Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INNBYGGERFORSLAG OM MULIGHET FOR STUDENTBOLIGER I HERMETIKKEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INNBYGGERFORSLAG OM MULIGHET FOR STUDENTBOLIGER I HERMETIKKEN"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MROD-15/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap / Stavanger bystyre / INNBYGGERFORSLAG OM MULIGHET FOR STUDENTBOLIGER I HERMETIKKEN Forslag til vedtak: Stavanger bystyre avslår innbyggerforslaget om å utrede studentboliger i Hermetikken. Sammendrag Bystyret bes om å ta stilling til hvorvidt innbyggerforslaget om å utsette bystyrets vedtak om å selge Hermetikklaboratoriet og skole for å utrede mulighet for studentboliger skal avvises. Stavanger kommune har mottatt et innbyggerinitiativ fra Stavanger Arkitektforenings styreleder Alexandria Algard med til sammen 302 underskrifter, om en utsettelse i salget av hermetikklaboratoriet og fagskolen for å utrede mulighet for å etablere studentboliger her. Initiativet er senere supplert med brev fra Per Th Grimnes, (vedlegg 3) som redegjør nærmere for mulighet for bruk av studenthybler i hermetikkfagskolen med argumenter knyttet til behov, beliggenhet, byggets egnethet samt en redegjørelse for økonomien i prosjektet. Brevet har også vedlagt skisser utarbeidet av Brandsberg-Dahls arkitekter datert Arkitekten har her vurdert potensial og egnethet av Hermetikkfagskolen for studentboliger (Hermetikklaboratoriet eller byggetomten ved siden er ikke vurdert). 1

2 INNBYGGERFORSLAG OM MULIGHET FOR STUDENTBOLIGER I HERMETIKKEN Om innbyggerforslag (tidl. innbyggerinitiativ) Endring i kommuneloven fra januar 2015 sier følgende om innbyggerinitiativ: I medhold av kommuneloven 39 a kan innbyggere fremme forslag til kommunestyret på visse vilkår. Det har hittil ikke vært spesifisert i loven hvilket organ som skal ta stillingen til om forslagene skal avvises. Endringen innebærer at kommunestyret selv må treffe avgjørelse om et innbyggerforslag oppfyller vilkår for realitetsbehandling. I tillegg skifter ordningen navn fra innbyggerinitiativ til innbyggerforslag. Bakgrunn for saken Bystyrevedtak om salg av Hermetikken vedtok bystyret i sak om ekstraordinært eiendomssalg å selge Hermetikken dvs. Eiendommene omfatter Gnr/bnr 58/35 Hermetikkfagskolen, gnr/bnr 58/928 (Hermetikklaboratoriet) og gnr/bnr 58/300 (byggetomt) med et samlet volum/utbyggingsvolum på over m2 (iht. nylig vedtatt reguleringsplan). Dette vedtaket er opprettholdt i senere Handlings og økonomiplaner (HØP) , byststyret senest i vedtak for HØP , der salget av Hermetikken er lagt inn som del av finansieringsgrunnlaget for kommunens investeringer. Kommunen har vurdert ulike kommunal formål i bygningene bl.a. rådhus, kommuneadministrasjon, skole med videre, uten at dette ble funnet formålstjenelig. Også MUST har tidligere gitt uttrykk for at det ikke er fomålstjenelig i forhold til deres drift. I tidligere reguleringsplan, plan 207 var Hermetikken regulert til tjenesteyting og park og rådmannen mente at det var riktig å omregulere eiendommen før salg, slik at en kjøpet/utbygger hadde mer forutsigbarhet i forhold til utviklingen av eiendommen. Byplan anbefalte å utarbeide en områdeplan med krav om detaljert reguleringsplan. Reguleringsplan 2490 Reguleringsplan for området ble vedtatt i bystyret

3 Planen legger til rette for bolig, kontor, offentlig eller privat tjenesteyting, samt bevaring av det kulturhistorisk unike miljøet i dette anlegget og samtidig tilrettelegge for ny bruk av bygningene. Eksisterende bygg skal kunne rehabiliteres og videreutvikles med nye tilbygg, mindre fasadeendringer og ved en stadardheving av uteareal. Bebyggelse og interiør som har spesiell kulturhistorisk og antikvarisk verdi skal bevares. I forbindelse med planoppstart og utleggelse har det kommet innspill om andre formål, bl.a. helsehus. Stavanger kommune har i saken redegjort for dette og har vurdert det at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å gå videre med disse forslagene. I reguleringsplanen er bygningene og tomt vist med alternativ bruk og formålet avklares i detaljreguleringen i samarbeid med den utbyggeren som skal utvikle eiendommen. Intensjonen i planen har vært at den som kjøpet bygget skal kunne utvikle et prosjekt med et innhold som gjør at dette kan realiseres innenfor de rammer og krav som ligger i reguleringsplanen, bl.a. til vern. Vedtak i Stavanger bystyret for å styrke Stavanger som studentby Stavanger kommune har som mål å utvikle Stavanger som en attraktiv student og universitetsby. Nedenfor refereres fra ulike vedtak som følger opp dette målet. Stavanger kommune vil når det gjelder oppføring av boliger bidra: Til å få realisert flere studentboliger ved å videreføre samarbeidet med SiS gjennom å stille tomter til disposisjon Fra bystyrets vedtak i forb. med Utbyggingsplan , Stavanger kommune vil ha en aktiv rolle i utviklingen av Stavanger som student- og universitetsby og i planleggingen av studentboliger. Kommuneplan , juni Stavanger kommune vil forskottere Kunnskapsdepartementets bidrag for 200 studentboliger. Budsjettbehandlingen HØP Universitetsmeldingen, Stavanger bystyre

4 I «Melding om universitetsbyen Stavanger» ble det forutsatt at det skal utarbeides en egen handlingsplan for studentboliger. Handlingsplanen skal konkretisere meldingens mål og strategier når det gjelder utbygging av studentboliger. Målene er fastsatt i meldingens kap. 8 og de viktigste er: - Minimum 20 % dekning innen nye boenheter på campusområdet innen 2020 (3000 i 2040) - Kartlegge videreutvikling av eksisterende studentboligområder utenfor campus - Kartlegge nye områder for utbygging utenfor campus - Samarbeid med nabokommunene Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS), Stavanger kommune og Husbanken arbeider nå med en handlingsplan for studentboliger som er en oppfølging av Universitetsmeldingen, der bl.a. fremskaffelse av tomter til studentboliger er ett av hovedtemaene. I tillegg til nye modeller for finansering og organisering, for å få opp produksjonen av studentboliger. Bystyret vil få fremlagt forslag til handlingsplan for studentboliger oktober/november Innbyggerforslaget Alexandria Algard reagerer på at Stavanger kommune skal selge bygningene, som hun mener er usedvanlig godt egnet for studenter. Noe som blir ytterligere støttet om omkring av Per Grimnes og arbeidsgruppen: Lasse Bjerved siv. ark., Bjørn Andersen siv. ark., Torger Karlsen siv. ing og Arne Olsen siv. ing., samt Brandsberg Dahls arkikteter som har vurdert potensiale for studentboliger i hermetikkfagskolen på grunnlag av befaring og tegninger fra kommunens arkiv. De trekker frem Universitetsmeldingen med mål om at Stavanger skal være en av de mest attraktive universitetsbyene. Oppsummering av forslagsstillernes argumenter for studentboliger i Hermetikken : Universitetsmeldingen og satsningen på Stavanger som studentby. Hermetikken som studentboliger vil kunne bidra til å gjøre Stavanger til en mer attraktiv studentby. Byggets egnethet knyttet til byggets størrelse, organisering av bygget, fasader og etasjehøyder. Brandsberg-Dahls arkitekter har på bakgrunn av befaring og tegninger funnet at Hermetikkfagskolen er godt egnet til studentboliger (se vedlegg 2) Beliggenheten studentboliger i Hermetikken vil bidra til å aktivisere nærmiljø og sentrum. I tillegg er der en rekke utdanningstilbud i sentrum (Institutt for musikk, dans og drama, Misjonshøskolen og BI) «Just in time» -og risikoen for at Studentsamskipnaden ikke har tilstrekkelig grunnlag for prosjektsøknader til tilskudd fra kunnskapsdepartementet. Her mener gruppen at Hermetikken kan bidra som grunnlag for søknad fra SiS. Miljøaspektet Bruk av bygninger uten så store behov for endringer, da arbeidsgruppen mener at dersom bygningen innredes til studenthybler kan så godt som all bygningsmessig innredning benyttes. Økonomi Arbeidsgruppen har satt opp et regnskap der de konkluderer med at bygget kan realiseres som studentboliger med en husleie til 3000,- dersom SiS gjennomfører dette og til 3000,- dersom prosjektet gjennomføres av en annen aktør. Forslagstillerne foreslår BATE/OBOS som aktuelle aktører. 4

5 Status Verdi- og tilstandsrapport, mestertakst Stavanger kommune har etter at bystyret godkjente reguleringsplanen for Hermetikkbygningene i 17. november 2014, innhentet en verditakst og tilstandsrapport på bygningene v/ Mestertakst, datert Hermetikklaboratoriet + tomt er verdsatt til kr. 40 mill. til sammen og Hermetikkfagskolen er verdsatt til kr. 60 mill. For bygningene heter det i tilstandsrapporten at disse er renoveringsobjekter som krever omfattende utbedringer. Bygningene er i dag nedslitt og tilfredstiller ikke dagens krav til tilgjengelighet, lydreduksjon, brannvern, ventilasjon og isolasjon. Uttalelse fra Studentsamskipnaden (SiS) (vedlegg 4) I forbindelse med innbyggerforslaget har rådmannen bedt SiS om en uttalelse med bakgrunn i at det er SiS som bygger og forvalter studentboligene i Stavanger. SiS er også eneste aktør lokalt som pr. i dag anses som kvalifisert til å motta tilskudd fra kunnskapsdepartementet. SiS var på befaring i Hermetikkfagskolen sammen med representanter fra administrasjon i Stavanger kommune og på bakgrunn av denne, samt tegninger, reguleringsplan og tilstandsrapporter har SiS oversendt et notat, datert (vedlegg 4). SiS sin vurdering er at prosjektet ikke er realiserbart med de økonomiske og tekniske forutsetninger som foreligger. Tilstandsrapport og annen tilgjengelig dokumentasjon om eiendommen understøtter denne vurderingen. SiS konkluderer videre med at det er mer hensiktsmessig å benytte tilgjengelige ressurser til andre mer realistiske prosjekter og tomter til nye studentboliger. Dette gjelder bl.a.: Campus, Ugleveien/Sandal, aktuelle kommunale tomter i Tjensvoll- og Madlaområdet. Ellers vises til Handlingsplan for studentboliger som bl.a. vil omhandle forslag til studentboligtomter. Rådmannens vurdering og oppsummering Stavanger kommune er en god vertskommune for Universitet. Dette er godt forankret i kommunens overordnede planer, bl.a. Universitetsmeldingen, gjennom ordningen om å tildele tomter (senest i Bjergsted) og forskottering av tilskudd fra Kunnskapsdepartementet. Kultur og byutvikling er i gang med en områdeplan for hele Universitetsområde som bl.a. skal tilrettelegge for 4000 studentboliger og det skal det legges frem en handlingsplan for studentboliger høsten Når det gjelder Hermetikkbygningene og bygningenes egnethet vil Hermetikkfagskolen være den bygningen som er enklest og bygge om til studentboliger eller andre formål. Byggets struktur er godt egnet til studentboliger. Hermetikklaboratoriet er et svært spesialisert bygg som må bygges kraftig om uansett ny bruk. I tilstandsrapporten heter det imidlertid at bygningene er: renoveringsobjekter som krever omfattende utbedringer. Bygningene er vernet, noe som vil fordyre renoveringen av bygningene. Selv om en ser for seg at studentboliger kan gis en enklere standard og dermed mindre inngrep i eksisterende bygninger, vil innpassing av studentboliger medføre en hovedombygging som utløser teknisk forskriftskrav (energikrav, Universell utforming mv). SiS er i sin uttalelse svært skeptiske til at en renovering og ombygging kan skje innenfor kostnadsrammene som gjelder (se notat fra SiS vedlegg 4). Hermetikkfagskolen og laboratoriet har en fantastisk lokalisering i et av de mest attraktive områdene i Stavanger. Beliggenheten er godt egnet for mange formål, også studentboliger. 5

6 Utdanningsinstitusjonene i sentrum vil uansett bli godt betjent med de 233 nye hybelsengene som nå ferdigstilles i Bjergsted sammen med eksisterende studentboliger i Misjonsveien og i Badedammen (Store Blå). Når det gjelder tildeling av kunnskapdepartementes tilskudd, ser ikke rådmannen at Hermetikken vil bidra noe mer her enn de planlagte prosjektene som SiS arbeider med. SiS fikk tilskudd til 200 studentboliger i år, nettopp fordi SiS har prosjekter som departementet har tiltro til. Imidlertid er det interessant dersom andre aktører vil bidra med å få opp produksjonen av studentboliger, enten med eller uten kunnskapsdepartementets tilskudd. I handlingsplan for studentboliger arbeides det med å få på plass nye samarbeids- og finansieringsmodeller for utbygging av studentboliger, der bl.a. boligbyggelagene kan være aktuelle samarbeidsparter. Rådmannen mener at miljøargumentene vil være like aktuelle også ved annen bruk av bygningene. Når det gjelder de økonomiske vurderingene som er gjort, vil ikke rådmannen kommentere dette nærmere, men viser til de vurderingene som er gjort av arbeidsgruppen i brev (se vedlegg 2), samt SiS foreløpige vurdering (notat fra SiS, vedlegg 4). Bystyret skal ta stilling til om de vil avvise forslaget om å utrede forslaget om studentboliger i Hermetikken. Dersom bystyret velger å ta forslaget til etterretning og utrede muligheten for å etablere studentboliger i bygningene vil dette bety: - Det er lite sannsynlig at et salg av bygningene vil ikke kunne gjennomføres i Stavanger kommune har foreløpig ingen aktør som vil ta ansvar for å bygge og å drive studentboliger i Hermetikkbygningene. Pr. i dag er det kun SiS som bygger og forvalter studentboliger i Stavanger. Det er kun SiS som kvalifisere for kunnskapsdepartementets tilskudd. Rådmannen er nå i ferd med å forberede et samlet salg av «Hermetikken» i tråd med bystyrets tidligere vedtak, og i hht innhentede verdi- og takstvurdering med en samlet takst pålydende kr 100 mill. Inger Østensjø rådmann Leidulf Skjørestad direktør Grete Kvinnesland saksbehandler Vedlegg: 1. Innbyggerforslag v/alexandria Algard, styreleder i Stavanger Arkitektforening, datert Underskrifter 3. Brev Fra Per Th. Grimnes datert inkl. vedlegg v/brandsberg-dahl arkitekter 4. Notat fra SiS,

7 Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 7

FRAMTIDIG BRUK AV VÅLANDSTOMETN, PETRITOMTEN OG MOSHEIM

FRAMTIDIG BRUK AV VÅLANDSTOMETN, PETRITOMTEN OG MOSHEIM Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AKSA-15/9129-3 54883/15 28.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 09.06.2015 Kommunalstyret for

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JFØ-14/18866-4 51994/15 20.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 Stavanger

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: TILBUD OM KJØP AV STAVANGER KOMMUNES AKSJER I SF KINO STAVANGER/SANDNES AS

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: TILBUD OM KJØP AV STAVANGER KOMMUNES AKSJER I SF KINO STAVANGER/SANDNES AS Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMHE-13/13074-3 84119/13 28.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 11.03.2014

Detaljer

Søknad om kjøp av svømmehallen - ANS Anderson

Søknad om kjøp av svømmehallen - ANS Anderson Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.06.2011 35098/2011 2010/9150 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/103 Formannskapet 30.06.2011 Søknad om kjøp av svømmehallen - ANS Anderson

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGG-12/12640-12 6839/14 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 12.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Møtedato: 09.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Viser til tidligere tilsendte e-poster i forbindelse med innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 36/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 12.02.2013 Arkiv: :FA-U00, FE-610 Arkivsaksnr.: 13/334 Journalpostløpenr.: 13/4621 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Teknisk avdeling

Detaljer

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak:

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-13/4502-2 35409/13 14.05.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 05.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører. PS 3/12 Boligområde Lampeland Øst - prinsippsak Jon Olav Berget PS 4/12 Søknad om godkjenning av eget hjem og

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører. PS 3/12 Boligområde Lampeland Øst - prinsippsak Jon Olav Berget PS 4/12 Søknad om godkjenning av eget hjem og FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 08.03.2012 kl. 10:30 NB! Merk møtetidspunkt. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/12 Boligområde Lampeland Øst - prinsippsak

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTE NR.: 07/3 TID: 24.04.2007 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 57 40 60).

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer