Handlingsprogram -Tromsø- områdets regionråd for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram -Tromsø- områdets regionråd for 2014-2015"

Transkript

1 Forslag Handlingsprogram -Tromsø- områdets regionråd for Forord Tromsø-områdets regionråd, tidligere BKT regionråd ble opprettet i Regionrådet omfatter kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Tromsø-områdets regionråds leder og nestleder velges to år av gangen. Dagens leder og nestleder sitter ut Disse er henholdsvis, leder Hanny Ditlefsen, ordfører i Karlsøy og nestleder Øyvind Hilmarsen, byrådsleder i Tromsø. De øvrige medlemmene velges for en fire årsperiode. Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for Tromsø-områdets regionråd for perioden I. Innledning Tromsø-områdets regionråd omfatter kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Kommunene er forskjellige både i forhold til størrelse, demografi og næringsstruktur. Regionen har også en rekke fellestrekk, fellestrekk som, spennende, dynamisk, rik på ressurser, vakker, vill, rik med storslått natur. Dette er et godt utgangspunkt for en felles regional satsing på bærekraftig vekst. 1 Alle tre kommunene har alle grenser mot havet. Befolkning I dag bor nesten halvparten av fylkets innbyggere i regionen (Balsfjord, Karlsøy og Tromsø). Regionen har et sammensatt næringsliv som spenner over alt fra landbruk, fiskeri, tradisjonell næringsaktivitet og innovasjon. Ut fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sine tall hadde regionen per et samlet folketall på personer. Balsfjord med 5593 personer, Karlsøy 2334 personer og Tromsø med, personer, noe som i følge Statistisk sentralbyrå utgjør 48,1 % av folkemengden i Troms. 1 Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen

2 Befokningssammensetting i regionen Selv om kommunene i regionen er ulike i forhold til folketall og muligheter ligger det et utviklingspotensial i å utnytte de muligheter som finnes på områder som et felles arbeidsmarked, offentlig service, kultur og næring i enda større grad enn i dag. Gode kommunikasjoner er og vil være en forutsetning for interkommunalt samarbeide, et felles arbeidsmarked og økt samarbeid mellom næringslivet i regionen. Med åpningen av Ryaforbindelsen gir dette større mulighet for dagpendling inn til Tromsø fra Balsfjord og ikke minst fra Malangshalvøya. Etter hvert som også Langsundforbindelsen blir realisert vil en større felles arbeids- og bo-markedsregion for Tromsø-området åpne seg. Dette vil kunne medføre at folk kan bo på Reinøya og Vannøy og arbeide inne i Tromsø. Generelle utfordringer Et fellestrekk for alle tre kommunene i regionen er at en vil få stadig flere eldre i over 60 år, med de utfordringer dette medfører. Utfordringer som tilrettelegging og drift av alders- og sykehjemsplasser og eldreboliger, som de viktigste og største. Forventet befolkningsutvikling De største endringene i kommende 20 års periode ser ut til å skje i Karlsøy kommune. De to andre kommunene er ikke endringene i innbyggertallet så dramatiske. Etter SSB sine beregninger framskrivinger vil befolkningstallet i 2030 være for henholdsvis, for hele regionen (94741), Balsfjord (5858), Karlsøy (2326) og Tromsø (80699). Ut fra dette ser vi at både Balsfjord og Tromsø har vekst i folketallet med henholdsvis (+336) og (+13030) mens Karlsøy har en liten nedgang (- 48). Tromsø kommune ser ut til å få en sterk vekst Balsfjord kommune Befolkningssammensettingen for Balsfjord vil frem mot 2030 ikke innebære dramatiske endringer i befolkningssammensettingen. De største endringer som etter framskrivingen som SSB har lagt fram vil skje i i aldersgruppene fra 5-9 år (+50) og fra år (-40) og år (-65). Når det gjelder de aldersgrupper fra år, som typisk utgjør arbeidsstokken, ser man følgende bilde. Fra år ser en positiv utvikling. Den største økningen skjer mellom år (+80) og mellom år (+45). Når det gjelder nedgang ser en denne sterkest i aldersgruppene år (-80) og år (-75). 2

3 For å synliggjøre alderssammensettingen i kommunene i Tromsø-regionen, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø har en tatt inn befolkningspyramiden for den enkelte kommune. Tallene er hentet fra SSB og viser alderssammensettingen for 2010 samt en framskriving til år Beskrivelsene er gitt for hele livsløpet basert på 5 års intervaller. Det presiseres at tallene for Balsfjord og Karlsøy er langs x-aksen vist i intervaller per 100 personer, mens for Tromsø kommune i intervaller per 1000 personer. Videre 60 år og opp. Her ser man en økning spesielt innenfor aldersgruppene år (+65), år (+80) og år (+115). Skal man konkludere må vel denne bli at Balsfjord med denne utviklingen vil ha en ganske permanent arbeidsstokk. Vi kan også se en slags forgubbing, men situasjonen er ikke dramatisk. Karlsøy kommune Når det gjelder Karlsøy kommunes situasjon ser befolkningssituasjonen litt mørkere ut. Det gjelder spesielt de tre alderssegmentene 0-19 år, år og år+. Det må også poengteres at i Karlsøy med forholdsvis få innbyggere vil en negativ endring kunne få ganske dramatiske konsekvenser for de kommunale tjenester og det private næringslivet. Små endringer i folketallet over tid kan føre til store endringer for kommunen. 3

4 I aldersgruppene fra år ser en markert nedgang. En nedgang med henholdsvis år (-30), år (-30) og år (-25). Det samme kan en se i aldersgruppene som omfatter år. Den største nedgangen her er beregnet til aldersgruppen mellom år. Her varierer nedgangen fra (-30) i årsklassen år til (-55) i årsklassen år. Når det gjelder årsklassene som inngår i pensjonssegmentet fra år er det forespeilet en vekst, denne varierer fra (+40) i årsklassen år med en topp i årsklassen år (+45). For de over 70 år, har årsklassen år en meget sterk vekst på hele (+55). Vi kan vel si at Karlsøy i dag dessverre har en sterk forgubbing og det ser ut som om denne vil fortsette inn i de neste 20 årene. Tromsø kommune Når det gjelder Tromsø kommune, så er situasjonen en god del lysere, selv om en kan se en nedgang i de noe yngre årsklassene, spesielt på ungdomsskolenivå. Tromsø kommune har i dag en ung befolkning. Det vi også kan se er at man vil få mange unge eldre. Disse representeres av aldersgruppen år. 4

5 Tromsø vil få en økning på ca. 500 i alderen 0-4 år. Dette vil ikke få noen dramatiske konsekvenser for kommunale tjenester. II Handlingsprogram Tromsø-områdets regionråd sitt Handlingsprogram for skal legges til grunn for regionrådets virksomhet og være retningsgivende for regionrådets arbeid for perioden. En rekke nasjonale og fylkeskommunale planer og strategidokumenter vil også være retningsgivende. Nasjonale planer og dokumenter Den nasjonale nordområdesatsingen må være førende for regionrådets politikk i tiden fremover. De sentrale områdene i dokumentet er: Forholdet til Russland Klimaendringer Ressurser Delelinjeavtalen med Russland skaper nye muligheter for næringsutvikling. Arktis vil være et barometer på menneskeskapte klimaendringer. Disse endringene åpner for nye muligheter for næringsutvikling, som mulige nye sjøfartsruter og nye områder for petroleumsaktivitet, fiskeri, havbruk og reiseliv. 5

6 Nasjonal transportplan for er et annet viktig nasjonalt dokument som vil være retningsgivende for utviklingen av infrastrukturen i Tromsø-området, Troms og Nord-Norge på områder som sjøfart, landverts, luftfart og jernbane, den siste i et fylkes- og Nord-Norge perspektiv. En annet viktig dokument er «Sjømatmeldingen», Stortingsmelding 22 ( ) Verdens fremste sjømatnasjon og Fylkeskommunale planer De viktigste fylkeskommunale planer og strategidokumenter som vil være retningsgivende i regionrådets handlingsprogram for perioden , er: Fylkesplan for Troms (ennå ikke vedtatt), Regional transportplan , Havbruksstrategi for Troms, Strategi for reiseliv og Strategi for petroleum. For full oversikt over fylkeskommunens planer og strategidokumenter se nedenfor: Strategi for næringsutvikling (2014) Strategi for petroleum (vedtatt) Strategi for reiseliv (vedtatt) Strategi for havbruk (vedtatt) Strategi for økt mineralutvikling i Troms fylke (vedtatt) FoU- og innovasjonsstrategi for Troms (påbegynt) Regional plan for handel og service i Troms (planprogram ute på høring, frist 23.mai) Regional plan for landbruk (påbegynt) Strategi for kulturnæringer (2014) Strategi for økt verdiskaping i maritim sektor (2014) Strategi for økt verdiskaping i marin næring (2014) Regional plan for reindrift Det tidligere fireårige Regional utviklingsprogram (RUP) utgår. Dette betyr at fylkesplanen vil være førende. Lokale og interkommunale planer og dokumenter Interkommunale planer som Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen og Tromsøregionens petroleumsstrategi 2005 og andre kommunale arealplaner og sektorplaner. Regionrådets hovedmålsetting Regionrådet skal fungere som et samlende organ, og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utvikling av Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Regionrådet har hovedansvaret for å ivareta kommunenes engasjement på det regionale plan, og sørge for en samordnet og effektiv ledelse av denne for å nå de mål som regionrådet fastsetter, bl.a. ved å 6

7 - Utvikle samarbeidsforetak som egne resultatområder der dette er naturlig. - Fortløpende vurdere organisering, beslutningsstruktur og ansvarsfordeling mellom ulike regionale virksomheter. - Utvikle samarbeid innenfor ansvarsområder der dette kan virke til bedre og mer effektiv drift av offentlig service, for eksempel landbruk, fiskeri, skogforvaltning, turisme, friluftsliv, mv. - Forsterke det regionale samarbeid i samferdselssaker. - Samarbeide om helse- og omsorgstiltak. - Utvikle faglig og pedagogisk samarbeid mellom skolene. - Etablere felles ungdomstiltak gjennom ungdomshusene Tvibit, Bula og Credo. - Samordne satsing på kultur og kulturutvikling. Forslag til regionrådets handlingsprogram er delt opp i syv hovedområder. Disse er, offentlig service, helseog omsorgstiltak, skole og ungdom, kultur og kulturtiltak, samferdselstiltak, miljø og miljøtiltak, næringsutvikling, herunder innovasjon, reiseliv, fiskeri, havbruk, olje og gass og landbruk, interkommunalt beredskapssamarbeid samt utdanning og kompetanseheving, herunder samarbeid med UiT NAU. Regionrådet vil også ta hensyn til de regionale plandokumenter som allerede foreligger. Det vil etter Tromsø-områdets regionråd være viktig også ha et fokus på interkommunalt samarbeid innenfor områder som, samferdsel, bo- og arbeidsmarkedsregion, faglig og pedagogisk samarbeid mellom skolene, regionale ungdomsprosjekter, samordning og samarbeide innenfor kultur- og kulturnæring, samt helse og sosialsektoren, herunder Samhandlingsreformen og arbeidet i Overordnet samarbeidsorgan (OSO). Viktige regionale strategidokumenter som regionrådet ønsker å ta tak i er; Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen og Tromsøregionens petroleumsstrategi. Følgende områder vil være regionrådets satsningsområder for perioden Offentlig service. 2. Helse- og omsorgstiltak. 3. Skole og ungdom. 4. Kultur og kulturtiltak. 5. Samferdselstiltak. 6. Miljø og miljøtiltak. 7. Næringsutvikling. 8. Interkommunalt beredskapssamarbeid 9. Utdanning og kompetanseheving 7

8 Regionrådets ønsker å ha økt fokus på følgende planer, prosjekter og områder: Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen. Tromsøregionens Petroleumsstrategi. Kystplan Tromsøregionen Interkommunalt landbrukskontor. 2 Se på muligheter for flere interkommunale samarbeidsprosjekter. Reiselivssatsinger. Innovasjonsprosjekter i regionen landsdelen. Partnerskapsavtale med UiT NAU Kontakt med Stortingets Tromsbenk. - Kystens hus AS søke samarbeid med prosjektet. - Større fokus på landsdelen som region. På de fleste av disse områdene har den enkelte kommune ulike utfordringer. 1. Offentlig service Kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø har alle etablert kommunale servicekontor. Bemanningen er ulik alt etter den enkelte kommunes innbyggertall og arbeidsoppgaver/tjenester lagt til de enkelte servicekontor/servicetorg. Tromsø kommunes servicetorg tilbyr i dag informasjon om alle kommunale tjenester. Servicetorget gir også veiledning på de fleste kommunale tjenesteområder. En viktig framtidig utfordring for den kommunale offentlige service vil være samarbeide og samordning mellom statlige etater/tjenester som NAV, ligningskontor og trygdekontor. Regionrådet setter offentlig service på agendaen. Er det mulig å få til et bedre interkommunalt samarbeid når det gjelder offentlig service. 2 Tromsø kommune søkte støtte for prosjektet og fikk bevilget kr fra fylkesmannens skjønnsmiddelpott til utredning av et interkommunalt landbrukskontor for regionen. Etter utredningen gikk kommunene Tromsø og Balsfjord i gang med en sondering forts. fotnote 2: om felles landbrukstjenester for disse kommunene. I disse dager har Balsfjord vedtatt framforhandlet driftsavtale, Tromsø kommune skal behandle saken i mars. Storfjord og Karlsøy kommuner har sagt at de ønsker å delta i ordningen. 8

9 2. Helse- og omsorgstiltak. Framtidige utfordringer for lokal og regional helse- og omsorgspolitikk vil være å møte den store eldrebølgen som ligger foran oss og som vil gjøre seg mer og mer gjeldende i årene fremover. På dette området vil et av de største og mest omfattende prosjektene være regjeringens samhandlingsreform. Regionrådet ber administrativt utvalg å vurdere om dagens interkommunal samarbeid på området kan utvides. 3. Skole og ungdom. Prosjektet Ung Region ble startet etter initiativ fra ungdomshusene Bula, Credo og Tvibit. Prosjektet er nå avsluttet. Hovedmål et for prosjektet Det uttalte hovedmålet for prosjektet var: Ta bedre vare på den ressursen ungdommen i regionen er. Samtidig jobber man for en tryggere overgang, og et mer sosialt og meningsfylt tilbud til hybelboere fra Karlsøy og Balsfjord som ukependler til Tromsø for å gå på skole. Gjennom prosjektet utvikles og overføres kompetanse om arbeid med prosjektbasert ungdomsmedvirkning i regionen. Regionrådet ser det gode resultatet av Ung Region og ser det som svært viktig at dette arbeidet følges opp, og da spesielt med fokus på unge hybelboere og regionalt ungdomsråd. 4. Kultur og kulturtiltak Under denne overskriften kommer også friluftsliv inn. Her vil en vise til Ishavskystens friluftsråd arbeide. Tromsø-områdets regionråd skal søke samarbeid med friluftsrådet på områder hvor det er naturlig å samarbeide. Det er grunn til å tro at fysisk aktivitet er en av de viktigste bærebjelkene både by og bygd. God helse og fysisk kapasitet gir et bærekraftig samfunn. Fysisk aktivitet er kanskje det beste redskapet for god folkehelse. I tillegg vet vi hva idrettsbevegelsen betyr i frivillig innsats og sosialt fellesskap. I mange 9

10 distriktssamfunn er idrettslaget selve motoren i bygda. Det vil derfor være naturlig at idrett og anlegg for fysisk aktivitet er sentral i kommunenes planer. Friluftsliv er i vekst. Det er viktig at de gode friluftsområdene blir kartlagt og verdisatt slik at de også i fremtiden kan være et mål både for tilreisende og lokalbefolkning. Ishavskysten friluftsråd har fått i oppgave å lage en frilufts plan for de fem kommunene som inngår i området, herunder også Lyngen og Storfjord. Regionrådet søker samarbeid med Ishavskysten friluftsråd. 5. Samferdselstiltak. Dagens riksveger består av stamveger og øvrige riksveger med tilhørende ferjesamband. Gjennom forvaltningsreformen overtok fylkeskommunene fra ansvaret for det aller meste av øvrige riksveger og øvrige riksvegferjesamband, noe som for Troms fylkeskommune utgjør 1180 km. Riksveg. Alle slike veger er etter denne dato kalt fylkesveger. Samtidig ble ansvaret for riksvegfergene i Troms overført til fylkeskommunen. Alle fergene i fylket er nå administrert fra Troms fylkeskommune, der kontraktene vil bli basert på anbud fra transportører. De overordnede strategier og føringer for utviklingen av riksvegnettet legges gjennom Nasjonal transportplan samt Statens vegvesen sin handlingsplan for samme periode. Regional transportplan (når den er ferdig), samt Fylkesvegplan vil være førende for infrastrukturen på transportsiden. Prioriteringene av vegprosjekter, dvs. hvilke fylkesvegprosjekter som skal gjennomføres først, bestemmes i Handlingsprogrammet for fylkesveier. Dette er helt tilsvarende som på nasjonalt nivå, der overordnet Nasjonal Transportplan gjelder for en tiårsperiode og dertil tilhørende handlingsprogram som rulleres hvert fjerde år. Et styrende dokument på dette området vil være Fylkesvegplan for med fireårig handlingsprogram, vedtatt på fylkestingets desembersamling Troms fylkeskommune uttaler i Årsrapport 2009 følgende; Fylkesvegplanen er et betydningsfullt dokument i forhold til videre prioritering og balansering mellom ulike behov og ønsker i fylket. De samlede økonomiske rammene for planens tiårsperiode er; millioner kroner til drift og vedlikehold av vegnettet, millioner kroner til investeringer, millioner til kjøp av fergetjenester og 800 millioner til rassikring. 10

11 Fylkesveger Vegene er inndelt i Høytrafikkveger (veger med årsdøgnstrafikk (ÅDT) >1000), viktige fylkesveger for næringstransporter og øvrige fylkesveger. Fylkeskommunen har delegert oppgaven med planlegging og utførelse av vedlikehold på fylkesvegnettet til Statens vegvesen, som igjen leier inn private entreprenører til å utføre den fysiske jobben I dag omfattes vegnettet i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø av tre vegstandarder, europaveg, fylkesveger og kommunale veger. Vegstandardene på disse er høyst ulike når det gjelder kvalitet og sikkerhet. Når det gjelder fylkesvegene, så står fylkeskommunen overfor betydelige utfordringer også i Tromsø-regionen, både når det gjelder trafikksikring av myke trafikanter og reparasjoner av fast dekke men ikke minst reparasjon og vedlikehold på fylkesveger uten fast dekke. Videre gjenstår rassikring av fv. 293 gjennom Holmbuktura på østsiden av Sørfjord. Etter at Ryaforbindelsen ble åpnet 29. september 2011, er neste større tunnelprosjekt som står for tur i Tromsø-området, Langsundforbindelsen, en undersjøisk tunnel under Langsundet. Oppstarten av prosjektet har blitt utsatt flere gjentatte ganger, i følge Troms fylkeskommune er oppstart av arbeidet beregnet høsten Regionrådet har også involvert seg i arbeidet med å dra i land den nye Kvaløyaforbindelsen. Denne har vært satt på sakskartet gjentatte ganger og er også et aktuelt og viktig tema. Infrastrukturutvalget er meget klar på at en ny forbindelse fra Tromsøya over til Kvaløya også må ses på som en del av «prosjektet» Kystvei Tromsø-Harstad. Tromsø-områdets regionråd vil også Ferger Eksistensen for en rekke lokalsamfunn i regionen er helt avhengige av gode fergeforbindelser. Det være seg transport av mennesker, varer og annet gods. Følgende fergeforbindelser finnes i Tromsø-området. - Breivikeidet Snarby - Brensholmen Botnhamn (sommersesongen) - Belvik Vengsøy Sandsøy - Mikkelvik-Bromnes - Hansnes - Karlsøy - Hansnes Vannøy 11

12 - Hansnes Reinøy (fram til åpning av Langsundforbindelsen) Regionrådet ber regionrådets Infrastrukturutvalg å fortsette å ha fokus på fylkesveier, herunder 6. kystveien Miljø og Tromsø-Harstad, miljøtiltak riksveier, europaveier, ferger, luftfart, havner og sjøverts transport i perioden Beredskap med mot oljekatastrofer arbeidet på områder som infrastruktur som,veier, luftfa Omfattende forurensingstilfeller i luft og vann vil av naturlige årsaker ikke respektere kommunegrenser, og kan derfor være et fokusområde for regionrådene. Økende aktivitet i petroleumsvirksomheten i Barentshavet og Karahavet vil medføre mer intens tankertrafikk langs kysten av Troms. Med BPs utblåsing i det Karibiske hav ferskt i minnet, kan man frykte at lignende katastrofer også kan ramme den lange kystlinjen i Tromsø-området. Det er derfor viktig å se alvorlig på om dagens oljevernberedskap er god nok dersom en større oljeutblåsning eller et større skipsforlis skulle opptre, jfr. John R utenfor Rebbenesøy. Etter samme modell som Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensing Midt- og Nord-Troms (IUA) 3 bør oljeberedskap styrkes i et regionalt perspektiv. I første omgang kunne Tromsø-områdets regionråd bidra til at det gjennomføres en kartlegging av tilgang på utstyr og aktører, og ta initiativ til å koble disse. Kystvakten, Sivilforsvaret, IUA og brann- og redningsetatene er naturlige aktører, men det finnes også andre, mer frivillige organisasjoner som kan kurses og bidra. En kartlegging, oppbygging av logistikk og supplering av utstyrslagre er riktignok en langsiktig oppgave, men det er viktig at regionrådet tar initiativ til å sette arbeidet i gang. Tromsø-områdets regionråd ønsker å ha fokus på strategier og tiltak i Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen , Tromsøregionens petroleumsstrategi 2005 og andre relevante planer på området. 7. Næringsutvikling. På et overordnet plan vil som sagt Fylkesplan for Troms og en rekke fylkeskommunale strategiplaner som omfatter næringsutvikling og innovasjon, være retningsgivende planer og strategier for næringsutviklingen i regionen. I tillegg vil Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen være et sentralt dokument. Et annet relevant dokument vil være Tromsø-regionens Petroleumstrategi Tromsø kommune er vertskommune for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), region Midt- og Nord-Troms. 17 kommuner i Midt- og Nord-Troms, tilsvarende Troms Politidistrikt, har inngått et samarbeid om interkommunal beredskap for å være bedre rustet til å takle akutte forurensningshendelser på land og på sjø. 12

13 I Petroleumsstrategien sitt forarbeid, uttales det: Kommunestyret ønsker å prioritere det regionale utviklingsarbeidet i tida framover. Etablering av et regionalt utviklingsselskap og utarbeiding av en strategisk næringsplan er i denne sammenheng sentrale bidrag Kommunestyret ber om at det snarest blir satt i gang arbeid med en strategisk næringsplan for Tromsø-regionen. Regionrådene i Nord-Troms og Tromsø/interesserte kommuner og næringsforeninger i regionen inviteres til å delta. I planens forord er det utalt; Planen vil meisle ut Tromsø-regionens plass i nordområdesatsingen. Den synliggjør hvordan Tromsø skal samvirke med omlandet for en langsiktig næringsutvikling for hele regionen. Den ferdige planen er behandlet i kommunestyrene i de ni kommunene og gitt sin tilslutning. En vellykket gjennomføring av strategisk næringsplan for Tromsø-regionen vil være avhengig av partnerskap mellom kommunene/kommune og næringslivet. Dette betyr at noen må sette seg i førersetet. Slik situasjonen er i dag er det ikke tatt stilling til hvem som skal ha ansvaret for gjennomføring av planen. Tromsø kommune ved formannskapet har den , sak 148/10 bevilget kr til oppfølging av Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen. Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen har følgende hovedmål: Tromsø-regionen skal utvikles til den ledende bærekraftige vekstregionen i nordområdene hvor ressursmangfold, ny kunnskap og kompetanse utnyttes i et aktivt samspill. Planen har utpekt tre satsingsområder for næringsutvikling i regionen. For hver av disse er det satt opp et hovedmål, samt at det er utarbeidet strategier og tiltak for hvert hovedmål. 1.Mat,- fra hav og land, 2. Kultur, reiseliv og opplevelser og 3. Energi. Tromsø-områdets regionråd vil oppfordre regionrådets kommuner å se på interkommunalt næringssamarbeid. 13

14 8. Interkommunalt beredskapssamarbeid Det vises til sak 17/13 Risiko og sårbarhetsanalyse i Tromsø-området, hvor følgende vedtak ble fattet. Vedtak 1. Tromsø-områdets regionråd mener det er av stor viktighet at det snarest bygges opp skredkompetanse i Nord-Norge. 2. Tromsø-områdets regionråd ber fylkesmannen i Troms og KS å ta initiativ til et prosjekt hvor man i samarbeid med Universitetet i Tromsø utreder muligheten for etablering av et nasjonalt skredfaglig kompetansesenter og utdanningstilbud i Tromsø. 3. Tromsø-området regionråd ber rådmannsutvalget arbeide videre med mulighetene for å etablere et interkommunalt samarbeid innenfor beredskap og sikkerhet, herunder felles ROSanalyse for regionen. Enstemmig vedtatt Etter vedtaket har det vært gjort en del forarbeid. Rådmannsutvalget har diskutert en mulig farbar vei. Det har også vært avholdt et møte med Fylkesmannen i Troms. Det har videre vært søkt dialog med Universitetet i Tromsø. Tromsø-områdets regionråd skal arbeide for at det etableres et nasjonalt skredfaglig kompetansesenter og utdanningstilbud i Tromsø. Videre skal det arbeides videre med en etablering av et interkommunalt samarbeid i tråd med regionrådets vedtak. 9. Utdanning og kompetanseheving Tromsø-områdets regionråd har inngått partnerskapsavtale med UiT NAU. Avtalen er basert på et ønske fra Universitetet UiT Norges Arktiske Universitet om å inngå partnerskapsavtale/kontrakt med regionrådene i Troms. Pr. dags dato er det inngått avtaler med to av de fire regionrådene, Nord-Troms og Midt-Troms. UiT NAU har innsett at slike avtaler med regionrådene er hensiktsmessige. Grunnen er at UiT NAU har vokst kraftig i de seneste årene. Flere fusjoner har blitt effektuert, blant annet med Høgskolen i Tromsø og sist med Høgskolen i Finnmark, Alta og Hammerfest. Dette har ført til at UiT er blitt så pass stor og kompleks at det kan medføre vanskeligheter for eksterne aktører å finne fram til rett instans i forbindelse med eventuelle ønsker om samarbeid innen utdanning, forskning eller utvikling. Med dette som bakgrunn grunn ønsket universitet derfor å inngå en 14

15 hovedavtale/partnerskap som kan effektivisere samhandlinga mellom universitetet og interesserte regionråd. Tromsø-områdets regionråd skal jobbe for at partnerskapsavtalen fylles med innhold til beste for regionen. Resyme fra Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen Hovedmål og strategier for Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen Mat fra hav og land Kultur, reiseliv og opplevelse Energi Hovedmål: Tromsø-regionen skal være nordområdenes hovedsete for utvikling og profilering av arktisk mat. Strategier: 1. Videreutvikle FoU-miljøene knyttet til produksjon og utvikling av arktisk mat 2. Arbeide for å utvikle det varierte ressurspotensialet i regionen 3. Fremme gode matopplevelser 4. Styrke infrastruktur knyttet til matproduksjon og distribusjon 5. Utnytte tilstrømmingen av turister og andre tilreisende 6. Bidra til å etablere Kystens hus som et fyrtårn for arktisk mat Satsingsområde 2: Kultur, reiseliv og opplevelse (KRO) Hovedmål: Tromsø-regionen skal levere innovative og kvalitetsriktige opplevelser for tilreisende og fastboende hele året. Strategier: 1. Intensivere utviklingen på produktutvikling, innovasjon, profesjonalisering, sertifisering og kompetanseheving 15

16 2. Videreutvikle organisering, samarbeid og dialog i og mellom næringene 3. Bedre den reiselivsmessige infrastrukturen 4. Utvikle kommunenes roller, oppgaver og ansvar innenfor reiselivs- og kulturnæringen Satsingsområde 3: Energi. Hovedmål: Tromsø-regionen skal være en allsidig og bærekraftig overskuddsregion for energi Strategier: 1. Styrke samarbeidet mellom kompetansemiljøene, bedriftene og forvaltningen 2. Videreutvikle eksisterende - og ta i bruk nye energikilder 3. Arbeide for at regionen får en sentral plass på petroleumsområdet 4. Stimulere til bærekraftig utvikling og effektiv bruk av energi 5. Sørge for en effektiv infrastruktur for energioverføring innad i og ut fra regionen Hensikten med dette notatet er å gi regionrådets medlemmer bakgrunnsstoff til den videre prosessen med utarbeidelsen av et eget handlingsprogram for Tromsø-områdets regionråd for Tromsø-områdets regionråds handlingsprogram for perioden vil være retningsgivende for regionrådets arbeid i perioden. Hanny Ditlefsen leder 16

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET FYLKESPLAN 2014 2025 Fylkesplan for Troms 2014-2025 MÅL VISJON PROGRAM HANDLINGSPLAN REGLEMENT ELEVRÅDET Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Detaljer

Det innkalles herved til møte i regionrådet

Det innkalles herved til møte i regionrådet Regionrådsmøte Innkalling Møtedato: 29.5.2015 Møtested: Tromsø kommunes rådhus, 5A07 Klokkeslett: 10.00 Det innkalles herved til møte i regionrådet Det innkalles herved til møte i regionrådet, fredag 29.

Detaljer

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015 Vedtatt 25. april 2012 Innledning Formålet med offentlig planlegging, både på kommunalt og regionalt nivå, er å legge til rette for god samfunnsutvikling.

Detaljer

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II REGIONAL PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG 2013-16 - høringsutkast Innledning Regionalt plansystem Nasjonale forventninger DEL I Felles regional planstrategi for Trøndelag 1. Innledning 1.1 Noen fakta om

Detaljer

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Mål og Strategidel

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Mål og Strategidel Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Mål og Strategidel Troms fylkeskommune Innhold 1. Forord... 2 2. Mål og hovedstrategier for samferdsel i Troms... 3 3. Formål med Regional transportplan... 4

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling Foto: Statoil 2 En av hovedoppgavene til Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Dette skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv og utvikle nye virksomheter.

Detaljer

Planprogram for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Planprogram for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Innhold 1. BAKGRUNN OG RAMMER...5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rammer for planarbeidet... 5 2. PLANPROGRAMMET...5 2.1 Regional planstrategi...

Detaljer

FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014

FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014 i FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2014-2017 med følgende endringer:

Detaljer

Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel

Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel Innhold 1. Forord... 4 Masterplan Tromsø 2044... 4 2. Om planprogrammet... 5... 7 3. Samfunns- og næringsutvikling... 7 3.1

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m Møtestad Møtedato v Styret Sandnessjøen 3-4 februar 2011 Sak nr. 13-11 Innspill til regional planstrategi for Nordland fylkeskommune Nordland Fylkeskommune

Detaljer

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune Postadresse: Gateadresse: Org.nummer: Telefon / fax: E-post: Bank / post: Postboks 6900 Rådhusgata 2 NO 940 101 808 MVA 777 90

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-17 Vedtatt av Steinkjer kommunestyre 26.03.2014, sak 14/15

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-17 Vedtatt av Steinkjer kommunestyre 26.03.2014, sak 14/15 Steinkjer tar samfunnsansvar Kommuneplanens samfunnsdel 2014-17 Vedtatt av Steinkjer kommunestyre 26.03.2014, sak 14/15 Kort innholdsliste Kapittel 1 Kommuneplanens samfunnsdel side 3 Kapittel 2 Kort om

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 1 1.1 FORORD... 1 1.2 FYLKESKOMMUNENS ROLLE, PARTNERSKAPSARBEID OG SAMARBEIDSAVTALER... 3 1.3 FYLKESTINGETS VEDTAK... 4 1.4 VISJON... 4 1.5 OVERORDNA MÅL... 5 1.6 ENDRINGER

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Del 1 Økonomiplan 2012-2015

Del 1 Økonomiplan 2012-2015 Del 1 FORORD Fylkesrådmannen sender med dette ut vedtatt økonomiplan 2012-2015, budsjett 2012 og regionalt utviklingsprogram 2012 for Aust-Agder fylkeskommune. Dokumentet består av tre deler; økonomiplan

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER

Detaljer

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2010 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026. Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier. Vedtatt i kommunestyremøte 20.

Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026. Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier. Vedtatt i kommunestyremøte 20. Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier Vedtatt i kommunestyremøte 20.04 2015 sak 14/15 FORORD Et godt lokalsamfunn skapes gjennom samarbeid og medvirkning

Detaljer

Bli med bygge framtiden i Indre

Bli med bygge framtiden i Indre Bli med å bygge framtiden i Indre «NYE IFU 2015» Finnmark! Forprosjekt Indre Finnmark Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Indre

Detaljer