SKOLEBRUKSPLAN 3. Videregående skoler fram mot 2020 UTVIKLINGSPLANER FASE 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLEBRUKSPLAN 3. Videregående skoler fram mot 2020 UTVIKLINGSPLANER FASE 3"

Transkript

1 SKOLEBRUKSPLAN 3 Videregående skoler fram mot 2020 UTVIKLINGSPLANER FASE 3 OKTOBER 2008

2 Trondheim, november Prosjektgruppa for Skolebruksplan 3 Roger Nordahl, Prosjektleder Siri Koldaas, Prosjektmedarbeider Bjørn Aakre, Prosjektmedarbeider Jens Ivar Tronshart, Prosjektmedarbeider Kari Hove Solberg, Prosjektsekretær 1

3 1. Utviklingsplaner... 4 Omfang og føringer... 4 Prosess og brukermedvirkning... 4 Eierforhold og avhendig... 5 Gauldal skole- og kultursenter... 5 Sammendrag... 5 Areal... 5 Kostnadsoverslag Østbyen FT-vedtak Skolesteder Brundalen videregående skole Eventuell ny skole på Brøset Ladejarlen videregående skole Ringve videregående skole Strinda videregående skole Skolestruktur Østbyen Ø1 Brundalen Brøset Ø3 Brundalen - Strinda Ø4 Brundalen Ringve Strinda Ø5 Brundalen Ladejarlen - Strinda Ø7 Brøset Ladejarlen - Strinda Ø8 Brøset Ringve - Strinda Ø9 Ladejarlen Ringve - Strinda Midtbyen FT-vedtak Skolesteder Adolf Øiens skole Gerhard Schønings skole Trondheim Katedralskole Skolestruktur i Midtbyen M1 Trondheim Katedralskole Gerhard Schønings skole M2 Trondheim Katedralskole Adolf Øiens skole M3 Trondheim Katedralskole Sydvestbyen FT-vedtak Skoletilbud Anbefalt skoletilbud Byåsen videregående skole Heimdal videregående skole Tiller videregående skole Skjetlein videregående skole Orkdal - Meldal FT-vedtak Lokalisering Alt. 1 Utvikling av eksisterende skole på Follo Alt 2 og 3 Ny skole Gauldal videregående skole Bakgrunn for prosjektet Politiske vedtak Prosess og framdrift Konsept Nøkkeltall forprosjekt Kroppsøvingsareal Kapasitet Økonomi

4 3

5 1. Utviklingsplaner I Skolebruksplan 3 fase 2 ble det utarbeidet mulighetsstudier for å vise maksimalt utbyggingspotensial for alle de videregående skolene i Trondheim. I fase 3 har 6 arkitektkontor videreført dette arbeidet med utviklingsplaner som viser ombyggings- og utbyggingsbehovet for de konkrete alternativene som er vedtatt utredet av Fylkestinget mht skolene i Østbyen og Midtbyen samt ved Orkdal og Skjetlein videregående skole. I Sydvestbyen er bedre arealutnyttelse/flere elever på Byåsen sett i sammenheng med mer optimal tilbudsfordeling på Byåsen, Heimdal, Tiller og Skjetlein. Se etterfølgende sammendrag og utrykte vedlegg. Omfang og føringer I arbeidet med utviklingsplanene er de pedagogiske føringene fra fase 1 og 2 videreført: Arealeffektivisering Kompakte skoler Sentralt fellesareal/ hjerte Synliggjøring av aktivitet Entydig adkomst/hovedinngang Hensiktsmessig uteareal (opphold, aktivitet, læring, drift) Universell utforming Miljøhensyn Skolenes rolle som regionale utviklingsaktører Plassering og utforming i forhold til byutvikling og nærmiljø Utviklingsplanene er utarbeidet på overordnet nivå med beskrivelse av situasjon, konsept og tiltak, tegninger, romprogram basert på normtall og kostnadskalkyle. Kostnadsnivå med m2- priser på ulike ombyggingsnivå, kategorier av nybygg samt sanering er bestemt av prosjektgruppa for Skolebruksplan 3. Parallelt med utviklingsplanarbeidet har en egen gruppe jobbet med pedagogiske føringer for utforming av skolebygg, jfr Sluttrapport pedagogisk arbeidsgruppe. Disse føringene vil bli hensyntatt ved videre arbeid med konkrete prosjekt. Prosess og brukermedvirkning Utviklingsplanarbeidet ble gjennomført av arkitektene i samarbeid med brukergrupper ved hver av skolene, prosjektgruppa for Skolebruksplan 3 samt forvaltere ved Bygge- og eiendomstjenesten. Arkitektene har løpende holdt møter med skolene og prosjektgruppa etter behov. Det er også holdt flere møter med byantikvar og byplanavdelingen i Trondheim kommune for å avklare rammebetingelser og krav mht arkeologiske forhold. Det har vært bred brukermedvirkning i prosjektet. Etter oppstartmøte med skolene 13. mai, er det gjennomført 3 felles brukerseminar samt en studietur til skoler i Stavanger og Bergen for pedagogisk gruppe. Prosjektgruppa har også lagt fram planene underveis for et elevforum med deltakere fra elevrådene ved Trondheimsskolene, i referansegruppa, i AMU og i drøftingsmøter med tillitsvalgte. Styringsgruppa for prosjektet har løpende tatt stilling til alternative løsninger og gitt føringer til prosjektgruppa. 4

6 Underveis i prosessen har arkitektenes utredninger gitt grunnlag for visse justeringer i sammensetning av utdanningsprogram og elevtall både i Østbyen og Midtbyen for best mulig tilpassing til tomtesituasjon og muligheter for utbygging. I Midtbyen er det utreda flere alternative kombinasjoner av utbygging på Trondheim katedralskole med tilhørende konsekvenser på hhv Gerhard Schønings skole og Adolf Øiens skole i 2-skolealternativene. Siden det er stor usikkerhet mht hva som kan tillates av utbygging på Katedralskolen, har fylkesrådmannen bedt bygningsrådet i Trondheim gi en vurdering av aktuelle utbyggingsalternativ. Eierforhold og avhendig Mange av skolene i Trondheim er belagt med klausul som innebærer vederlagsfri tilbakeføring til Trondheim kommune hvis eiendommene ikke lenger brukes til skoleformål. I drøftingsmøter er det avklart at kommunen ikke vil avstå fra sine rettigheter og heller ikke er interessert i en overføring av klausuler til eventuelle nye skoler. Gevinsten ved avvikling av skolesteder med klausul er derfor begrensa til den verdien som er tilført av fylkeskommunen etter overføringen. Stipulert salgsverdi er vurdert i forhold til DnB Nors verdianslag på skolene fra fase 2 og framgår i sammendraget. Gauldal skole- og kultursenter Nybygg for Gauldal videregående skole inngår i prosjektet for Gauldal skole- og kultursenter som er et samarbeidsprosjekt mellom Midtre Gauldal kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune med videregående skole, ungdomsskole og kulturhus i tilknytning til Størenhallen. Forprosjekt med bindende kalkyle ferdigstilles parallelt med Skolebruksplan 3 fase 3. I fylkeskommunens Strategiplan er GSK-prosjektet forutsatt sett i sammenheng med Skolebruksplan 3. Det redegjøres derfor for prosjektet i dette sammendraget, se kap. 6. Jfr også forprosjektet (utrykt vedlegg). Sammendrag Etterfølgende sammendrag inneholder hovedtegninger og nøkkelinformasjon for de alternativene som inngår i utviklingsplanene for hver skole. Tilbud, areal og kostnader framgår i en oppstilling for hvert av hovedalternativene til skolestruktur i hhv Østbyen og Midtbyen. Samme type oppstilling er brukt for Skjetlein, Orkdal og Gauldal videregående skole/ Gauldal skole- og kultursenter. Areal I fase 2 ble arealbruk beregna ut fra erfaringstall på m2/elev avhengig av kombinasjon av utdanningsprogram. I fase 3 er det utarbeidet romprogram for alle skolene basert på definerte normtall for de enkelte utdanningsprogram og fellesfunksjoner. Registrering av arealbruk i Sydvestbyen bekrefter at normtallene er realistiske. 5

7 Nettoareal er rene romareal for bruksrom som opplæringsrom, kantine, verksted osv. I bruttoareal inngår trafikkareal, konstruksjonsareal, tekniske rom med mer. På bakgrunn av erfaringstall fra nyere skolebygg er brutto/nettofaktor fastsatt til: 1,40 - for skoler med en stor andel eksisterende bygg kombinert med nybygg 1,35 - for skoler med overveiende nybygg/nybygg som ikke innbærer vesentlige inngrep i eksisterende bygg. Unntak gjelder for Trondheim Katedralskole og Gerhard Schønings skole, som har langt høgere brutto/nettofaktor i den eksisterende bygningsmassen. Dette har sammenheng med utforming i gammel bygningsmasse med brede korridorer, dårlig utnyttbart kjellerareal og tykke vegger. Utviklingsplanene viser at programmering basert på erfaringstall på angitte nivå gir arealbruk på mellom 14,0 og 14,7 m2/elev for Østbyalternativene, mens Midtbyen ligger noe høgere på grunn av stor andel eksisterende og gamle bygg. I tabellene i sammendraget er hver skole angitt både med eksisterende areal og areal etter utbygging fordelt på gjenbrukt areal og nybygg. Oppgitte areal for eksisterende bygg er i henhold til bygge- og eiendomstjenestens arealoversikt. Siden noen av skolene har egne kroppsøvingsareal mens andre leier, er totalarealet angitt både med og uten kroppsøvingsareal. Fagskolen er også angitt særskilt. Kroppsøvingsareal og fagskoleareal inngår ikke i areal pr. elev. Alle areal er bruttoareal. Det er redegjort for normtall for dimensjonering samt kostnader relatert til kroppsøvingsareal i kapittel 7. Kostnadsoverslag Utviklingsplanene innholder kalkyleskjema for de ulike alternativene basert på kostnad pr bygg og etasjenivå. Det er benytta samme erfaringstall pr m2 for hhv nybygg, ombygging og sanering i alle prosjektene (definert av prosjektgruppa). For nybygg er det generelt benytta følgende erfaringstall: kr/m2 nybygg skole kr/m2 nybygg idrettshall (aktivitetsflate) kr/m2 nybygg uisolert/garasjer kr/m2 lett ombygging kr/m2 middels ombygging kr/m2 tung ombygging kr/m2 - sanering For Skjetlein videregående skole er det benytta større differensiering mht priser på nybygg samt anslag fra entreprenør på sanering. 6

8 2. Østbyen 2.1 FT-vedtak Det utarbeides utviklingsplaner for følgende alternativer i Østbyen: 1. To videregående skoler i Østbyen bestående av Brundalen videregående skole og ny videregående skole på Brøset. Utviklingsplanene skal basere seg på mulighetsstudiene, vurderinger om størrelse og tilbudsstruktur i samsvar med alternativ Ø1 i rapporten for fase To videregående skoler i Østbyen bestående av Brundalen videregående skole og Strinda videregående skole. Utviklingsplanene skal basere seg på mulighetsstudiene, vurderinger om størrelse og tilbudsstruktur i samsvar med alternativ Ø3 i rapporten for fase 2 3. Tre videregående skoler i Østbyen, inkludert en løsning der verdien av en full utvikling av tomta på Brundalen realiseres. 2.2 Skolesteder Det er utredet følgende kombinasjoner av skolesteder i Østbyen: Alternativ Skolested 1 Skolested 2 Skolested 3 Sum elever Ø1 Brundalen Brøset Elevtall 1 235* Ø3 Brundalen Strinda Elevtall 1 220* Ø4 Brundalen Ringve Strinda Elevtall 980* Ø5 Brundalen Ladejarlen Strinda Elevtall * Ø7 Brøset Ladejarlen Strinda Elevtall * Ø8 Brøset Ringve Strinda Elevtall 980* Ø9 Ladejarlen Ringve Strinda Elevtall 1010* *Fagskole med 105 elever kommer i tillegg. For at alle skolene skal være kombinerte skoler med både studieforberedende fag og yrkesfag, er program for studiespesialisering fordelt på samtlige skolesteder i alle alternativene. De øvrige utdanningsprogrammene er fordelt mellom skolene slik at de samlet gir et komplett tilbud. 7

9 2.2.1 Brundalen videregående skole Utviklingsplanen for Brundalen videregående skole er utarbeida av pka arkitekter AS i samarbeid med skolen og prosjektgruppa for Skolebruksplan 3. STFK eier bygningene og tomta på 86 daa uten klausul. Verdianslag 142 mill. kroner (forutsatt boligutbygging). Eiendommen er regulert til offentlig formål og kan bygges ut. Skolen er ikke godkjent iht. forskrift om miljøretta helsevern og krav om universell utforming. Skolealternativ Brundalen videregående skole inngår i alternativ Ø1, Ø3, Ø4 og Ø5, hvorav Ø1/Ø3 (2- skolealternativ) innebærer en elevtallsøkning på ca 120 elever, Ø4/Ø5 (3-skolealternativ) en reduksjon på ca elever i forhold til dagens elevtall på elever. Skolens ansatte og elever vurderer Ø4 og Ø5 som lite tilfredsstillende pga for liten bredde i utdanningsprogram. Konsept For samtlige alternativ er utviklingsplanen for Brundalen basert på nybygg i tilknytning til eksisterende bygg B og C. Øvrige eksisterende bygg forutsettes revet eller solgt. I den nye skolen er læringsarealene organisert rundt vestibyle/kantine/bibliotek og ei glassoverdekka gate som følger terrengfallet på tomta, åpner seg mot utsikten og gir mulighet for eksponering av aktiviteter internt i skolen. Integrert idrettshall er arealeffektivt og gir skolen en nærmiljøarena med stort potensial for flerbruk. Hovedadkomst og yrkesfag med verkstedgård og utearbeidsareal henvender seg mot Yrkesskolevegen. Ca halvparten av nåværende tomt kan frigjøres til boligutbygging anslått salgsverdi ca 71 mill. kroner. Verdien av tomta med eksisterende bygg B og C blir dermed også ca 71 mill. kroner og må sees i forhold til mulig ny skole på Brøset med anslått tomtepris 22,7 mill. kroner. 8

10 Konsept 9

11 2.2.2 Eventuell ny skole på Brøset Utviklingsplanen for ny videregående skole på Brøset er utarbeida av Lusparken arkitekter as i samarbeid med prosjektgruppa for Skolebruksplan 3. Brøset-eiendomen eies av St. Olavs hospital, staten og STFK i fellesskap, hvorav andel STFK utgjør ca 180 daa (ideell andel). 75 % av verdien tilfaller Staten dersom fylkeskommunens andel selges eller ikke brukes til fylkeskommunale formål. Anslått verdi STFK ved salg ca 101,7 mill. kroner (25 % av 180 daa). Denne verdien reduseres (bare) med ca 22,7 mill. kroner dersom 40 daa reserveres tomt for ny videregående skole. Trondheim kommune har vedtatt bygge- og deleforbud på eiendommen fram til våren 2010 (forlenges sannsynligvis med ytterligere ett år). Skoletomt På oppdrag fra prosjektgruppa i fase 2 analyserte Selberg Arkitektkontor AS mulige tomter for ny videregående skole i Trondheim øst/sentrum. Brøset kom best ut i en samla vurdering av alle kriterier som ble lagt til grunn, deriblant elevgrunnlag, tilgjengelighet/offentlig kommunikasjon, sol/utsikt og bebyggbarhet. Utviklingsplanen viser hvordan en ny skole kan innpasses i tilknytning til friområdet i den nordre delen av Brøset-eiendommen med regulert adkomst fra omkjøringsvegen/tungasletta. Arealet nærmest Tungasletta kan frigjøres til næringsformål. Eventuell ny videregående skole på Brøset forutsetter en avklaring med Trondheim kommune mht utnyttelsen av området i pågående reguleringsplanprosess. Nærhet til andre videregående skoler vil være en fordel siden skolene i Østbyen sammen vil få et komplett utdanningstilbud. Skolens sentrale beliggenhet med kort avstand fra sentrale boligområder og god kollektivtransport gir miljøgevinst. Industri og næringsliv i nærmiljøet kan bli attraktive samarbeidspartnere. Skolealternativ Ny videregående skole på Brøset inngår i alternativ Ø1, Ø7 og Ø8, hvorav Ø1 (2- skolealternativ) er planlagt for 1265 elever og Ø7/Ø8 (3-skolealternativ) for 800/980 elever. Konsept Den nye skolen på Brøset er organisert som en kompakt skole der alle funksjoner er organisert rundt et gjennomgående fellesareal med kantine, bibliotek og felles undervisningsrom. Funksjonsorganiseringen gir korte interne kommunikasjonslinjer, indre fleksibilitet og mulighet for sambruk. Innskjæringer i fasadelivet gir dagslys til de indre deler av læringsarealene. Integrert idrettshall er arealeffektivt og gir skolen en nærmiljøarena med stort potensial for flerbruk. Skolen er gitt en sentral hovedinngang henvendt mot adkomst og forplass mot sør. Varemottak til kjøkken og verksted med verkstedgård er skjermet fra oppholdsarealene. 10

12 En kompakt skole er en arealeffektiv og dermed miljøvennlig skole. I 2-skolealternativet Ø1 har Brøset et arealforbruk på 12,9 m2 pr elev. Lav arealbruk skyldes stor andel elever innen studiespesialisering og sambruk av verkstedareal for bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon. Perspektiv sett fra hovedadkomst 11

13 2.2.3 Ladejarlen videregående skole Utviklingsplanen for Ladejarlen videregående skole er utarbeida av Lusparken arkitekter as i samarbeid med skolen og prosjektgruppa for Skolebruksplan 3. STFK eier bygningene og tomta på 22,9 daa, men det er klausul på bygg A, B, C og D om tilbakeføring av grunn og bygninger til Trondheim kommune ved formålsendring. Verdianslag 89 mill. kroner hvorav andel STFK (bygg E og A1) ca 10 mill. kroner. Skolen er ikke godkjent iht. forskrift om miljøretta helsevern og krav om universell utforming. Skolealternativ Ladejarlen videregående skole inngår i alternativ Ø5, Ø7 og Ø9 (alle er 3-skolealternativ), hvorav Ø5/Ø7 innebærer en elevtallsøkning på ca 430 elever, Ø9 ca 585 elever mot dagens 425 elever. Fagskolen kommer i tillegg med 105 elever og er innarbeidet i alle alternativene. Konsept I utviklingen av Ladejarlen videregående skole er det lagt vekt på å: Komprimere anlegget Legge fellesfunksjoner sentralt Synliggjøre hovedinngangen Knytte skolen sammen med ny kommunikasjonsstreng innvendig og utvendig Tilgjengelighet for alle universell utforming Arealeffektivisering Opprettholde/styrke utsikt Tilrettelegge for nærmiljøfunksjoner Utviklingsplanen for Ladejarlen videregående skole, hhv Ø5/Ø7 og Ø9, er basert på at eksisterende bygg A rives i sin helhet til fordel for en ny og rasjonell fløy tilrettelagt for nye læringsmetoder. Det etableres en entydig hovedinngang sentralt i skolen mellom ny fløy og eksisterende bygg B med direkte kontakt til skolens nye hjerte med kantine og bibliotek. I Ø9 er hovedinngang og kantine lagt en etasje lavere enn i Ø5/Ø7 for å få økt areal (økt elevtall). Gårdsrommet mellom bygg B, C og D utnyttes til ny flerbrukshall med takhage som kompensasjon for en relativt trang tomtesituasjon. Bygg E forutsettes solgt (SMS-senteret på nabotomta har signalisert interesse for å kjøpe). Øvrige eksisterende bygg omdisponeres for å få en bedre funksjonell sammenheng og mer arealeffektive løsninger. Ø9 forutsetter at teknikk og industriell produksjon opprettholdes på Ladejarlen. Med verksted i nybygget vil adkomst og uteareal for verkstedene kunne ivaretas bedre enn ved dagens løsning. 12

14 Perspektiv fra plassen foran ny hovedinngang 13

15 2.2.4 Ringve videregående skole Utviklingsplanen for Ringve videregående skole er utarbeida av Solem Hartmann AS i samarbeid med skolen og prosjektgruppa for Skolebruksplan 3. STFK eier bygningene og tomta på 15,8 daa, men det er klausul på bygg A og B om tilbakeføring av grunn og bygninger til Trondheim kommune ved formålsendring. Verdianslag 38 mill. kroner hvorav antatt andel STFK (bygg C) 10 mill. kroner. Både skoletunet og det opprinnelige skolebygget betraktes som verneverdig. Skolen er ikke godkjent iht. forskrift om miljøretta helsevern og krav om universell utforming. Skolealternativ Ringve videregående skole inngår med samme elevtall og skoletilbud i 3-skolealternativene Ø4, Ø8 og Ø9. Elevtallet økes med ca 100 i forhold til dagens nivå på 440 elever. Konsept Skolen foreslås utbygget til en kompakt enhet ved at det etableres en glassoverdekka gård med kantine og bibliotek mellom eksisterende bygg A og bygg C/tilbygg. Det etableres samtidig klarere kommunikasjons- og siktlinjer. Ny hovedinngang imøtekommer kravet til universell utforming og har åpen forbindelse til den nye glassgården. Bygg C forlenges mot sørøst. Arealene i bygg A omdisponeres for klarere funksjonsdeling. Eksisterende kroppsøvingsbygg foreslås erstatta med nybygg (en halv flerbrukshall) på samme sted. Det bør alternativt vurderes en løsning med hall i tilknytning til kantine/fellesareal mot øst dersom det er hensiktsmessig å rive eksisterende kroppsøvingsbygg. Det kan også være aktuelt å samarbeide med Trondheim kommune om ny felles flerbrukshall for Ringve videregående skole og Lade skole. 14

16 Perspektiv sett mot ny glassgård/tilbygg 15

17 2.2.5 Strinda videregående skole Utviklingsplanen for Strinda videregående skole er utarbeida av Solem Hartmann as i samarbeid med skolen og prosjektgruppa for Skolebruksplan 3. STFK eier bygningene og tomta på 20,7 daa, men det er klausul om tilbakeføring av grunn og bygninger til Trondheim kommune ved formålsendring. Verdianslag 64 mill. kroner hvorav antatt andel STFK (tilbygg bygg C og plasthallen) 21 mill. kroner. Skolealternativ Strinda videregående skole inngår i alle skolealternativene i Østbyen med unntak av Ø1. Ø1 (2-skolealternativet) innebærer en elevtallsøkning på ca 710 elever, de øvrige (3-skolealternativene) en økning ca elever i forhold til dagens 570 elever. På grunn av relativt trang tomtesituasjon, ønsket om bevaring av parkdraget samt adkomstforhold/beliggenhet midt i et boligområde er det lite ønskelig å legge tunge yrkesfag som bygg- og anleggsteknikk samt teknikk og industriell produksjon til Strinda. Konsept I samtlige alternativ foreslås Strinda utvikla til en kompakt skole med læringsareal organisert rundt et sentralt fellesareal/gate med kantine/bibliotek. Ny idrettshall integreres i skolen med direkte kobling mot kantine/fellesareal for økt sambruk og flerbruk, også som nærmiljøanlegg. Ny bygningsmasse legges i sin helhet mot friområdet i nordøst slik at parkområdet mot sørvest kan opprettholdes som oppholds- og aktivitetsareal. Størstedelen av eksisterende bygg er integrert i den nye løsningen, men bygg C vurderes som uaktuelt å gjenbruke og rives for å frigjøre tomt for nybygg. Det etableres ny hovedinngang mot sør og hovedadkomst/park. Den glassoverdekka gata legger til rette for en forbindelse til og samarbeid med Blussuvoll skole i tråd med Kunnskapsløftet. 16

18 17

19 2.3 Skolestruktur Østbyen Kostnadene er brutto prosjektkostnad inkl. mva uten fradrag for selvfinansiering gjennom redusert areal, inntekt ved salg med mer. Dette kommer fram i hovedrapporten for fase Ø1 Brundalen Brøset Ø1 Brundalen Brøset Sum Utdanningsprogram Studiespesialisering Studiespesialisering m/fo Musikk, dans, drama Idrettsfag Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell prod Uplasserte yrkesfag Annet (tilpassa opplæring) SUM ELEVER Fagskole SUM elever inkl. fagskole Areal eksisterende bygg m2 - Areal bygg som rives m2 - Areal bygg som selges m2 = Gjenbruk eksist. areal m2 + Areal nybygg m m2 SUM AREAL NY SKOLE m m m2 - Areal fagskole m2 0 m2 SUM NY SKOLE eks. fagskole m m2 - Areal kroppsøving m m2 SUM NY SKOLE eks. fagskole og kroppsøving m m m2 AREAL PR. ELEV 15,0 m2 13,0 m2 14,0 m2 KOSTNAD NY SKOLE kr kr hvorav fagskole kr hvorav kroppsøving kr kr Kommentarer Ø1 gir 2 relativt likeverdige skoler med stor bredde i tilbud og god fordeling mellom hhv studiespesialisering/studieforberedende tilbud og yrkesfag samt mellom tunge og lette yrkesfag. Forskjell i arealbruk pr. elev skyldes at Brøset har større andel elever på studiespesialisering/idrett enn Brundalen. Kroppsøvingsareal er medtatt med en flerbrukshall med tilhørende styrketreningsrom, apparatrom og garderober på begge skolene. Samla arealbruk pr elev ligger lavere enn nye Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. 18

20 2.3.2 Ø3 Brundalen - Strinda Ø3 Brundalen Strinda Sum Utdanningsprogram Studiespesialisering Studiespesialisering m/fo Musikk, dans, drama Idrettsfag Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell prod Uplasserte yrkesfag Annet (tilpassa opplæring) SUM ELEVER Fagskole SUM elever inkl. fagskole Areal eksisterende bygg m m2 - Areal bygg som rives m m2 - Areal bygg som selges m2 550 m2 = Gjenbruk eksist. areal m m2 + Areal nybygg m m2 SUM AREAL NY SKOLE m m m2 - Areal fagskole m2 SUM NY SKOLE eks. fagskole m m2 - Areal kroppsøving m m2 SUM NY SKOLE eks. fagskole og kroppsøving m m m2 AREAL PR. ELEV 15,5 m2 12,6 m2 14,1 m2 KOSTNAD NY SKOLE kr kr kr hvorav fagskole kr hvorav kroppsøving kr kr Kommentarer Ø3 gir 2 relativt likeverdige skoler med stor bredde i tilbud, men større andel tunge yrkesfag på Brundalen fordi tomtesituasjonen på Strinda ikke ligger til rette for tungtrafikk og store utendørs arbeidsareal som kreves for teknikk og industriell produksjon/bygg- og anleggsteknikk. Forskjell på arealbruk pr. elev skyldes overnevnte forhold samt stor andel studiespesialisering på Strinda. Kroppsøvingsareal er medtatt med en flerbrukshall med tilhørende styrketreningsrom, apparatrom og garderober på begge skolene. Samla arealbruk pr elev er tilsvarende nye Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Kostnadsforskjellen skyldes vesentlig større andel nybygg på Brundalen samt nøkternt anslag på ombygging på Strinda. Det er benytta brutto/nettofaktor 1,35 på Brundalen pga lav andel eksisterende bygg. En tilsvarende reduksjon av brutto/nettofaktoren fra 1,4 til 1,35 på Strinda er realistisk for Ø3 av samme grunn og gir i tilfelle en kostnadsreduksjon på ca 16 mill. kroner. 19

21 2.3.3 Ø4 Brundalen Ringve Strinda Ø4 Brundalen Ringve Strinda Sum Utdanningsprogram Studiespesialisering Studiespesialisering m/fo Musikk, dans, drama Idrettsfag Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell prod Uplasserte yrkesfag Annet (tilpassa opplæring) SUM ELEVER Fagskole SUM elever inkl. fagskole Areal eksisterende bygg m m m2 - Areal bygg som rives m m m2 - Areal bygg som selges m2 0 m2 550 m2 = Gjenbruk eksist. areal m m m2 + Areal nybygg m m m2 SUM AREAL NY SKOLE m m m m2 - Areal fagskole m2 0 m2 0 m2 SUM NY SKOLE eks. fagskole m m m2 - Areal kroppsøving m2 620 m m2 SUM NY SKOLE eks. fagskole og kroppsøving m m m m2 AREAL PR. ELEV 16,8 m2 14 m2 11,6 m2 14,2 m2 KOSTNAD NY SKOLE kr kr kr kr hvorav fagskole kr hvorav nybygg kroppsøving kr kr kr sanering eksist. kroppsøving kr Kommentarer Ø4 oppfyller ikke fylkestingsvedtaket mht kravet til kombinerte skoler når det gjelder Ringve, hvor dagens tilbud videreføres med kun medier og kommunikasjon som yrkesfag. Forskjell i arealbruk pr. elev skyldes sammensetning av utdanningsprogram og elevtall. Kroppsøvingsareal er medtatt med en full flerbrukshall med tilhørende styrketreningsrom, apparatrom og garderober på Strinda på grunn av tilbud innen idrettsfag, mens Brundalen har behov for 2 salenheter og Ringve 1 salenhet. Samla arealbruk pr elev er tilsvarende nye Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Kostnadsforskjellen mellom Brundalen og Strinda skyldes vesentlig større andel nybygg på Brundalen samt nøkternt anslag på ombygging på Strinda. 20

22 Alternativ 2: Beholde eksist. kroppsøvingsbygg på Ringve KOSTNAD NY SKOLE kr hvorav nybygg kroppsøving kr sanering eksist. kroppsøving kr KOSTNAD SKOLE eks. kr.øv kr Godkj.tiltak eksist. kr.øv.bygg kr KOSTNAD SKOLE ALT kr Kommentarer Utviklingsplanen for Ringve vgs viser nytt, separat kroppsøvingsbygg på samme sted som eksisterende kroppsøvingsbygg. Det vil være billigere å gjennomføre tiltak for å få eksisterende kroppsøvingsbygg godkjent mht universell utforming - antatt kostnad 1,5 mill. kroner. Kostnad for ny skole reduseres i tilfelle med 16,1 mill. kroner til totalt 60,15 mill. kroner. 21

23 2.3.4 Ø5 Brundalen Ladejarlen - Strinda Ø5 Brundalen Ladejarlen Strinda Sum Utdanningsprogram Studiespesialisering Studiespesialisering m/fo Musikk, dans, drama Idrettsfag Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell prod Uplasserte yrkesfag Annet (tilpassa opplæring) SUM ELEVER Fagskole SUM elever inkl. fagskole Areal eksisterende bygg m m m2 - Areal bygg som rives m m m2 - Areal bygg som selges m m2 550 m2 = Gjenbruk eksist. areal m m m2 + Areal nybygg m m m2 SUM AREAL NY SKOLE m m m m2 - Areal fagskole 0 m m2 0 m2 SUM NY SKOLE eks. fagskole m m m2 - Areal kroppsøving m m m2 SUM NY SKOLE eks. fagskole og kroppsøving m m m m2 AREAL PR. ELEV 16,3 m2 16,0 10,7 m2 14,3 m2 KOSTNAD NY SKOLE kr kr kr kr hvorav fagskole kr hvorav kroppsøving kr kr kr Kommentarer Ø5 gir 3 relativt likeverdige skoler, men få elever og liten bredde i utdanningsprogram på Brundalen i forhold til dagens situasjon og frarådes derfor av elever og ansatte ved skolen. Forskjell i arealbruk pr. elev skyldes sammensetning av utdanningsprogram der Strinda skiller seg ut med stor andel elever på studiespesialisering/idrettsfag og få elever på yrkesfag. Kroppsøvingsareal er medtatt med en full flerbrukshall med tilhørende styrketreningsrom, apparatrom og garderober på Strinda på grunn av tilbud innen idrettsfag, mens Brundalen og Ladejarlen har behov for 2 salenheter. Samla arealbruk pr elev er tilsvarende nye Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. 22

24 2.3.5 Ø7 Brøset Ladejarlen - Strinda Ø7 Brøset Ladejarlen Strinda Sum Utdanningsprogram Studiespesialisering Studiespesialisering m/fo Musikk, dans, drama Idrettsfag Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell prod Uplasserte yrkesfag Annet (tilpassa opplæring) SUM ELEVER Fagskole SUM elever inkl. fagskole Areal eksisterende bygg m m2 - Areal bygg som rives m m2 - Areal bygg som selges m2 550 m2 = Gjenbruk eksist. areal m m2 + Areal nybygg m m m2 SUM AREAL NY SKOLE m m m m2 - Areal fagskole 0 m m2 0 m2 SUM NY SKOLE eks. fagskole m m m2 - Areal kroppsøving m m m2 SUM NY SKOLE eks. fagskole og kroppsøving m m m m2 AREAL PR. ELEV 16,3 m2 16,0 m2 10,7 m2 14,3 m2 KOSTNAD NY SKOLE kr kr kr kr hvorav fagskole kr hvorav kroppsøving kr kr kr hvorav sanering eks. kroppsøv kr Kommentarer Ø7 gir 3 relativt likeverdige skoler, men tilbudet ved Brøset er tilsvarende Brundalen i Ø5, som frarådes av elever og ansatte ved skolen på grunn av få elever og liten bredde i utdanningsprogram. Forskjell i arealbruk pr. elev skyldes sammensetning av utdanningsprogram der Strinda skiller seg ut med stor andel elever på studiespesialisering/idrettsfag og få elever på yrkesfag. Kroppsøvingsareal er medtatt med en full flerbrukshall med tilhørende styrketreningsrom, apparatrom og garderober på Strinda på grunn av tilbud innen idrettsfag, mens Brøset og Ladejarlen har behov for 2 salenheter hver. Samla arealbruk pr elev er tilsvarende nye Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. 23

25 2.3.6 Ø8 Brøset Ringve - Strinda Ø8 Brøset Ringve Strinda Sum Utdanningsprogram Studiespesialisering Studiespesialisering m/fo Musikk, dans, drama Idrettsfag Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell prod Uplasserte yrkesfag Annet (tilpassa opplæring) SUM ELEVER Fagskole SUM elever inkl. fagskole Areal eksisterende bygg m m2 - Areal bygg som rives m m2 - Areal bygg som selges 0 m2 550 m2 = Gjenbruk eksist. areal m m2 + Areal nybygg m m m2 SUM AREAL NY SKOLE m m m m2 - Areal fagskole m2 0 m2 0 m2 SUM NY SKOLE eks. fagskole m m m2 - Areal kroppsøving m2 620 m m2 SUM NY SKOLE eks. fagskole og kroppsøving m m m m2 AREAL PR. ELEV 16,8 m2 14 m2 11,6 m2 14,2 m2 KOSTNAD NY SKOLE kr kr kr kr hvorav fagskole kr hvorav nybygg kroppsøving kr kr kr hvorav sanering eks. kroppsøv kr Kommentarer Ø8 oppfyller ikke fylkestingsvedtaket mht kravet til kombinerte skoler når det gjelder Ringve, hvor dagens tilbud videreføres med kun medier og kommunikasjon som yrkesfag. Forskjell i arealbruk pr. elev skyldes sammensetning av utdanningsprogram og antall elever. Kroppsøvingsareal er medtatt med en full flerbrukshall med tilhørende styrketreningsrom, apparatrom og garderober på Strinda på grunn av tilbud innen idrettsfag, mens Brøset og Ringve har behov for hhv 2 og 1 salenhet. Samla arealbruk pr elev er tilsvarende nye Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. For alternativ 2 med Ringve vgs uten nytt kroppsøvingsbygg, jfr. Ø4. 24

26 2.3.7 Ø9 Ladejarlen Ringve - Strinda Ø9 Ladejarlen Ringve Strinda Sum Utdanningsprogram Studiespesialisering Studiespesialisering PÅ Studiespesialisering m/fo Musikk, dans, drama Idrettsfag Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell prod Uplasserte yrkesfag Annet (tilpassa opplæring) SUM ELEVER Fagskole SUM elever inkl. fagskole Areal eksisterende bygg m m m2 - Areal bygg som rives m m m2 - Areal bygg som selges m2 0 m2 550 m2 = Gjenbruk eksist. areal m m m2 + Areal nybygg m m m2 SUM AREAL NY SKOLE m m m m2 - Areal fagskole m2 0 m2 0 m2 SUM NY SKOLE eks. fagskole m m m2 - Areal kroppsøving m2 620 m m2 SUM NY SKOLE eks. fagskole og kroppsøving m m m m2 AREAL PR. ELEV 15,6 m2 14,0 m2 14,2 m2 14,7 m2 KOSTNAD NY SKOLE kr kr kr kr herav fagskole kr herav kroppsøving kr kr kr Kommentarer Ø9 oppfyller ikke fylkestingsvedtaket mht kravet til kombinerte skoler når det gjelder Ringve, hvor dagens tilbud videreføres med kun medier og kommunikasjon som yrkesfag. Med 2 av skolene plassert i områder med tynt elevgrunnlag i nærmiljøet, vil alternativet innebære dårlig dekning for elever øst for Omkjøringsvegen og økt reiseveg for mange elever. Arealbruk pr. elev er tilnærma lik i de 3 skolene. Kroppsøvingsareal er medtatt med en full flerbrukshall med tilhørende styrketreningsrom, apparatrom og garderober på Strinda på grunn av tilbud innen idrettsfag, mens Ladejarlen og Ringve har behov for hhv 2 og 1 salenhet. Samla arealbruk pr elev er det høgeste av Østbyalternativene. Kostnaden er relativt lav på grunn av stor andel eksisterende bygg med nøkternt omfang på ombygging. For alternativ 2 med Ringve vgs uten nytt kroppsøvingsbygg, jfr. Ø4. 25

27 3. Midtbyen 3.1 FT-vedtak Mulighetsstudiene i Midtbyen utredes videre. Det utredes: konsekvenser av en reduksjon i skolesteder, kostnadsberegninger, finansmuligheter og vurdering av tidspunkt for gjennomføring av mulighetsstudiene. Vedtak fattes i desember Skolesteder Adolf Øiens skole Utviklingsplanen Adolf Øiens skole er utført av Arkitekt Svein Skylstad as/arkitektkontoret Kvadrat AS i samarbeid med skolen og prosjektgruppa for Skolebruksplan 3. STFK eier bygningene og tomta, men det er klausul på bygg A og bygg B om tilbakeføring av grunn og bygninger til Trondheim kommune ved formålsendring. Bygg A har vernestatus på fasader. Verdianslag 45 mill. kroner, hvorav andel STFK (bygg C) utgjør 15 mill. kroner. Skolen er ikke godkjent iht. forskrift om miljøretta helsevern og krav om universell utforming. Skolealternativ Adolf Øiens skole inngår i følgende skolealternativ for Midtbyen: Alternativ Skolested 1 Skolested 2 Sum elever M2 Adolf Øiens skole Trondheim Katedralskole Elevtall Konsept I forslaget er B-bygget og kantinebygget er revet. Mellom A- og C-bygget er det foreslått et nybygg i tre etasjer, og ytterligere et nybygg øst for C-bygget. Begge med indre lysgård som slipper dagslys ned i anlegget. Nybygget er lagt i en viss avstand fra A-bygget for at det skal få beholde sin karakteristiske kubiske form. Skolen vil framstå som en kompakt enhet som gir mulighet for rom med ulik størrelse og form. En stor del av bygningsmassen vil bestå av nybygg, og sammen med de gamle byggene vil dette kunne gi store muligheter i forhold til pedagogisk valgfrihet. 26

28 Fugleperspektiv sett fra Bispegata 27

29 3.2.2 Gerhard Schønings skole Utviklingsplanen for Gerhard Schønings skole er utført av Arkitekt Svein Skylstad as/arkitektkontoret Kvadrat AS i samarbeid med skolen og prosjektgruppa for Skolebruksplan 3. Bygningene og tomta eies av Stiftelsen Trondheim borgerlige realskole og driftes av STFK. Bygningene skal utnyttes til skoleformål. Stiftelsen har sagt seg villig til å finansiere eventuelt nybygg på betingelse av at STFK dekker lånekostnadene. Det ligger antikvariske begrensninger i utnyttelsen av tomta og mht fasadeendringer på A-bygget. En må påregne utgifter til arkeologiske utgravinger på tomta dersom det blir aktuelt å bygge ut i skolegården. Skolealternativ Gerhard Schønings skole inngår i følgende skolealternativ for Midtbyen: Alternativ Skolested 1 Skolested 2 Sum elever M1.4 Gerhard Schønings skole Trondheim Katedralskole Elevtall M1.2 Gerhard Schønings skole Trondheim Katedralskole Elevtall Konsept I begge alternativene beholdes både byggene fra 1900 og Likeså blir det foreslått for både M1.4 og M1.2 et nybygg i tre etasjer ut mot Erling Skakkes gt. (på den s.k. Dessentomta). 28

30 I M1.4 er det indre gårdsrommet foreslått bebygd i området mellom gavlene på de to eksisterende bygningene og en sammenbindende bygningskropp mot nabogrense i øst. Dette gir to gårdsrom, ett inn mot tverrfløyen og ett innenfor inngangsporten. Det indre gårdsrommet er glassoverbygd og blir ny, stor elevkantine, som trappes opp fra terrengnivå til nivå med eksisterende bygg, og får kontakt med biblioteket. Rommet vil ha to vegger som utgjøres av teglveggene i eksisterende bygg. I M1.2 er ikke gårdsrommet foreslått bebygd. Området innerst i skolegården bygges ut med kantine. 29

31 3.2.1 Trondheim Katedralskole Utviklingsplanen for Trondheim Katedralskole er utført av Arkitekt Svein Skylstad as/arkitektkontoret Kvadrat AS i samarbeid med skolen og prosjektgruppa for Skolebruksplan 3. Bygg A (Harsdorffbygget) eies av en stiftelse. STFK eier bygg B, C, D og E med tomt, men det er klausul om tilbakeføring av grunn og bygninger til Trondheim kommune ved formålsendring. Verdianslag 135 mill. kroner hvorav andel STFK 45 mill. kroner. Harsdorffbygget er verneverdig med freda fasade. Moe-byggene er også av verneinteresse. Det stilles krav om arkeologiske utgravninger ved evt. byggearbeider i grunnen. Skolen er ikke godkjent iht. forskrift om miljøretta helsevern og krav om universell utforming. Prosjekt med budsjettramme 105 mill. kroner er igangsatt for å få skolen godkjent. Skolealternativ Trondheim Katedralskole inngår i følgende skolealternativ for Midtbyen: Alternativ Skolested 1 Skolested 2 Sum elever M1.4 Trondheim Katedralskole Gerhard Schønings skole Elevtall M1.2 Trondheim Katedralskole Gerhard Schønings skole Elevtall M2.1 Trondheim Adolf Øiens skole Katedralskole Elevtall M3 Trondheim Katedralskole Elevtall Konsept I alt. M1.4. er det ikke forutsatt nybygg. I alt. M1.2 og M2.1 vil det være et nybyggbehov på henholdsvis m2 (Trondheim katedralskole og Gerhard Schønings skole) og m2 (Trondheim Katedralskole og Adolf Øien skole). Det er foreslått reist en bygning midt på skolegården, i øst/vest retning i tre etasjer, og ny full idrettshall på Trondheim Katedralskole, lagt under terreng. I alternativ M3 - alle elevene i Midtbyen samlet på Katedralskolen - vil det være et nybyggbehov på m2. Både idrettshall og deler av undervisningsarealene er foreslått lagt under terreng. Aulabygget er beholdt, men omdisponert. Nybygget over terreng er gitt en oppløst form, uten at man har funnet en endelig arkitektonisk form. 30

32 Bygningsrådet i Trondheim frarådet i 2004 at det skulle lages en ny reguleringsplan for Trondheim kommune, og derfor har fylkesrådmannen bedt bygningsrådet på nytt ta stilling til om det kan utarbeides ny reguleringsplan for Trondheim Katedralskole. De alternativene som bygningsrådet er bedt om å ta stilling til er M2.1/M1.2 med flerbrukshall under terreng og M3.1.2 (full utbygging). 31

33 3.3 Skolestruktur i Midtbyen Kostnadene er brutto prosjektkostnad inkl.mva uten fradrag for selvfinansiering gjennom redusert areal, inntekt ved salg med mer. Dette kommer fram i hovedrapporten for fase M1 Trondheim Katedralskole Gerhard Schønings skole M1.2 Trondheim Katedralskole Gerhard Schøning skole Utdanningsprogram Studiespesialisering Studiespesialisering m/fo Musikk, dans og drama Voksenopplæring Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Design og Håndverk AYT og Kvamsgrind Innføring +udef. Yrkesfag SUM ELEVER Areal eksisterende bygg m m m2 -areal bygg som rives -areal bygg som selges -areal som avvikles 650 m2*) 650m2*) Sum +areal nybygg m m m2 Sum areal ny skole m m m2 -areal fagskole Sum ny skole eks. fagskole m m m2 -areal kr. øving m m2 Sum ny skole eks. fagskole m m m2 og kr. øving Areal pr. elev 16 m2 13,7 m2 15 m2 Kostnad ny skole kr kr kr Herav sanering Herav arkeologiske utgravinger kr kr kr Herav ombygd areal kr kr Herav nybygd areal kr kr kr *) Leieforholdet på Bakklandet og i Kjøpmannsgt. avvikles Kommentarer Alt. M1.2 forutsetter - på Katedralskolen - én felles flerbrukshall 1012m2 (23 x 44m), styrketrening 55m2 pr. enhet, 3 garderobesett à 80m2, 2 lærer/trenergard. à 15m2, 3 apparatrom à 30m2 og ett vaktrom 30m2. Bruttoareal ved B/N-faktor 1,2 1860m2. Nettoareal pr. salenhet 517m2; bruttoareal pr. salenhet 620m2. Kostnad: kr. 41,3 mill. Dersom der bygges en felles flerbrukshall på Trondheim Katedralskole, kan gymsalen på Gerhard Schønings skole bygges om til stort auditorium og dermed kan erstatte Festsalen, som vil kunne erstatte toppetasjen i nybygg mot Erling Skakkes gt. Dette utgjør kr i sparte kostnader 32

34 M1.4 Trondheim Katedralskole Gerhard Schønings skole Utdanningsprogram Studiespesialisering Studiespesialisering m/fo Musikk, dans, drama Voksenopplæring Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Design og Håndverk AYT+Kvamsgrind Innføring+udef. Yrkesfag SUM ELEVER Areal eksisterende bygg m m m2 - Areal bygg som rives - Areal bygg som selges 650 m2*) 650 m2*) + Areal nybygg m m2 SUM AREAL NY SKOLE m m m2 - Areal fagskole SUM NY SKOLE eks. fagskole m m m2 - Areal kroppsøving m2 678 m m2 SUM NY SKOLE eks. fagskole m m m2 og kroppsøving AREAL PR. ELEV 15,9 m2 13,5 m2 14,5 m2 KOSTNAD NY SKOLE kr kr kr Herav sanering Herav arkeologiske utgravinger Sum kr kr Herav ombygging kr kr kr Herav nybygg kr kr *) Leieforholdet på Bakklandet og i Kjøpmannsgt avvikles Kommentarer. Alt. M.1.4 forutsetter at det ikke bygges nytt/ombygges på Katedralskolen ut over det som er bevilget og blir gjennomført av ombygging/tilpasning i 2008/09 (kr. 105 mill.). Studieforberedende elever ved Adolf Øiens skole overføres til Katedralskolen, mens de øvrige elevene plasseres på Gerhard Schønings skole, som får nybygg på m2 33

35 3.3.1 M2 Trondheim Katedralskole Adolf Øiens skole M2.1 Trondheim Adolf Øiens Sum Katedralskole skole Utdanningsprogram Studiespesialisering Studiespesialisering m/fo Musikk, dans, drama Voksenopplæring Design og håndverk Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel AYT+Kvamsgrind Innføring+udef. Yrkesfag SUM ELEVER Areal eksisterende bygg m m m2 - Areal bygg som rives m m2 - Areal bygg som selges + Areal nybygg m m m2 SUM AREAL NY SKOLE m m m2 - Areal fagskole SUM NY SKOLE eks. fagskole m m m2 - Areal kroppsøving m m2 SUM NY SKOLE eks. fagskole m m m2 og kroppsøving AREAL PR. ELEV 16,2 m2 11,7 m m2 KOSTNAD NY SKOLE kr kr kr Hvorav arkeologiske kr kr kr utgravinger Herav ombygging kr kr kr Herav sanering kr kr Herav nybygg kr kr kr Kommentarer Dersom det bygges en felles flerbrukshall på Trondheim Katedralskole for de to skolene, kan areal til kroppsøving på Adolf Øiens skole brukes til annet formål, bl.a. driftsareal. Dette vil kunne redusere arealbehovet for nybygg og dermed redusere kostnadene. Det er tatt hensyn til slike forhold i forbindelse med kostnadsberegningen 34

36 3.3.1 M3 Trondheim Katedralskole M3.1 M3.1.1 M3.1.2 M3.1.3 Sum Utdanningsprogram Studiespesialisering Studiespesialisering m/fo Musikk, dans, drama Voksenopplæring Design og håndverk Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel AYT+Kvamsgrind Innføring+udef. yrkesfag SUM ELEVER Areal eksisterende bygg m2 - Areal bygg som tas ut av drift m2 - Areal bygg som selges + Areal nybygg m2 SUM AREAL NY SKOLE m2 - Areal fagskole SUM NY SKOLE eks. fagskole m2 - Areal kroppsøving m2 SUM NY SKOLE eks. fagskole m2 og kroppsøving AREAL PR. ELEV 11,8 m2 KOSTNAD NY SKOLE kr Herav arkeologiske utgravinger kr Herav ombygging kr Herav nybygg kr Herav sanering Herav utomhus kr Kommentarer En så stor utbygging vil legge beslag på store deler av skolegården, og arbeidstakerne og elever vil bli underlagt de samme betingelsene som andre som har sin virksomhet i midtbyen og benytte kollektiv transport eller være henvist til offentlig parkering. Skolegården vil bli oppdelt i mindre uterom og det er lagt inn kostnader for oppgradering av resterende uteareal. Trondheim Katedralskole ligger i et geografisk følsomt område, og er derfor underlagt strenge planmessige bestemmelser. Det er derfor svært usikkert som det vil blir tillatt å bygge ut så massivt på tomta, men dette alternativet er likevel tatt med for å vise hva som må til av utbygging på Trondheim Katedralskole dersom alle elevene i midtbyen skal samles på ett sted. 35

37 4. Sydvestbyen Utviklingsplanen for Byåsen, Heimdal og Tiller videregående skole er utført av Norconsult i samarbeid med skolen og prosjektgruppa for Skolebruksplan 3. Planen omfatter i hovedsak fordeling av tilbud samt bedre utnyttelse av Byåsen i henhold til føringer vedtatt i fylketinget i desember Det er ikke utreda utbygging av eksisterende skoleanlegg, men en elevtallsøkning på ca 200. Denne økningen vil kunne tas opp av Byåsen videregående skole. I tillegg flyttes voksenopplæringstilbudet fra Gerhard Schønings skole til Byåsen. Dette utgjør 150 plasser. Utviklingsplanen for Skjetlein videregående skole er utarbeidet av Lusparken arkitekter videregående skole i samarbeid med skolen og prosjektgruppa for Skolebruksplan FT-vedtak Alternativer i forhold til elevplasser og tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Sydvestbyen utredes videre. Utredningen skal bygge på bedre utnyttelse av arealene ved Byåsen videregående skole, anbefalt elevtall og tilbudsstruktur for skolene i denne delen av byen og mulighetsstudiene. Utredningen skal vise kostnadsberegninger, finansieringsmuligheter og tidspunkt for gjennomføring for alternativene som vurderes. 36

38 4.2 Skoletilbud

39 4.3 Anbefalt skoletilbud 38

40 4.3.1 Byåsen videregående skole Utviklingsplanen/mulig elevtallsøkning for Byåsen videregående skole er utført Norconsult i samarbeid med skolen og prosjektgruppa for Skolebruksplan 3. Det er ikke utreda utbygging av eksisterende skoleanlegg. av STFK eier bygningene og tomta uten klausul. Hvis arealfordeling pr elev på Byåsen, Heimdal og Tiller skulle vært lik kunne det teoretisk sett vært 1395 elever på Byåsen. Dette vil få så uheldige konsekvenser for tilbudsstrukturen og størrelsen på fagmiljøene på de andre skolene at det ikke tilrås. Derimot kan voksenopplæringstilbudet på Gerhard Schønings skole flyttes til Byåsen. Dette utgjør 150 plasser. Foreslåtte endringer i skoletilbudet Økning av elevtallet ved studiespesialisering til 450 elever, (5 paralleller.) Økning av elevtall på Helse og sosial fra 135 til 225 elever (Kan gjøres innenfor dagens areal, til fortrengning av voksne på Helse og sosialfag. Dette løses ved pkt. 4 kostnader). Økning av elevtall på Restaurant og Matfag fra 75 til 135 elever. Ved en enkel ombygging i kantinen kan elevtallet på Restaurant og matfag kan økes med ytterligere 30 elevplasser i fremtiden til 165 (se kostnader pkt 2 og 3) Byåsen ble bygd uten personalrom. Dette har vist seg å ære uheldig, og det ble derfor senere i prosessen planlagt et eget rom for personalet i 2.etasje. Dersom deler av kantine bygges inn til teorirom, bør den planlagte byggingen av et personalrom realiseres. Kostnader Ombygging av areal fra Teknisk fagskole til studiespesialisering, 369 m2 Ombygging av miljøstasjon til garderobe for Restaurant og matfag, 14 m2 Ombygging av personaldelen av kantine til teorirom, 58 m2 Bygge inn terrasse til teorirom, 121 m2 Samlet sum for foreslåtte tiltak ved Byåsen videregående skole: kr ,- inkl mva 39

Skolebruksplan 3 fase 3

Skolebruksplan 3 fase 3 Skolebruksplan 3 fase 3 Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering.

Detaljer

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesrådmannen Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Til: De videregående skolene Kommunene i Sør-Trøndelag Arbeidstakerorganisasjonene Elevorganisasjonen Elevrådene i videregående

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås 1 Investeringsvolum Totalt egen virksomhet 2009-2016: 7,4 Mrd Strategiplan 2013-16 4,0 mrd NOK 3 Byggeprosjekt

Detaljer

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region Lillestrøm 27.10.2005 1900 2005 Sagt om skolebygg: Vi former bygninger, deretter former bygningene oss (Winston Churchill) Sagt om skolebygg: en skolebygnings plan og innredning setter de fysiske grenser

Detaljer

BESKRIVELSE UTVIKLINGSPLAN

BESKRIVELSE UTVIKLINGSPLAN . EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE / sanering Skolen på Skjetlein består av et stort antall bygninger og skolen er ikke godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Flere av bygningene har fått merknader

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2016-2019 Byggebørsen 08-02-2015 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN 3 - et løft for læring

SKOLEBRUKSPLAN 3 - et løft for læring SKOLEBRUKSPLAN 3 - et løft for læring Ny videregående skole på Brundalen Ny videregående skole på Strinda Skjetlein videregående skole ANBUDSKONKURRANSE REGULERINGSTJENESTER BILAG A ARBEIDSOMFANG BYGGE-

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN 3. Videregående skoler fram mot 2020 RAPPORT FASE 3

SKOLEBRUKSPLAN 3. Videregående skoler fram mot 2020 RAPPORT FASE 3 SKOLEBRUKSPLAN 3 Videregående skoler fram mot 2020 RAPPORT FASE 3 NOVEMBER 2008 Side 1 Innledning Skolebruksplan 3 er en kvalitetsplan. Målet med planen er å legge til rette for best mulig opplæring til

Detaljer

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget Møteinnkalling Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget 19.12.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 19.12.2016 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2014-2017 Byggebørsen 10-2-2014 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås 1 Investeringsvolum Bygg og vei Strategiplan 2014-17 3 Byggeprosjekt 2009-2017 4 Investeringsprogrammer

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Ideen Hva med oss? sa hun, - rektor på en gammel videregående skole. Skal de gamle skolene bare forfalle og sakke akterut nå? Det var høsten 2001,

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

Omstillingsprogrammet for videregående opplæring

Omstillingsprogrammet for videregående opplæring Omstillingsprogrammet for videregående opplæring Sluttrapport 20 november 2003 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 5 3. Gjennomføring av ombyggingene... 7 4. Fortetting... 8 5. Oversikt

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2017-2024 Byggebørsen 06-02-2017 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Trøndelag Fylkeskommune 2 Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2015-2018 Byggebørsen 09-02-2015 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET SAK xx/99 Skolebruksplan 1999-2004 Behandles av: Hovedutvalg utdanning Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 Sak: Saksbehandler: Knut

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Skolebyggprosjekter i øfk: Fint blir det, men gir det bedre karakterer/mindre frafall?

Skolebyggprosjekter i øfk: Fint blir det, men gir det bedre karakterer/mindre frafall? Skolebyggprosjekter i øfk: Fint blir det, men gir det bedre karakterer/mindre frafall? 1 Egil Olsen et sammendrag Fylkesdirektør Opplæringsavdelingen (2003 ->) Fylkesdirektør Administrasjonsavd. (2001-03)

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2011

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2011 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2011 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE GENERALPLAN- LOKALER FOR MULTIFUNKSJONSHEMMEDE

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE GENERALPLAN- LOKALER FOR MULTIFUNKSJONSHEMMEDE Saknr. 8819/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Per Kr. Ljødal STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE GENERALPLAN- LOKALER FOR MULTIFUNKSJONSHEMMEDE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: 22. og 23.04.2008 kl. 9:00 Møtested: Fylkeshuset Andre opplysninger: SAKLISTE Sak 17/2008 Seksualisert trakassering blant elever og ansatte

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 funksjon Ansatte Årsverk Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 400 Politisk styring 20 19 40.881 269 76 100,8. 410 Kontroll og revisjon 33

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO Sandvika Pb. 626, NO Sandvika Tel: Fax:

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO Sandvika Pb. 626, NO Sandvika Tel: Fax: Til: Fra: Hordaland fylkeskommune Norconsult Dato/Rev: 2015-10 - 23 Overordnet arealvurdering ved Årstad videregående skole I dette notatet g is en overordnet vurdering av hvorvidt eksisterende arealer

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Skolebruksplan 4- fase 2. Høringsnotat

Skolebruksplan 4- fase 2. Høringsnotat Skolebruksplan 4- fase 2 Høringsnotat 28.september 2015 Side 2 av 38 Innledning... 4 Helhetlig desentralisert skole og tilbudsstruktur... 6 Modeller for skole- og tilbudsstruktur... 6 Hvordan møte elevtallsveksten

Detaljer

Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova

Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova - 2018 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Beregning av satser for frittstående videregående skoler

Beregning av satser for frittstående videregående skoler Beregning av satser for frittstående videregående skoler - 2017 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

Vestre Toten ungdomsskole

Vestre Toten ungdomsskole Vestre Toten ungdomsskole Dialogmøte med interesserte tilbydere 17.12.2013 Agenda Nøkkeltall Situasjonsplan Prosessen hittil: forstudie og vedtak om nybygg Noen utdrag fra foreløpig romprogram Prosessen

Detaljer

Bibliotek i undervisningsbygg

Bibliotek i undervisningsbygg Bibliotek i undervisningsbygg Seminar 08.04.2010, ei bildereise v/ Helge Halse. Viste bilder er for det meste tatt av ansatte ved Bygge- og eiendomstjenesten, som dette fra Sentrum VGS i Kongsvinger. Noen

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP Trondheim kommune flyfoto 2011 TRONDHEIM - UTFORDRINGER FOR BYVEKST Befolkningsvekst

Detaljer

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Innholdsfortegnelse 1. Prosjektgjennomføring og organisering 2. Innledning/Mandat/Kommentar planskisse a) Situasjonsplan

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler - 2014

Beregning av satser til private videregående skoler - 2014 Beregning av satser til private videregående skoler - 2014 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av Tilskudd til private videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale videregående

Detaljer

Saksframlegg. Utbygging av Brundalen skole - rammer for videre prosjektering

Saksframlegg. Utbygging av Brundalen skole - rammer for videre prosjektering Saksframlegg Utbygging av Brundalen skole - rammer for videre prosjektering Arkivsak.: 13/21821 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at utbygging av av Brundalen skole gjennomføres ved at eksisterende

Detaljer

GSK Gauldal skole- og kultursenter Ide, innhold og erfaringer

GSK Gauldal skole- og kultursenter Ide, innhold og erfaringer GSK Gauldal skole- og kultursenter Ide, innhold og erfaringer Gauldal skole- og kultursenter skal være: Gauldal skole- og kultursenter skal: Være et kulturelt fyrtårn som styrker og gir Støren identitet

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur. 19. februar 2015 Formannskapet

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur. 19. februar 2015 Formannskapet FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbehandler: Sak 2015/1 Tore K. Haus Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 19. februar 2015 Formannskapet Høringssvar fra Farsund kommune for konkretisering

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030.

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030. Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2015/678-6095/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 16.02.2015 Saksframlegg Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

«Solkroken» Individuell vurdering

«Solkroken» Individuell vurdering 1 «Solkroken» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser I «Solkroken» er byggetrinn 1 lagt i forlengelsen av eksisterende administrasjonsbygg mot sydøst. Samlet L bygning for skolen skiller to

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler

Beregning av satser til private videregående skoler Beregning av satser til private videregående skoler - 2013 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017. Side 1

Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017. Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Side 1 Gjelder for skoleåret 2016 2017 Nytt av året Karrieredager i uke 40 og 42 Søknad hospitering uke 43 Hospitering uke 45 & 46 Felles informasjonsmøte for

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

Trondheim kommune. Saksframlegg

Trondheim kommune. Saksframlegg Saksframlegg DETALJREGULERING AV MUNKEGATA 2, 4, 6 OG 8, ERLING SKAKKES GATE 16 OG BISPEGATA 6 TRONDHEIM KATEDRALSKOLE FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 09/19028-17 (191386/10) Saksbehandler: Øyvind

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole ADRESSE : KONGENS GATE 89 : 7012 TRONDHEIM TELEFON : 73 56 00 50 E-POST : firmapost@rojoarkitekter.no WEB : http://www.rojoarkitekter.no MULIGHETSSTUDIE KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

Detaljer

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan Fet kommune Utredning som underlag for skolebruksplan Part of the NIRAS Group Skandinavisk rådgiver med 2 200 ansatte Trond Dahlsveen, tda@niras.com Byggherrerådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole VEGÅRSHEI KOMMUNE 10.02.2015 Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole Vegårshei kommune RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR UTREDNING AV LØSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337 REVIDERT 26.06.12 Innholdfortegnelse A. Bakgrunn B. Tomtesituasjon C. Behovsanalyse D. Romprogrammet E. Kostnader F. Framdrift Vedlegg: 1. Reguleringsplan (planlagt vedtatt 26.09.11) 2. Romprogram 3. Fremdriftsplan

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.10.2017 16/08923-14 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 07.11.2017 Stavanger

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-2 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Formannskapet Kommunestyret Selbu ungdomsskole -

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN

HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN Kristiansund Molde Ålesund HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN Volda Mulighetsstudier September 2012 INNHOLD: Dagens situasjon 2012... 03 Løsningsmodell 0... 09 Løsningsmodell 1A... 23 Løsningsmodell

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 13.10.2015. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 13.10.2015. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 HITRA KOMMUNE Fillan den: 13.10.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole

Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgate 9 3126 Tønsberg 33 34 40 00 www.vfk.no Pressemelding 7. juli 2016 Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole Vestfold

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Komite for utdanning Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer

Detaljer

Uttale fra VOFO Østfold til Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 del 2. Østfold fylkeskommune har utarbeidet forslag til plan for den videregående skolen i Østfold for perioden 2015 2026.

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Møte i Skoleutvalget for Orkdal vgs og Meldal vgs mandag 11.2.2008 kl 08:00 Møtested: Rom A105, Til behandling sak 1-8/2008 Møtet er åpent og elever kan stille med flere representanter, men bare to fra

Detaljer