Garasje og mye bodplass/ disp. areal. Bør ses! GRØNNÅSEN-ENEBOLIG+SOKKEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Garasje og mye bodplass/ disp. areal. Bør ses! GRØNNÅSEN-ENEBOLIG+SOKKEL"

Transkript

1 Megetromslig,innholdsrik&velholdtboligFlottbeliggenhet.Vannbårengulv-varme.Peis. GRØNNÅSEN-ENEBOLIG+SOKKEL Bjørkåsfoten35 P-rom/Bta:205/276 Oppdrag: Prisantydning: ,- Garasje og mye bodplass/ disp. areal. Bør ses! Tlf: 09999

2 Foto: Erik Solberg Har jeg råd til denne boligen? Få svar med en gang. Ring en av våre rådgivere direkte på eller besøk oss på dnbnor.no, så vil du få svar på lånesøknaden innen 24 timer. Våre rådgivere er tilgjengelig mandag fredag kl alle dager. Tlf: 04800

3 Oppdragsansvarlig: JohnÅgeHandberg Avdeling: DnBNOREiendomBodøAS E-post: Telefon: Mobil: Fax: INNHOLD 4 Bjørkåsfoten 35 6 Entré 8 Stue 10 Kjøkken 12 Soverom/Bad 1 14 Øvrige Bilder 16 Viktig informasjon 18 Planskisse 24 Takst 32 Egenerklæring 37 Annet 40 Målebrev 42 Planopplysninger 47 Eiendommen fra A til Å 49 Forbrukerinfo 50 Budskjema 51 Kart Prospektpåmobil: Send bolig til

4 Bjørkåsfoten 35 1 Prisantydning:kr ,- Omkostninger:kr ,- Til sammen:kr ,- *Totalkostnad:kr ,- P-rom/Bta/Bra:205/276/252 Byggeår:1998 Eiendomstype:Eneboligm/sokkel& Garasje * Totalkostnaden er stipulert 4

5 Bjørkåsfoten BJØRKÅSFOTEN 35 Stor,megetpenogvelholdt boligmedmyebodplass.flott beliggenhetpågrønnåsenmed Utsikt.Eiendommenliggersliktilatdet ikkeergjennomganstraikkhverkenpå oversidenellernedsiden.sokkel-leilhar egenadresseogparkering.grønnåsen eretpopulærtogbarnevennligområdemedmangelekearealer.kortvei tilskole,barnehageogbutikk.deter godebussforbindelsermedsentrum. Kortveitillottturterrengogutfartsområder.Megetromsligaltanmedgode sologlysforhold.sokkel-leilighetenhar bruksarealpå62kvm. 5

6 Bjørkåsfoten35-Entré 6

7 Bjørkåsfoten35-Entré 7

8 Bjørkåsfoten35-Stue 2 3 8

9 Bjørkåsfoten35-Stue

10 Bjørkåsfoten35-Kjøkkenet 10

11 Bjørkåsfoten35-Kjøkkenet

12 Bjørkåsfoten35-Soverom/Bad

13 Bjørkåsfoten35-Soverom/Bad

14 Bjørkåsfoten35-Øvrigebilder 1 14

15 Bjørkåsfoten35-Øvrigebilder

16 Bjørkåsfoten35-Viktiginformasjon VIKTIG INFORMASJON SALGS- OG BETALINGSVILKÅR MV. Salgsoppgavenerbasertpåselgersopplysningerogmeglersegneundersøkelser. Interessenteroppfordrestilengrundigbesiktigelseaveiendommengjernesammen medsakkyndig.eiendommenselgesidenstanddenvarvedkjøpersbesiktigelse,jf. Avhendingsloven 3-9.Dettebetyrbl.a.atdetkunforeliggerenmangelnår: Kjøperikkeharfåttopplysningersomselgerkjenteellermåttekjennetil,ogsomkjøper haddegrunntilåregnemedåfå,ellernårselgerhargitturiktigeopplysningerom eiendommen.dettegjelderlikevelbaredersommankangåutfraatdetharvirketinnpå avtalenatopplysningeneikkeblegitt. Viderekandetforeliggeenmangelnåreiendommenerivesentligdårligerestandenn kjøperhaddegrunntilåregnemedutfrakjøpesummenogforholdeneellers,ellernår tomtearealetervesentligmindreennoppgitt. Kjøpesumogalleomkostningerskalværeinnbetalttilmeglerensklientkontoførovertagelse. 10%avkjøpesummenforutsettesinnbetaltsomforskuddvedunderskriftavkjøpekontrakt. Atkjøperskalytekreditttilselgereretavvikfranormalordningenomytelsemotytelse ogkjøperkanmeddetteutsettesforenstørrerisikoennnormaltieneiendomshandel. Forskuddsbeløpetmåværefrikapitaldvs.atdettilinnbetalingavforskuddsbeløpetfra långiverikkemåværeknyttetvilkårsommedføreratselgerikkekandisponereover beløpet.forskuddsbeløpetdisponeresavselgeretteratsikringsobligasjonenertinglyst. Fremtildettetidspunkterforskuddsbeløpetkjøperspenger. Detforutsettesatskjøtettinglysespånyeier.Hviskjøperikkeønskerenhjemmeloverføring aveiendommentilsegmådettasforbeholdomdetteibud. Selgerhartegneteierskifteforsikringforsittansvaretteravhendingslovenav3.juli 1992nr93og/ellerkjøpsrettsligeansvarettergjeldendelovgivningforsalgavandels-/ aksjeleiligheter.forsikringenegjelderi5årfraovertakelsestidspunktet.forsikringssumer begrensetoppadtilkr ,-.selgersegenerklæringervedlagtdennesalgsoppgaven 1).Alleinteressenteroppfordrestilåundersøkeeiendommengrundig,jf.avhendingslovens 3-10(kjøpslovens 20). FORMIDLING DnBNOREiendommottarformidlingsprovisjonfraDnBNORBankASAforformidlingav lånekunder.kunpersonersomharsamtykkettilåbliformidlettilbanken.provisjonener eninternavregningmellomenheterikonsernetsomikkegirøktekostnaderforkunden. BUDGIVING Ifølgeforskriftomeiendomsmegling 6-4vilkopiavbudjournalenblioversendtkjøper ogselgeretterbudaksept.budgiverekanfåutlevertanonymisertbudjournal.forøvrig henvisestilinformasjonpåbudskjemaet. MEGLERS VEDERLAG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER) Meglersvederlageravtalttilkr iprovisjon. Markedspakkekr15.900,- Tilretteleggingsgebyrkr9.900,- Inneståelsesgebyrkr2.800,- Visningshonorarkr940,- Antallvisninginkl.iprovisjonen:3stk. Henvendelsetilinansinstitusjonerforslettingavpantkr500,-pr.kreditor 16

17 Bjørkåsfoten35-Viktiginformasjon GENERELT OM ØKONOMI Skattefordeler ved bolig Fasteiendomersterktfavorisertskattemessig: Likningsverdienavboligenermedgjeldendeskattereglermaksimalt30prosentavboligens markedsverdi.dermedblirikkeeiendomfulltutformuesbeskattet Gevinstvedsalgaveiendomerskattefrigittatduselvharboddiboligeniminimumett avdetosisteårene Kostnader knyttet til kjøp og eie av bolig Deterviktigåværeklaroveratdetkommerkostnaderitilleggtilkjøpesummenforboligen. 2,5prosentdokumentavgifttilstatenvedkjøpavselveierbolig Gebyrtilforretningsførervedkjøpavborettslagseiendomerikkeuvanlig Tinglysningsgebyrvedetableringavgjeldmedpantieiendommen Itilleggtilegeninansieringkandetogsåværefelleskostnaderknyttettilsameiet,aksjeselskapetellerborettslagetdukjøperdeginni.Rentenivåetkanpåvirkedissekostnadene Stårboligenpåfestetomtpåløperenårligfesteavgift Medselveietboligpåegentomtereierenansvarligforkommunaleavgifterknyttettil boligen,ogsåeierseksjon Delestekommunerpraktiserereiendomsskatt Tips til boligkjøpere Erduunder34årkanduspareiboligsparingforungdom,BSU.Harduennåikke etablertsliksparingerdetikkeforsentdersomdustartersparingenførdukjøperbolig. BSU-kontraktenkanduspareviderepåetteratboligenerkjøptoginntilduer34år.Spør enrådgiveribankenomdetaljenerundtbsu!ikkegåglippavskattefradraget! Tenknøyeigjennomhvilkeegenskapersomerviktigefordegvedenboligslikatdu unngåråbetaledyrtforkvaliteterduegentligikkesetterprispå Stresstest:Hvilketrentenivåkandutåleutenatøkonomienpressesutoverdetsom erforsvarlig DnBNORtilbyrinansieringvedkjøpavbolig.Ringenavvårerådgiveredirektepå04800eller besøkosspådnbnor.no,såvildufåsvarpålånesøknadeninnen24timer.vårerådgivereer tilgjengeligmandag fredagkl alledager. 17

18 Bjørkåsfoten 35 18

19 Bjørkåsfoten 35 19

20 Bjørkåsfoten 35 20

21 Bjørkåsfoten 35 21

22 Bjørkåsfoten 35 22

23 Bjørkåsfoten 35 23

24 Verdi- og lånetakst over Bjørkåsfoten Bodø Gårdsnr. 38 Bruksnr. 587 BODØ KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Oppdrag gjelder fastsettelse av verdi- og lånetakst for en boligeiendom med bygningsmasse bestående av en enebolig med utleieleilighet og en garasje med underetasje. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. Sammenfattet beskrivelse Leilighet beliggende ca. 600 m vest for Grønnåsen barneskole og ca. 3,5 km øst for Bodø sentrum m til butikk, barnehage og til Alstad handelssenter. Ca. 1 km til ungdomsskole og til City Nord. Bussforbindelse og sykkelvei til sentrum og høgskolen i Bodø fra trefeltsveien. Kort vei tit turterreng og lysløype. Brukbare solforhold fra veranda foran inngang og på veranda mellom bolig og garasje. Skrånende nordvendt tomt med hovedadkomst fra Bjørkåsfoten på sørsiden. Beleggingstein av betong mellom vei og inngangsparti og foran garasje/veranda vest for boligen. Trapp mot garasje ned til tomtas nedre nivå med adkomst til leilighet i underetasje, utebod og garasjens underetasje. Tomta grenser også til Prestmarkveien og det er adkomst til denne via felles trapp med naboeiendom. Leiligheten i underetasjen har sin parkering på opparbeidet parkeringsplass på tomta mot Prestmarkveien. Leilighetens adresse er Prestmarkveien 24. Parkering for hovedleiligheten i og foran garasje med plass til tilsammen 3 biler. Parkeringsplassen i Prestmarkveien har plass til min. 2 biler. Mot parkeringsplass og Prestmarkveien er det laget en større forstøtningsmur av naturstein slik at det foran boligen er et høvlig flatt tomteområde med opparbeidet plen og beplantninger. Bebyggelsen i omådet består av småhusbebyggelse utbygd på 1990-tallet. Markeds- og låneverdi Innholdsrik og godt vedlikeholdt boligeiendom med utleieenhet beliggende i et attraktivt og trafikkrolig område. Normal/god standard på innredninger, overflater og utstyr. Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Bodø, Takst og Ingeniørtjenester AS - Wiggo Engan Sjøgata 37 - Postboks Bodø Telefon Telefaks Mobil Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 8 24

25 Eiendom: Gårdsnr. 38 Bruksnr. 587 KOMMUNE BODØ Adresse: Bjørkåsfoten 35, 8074 Bodø Rekvirent Rekvirert av: Oddvar Valøy Besiktigelse, tilstede Dato: Wiggo Engan Takstmann Tlf.: Oddvar Valøy Eier Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Tegninger EDR Andre dok./kilder: Eier Eiendomsdata Hjemmelshaver: Gerd MarieFurfjord og Oddvar Svend Valøy Tomt: Eiet tomt. Areal 453,3 m² Konsesjonsplikt: Nei Adkomst: Offentlig Vann: Offentlig Avløp: Offentlig. Regulering: Ja- boligformål Offentl. avg. pr. år: Kr Det er installert vannmåler, og offentlige avgifter kan variere noe avhengig av vannforbruk. Renovasjonsavgift inngår i beløpet med kr ,-. Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Tryg Vesta Forsikring. Avtalenummer: Forsikringstype: Fullverdi Forsikringssum: Kr Premiebeløp: Kr Lignings/skattetakst Ligningstakst: Kr År 2008 Skattetakst: Kr År 2005 Skattetakst fastsettes for 10-års intervaller. Neste reguleringstidspunkt er I oppgitt beløp er medtatt bunnfradrag på kr ,- pr. godkjent leilighet. Bygninger på eiendommen Hovedleilighet Byggeår: I flg. EDR Anvendelse: Boligformål Utleieleilighet Byggeår: I flg. EDR Garasjeuthus anneks til bolig Byggeår: I flg. EDR Anvendelse: Tatt i bruk Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 8 Takst og Ingeniørtjenester AS, Sjøgt. 37, Postboks 973, 8001 Bodø. Tlf Mobiltlf Telefaks E-post: - Medlem av Norges Takseringsforbund. 25

26 Eiendom: Adresse: Gårdsnr. 38 Bruksnr. 587 KOMMUNE BODØ Bjørkåsfoten 35, 8074 Bodø Arealer og anvendelse AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Hovedleilighet - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² Bruksareal BRA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Anvendelse Underetasje Gang/trapperom, bod under trapp, soverom og utebod. I godkjente tegninger er soverommet benevnt som bod. Det er vindu som kan godkjennes som rømningsvei i rommet. Vist adkomst fra trapperom til gang i utleieenhet er blokkert. Opprinnelig utebod er delt i 2 med en del tilhørende utleiedel og en del for hovedleilighet. Hovedetasje Entré, bad/wc, vaskerom, bod under trapp, stue, kjøkken. Loft Loftsstue, bad/wc, bod, 2 soverom. Opprinnelig var det 3 soverom i etasjen. Del av vegg mellom 2 rom er fjernet slik at rommene i dag benyttes som et rom. Kan enkelt tilbakeføres. Sum bygning Hovedleilighet - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Underetasje Gang/trapperom, soverom Bod under trapp, utebod Hovedetasje Entré, bad/wc, vaskerom, stue, kjøkken Bod under trapp Loft Loftsstue, bad/wc, 2 soverom Bod Utleieleilighet - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² Bruksareal BRA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Anvendelse Underetasje Entré/gang, bod, soverom, bad/wc/vaskerom, stue/kjøkken. Sum bygning Utleieleilighet - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Underetasje Entré/gang, soverom, bad/wc/vaskerom, Bod stue/kjøkken 26 Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 8 Takst og Ingeniørtjenester AS, Sjøgt. 37, Postboks 973, 8001 Bodø. Tlf Mobiltlf Telefaks E-post: - Medlem av Norges Takseringsforbund.

27 Eiendom: Gårdsnr. 38 Bruksnr. 587 KOMMUNE BODØ Adresse: Bjørkåsfoten 35, 8074 Bodø Garasjeuthus anneks til bolig - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Underetasje rom for hobby og lagring av utstyr. Hovedetasje Bilparkering Sum bygning KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Hovedleilighet Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Hovedleilighet 200 Bygning generelt Enebolig med utleieenhet i bygning med en etasje og med loft og underetasje. 210 Grunn og fundamenter Betong på komprimert sprengsteinsfylling over fjellgrunn. Grunnmur av 25 cm leca utvendig pusset og fuktsikret. Innvendig utforet og isolert i oppholdsrom. Innvendig utforede vegger i rom med gulv under terrengnivå anses i dag som en risikokonstruksjon. 230 Yttervegger 148 mm bindingsverk av tre. Isolert. Diffusjonssperre og kledning på innside Vindsperre og utlekting på utsiden Liggende utvendig kledning. Vinduer og balkongdører med 2 lag energiglass. Isolert hoveddør med glassfelt. 240 Innervegger Innvendige vegger oppført i bindingsverk av tre, kledt på begge sider. Malte profilerte formpressede dører. Glass i dør mellom entré og stue. Skyvedør til kjøkken og vaskerom. Overflater av flis på badene og over benker på kjøkken. Trepanel i trappeoppgang. Ubehandlede sponplater i boder. (Ubehandlet leca i del av utebod). Forøvrig malt miljøstrie og tapet. 250 Dekker Betongdekke mot grunnen i underetasje. Isolert trebjelkelag med sponplategulv i de øvrige etasjer. 254 Gulv og overflate Flis på badene og i entré. Parkett i stue og kjøkken. Våtromsbelegg på vaskerom. Vanlig belegg i bod i hovedetasje og sponplate i bod på loft. Laminat på soverommene. Fuktindikator gav ikke utslag for unormale fuktverdier verken i gulv eller vegger på badene. Parkett i stue og kjøkken noe oppsprukket av gulvvarme og det er knirk i gulvet. 255 Himling og overflate Trepanel i loftstue. Forøvrig malte himlingsplater. 260 Yttertak Sperrer av tre. Isolert. Varmt tak. Saltakkonstruksjon. Taksperrer i tre. Undertak av Brettex med opplektet tekke av betongtakstein. (Zanda) 271 Kjøkkeninnredning Meget godt utbygd kjøkken i edeltre med profilerte fronter. Blyglass i 2 dører og i høgskap med belysning i skapene. Belysning også i et skap med treraster i dør. Nedfelt stålbeslag i benkeplate. Kjøleromshjørne. Utvidet benk rundt nedfelt komfyrtopp. Integrert komfyr, oppvaskmaskin og fryseskap. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 8 Takst og Ingeniørtjenester AS, Sjøgt. 37, Postboks 973, 8001 Bodø. Tlf Mobiltlf Telefaks E-post: - Medlem av Norges Takseringsforbund. 27

28 Eiendom: Adresse: Gårdsnr. 38 Bruksnr. 587 KOMMUNE BODØ Bjørkåsfoten 35, 8074 Bodø 272 Garderobe 2 m skyvedørsgarderobe med speil i midtdør og garderobehylle av stål i entré. Ca. 2,4 m plassbygde skap i trappegang i underetasje. 1 m skyvedørsgarderobe med speildører på stort soverom. Klesskap under skrå himling på 2-delt soverom. 273 Baderomsinnredning 1,2 m innredning i profilert furu med høgskap, 2 underskap, overskap og speil med lys i hovedetasje. På loft er det 2,4 m innredning med malte profilerte dører med laminert benkeplate inneholdende høgskap, 6 underskap, overskap og speil med lys. 274 Diverse utstyr På vaskerommet er det benkeinnredning i malt utførelse med 2,8 m laminert benkeplate med nedfelt stålkum med ett-greps batteri, 3 underskap, et høgskap og 4 overskap. I tillegg en hylle av tre. Luke for adkomst til areal bak knevegg på soverommene. 281 Trapper Utvendige trapper av trykkimpregnert materialer. Innvendige trapper i lakkert furu. Noe slitasje i loftstrapp. 284 Balkonger Luftebalkong (ca. 5 m²) mot nord med adkomst fra loftsstue. Tett dekke tekket med sarnafil. 285 Verandaer og terrasser Trem /veranda (ca. 15 m²) foran hovedinngang utført av trykkimpregnerte materialer. Trapp ned til hovedadkomst. Veranda mot vest og dels mot nord (ca. 32 m²) med adkomst fra stue og via trapp fra steinsatt terreng mot sør. Utført av trykkimpregnerte materialer. Tett underside. (Noe lekkasje) 300 VVS Mekanisk avtrekk fra kjøkken og våtrom. Kjøkkenhette med egen kanal gjennom yttervegg. Sentralstøvsuger med uttak i begge etasjer. 200 l varmtvannsbereder (heat-injection) plassert i rom med sluk (vaskerommet). Avløpsrør og vannledninger i plast (rør i rør-system). Husbrannslange. 315 Sanitærutstyr Dusjnisje med vegg og skyvedør i herdet glass og dusjutstyr tilknyttet trykkstyrt batteri, toalett og 90 cm servantplate med ett-greps batteri på baderomsinnredningen i hovedetasje. Uttak for vaskemaskin og tørketrommel, samt husbrannslange på vaskerom. Dusjhjørne med vegger i tonet herdet glass og dusjutstyr tilknyttet trykkstyrt batteri, badekar med trykk- og termostatstyrt badekarbatteri, toalett og servant med ett-greps batteri nedfelt i benkeplate på baderomsinnredning på bad på loft. 320 Varme Vannbasert gulvvarme tilknyttet el-kassett. Lukket peis med glass i dører i stue. Peisen er tilknyttet luftinntak via utebod. 400 Elkraft 15 kurser med automatsikringer. Overspenningsvern 4x40 A. 400 v anlegg. Skjult framlegg. El-anlegget er for øvrig ikke gjennomgått. 540 Alarm- og signalanlegg Boligen er tilknyttet kabel-tv og bredbånd 28 Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 8 Takst og Ingeniørtjenester AS, Sjøgt. 37, Postboks 973, 8001 Bodø. Tlf Mobiltlf Telefaks E-post: - Medlem av Norges Takseringsforbund.

29 Eiendom: Adresse: Gårdsnr. 38 Bruksnr. 587 KOMMUNE BODØ Bjørkåsfoten 35, 8074 Bodø Utleieleilighet Lokalisering Utleieleilighet 661 Røykpiper Pipe i prefabrikerte elementer. Pusset og malt pipe og brannmur. (Upusset pipe i underetasje) 900 Annet Det er etablert et uisolert rom/gjennomgang til utebod under veranda vest for boligen. Rommets areal er ikke medtatt i arealoversikt og i kostnadsberegning. Det lekker inn i rommet fra overliggende veranda. Bygningsdel/beskrivelse 240 Innervegger Bindingsverk av tre kledt på begge sider og et par murte vegger. Overflater av ubehandlet leca og sponplater i bod. Våtromstapet på bad. Brystningspanel på en vegg i entré. Flis over kjøkkenbenk. Forøvrig tapet. Malte profilerte formpressede dører. Isolert ytterdør med glassfelt. 254 Gulv og overflate Betonggulv i bod. Betonggulv med overflater av belegg i entré, våtromsbelegg på bad og laminat på soverom og i kjøkken/stue. Fuktindikator gav ikke utslag for unormale fuktverdier verken i gulv eller vegg på bad. 255 Himling og overflate Trepanel i entré. Forøvrig malte himlingsplater. 271 Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning i hvit profil. Benkeplate i furu laminat. Nedfelt stålbeslag med ett-greps batteri. Oppvaskmaskin. God skap-/benkplass. 272 Garderobe Garderobehylle og 1,0 m garderobeskap med furudører i entré. 2,0 m garderobeskap med malte profilerte dører på soverom. 273 Baderomsinnredning 90 cm benkeinnredning i hvit profil. Overskap og speil med overlys. 285 Verandaer og terrasser Trem/terrasse av trykkimpregnerte materialer foran inngang. 300 VVS Mekanisk avtrekk fra kjøkken og bad med kanal gjennom yttervegg. 120 l varmtvannsbereder i kjøkkenbenk. Avløpsrør og vannledninger i plast (rør i rør-system). Husbrannslange. 315 Sanitærutstyr Dusjhjørne i herdet glass. Dusjutstyr tilknyttet trykkstyrt batteri. Toalett. Servant med ett-greps batteri nedfelt i benkeplate på baderomsinnredningen. Uttak for vaskemaskin og kondenstørketrommel. 320 Varme Vannbasert gulvvarme tilknyttet el-kassett. 400 Elkraft 7 kurser med automatsikringer. Overspenningsvern 4x40 A. 400 v anlegg. Skjult framlegg. El-anlegget er for øvrig ikke gjennomgått. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 8 Takst og Ingeniørtjenester AS, Sjøgt. 37, Postboks 973, 8001 Bodø. Tlf Mobiltlf Telefaks E-post: - Medlem av Norges Takseringsforbund. 29

30 Eiendom: Gårdsnr. 38 Bruksnr. 587 KOMMUNE BODØ Adresse: Bjørkåsfoten 35, 8074 Bodø Garasjeuthus anneks til bolig Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Garasjeuthus anneks til bolig 200 Bygning, generelt Bygning i en etasje med underetasje. Innlagt strøm med lys og flere strømuttak. 210 Grunn og fundamenter Betong på fjellgrunn. 230 Yttervegger Bindingsverk av tre i 1. etasje. 3 vegger uisolert. Brannklassifisert vegg mot nabo. Vindu med ett lag glass og dør til veranda. Utvendig malt leddport av furu med elektrisk fjernstyrt portåpner. Murte vegger i underetasje som er innvendig utlektet og kledt med sponplater. Vindu med 3 lag glass og isolert inngangsdør. 250 Dekker Dekker av betong. (Danner gulv i begge etasjer og himling i underetasje). 260 Yttertak Sperrer av tre. Undertak av Brettex og opplektet tekke av betongtakstein. 270 Fast inventar Arbeidsbenk, verktøyhyller og noen skap på garasjeplan. Eldre kjøkkeninnredning i malt utførelse og med laminert benkeplate i ytre rom i underetasje. Hyller av tre (mye hylleplass) i indre rom. Hems over deler av arealet i hovedetasje. VERDIBEREGNING Årlige kostnader Årlige kostnader Off. utg../ev. eiend.skatt: Forsikring: Ansatte vedlikeholdskostn.: Sum kostnader Kr: Teknisk verdiberegning Normale byggekostn.: Normale byggek. (utregnet for hvert bygg som for nybygg): Hovedleilighet Utleieleilighet Garasjeuthus anneks til bolig Sum normale byggekostnader: Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, tilstandssvekkelser, gjenstående arbeider): Teknisk verdi uten tomt : Tillegg for normal tomteverdi: Teknisk verdi: Teknisk verdi av takstobjektet Kr: Markeds- og låneverdi Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 8 Takst og Ingeniørtjenester AS, Sjøgt. 37, Postboks 973, 8001 Bodø. Tlf Mobiltlf Telefaks E-post: - Medlem av Norges Takseringsforbund.

31 Eiendom: Adresse: Gårdsnr. 38 Bruksnr. 587 KOMMUNE BODØ Bjørkåsfoten 35, 8074 Bodø Kart som viser eiendommens beliggenhet. Oversiktskart Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 8 Takst og Ingeniørtjenester AS, Sjøgt. 37, Postboks 973, 8001 Bodø. Tlf Mobiltlf Telefaks E-post: - Medlem av Norges Takseringsforbund. 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 EIENDOMMEN FRA A TIL Å Adkomst TaavilyskryssetpåJensvolloginntil Grønnåsen.Tasåførsteveitilvenstreog følgdennetilprestmarkveien.hersvinger mantilvenstre. FølgPrestmarkveientilførstekryss.Taher tilvenstreogsåhøyre.boligenvildaligge somhusnr.3påhøyreside. Alternativadkomsttilfotsellermedsykkel eråfølgebørsingveien(oppmotbodinleir) FølgisåfalldennehelttilPrestmarkveien hvormankommertilbominntilboligfeltet. BoligenblirdapåhøyresideavPrestmarkveien. Boligenermerketmed Tilsalgsskilt. Detvilbliskiltetvedfellesvisninger. Bjørkåsfotenerprivatveiogeiesavav velforeningen.prestmarkveienerkommunalvei. Bebyggelsen P-ROM:205kvmPrimær-romer:Sokkel tilhørendehovedbolig:gang/trapperom, disp.rom.hovedbolig1.etg:entrè,bad/ wc,vaskerom,storstueogromsligkjøkken. Loft:Loftstue,bad/wcog2-3soverom.Egen sokkel-leil.:entrè/gang,soverom,bad/wcog stuemedåpenkjøkkenløsning.itilleggtil Primær-romkommerBodisokkel,utebod, bodihovedplan,bodpåloft,bodisokkelleil.garasjemedunderetg.hererdet hobbyromoglagringsplass.bruksarealet fordelersegsomfølger:sokkel-etg./sokkel igarasje:98kvm.1.etg/garasje:105kvm. Loft:49kvm. Bruksareal:252kvm Bruttoareal:276kvm Byggeår:1998 Utleie: Adgangtilutleie:Boligenharleilighetisokkel.Denneharegenadresse.Egenstrømmålerogegetanleggforvannbårenvarme. Leilighetenerfortidenutleid. Ferdigattest/midlertidigbrukstillatelse: Vedlagtliggerferdigattest. Byggemåte Boligenerreist,kledtogharetasjeskillerei treverk. Betongtaksteinpåtak. Grunnmurileca-stein. Garasjemedunder-etg. Seellersvedlagtetakst. Diverse Megetinnholdsrikoglottbolig.Høystandard.Boligenbørses. Eieform Eiet Eiendom Bjørkåsfoten35,8074BODØ gnr.38,bnr.587ibodøkommune Eier OddvarSvendValøyogGerdMarieFurfjord Eierbrøk 1/1 Finansiering Sometavlandetsstørsteinanskonsern tilbyrdnbnorbankasaalletyper banktjenestertilkonkurransedyktigepriser. Bankenkangideglånetilbudtilinansiering aveiendommen.våremeglerekanopprette kontaktmellomdegogenkunderådgiveri bankenogsomkundehosossloverbanken enhurtigbehandlingavdinlåneforespørsel. Konsesjon Søknadomkonsesjonpåkrevet: Nei Egenerklæringomkonsesjonpåkrevet: Nei Omkostninger Dokumentavgifttilstaten 2,5%avkjøpesum: kr ,- Tinglysninghjemmelsdokument: kr.1.548,- Tinglysningpantedokument: kr.1.935,- Attestgebyr: kr.172,- Totalkostnad: kr ,- Vigjøroppmerksompåatovennevnte totalsumerberegnetutfrakjøpesumtilsvarendeprisantydning.dettasforbeholdom økningigebyrer. Vedkjøpavfasteiendominnbetales10% avkjøpesummenvedkontraktsunderskrift dersomikkeanneteravtalt.denresterendedelavkjøpesummeninnbetalesved overtagelse Oppdrag Oppdragsansvarlig JohnÅgeHandberg. E-post: (m:) Avdeling DnBNOREiendomBodøAS Adresse: Moloveien16,8003Bodø (tel:): (fax:) Oppvarming Vannbårenvarmemedhversinenheti sokkeloghoved-bolig.alleromunntatt soverommeneharvannbårenvarme. Peis-ovnistue. Ellerselektriskoppvarming. Overtagelse Etternærmereavtale.Ca.mars/april Parkering Parkeringiegengarasje. 2plasserforbilioppkjørsel. Itilleggerdetegenparkeringforsokkel-leil nedenforboligen.hererdetplassfor2 biler. Reguleringsmessige forhold Eiendommenerregulerttilboligformål. VedlagtliggergjeldendeplanforGrønnåsen 2 Saksopplysninger Salgsoppgavedato: Skolekrets TakontaktmedskolekontoretiBodøkommune,tlf fornærmereinformasjon. Standard Lekkerboligmedhøystandard. Deterlispågulvientrèogbad.Badene harlispåveggerogså.ellersparkettistue ogpåkjøkken.beleggpåvaskerom.laminatpåsoverom.takpåloftharpanel.ellers himlingsplateritak. Stuenermegetromsligogharutgangtil storaltansomgårrundthjørnetpå2sider avhuset.ogsåadkomstfraterrengpå Bjørkåsfoten 35 47

48 Bjørkåsfoten 35 EIENDOMMEN FRA A TIL Å husetsoversidetildennealtan.flottesolforholdoggodutsikt.tre-platting/altanved inngangogutenforsokkel.leil.også. Romsligogmegetlottkjøkkenmedinnredningiedeltre.Proilertefronter.Megetgodt medskapogbenkplass.integrertkomfyr &oppvaskmaskin.kjøle-hjørneogintegrert fryseskap.fliseroverbenk. Badeneergodtutstyrtmedinnredning. Badekarpåloft.Praktiskoggodtutstyrt vaskeromihovedplan. Innedøreriproilert/maltutførelse.Nåer det2soverompåloftethvoravdeteneer 2-delt.Kanbli4soveromomønskelig.Stort soveromvaropprinnelig2sov.enkeltå gjøreom. Loftstuekanogsågjøresomtilsoverom. Dispromisokkeltilhørendehovedbolig betegnessombod. Skyvedørsgarderobeientrè.Skapitrappegangsokkel.Godtmedskap-plasspå loftetogså. Vannbårenvarmeiheleboligunntatt soverom. Egenstyringforhveravboenhetene. Egetstrømskapogmålerisokkel-leil. Kabel-tvialleplan.Installertbredbånd. Sentralstøvsugermeduttakihovedplanog loft. Sokkel-leilighetholderennormaltgod standard. Tomten Tomteareal:453kvm Tomtetype:Eiertomt Tinglyste bestemmelser Rettforkommunenåanleggeogvedlikeholdeledningermv.av Skråendetomt.Godtutnyttetogintopparbeidet.Brosteinioppkjørsel. Vedlegg Takst Egenerklæring Annet Målebrev Planopplysninger Salgsoppgavenerufullstendigutenalle vedlegg. Vedlikehold/tilstand Boligenermegetgodtvedlikeholdtogframstårsomlekkerogstilfull. Parkettistueeravtypesomerlimt.Dette erikkeideellløsningmedtankepågulvvarme.parkettenbærerpregavdetteoglitt knirk.nyparkettbørvurderes. Vei, vann, avløp Offentligvannogavløp. AdkomstfraPrivatvei(Bjørkåsfoten)som eiesavvelforeningen.bjørkåsfotenhar adkomstfrakommunalvei. Visning Fellesvisningerblirannonsert. Ellersetteravtalemedmegler. Økonomi Kommunaleavgifterinklusiveiendomskatt: 4.767,-pr.år(3Terminer) Renovasjonsavgift:5.102,-prår.(2terminer) Boligenharinstallertvannmålersomgir gunstigavgiftvedmoderatforbrukavvann. Ligningsverdi: ,-forår2008 Prisantydning: ,- Bjørkåsfoten35-Egnenotater 48

49 FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen.avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, epostadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn 24 timer regnet fra siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. 49

50 Bjørkåsfoten 35 BUD PÅ EIENDOMMEN Oppdragsnr.: Adresse: Bjørkåsfoten 35, 8074 BODØ gnr. 38, bnr. 587 i Bodø kommune Oppdragsansvarlig: John Åge Handberg Mobil: Faks: Undertegnede 1: Fpnr.: Undertegnede 2: Fpnr.: Adresse: Postnr./sted: privat: arbeid: Telefon, privat: arbeid: mobil: Gir herved bindende bud stort, kr...kroner... på ovennevnte eiendom med tillegg av omkostninger. Finansieringsplan: 10%avkjøpesum(frikapital)vedkontraktsunderskrift kr Långiver: Referansepersonogtlf.nr.: Egenkapital kr Kryss av her, dersom du ønsker etuforbindtligtilbudpålånoginansieringsbevisidnbnorbankasaogtillateratkopiavdettebudoversendesbanken. enuforbindtligprisvurderingavnåværendebolig. Eventuelle forbehold/forutsetninger: Dettebudetbaserespåopplysningerogsalgsvilkårsomfremkommerisalgsoppgavedatert Ønsketovertagelsestidspunkt: Budetgjeldertilogmeddenkl. Dersomannetikkeerangittgjelderbudettilkl.1500(akseptfrist) Undertegnedeerkjentmedatselgerenstårfritttilågodtaellerforkasteethvertbudogerklaroverathandelener juridiskbindendeforbeggeparter,dersombudetaksepteresinnenakseptfristen.budetkanikketrekkestilbakeinnen akseptfristendersomselgerergjortkjentmedbudet.dersomundertegnedeikkeblirkjøperavdenneeiendommen,vil kjøperendersomhankreverdet,fåopplysningeromminidentitet,pådevilkårsomfremkommeravvedlagte Forbrukerinformasjonombudgivning pkt.9. Sted/dato Budgiverensunderskrift Budgiverensunderskrift 50

51 Bjørkåsfoten 35 51

52 Visning i full bredde! På DnB NOR Eiendoms nye hjemmeside kan du se boligen igjen og igjen i fullskjermvisning. Kjekt når du ikke finner prospektet eller ikke husker alle detaljene fra visningen. Og vil du dele din begeistring med familie og venner er det bare å sende en lenke. Den begynner med dnbnoreiendom.no dnbnoreiendom.no

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

Nabbetorp. Meget pen selveierleilighet med elveutsikt

Nabbetorp. Meget pen selveierleilighet med elveutsikt Nabbetorp Meget pen selveierleilighet med elveutsikt Prisantydning: Kr. 1 190 000,- + omk. Adresse: Nabbetorpveien 133B, 1636 Gamle Fredrikstad Omkostninger: kr. 33 435,- Byggeår: 2005/6 Bra/P-rom/Bta:

Detaljer

LØKEBERG/BLOMMENHOLM

LØKEBERG/BLOMMENHOLM LØKEBERG/BLOMMENHOLM Enebolig med solrik beliggenhet, herlig utsikt og dobbeltgarasje. ADRESSE: Lillehagveien 22 B, 1365 Blommenholm Knr. 0219 Gnr. 8, bnr.1418 BTA: 310 m 2 PRIMÆR-ROM: 236 m 2 TAKSTVERDIER:

Detaljer

Ny 2003 - Heis - Garasjeplass

Ny 2003 - Heis - Garasjeplass Nyere2-romsselveiermedegengarsjeplass,heisogbalkong.Fellestakterrasse. ØVRE GRÜNERLØKKA Sannergata29B P-rom/Bra:58/60 Oppdrag:41511176 Prisantydning: 2.390.000,- Ny 2003 - Heis - Garasjeplass www.dnbnoreiendom.no

Detaljer

GJETTUM. Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum. Prisantydning kr 1 550 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 27 500,- Totalt kr. 1 577 500,-

GJETTUM. Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum. Prisantydning kr 1 550 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 27 500,- Totalt kr. 1 577 500,- GJETTUM NÆR SANDVIKA - MEGET PEN 2-ROMS ANDELSLEILIGHET MED VERANDA. Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum Prisantydning kr 1 550 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 27 500,- Totalt kr. 1 577 500,- www.abbl.no

Detaljer

HØNEFOSS/ SENTRUMSNÆRT

HØNEFOSS/ SENTRUMSNÆRT HØNEFOSS/ SENTRUMSNÆRT Grensegata 5 P-rom/Bra: 246/348 Oppdrag: 51012231 Prisantydning: 3.490.000,- Arkitekttegnet enebolig (bygget med utleiedel) - romslig garasje DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

TRENGEREID/INDRE ARNA

TRENGEREID/INDRE ARNA TRENGEREID/INDRE ARNA Skulstadvegen 11, 5263 TRENGEREID Oppdrag: 70613037 LEIEGÅRD MED 6 STORE LEILIGHETER OG GARASJE. SKULSTADVEGEN 11 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 25. 29. 32. 35. 53. 54. Fakta om eiendommen

Detaljer

oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62

oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62 oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62 5 fakta om boligen 6 introduksjon 8 meglers vurdering 12 stue 16 kjøkken

Detaljer

RANDEM. Hyggelig enebolig i rekke med 4 soverom! Fantastisk utsikt og solforhold! Innholdsrikt og barnevennlig. Randemkroken 15, 1540 VESTBY

RANDEM. Hyggelig enebolig i rekke med 4 soverom! Fantastisk utsikt og solforhold! Innholdsrikt og barnevennlig. Randemkroken 15, 1540 VESTBY Oppdragsnr: 2014022 RANDEM Randemkroken 15, 1540 VESTBY Prisant. kr 2 550 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 614 972 P-rom/bra ca. 134/136 kvm. Tomt ca. 283 kvm. Hyggelig enebolig i rekke med 4 soverom!

Detaljer

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr. SKUI - VØYENENGA HYGGELIG GJENNOMGÅENDE 3 ROMS ENDELEILIGHET MED PEIS, GARASJE OG BALKONG Ringeriksveien 200, 1340 Skui Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

Detaljer

SANDVIKA. Conradis vei 6 B, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 550 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 61 085,- Totalt kr.

SANDVIKA. Conradis vei 6 B, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 550 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 61 085,- Totalt kr. SANDVIKA STOR OG PEN 1(2) ROMS ANDELSLEILIGHET MED STOR SOVEALKOVE. SKJERMET HAGE OG TERRASSE. Conradis vei 6 B, 1338 Sandvika Prisantydning kr 1 550 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 61 085,- Totalt

Detaljer

RYKKINN. Bjørnebærstien 41, 1348 Rykkinn. Prisantydning kr 2 200 000,- + omk. MEGET PEN OG DELIKAT 4(5)-ROMS MED SOLRIK BALKONG OG UTSIKT - GARASJE

RYKKINN. Bjørnebærstien 41, 1348 Rykkinn. Prisantydning kr 2 200 000,- + omk. MEGET PEN OG DELIKAT 4(5)-ROMS MED SOLRIK BALKONG OG UTSIKT - GARASJE RYKKINN MEGET PEN OG DELIKAT 4(5)-ROMS MED SOLRIK BALKONG OG UTSIKT - GARASJE Bjørnebærstien 41, 1348 Rykkinn Prisantydning kr 2 200 000,- + omk. www.abbl.no Tlf: 67 57 40 50 Fax: 67 54 73 55 Bjørnebærstien

Detaljer

HASLUM. Bjørnekollen 5, 1344 Haslum. Prisantydning kr 1 980 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 93 236,- Totalt kr. 2 073 236,-

HASLUM. Bjørnekollen 5, 1344 Haslum. Prisantydning kr 1 980 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 93 236,- Totalt kr. 2 073 236,- HASLUM PEN GJENNOMGÅENDE 4 ROMS TOPP/ENDELEILIGHET - IDÈEL PLANLØSNING - FLOTT UTSIKT OG SEN KVELDSOL Bjørnekollen 5, 1344 Haslum Prisantydning kr 1 980 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 93 236,- Totalt

Detaljer

SKUI / VØYENENGA PENT 3 (4) ROMS ENDEREKKEHUSLEILIGHET OVER 2 PLAN. TERRASSE, PEIS OG CARPORT. BARNEVENNLIG BOOMRÅDE.

SKUI / VØYENENGA PENT 3 (4) ROMS ENDEREKKEHUSLEILIGHET OVER 2 PLAN. TERRASSE, PEIS OG CARPORT. BARNEVENNLIG BOOMRÅDE. SKUI / VØYENENGA PENT 3 (4) ROMS ENDEREKKEHUSLEILIGHET OVER 2 PLAN. TERRASSE, PEIS OG CARPORT. BARNEVENNLIG BOOMRÅDE. Arnesenga 2 A, 1340 Skui - 100 m² BTA / 91 m² BRA Prisantydning kr 2 500 000,- + lave

Detaljer

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 8, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr.

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 8, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr. SANDVIKA / VALLER PEN 1 (2)- ROMS LEILIGHET MED STOR USJENERT TERRASSE PLATTING. Conradis vei 8, 1338 Sandvika Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr. 1 543 470,-

Detaljer

Kolsås / Bærum. Lillehauger 5 1352 Kolsås. Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås

Kolsås / Bærum. Lillehauger 5 1352 Kolsås. Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås Kolsås / Bærum Prisantydning 4.470.000.- + omk. Lillehauger 5 1352 Kolsås Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås Type bolig Leilighet Bta/Bra/P-rom.

Detaljer

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk.

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk. JELØY Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem Reneflotveien164,1514Moss Prisantydning2290000,-+omk. Areal:56kvm BTA,P-rom:49kvm BRAS-rom:3kvm. EndreDahlbotlf.:95915403

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr.

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr. HOSLE 4 ROMS GJENNOMGÅENDE LEILIGHET I 2. ETG. - FLOTT UTSIKT - PIPELØP - SENTRALT NÆR OFF.KOMM OG MATBUTIKK - OPPUSSINGSBEHOV Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel

Detaljer

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse.

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse. Majorstuen - Industrigata 40 Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse. Industrigata 40 Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Selveier leilighet svært sentralt. BTA / BRA / P-rom 61 / 55

Detaljer

RYKKINN. Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn. Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr.

RYKKINN. Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn. Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr. RYKKINN LYS OG PEN 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED FLOTT BELIGGENHET Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr. 1 263 426,- Ole Kvigne Megler

Detaljer

HOSLE TRIVELIG 2 ROMS LEILIGHET MED KVELDSOL OG EGEN GARASJE

HOSLE TRIVELIG 2 ROMS LEILIGHET MED KVELDSOL OG EGEN GARASJE HOSLE TRIVELIG 2 ROMS LEILIGHET MED KVELDSOL OG EGEN GARASJE Grevlingåsen 11 A, 1362 Hosle Prisantydning kr 1 590 000,- + lave omk. Eiendomsrådgiver Jan Erik ReenskaugTlf: 67 57 40 72 / 48 14 28 02 Leiligheten

Detaljer

HASLUM. Bjørnekollen 29, 1344 Haslum. Prisantydning kr 1 900 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 110 410,- Totalt kr.

HASLUM. Bjørnekollen 29, 1344 Haslum. Prisantydning kr 1 900 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 110 410,- Totalt kr. HASLUM LYS LEKKER 3-ROMS LEILIGHET MED LANDLIG UTSIKT OVER NÆROMRÅDET, KORT AVSTAND TIL DET MESTE Bjørnekollen 29, 1344 Haslum Prisantydning kr 1 900 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 110 410,- Totalt

Detaljer

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 3.200.000,- + omk. 3-roms leilighet i 2. etg. m/ heis og felles takterrasse.

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 3.200.000,- + omk. 3-roms leilighet i 2. etg. m/ heis og felles takterrasse. Industrigata 40 Majorstuen - Industrigata 40 3-roms leilighet i 2. etg. m/ heis og felles takterrasse. Prisantydning kr. 3.200.000,- + omk. Selveierleilighet i populært område. BTA / BRA / P-rom 79 / 72

Detaljer

oslo Ullevål Hageby adresse: Sognsveien 32, 0851 Oslo prisant: 5 090 000,- oppdragsansvarlig: Tio Trieu Dinh mobil: 99 29 43 78

oslo Ullevål Hageby adresse: Sognsveien 32, 0851 Oslo prisant: 5 090 000,- oppdragsansvarlig: Tio Trieu Dinh mobil: 99 29 43 78 oslo Ullevål Hageby adresse: Sognsveien 32, 0851 Oslo prisant: 5 090 000,- oppdragsansvarlig: Tio Trieu Dinh mobil: 99 29 43 78 5 fakta om boligen 6 introduksjon 8 meglers vurdering 12 stue 14 kjøkken

Detaljer

GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING!

GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING! GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING! Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum - 55 m² BRA/ 51 m² p-areal Prisantydning

Detaljer

287 kvm leilighet på Grefsen

287 kvm leilighet på Grefsen 287 kvm leilighet på Grefsen fantastisk utsikt, høy standard, 65 kvm terrasse, 3 plan, mulighet for seksjonering av nederste etasje Trollfaret 6A Ansvarlig meglere: partner / eiendomsmegler MNEF Thomas

Detaljer

GRÜNERLØKKA. Flott oppusset 3-r i 2.etg m/vestvendt balkong tilbaketrukket og rolig i ind. Prisantydning: 2.990.000,-

GRÜNERLØKKA. Flott oppusset 3-r i 2.etg m/vestvendt balkong tilbaketrukket og rolig i ind. Prisantydning: 2.990.000,- GRÜNERLØKKA Toftes gate 43C P-rom/Bra: 61/61 Oppdrag: 40513105 Prisantydning: 2.990.000,- Andel fellesgjeld: 35.000,- Totalt: 3.025.000,- Flott oppusset 3-r i 2.etg m/vestvendt balkong tilbaketrukket og

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 183 J, 1386 Asker. Fastpris kr 1 980 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 980 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 183 J, 1386 Asker. Fastpris kr 1 980 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 980 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS ENDE-/EIERLEILIGHET MED UTSIKT FRA BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 183 J, 1386 Asker Fastpris kr 1 980 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr.

Detaljer

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 RAMFJORDNES Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 Prisantydning: 1.950.000,- Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer