye anbefalte IT-standarder i offentlig sektor

Høringsnotat for nye anbefalte IT-standarder i offentlig sektor mars Høringsnotat for nye anbefalte IT-standarder i offentlig sektor Høringsnotat for nye anbefalte IT-standarder i offentlig sektor 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 4 2. Språkkoder... 4 2.1. Mer om forslaget... 5 2.2. Utredninger knyttet til forslaget... 5 2.3. Økonomiske

Detaljer

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem Høring av Referansekatalogen v. 3.1. Marit Grønntun og Kristian Bergem 16.05.2012 Generelle kommentarer Positive til standardisering Flertallet mener de følger standardene Viktig med konsekvensvurderinger,

Detaljer

Difi ber særlig om kommentarer og synspunkter på følgende:

Difi ber særlig om kommentarer og synspunkter på følgende: Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Informasjonsavdelingen 15.mars201210:23 Postmottakbyr. finans,eiendomog eierskap VS:Høringom nyeanbefalteit-standarderfor offentlig sektor(vårref: 2012/195) Høringsnotatreferansekatalogenv3

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2015

Revisjonsnotat høsten 2015 Revisjonsnotat høsten 2015 1 Innledning Difi har ansvaret for å vedlikeholde en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder for kommunikasjon med og i forvaltningen. En viktig del av forvaltningsprosessen

Detaljer

Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor

Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 beslutningssak Bakgrunn Grønn IKT (Hjemmekontor, videokonferanser) Fjernarbeid og distribuert

Detaljer

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID S ARBEID OLAF ØSTENSEN STATENS KARTVERK ANDRE BAKGRUNNSDOKUMENTER Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor FAD OPPRETTER

Detaljer

Svar på høring - Referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKT-standarder for offentlige virksomheter

Svar på høring - Referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKT-standarder for offentlige virksomheter Fornyings- og administrasjonsdepartementet v/ Christer Gundersen Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo e-post: postmottak@fad.dep.no Deres ref Vår ref. Dato 200601327-CGU 2007/10443 ANNDOR 20.08.2007 Svar på høring

Detaljer

Hvordan lage gode offentlige nettsider?

Hvordan lage gode offentlige nettsider? Hvordan lage gode offentlige nettsider? Oslo 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Velkommen Kristian Bergem 12.11.2009 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 Prioriterings/informasjons -sak Om forprosjektet sett på de mest aktuelle anvendelsesområdene

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet

ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet 02.06.10 ELMER for innbyggerskjemaer Skal ELMER gjøres til obligatorisk/anbefalt forvaltningsstandard for offentlige skjemaer på Internett,

Detaljer

Nasjonal arbeidsgruppe IPv6

Nasjonal arbeidsgruppe IPv6 Nasjonal arbeidsgruppe IPv6 IPv6 i offentlig sektor 25.08.2015 Anbefalte og obligatoriske ITstandarder i offentlig sektor Underbygge god samhandling mellom offentlige virksomheter Underbygge god samhandling

Detaljer

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioritering 2011 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioriteringsnotat 2011 Gjennomgang av forslag til standardiseringsarbeidet Prioritering i henhold til kriterier Utkast til prioriteringsnotat

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 23-24. november 2011, kl 12.00-14.30 Sted: Molde, Seilet hotell Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

2. Tilgjengeligheten til web-baserte tjenester

2. Tilgjengeligheten til web-baserte tjenester Konklusjoner Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin (NST) har vurdert forskriftsforslager til Diskriminerings- og tilgjengelighets loven (DTL) 11. NST mener generelt at det er viktig at nye lover

Detaljer

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Difi, avdeling for IKT styring og samordning (ITS) 3. Juni 2010 Agenda Repetisjon av anbefalinger og aksjonspunkter fra forrige møte Rapporten fra Bouvet

Detaljer

Revisjon av standarder for publisering av multimedia-innhold

Revisjon av standarder for publisering av multimedia-innhold Revisjon av standarder for publisering av multimedia-innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 2.1 Fremgangsmåte... 5 2.2 Dokumentstruktur... 6 2.3 Om Difi sitt standardiseringsarbeid... 6 2.3.1 Utredningsmetodikk...

Detaljer

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Digitale arealplaner 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Arkivloven Formålsparagrafen ( 1): Formålet med denne loven er å trygge arkiv som har vesentlig kulturell eller forskningsmessig verdi

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet 26. standardiseringsrådsmøte Beslutningssak 16.03.2011 Bakgrunn I 23.rådsmøte (2.- 3. juni) ble forprosjektsrapporten og arbeidsgruppens innstilling

Detaljer

Versjon 1.0 29.06.2012

Versjon 1.0 29.06.2012 Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter Versjon 1.0 29.06.2012 Innholdsfortegnelse 2 Innledning 2 3 Bakgrunn 3 4 Alternative krav til standarder på området 5 Alternativ 0. Beholde dagens

Detaljer

Difi. postboks 8115 Dep. 0032 Oslo. Norges Blindeforbund. Postboks 5900 Majorstuen. 0308 Oslo. saksnummer 2012/195. Innhold

Difi. postboks 8115 Dep. 0032 Oslo. Norges Blindeforbund. Postboks 5900 Majorstuen. 0308 Oslo. saksnummer 2012/195. Innhold Difi postboks 8115 Dep 0032 Oslo Norges Blindeforbund Postboks 5900 Majorstuen 0308 Oslo saksnummer 2012/195 Innhold Innledning... 2 Generelt... 2 Om universell utforming av IKT... 3 Om tekstdokumenter...

Detaljer

Høringsuttalelser 3.versjon av referansekatalogen og revisjon av standardiseringsforskriften. Møte i Standardiseringsrådet 16.9.10

Høringsuttalelser 3.versjon av referansekatalogen og revisjon av standardiseringsforskriften. Møte i Standardiseringsrådet 16.9.10 Høringsuttalelser 3.versjon av referansekatalogen og revisjon av standardiseringsforskriften Møte i Standardiseringsrådet 16.9.10 Om gjennomgang Et utvalg av synspunkter En evaluering av rådets arbeid

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 2012 Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 21 forslag, mottatt gjennom innspill og utredninger Forslagene vurderes i henhold til kriterier i Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk

Detaljer

Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold

Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 3 2.4 Utredningsmetodikk...

Detaljer

Vurdering av standarder fra NOSIP. Oktober 2010

Vurdering av standarder fra NOSIP. Oktober 2010 Vurdering av standarder fra NOSIP Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...4 2 Bakgrunn og formål...4 3 Om gjennomgang av standarder i NOSIP...5 4 Grunnleggende kommunikasjon og interoperabilitet...6

Detaljer

Arbeidsgruppas behandling av rapporten

Arbeidsgruppas behandling av rapporten Arbeidsgruppas behandling av rapporten Redigerbare dokumentformater Anbefaling om sammensetning produsert av Bouvet ASA Innledning Bouvet ASA har på oppdrag fra Standardiseringssekretariatet gjort en utredning

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Standardisert, oppdatert og tilgjengelig - hvor går infrastrukturen?

Standardisert, oppdatert og tilgjengelig - hvor går infrastrukturen? Standardisert, oppdatert og tilgjengelig - hvor går infrastrukturen? Olaf Østensen Digitalt førstevalg - hva krever eforvaltning av vår infrastruktur? Oppdatert informasjon Vi må kunne stole på at våre

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte. 1. nov. 2013

Standardiseringsrådsmøte. 1. nov. 2013 Standardiseringsrådsmøte 1. nov. 2013 Agenda Godkjenning agenda (beslutningssak) Meldingsutveksling internt i forvaltningen (diskusjonssak) Erfaringer ved bruk av Togaf (diskusjonssak) Arkitekturbeskrivelse

Detaljer

Hva har NOARK5 å bety for arkivet? Tormod Engebu, IKT-Rådgiver IKAVA

Hva har NOARK5 å bety for arkivet? Tormod Engebu, IKT-Rådgiver IKAVA Hva har NOARK5 å bety for arkivet? Tormod Engebu, IKT-Rådgiver IKAVA NOARK-5 Litt historikk Fra og med 1. oktober 2002 er det bestemt gjennom Riksarkivarens forskrift, kapittel IX Elektronisk arkivering

Detaljer

Elektronisk faktura. Direktoratet for forvaltning og IKT. Avd. for offentlige anskaffelser. Jens Aabol

Elektronisk faktura. Direktoratet for forvaltning og IKT. Avd. for offentlige anskaffelser. Jens Aabol Elektronisk faktura Avd. for offentlige anskaffelser Jens Aabol Hvem er Difi Difi er et direktorat underlagt FAD - Fornyings, administrasjon og kirkedepartementet. Difi får sine oppgaver fra FAD FAD får

Detaljer

Felles sikkerhetsinfrastruktur for elektronisk kommunikasjon med offentlig sektor.

Felles sikkerhetsinfrastruktur for elektronisk kommunikasjon med offentlig sektor. Samtlige statsetater og KS Deres referanse Vår referanse Dato 200405162- KDB 20.09.2006 Felles sikkerhetsinfrastruktur for elektronisk kommunikasjon med offentlig sektor. Vi viser til brev sendt den 7.6.2005

Detaljer

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standardiseringsrådsmøte 13.mars 2012 Beslutningssak Mehran Raja Bakgrunn for utredningen Difi har ferdigstilt 2 rapporter som anbefaler å se nærmere

Detaljer

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Hjelp for lærere og andre som ønsker å vurdere digitale læringsressursers egnethet i pedagogisk sammenheng Anbefalinger og krav som er aktuelle for utviklere

Detaljer

Notat. Dato: Saksnr.: Saksbehandler: Henrik Linnestad Telefon: 44267

Notat. Dato: Saksnr.: Saksbehandler: Henrik Linnestad Telefon: 44267 Notat Fra: Avdeling for IKT og fornying Til: Departementets ledelse Kopi: KOM Dato: 3.6.2009 Saksnr.: 200803291- Saksbehandler: Henrik Linnestad Telefon: 44267 Referansekatalogen v2.0 - Oppsummering av

Detaljer

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Fagsystemer Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Funn sikring av elektronisk arkivmateriale Kommunene og fylkeskommunene mangler tilstrekkelig kompetanse, rutiner og systemer

Detaljer

Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS

Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS Følgende retningslinjer skal følges ved deponering og/eller avlevering av elektroniske arkiver

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Kvalitet i praksis. Kvalitet på nett-konferansen 2013. Roy Allan Hansen Kommunikasjons- og IKT-sjef Sørum kommune

Kvalitet i praksis. Kvalitet på nett-konferansen 2013. Roy Allan Hansen Kommunikasjons- og IKT-sjef Sørum kommune Kvalitet i praksis Kvalitet på nett-konferansen 2013 Roy Allan Hansen Kommunikasjons- og IKT-sjef Sørum kommune Utvikling i Sørum over tid 98% 94% 92% 90% 2008 2009 2010 2011 Utfordringene CMS-leverandørene

Detaljer

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling Begreper ved Lars-Andreas Wikbo Norsk Helsenett: Et lukket nettverk for elektronisk kommunikasjon og samhandling i helse- og sosialsektoren

Detaljer

Med standarder som virkemiddel

Med standarder som virkemiddel Med standarder som virkemiddel Tristan Rolstad, leder Virksomhetsarkitektur Øystein Aanrud, virksomhetsarkitekt ekommune 2013 17.09.2013 Agenda Standardisering Interoperabilitet Standardisering og arkitektur

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian Til: Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet Fra: Olav A. Kristiansen Kopi: Kristian Bergem Dato: 03.01.13 Saksnr: 13/000113 Versjon Dato Kort omtale av endring Ansvarlig (historikk) dd.mm.åååå

Detaljer

Innleveringsløsning, regelverksimplementering og digitalisering

Innleveringsløsning, regelverksimplementering og digitalisering Innleveringsløsning, regelverksimplementering og digitalisering André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Viktigste Difi-bidrag til digitalisering av anskaffelser Standardisering

Detaljer

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi NOARK Hva? "NOARK (Norsk Arkivstandard) ble opprinnelig utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i Statsforvaltningen. Den første versjonen NOARK 1 kom i 1984, med påfølgende

Detaljer

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan lage kravspesifikasjoner

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan lage kravspesifikasjoner HVORDAN TENKE NOARK 5 og hvordan lage kravspesifikasjoner Historikk NOARK står for NOrsk ARKivstandard Noark ble utarbeidet av forgjengeren til Statskonsult i 1984 NOARK var opprinnelig en kravspesifikasjon

Detaljer

Utredning - dokumentstandarder

Utredning - dokumentstandarder Fornyings- og administrasjonsdepartementet Utredning - dokumentstandarder Deloppdrag A September 2008 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Utredning - dokumentstandarder Deloppdrag A September 2008

Detaljer

Vurdering av standarder fra NOSIP. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Vurdering av standarder fra NOSIP. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Vurdering av standarder fra NOSIP Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 23.11.10 Om utredningen Utredningen omhandler hvilke standarder fra NOSIP som bør videreføres som obligatoriske forvaltningsstandarder

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser. Versjon 1.0

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser. Versjon 1.0 Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Versjon 1.0 Innholdsliste Innledning...3 Digitale læringsressurser...3 Kvalitet...3 Organisering...4 Del 1...5 Innledning...5 Brukerorientering...5 Den

Detaljer

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan gå frem for å skrive kravspesifikasjoner

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan gå frem for å skrive kravspesifikasjoner HVORDAN TENKE NOARK 5 og hvordan gå frem for å skrive kravspesifikasjoner Historikk NOARK står for Norsk ARKivstandard Noark ble utarbeidet av forgjengeren til Statskonsult i 1984 NOARK var opprinnelig

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Strategi for eid og e-signatur i offentlig sektor. KS regionale informasjonsseminarer om IKT-politikk og IKT-utvikling

Strategi for eid og e-signatur i offentlig sektor. KS regionale informasjonsseminarer om IKT-politikk og IKT-utvikling Strategi for eid og e-signatur i offentlig sektor KS regionale informasjonsseminarer om IKT-politikk og IKT-utvikling Hvorfor ny strategi for eid og e-signatur? Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor

Detaljer

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi NOARK Hva? "NOARK (Norsk Arkivstandard) ble opprinnelig utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i Statsforvaltningen. Den første versjonen NOARK 1 kom i 1984, med påfølgende

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015. 12. November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015. 12. November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Agenda 10:00-10:10 Godkjenning agenda (beslutningssak) 10:10 11:00 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 (beslutningssak) 11:00 11:45 Standard

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Microsoft Norge Lysaker torg 45, 1366 Lysaker Oslo, 14. mai 2009. Microsofts innspill til høring om utvidelse og revisjon av Referansekatalogen

Microsoft Norge Lysaker torg 45, 1366 Lysaker Oslo, 14. mai 2009. Microsofts innspill til høring om utvidelse og revisjon av Referansekatalogen Microsoft Norge Lysaker torg 45, 1366 Lysaker Oslo, 14. mai 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet postmottak@fad.dep.no Microsofts innspill til høring om utvidelse og revisjon av Referansekatalogen

Detaljer

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjene er hjemlet i Samarbeidsavtale mellom Oslo

Detaljer

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Dato: 30. september 2011 Byrådssak 1435/11 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor BJOL SARK-03-201103312-52 Hva

Detaljer

Innspill til arbeidet med IKT-politikken

Innspill til arbeidet med IKT-politikken NOTAT Til FAD ved Fred Arne Ødegård Fra KITH ved Vigdis Heimly Dato 28.02.2006 Innspill til arbeidet med IKT-politikken 1. Om KITH KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS) er et aksjeselskap

Detaljer

NOARK 4. Versjon 1, 2 og 3 av NOARK-standarden beskrev krav til elektronisk journalføring. NOARK 4 beskrev i tillegg. Ulemper

NOARK 4. Versjon 1, 2 og 3 av NOARK-standarden beskrev krav til elektronisk journalføring. NOARK 4 beskrev i tillegg. Ulemper NOrsk ARKivstandard 1984: NOARK 1 ble utarbeidet av forgjengeren til Statskonsult som kravspesifikasjon for elektronisk journal 1987 NOARK 2 ble utviklet i samarbeid med Riksarkivaren 1990 Riksarkivaren

Detaljer

Digital kommunikasjon som hovedregel endringer i eforvaltningsforskriften

Digital kommunikasjon som hovedregel endringer i eforvaltningsforskriften Vår saksbehandler Simon Kiil Vår dato Vår referanse 2013-09-10 A03 - S:13/02202-5 Deres dato Deres referanse 2013-06-11 13/1249 Antall vedlegg Side 1 av 5 Fornyings-, administrasjonskirkedepartementet

Detaljer

Saksnr.: 199806459_15

Saksnr.: 199806459_15 OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR SERVICE- OG ORGANISASJONSUTVIKLING BYRÅDSAK 1145/02 INSTRUKS FOR ELEKTRONISK ARKIVERING AV SAKSDOKUMENTER I OSLO KOMMUNE Sammendrag: I denne saken foreslås det at byrådet

Detaljer

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23.

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. november 2010 Nøkkeltall 25 påmeldte deltakere 22 forskjellige virksomheter

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte

Standardiseringsrådsmøte Standardiseringsrådsmøte Standardiseringsrådsmøte #3 2015 16.09.2015 Transportsikring av e-post 16.09.2015 Forslag Foreslått første gang av Gjøran Breivik, Bergen kommune i arbeidsgruppen for sikkerhet

Detaljer

Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES): I hvilken grad er personvernet en hindring?

Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES): I hvilken grad er personvernet en hindring? Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES): I hvilken grad er personvernet en hindring? NOKIOS onsdag 15. oktober 2008 Ståle Rundberg Direktør Erik Fossum Info-stab Plan- og og utviklingsavdelingen

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Trondheim 09.06.09 Sidsel I. Tønnessen Avdeling for IKT og fornying FAD Bakgrunn AGFA -rapporten Høring St.m. Nr. 36 (2008-2009)

Detaljer

Elektronisk faktura i det offentlige

Elektronisk faktura i det offentlige Elektronisk faktura i det offentlige Olav A. Kristiansen Seniorrådgiver Avd. for offentlige anskaffelser Det gode innkjøp AGFA-rapporten - høring høsten 2008 Fokus på elektronisk faktura. NESUBL ble nevnt

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #2 2013. 6. mai 2013

Standardiseringsrådsmøte #2 2013. 6. mai 2013 Standardiseringsrådsmøte #2 2013 6. mai 2013 Sak 1 godkjenning agenda 10:00-10:10 Godkjenning agenda (beslutningssak) 10:10 11:00 Altinn Strategi (orienteringssak) 11:00 11:45 Revisjon for dokumentstandarder

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Transportsikring av e-post rfc 3207 - STARTTLS

Transportsikring av e-post rfc 3207 - STARTTLS Transportsikring av e-post rfc 3207 - STARTTLS Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Avgrensninger... 2 2 Behov... 2 3 Mål... 2 4 Om rfc 3207 - STARTTLS... 3 4.1 Bruksområder...

Detaljer

Felles sikkerhetsportal for elektronisk kommunikasjon med offentlig sektor.

Felles sikkerhetsportal for elektronisk kommunikasjon med offentlig sektor. Samtlige statsetater. Deres referanse Vår referanse Dato 200405162- KDB 07.06.2005 Felles sikkerhetsportal for elektronisk kommunikasjon med offentlig sektor. Formålet med dette brev er å gi statlige virksomheter

Detaljer

IKT-utfordringer nå og i fremtiden. Integreringskonferansen i Narvik 2012

IKT-utfordringer nå og i fremtiden. Integreringskonferansen i Narvik 2012 IKT-utfordringer nå og i fremtiden Integreringskonferansen i Narvik 2012 Stortingsmelding En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap Viktigste tiltak i meldingen jf Aftenposten 27. oktober

Detaljer

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2010, kl 10.00-15.15 Sted: Rica Oslo Hotell, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf

Detaljer

Elektronisk faktura i det offentlige

Elektronisk faktura i det offentlige Elektronisk faktura i det offentlige Direktoratet for forvaltning og IKT Olav A. Kristiansen Seniorrådgiver Avd. for offentlige anskaffelser Det gode innkjøp AGFA-rapporten - høring høsten 2008 Kun fokus

Detaljer

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutinene er hjemlet i delavtale 9 samarbeid om lokale IKT-løsninger 1. Rutinene

Detaljer

Arkiv, lagring og gjenfinning. Kari Myhre, Trondheim kommune

Arkiv, lagring og gjenfinning. Kari Myhre, Trondheim kommune Arkiv, lagring og gjenfinning Kari Myhre, Trondheim kommune 1 Litt om meg Gift og har 2 barn og 3 stebarn Trondheim byarkiv, fagleder for System og Utvikling Systemansvar for sak-/arkivløsning, prosjekt,

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Veikart

Standardiseringsrådsmøte # Veikart Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Veikart 01.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Nå situasjonen Store tunge fagsystem Kundedialog løsninger som kun er delvis integrert mot fagsystem

Detaljer

23. Møte i Standardiseringsrådet

23. Møte i Standardiseringsrådet 23. Møte i Standardiseringsrådet Standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid Kristian Bergem Prioriterte områder innen grønn-it Grønn-IT i Lillesand i fjor konklusjon på bakgrunn av forprosjektrapporten:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

04. mai 2007 Standardiseringsrådets forslag til første versjon av referansekatalog for obligatoriske og anbefalte standarder i offentlig sektor

04. mai 2007 Standardiseringsrådets forslag til første versjon av referansekatalog for obligatoriske og anbefalte standarder i offentlig sektor 04. mai 2007 Standardiseringsrådets forslag til første versjon av referansekatalog for obligatoriske og anbefalte standarder i offentlig sektor Høringsdokumenter 1 Innholdsfortegnelse Liste over foreslåtte

Detaljer

Utarbeidelse av kravspesifikasjon for anskaffelse av NOARK system

Utarbeidelse av kravspesifikasjon for anskaffelse av NOARK system Utarbeidelse av kravspesifikasjon for anskaffelse av NOARK system Mars 2013 Astrid Øksenvåg Om EKOR Konsulenthus spesialisert på informasjonsforvaltning Bistår kunder med: Behovskartlegging Kravspesifisering

Detaljer

Driftsavtale for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold.

Driftsavtale for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold. Driftsavtale for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold. Driftsavtalen er hjemlet i delavtale 9 samarbeid om lokale IKT-løsninger 1. Rutinen trer

Detaljer