Norges Seilforbund. Årsrapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Seilforbund. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Norges Seilforbund Årsrapport 2012

2 Takk for samarbeidet i 2012

3 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2012 ADMINISTRASJONEN RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING HANDIKAPPSEILING UTDANNING/FRIVILLIGHET INTERNASJONAL INNFLYTELSE STRATEGI OG KONSEKVENSUTREDNING STYRKE FINANSIERING OG ØKONOMI RAMMEVILKÅR NSFS ARBEID FOR Å BEDRE RAMMEVILKÅRENE FOR SEILFORENINGENE OG SEILERE NSFS EGNE RAMMEVILKÅR MEDLEMSUTVIKLING OVERSIKT KOMITEER OG UTVALG VALGT AV SEILTINGET OVERSIKT KOMITEER OG UTVALG OPPNEVNT AV STYRET RESULTATER UTVALGTE RESULTATER FRA INTERNASJONALE REGATTAER KONGEPOKAL 2012 KRONPRINSENS POKAL 2012 NORGESMESTERE 2012 OVERSIKT SPONSORKONTRAKTER Økonomisk årsberetning for Norges Seilforbund Regnskap 2012

4 STYRET Det som har ligget til grunn for styrets arbeid gjeldende tingperiode er NSFs Formål og Visjon. NSFs Formål: fremme norsk seilsport bidra til samarbeid mellom foreningene representere seilsporten internasjonalt Handlingsplanen har vært delt opp i følgende aktivitetsområder: NSFs Visjon: Øke bredden i seilsporten og engasjere og appellere o til mennesker i alle aldre o til livslang og sunn livsstil o til å bli en av landets mest anerkjente sommeridretter NSF skal skape flere og entusiastiske seilere NSF skal jobbe for at de beste skal bli internasjonale vinnere - Toppidrett - Bredde - Rekruttering/tilrettelegging handikappseiling - Utdanning/frivillighet - Internasjonal innflytelse - Strategi og konsekvensutredning - Styrke finansiering og økonomi STYRETS SAMMENSETNING President Peter L. Larsen Ålesunds Seilforening 1. Visepresident Astri C. Holden Arendals Seilforening 2. Visepresident Arild Holt Oslo Seilforening Styremedlem Hanne Marie Jørstad Moss Seilforening Styremedlem Maren M Krogstad Trondhjems Seilforening Styremedlem Anders Myhre Kongelig Norsk Seilforening Styremedlem Odd Ørnulf Stray Mandal Seilforening Styremedlem Ove Lind Bergens Seilforening (Styremedlem Maren M Krogstad gikk ut av styret fra etter eget ønske.)

5 STYRETS ARBEID 2012 I 2012 har det vært avholdt 11 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 204 saker hvorav 7 i AU og 197 saker i styret. Følgende arbeidsutvalg (AU) har fungert: President Peter L. Larsen 1. Visepresident Astri C Holden 2. Visepresident Arild Holt Varamedlem Hanne-Marie Westby Jørstad Varamedlem Anders Myhre Av saker som har vært behandlet nevnes: - Endringer/suppleringer av komiteer og utvalg - Mesterskapssaker, nasjonale og internasjonale - Forberedelser og gjennomføring av OL og PL Revisjon av lisensforskrift som følge av tingvedtak - Søknad/tildeling av Kongepokal og Kronprinsens pokal - Håndheving av barneidrettsbestemmelsene - Rekruttering og utdanning av autorisert personell arrangører, dommere, trenere - Kåring Årets Seiler og Årets Juniorseiler Løpende oppfølging av toppidrett - Løpende oppfølging av breddeaktiviteter - Marked/www.seilerforsikring.no - Videreføring av tomannsjolleprosjektet - Løpende økonomioppfølging - Opprydding i fond og statutter - Samhandling og dialog med NIF/OLT - Utarbeidet diverse høringer til offentlige instanser - Innstilt nye representanter til Sakkyndig Råd - Samarbeid med KNBF/Norsk Båtråd - Internasjonal deltagelse i ISAF, IFDS, Eurosaf, EBA og Nordisk Seilforbund) o Valg av OL-klasser 2016 o Nominasjoner til internasjonale verv - Tildeling av Norgesmesterskap og Stor-NM o Videreutvikling av konsept, og gjennomføring av Stor-NM i Moss - Tildeling av bragdmerker og andre utmerkelser - Søknader om klubbskifter - Respittseiling i Norge, nytt system i samarbeid med NORLYS - Forberede ny felles webportal for seilerne fra ISAF Sikkerhetskurs, oppfølging - Kommunikasjon via og Seilsport i Seilmagasinet - Infomøter i foreninger og kretser - Etablert ny populær Facebook-side - Nye foreninger Barn- og ungdomsvennlig - Utarbeidet nye anbefalte sikkerhetsinstrukser for jolleseilere - Integrering av kitere og bølgesurfere i hht tingvedtak - Søknader om dispensasjon fra NM-reglene - Lisens, dispensasjonssøknader, kontroll og sanksjoner - Tildeling av spillemidler til utstyr - Mesternes Mesterskap, videreutvikling og gjennomføring - Oppfølging av NORsteam-prosjektet - Opptak av nye foreninger, godkjenning av klasseklubber - Skoleseilasene - Pilotprosjekt kretsleddet igangsatt - Samarbeidet i SFF, tingsammensetning NIF ekstraordinært idrettsting - Bistand Askøy SF vedr sikring av områder for trening og regattaseiling - Prinsipprettssak om eiendomsskatt på flytebrygger

6 - Evt offentlig krav om registreringsplikt for fritidsbåter - Deltatt og markert NSF i forbindelse med offentlig utredning ang sikkerhet ved bruk av fritidsbåt - Vedtatt og startet implementering av ny toppidrettsmodell o Skilt stillingen som gen sek / sportssjef o Rekruttert ny sportssjef og landslagstrenere i samarbeid med OLT - Utredning angående jolleklasser i Norge - Gjennomgang av styrets arbeidsform og forbundets organisasjonsstruktur - Budsjettering for Forberedelser til Seilting Arrangerte Kretsledermøte - Engasjert 3 aktivitetskonsulenter i 20 % stilling som jobber mot kretsene for å styrke aktivitet- og klubbutvikling i regionene. - Styret har sett at styrenes sammensetning på kretsnivå ikke samsvarer med kravene i idretten om kjønnskvotering, og vil ta tak i dette i Blant alle sakene Styret har arbeidet med i 2012 er det noen vi spesielt ønsker å kommentere. STOR-NM Styret og administrasjonen merket seg de signaler som fremkom på forrige seilting om at der var delte meninger om dette konseptet, samtidig som det ble vedtatt at det skulle videreføres. På bakgrunn av dette har vi tatt tak i og videreforedlet konseptet med henblikk på at posisjonen som årets happening blant seilerungdom skal gjenerobres. Det ble lagt ressurser inn i planlegging og gjennomføring av årets StorNM i et glimrende samarbeid med Moss Seilforening. Dette resulterte i et særdeles vellykket arrangement både på land og sjø, hvor nye konseptelementer ble utprøvd, og arrangementets sosiale faktor styrket. NSF har fått mange positive tilbakemeldinger etter årets StorNM, og det kan synes som om konseptet nå er i ferd med å finne retningen til sin endelige form. Styret har tildelt StorNM 2013 til Tønsberg Seilforening, og forutsetter en videreføring og forsterket utprøving av nye konseptelementer. TOPPIDRETT OL/PL 2012 De olympiske leker i London / Weymouth var naturlig nok å regne som årets sportslige høydepunkt. De norske seilerne presterte gjennomgående bra, med en 4. plass til Starbåten i OL og bronsemedalje til Sonarlaget i Paralympics. Det er en betydelig utfordring for norsk seilsport at flere av de nasjoner vi konkurrerer mot har en tilgang på økonomiske ressurser i en helt annen divisjon. Vi erfarer at dette ofte ikke kommer godt nok frem når den norske innsatsen og de norske resultater skal vurderes. OL-klasser 2016 Etter ISAFs Mid-year meeting gikk bølgene høyt både nasjonalt og internasjonalt, etter at det overraskende ble besluttet å ta ut windsurf til fordel for kite i OL fra Styret nedsatte raskt en arbeidsgruppe bestående av ressurspersoner fra brettmiljøet samt styret og administrasjonen for å

7 se på strategier for å få windsurf tilbake, fortrinnsvis fra 2016 og fortrinnsvis uten at dette gikk på bekostning av kite. Saken kulminerte med at ISAF på sitt årsmøte i Dublin med knapt flertall, støttet av Norge, besluttet å omgjøre vedtaket gjort på ISAF-møtet i mai. Windsurf RS:X er dermed tilbake fra NSF har i etterkant anmodet ISAF om å arbeide for å beholde kite som ISAF-event. Kite er utvilsomt på full fart inn som en vesentlig del av internasjonal seilsport, og NSF har arbeidet for full integrering i forbundet, i et godt samarbeid med Norges Kiteforbund. Ny toppidrettsmodell Erfaringer etter de siste OLperioder har vist at det er viktig at forbundet er forutsigbare og unngår vakuum i sin satsing etter et OL/PL. Styret ønsket derfor å være tidlig ute med å utvikle en ny toppidrettsmodell gjeldende fra 2013, i et nært samarbeid med OLT. Denne ble vedtatt før sommerferien, og implementering startet utover høsten. Det at alle trenerkontrakter utløp ved årsskiftet muliggjorde å se på hele toppidrettsarbeidet med nye øyne, noe som kan være fornuftig når man står ved et naturlig veiskille. Modellen legger opp til forutsigbarhet, langsiktighet og tydelighet. Vi tar konsekvensen av at en sportslig satsing tar tid, og at utøverne derfor må holdes i systemet lenger, noe modellen skal stimulere til. Ordningen med en delt generalsekretær og sportssjefstilling er i denne forbindelse avviklet. Ny sportssjef er engasjert, likeledes delvis nye landslagstrenere og generalsekretærstillingen er tilbakeført til en normal administrativ stilling.

8 RESPITTSEILING I NORGE/FELLES WEBPORTAL Klasseklubben NORLYS har nå i noen år driftet respittseilingen i Norge etter avtale med NSF. Her er det lagt ned mye godt og verdifullt arbeid til glede for norske seilere. Imidlertid kan nye tider kreve nye løsninger, og vi har en tid samarbeidet om å vurdere nye tekniske løsninger for den norske respittseilingen. Som et ledd i dette har det også vært arbeidet for å få til et felles nordisk system, men dette strandet tidlig, da både Sverige og Danmark gjorde det klart at de begge ønsket å satse på sine egne og forskjellige systemer. Ved årsskiftet ligger det nå til rette for at det internasjonale systemet ORC vil bli innfaset som teknisk leverandør for det norske respitt-systemet til seilsesongen 2013 starter for alvor. NSF skal bidra personellmessig i denne endringen og det er et felles mål at administrasjonen skal tilbakeføres til NSF i 2014, og at da klasseklubben NORLYS kan videreutvikles som ren klasseklubb. Det arbeides mot at seilere skal kunne kjøpe seilnummer, løse respitt-målebrev og seillisens fra samme webportal på med én kortbelastning. På sikt er det mening at denne webportalen skal bygges ut med stadig flere servicetilbud, og det vil allerede nå være nær integrasjon mot SEILmagasinets påmeldings- og resultatservicesystem som anbefales av NSF. Styret er svært glad for at denne kompliserte saken nå ser ut til å finne sin gode løsning, til glede for svært mange i norsk seilsport. JOLLEKLASSER I NORGE Fra seilforeninger med fragmenterte miljøer har NSF mottatt oppfordringer om å gjøre en totalvurdering av prioriterte norske jolleklasser. De senere år har tilbudet til unge norske seilere innen joller og brett blitt betydelig utvidet. Dette har hatt mange positive effekter, men fra mange hold fremholdes også utfordringer knyttet til flere små og fragmenterte miljøer. NSF er her opptatt av å trå forsiktig, og har igangsatt en prosess i organisasjonen for å vurdere fremtidige strategier. Vi håper å kunne presentere mer av dette på seiltinget SIKKERHET FOR JOLLESEILERE En alvorlig ulykke i Stavanger i juni bidro til å sette et velfortjent fokus på dette temaet, selv om vi i den konkrete saken ikke har kjennskap til noe å sette fingeren på. Styret nedsatte et utvalg som ved årsskiftet er nærmest ferdig med å utrede et forslag til anbefalt sikkerhetsinstruks til bruk i foreningene. Styret forventer å vedta denne tidlig i ORGANISASJONSUTVIKLING Nye tider kan både kreve og legge til rette for nye løsninger. I tråd med dette har styret i 2012 brukt en del tid på å se på egen arbeidsform, samt forbundets totale organisering. Dette har resultert i at styret i sitt forslag til handlingsplan fremkommer med målsetning om endring av blant annet komitestrukturen i NSF..

9 ADMINISTRASJONEN Norges Seilforbunds virksomhet administreres fra forbundskontorer på Ullevål, i kontorfellesskap med NIF og ca. 45 andre særforbund. Virksomheten drives i henhold til tingvedtatte målsetninger. Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert noen skader eller ulykker i forbindelse med arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. I 2012 har administrasjonen bestått av 5 personer. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette ikke er fem rene kontoransatte. I tillegg til generalsekretær/sportssjef er det 2 av administrasjonens medlemmer som i perioder funger som trenere, aktivitetskonsulenter og instruktør på Ventelo NORsteam. Styret er spesielt glad for å ha nådd sin målsetning om å endre den tidligere delte stillingen til generalsekretær/sportssjef, slik at dette er to separate stillinger fra Styret vil berømme administrasjonen for et godt samarbeid, stor arbeidsinnsats og god budsjettdisiplin. Administrasjonens hovedoppgaver Forbereder, innkaller og protokollerer AU- og Styremøter Serviceorgan for medlemmene Oppdaterer websider Bistår utvalgene i deres arbeid Regnskap og budsjettering Oppfølging av Idrettsbutikken og salgsmateriell Inngår og følger opp sponsoravtaler Klasseklubbmøter og kretsledermøte Internasjonalt arbeid i Skandinavisk Seilforbund, Eurosaf, IFDS og ISAF Kontakt med NIF og Olympiatoppen Utarbeider årsrapport Forbereder og bistår i gjennomføringen av Fellesseminar og Kretsledermøtet Bestilling og utsendelse av medaljer til kretsmesterskap og NM Drifter landslaget ved planlegging, organisering og faglig oppfølging, samt all praktisk håndtering Bistår kretsene i deres arbeid. Tilrettelegger for kurs og seminarer på kretsnivå etter forespørsel. Trykker opp og videreutvikler materiell som benyttes til kurs på kretsnivå Utdanner og følger opp frivillige gjennom kurs, seminarer og materiellutvikling Planlegger og gjennomfører bredde-samlinger Støtter foreningene i rekrutteringsarbeid Fordeler og rapporterer spillemidler til utstyr og rekrutteringsmidler Søker og rapporterer på tilskudd fra overliggende organisasjonsledd Bistår foreningene i trener- og aktivitetsutvikling Lager og selger Landslagsgenser

10 Ansatte i Norges Seilforbund Espen Guttormsen Generalsekretær/ Sportssjef Vibecke Schøyen Utviklingskonsulent Åse Langli Kontormedarbeider Per Christian Bordal Breddekonsulent Jacob Haug Landslagstrener/ ToppSeilansvarlig Lars Loennechen Landslagstrener Thomas Guttormsen Bredde- og utdanningskonsulent Peer Moberg Landslagstrener Engasjerte Aktivitetskonsulenter/Landslagstrenere Esben Slaatto Landslagstrener/ Webutvikling Didrik Godager Prosjektleder/ Aktivitetskonsulent

11 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT Målsetning fra Handlingsplanen: - Deltakelse i minst tre klasser i OL, 2 klasser i PL - 1 medaljekandidat i OL, 2 medaljekandidater i PL - Sikre fremtidig toppidrettsrekruttering gjennom Toppseil 2012 startet med VM gull til Sonarlaget i januar. Dette ga ytterligere spire til optimisme i en OL/Paralympics sesong der man har høye målsettinger Med fasiten i hånd kan vi si at 2012 ble et godt år med bronse til Sonar og 4.plass på Star i henholdsvis Paralympics og OL i tillegg til flere imponerende resultater på juniornivå. Blant annet ble det levert veldig gode prestasjoner i ISAF Jr.VM. Styret har vært opptatt av å sikre forutsigbarhet, slik at det allerede godt i forkant av OL/Paralympics skulle være klart hvordan NSF ønsket videre satsing på toppidretten. Styret endret, etter innstilling fra toppidrettsansvarlig, eliteutvalgets sammensetning. Det nye eliteutvalget skulle se på fremtidig toppidrettsmodell, slik at denne forelå allerede før sommerferien. Det ble avholdt møter med både trenere, utøvere og OLT. Sistnevnte er en viktig premissleverandør og fikk også møterett i nye EU. Sammensetning av eliteutvalget ble dermed: Arild Holt Toppidrettsansvarlig i styret Odd Ørnulf Stray ToppSeilansvarlig i styret Ole Petter Pollen Tidligere toppseiler med erfaring som leder i OL 2000 Michael Jørgensen Coach OLT Trenere og sportssjef/generalsekretær fikk møteplikt, men ingen møterett. Dette for å sikre nytenkning.

12 Etter en lang prosess ble det ferdigstilt avtale med ny sportssjef og trenere medio november med virke fra 1.januar Seilere fra NSFs lag har blant annet deltatt i følgende world-cuper: Miami, USA - Miami OCR Weymouth, GBR - Sail for Gold Palma, ESP - Trofeo Princesa Sofia Medemblik, NED - Delta Lloyd Hyeres, FRA - Semaine Olympic Francaise Kiel, GER - Kielerwoche Landslagsutøvere 2012 Eivind Melleby Star Kongelig Norsk Seilforening Petter Mørland Pedersen Star Kongelig Norsk Seilforening Aleksander Wang-Hansen Sonar Kongelig Norsk Seilforening Marie Solberg Sonar Kongelig Norsk Seilforening Per Eugen Kristiansen Sonar Kongelig Norsk Seilforening Bjørnar Erikstad 2,4 mr Tønsberg Seilforening Marthe Enger Eide Laser Radial Bærum Seilforening Kristian Ruth Laser Asker Seilforening Mathias Mollatt Laser Moss Seilforening Sebastian Wang-Hansen RS:X Tønsberg Seilforening

13 TOPPSEIL I 2012 sesongen har klasseklubbene hatt ansvaret for aktiviteten i kjernesesongen, da man på bakgrunn av erfaringene fra i fjor så at det var vanskelig å få lagt inn mer rene toppseil-aktiviteter i sesongen. Toppseil seilerne har holdt et høyt aktivitetsnivå denne sesongen, og har i blant annet deltatt på NSFs samlinger på Hvasser og i Moss i tillegg til annen aktivitet i regi av klubb og klasseklubb. Underveis i sesongen har deltagerne hatt dialog med NSF trenere, og NSF trener har også vært med ved flere av regattaene hvor toppseil har hatt seilere. Seilerne har også i år levert gode resultater både nasjonalt og internasjonalt. Med flere medaljer i rekruteringsklasser og jr. Klasser. ToppSeilutøvere i 2012 Kristine Strandenes Laser Radial Grimstad Seilforening Anders Pedersen Finnjolle Drøbaksund Seilforening Tiril Bue Laser Radial Kongelig Norsk Seilforening Hermann Tomasgaard Laser Radial Drøbaksund Seilforening Anders Klippenberg 29er Kongelig Norsk Seilforening Linn Emelie Schäffer 29er Drøbaksund Seilforening Eline Snerlebakken 29er Moss Seilforening Nicholas Fadler Martinsen Europajolle Soon Seilforening Ina Kullmann Laser Radial Bærum Seilforening Maria Mollestad RS:X Bærum Seilforening Lars Johan Brotkorp Europajolle Horten Seilforening Henrik Begby Laser Radial Kongelig Norsk Seilforening Sigurd Kalvik RS:X Kongelig Norsk Seilforening Ludvig Johanson 49er/29er Asker Seilforening Bror With 49er/29er Asker Seilforening Harald Fæste 29er Drøbakssund Seilforening Maja Agerup 29er Kongelig Norsk Seilforening Ragna Agerup 29er Kongelig Norsk Seilforening Håvar Katle Fjon Europajolle Stavanger Seilforening

14 NORSTEAM NORsteamprosjektet har gjort en meget god sportslig sesong i Trener for laget har vært Didrik Godaker. NORsteamlaget har hevdet seg i toppen under nasjonale regattaer og gjorde en meget god innsats under årets ORCi VM i Finland i juli. Blant 120 deltagere endte laget på en 24. plass, og laget ble kåret til årets "junior team". Prosjektet virker fortsatt som et friskt pust i det norske storbåtmiljøet, og det er mange positive tilbakemeldinger på lagets sportslige holdninger og fremgang. Ventelo har for tredje året sponset prosjektet er imidlertid siste året med denne sponsoren da Ventelo konsernet er splittet opp og solgt blir derfor en utfordrende sesong økonomisk. Etter en god oppstart i 2011 fortsatte Norsteam Vest treningen tidlig i Laget hadde to hovedmål for sesongen - Shetland Race og Melges 24 NM. Trener Karl Otto Book la ned mye tid og den sportslige delen av prosjektet må sies og ha blitt en stor suksess, med seier i Shetland Race og god plassering i Melges NM. Dessverre lyktes det heller ikke våren 2012 og fremskaffe "eksterne midler" til prosjektet, dermed måtte prosjektet legges ned i juni Etter seilernes, Carl Jansens, Bergens Seilforenings og Karl Otto Books innsats for prosjektet var dette en trist, men nødvendig avgjørelse. Disse Deltok på NORsteam i 2012 Martin Rishovd Anna Sophie Hansen Monica Rodal Karianne Fonn Jårvik Erik Snerlebakken Eirik Berglund Thomas Kolstad Hans Fjell Andreas Myhrvold Fredrik Karlsen Andreas Hole Stein Åge Blakstad Nina Melsom Aage Hedegaard Marie Lothe Alf Wiig Halvor Hamran

15 Her følger et utdrag fra regnskapet på prosjektpunktene under Toppidrett og NORsteam. Beskrivelse Inntekter Kostnader Tildelinger fra OLT kr Toppidrettstipend OLT og IOC kr kr Egenandel seilere kr Lønnskostnader trenere kr Variable kostnader sportssjef kr Trenerkostnader andre klasser kr Kostnader Star kr Kostnader Brett kr Kostnader Laser kr Kostnader Laser Radial kr OL kr Båt, bil og utstyr kr Landslagssamlinger og tester på OLT kr ISAF Jr. VM kr Kostnader Sonar kr Kostnader 2.4m kr Variable kostnader støtteapparat para kr ToppSeil kr SUM Kr kr Resultat - Kr Tallene i modellen er hentet fra endelig årsregnskap, men før revisjon er fullført. Beskrivelse Inntekter Kostnader Sponsorer kr Egenandel seilere kr Profilering ny båt og utstyr kr Klær utøvere kr Diverse rep og fornyelse av utstyr kr Opplag og havneleie kr Forsikringer kr Båtmann/trener kr Påmeldinger, frakt, kurs etc. kr Avskrivninger kr SUM kr kr Resultat kr Tallene i modellen er hentet fra endelig årsregnskap, men før revisjon er fullført.

16 BREDDESEILING Målsetning fra Handlingsplanen: - Legge til rette for at alle seilere oppfatter det tilbudet som gis gjennom de lokale seilforeningene som så attraktivt at det ikke oppleves som noe godt alternativ å stå utenfor - Øke medlemsmassen med 20% for perioden Målsettingene for i fjor er videreført, og det er lagt vekt på trenerutdanning og aktivitetsutvikling i inneværende år. Det er også ansatt tre aktivitetskonsulenter i region Sør, Vest og Midt-Norge, som har hovedfokus på å jobbe mot klubber og hjelpe til med klubb- og aktivitetsutvikling. Alle tre rapporterer om mange klubbesøk, der de nyeste og minste klubbene som ikke har mye erfaring med barne- og ungdomsarbeid er blitt prioritert. Fra sentralt hold er det gjennomført flere aktiviteter, der vi vil nevne: 2 breddesamlinger på Hvasser for de prioriterte ungdomsklassene i NSF over fem dager hver. Her legges det vekt på erfaringsutveksling mellom klubb- og klasseklubbtrenerne og alle landslagstrenerne som tar seg tid til å stille på samlingene. Jentesamlingen i samarbeid med Team Drømmen er ført videre og utviklet. 30 jenter var også i år på jentesamling. Det er gitt meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og vi ønsker å føre prosjektet videre i Trenerutvikling står fremdeles sentralt, da vi mener det er ressurspersoner lokalt i klubbene som best gir garanti for kvalitet på aktivitetene. Det er gjennomført trenerseminar for 27 trenere og ressurspersoner. Trener 2-kurset har gitt oss 24 nye trenere til klubbene. Og det er også i år gitt ressurser til gjennomføring av trener 1-kurs lokalt i krets og klubb.

17 Det er gjennomført NorSteam-kurs i Moss og Ålesund Seilforening, med gode tilbakemeldinger, men prosjektet er ikke prioritert, da det er gjort plass til ansettelser av aktivitetskonsulenter. Tomannsjolleprosjektet er videreført og det er gjennomført en rekke samlinger både lokalt og i distriktene blant annet gjennom innføring av Havfonn-cup. Det er også i år gjennomført samlinger i Midt-Norge og i Tønsberg for tomannsjollene spesielt, og vi mener at prosjektet genererer flere seilere lokalt i klubbene. Det er godkjent 4 nye Barne- og Ungdomsvennlige Seilforeninger. For alle godkjente Barne- og Ungdomsvennlige Seilforeninger er det gjennomført en samling på Ullevål i Vi ønsker for neste sesong å gjennomføre flere klubbesøk av aktivitetskonsulentene, der vi håper å prioritere disse godkjente seilforeningene. Det er i år trykket en rekke utdanningsmateriell som finnes på idrettsbutikken til kostpris. Det er også i år blitt trykket nye Kappseilingsregelbøker som var på plass i idrettsbutikken før jul i Det arbeides også med å utarbeide en sikkerhetsinstruks til bruk i klubber med trening og aktivitet for barn og ungdom. Oversikt over nye Barne- og ungdomsvennlige seilforeninger: Bundefjordens Seilforening Arendals Seilforening Fredrikstad Seilforening Nesøya Idrettslag Økonomi Her følger et utdrag fra postene i regnskapet under Breddeaktivitet: Beskrivelse Inntekter Kostnader Post 3 tildeling kr Spillemidler til utstyr kr kr Aktivitetsutvikling kr Breddesamlinger kr Klubbutvikling kr Lønnskostnader kr Materiellutvikling kr kr Mesternes Mester kr kr Rekrutteringstilskudd kr Trenerutvikling kr kr Utdanning kr kr SUM kr kr Resultat -kr Tallene i modellen er hentet fra endelig årsregnskap, men før revisjon er fullført.

18 REKRUTTERING/TILRETTELEGGING HANDIKAPPSEILING Målsetning fra Handlingsplanen: - Øke rekruttering til handikappseiling - Ha fokus på tilrettelagte forhold for integrert seiling i foreningene - Minst 10 klubber skal rapportere om økt aktivitet innen handikappseiling Norges Seilforbund deltok med instruktører på to samlinger for funksjonshemmede i På aktivitetsleiren til Oslo og Akershus Idrettskrets på Haraldvangen var Aleksander Wang-Hansen og Marie Solberg tilstede for å gi alle deltakerne på samlingen mulighet til å prøve seg på seiling. Det var i løpet av tre dager 19 barn og ungdom som var ute og seilte killing og lærling. Det ble i 2012 arrangert en idrettsleir på Hove i Arendal, der en av de inviterte gruppene var funksjonshemmede barn og ungdom. Mellom 25 og 30 barn og ungdom. NSF var representert med instruktører som gav alle som ville en innføring og opplæring i windsurfing. Oversikt over klubber med rapportert handikapp-aktivitet: Sarpsborg Seilforening Arendals Seilforening Askøy Seilforening Flekkefjord Seilforening Haugesund Seilforening Hjellestad Seilforening Karmøy Seilforening Kongelig Norsk Seilforening Tønsberg Seilforening Totalt fordelt på 3 aktive seilere 3 aktive seilere 1 aktiv seiler 1 aktiv seiler 1 aktiv seiler 1 aktiv seiler 1 aktiv seiler 3 aktive seilere 1 aktiv seiler 15 aktive funksjonshemmede seilere 9 Seilforeninger Tallene i modellen er hentet fra foreningenes egen rapportering gjennom idrettsregistreringen.

19 UTDANNING/FRIVILLIGHET Målsetning fra Handlingsplanen: - NSF skal til enhver tid ha tilstrekkelig og oppdatert utdannet personell til å gjennomføre de aktiviteter Seil-Norge ønsker - NSF skal sammen med foreningene utarbeide planer for ivaretakelse av frivillighetsarbeid Både trener-, dommer- og arrangørstaben på øverste nivå i norsk seilsport har hatt god tilvekst gjennom I februar 2012 ble det arrangert Dommer 3 og Arrangør 3 kurs på Ullevål Stadion med rekorddeltagelse. NSFs trenerutvalg arrangerte i samarbeid med KNS også et rekordstort trener 2 kurs i mars/april. Det har også vært relativt god tilvekst av banedommere. Det har vært arrangert kurs i Stavanger og Tønsberg, og vi ser god tilvekst av dommere som ønsker banedommerkurs hvert eneste år. Det er til nå utdannet 54 banedommere i Norge. I mars ble det arrangert fellesseminar og ledermøte på Gardermoen med over 100 deltagere. Både trenere, dommere, arrangører, foreningsledere og kretsledere var samlet for faglig påfyll og gode diskusjoner. I tillegg var seminaret åpent for foreningsledere, noe som gir diskusjonene nye og nyttige innspill. NSF har ikke full oversikt over kurs arrangert på krets og klubbnivå, men har inntrykk av at mange klubber og kretser er gode til å tilby sine medlemmer kurs etter behov. Det har vært arrangert 2 målerkurs i Oversikt arrangerte kurs i 2012: Trener I: Bærum Seilforening Risør Seilforening Moss Seilforening Ålesunds Seilforening Haugesund Seilforening Trener II: 15 deltakere på kurs i Oslo Dommer III: 12 deltakere på kurs i Oslo Arrangør III: 10 deltakere på kurs i Oslo Banedommere: 19 deltakere på kurs 10 sertifiserte banedommere

20 INTERNASJONAL INNFLYTELSE Målsetning fra Handlingsplanen: - Fremme seilsporten på verdensbasis og påvirke idrettens retning - Fremme norske interesser i det nordiske og internasjonale samarbeidet - Sikre at Norge hvert år arrangerer minst 3 internasjonale mesterskap Representanter fra Norges Seilforbunds styre og administrasjon har i løpet av 2012 deltatt aktivt på følgende internasjonale møter og politiske arenaer. 2 Nordisk Seilforbunds møter i Island og Sverige med forberedelser til ISAF-møtene. ISAF mid-year meeting 2 delegater var på møtet i Tyrkia. ISAF november meeting 6 delegater deltok på årsmøtet i Irland, og 3 nordmenn ble i etterkant av møtet valgt inn i underkomiteer og 1 person til Counsil i ISAF. Internasjonale representanter har deltatt på avholdte møter i sine komiteer og utvalg gjennom året. Oversikt internasjonale mesterskap avholdt i Norge i 2012: Klasse Type arrangement Seilforening Express Nordisk Mesterskap Tønsberg SF IOM Nordisk Mesterskap Sandefjord SF H-Båt Nordisk Mesterskap Sandefjord SF 2,4mR Nordisk Mesterskap Tønsberg SF OK Jolle Nordisk Mesterskap Åsgårdstrand SF

21 STRATEGI OG KONSEKVENSUTREDNING Målsetning fra Handlingsplanen: - Utvalget for strategi og konsekvensutredning skal i perioden utarbeide en GAP analyse og en konsekvensutredning av de overordnede mål i del 1 av strategiplanen. Seiltinget 2011 nedsatte etter forslag fra det forrige styret et utvalg som skulle levere en rapport som skulle kunne danne grunnlag for styrets arbeid med strategi- og handlingsplan. Ved årsskiftet 2011/2012 er kun en av totalt tre varslede delrapporter mottatt. Dette har medført at styret i liten grad har kunnet basere sitt arbeid på disse rapportene, men styret håper at det neste styret allikevel vil kunne dra nytte av det arbeidet utvalget har nedlagt.

22 STYRKE FINANSIERING OG ØKONOMI Målsetning fra Handlingsplanen: - Styret skal prioritere økonomi i tingperioden Styret og administrasjonen har i 2012 jobbet med både nye og gamle tiltak for å ivareta, og på kort og lang sikt bedre den økonomiske situasjonen til Norges Seilforbund. Vi har her laget en oversikt over en del av disse tiltakene. Noen av disse er allerede avsluttet uten stor økonomisk gevinst, mens andre tiltak kan være med på å styrke økonomien til NSF allerede i Stavanger VOR havn Stavanger kommune besluttet i 2011 å nedsette en gruppe som skulle kartlegge hvorvidt de skulle søke om å få være Host Port for VOR Det ble i juni avklart at Stavanger ikke kommer til å søke. Sponsorer NSF har i 2012 fortsatt sitt arbeid med å prøve å skaffe sponsorer til forbundet. Det har blitt utarbeidet en presentasjon som tar med seg alle elementer fra hovedsponsor til eventsponsor, dette for å belyse hva vi kan selge. Markedet har dessverre ikke utviklet seg i positiv retning det siste året, og vi ser at det fremdeles er små sponsorer til prosjekter som Mesternes Mester, Stor-NM, Landslagsgenser, og lignende markedet er interessert i. Vi har vært i kontakt med noen aktører som på sikt kan være aktuelle som hovedsponsor, og vil fortsette vårt arbeid med disse. Vi har i løpet av året hatt et samarbeid med et profesjonelt selskap som mente de skulle kunne hjelpe oss med å finne sponsorer til forbundet, men de har ikke lykkes med arbeidet. Alle barteravtaler som har gått ut i løpet av året er blitt reforhandlet, og det er inngått nye avtaler.

23 Seilkort Arbeidet med seilkortet er videreført i 2012, og kortet er lansert i Danmark. NSF avventer for å se hvordan kortet blir mottatt i Danmark. Eventer Det er i løpet av året arrangert 3 antall eventer med NORsteam som plattform. Seilerforsikring.no Det er gjort tiltak for å styrke seilerforsikring.no sin posisjon blant medlemmer, men det er fremdeles få som benytter NSFs tilbud om forsikring. Lite midler til markedsføring og begrenset mulighet til å nå seilforeningenes medlemmer med informasjon om produktet kan være en av årsakene. Vi er avhengig av at medlemsforeningene formidler våre tilbud til sine medlemmer, for å nå ut til seilerne. Landslagsgenser Landslagsgenseren 2012 var en rugger, etter sterkt ønske fra Helly Hansen. Den ble laget i et opplag på 1000 stk. Genseren har dessverre ikke blitt så populær som ønsket, slik at det er en stor svikt i salget i forhold til tidligere. Hvorvidt det er markedet som er mettet av et reklameprodukt som Landslagsgenseren, eller om vi har bommet med valg av produkt vet vi ikke. Vi erfarer at det er vesentlig vanskeligere å innhente sponsorer til Landslagsgenseren Det er pr 1. desember kun 7 sponsorer som har kjøpt plass. Landslagsgenseren 2013 blir en fleecejakke, da vi har hatt stor etterspørsel om jakken siden Kappseilingsregler Det kommer nye kappseilingsregler for 2013, og baksiden er solgt til ny sponsor. Årets Juniorseiler Tittelen «Årets Juniorseiler» er blitt sponset av Ray Marine, med en avtale over 2 år Nye produkter Det er diskutert nye produkter for salg i Idrettsbutikken, for å øke finansieringen. Det har vært mange forslag, men foreløpig har usikkerheten på hvilke produkter som skal velges gjort at det ikke er iverksatt. Mesternes Mester Mesternes mester ble avholdt 13. oktober. Mesterskapet ble flyttet til oktober, da forsøket med å arrangere mesterskapet en måned tidligere i 2011 ikke var så vellykket som vi hadde håpet. Årets mesterskap ble arrangert for både kjølbåter og joller. Jollene seilte i RS Feva, og kjølbåtene i 11 MoD som tidligere. Vinneren av RS Feva klassen var kvalifisert til finaleseilasene i 11 MoD. Følgende kjølbåtklasser var representert i mesterskapet: To-Krona, Match, Verdensmester i Sonar, Laser Radial, Grimstadjolle, Snipe Dame, Express, 11 MoD, 2,4 mr, H-Båt, 5,5 mr, Snipe, ORCi, NORsteam, Andunge, Knarr, Tittelforsvarer, Laser Standard, Verdensmester i 5,5 mr, Melges 24 Følgende jolleklasser var representert I mesterskapet: Laser Gutt, Europajolle, RS Feva, Verdensmester Laser 4,7, Optimist jente, Optimist Gutt, 29èr Vinneren av jolleklassen var: Jacob Lepperød i Optimist Gutt, nr 5 i Mesternes Mester totalt. Vinneren av Mesternes Mester var: Thomas Nilsson, Team Wolfpack ORCi. Kongepokalen var satt opp i dette mesterskapet, og ble overrakt av H. M. Kongen selv. Vi fikk mange tilbakemeldinger om at integreringen av jolleklassen var et vellykket tiltak, og vil arbeide for å videreføre dette i Det er gjort en grundig evaluering av årets mesterskap, og vi vil prøve å utvikle arrangementet til neste år. I forkant av mesterskapet ble det inngått sponsoravtaler for mesterskapet med Erik Arnesen, Seilerforsikring.no, og Helly Hansen.

24 RAMMEVILKÅR NSFS ARBEID FOR Å BEDRE RAMMEVILKÅRENE FOR SEILFORENINGENE OG SEILERE Norges Seilforbund jobber for å kunne hjelpe alle seilforeninger med å bedre driften, øke aktivitetstilbudet, og gi et tilbud til en bred gruppe seilere. Dette gjøres delvis gjennom økonomi, og delvis gjennom kompetanse. De to største finansielle bidragene Norges Seilforbund jobber for å øke er Spillemidler til utstyr og Spillemidler til anlegg. Spillemidler til utstyr er en ordning der seilforeningene kan søke om tilskudd for å dekke inntil 30 % av sine kostnader i forbindelse med innkjøp av joller, brett og annet utstyr til bruk i opplæring og trening av barn og ungdom. Seilforeningene søker gjennom Norges Seilforbund, som søker samlet til Norges Idrettsforbund, og det jobbes kontinuerlig med å øke potten av spillemidler som tilfaller NSF og deres medlemsforeninger. I diagrammet under ser man utviklingen i søknader og tildelinger av spillemidler til utstyr fra 2005 til Det har for 2012 vært en liten nedgang i det totale søkebeløpet. Det er 33 foreninger som til sammen har søkt om støtte på kr Vi har fått tildelt kr fra NIF, noe som prosentuelt er litt lavere enn for Dette kan skyldes at vi de to siste årene ikke har klart å fordele alle midlene vi har fått tildelt. Vi måtte føre tilbake kr til NIF i Det er i 2012 jobbet for å få med tørrdrakter som søkekategori, noe som ikke har lykkes. NIF mener dette er utstyr klubbene selv må besørge, på lik linje med vester. Vi vil gjøre et nytt forsøk på å få med dette fra neste år. Tusen kroner Antall søkerforeninger Søkebeløp Tildelt fra NIF Fordelt til foreninger

25 Det er i tillegg til økonomi mye som kan gjøre hverdagen bedre og enklere for seilforeninger og deres medlemmer. En del arbeid gjøres på faste innsatsområder, slik som utdanning og opplæringsmateriell, samtidig som det iblant dukker opp spesifikke engangstiltak der effekten kan være kortsiktig eller langsiktig. Noe av det vi konkret har jobbet med i inneværende tingperiode er: Tilbud om kurs for dommere, trenere og arrangører Tilbud om klubbutviklingstiltak gjennom Idrettskretsene Aktivitetskonsulenter i regionene Tomannsjolle innkjøps- og aktivitetsprosjekt Påmeldingssystem gjennom Seilmagasinet Frivillighet Sikkerhetsforskrifter Direkte rettet mot seilere har vi også brukt tid og ressurser på: Forsikringsordninger og -tilbud Arbeid mot kystdirektoratet og departement bl.a. båtførerprøven, redningsvest og bruk av vannspeilet Respitt-system og sikkerhetsregler NSFS EGNE RAMMEVILKÅR Norges Seilforbunds styre og administrasjon har en del rammevilkår og- betingelser å forholde seg til. De to vilkår som i størst grad styrer, begrenser og gir muligheter er den tingvedtatte handlingsplanen, og NSFs økonomiske rammer. Under det siste punktet ligger både størrelse på tildelinger fra NIF, budsjett vedtatt på Seiltinget, sponsorinntekter, og inntekter direkte fra medlemmene gjennom medlemskontingent og lisens. Store deler av midlene til Norges Seilforbund er øremerket. Enten gjennom kriterier ved tilskudd, egeninnsats ved tilskudd, sponsorers betingelser eller egenandeler på spesifikk aktivitet. Dette gjør at handlingsrommet til både styret og administrasjonen kan virke noe Øremerkede midler kr begrensende til tider, og det kan virke Frie midler kr vanskelig å prioritere ønskede satsningsområder hvis det skulle være Sum kr ønskelig utover det normale. Egenandeler kr For 2012 så inntektsbildet og fordelingen mellom øremerkede og frie midler slik ut: Tilskudd øremerket kr Tilskudd frie kr Salgsinntekt kr Medlemskontingent kr Sponsor kr Lisensinntekt kr Diverse kr Sum kr Tallene i modellen er hentet fra endelig årsregnskap, men før revisjon er fullført.

26 MEDLEMSUTVIKLING Utviklingen av medlemsmassen til Norges Seilforbund fra 2008 til Tallene er basert på rapporterte tall gjennom idrettsregistreringen gjort av klubbene selv. Oversikten er delt inn i idrettskretser og viser en nedgang i registrert medlemsmasse på ca. 8 % på disse årene Endring 2010 Endring 2011 Endring 2012 Endring Østfold Idrettskrets ,86 % ,13% ,64% ,73 % Akershus Idrettskrets ,87% ,76 % ,85% ,93 % Oslo Idrettskrets ,92 % ,23 % ,14% ,68% Hedmark Idrettskrets ,00 % 122-1,61% 115-5,74% ,30% Opplands Idrettskrets ,79 % 99 4,21 % 105 6,06 % 109 3,81 % Buskerud Idrettskrets ,42% 700 0,29 % 718 2,57 % 747 4,04 % Vestfold Idrettskrets ,61 % ,94% ,91% ,61% Telemark Idrettskrets ,18 % ,00% 612-7,97% ,89 % Aust-Agder Idrettskrets ,60% ,33 % ,12% ,16 % Vest-Agder Idrettskrets ,39% 471-5,99% 498 5,73 % 485-2,61% Rogaland Idrettskrets ,31% ,07 % ,48% ,80% Hordaland Idrettskrets ,48 % ,17% ,00 % ,89% Sogn og Fjordane Idrettskrets ,44 % ,91 % 550-8,33% ,91% Møre og Romsdal Idrettskrets ,60 % 934-7,25% ,06 % ,43 % Sør-Trøndelag Idrettskrets ,68 % 860 0,47 % 795-7,56% ,13 % Nord-Trøndelag Idrettskrets ,63% 147 0,68 % ,01 % 168-2,33% Nordland Idrettskrets ,77 % ,91 % 392 7,10 % 404 3,06 % Troms Idrettskrets ,89 % ,36% ,18 % ,49% Totalt ,54 % ,80 % ,17 % ,31% Tallene i modellen er hentet fra foreningenes egen rapportering gjennom idrettsregistreringen. Det var i 2012 en nedgang i medlemsmassen på 2,35 %. I antall er det Osloregionen som har den største nedgangen med nesten 500 medlemmer. Dette representerer så godt som hele nedgangen i totalt antall medlemmer i Ellers i landet er det kun endringer som gir små utslag på totalen.. Norges Seilforbunds målsetting om økning i medlemsmassen er ikke oppnådd, og vi må nå rette et større fokus på å beholde de medlemmer vi har før vi gjør nye tiltak for å skaffe flere medlemmer. Vi ser positivt på at det i de senere år har vært vekst i antall medlemsforeninger, og det er spesielt hyggelig at det etableres nye foreninger i distrikter hvor vi har hatt liten aktivitet tidligere. Dette sammen med flere medlemmer innen de nye grenene våre ser vi for oss at kan gi en sunn og moderat vekst de neste par år.

27 OVERSIKT KOMITEER OG UTVALG VALGT AV SEILTINGET LOVKOMITE Per Kierulf (Leder) Peter Thomas Hansen Edith Erstad Leif Halvorsen (Vara) VALGKOMITE Anne Kaalstad (Leder) Aleksander Wang-Hansen Hans Egil Eriksen Jan Hjellestad Lise Landmark Anne Cathrine Hübert (Vara) UTVALG FOR STRATEGI/ KONSEKVENSUTREDNING Representant fra forening : Rune Jacobsen (Leder) Representant fra forening: Jan Hjellestad Representant fra Klasseklubb: Thomas Nilsson Representant fra Seilkrets: Nils Hole Representant fra NSF: Anders Myhre KONTROLLKOMITE Inger Britt Zeiner (Leder) Mathias P. Nowak Torunn H.S. Sætre Øystein Fredriksen Anette Hjellestad (Vara) Atle Reidulff (Vara) Asker SF Askøy SF RAN SF Brevik SF Tønsberg SF KNS Moss SF Bergens SF KNS Christiansands SF KNS Bergens SF NORC Østfold SK NSF Tønsberg SF Trondhjems SF Brevik SF Asker SF Bergens SF Asker SF APPELLUTVALG Gisle Didriksen (Leder) Milde Båtlag Geir Dahl Andersen Ran SF Marianne O. Middelthon Oslo SF Kristian Åsle (Vara) Fredrikstad SF Christen H. Johannessen (Vara) KNS DOMSUTVALG Egil Wold (Leder) Eilert Vierli Bente Lind Nini H. Nergaard (Vara) Atle Kaurin (Vara) Molde SF Arendals SF Bergens SF KNS Ran SF

28 OVERSIKT KOMITEER OG UTVALG OPPNEVNT AV STYRET UTDANNINGSKOMITEEN Astri C Holden (Leder) Thomas Kresse (DU) Ingrid Mortensen (TU) Christian Gundersen (RU) Per Christian Bordal TRENERUTVALGET Frode Johansen (leder) Benedicte Heide Magnus Brun DOMMERUTVALGET Thomas Kresse (Leder) Marianne o. Middelthon Torgrim Log NSF KNS Arendals SF Vestfjordens SF NSF Brevik SF KNS Drøbakssund SF KNS Oslo SF Haugesund SF REGATTAUTVALGET Christian Gundersen (Leder) Vestfjordens SF Henning Asklien Sarpsborg SF Eivind Feragen Arendals SF Anne Kaalstad Tønsberg SF ELITEUTVALGET Arild Holt (Leder) Odd Ørnulf Stray Petter Mørland Pedersen Espen Guttormsen Jacob Haug Ole Petter Pollen NSF Styre NSF Seilerrepr. NSF NSF Ekstern REGEL- OG APPELLKOMITE Marianne Middelthon (Leder) Oslo SF Kjell Henanger Stavanger SF Magne Sandtorv Bergen SF Trond Strandenes Grimstad SF Ove Lind NSF Leder av DU: Thomas Kresse KNS Leder av RU: Chr. Gundersen Vestfjordens SF INTEGRERINGSUTVALGET Astri C Holden (Leder) NSF Bjørnar Erikstad Tønsberg SF Siri Kamfjord Tønsberg SF BARN OG UNGDOM Hanne Marie Jørstad (Leder) NSF Tonje Hopstock Arendals SF Per Christian Bordal NSF BÅT OG SAMFUNN Peter Larsen (Leder) NSF Anders Myhre NSF Jan Erik Næss KNS (assosiert medlem) ANLEGG Bjørn Clausen Nesodden SF Per Kristian Nilsen Kragerø SF Ivar Olsen Moss SF Arve Flatås Trondhjems SF MATCHSEILINGSUTVALG Marianne Middelthon (Leder) Oslo SF Karl Kjørstad KNS Odd Ørnulf Stray NSF Espen Guttormsen NSF TEKNISK KOMITÉ Hermod Opstvedt (Leder) Os SF Bjørn Vadholm KNS Per Bøymo Fredrikstad SF Bjørnar Erikstad Tønsberg SFG Ove Lind NSF Christian Gude Risør SF

29 KOMMUNIKASJON/PR/ MEDIA Astri C Holden NSF MARKED/FINANS Arbeidsutvalget NSF NM-UTVALG Astri C Holden (Leder) Marianne O. Middelthon Thomas Kresse Christian Gundersen NSF Oslo SF KNS Vestfjordens SF INTERNASJONALT UTVALG Stig Hvide Smith (Leder) KNS Marianne Middelthon Oslo SF Nils Nordenstrøm KNS Morten Johnsen KNS Bjørn Lofterød Soon SF ADMINISTRASJONSUTVALG Peter Larsen (Leder) NSF Astri C Holden NSF Espen Guttormsen NSF STORBÅT-UTVALG Thomas Nilsson (Leder) NORC Odd Ørnulf Stray NSF Per Christian Bordal NSF Sverre Ellingsen NORLYS STYRINGSGRUPPE FOR TOPPSEIL Odd Ørnulf Stray (Leder) NSF Jacob Haug NSF Respektive Klasseklubber

30 RESULTATER UTVALGTE RESULTATER FRA INTERNASJONALE REGATTAER Eivind Melleby, Petter Mørland Pedersen Star OL 4. plass Kristian Ruth Laser OL 16 Jannicke Stålstrøm RS:X OL 19 Marthe Enger Eide Laser Radial OL 23 Sebastian Wang-Hansen RS:X OL 24 Aleksander Wang-Hansen, Marie Solberg, Per Eugen Kristiansen Sonar Paralympics Bronse Bjørnar Erikstad 2,4mR Paralympics 8. plass Aleksander Wang-Hansen, Marie Solberg, Per Eugen Kristiansen (KNS) Sonar VM, Port Charlotte USA Gull Kristian Nergaard, Trond S Sæter, Anders Martin Andersen (KNS) Hermann Tomasgaard (Drøbaksunds SF) Hermann Tomasgaard (Drøbaksunds SF) 5,5mR VM Gull Laser Radial VM u19 Gull Laser Radial EM u19 Gull Henrik Begby (KNS) Laser Radial Eurosaf Jr.EM Gull Celine Therese Herud (Moss SF) Laser 4,7 VM, ARG Gull Line Flem Høst (KNS) Laser Radial ISAF Youth Worlds, Dublin IRL Sølv Nicholas Fadler Martinsen (Soon SF) Europajolle EM, Garda ITA Sølv

31 Line Flem Høst (KNS) Laser Radial Eurosaf Jr.EM Bronse Hermann Tomasgaard (Drøbaksunds SF) Laser Radial ISAF Youth Worlds, Dublin IRL Bronse Nicholas Fadler Martinsen (Soon SF) Eivind Melleby, Petter Mørland Pedersen (KNS) Europajolle VM, LÉscala ESP Bronse Star EM, ITA Bronse KONGEPOKAL 2012 Mesternes Mester Thomas Nilsson Team Wolfpack, KNS KRONPRINSENS POKAL 2012 BIC OD 293 Fabian Wilkens Solheim, KNS

32 NORGESMESTERE 2012 Klasse Navn Seilforening Laser Kristian Ruth Asker SF Laser Radial Marthe Enger Eide Bærum SF Melges 24 Christoffer Sundby m/mannskap Soon SF H-båt Simen Doksrød Sandefjord SF Killing Peder Nergaard/Caroline Nergaard KNS Oselvar Andreas Martin Iversen m/mannskap Austevoll SF 2,4mR Harald Rolfsnes Røyken SF Snipe Birger Jansen/Lise Gerken Bærum SF Dame NM Anette Melsom Myhre/Pia Sørhaug Asker SF IF Birger Jansen Bærum SF Grimstadjolle Georgios Nikoltsis m/mannskap Grimstad SF Andunge Torgeir Pedersen/Terje Sortebogen Asker SF 2-krona Lars Johan Brotkorb/Håvard K Fjon Horten SF Knarr Johan G Hvide Bergens SF 12,5 Kvm Roy Arild Johannesen m/mannskap Risør SF 11 MoD Jan Hammarstrøm m/mannskap Drøbaksunds SF BB11 Jørn Pettersen m/mannskap Brevik SF ORCi Thomas Nilsson Team Wolfpack KNS Albin Express Trygve Leergaard Oslo SF Match Petter Mørland Pedersen KNS 5,5 mr Kristian Nergaard KNS Optimist Jenter Caroline Rosmo Bundefjorden SF Optimist Gutter Jacob Lepperød Tønsberg SF

33 Laser Radial Mathias Mollatt Moss SF 29er Anders Klippenberg/Harald Fæste KNS RS Feva Regine Tronstad/Carl Henrik Grefstad Risør SF Zoom 8 Victoria Heiås Bundefjorden SF Bic 293 OD Fabian Wilkens Solheim KNS E-jolle Gutter Nicholas Fadler Martinsen Soon SF

34 OVERSIKT SPONSORKONTRAKTER Utøver Sponsor Alexander Hesselberg Hesselberg Yachting Alexander Viste National Ollwell Varco Norway AS Andreas Wettre The Performance Group Arild Figenschou Aker Solutions AS Bjørn Ole Gullichsen-Larsen BeatBoard Bjørn Ole Gullichsen-Larsen SpareBank 1 SR-Bank Bjørn Ole Gullichsen-Larsen Jolleutstyr.no BW Offshore AS BW Offshore AS BW Offshore AS BW Offshore AS Båtlaget MUMM 36 Nesodden Wilhelmsen Maritime Services AS Christoffer Sundby Oslo Flaggfabrikk Ellen Alexander Høegh Seastyle AS Erlend Nygård VIJU AS Espen Clason Ice Norway AS Espen Clason Fokus Bank Espen Clason Incide Too Geir Grimsrud Inocean AS Hans Martin Veding Promineo AS Hans-Christian Grande Belamarin AS Harald v/ferrex Holding AS Getek AS Harald v/ferrex Holding AS Ferrx AS Henning Føsker,Stein Ødegård, Inger Tuv SailTuv AS Henrik Terjesen Nobel Clinic /Teres medical group) herman Horn Johannessen Aqua Terra AS Ivar-A. Monefeldt og Anders Rustad Basware AS Jarle Goa Score AS Jens og Jørgen Altern Wathne Haugesund Sparebank JNL Enviro AS JNL Enviro AS John Langø I.K.Lykke AS Jon Morten Halleraker Kentron Systems Inc Jørn Haga Jh Sails Knut Gudmund Carlsen Follestad AS

35 Kristian Nergaard Aqua Terra AS Kristian Ruth 4Subsea AS Magnus Christiansen Xibil AS Mathias Mollatt Polar Seafood Norway AS Olav Prestårhus Sail2 as Ole-Thomas Larsen American Express Company AS Ole-Thomas Larsen American Express Company AS Ottar Bergsvik Safetec Nordic AS Peder Nergaard Seastyle AS Pål Andreassen Hjellnes Consult AS Remi Rasmussen Consto AS Roy A Strøm Robert Halvorsen ISS Facility Services AS Rune Lande Accpron AS Rune Pedersen Mekonomen Rune Øverås Pre Stack Solutions AS Sameiet Velocitá Normøre Revisjon Kristiansund AS Seil & Rigg AS Seil & Rigg AS Seil & Rigg AS Viking Think Tank AS Simen Løvgren Optimila AS Siri Kamfjord og Kristine Andersen IC Companys Norway AS Steinar Overbeck Cook SendRegning AS Storm Capital Sailing Team v/marius Orvin Storm Capital Management Subsea 7 subsea 7 Sweco BIL Sweco Norge AS Team Brodinas v/jan Martin Brodin Oslo Liftutleie AS Team Brodinas v/jan Martin Brodin Roald & Sønn AS Team Brodinas v/jan Martin Brodin Brodin AS Blikkenslagermestere Team Class 40 Norway v/rune Aasberg Romerike Elektro AS Team Class 40 Norway v/rune Aasberg Pelle Petterson Yachting Team Eriksenkran Finn Eriksen Kran & Transport Team J&J, Jørgen & Jens Wathne Apply TB Bergen Team Jadarhus AS v/nils O Opsanger Jadarhus Team Magic v/aasmund Drolsum Elvstrøm Sails Norge AS Team Magic v/aasmund Drolsum Seastyle AS Team NOR 66 v/ Lars Jomås Ortoserv AS Team Normar v/jørn-erik Ruud First Securities AS Team Normar v/jørn-erik Ruud Helly Hansen v/kej

36 Team Sailracing W.L.Gore & Asscoiates Team Sailracing Tendenzer AS Thomas Johannessen Bergen Group AS Thomas Johannessen Bergen Group AS Torodd Olsen Stord Eiendom AS Trond Kristensen Lekanger Filtersystem AS Trond Kristensen Seatronic AS Trond Kristensen Multiconsult AS Trond Kristensen Nortime AS X Effekt AS Frognerbygg AS X-35 Haugaland ANS EiendomsMegler 1 Haugesund X-35 Haugaland ANS Norwegen Marine X-35 Haugaland ANS Chr Baardsen & Søn AS XPO GROUP Volvo//SailX Event AS XPO GROUP Starfish Racing Halvard Hedemark XPO GROUP Sony Ericsson/Spinnaker AS XPO GROUP Sony Ericsson/XO Charter AS XPO GROUP Hertz / Caps AS XPO GROUP Sony Ericsson

Norges Seilforbund Årsrapport 2011

Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Takk for samarbeidet i 2011 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2011 ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE 2011 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2007... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2007... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2013 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2013 Innhold Organisasjonen Styret og AU...5 Innledende øvelser...6 Nytt budsjetterings- og rapporteringssystem...

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2013 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2013 Innhold Organisasjonen Styret og AU...5 Innledende øvelser...6 Nytt budsjetterings- og rapporteringssystem...

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2014 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2014 Innhold Styrets arbeid Styret og AU...5 Tid er en knapphetsfaktor...6 Fornying av Sporten... 7 Rekrutteringsgrunnlaget

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011

SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011 SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011 1 2 ÅPNING Åpnings- og hilsningstaler SAK 1: GODKJENNING AV DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER SAK 2: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN A. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse

Detaljer

Norges Seilforbund. Strategi- og. handlingsplaner. Strategiplan 2013-2020 Handlingsplan 2013-2016. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Strategi- og. handlingsplaner. Strategiplan 2013-2020 Handlingsplan 2013-2016. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Strategi- og handlingsplaner Strategiplan 2013-2020 Handlingsplan 2013-2016 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Resymé Visjon: Seiling skal være Norges mest attraktive sommeraktivitet.

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Desember 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Overall vinner i Færderseilasen Jørn-Erik Ruud med mannskap runder Færder fyr Foto: Axel Nissen-Lie, Seilas Det er på høy tid å ta en full gjennomgang

Detaljer

Årsberetning!2013!! for!

Årsberetning!2013!! for! ! Årsberetning!2013!! for! 1 Klubbens 75-års jubileumsbok ble endelig ferdigstilt i 2013 Innholdsfortegnelse Tillitsverv)og)drift)...)3! Styrets)beretning)...)5! Sport!...!6! Rekruttering!...!8! Eiendom!4!Hus!og!bryggeanlegg!...!10!

Detaljer

Årsberetning 2014 for

Årsberetning 2014 for Årsberetning 2014 for Bilde fra Bærum Seilforenings Sommerleir 2014 1 Innholdsfortegnelse Tillitsverv og drift... 3 Styrets beretning... 5 Sport... 6 Eiendom Hus og utleie... 8 Rolfsbukta realisering av

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2014 26. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Vi gratulerer Celine Herud med sølv i junior-vm i Oman. Foto: Per Bordal Kjære venner! 2 I skrivende stund er det barskt vintervær utenfor vinduene.

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2006 18. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Erik ZoonmnoM 8 Snerlebakken Sesongavslutning Sommeren med stor S er lagt bak oss, og jeg håper alle våre medlemmer vil minnes den

Detaljer

Livslang seiling. Klubbavisen. Moss Seilforening. Desember 2012 24. årgang

Livslang seiling. Klubbavisen. Moss Seilforening. Desember 2012 24. årgang Desember 2012 24. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Livslang seiling i Moss Seilforening Foto: Gabbi Lund - vår Stifter, første formann og æresmedlem Anton Zeiner i en alder av 87 år i «Jeløen» på Værla

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2005 2007 Norges Skøyteforbund 2007 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

årsberetning 2011-2012 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2011-2012 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2011-2012 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2011 side 3 økonomisk årsberetning 2011 innhold skistyrets beretning 2011 2012 4 økonomisk årsberetning 2011 20 skistyret,

Detaljer

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer

Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00. Seilsportsenteret

Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00. Seilsportsenteret Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsberetning 2007 Saksliste årsmøte 2007 Askøy Seilforening 21. november 2007 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsmøtet har følgende

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening Verdensmester fra Moss Seilforening!

Klubbavisen. Seilforening Verdensmester fra Moss Seilforening! Moss Seilforening Oktober 2007 19. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Verdensmester fra Moss Seilforening! Mathias Mollatt kunne vinke fornøyd, vel vitende om at gullet er hans. På bildet t.h. har han

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2009 2011 aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund 2011 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout:

Detaljer

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Årsberetning 2009-2010 Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Sidehenvisninger Ryttertinget 2011 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2009-2010 Sak

Detaljer

ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011

ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011 ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011 ÅRSMØTE I SOON SEILFORENING FREDAG 4. mars 2011, KL. 18.00 Sted: Seilforeningens lokale, Storgt. 29B Dagsorden/sakliste Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2007 2009 Norges Skøyteforbund 2009 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORGES HUNDEKJØRERFORBUND TINGPERIODEN 2012-2013 BERETNINGER TINGFORSLAG FAGMØTE SAKER Fremtiden, er her!! www.sleddog.no FORBUNDSSTYRETS MEDLEMMER KLUBBER SÆRKRETSER NIF S REPRESENTANT TINGVALGTE KOMITEER

Detaljer