Mulighetsstudie Nytt havneavsnitt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulighetsstudie Nytt havneavsnitt"

Transkript

1 Prosjekt «Ytre havn Lille Hjartøy» Byplankontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /9005 L12 Mulighetsstudie Nytt havneavsnitt Prosjekt Ytre havn Lille Hjartøy Bodø kommune Prosjektgruppe havn 8001 Bodø Bodø kommune 2012 Side 1

2 SAMMENDRAG Denne mulighetsstudien tar for seg de muligheter man ser områderegulering Ytre havn Lille Hjartøy kan gi. Denne mulighetsstudien vurderer de elementer som er fremkommet i prosjektet «Lille Hjartøy» og områderegulering Ytre havn Lille Hjartøy med tanke på konsekvenser og handlingsrom. En utbygging av Lille Hjartøy vil kunne bidra positivt totalt sett for Bodø by og Bodø havn. En slik utbygging gir tilgang til nye industriarealer nær sjø, som Bodø vil ha behov for i fremtiden. Det er vurdert innenfor et mulig nytt havneavsnitt følgende mulighetsområder: - Nytt industriområde med tilgang til sjø - Mekanisk industri/maritim virksomhet - Offshore - Riggvedlikehold - Turisme Mulighetene vil være avhengig av behov og etterspørsel for slike arealer og tjenester. Det anses å anlegge kai uten bakareal som lite aktuelt, da dette ikke vil bidra til økonomisk inntjening. Det anses ikke å være ytterligere behov for bare liggekai eksisterende infrastruktur dekker både nåværende og fremtidig behov. Burøya er marginal i forhold til økte arealer. Det er mulighet for å bygge kai, men vil være lite aktuelt for Bodø havn og vil gi liten økonomisk gevinst. For å få en ytterligere forbedring av ett mulig nytt midtre havneavsnitt bør utfylling utføres både på Nordøstpynten og på Kvalvikodden dette for få en bedre avskjerming mot nordøstlig vind og samtidig få økt næringsarealer på land. I tillegg vil en økt utfylling på begge sider av sundet kunne basere seg på uttak av steinmasser fra Lille Hjartøy og derav kunne få øket tilgang på areal. En ytterligere utfylling av Kvalvikodden vil dette kreve en ny reguleringsplan. Mulighetsstudien viser videre at dagens indre havn kan håndtere både dagens og fremtidig bruk, slik at det ikke er behov for de liggekaier som et mulig nytt havneavsnitt som følge av utbygging av Lille Hjartøy kan gi. Områdereguleringen for Ytre havn Lille Hjartøy vil på sikt kunne gi Bodø havn KF de industrielle havnearealer og nye muligheter dersom Lille Hjartøy blir utbygd da innen offshorerettet virksomhet. Bodø kommune 2012 Side 2

3 Innhold SAMMENDRAG BAKGRUNN FORMÅL HOVEDMÅL OMRÅDEAVGRENSNING PLANSTATUS HAVNEUTREDNING 2006 OG DAGEN STATUS FOR BODØ HAVN DAGENS STATUS YTRE HAVN OMRÅDEREGULERING LILLE HJARTØY NYTT HAVNEAVSNITT NYE UTFYLLINGSOMRÅDER MED KAI DYBDEFORHOLD I NYHOLMSUNDET STRØMLEDNING/VANNINNTAK/UTSLIPP ANDRE FORUTSETNINGER/FORHOLD KARTLEGGING AV BEHOV Småbåthavn Fiske Liggekai Burøya Offshore/Supplyskip/Boligrigg Rigg og riggvedlikehold MULIGHETER VED OMRÅDEREGULERINGEN ANDRE ALTERNATIVER BETYDNING AV ET NYTT HAVNEAVSNITT OPPSUMMERINGER Bodø kommune 2012 Side 3

4 1.0 BAKGRUNN Bystyret i Bodø Kommune vedtok i sak 12/106 av 21. juni 2012 å videreføre utredning av Lille Hjartøy. I vedtakets punkt b ligger det oppgave om å utrede nytt havneavsnitt med en mulighetsanalyse for en ny «indre havn». I samme vedtak gikk bystyret inn for å utrede to adkomstløsninger 1)Via Langskjæret og 2) Via Valen til Kvalvikodden og videre til Lille Hjartøy som vil kunne danne grunnlag for et nytt havneavsnitt for Bodø havn. I bystyremøtet den vedtok bystyre i sak om økonomiplan å konsentrere arbeidet med bro over Langskjæret uten tunnel til Lille Hjartøy med byggestart senest høsten Vedtaket av baserer seg på utført Miljøundersøkelse i Ytre havn og dens tilrådninger om gjennomstrømning, samt notat om behov for gjennomstrømning fra Norconsult AS. Miljøundersøkelsen og notatet fra Norconsult anbefaler minimum en gjennomstrømning på 300meter noe som direkte har konsekvens for alternativ 2 med utfylling/molo mellom Lille Hjartøy og Kvalvikodden. 2.0 FORMÅL Formålet til denne utredningen er å vurdere mulighetene som områderegulering Ytre havn Lille Hjartøy kan gi Bodø havn som et nytt havneavsnitt og hvilken betydning et slikt nytt havneavsnitt vil kunne ha for bodøsamfunnet og Bodø havn. 3.0 HOVEDMÅL Hovedmålene for denne utredningen er: Dagens status for Bodø havn Definere havneavsnittene for Bodø havn Vurdere mulighetene et nytt havneavsnitt kan gi Vurdere betydningen av et nytt havneavsnitt Utredningen skal ta for seg forslag til områderegulering av Ytre havn Lille Hjartøy med adkomstløsning. Områdereguleringen vil gi nye muligheter og denne mulighetsstudien skal vurdere bruksløsninger og det mulige inntektspotensial for Bodø havn. Imidlertid vil vedtaket i bystyremøte den prioriteres og utredes nærmere med hensyn til en ny mulig midtre havn. 4.0 OMRÅDEAVGRENSNING Denne mulighetsstudien «nytt havneavsnitt» skal omhandle havneområdet fra Kvalvika og Nyholmsundet med grense til mulig utfyllinger mellom Lille Hjartøy og Kvalvikodden med minimum 300meters åpning. Adkomstløsning til Lille Hjartøy vil være med bro fra Langskjæret til Lille Hjartøy. De øvrige adkomstløsningene utelates i denne utredningen med bakgrunn i Miljøundersøkelse av Ytre havn og Notat fra Norconsult om behov for gjennomstrømning. 5.0 PLANSTATUS Per september 2012 er Kommunedelplan for Ytre havn gjeldende overordnede planstatus. Imidlertid er kommunedelplanens forutsetning innen masseanvendelse problematisk, da steinkvaliteten på Lille Hjartøy av en slik karakter at den ikke egner seg annet enn til fyllmasse og til under/overfylling til olje- og gassrørledninger. Kvaliteten tilsier at steinmassene ikke kan benyttes til høykvalitetsprodukter. Det er igangsatt områderegulering av området Ytre havn Lille Hjartøy som tar sikte på å avklare adkomst til Lille Hjartøy, samt se på alternative masseanvendelsesområder. Områdereguleringen Bodø kommune 2012 Side 4

5 forventes avklart gjennom politisk behandling i februar/mars Områdereguleringen tar for seg kun følgende adkomstløsning: 1) Bru fra Langskjæret over Nyholmsundet til Nordøstpynten på Lille Hjartøy Det er utført en egen «Mulighetsstudie for Lille Hjartøy». Mulighetsstudien behandler de muligheter som Lille Hjartøy kan gi for Bodøsamfunnet og Saltenregionen. Mulighetsstudien viser at maritim industri, herunder olje- og gassvirksomheter, kan være aktuell som bruker av Lille Hjartøy sitt industriområde. Områdereguleringen bygger videre på denne mulighetsstudien. Områdereguleringen foreslår flere utfyllingsområder med kaianlegg i Ytre havn. Det er tidligere utført større havneutredninger i 2006 og i Disse utredningene vil være supplement til denne mulighetsstudien. 6.0 HAVNEUTREDNING 2006 OG 2009 De to utredningene viser muligheter som over tid vil kunne være aktuelle tiltak i et utviklingsperspektiv. Rapportene som det vises til er «Bodø nasjonalhavn Utviklingsprogram for Bodø nasjonalhavn» utarbeidet av Rambøll AS og «Havnebruksplan for Bodø nasjonalhavn». I tillegg til Mulighetsstudie Lille Hjartøy og Mulighetsstudie for Langstranda vil havneutredningene danne et godt grunnlag for en positiv utvikling av Bodø havn. 7.0 DAGEN STATUS FOR BODØ HAVN Bodø havn består i dag grovt sett av følgende havneavsnitt, med tilhørende bruksområder: Rønvikleira: Offentlige kaier med: o Godshåndtering på Bodøterminalen, Jernbanekaia og fryseterminalen i en blanding av containerisert last og palletert stykkgods og partilaster. Kobling til jernbaneterminalen som hovedsakelig har containerisert last. o Fiskerikai og ro-ro-anlegg ved fryseterminalen o Person- og biltrafikk i form av Vestfjordferga og Hurtigruten (samt jernbaneterminalen). o Innregulert flerbrukshavn for fritidsfartøy, fiskebåter mv som er under utbygging Sentrum: Blanding av private og offentlige kaier: o Liggekaier og besøkskaier for større fartøy (Forsvaret m.m.) o Hurtigbåtterminal Moloområdet: o Fiskerikai, på midtre del av moloen med base for byfiskerne samt noe foredling o Fiskeflåten (salgsbrygge for fisk) foran Nordlandsbanken o Sandkaia, fortrinnsvis benyttet av reketrålere o Liggekaier for diverse fartøy o Lystbåthavn o Gjestebrygger for besøkende lystbåter o D/S Vest (ved Sjøgata 1) bunkerskai for hurtigbåter o Langstranda: o Private kaier tilknyttet eksisterende eller nedlagte industrianlegg Kvalvika: Tidl. oljeanlegg med privat kai. Begrenset drift. Bodø kommune 2012 Side 5

6 Valen/Burøya: Private kaier (+ Forsvarets kai), inneholdende: o Marin/fiskeindustri (sild, sildolje, kråkebolle, krabbe, m.m.) o Base/liggekaier for havgående flåte (ringnotsnurpere, notbøteri) o Oljeanlegg og LNG-anlegg med tilhørende kaier o Verkstedindustri med tilhørende kaier o Øvrig industri/lagervirksomhet 8.0 DAGENS STATUS YTRE HAVN Dagens bruk i havneavsnitt Ytre havn er i korte trekk som følgende: Kvalvika: o Badestrand og småbåthavn. o Det er regulert og bygd naust innerst i vika. Kvalvikodden: o Ingen permanent drift. Kvalvikodden er i fase med byggemodning. o KDP YH begrenser utbyggingen pga adkomst skal være avklart før virksomhetsetablering. o Det er pågående reguleringsarbeid for adkomstløsning til Kvalvikodden. o Det er gitt tillatelse til Nordasfalt AS / Økonomistyring AS om utfylling fra Kvalvikodden mot Lille Hjartøy innenfor regulert område. o Privat kai. o Masseuttak/deponi. Lille Hjartøy: o Ingen virksomhet. o Næringsarealer er planavklart i KDP YH. o Adkomstløsning vil være bru fra Langskjæret til Lille Hjartøy. o Det er igangsatt reguleringsarbeid med adkomstløsning. Valen/Burøy: o Består med delvis private og offentlige kaier, samt forsvarets kai. o Marin industri på Burøya og Valen med henholdsvis sildoljefabrikk, fiskemottak, ensilasje, notbøteri, fiskeindustri og fryselager. o Marin virksomhet som fiskebåtrederier. o Slip og verksted. o Oljetankanlegg. o Lager. o Løvold industri. o Bodin VGS/Bodin Maritime fagskole. o I tillegg vurderes det etablering fra Maskinering AS på Burøya. o Fjernvarmeanlegg er innregulert på Burøya, og er i prosjekteringsfase. Beslutning om iverksettelse av bygging av fjernvarmeanlegg er utsatt i tid. Nyholmen: o Har delvis private og offentlige kaier. o Lagervirksomhet. o Fiskerederi. o Mekanisk industri. Bodø kommune 2012 Side 6

7 o Massedeponi/utsalg/lager. o Nyholmen skanse. o Fyrbøterbolig o Rødbrygga o Kystlaget Salta o Bodø kommunes 1000års sted 9.0 OMRÅDEREGULERING LILLE HJARTØY Forslag til områderegulering av Ytre havn Lille Hjartøy anbefaler følgende adkomstløsning: Etablering av bru fra Langskjæret til N5 ved Nordøstpynten på Lille Hjartøy til nærings- /industriarealene enten med utskjæring eller direkte til N5. Se henholdsvis forslag til plankart. Alternativet kan suppleres med utfyllinger den ene ut fra Lille Hjartøy og den andre ut fra Kvalvikodden. Dette for å redusere værmessige utfordringer for eventuelle fremtidige liggekaier på Valen-/Burøy-/Nyholmsiden. Det er foretatt geotekniske grunnundersøkelser på både Nordøstpynten av Lille Hjartøy og ved Kvalvikodden. Adkomstløsningen innebærer at Nyholmsundet blir delvis stengt slik at dagens bifarled i Nyholmsundet må termineres for større fartøy. Hjartøysundet er per i dag hovedfarled for fartøyer som enten går eller kommer fra nord. En utbygging av Lille Hjartøy som KDP YH og forslag til områderegulering av Ytre havn Lille Hjartøy foreslår vil medføre fartsbegrensninger i Hjartøysundet NYTT HAVNEAVSNITT Med nytt havneavsnitt menes et naturlig begrenset område i areal til havneformål. Det er i Bodø kommune og Bodø havn definert to havneavsnitt; Indre og Ytre havn. Med en utfylling på hver side av sundet mellom Lille Hjartøy og Kvalvikodden vil kunne gi et nytt havneavsnitt da dette området vil være et naturlig begrenset område i areal til havneformål. Benevningen vil da bli indre, midtre og ytre havn. Dette området som nevnt ovenfor vil kunne utgjøre et nytt havneavsnitt for Bodø havn. Benevningen for nevnte område vil være «Midtre havn» da den nye ytre havn vil være hele området benevnt som Hjartøysundet til Bratten. Illustrasjonen nedenfor viser ny «Midtre havn». Bodø kommune 2012 Side 7

8 Figur 1: Illustrasjon over ny midtre havn Illustrasjonen nedenfor viser indre havn, ny midtre havn og ny ytre havn. Figur 2: Illustrasjon over indre havn, ny midtre havn og ny ytre havn, Bodø kommune 11.0 NYE UTFYLLINGSOMRÅDER MED KAI «Mulighetsstudie for Lille Hjartøy» foreslår utfylling med kaiareal for følgende områder: 1) Samuelsvika på Lille Hjartøy 2) Nordøstvika på Lille Hjartøy 3) Nordøstpynten på Lille Hjartøy 4) Kvalvikodden mot Lille Hjartøy 5) Nordvestre Valen Bodø kommune 2012 Side 8

9 6) Østre Langskjær 7) Vestre Langskjær 8) Sørvestre Burøya I tillegg foreslås det en mulig utfylling på Kvalvikodden mot Store Hjartøy i detaljregulering for Kvalvikodden DYBDEFORHOLD I NYHOLMSUNDET Dybdeforholdene i Nyholmsundet er ned til 60 meter 37 meters dybde ihht NN1954 mellom Lille Hjartøy og Kvalvikodden, og mellom Lille Hjartøy og Burøya ned til ca 57 meters dybde. Samtidig er det god dybde nært land langs hele ytre del av Nyholmsundet. Figur 3: Dybdeforhold i Nyholmsundet Fra foreslått trase fra Valen til Kvalvikodden og inn mot Kvalvikodden er dybdeforholdene ned til rundt 20 meters dybde. Se kartutsnitt nedenfor. Figur 4: Kartutsnitt dybder Kvalvika Bodø kommune 2012 Side 9

10 Forslag til områderegulering for Ytre havn Lille Hjartøy foreslår hensynssone for innseilingsled for rigg for med dypvannskai/tørrdokk/slip ved Samuelsvika på Lille Hjartøy STRØMLEDNING/VANNINNTAK/UTSLIPP Det er utslippsrør, vanninntaksledning, strømledning mv i Nyholmsundet som må hensynsstas. Det kan enten gjøres ved forlengelse eller flytting. Figur 5: Kartutsnitt over vanninntak og avløpsledninger Eksisterende strømledning har trase fra Valen på bunnen av Nyholmsundet til Lille Hjartøy. Strømledning må hensynstas enten ved å fjerne ledningen eller å flytte ledningen ved en videre utbygging av Lille Hjartøy ANDRE FORUTSETNINGER/FORHOLD Denne mulighetsstudien hensynstar ikke de geotekniske utbyggingsløsningene for området som denne gjelder for men forutsetter at forslagene som er fremkommet i «Mulighetsstudie for Lille Hjartøy» er gjennomførbare. Denne mulighetsstudien hensynstar krav til gjennomstrømning som er fremkommet i Miljøundersøkelse utført av Rambøll/Ecofakt, fra Kvalvikodden til Lille Hjartøy som tilsier at det må være god gjennomstrømning. Denne mulighetsstudien hensynstar videre notat fra Norconsult om behov for gjennomstrømning i Nyholmsundet. Mulighetsstudien for nytt havneavsnitt forutsetter derfor at åpning i utfylling mellom Kvalvikodden til Lille Hjartøy minimum er 300 meter bred. Mulighetsstudien tar forbehold om kostnader til utbygging av tiltak da disse vil være svært grove anslag. Kystverket har signalisert at de ønsker å ha et dypvannsdeponi for forurensede masser i Nyholmsundet hvor dybden er på over 40meter. Det vil bli utarbeidet en egen detaljregulering for dobbelled og deponiområde i samarbeid mellom Bodø kommune og Kystverket. Bodø kommune 2012 Side 10

11 15.0 KARTLEGGING AV BEHOV Mulighetsstudien har kartlagt og vurdert behovet for: - Småbåthavn - Fiske - Liggekai/reparasjonskai Burøya - Offshore/Supplyskip/boligrigg - Riggvedlikehold Tidligere utredninger for havna medtas i utredningen. Imidlertid er det ikke ønskelig å anlegge fergeleie i ny midtre havn på grunn av dagens plassering av fergeleie anses å være meget god. Lofotkommunene har også uttrykt tidligere at fergeleie bør være i sentrum Småbåthavn I Bodø er det kartlagt et behov for 200 nye båtplasser de nærmeste årene. Det vil videre kunne antas at det vil være økt etterspørsel etter båtplasser på lengre sikt, slik at det bør tilrettelegges for ytterliggere antall båtplasser enn de 200 som er kartlagt til nå. Tilgjengelighet og etterspørsel vil være avhengig av hverandre også prismessig. Det er vedtatt ny reguleringsplan for flerbruksanlegg for næring, fiskeri og fritid i Indre havn og denne vil være bygd i En bygging av småbåthavn i en ny midtre havn vil ikke være uproblematisk med tanke på adkomst, skjerming, parkering og annen bruk av landareal Fiske Når det gjelder liggekai for fiskeindustri anses behovet å være dekket med de tiltak som er utført i Bodø indre havn Liggekai Burøya Dersom det etableres mekanisk verksted på Burøya, vil behovet for å ha båter liggende ved kai være til stede. Maskinering AS har håndgitt et areal på nærmere 15 daa Burøyveien 12 til 16 hvor det antas at planene er å utvikle området til et mekanisk verksted. For Løvold industrier AS vil en kai tilpasset deres behov være til stede. Imidlertid vil bygging av kai på Burøya være en svært stor investering som vil gi lite av seg økonomisk for Bodø havn da dette er private områder og som kommunen ikke har tilgang til Offshore/Supplyskip/Boligrigg Dersom det blir olje- og gassaktivitet i nærområdet til Bodø, vil behovet for liggekai for supplyskip være til stede. Omfanget vil være avhengig av hvor aktiviteten skjer og hva som vil kunne tilbys i Bodø av tjenester. Behovet vil kunne dekkes med de kaifasiliteter som eksisterer i indre havn uten en utbygging av Nordland VI og utbygging av Lille Hjartøy. Det vil da være behov for midlertidige boenheter tilgjengelig en løsning vil være å kunne tilby flytende boligrigg. En slik boligrigg vil kunne ankres opp både i en ny midtre havn eller i indre havn Rigg og riggvedlikehold Når det gjelder rigg og riggvedlikehold anses dette markedet i fremtiden å være stort. Det er få steder som kan tilby tilsvarende som Bodø. Tromsø havn hadde i 2011 inne 1 rigg i tre måneder. Tromsø havn har arbeidet en rapport som sier at omsetningen var nærmere 50 millioner kroner totalt sett for denne riggen. Dersom aktiviteten øker utenfor Bodø, vil Bodø kunne være en av få aktører som kan tilby en godt egnet lokalitet med ulike tjenester og med god kommunikasjon. Det ble i oktober 2012 offentliggjort en rapport utarbeidet av Rystad Energy på vegne av PetroArctic Bodø kommune 2012 Side 11

12 som tilsier at petroleumsvirksomheten i nordområdene vil vokse fra 30 milliarder til 300 milliarder per år, og at aktiviteten vil øke formidabelt de nærmeste årene. Rapporten sier videre at det til en hver tid frem til 2020 vil være 2 til 3 borerigger utenfor de nærliggende kystområdene til Bodø som vil ha behov for vedlikehold og sertifisering. Ved tilretteleggelse for riggvedlikehold vil det være behov for import av midlertidig arbeidskraft. Områderegulering for Ytre havn Lille Hjartøy legger til rette for rigg- og riggvedlikehold i Hjartøysundet, i Ytre havn MULIGHETER VED OMRÅDEREGULERINGEN Elementer som kan oppstå ved etablering av en ny midtre og ytre havn er som følgende: - Kaianlegg fra Valen til Burøyveien 20 med bakareal (hovedsakelig privateid) - Småbåthavn i Kvalvika for 150 båtplasser (6m x 3m) - Dybvannskai med bakareal på N5 området for større skip - Kaianlegg ved sørvestre Langskjær med bakareal - Riggvedlikeholdsområde og slip på østsiden av Samuelsvika mot Nordøstvika - Dobbelfarled i Hjartøysundet - Mulighet for passasjertrafikk fra Moloveien til Nyholmen ala «MS Fløttmann» - Mulighet for ankringsplass for bemanningsrigg ved Burøyveien 26 - Fortsatt samme lokalisering av Bodin VGS / Bodin Maritime fagskole og mulighet for utbygging av skolens aktivitet Eiendommene 32/38 og 32/194 vil kunne benyttes til serviceområde for småbåter ANDRE ALTERNATIVER Ved valg av adkomstløsning som skissert av bystyret i møte den kan utfylling fra både Nordøstpynten mot Kvalvikodden og fra Kvalvikodden mot Nordøstpynten kan gi nye muligheter. Rapport om Miljøkonsekvenser/-analyser sier at utfylling i hovedsak bør gjøres fra Kvalvikodden mot Lille Hjartøy enn motsatt. Økt utfylling mellom Lille Hjartøy og Kvalvikodden vil kunne gi blant annet: - Gjøre ny midtre havn mindre værutsatt som igjen kan gi noe flere meter med helårskai - Økning i nye næringsarealer med tilgang til sjø - Kai/pir ved på innersiden av utfylling på Kvalvikodden Det må etableres en god nok bølgedemping for å sikre skip/båter mot vind fra sørvest. Et slikt tiltak imidlertid vil øke biltrafikken inn i området betraktelig til Kvalvikodden. Kvalvikodden er i KDP Ytre havn beregnet til virksomheter med lav publikumskontakt og liten trafikk. Norconsult AS anbefaler en bredde på minimum 300 meter mellom Lille Hjartøy og Kvalvikodden for å gi god nok gjennomstrømning slik at det oppnås en akseptabel vannkvalitet i den nye midtre havnen. Det kan etableres liggekai ved Burøyveien 10 til 26 under forutsetning av at geotekniske undersøkelser tilsier dette, og med en ytterligere utfylling på begge sider av Lille Hjartøy og Kvalvikodden. Imidlertid vil liggekai ved Burøyveien 20 til 26 ikke kunne betraktes som helårskai da det under visse vindretninger vil kunne medføre høye bølger som kan skade skip ved kai BETYDNING AV ET NYTT HAVNEAVSNITT I dette kapitlet drøftes de ulike behovene som man har kartlagt i kapittel 14, løsningene som man har kommet frem til i kapitlene 15, 16 og 17 det vil si innholdet som området kan gi med adkomstløsning til Lille Hjartøy i forhold til et «nytt» havneavsnitt. Bodø kommune 2012 Side 12

13 Det anses å anlegge kai uten bakareal som lite aktuell, da dette ikke vil bidra til økonomisk inntjening. Det anses ikke å være ytterligere behov for bare liggekai eksisterende infrastruktur dekker både nåværende og fremtidig behov. Bodø havn KF vil ha mulighet for utvikling når etablering av kai skjer med bakarealer da kan bakarealene bygges ut med lagerlokaler og leies ut til aktuelle interessenter. Bodø havn KF vil da kunne ha økonomisk bidrag fra utleie av lokaler og/eller avgifter fra havnebruk. Dersom private aktører ønsker å bygge kai i tilknytning til eget areal, vil Bodø havn KF kunne ta gebyr for bruk av havn og kai men det vil være lite økonomi å bygge kai for andre aktører i denne sammenheng. Riggvedlikehold anses å kunne gi et betydelig økonomisk bidrag til byen og Bodø havn totalt sett. Dersom man tar utgangspunkt i rapporten fra Tromsø havn, vil en samlet omsetning per rigg i en tre måneders periode tilsvare 50 millioner kroner. En flytende boligrigg vil kunne bidra til å avlaste utleiemarkedet og hotellkapasiteten i byen, samtidig som Bodø havn vil kunne få inntekter. Et tilbud ala «MS Fløttmann» som kan ta passasjerer fra Moloveien til Nyholmen og eventuelt til Lille Hjartøy. Som et tilbud til turisme vil en tur med et slikt fartøy være lettvint og interessant. I regulær trafikk vil passasjerer i hovedsak være arbeidere som bor i sentrum/vestbyen og som arbeider på Nyholmen/Burøya/Lille Hjartøy. Tilbudet vil i så måte kunne bidra til reduksjon av personbiltrafikken og derav bidra til reduksjon i klimagassutslipp OPPSUMMERINGER Denne mulighetsstudien tar for seg de muligheter man ser områderegulering Ytre havn Lille Hjartøy kan gi. Denne mulighetsstudien vurderer de elementer som er fremkommet i prosjektet «Lille Hjartøy» og områderegulering Ytre havn Lille Hjartøy med tanke på konsekvenser og handlingsrom. En utbygging av Lille Hjartøy vil kunne bidra positivt totalt sett for Bodø by og Bodø havn. En slik utbygging gir tilgang til nye industriarealer nær sjø, som Bodø vil ha behov for i fremtiden. Det er vurdert innenfor et mulig nytt havneavsnitt følgende mulighetsområder: - Nytt industriområde med tilgang til sjø - Mekanisk industri/maritim virksomhet - Offshore - Riggvedlikehold - Turisme Mulighetene vil være avhengig av behov og etterspørsel for slike arealer og tjenester. Det anses å anlegge kai uten bakareal som lite aktuelt, da dette ikke vil bidra til økonomisk inntjening. Det anses ikke å være ytterligere behov for bare liggekai eksisterende infrastruktur dekker både nåværende og fremtidig behov. Burøya er marginal i forhold til økte arealer. Det er mulighet for å bygge kai, men vil være lite aktuelt for Bodø havn og vil gi liten økonomisk gevinst. For å få en ytterligere forbedring av ett mulig nytt midtre havneavsnitt bør utfylling utføres både på Nordøstpynten og på Kvalvikodden dette for få en bedre avskjerming mot nordøstlig vind og samtidig få økt næringsarealer på land. I tillegg vil en økt utfylling på begge sider av sundet kunne basere seg på uttak av steinmasser fra Lille Hjartøy og derav kunne få øket tilgang på areal. En ytterligere utfylling av Kvalvikodden vil dette kreve en ny reguleringsplan. Bodø kommune 2012 Side 13

14 Mulighetsstudien viser videre at dagens indre havn kan håndtere både dagens og fremtidig bruk, slik at det ikke er behov for de liggekaier som et mulig nytt havneavsnitt som følge av utbygging av Lille Hjartøy kan gi. Områdereguleringen for Ytre havn Lille Hjartøy vil på sikt kunne gi Bodø havn KF de industrielle havnearealer og nye muligheter dersom Lille Hjartøy blir utbygd da innen offshorerettet virksomhet. Bodø kommune 2012 Side 14

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Fremtidig havnerelatert industriarealer,

Fremtidig havnerelatert industriarealer, Fremtidig havnerelatert industriarealer, Bodø kommune Tilrettelegging av nye industriområder i Bodø for olje- og gassnæringen på Lille Hjartøy Trond Åmo Bodø kommune Innledning Annonsering av oppstart

Detaljer

Pilaren Byen og Havna - bruk av gjenværende DA-midler

Pilaren Byen og Havna - bruk av gjenværende DA-midler Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.03.2017 21365/2017 2011/6953 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/46 Formannskapet 27.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Pilaren Byen og Havna - bruk

Detaljer

Kvalvikodden - planlegging adkomst. Finansiering konsekvensutredning

Kvalvikodden - planlegging adkomst. Finansiering konsekvensutredning Næring og etablering Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2016 21900/2016 2010/10043 P16 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 14.04.2016 Bystyret 12.05.2016 Kvalvikodden - planlegging adkomst.

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR PLANID 1282 YTRE HAVN LILLE HJARTØY VIA KVALVIKODDEN

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR PLANID 1282 YTRE HAVN LILLE HJARTØY VIA KVALVIKODDEN FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR PLANID 1282 YTRE HAVN LILLE HJARTØY VIA KVALVIKODDEN Dato for siste behandling i komite for plan, næring og miljø den Vedtatt av bystyret i møte

Detaljer

Pilaren Byen og havna. Status og endringer i bruk av DAmidler

Pilaren Byen og havna. Status og endringer i bruk av DAmidler Næring og etablering Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.01.2016 2057/2016 2011/6953 233 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 28.01.2016 Bystyret 11.02.2016 Pilaren Byen og havna. Status

Detaljer

arealdisponeringen i nordøstre del av planområdet vist - med tilhørende bestemmelser

arealdisponeringen i nordøstre del av planområdet vist - med tilhørende bestemmelser Kommunedelplan Ytre havn Sammendrag av planbeskrivelsen Bakgrunn og forutsetninger Planområdet Kommunedelplanen Ytre havn omfatter 4,9 km 2 nord for og inntil Bodøs bysentrum. 1,8 km 2 er landareal og

Detaljer

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3 3.1 Beregningsmetode... 3 3.2 Terrenggeometri... 3 3.3 Støysituasjon... 3 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Vedleggsliste

Detaljer

Havnebruksplan for Bodø Nasjonalhavn

Havnebruksplan for Bodø Nasjonalhavn for Bodø Nasjonalhavn Langstranda Vedtatt i Bodø bystyre 22. juni 2006 1 22.06.2006 Innholdsfortegnelse 0 BYSTYRETS BEHANDLING OG VEDTAK... 3 1 INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN... 6 1.2 FORMÅL MED DOKUMENTET...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR PLANID 1282 YTRE HAVN LILLE HJARTØY VIA LANGSKJÆRET

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR PLANID 1282 YTRE HAVN LILLE HJARTØY VIA LANGSKJÆRET FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR PLANID 1282 YTRE HAVN LILLE HJARTØY VIA LANGSKJÆRET Dato for siste behandling i komite for plan, næring og miljø den Vedtatt av bystyret i møte

Detaljer

Områderegulering Ytre Havn Lille Hjartøy - offentlig ettersyn

Områderegulering Ytre Havn Lille Hjartøy - offentlig ettersyn Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.12.2012 1190/2013 2011/9005 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/4 Komite for plan, næring og miljø 31.01.2013 Områderegulering Ytre Havn Lille

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

Infrastruktur og logistikk relevant for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet. Karl Magnus Eger Svolvær, 23.

Infrastruktur og logistikk relevant for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet. Karl Magnus Eger Svolvær, 23. Infrastruktur og logistikk relevant for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Karl Magnus Eger Svolvær, 23. november 2012 1 Formålet med presentasjonen 1. Studiens omfang 2. Resultater fra

Detaljer

Overskuddsmasser/tunellmasser fra Bypakke Bodø - Næringsareal Langstranda

Overskuddsmasser/tunellmasser fra Bypakke Bodø - Næringsareal Langstranda Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.06.2014 41957/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/147 Formannskapet 25.06.2014 Overskuddsmasser/tunellmasser fra Bypakke Bodø

Detaljer

Pilaren Byen og havna. Status og endringer i bruk av DAmidler

Pilaren Byen og havna. Status og endringer i bruk av DAmidler Næring og etablering Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.01.2016 2057/2016 2011/6953 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/6 Formannskapet 28.01.2016 16/15 Bystyret 11.02.2016 Pilaren Byen og havna.

Detaljer

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI Oppdragsgiver Gamvik kommune Rapporttype Kostnadsberegning Dato 2017-03-20 NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT

Detaljer

Maskinering AS - søknad om kjøp av næringstomt Burøyveien

Maskinering AS - søknad om kjøp av næringstomt Burøyveien Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.11.2011 71191/2011 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/9 Formannskapet 25.01.2012 Maskinering AS - søknad om kjøp av næringstomt Burøyveien

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret MUDRING I INDRE HAVN - POLITISKE AVKLARINGER Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret 22.03.2012 Vedtak: Etablering av liggehavn for fiskeflåten

Detaljer

Prosjektskisse Byen og havna næringsareal og terminal

Prosjektskisse Byen og havna næringsareal og terminal Prosjektskisse Byen og havna næringsareal og terminal Formål Utvikle nye sjønære næringsarealer og utrede transportløsninger for bykjernen og havna. Mål Prosjektet inneholder 3 delprosjekter: - Utfylling

Detaljer

RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING

RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING Dato: 14.11.11 Saksnr: 2011/4392 Kommune: Lenvik, Troms Sted: Olderhamna, Finnsnes Sjøkart nr.: 83 Type sak: Søknad fra Kystverket angående

Detaljer

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.12.20145 79703/2014 2013/6329 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2015 Mindre endring planid 2014003 Langstranda

Detaljer

Høringsforslag. Planbestemmelser og retningslinjer. Områderegulering for Pulkneset - Kirkenes Maritime Park

Høringsforslag. Planbestemmelser og retningslinjer. Områderegulering for Pulkneset - Kirkenes Maritime Park Sør-Varanger kommune Områderegulering for Pulkneset - Kirkenes Maritime Park Planbestemmelser og retningslinjer Høringsforslag Plannummer: 2013009 Arkivsak: 12/1572 Dato for siste revisjon: 12.2.2015 Avgrensning

Detaljer

Sluttrapport Prosjektplan I "Utredning av Lille Hjartøy"

Sluttrapport Prosjektplan I Utredning av Lille Hjartøy Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.07.2013 47928/2013 2011/9005 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/146 Formannskapet 28.08.2013 13/114 Bystyret 12.09.2013 Sluttrapport Prosjektplan

Detaljer

Planutredning Ytre havn. Sammendrag og Rambølls anbefalinger. Bakgrunn og forutsetninger. Ressursgrunnlaget

Planutredning Ytre havn. Sammendrag og Rambølls anbefalinger. Bakgrunn og forutsetninger. Ressursgrunnlaget Planutredning Ytre havn Sammendrag og Rambølls anbefalinger Bakgrunn og forutsetninger Ny bydel 1. Ytre havn planlegges som et nytt byavsnitt basert på eksisterende bebyggelse og aktivitet på Burøya og

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet Nye Breivika Brygge

Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet Nye Breivika Brygge Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.01.2009 6312/2009 2006/5162 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/29 Planutvalget 19.02.2009 Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring 2319 Bestemorenga

Sluttbehandling - Mindre endring 2319 Bestemorenga Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2016 90882/2016 2016/7208 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/4 Komite for plan, næring og miljø 25.01.2017 Sluttbehandling - Mindre endring

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

4. Det delegeres til rådmannen å prioritere mellom interessenter med de kriteriene som står i saksutredninga.

4. Det delegeres til rådmannen å prioritere mellom interessenter med de kriteriene som står i saksutredninga. Arkivsaknr: 2016/236 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Formannskapet 03.05.2016 Kommunale sjøtomter Sørarnøy Rådmannens forslag til vedtak: 1. Gildeskål kommune selger de 3 sjøtomtene

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L40 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: BYGGING AV NY KAI PÅ FURUHOLMEN - SØKNAD OM DISPENSASJON

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L40 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: BYGGING AV NY KAI PÅ FURUHOLMEN - SØKNAD OM DISPENSASJON SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L40 Arkivsaksnr.: 06/4356-13 Dato: 20.11.2007 BYGGING AV NY KAI PÅ FURUHOLMEN - SØKNAD OM DISPENSASJON INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Reguleringsplan for Frøya kultur og kompetansesenter

Reguleringsplan for Frøya kultur og kompetansesenter Til: Fra: Regionale myndigheter, naboer og interessenter Paul Myklestad Sted, dato Trondheim, 2016-11-11 Kopi til: Reguleringsplan for Frøya kultur og kompetansesenter Beskrivelse av tiltak 1.1 Hensikt

Detaljer

Utviklingsprogram DA-pilar Byen og havna

Utviklingsprogram DA-pilar Byen og havna Byen og havna Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2010 21828/2010 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/57 Formannskapet 05.05.2010 Utviklingsprogram DA-pilar Byen og havna Sammendrag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 12/479

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 12/479 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 12/479 FORPROSJEKT GRØNØY HAVN - NY SØKNAD OM TILSKUDD I 2012 FRA STATSBUDSJETTETS KAP. 1062 Rådmannens innstilling: 1. Det foreligger

Detaljer

Miljøopprydding Bodø indre havn-videreføring av prosjektet

Miljøopprydding Bodø indre havn-videreføring av prosjektet Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.04.2015 18292/2015 2012/364 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Miljøopprydding Bodø indre havn-videreføring

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.10.2012 60307/2012 2012/7201 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/228 Formannskapet 19.12.2012 Bystyret 14.02.2013 Forvaltning av areal i havneområdet

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Laksevåg, gnr. 143 bnr. 71, 254 mfl. Marina Kjøkkelvik Nasjonal arealplan-id 1201_60640000 Saksnummer 200810778 Siste revisjonsdato

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN ArkivsakID.: 16/1873 Arkivkode: Formannskapet PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Planprogram for detaljregulering av Larvik gjestehavn

Detaljer

Stamnettshavn Bodø. Byutviklingsprogram 2016. Bruk av DA midler.

Stamnettshavn Bodø. Byutviklingsprogram 2016. Bruk av DA midler. Prosjekt Bodø stamnettshavn Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2009 3417/09 09/454 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/19 Formannskapet 28.01.2009 09/9 Bystyret 12.02.2009 Stamnettshavn Bodø. Byutviklingsprogram

Detaljer

FORSLAG TIL. Reguleringsbestemmelser. Kvina havn

FORSLAG TIL. Reguleringsbestemmelser. Kvina havn FORSLAG TIL Reguleringsbestemmelser Kvina havn Dato: 18.04.2017 1. Rekkefølgekrav Rammetillatelse Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i forbindelse med småbåthavn områder VS1, VS2 og VS3 skal

Detaljer

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn.

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn. Vedlegg 1 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Overordnete vurderinger knyttet til lokalisering og utforming I prosessen frem mot varsling av planendringsforslaget, og i arbeidet med

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Vedtak om områdereguleringsplan Leinesodden Helgeland Maritime Servicebase Saksbehandler: Øyvind Toft Arkivsak: 17/89-19 Arkivkode: RNR 2015-01 Klageadgang: Ja

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 1 GENERELT. Planområdet er regulert til følgende formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag: Småbåthavn (SB) Ferdsel (F) Bebyggelse og

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2014/1681-2 25995/2014 L12 30.06.2014 Varsel om oppstart: Detaljregulering

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 5.juni 2012 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET - BESKRIVELSE..

Detaljer

M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda

M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12726/2010 2010/3447 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/44 Formannskapet 24.03.2010 M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda Sammendrag

Detaljer

Sluttbehandling - Områderegulering Ytre havn Lille Hjartøy

Sluttbehandling - Områderegulering Ytre havn Lille Hjartøy Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2013 18923/2013 2011/9005 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/27 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/59 Bystyret 25.04.2013 Sluttbehandling

Detaljer

MARITIM ARKEOLOGISK BEFARINGSRAPPORT

MARITIM ARKEOLOGISK BEFARINGSRAPPORT MARITIM ARKEOLOGISK BEFARINGSRAPPORT Dato: 7-8.10.10 Saksnr: 2010/4048 Kommune: Meløy, Nordland Sted: Furøy, Halsa Gnr./Bnr.: 27/11,41,51 Sjøkart nr.: 63 Type sak: Reguleringsplan som vil tilrettelegge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: Tid: kl. kl

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: Tid: kl. kl Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein Rune Wian, Svein Slåtsveen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET-FORSLAG TIL PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR ØRNES SMÅBÅTHAVN

SAKSFRAMLEGG FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET-FORSLAG TIL PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR ØRNES SMÅBÅTHAVN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI Reg.pl. Ørnes Sentrum II Arkivsaksnr.: 11/778 FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET-FORSLAG TIL PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR ØRNES SMÅBÅTHAVN Innstilling:

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA 1. GANGSBEHANDLING - PLAN 353 - BAKARVÅGEN MARINA Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Ole Kristian Dalehaug Arkivsaknr.: 2013/4659-5 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

Utviklingspotensial i Nord Tromsø som utpekt Havn. Erling Bangsund

Utviklingspotensial i Nord Tromsø som utpekt Havn. Erling Bangsund Utviklingspotensial i Nord Tromsø som utpekt Havn Erling Bangsund Kyst og Havnekonferansen Honningsvåg2011 Utviklingspotensialer - Noen betraktninger Maritim infrastruktur for framtiden Tromsø Havn - Nasjonalt

Detaljer

: : O: : L06 : S. Haugen, N.O.Høiland HAVNEOMÅDE PÅ SOMANESET OG TRANSFORMASJON AV INDRE HAVN OPPDRAG FOR VIDERE ARBEID

: : O: : L06 : S. Haugen, N.O.Høiland HAVNEOMÅDE PÅ SOMANESET OG TRANSFORMASJON AV INDRE HAVN OPPDRAG FOR VIDERE ARBEID SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803551 : O: : L06 : S. Haugen, N.O.Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.06.2008 89/08 HAVNEOMÅDE PÅ SOMANESET OG

Detaljer

Petra Roodbol- Mekkes. X Felleskjøpet Agri SA Arild Tung

Petra Roodbol- Mekkes. X Felleskjøpet Agri SA Arild Tung Notat Oppdragsgiver: Felleskjøpet Agri SA Oppdrag: 111-17884 Fosen skjellsand - mulighetsstudie Sted: Trondheim Dato: 07.04.2017 Fra Til Info Firma v/ E-post X Bjugn kommune Petra Roodbol- Mekkes petra.roodbolmekkes@bjugn.kommune.no

Detaljer

Miljøopprydding Bodø indre havn- videreføring av prosjektet.

Miljøopprydding Bodø indre havn- videreføring av prosjektet. Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2015 34153/2015 2012/364 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Komite for plan, næring og miljø 18.05.2015 15/70 Formannskapet 18.05.2015 Miljøopprydding

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest

Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest Postboks 1502 Saksbehandler: Kari Morvik Telefon: 90734161 6025 ÅLESUND Vår referanse: 17/5583 Deres 2017/1550-2 referanse: Dato: 24.05.2017

Detaljer

Forslag til detaljregulering for MaxMat Eiendom Rønvikleira AS - sluttbehandling

Forslag til detaljregulering for MaxMat Eiendom Rønvikleira AS - sluttbehandling Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.04.2013 28276/2013 2011/8106 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/37 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 13/106 Bystyret 20.06.2013 Forslag

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Kjerringøy Sentrum

Fastsetting av planprogram - Kjerringøy Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.08.2015 56044/2015 2014/7103 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/37 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/38 Kjerringøy kommunedelsutvalg

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 19.12.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 170/11 11/961 MØTEPLAN 2012 PS 171/11 11/958 ØKONOMIRAPPORTERING

Detaljer

UTREDNING AV ADKOMST FRA SPIRALTUNNELEN TIL ÅSPAVILJONGEN

UTREDNING AV ADKOMST FRA SPIRALTUNNELEN TIL ÅSPAVILJONGEN UTREDNING AV ADKOMST FRA SPIRALTUNNELEN TIL ÅSPAVILJONGEN Bakgrunn Vedtak 41 i Økonomiplan 2016-19: Administrasjonen bes å utrede muligheten for en adkomst fra Spiralen til Åspaviljongen parallelt med

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014 Havnestyresak nr.: 08/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2014 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/2704-4. Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/2704-4. Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/2704-4 Arkiv: L12 Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid Forslag til vedtak: 1. Kommunen

Detaljer

Kystsoneplanlegging i Bodø kommune. Eksempel fra rev. av KPA og ny KDP for Skjerstadfjorden

Kystsoneplanlegging i Bodø kommune. Eksempel fra rev. av KPA og ny KDP for Skjerstadfjorden Kystsoneplanlegging i Bodø kommune Eksempel fra rev. av KPA og ny KDP for Skjerstadfjorden Bakgrunn og prosess Bodø Bystyre vedtok den 26.10.17, å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2018 2030 ut

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/163 Klageadgang: Nei ALDERSUND NÆRINGSOMRÅDE - REGULERINGSPLAN Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: UNARK12-15/143 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING. Tema 1 Infrastruktur og trafikk

REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING. Tema 1 Infrastruktur og trafikk REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING Tema 1 Infrastruktur og trafikk Vedlegg: Konsekvensutredning for: Tiltakshaver Kommune Konsulent

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.04.2016 Sak: 53/16 Tittel: Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 12/14816 Vedtak: 1. Bystyret vedtar forslag til kommunedelplan

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300 innseiling Bodø havn.

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300 innseiling Bodø havn. Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 26.03.2013 11888/2013 2012/8166 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden

Detaljreguleringsplan Støodden Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 31. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 2 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A

SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A Formannskapet behandlet saken den 12.06.2017, saksnr. 86/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at kaiområdet på Husøy utvides

Detaljer

Tilleggssak Saksfremlegg

Tilleggssak Saksfremlegg Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2012/817-3 Tilleggssak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Formannskapet 29.01.15 Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Forprosjektering lager- logistikkhall

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling: Saksframlegg Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/18235 Forslag til innstilling: 1. Formannskapet godkjenner vedlagte intensjonsavtale mellom Trondheim kommune og Jenssen & Co AS. 2. Formannskapet ber rådmannen

Detaljer

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle generelt Opprettholde forsvarlig beredskap mot akutt forurensning Foto:

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted

Detaljer

BODØ KOMMUNE REGULERINGSPLAN INNSEGLING BODØ HAVN. Planbeskrivelse

BODØ KOMMUNE REGULERINGSPLAN INNSEGLING BODØ HAVN. Planbeskrivelse BODØ KOMMUNE REGULERINGSPLAN INNSEGLING BODØ HAVN Planbeskrivelse Revidert 11.02.2013. 1 Sammendrag For å gi tilfredsstillende farledsgeometri og dybde, er det forutsatt å utdype leden på to mindre områder

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.02.2015 10946/2015 2015/954 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Forslag om mindre endring - reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Kvina havn. Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i områder VS1, VS2 VS3 og nytt næringsområde BN3 skal det foreligge

Reguleringsbestemmelser. Kvina havn. Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i områder VS1, VS2 VS3 og nytt næringsområde BN3 skal det foreligge Reguleringsbestemmelser Kvina havn Dato: 28.06.2017 1. Rekkefølgekrav Rammetillatelse Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i områder VS1, VS2 VS3 og nytt næringsområde BN3 skal det foreligge -

Detaljer

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Planprogram

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Planprogram Planprogram Planprogrammet legger premisser og gir rammer for arbeidet med å lage reguleringsplanen med konsekvensutredning. Det skal redegjøres

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Kommunedelplan Ytre Havn

Kommunedelplan Ytre Havn Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.07.2010 41108/2010 2010/925 143 Saksnummer Utvalg Møtedato Komité for plan, næring og miljø 26.08.2010 Planutvalget 31.08.2010 Bystyret 16.09.2010

Detaljer

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning. Formannskapet

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning. Formannskapet Holmen Områderegulering med konsekvensutredning Formannskapet 12.12. 2017 05.01.2016 Planrammer Kommuneplan 2015-2036 gir rammer for reguleringsplanen Holmen-forhold til samarbeidsavtaler med jernbaneaktører

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune: SAMFERDSELDEPARTEMENTET HAVNEAVD. VARDØ KOMMUNE. - HØRINGSUTTALELSE TIL NTP. Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den 15.04.2016 og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 73/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

Storsand Utvikling AS. Reguleringsplan for Slottet Storsand. Arbeidsopplegg

Storsand Utvikling AS. Reguleringsplan for Slottet Storsand. Arbeidsopplegg Reguleringsplan for Slottet Storsand Arbeidsopplegg 26.06.2014 Arbeidsopplegg reguleringsplan for Slottet Storsand INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 1 2 Beskrivelse av oppdraget... 1 2.1 Valg av plantype...

Detaljer