Publikasjonen. Arena. Konjunkturbarometeret for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publikasjonen. Arena. Konjunkturbarometeret for"

Transkript

1

2 Konjunkturbarometeret for Nord-Norge Publikasjonen Konjunkturbarometeret for Nord-Norge Samarbeid mellom SNN, Innovasjon Norge, Norut Tromsø og Rød Tråd Utgis to ganger pr år 15. årgang i 2010 Opplag eks Brei lansering i Nord-Norge Arena Arena bilag til KB Aktuelt, gjerne "nytt" tema Faglig ansvarlig institusjon Stram ramme; 20 sider Leservennlig form Design som reflekterer tema

3 Barometerets vår og høst Vår Høst "Løsere i snippen" Temabasert Dypdykk i aktuelle tema Sektorene tar mindre plass Forventninger PM og BM Tradisjonell Dypdykk i sektorene Forventninger PM og BM

4 Barometerets forretningsidè Løfte frem kunnskap om nordnorsk økonomi Dokumentere og beskrive prosesser Viktige nordnorske næringer Markeder og muligheter Stå frem som referansepublikasjon for utvikling i regionen Formidle til målgrupper Næringslivsledere Ledere i offentlig sektor Politiske miljøer Ungdom Med ambisjon om Bygge kunnskap, bevisstgjøre Skape debatt Motivere til handling/endring

5 Konjunkturbarometeret for Nord-Norge Publikasjonen Konjunkturbarometeret for Nord-Norge (KB) Samarbeid mellom SNN, Innovasjon Norge, Norut Tromsø og Rød Tråd Utgis to ganger pr år 15. årgang i 2010 Opplag eks Brei lansering i Nord-Norge Arena Arena bilag til KB Aktuelt, gjerne "nytt" tema Faglig ansvarlig institusjon Stram ramme; 20 sider Leservennlig form Design som reflekterer tema

6 A R E N A Nord-Norge 2040 Vi kan forme vår framtid

7 Konjunkturbarometer for Nord-Norge Tema i vårens utgave: Konjunkturbildet, næringene og arbeidsmarkedet Forventningsundersøkelsen for Nord-Norge Transportinfrastruktur flaskehals eller motor? Kamp om hoder og hender

8 Global vekst i 2011 Verdenshandelen økte 17% i 2010 IMF spår vekst på 4,4% i 2011 Industrilandene: 2,4% Fremvoksende økonomier: 6,5% Utfordringen er delt Fortsatt svak vekst i industrilandene Frykt for inflasjon i fremvoksende økonomier Ustabilitet i Midtøsten og Nord- Afrika virker bremsende på økonomien Prognoser for økonomisk vekst 2011 Fastlands-Norge Sverige Tyskland India Kina Euro-området USA Industriland Verden 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 %

9 Moderat vekst i norsk økonomi Husholdningene driver veksten Nedgang i arbeidsledigheten Lønnsveksten vil øke noe Kompenseres av økt rente og inflasjon? Boligprisene stiger Bedre lønnsomhet i boligbygging Økte boliginvesteringer Vekst hos handelspartnere øker norsk eksport Arbeidsledighet i % av arbeidsstyrken Europa februar 2011

10 jan.01 jul.01 jan.02 jul.02 jan.03 jul.03 jan.04 jul.04 jan.05 jul.05 jan.06 jul.06 jan.07 jul.07 jan.08 jul.08 jan.09 jul.09 jan.10 jul.10 jan.11 Antall helt ledige/tilgang stilinger Nord-Norge klar for vekst? Stramt arbeidsmarked Bedriftene har behov for flere ansatte Fortsatt høy optimisme Indikerer høyere aktivitet Finnmark mest optimistisk Industri størst tro på vekst Lave renter og lav ledighet gir forventning om økt varekonsum Rike naturressurser og økt turisme gir håp om fremtidig vekst, men utfordringer knyttet til rekruttering og infrastruktur Forventningsindikator nordnorske Forventningsindikator Stramhetsindikator husholdninger nordnorske bedrifter Nordland Troms Finnmark Nord-Norge Norge

11 Næringssektorene

12 Petroleumsnæringen Nye funn gir oljeoptimisme Største funn siden Ormen Lange Gir håp om ringvirkninger på land 3,6 mrd levert til næringen fra nordnorske leverandører i 2010 Økende interesse for Barentshavet Viktig for aktiviteten i teknologi- og kompetansemiljøene Utredning østre del av Barentshavet

13 Petroleumsnæringen - kompetansebehov i nord Produksjon på eksisterende olje- og gassressurser Produksjonsstart Skarv høsten 2011 og Goliat 2013 Planer om gassrørledning fra Helgeland til vestlandet Vekst i nord skaper arbeidsplasser Tunge kompetansefunksjoner lokaliseres i landsdelen, særlig i Harstad og Hammerfest Forventer sysselsettingsvekst i Sandnessjøen

14 Leverandørindustrien - på vei mot selvstendige oppdrag Endring i kontraktstildeling bedrer mulighetene for nordnorske leverandører Landbaserte utbygginger gir bedre leverandørmuligheter Stort potensial innenfor vedlikehold viktigere rolle for landsdelen Helgeland V&M Momek og Aibel

15 Energisektoren betydelige planer i elkraftforsyningen Petroproduksjon bidrar til utbygging av mineral og energikrevende industri Overføringsnettet begrenser næringsutviklingen Planer om elektrifisering av offshoreproduksjonen Planlagte vindkraftverk tydeliggjør begrensningene Leverandørutviklingsprosjekt (LUEN) styrker mulighetene for nordnorsk leverandørindustri Planlagte kraftlinjeutbygginger i Nord-Norge

16 Eksport (mrd kr) Marin sektor setter eksportrekorder Eksporten økte 19% i fjor Eksportverdi mrd NOK Økning fra både pelagisk og bunnfisk Betydelig prisoppgang på pelagisk Økte torskekvoter 15 Kvotereduksjon og økt etterspørsel av sild 10 5 Laks er den store driveren Kraftig vekst i etterspørselen Laks og ørret Torskefisk Fortsatt lav produksjon i Chile Pelagisk Skalldyr og annet

17 Pris (kr/kg) Marin sektor høy avkastning gir god lønnsomhet Bedring i prisene for klippfisk og salt torsk Eksportpriser NOK/kg fersk laks Prisoppgang på sild og makrell Historisk høy lønnsomhet i lakseoppdrett Dobling av pris siste 5 år 20 Prisnivå lik sent 80-tallet 10 Frossenpris torsk 40% høyere enn fersk 0 Utfordring i areal og produksjonsregulering

18 Bygg og anlegg moderat vekst 12% nedgang i ledigheten Vekst i ordrereserver, men....fortsatt få igangsatte boliger Stigende boligpriser Lengre omsetningstid i Nord-Norge, spesielt i Tromsø Satsing på riksveier og jernbane avgjørende for bygg og anlegg

19 Reiseliv vinterturisme i framgang Reiselivet i nord mot helårsdrift Hurtigruten opplever vekst Vinterbestillingene økte 50% i 2010 Bevisst satsing på vintersesong og opplevelser Utviklingen forutsetter Velfungerende transportinfrastruktur Tilgang på riktig arbeidskraft Prosentvis endring i antall overnattinger fra samme periode året før. Januar-februar.

20 Transportinfrastruktur flaskehals eller motor?

21 Mulighetenes landsdel Store vekstmuligheter med strategisk beliggenhet og rikt ressursgrunnlag Landsdelens rolle styrkes gjennom vekst- og utviklingsmuligheter i marine ressursene, mineraler og energi Større etterspørsel etter malm og mineraler på verdensbasis Økende behov for metall og metallvarer Mer malmtransport fra Sverige Nye muligheter gjennom nordlig sjørute Flytting av havbruksnæringen nordover Økende etterspørsel etter sjømat Større interesse for naturopplevelser

22 Utfordringer for næringslivet Transportbehovet i nord fordobles mot 2020 De viktigste flaskehalsene/utfordringene Oppdrett - fergekapasitet og veistandard Olje og gass knutepunkter og kombinerte transportløsninger Reiselivet forutsigbarhet i rutetilbud og sammenhengende transportløsninger Malm og mineraler - kapasitet på Ofotbanen og Narvik som utskipingshavn

23

24

25 Store investeringer i våre naboland Store investeringer på russisk side Utvikle havner i Murmansk og Arkhangelsk Tilknytte havner og jernbane Oppruste jernbane og veinett Store mineralforekomster i Finland Særskilt fokus på korridorene mellom nordiske hovedsteder Styrking av sentral transportkorridor i Sverige Botniabanen, Haparandabanen og den Botniske Korridoren

26 Utfordringer mot 2014 Stort etterslep og innsatsnivå i nåværende transportplaner gir flaskehalser mot 2020 Dagens planer om økt innsats - ikke tilstrekkelig med tanke på akkumulerte etterslep Perspektivanalysen tar ikke høyde for planlagt vekst i nord Rammer for vedlikehold og investeringer må økes for å realisere vekstpotensialet Næringslivets transportbehov må prioriteres og ivaretas sterkere i NTP-prosessen

27 Styrke NTP Vekstmulighetene i nordområdene gir behov for sterkere og mer forutsigbar utbygging av infrastruktur koordinert med naboland i nord Næringslivet og politikere må synliggjøre næringslivets behov Finansieringsmodeller og -rammer må utvikles for å finansiere akkumulert etterslep og nødvendige investeringer Et langsiktig perspektiv krever aktiv deltakelse fra næringsinteresser for å sikre nødvendig fornyelse av NTPprosessen Fremtidig NTP må gjenspeile en reell nordområdesatsing nasjonal satsing på infrastruktur for å realisere nasjonale verdier

28 Kamp om hoder og hender

29 Forsterket konkurranse Trender i samfunnsutviklingen Kunnskapsintensivering Global konkurranse om arbeidskraft 1/5 av sysselsatte i Nord-Norge blir pensjonist før 2020 Nord-Norge har størst mangel på arbeidskraft i landet Behov for både uformell og formell kompetanse Økt pendling Bygger ikke kompetanse i bedrift og landsdel Knapphet på kompetent arbeidskraft blir en varig utfordring Behov for arbeidskraft stiger, vekst i arbeidsstyrke stagnerer Mangel på arbeidskraft bremser vekst og utvikling

30 Rekrutteringsutfordringer Både privat og offentlig sektor må ta grep om egen rekrutteringsstrategi Store forskjeller mellom bedriftene gir ulike rekrutteringsutfordringer Stort frafall fra videregående skole og manglende læringplasser utfordrende for landsdelen

31

32 Reiseliv Trenger kompetent arbeidskraft Formell og uformell kompetanse Lave søkertall til reiselivsfag Internasjonal arbeidskraft ofte ufaglært Utfordrende for små bedrifter å gjøre større kompetansetiltak Strategiske tiltak i næringen Partnerskapsavtaler mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner Lærlinger som bevisst rekrutteringsstrategi Skape attraktive arbeidsplasser gjennom helårsturisme

33 Leverandørindustrien Lokal tilstedeværelse obligatorisk for alle hovedleverandører Hindres av egen manglende kompetanse Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring: Høyere teknisk utdanning Fagbrev Offshoresertifisering Mangel på lærlingplasser Få bedrifter i nord Studenter må sørover for lærlingplass

34 Suksesskriterier Tilrettelegge for vekst gjennom å beholde eksisterende kunnskapsbase og tiltrekke ny Gå sammen for å vekke interessen for Nord-Norge Utfordring for nordnorsk næringsliv og politikere For å tiltrekke ny arbeidskraft må det jobbes strategisk, bevisst og målrettet med rekruttering

35 Oppsummering

36 Rigget for vekst Nordnorsk økonomi er i vekst - optimisme i landsdelens næringsliv og husholdninger Rike naturressurser og økt turisme gir håp om fremtidig vekst, men også utfordringer knyttet til rekruttering og infrastruktur Et grenseoverskridende perspektiv med naboland sikrer gode fellesløsninger for tilgang på arbeidskraft og utvikling av infrastruktur

37

Hovedpunkter våren 2013

Hovedpunkter våren 2013 For Nord-Norge To utgaver i året siden 1995 Presenterer kunnskap om Nord-Norge som underlag for utvikling av næringsliv og lokalsamfunn Referansedokument regionalt og nasjonalt Samarbeid med Innovasjon

Detaljer

Konjunkturbarometer for Nord-Norge 15 år Høsten 2010

Konjunkturbarometer for Nord-Norge 15 år Høsten 2010 Konjunkturbarometer for Nord-Norge 15 år Høsten 2010 ARENA: Den nye nordlendingen Foto: Siv Seglem Sjokoladeprodusenten Northern Delights er en av mange nordnorske bedrifter som satser på nisjeprodukter.

Detaljer

Egne prognoser for nordnorsk økonomi

Egne prognoser for nordnorsk økonomi KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE Nyhet VÅR 2013 Egne prognoser for nordnorsk økonomi - Full fart på investeringene - Skrikende mangel på fagarbeidere ARENA Bo i nord 1 3 FORORD Oppdrag Nord-Norge 4 MAKROØKONOMI

Detaljer

ARENA HØST 2011. Hvitfiskeksporten setter volum- og prisrekorder. Klingende mynt i metall og metallvareindustri

ARENA HØST 2011. Hvitfiskeksporten setter volum- og prisrekorder. Klingende mynt i metall og metallvareindustri HØST 2011 MARIN SEKTOR Hvitfiskeksporten setter volum- og prisrekorder PETROLEUM Vekst i den nordnorske leverandørindustrien INDUSTRI Klingende mynt i metall og metallvareindustri ARBEIDSMARKEDET Utenlandsk

Detaljer

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet?

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet? HØST 2013 KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE fokus Investeringer i nord ARENA INTERNETT konkurrent eller mulighet? 3 FORORD 4 MAKROØKONOMI Skjermet for uvær 8 INDUSTRI Suksess med skreddersøm 12 ARBEIDSMARKED

Detaljer

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet?

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet? HØST 2013 KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE fokus Investeringer i nord ARENA INTERNETT konkurrent eller mulighet? SEKTOR 3 FORORD 4 MAKROØKONOMI Skjermet for uvær 8 INDUSTRI Suksess med skreddersøm 12

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge Konjunkturbarometeret for Nord-Norge To utgaver i året siden 1995 Presenterer kunnskap som underlag for utvikling av næringsliv og landsdel Referansedokument regionalt og nasjonalt Samarbeid mellom SNN

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011

KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011 Rapport 2011:3 KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011 Fokustema tillegg: -infrastruktur og petroleumsklynge Stig Karlstad (red.), Ivar Lie, Inge Berg Nilssen Forsidefoto: Allan Klo - Utsikt over Hammerfest

Detaljer

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander 30. NOVEMBER 2010 Forord I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 varslet Regjeringen en særskilt gjennomgang av transportinfrastrukturen i nordområdene. Som en oppfølging av dette

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Rapport Framtid i nord Sluttrapport fra Kunnskapsinnhenting verdiskaping i nord NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Detaljer

Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høsten 2008

Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høsten 2008 Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høsten 2008 ARENA: Miljøbilag Foto: Scanpix Innhold Forord 5 Sammendrag Usikkerhet og spenning 6 Arbeidsmarked Nå øker ledigheten 10 Marin sektor Redusert lønnsomhet

Detaljer

Nyskaping i nord ARENA. fokus VÅR 2014. - Størst vekst i Nord-Norge - Fersk torsk hele året - Smarte løsninger påkrevd - Fra forskning til forretning

Nyskaping i nord ARENA. fokus VÅR 2014. - Størst vekst i Nord-Norge - Fersk torsk hele året - Smarte løsninger påkrevd - Fra forskning til forretning KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE fokus Nyskaping i nord - Størst vekst i Nord-Norge - Fersk torsk hele året - Smarte løsninger påkrevd - Fra forskning til forretning VÅR 2014 ARENA God ledelse for fremtiden

Detaljer

NÆRINGSSTRATEGIER 2012-2022 NORDKAPP KOMMUNE

NÆRINGSSTRATEGIER 2012-2022 NORDKAPP KOMMUNE NÆRINGSSTRATEGIER 2012-2022 NORDKAPP KOMMUNE Innhold 1 Innledning... 2 2 Utfordringer og satsingsområder... 2 2.1 Finnmark - utfordringer og satsingsområder... 2 2.2 Vest Finnmark Region - utfordringer

Detaljer

Innhold. Tilbake til normalen. Fremskrivning til 2018. Nordnorske satsinger. Stramt arbeidsmarked. Hva kan vi påvirke?

Innhold. Tilbake til normalen. Fremskrivning til 2018. Nordnorske satsinger. Stramt arbeidsmarked. Hva kan vi påvirke? Innhold Tilbake til normalen Fremskrivning til 2018 Nordnorske satsinger Stramt arbeidsmarked Hva kan vi påvirke? Tilbake til normalen Fallende vekstrater ute Europa og USA kommer ned på 1% vekst i 2008-09

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE NORD-NORGE I VERDENSKLASSE En mulighetsstudie Nord-Norge i verdensklasse 1 Forfatternes forord Denne rapporten er skrevet av Menon og KunnskapsParken Bodø på oppdrag for Agenda Nord-Norge. Målet med rapporten

Detaljer

Konjunkturbarometer for Nord-Norge Våren 2010

Konjunkturbarometer for Nord-Norge Våren 2010 Konjunkturbarometer for Nord-Norge Våren 2010 ARENA: Sosiale medier Foto: Anders Bergan, Rød Tråd Gullfarget nybygg til nordnorsk hotell - et signal om gryende optimisme? Innhold Forord 5 Lysere tider

Detaljer

RAPPORT Styrking av sentralnettet i nord Hammerfest Energi 2006

RAPPORT Styrking av sentralnettet i nord Hammerfest Energi 2006 RAPPORT Styrking av sentralnettet i nord Hammerfest Energi 2006 1 av 20 Forord I et moderne samfunn er infrastruktur det som gjør at samfunnsmaskineriet er i stand til å virke slik meningen er. Strømnettet

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Tromsø, desember 2012 0 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med

Detaljer

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com RAPPORT Sektoranalyse av annen industri og næringsvirksomhet i Nord-Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2013 April 2013 av Anne Espelien, Lisbeth M. Iversen, Leo

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn:... 3 2.2. Den maritime næringen:...

Detaljer

Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høsten 2009

Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høsten 2009 Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høsten 2009 ARENA: Kulturnæring Foto: istockphoto Innhold Forord 5 Sammendrag Gryende optimisme 6 Arbeidsmarked Lys i tunnelen? 10 Marin sektor Himmel og helvete 14 industri

Detaljer

Avinor i Nordområdene. Muligheter og strategier

Avinor i Nordområdene. Muligheter og strategier Avinor i Nordområdene Muligheter og strategier Forord Avinor legger med dette fram rapporten «Avinor i Nordområdene». Bakgrunnen for arbeidet har vært de store og raske endringene som skjer i nord og som

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland - Mai 2011 Videre oppgang i 2011 Konjunkturene fortsetter å peke oppover i Rogaland. Nok engang er det olje- og gassektoren som er drivkraften. Mangel på kvalifisert

Detaljer

INDEKS NORDLAND 2013 BEST LØNNSOMHET I HAVBRUK OG FISKERI NORD-NORGES EKSPORTFYLKE NR.1 FLERE INNBYGGERE I 25 AV 44 KOMMUNER FORANDRINGER LASTER INN

INDEKS NORDLAND 2013 BEST LØNNSOMHET I HAVBRUK OG FISKERI NORD-NORGES EKSPORTFYLKE NR.1 FLERE INNBYGGERE I 25 AV 44 KOMMUNER FORANDRINGER LASTER INN INDEKS NORDLAND 2013 BEST LØNNSOMHET I HAVBRUK OG FISKERI NORD-NORGES EKSPORTFYLKE NR.1 FLERE INNBYGGERE I 25 AV 44 KOMMUNER LASTER INN FORANDRINGER - en rapport om utviklingen gjennom 2012 og utsiktene

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032

Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032 Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032 Strategisk styringsdokument INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 6 VERDIER... 8 VISJON OG MÅL... 8 Visjon... 8 Mål... 9 FORANKRING OG EKSTERNE RAMMER FOR

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2012 Paradokset Rogaland Sterk oljedrevet vekst i en ellers usikker verden. Veksten gir utfordringer, et stramt boligmarked og flaskehalser i trafikken gir kapasitetsbegrensninger.

Detaljer