Tromsø, 30. januar NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø, 30. januar 2013. NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo"

Transkript

1 Tromsø, 30. januar 2013 NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Planprogram Vindkraftindustri i byfjellene over Kroken, Tromsø kommune Naturvernforbundet Troms er kjent med at Fred. Olsen Renewables AS har sendt NVE melding med forslag til utredningsprogram for Kroken vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Selv om NVE primært nå ønsker innspill til utredningsprogrammet, ser vi behov for å gi informasjon som bør ha stor relevans i saka når NVE skal ta stilling til nytten av en videre søkeprosess og utredning av 0-alternativet, og slik unngå å belaste samfunnet med unødige frustrasjoner og kostnader. Primært ber Naturvernforbundet NVE om å avvise konsesjonssøknaden. Stortinget ønsker mindre utslipp. Stortinget har også gjort vedtak om at fornybarsatsinga ikke skal gå ut over urørt og sårbar natur. Det aktuelle vindkraftverket er et relativt lite prosjekt som vil gi ubetydelig effekt, menstore inngrep. Søker har ikke dokumentert stabil kraftproduksjon av et omfang som kan forsvare forringelsen inngrepene vil gi. Sekundært ber vi NVE tilplikte søker å besørge en grundig og detaljert analyse av naturmangfold og landskapskvaliteter av hele byfjellsområdet mellom Tromsdalstinden og Ullstinden, samt 0-alternativet. Lokale tradisjoner, naturverdier og opplevelsesverdier må dokumenteres og verdsettes. Landskapets opplevelsesverdi må dokumenteres med utgangspunkt i alle fire årstider og de opplevelsesmessige verdier sett fra ulike delområder i byfjellet. Arbeidet bør inkludere en kvalifisert 3D analyse, samt panoramaer. Videre må det foretas en grundig analyse av reindrift og landbruk, uavhengig av dagens bruk, men med fokus på produksjonspotensialet og langsiktig ressursforvaltning Om områdets verdi som natur-, beite- og friluftsområde Dette industriområdet er planlagt i Blåfjellan, et fjellparti mellom Skarsfjellet/ Tromsdalstinden og Movikvatnet. Partiet har tre karakteristiske runde topper, og er et landskap som har vært skattet og verdsatt i generasjoner: 1. Fra gammelt er dette fjellområdet kjent for å ha Nordkalottens beste sommerbeiter for rein og sau. Området har et stort potensiale i næringsutvikling bygd på ren og naturnær kjøttproduksjon og betyr mye for samiske primærnæring og tradisjon. 2. Siden Tromsø by ble etablert har de vakre fjell- og fjordlandskapene vært en viktig del av byens særpreg og identitet. 3. Med ubrutte linjer og stort INON-område, inngrepsfritt villmarksområde i byens nærhet. 4. Som lett tilgjengelig turområde, som oppleves som urørt, og uten ståk og larm. Byfjellet har for Tromsø by samme verdi som Østmarka har for Oslo 5. De vakre fjellene er en viktig del av innseilinga til Tromsø by 6. De siste årene er det vedtatt og foretatt store inngrep og utbygginger i randsonen av fjellet, samt i strandsonen. Det øker betydninga av det inngrepsfrie fjellområdet. Adresse: Postboks 924, 9251 Tromsø Telefon: E-post: Internett:

2 Om ikke utredningene gjøres kvalifisert og med tilstrekkelige ressurser, vil området trass verdiene, sannsynligvis ende med marginale verdier i KU med delutredninger. Vår erfaring er at områdene i Troms generelt ender med lav verdisetting, noe som må tilskrives systematiske feil i metoder og mangler i beslutningsgrunnlaget. Så langt har dette vært akseptert av NVE. De følelsesmessige og sosiale forhold knytta til tap av natur, samt omfang og konsekvenser av uenigheter lokalt er konsekvenser av tiltaket, og må derfor vurderes i planprogrammet i naturinngrepssaker som denne. Behovet for kraft - dokumentasjon av behov og nytte Både Norge og Troms har overskudd av kraft. Det er ingen hastesak å skulle bygge ned mer av det som er en den største mangelvaren i Norge og Europa i dag, nemlig urørt natur. Naturvernforbundet Troms er opptatt av en natur- og klimavennlig politikk som tar høyde for tiltak som energisparing- og effektivisering. Vindkraft er den mest arealkrevende formen for energiproduksjon, og i dette tilfellet vil en utbygging gå ut over viktige miljømål, til tross for at det ikke er et dokumentert reelt behov for den nye potensielle kraften. Det beskrives at utbygging er samfunnsøkonomisk viktig og prosjektøkonomisk interessant. Planen er å sette opp vindturbiner som vil kunne gi noen Gwh/år. Sannsynligvis vil effekten være mindre grunnet for lite eller mye vind. Uansett, effekten er meget liten i forhold til størrelsen på inngrepene. Samfunnsnytten av et inngrep som dette taler ikke for utbygging. Natur, landskap og friluftsliv som er merkevaren til regionen og svært viktig for reiseliv, bolyst og gode opplevelser for folk flest vil bli forringet. Det planlagte industriområdet gjelder et landskap som er høyt skattet og verdsatt av mange. Vi kan ikke se at søker har dokumentert stabil kraftproduksjon av et omfang som kan forsvare den store forringelsen de planlagte inngrepene vil påføre landskapet i Tromsøs nære byfjell og vakre innseiling. Det vil heller ikke la seg dokumentere. Om dagens bruk Naturvernforbundet Troms vil understreke områdets særskilt store verdi for friluftsliv og naturopplevelser, både lokalt og regionalt. Det er et mye brukt nærturområde for befolkninga i Tromsø by, og er særlig populært som skiturområde ettermiddager og helg fra februar og ut mai måned. De rolige flatene og den vennlige topografien i et ellers alpint terreng gir området en særskilt stor verdi og attraktivitet. Nettopp disse fjellene har vært Tromsøs utfartsområde i mange generasjoner. Fjellområdet er kjent for fine føreforhold som gir særskilte naturopplevelser på ski i skimrende sol og snø i og utenfor preparerte spor og løyper. Atkomstene er fra Skittenelv, Vågnes, Tønsvika, Tønsnes, Movika, Skjelnan, Krokelvdalen, samt Tromsdalen. Fra øst kommer man inn via Russevanka på Breivikeidet. Det er gode forhold for ørretfiske i vatna i denne delen av byfjellene. I dalgangene beiter sau og rein. Akkurat dette fjellområdet er gjennom tidene kjent som Nordkalottens beste 2

3 sommerbeiter pga. vekslinga mellom grønne gressganger i dalførene, elver, lyngområder og høgfjell med snøflekker som gir kjølighet på varme dager, langt ut over sommeren. Aktivitetstradisjonene er nært knytta opp mot fjellets urørthet og stillhet. Få skritt fra parkeringsplassene ved veg, er man en del av naturen og unnslipper byens larm med stress og jag. Denne bynære naturopplevelsen er av særlig stor verdi. Det skal dessuten understrekes at strandlinja på en flere mils strekning fra Berg til Kroken er bygd ned med veg, industri og boliger. Tidligere dyrka mark er bygd ned. Det som gjenstår av natur og grønne oaser i denne delen av byen, er nettopp, byfjellene. Stillhet og støy Flater uten tekniske inngrep kombinert med opplevelsen av ro og stillhet er av stor verdi, er en viktig årsak til at mange søker seg til og vender tilbake til området for å opplever naturglede. I Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen sies det: stille områder forsvinner eller reduseres i omfang. Fravær av støy er en forutsetning for at frilufts- og rekreasjonsområder og kulturmiljøer skal ha full verdi. All støyforurensning er uønska i større upåvirkede naturområder. Naturvernforbundet ber om at verdien av stillhet og fravær av støy utredes, og at forventet støynivå langs turstiene under fjellet og løypene i fjellet beskrives, også ved ulike vindretninger m.m. Det er viktig at utredninga ikke tar for seg bare eksisterende boligområder, men forholder seg til at dette er et særlig viktig byfjellsområde for naturopplevelse og gammeldags friluftsliv. Det må lages støysonekart som visualiserer utbredelsen av 40 db. Omfanget og effekter av lavfrekvent støy må tas med. Veier og tekniske anlegg I mange KUer for vindkraftanlegg er det argumentert med at utbygging av anleggsveier vil fremme friluftsliv i utbyggingsområder for vindkraft. Ut fra dette konkluderes det med at konsekvensene for friluftsliv blir mindre enn de er. Utgangspunktet for faglige vurderinger av virkninger må være at friluftsliv utøves i naturområder som primært er uten tyngre inngrep, og at inngrep, støy og tekniske installasjoner virker negativt på naturopplevelsen. De tap som den aktuelle utbygginga vil gi for disse kvalitetene må selvsagt stå i fokus i planprogrammet. Det vises til erfaringene fra det skandalebeheftede Fakken vindkraftverk på Vanna med veganlegg og overføringslinjer i et tidligere urørt turområde. Det er viktig at lokalisering og utforming av all fysisk infrastruktur planlegges i detalj. Det kan ikke aksepteres omlegginger undervegs i anleggsfasen pga dårlig planlegging. Iskast 3

4 Det er vanlig i konsekvensutredninger å skrive at risikoen for å bli truffet av iskast er ubetydelig. Samtidig er risikoen så stor at de som arbeider i anlegget må ta forhåndsregler. Møtes en av et skilt som forteller at vinterstid finnes det fare for iskast innebærer dette at turgårere generelt vil holde seg unna et vinterturområde hele vinteren og deler av både vår og høst. Angående iskast er det flere forhold som bør vurderes Risikoen for å bli truffet. Hvordan risikoen påvirker opplevelsen Hvordan brukergrupper som tidligere har søkt til området vil føle seg utestengt på grunn av risikoen for iskast. Friluftsliv, opplevelsesverdi naturglede Det er nødvendig med omfattende utredninger av områdets verdi for friluftsliv og hvilke konsekvenser en eventuell utbygging vil påføre friluftslivet. Naturvernforbundet mener at utbyggingsområdet, veiforbindelser og nærliggende områder må utredes etter metoder i henhold til DNs håndbok Kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Dagens bruk og opplevelsesverdier må kartlegges, og verdien av potensiell bruk og verdi som inngrepsfritt bynært friluftsområde i et stadig voksende Tromsø må utredes særskilt. Mange mennesker føler avmakt og sorg når et vakkert og kjært område tapes og invaderes av utbyggingsselskaper. Dype sosiale konflikter oppstår ofte i lokalsamfunnet som følge med slike saker. Dette er tema som så langt er vist påfallende liten oppmerksomhet, men som er betydelige problemer, f. eks. på Vanna og i Storfjord. De følelsesmessige og sosiale forhold knytta til tap av natur, samt omfang og konsekvenser av uenigheter lokalt er tema som må vurderes i planprogrammet i naturinngrepssaker som denne. Symbollandskap Landskapets karakter og verdi Byfjellene er med sine former og opplevelsesverdier en viktig del av merkevaren Tromsø Lyngen, der vakker natur og friluftsområder er viktige elementer for bolyst og reiseliv. Byfjellene på Tromsøs fastlandsside er visuelle knutepunkter i et konglomerat av fjorder og sund, og er visuelt tilgjengelig fra en rekke populære topper og punkter i fjordlandskapet og ulike deler av byfjellsområdet. Byfjellene har stor betydning i et stort og spektakulært landskap, Vindturbiner vil bli svært påtrengende i et stort landskap, og vil sammen med nye veier og kraftlinjer føre til omfattende endringer i kystlandskapet, et landskap Norge har forpliktet seg til å ta vare på gjennom den europeiske landskapskonvensjonen. Denne delen av byfjellene er et viktig lavterskel område i et ellers alpint og krevende terreng. Opplevelsen av urørt natur og landskap er av de viktigste fundamentene for turistnæringa. Naturskjønne omgivelser og landskap er viktig ikke bare for turlivet, men er essensielt for bosetning og verdiskapning innen reiselivsnæringa. Det er svært viktig med en grundig utredning av landskapskvalitetene. Erfaringer viser at metodikken for verdivurdering av landskapskvaliteter som brukes i Norge i dag, ikke er egnet 4

5 for våre landskapers særpregede karakter. Vår erfaring er at landskap som tematikk generelt blir behandlet svært avgrensa i KUer og konsesjonsprosesser. Visualisering og dokumentasjon av skjønnhet Det må lages visualiseringer fra flere ulike steder og retninger for å vise Landskapets skjønnhet i sin urørthet med former, flater og farger. Landskapet med aktuelle inngrep og anlegg og hvordan disse vil påvirke oppfatninga av de samme kvalitetene Visualiseringer bør gjøres fra ulike steder i byfjellene; fra Tromsdalstinden, Skarsfjellet, Tønsvikvarden/Movikvatnet, Nordfjellet, Krokvatnet, Skarvassbu og Nonsbu på fastlandet. Dessuten fra Varden på Tromsøya, samt fra Kjølen, Finnvika og Austeråsfjellet på Kvaløya. Alle er populære utfartsområder, sommer som vinter. Det er også nødvendig med visualiseringer fra fjorden. Det er nødvendig å framstille disse visualiseringene selv om det vil innebære metodeutvikling. Erfaringer viser at en kan se blinklysene fra vindkraftanlegget på Fakken fra fergeleiet på Breivikeidet ca 4-5 mil unna. Visualiseringene må ta høyde for lav midtnattsol og blinking, samt mørketid og lys fra turbinene. Det er viktig at visualiseringene gir innsikt både med og uten snø og under optimale forhold for naturopplevelser som maksdager i Tromsø på våren, når hele byen drar ut på skitur samtidig. Når man argumenterer for at friluftslivet kan fortsette som før, og endog føre til økt bruk, må man vise hvordan anlegget og områdets verdi vil oppleves for de som befinner seg i området. Det er ikke nok å ta med infrastrukturen som hører til anlegget for å vise skala i bildene. Veibanen alene er minimum 5 meter bred, skulder og grøft kommer i tillegg. Skjæringer og fyllinger blir omfattende fordi transport av de lange turbinkonstruksjonene stiller krav til stiv linjeføring. Inngrepsomfanget i vindindustrianlegg er erfaringsvis langt mer omfattende enn hva folk flest, inkludert politikere, forestiller seg. Vindturbiner er også større enn folk flest tror. Det er derfor lett å undervurdere størrelsen på inngrepene om det i landskapsframstillingene ikke legges inn mennesker, biler eller annet som gjør det mulig å oppfatte dimensjonene på de inngrep som medfølger vindindustri anlegg, enn si virkningene de innebærer plassert i tildigere inngrepsfri natur. INON Tap av INON og et økende press på inngrepsfrie områder er i strid med nasjonal arealpolitikk, hvor det i flere stortingsmeldinger de senere årene er uttrykt at inngrepsfrie naturområder i størst mulig grad bevares for framtida. I Stortingsproposisjon 1 S ( ) fra Miljøverndepartementet, er INON et eget arbeidsmål som går ut på å sikre at gjenværende naturområder med urørt preg blir tatt vare på. 5

6 Ifølge DN er inngrepsfri natur i Nord-Norge særlig utsatt, noe som gir forvaltningsmyndighetene et særskilt ansvar for å sikre gjenværende urørte områder i Troms mot inngrep. Kroken vindkraftverk vil ligge midt i et verdifullt INON-område, et villmarksprega område som strekker seg nordøstover mellom Ullstinden/ Snarbyeidet og Tromsdalstinden. Hele planområdet ligger i dag innenfor inngrepsfri sone 2 (1-3 km til tyngre, tekniske inngrep) og inngrepsfri sone 1 (3-5 km til tyngre, tekniske inngrep). Ved utbygging vil byfjellene miste det meste av inngrepsfrie områder. Det er svært lite villmarkspregede områder igjen rundt Tromsø. Det finnes kun et lite parti, på Kvaløya som er nærmest utilgjengelig. Å ivareta gjenværende villmarkspregede områder er nedfelt i nasjonale mål. Den bynære urørtheten er en unik kvalitet som Naturvernforbundet mener det er særlig viktig å ivareta. INON som går tapt av dette prosjektet, må ses i forhold til hvor mye som har gått tapt regionalt og nasjonalt. I perioden har ca 43 % (45 km 2 ) av tapet av villmarkspregede områder i Troms (105 km 2 ) skjedd i Tromsø kommune. Det er avgjørende at sumeffektene av eksisterende og potensiell utbygging i området og i Tromsø, utredes sett i sammenheng med Kroken vindkraftverk. Vi gjør oppmerksom på at de INONverdiene som her brukes ikke er faktiske verdier, men teoretiske verdier beregna utfra at en flat terrengmodell. Som kjent er Tromsø et kystalpint område. Det må derfor utredes hvor stort det faktiske INON er og hvor stort INON som går tapt i hver kategori er, samt effekten av dette. Det bør også utredes i hvilken grad vindkraftverket påvirker opplevelsen av faktisk opplevd inngrepsfrihet, uavhengig av de teoretiske tallene. Natur mangfold Det må både innhentes kunnskaper om naturmangfold inkludert. Å kartlegge forekomster av dyr, planter, kryptogamer samt geologi, krever tid for områder av slik størrelse. Det er også viktig å spre kartleggingene over flere dager og gjennom sesongen for å øke muligheten å se fugler som kan være vanskelige å se om det er dårlig sikt og ikke er framme alle dager. I henhold til naturmangfoldloven skal beslutninger bygge på kunnskap om naturmangfold. Det er viktig å utføre dette med en økosystemtilnærming. Også migrerende arter, ikke bare arter som jevnlig holder til i området, må undersøkes. Høgfjellsbeite i særklasse - LNRF Dette fjellområdet er gjennom tidene kjent som Nordkalottens beste sommerbeiter pga. vekslinga mellom grønne gressganger i dalførene, elver, lyngområder og høgfjell med snøflekker som gir kjølighet på varme dager, langt ut over sommeren. 6

7 Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNRF-område. Naturvernforbundet Troms ønsker å presisere de nasjonale forventninger om å hindre nedbygging av verdifulle LNRFområder. Turisme og reiseliv Mange turister kommer til Tromsø nettopp på grunn av den unike naturen, urørtheten og friluftsmulighetene. Reiselivet basert på natur og landskap øker. I 2012 hadde det man definerer som nordlysturisme en omsetning mellom mill kr. på 2-3 mndr. Det må utredes hvordan et eventuelt vindkraftverk påvirker det framtidige reiselivet i Tromsø. Vindkraftindustri er blitt vanlig og turister vil neppe komme for å se på dette anlegget. Sannsynligvis vil vinkrafanlegg gi en motsatt effekt. Dette aspektet må utredes som tema. 0-alternativet må utredes Kombinasjonen av byen og en storslått, nærmest uberørt utsikt er unik. Den inngrepsfrie arktiske naturen er mye verdt, også i kroner og ører, for helse, trivsel og reiseliv. Det er viktig å ikke kun se på den positive verdiskapningen som energiprosjekt, men også på framtidig verdiskapning som kan gå tapt. Hvordan blir naturopplevelsen forringet? Blir området mindre brukt. Hva med folkehelsegevinsten? Tilisg og forurensing av drikkevannsforsyning og vassdrag. Alle tema som kan bidra negativt må med i utredningen. Vi etterspør en vurdering av alternative verdier knyttet til ikke-utbygging, f. eks. som utvikling av beitenæringer og kjøttprodukjson, naturbasert reiseliv, attraksjon som arbeids- og studiested, omdømme, INON, m.m. Det er viktig å kartlegge hvordan et slik inngrep vil slå ut for bolyst, identitet og trivsel. Nettilknytning Samme temaer som skal utredes for vindkraftanlegget må også utredes for nettilknytningen. Det gjelder tap av INON, påvirkning på biologisk mangfold og konsekvenser for landskap og friluftsliv som følge av nødvendig ledningsutbygging. Nettkapasiteten må også utredes. Per i dag er nettkapasisteten i Troms lav og ustabil. Forurensning fra turbiner og overføringelinje Erfaringa fra Fakken utbygginga viser en lemfeldig godkjenning av planer og kontroll undervegs. Mattilsynet har dokumentert brudd på en rekke lover og pålegg vedrørende giftilige utslipp og forurensing av drikkevannsforsyningsanlegg Tilbakeføring av områdets naturtilstand Det må lages en detaljert plan for hvordan området skal tilbakeføres til naturen etter at konsesjonene har gått ut. Dette er viktig for å bevisstgjøre utbygger på hvordan veier og turbiner skal plasseres for å lage minst mulig skade og gjøre det mulig å oppnå en reell tilbakeføring. Noen prinsipper som man må følge er: Infrastruktur må ikke legges på berg. Veier bør legges på fylling og duk. Sprengningsarbeid må i størst mulig grad unngås. 7

8 Jord som fjernes for å lage plass for infrastruktur må lagres skånsomt og på avklarte deponiplasser utenfor området, som evt dekke over infrastrukturen ved nedleggelse. Revegetering er intet abrakadabra, og effekten må ikke overvurderes. Men der det skal skje, må det gjøres så snart det er mulig. Levetida til et vindkraftanlegg regnes til år. Det må utredes og vaklares hvordan et havarert evt. nedlagt kraft industriområde skal ivaretas og hvordan man sikrer økonomiske ressurser i en tildig fase slik at selskapet ikke kan Dokumentasjon av klimaeffekt Det sterkeste argumentet for utbygning av vindkraft er at det bidrar til å redusere utslippene av klimagasser. Fremfor alt er det å erstatte kullkraftproduksjon i andre land det fremste argument for utbygging av vindkraft i Norge. At energien som trengs for å produsere en vindturbinen tilsvarer tre måneders energiproduksjon for vindturbinen når denne ligger på på et godt sted, er et vanlig argument for at vindkraftutbygging virkelig kutter klimagassutslipp. Naturvernforbundet slutter seg til FNF Troms krav om at fullstendig klimaregnskap som del av beslutningsgrunnlaget og følgelig tas inn i planprogrammet. Dette er spesielt viktig siden Fred. Olsen Renewables planlegger en rekke andre vinkraftindustriprosjekter langs hele kysten. Vi ber spesielt om at søker konkretiserer og synliggjør hvordan, hvor og når energien fra Kroken vindkraftverk erstatter kullkraftverk i Europa. Dette er svært viktig å få dokumentert siden søker begrunne dette som et av de overordnede målene med omsøkte utbygging. Avbøtende tiltak Avbøtende tiltak skal presenteres i utredningen og det skal redgjøres for hvordan tiltakshaver vil ivareta vesentlige hensyn og motvirke negative konsekvenser av tiltaket for de som blir berørt. Det skal legges til grunn faglige vurderinger og begrunnelser i tilfeller der avbøtende tiltak forkastes. Ei anna sak er at tiltak for å avbøte skader som følge av de omfattende inngrepene som medfølger anleggsveger, snuområder og tipper, turbiner, linjer, og trafoer i dette åpne og sårbare høyfjellsområdet neppe lar seg gjennomføre. Sumvirkninger Det er godkjent et område for vindkraft industri på Kvitfjellet på Kvaløya, og tilsvarende på Raudfjellet er vedtatt og under klagebehandling. Blir disse realisert vil alle omgivelsene, noe som vil gi en massiv utbygging i denne delen av Tromsø bys nære omgivelser, og av innseilinga fra Malangen i sør. Videre er det foretatt industriutbygging i utkanten av samme byfjellsområde; på Tønsnes i nord og på Leirbakken i Ramfjorden i sør. Utbyggingspresset i Troms er stort og tempoet høyt. Utbyggingen er preget av en usammenhengende bit-for-bit gjennomføring, etter først til mølla prinsippet, hvor verdifulle områder for natur, friluftsliv, kultur, reindrift og biologisk mangfold går tapt. Vi ser at beslutningene svært ofte blir gjort på mangelfullt grunnlag hva gjelder verdier av natur, 8

9 landskap og friluftsområder. Dette berører regionens omdømme, samt vesentlige kvaliteter for trivsel og bolyst for mange. I tillegg til søknaden om Maurneset vindpark, ligger det i dag til sammen 8 søknader om småkraftverk inne hos NVE i Nordreisa og Skjervøy. Vind- og vannkraftutbygging må sees på i en helhetlig vurdering, også sett i sammenheng med resten av Troms hvor per i dag 66 konsesjoner til vannkraft allerede er gitt, og kun 2 avslått. Sumvirkningene av alle disse utbygningene må vurderes nøye. Dette kan vi ikke se er lagt fram. Vi mener energieffektiviserende tiltak skal ha førsteprioritet, før man setter i gang kostbare utbygginger og irreversible naturinngrep. Medvirkning og informasjon Naturvernforbundet Troms har vært i kontakt med NVE flere ganger om belastningene fornybarsatsinga påfører naturen i fylket. Vi vil også understreke at de store landskapene dette prosjektet foregår i angår flere enn den kommunen og de som bor i og opp mot dette terrenget. Det må derfor sikres en måte for at flest mulig i Troms får god informasjon om offentlige møter og mulighet til å sikre seg informasjon og å påvirke. Det er svært viktig med en aktiv, bred og reell medvirkning i utredningsprosessen. Natur- og friluftsorganisasjonene må inviteres med og gis muligheter for reell deltakelse i hele prosessen, og det må legges aktivt til rette med økonomi slik at frivillige har anledning til å delta på møter, befaringer, osv. Konsekvensene av landskapsendringer, naturglede og friluftsliv må sees i sammenheng. Vi ser fram til å få tilsendt planprogrammet. For Naturvernforbundet Troms Birgitte Blandhoel/s leder Ragnhild Sandøy/s nestleder Kopi: Fylkesmannen i Troms Troms Fylkeskommune Tromsø kommune Naturvernforbundet 9

Klage Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune

Klage Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune Tromsø, 21.3.2014 Til OED via NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Klage Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune Naturvernforbundet i Troms viser til Norges vassdrags- og energidirektorat(nve)s konsesjon

Detaljer

Fakken på Vanna - landskap uten verdier? Ragnhild Sandøy, Naturvernforbundet Troms,

Fakken på Vanna - landskap uten verdier? Ragnhild Sandøy, Naturvernforbundet Troms, Fakken på Vanna - landskap uten verdier? Ragnhild Sandøy, Naturvernforbundet Troms, 6.4.2013 www.naturvernforbundet.no «Vannøy sørøst» Historisk ikon landskap Unikt storskala landskap ytterst i Lyngen

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til utredningsprogram for Kroken vindkraftverk i Tromsø kommune

Høringsuttalelse til forslag til utredningsprogram for Kroken vindkraftverk i Tromsø kommune forum for natur og friluftsliv TROMS NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 28. januar 2013 Høringsuttalelse til forslag til utredningsprogram for Kroken vindkraftverk i Tromsø kommune Forum for Natur og

Detaljer

Tromsø, 20. juni 2012. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo. Saksnr.200701246

Tromsø, 20. juni 2012. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo. Saksnr.200701246 Tromsø, 20. juni 2012 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Saksnr.200701246 Klage på konsesjonsvedtak gitt Raudfjell vindkraftverk, Tromsø kommune Vi viser til Norges vassdrags- og

Detaljer

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Til Norges vassdrags- og energidirektorat P.b. 5091 Majorstua 0301 OSLO 12. august 2010 Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Det vises til melding med forslag til utredningsprogram

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark JournalpostID: 17/11786 Dato: 04.12.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte 19.12.2017 Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark Innledning Grenselandet

Detaljer

Vindkraftindustri i nord Hvilke prosjekter? Hvilke konsekvenser? Ragnhild Sandøy, Naturvernforbundet i Troms,

Vindkraftindustri i nord Hvilke prosjekter? Hvilke konsekvenser? Ragnhild Sandøy, Naturvernforbundet i Troms, Vindkraftindustri i nord Hvilke prosjekter? Hvilke konsekvenser? Ragnhild Sandøy, Naturvernforbundet i Troms, 1.12.2014 Fakken på Vanna - landskap uten verdier? www.naturvernforbundet.no Tematisk konfliktvurdering

Detaljer

Høringsuttalelse til Sula kraft- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner

Høringsuttalelse til Sula kraft- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner forum for natur og friluftsliv TROMS NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 11. januar 2012 Høringsuttalelse til Sula kraft- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner Forum for Natur og Friluftsliv

Detaljer

Landskapskonvensjonen og vindkraft. Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning

Landskapskonvensjonen og vindkraft. Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning Landskapskonvensjonen og vindkraft Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning Innhold: 1. DNs oppgaver og rolle. 2. Landskapskonvensjonen og landskap som nytt politisk fokusområde. 3.

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Inngrepsfri natur. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 6

Inngrepsfri natur. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 6 Inngrepsfri natur Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/inngrepsfri-natur/ Side 1 / 6 Inngrepsfri natur Publisert 22.12.2017 av Miljødirektoratet Det er en vanlig oppfatning

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Gardermoen 26. oktober 2009 Harald Noreik Seniorrådgiver Avd. for regional planlegging, Miljøverndepartementet Disposisjon Mål og status for vindkraftutbyggingen

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning November 2012 Austri Vind et samarbeid om å utvikle vindkraft basert på lokale ressurser og lokalt eierskap Austri Vind eies av Eidsiva Vekst,

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Klage på konsesjonsvedtak Hovatn Aust vindkraftverk, saksnr

Klage på konsesjonsvedtak Hovatn Aust vindkraftverk, saksnr Forum for natur og friluftsliv Agder Postboks 101 4662 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 12.08.16 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post: nve@nve.no)

Detaljer

Inngrepsfri natur. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 6

Inngrepsfri natur. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 6 Inngrepsfri natur Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/inngrepsfri-natur/ Side 1 / 6 Inngrepsfri natur Publisert 23.06.2016 av Miljødirektoratet Det er en vanlig oppfatning

Detaljer

Inngrepsfri natur. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Inngrepsfri natur. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Inngrepsfri natur Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/inngrepsfri-natur/ Side 1 / 5 Inngrepsfri natur Publisert 13.04.2015 av Miljødirektoratet At vi har store sammenhengende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT 1. Utredningsprogram 2. Felles kart 3. Støy 4. Skyggekast Adresseliste VEDLEGG 1 Vår dato: Vår ref.: 200703107-95 ke/mbe, 200703409-72 ke/mbe, 200703210-81 ke/mbe, 200706554-52

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi

Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi Presentasjon, Seminar om sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark Oslo, 13.3.13 Ragnar Brevik Vestlandsforsking KU-forskriften,

Detaljer

FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT

FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT Tidlig høsten 2011: Østfold Fylkeskommune starter arbeidet med planprogram for vindkraft i fylket. April 2012: Fylkesplanen for vindkraft slippes ut for høring. Vestfjella er ikke

Detaljer

Uttalelse om vindkraftanleggen på Stokkfjellet, Rensfjellet og Brungfjellet

Uttalelse om vindkraftanleggen på Stokkfjellet, Rensfjellet og Brungfjellet Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no NVE 20.03.2012 nve@nve.no Uttalelse om vindkraftanleggen på Stokkfjellet, Rensfjellet

Detaljer

Inngrepsfri natur. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Inngrepsfri natur. Demo Version - ExpertPDF Software Components Inngrepsfri natur Publisert 13.04.2015 av Miljødirektoratet At vi har store sammenhengende områder med tilnærmet urørt natur, er en vanlig oppfatning i Norge. Virkeligheten er at det finnes langt mindre

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna og Styttåa kraftverk

Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna og Styttåa kraftverk Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no NVE Dato: 31.07.2015 nve@nve.no Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna

Detaljer

Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser

Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser Storheia vindpark Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser Utarbeidet av Statkraft Development AS Februar 2008 Statkraft Development AS Side 3 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER...

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv forum for natur og friluftsliv Nordland Fauske, 29. oktober 2010 Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo E-post: nve@nve.no Uttalelse til melding om utredningsprogram for

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/4196-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Saksnr : Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Hovatn Aust vindkraftverk

Saksnr : Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Hovatn Aust vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.01.15 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no

Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no Klage på konsesjon til Frøya vindkraftanlegg, Svarthammeren vindkraftanlegg,

Detaljer

Høringsuttalelse - utredningsprogram for vasskraftutbygging i Skibotndalen og Stordalen, Storfjord kommune

Høringsuttalelse - utredningsprogram for vasskraftutbygging i Skibotndalen og Stordalen, Storfjord kommune Tromsø, 8. april 2013 NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Høringsuttalelse - utredningsprogram for vasskraftutbygging i Skibotndalen og Stordalen, Storfjord kommune Ad. melding fra Troms Kraft Produksjon

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Tromsø Postboks 5091, Majorstua 0301 Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat Tromsø Postboks 5091, Majorstua 0301 Oslo Norges vassdrags- og energidirektorat Tromsø 4.9.2009 Postboks 5091, Majorstua 0301 Oslo STATNETT SF 420 kv KRAFTLEDNING BALSFJORD HAMMERFEST. HØRING AV KONSEKVENSUTREDNING OG KONSESJONSSØKNAD UTTALELSE

Detaljer

Kjølberget vindkraftverk

Kjølberget vindkraftverk 1 Opplegg Kort om planene som utredes Gjennomgang av funn, ulike tema: Landskap Kulturminner Friluftsliv Naturmangfold Inngrepsfrie naturområder og verneområder Støy og skyggekast Verdiskaping Reiseliv

Detaljer

Klage på konsesjonsvedtak gitt Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune

Klage på konsesjonsvedtak gitt Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune forum for natur og friluftsliv TROMS Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo 25. mars 2014 Klage på konsesjonsvedtak gitt Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune Forum for Natur og

Detaljer

Hvordan ser Naturvernforbundet på vindkraft i Norge og i Finnmark? Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet

Hvordan ser Naturvernforbundet på vindkraft i Norge og i Finnmark? Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet Hvordan ser Naturvernforbundet på vindkraft i Norge og i Finnmark? Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet Hva ligger til grunn for vår vedtatte politikk? Norge bruker ca. 150 TWh fossil energi

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Konsesjonsbehandling av småkraftverk. Dagens situasjon og framtidsutsikter. Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep

Konsesjonsbehandling av småkraftverk. Dagens situasjon og framtidsutsikter. Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Konsesjonsbehandling av småkraftverk Dagens situasjon og framtidsutsikter Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Innhold Energipolitiske føringer i vannkraftsaker Dagens

Detaljer

Klage på konsesjonsvedtak gitt 420 kv kraftledning Balsfjord Hammerfest

Klage på konsesjonsvedtak gitt 420 kv kraftledning Balsfjord Hammerfest forum for natur og friluftsliv TROMS Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo 25. mai 2012 Klage på konsesjonsvedtak gitt 420 kv kraftledning Balsfjord Hammerfest Forum for Natur og Friluftsliv

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om

Velkommen til NVEs møte om Velkommen til NVEs møte om Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk 5. oktober 2011 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen NVEs saksbehandling v/ Erlend Bjerkestrand Orientering om forslag til utredning fra tiltakshaver

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

Utvalg for byutvikling 19.01.11 sak 3/11 vedlegg 6

Utvalg for byutvikling 19.01.11 sak 3/11 vedlegg 6 Utvalg for byutvikling 19.01.11 sak 3/11 vedlegg 6 Sandnes kommune v/ miljøvernleder Hans Ivar Sømme Postboks 583 4305 Sandnes Kjosavik 5.11.2010 Melding angående Sandnes vindkraftverk og Vardafjellet

Detaljer

METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER

METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER Vedlegg METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER Undertemaene naturmiljø, kulturmiljø og landskap danner grunnlaget for det felles temaet miljø og kulturminner som DN og RA har fått ansvaret for i

Detaljer

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014 REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND 2009-2021 HANDLINGSPROGRAM 2014 Beskrivelse av planen Regional plan om vindkraft i Nordland- arealmessige vurderinger ble vedtatt av fylkestinget i 2009 (FT-sak 155/09).

Detaljer

Klage på konsesjonsvedtak gitt Raudfjell vindkraftverk

Klage på konsesjonsvedtak gitt Raudfjell vindkraftverk forum for natur og friluftsliv TROMS Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo 20. juni 2012 Klage på konsesjonsvedtak gitt Raudfjell vindkraftverk Forum for Natur og Friluftsliv i Troms,

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. Norsk Hydro ASA 0246 Oslo Vår dato: Vår ref.: NVE 200401089-32 kte/toth Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 Norsk Hydro ASA: Karmøy

Detaljer

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Definisjoner Mikrokraftverk

Detaljer

Konsekvenser av vasskraftutbygging sett fra natur- og friluftsinteressene Elisabeth Dahle Koordinator FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

Konsekvenser av vasskraftutbygging sett fra natur- og friluftsinteressene Elisabeth Dahle Koordinator FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Konsekvenser av vasskraftutbygging sett fra natur- og friluftsinteressene Elisabeth Dahle Koordinator Hva er forum for natur og friluftsliv, FNF? Samarbeidsforum mellom natur- og friluftsorganisasjonene

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Fjellandsbyer i Norge

Fjellandsbyer i Norge Fjellandsbyer i Norge Blir fjellet grønnere med byer? Ståle Undheim styremedlem i Forum For Fysisk Planlegging Fjellet er ressurs for mange Reiseliv og turisme: - den tredje største næringa i verden, etter

Detaljer

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes Forslag nr.: IA(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes G/b nr.: 9/0, 9/8, 9/4 m fl Formål: Område for alpint skianlegg med skiheis eller skitrekk. Arealstørrelse: Avmerket område er på ca 2 500 000 m 2,

Detaljer

Fylkesdelplan for små vasskraftverk Hordaland

Fylkesdelplan for små vasskraftverk Hordaland Fylkesdelplan for små vasskraftverk Hordaland Vassdragsseminar 19.november 2008 Soria Moria erklæringa: Regjeringa vil at fylkeskommunene, i samarbeid med berørte fagetater, skal utarbeide planer for bygging

Detaljer

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3 STYRESAK REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK 1. Innledning Finnmark fylkeskommune har utarbeidet utkast til regional vindkraftplan for Finnmark. Planen er nå på høring med høringsfrist 6. august 2012.

Detaljer

Sumvirkning av tekniske inngrep

Sumvirkning av tekniske inngrep Sumvirkning av tekniske inngrep Landskapsvirkninger av flere småkraftverk - eksempel fra Hjørundfjorden (Melby 2012) Morten W. Melby, 13.03.2013 Kjennetegn ved utredningen Tiltaksfokusert, småkraftverk

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

Konsekvensutredninger (KU)

Konsekvensutredninger (KU) Konsekvensutredninger (KU) KU-program for vindparken av 14.10.2002 KU-program for nettilknytning av 14.10.2002 KU-program (tilleggskrav) av 25.04.2005 Landskap Landskapstype Tiltakets påvirkning av landskap,

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

Konsekvensutredning Nordlysløypa

Konsekvensutredning Nordlysløypa Konsekvensutredning Nordlysløypa Under de forskjellige temaene er det foretatt en forenklet konsekvensutredning. Vurdering av konsekvenser er gjort og det er sett på avbøtende tiltak. Under er det listet

Detaljer

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Av: Håvard Bjordal Miljørådgiver, Lyse Produksjon AS Søknadsprosess Forhåndsmelding: Formål: Å informere

Detaljer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer Lillehammer, 3. mai - 2016 Fylkeskommune Pb. 988 2626 Lillehammer Regional planstrategi for - høringsuttalelse. Forum for (FNF) har gjort seg kjent med utsendt forslag til Regional planstrategi for og

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep

Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep Vassdragsseminaret 16.11.2011 Rica Nidelven Hotel, Trondheim Ole T. Nyvoll Seniorrådgiver Energi og samfunn Hva er INON Inngrepsfri kategori Avstand

Detaljer

Svåheia vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindpark Innledning Dalane Vind AS ble etablert våren 2005 og eies av Agder Energi AS og Dalane energi IKS. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS og de 30 kommunene

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014 Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 2014 2015 2016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. NFK NVE X

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Vindkraft Regionale planer og landskap

Vindkraft Regionale planer og landskap Vindkraft Regionale planer og landskap Ina Rognerud, Selfoss/Island, 8. juni 2012 1 Disposisjon Behandling av vindkraftverk i Norge Status vindkraft i Norge Regionale planer som verktøy Erfaringer så langt

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune Norges vassdrags-og energidirektorat NVE KE-notat Søker/sak: Solvind Prosjekt AS/ Storøy vindkraftverk Fylke/kommune: Rogaland/Karmøy Ansvarlig: Arne Olsen Saksbehandler: MarteNyheim Dato: Vår ref.: Sendes

Detaljer

Uttalelse til kommuneplan for Vennesla 2011 2023

Uttalelse til kommuneplan for Vennesla 2011 2023 Vennesla kommune Postboks 25 4701 Vennesla Uttalelse til kommuneplan for Vennesla 2011 2023 Norges Naturvernforbund ble dannet i 1916. Det er en landsomfattende miljøorganisasjon med ca 19700 medlemmer.

Detaljer

Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere. LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat tl@lundogco.

Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere. LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat tl@lundogco. Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat tl@lundogco.no Kostnadsdekning juridisk bistand og kommunens saksbehandling

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Regional plan for Vefsna

Regional plan for Vefsna Regional plan for Vefsna Planforum Dato 12. februar 2014 Fra ST. prp 53 (2008 2009) Departementet foreslo et prøveprosjekt med samla vassdragsforvaltning i Vefsna. Planen utarbeides som regional plan i

Detaljer

Funksjonell strandsone arealregnskap naturmangfoldloven konsekvensutredninger landskap i plan

Funksjonell strandsone arealregnskap naturmangfoldloven konsekvensutredninger landskap i plan Funksjonell strandsone arealregnskap naturmangfoldloven konsekvensutredninger landskap i plan Innlegg på plannettverk Vesterålen 20.02.2014 v/ Svein Einar Stuen Funksjonell strandsone Den sonen som står

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no BUL- Bodø v/ Morten Nilsen Postboks 175 8001 BODØ

Detaljer

Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning

Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning Reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes Reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes er listet opp

Detaljer

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging.

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. Thomas André Sveri, fagkonsulent i FRIFO Klikk for å redigere undertittelstil i malen Lovens

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv NVE Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Elverum 10.08.13 Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Tolga kraftverk i Tolga og Os kommuner, fylke Viser til høringsbrev, datert 04.04.13, angående

Detaljer

Landskap. Pilotprosjekt Utprøving av ny veileder Lyngen kommune

Landskap. Pilotprosjekt Utprøving av ny veileder Lyngen kommune Landskap Pilotprosjekt Utprøving av ny veileder Lyngen kommune 22.02.2012 Tromsøseminaret 2012 Landskap er gitt mer oppmerksomhet i den nye plan- og bygningsloven betyr et område, slik mennesker oppfatter

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

Klage på NVEs vedtak om å gi konsesjon til bygging av Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune, Nordland fylke.

Klage på NVEs vedtak om å gi konsesjon til bygging av Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune, Nordland fylke. forum for natur og friluftsliv Nordland Fauske, 28. april, 2014 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo E-post: postmottak@oed.dep.no Klage på NVEs vedtak om å gi konsesjon til bygging

Detaljer

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Bakgrunn Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk ca. 18 km øst for Fauske, jf. figur 1. Kraftverket vil utnytte et fall på 180 m og produsere ca. 9,4

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer