Handlingsprogram -Tromsø- områdets regionråd for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram -Tromsø- områdets regionråd for 2014-2015"

Transkript

1 Forslag Handlingsprogram -Tromsø- områdets regionråd for Forord Tromsø-områdets regionråd, tidligere BKT regionråd ble opprettet i Regionrådet omfatter kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Tromsø-områdets regionråds leder og nestleder velges to år av gangen. Dagens leder og nestleder sitter ut Disse er henholdsvis, leder Hanny Ditlefsen, ordfører i Karlsøy og nestleder Øyvind Hilmarsen, byrådsleder i Tromsø. De øvrige medlemmene velges for en fire årsperiode. Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for Tromsø-områdets regionråd for perioden I. Innledning Tromsø-områdets regionråd omfatter kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Kommunene er forskjellige både i forhold til størrelse, demografi og næringsstruktur. Regionen har også en rekke fellestrekk, fellestrekk som, spennende, dynamisk, rik på ressurser, vakker, vill, rik med storslått natur. Dette er et godt utgangspunkt for en felles regional satsing på bærekraftig vekst. 1 Alle tre kommunene har alle grenser mot havet. Befolkning I dag bor nesten halvparten av fylkets innbyggere i regionen (Balsfjord, Karlsøy og Tromsø). Regionen har et sammensatt næringsliv som spenner over alt fra landbruk, fiskeri, tradisjonell næringsaktivitet og innovasjon. Ut fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sine tall hadde regionen per et samlet folketall på personer. Balsfjord med 5593 personer, Karlsøy 2334 personer og Tromsø med, personer, noe som i følge Statistisk sentralbyrå utgjør 48,1 % av folkemengden i Troms. 1 Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen

2 Befokningssammensetting i regionen Selv om kommunene i regionen er ulike i forhold til folketall og muligheter ligger det et utviklingspotensial i å utnytte de muligheter som finnes på områder som et felles arbeidsmarked, offentlig service, kultur og næring i enda større grad enn i dag. Gode kommunikasjoner er og vil være en forutsetning for interkommunalt samarbeide, et felles arbeidsmarked og økt samarbeid mellom næringslivet i regionen. Med åpningen av Ryaforbindelsen gir dette større mulighet for dagpendling inn til Tromsø fra Balsfjord og ikke minst fra Malangshalvøya. Etter hvert som også Langsundforbindelsen blir realisert vil en større felles arbeids- og bo-markedsregion for Tromsø-området åpne seg. Dette vil kunne medføre at folk kan bo på Reinøya og Vannøy og arbeide inne i Tromsø. Generelle utfordringer Et fellestrekk for alle tre kommunene i regionen er at en vil få stadig flere eldre i over 60 år, med de utfordringer dette medfører. Utfordringer som tilrettelegging og drift av alders- og sykehjemsplasser og eldreboliger, som de viktigste og største. Forventet befolkningsutvikling De største endringene i kommende 20 års periode ser ut til å skje i Karlsøy kommune. De to andre kommunene er ikke endringene i innbyggertallet så dramatiske. Etter SSB sine beregninger framskrivinger vil befolkningstallet i 2030 være for henholdsvis, for hele regionen (94741), Balsfjord (5858), Karlsøy (2326) og Tromsø (80699). Ut fra dette ser vi at både Balsfjord og Tromsø har vekst i folketallet med henholdsvis (+336) og (+13030) mens Karlsøy har en liten nedgang (- 48). Tromsø kommune ser ut til å få en sterk vekst Balsfjord kommune Befolkningssammensettingen for Balsfjord vil frem mot 2030 ikke innebære dramatiske endringer i befolkningssammensettingen. De største endringer som etter framskrivingen som SSB har lagt fram vil skje i i aldersgruppene fra 5-9 år (+50) og fra år (-40) og år (-65). Når det gjelder de aldersgrupper fra år, som typisk utgjør arbeidsstokken, ser man følgende bilde. Fra år ser en positiv utvikling. Den største økningen skjer mellom år (+80) og mellom år (+45). Når det gjelder nedgang ser en denne sterkest i aldersgruppene år (-80) og år (-75). 2

3 For å synliggjøre alderssammensettingen i kommunene i Tromsø-regionen, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø har en tatt inn befolkningspyramiden for den enkelte kommune. Tallene er hentet fra SSB og viser alderssammensettingen for 2010 samt en framskriving til år Beskrivelsene er gitt for hele livsløpet basert på 5 års intervaller. Det presiseres at tallene for Balsfjord og Karlsøy er langs x-aksen vist i intervaller per 100 personer, mens for Tromsø kommune i intervaller per 1000 personer. Videre 60 år og opp. Her ser man en økning spesielt innenfor aldersgruppene år (+65), år (+80) og år (+115). Skal man konkludere må vel denne bli at Balsfjord med denne utviklingen vil ha en ganske permanent arbeidsstokk. Vi kan også se en slags forgubbing, men situasjonen er ikke dramatisk. Karlsøy kommune Når det gjelder Karlsøy kommunes situasjon ser befolkningssituasjonen litt mørkere ut. Det gjelder spesielt de tre alderssegmentene 0-19 år, år og år+. Det må også poengteres at i Karlsøy med forholdsvis få innbyggere vil en negativ endring kunne få ganske dramatiske konsekvenser for de kommunale tjenester og det private næringslivet. Små endringer i folketallet over tid kan føre til store endringer for kommunen. 3

4 I aldersgruppene fra år ser en markert nedgang. En nedgang med henholdsvis år (-30), år (-30) og år (-25). Det samme kan en se i aldersgruppene som omfatter år. Den største nedgangen her er beregnet til aldersgruppen mellom år. Her varierer nedgangen fra (-30) i årsklassen år til (-55) i årsklassen år. Når det gjelder årsklassene som inngår i pensjonssegmentet fra år er det forespeilet en vekst, denne varierer fra (+40) i årsklassen år med en topp i årsklassen år (+45). For de over 70 år, har årsklassen år en meget sterk vekst på hele (+55). Vi kan vel si at Karlsøy i dag dessverre har en sterk forgubbing og det ser ut som om denne vil fortsette inn i de neste 20 årene. Tromsø kommune Når det gjelder Tromsø kommune, så er situasjonen en god del lysere, selv om en kan se en nedgang i de noe yngre årsklassene, spesielt på ungdomsskolenivå. Tromsø kommune har i dag en ung befolkning. Det vi også kan se er at man vil få mange unge eldre. Disse representeres av aldersgruppen år. 4

5 Tromsø vil få en økning på ca. 500 i alderen 0-4 år. Dette vil ikke få noen dramatiske konsekvenser for kommunale tjenester. II Handlingsprogram Tromsø-områdets regionråd sitt Handlingsprogram for skal legges til grunn for regionrådets virksomhet og være retningsgivende for regionrådets arbeid for perioden. En rekke nasjonale og fylkeskommunale planer og strategidokumenter vil også være retningsgivende. Nasjonale planer og dokumenter Den nasjonale nordområdesatsingen må være førende for regionrådets politikk i tiden fremover. De sentrale områdene i dokumentet er: Forholdet til Russland Klimaendringer Ressurser Delelinjeavtalen med Russland skaper nye muligheter for næringsutvikling. Arktis vil være et barometer på menneskeskapte klimaendringer. Disse endringene åpner for nye muligheter for næringsutvikling, som mulige nye sjøfartsruter og nye områder for petroleumsaktivitet, fiskeri, havbruk og reiseliv. 5

6 Nasjonal transportplan for er et annet viktig nasjonalt dokument som vil være retningsgivende for utviklingen av infrastrukturen i Tromsø-området, Troms og Nord-Norge på områder som sjøfart, landverts, luftfart og jernbane, den siste i et fylkes- og Nord-Norge perspektiv. En annet viktig dokument er «Sjømatmeldingen», Stortingsmelding 22 ( ) Verdens fremste sjømatnasjon og Fylkeskommunale planer De viktigste fylkeskommunale planer og strategidokumenter som vil være retningsgivende i regionrådets handlingsprogram for perioden , er: Fylkesplan for Troms (ennå ikke vedtatt), Regional transportplan , Havbruksstrategi for Troms, Strategi for reiseliv og Strategi for petroleum. For full oversikt over fylkeskommunens planer og strategidokumenter se nedenfor: Strategi for næringsutvikling (2014) Strategi for petroleum (vedtatt) Strategi for reiseliv (vedtatt) Strategi for havbruk (vedtatt) Strategi for økt mineralutvikling i Troms fylke (vedtatt) FoU- og innovasjonsstrategi for Troms (påbegynt) Regional plan for handel og service i Troms (planprogram ute på høring, frist 23.mai) Regional plan for landbruk (påbegynt) Strategi for kulturnæringer (2014) Strategi for økt verdiskaping i maritim sektor (2014) Strategi for økt verdiskaping i marin næring (2014) Regional plan for reindrift Det tidligere fireårige Regional utviklingsprogram (RUP) utgår. Dette betyr at fylkesplanen vil være førende. Lokale og interkommunale planer og dokumenter Interkommunale planer som Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen og Tromsøregionens petroleumsstrategi 2005 og andre kommunale arealplaner og sektorplaner. Regionrådets hovedmålsetting Regionrådet skal fungere som et samlende organ, og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utvikling av Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Regionrådet har hovedansvaret for å ivareta kommunenes engasjement på det regionale plan, og sørge for en samordnet og effektiv ledelse av denne for å nå de mål som regionrådet fastsetter, bl.a. ved å 6

7 - Utvikle samarbeidsforetak som egne resultatområder der dette er naturlig. - Fortløpende vurdere organisering, beslutningsstruktur og ansvarsfordeling mellom ulike regionale virksomheter. - Utvikle samarbeid innenfor ansvarsområder der dette kan virke til bedre og mer effektiv drift av offentlig service, for eksempel landbruk, fiskeri, skogforvaltning, turisme, friluftsliv, mv. - Forsterke det regionale samarbeid i samferdselssaker. - Samarbeide om helse- og omsorgstiltak. - Utvikle faglig og pedagogisk samarbeid mellom skolene. - Etablere felles ungdomstiltak gjennom ungdomshusene Tvibit, Bula og Credo. - Samordne satsing på kultur og kulturutvikling. Forslag til regionrådets handlingsprogram er delt opp i syv hovedområder. Disse er, offentlig service, helseog omsorgstiltak, skole og ungdom, kultur og kulturtiltak, samferdselstiltak, miljø og miljøtiltak, næringsutvikling, herunder innovasjon, reiseliv, fiskeri, havbruk, olje og gass og landbruk, interkommunalt beredskapssamarbeid samt utdanning og kompetanseheving, herunder samarbeid med UiT NAU. Regionrådet vil også ta hensyn til de regionale plandokumenter som allerede foreligger. Det vil etter Tromsø-områdets regionråd være viktig også ha et fokus på interkommunalt samarbeid innenfor områder som, samferdsel, bo- og arbeidsmarkedsregion, faglig og pedagogisk samarbeid mellom skolene, regionale ungdomsprosjekter, samordning og samarbeide innenfor kultur- og kulturnæring, samt helse og sosialsektoren, herunder Samhandlingsreformen og arbeidet i Overordnet samarbeidsorgan (OSO). Viktige regionale strategidokumenter som regionrådet ønsker å ta tak i er; Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen og Tromsøregionens petroleumsstrategi. Følgende områder vil være regionrådets satsningsområder for perioden Offentlig service. 2. Helse- og omsorgstiltak. 3. Skole og ungdom. 4. Kultur og kulturtiltak. 5. Samferdselstiltak. 6. Miljø og miljøtiltak. 7. Næringsutvikling. 8. Interkommunalt beredskapssamarbeid 9. Utdanning og kompetanseheving 7

8 Regionrådets ønsker å ha økt fokus på følgende planer, prosjekter og områder: Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen. Tromsøregionens Petroleumsstrategi. Kystplan Tromsøregionen Interkommunalt landbrukskontor. 2 Se på muligheter for flere interkommunale samarbeidsprosjekter. Reiselivssatsinger. Innovasjonsprosjekter i regionen landsdelen. Partnerskapsavtale med UiT NAU Kontakt med Stortingets Tromsbenk. - Kystens hus AS søke samarbeid med prosjektet. - Større fokus på landsdelen som region. På de fleste av disse områdene har den enkelte kommune ulike utfordringer. 1. Offentlig service Kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø har alle etablert kommunale servicekontor. Bemanningen er ulik alt etter den enkelte kommunes innbyggertall og arbeidsoppgaver/tjenester lagt til de enkelte servicekontor/servicetorg. Tromsø kommunes servicetorg tilbyr i dag informasjon om alle kommunale tjenester. Servicetorget gir også veiledning på de fleste kommunale tjenesteområder. En viktig framtidig utfordring for den kommunale offentlige service vil være samarbeide og samordning mellom statlige etater/tjenester som NAV, ligningskontor og trygdekontor. Regionrådet setter offentlig service på agendaen. Er det mulig å få til et bedre interkommunalt samarbeid når det gjelder offentlig service. 2 Tromsø kommune søkte støtte for prosjektet og fikk bevilget kr fra fylkesmannens skjønnsmiddelpott til utredning av et interkommunalt landbrukskontor for regionen. Etter utredningen gikk kommunene Tromsø og Balsfjord i gang med en sondering forts. fotnote 2: om felles landbrukstjenester for disse kommunene. I disse dager har Balsfjord vedtatt framforhandlet driftsavtale, Tromsø kommune skal behandle saken i mars. Storfjord og Karlsøy kommuner har sagt at de ønsker å delta i ordningen. 8

9 2. Helse- og omsorgstiltak. Framtidige utfordringer for lokal og regional helse- og omsorgspolitikk vil være å møte den store eldrebølgen som ligger foran oss og som vil gjøre seg mer og mer gjeldende i årene fremover. På dette området vil et av de største og mest omfattende prosjektene være regjeringens samhandlingsreform. Regionrådet ber administrativt utvalg å vurdere om dagens interkommunal samarbeid på området kan utvides. 3. Skole og ungdom. Prosjektet Ung Region ble startet etter initiativ fra ungdomshusene Bula, Credo og Tvibit. Prosjektet er nå avsluttet. Hovedmål et for prosjektet Det uttalte hovedmålet for prosjektet var: Ta bedre vare på den ressursen ungdommen i regionen er. Samtidig jobber man for en tryggere overgang, og et mer sosialt og meningsfylt tilbud til hybelboere fra Karlsøy og Balsfjord som ukependler til Tromsø for å gå på skole. Gjennom prosjektet utvikles og overføres kompetanse om arbeid med prosjektbasert ungdomsmedvirkning i regionen. Regionrådet ser det gode resultatet av Ung Region og ser det som svært viktig at dette arbeidet følges opp, og da spesielt med fokus på unge hybelboere og regionalt ungdomsråd. 4. Kultur og kulturtiltak Under denne overskriften kommer også friluftsliv inn. Her vil en vise til Ishavskystens friluftsråd arbeide. Tromsø-områdets regionråd skal søke samarbeid med friluftsrådet på områder hvor det er naturlig å samarbeide. Det er grunn til å tro at fysisk aktivitet er en av de viktigste bærebjelkene både by og bygd. God helse og fysisk kapasitet gir et bærekraftig samfunn. Fysisk aktivitet er kanskje det beste redskapet for god folkehelse. I tillegg vet vi hva idrettsbevegelsen betyr i frivillig innsats og sosialt fellesskap. I mange 9

10 distriktssamfunn er idrettslaget selve motoren i bygda. Det vil derfor være naturlig at idrett og anlegg for fysisk aktivitet er sentral i kommunenes planer. Friluftsliv er i vekst. Det er viktig at de gode friluftsområdene blir kartlagt og verdisatt slik at de også i fremtiden kan være et mål både for tilreisende og lokalbefolkning. Ishavskysten friluftsråd har fått i oppgave å lage en frilufts plan for de fem kommunene som inngår i området, herunder også Lyngen og Storfjord. Regionrådet søker samarbeid med Ishavskysten friluftsråd. 5. Samferdselstiltak. Dagens riksveger består av stamveger og øvrige riksveger med tilhørende ferjesamband. Gjennom forvaltningsreformen overtok fylkeskommunene fra ansvaret for det aller meste av øvrige riksveger og øvrige riksvegferjesamband, noe som for Troms fylkeskommune utgjør 1180 km. Riksveg. Alle slike veger er etter denne dato kalt fylkesveger. Samtidig ble ansvaret for riksvegfergene i Troms overført til fylkeskommunen. Alle fergene i fylket er nå administrert fra Troms fylkeskommune, der kontraktene vil bli basert på anbud fra transportører. De overordnede strategier og føringer for utviklingen av riksvegnettet legges gjennom Nasjonal transportplan samt Statens vegvesen sin handlingsplan for samme periode. Regional transportplan (når den er ferdig), samt Fylkesvegplan vil være førende for infrastrukturen på transportsiden. Prioriteringene av vegprosjekter, dvs. hvilke fylkesvegprosjekter som skal gjennomføres først, bestemmes i Handlingsprogrammet for fylkesveier. Dette er helt tilsvarende som på nasjonalt nivå, der overordnet Nasjonal Transportplan gjelder for en tiårsperiode og dertil tilhørende handlingsprogram som rulleres hvert fjerde år. Et styrende dokument på dette området vil være Fylkesvegplan for med fireårig handlingsprogram, vedtatt på fylkestingets desembersamling Troms fylkeskommune uttaler i Årsrapport 2009 følgende; Fylkesvegplanen er et betydningsfullt dokument i forhold til videre prioritering og balansering mellom ulike behov og ønsker i fylket. De samlede økonomiske rammene for planens tiårsperiode er; millioner kroner til drift og vedlikehold av vegnettet, millioner kroner til investeringer, millioner til kjøp av fergetjenester og 800 millioner til rassikring. 10

11 Fylkesveger Vegene er inndelt i Høytrafikkveger (veger med årsdøgnstrafikk (ÅDT) >1000), viktige fylkesveger for næringstransporter og øvrige fylkesveger. Fylkeskommunen har delegert oppgaven med planlegging og utførelse av vedlikehold på fylkesvegnettet til Statens vegvesen, som igjen leier inn private entreprenører til å utføre den fysiske jobben I dag omfattes vegnettet i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø av tre vegstandarder, europaveg, fylkesveger og kommunale veger. Vegstandardene på disse er høyst ulike når det gjelder kvalitet og sikkerhet. Når det gjelder fylkesvegene, så står fylkeskommunen overfor betydelige utfordringer også i Tromsø-regionen, både når det gjelder trafikksikring av myke trafikanter og reparasjoner av fast dekke men ikke minst reparasjon og vedlikehold på fylkesveger uten fast dekke. Videre gjenstår rassikring av fv. 293 gjennom Holmbuktura på østsiden av Sørfjord. Etter at Ryaforbindelsen ble åpnet 29. september 2011, er neste større tunnelprosjekt som står for tur i Tromsø-området, Langsundforbindelsen, en undersjøisk tunnel under Langsundet. Oppstarten av prosjektet har blitt utsatt flere gjentatte ganger, i følge Troms fylkeskommune er oppstart av arbeidet beregnet høsten Regionrådet har også involvert seg i arbeidet med å dra i land den nye Kvaløyaforbindelsen. Denne har vært satt på sakskartet gjentatte ganger og er også et aktuelt og viktig tema. Infrastrukturutvalget er meget klar på at en ny forbindelse fra Tromsøya over til Kvaløya også må ses på som en del av «prosjektet» Kystvei Tromsø-Harstad. Tromsø-områdets regionråd vil også Ferger Eksistensen for en rekke lokalsamfunn i regionen er helt avhengige av gode fergeforbindelser. Det være seg transport av mennesker, varer og annet gods. Følgende fergeforbindelser finnes i Tromsø-området. - Breivikeidet Snarby - Brensholmen Botnhamn (sommersesongen) - Belvik Vengsøy Sandsøy - Mikkelvik-Bromnes - Hansnes - Karlsøy - Hansnes Vannøy 11

12 - Hansnes Reinøy (fram til åpning av Langsundforbindelsen) Regionrådet ber regionrådets Infrastrukturutvalg å fortsette å ha fokus på fylkesveier, herunder 6. kystveien Miljø og Tromsø-Harstad, miljøtiltak riksveier, europaveier, ferger, luftfart, havner og sjøverts transport i perioden Beredskap med mot oljekatastrofer arbeidet på områder som infrastruktur som,veier, luftfa Omfattende forurensingstilfeller i luft og vann vil av naturlige årsaker ikke respektere kommunegrenser, og kan derfor være et fokusområde for regionrådene. Økende aktivitet i petroleumsvirksomheten i Barentshavet og Karahavet vil medføre mer intens tankertrafikk langs kysten av Troms. Med BPs utblåsing i det Karibiske hav ferskt i minnet, kan man frykte at lignende katastrofer også kan ramme den lange kystlinjen i Tromsø-området. Det er derfor viktig å se alvorlig på om dagens oljevernberedskap er god nok dersom en større oljeutblåsning eller et større skipsforlis skulle opptre, jfr. John R utenfor Rebbenesøy. Etter samme modell som Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensing Midt- og Nord-Troms (IUA) 3 bør oljeberedskap styrkes i et regionalt perspektiv. I første omgang kunne Tromsø-områdets regionråd bidra til at det gjennomføres en kartlegging av tilgang på utstyr og aktører, og ta initiativ til å koble disse. Kystvakten, Sivilforsvaret, IUA og brann- og redningsetatene er naturlige aktører, men det finnes også andre, mer frivillige organisasjoner som kan kurses og bidra. En kartlegging, oppbygging av logistikk og supplering av utstyrslagre er riktignok en langsiktig oppgave, men det er viktig at regionrådet tar initiativ til å sette arbeidet i gang. Tromsø-områdets regionråd ønsker å ha fokus på strategier og tiltak i Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen , Tromsøregionens petroleumsstrategi 2005 og andre relevante planer på området. 7. Næringsutvikling. På et overordnet plan vil som sagt Fylkesplan for Troms og en rekke fylkeskommunale strategiplaner som omfatter næringsutvikling og innovasjon, være retningsgivende planer og strategier for næringsutviklingen i regionen. I tillegg vil Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen være et sentralt dokument. Et annet relevant dokument vil være Tromsø-regionens Petroleumstrategi Tromsø kommune er vertskommune for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), region Midt- og Nord-Troms. 17 kommuner i Midt- og Nord-Troms, tilsvarende Troms Politidistrikt, har inngått et samarbeid om interkommunal beredskap for å være bedre rustet til å takle akutte forurensningshendelser på land og på sjø. 12

13 I Petroleumsstrategien sitt forarbeid, uttales det: Kommunestyret ønsker å prioritere det regionale utviklingsarbeidet i tida framover. Etablering av et regionalt utviklingsselskap og utarbeiding av en strategisk næringsplan er i denne sammenheng sentrale bidrag Kommunestyret ber om at det snarest blir satt i gang arbeid med en strategisk næringsplan for Tromsø-regionen. Regionrådene i Nord-Troms og Tromsø/interesserte kommuner og næringsforeninger i regionen inviteres til å delta. I planens forord er det utalt; Planen vil meisle ut Tromsø-regionens plass i nordområdesatsingen. Den synliggjør hvordan Tromsø skal samvirke med omlandet for en langsiktig næringsutvikling for hele regionen. Den ferdige planen er behandlet i kommunestyrene i de ni kommunene og gitt sin tilslutning. En vellykket gjennomføring av strategisk næringsplan for Tromsø-regionen vil være avhengig av partnerskap mellom kommunene/kommune og næringslivet. Dette betyr at noen må sette seg i førersetet. Slik situasjonen er i dag er det ikke tatt stilling til hvem som skal ha ansvaret for gjennomføring av planen. Tromsø kommune ved formannskapet har den , sak 148/10 bevilget kr til oppfølging av Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen. Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen har følgende hovedmål: Tromsø-regionen skal utvikles til den ledende bærekraftige vekstregionen i nordområdene hvor ressursmangfold, ny kunnskap og kompetanse utnyttes i et aktivt samspill. Planen har utpekt tre satsingsområder for næringsutvikling i regionen. For hver av disse er det satt opp et hovedmål, samt at det er utarbeidet strategier og tiltak for hvert hovedmål. 1.Mat,- fra hav og land, 2. Kultur, reiseliv og opplevelser og 3. Energi. Tromsø-områdets regionråd vil oppfordre regionrådets kommuner å se på interkommunalt næringssamarbeid. 13

14 8. Interkommunalt beredskapssamarbeid Det vises til sak 17/13 Risiko og sårbarhetsanalyse i Tromsø-området, hvor følgende vedtak ble fattet. Vedtak 1. Tromsø-områdets regionråd mener det er av stor viktighet at det snarest bygges opp skredkompetanse i Nord-Norge. 2. Tromsø-områdets regionråd ber fylkesmannen i Troms og KS å ta initiativ til et prosjekt hvor man i samarbeid med Universitetet i Tromsø utreder muligheten for etablering av et nasjonalt skredfaglig kompetansesenter og utdanningstilbud i Tromsø. 3. Tromsø-området regionråd ber rådmannsutvalget arbeide videre med mulighetene for å etablere et interkommunalt samarbeid innenfor beredskap og sikkerhet, herunder felles ROSanalyse for regionen. Enstemmig vedtatt Etter vedtaket har det vært gjort en del forarbeid. Rådmannsutvalget har diskutert en mulig farbar vei. Det har også vært avholdt et møte med Fylkesmannen i Troms. Det har videre vært søkt dialog med Universitetet i Tromsø. Tromsø-områdets regionråd skal arbeide for at det etableres et nasjonalt skredfaglig kompetansesenter og utdanningstilbud i Tromsø. Videre skal det arbeides videre med en etablering av et interkommunalt samarbeid i tråd med regionrådets vedtak. 9. Utdanning og kompetanseheving Tromsø-områdets regionråd har inngått partnerskapsavtale med UiT NAU. Avtalen er basert på et ønske fra Universitetet UiT Norges Arktiske Universitet om å inngå partnerskapsavtale/kontrakt med regionrådene i Troms. Pr. dags dato er det inngått avtaler med to av de fire regionrådene, Nord-Troms og Midt-Troms. UiT NAU har innsett at slike avtaler med regionrådene er hensiktsmessige. Grunnen er at UiT NAU har vokst kraftig i de seneste årene. Flere fusjoner har blitt effektuert, blant annet med Høgskolen i Tromsø og sist med Høgskolen i Finnmark, Alta og Hammerfest. Dette har ført til at UiT er blitt så pass stor og kompleks at det kan medføre vanskeligheter for eksterne aktører å finne fram til rett instans i forbindelse med eventuelle ønsker om samarbeid innen utdanning, forskning eller utvikling. Med dette som bakgrunn grunn ønsket universitet derfor å inngå en 14

15 hovedavtale/partnerskap som kan effektivisere samhandlinga mellom universitetet og interesserte regionråd. Tromsø-områdets regionråd skal jobbe for at partnerskapsavtalen fylles med innhold til beste for regionen. Resyme fra Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen Hovedmål og strategier for Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen Mat fra hav og land Kultur, reiseliv og opplevelse Energi Hovedmål: Tromsø-regionen skal være nordområdenes hovedsete for utvikling og profilering av arktisk mat. Strategier: 1. Videreutvikle FoU-miljøene knyttet til produksjon og utvikling av arktisk mat 2. Arbeide for å utvikle det varierte ressurspotensialet i regionen 3. Fremme gode matopplevelser 4. Styrke infrastruktur knyttet til matproduksjon og distribusjon 5. Utnytte tilstrømmingen av turister og andre tilreisende 6. Bidra til å etablere Kystens hus som et fyrtårn for arktisk mat Satsingsområde 2: Kultur, reiseliv og opplevelse (KRO) Hovedmål: Tromsø-regionen skal levere innovative og kvalitetsriktige opplevelser for tilreisende og fastboende hele året. Strategier: 1. Intensivere utviklingen på produktutvikling, innovasjon, profesjonalisering, sertifisering og kompetanseheving 15

16 2. Videreutvikle organisering, samarbeid og dialog i og mellom næringene 3. Bedre den reiselivsmessige infrastrukturen 4. Utvikle kommunenes roller, oppgaver og ansvar innenfor reiselivs- og kulturnæringen Satsingsområde 3: Energi. Hovedmål: Tromsø-regionen skal være en allsidig og bærekraftig overskuddsregion for energi Strategier: 1. Styrke samarbeidet mellom kompetansemiljøene, bedriftene og forvaltningen 2. Videreutvikle eksisterende - og ta i bruk nye energikilder 3. Arbeide for at regionen får en sentral plass på petroleumsområdet 4. Stimulere til bærekraftig utvikling og effektiv bruk av energi 5. Sørge for en effektiv infrastruktur for energioverføring innad i og ut fra regionen Hensikten med dette notatet er å gi regionrådets medlemmer bakgrunnsstoff til den videre prosessen med utarbeidelsen av et eget handlingsprogram for Tromsø-områdets regionråd for Tromsø-områdets regionråds handlingsprogram for perioden vil være retningsgivende for regionrådets arbeid i perioden. Hanny Ditlefsen leder 16

TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D

TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D Saksbehandler: Arkivsaksnr: Yngve Voktor Møtedato: 18. september 2014 Møtetidspunkt: 10.00 Saksnr: Utvalg regionråd Forslag til vedtak: ÅRSMØTE Vedtak 1. Fremlagt årsmelding

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø Tromsø, 23/4-2014 HØRING PLANPROGRAM TIL KOMMUNEPLAN 2015-2026 - TROMSØ KOMMUNE

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø Tromsø, 23/4-2014 HØRING PLANPROGRAM TIL KOMMUNEPLAN 2015-2026 - TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø Tromsø, 23/4-2014 HØRING PLANPROGRAM TIL KOMMUNEPLAN 2015-2026 - TROMSØ KOMMUNE Det vises til høringsbrev fra Tromsø kommune datert, 12. April 2014. Tromsø-områdets

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Regional Transportplan for Troms 2014-2023

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Plankonferansen 2012 Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Økonomiplan Årlig Fylkesbudsjett Regional planstrategi Regional plan 4-årig Handlingsprogram (investering)

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Handlingsprogram -Tromsø- områdets regionråd for perioden juni 2016 juni 2017

Handlingsprogram -Tromsø- områdets regionråd for perioden juni 2016 juni 2017 Handlingsprogram -Tromsø- områdets regionråd for perioden juni 2016 juni 2017 Tromsø-områdets regionråd sitt Handlingsprogram for juni 2016-desember 2017 skal legges til grunn for regionrådets virksomhet

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Utfordringer og muligheter i Sør- Trøndelag Regional planstrategi

Utfordringer og muligheter i Sør- Trøndelag Regional planstrategi Regional 2013-2016 Langsiktig regional planlegging og utvikling i Sør- Innspill av aktuelle tema og problemstillinger 2013-2016 Regional 2013-2016 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter

Detaljer

Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms

Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms Til fylkestinget i Troms Hansnes, 10. juni 2008 Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms Karlsøy kommune har siden 1986 arbeidet med

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Fire kommuner en felles planstrategi. Ordfører Kjerstin Wøyen Funderud, Våler kommune og leder av regionrådet i Mosseregionen

Fire kommuner en felles planstrategi. Ordfører Kjerstin Wøyen Funderud, Våler kommune og leder av regionrådet i Mosseregionen Fire kommuner en felles planstrategi Ordfører Kjerstin Wøyen Funderud, Våler kommune og leder av regionrådet i Mosseregionen Fylkesplanlegging og kommuneplanlegging ELLER Høna og egget Interkommunalt plansamarbeid

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Protokoll. Godkjenning av innkalling og saksliste

Protokoll. Godkjenning av innkalling og saksliste Protokoll Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 28. august 2015 Møte nr. 4 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Kl 10.00-12.40 Sted Kystens Hus, Tromsø Til stede: Karlsøy: Hanny Ditlefsen (RRR),

Detaljer

Fylkeskommunens rolle som vegeier. Gro R. Solberg

Fylkeskommunens rolle som vegeier. Gro R. Solberg Fylkeskommunens rolle som vegeier Gro R. Solberg 8.11.10 Samferdselsavdeling i Buskerud fylkeskommune Utredning om ny samferdselsenhet høst 2009 Opprettelse av samferdselsavdeling 2.2.10 6 ansatte + ca.

Detaljer

Presentasjon av Kystverket

Presentasjon av Kystverket Presentasjon av Kystverket - Mål, oppgaver og grunnlag Jan Morten Hansen, regiondirektør Kystverket En nasjonal etat for sjøsikkerhet, kystforvaltning og beredskap mot akutt forurensning. Et rådgivende

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Stig Ulvang

Detaljer

NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE 2006/2007

NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE 2006/2007 kommune - 2005 Behandlet i. 19.12.05 sak 181/05 og Kommunestyret 07.03.06. NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE Notatet er laget med bakgrunn i evaluering av tidligere næringsstrategier (Sak PS 018/05 Regnskap

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regional planlegging Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regionalt utviklingsarbeid er: Å forbedre forholdene for næringsliv og befolkning Å se sammenhenger Fremme brei deltakelse

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Regional transportplan KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018

Regional transportplan KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018 Regional transportplan 2018-29 KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018 Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for samferdsel og miljø Om fylkeskommunens eierskap og ansvar samferdsel Rundt 3000 kilometer

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Stortingets kommunalkomite besøker Karlsøy

Stortingets kommunalkomite besøker Karlsøy Stortingets kommunalkomite besøker Karlsøy Karlsøy kommune, 26. april 2016 Rådmann Jan-Hugo Sørensen Hansnes Karlsøy kommune 1964 2016 Helgøy kommune og Karlsøy kommune ble slått sammen til en ny kommune

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Dato Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider

Dato Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Protokoll MØTEREFERAT Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 22.01.2016 Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Kl 10.30 Sted Tromsø, rådhuset, byrådsalen Til stede: Tromsø kommune: Ordfører

Detaljer

TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT

TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT NILS ARNE JOHNSEN Siviløkonom Rambøll-gruppens arktiske direktør Leder av Rambøll i Nord-Norge ENGINEERING, DESIGN AND CONSULTANCY Service areas:

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Partnerskapsavtale

Partnerskapsavtale Partnerskapsavtale 2017 2019 mellom og Regionrådet for Midt-Buskerud Regionråd Midt-Buskerud Dato: Fylkesordfører Dato: Gustav Kalager Ordfører i Krødsherad Anne Kristine Norman Ordfører i Sigdal Ståle

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Overordnet strategiplan for Sør-Troms regionråd. Sør-Troms 2020 Vedtatt Sak 34/11

Overordnet strategiplan for Sør-Troms regionråd. Sør-Troms 2020 Vedtatt Sak 34/11 Overordnet strategiplan for Sør-Troms regionråd Sør-Troms 2020 Vedtatt 26.08.2011 Sak 34/11 1. Innledning... 2 2. Regionrådets hovedutfordring:... 2 3. ROLLER OG PLANLEGGINGSOPPGAVER... 3 4. ROBUSTE OG

Detaljer

Yngve Voktor. Daglig leder

Yngve Voktor. Daglig leder Protokoll Regionrådsmøte Dato: 12. desember 2014 Møtested: Tromsø, rådhuset, byrådsalen Til stede: Karlsøy kommune: Ordfører, Hanny Ditlefsen (RRR) og varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP) Balsfjord

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN 21.05.15 Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere Disposisjon Felles innledning om planer Litt om "Næringsplanen"

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Saknr. 16/369-32 Saksbehandler: Tove Krattebøl Lisa Moan Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune Postadresse: Gateadresse: Org.nummer: Telefon / fax: E-post: Bank / post: Postboks 6900 Rådhusgata 2 NO 940 101 808 MVA 777 90

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/859-2 Saksbehandler: Thomas Breen KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2027 - HØRING Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 26.05.2015 Vedlegg: 1.

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

4 Tromsø-områdets regionråd

4 Tromsø-områdets regionråd 4 Tromsø-områdets regionråd Balstjord Karisøy Tromsø kommune kommune kommune Troms fylkeskommune Plan- og næringsetaten Postboks 6600 9296 Tromsø Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/4479 /39529/12-140

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Tromsø Rådhus Møtedato: 01.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Hanny Ditlefsen, Gunhild Johansen, Øyvind Hilmarsen, Arild

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 144/14 14/1612 HØRING - PETROLEUMS- OG ENERGISTRATEGIER FOR FINNMARK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 144/14 14/1612 HØRING - PETROLEUMS- OG ENERGISTRATEGIER FOR FINNMARK Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 04.12.2014 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Særutskrift - Kystplan Tromsøregionen - fastsettelse av planprogram

Særutskrift - Kystplan Tromsøregionen - fastsettelse av planprogram Målselv kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbeh.: 144 2012/235 May Britt Fredheim Saksfremlegg Særutskrift - Kystplan Tromsøregionen - fastsettelse av Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/2014 Plan- og næringsutvalget

Detaljer

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING Våler kommune og Åsnes kommune Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 3 RAMMER OG FØRINGER

Detaljer

Administrasjon: kommunaldirektør Per Limstrand, kommunalsjef Alf Lorentsen og daglig leder Yngve Voktor

Administrasjon: kommunaldirektør Per Limstrand, kommunalsjef Alf Lorentsen og daglig leder Yngve Voktor Protokoll Regionrådsmøte 18.-19. september 2014 Rica Ishavshotell Møtet var to-delt. Første dag åpnet med utsatt årsmøte. Årsmøtet ble avsluttet kl. 10.50. Deretter ble ordinært regionrådsmøte gjennomført,

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING MØTE MED REFERANSEGRUPPA 03. mai 2013 Formål Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud Hva betyr det? Regional plan for verdiskaping og

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring

Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6105-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6.

regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6. Regional planlegging l som regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6. mai 2009 1 Forvaltningsreformen: mål Forsterket folkestyre

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

God forvaltning av landbruket

God forvaltning av landbruket God forvaltning av landbruket Næringsråd Arve Knutsen (KrF) 2. Mars 2011 Litt om meg selv Godt gift har 4 voksne barn Senja- gutt Jobbet 34 år, hvor 10 år som daglig leder i et rørleggerfirma i Bodø (

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken REGIONAL PLANLEGGING Klekken 03.11.2015 Rollen som regional planmyndighet Fylkeskommunen har ansvar for det regionale plansystemet som omfatter: regional planstrategi regionale planer regional planbestemmelse

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

PROTOKOLL. Ikke møtt: Eirin Kristin Kjær (AP), vara for Gunda Johansen (AP)

PROTOKOLL. Ikke møtt: Eirin Kristin Kjær (AP), vara for Gunda Johansen (AP) REGIONRÅDSMØTE: Møtested: Tromsø, rådhuset, møterom 5 A07 Møtedato: 4.4.2014 Klokkeslett: 10.00 PROTOKOLL Tilstede på møtet: Balsfjord kommune: Karlsøy kommune: Tromsø kommune: Varaordfører, Oddvar Skogli

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i 2006 2007 Side: 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG HENSIKT...3 2. STRATEGISK GRUNNLAG...3 3. RAMMER...4 4. SAMARBEIDSFORMER...4 5. ROLLER OG ANSVAR...4 6.

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Om regionreformen Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Presentasjon på rådmannsmøte i Grenlandssamarbeidet, 9.8.2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Bakgrunn Stortinget fattet 18. juni 2014 følgende

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer