GJELDER: REGIONALT PLANFORUM - REFERAT FRA MØTE 7. NOVEMBER Kystplan Midt- og Sør-Troms interkommunalt plansamarbeid for sjøområdene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJELDER: REGIONALT PLANFORUM - REFERAT FRA MØTE 7. NOVEMBER 2013. 1. Kystplan Midt- og Sør-Troms interkommunalt plansamarbeid for sjøområdene."

Transkript

1 TROMS FYLKESKOMMUNE Stabssjef REFERAT Løpenr.: 39910/13 Saknr.: 2094/13-24 Ark.nr.: L00 Dato: Saksbeh: Bjørg Kippersund GJELDER: REGIONALT PLANFORUM - REFERAT FRA MØTE 7. NOVEMBER 2013 MØTESTED: Fylkeshuset, Tromsø fylkesrådssalen 5. etg. DATO: VARIGHET: Til stede på møtet: Forsvarsbygg, Odd A Graabræk (Sak 1) Statens vegvesen, Linda Normann Knutsen og Lars Greger Bakken NVE, Eva Forsgren Reindriftsforvaltningen Troms, Ole-Jakob Kvalshaug Kystverket, Rakel Hagen Olsen Fiskeridirektoratet, Steinar Larsen og Tom Hansen Fylkesmannen i Troms, Lill-Hege Nergård, Stig Rennemo, Lone Alien Høgda, Eivind Elvestad, Oddvar Brenna og Anders Aasheim (kun sak 2) Troms fylkeskommune, Randi Ødegård, Geir Bye, Britt Cristine Mathisen, Asbjørg Fyhn, Stein Arne Rånes, Frode Mikalsen, Anne Øvrejorde (referent), Bjørg Kippersund (møteleder) Kystplan Sør- og Midt-Troms: Malin Sofia Ek Berg Kommune (+ kystplan): Guttorm Nergård og Bjørn Abelsen Sakliste: 1. Kystplan Midt- og Sør-Troms interkommunalt plansamarbeid for sjøområdene. Malin Ek, prosjektleder for kystplan Sør- og Midt-Troms presenterte prosjektet og utkast til planprogram. Planprogrammet skal behandles i interkommunalt planutvalg den og vil deretter bli lagt ut til offentlig høring. Nettsider: Regionråd: Fylkeskommunen: ms/tabid/3016/default.aspx Flere positive innspill fra plenum dere er godt i gang! Et godt og gjennomtenkt planprogram. Pedagogisk og interessant å lese! Fiskeridiretoratet: Side 14, konsekvensutredning/utredning noe uklar bruk. Side 15, ROS-analyse, islegging/isgang/ras i sjø må utredes. NOU , gjør klart alle forsvarets interesser i kystsonen. Kommunenes interesser og planer er noe mangelfullt i dokumentet

2 Tips: St.melding, bruk og vern i strandsoner (88-89) Marine verneplaner inneholder mye informasjon. Fylkesmannen: Medvirkning, hvordan få inn dette? Befolkninga må kunne gi tilbakemelding også utenfor folkemøter. Også barn og unges interesser - involver skolene. Ungdomsråd og eldreråd, I folkemøter: Legg vekt på forklaring av begrep, f.eks hva er juridisk bindende..? Viktig å få avklart kontaktpunkter mellom arbeidsgrupper og sektorinteresser. Lokale innspill må være innenfor nasjonalt handlingsrom. Områder som er berørt er mange, det oppfordrer til tett dialog! Strandsoneforvaltning, grensesnitt mellom sjødelen og landarealdelen må klargjøres. Konsekvensutreding /vurdering må spesifiseres. Pass på dette for å unngå kostnader / tidsbruk og unødvendige krav senere i prosessen. Diskusjon: Arbeidsgrupper sies å være «selvgående», hvordan skal disse velges ut, hvem skal delta? Hvordan skal disses interesser kobles mot sektorinteresser, kan disse få et mandat, hvilke område skal disse jobbe innenfor, bør spesifisere rammer. Dette er viktig for å sikre forankring, med klare kontaktpunkt til ulike sektormyndigheter og samspill med prosjektledelse og styringsgruppe/interkommunalt planutvalg. Konsekvensutredning skal baseres på eksisterende dokumentasjon, er dette godt nok? Ja dette er vurdert til å være godt nok, vannforekomster(prosjekt), astafjordprosjekt mm. Tema i kystplanprosjektet for kunnskapsinnhenting angående strømforhold blir tilgjengelig i planarbeidet. Tips til side 16, anadrome laksefisk - vise til KU for Solbergfjorden. Kommunene har valgt ulike arbeidsformer, spennende og utfordrende. Innspillsdelen er utarbeidet mer etter utsending. Det samme med arealinformasjon, noe legges som vedlegg. Opplisting av planverk etc. kan bli litt mye, Kanskje kutte ned litt på tekst. Fylkeskommunen, kulturvern: Side 7, statlige rammer: Kulturminneloven og Landskapskonvensjonen Ta også kulturminner og landskap inn under utredninger. Planen er et glimrende eksempel på overordna planlegging, hvordan håndteres evt. kommuners ulikheter/konflikter? Interkommunalt planutvalg er viktig arena. Bedre å håndtere ev. konflikter i et interkommunalt plansamarbeid enn om kommunene utarbeider plan for sjøområdene hver for seg. Viktig med god implentering i politiske forum/hver kommune, klarlegge tema/innhold i tidlig fase. Kystverket: God arena, hvor har kommunen ansvar og kor har kystverket ansvar? Hvilke tiltak krysser disse grensene? Havner, NTP: tilskuddsordninger (post30 (lang tid)og post 60 (kort tid)), tilskudd til kommunale fiskerihavner, øvrig fiskeribruk og ferdsel. Ivareta infrastruktur for havbruk. Hvordan skal den ferdige planen presenteres? Skal dette tas inn i planprogrammet? Virkning? Dette finnes det krav til: plankart, beskrivelse og bestemmelser, si noe om denne formen. Tekniske krav tas som en selvfølge.. Side 7, fiskeridirektoratets data skal brukes, 1. generasjons registrering og er under revisjon. Her må vi kunne samarbeide! Når fiskerne inviteres inn ønsker fisekridirektoretet også å delta! Statens vegvesen: Samferdsel, veinett, hvordan skal dette ivaretas. Spesifiser nærmere da dette savnes,

3 Hvordan behandles søknader og utvidelser og nye lokalitetet for akvakultur underveis? (TFK) Skal sendes kommunene, for uttale, her må kommunene være obs ifht tas inn/ut av planen underveis. Dette må kommuniseres til aktørene, at det er en plan underveis. Forsvaret: Skyte/øvingsområder, det foretas ikke skyting i alle øvingsområder. Skal foretas en revisjon i nærmeste framtid om forsvarets interesser i ulike områder. Viktig å se sammenheng mellom arealbruk i sjø og arealbruk på land. Hvordan skjer koblingen til arealdelen til kommunene? Går bra der kommunene reviderer arealdelen parallelt. Skal f.eks anlegg på land tas inn i denne planen - Arealbruken på land skal ikke inn i denne planen. Kommuneplanene må ivareta dette. Kommunene har ulik status ifht til andre berørte planer. Stram tidsplan Lykke til! Sektormyndighetene bidrar gjerne underveis. Kom tilbake med dette i planforum før høring av planforslag! 2. Berg kommune, kommuneplan, strategisk næringsplan og reguleringsplaner Kommunen har flere aktuelle saker ute på høring, og vil presentere disse med tanke på å informere sektormyndighetene og drøfte og få innspill på viktige problemstillinger. Komuneplanen i Berg kommune ny samfunnsdel, rullering av arealdel og utarbeidelse av handlingsdelen. Planprogram ute til høring frist 3. november Strategisk næringsplan for Berg kommune Utkast til Planprogram frist for innspill 4. november Privat reguleringsplan Senja Rorbuer Planprogram til høring frist 3. november Områderegulering i Senjahopen Reguleringsplan til offentlig ettersyn frist 30. november Bjørn Abelsen presenterte planstatus for Berg kommune, gikk blant annet gjennom nettsider hvor dette er beskrevet. Ordfører, Berg: Behovet for planer er stort, mye har skjedd i Berg de siste årene, 2013, stor skredulykke, skifte av flere nøkkelpersoner i adm., dette preger kommunen, men det er optimisme og stor entusiasme nå! Store omstrukturering i fiskeriene, turistnæringa har erstattet arbeidsplasser fra fiskerinæringa. Dette setter større press på sjøareal og strandsone. Trenger fokus på fiskerinæringa også på land, Samferdsel og infrasruktur er næringsutvikling. Flyktninger; boligsosial handlingsplan skal rulleres. Viktig å få planene opp fra skuffene og opp på bordet! Turistnæring er i stor vekst. Stor arbeidstilflytting, dette gir utfordringer. Fylkesmannen: Kommunen har en Boligsosial handlingsplan, bruk denne! Samhandlingsreformen vil kreve en rekke tiltak innenfor arealbruk. Bra at det er positiv holdning til planarbeid fremover. Arealplan og samfunnsdel sammen, dermed håndtert sammen hos fm. Må finne frem til løsninger så tidlig som mulig i prosessen. Nye områder i kommuneplanen, skal utredes i KU og etter naturmangfoldloven, omforme bestemmelser som må forankres i riktig paragraf i PBL 11-8,11-9,11-10,og Helse hos befolkningen er en grunnressurs, denne må kommunen holde i hevd og utvikle for å holde utgifter på nøkternt nivå og samfunnet i drift. Avhengig av levekår, miljø, arbeid og utdanning,

4 velferdtjenester (folkehelse). Folkehelseelementer er godt innlemmet i planprogrammet, men det er behov for en konkretisering og spissing. Definer og prioriter arbeidet fremover. Oversikt over helsetilstand som grunnlag for arbeidet videre. Veileder fra helsedirektoratet. Ta inn som utredning i kap 5. Samordning av planer og kutte ned på planer er bra! Samordning inn i samfunnsdelen, dette er bra! Konkrete utfordringer der kommunedelplaner kan være aktuelt. Ønsker flere temaer, beskriv tanker rundt andre temaer og begrunn prioriteringer. Bra med tidlige tanker rundt handlingsplan og økonomiplan. Samfunnssikkerhet skal tas inn under utredninger (sagt på møte i går), Flott om en klarer å gjøre dette parallelt med kommuneplanarbeidet. Savner omtale om: Klima - tema i samfunnsdelen skal gjenspeiles i arealdelen. (Fylkesmannens prosjekt, klimatilpasning i kommunenen, sikt til dette!) Universell utforming, si litt om dette. Folkehelse Miljø, type kartlegginger bør diskuteres. Landbruk, tas inn i en næringsdiskusjon. Arealdisponering, ta inn allerede i samfunnsdelen, Kommunen svarer at det allerede er igangsatt arbeid med helhetlig drøfting innenfor helse. NVE Samfunnsdelen legger premisser for arealdelen så viktig, men arealdelen er viktigst for oss. Naturfarer ønsker vi oppdatering på. Marine avsetninger må vektlegges mer i arealplanen. Fylkeskommunen: Spesielt ang. rullering av arealdelen er planprogrammet mangelfullt på innhold og utredningstema. Det er gjort mye i gjeldende plan som man kan bygge videre på. Reindriftsforvaltningen: Ha sendt uttale, reindrifta bør vektlegges mer i planprogrammet. Viktig næring ifht matforedling og turisme. LNFR er viktige omrpde rfor reindrifta. Hensynsoner som arealformål er oftere brukt ifbm flyttveier for reindrifta, et tips! Plenum: Møtet har gitt en del innspill nå i første fase, som følges opp i uttalelser fra de ulike. I iverksettingsfasen er det viktig å fortsette diskusjonen med sektormyndighetene som har ulike interesser som må ivaretas i kommunens planarbeid. Kom gjerne tilbake til planforum underveis i planprosessen for gode diskusjoner med og mellom sektormyndighetene. Reguleringsplaner. Senjahopen, Skaland, Senjahopen havn Områderegulering Senjahopen, Senja Rorbuer Generelt fylkesmannen: Oppstartsvarselet må gi godt grunnlag for medvirkning. Det er viktig at det kommer fram hvilken vurdering planmyndigheten har gjort med hensyn til krav om KU/planprogram (jfr. lov og forskrift). Viser til reguleringsplankurs beslutning av hvilke krav som stilles/ikke stilles må begrunnes. Kommunen svarer: Type regulering og planprogram eller ikke kommer frem. Hvis ikke konfliktområde vurdert det til ikke behov for KU. Fylkeskomm., samferdsel: Husk nasjonal sykkelrute, disse turistene legger igjen mye penger! En god sak, men utfordrende for trafikksikkerhet.

5 Senja Rorbuer: Antas ikke fra kommunens side å være særlige utfordrende. Dette må begrunnes! Marine forhold er kartlagt kun på 1: Dette er ikke grundig nok. Områderegulering Senjahopen: Marine strandavsetninger må vurderes før det gjøres detaljregulering, Bestemmelsene må ivareta dette. Må vurdere grunnforhold ved utfylling i sjø. Vegvesenet vil avtale eget møte med kommunen. Vi hadde ikke tid til å drøfte planprogram for Strategisk næringsplan for Berg kommune. Det som foreligger er et utkast for innspill, så hver enkelt kan gi tilbakemelding til kommunen. Forslag til planprogram vil komme på høring etter behandling i planutvalget. AOV/BJKI

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere:

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere: MØTEREFERAT Kontaktgruppe i Kystplan Midt- og Sør-Troms (administrative kontaktpersoner fra kommunene) Dato 27.1.2014 Antall sider Kl 10-15 6+vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Prosjektleder

Detaljer

Adresseliste i hht. rundskriv T-2/13. Myndigheter med innsigelseskompetanse. Berørt e-postadresse

Adresseliste i hht. rundskriv T-2/13. Myndigheter med innsigelseskompetanse. Berørt e-postadresse Adresseliste i hht. rundskriv T-2/13 Myndigheter med innsigelseskompetanse Berørt e-postadresse Torsken kommune postmottak@torsken.kommune.np Tranøy kommune postmottak@tranoy.kommune.no Lenvik kommune

Detaljer

Fastsetting av planprogram for strategisk næringsplan

Fastsetting av planprogram for strategisk næringsplan Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Hamnvik, tlf 41524849 Saksframlegg Dato 12.03.2015 Referanse 2014/822 - Arkivkode: 146 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging. Fiskeridirektoratet. Livet i havet vårt felles ansvar

Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging. Fiskeridirektoratet. Livet i havet vårt felles ansvar Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging i Fiskeridirektoratet Livet i havet vårt felles ansvar Rapport fra Fiskeridirektoratet Tittel (norsk/engelsk): Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Kommuneplanens

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Hemnes Kommune. Planbeskrivelse. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes Kommune. Planbeskrivelse. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes Kommune Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Innhold 1. Planbeskrivelse... 4 1.1 Generelt om kommuneplanlegging... 4 1.2 Bakgrunnen og formål med planarbeidet... 4 1.3 Planområdet...

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 DØNNA KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 Planid: 1827 2014001 PLANBESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING Inngår i planforslag til første gangs behandling, innstilling til Formannskapet Planforslag datert:

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 11:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 11:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Kystplan Midt- og Sør-Troms

Kystplan Midt- og Sør-Troms Kystplan Midt- og Sør-Troms Møte: Dato: Prosjektleder Malin Ek, malin@strr.no, 46638699 Bakgrunn Økt interesse for bruk av kysten Gamle og utdaterte kystsoneplaner Begrensede ressurser i kommunene Oppdatering

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.08.2013 Tidspunkt: 10:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Hemnes kommune Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Planbeskrivelse Hemnes kommune Side 1 av 16 Innhold 1. Planbeskrivelse... 5 1.1 Generelt om kommuneplanlegging... 5 1.2 Bakgrunnen og formål med

Detaljer

Særutskrift - Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 - sluttbehandling

Særutskrift - Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 - sluttbehandling Målselv kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbeh.: 143 2013/1418 Astrid Fjose Saksfremlegg Særutskrift - Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 - sluttbehandling Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 45/2015 Plan- og

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan samferdsel

Planprogram. Kommunedelplan samferdsel Planprogram Kommunedelplan samferdsel Bodø kommune 2015 2025 Strategisk samferdsel i Bodø Side 1 av 14 sider Innhold Innhold Innledning... 3 Hva er en samferdselsplan... 5 Rammer for planarbeidet... 5

Detaljer

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Forutsetninger og føringer i planarbeidet 1.3 Føringer i Plan-og Bygningsloven 1.4

Detaljer