Et friskt pust for en bedre verden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et friskt pust for en bedre verden"

Transkript

1 Et friskt pust for en bedre verden Hvorfor et grønt parti? Miljøpartiet De Grønne er et friskt tilskudd i norsk politikk som bygger på grønne verdier. Disse verdiene kan sammenfattes som solidaritet med naturen, med menneskene i vårt eget land og i andre deler av verden samt med fremtidige generasjoner. Vi mener at fremtiden til våre barn og barnebarn har stor verdi. Miljøpartiet De Grønne er et nødvendig korrektiv til den dominerende tanken om økonomisk vekst for enhver pris. Vi vil ha et moderne, miljøvennlig og medmenneskelig samfunn som er mer opptatt av livskvalitet enn økt forbruk. Vi ser alt i et grønt perspektiv. Vi går for løsninger som er kostnadseffektive over tid fordi vi vet at ressursene er begrenset. Vi skal gjøre det enklest mulig for folk å ta miljøpositive valg. Vi vil gi folk bedre påvirkningsmuligheter gjennom folkeavstemninger. Vi vil tilrettelegge nærmiljøet til å kunne omfatte hele livsløpet.

2 Samferdsel Tromsø er i dag dårlig tilrettelagt for syklister og for de mange som er avhengig av kollektiv transport utenfor hovedtraséene og hovedperiodene. Biltrafikken har økt markant de siste årene slik at Tromsø i perioder er en av landets mest forurensede byer. Å velge bort bilen er i dag nærmest umulig for mennesker med et ønske om å komme seg ut av byen i helgene og nyte kommunens fantastiske natur. et sammenhengende nettverk av gang- og sykkelstier i sentrum og sentrumsnære strøk. kollektivtilbud og gang- og sykkelsti i alle nye boligfelt allerede ved ferdigstillelse. helårs sykkelparkeringsplasser i parkeringstunnelen og andre sentrale plasser mye bedre snørydding av sykkelstier og fortauer slik at fremkommelighet også i rushtiden er garantert. uttesting av utlånsordning for bysykler og insentiver for etablering av bilkollektiver. utvidelse av den bilfrie sonen i sentrum med gode løsninger for varehandelen og kollektivtrafikken. etablering av flere gatetun både i sentrum og i bydelene. styrking og utvikling av kollektivtilbudet med hurtigbusser og behovsstyrte avganger av minibusser, bevaring av Nattugla. etablering av et park & ride-system, slik at også innbyggere fra distriktet får mulighet til å benytte seg av kollektivtilbudet. innføring av turbusser (turbuss/skibuss/strandbuss) gjerne med varierende mål og mobilvarsling. etablering av et park & ride-system. innføring av trafikkrestriksjoner for sterk forurensende biler når forurensningen overskrider grenseverdiene. utslippsfrie busser. kollektivfelt på alle innfartsårer; førsteprioritet i lyskrysset for busser. grønne avgifter skal gå direkte til miljøtiltak i trafikken, hvor 50 prosent går til kollektivtrafikken, fotgjengere og syklister.

3 Helse- og sosialpolitikk God kommunepolitikk bør tilrettelegge for at innbyggerne har best mulig helse og trivsel uavhengig av alder og livssituasjon. Det er også nødvendig å bedre vernet av de som faller utenfor i samfunnet og tilby dem effektive måter å komme seg på fote igjen. Ingen skal oppleve fattigdom av en slik art at man blir stigmatisert fordi man mangler inntekt på kort eller lengre sikt. tilrettelegging slik at de som ønsker det kan bo i samme nærmiljø uavhengig av livssituasjon og alder. bedre kosthold i barnehager, skoler, sykehjem og andre institusjoner. Alle har rett på fersk mat laget av gode råstoffer, og det er ingen som har større behov for det enn eldre, syke og barn. å fremme kontakten mellom generasjonene for eksempel ved å samlokalisere kommunale institusjoner for de forskjellige livsfaser og gi insentiver til samarbeid mellom dem. å støtte flere innovative prosjekter for mennesker med spesielle behov/problemer (som f.eks. De grønne musketerene). aktivt bruk av sosialsatsene for å hindre fattigdom; ingen skal motta mindre enn standardbudsjettet til SIFO. etablering av sprøyterom med et lavterskelhelsetilbud et forbedret psykisk og somatisk helsetilbud til mennesker med rusproblemer. styrking av ettervern innenfor rusbehandlingen. styrking av det forebyggende helsearbeidet i kommunen ved at lege, psykolog og helsesøster er lettere tilgjengelige for familier, barn og ungdom, og ved større fokus på forebygging av psykiske og fysiske lidelser i skoler og barnehager. styrking av oppsøkende sosialarbeid for å ta hånd om ungdom i faresonen og gi økt praktisk og økonomisk støtte til Natteravnene og andre frivillige initiativer.

4 Kultur, livssyn og integrering Kultur er et vesentlig element i livskvalitet og skal ikke være dominert av økonomiske føringer eller bli et alibi for politikere til å sette bautaer for seg selv. Isteden for nye gigantsatsinger på gyngende økonomisk grunn som vinter-ol eller Gullegget vil vi satse på effektiv bruk og oppgradering av eksisterende infrastruktur og etablering av idrettsanlegg med bred lokal støtte. Kultursatsingen må være bærekraftig og kunstnere må ha råd til å betale kostnadene for egne atelier og øvingslokaler slik at avhengigheten fra kommunal økonomi blir mindre. utvikling av bærekraftig drift av Kulturhuset før man satser på nye scener en videreutvikling av idrettsanlegg basert på forslagene fra prosjektet Idrettsbyen Tromsø som en egen kommuneplan. Vi vil stille midler til rådighet for å videreutvikle planene med et sterkt fokus på miljø, spesielt energiforbruk og transport. gjenoppbygging av svømmehallkapasiteten i bydelene slik at svømming kan gjenopptas som et praktisk fag i skolene. støtte til frivillige organisasjoner (kor, korps mfl) gjennom gratis øvingslokaler, for eksempel skoler og offentlige bygg som kan brukes etter skole-/arbeidstid. utvikling av området ved Skansen og verfttomta til Tromsøs miljø- og multikulturelle senter. styrking av den to-språklige opplæringen; norsk- og morsmålsundervisningen. effektivisering av prosessene med å få innvandrere i arbeid gjennom å ha sterkere fokus på innvandrernes egen kompetanse. at kommunens kirkebygg som har utviklet seg til noen av de mest brukte kulturlokaler har forsvarlig vedlikehold, på lik linje med andre kulturbygg. en kontinuerlig og god dialog mellom religionene og livssyn i kommunen gjennom etablering av egnede fora, bl.a. i samarbeid med universitetet.

5 Oppvekst og utdanning Miljøpartiet De Grønne går inn for reelle valgmuligheter når det gjelder oppvekst og utdanning. Foreldre må kunne velge mellom heltids-, deltidsbarnehager, enten de drives av kommunen, private eller ideelle organisasjoner, eller hjemmeoppdragelse av sine barn. Skolesituasjonen i Tromsø har vært preget av manglende vedlikehold, prestisjenybygg og eksperimenter i undervisningsform. Kommunen har i realitet kvittet seg med ansvaret for en forsvarlig skoleutdanning ved å omforme skolene til resultatenheter der rektorene ikke lenger er undervisningsledere, men økonomi- og bemanningsledere under kommunalt økonomisk diktat. Vi synes at våre barn er altfor verdifulle til at de kan behandles på en slik måte. kontinuerlig barnehageopptak gjennom hele året. reell likebehandling av søknader fra offentlige, private og ideelle organisasjoner når det gjelder søknader om bygging av nye barnehager. at alle barnehager skal tilfredsstille de samme krav og motta den samme støtten. støtte til etablering av foreldrebarnehager eller andre former for barnepass som bygger opp under lokalmiljøet. en grundig og uavhengig evaluering av baseskolemodellen i Tromsø og tilpasningstiltak i tråd med anbefalingene. en åpen dialog med rektorene i alle skoler angående en reform av organiseringen av skolesektoren. etablering av et praktisk miljørelatert undervisningstilbud inkludert skolehager og skolefjøs. integrering av praktisk sosialt engasjement i undervisning (eks. faste kontakter til aldershjem, dagsentre, asylmottak o.l.)utsettelse av heldagsskole til det foreligger full finansiell dekning fra statlig hold.

6 Byutvikling og bevaring Tromsø er i kontinuerlig utvikling og vekst, noe som nødvendigvis medfører endringer i det synlige bybildet. Samtidig har byen en historie og en sjel som må bevares. Her kreves det varsomhet fra politikernes side og forutsigbarhet samt klare retningslinjer for både befolkningen og potensielle investorer. De siste årene har vært preget av storprosjekter som fremstår som lite gjennomtenkt ut fra et helhetlig syn på byutvikling og stort sett styrt av økonomiske interesser (eksempler er Sentrumsterrassen, Meierikvartalet, Prostneset og nye Jekta ). MDG vil sette respekt for innbyggernes livskvalitet i fokus ved framtidige avgjørelser. en forutsigbar og gjennomsiktig byutviklingspraksis både for innbyggere og utbyggere. å bevare restene av Tromsø bys særpreg. bevaring og oppgradering av byens parker og utearealer gjennom profesjonelle tiltak og dugnad. gjenetablering av byantikvarstillingen. etablering av prosesser i forbindelse med store prosjekter som skal være mer gjennomsiktige og oversiktlige for befolkningen en dagens prosesser. sikring av fri ferdsel, spesielt langs vannkanten, men også til andre friområder. Næring og forskning Tromsø er både den største byen i nord med et stort forskningsmiljø og en stor distriktskommune med blant annet landbruksarealer og fiskeri- og havbruksnæring. Miljøpartiet De Grønne vil styrke koblingen mellom by og land og på den måten skaffe primærnæringene en bærekraftig framtid og støtte spesielt økologisk land- og sjøbruk og kystfiske. Når det gjelder næringer generelt må Tromsø ta et valg om kommunen skal bli oljehovedstaden eller miljøhovedstaden i nord, og vi satser på det siste. Denne satsingen krever en vesentlig styrking av miljøforskning og - utvikling, ikke minst i energisektoren, mens oljesatsingen skal trappes ned.

7 bygging av en fiske- og mattorghall i Tromsø sentrum etablering av en dialog med alle interesserte lokale produsenter om bedre omsetningsmuligheter og markedsføring av økologiske/bærekraftige produkter. prioritering av lokale produkter i alle kommunale kantiner og kjøkkener. en sterk satsing på en bærekraftig marin næringssektor supplert av fornybar energiproduksjon og bærekraftig turisme. Ingen etableringsinsentiver til oljeindustrien. den videre utviklingen av forskningssentrene og Universitetet i Tromsø med fokus på miljø. at miljøbyen Tromsø utvikler en ny retning innen klima- og miljøforskning ved å kombinere den tradisjonelle klima- og polarforskningen med fredsforskningen. Grønnere hverdag Omleggingen til et miljøvennlig samfunn begynner og bygger på grunnplanet deg og meg. Det er en stor utfordring og for å lykkes må statlige og kommunale myndigheter sørge for gode rammebetingelser, gjøre det enkelt for innbyggerne og gå foran som gode forbilder. Størst betydning har klima-/energitiltak og tiltak innenfor avfall/ressursbruk. satsing på økologisk og fairtrade mat. Etablering av insentiver for matbutikker som velger å markedsføre disse produktene. insentiver for å redusere privat søppelmengde, eks. mengdeavhengige gebyrer og flere returpunkter for glass, metall og spesialavfall. støtte til gjenbruksinitiativer (byttetorg, loppemarked). etablering av et godt sortert bygningsmateriallager ved avfallsmottak der det også tas vare på materiale fra gamle hus. at kommunen bruker utbytte fra Troms Kraft til å subsidiere energieffektiviseringstiltak og miljøvennlig privat energiproduksjon. økt økonomisk støtte til organisasjoner som tar seg av hjemløse dyr og etablering av Dyrenes Hus.

8 Et friskt pust for en bedre verden Våre kandidater 1: Brynmor Evans (38), administrasjonskonsulent innen helse: - En grønnere fremtid krever en så stor innsats at vi må mobilisere alle gode krefter. Mulighetene for direkte medvirkning må utvides slik at alle innbyggere kan være med på den grønne dugnaden. 2: Barbara Karin Vögele (43), marinbiolog og miljørådgiver: - Det lønner seg ikke å handle på bekostning av natur, mennesker eller framtiden. Bærekraft og langsiktighet skal ligge i bunn av våre visjoner og beslutninger. Vi skal være sterke nok til å følge føre-var-prinsippet. 3: Georg H. Hansen (51), fysiker og klimaforsker: - Miljøengasjement er ikke et luksusspørsmål, men et overlevelsesspørsmål, spesielt for våre barn og barnebarn. Vi alle må engasjere oss i å verne klimaet og bruke ressursene på en helt annen måte enn vi har gjort hittil, både på det private og kommunale nivået. 4: Jartrud Sofie Frafjord (29), rådgiver innen ungdomsarbeid: - Viktig for meg er et forbedret kollektivtilbud med hyppigere avganger, god korrespondanse og lave priser; fokus på barnehager og skoler slik at alle barn kan utvikle seg i trygge omgivelser; styrking av det forebyggende helsearbeidet i kommunen. 5: Kyrre Gram Franck (38), kundeveileder innen avfallshåndtering: - Styrking av kollektivtilbudet, tilrettelegging for et bredere kulturtilbud og at det skal bli enklere for Tromsøs innbyggere å ta grønne avgjørelser.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen. Et friskt pust

Miljøpartiet De Grønne i Bergen. Et friskt pust Miljøpartiet De Grønne i Bergen Et friskt pust Kortprogram for 2011-2015 Grønne kandidater 1: Sondre Båtstrand (28), Bergenhus, stipendiat ved universitetet: - De Grønne setter medmennesker, dyr og natur

Detaljer

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019

Detaljer

Kapittel 13: Næring og nytenking 19. Kapittel 1: Bolig og byutvikling 4. Kapittel 14: Landbruk 20. Kapittel 2: Oppvekst 6. Kapittel 3: Skole 7

Kapittel 13: Næring og nytenking 19. Kapittel 1: Bolig og byutvikling 4. Kapittel 14: Landbruk 20. Kapittel 2: Oppvekst 6. Kapittel 3: Skole 7 1 Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred 1 Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti Kommunevalgprogram Tromsø Arbeiderparti 2015-2019 Et verdivalg for fremtidens Tromsø... 3 Oppvekst... 4 Skole og læring... 4 Grunnskole... 4 Nærskole og et trygt lokalsamfunn... 4 Skolefritidsordningen

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAMMET 2011 VENSTRE

KOMMUNEVALGPROGRAMMET 2011 VENSTRE KOMMUNEVALGPROGRAMMET 2011 VENSTRE 1.1Tromsø En åpen by...3 1.2Liberalismen...3 1.3Viktige sosialliberale prinsipper...4 2 Tromsø den ressurssterke kompetansebyen...5 2.1Barnehager og SFO en trygg oppvekst...6

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim vil:

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim vil: Trondheim har et unikt utgangspunkt for å bli en grønn foregangsby, hvor medmenneskelighet og miljøets prinsipper står i sentrum for utviklingen. Når ikke regjeringa tar vår tids største utfordringer på

Detaljer

INNHOLD DERFOR ER DET VIKTIG AT DU STEMMER GRØNT FRAMTID I TROMS SAMFERDSEL UTDANNING ET GRØNNERE ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV LANDBRUK FISKE- OG SJØBRUK

INNHOLD DERFOR ER DET VIKTIG AT DU STEMMER GRØNT FRAMTID I TROMS SAMFERDSEL UTDANNING ET GRØNNERE ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV LANDBRUK FISKE- OG SJØBRUK ARBEIDSPROGRAM TROMS 2015-2019 INNHOLD DERFOR ER DET VIKTIG AT DU STEMMER GRØNT FRAMTID I TROMS SAMFERDSEL UTDANNING ET GRØNNERE ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV LANDBRUK FISKE- OG SJØBRUK KULTUR FOR ALLE HELSE

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no Bystyreprogram Sandefjord Venstre 2011-2015 Vedtatt 13. mai 2011 www.sandefjord.venstre.no Innhold: Den liberale byen... 2 Den moderne byen... 3 Byutvikling... 3 Kommunen... 4 Den kreative byen... 5 Næringsliv...

Detaljer

VALPROGRAM AUSTRHEIM KOMMUNE 2015 2019

VALPROGRAM AUSTRHEIM KOMMUNE 2015 2019 VALPROGRAM AUSTRHEIM KOMMUNE 2015 2019 Side 1 av 18 Side 2 av 18 «Miljøpartiet har som mål å utforme en helhetlig politikk for nåtid og fremtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipp: solidaritet

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Foto: Birgitte Simensen Berg. Valgprogram. 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti

Foto: Birgitte Simensen Berg. Valgprogram. 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti Foto: Birgitte Simensen Berg Valgprogram 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti Innhold Kjære drammenser... Side 4 Byutvikling... Side 5 Byen som skaper verdier... Side 9 En by å bli gammel i... Side 14 Drammen

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Bærum MDG Kommunalpolitisk program 2015-2019

Bærum MDG Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bærum MDG Kommunalpolitisk program 2015-2019 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Vår visjon...2 Bærum MDGs program 2015-19...3 1. Naturvern og biologisk mangfold...3 2. Bolig og arealutnyttelse...5 3. Samferdsel...6

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Arbeidsprogram for Stavanger Sosialistisk Venstreparti 2015-2019. Fellesskap fungerer

Arbeidsprogram for Stavanger Sosialistisk Venstreparti 2015-2019. Fellesskap fungerer Arbeidsprogram for Stavanger Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Fellesskap fungerer Innholdsfortegnelse: s. 3 Innledning s. 4 Oppvekst og kunnskap s. 8 Helse og velferd s. 12 Arbeidsliv s. 14 Bolig s.

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 20.03.2015 INNHOLD Kjære velger... 1 Våre kandidater... 0 Asker en kommune for alle... 1 Bolig for alle... 1 En trygg og god oppvekst... 2 Kulturbygda Asker... 3 En bedre hverdag

Detaljer

Program 2015-2019. åpenhet og tillit. Stavanger Arbeiderparti

Program 2015-2019. åpenhet og tillit. Stavanger Arbeiderparti Program 2015-2019 åpenhet og tillit Stavanger Arbeiderparti 2 INNHOLD Side 5: En framtid for Stavanger Side 6: Åpenhet og demokrati Side 8: Skole og barnehage Side 10: Helse, omsorg og velferd Program

Detaljer

En mer demokratisk kommune

En mer demokratisk kommune Kommunevalgprogram for 2015 2019 Nesodden er på mange måter et privilegert lokalsamfunn, med mange goder gode oppvekstmiljøer, vakker natur, nærhet til hovedstaden, samhold og en befolkning med mange forskjellige

Detaljer

ØKE TEMPO I TROMSØS GRØNNE OMSTILLING? STEM GRØNT! MANGFOLDIG, MILJØBASERT BOLIGPOLITIKK TIL FELLES BESTE

ØKE TEMPO I TROMSØS GRØNNE OMSTILLING? STEM GRØNT! MANGFOLDIG, MILJØBASERT BOLIGPOLITIKK TIL FELLES BESTE ARBEIDSPROGRAM 2015-2019 INNHOLD ØKE TEMPO I TROMSØS GRØNNE OMSTILLING? STEM GRØNT! TROMSØ KOMMUNE: DET GRØNNE FYRTÅRNET I NORD KOMMUNEN MED DET GODE LIVSMILJØ KULTUR SOM ØKER LIVSKVALITETEN MAT SOM ER

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2019. Haugesund SV

Arbeidsprogram 2015-2019. Haugesund SV Arbeidsprogram 2015-2019 Haugesund SV Vedtatt på årsmøte 09.02.2015. Revidert av styret 04.05.2015 Fortellingen om Haugesund som SV-kommune Gjennom dette programmet vil vi vise hvordan SV-kommunen vil

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

LOKALPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE ST. HANSHAUGEN 2015-2019

LOKALPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE ST. HANSHAUGEN 2015-2019 LOKALPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE ST. HANSHAUGEN 2015-2019 Endelig utkast: Sist redigert 15.06.2015 Innledning Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter Program for Tønsberg SV 2011 2015 Ulike mennesker like muligheter 1 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST.... 3 KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

Kystens huserklæringen

Kystens huserklæringen Kystens huserklæringen 30.september 2015 1 Innhold Innledning... 3 Oppvekst og utdanning... 4 Helse... 5 Tillitsreform... 6 Bolig i Tromsø... 6 Samferdsel... 7 Klima- og miljøplan... 8 Grønn byutvikling

Detaljer