Strategisk Næringsplan Tromsø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk Næringsplan 2014-2020. Tromsø kommune"

Transkript

1 Strategisk Næringsplan Tromsø kommune

2 Innhold Innhold... 1 Forord om en ny næringspolitikk i Tromsø... 2 Sammendrag Innledning Hensikt og formål Kommunens rolle som næringsutvikler Nåsituasjon Befolkningsutvikling Næringsstruktur Fortrinn som gir grunnlag for vekst Geografisk beliggenhet Infrastruktur, næringsareal og samferdsel Tromsø s omdømme Bolyst Kompetanse Næringsklynger og innovasjonsmiljø Fiskeri og havbruk Marin bioteknologi Romteknologi / miljøovervåkning Petromaritim sektor / Energiklynge Nord Reiseliv / arrangementsturisme Kulturnæring Kommunens rolle som klyngeutvikler Næringsvirksomhet i distriktet Gründerånd og entreprenørskap Møtepunkt for næringsliv, akademia og offentlig sektor Visjon, mål, strategier og tiltak Visjon: Hovedmål: Delmål: Strategier Tiltaksplan:

3 Forord om en ny næringspolitikk i Tromsø Tromsø har en rekke store virksomheter som bidrar til byens utvikling. Tromsø kommune vil nå rette blikket mot nyetablering og innovasjon. Vel 43% av kommunens arbeidsføre befolkning er sysselsatt i det offentlige noe som er en av de høyeste andelene i en norsk storbykommune. Tromsø kommune ønsker å bruke dette som grunnlag, og som utgangspunkt for en næringspolitikk som skal bidra til flere private bedrifter og arbeidsplasser. Kommunens viktigste næringspolitiske rolle er å legge til rette og sette rammevilkår for næringsvirksomhet. Tromsø kommunes primærkompetanse er forvaltning og produksjon av offentlig velferd, ikke å drive direkte med næringsvirksomhet i det private marked, men man ønsker å være en positiv medspiller til næringsutvikling. Dette må være utgangspunktet for enhver debatt om kommunal næringspolitikk. Derfor ønsker Tromsø kommune å være en «jakommune». Det betyr at næringsaktører og byens innbyggere skal møte en løsningsorientert og positiv servicekommune. Kommunen vil også løse opp på unødvendige reguleringer som hemmer vekst og utvikling. Samferdsel og infrastruktur er viktig for alle næringsdrivende. Gode veier, havner og flyplass er en forutsetning for transport av varer og tjenester så raskt og trygt som mulig. Gjennom Tromsøpakke 3 finansierer kommunen nye kollektivfelt, samt en rekke gang- og sykkelprosjekter i tillegg til at det jobber opp mot sentrale myndigheter med finansiering av et større infrastrukturløft for Tromsø. I tillegg jobbes det iherdig mot Avinor for en utbygging av Tromsø lufthavn. Kommunestyret har også vedtatt Tromsø Havn KFs investeringer på Grøtsund industrihavn, og det vil jobbes videre med realiseringen av byggetrinn 2. Dette vil være Tromsøs industrielle lokomotiv og en viktig del av den maritime samferdselen og næringsutviklingen. Tromsø kommune ønsker all næringsvirksomhet velkommen, for å sikre et mangfoldig og nyskapende næringsliv. Samtidig skal man peke fremover gjennom et fokus på bærekraft og grønn vekst, og gjennom å legge til rette for fremtidsrettede aktører som utvikler og tar i bruk ny teknologi. Tilretteleggerrollen vil være sentral i denne sammenhengen. Det er imidlertid tre områder hvor Tromsø har et spesielt stort potensial for vekst i årene fremover. Det første er handel, kultur og reiseliv. Kommunen vil styrke disse områdene gjennom både utvikling av handelssentraene og av Tromsø sentrum. Tromsø er også privilegert som har UiT og de store forskningsmiljøene i Breivika. Tromsø har potensial for en rekke synergieffekter fra disse miljøene. Det er viktig å se hvordan vi kan utnytte disse miljøene bedre og hvordan kommunen kan legge til rette for videre utvikling innen FOU-relatert virksomhet. 2

4 Å skape flere mulighet for unge mennesker er også viktig i et fremtidig næringsliv. Tromsø kommune skal bruke sin posisjon som samarbeidspartner/leverandør for å legge til rette for at flere stiller opp som lærlingebedrifter. Videre, så har Tromsø og Nord-Norge tradisjonelt vært bygd opp rundt fiskeri og annen maritim næringsvirksomhet. Marin og maritim virksomhet vil fortsatt bli gitt høy prioritet i de kommende års kommunale næringsarbeid. Pga. disse næringstradisjonene, har også kommunens næringsliv kompetanser som er ettertraktet innen den nye næringen i nord, nemlig petroleumsnæringen. I 2013 ble kommunens nye petromaritime næringsstrategi vedtatt. Planen skisserer kommunens visjoner, mål, strategier og tiltak på dette felt de kommende årene. Det er et stort potensial for økt næringsvirksomhet i Tromsø. Det vil kreve politisk vilje og helhetlig tenkning innenfor all kommunal virksomhet. Det er imidlertid fortsatt slik at det er gründere, bedriftseiere og innovative medarbeidere som skaper nye arbeidsplasser. Intensjonen med denne planen er å fremme gode tiltak, der det offentlige og næringslivet sammen kan bidra til å styrke det private næringslivet. Sammendrag Den visjonen som fremmes i denne planen, er at Tromsø skal være tyngdepunktet i nord innen innovasjon, næringsutvikling og grønn vekst, gjennom en tett og effektiv kopling mellom næringsliv, akademia og offentlig sektor. Hovedmålet med plantiltakene er: Gjennom å bygge på våre fortrinn åpne dører for mulighetene i en bærekraftig vekst og en sterk sysselsettingsvekst i privat sektor. For å nå Tromsø kommunes næringspolitiske mål, fremmes følgende strategier: 1. Det skal satses på, og tilrettelegges for, tilstrekkelig med areal til næring, infrastruktur, og samferdsel 2. Gjennom fokus på bærekraft og grønn vekst å skape rom for ny næring 3. Satsing på kompetanseutvikling og økt samarbeid med regionens kompetansemiljøer 4. Arbeide for å skaffe flere lærlingeplasser 5. Tilrettelegge for styrking og utvikling av næringsklynger 6. Styrke gründersatsingen i kommunen 7. Bidra til produkt- og bedriftsutvikling gjennom en innovativ bruk av kommunens innkjøpsmidler 8. Forenkling overfor næringslivet 9. Styrke Tromsø som Norges største fiskerihavn, samt være tilretteleggende overfor havbruksnæringen 10. Bygge en god kompetanse- og infrastruktur innen reiseliv, med spesiell fokus på arrangementsturisme 3

5 1. Innledning Utarbeidelse av ny strategisk næringsplan gjøres på bakgrunn av Byrådets ønske om å føre en næringspolitikk som styrker Tromsø som en attraktiv kommune å etablere seg, og drive næringsvirksomhet i. En mer offensiv næringspolitikk skal bidra til økt nyskapning, bærekraftig vekst, og økt sysselsetting i privat sektor. Tromsø er Nord-Norges største og raskest voksende by, og samtidig en nasjonal storby. For å være attraktiv mht. næringsetableringer og for å tiltrekke seg og beholde personer med viktig kompetanse, er det også for Nord-Norges del viktig at man har sterke vekstsentra der folk ønsker å bosette seg. Byrådet vil både gjennom kommunens næringsrettede planer og gjennom kommuneplanens samfunns- og arealdel, legge til rette for at Tromsø ytterligere styrker sin funksjon som det sterkeste vekstsenteret i nord. Tromsø har en sentral funksjon i nordområdesatsingen og byen fremstår i dag som arktisk hovedstad. Byens størrelse, geografiske beliggenhet og infrastruktur i en ressursrik region, samt en stor FOU-sektor, gjør at Tromsø i dag er det ledende logistikk- og kompetansesenteret i nord. Samtidig er Tromsø et regionsenter, og en stor distriktskommune med mange bygdesamfunn. Strategisk næringsplan skal derfor favne bredt, for å kunne utløse potensialet for næringsutvikling både i bynære områder og i distriktet. Gjennom et samarbeid med tilgrensende kommuner, et det også et ønske om å bidra til næringsutvikling i en større regional sammenheng. For Tromsø kommune er det svært viktig at den strategiske næringsplanen gjenspeiler det lokale næringslivets behov og forventinger. Innspill fra interessenter har derfor vært sentralt i prosessen. Videre er det ønskelig at planen skal skape en nærere relasjon mellom næringslivet og offentlig sektor. Denne kontakten er viktig på veien videre. Det er ønskelig at oppfølging av planen skal skje i bredt samarbeid mellom kommunen, byens næringsliv, virkemiddelapparatet og byens kunnskapsinstitusjoner. Parallelt med at det utarbeides en ny strategisk næringsplan i Tromsø kommune, arbeides det med ny kommuneplan. Den nye næringsplanen vil derfor danne grunnlaget for de næringsmessige målsetninger og satsingsområder i kommuneplanens samfunns- og arealdel. 4

6 «vi ønsker at kommunen skal legge til rette for uformelle arenaer der vi i næringa kan dele kunnskap og lære av hverandre. Her i nord må vi dele og spille hverandre god» 1.1 Hensikt og formål Hensikten med å utarbeide en ny strategisk næringsplan for Tromsø kommune er i første rekke at næringslivsaktørene og kommunen i felleskap skal bli enig om mål og strategier for næringsarbeidet fram mot år Dette innebærer prioriteringer, både vedrørende satsingsområder, tiltak, og ikke minst klargjøring av roller og ansvar. Som en konsekvens av dette, har det vært vesentlig å ha dialog med alle involverte parter underveis. Formålet med denne planen er å signalisere en tydeligere profil utad for å få en mer samkjørt, mer offensiv, mer attraktiv og ikke minst effektiv kommune. 1.2 Kommunens rolle som næringsutvikler Det formelle ansvaret for næringspolitikken er fordelt mellom staten, fylkeskommunene og kommunene der sentrale myndigheter har hovedansvaret. Kommunene har ulike roller i forhold til næringsutvikling; tilretteleggerrollen omfatter arealplanlegging og byggesaksbehandling. Samtidig hører også grunnskole/barnehage, kommunale veier og annen infrastruktur, behandling av servering og skjenkebevillinger med mer med i dette bildet. Mht. den lovpålagte tilretteleggerrollen kan kommunen øke næringslivets konkurranseevne ved å forenkle og tilrettelegge regelverk og offentlige tjenester. Bedre planlegging og tilrettelegging gjør kommunen til en mer forutsigbar samarbeidspartner. Kommunen har også mulighet til å stimulere til næringsutvikling gjennom rollen innovativ kunde og samarbeidspartner for lokalt næringsliv. På denne måten kan kommunen styrke lokalt næringsliv, øke innovasjonstakten og gründervirksomheten gjennom sin posisjon som stor og samarbeidende kunde. Samtidig kan kommunen innta rollen som døråpner overfor bl.a. næringsmiljøer eller politiske miljøer regionalt, nasjonalt eller internasjonalt i tillegg til å være et godt vertskap for bedrifter, organisasjoner eller institusjoner som vurderer samarbeid eller etablering lokalt. Tromsø kommune kan i tillegg, gjennom bruk av kommunens næringsfond, være med og finansiere næringsrettede prosjekter. I tillegg tilbyr kommunen en mentorordning, sammen med Karriere Troms, kalt gründerhjelpa. Dette er et oppstarts tilbud til etablerere, gründere og små bedrifter som ønsker å komme i gang med næringsvirksomhet. 5

7 2. Nåsituasjon 2.1 Befolkningsutvikling Tromsø kommune er Nord-Norges største kommunen med vel innbyggere. Kommunen består av et byområde, og et stort distrikt som er større i areal og antall innbyggere enn de fleste landkommunene i Troms fylke (www.tromso.kommune.no/faktaom-tromsoe-kommune ). I perioden økte folketallet med gjennomsnittlig 1,4 % per år. Tromsø ligger med det omtrent på landsgjennomsnittet mht. befolkningsvekst. Om lag halvparten av denne befolkningsveksten skyldes fødselsoverskudd. Det er i hovedsak nettoinnflyttingen fra utlandet som står for befolkningsoverskuddet. Innenlands er det flyttebalanse. Det geografiske flyttemønsteret er nokså entydig: Nettoinnflytting fra Nord-Norge og nettoutflytting til Sør- Norge ikke minst Oslo-området og andre større byregioner. 2.2 Næringsstruktur Sysselsatte med arbeidssted Tromsø 2013 etter næring 6

8 Elektrisitet, vann og renovasjon 1 % Bergverksdrift og utvinning 0 % Helse- og sosialtjenester 26 % Varehandel, reparasjon av motorvogner 14 % Undervisning 13 % Jordbruk, skogbruk og fiske 1 % Transpo rt og lagring 7 % Bygge- og anleggsvirksomhet 7 % Finansiering og forsikring Informasjon og 2 % kommunikasjon 3 % Industri 4 % Personlig Forretningsmessig tjenesteyting tjenesteyting 4 % 4 % Overnattings- og serveringsvirksomh et 5 % Off.adm., forsvar, sosialforsikring 6 % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 6 % Tromsø er et utpreget service- og tjenesteytende senter, med ca. 87 % av de sysselsatte i slike virksomheter. Ca. 43 % av kommunens arbeidstakere er sysselsatt i offentlig sektor - en høy andel sammenlignet med landsgjennomsnittet på 33 %. Tromsø har på lik linje med resten av landet opplevd en økning i sysselsettingen innenfor tjenesteytende virksomhet og offentlig sektor, og relativt kraftig nedgang innenfor primær- og sekundærnæringene. Tromsø har en rekke offentlige kompetansevirksomheter som har bidratt mye til byens utvikling. Lokalisering, kompetansevirksomheter og utvikling av tjenesteytende funksjoner er hovedforklaringen til at Tromsø kommune har hatt en jevn befolknings- og sysselsettingsvekst. Omkring personer hadde sin arbeidsplass innen Tromsø kommunes grenser i 2012, og vel 4700 av disse var inn pendlere. Videre så har 78 % av sysselsettingsveksten i perioden , skjedd i offentlige virksomheter. Dette betyr at en stadig større andel av kommunens sysselsatte, jobber i offentlig sektor. Veksten er i hovedsak kommet innenfor helse- og sosialsektoren, offentlig administrasjon og undervisning (lwww.tromso.kommune.no/fakta-om-tromsoe-kommune ). Derfor ønsker Tromsø kommune å være en aktiv medspiller for nye etableringer av bedrifter, og å være en positiv aktør og tilrettelegger for utvikling av eksisterende bedrifter både med arealer, adkomstmuligheter og nødvendig infrastruktur. 7

9 Det er imidlertid en positiv utvikling innen bransjer som hotell- og restaurant og informasjonog kommunikasjon. Et interessant trekk er også at industrisysselsettingen øker litt, selv om disse arbeidsplassene samlet utgjør under fire prosent av total sysselsetting. En tydelig tendens er også at virksomheter knyttet til utvikling og bruk av ny, forskningsbasert kunnskap i forvaltnings- og næringssammenheng kommer til å bli en drivkraft framover. Ikke bare i Tromsø, men i store deler av Nord-Norge. Denne tendensen underbygges av en større nasjonal og internasjonal satsing på Nordområdene. 8

10 3. Fortrinn som gir grunnlag for vekst Tromsø har en del fortrinn, som naturlig vil kunne sikre en langsiktig bærekraftig utvikling av næringslivet. Kunnskap og kompetanse sammen med en unik natur og naturressurser gir gode muligheter for å skape mer grønn vekst i Tromsø. Med dette menes at vi må utnytte kommersielt de mulighetene som ligger i fremtidens grønne økonomi, ikke minst gjennom en teknologisk utvikling og en smartere bruk av naturressursene. Videreutvikling av disse fortrinnene, gjennom gode strategier, er en viktig del av denne planen. I denne sammenheng 9

11 skilles det mellom generelle samfunnsmessige fortrinn, og fortrinn innenfor næringsvirksomhet som gir grunnlag for videre vekst. 3.1 Geografisk beliggenhet Tromsø kommunes geografiske beliggenhet, sentralt i nordområdene, gir kommunen store fortrinn innenfor fiskeri, havbruk, fornybar energi, og olje- og gassektoren. Også nye aktiviteter knyttet til Nordområdene, både hva gjelder klima- og miljøforskning, olje- og gassvirksomhet, og ny skipstrafikk, gir store muligheter for Tromsø. 3.2 Infrastruktur, næringsareal og samferdsel Bedrifters konkurranseevne påvirkes sterkt av transport- og logistikk kostnader. Næringslivet selv definerer bedre infrastruktur som det viktigste strategiske grepet for å videreutvikle regionen og næringslivets konkurransekraft. Tromsø er allerede det største transport- og logistikk knutepunktet mellom sjø, land og luft i arktiske strøk. Tromsø er lett tilgjengelig, med flere gode flyrutetilbud til og fra Oslo, London, Murmansk, Stockholm, Stavanger, Bergen, Helsinki, Luleå, Oulu i tillegg til en del chartertrafikk. Dette gjør Langnes lufthavn til et naturlig trafikknutepunkt for aktiviteter både i Nord-Norge og Nordområdene. Tromsø er også en av fem utpekte havner i Norge, og dermed et knutepunkt for nasjonal og internasjonal gods- og passasjertransport. Tromsø har gode havnekapasiteter, og samtidig en strategisk beliggenhet for å være, og bli en foretrukket havn, midt mellom Nordkapp og Lofoten. Tromsø havn er også godsknutepunkt for landsdelen, og spesielt viktig for godstransport mot Finnmark og Svalbard. Videre, så er Tromsø Norges største fiskerihavn målt i omsetningsverdi, 1 og en av Norges største cruisehavner målt i antall anløp og passasjerer. Tromsø havn har et godt servicetilbud, og er også en av Norges største målt i antall anløp og passasjerer. Byggingen av ny havneterminal på Prostneset, videre utvikling av fiskeri- og logistikkfunksjonene i Breivika havn i tillegg til havneutbygginger og utbedringer i distrikts-tromsø, vil styrke byen som fiskeri- og logistikk-hub i nord. Sommeren 2014 ferdigstilles første byggetrinn av Grøtsund industrihavn. Målet er at Grøtsund industrihavn skal tilby en rekke tjenester tilknyttet petroleumsindustrien, og bli den foretrukne havnen for logistikk- og vedlikeholdstjenester i Nord-Norge. Utviklingen av disse havnefasilitetene kommer av bevisst satsning, og en målsetning om å utvikle Tromsø til et nasjonalt marint tyngdepunkt innenfor fiskeri og leverandørtjenester til olje og gassbransjen. I tillegg til dette, skal det i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel, avsettes betydelige arealer til en framtidsrettet infrastruktur, både mht. tilstrekkelig arealer til 1 Tromsø og Ålesund veksler på å inneha statusen som Norges største fiskerihavn. 10

12 næringsformål generelt, samt avsetting av areal til samferdselsformål. Ikke minst vil disponering av arealer til framtidsrettede kollektivløsninger bidra positivt til å forme Tromsø til en enda bedre handelsby, med god sammenknytning mellom sentrum og andre handelssentra i byen Tromsøs omdømme Tromsøregionen deltok for første gang i Omdømmebarometeret 2013 (Ordkraft 2013), 2 og markerte seg tydelig på flere områder og utfordret de øvrige regionene i målingen på flere parametere. Tromsøregionen oppfattes som et fint reisemål av overveldende flertall i landets befolkning. Her er regionen på nivå med Bergensregionen og Kristiansandsregionen. Flere kan også tenke seg å studere i Tromsøregionen, enn hva som er tilfelle for både Osloregionen, Stavangerregionen og Kristiansandsregionen. Tilsvarende er regionen på nivå med Osloregionen, Stavangerregionen og Bergensregionen i forhold til om folk kunne tenke seg å arbeide her. På dette parameteret er de øvrige storbyregionene slått av Trondheimsregionen. Tromsøregionen skårer på nivå med Stavangerregionen på å være et sted der folk gir uttrykk for at de kan tenke seg å bo, etter Trondheimsregionen og Bergensregionen. Innenfor temakategoriene står Tromsøregionen spesielt sterkt på Utdanning og FoU. Trondheimsregionen er i norsk sammenheng i en særstilling på dette området, men Tromsøregionen er en svært god nummer to. I kategorien Boforhold og mangfold er storbyregionene stort sett tett samlet, men også her ligger Tromsøregionen blant de fremste, og helt i front på åpenhet og toleranse. Der Tromsøregionen skårer svakest i forhold til storbyregionene ellers er, innenfor temakategorien næringsliv og jobbmarked, og samferdsel (mht. sistnevnte, er dette relatert til lange reiseavstander). Sett i sammenheng med respondentenes oppfatning av hvilke type næringsliv du først og fremst forbinder med regionen, så har Tromsøregionen en magrere næringsbredde enn hva en finner også i Kristiansandsregionen og Haugesundsregionen. Opp siden i dette perspektivet er at Tromsøregionen, som tidligere nevnt, skårer godt på spørsmål om en kan tenke seg å arbeide i regionen. Regionen skårer videre på nivå med, eller bedre enn, Kristiansandsregionen og Haugesundsregionen på de øvrige enkeltpåstandene innenfor temaet Næringsliv og jobbmarked Bolyst Bolyst er det som får folk til å trives der de bor, og handler om å gjøre en by attraktiv som bosted for ulike typer mennesker. Tromsø kommune har attraksjonskraft. Kommunen har et 2 Følgende regioner er målt i Omdømmebarometeret 2013: Bergensregionen, Haugesundregionen, Kristiansandsregionen, Osloregionen, Stavangerregionen, Sørlandet, Tromsøregionen, Trondheimsregionen. 11

13 storbymangfold med rikt og mangfoldig kulturliv, interessante arbeidsplasser, et stort omland og natur som skaper mange fritidsmuligheter. Viktige aspekter mht. bolyst er: 1. Et større mangfold av attraktive arbeidsplasser 2. Gode bomiljø og tilstrekkelig antall boliger 3. Gode skoletilbud, også utenom det offentlige tilbudet 4. Gode barnehager 5. Et mangfoldig opplevelses, - kultur- og fritidstilbud 6. Tilgang til naturen 7. Et tolerant og inkluderende samfunn 3.5. Kompetanse Tromsø er kompetansetyngdepunktet i nord mht. forskningsbasert verdiskapning og kompetanseutvikling. Tromsø kommune er tilgodesett med en rekke store, offentlige institusjoner som UNN, UIT, FRAM- senteret og Forskningsparken. Dette gjør Tromsø til et naturlig kunnskaps- og kompetanse nav i Nord-Norge. Disse institusjonene kan tillegges mye av årsakene til befolkningsøkningen, den økonomiske veksten, og utviklingen av kunnskapsintensive virksomheter som har posisjonert Tromsø i nasjonal og internasjonal sammenheng. Disse institusjonene gir også et godt utgangspunkt for samarbeid mellom næringsliv, forsknings- og utdanningsmiljøene og det offentlige, med henblikk på å forsterke innovasjonsevnen og konkurransekraften. Utviklingen av næringsklynger og høykompetente næringsmiljøer har ofte sitt utspring i skjæringspunktet mellom slike FOU-miljøer og næringslivet. Tromsø har allerede utviklet flere slike miljøer, men har fortsatt potensial mht. bedre samarbeid på dette feltet. For å nyttiggjøre mulighetene er det viktig å bygge flere og bedre broer mellom ulike næringer, FOU-miljøene og offentlig sektor. Tromsøs fortrinn med kombinasjonen natur, teknologi og kompetanse, gir oss store næringsmessige muligheter i forhold til bærekraft, framtidssamfunnet og grønn vekst. Med grønn vekst mener vi her de mulighetene som ligger i for eksempel fornybar energi, velferdsteknologi, og fiskeri og bio-maritim virksomhet. Nye løsninger gjennom effektivisering og teknologi ligger foran oss som en positiv mulighet. Kompetansemiljøene er med på å tiltrekke og beholde kompetent arbeidskraft i regionen. Tilgang til kompetent arbeidskraft er avgjørende for å sikre framtidig vekst. Landsdelen har imidlertid utfordringer mht. å rekruttere nok fagarbeidere, noe som utgjør en trussel mot å realisere de muligheter som spesielt finnes innen olje- og gassektoren. 12

14 3.6. Næringsklynger og innovasjonsmiljø Byer og regioner som har utviklet næringsklynger, eller har gode forutsetninger for å etablere slike, vil som regel kunne videreutvikle næringslivet gjennom innovasjon og økt sysselsetting. Det som særpreger en næringsklynge er at den består av beslektede bedrifter, ofte i samme bransje. Vanligvis inngår også bedrifter og virksomheter som er i samme næringskjede i en næringsklynge. Det er et tett samspill med konkurrerende bedrifter, krevende kunder og konkurransedyktige leverandører i en næringsklynge. Bruk av ny kunnskap og kompetanse fra universitets- og høgskolemiljø er avgjørende for en klynges utvikling, ikke minst for å følge opp nyskapingsog innovasjonsevnen. Flere av disse klyngene opererer i det som kalles grønn næring eller grønn økonomi, som fiskeri og havbruk, marin bioteknologi, romteknologi og miljøovervåkning, fornybar energi, reiseliv og kultur. Geografisk nærhet er et sentralt kjennetegn ved næringsklynger. 3 Kvaliteter knyttet til stedet, både når det gjelder samfunnsinstitusjoner, kultur, infrastruktur ol, er vesentlige rammer for slike dynamiske næringsmiljø. I Tromsø er det flere nærings- og kunnskapskonstellasjoner som et godt stykke på veg kan betegnes som næringsklynger, selv om det vil være behov for å få etablert flere bedrifter som kan komplementere og styrke klyngedannelsen. Følgende næringsmiljøer i Tromsø kan langt på vei betraktes som klynger: Fiskeri og havbruk Marin bioteknologi Romteknologi / miljøovervåking Petroleum / Maritim virksomhet /Energiklyngen Nord Reiseliv 3 Kjennetegnet ved Sharing, der det ved korte avstander blir lettere å dele ressurser (utstyr ol), noe som reduserer kostnadene og øker produktiviteten, Learning, der det gjennom korte avstander blir lettere å lære av hverandre og kunnskap spres mer effektivt innen og mellom næringer i klyngene og langs verdikjeden, og Matching, som skjer ved at når fagarbeidere bor i nærheten av hverandre blir det lettere å finne riktig person til å utføre de riktige oppgavene. 13

15 Kulturnæringen Fiskeri og havbruk Fiskeriklyngen er knyttet til fiske, ilandføring av fisk, utstyr og leveranser til fiskeflåten og fiskeriforsking og utdanning. Tromsø er Norges største kommune når det gjelder landinger og utskiping av villfanget fisk. Fiskeflåten får også levert alt de trenger til nye turer av leverandørbedrifter i kommunen. Både mottaksbedrifter i distriktene, fryseriene og utstyrsleverandørene i byen inngår i en slik klyngedannelse eller næringsnettverk. Kommunens arbeid med å bygge ut havner og infrastruktur både i distrikts-tromsø, samt utviklingen av større og mer effektiv fiskerihavn i Breivika, er med på å styrke utviklingen av en fiskeriklynge. I tillegg har det gjennom flere tiår vært sterk vekst i den norske havbruksnæringen. Tromsø kommune har et stort potensial, og politisk vilje til i langt større grad å legge til rette også for denne næringen. Det pågår nå et arbeid i forhold til ny kystsoneplan, hvor det blir viktig at fremtidens behov for næringsareal ivaretas. I Tromsø finnes en lang rekke bedrifter som er leverandører til havbruksnæringen, og som ytterligere kan utvikle sin virksomhet på dette feltet. I tillegg er institusjoner og organisasjoner som Nofima, Havforskningsinstituttet, Sintef, Norut og Norsk Sjømatråd etablert i kommunen. Gjennom et tettere samarbeid med disse instansene, kan også sterke klynger innen fiskeri og havbruk utvikles Marin bioteknologi Marin bioteknologi er en kunnskapsbasert næringsklynge, hvor forsknings- og utviklingsarbeid er kjernen. Gjennom knoppskyting fra fagmiljøet ved Universitet i Tromsø, er det etablert en rekke marine bioteknologibedrifter, som sammen med andre aktører som har brukt denne kompetansen i sitt bedriftsutviklingsarbeid, er samlet i næringsklyngen Biotech North. Denne klyngedannelsen, som er tidlig i sitt utviklingsløp, er i sterk konkurranse med tilsvarende nærings- og klyngemiljø både nasjonalt og internasjonalt. Innovasjon er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle næringsmiljøet. Marin bioteknologi er imidlertid preget av lange og kapitalkrevende utviklingsløp, og det er derfor viktig at tilstrekkelig risikovillig kapital allokeres til dette miljøet, samt at større industrielle/kommersielle aktører legger aktivitet til Tromsø. Kommunen er en samhandlingspartner gjennom deltakelse i nettverket Storby Marin Romteknologi / miljøovervåkning Romteknologiklyngen er basert på nedlasting og anvendelse av satellittfjernmålinger hvor de nordlige områdene har et fortrinn. I Tromsø er hele verdikjeden knyttet sammen fra grunnforskning, anvendt forskning, bedrifter som driver med systemutvikling, tjenesteleveranser, til sluttbrukere som arbeider med skipsfart, klimaovervåking, polaris, 14

16 sikkerhetsspørsmål, og kyst- og fiskerispørsmål. Tromsøbedriftene som inngår i klyngedannelsen har et større nettverk i nord, da dette omfatter Svalbard, Narvik og Andøya. På dette området er kompetanse- og næringsmiljøet i nord velutviklet. De som vil kunne utgjøre basisen i en miljøklyngen i Tromsø har sitt næringsmessige tyngdepunkt i bedrifter og institusjoner rundt Fram-senteret. Disse arbeider med miljøkartlegging og -forvaltning, forurensningsspørsmål ol., ikke minst i de arktiske områdene. Koblingen til realfagmiljøene ved universitetet er sentral mht. til forskningsoppgaver, rekruttering av fagfolk og nettverk. Aktørene i miljøklyngen har også nytte av å samarbeide med bedrifter i romteknologiklyngen. I nordområdesammenheng er dette en sterk klynge Energi/Petromaritim sektor / Energiklynge Nord Det er en rivende utvikling innenfor energiområdet om dagen. Verden trenger mer energi, både fornybar og ikke fornybar. Samtidig har klimautfordringene ført til økt fokus på å spare energi, utvikle batterikapasitet, elektrifisering og så videre. Utfordringen er å gjøre nye kilder for fornybar energi lønnsom. Tromsø er en region med mange uutnyttede potensielle energikilder som vannkraft, bølgekraft, vindkraft, bioenergi og fjernvarme. Samtidig har vi selskaper og kunnskapsmiljøer som jobber innenfor disse feltene. Parallelt ligger de mulighetene som olje- og gassnæringa gir oss i nord. Det blir derfor viktig både å komme seg i posisjon med hensyn til olje og gass industrien, og å utvikle potensialet i fornybar energi. Spesielt med tanke på kunnskapsoverføring mellom disse to feltene. Tromsø kommune vedtok i 2013 en egen petromaritim strategiplan, gjeldende til Planen har egne mål, strategier og tiltak, der, de fire strategiske satsingsområdene som er definert er; infrastruktur, logistikk, kompetanse og bolyst. I tillegg er tiltak knyttet til kommunikasjon og markedsføring definert. Den overordnede målsetningen med planen er å utvikle Tromsø til å bli det foretrukne etableringssted, og det industrielle tyngdepunktet for kompetanse, engineering og logistikkoperasjoner i nordområdene noe som støtter opp under klyngesatsingen i denne planen. Energiklynge Nord er et organisert nettverk med vel 30 medlemmer, de fleste i Tromsø. Medlemmene er i ulike bransjer og kunnskaps- og opplæringsinstitusjoner. Klyngen, som fungerer som et nettverk, har som hovedoppgaven å posisjonere og forberede bedriftene for deltakelse i olje- og gassvirksomheten i nord. Opplæring og kursvirksomhet er noen av de sentrale aktivitetene. Oljebedriftene er assosierte medlemmer. Flere av medlemsbedriftene er også med i andre næringsklynger som «Arktisk Maritim Klynge». Energiklyngen har et stykke igjen for å kunne betraktes som en sterk nasjonal klynge Reiseliv / arrangementsturisme Reiseliv er en sammensatt næring som kan kanskje oppfattes som en klynge i Tromsøregionen, selv om samhandlingen er begrenset. Klyngedannelsen består av bedrifter 15

17 som selger opplevelser overnatting, transport, mat og andre infrastruktur- og leverandørtjenester. Det er stor konkurranse mellom bedriftene om kundene både internt i kommunen og i forhold til andre steder. Visit Tromsø regionen AS er et viktig reiselivsverktøy i denne sammenhengen. Markedet i nord er spennende, ikke minst på grunn av nordlys, midnattssol, og en ellers spektakulær natur. Tromsø som konferanseby og cruisehavn er også markedsmessige drivkrefter i utviklingen av reiselivsnæringen. Kommunen bidrar i arbeidet med markedsføring av byen og har en viktig vertskapsrolle for større arrangement. Visit Tromsø skal gjennom prosjektet «Arrangementsturisme» lage en modell for hvordan Arrangementer kan skaffe flere besøkende og derigjennom skape økonomiske ringvirkninger. Arrangementsturisme har en betydelig rolle for både reiseliv, kultur og aktiviteter i kommunen. Store arrangement som f.eks. Tromsø Internasjonale Filmfestival og Nordlysfestivalen tiltrekker seg turister fra innog utland og er med på å styrke reiselivsklyngen i kommunen. En velfungerende reiselivsnæring er med på å tiltrekke turister til Tromsø. På tross av høyt kostnadsnivå, store avstander og begrenset infrastruktur er det likevel et marked for internasjonal turisme i Nord-Norge i sterk vekst. Etterspørselen etter «å se» er erstattet med «å oppleve». Ren natur, hav, sykling, topp turer, og vandring er sterkt økende i en moderne måte å oppleve naturen på. Dette gir reiselivsnæringen i Tromsø mange muligheter. Nordlysturismens har hatt en formidabel vekst de seneste årene. I tillegg kommer mange for å drive ulike sportsrealterte aktiviteter eller oppleve lokal kultur. Dette har ført til en sterk utvikling av aktivitets-/opplevelsesleverandører. I tillegg samarbeides det gjennom «Arena lønnsomme vinteropplevelser» Selv med en sterkt voksende vinterturisme, er det behov for å se på hvordan næringen kan tiltrekke seg turisme i sommersesongen noe som vil bidra ytterligere i profileringen av Tromsø som en god arrangements- og opplevelses by Kulturnæring Arrangementer baserer seg ofte på kunst- og kulturproduksjon. De er derfor en viktig del av den voksende kulturnæringen. Det må imidlertid gjøres en del grep for at Tromsø skal kunne fremstå som en god arrangementsby. For det første må kompetanse mht. gjennomføring av større arrangementer økes. Sjakk-OL 2014, Bridge-EM 2015 og Arctic Race of Norway vil bidra positivt på dette området. Likeledes må det arbeide for å skaffe større arrangementer til byen. Dette er en tidkrevende jobb som både må finansieres og organiseres. Tromsø mangler en struktur med kontinuitet og kompetanse for avvikling av større arrangementer, selv om selve kompetansen finnes. Det må også etableres et velfungerende system for booking av møtelokaler, lokaler og arenaer m.m. Sist men ikke minst, så må det etableres en «infrastruktur» i form av f.eks. scener, mobile toaletter, system for skole overnatting etc. Tromsø er Nord-Norges kulturnæringssentrum, og har bedrifter som tilbyr produkter innenfor kulturnæringsfelt som film, musikk, visuell kunst, litteratur og scenekunst. Det er etablert nettverksorganisasjoner med formål å arbeide for økt profesjonalitet og bedre utnyttelse av næringspotensialet i kunst- og kulturproduksjonen innenfor alle nevnte felt, men det er 16

18 fremdeles et stort uforløst potensial for etablering av nye og sterkere samarbeid for utnyttelse av lokale ressurser, både av kreativ og materiell art. En tettere dialog mellom nettverksorganisasjonene, styrking av samhandlingen på tvers av kunstfeltene, og en tettere og bedre kontakt mellom kulturliv og næringsliv, vil kunne bidra til en utvikling mot en tidligere og mer profesjonell klyngedannelse Kommunens rolle som klyngeutvikler Tromsø kommunes rolle i lys av klyngetenkingen, er tosidig. For det første skal kommunen legge til rette for at bedrifter som inngår i en næringsklynge kan samlokaliseres, slik som det foregår ved Grøtsund industrihavn knyttet til petro-maritim virksomhet og nordområdeinstitusjoner i Sørbyen rundt Fram-senteret. For det andre skal kommunen arbeide for at nye bedrifter, som vil kunne komplettere eksisterende og utvikle potensielle næringsklynger, skal lokaliseres til slike næringsområder. Kommunen kan bidra til å legge til rette for samlokalisering av bedrifter. De mekanismene som er knyttet til å utnytte den geografiske nærheten, er det aktørene i næringslivet som selv må utvikle Næringsvirksomhet i distriktet Tromsø kommune består som nevnt av et stort, omkringliggende distrikt. Landbruk, fiskeri, havbruk og turisme er viktige næringer i disse områdene. Tromsø kommunes nye landbruksplan (vedtatt i 2013) lister opp mål, strategier og tiltak for utviklingen av denne næringen. 4 I tillegg jobber kommunen, sammen med Kystverket og lokalt næringsliv, med utbygging og utbedring av fiskerihavner og fasiliteter tilknyttet fiskeriene. Disse tiltakene skal bidra til å ruste opp ruste opp fiskerinæringen ytterligere, samt bidra til å befeste Tromsø sin posisjon som landets største fiskerikommune, målt i verdi og volum på landingene. Som tidligere nevnt, vil Tromsø kommune også gjøre større tilrettelegginger for havbruksnæringen i forbindelse med den regionale kystsoneplanen som er under utarbeidelse, samt i forbindelse med rullering av kommuneplanens samfunns- og arealdel. I forbindelse med sistnevnte rullering, vil kommunen også søke å båndlegge industriarealer også i distrikts- Tromsø. Gjennom det samme planarbeidet, samt gjennom tiltak i denne planen tas det grep for å styrke turistnæringen i distriktene Gründerånd og entreprenørskap Sammenliknet med storbyregionene Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger kommer Tromsø dårligst ut når det kommer til nyskapning per innbygger. I «Nærings NM 4 I korte trekk prioriterer denne planen økt satsingen på økologisk landbruk, økt konsum av lokalt produserte landbruksprodukter, mer markedsfokus, en bedre organisering av utleie av jord i kommunen, en mer liberal praksis mht. avhending av jordbrukseiendommer, rekruttering, kompetanse, veterinærberedskap, Inn på Tunet, samt økt avvirkning av skog og satsing på bioenergi. 17

19 2013», kommer Tromsø langt bak de andre storbyregionene. 5 Mht. målingsparametrene kompetansekapital, internasjonalisering og nettverk, skårer Tromsø høyt mht. utdanningsnivå, men svakt på de to andre. Næringslivet i byen består i liten grad av større, ledende foretak og næring med minst 40 % sysselsatte med høyere utdanning. Det må imidlertid understrekes at Tromsø har et stort potensial i en høyt utdannet befolkning. Per i dag tilbyr Tromsø kommune gründerhjelpa. Gründerhjelpa er et viktig første trinn for mange gründere. Dette er et permanent tilbud finansiert over Tromsø kommunes næringsfond og NAV. Tilbudet er tilrettelagt ut fra ønsket om å sette fokus på etablerere, gründere, og småbedrifter som har kreative og innovative ideer. Ordningen bidrar med hjelp til å vurdere ideer, hjelp til patenteringsprosesser og konseptutvikling. Siste år har etableringen av Gründerhuset Flow vært en positiv nyvinning for Tromsø. Gründerhuset Flow er et sted hvor man kan leie seg inn og ha fast eller midlertidig arbeidsplass. Gjennom dette skaper stedet et miljø for gründere med kursing og erfaringsutveksling. Tromsø kommune ønsker å utvikle et samarbeid mellom vår egen gründerhjelp og Gründerhuset Flow. Dette skal også sees i sammenheng med Karriere Troms, Innovasjon Norge og NAV som også har lignende tilbud. 6 Næringsutvikling handler ikke bare om eksisterende virksomhet, men også om oppmuntring og tilrettelegging for framtidig næringsvirksomhet. Ungt Entreprenørskap gjør en viktig jobb i Tromsøskolen og på andre arenaer med utvikling av elevbedrifter (ungdomsskole), ungdomsbedrifter (videregående skoler) og studentbedrifter (høyere utdanning) Møtepunkt for næringsliv, akademia og offentlig sektor Kunnskapsbyen Tromsø er et godt utgangspunkt for samarbeid mellom næringsliv, forsknings- og utdanningsmiljø og det offentlige for å forsterke innovasjonsevnen og konkurransekraften. Næringslivet selv etterspør møtepunkt hvor næringsliv, akademia og det offentlige kan utveksle kunnskap, ideer og fremtidsvisjoner. For å tilrettelegge for økt FOU-virksomhet blant kommunens bedrifter, samt øke knoppskytingen ut fra de akademiske miljøer, vil Tromsø kommune, innen for denne planens rammer, legge til rette for å skape flere og bedre møteplasser for, og broer mellom næringslivet, akademia og offentlig sektor. 5. Når det gjelder kompetansekapital, internasjonalisering og nettverk, bør følgende forhold nevnes: Kompetansekapital består av indikatorer som viser antall sysselsatte med høyere utdanning, andel i kunnskapsnæringer og større foretak med hovedkontor

20 4. Visjon, mål, strategier og tiltak 4.1. Visjon: Tromsø skal være tyngdepunktet i nord innen innovasjon, næringsutvikling og bærekraftig vekst, gjennom en tett og effektiv kopling mellom næringsliv, akademia og offentlig sektor Hovedmål: Gjennom å bygge på våre fortrinn åpne dører for næringsmulighetene i en bærekraftig vekst og en sterk sysselsettingsvekst i privat sektor 4.3. Delmål: Det skal utvikles og videreutvikles flere, sterke næringsklynger det kommende tiåret, blant annet innen grønn næringsutvikling 2. Det skal etableres effektive koplinger mellom næringsliv, akademia og offentlig sektor 3. Tilstrekkelig arealavsetning skal sikre framtidig utvikling av boligområder, infrastruktur og næringsområder både på sjø og land 4. Tromsø kommune skal være fremst i landet mht. innovative offentlige anskaffelser, og bidra betydelig til nærings- og produktutvikling gjennom sine innkjøp 4.4. Strategier For å nå Tromsø kommunes mål mht. næringsutvikling i planperioden, legges følgende strategier til grunn: 1. Det skal satses på, og tilrettelegges for, tilstrekkelig med areal til næring, infrastruktur, og samferdsel 2. Gjennom fokus på bærekraft og grønn vekst å skape rom for ny næring 3. Satsing på kompetanseutvikling, og økt samarbeid med regionens kompetansemiljøer 4. Arbeide for å skaffe flere lærlingeplasser 5. Tilrettelegge for styrking og utvikling av næringsklynger 6. Styrke gründersatsingen i kommunen 7. Bidra til produkt- og bedriftsutvikling gjennom en innovativ bruk av kommunes innkjøpsmidler 8. Forenkling overfor næringslivet 9. Styrke Tromsø som Norges største fiskerihavn, samt være tilretteleggende overfor havbruksnæringen. 10. Bygge en god kompetanse- og infrastruktur innen reiseliv, med spesiell fokus på arrangementsturisme. 19

21 4.4. Tiltaksplan: Tiltak Strategisk satsningsområde Tidsrom Ansvar og finansiering Næringsareal 1. Ved utarbeiding av kystsoneplan og kommuneplanens arealdel: - Regulere næringsareal, spesielt havbruk, fiskeri, petroleum, turisme mm. - Legge til rette og utvikle næringsareal som kommunen eier Tromsø kommune Infrastruktur, arealdisponering og samferdsel 2. Regulere tilstrekkelig areal til infrastruktur som vei, havner, boliger, samferdsel 20

22 Kunnskap 1. Løfte opp muligheten som finnes i framtidssamfunnet, nye løsninger og grønn vekst. 2. Trainee-ordninger mellom næringsliv og akademia 3. Skape møteplasser mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor 4. Bruke Tromsø kommunes posisjon som samarbeidspartner/leverandør til å legge til rette for økt antall lærlingplasser Tromsø kommune, UiT, NFTR, NHO, andre Nærings-klynger 1. Arealdisponeringer og infrastruktur i henhold til klyngetenking 2. Kommunen som døråpner og tilrettelegger mot andre miljøer Tromsø kommune Gründervirksomhet 1. Synliggjøre og videreutvikle Gründerhjelpa i kommunen. 2. Støtte og lage en samarbeidsavtale med Gründerhuset Flow. 3. Avklare og kommunisere ulike roller mht. hvem bidrar med hva (IN, kommunen, Karriere Troms, NAV etc.). 4. Se på muligheten for å etablere en felles gründerportal på nett som samler tilbud til gründere i Tromsø/Troms 5. Arrangere frokostmøter der næringslivet, akademia og kommunen møtes Tromsø kommune, Innovasjon Norge og Troms fylkeskommune Kommunen som kunde 1. Utvikle kommunen til å bli en innovativ offentlig anskaffer, som bidrar til regional produkt- og bedriftsutvikling, der samarbeid skal gjøre lokalt næringsliv i stand til å vinne anbudskonkurranser Tromsø kommune, NFTR og NHO Tiltak 1. Prosjekt: Endring av reguleringer og prosedyrer innad i kommunen. 2. Etablere bindeledd mellom næringslivet og kommunen. Skal Strategisk satsningsområde Forenkling for næringslivet Tidsrom Ansvar og finansiering Tromsø kommune, NFTR 21

23 forenkle og bidra til å lette arbeidet med søknader. 3. Bedre kommunens nettsider; Skal gi god oversikt over hvilke tjenester kommunen tilbyr næringsdrivende. Fiskeri/ havbruk 1. Nedsette et brukerutvalg for fiskeriog havbruksnæringen 2. Opprustning av havner og kaier 3. Innføre rekruteringskvoter 4. Bidra i utvikling av Breivika som fiskeri- og logistikkhavn 5. Markedsføring av Tromsø som fiskerihovedstad Tromsø kommune, Tromsø havn, Kystverket, TFK, Reiseliv, arrangementsturisme og kulturnæring Arctic Urban Wilderness Energi Petroleum og Fornybar energi 1. Arrangement og arrangementsturisme: Arbeide for å skaffe større arrangementer til byen, utvikle eksisterende, og utvikle nye arrangementer. Bidra til å løse utfordringen med manglende struktur og kontinuitet i forhold til større arrangement. I dette ligger også det å se på et samdrifts konsept, en felles administrativ enhet for Tromsøs festivaler. 2. Utvikle og tilrettelegge Tromsø fortrinn: Den korte veien til unik natur i forhold til reiseliv og turisme. Og i dette støtte opp om lokal mat, fisketurisme og grønt reiseliv jfr. Landbruksplanen. 3. Bidra til økt tilgjengelighet for reisende både i natur og på vei gjennom merking og informasjon av løyper, vandreruter, flere rasteplasser, og informasjon langs veiene. 4. Realisere «gamle» brannstasjonen/musikkens hus som et viktig element i talentutvikling og utvikling av kulturnæring. 5. Lage bookingsystem for leie/ utlån av kommunens lokaler, arenaer, møterom, scener etc. 1. Tilrettelegge for byggetrinn 2 på Grøtsund industrihavn Se Petro-maritim strategiplan, Se på og utvikle mulighetene Tromsø kommune, festivaler Visit Tromsø regionen AS Tromsø kommune / havn 22

24 innenfor fornybar energi. Koble aktørene, FOU, næringsliv og det offentlige. 23

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 BOKN KOMMUNE NÆRINGSPLAN - TEKST 2011-2014 Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 Næringsplan Bokn kommune 2011-2014 vedtatt av kommunestyret den 14. juni 2011, sak 015/11 1 Bokn kommune

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en samlet og dynamisk region som i felleskap skaper vekst

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn:... 3 2.2. Den maritime næringen:...

Detaljer

Planprogram for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Planprogram for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Innhold 1. BAKGRUNN OG RAMMER...5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rammer for planarbeidet... 5 2. PLANPROGRAMMET...5 2.1 Regional planstrategi...

Detaljer

Strategisk næringsplan 2013-2025

Strategisk næringsplan 2013-2025 Strategisk næringsplan 2013-2025 Innholdsfortegnelse Stavanger-regionen mot 2025...... 3 Visjon og hovedmål...... 4 Åpen, energisk og nyskapende...... 6 Regionale utfordringer i en global kontekst......

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Tromsø, desember 2012 0 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015 Vedtatt 25. april 2012 Innledning Formålet med offentlig planlegging, både på kommunalt og regionalt nivå, er å legge til rette for god samfunnsutvikling.

Detaljer

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025. muligheter. Ererer. Business Region Bergen

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025. muligheter. Ererer. Business Region Bergen Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 Ererer muligheter Business Region Bergen 1 Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Bergensregionen 1 4 5 2 3 BRB-kommuner

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Vedtatt av Bergen Bystyre 20. juni 2011

Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Vedtatt av Bergen Bystyre 20. juni 2011 Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Vedtatt av Bergen Bystyre 20. juni 2011 BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG SAMFERDSEL 1 Innhold Innledning 3 a) Bakgrunn 3 Merknader med flertall

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Næringsdestinasjon Eidsvoll. Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram

Næringsdestinasjon Eidsvoll. Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram Næringsdestinasjon Eidsvoll Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram Desember 2013 Innholdsfortegnelse 1. Formål Side 3 2. Utfordringer og muligheter Side 4 A. Øvre Romerike et vekstområde

Detaljer

Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020. Høringsdokument

Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020. Høringsdokument Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020 Høringsdokument 1 INNLEDNING Agder har naturgitte forutsetninger, beliggenhet og et næringsliv som gir store muligheter for videreutviklingen av landsdelen.

Detaljer

Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig.

Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Komitebehandlet dokument 25.8.09 Vedtatt av Ullensaker herredstyre 28.9.09 1 Innhold side Forord 3 1. Utviklingstrekk

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR GRENLAND 2012-2015

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR GRENLAND 2012-2015 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR GRENLAND 2012-2015 1 Forord Strategisk næringsplan for Grenland (SNP) er utarbeidet av Vekst i Grenland AS på oppdrag fra Grenlandssamarbeidet som er et interkommunalt samarbeid

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 1 1.1 FORORD... 1 1.2 FYLKESKOMMUNENS ROLLE, PARTNERSKAPSARBEID OG SAMARBEIDSAVTALER... 3 1.3 FYLKESTINGETS VEDTAK... 4 1.4 VISJON... 4 1.5 OVERORDNA MÅL... 5 1.6 ENDRINGER

Detaljer

Næringsplan for Ullensaker 2009-2020

Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Behandlet i Ullensaker herredsstyre den 28.sept. 2009, med følgende enstemmige vedtak: Det framlagte utkast

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II REGIONAL PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG 2013-16 - høringsutkast Innledning Regionalt plansystem Nasjonale forventninger DEL I Felles regional planstrategi for Trøndelag 1. Innledning 1.1 Noen fakta om

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer