Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2011"

Transkript

1 Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2011 I N N H O L D 1. SAMMENDRAG FAGLIGE OPPGAVER OG UTFORDRINGER Mål for UBs virksomhet Innsatsområder/prioriterte oppgaver ved UB i Prosjekter/spesielle satsinger utenom budsjettrammen Utbyggingsoppgaver mv. (bygninger/lokaler) Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 3 2. BUDSJETTFORSLAG 2010 GRUNNBUDSJETT Budsjettutviklingen for UB Bibliotektjenester for brukere utenfor UiB Tiltak innenfor budsjettrammen Budsjettmessige virkninger/konsekvensjustering av budsjett Mediekjøp og videreutvikling av elektroniske tjenester Økt kompensasjon for merverdiavgift og prisstigning Tidsskrifter / elektroniske ressurser Trykte bøker DSpace Digitalisering og publisering på nettet av kildemateriale Elektroniske bibliotektjenester Videre utbygging av læringssentrene Styrking av depotmagasinfunksjonen Lønnsbudsjett Omorganisering/omstilling, inkl. kompetanseheving Nytt biblioteksystem Utstyr/investeringer Konsekvensjustert budsjett 2011 innenfor budsjettrammen Tiltak utenfor budsjettrammen Innkjøp av eldre årganger av elektroniske informasjonsressurser Relevans og faglig fornyelse av UBs samlinger Økt digitalisering og tilgjengeliggjøring av kildemateriale Digitalisering av materiale fra UBs egne samlinger Faghistorisk dokumentasjon Kunnskapsportalen Grind.no DigUiB Universell utforming tilgjengeliggjøring av studielitteratur Bygningsmessige tiltak, ombygginger, utbygginger, mv Nybygg, større ombygginger mv Mindre bygningsmessige tilpasninger mv Oppsummering (samlet budsjettforslag) BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) Forskningsrådsfinansiert virksomhet EU-finansiert virksomhet Annen finansiering 15 Vedlegg: Tabell til resultatrapportering Side 1 av 16

2 1. SAMMENDRAG FAGLIGE OPPGAVER OG UTFORDRINGER 1.1 Mål for UBs virksomhet Med utgangspunkt i Strategisk plan for Universitetet i Bergen 1 har Universitetsbiblioteket i sin strategiplan for satt opp følgende overordnete mål: Universitetsbiblioteket har som overordnet mål å bidra til å høyne kvaliteten på den forskning, undervisning og formidling som foregår ved Universitetet i Bergen, og bistå i å videreutvikle det totale faglige og pedagogiske tilbudet ved UiB i samarbeid med fagmiljøene og øvrige avdelinger ved UiB. Universitetsbiblioteket skal bidra til at Universitetet i Bergen når sine akademiske mål ved å samle og gjøre tilgjengelig faglig relevant informasjon, og ved å medvirke til at studenter og ansatte har den kompetanse og de ferdigheter som trengs for å finne, vurdere og bruke denne informasjonen. 2 På bakgrunn av disse målformuleringene vil Universitetsbiblioteket i 2011 prioritere følgende oppgaver høyest: en planmessig fortsatt utvikling av elektroniske tjenester og produkter rettet mot våre primærbrukere gjennom aktiv dialog med våre brukere bidra til at samlingene og UBs tjenester blir relevante for UiBs forsknings- og undervisningsvirksomhet bidra til et godt læringsmiljø for studentene ved UiB gjennomføre ny organisering av UBs avdelinger Dersom Universitetet i Bergen skal kunne nå sin målsetning om å være et internasjonalt synlig forskningsuniversitet, må biblioteket ha faglig relevante samlinger og kunne skaffe det aller meste av elektroniske informasjonsressurser. Denne målsettingen vanskeliggjøres av at prisstigningen på litteratur, særlig tidsskrifter, i mange år har vært høyere enn den generelle prisstigningen Innsatsområder/prioriterte oppgaver ved UB i 2011 Videreutvikling av elektroniske tjenester og produkter mediebudsjett som strategisk satsingsområde, herunder anskaffelse av elektroniske informasjonsressurser og faglig fornyelse av både trykte og digitale samlinger Videre utbygging av læringssentre både relatert til opplæring i informasjonskompetanse og som ledd i generell infrastruktur Økt kompensasjon for prisstigning på litteratur og elektroniske ressurser Fullføring av omorganisering ved UB, inkl. plan for kompetanseutvikling Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen , kap. 2, Virksomhetsidé. Side 2 av 16

3 Disse oppgavene vil så langt som mulig bli gjennomført innenfor tildelt budsjettramme, men det er behov for midler til flere av dem også utenom budsjettrammen, dersom målene for UB og UiBs virksomhet skal kunne oppfylles på en tilfredsstillende måte Prosjekter/spesielle satsinger utenom budsjettrammen Tilgang til eldre årganger av elektroniske informasjonsressurser (backfiles) Relevans og faglig fornyelse av UBs samlinger Digitalisering og tilgjengeliggjøring av kildemateriale Videreføring av faghistorisk dokumentasjonsprosjekt Videreføring av kunnskapsportalen Grind.no Videreføring av DigUiB-beta Videreføring av prosjektstilling knyttet til Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling Utbyggingsoppgaver mv. (bygninger/lokaler) Bibliotek for realfag skal flytte til ombygde lokaler i Realfagbygget. Her vil vi tilby tidsmessige og fremtidsrettede bibliotek- og informasjonstjenester, inkl. læringssenter for studentene. Det skal etableres bibliotektjenester med læringssenter for odontologiske fag i det nye Odontologibygget på Årstadvollen. I tillegg er det behov for mindre bygningsmessige tilpasninger og generelt vedlikehold ved de fleste av UBs avdelinger, særlig i forbindelse med videre utbygging av læringssentre Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) UB har de senere år satset aktivt på ekstern finansiering for å få gjennomført faglig interessante utviklingsprosjekter. Samlet budsjett for UBs eksternt finansierte virksomhet er i 2010 ca. 7,5 mill. kr. inkl. overføringer fra UB vil satse ytterligere på å skaffe eksterne prosjektmidler til bibliotekets innsatsområder i tiden fremover, bl.a. til utvikling av kunnskapsportalen Grind.no. UB har også flere utviklingsprosjekter finansiert av ABMutvikling (fra Nasjonalbiblioteket), og deltar også flere andre nasjonale samarbeidsprosjekter. UB er også i gang med tre større eksternt finansierte prosjekter i Sør-Sudan. Disse dreier seg i hovedsak om å bygge opp infrastruktur og bygge kompetanse i regionen. Prosjektene gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Makerere i Uganda. Side 3 av 16

4 2. BUDSJETTFORSLAG 2010 GRUNNBUDSJETT 2.1 Budsjettutviklingen for UB UBs litteraturtilbud til forskere og studenter ved UiB er en viktig del av Universitetets faglige infrastruktur. Utviklingen når det gjelder UBs mediebudsjett har derfor stor betydning for den faglige og forskningsmessige utviklingen ved UiB, og for realiseringen av UiBs strategiplan. Universitetet har som strategi at UB i størst mulig grad skal gå over fra trykte til elektroniske informasjonsressurser. Prisstigningen på litteratur, særlig tidsskrifter, har i mange år vært klart høyere enn den generelle prisstigningen i samfunnet. For å unngå alt for store kutt i tildelingene til mediekjøp har UB de senere år innspart betydelige beløp på øvrige poster på budsjettet. I 2002 var UBs lønnsbudsjett vel 70 % høyere enn mediebudsjettet (36,5 mot 21,4 mill.), mens det i 2010 bare er 27,3 % høyere enn mediebudsjettet (48,1 mot 37,8 mill.). Utviklingen er vist i figur 1. 80,00 % Figur 1: Forholdet mellom lønnsutgifter og utgifter til mediekjøp ,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Grafen viser hvor mange prosent høyere lønnsutgiftene har vært enn medieutgiftene For å unngå oppsigelser av elektroniske ressurser i større omfang har UB likevel de siste årene vært nødt til å bruke noe mer enn tildelt budsjett. Også i 2010 har UBs styre vedtatt et meget stramt budsjett når det gjelder lønn og øvrige driftsutgifter. Disse utgiftene er holdt på omtrent samme realnivå som i Men for å opprettholde mediekjøpet på samme realnivå som i 2009, har styret likevel vedtatt et samlet grunnbudsjett for UB med en underdekning i 2010 på 2,3 mill. kr. I tillegg har UB som nevnt med seg en negativ overføring fra 2009 på 2,7 mill. kr., slik at samlet underdekning i 2010 inkl. negativ overføring fra 2009 antakelig vil bli ca. 5 mill. kr Bibliotektjenester for brukere utenfor UiB UB tilbyr bibliotektjenester til nære samarbeidsinstitusjoner som Uni Research og Haukeland universitetssykehus (Helse Bergen). Det arbeides med å få betalingen for disse tjenestene justert i takt med den ekstraordinære prisstigningen på elektroniske litteraturressurser, men fortsatt gjenstår noe arbeid. Bl.a. gjenstår det noe utredning når det gjelder hvem som faktisk har rett på disse tjenestene ihht. kontrakt. Dette aktualiseres av at stadig flere Side 4 av 16

5 samarbeidende institusjoner søker biblioteksamarbeid med UiB, bl.a. CMI og CMR. De avtaler som inngås må være i samsvar med UBs utgifter til disse formål. 2.2 Tiltak innenfor budsjettrammen Budsjettmessige virkninger/konsekvensjustering av budsjett 2010 Driftsbudsjettet som foreslås i dette kapitlet er i utgangspunktet basert på den tildelte budsjettrammen for 2010, men det er foretatt konsekvensjusteringer på 7 mill. kr., som det er gjort nærmere rede for i kap Mediekjøp og videreutvikling av elektroniske tjenester Økt kompensasjon for merverdiavgift og prisstigning Endringene i mva.-reglene fra 2001 har gitt gradvis økende merutgifter pga. overgang til elektroniske ressurser. I 2010 vil UBs utgifter til mva. på elektroniske ressurser beløpe seg til vel 6 mill. kr. Siden 2002 har prisstigningen på periodika (tidsskrifter) som hovedregel vært høyere enn den lønns- og priskompensasjonen som er gitt ved de årlige budsjettildelingene fra Universitetsstyret. Selv om UB de fleste av disse årene i tillegg har fått en ekstra styrking for å dekke merutgifter til mva. og ekstraordinær pristigning, har UB de aller fleste årene ikke fått full dekning for sine merutgifter til mediekjøp. Samlet er det et etterslep (en underdekning) i tildelinger til UBs merutgifter til periodika og elektroniske ressurser på ca. 1,7 mill. for perioden I 2010 vil UB få merutgifter på ca. 1,3 mill. kr. pga. høy prisstigning på periodika. I 2009 og 2010 fikk UB tilført 4 mill. kr. til mediekjøp av dekningsbidragsinntekter utenom den ordinære budsjettrammen. For å sikre at realverdien av UBs mediebudsjett skal komme tilbake på samme nivå som i 2002, må disse tre beløpene legges til UBs ordinære budsjettramme. Det er derfor nødvendig med en økning (konsekvensjustering) av UBs ordinære budsjettramme 2010 på 7 mill. kr., jf. tabell 1. Tabell 1: Konsekvensjustering av budsjett 2010 Beløp 1. Underdekning av merutgifter til mva. og til ekstra prisstigning på periodika Overføring til ordinær budsjettramme (grunnbudsjettet) av dekningsbidragsinntekter Merutgifter til ekstra prisstigning på periodika SUM Fra 2009 har UB også fått en egen kompensasjon for svingninger i valutakursene. Dette er ikke tatt med i regnestykket ovenfor. Det vises for øvrig til den kontinuerlige dialogen som UB har med Universitetsdirektøren og Økonomiavdelingen om disse forholdene. Nedenfor (i kap ) følger ordinært budsjettforslag 2011 for UB, basert på budsjettrammen i 2010, med konsekvensjusteringer på i alt 7 mill. kr. i samsvar med ovenstående redegjørelse Tidsskrifter / elektroniske ressurser For å opprettholde samlet abonnementsportefølje på omtrent samme nivå som i 2010, regner vi med at det må settes av ca. 40 mill. kr. til dette formål i Dette er omtrent to mill. kr. mer enn det er dekning for innenfor den ordinære budsjettrammen. I tillegg er det sterkt behov for å øke mediebudsjettet for å kunne anskaffe litteratur til nye fagområder/ Side 5 av 16

6 innsatsområder ved UiB (jf. kap ). Eneste mulighet til å tegne nye abonnement innenfor ordinær budsjettramme er å si opp andre (eksisterende) abonnement/tidsskriftpakker Trykte bøker Satsingen på elektroniske ressurser har ført til en reduksjon i innkjøp av trykte bøker, noe som har gitt dårligere egendekning og dermed høyere innlån av trykte bøker. Innen mange fagområder (spesielt humaniora, samfunnsfag og jus) publiseres fremdeles store deler av forskningsresultatene i trykte bøker. Det er derfor fortsatt viktig å opprettholde og helst øke innkjøpet av trykte bøker. Det må også tas hensyn til at bøker ofte raskt blir utsolgt fra forlagene, slik at hvis aktuelle fagbøker ikke blir kjøpt inn etter hvert som de kommer ut, vil det oppstå huller i samlingene som det vil bli vanskelig og i mange tilfeller umulig å tette igjen senere DSpace UiB har flere fulltekstdatabaser som bruker programvaren DSpace: Bergen Open Research Archive (BORA), Digital-UB (UBs spesialsamlinger) og UiB Eksamensarkivet (Utdanningsavdelingen). IT-avdelingen drifter også en DSpace-installasjon for Høgskolen i Bergen. DSpace-basene er viktige ettersom de inneholder viktig arkivmateriale og materiale som profilerer UiB i web-rankinger. Det vil være behov for å gjøre tilpasninger i DSpaceprogramvaren for integrering mot Frida, MiSide, det nye BIBSYS og UiBs eksternweb. Budsjettet for DSpace-installasjoner ved UB bør derfor settes i en større sammenheng i forhold til et totalbehov i regionen. Dette arbeidet er i gang Digitalisering og publisering på nettet av kildemateriale UB vil fortsette sitt arbeid med digitalisering av eget materiale (bilder, manuskripter/diplomer og andre dokumenter) innenfor ordinær budsjettramme. Spesielt de digitale utgavene av eldre fotografier har vist seg å bli meget etterspurt Elektroniske bibliotektjenester Det arbeides nasjonalt med en utskifting av biblioteksystemet BIBSYS, men det er usikkert om dette vil få økonomiske konsekvenser for deltakerne i BIBSYS-samarbeidet i Det må settes 4,0 mill. kr. til den ordinære BIBSYS-lisensen, til drift av Bibliotekportalen, og til referansehåndteringsverktøy og annen aktuell programvare/elektroniske tjenester Videre utbygging av læringssentrene UB prioriterer å videreføre arbeidet med å utvikle gode læringssentre ved bibliotekets avdelinger for å bidra til å bedre studentenes arbeids- og læringsmiljø. Dette gjelder både fysisk tilrettelegging og faglig innhold i læringssentrene, Det tas sikte på et tettere samarbeid med fakultetene når det gjelder læringssentrene, både arealmessig, faglig og studieadministrativt Styrking av depotmagasinfunksjonen Det er behov for en gjennomgang av UBs depotmagasinfunksjon. Bibliotekdirektøren har varslet en egen styresak om dette senere i høst. Eventuelle utgifter i denne forbindelse vil bli dekket innenfor bibliotekets ordinære budsjettramme. Side 6 av 16

7 2.2.5 Lønnsbudsjett Lønnsutgiftenes andel av de samlede utgiftene ved UB er de siste fem årene redusert med ca. 6,4 %. I samme periode har det på de fleste områder vært en stor aktivitetsøkning, både når det gjelder besøk/henvendelser til biblioteket og bruk av UBs tjenester (lån, elektroniske ressurser osv.). Samtidig har de ansatte fått stadig mer arbeid innen brukeropplæring og undervisning for studenter, som en følge av kvalitetsreformen og i forbindelse med etablering av læringssentre ved UBs avdelinger. Det vises bl.a. til at antall timer til organisert undervisning er mer enn tredoblet på få år, fra 310 i 2004 til i Dette har vært mulig uten en økning i personalressursene, fordi øvrig drift er omorganisert og effektivisert. UB er også blitt en stadig tyngre eier av fellessystemer ved UiB og det er behov for personer med IKT-kompetanse i organisasjonen. I 2009 startet UB på en videreføring av prosessen med omorganisering. Vedtak i denne saken medfører økte utgifter til personalressurser i en overgangsperiode før organisasjonen har mulighet for å tilpasse seg et nivå som er i samsvar med de mål man vil oppnå med denne prosessen. Det må derfor avsettes 52 mill. kr. til ordinært lønnsbudsjett ved UB i 2011 (utenom kompensasjon for lønns- og prisstigning) Omorganisering/omstilling, inkl. kompetanseheving I 2009 ble det gjennomført en strategiprosess ved UB som munnet ut i en Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen og i en Tiltaksplan 2010 for Universitetsbiblioteket. I strategiplanen står bl.a. disse delmålene: Vurdere Universitetsbibliotekets organisasjonsstruktur med sikte på å oppnå en optimal organisering av de ytre tjenestene og de indre oppgavene Styrke ledelsesfunksjonen og ledelseskompetansen på alle nivåer i organisasjonen, med basis i en synlig og inspirerende ledelse, og i en åpen og inkluderende lederstil På bakgrunn av ovenstående ble det våren 2010 gjennomført en bred prosess med diskusjon av ulike organisasjonsformer for UB. På grunnlag av denne prosessen arbeides det nå med en ny organisasjonsmodell for UB med tanke på implementering i 2011, og denne skal gjennomføres innenfor ordinær budsjettramme. Hovedpunkter i omorganiseringsplanen: Bibliotek for medisin og odontologiske fag, Bibliotek for realfag og Bibliotek for Psykologi, utdanning og helse slås sammen til ett felles bibliotek (MRP). Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora og Bibliotek for juridiske fag slås sammen til ett felles bibliotek (SHJ). Spesialsamlingene forblir som i dag en egen avdeling på linje med de to bibliotekene. Funksjonsledelsen styrkes ved at det opprettes to nye funksjonsområder innenfor hhv bibliotekfunksjoner og forskning og undervisning. Det opprettes en Avdeling for fellesfunksjoner med to seksjoner: Seksjon for hhv. administrasjon og digitale systemer og tjenester. Driftslederfunksjonen gås gjennom på nytt med tanke på å styrke det stedlige lederskapet. UB har de senere år satset sterkt på kompetanseheving og faglig oppdatering for sitt personale, spesielt innen digitale tjenester, utvikling av undervisningsopplegg i informasjonskompetanse og drift av læringssentre. Kompetanseheving og faglig oppdatering for UBs ansatte vil derfor bli prioritert enda sterkere i tiden framover. Bl.a. vil det bli satt av midler til en kompetansekartlegging ved UB i Side 7 av 16

8 2.2.7 Nytt biblioteksystem Det er satt i gang arbeid med å anskaffe nytt biblioteksystem for fag- og forskningsbibliotekene i Norge. Dette vil kreve ekstra ressurser og en ekstra innsats i en overgangsfase. Det vil bli vurdert å la UB være en pilot når det gjelder overgangren til nytt biblioteksystem. Det tas sikte på å klare denne overgangen innenfor bibliotekets ordinære budsjettramme i 2011, men fra 2012 vil det måtte påregnes betydelig økte utgifter Utstyr/investeringer De senere års sterke og raske utvikling på IT-fronten, også når det gjelder bibliotek- og informasjonstjenester, har gjort det nødvendig med en omfattende utskifting og oppgradering av UBs IT-utstyr. Dette er en kontinuerlig prosess, som er forsterket ved innføring av kvalitetsreformen og etablering av læringssentre ved UB. For å kunne fungere som et moderne fagbibliotek med godt utbygde elektroniske tjenester, må UB ha et stort antall PC-er som er kraftige nok til å håndtere nettbaserte tjenester og programmer, både til bibliotekets egne ansatte og til bibliotekets brukere. Tilgang til elektroniske dokumenter i fulltekst via nettet krever bedre PC-tilbud. Det vil bli nødvendig med utskifting og oppgradering av en god del IT-utstyr og programvare i De fleste norske aviser kan fås i pdf-abonnement, UB bør teste ut muligheter for å tilby readonly skjermer. UB bør anskaffe utstyr til å holde videokonferanser. Med slikt utstyr på plass vil reiseutgiftene kunne reduseres. Behov for utstyr Beløp 1. IT-utstyr (PC-er, skrivere/multifunksjonsmaskiner, skannere, mv.) Utstyr til videokonferanser Oppgradering av programvare, inkl. nødvendige lisenser SUM Konsekvensjustert budsjett 2011 innenfor budsjettrammen Tabell 2: Konsekvensjustert budsjett 2011 Utgiftsart Beløp Beløp Lønn Bøker/tidsskrifter, inkl. elektroniske ressurser* Øvrige utgifter på bokkonto Sum mediekjøp Datatjenester, inkl. BIBSYS driftsutgifter Internhusleie Kjøp mindre utstyr, inventar mv. + drift utstyr og inventar Reiser, kurs, kompetanseutvikling Øvrige driftsutgifter (telefon, porto, kopiering, rekvisita, mv.) Sum driftsutgifter unntatt lønn og mediekjøp Inntekter Utstyr, programvare mv Sum budsjett innenfor budsjettrammen * Behov for midler utover eksisterende ressursrammer til elektroniske informasjonsressurser (arkivtilgang) og faglig fornyelse av UBs samlinger er satt opp i kap og Side 8 av 16

9 2.3 Tiltak utenfor budsjettrammen Som det fremgår av kap. 2.2 prioriterer UB høyt å videreutvikle og forbedre de elektroniske tjenestene for bibliotekets brukere så langt som mulig innenfor eksisterende budsjettrammer, men for å få til en større satsing på en del sentrale områder, er det nødvendig med ekstra midler. UB vil i 2011 prioritere spesielt å skaffe tilgang til viktige elektroniske tidsskriftarkiver, både i form av eldre årganger (backfiles), og tidsskrift som er etterspurt fra fagmiljøene. Innenfor ordinære budsjettrammer er det heller ikke mulig å skaffe det som trengs av trykte bøker mv. til nye fagområder/innsatsområder ved UiB. For å få til en nødvendig faglig fornyelse av UBs samlinger er et behov for en ekstra styrking av mediebudsjettet utenom rammen. Videre prioriteres arbeidet med digitalisering av kildemateriale både fra UBs egne samlinger og ved UiB ellers. UB har i 2010 fått midler utenom budsjettrammen fra Universitetet sentralt til flere formål/prosjekter, bl.a. stilling ved Ressurssenteret på Dragefjellet (samarbeid med CMI), faghistorisk dokumentasjonsprosjekt, kunnskapsportalen Grind.no, prosjekt for forskningsdokumentasjon, og Dig-UiB. Disse må videreføres i Satsingen både på økt tilgang til elektroniske tidsskriftarkiver og på digitalisering av kildemateriale har to hovedformål: Bevaring og formidling. Disse tiltakene vil gi rasjonaliseringsgevinster ved at det frigjøres både personalressurser og arealer, samtidig som de vil bidra til å gjøre UBs samlinger lettere tilgjengelige, og dermed vil gi en gevinst i form av økt bruk/formidling av samlingene/tjenestene. I 2011 prioriteres følgende satsingsområder utenom budsjettrammen: Innkjøp av eldre årganger av elektroniske informasjonsressurser Det tilbys nå tilgang til digitaliserte utgaver av de fleste viktige tidsskrifter fra de ble startet til de begynte å komme ut elektronisk i løpende abonnement. Skal UiB kunne gi et bibliotektilbud i samsvar med ambisjonen om å være et internasjonalt synlig forskningsuniversitet, er det helt nødvendig å skaffe tilgang til de viktigste digitale tidsskriftarkivene. Tidsskriftarkiv er dyre i innkjøp, men vil være en engangsinvestering som har stor betydning for UiBs fagmiljøer. Det er beregnet at vi for 10 mill. kr. i 2011 vil kunne anskaffe noen av de viktigste arkivpakkene. Dette er en engangsutgift, som samtidig vil bidra til å frigjøre arealer til f.eks. flere studentarbeidsplasser. UB er det eneste av de større universitetsbibliotekene i Norge som ennå ikke kan tilby sine brukere tilgang til de viktigste elektroniske tidsskriftarkivene. Tiltak 1 Art Beløp Tilgang til elektroniske utgaver av eldre tidsskriftårganger Relevans og faglig fornyelse av UBs samlinger Det foregår en sterk faglig utvikling ved UiB, med etablering av stadig nye fagområder/ innsatsområder, som f.eks. marin forskning, utviklingsrelatert forskning og globale studier, klima, fattigdom og helse, translasjonell medisin, demokrati og rettsstat, Latin-Amerika, Øst- Asia mm. UB har ingen muligheter til å følge opp alle disse med anskaffelse av nødvendig faglitteratur og andre informasjonsressurser innenfor sine ordinære budsjettrammer. Dette gjelder både trykte og elektroniske ressurser. For å unngå at UBs samlinger blir mer og mer Side 9 av 16

10 utdatert, er det nødvendig med en årlig ekstra styrking av mediebudsjettet i tillegg til økning for å kompensere for prisstigning. For å kunne anskaffe litteratur til nye fagområder og viktige nye elektroniske ressurser som kommer til å lanseres i årene fremover, regner vi med at det årlig fra 2011 vil trengs ca. 3 mill. kr. ekstra utenom rammen. Tiltak 2. Relevans og faglig fornyelse av UBs samlinger Art Beløp Litteratur til nye fagområder/innsatsområder ved UiB Økt digitalisering og tilgjengeliggjøring av kildemateriale Både i UBs samlinger og i Universitetets ulike forskningsarkiver er det store mengder kildemateriale som bør digitaliseres både av sikrings-/bevaringshensyn og med sikte på tilgjengeliggjøring på nett, bl.a. til bruk i IKT-basert undervisning Digitalisering av materiale fra UBs egne samlinger UB har store verdifulle samlinger av bl.a. bilder, manuskripter og kart. Mye av dette er uerstattelig og til dels meget skjørt materiale som ikke bør utsettes for unødig bruk/slitasje. Det trengs en økt innsats i en periode for å få digitalisert større deler av dette materialet. I 2011 prioriteres det å digitalisere nedbrytingstruede og slitasjeutsatte deler av billedsamlingen, dvs. de eldste delene, som for en stor del består av kjemisk ustabile acetatog nitratfilmer, som står i fare for å bli fysisk ødelagt innen kort tid. I denne omgang prioriteres den verdifulle Norvin-samlingen. Ressursbehov i 2011: 1 årsverk + utstyr og driftsmidler. Tiltak 3: Digitalisering av materiale fra UBs samlinger Art Beløp Lønnsmidler til prosjektstilling, 1 årsverk Utstyr Øvrig drift, inkl. reiser, deltakelse i konferanser mv Sum digitalisering av materiale fra UBs samlinger Faghistorisk dokumentasjon Det ble i gjennomført et pilotprosjekt for å kartlegge situasjonen når det gjelder faghistorisk forskningsmateriale ved UiB. Arbeidet resulterte i rapporten Organisering, arkivering, lagring, digitalisering og tilgang av faghistorisk arkiv og forskningsdata ved UiB, som konkluderer med at det er stort behov for å sette i gang systematisk arbeid med å velge ut, bevare og tilgjengeliggjøre slikt materiale. Det er i 2010 utarbeidet retningslinjer for utvelgelse og bevaring av denne typen materiale. Forskningsdata og -materiale fra nyere og pågående forskningsaktiviteter blir nå i stor grad lagret digitalt. Her må det settes krav til sikker langtidslagring med kontinuerlig oppdatering, konvertering og synliggjøring. Tiltak 4: Faghistorisk dokumentasjon Art Beløp Lønnsmidler til stillinger, 2 årsverk Kunnskapsportalen Grind.no Grind skal bidra til å synliggjøre UiB som en base for forskningsbasert kunnskap om det omkringliggende landskapet og menneskene. Vegbøkene og boka om Folgefonna er svært populære bøker og det har lenge vært etterspurt om disse ikke snart kommer i digital form. Betydningen av vegbøkene og Grind er sterkt fremhevet av representanter fra lokalt Side 10 av 16

11 næringsliv (reiseliv, turisme), representanter fra fylkeskommunen (skole, næringsutvikling, mm.) og fra kommunalt hold. Grind kan derfor også bli et nyttig redskap i UiBs samhandling med omverdenen. Grind ble etablert som et prosjekt ved UiB fra UB står som systemeier og har et sekretæransvar for en tverrfakultær redaksjon, Grind.no er nå i en situasjon der det trengs relativt betydelige midler for å få portalen over i en ny fase: fra en portal med statisk innhold til en dynamisk og interaktiv portal. Det søkes derfor om midler til utvikling, samtidig som man også arbeider med å få på plass ekstern finansiering. I tillegg søkes det om midler til drift av prosjektet og portalen som allerede finnes, dette inkluderer fagredaksjonen, administrasjon fra Universitetsbiblioteket og drift av servere. Budsjettforslag Grind 2011: Tiltak 5: Kunnskapsportalen Grind.no Art Beløp Fagredaksjon UB administrasjon IT-drift Utvikling av portalen Sum kunnskapsportalen Grind.no Ekstern finansiering: 3-5 millioner kr pr år i 3 år. Prosjektet er tenkt etablert som et samarbeidsprosjekt mellom UB og IT avdelingen, mulig også med ekstern deltakelse og prosjektarbeid knyttet opp mot masteroppgaver ved relevante institutter (Info-media, Institutt for informatikk, m.fl.) DigUiB Bakgrunn I tråd med utviklingen av IKT-systemer og digital tilgjengelighet gjennom Internett har det i senere år vært økende interesse for digitalisering av undervisningsmateriell og forelesninger. Under betegnelsen digitale støttesystemer og hjelpemidler, har denne utviklingen vært gjenstand for saker i forskjellige fora blant annet som medieoppslag fremmet av journalister/studenter eller som sak i diverse formelle organer av universitetsmiljø. Parallelt med dette har det i løpet av relativt kort tid bygget seg opp forventninger til produksjonsnivå på audiovisuelt materiale ved UiB. Flere fagmiljø viser interesse, og studentene etterlyser aktivt arbeid for tilgjengeliggjøring av forelesninger. Å legge til rette for forelesninger og pensumlitteratur på nettet er et viktig steg i tilgjengeliggjøringen for blinde, svaksynte, studenter med lesehemninger og dyslektikere. Dersom pensum i utgangspunktet er digitalt er det lettere å benytte ReaderSpeaker i nettleseren. DigUiB beta På bakgrunn av diskusjon i Utdanningsutvalget våren 2010, samt forespørsel fra en rekke fagmiljø ønsker man nå å få erfaringer knyttet til digitalisering. Det er derfor igangsatt et pilotprosjekt. Prosjektet består at tre ulike tilnærminger til digitale støttesystemer og hjelpemidler: MAM (Media Asset Management) - lagring og gjenfinning av audiovisuelt materiale. Har også mulighet for redigering, lagring i ulike formater osv. Prosjektet vil inneholde filming og Side 11 av 16

12 tilgjengeliggjøring av forelesninger, samt konvertering av eksisterende audiovisuelt materiale for forskning og undervisning. UB står som systemeier for dette systemet. Digitalt pensum Digitalisering av pensumlitteratur og tilgjengeliggjøring av denne på nettet (e-pensum). Vi ser for oss at artikler og bøker UiB har tilgang til digitalt kan lenkes opp til pensumlister i Mi side. Rettighetsavklaringer og personalressurser for samling av digitale pensumsressurser er viktige avklaringer i det videre arbeidet Digital eksamen UA og IT-avdelingen jobber med tilrettelegging av eksamen på nettet. Her er sikkerhetsavklaringer, digitale signaturer og administrasjon av eksamensavviklingen viktige momenter som utredes. En nærmere avklaring om muligheter vil foreligge våren Budsjettinnspill 2011 En satsning på digitalisering av forelesnings- og pensumsressurser krever investeringer i teknisk utstyr, samt dedikerte personressurser. Det er ønskelig at dette skal være et tilbud, ikke et krav, til organisasjonen. Derfor foreslår prosjektgruppen at man i 2011 gjør investeringer som gir organisasjonen mulighet for å prøve dette ut, for så evt. å eskalere omfanget dersom det er stor interesse. DigUiB Art Beløp 1. Opptaksutstyr konverteringsstasjon for innlegging av eksisterende materiale Personalressurser, 1 årsverk til konvertering av eksisterende materiale Vedlikeholdsavtale MAM Sum I tillegg til investeringskostnader, og evt. nye stillinger til konverteringsarbeid, bidrar UA, IT, ØKA og FORM med personalressurser fra egne budsjetter Universell utforming tilgjengeliggjøring av studielitteratur Universitets- og høyskoleloven pålegger utdanningsinstitusjonene et ansvar for å tilrettelegge studiesituasjonen for funksjonshemmede studenter. Slik tilrettelegging omfatter også tilgjengeliggjøring av studielitteratur. UB har etablert et tilbud for produksjon av syntetisk tale fra trykt materiale og tilgang til spesialprogramvare for denne målgruppen. Det påløper årlige kostnader til utstyr, programvarelisenser og vederlag til Kopinor Bygningsmessige tiltak, ombygginger, utbygginger, mv Nybygg, større ombygginger mv. CMR skal etter planen overta den tidligere Autogården (Johs. Bruns gt. 12), der bl.a. Bibliotek for realfag i dag befinner seg. I henhold til foreliggende planer er arealer til bibliotekformål estimert til ca m 2 i Realfagbygget. Det må sikres at lokalene blir utformet slik at de egner seg til å tilby tidsmessige og fremtidsrettede bibliotek- og informasjonstjenester, inkl. læringssenter for studentene. Vi regner med at prosjektet vil bli igangsatt i løpet av Det er nå satt i gang arbeid med nytt odontologibygg ved UiB, som bl.a. skal inneholde bibliotektjenester for odontologiske fag. Biblioteket vil få utvidete arealer i det nye bygget, i form at et tidsriktig læringssenter med mange arbeidsplasser for studenter. Videre har det vært viktig for UB å utforme arealene på en slik måte at en størst mulig del av biblioteket kan Side 12 av 16

13 brukes som arbeidsplass for studenter også når det ikke er betjent. Vi regner med at prosjektet vil bli igangsatt i 2011, med planlagt avslutning i Det vises også til brev til Eiendomsavdelingen av med innspill til arealplan UiB 2015 fra UB Mindre bygningsmessige tilpasninger mv. Ved flere av UBs avdelinger er det behov for mindre bygningsmessige tilpasninger og arealendringer i forbindelse med videre utbygging og forbedring av læringssentre. I denne omgang prioriteres følgende avdelinger: 1. Bibliotek for psykologi, utdanning og helse 2. Bibliotek for medisinske fag Ved Bibliotek for juridiske fag er takbelysningen generelt for dårlig. Denne bør derfor skiftes ut med en mer velegnet lysarmatur. I tillegg er det ved flere avdelinger også behov for diverse oppussing og vedlikeholdsarbeider i lokalene. Det er kontinuerlig behov for å gjennomføre HMS-tiltak, mindre sikringstiltak mv. ved de fleste av UBs avdelinger, med sikte på å skaffe de ansatte og brukerne et tilfredsstillende arbeidsmiljø, inkl. tiltak med sikte på å oppfylle krav om universell utforming. Det bør settes av kr til disse formål i Det vises også til oversikter over behov for mindre tiltak i tilknytning til universell utforming, som ble oversendt til Eiendomsavdelingen i januar 2010, og til eget til brev av med innspill til Eiendomsavdelingen vedr. bygningsmessige tiltak mm. Mindre bygningsmessige tilpasninger mv. Art Beløp 1. Ombygging ved Bibliotek for psykologi, utdanning og helse, inkl. inventar til undervisningsareal/studentarbeidsplasser Ombygging/utvidelse av areal til læringssenter/studentarbeidsplasser ved Bibliotek for medisinske fag Utskifting av takbelysning ved Bibliotek for juridiske fag Oppussing/vedlikehold ved UBs avdelinger HMS-tiltak, sikringstiltak, Universell utforming, mv Sum Vi vil også nevne at det etter at kantinen i 8. etasje i Stein Rokkans hus ble ombygd til lesesal, er behov for sittemøbler/utemøbler i fellesareal i 8. etasje. Dette er ikke en sak som gjelder UB spesielt, den angår alle enheter som holder til i Stein Rokkans hus. Side 13 av 16

14 2.4 Oppsummering (samlet budsjettforslag) Tabell 3: Budsjettforslag Grunnbevilgning Budsjettforslag DFV Drift Investering Total Budsjettramme 2010 (hovedfordeling) Konsekvensjustering, jf. kap Konsekvensjustert ramme Lønn Mediekjøp Datatjenester, inkl. BIBSYS driftsutgifter Internhusleie Kjøp/drift mindre utstyr, inventar mv Øvrige driftsutgifter Inntekter Sum ordinært driftsbudsjett ( ) Investeringer (større utstyr) Sum budsjett innenfor budsjettrammen Tiltak utenfor rammen 1. Arkivtilgang til elektroniske utgaver av eldre tidsskriftårganger Relevans og faglig fornyelse av UBs samlinger Digitalisering av materiale fra UBs samlinger Faghistorisk dokumentasjon Portalen Grind.no DigUiB Ressurssenter på Dragefjellet Prosjekt for forskningsdokumentasjon Sum tiltak utenfor rammen Sum foreslått budsjettramme Tillegg for inntekter til avskrivninger Tillegg for instituttinntekter Sum budsjettramme Bygninger/lokaler/utbygginger mv.* 1. Bygningsmessige tilpasninger, HMS-tiltak, mv * Forslag ang. bygninger, lokaler mv. forutsettes dekket over EIAs budsjett. Side 14 av 16

15 3. BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) 3.1 Forskningsrådsfinansiert virksomhet UB har de senere år ikke hatt forskningsrådsfinansiert virksomhet i egen regi, men biblioteket har deltatt i prosjekter finansiert gjennom fakultetene. Det er derfor ikke ført opp midler til slik virksomhet ved UB i EU-finansiert virksomhet UB har tidligere deltatt i flere EU-finansierte prosjekter, og det arbeides stadig med å skaffe støtte til nye prosjekter. Det tas sikte på å søke om EU-midler til prosjekter i tilknytning til Frida i størrelsesorden 1 mill. kr., men det er usikkert om det vil bli gitt støtte til noen av disse prosjektene i Annen finansiering Ved UB er det nå i gang tre prosjekter på grunnlag av midler avsatt av Utenriksdepartementet til et universitetssamarbeid mellom institusjoner i Norge og Sudan, kanalisert gjennom Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (NUFU-programmet): 1. JULAP - Juba University Library Automation Project, samlet ramme 7,6 mill kr., fordelt over fire år EdLib Educating Librarians for the Future, samlet ramme 7,3 mill kr., fordelt over fire år LIST - Library and Information Science Training Centre, samlet ramme 2,6 mill kr., fordelt over to år For 2011 er det budsjettert med 1,7 mill. kr. i JULAP-prosjektet, 2 mill. kr. i EdLib-prosjektet, og 2,1 mill. kr. i LIST-prosjektet. I tillegg har UB fått ekstern støtte bl.a. fra ABM-utvikling (fra Nasjonalbiblioteket) til flere mindre prosjekter (Information Management for Knowledge Creation, Regionalt konsortium for elektroniske ressurser, Digitalisering av illegale aviser, Kunnskapsportalen Grind.no). Det er aktuelt å videreføre disse prosjektene samt å skaffe midler til nye prosjekter i På grunnlag av ovenstående antas det at volumet på eksternt finansiert virksomhet ved Universitetsbiblioteket i 2011 vil bli kr Side 15 av 16

16 Vedlegg: Tabell til resultatrapportering Publikumsbesøk - antall personer ,8 % Antall midlertidige utstillinger ,7 % Andel av samlingene som er digitalisert - bøker 13,5 % 15,7 % Andel av tidsskriftabonnementene som er digitalisert 84,5 % 85,5 % Andel av fotografiske samlinger som er digitalisert 20,0 % 21,3 % 2,2 prosentpoeng 1,0 prosentpoeng 1,3 prosentpoeng 16,3 % 1,2 % 6,5 % Utlån - fysiske dokumenter ,5 % Nedlastinger av fulltekstdokumenter ("elektroniske lån") ,6 % Antall åpningstimer pr. uke 52,5 52,5 0,0 0,0 % Antall bruker-pc-er ,4 % Antall brukerarbeidsplasser/leseplasser med PC ,4 % Antall brukerarbeidsplasser/leseplasser uten PC ,9 % Formalisert opplæring av brukere (antall undervisningstimer) UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS VIRKSOMHET Antall/prosentandel Endring Endring i % ,5 % Side 16 av 16

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 38/2009 Sak nr.: 2009/7380 Møtedato: 16.12. 2009 BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB 1. Oppgaver

Detaljer

Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2010

Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2010 Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2010 -I N N H O L D 1. SAMMENDRAG - FAGLIGE OPPGAVER OG UTFORDRINGER 1.1 Mål for UBs virksomhet Med utgangspunkt i Strategisk plan 2005-2010 for Universitetet i

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2012

Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2012 Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2012 I N N H O L D 1. SAMMENDRAG FAGLIGE OPPGAVER OG UTFORDRINGER 2 1.1 Mål for UBs virksomhet 2 1.1.1 Innsatsområder/prioriterte oppgaver ved UB i 2012 2 1.1.2

Detaljer

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 03/2011 Sak nr.: /6455 Møtedato: 10.02. 2011 Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter 1. Hovedmål og oppgaver Med utgangspunkt

Detaljer

Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2009

Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2009 Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2009 I N N H O L D 1. SAMMENDRAG - FAGLIGE OPPGAVER OG UTFORDRINGER...2 1.1 Innsatsområder/prioriterte oppgaver ved UB i 2009...2 1.1.1 Tiltak innenfor budsjettrammen...2

Detaljer

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN BUDSJETTFORSLAG 2008

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN BUDSJETTFORSLAG 2008 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN BUDSJETTFORSLAG 2008 I N N H O L D 1. SAMMENDRAG - FAGLIGE OPPGAVER OG UTFORDRINGER 3 1.1 Satsingsområder/prioriterte oppgaver ved UB i 2008.. 4 1.1.1 Tiltak innenfor budsjettrammen.......

Detaljer

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015 Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015 Innhold 1. Visjon... 1 2. Virksomhetsidé... 2 3. Verdigrunnlag... 2 4. Hovedmål og delmål... 2 Hovedmål 1: Bygge opp samlinger av fag- og

Detaljer

Arkivkode: Sak nr. i IDU: 31/2016. Sak nr.: 2016/1375 Møtedato:

Arkivkode: Sak nr. i IDU: 31/2016. Sak nr.: 2016/1375 Møtedato: Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Sak nr. i IDU: 31/2016 Sak nr.: 2016/1375 Møtedato: 02.09.2016 Sak nr i UBs styre: 16a/2016 Møtedato: 09.09.2016 Langtidsbudsjett 2017-2022

Detaljer

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN BUDSJETTFORSLAG 2007

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN BUDSJETTFORSLAG 2007 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN BUDSJETTFORSLAG 2007 I N N H O L D 1. SAMMENDRAG - FAGLIGE OPPGAVER OG UTFORDRINGER 3 1.1 Satsingsområder/prioriterte oppgaver ved UB i 2007.. 3 1.1.1 Utgangspunkt: UiBs

Detaljer

Arkivkode: Sak nr. i IDU: 31/2016. Sak nr.: 2016/1375 Møtedato:

Arkivkode: Sak nr. i IDU: 31/2016. Sak nr.: 2016/1375 Møtedato: Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Sak nr. i IDU: 31/2016 Sak nr.: 2016/1375 Møtedato: 02.09.2016 Sak nr i UBs styre: 16a/2016 Møtedato: 09.09.2016 1. BUDSJETTFRAMLEGG 2017

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning Notat Universitetsbibliotekets budsjett 2015 Innledning UB er i hovedsak bevilgningsfinansiert. Bevilgningen til UB er delt i mediekjøp, drift og satsinger. Denne oppdelingen gjenspeiler seg i presentasjonen

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2016

Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2016 Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2016 INNHOLD SIDE 1. Sammendrag. Utfordringer og prioriteringer 2 2. Budsjettforslag 2016. Grunnbevilgning 3 2.1 Tiltak innenfor budsjettrammen 3 2.1.1 Inntekter

Detaljer

Noen momenter til en gjennomgang av Universitetsbibliotekets økonomi og organisering

Noen momenter til en gjennomgang av Universitetsbibliotekets økonomi og organisering Notat Til Universitetsdirektøren Fra Bibliotekdirektøren Noen momenter til en gjennomgang av Universitetsbibliotekets økonomi og organisering Innledning De siste årene har det skjedd store endringer i

Detaljer

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet

Detaljer

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 044 Styresak: 26/2011 Sak nr.: 2011/8110 Møtedato: 04.11. 2011 Drift av eget bibliotek for odontologiske fag 1 Innledning Bibliotekdirektøren orienterte

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Universitetsbiblioteket Referanse Dato 2011/13374-STVE 06.07.2012 Budsjettforslag for 2013 Universitetsbiblioteket bes med dette om å utarbeide

Detaljer

ORGANISERING AV AVDELINGER VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Høringsuttalelse fra Tilvekstavdelingen

ORGANISERING AV AVDELINGER VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Høringsuttalelse fra Tilvekstavdelingen 1 ORGANISERING AV AVDELINGER VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Høringsuttalelse fra Tilvekstavdelingen Sammenslåing av avdelinger Sammenslåingen av avdelinger til MNP, Spesialsamlingene og SHJ virker fornuftig,

Detaljer

Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring. UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen

Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring. UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen Utviklingstrekk Fra fysisk til digitalt bibliotek Fra samlingsorientert til brukerorientert

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi

Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi Helge Salvesen og Marit Allern, Universitetet i Tromsø Temamøte H: Virtuelle læringsmiljø - planer, visjoner

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger Fysisk form Elektronisk form Bøker

Detaljer

Årsplan Universitetsbiblioteket

Årsplan Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket i Oslo Årsplan 2014-2016 Universitetsbiblioteket Innledning Årsplanen tar utgangspunkt i UiOs årsplan 2014-2016, UiOs strategi 2020 og UBs strategi 2010-2020. Følgende utviklingstrekk

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ 2006-2008 Vår visjon Universitetsbiblioteket i Tromsø skal være en aktiv partner i videreutviklingen av forskning og læring ved Universitetet, og bidra til

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Universitetsbiblioteket Digitale tjenester

Universitetsbiblioteket Digitale tjenester Universitetsbiblioteket Digitale tjenester Til: Bibliotekdirektøren Dato: 12. april 2012 Årsplan 2012-2014: Digitale tjenester UB Oslo Digitale tjenester har definert 5 satsingsområder for 2012. 1. Digitalt

Detaljer

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Biblioteket som støtte for forskning og utdanning Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet mål

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Høgskolen i Sørøst-Norge, Biblioteket Postadresse Postboks 235 3603 KONGSBERG Telefon Telefonnummer 31008000 Kontaktperson

Detaljer

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING HAV LIV SAMFUNN STRATEGI 2016 2022 // PLAN FOR OPPFØLGING TVERRFAGLIGHET FOR Å MØTE SAMFUNNETS UTFORDRINGER Globale samfunnsutfordringer Marin satsing Klima- og energisatsing KLYNGER Media City Bergen

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 211 Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Det ble utført nesten 4,7 millioner lån i de norske fag- og forskningsbibliotekene

Detaljer

Som en konsekvens av kutt i driftsbudsjettet må UB redusere antall årsverk i kommende femårsperiode.

Som en konsekvens av kutt i driftsbudsjettet må UB redusere antall årsverk i kommende femårsperiode. Notat Budsjett 2017 Innledning UB er i hovedsak bevilgningsfinansiert. Bevilgningen til UB er delt i mediekjøp og drift. Denne oppdelingen gjenspeiler seg i presentasjonen av budsjettet. UB har de siste

Detaljer

b) Utvikle arbeidsflyt for samlingspleie av b) Lage en plan og gjennomføre opplæring i bibliometri for UBs ansatte.

b) Utvikle arbeidsflyt for samlingspleie av b) Lage en plan og gjennomføre opplæring i bibliometri for UBs ansatte. Forskning 1. Effektiv tilgang a) Utarbeide retningslinjer for økonomisk bærekraftig og relevant samlingsutvikling. Seksjonssjef Tilvekst / Avdelingsledere Våren 2016 b) Utvikle arbeidsflyt for samlingspleie

Detaljer

2. Utgangspunkt: Universitetets strategiplan Visjon for UBs virksomhet

2. Utgangspunkt: Universitetets strategiplan Visjon for UBs virksomhet STRATEGISK PLAN Universitetsbiblioteket i bergen 2007 2010 1. Visjon for UBs virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet mål å samle og gjøre tilgjengelig informasjon for å bidra til å høyne

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/ 0 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB K,utdu- O 22. MAI 2001 Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/008 21.05.2007 Horingsuttalelse

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningskatalog for Universitetsbiblioteket En informasjonskompetent person er en som vet når og hvorfor en trenger informasjon, hvordan en finner informasjonen, og hvordan en vurderer, bruker og

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA

EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Studiestyresak: 12/22 Saksnr.: 2012/13351 Møte: 5. desember 2012 EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA BAKGRUNN:

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Økt tilgang til forskningsresultater ved Universitetet i Bergen oppfølging av Universitetsstyrets vedtak

Økt tilgang til forskningsresultater ved Universitetet i Bergen oppfølging av Universitetsstyrets vedtak Notat Til Forskningsutvalget Fra Universitetsbiblioteket Økt tilgang til forskningsresultater ved Universitetet i Bergen oppfølging av Universitetsstyrets vedtak 1. Bakgrunn Den 30.04.09 vedtok Universitetsstyret

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

Marcus et digitalt verktøy

Marcus et digitalt verktøy Marcus et digitalt verktøy Ved Universitetsbibliotekar Bjørn-Arvid Bagge Spesialsamlingene UB Bergen april 2015 Dagens tekst: Marcus Digitalisering har i en årrekke vært et prioritert oppgave ved UB Bergen.

Detaljer

Universitetsbiblioteket. Handlingsplan Universitetsbiblioteket. Se også Strategiplan for Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket. Handlingsplan Universitetsbiblioteket. Se også Strategiplan for Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket Handlingsplan 2011 Universitetsbiblioteket Se også Strategiplan for Universitetsbiblioteket 2009-2011. Side 1 av 11 Handlingsplan 2011 Universitetsbiblioteket Side 2 av 11 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Gitte Kolstrup Universitetsbiblioteket i Nordland 09.08.2012 Innholdsfortegnelse Visjon...3 Satsingsområder...3 Satsingsområde 1: tilpasning...4

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering 1. Hvilken type open access publisering kan motta støtte? Spørsmålet er om midler fra budsjettposten kun skal brukes til

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud fra Universitetsbiblioteket Informasjonskompetanse er grunnleggende for å kunne gjennomføre forskning, utdanning og formidling på et høyt nivå. Kunnskap, holdninger og ferdigheter vedrørende

Detaljer

Fagbibliotek og systematiske oversikter (Ref #8c3eae23)

Fagbibliotek og systematiske oversikter (Ref #8c3eae23) Fagbibliotek og systematiske oversikter (Ref #8c3eae23) Søknadssum: 498 440 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Pilot regionalt konsortium

Pilot regionalt konsortium Pilot regionalt konsortium Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Universitetsbiblioteket i Bergen Adresse Postboks 7808 5020 Bergen Organisasjonsnummer 874789542 Hjemmeside http://www.uib.no/ub

Detaljer

Information management for... (Ref #1318572431765)

Information management for... (Ref #1318572431765) Information management for... (Ref #1318572431765) Søknadssum: 900000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i Oslo / 971035854 Postboks

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Norgesbiblioteket - et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 151/16 01.12.2016 Dato: 15.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per oktober 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

Kostn Kostn Kostn Millioner

Kostn Kostn Kostn Millioner Tabell 2 viser samlede inntekter og kostnader i andre tertial de fire siste årene. Det siste året er inntektene økt med 13,7% Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med utstyrmidlene til odontologibygget

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Årsmelding Universitetsbiblioteket i Bergen

Årsmelding Universitetsbiblioteket i Bergen Årsmelding 2015 Universitetsbiblioteket i Bergen Forskning Bibliometri Kulturendringer i høyere utdanning, der forskning i større grad konkurranseutsettes og skal gi uttelling, har aktualisert fagfeltet

Detaljer

HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE

HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE HVILKE TILTAK ER VIKTIGE FOR DEG SOM LEDER? JARLE EID, DEKAN PSYKOLOGISK FAKULTET Medieoppfølging, kommunikasjon og samfunnskontakt Informasjonsmedarbeider

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN INNLEDNING 3 UiB I ET DIGITALISERT SAMFUNN 4 OVERORDNEDE MÅL FOR DIGITALISERING VED UiB 6 FEM STRATEGIER FOR DIGITALISERING

Detaljer

ORGANISERING AV AVDELINGER VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET (UBB)

ORGANISERING AV AVDELINGER VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET (UBB) Høringsuttalelse fra Bibliotek for juridiske fag (UBBJUR) ORGANISERING AV AVDELINGER VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET (UBB) 1.0 Forslaget UBBJUR støtter i hovedsak forslaget til ny organisasjonsmodell for UBB.

Detaljer

Forskningsdata fra et forskningsadministrativt perspektiv: finansiørers krav, institusjonens politikkutforming, koordinering og forankring

Forskningsdata fra et forskningsadministrativt perspektiv: finansiørers krav, institusjonens politikkutforming, koordinering og forankring Forskningsdata fra et forskningsadministrativt perspektiv: finansiørers krav, institusjonens politikkutforming, koordinering og forankring Randi Østhus, seniorrådgiver UiT Norges arktiske universitet Introduksjonsseminar

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Adresseinformasjon Institusjonens Namn E-post Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlingar Fysisk form Elektronisk form

Detaljer

Bibliotek i omstilling - noen refleksjoner rundt fusjoner og organisering i Universitetsbibliotek

Bibliotek i omstilling - noen refleksjoner rundt fusjoner og organisering i Universitetsbibliotek Bibliotek i omstilling - noen refleksjoner rundt fusjoner og organisering i Universitetsbibliotek Johanne Raade mars 2016 Bibliotekdirektør ved UiT Norges arktiske universitet Oversikt Stortingsmelding

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018 021 Vår dato Vår referanse 2 av 7 Handlingsplan 2018 2021 Handlingsplanen er utarbeidet etter strategimålene satt i Strategi 2017 2020 og bygger videre på målene i Handlingsplanen

Detaljer

ELF: Elektronisk fagbibliotek

ELF: Elektronisk fagbibliotek ELF: Elektronisk fagbibliotek Forprosjekt: Prosjektbeskrivelse, budsjett og plan. Ole Husby, BIBSYS 2000-11-29 Bakgrunn for prosjektet Oppdragsgiver for forprosjektet er NUUB. Overgangen til elektroniske

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata Åpne data NTNUs politikk for åpne forskningsdata UTKAST, Forskningsutvalget 9. juni 2017 Bakgrunn Tilgjengeliggjøring og gjenbruk av forskningsdata bidrar til økt etterprøvbarhet og transparens i vitenskapen,

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGISK PLAN

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGISK PLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGISK PLAN 2007-2010 Basert på Strategisk plan 2005-2010 for Universitetet i Bergen Revidert versjon 02.02.07. (Vedtatt av Universitetsbibliotekets styre 2007.) 1.

Detaljer

Årsmelding Universitetsbiblioteket i Bergen

Årsmelding Universitetsbiblioteket i Bergen Årsmelding 2015 Universitetsbiblioteket i Bergen Året som er gått 2015 ble preget av strategiarbeid, evaluering og nytt biblioteksystem. Ny bibliotekdirektør ble ansatt. Arbeidet med strategi 2016-2022

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningstilbud fra Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) har ulike undervisningsopplegg på alle nivå i utdanningen for å fremme studenters informasjonskompetanse. Dette er

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Tiltaksplan 2012 for Universitetsbiblioteket

Tiltaksplan 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET splan 2012 for Universitetsbiblioteket UBs styre har vedtatt en strategisk plan med hovedmål for UBs virksomhet i perioden 2010-2015. For å sikre at strategiplanen

Detaljer

Modernisering av BIBSYS produkter - et forprosjekt

Modernisering av BIBSYS produkter - et forprosjekt BIBSYS Brukermøte 2006 Modernisering av BIBSYS produkter - et forprosjekt Jan Erik Kofoed Overordnete føringer: BIBSYS strategi BIBSYS veien til informasjon BIBSYS er det naturlige førstevalg for målgruppenes

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 116/16 29.09.2016 Dato: 06.09.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per 2. tertial 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering HØYRINGSINNSPEL Sak Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Saksnr. 16/05641 Dato sendt ut på høyring 19.12.16 Høyringsfrist 13.1.17 Send

Detaljer

Patron Driven Acquisition ved NTNU Universitetsbiblioteket

Patron Driven Acquisition ved NTNU Universitetsbiblioteket Patron Driven Acquisition ved NTNU Universitetsbiblioteket Almuth Gastinger CRIStin vårmøte 23. april 2013 Bakgrunn og statistikk Prosjektmandat Leverandører og PDA Ebrary og PDA EBL og PDA (DDA) Cambridge

Detaljer

Velkommen v/tina Lingjærde

Velkommen v/tina Lingjærde FS-kontaktforum Velkommen v/tina Lingjærde 1 Innhold Presentasjon av CERES Tjenesteorganet Digitaliseringsstrategien 2 CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier National

Detaljer

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/10261 Sak 32/11 Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til:

Detaljer

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040)

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Søknadssum: 1850000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 116/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/889 Økonomirapport per oktober 2015 Saken gjelder: Saken gir rapport på grunnbevilgning

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE SAK S 16/2007. Arkivkode: Sak nr. 05/07357/UB

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE SAK S 16/2007. Arkivkode: Sak nr. 05/07357/UB MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 14.06. 2007. SAK S 16/2007. Arkivkode: 011.5 Sak nr. 05/07357/UB FREMTIDIG ORGANISERING AV UB 1. Innledning/bakgrunn/saksgang På styremøte 03.06.04 ble det vedtatt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer