Møteinnkalling Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kommunestyret"

Transkript

1 Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: Kl Møtet starter med utdeling av kulturstipend. TIL BEHANDLING: KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE KST-68/06 FOLLO BARNEVERNVAKT - ALTERNATIV ORGANISERING, NYE VEDTEKTER KST-69/06 NYE TILTAK FOR ETABLERING AV BARNEHAGEPLASSER I 2006 KST-70/06 INTENSJONSAVTALE FOLLO FJERNVARME AS OG SKI KOMMUNE KST-71/06 TORGVEIEN 15, GNR. 134, BNR. 139 I SKI KST-72/06 NYTT GULV I LANGHUSHALLEN KST-73/06 TILSETTING AV NY RÅDMANN KST-74/06 SØKNAD OM UTBYGGING AV HOLEN - VOLUM OG TEMPO. ØNSKER ØKNING AV ANTALL BOENHETER FRA 20 TIL 34. Ski, Amund Kjernli ordfører

2 Saksbehandler: Hans-Gunnar Karlsson Arknr.: H41 &5 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Brukerutvalget 32/ Formannskapet 68/ Kommunestyret 67/ FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. Follo Omsorgsboliger oppløses som interkommunalt tiltak. Oppløsningen gjelder fra og foretas i henhold til kommunelovens Ski kommune overtar alle gjeldsforpliktelser overfor Husbanken fra samme dato på hhv. kr for Vestby og kr for Enebakk. 3. Ski kommune innløser Vestby og Enebakks eierandeler og aktiva i Follo Omsorgsboliger hhv. 1,446 mill. kroner og kr etter alt. 2 under pkt. 4 (Løsninger) i saksutredningen. 4. Ski kommune overtar alle rettigheter og plikter som Follo Omsorgsboliger innehar. 5. Ski kommune har det totale arbeidsgiveransvar for alle ansatte ved Follo Omsorgsboliger. 6. Ski kommune inngår avtale om kjøp av 1 plass med Enebakk og om kjøp av 2 plasser med Vestby kommuner for deres respektive brukere. 7. Avtale om å kunne kjøpe plasser garanteres gjensidig frem til Beboerne vil, etter avtale med hjemkommunen, være garantert leie også utover denne perioden. 1. Saksopplysninger: I 2001 ble det fremmet sak om overføring av FO til Ski kommune, men saken strandet på uenighet vedr. økonomiske konsekvenser av overføringen. Sak om oppløsning av FO som interkommunalt tiltak i henhold til kommunelovens 27 fremmes nå på nytt på bakgrunn av ønske fra ordførerne i deltakerkommunene Enebakk, Vestby og Ski som også utgjør representantskapet. Det anses at nåværende driftsform er mer ressurskrevende og krever mer administrasjon enn å drive tiltaket kommunalt. En kommunal eierform med salg av plasser vurderes som mer egnet enn å videreføre tiltaket som et 27 tiltak som er basert på sameie. Follo Omsorgsboliger (FO) ble opprettet som interkommunalt tiltak i 1996 i henhold til kommuneloven 27 og vedtektene for virksomheten. Formålet med tiltaket er å gi boligtilbud og tjenester til mennesker med autisme og andre utviklingshemmede med omfattende omsorgsbehov, men tiltaket representerer ingen beredskap for de deltakende kommuner. Tiltaket rommer 10 boliger og har 35,23 årsverk innbefattet en liten administrasjon på 2,3 stillinger. Tiltaket er geografisk plassert i Ski kommune. Side 2

3 FO har egne vedtekter (vedlegg 1). Vedtektene ble siste gang gjennomgått og vedtatt av de respektive kommunestyrene i Tiltaket er opprettet med hjemmel i kommunelovens 27 første ledd (vedlegg 2) og Lov om sosiale tjenester 1-1 (vedlegg 3). Eierandelene er henholdsvis: Ski 70%, Vestby 20% og Enebakk 10%. Kostnadene knyttet til den enkelte beboer dekkes av beboerens hjemstedskommune 2. Oppløsning og/eller avvikling. I følge vedtektene legges så langt det er relevant bestemmelsene i i Lov om interkommunale selskaper (vedlegg 4) til grunn ved oppløsning/avvikling. Det heter her at selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om dette. Det enkelte kommunestyre treffer vedtak i saken. Oppløsning kan godkjennes av departementet som kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen. Dersom departementet samtykker i oppløsningen, oppnevner representantskapet et avviklingsstyre som har myndighet til å foreta de disposisjoner som trengs for å avvikle selskapet. Det står intet i vedtektene om hva som skal legges til grunn for fordeling av aktiva ved oppløsning/avvikling, men ifm. uttreden er det vist til eierandeler og deres verdi. Det synes derfor rimelig å legge eierandelene til grunn for en form for fordeling av aktiva også i denne saken. 3. Vurdering. Dagens eierform ved FO krever administrativt merarbeid i alle tre samarbeidskommuner. Vertskommunen Ski har i tillegg en ekstra belastning i forbindelse med busjett- /regnskapsoppfølging, personaloppfølging, rådgivning og lønnsforhandlinger. Endring av eierform til kommunal eie med kjøp av plasser for Enebakk og Vestby vil gi bedre muligheter for økonomistyring og fleksibel bruk av ressursene. Endringen vil også gi mer nærhet til det øvrige tjenesteapparatet i Ski, noe som er sårt etterlengtet spesielt fra ledere på FO. Eierandelene til Enebakk og Vestby overføres til Ski, som også overtar gjeldsforpliktelsene. Dette medfører at Ski kommune blir utleier av alle boligene på FO og at Vestby og Enebakk blir leietakere. Det må derfor inngås leieavtaler med Vestby og Enebakk, som igjen fremleier boligene til sine brukere. Vestby og Enebakk garanteres plass tilsvarende dagens eierandeler gjennom langtidsavtaler. Det er innhentet takst på eiendommen av Ski kommune. Taksten viser en verdi på 14 mill. kroner (vedlegg 5). Ski kommune har oppfordret Enebakk og Vestby om å innhente egne takstvurderinger, men har fått tilbakemelding om at begge kommuner vil forholde seg til takst innhentet av Ski kommune. 4. Løsninger. Fra kommunene er det kommet ønske om at løsningen som var foreslått vedr. etablering av ny eierform ved Follo barne- og ungdomsskole skulle ligge til grunn også ved skifte av eierform ved FO. Denne malen er derfor forsøkt tilpasset denne saken, og følgende løsning foreslås: Side 3

4 Ski kommune overtar drifts- og eieransvaret fra Enebakk og Vestby kommuner er garantert å kunne kjøpe henholdsvis 1 og 2 plasser frem til Beboerne vil, etter avtale med hjemkommunen, være garantert leie også utover denne perioden. Utregning av den direkte tjenesteyting til beboerne. Vestby og Enebakk kommuner fatter selv enkeltvedtak for tjenesteytingen for sine beboere. Penger følger vedtaket og overføres til Ski kommune. Da det vil være en utfordring for Ski til enhver tid å ha en bemanning som dekker behovet ut fra det enkelte vedtak, må vedtakene ha en gyldighet på minimum ett år. Dersom vedtaket omgjøres ut fra at tjenestebehovet forandres, vil Ski så raskt som mulig justere tjenesteytingen og dermed også krav om utgiftsdekning. Verditakst. Verditakst utarbeidet av siv.ing. Hallvard Hammer, 6. februar 2006, ansetter verdien av hovedbygning og utvendige boder, med fradrag for slitasje og elde, til 13,5 mill. kroner. I tillegg kommer opparbeidet utomhusareal, 0,5 mill. kroner, slik at den totale verdi ansettes til 14,0 mill. kroner. Verditaksen, kr 14,0 mill. kroner, tilsier en andel til Enebakk kommune på 1,4 mill. kroner og til Vestby på 2,8 mill. kroner. Alternative modeller for kompensasjon for eierandeler. Follo omsorgsboliger ble ved oppstart finansiert med tilskudd fra husbanken (totalt 2,39 mill. kroner), enkeltvise kommunale låneopptak i Husbanken (totalt 6,42 mill. kroner), i tilegg til egenandel fra kommunene. Ski kommune innløser restgjelden. I tillegg skal Vestby og Enebakk kompenseres for sin eierandel på henholdsvis 1,446 mill. kroner og 0,691 mill. kroner. Flg. tabell viser Vestby og Enebakk kommunes eierandel, tilskudd og restgjeld. Vestby Enebakk Verditakst Tilskudd hhv. kr til Vestby og kr til Enebakk Tilskudd Restgjeld Eierandel som skal innløses For innløsning av eierandeler foreslås følgende to alternative løsninger: Alternativ 1 - Nedbetaling over 8 år Forringelse 1 % over 8 år utgjør kr for Vestbys andel og kr for Enebakks andel. FDV-kostnader : 600 kr/kvadratmeter/år gir årlig FDV-kostnad på kr per år. Totalt kr per enhet for perioden. Kompensasjon for administrasjon, arbeidsgiveransvar, regnskapsføring, revisortjenester o.a., kr per år; totalt kr per enhet for perioden. Dette innebærer at Vestby og Enebakk kommuner i en periode av 8 år ikke vil bli fakturert for ovennevnte kostnader ved kjøp av plass. Side 4

5 En slik modell medfører reduserte utgifter for Vestby og Enebakk kommuner også som følge av at arbeidet med styremøter, representantskapsmøter mv. utgår, samtidig som Ski kommune får kompensasjon for merarbeidet Follo omsorgsboliger fører med seg, (administrasjon, personell og økonomi). Alternativ 2 Full innløsning av eierandeler ved overtagelse Alternativet innebærer at Ski kommune tar opp lån og innløser Vestby og Enebakks eierandeler, totalt 2,137 mill. kroner. Ved en slik modell vil alle utgifter måtte inngå i kostnadsberegningen ved kjøp av plasser. 5. Sluttbemerkninger. Beboere fra Enebakk og Vestby blir garantert tilbud og bemanning tilsvarende vedtak som er fattet av hjemstedskommunen. Det er derfor viktig at den totale personalressursen på FO benyttes fleksibelt og at beboere ikke blir skadelidende ved fravær av personell. Dette vil gi Ski kommune store utfordringer som må løses gjennom organisatoriske og faglige tiltak. 6. Forslag til økonomisk fordeling. I følge vedtektene kan selskapet (FO) oppløses dersom deltakerkommunene er enige om dette. Det er imidlertid ikke nok i denne saken at kommunene er enige om en oppløsning, men kommunene må også være enige om den økonomiske fordeling ved og etter oppløsningen. Det er derfor viktig at det fattes samme vedtak i de involverte kommuner. Rådmannen vil derfor tilrå følgende løsning: a) Vestby og Enebakk kommuner fatter selv enkeltvedtak for tjenesteytingen for sine beboere med en gyldighet på minimum 1 år. Penger følger vedtakene og overføres til Ski kommune. b) Verditakst utarbeidet av siv.ing. Hallvard Hammer av med en verdiansettelse til kr. 14 mill. kroner godkjennes. c) Eierandelene utløses etter alternativ 2 under pkt. 4 (Løsninger) i saksutredningen. Ski, 22. mai 2006 May Britt Christoffersen konst.rådmann Hans-Gunnar Karlsson helse- og sosialsjef Vedlegg som følger saken: 1. Vedtekter for Follo Omsorgsboliger. 2. Kommunelovens 27 - Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 3. Lov om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) kap Lov om interkommunale selskaper Verditakst Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen. Side 5

6 Brukerutvalgets behandling : Enstemmig vedtak: Forslag til vedtak tiltres. Brukerutvalgets uttalelse til formannskapet: 1. Follo Omsorgsboliger oppløses som interkommunalt tiltak. Oppløsningen gjelder fra og foretas i henhold til kommunelovens Ski kommune overtar alle gjeldsforpliktelser overfor Husbanken fra samme dato på hhv. kr for Vestby og kr for Enebakk. 3. Ski kommune innløser Vestby og Enebakks eierandeler og aktiva i Follo Omsorgsboliger hhv. 1,446 mill. kroner og kr etter alt. 2 under pkt. 4 (Løsninger) i saksutredningen. 4. Ski kommune overtar alle rettigheter og plikter som Follo Omsorgsboliger innehar. 5. Ski kommune har det totale arbeidsgiveransvar for alle ansatte ved Follo Omsorgsboliger. 6. Ski kommune inngår avtale om kjøp av 1 plass med Enebakk og om kjøp av 2 plasser med Vestby kommuner for deres respektive brukere. 7. Avtale om å kunne kjøpe plasser garanteres gjensidig frem til Beboerne vil, etter avtale med hjemkommunen, være garantert leie også utover denne perioden. Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 6

7 Saksbehandler: Hans-Gunnar Karlsson Arknr.: F47 &20 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Brukerutvalget 31/ Formannskapet 69/ Kommunestyret 68/ FOLLO BARNEVERNVAKT - ALTERNATIV ORGANISERING, NYE VEDTEKTER Forslag til vedtak: 1. Follo barnevernvakt organiseres i tråd med alternativ 1, jfr. notat av Follo barnevernvakt organiseres etter kommunelovens Någjeldende selskapsavtale omarbeides til vedtekter etter gjeldende standart for 27-samarbeid. 4. Virksomheten lokaliseres til Follo politikammer. Saksopplysninger: Sammendrag Akuttberedskap innen barneverntjenesten er en kommunal primæroppgave. Ski, Oppegård, Enebakk, Frogn, Nesodden, Vestby og Ås samarbeider om interkommunal barnevernvakt i helger og høytider. Ordningen administreres av det interkommunalt selskapet Follo barnevernvakt IKS. Det er fra ulike hold rettet til dels sterk kritikk mot vaktordningen. Rådmannskollegiet foreslår å endre organiseringen og utvide vaktordningen, samt å endre vedtektene fra å være et IKS til å bli et samarbeid i henhold til kommunelovens 27. Sakens foranledning Initiativet til denne saken kommer som følge av tilbakemeldinger, bl.a fra brukere, politikere, politi og fagpersonell. Det er kommet til dels sterk kritikk mot hvordan dagens vaktordning fungerer. Ordningen er evaluert og i evalueringsrapporten fremkommer det en del kritiske merknader, bl.a at vakten er ikke tilgjenglig for barn og ungdom eller deres familier, og er kun i drift i helger og høytider. Politiet i Follo gjorde i brev datert en henvendelse seg til barneverntjenestene i regionen angående akuttberedskapen på hverdager etter kontortid. Her fremkommer det at de er av den oppfattning at de ikke kan ha et system hvor de skal prøve å ringe hver enkelt ansatt i barnevernet inntil de får kontakt med en som kan bistå politi. Bl.a på denne bakgrunn behandlet representantskapet for Follo barnevernvakt sak om utvidelse av vaktordningen på sitt møte og vedtok følgende: Forslag til utvidelse av Follo barnevernvakt sendes ut til deltakerkommune. Etter at dette vedtaket ble fattet har saken vært tatt opp og drøftet både politisk og administrativt, og det er utarbeidet et notat, som tar for seg alternativ organisering og utvidelse av vaktordningen. Det er også utarbeidet forslag til nye vedtekter. Side 7

8 Rådmannskollegiet behandlet nevnte notat i sitt møte Notatet drøfter to alternative modeller i tillegg til dagens modell. Rådmannskollegiet anbefalte i dette møte å endre selskapsform fra et IKS, jfr. lov om interkommunale selskaper, til et samarbeid i henhold til kommunelovens 27. Det prinsipielle innhold i omtalte notat endres dog ikke. Rådmannsutvalget anbefaler alternativ 1, slik dette fremkommer i notatet. Saken var satt opp til ordførermøtet , men ble der utsatt. Følgende vedtak ble fattet: Saken utsettes til ordførermøtet , og da presenteres også utkast til felles saksframlegg. Saken var sist oppe til behandling i ordførermøtet I referatet fra møtet står følgende: Det ble foreslått et nytt pkt. 3, om å omarbeide selskapsavtalen til vedtekter etter gjeldende standard for 27-selskaper i Follo. I tillegg ble det understreket at virksomheten skal lokaliseres til Follo politikammer. Vedtak: Fremlagt forslag til vedtekter med nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Endring av selskapsform - argumenter Argumenter for å endre selskapsform til 27-samarbeid er dels vektleggingen av at det er en usikkerhet i dagens organisasjonsform (IKS) og dels at en ønsker å markere en tydeligere tilknytning mellom FBV og kommunens ledelse. Videre er det fra Follo Distriktsrevisjon kommet til dels kritiske merknader til dagens selskapsform. Follo distriktsrevisjon skriver i sin årsberetning for 2004 til Follo barnevernvakt IKS bl.a. følgende: det formelle grunnlag for å etablere Follo barnevernvakt som et IKS-selskap og eget rettssubjekt bør vurderes på nytt, da selskapet i dag ikke ivaretar sitt arbeidsgiveransvar fullt ut i samsvar med IKS-loven. Bortsett fra daglig leder i 20% stilling har selskapet ellers ikke ansatte, men har avtale om vaktordninger med ansatte i deltagerkommunene. De som har avtaler med selskapet er ikke sikret opptjening av rettigheter i KLP, da selskapet ikke har eget medlemskap. Hvis selskapet skal opprettholdes som et IKS må de som har arbeidsoppgaver i selskapet ansettes og selskapet må fullt ut ta konsekvensene av å være et eget rettssubjekt. Alternativt bør selskapet omdannes til et 27-samarbeid. Ved å organisere selskapet i tråd med kl. 27 legger en også til rette for at vertskommunen skal bistå daglig leder og styret i spørsmål der virksomheten ikke har tilfredsstillende kompetanse, slik som for eksempel personalspørsmål, lønnsforhandlinger, økonomiske og juridiske spørsmål etc. Vedtekter Dersom en endrer selskapsform til 27-samarbeid må vedtektene (Selskapsavtale for Follo Barnevernvakt) endres. Forslag til ny selskapsavtale er således utarbeidet. Kostnadsfordeling I gjeldende vedtekter er kostnadene fordelt etter innbyggertall, jfr. pkt. 6.3 i vedtektene, hvor det står: Deltakerne betaler 100 % av selskapets nettokostnader fordelt etter innbyggertallet i den enkelte kommunen pr det enkelte året. Tilskuddet fra den enkelte deltakeren betales forskuddsvis a`konto. Rådmannskollegiet foreslår at 50% blir fordelt etter innbyggertall og 50% etter aktivitet/medgått ressursbruk i forslag til nye vedtekter. Begrunnelsen for dette er at erfaringer viser at det er store forskjeller i deltakerkommunenes bruk av Follo barnevernvakt. De kommuner som benytter vakten i liten grad oppfatter denne fordelingen som lite gunstig/urettferdig. Hvorfor skal de betale for noe de ikke bruker? Side 8

9 Endringen av kostnadsfordeling som foreslått vil endre dette forhold. Dessuten vil det å bruke aktivitet stimulere til at Follo barnevernvakt ikke brukes i utrengsmål. En vel fungerende Follo barnevernvakt vil bidra til målsettingen om at akuttsituasjoner ikke skal oppstå. Rådmannskollegiets anbefaling Det synes åpenbart at dagens barnevernvakttjeneste fungerer meget lite tilfresstillende både fordi den er operativ bare i helger, og i liten grad er egnet til å fange opp problemer som oppstår. Politiet er lite tilfreds da de ikke får adekvat bistand fra barnevernvakten. Det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte medarbeidere til ordningen, og i tidligere utredninger om saken er det antydet at den ikke anses å fylle nasjonale krav til akuttberedskap i barnevernet. Når det gjelder nasjonale krav til akuttberedskap i barnevernet har sekretariatet for Follorådet innhentet uttalelser fra sentrale myndigheter, og får der opplyst at det ikke finnes slike særskilte krav, men at det er norsk lov som gjelder. Alternativ 1 vil gi en vesentlig bedre dekning enn i dag noe fagfolk er enig i. Alternativ 1 vurderes som det beste alternativ for utvidelse og organisering av Follo barnevernvakt Vakten bemannes med 2,65 stilling inklusive daglig leder Barnevernvaktene ansettes i Follo Barnevernvakt og lønnes i h.h.t. gjeldende tariffavtale for kommune. Det utarbeides egen arbeidsinstruks Vakten holder åpent fra mandag til og med torsdag i kontortiden og i tidsrommet Vakten er stengt fra mandag til og med torsdag i tidsrommet og Vakten holder åpent og eller har beredskapsordninger alle fredager og i helger og høytider Videre behandling av saken Ordførermøtet kom frem til en omforent løsning til utvidelse av Follo barnevernvakt i sitt møte 5. april Det ble der bestemt at felles mal for saken oversendes til kommunene for politisk behandling snarest mulig. Rådmannens vurdering Rådmannen støtter rådmannskollegiets anbefaling. Ski, 22. mai 2006 May Britt Christoffersen konst. rådmann Vedlegg som følger saken: 1. Forslag til nye vedtekter for Follo barnevernvakt. Hans-Gunnar Karlsson helse- og sosialsjef Side 9

10 Vedlegg som ligger i saksmappen: 1. Notat til rådmannskollegiet i Follo fra sekretariatsleder for Follorådet ang. Follo barnevernvakt alternative modeller for organisering. Brukerutvalgets behandling : Enstemmig vedtak: Forslag til vedtak tiltres. Brukerutvalgets uttalelse til formannskapet: 1. Follo barnevernvakt organiseres i tråd med alternativ 1, jfr. notat av Follo barnevernvakt organiseres etter kommunelovens Någjeldende selskapsavtale omarbeides til vedtekter etter gjeldende standart for 27- samarbeid. 4. Virksomheten lokaliseres til Follo politikammer. Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 10

11 Saksbehandler: Ketil Aldrin Arknr.: A10 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 71/ Kommunestyret 69/ NYE TILTAK FOR ETABLERING AV BARNEHAGEPLASSER I 2006 Forslag til vedtak: 1. Det søkes etablert en satellittavdeling for barn i alderen 3 6 år i Langhus-området. 2. Det foretas en enkel ombygging av Siggerud barnehage for å kunne etablere nye plasser for barn 0 3 år. 3. Det bevilges ytterligere kr til utbedring av tidligere Bjerke skole til bruk som barnehage. 4. Ski kommune stiller seg positiv til muligheten for kommunal overtakelse av driften av Ski sykehus barnehage, og tar de nødvendige skritt i forhold til dette. 5. Utgifter vedr. pkt. 1 4 ovenfor dekkes av økte statstilskudd. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettendringer og inngå de nødvendige avtaler. 6. Saken behandles etter Kommuneloven 13. Saksopplysninger: Bakgrunn Etter årets hovedopptak til kommunale og private barnehagene gjensto det til sammen 176 søkere uten barnehageplass, fordelt på 93 barn under 3 år og 83 barn over 3 år. Mangelen på barnehageplasser er størst i distriktene Langhus og Siggerud, hvor det gjensto hhv. 93 og 42 søkere. Denne utviklingen i form av stadig flere søkere har vært forutsatt fra barnehageadministrasjonens side, og kommunestyret har tidligere vedtatt å bygge 2 nye barnehager på Siggerud og på Langhus. Ny barnehage på Siggerud vil stå ferdig i 2007, og ny barnehage på Langhus vil være klar senere enn dette. I årene som kommer vil kommunen måtte bygge nye barnehager inntil full behovsdekning er nådd også i områder med utbygging av nye boliger. I denne situasjonen med mange avslag på søknad om barnehageplass og i påvente av at nye barnehager skal kunne stå klar, er administrasjonen opptatt av å finne midlertidige løsninger og utnytte de mulighetene som finnes. Her er det skissert de fire tiltak som man ser er mulig å iverksette nå. Ny satellittavdeling på Langhus Det søkes etablert en ny satellittavdeling på Langhus, med inntil 24 nye plasser for barn over 3 år fra og med august Side 11

12 Enkel ombygging av Siggerud barnehage Ved omstilling til en mer kostnadseffektiv driftsform, såkalt 14 4-modell, på avdeling for barn under 3 år, vil det være mulig å ta inn 4 flere barn under 3 år enn i dag. For å få til dette, er det nødvendig med en enkel ombygging av barnehagens lokaler. Bygningsmessige utbedringer ved Kråkstad barnehage, avd. Bjerke Tidligere Bjerke skole ble høsten 2005 rustet opp for over 1 mill. kroner og tatt i bruk til kommunal barnehage med 38 plasser. Etter blant annet å ha kommet gjennom den kalde vinteren, viser det seg at det er nødvendig å gjennomføre flere større bygningsmessige vedlikeholdsarbeid på dette huset. Hvis kommunen ikke utbedrer huset, kan man stå i fare for å måtte stenge barnehageavdelingene. For eventuelt å etablere permanent barnehage i lokalene i fremtiden, vil det være nødvendig med en opprusting av eiendom og bygning i stort omfang. Det foreslås derfor i denne omgang en bygningsmessige utbedringer begrenset oppad til kr Kommunal overtakelse av driften av Ski sykehus barnehage Ski sykehus barnehage er bedriftsbarnehage for ansatte ved sykehuset, og har særlig vært brukt som rekrutteringstiltak for spesielle stillinger ved sykehuset. Parallelt med sterk utbygging av nye barnehageplasser i ordinære barnehager har denne barnehagen gjennom flere år opplevd en nedgang i antall søkere blant de ansatte. Dette vil kunne føre til at plasser i perioder kan bli stående tomme. Ski kommune ønsker å utnytte disse ledige plassene. Ved en omgjøring til kommunale plasser vil disse plassene kunne tildeles søkere på de kommunale ventelistene. Samtidig vil sykehuset ha behov for en del personalplasser i flere år framover. Kommunens barnehageadministrasjon mener at kommunen vil være i stand til å ivareta en mer fleksibel drift av barnehagen ved skiftende behov. Kommunen har hatt kontakt med Aker universitetssykehus HF om mulighetene for en kommunal overtakelse av driften av barnehagen. Partene er enige om å arbeide videre med dette, under forutsetning av poltisk godkjennelse av planene. Vurdering: De foreslåtte tiltakene vil gi flere barnehageplasser allerede fra 2006, og det er svært viktig å gi flere søkere et tilbud om barnehageplass. Økonomiske konsekvenser: De foreslåtte tiltakene forutsettes dekket av økte statstilskudd. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: All etablering av barnehageplasser søkes gjort på en så miljøvennlig måte som mulig. Ski, 31. mai 2006 May Britt Christoffersen konst. rådmann Bente Aronsen leder for Barnehageetaten Side 12

13 Vedlegg som følger saken: Ingen Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen Formannskapets behandling : Rådmannen trakk pkt. 6 i forslag til vedtak. Innstilling: Forslag til vedtak pkt. 1-5 innstilles enstemmig. Side 13

14 Saksbehandler: Leif Kjørsvik Arknr.: S30 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Driftsutvalget 17/ Driftsutvalget 24/ Formannskapet 72/ Kommunestyret 70/ INTENSJONSAVTALE FOLLO FJERNVARME AS OG SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Fremlagt forslag til intensjonsavtale datert mellom Follo Fjernvarme AS og Ski kommune om tilknytning og levering av fjernvarme og varmt tappevann til eksisterende kommunale eiendommer nevnt i avtalen, tiltres. Saksopplysninger: Kommunestyret gjorde den i sak 0021/01 vedtak om å innføre vedtekt til plan- og bygningslovens 66A om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i et nærmere avgrenset område i Ski. Argumentasjonen for å innføre slik vedtekt følger av saksframlegget til sak 0021/01. Tilknytningsplikten gjelder i hovedsak nybygg innenfor Follo fjernvarmes konsesjonsområdet, men det er selvsagt ingen begrensninger i forhold til frivillig tilkopling av eksisterende bygninger, noe som også vil være i tråd med målet for satsingen på fjernvarme i sentrumsområdet. Ut fra begrunnelsen for innføring av vedtekten, har Ski kommune gjennom tidligere drøftinger, funnet det hensiktsmessig å kople eksisterende kommunale bygninger til fjernvarmeanlegget. I noen av de kommunale byggene er slik tilkopling forholdsvis enkel å gjennomføre, mens det i andre bygg vil være nødvendig med mer omfattende undersøkelser for å fastslå omfanget av de tiltakene som må gjennomføres før tilkopling kan skje. Dette gjør at man har funnet det formålstjenlig å først inngå en intensjonsavtale om tilkopling og i denne avtalen drøfte de overordnede prinsippene for en evt. framtidig tilkopling. Ut fra tidligere drøftinger, har derfor forslag til intensjonsavtale blitt utarbeidet. Intensjonsavtalen signaliserer at partene har til hensikt, gjennom nærmere undersøkelser og forhandlinger, å komme fram til en endelig leveringsavtele for det enkelte bygg. Intensjonsavtalens form er derfor av mer generell og overordnet karakter, men avklarer likevel hovedpunktene som skal legges til grunn ved utarbeidelsen av endelige leveringsavtaler. Partene er således innforstått med at man i den innledende fasen av forhandlingene som man nå er i, i vesentlig grad bygger på intensjoner som senere skal følges opp med endelige avtaler. Hvis man ikke blir enige om disse, kan partene fritt gå bort fra intensjonene i det foreliggende avtaleforslaget, jfr. avtaleforslagets pkt Side 14

15 Intensjonsavtalen drøfter innledningsvis omfang og mål. Administrasjonen har ingen kommentarer til dette punktet i avtalen, og viser spesielt til at intensjonsavtalen skal etterfølges av en leveringsavtale. Oppnås ikke enighet om slik avtale, kan partene fritt trekke seg fra arbeidet med å legge til rette for tilkopling til fjernvarmeanlegget for sine eksisterende byggene, jfr. også foranstående avsnitt i saksframlegget. I følge avtalens pkt. 2 forplikter Follo fjernvarme seg til en leveringssikkerhet tilsvarende leveringssikkerheten for elektrisk energi. I avtalens pkt.3 drøftes prinsippene for kostnadsfordelingen mellom partene. Administrasjonen har ingen vesentlige merknader til dette punktet. Det har vært en forutsetning i de tidligere drøftingene mellom partene at Follo fjernvarme skal levere energi til de aktuelle byggene, til en pris som ikke er høyere enn de energiprisene kommunen har i dag. Dette vil bli framforhandlet i leveringsavtalen. Prinsippene for prisfastsettelsen er drøftet i avtaleforslagets pkt. 4. Disse prinsippene er i hovedsak lik de man har for levering av elektrisk energi, og administrasjonen har ingen merknader til disse. Pkt. 8 i avtalen omhandler avtalens varighet, som er foreslått å være 5 år med mulighet for forlengelse. Administrasjonen finner dette hensiktsmessig. De andre punktene i avtaleforslaget er dels av teknisk, dels av formell karakter og administrasjonen har ingen kommentarer til disse. Økonomiske konsekvenser: Det forutsettes at energileveransen fra Follo fjernvarme skjer til priser som ikke er høyere enn den energien byggene bruker i dag, og avtalen vil derfor ikke ha økonomiske konsekvenser for Ski kommune. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Målet med kommunens forskrift om tilkoplingsplikt til fjernvarmeanlegg i Ski, har vært at så mye av bebyggelsen som mulig innenfor konsesjonsområdet skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. At kommunale bygg tilknyttes, vil således ha en positiv innvirkning på både miljøet lokalt og for bærekraftig utvikling Ski, May Britt Christoffersen konst. rådmann Vedlegg som følger saken: a) Notat datert fra Bjerknes advokatfirma mna Wahl-Larsen b) Endret intensjonsavtale mellom Follo Fjernvarme AS og Ski Kommune Leif Kjørsvik teknisk sjef Side 15

16 Driftsutvalgets behandling : Omforenet forslag: Intensjonsavtale Follo Fjernvarme AS og Ski kommune vurderes av ekstern jurist før den fremmes for politisk behandling. Omforenet forslag ble enstemmig vedtatt. Andrè Kvakkestad (FRP) tar partimessig forbehold. Vedtak: Intensjonsavtale Follo Fjernvarme AS og Ski kommune vurderes av ekstern jurist før den fremmes for politisk behandling. Driftsutvalgets behandling : Saken vedlagt notat datert fra advokat Øyvind Kraft ble delt ut på møtet. Driftsutvalget drøftet hvorvidt de ønsket å behandle saken over bordet, og ble enig om å fremme forslag om å ta saken til orientering og sende den videre til kommunestyret. Andre Kvakkestad (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag i intensjonsavtalen: Pkt FFV kan ikke motsette seg at SK - ved overdragelse eller utsettelse av driften av en eiendom til eksterne drivere samtidig overdrar LA tilknyttet denne. Pkt. 8.3 SK kan si opp avtalen med 2 to måneders varsel dersom levert/kjøpt fjernvarme er dyrere enn oppvarming ved elektrisitet, eller olje i egen fyrkjele eller andre alternative energikilder. Dette gjelder også innenfor de 5 første årene. Andrè Kvakkestads (FRP) forslag ble enstemmig oversendt. Omforent forslag fra utvalget: Avtalen tatt til orientering av driftsutvalget. Utvalget oversender administrasjonens forslag samt endringsforslag i notat datert fra advokat Øyvind Kraft til kommunestyret. Driftsutvalgets innstilling til kommunestyret: Avtalen tatt til orientering av driftsutvalget. Utvalget oversender administrasjonens forslag samt endringsforslag i notat datert fra advokat Øyvind Kraft til kommunestyret Følgende oversendelsesforslag sendes sammen med saken: Pkt endres til: FFV kan ikke motsette seg at SK - ved overdragelse eller utsettelse av driften av en eiendom til eksterne drivere samtidig overdrar LA tilknyttet denne. Pkt. 8.3 endres til: SK kan si opp avtalen med 2 to måneders varsel dersom levert/kjøpt fjernvarme er dyrere enn oppvarming ved elektrisitet, eller olje i egen fyrkjele eller andre alternative energikilder. Dette gjelder også innenfor de 5 første årene. Side 16

17 Formannskapets behandling : Katrine Kvakkestad (FRP) fremmet FRP s forslag i driftsutvalget til endring av intensjonsavtalen: Pkt endres til: FFV kan ikke motsette seg at SK ved overdragelse eller utsettelse av driften av en eiendom til eksterne drivere samtidig overdrar LA tilknyttet denne. Pkt. 8.3 endres til: SK kan si opp avtalen med 2 to måneders varsel dersom levert/kjøpt fjernvarme er dyrere enn oppvarming ved elektrisitet, eller olje i egen fyrkjele eller andre alternative energikilder. Dette gjelder også innenfor de 5 første årene. Innstilling: Forslag til vedtak med endringer i intensjonsavtalen foreslått av FRP i driftsutvalget innstilles enstemmig. Side 17

18 Saksbehandler: May Britt Christoffersen Arknr.: GNR 134/139 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 73/ Kommunestyret 71/ TORGVEIEN 15, GNR. 134, BNR. 139 I SKI Forslag til vedtak: Alternativ 1: 1. Fremlagt forslag til avtale mellom Åsenveien 12 AS og Ski kommune i tilknytning til salg av eiendommen Torgveien 15, Ski, vedtas. 2. Ordføreren gis fullmakt til å underskrive avtalen og å fremforhandle mindre eventuelle justeringer av denne. 3. Salgsinntektene går til oppfylling av årets budsjetterte eiendomssalg. 4. Vedtaket er fattet i medhold av Kommunelovens 13, og blir å forelegge for kommunestyret til dets første møte. Alternativ 2: 1. Eiendommen Torgveien 15, gnr. 134, bnr. 139 i Ski legges ut for salg i det åpne markedet. Ved slik utlegging tar kommunen forbehold om å anta hvilket som helst av de innkomne tilbudene eller å forkaste samtlige. 2. Kommunen påtar seg å besørge eventuelt ved ekspropriasjon og å bekoste atkomst til eiendommen slik vedtatt reguleringsplan viser. 3. Innkomne tilbud forelegges formannskapet for vedtak. Saksopplysninger: Bakgrunn. Åsenveien 12 AS (Å 12) har ønske om å bygge ut kvartal 15 B, Ski Sentrum, til bolig- og forretnings-/næringsformål, og har i denne anledning ervervet eiendommene gnr. 134, bnr. 157 og 174. I tillegg utgjør kvartalet eiendommen gnr. 134, bnr. 139 (Torgveien 15), som eies av Ski kommune (SK). Side 18

19 Å12 har sendt inn byggemelding på utbygging av hele kvartalet til det angitte formålet og i henhold til vedtatt reguleringsplan (sist endret ), og har vært i forhandlinger med SK om kjøp av SK s eiendom Torgveien 15. Formannskapet vedtok å utsette behandlingen av et fremlagt forslag til utbyggingsavtale med tilknyttet forslag til salg av eiendommen til Å 12 ved at ny takst skulle avholdes og at forslaget til utbyggingsavtale skulle reforhandles. Basert på dette, innhentet rådmannen tre takster på h.h.v. 1,4 mill. kroner, 2,1 mill. kroner og 3,5 mill. kroner. Etter forhandlinger, aksepterte Å 12 en pris av 2,4 mill. kroner og slik at regulert trafikkareal forblir i/tilbakeføres SK sin eie. Etter det fremlagt avtaleforslag, skulle kjøpesummen gjøres opp ved at SK fikk eiendomsretten til 2 stk. 2-roms leiligheter, hver på 40 m 2, samt 2 parkeringsplasser i prosjektet. Å12 forpliktet seg til å yte Søndre Tverrvei AS et tilskudd stort kr ,- til delvis finansiering av fremføring av dette veianlegget. Det fremlagte forslaget til utbyggingsavtale trakk opp rammen og vilkårene for utbyggingen. Kommunestyrets vedtak Etter drøftinger fattet kommunestyret under sak 91/05 et slikt flertallsvedtak: 1.1 Hvis Åsenveien 12 AS ikke ønsker å kjøpe eiendommen Torgveien 15 Ski Sentrum for en pris av kr ,-, legges denne eiendommen til salgs på det åpne markedet. Endelig bud forelegges formannskapet for godkjenning. 1.2 Fullt og endelig oppgjør skjer ved at Åsenveien 12 AS overfører til Ski kommune eiendomsretten til 3 stk. 2-roms leiligheter, hver på 42 m 2, med biloppstillingsplasser og boder, i kvartal 15 B, Ski sentrum. Øvrige vilkår for eiendomsoverdragelsen går frem av pkt. 2 med underpunkter i fremlagt forslag til utbyggingsavtale. 2. De øvrige deler av fremlagt forslag til utbyggingsavtale for kvartal 15 B, Ski Sentrum, tiltres. 3. Inngått avtale mellom Åsenveien 12 AS og Søndre Tverrvei AS tas til etterretning. 4. Ordføreren gis fullmakt til å undertegne vedtatt utbyggingsavtale/kjøpekontrakt og skjøte på Torgveien 15. Pkt. 4.2 i utbyggingsavtalen utgår. Salgsprosessen. Salget ev eiendommen er overlatt til Floberghagen Eiendom AS, Ski, som har vært i kontakt med Å 12 v/ Øistein Lange Fjell, og har fra ham mottatt et bud (se vedlagte budskjema). Side 19

20 Av vedlagte bebyggelsesplan for kvartalet, sist datert , går det frem at eiendommen Torgveien 15 sin nåværende adkomst fra Skoleveien blir stengt, og at den senest ved opparbeidelse av Skoleveien må få sin adkomst over den privateide indre delen av Torgveien. Vedlagt eiendomskart viser at denne atkomsten i dag delvis eies av Å12 og delvis av Østlandets Blad. Å12 har muntlig uttalt at slik frivillig avståelse ikke vil finne sted, og at kommunen derfor må ekspropriere denne om eiendommen Torgveien 15 selges separat. Til dette spørsmålet har Floberghagen Eiendom AS presisert at salg av denne eiendommen (Torgveien 15) ikke kan finne sted uten adkomst. Et alternativ til dette måtte være at SK garanterer at den vil besørge og bekoste atkomsten over den private delen av Torgveien ved ekspropriasjon, slik gjeldende reguleringsplan viser. SK må i tilfellet påta seg å sørge for at ekspropriasjonen blir avholdt og at SK bekoster skjønnet samt de rettighetene som eksproprieres. Hvilke beløp dette kan komme opp i, er i dag ikke mulig å anslå. Slike utgifter må trekkes fra netto salgsinntekter ved salg av eiendommen i det frie markedet. Det er å håpe at et skjønn basert på et ekspropriasjonsvedtak i kommunestyret, vil kunne foreligge sent på året Alternativet til et slikt fritt salg vil være salg av eiendommen til Å 12, som har inkorporert Torgveien 15 i sitt byggemeldte prosjekt. Å 12 har oversendt vedlagte budskjema i utfylt stand. Å 12 har tilbudt seg å kjøpe eiendommen for 3,5 mill. kroner på nærmere gitte vilkår som går frem av budskjemaet. Med henvisning til det som er sagt om salgbarheten for eiendommen Torgveien 15 uten adkomst over den private delen av Torgveien, vil rådmannen anbefale at man inngår avtale med Å12 om avhendelse for de tilbudte 3,5 mill. kroner og for øvrig på vilkår som Partene kan enes om gjennom avtale. Å 12 har i vedlagte budskjema satt frem sine ønsker for hva en slik avtale skal inneholde. Rådmannen har utarbeidet vedlagte forslag til avtale ut fra disse ønskene fra Å 12, ut fra det som var innarbeidet i den tidligere Utbyggingsavtalendet, og for øvrig ut fra forhold som rådmannen finner rimelig. Det må være reguleringsmyndighetene som tar stilling til og setter vilkår for en midlertidig parkeringsløsning langs Skoleveien. Et slikt ønske kan det ikke gis løfte om uten en reguleringsmessig vurdering. Det må også settes en tidsramme for opprettholdelse av avtalen. På den annen side må det være i Å 12 sine interesser å få prosjektet gjennomført så hurtig som mulig. Å 12 har satt en frist for budet sitt til Alternative vedtak. Ut fra forhistorien, finner rådmannen det riktig å legge denne saken frem med to alternative forslag til vedtak. Ski, May Britt Christoffersen kst. rådmann Side 20

21 Vedlegg som følger saken: a) Samlet saksfremstilling i k-sak 91/05 vedlagt utkast til utbyggingsavtale. b) Eiendomskart datert c) 2 utsnitt av bebyggelsesplantorgveien 15/Åsenveien 12 som viser trafikkløsningen i Torgveiens innerste del/skoleveien d) Notat fra Floberghagen Eiendom AS av e) Budskjema fra Åsenveien 12 AS f) Utkast til avtale Ski kommune Åsenveien 12 AS. Vedlegg som ligger i saksmappen: Formannskapets behandling : Anne Marit Holene (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til avtale Torgv. 15: Nytt pkt. 4 i avtalen: Tilskudd til fremføring av Søndre Tverrvei/annen tilførselsvei Å 12 forplikter seg til å yte et tilskudd til Søndre Tverrvei AS/annen tilførselsvei, som de to parter blir enige om. Beløpet skal nyttes til delvis finansiering av fremføring av veianlegget Søndre Tverrvei fra Nordbyveien frem til rundkjøring Vestveien/Åsveien eller annen tilførselsvei Tilskuddets størrelse, innbetalingsfirster, - konto og andre vilkår skal klart gå frem av den avtalen de to parter inngår. Underskrevet avtale skal oversendes SK og gå inn som vedlegg til nærværende utbyggingsavtale. De øvrige punktene forskyves tilsvarende. Rådmannen trakk pkt. 4 i forslag til vedtak, alternativ 1. Innstilling: Anne Marit Holenes forslag til nytt pkt. 4 i avtalen innstilles med 9 mot 2 stemmer (1SV, 1FRP). Forslag til vedtak, alternativ 1, pkt. 1-3 innstilles med 9 mot 2 stemmer (1SV, 1FRP). Forslag til vedtak, alternativ 2 innstilles med 1 stemme (FRP). Side 21

22 Saksbehandler: Jan Sigurd Pettersen Arknr.: GNR 107/247 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Driftsutvalget 11/ Driftsutvalget 16/ Formannskapet 74/ Kommunestyret 72/ NYTT GULV I LANGHUSHALLEN Forslag til vedtak: Det legges nytt parkettgulv i Langhushallen sommeren 2006, med tilleggsarbeid omtalt i dette saksfremlegget. Arbeidet utføres innenfor en kostnadsramme på kr Kontrakt på legging av nytt parkettgulv tilbys Parkett og Idrettsgulv AS, basert på leveranse av Junkers sportsgulv. Kostnadene dekkes ved bruk av generelt fond investeringsmidler i samsvar med vedlagte budsjettendringsskjema. Saksopplysninger: Utfyllende opplysninger om bakgrunnen for denne saken, og forhold omkring gulvet i Langhushallen, er gitt i saksfremlegg til Driftsutvalget, sak 16/06 (møte ). Iht Driftsutvalgets vedtak er det nå gjennomført en anbudskonkurranse, med kunngjøring på DOFFIN. Ved tilbudsfristens utløp forelå 3 tilbud: Tilbyder 1: Parkett & Idrettsgulv AS Type gulv: Junkers sportsgulv Byggetid: 4 uker Tilbyder 2: Tremiljø Prosjekt AS Type gulv: Tarkett Multiflex eller Junkers sportsgulv Byggetid: 5-6 uker Tilbyder 3: Tømrerfirma Solberg & Schwabe AS Type gulv: Boen Doubleflex Byggetid: 8-9 uker Anbudskonkurransen gjennomføres som en konkurranse med forhandling, jfr 16-3 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Vurdering: Tilbudene er gjennomgått og vurdert iht vanlig prosedyre, og forhandlinger er gjennomført med alle tre tilbyderne. Av internt notat datert fremgår at tilbudet fra Parkett & Idrettsgulv AS er vurdert som det økonomisk mest fordelaktige tilbudet iht tildelingskriteriene oppgitt i konkurransegrunnlaget. Det legges til grunn at Parkett & Idrettsgulv AS kan utføre kontraktsarbeidet på 4 uker, regnet fra dato for inngått kontrakt. Medregnet tid for saksbehandling, og de andre tilbydernes klageadgang, vil kontrakt tidligst kunne inngås Dvs at kontraktsarbeidet kan være ferdig utført uke 31/32. Ved gjennomføring av denne anbudskonkurransen har det fremkommet nye momenter i forhold til tidligere saksfremlegg jfr. foran: Side 22

23 I tillegg til gode renholds- og vedlikeholdsrutiner er det også viktig med riktig og stabile klimatiske forhold i hallen for å ta godt vare på et parkettgulv. Ski kommune har i de seneste år hatt en betydelig satsning på SD-anlegg; fjernstyring av varme og ventilasjonsanlegg vha datanettverket. Langhushallen er ikke tilknyttet Ski kommunes SD-anlegg. Det er ønskelig å etablere en slik løsning også her, bl.a for å bidra til å opprettholde en lengst mulig levetid på gulvet, og for å oppgradere anlegget til dagens forskriftskrav. En sentralisert, og effektivisert, styring av varme- og ventilasjonsanlegget vil også senke energiforbruket, og derved også utgiftene til energi. I kostnadsoppsettet nedenfor er det derfor lagt inn forslag om en tilleggsbevilgning for tilknytning til SD-anlegget. Det er grunn til å anta at foreslått investert beløp jfr. nedenfor er inntjent i løpet av 3 4 år. Mye av brukerutstyr i hallen er gammelt og slitt, og bør erstattes av nytt. Med et nytt flott gulv vil dette vil bli ekstra godt synlig. Det har derfor fremkommet ønsker fra representant for brukere av hallen om innkjøp av nye håndballmål, nett og diverse fastmontert utstyr til ballspill ol. I kostnadsoppsettet nedenfor er det derfor lagt inn forslag om en tilleggsbevilgning for dette. Økonomiske konsekvenser: Basert på redegjørelsen foran blir totalkostnadene for gjennomføring av hele prosjektet som følger: Beskrivelse Kostnad Kontraktsarbeid nytt parkettgulv, jfr anbudskonkurranse Tillegg for oppgradering av varme- og ventilasjonsanlegg Tillegg for kjøp av nytt brukerutstyr Reserver/administrasjonskostnader (10 % av kontraktsbeløp) Sum (avrundet) Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Eksisterende gulv har i dette tilfellet hatt betydelig kortere levetid enn normalt. Det at gulvet må erstattes av et nytt etter såpass kort tid påvirker forhold til bærekraftig utvikling negativ. Men en investering i et moderne og effektivisert styringssystem for varme- og ventilasjonsanlegg vil bidra til en reduksjon av energiforbruket, noe som påvirker forhold til bærekraftig utvikling positivt. Ski, May Britt Christoffersen kst. rådmann Jan Sigurd Pettersen overingeniør Vedlegg som følger saken: Budsjettendringsskjema Vedlegg som ligger i saksmappen: Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 23

24 Saksbehandler: Guttorm Pedersen Arknr.: 410 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Kommunestyret 73/ TILSETTING AV NY RÅDMANN Forslag til vedtak: I stilling som rådmann i Ski kommune tilsettes Unni Elisabeth Skaar. Tilsettingen skjer på åremål for en periode på 6 år med mulighet for forlengelse for en ny åremålsperiode av inntil 6 års varighet. Forhandlingsutvalget opprettet av formannskapet til å forestå 3.4-forhandlinger gis fullmakt til etter forhandlinger å fastsette rådmannens lønnsplassering og øvrige vilkår. Saksopplysninger: Stillingen som rådmann i Ski kommune har vært utlyst med søknadsfrist Stillingen har vært annonsert i Kommunal Rapport, Aftenposten, Østlandets Blad, over internett via FINN.no samt på hjemmesidene til Ski kommune og Mercuri Urval. Det meldte seg i utgangspunktet 18 søkere til stillingen, men 7 av disse har i etterkant trukket sitt kandidatur pga. kravet om offentliggjøring. Det gjenstår etter dette 11 søkere til stillingen. Ansettelsessaken har vært gjennomført etter følgende metodikk og prosess: Arbeidsanalyse og kravspesifikasjon Rekruttering og innledende intervju Fordypet personvurdering Siste intervju med kommunens ansettelsesutvalg. Kommunens ansettelsesutvalget har bestått av ordfører Amund Kjernli, Lars Henrik Bøhler, Anne Gunn Steen Røse, Eirik Haugen samt tillitsvalgte Jane Nilsen, Tove Næs og Knut Bjørnskau. Personalsjefen har deltatt i ansettelsesprosessen som rådgiver og sekretariat. Mercuri Urval har blitt valgt ut til å bistå Ski kommune i rekrutteringsprosessen. Konsulentytelsene har bistått i å gjennomføre de analyser, intervjuer og vurderinger som skal danne bakgrunn for ansettelsesbeslutningen samt rådgivning i forbindelse med dette. I henhold til avtale har Mercuri Urval forestått annonsering av stillingen administrasjon av søkere og søknader, telefonhenvendelser, uformell kontakt med kandidater, utarbeidelse av søkerliste m.m. gjennomgang og analyse av søknader, gjennomføring av førstegangsintervju, utvelgelse av kandidater til test og dybdeintervju gjennomføring av person- og funksjonstester samt dybdeintervjuer gjennomføring av referanseintervjuer, utarbeidelse av rapport bistand ved sluttintervjuer og møte i ansettelsesutvalget. Side 24

25 Det innledende arbeid med arbeidsanalyse og kravspesifikasjon har resultert i en stillingsbeskrivelse for stillingen som rådmann, og utdyping og spesifisering av krav til kompetanse, ferdigheter og egenskaper. Viktige egenskaper som vi skulle se etter hos den nye rådmannen var bl.a.: tydelighet humor kommunikasjonsevner ydmykhet samarbeidsorientert integritet handlekraftighet. I tillegg er det vurdert som viktig at rette vedkommende har evnen til å gå foran, kunne dra med resten av organisasjonen og skape resultater gjennom andre. 9 av søkerne har møtt til førstegangsintervju. På bakgrunn av disse intervjuene ble 3 kandidater invitert med videre i prosessen. De 3 kandidatene som ble invitert med videre har gjennomgått omfattende tester og intervjuer hos Mercuri Urval samt at de har møtt til sluttintervju med kommunens ansettelsesutvalg. De 3 kandidatene som har vært med i hele prosessen er: Unni Elisabeth Skaar Elisabeth Vik Vardheim og Ørjan Raknes Forthun. Noen opplysninger om de 3 kandidatene: Navn: Unni Elisabeth Skaar Alder: 47 år Nåværende posisjon: rådmann i Askim kommune Utdanning: Norges Landbrukshøgskole landbrukskandidat og pedagogisk seminar Høgskolen i Lillehammer regional planlegging Høgskolen i Østfold ledelse, økonomi og planlegging Master Public administration HH-skolen København (pågår) Navn: Alder: Nåværende posisjon: Utdanning: Bedriftsøkonom Sivilingeniør Elisabeth Vike Vardheim 43 år Avtroppende kommunalsjef i Asker kommune Navn: Alder: Nåværende posisjon: Utdanning: Siviløkonom. Ørjan Raknes Forthun 37 år rådmann i Vågsøy kommune Side 25

26 Vurdering: Etter en samlet vurdering av kandidatenes utdannings- og praksisbakgrunn samt deres skikkethet for stillingen basert på inntrykkene fra stillingsintervjuene, de gjennomførte testene og de innhentede referansene tilrår ansettelsesutvalget at Unni Elisabeth Skaar blir tilsatt i stillingen som rådmann. Det er full samstemmighet mellom ansettelsesutvalgets vurderinger og konklusjon og de vurderinger og anbefalinger som Mercuri Urval har gitt. Ski, Vedlegg som følger saken: 1. Søkeroversikt 2. Utlysningstekst Vedlegg som ligger i saksmappen: Amund Kjernli ordfører Guttorm Pedersen rådgiver Side 26

27 Saksbehandler: Trond Kongsrud/Marit Killingrød Bjørke Arknr.: GNR 133/301 Arkivsak: 04/ BEHANDLING: SAKNR DATO Det faste utvalg for plansaker 21/ Kommunestyret 74/ SØKNAD OM UTBYGGING AV HOLEN - VOLUM OG TEMPO. ØNSKER ØKNING AV ANTALL BOENHETER FRA 20 TIL 34. Forslag til vedtak: Ut fra en helhetsvurdering mener det faste utvalg for plansaker at det er rom for å øke antall boenheter i tråd med utbyggers ønske. Saken oversendes formannskapet med anbefaling om å endre boligprogrammet for Holen fra 20 til 34 boliger. Saksopplysninger: Reguleringsplanen for Holen. Reguleringsplan for Holen, gnr. 133 bnr. 301, ble vedtatt av Ski kommunestyre Reguleringsplanen dekker et areal på ca. 11 daa, hvorav 7,6 daa er regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Utnyttelsesgraden ble satt til BYA = 27 %, medregnet garasjer, dvs et bebyggbart areal på 2057 m². Eiendommen var tenkt bebygd med eneboliger i kjede, rekkehus og-/eller leiligheter i lavblokk, (maks. 2 etasjer). I boligprogrammet ble det satt et tak på 20 boenheter innenfor reguleringsplanen, ut fra hensynet til skolekapasitet, og ikke ut i fra eiendommens reelle kapasitet. Med tanke på den sentrumsnære beliggenheten av Holen burde eiendommen kunne utnyttes kraftigere enn det boligprogrammet legger opp til. Eiendommen g/bnr. 133 /301 eies i dag av Block Watne AS. Søknad om volum og tempo fra Block Watne. Block Watne ønsker å bebygge eiendommen og har prosjektert boliger i form av konsentrert småhusbebyggelse. I brev datert søker Block Watne om å få øke antall boenheter fra 20 til 34, fordelt på 18 rekkehusleiligheter og 16 leiligheter i to lavblokker. Boligene vil få et bruksareal fra ca. 70 m² til ca. 100 m². Markedsundersøkelser viser at denne bebyggelse primært henvender seg til to forskjellige brukergrupper. Barnefamilier og yngre mennesker vil i utstrakt grad velge rekkehusbebyggelsen, mens leilighetene i første rekke retter seg mot gruppen Den planlagte utbyggingen holder seg innenfor utnyttelsesgraden på BYA = 27 %, og bebyggelse blir ikke høyere enn to etasjer. Man får plass til flere boenheter bl.a. fordi garasjedekningen løses gjennom garasjekjeller under de to lavblokkene. Samtlige boenheter vil få garasjeplass her. Ut fra områdets nærhet til Ski sentrum mener Block Watne at det er fornuftig med en høyere utnyttelse enn det antall boenheter som kommuneplanens boligprogram legger opp til. Områdets kvaliteter i form av utoppholdsarealer for boligene, lekeplasser for barn, felles grøntarealer o.s.v. vil ikke bli svekket på grunn av et økt antall boenheter. Side 27

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 06.02.2008 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2008 Møtetid: Kl. 10.00

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2010 Møtetid: Kl. 17.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2015 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 86 33 Møtested: Finstadtunet Inngang ved Delerudbakken - vareleveranse

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, møterom: 3. etasje Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Trollskogen barnehage Møtedato: 11.02.2015

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.10.2010 Møtetid: Kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTE NR.: 07/3 TID: 24.04.2007 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 57 40 60).

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.12.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: AP- formannskapssalen kl. 08.00 Øvrige - møterommet 2.etg. kl. 08.00 Eventuelle

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer