4B for kompetanse Følgeevaluering av "Ta tak"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4B for kompetanse Følgeevaluering av "Ta tak""

Transkript

1 4B for kompetanse Følgeevaluering av "Ta tak" Roald Lysø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2004

2 Tittel Forfatter : 4B FOR KOMPETANSE Følgeevaluering av "Ta tak" : Roald Lysø NTF-rapport : 2004:3 ISBN : ISSN : Prosjektnummer : 1542 Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Prosjektrådgiver Medarbeider(e) Layout/redigering Referat Sammendrag Emneord : Følgeevaluering av "Ta tak" : Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget : Roald Lysø : Gjermund Wollan : Niels Arvid Sletterød Solrun F. Spjøtvold : Dette evalueringsnotatet er en oppsummering av følgeevalueringen av kompetanseutviklingsprogrammet "Ta tak" i regi av Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget. Prosjektet tok utgangspunkt i kompetansebehovet ved tre videregående skoler i Trøndelag: Levanger, Ladejarlen og Røros : Norsk Dato : Juni 2004 Antall sider : 96 Pris : 100, Utgiver : 4B, Kompetanseheving, Forebygging, Skole, Bevisstgjøre, Berike, Bearbeide, Befeste, Motivere, Inspirere : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER telefon telefaks

3 i FORORD Dette notatet er et oppsummerende evalueringsnotat fra følgeevalueringen av prosjektet "Ta tak", et kompetanseutviklingsprogram Midt-Norsk kompetansesenter (MNK) for rusfaget har gjennomført for et utvalg ansatte og elever ved tre videregående skoler i Nord- og Sør-Trøndelag Levanger, Ladejarlen og Røros videregående skole. Notatets primære funksjon er å gjøre rede for evaluators vurdering av den metodikk som er benyttet i kompetanseutviklingsprogrammet 4B i denne konteksten. Dernest å gi et bilde av skolenes vurdering av programmet. For utfyllende beskrivelse av innhold og organisering av kompetanseutviklingsprogrammet vises til omfattende rapportering fra prosjektledelsen og til skolenes prosjektrapportering. Parallelt med "Ta tak" er det gjennomført en følgeevaluering av et kompetanse-utviklingsprogram for lavterskeltilbudene i Trondheim kommune (KUPP) der 4B er benyttet som metodikk. Denne evalueringen gjøres det rede for i NTF-arbeidsnotat 2004:4. Et tredje prosjekt som omhandler kompetanseutvikling i forhold til ansatte som arbeider med rusproblematikk i kommunene Levanger og Verdal (Innherred samkommune) er under oppstart. Også her vil 4B bli benyttet som MNKs metodiske grep. Det vil bli laget en egen evalueringsrapport fra dette prosjektet. Vi understreker at vi i dette notatet ikke har til hensikt å foreta en grundig empirisk og teoretisk analyse av 4B-modellen, til det er data fra ett prosjekt for spinkelt. Når data fra de tre prosjektene, "Ta tak", KUPP og FLV foreligger vil en slik analyse kunne gjennomføres dersom oppdragsgiver ønsker det. Seniorforsker Niels Arvid Sletterød har vært medarbeider i prosjektet. Steinkjer, juni 2004 Roald Lysø prosjektleder

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURLISTE SAMMENDRAG i iii v vii 1. HVA ER "TA TAK" Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget Prosjektet "Ta tak" 1 2. EVALUERINGSOPP DRAGET Kombinasjon av følgeevaluering og egenevaluering Mål for følgeevaluering av 4B modellen Formidling og rapportering 7 3. BESKRIVELSE AV 4B 9 4. TEORETISKE BAKTEPPER Teori Hva er en holdning? Kompetanseutvikling og læring Problembasert læring, PBL Om kunnskaping, læring og innovasjon Tiltak for kunnskaping Nyskaping, innovasjon, innovasjonskulturer og innovasjonsklima DATA, ERFARINGER OG VURDERINGER FRA EVALUERINGSARBEIDET MNK - arbeid i forhold til styringsgruppen MNK arbeid i forhold til skolene Møter med og bidrag fra evaluator Prosjektledelsens sluttrapport Skolenes sluttrapporter 48

6 iv 5.6 Intervju/samtaler 56 Skolekontekster 56 Prosjekteerfaringer KONKLUSJONER MNKs rolle(r) Viktig før og under prosjektgjennomføringen Erfaring med 4B 69 LITTERATURLISTE 77

7 v FIGURLISTE Figur side 3.1: 4B-modellen, innhold, hensikt og arbeidsmåter : Interaksjon i en kunnskapsspiral (Von Krogh, Ichijo og Nonaka, 2001) : Medvirkning i livsløpet til et mobiliseringsprosjekt (Sletterød) : Fokus for evalueringsmøter MNK og NTF : Kunnskapingssyklus (Choo1998 ) : Sfærer MNK og skolene : Forløpet til en typisk mobiliseringsprosess 66

8

9 vii SAMMENDRAG Prosjektet "Ta tak" Prosjektet "Ta tak" omfattet elever, lærere og annet personale ved Røros videregående skole, Ladejarlen videregående skole og Levanger videregående skole. I prosjektbeskrivelsen er det fremhevet at Prosjektet "Ta tak!" har som ambisjon å være et kompetanseutviklingsprogram som har som siktemål å bidra til å styrke deltakerskolenes forebyggende rusarbeid. For skolene formulerte en prosjektmål om å 1) videreutvikle rusarbeidet i skolen, finne fruktbare måter å berike hverandre på, og for å dele erfaringer i rusarbeidet. Se dette i sammenheng med handlingsplanene ved de enkelte skolene og 2) finne gode måter å evaluere sin deltakelse i prosjektet. Generelt for alle skolene ble det slik at den enkelte skole skulle lage sitt prosjekt, at samarbeidet med de andre skulle handle om gjensidig inspirasjon, idéutveksling og refleksjon. For MNK hadde prosjektet som formål å prøve ut og videreutvikle sin 4Bmodell. Evalueringsoppdraget Nord-Trøndelagsforskning (NTF) har, på oppdrag fra MNK, gjennomført en følgeevaluering av "Ta tak" for å kvalitetssikre bruk av 4B-modellen og bidra til forbedring og faglig utvikling av denne. Oppdraget omfatter følgeevaluering i år 2002 og Resultatene, eller effektene, er vurdert på flere nivå i forhold til: 1. MNKs vurdering av utvikling av egen kompetanse. 2. MNKs egen vurdering av bruk og forbedring av modellen.

10 viii 3. Egenvurdering av kompetanseutvikling hos de av skolens personale som har deltatt i prosjektet. 4. Opplevd nytteverdi hos skolenes personale. 5. Egenvurdering av kompetanseutvikling hos elevene som deltok. 6. Opplevd nytteverdi hos elevene. Teoretiske baktepper I notatets kapittel 3 har vi gjort kort rede for noen mer teoretiske tilnærminger som vi oppfatter som relevante i forhold til å forstå de 4 B-er i praksis, hvilke dimensjoner en forholder seg til, eller bør forholde seg til og ta hensyn til, i gjennomføringen av et kompetanseutviklingsprogram som for eksempel "Ta tak". Her har vi kort behandlet begreper som holdninger, kompetanseutvikling, kunnskaping og læring komplekse begreper det er nødvendig å ha både et teoretisk og et praktisk forhold til. Tematisk omtaler vi nytten av teori, problematiserer holdningsbegrepet, foretar en kort innføring i begrepet problembasert læring, deretter utdyper vi med kunnskaping før vi avslutter med noen betraktninger omkring nyskaping, innovasjon og innovasjonsklima i organisasjoner. I presentasjonen av de teoretiske elementene har vi også drøftet og trukket linjer inn i MNK sin 4B-modell. Data, erfaringer og vurderinger underveis Notatets kapittel 4 inneholder både en deskriptiv og evaluerende tilnærming til ulike aktiviteter i prosjektet, aktiviteter som ble koordinert, organisert og gjennomført i regi av MNK. Dette omhandler MNK sitt arbeid i forhold til prosjektets styringsgruppe (sammensatt av representanter fra Nord- og Sør- Trøndelag fylkeskommuner og fra skolene), arbeidet i forhold til skolene og evalueringsaktiviteter i samarbeid med NTF. Her presenterer vi kort hovedpunkter fra prosjektledernes og skolenes sluttrapporter for å gi en oversikt over mangfold i det som har foregått, både på samlinger i kompetanseutviklingsprogrammet og ute i skolene.

11 ix NTFs vurderinger og konklusjoner Våre vurderinger er bygget inn i presentasjonen av både teori (kapittel 3) og gjennom presentasjonen av data, erfaringer og vurderinger underveis (kapittel 4). Våre konklusjoner finnes i kapittel 5. MNKs rolle(r) Prosjektledelsen for "Ta tak" har sagt at deres viktigste ansvar er ansvaret for prosessen. Dette omfatter organisering, arbeidsmetoder, innhold og gjennomføringsbetingelser for selve programmet. Arbeidet på skolene er skolenes ansvar. Navnet Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget skaper forventninger hos brukerne om at en har å gjøre med en reell kompetanseinstitusjon med bred kunnskap om rusfaget, ikke bare mht. å regissere og lede kompetanseutviklingsprosesser. Det er kompetanse på rusfaget som gir MNK legitimitet. Vår oppfatning er at en i "Ta tak" har vært for tilbakeholdne med å anvende og synliggjøre egen kompetanse på rus og tiltaksutvikling samtidig som en viser at en kan kompetanseheving. MNK, som en del av prosessoppfølgingen, må kunne etterspørre handlinger på skolene. Vi mener at ansvaret handler om å inngå forpliktende avtaler der det framgår at MNK kan og skal etterspørre handlinger og resultater på skolene samtidig som de kan bidra med råd. Dette handler ikke om å "ta over", men om å støtte aktiviteten lokalt. Det er samtidig et bidrag for å etterspørre og sikre forankringen lokalt. Vi har også hatt et fokus på MNK sin egen kompetanseutvikling ved å gjennomføre kompetanseutviklingsprosjekt der bruken av 4B har stått sentralt. Vår vurdering er at en har vært dyktige på å benytte 4B som metodikk i forhold til å dele erfaringer, reflektere over sider ved metoden som en del av prosjektarbeidet og evalueringsarbeidet. Behov for grundig analyse før en starter prosjekt Det er nødvendig å gjennomføre analyser med fokus på behov, utfordringer, muligheter og begrensninger for gjennomføring både før en setter i gang et prosjekt som "Ta tak" og under veis. Et godt analysearbeid vil avdekke om virksomheten er moden for denne type innsatser, prosesser og tiltak eller om

12 x det er forutsetninger som ikke er til stede. Alternativt om det er andre tiltak det er behov for før en starter et slikt program. Vi mener et slikt arbeid ikke kan undervurderes og at det vil bidra til å sikre både MNK og oppdragsgiver en vellykket kompetanseutviklingsinnsats. Forankring Reell forankring, det vil si at beslutningstakere, ledere, ansatte som skal gjennomføre innsatser, samarbeidsparter og premissleverandører har et eierforhold til tema og retning og at det er samsvar mellom ord og handling er en viktig forutsetning for å få til god gjennomføring av tiltak. I "Ta tak" synes det som om forankringen ute i skolene har variert sterkt. Arbeidet med å sikre og opprettholde reell forankring hos deltakere og samarbeidsparter burde ha vært fokusert sterkere av MNK og prioritert høyere i skolene. Fokus på endring av samarbeidsformer I "Ta tak" har en hatt ambisjoner om å få til en varig bedring av samarbeidet internt i skolene, mellom skolene og ulike samarbeidsparter i nærmiljøet, men også å få til et godt samarbeid mellom skolene som deltar i programmet. Målet har med andre ord vært "å endre atferd" hos deltakere og samarbeidsparter, og at en i ettertid skal kunne se at samhandlingsmønstrene er befestet og lever videre. Selv om prosjektet fra MNK sin side vurderes som et langvarig prosjekt er det også slik at prosjektperioden har vært kort i forhold til å ha håp om å påvirke holdninger og kunne etablere varige samarbeids- og samhandlingsformer. Langvarige prosjektforløp innebærer også dilemma for MNK. I hvilken grad skal de engasjere seg i denne type langvarige prosesser. Og hvis de først skal engasjere seg, hvor omfattende og hvor dypt skal engasjementet gå? Medvirkning I alt prosjektarbeid er det viktig at involverte aktører opplever at de har likeverdig og reell medvirkning fra begynnelse til slutt i prosessen, samt at det

13 xi ikke skapes unødige brudd i medvirkningsprosessen. Dette er en forutsetning for å skape engasjement, motivasjon, forpliktelse, og vilje til oppfølging. Ikke minst er dette viktig i forhold til medlemmene i ulike grupper i prosjekt, for eksempel ansatte i prosjektet, styringsgruppe, prosjektgrupper, brukergrupper osv. Den tverrfaglige medvirkningen er tatt på alvor, både blant prosjektdeltakerne, i skolenes prosjekt og i forhold til hvem som har deltatt med beriking. Også elevmedvirkning har vært tatt på alvor. Dette har vært positivt, men også litt utfordrende både for de "voksne" og for elevene. Kontinuitet Kontinuitet i arbeidet, både mht deltakelse/medvirkning og i forhold til konkrete handlinger/tiltak og handlingsrekke synes å være en forutsetning for å lykkes, jf. avsnittet om forankring ovenfor. Arbeidet med å skape god medvirkning må derfor være en kontinuerlig prosess under prosjektforløpet enten en snakker om den enkelte skoles prosjekt eller om deltakelse i kompetanseutviklingsprogrammet. I prosjektet har det vært god kontinuitet i forhold til ansatte, nye deltakere er blitt "sluset inn", inkludert og tatt vare på gjennom åpen erfaringsoverføring og kunnskapsdeling. Elevgruppen har gjennomgått store endringer i løpet av prosjektperioden. Mange erfarne elever gikk ut av prosjektet ved skoleårets slutt. Mange av elevene hadde dermed ikke deltatt i hele prosjektforløpet og hadde ikke prosjektets historie, utvikling og erfaringer inne. Dette skapte noen problemer både for deltakere og prosjektledelse, men bidro samtidig til mye læring i forhold til hvordan slike prosesser bør håndteres for å minimalisere problemer. Erfaring med 4B Generelt Vår vurdering er at MNK sin 4B-modell faglig sett er på trygg grunn, både når det gjelder den enkelte B og samlet sett for modellen. Utfordringen er å

14 xii fylle modellen med adekvate metoder tilpasset tema, innhold og målgrupper/målsettinger. Programmet har vært omfattende, med mange deltakere, flere virksomheter og har inneholdt mange tema, arbeidsformer og metodiske grep. For skolene er det nok problematisk å skille mellom kompetanseutvikling, tiltaksutvikling og gjennomføring. De har hele tiden arbeidet med utgangspunktet kort vei fra teori til utprøving og læring. Det er en innebygd forutsetning om ledelse og struktur i modellen Slik modellen har vært benyttet i "Ta tak" har en i mindre grad vektlagt stram struktur, men vært mer opptatt av fleksibilitet og tilpasning. Kanskje har det vært for lite struktur og for mye frihet i forhold til modellen men samtidig har det ført til stort engasjement og mange kreative innspill, både blant ansatte og elever. Gjennom denne åpne tilnærmingen har en også tillatt seg å eksperimentere med ulike arbeidsformer på samlingene. For skolene kan en slik åpen struktur være vanskeligere å forholde seg til enn en mer styrt struktur der en skal gjennomføre det lokale kompetanseopplegg etter en tydeligere oppskrift mht. arbeidsformer og tema. På den andre siden har skolene fått stor grad av frihet til å finne sin egen form. For noen har dette kanskje ført til at fremdrift og ansvar er blitt noe diffust, hos andre har det gått bra. En svakhet i forhold til dette er at MNK sine prosjektledere ikke har fokusert på, og heller ikke prioritert tydelig oppfølging i forhold til skolenes daglige arbeid/innsats. Større frihetsgrader til skolene skaper trolig større behov for oppfølging enn opplegg med mindre frihetsgrader. Vår vurdering av 4B-modellen er altså at den baserer seg på kjente og godt dokumenterte prinsipper for læring, kunnskaping og kompetanseutvikling. En sterk kobling til erfaring og praksis styrker dette inntrykket. Den strukturerte og relativt enkle presentasjonen av modellen er godt kommuniserbar, og vårt inntrykk er at deltakerne "nesten intuitivt" har sett og har maktet å forholde seg til sammenhengene. Modelltenkingen preges av et inkluderende og positivt menneskesyn som legger vekt på åpenhet, nysgjerrighet, løsningsfokusert tilnærming og sosial

15 xiii interaksjon. Både teori og praksis viser at det er vanskelig å arbeide med holdningsspørsmål og å endre holdninger. Koblingen mellom teori, erfaringer, sosial interaksjon og refleksjon ser ut til å kunne være en mer fruktbar tilnærming. I og med at modelltenkingen synes så lett å tilegne seg, ser det også ut til at den kan la seg implementere i de enkelte skolene/organisasjonene - dersom rammevilkårene er tilstrekkelig til stede. Nedenfor foretar vi en kortfattet oppsummering og konkludering i forhold til de 4 B og kobler en femte B til. Som MNK selv sier ser de på de 4 B-ene som deler av eller elementer i en sirkulær prosess, og at de 4 B-ene griper sterkt inn i hverandre og til dels overlapper hverandre. Bevisstgjøre (B1) Vi konkluderer med at begrunnelser for og innhold i "B1" henger godt sammen med det vi har fokusert på i forhold til sensmaking og kunnskaping i Choo sin kunnskapingssyklus (Choo 1998). Sensemaking omhandler de prosessene som inngår i utviklingen av felles forståelse av signaler fra omgivelsene, og som en antar har eller vil få betydning for problemområdet generelt, skolene spesielt, programmet eller innsatser i programmet. I kunnskaping handler det bl.a. om anvendelse av og bevisstgjøring i forhold til hvilken kunnskap en vet en har (eksplisitt kunnskap) innenfor sentrale områder, hvilken kunnskap en mangler (og som f.eks. kan tilføres gjennom ekstern kompetanse). I praksis stilles det krav om et relativt strukturert opplegg i bevisstgjøringsfasen slik at en på en systematisk måte kan reflektere over både egen kompetanse i forhold til dagens arbeidssituasjon, framtidige jobbkrav og ut fra signaler fra omgivelsene. Etter det vi kan se har en i den innledende fasen av "Ta tak" benyttet seg av slike strukturerte tilnærminger, og en har ved gjentatte anledninger, bl.a. i forbindelse med planleggingen av samlinger også fokusert på kompetansestatus og kompetansebehov. Likevel mener vi at en i et opplegg av såpass varighet burde ha nærmet seg en bevisstgjøringsfase enda mer strukturert, og også tatt opp relevante tema flere ganger i løpet av prosjektperioden. Dette ut

16 xiv fra en antagelse om at bevisstheten om egen kompetanse og om kompetansegap i forhold til de oppgaver som skal løses vil endre seg etter hvert som en modnes i læringssituasjonen. Berike (B2) De utsagn og refleksjone MNK foretar i forhold til "B2" henger godt sammen med det vi har fokusert på i forhold til problembasert læring (PBL), kunnskaping der vi omtaler taus og eksplisitt kunnskap og transformasjon fra taus til eksplisitt, og på den vekt som der legges på erfaring som et viktig fundament for kunnskapsdeling og læring. Også vår omtale av sensmaking og kunnskaping i Choo sin kunnskapingssyklus (Choo 1998) bekrefter dette. Kvalitetssikring av berikelsesdelen er viktig for et godt resultat. Eksterne berikere må få god informasjon om behov, innretning av tema, om målgruppen og om hensikten med temaet. Prosjekt-/prosessledere og deltakere som blir bedt om å berike kjenner i større grad målgruppen, prosjektet og deltakernes ståsted og bør lettere kunne tilpasse sine bidrag i forhold til det. En bør være kritisk til antall tema en mener en vil tilføre ny kunnskap på. Det er ikke antall tema, men de riktige tema i riktig omfang og mengde til riktig tid som er viktig. Et aktuelt tema kan også med fordel belyses fra flere sider og av ulike bidragsytere. På den måten vil en kunne legge grunnlag for en både bred og dyp refleksjon. I berikelsesprosessen er det en legitim anledning for fagpersonene i MNK til å bidra med sin kompetanse. I "Ta tak" har en benyttet både eksterne og "lokale" bidragsytere i samlingene. Flere av disse har bidratt til å skape stort engasjement, sterke debatter og grunnlag for videre refleksjon. I den forbindelse har behovet for kvalitetssikring også vist seg å være nødvendig. En kunne nok ha ønsket noe større innslag med utgangspunkt i erfaringer fra deltakerne, dette ville nok for manges vedkommende ha krevd noe bistand både i forhold til å utforme bidraget og til å styrke vedkommende i forhold til gjennomføringen, men ville samtidig kunne gi større trygghet til å håndtere lignende situasjoner på hjemmebane. Arbeidsmetodene har vært mangfoldige og godt tilpasset temavalgene, og har bidratt positivt til det en vid forstand kan kalle faglig forståelse.

17 xv Bearbeide (B3) Innholdet i "B3" er en parallell med både PBL sine tema omkring erfaring, refleksjon og diskusjon og den lignende tilnærmingen innenfor kunnskapingsdimensjonene (taus og eksplisitt) kunnskap hos bl.a. Nonaka & Takeuchi (1995). MNK sier at det har vært viktig for dem å gi rom for denne delen av læringsprosessen, som de anser som helt avgjørende når målet er å fremme utvikling til forbedret/ ny handlingskompetanse. I referat fra et evalueringsmøte skriver referenten følgende "Ved å løfte fram gode og gjerne vellykkede eksempler fra praksis, får deltagerne konkretisert og behandlet temaet på en måte som skaper inspirasjon og entusiasme i eget arbeid. Det er oppmuntrende å få ta del i kollegers gode måter å forholde seg til og løse situasjoner/problemer på. Og ikke minst: De som gis anledning til å legge fram eget arbeid, opplever det som en anerkjennelse av egen faglighet og fagutøvelse." Dette er et utsagn vi slutter oss til (jf. vår kommentar i punktet om berikelse) og som er i samsvar med både erfaring og forskning på området. Ulike gruppearbeidsformer har i "Ta tak" vist seg både frigjørende og inspirerende på denne type prosesser, både blant elever og ansatte. En har forsøkt både svært strukturerte og mindre strukturerte (styrte) prosesser. Begge har fungert godt, men den mest strukturerte kan kanskje sies å være mer "effektiv" i forhold til å nå mål mens den mer frie formen har vært mer tidkrevende og gitt mer rom for improvisasjon. Her bør nok kunnskapen om deltakerne og tema være avgjørende for hvilken frihetsgrad en velger i prosessen. Det viktigste er likevel refleksjon med kvalitet om et relevant tema. Befeste (B4) Slik 4B-modellen har vært praktisert har skolene i all hovedsak hatt ansvaret for å ta kunnskapen i bruk og prøve den ut i praksis. Dette har vært aktiviteter MNK sine prosjektledere ikke har hatt "kontroll" over og dermed bare indirekte erfaring med. I dette mener vi, som nevnt flere ganger tidligere, det ligger en innebygget svakhet mht. en helhetlig praktisering av modellen.

18 xvi Et kompetanseutviklingsopplegg omfatter fokus på både kunnskaper, ferdigheter, holdninger og vilje i forhold til å ta kunnskap i bruk. Det er selvfølgelig viktig og nødvendig å arbeide med å styrke kunnskaper, utvikle ferdigheter og påvirke holdninger, men det er ikke tilstrekkelig uten at en har "vilje" til bruk. Vilje i denne sammenheng knytter vi både til deltakerne i kompetanseutviklingsprogrammet, ledelsen og organisasjonen som helhet. Som MNK sier i sin beskrivelse av 4B: "Mens man i bearbeidingsfasen har et tilbakeskuende fokus, vil deltagerne i befestingsfasen være mer handlingsorientert, og det er viktig å bygge inn bevissthet om at det nye trenger vedlikehold hvis man vil forhindre tilbakefall til tidligere tenkning og handlingsmønstre." Dette er både et individuelt ansvar og et ansvar for organisasjonen. Den "5" B Betingelser Under veis i prosjektet har vi drøftet om det ikke finnes en femte B som hører med og danner forutsetninger for de fire andre. Vi har ikke testet ut, men foreslår forsøksvis å legge Betingelser inn som en femte B en må forholde seg til i modellen for å fange opp analysedelen før et prosjekt settes i gang. Dette er et prosessuelt grep, og det vil være klokt å benytte prosessuelle verktøy for å finne eller skape de riktige betingelsene for prosjektet. Dette omhandler rammevilkårenes betydning for å utvikle det en kan omtale som en prosess fram mot å skape en reell handlingskompetanse hos den enkelte deltaker og i virksomhetene. Rammevilkår omfatter i denne sammenheng alle de ressurser som finnes, eller som ikke finnes, og som er viktige for den enkelte deltaker eller for organisasjonen som et hele for å kunne realisere kompetanseutviklingsprogrammet. Dette gjelder altså både de mest sentrale deltakerne og organisasjonen som et hele.

19 1 1. HVA ER "TA TAK" 1.1 Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget I tildelingsbrevet for 2003 fra Helse og sosialdepartementet blir det sagt at de regionale kompetansesentrene har i oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet å bidra til implementering av rusmiddelpolitikken. Videre heter det at kompetansesentrene har tre definerte oppgaver: 1) forebyggende tiltak, 2) kompetanseutvikling i kommunene og 3) tildelt fagområde med nasjonal spisskompetanse. Samlet skal de tildelte arbeidsoppgavene og ansvaret for de nasjonale spisskompetansefeltene dekke de prioriterte kompetansebehovene som til enhver tid eksisterer i feltet. Midt-norsk kompetansesenter har fått ansvar for spisskompetanseområdet "yngre rusmisbrukere". Spisskompetanse kan enkelt beskrives som den fremste, mest avanserte kompetanse på et område. I virksomhetsplanen for MNK-rus tar en utgangspunkt i disse føringene og formulerer målsettingene: 1. MNK-rus skal fremme virksomhet som har som resultat at det virker forebyggende på at personer utvikler rusmiddelmisbruk. 2. MNK-rus skal være en sentral aktør når det gjelder å utvikle kompetanse på yngre rusmiddelmisbrukere. 3. MNK-rus skal bidra til øket kompetanse på tiltak rettet mot rusmiddelmisbrukere som har utviklet avhengighet til alkohol og andre stoffer og til rusmisbrukerkulturen. 1.1 Prosjektet "Ta tak" I prosjektbeskrivelsen "Ta tak" står det at prosjektets ideer tar utgangspunkt i MNKs erfaringer på området rusforebygging i skolen, nyere litteratur på området og refleksjon sammen med deltakerskolene.

20 2 Skolen er utpekt som en blant flere viktige rusforebyggingsarenaer. Begrunnelser for dette er bl.a. å finne i St.meld. nr /93 s. 57: "Det er neppe noen andre institusjoner i samfunnet som kan spille en så viktig rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet som nettopp skolen. I skolen kan man få i tale og involvere hele generasjoner i en periode i livet der grunnlaget legges for en god helse senere i livet". Samtidig er rusforebyggende arbeid, slik MNK rus ser det, et felt som i stor grad forutsetter et samarbeid mellom hjem, skole og lokalmiljø. Langt på vei kan en si at det rusforebyggende arbeidets kvalitet og resultater står og faller på om man i kommunen og i skolen skaper gode muligheter og arenaer for samhandling, samarbeid og dialog mellom lærer og elev, mellom elever, mellom ungdom og foreldre og mellom skole, hjem og lokalsamfunn. Som et verktøy i dette arbeidet ønsket MNK å benytte 4 B-modellen (jf. kapittel 3) som er en læringsmodell som har som mål å få kunnskap til å befeste seg. Dette skjer gjennom å: Bevisstgjøre: Kartlegging av egen kompetanse/gjenopplive gammel kunnskap/ se på behov for ny læring. Berike: Med ny kunnskap. Bearbeide: Ny kunnskap må utprøves i gruppesamlinger. Kunnskap møter erfaring. Befeste: Å plassere forståelsen i en videre sammenheng. Refleksjon knyttet til praksis, forkaste eller forsterke. Målgrupper Prosjektet "Ta tak" omfatter deltakerne i prosjektet, og består av MNK rus v/prosjektleder og -medarbeidere, elever, lærere og annet personale ved Røros videregående skole, Ladejarlen videregående skole og Levanger videregående skole.

21 3 Prosjektmål I prosjektbeskrivelsen er det fremhevet at Prosjektet "Ta tak!" har som ambisjon å være et kompetanseutviklingsprogram som har som siktemål å bidra til å styrke deltakerskolenes forebyggende rusarbeid. For MNK ble følgende prosjektmål formulert: Prøve ut og videreutvikle en modell for kompetanseutvikling: 4Bmodellen. Stimulere skolene i deres utviklingsarbeid - knyttet til forebygging av rusmisbruk og hjelpe/støttetiltak for yngre rusmisbrukere som er elever i videregående skole, og deres nærmeste i og utenfor skolen; og i den forbindelse: videreutvikle 4 B-modellen i en rusforebyggende kontekst. For skolene formulerte en følgende prosjektmål: Videreutvikle rusarbeidet i skolen, finne fruktbare måter å berike hverandre på, og for å dele erfaringer i rusarbeidet. Se dette i sammenheng med handlingsplanene ved de enkelte skolene. Finne gode måter å evaluere sin deltakelse i prosjektet. Generelt for alle skolene ble det altså slik at: Den enkelte skole skal lage sitt prosjekt. Samarbeidet med de andre handler om gjensidig inspirasjon, idéutveksling og refleksjon. Prosjektet bygger på en metodikk kalt 4 B som er beskrevet og ivaretas av MNK. Den enkelte skole har ansvar for å utvikle tiltak og metoder som høyner kvaliteten på rusrelatert undervisning og skolens øvrige befatning med rusproblematikk.

22 4 Den enkelte skole er ansvarlig for at impliserte medarbeidere får tid og rom for å være med på de aktiviteter som fagutviklingsprogrammet innebærer, og forplikter seg ellers til å være aktiv premissleverandør og samarbeidspart i arbeidet med utviklingen av programmet, og i omsettingen av ideene til praksis. Disse målsettingene er konkretisert og operasjonalisert gjennom utvikling av tiltak på den enkelte skole, jf. skolenes egne sluttrapporter. Får å nå målene ble det forutsatt et aktivt, tett og forpliktende samarbeid mellom alle som skulle samarbeide om og i tiltakene i regi av Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget. Slikt samarbeid forutsatte avklaring av roller, forventninger og ansvar og av at samarbeidet preges av anerkjennelse, tillit, kommunikasjon og medvirkning. Prosjektet hadde som formål å utvikle og prøve ut 4B-modellen for å løse oppgavene på en god måte og i samsvar med prosjektets ideologi og fagforståelse.

23 5 2. EVALUERINGSOPPDRAGET 2.1 Kombinasjon av følgeevaluering og egenevaluering På oppdrag fra Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget (MNK) har NTF gjennomført en følgeevaluering av kompetanseutviklingsprogrammet "Ta tak" for å kvalitetssikre bruk av 4B-modellen og bidra til forbedring og faglig utvikling av denne. Oppdraget omfatter følgeevaluering i år 2002 og Som en del av følgeevalueringen har prosjektledelsen hatt et parallelt opplegg for egenevaluering. Også skolene har vært anmodet om å gjennomføre en systematisk egenevaluering for å understøtte MNK sin interne kvalitetssikring. Ved oppstart av prosjektet ga vi en kort begrunnelse for: 1. Hva som gjør evaluering viktig: Identifisere, kartlegge, dokumentere og beskrive prosesser, erfaringer og resultater. Forklare og forstå virkninger av nøkkelinnsatser/-virkemidler og måter å administrere og organisere slike på. Avdekke, kalkulere og redusere usikkerhet, risiko, sjanser for feil etc. Kvalitetssikre prosjekt, utviklingsprosesser, bruk av ressurser, utvikling og iverksetting av tiltak (prosess- og resultatutviklingen). Optimalisere og kvalitetssikre gjennomføringsbetingelsene for prosjekt. Klarlegge og formidle kloke grep og gode eksempler (internt underveis og eksternt ved prosjektets slutt). 2. Hvilken nytte evaluering kan og bør representere: "Gode eksempler" (best practice) eller "kloke grep" (wise practice) som har overføringsverdi. Læringspraksis som bidrar til å forbedre, tilpasse virkemidler og innsatser underveis.

24 6 Verktøy og metoder for å kontrollere innsats og optimalisere effekter av virkemidler og tilbud. Rutiner for løpende styring og økonomisering av innsatser og virkemidler. Strategisk beslutningsgrunnlag basert på fortløpende dokumentasjoner av resultater og måloppnåelse. Metoder og virkemidler som; (a) motiverer og mobiliserer de ulike deltakerne til ekstra god innsats, (b) skaper kritisk diskusjon av "gode eksempler" og "kloke grep" og (c) produserer fortløpende dokumentasjoner som formidler viktige erfaringer til deltakerne mens prosjektet pågår. Dokumentasjons- og formidlingspraksis (informasjonssystem rettet mot interne og eksterne interessenter). 2.2 Mål for følgeevaluering av 4-B modellen Evalueringen har fokusert spesielt på MNKs bruk av 4-B modellen, om og i hvilken grad skolene benytter modellen og på hvordan prosjektstyring og ledelse legger til rette for og bidrar til å skape optimale samhandlingsbetingelser for å utnytte og videreutvikle modellen. Resultatene, eller effektene, har vi vurdert på flere nivå i forhold til: MNKs vurdering av utvikling av egen kompetanse. MNKs egen vurdering av bruk og forbedring av modellen. Egenvurdering av kompetanseutvikling hos de av skolens personale som har deltatt i prosjektet. Opplevd nytteverdi hos skolenes personale. Egenvurdering av kompetanseutvikling hos elevene som deltok. Opplevd nytteverdi hos elevene. For å sikre god datakvalitet er data løpende blitt innhentet og bearbeidet av NTF og tolket i samarbeid med de aktører som deltar i prosjektet.

25 7 I evalueringsarbeidet har vi dessuten forholdt oss til dimensjoner 1) knyttet til MNKs overordnede målsetting for arbeidet og operasjonalisering av denne, og 2) skolenes overordnede målsettinger og tiltak/innsatser som settes i gang for å nå disse målene. Prosjektdata som var ansett som viktige for evalueringen Data fra prosjektets tiltak og innsatser, dvs. samlinger inklusive forog etterarbeid. Dokumenter fra involverte aktører. Skolenes prosjektrapporter. Prosjektledelsens sluttrapport. Referat fra møter. Egenevaluering, både hos MNK og hos de deltakende skoler. Samtaler og intervju av involverte aktører. Erfaringsutveksling på ulike møteplasser. Aktiviteter som har vært gjennomført av NTF som del av evalueringen Deltakelse og innspill på planleggingsmøter der skolene har deltatt. Deltakelse i møter i styrings/referansegruppe. Deltakelse og bidrag i opplæring av prosessledere. Deltakelse og bidrag på samlinger for deltakerskolene. Deltakelse og bidrag på avsluttende konferanse. Evalueringsmøter/planleggingsmøter. Samhandling/kunnskapsdeling/erfaringsutveksling felles for "Ta tak", KUPP og LV. 2.3 Formidling og rapportering Det er foretatt løpende dokumentasjon og intern formidling av aktiviteter, prosesser, samtaler, intervju, gruppeintervju, vurderinger fra seminar og av egenevalueringer. Denne dokumentasjonen utgjør grunnlaget for denne enkle sammenfattende statusrapporten (dokumentasjonsnotatet) ved

26 8 prosjektets slutt. Det er med andre ord lagt større vekt på rapportering underveis enn på å lage en omfattende sluttrapport. Rapportering under veis og statusrapporteringen vil være et tillegg til prosjektledelsens rapportering av prosjektet.

27 9 3. BESKRIVELSE AV 4B Nedenfor følger en beskrivelse av 4B-modellen slik den er tenkt fra MNK sine prosjektledere. Beskrivelsen er utformet av ansatte ved MNK og er felles for prosjektene "Ta tak", KUPP og FLV og danner utgangspunkt for vår evaluering av modellen. Vi har tatt oss den frihet å foreta en lett redigering ved å endre de fire B-ene fra Bevisstgjøring til Bevisstgjøre, fra Berikelse til Berike, fra Bearbeiding til Bearbeide og fra Befestelse til Befeste. 4B-modellen: En forståelsesramme og en metodebeskrivelse Prosjektlederne for de tre 4B-prosjektene ("Ta tak", KUPP og FL) sier i beskrivelsen at 4B-modellen med tilpassede metodiske verktøy vokste fram gjennom arbeidet med Sosial- og Helsedepartementets "Kunnskap og brobygging. Handlingsplan for utvikling av sosialtjenesten i kommunene" og andre kompetanseutviklingstiltak de var engasjert i fra 1998 til De sier videre at det er viktig at inndelingen av læringsprosessen i faser ikke oppfattes som rigid og absolutt. Tvert imot understreker de at fasene glir i hverandre og inni hverandre, spesielt gjelder kanskje det Bearbeidings- og Befestingsfasen. Det vil dessuten i hver enkelt fase være lett å kjenne igjen elementer av de øvrige fasene. Figuren 3.1 er en visuell oversikt over modellen slik den blir beskrevet nedenfor.

28 10 Arbeidsmåter -Kartlegging -Dialog -Historiefortellinger -Gruppearbeid -Foredrag -Litteraturstudier -Rollespill -Videoopptak 4B BEVISSTGJØRE BERIKE Hensikt Identifisere egne behov for ny kunnskap og kompetanseheving Tilførsel av ny kunnskap og få del i andres erfaringer -Refleksjon -Dialog -Rollespill -Refleksjoner -Øvelser -Rollespill -Kollegabasert veiledning -Planleggingsmøter BEARBEIDE BEFESTE Knytte ny kunnskap an til egen forståelse, kunnskap og praksiserfaringer En læringsprosess for å bedre handlingskompetanse. Ta kunnskap i bruk Figur 3.1: 4B-modellen, innhold, hensikt og arbeidsmåter 4B-modellen er både en forståelsesramme for læring som en kontinuerlig og faseinndelt endringsprosess, men også en beskrivelse av forskjellige metodiske verktøy eller grep, knyttet an til de ulike fasene i læringsprosessen. Vi er klar over at det ikke er en ny erkjennelse vi her bringer til torgs. 4Bmodellen er bare en av mange måter å tegne et bilde av læringsprosessen på. Men den er vår egen beskrivelse og utdyping av hvordan vi forstår den prosessen, en forståelse utviklet i tilknytning til vårt fagutviklingsarbeid rettet mot voksne, erfarne og profesjonelle yrkesutøvere i rusfeltet og i forebyggingsarbeidet. Den er en måte å systematisere på og et forsøk på å sikre en helhetlig læringsprosess. Den har blitt en rød tråd å jobbe etter, og gitt oss muligheten til systematisk å prøve ut forskjellige arbeidsformer og metodiske "grep", matchet til hvor i læringsprosessen deltagerne i våre kompetanseutviklingstiltak er.

29 11 De 4B-ene kan i korthet presenteres slik: Bevisstgjøre Vårt fundament i kompetanseutviklingsarbeid rettet mot fagfolk er troen på deres evne til selv å identifisere sine behov for opplæring og fagutvikling i forhold til egen praksisutøvelse. Videre tror vi at de beste betingelser for læring er til stede når ny kunnskap oppleves som ønsket og relevant. Det er da viktig å gi rom for en prosess som løfter fram deltagernes bevissthet og anerkjennelse omkring egen kompetanse. Gjennom en slik prosess får de også anledning til å kjenne igjen og uttrykke de problemstillinger og temaer de ønsker å få belyst, og hvor de ønsker faglig vekst. I denne fasen er det et mål å identifisere eksisterende individuelle kunnskaper, ferdigheter og behov for fagutvikling, så vel som hvilke felles faglige styrker og behov deltagergruppa som helhet har. På dette grunnlaget kan man sammen gi noen problemstillinger og temaer prioritet framfor andre, basert på og bearbeidet med bakgrunn i deltagerne selv. Denne prosessen vil også kunne synliggjøre deltagere som ev. besitter etterspurt kompetanse, disse kan være kilder til fagutvikling for gruppa som helhet. Arbeidsformer i Bevisstgjøringsfasen Kartleggingsprogram, dialogkonferanse, strukturert gruppearbeid, historiefortellinger osv. Berike Tilførsel av ny kunnskap: faktakunnskap, forskningsbasert kunnskap, praksisbaserte erfaringer, er en velkjent og viktig del i en fagutviklingsprosess, kanskje det de fleste forbinder med fagutvikling i tradisjonell forstand. Vi har erfart at forskningsbasert, akademisk kunnskapstilførsel rundt et tema, koblet sammen med erfaringer om samme tema hentet fra praksisfeltet, gjerne fra deltagernes egen praksis, er berikende på en spesiell måte.

30 12 Og vi har gjort oss erfaringer omkring det gode eksempelets makt: Ved å løfte fram gode og gjerne vellykkede eksempler fra praksis, får deltagerne konkretisert og behandlet temaet på en måte som skaper inspirasjon og entusiasme i eget arbeid. Det er oppmuntrende å få ta del i kollegers gode måter å forholde seg til og løse situasjoner/problemer på. Og ikke minst: De som gis anledning til å legge fram eget arbeid, opplever det som en anerkjennelse av egen faglighet og fagutøvelse. Arbeidsformer i Berikingsfasen Plenumsforedrag, rollespill, videoopptak, litteraturstudier (både fra "akademiske eksperter" og utvalgte deltakere). Bearbeide I vår modell er bearbeidelse en prosess der deltagerne knytter ny kunnskap an til egen forståelse, kunnskap og praksiserfaring. Erfaringer med et overbelastet hjelpeapparat og forebyggingsfelt har vist oss at det er liten plass til og tradisjon for gjennomtenkning og refleksjon over egen praksisutøvelse. Man har en del møter, der praksis blir diskutert, men jakten på den "riktige" eller "sanne" løsningen preger ofte slike møter. Det har derfor vært viktig for oss å gi rom for denne delen av læringsprosessen, som vi anser som helt avgjørende når vårt mål ikke bare er tradisjonell kunnskapstilførsel, men å fremme utvikling til forbedret/ny handlingskompetanse. I denne fasen gis alle deltagerne sammen anledning til å dele et utenfraperspektiv på egen/ hverandres praksis, og gjerne i lys av det felles tema som er til behandling. Et faglig tema, en situasjon, et fenomen eller et problem gjenkjennes og fortolkes forskjellig ut ifra de ulike sammenhenger disse oppstår i, ut ifra deltagernes ulike ståsteder. I denne fasen bringes deltagernes forskjellige perspektiver fram, og dermed forskjellige forståelser for temaet. I vekslingen mellom eget perspektiv, og å ta andres perspektiv, er målet å legge forskjel-

31 13 lige tolkninger av temaet ved siden av hverandre, og ikke oppå hverandre som en del av en diskusjon om hva som er best. Slik gis den enkelte anledning til å utdype og bearbeide sin forståelse for temaet, tett knyttet til ulike praksisutøvelser. Arbeidsformer i bearbeidingsfasen Ulike former for gruppearbeid med strukturer som fremmer refleksjon, rollespill etc. Befeste En læringsprosess med bedret handlingskompetanse som mål inneholder også en periode med å ta i bruk/prøve ut ny kunnskap og forståelse, ikke bare i hodet, men i praksis. Bare gjennom slike erfaringer er det mulig å korrigere, supplere, forkaste, tilpasse og etter hvert befeste et nytt kunnskapsnivå og en forbedret praksis. Mens man i bearbeidingsfasen har et tilbakeskuende fokus, vil deltagerne i befestingsfasen være mer handlingsorientert, og det er viktig å bygge inn bevissthet om at det nye trenger vedlikehold hvis man vil forhindre tilbakefall til tidligere tenkning og handlingsmønstre. Å overføre ny forståelse til andre og videre sammenhenger er en del av dette. Uttrykket "å gjøre det til sitt" er dekkende for dette. Arbeidsformer i befestingsfasen Strukturerte/åpne refleksjoner, øvelser, rollespill, kollegabasert veiledning, planleggingsmøter.

32

33 15 4. TEORETISKE BAKTEPPER 4.1 Teori Bak enhver menneskelig handling ligger det både et verdivalg og en teori. Vi er delvis bevisste og delvis ubevisste i forhold både til våre verdivalg og våre teorivalg. Skogen (2004) sier at det på den ene siden kan være nødvendig med en avmystifisering av teoribegrepet mens det på den andre siden er nødvendig å utvikle en forståelse for nødvendigheten av å bruke teori aktivt i forbedringen av praksis. Teori kan ses på som selve hovedmediet når det gjelder å ta vare på erfaringslæring, og når det gjelder å overføre læring fra en situasjon til en annen. I forbindelse med både kompetanseutviklingsarbeid og annet utviklingsarbeid er det en utfordring for organisasjon og ledelse å legge til rette for at deltakerne både har med seg et teoriperspektiv og at de forholder seg aktivt til teori. I refleksjoner og diskusjoner må det gjennomgående være fokus på de praktiske konsekvenser av tilgjengelig teori, samt på teoretiske konsekvenser av praktisk erfaring. Teoriene lever et organisk liv i samspillet med praksis; teorier påvirker vår praksis og endres av våre erfaringer, teorier kommer og går, men vi bør ikke neglisjere dem om vi vil bidra til bedring av praksis (Skogen 2004). Denne forståelsen ligger til grunn for vårt lille sveip inn i noen mer teoretiske tilnærminger som kan være relevante i forhold til å forstå de 4 B-er i praksis, hvilke dimensjoner en forholder seg til, eller bør forholde seg til og ta hensyn til, i gjennomføringen av et kompetanseutviklingsprogram som for eksempel "Ta tak". Her vil vi kort behandle begreper som holdninger, kompetanseutvikling, kunnskaping og læring komplekse begreper det er nødvendig å ha både et teoretisk og et praktisk et forhold til. 4.2 Hva er en holdning? Dette underkapitler har hentet inspirasjon fra Kongsvik & Okstad (1996). Begrunnelsen for å løfte fram noen refleksjoner omkring holdninger er en forståelse av at kompetansebegrepet i jobb- eller skolesammenheng består av

34 16 elementene kunnskaper, ferdigheter, holdninger, evne og vilje til å kunne utføre en tilfredsstillende innsats eller jobb, enten alene eller sammen med andre. Et kompetanseutviklingsprosjekt kan derfor ikke unnlate å forholde seg teoretisk og praktisk til det kompliserte begrepet holdning. Temaet holdninger er sentralt både i psykologien og sosiologien. I samfunnsvitenskapelig sammenheng er en hyppig benyttet definisjon at en holdning er: "En relativt varig disposisjon til å handle på en bestemt måte i forhold til et bestemt objekt i bestemte situasjoner". Man har altså med en vesentlig og integrert del av individer og individers atferd å gjøre, noe som stiller de som søker å endre folks holdninger overfor en stor utfordring. Flere teoretikere har foreslått at holdninger har tre grunnleggende komponenter: En kognitiv komponent, en emosjonell komponent og en atferdskomponent (Deux og Wrightsman 1984). Den kognitive komponenten beskrives av Mann (1969:109) som den persepsjon, de overbevisninger og stereotypier et individ har overfor et holdningsobjekt. Hvilken kunnskap og erfaring man har overfor holdningsobjektet vil være viktig i forhold til den kognitive komponenten. Den emosjonelle komponenten utgjør individets følelser overfor holdningsobjektet, og vil ofte være dyptgående og vanskelig å endre direkte. Atferdskomponenten vil være individets handlinger eller tendenser til å handle eller reagere overfor et handlingsobjekt, altså hvordan en holdning kommer til uttrykk for omverdenen. Forholdet mellom holdning og atferd er imidlertid ikke uproblematisk jf. avsnitt om Holdningsendring atferdsendring nedenfor For eksempel vil en persons kunnskap om rusmidler kunne være en viktig del av den holdning man har til temaet. Vi vet at enkelte "undergrunnskulturer" tilsynelatende bagatelliserer mulige fysiske og psykiske bivirkninger. Dersom dette er de primære kildene for personen, vil det kunne medvirke til et mer instrumentelt syn på rusmidler kanskje som et viktig og relativt ufarlig hjelpemiddel for å oppnå den "perfekte" rus. Dersom slik informasjon utgjør kjernen i den kunnskapen man har, vil annen konkur-

35 17 rerende informasjon lett siles vekk og ikke legges vekt på. Vi er med andre ord aktive i forhold til den informasjonen vi forholder oss til, og vektlegger mest det som passer inn i de allerede eksisterende oppfatningene. Et syn på mennesket som aktivt og selektivt i forhold til informasjon, er en videreutvikling av modeller man hadde fram til 50-årene, hvor budskap fra mediene ble sammenlignet med "gift" som ble sprøytet inn i årene. "Ofrene" var i følge dette synet ikke i stand til å hindre virkningen (Østbye 1990). Denne injeksjonsmodellen, eller stimulus-responsmodellen, for påvirkning hadde bakgrunn i bl.a. atferdsteori og klassisk behaviorisme som lenge sto sterkt i psykologien. Den emosjonelle komponenten i holdninger vil også være avhengig av de erfaringer og den kunnskap den enkelte sitter inne med. Egne positive eller negative erfaringer med rus, eller andres formidlede erfaring vil være med å bestemme om man liker eller misliker bruk av rusmidler. Det blir dessuten viktig å ta det totale holdningssettet med i betrakting. Holdninger er også relatert til hverandre har en interstruktur som delvis er overlappende og komplementerende (Glefjell 1986). Holdninger til f.eks. alkohol eller hjemmebrent vil være relatert til, og medbestemmende for, hvordan en føler i forhold til rusbruk generelt. Forholdet mellom den kognitive og affektive komponenten i en holdning vil ofte være i samsvar med hverandre. Mye sosialpsykologisk forskning viser imidlertid at det ofte ikke er kongruens mellom disse to og atferdkomponenten; man handler ofte i strid med både det man vet og det man føler (f.eks. Deux og Wrightsman 1984:272, Simonsen 1990:7). Det å handle mot bedre vitende er et tema som omhandles i forhold til mye problematferd (fyllekjøring, alkohol- og narkotikamisbruk osv.). Dette impliserer at atferd ikke bestemmes av en persons kunnskap og holdninger alene, men også av situasjonelle og sosiale faktorer. Et eksempel kan være en helsestudioeier som i utgangspunktet har en negativ holdning til dopingspørsmålet, men som overser problemet når en kunde som er viktig for virksomheten åpenbart doper seg. Atferdskomponenten i en holdning vil kunne være vanskeligst å endre fordi den er forankret i et nettverk av avtaler og sosiale regler i forhold til andre.

36 18 Hvordan dannes holdninger? Mange holdningskampanjer har implisitt innebygd et menneskesyn som omfatter oss som passive mottakere av informasjon (jf. "injeksjonsmodellen"). Tanken synes å være at om man lager et godt nok budskap, vil man endre holdninger og handlingsmønstre. Teorien kan illustreres på følgende måte: Informasjon Holdning Handling Oppfatningen synes altså å være at kvaliteten på informasjonsmaterialet avgjør om det virker eller ikke (Simonsen 1990). Psykologiske studier viser at dette ikke alltid er tilfelle mottakeren er aktiv i forhold til budskapet, og overser, forvrenger og tilpasser det til de oppfatningene hun/han har på forhånd. Forholdet holdning handling blir ofte framstilt som et "høna og egget"- problem det er også blitt hevdet at handlingen eller atferden kommer før holdningen. Undersøkelser har f.eks. vist at de flittigste lesere av Volvoannonser er Volvo-eiere (Simonsen 1990), noe som kan tolkes dit hen at har man først kjøpt en bil vil man aktivt søke bekreftelse på at man har kjøpt en god (den beste) bilen. Rekkefølgen ser altså ut til å snus i noen tilfeller: Handling Holdning Informasjon Overført til rusmidler kan et slikt syn innebære at brukerne aktivt oppsøker informasjon som støtter opp under at dette ikke er så farlig, og at man overser informasjon som går i motsatt retning. Dette illustrerer at man i holdningsskapende arbeid står i fare for å forsterke holdningene til de som allerede har den ønskede innstillingen, og ikke når den egentlige målgruppen. Det er også blitt hevdet at det ikke er sammenheng mellom holdning og handling i det hele tatt, men at begge variablene bestemmes av miljøet og omgivelsene: Holdning Miljø, omgivelser Handling

37 19 Det finnes studier som støtter alle disse tre måtene å se sammenhengen mellom holdning og handling på, og man kan derfor ikke entydig konkludere med hvilken retning årsakssammenhengen går. Det man imidlertid kan konkludere med, er at sammenhengen mellom holdning og atferd er kompleks, og sannsynligvis også gjensidig forsterkende, samt miljø- eller situasjonsavhengig. Relatert til rusmiddelbruk impliserer dette at det ikke er tilstrekkelig med bare informasjon til brukere for å endre rusatferd. Det kan være like viktig å rette tiltak mot det miljøet eller de omgivelsene brukerne befinner seg i. Holdningsendring atferdsendring En antagelse som inngår i en komponentmodell på holdninger som beskrevet ovenfor (en kognitiv, en emosjonell og en atferdsmessig komponent) er at vi er motivert til å ha kongruens mellom de tre komponentene. Dersom vi handler mot bedre vitende eller våre følelser, vil det innebære en grad av ubehag eller psykisk smerte. En måte å søke å endre holdninger på, vil derfor være å endre én komponent, og håpe at de andre følger etter. I mer tradisjonelle holdningskampanjer og også i reklameindustrien vil muligheten til å formidle kunnskap og påvirke den kognitive komponenten ofte være begrenset på grunn av tid og ressurser man har til rådighet, noe som gjør at man ofte søker å vekke følelser (den emosjonelle komponenten) hos mottakeren. Et alvorlig ankepunkt som er blitt brukt mot de tradisjonelle holdningskampanjene er at de ikke ser på mottakeren som et sosialt forankret individ (Simonsen 1990). Individer vil være utsatt for sterke elementer av sosial påvirkning, og en kampanje vil sannsynligvis også aktivisere mot-informatører i miljøet; individer som er uenig i budskapet og som vil formidle dette videre. Noe av bakgrunnen for at slike motinformatører aktiviseres, er at forsøk på å endre en persons holdning og atferd vil kunne oppfattes som et angrep på selvoppfattelsen (Simonsen 1990:54):

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter!

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Niels Arvid Sletterød Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2007 Tittel Forfatter : JOBBING UTEN

Detaljer

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Trond Kongsvik NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : FYLKESFUNKSJONSANSVARET I RUSOMSORGEN I NORD-TRØNDELAG.

Detaljer

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Mars 2015 Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Om Modellkommuneforsøket... 10 1. Bakgrunn, formål og historikk... 11 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon»

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» irus Sirus-Rapport 1/2009 Bergljot Baklien og Tonje Wejden Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2009 Bergljot Baklien og Tonje

Detaljer

Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers

Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers FoU-rapport nr. 5/2011 Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers En samlerapport med publikasjoner fra delprosjekt 1 i HUSK Agder Ann Christin Eklund Nilsen (red.) Tittel Forfattere Kompetanseutvikling

Detaljer

Evaluering av kurs i prosesskompetanse

Evaluering av kurs i prosesskompetanse Prosjektrapport nr. 14/2002 Evaluering av kurs i prosesskompetanse Anne Kirsti Ryntveit og Bernt M. Tordhol Tittel Forfattere Evaluering av kurs i prosesskompetanse. Et kurs i regi av Miljøverndepartementets

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser

Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser Teoretiske og metodiske fokus på følgeevaluering av og følgeforskning på bedriftsutvikling Niels Arvid Sletterød NTF-rapport 2001:2 INTERREGPROSJEKTET

Detaljer

Et prosjekt som protesjé Evaluering av mentorordningen i verdiprosjektet «Skal-Skal ikke» ANITA SUNDNES

Et prosjekt som protesjé Evaluering av mentorordningen i verdiprosjektet «Skal-Skal ikke» ANITA SUNDNES Et prosjekt som protesjé Evaluering av mentorordningen i verdiprosjektet «Skal-Skal ikke» ANITA SUNDNES Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 14/2004 Norsk institutt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall... 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Om oppdraget...3 1.2 Om Ungdom i vekst...4 1.3 Om forskergruppen...5 1.4 Metode og datagrunnlag...5 2 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall...7

Detaljer

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING en veiledning for læreren av Steinar Madsen Yrkeslitteratur as 2 ISBN-13: 978-82-584-0561-7 ISBN-10: 82-584-0561-6 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311 Illustrasjonene er basert på fotografier tatt i ishotellet i Jukkasjärvi i 2008 og 2009. Foto: Marit Andreassen. Omslag: Typisk Bjørseth AS / Kristoffersens Trykkeri AS, Narvik. Trykk: Kristoffersens Trykkeri

Detaljer

Det handler om å lykkes i å omgås andre

Det handler om å lykkes i å omgås andre Det handler om å lykkes i å omgås andre : evalueringsrapport fra et utviklingsprosjekt om atferdsvansker, pedagogisk ledelse og sosial kompetanse i barnehager og skoler i Rana, Hemnes og Nesna kommuner

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Tor Slettebø Elisabeth Brodtkorb Vanja Dietrichson Torvald Øien RAPPORT 2011 / 10 Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Avklaring, aktivitet og arbeid En studie av brukerdeltakelse i NAVs kvalifiseringsprogram

Detaljer

Erfaringsbasert læring i trygdeetaten

Erfaringsbasert læring i trygdeetaten ØF-notat nr. 07/2003 Erfaringsbasert læring i trygdeetaten Evaluering av pilotprosjektet Erfaringslæring Vesterålen av Trude Hella Eide Østlandsforskning Rikstrygdeverket Personalavdelingen Juli 2003 Østlandsforskning

Detaljer

Bevisste foreldre en god start

Bevisste foreldre en god start ØF-notat nr. 18/2007 Bevisste foreldre en god start Statusrapport av Torhild Andersen ØF-notat nr. 18/2007 Bevisste foreldre en god start Statusrapport av Torhild Andersen Tittel: Bevisste foreldre en

Detaljer

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner fire casestudier Hans Christian Sandlie, Åsmund Langsether, Jardar Sørvoll, Anna Skårberg & Thorbjørn Hansen Rapport nr 5/11 NOva Norsk

Detaljer

På vei til egen bolig: Bostedsprosjektet i Skien 2006-2008 Sluttrapporten

På vei til egen bolig: Bostedsprosjektet i Skien 2006-2008 Sluttrapporten På vei til egen bolig: Bostedsprosjektet i Skien 2006-2008 Sluttrapporten Av Liv Hanson Ausland HENÆR-rapport: 02/2009 Innholdsfortegnelse FORORD...2 OPPSUMMERING:...5 1.0 BAKGRUNN, ERFARINGER FRA ANDRE

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha?

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Espen Carlsson Roald Lysø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:3 Prosjektnummer

Detaljer

Hvordan går det med enhetsfylket? Andre undervegsrapport fra evalueringen av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal

Hvordan går det med enhetsfylket? Andre undervegsrapport fra evalueringen av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal Hvordan går det med enhetsfylket? Andre undervegsrapport fra evalueringen av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal Roald Lysø Terje Skjeggedal NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel Forfattere

Detaljer

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser Sluttevaluering av utviklingsarbeidet Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser INGER-HEGE KRISTIANSEN ANNA SKÅRBERG Rapport nr 14/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sluttevaluering

Detaljer

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl AFI-rapport 7/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH

Detaljer

INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet?

INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet? 2012 INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet? Prosjektoppgave, Politihøgskolen, LOU II kull 8, 2011-2012 Anne Catherine Gustafson, Lena Susann Reif, Geir Krogh, Frank Listøl, Ole Bjerke

Detaljer