Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst"

Transkript

1 Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Gnr 7: Bnr ÅLESUND KOMMUNE Rekkehus SERTIFISERT TAKSTMANN Takstmann Sverre Asprem Telefon: E-post: Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Møre TBT Consult AS Håhjem, 6260 SKODJE Telefon: Organisasjonsnr: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: 50588

2 Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr 7: Bnr ÅLESUND KOMMUNE Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Møre TBT Consult AS Håhjem, 6260 SKODJE Telefon: Forutsetninger BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges TakseringsForbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges TakseringsForbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 2 av 17

3 Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr 7: Bnr ÅLESUND KOMMUNE Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Møre TBT Consult AS Håhjem, 6260 SKODJE Telefon: LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Arealberegning Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Takstmannens rolle Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 3 av 17

4 Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr 7: Bnr ÅLESUND KOMMUNE Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Møre TBT Consult AS Håhjem, 6260 SKODJE Telefon: Konklusjon tilstand Boligen er opprinnelig fra 1983, utvendig har eierne skiftet ny taktekking i 2014, og ny kledning på deler av nordvegg. Innvendig har de etter overtakelse bygd om h.etg til stor åpen stue/kjøkkenløsning. I tillegg til vesentlig overflateoppgraderinger. Boligen er fra 1983 og våtrommene er stort sett fra samme periode med unntak av utstyr som er skiftet. Dette medfører til at tilstanden på våtrom er det som kan betegnes som mest usikkert med eiendommen, og her kan der påregnes noe oppgraderinger. For øvrig er de bygningsdelene som er fra byggeår (vinduer, dører, ledningsnett etc.) ha normale alderssymptomer. Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Rekkehus fra 1983, beliggende på Arnehjellen på Flisnes ca 16 km øst for Ålesund sentrum - og bussholdeplass like i nærområdet med bussforbindelse til Spjelakvika og Moa - som ligger ca 6,5 km vest for boligen. Boligen har gode solforhold og fin utsikt mot syd/sydvest. Tomten er opparbeidet med asfalt parkering foran inngangspartiet og det er lagt skifer ved inngangen til boligen. Det er videre anordnet terrasse bak boligen med utgang fra vaskerom. Mot nord grenser eiendommen inntil friområde - lekeplass mot syd. Eiendommen er beliggende i rekkehusbebyggelse som har andel i fellesareal med felles parkeringsplasser. Bebyggelsen er i hovedsak bestående av rekkehusbebyggelse og eneboligbebyggelse. Boligen har hatt oppgraderinger av taktekking og overflate oppgraderinger i tillegg til noe ombygging av h.etg. Takstmann har vurdert verdien av boligen utifra, besiktigelse - markedskunnskap og erfaringer. Samt sammenlignbare eiendommer som er omsatt i nærområdet. Utifra dette antas boligen å kunne omsettes for den stipulerte markedsverdien i dagens markedssituasjon. Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr SKODJE, Takstmann Sverre Asprem Telefon: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 4 av 17

5 Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr 7: Bnr ÅLESUND KOMMUNE Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Møre TBT Consult AS Håhjem, 6260 SKODJE Telefon: Befarings- og eiendomsopplysninger Rapportdata Kunde: Andreas Lied Takstmann: Sverre Asprem Befaring/tilstede: Befaringsdato: Sverre Asprem. Takstmann. Tlf Andreas Lied. Hj.haver. Tlf Eiendomsopplysninger Eiendomsbetegnelse Rekkehus : Beliggenhet: Boligen er beliggende i populært boligområde sentralt til på Arnehjellen øst for Blindheim. Om tomten: Tomten erflat mot syd, med bratt fjellskrent mot nord. Konsesjonsplikt: Nei Regulering: Ja Adkomstvei: Tilkomst via felles privat vei/gate i området. Tilknytning vann: Offentlig tilknyttet vann. Tilknytning avløp: Offentlig tilknyttet avløp. Andre forhold: Felleskostnader til vellforening på ca 1.500,- pr/år Matrikkeldata Matrikkel: Kommune: 1504 ÅLESUND Gnr: 7 Bnr: 180 Eiet/festet: Eiet Areal: 137,5 m² Arealkilde: Tomteareal er uthentet infoland. Hjemmelshaver: Andreas Lied Edel Corneliussen Lied Adresse: Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Kommentar: I tillegg er der andel av fellesareal 1/50 del av fellesareal, veier etc. gnr 7 Bnr 172. Kilder/vedlegg Dokument/kilde Dato Kommentar Egenerklæring Status Innhentet Sider Vedlagt Ja Forsikringsavtale Fremvist Reguleringsplaner Innhentet Ja Situasjonskart Innhentet Ja Brukstillat./ferdigatt. Innhentet Ja Tegninger Innhentet Ja Innhentet Ja Eier Infoland.no Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 5 av 17

6 Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr 7: Bnr ÅLESUND KOMMUNE Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Møre TBT Consult AS Håhjem, 6260 SKODJE Telefon: Kommentar egenerklæring Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommer i oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og utgjør en del av rapporten. Takstmannen skal kommentere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger. Pkt: 1 Bad og våtrom er av eldre dato og oppgradering kan påregnes. Pkt: 2 Det er opplyst fra tidligere eier at der forekom kondensering - nåverende eier opplyser at dette ikke har forekommet i den perioden de har eid boligen. Pkt: 18 Det er opplyst at uteområdet skal asdalteres, dette vil antagelig medføre ekstra utgifter i 2015 og Andre forhold Forsikring: Selskap: Tryg forsikring. Avtalenr: Type: Fullverdi. Forsikringssum: Kr Årlig premie: Kr Ligningsverdi: Kr År: 2014 Bygninger på eiendommen Enebolig Enebolig Byggeår: 1983 Kilde: (Iht. eier) Arealer Bruttoareal Etasje BTA m² Bruksareal BRA m² Totalt Primær P-ROM 1. etasje etasje Hems Sum bygning: Sekundær S-ROM Kommentar 6 6 Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 6 av 17

7 Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr 7: Bnr ÅLESUND KOMMUNE Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Møre TBT Consult AS Håhjem, 6260 SKODJE Telefon: Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje Entré, 3 stk soverom, bad, vaskerom, wc Garderobe, bod 2. etasje Trapperom, stue/kjøkken Hems Trapperom, kontor Uthus uisolert Uthus uisolert Byggeår: 1983 Kilde: (Iht. eier) Arealer Bruttoareal Etasje Bruksareal BRA m² BTA m² Totalt Primær P-ROM 1. etasje 7 6 Sum bygning: 7 6 Sekundær S-ROM Kommentar Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) 1. etasje Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Sekundærareal (S-ROM) Bod Befaringsdato: Side: 7 av 17

8 Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr 7: Bnr ÅLESUND KOMMUNE Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Møre TBT Consult AS Håhjem, 6260 SKODJE Telefon: Konstruksjoner Enebolig Grunn og fundamenter - Enebolig Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Direkte fundamentering Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Det er ikke nøyaktig kjennskap til hvilken type byggegrunn det er på denne eiendommen. Området generelt er imidlertid kjent for å inneholde både fjell og fyllmasser. På inspiserte steder ble det ikke påvist vesentlige svekkelser. Det tyder på at byggegrunn kan være stabil. Det presiseres imidlertid at det ikke er foretatt noen som helst geotekniske undersøkelser og derved er det kun svært begrensede muligheter for nøyaktig kunnskap om byggegrunn og stabilitet som kan gjøres. Eier har selv opplyst om setnniger ved trapp. Grunnmur - Enebolig Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Vegger mot grunn Grunnmur er oppført i betong. Ligger omtrent helt nedgravd. Ikke besiktiget. Drenering - Enebolig Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Det er ukjent hvilke type drenering og fuktsikring som er benyttet på boligen, det antaes utifra alder at det er benyttet rørsystem med grøfter/singel, uten at dette kan fastslåes uten å åpne langs grunnmur. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er år. Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1-5 år. Utifra alder antas drenering/tettesjikt i dag å ha noe svekket effekt, dette som følge av naturlig slitasje. Dette baseres både på visuell observasjoner og det faktum at alder på drenering begynner å gjør seg gjeldende. Avløp for taknedløp er ikke tilfredsstilende. Det bør anordnes fall fra grunnmuren slik at overvann renner vekk fra grunnmuren. Eventuelt kan det anordnes drensslange på nedløpsrørets utkast slik at vannet ledes vekk med denne. Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 8 av 17

9 Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr 7: Bnr ÅLESUND KOMMUNE Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Møre TBT Consult AS Håhjem, 6260 SKODJE Telefon: Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Enebolig Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Yttervegger er antatt oppført med 4" bindingsverk med liggende kledning i hovedsak fra byggeår, utskiftet vegger motnord over tak. Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er år. Generelt bra vedlikeholdt bordkledning - over tid må en påregne stedvis utskifting av bordkledning. Dette anses som normalt vedlikehold. Boligen er fra 1983, avstand mellom terreng og kledning er stedvis noe lav, dette kan medføre til at deler av kledning vil kunne få fukt/råteskader. Utvendige overflater Utvendige overflater med betong grunnmur, malt liggende kledning/kledningsbord og malte vinduer og dører. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2-6 år. Normal tid før beising av trevindu, beiset er 1-3 år. Normal tid før dekkbeising av trekledning eller laft, dekkbeiset er 4-8 år. Normal tid før maling av betong uten puss, malt er 8-16 år. Normal tid før maling av puss, malt er 4-18 år. Normal tid før lakkering av tredør, klarlakkert er 2-8 år. Normal tid før maling av tredør, malt er 2-6 år. Normal tid før maling av trevindu, malt er 2-6 år. Normal tid før reparasjon av stålplater, forsinket og plastbelagt eller lakkert er 8-16 år. Utvendige overflater har normal standard utifra alder, normalt vedlikehold må påregnes. Mangler ne overflate behndling på ny kledningsbord. Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt Boligen har gode spesialtilpassede løsninger ang innredning av garderober, boder og skapplassering/arbeidsplasser på stue og kontor. Fastmontert TV, installerte sentralstøvsuger Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 9 av 17

10 Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr 7: Bnr ÅLESUND KOMMUNE Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Møre TBT Consult AS Håhjem, 6260 SKODJE Telefon: Vinduer og dører - Enebolig Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Vinduer fra byggeår, og det er observert bruk av isolerglassvindu. Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2-8 år. Vinduene er fra byggeår, slitasjegraden er normal ut fra dette. Det ble ikke påvist skader av vesentlig betydning utover den forventede slitasjen på grunnlag av levetiden på vinduene. Forseglet glasruter har normalt lang levetid med punktering kan forekomme, for å avdekke slikt kreves ofte helt spesielle lysforhold. Slike lysforhold var ikke tilstede på befaringstidspunktet og følgelig kan dette ikke utelukkes. TG er satt pga av alder og levetid. Ytterdører og porter Hoveddør med freste spor og glassrute, i malt utførelse, verandadører med glassfelt og panelt brystning, kjeller/biinngagnsdør i panelt utførelse. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2-8 år. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er år. Ingen påviste vesentlige skader på dører utover normal forventet slitasjegrad. Vanlig løpende vedlikehold synes som tilfredsstillende tiltak. Trefyllinger på verandadør er normalt en svak detalj og fuktskade kan oppstå. Alder er årsak til YG. Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 10 av 17

11 Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr 7: Bnr ÅLESUND KOMMUNE Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Møre TBT Consult AS Håhjem, 6260 SKODJE Telefon: Takkonstruksjon - Enebolig Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Bolig oppført med takkonstruksjon avsperretak opplagret på limtredragere, undertakt antatt av taktro el. og tekket med nye Decra takpanner, isolert skrå himling. Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Gennerelt bra takonstruksjon med lufting i kassekledning. Renner, nedløp og beslag er utskiftet. Ikke påvist vesentlige skader eller tegn på dette. (Takrenner kan utsettes for frostskade om vann blir stående igjen i renner eller nedløp pga. løv og rusk som samles opp. Det er derfor påkrevd med rengjøring av takrenner og nedløpsrør minst en gang pr. år.) Taktekking - Enebolig Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekking og membraner Taktekking består av stål takplater type Decra el., takrenner, luftehatter/pipetrekk/ snøfanger utstyr av metall. Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Normal tid før omlegging av stålplater med plastbelegg er år. Taktekking er ny i 2014, og der foreligger garantiansvar. Terrasse, balkonger, trapper ol - Enebolig Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Tretrapper med malte overflater, rekkverk av liggende bord. Normal tid før utskifting av trapper i tre er år. Lysåpning mellom rekkverksspiler er stedvis litt større enn hva dagens byggeforskrifter tilsier. Trapp til hems er noe bratt. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 11 av 17

12 Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr 7: Bnr ÅLESUND KOMMUNE Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Møre TBT Consult AS Håhjem, 6260 SKODJE Telefon: Balkonger, terrasser ol. Boligen har understøttet treveranda mot sydvest. Rekkverk av liggende bord, Mot nord er der en større treterrasse på bakkenivå. Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Det ble ikke observert synlig vesentlige svekkelser annet enn det som kan forventes og omfattes av normalt vedlikehold. Balkong av denne type og alder er likevel bygningsteknisk og erfaringsmessig og betrakte som en risiko. Det betyr at selv om det ikke ble sett større sviktsymptomer kan en likevel ikke helt utelukke lekkasjer og følgeskader. Dette er ikke noe som er spesielt med denne balkongen, men svært vanlig på alle slike typer. Skadene kan både være i selve utkragingen, men også inne i trekonstruksjonen. Påvist stor avstand i deler på rekkverk, i tillegg til stor avstand mellom terrassebord. (dette kan medføre til klemfare for barn) Piper og ildsteder - Enebolig Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Metall pipe fra byggeår. Montert pipebeslag av metall. Montert vedovn på Stue Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Pipen er ca 32 år. Det er opplyst at det forekom noe kondensering tidligere. Ytterliger kontroll anbefales utført av feievesen. Etasjeskillere - Enebolig Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Gulvsystemer - 1. etasje Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: 1.etg har støpte gulv med vinylbelegg på bad, hall med fliser og gulvvarme, laminat og parkett på øvrige rom. Etasjeskille i betong med parkett på gulv. Etasjeskillere fremstår i normal forventet stand på bakgrunn av visuelle observasjoner og uten bruk av nivilleringsutstyr. Overflater på gulv har normal påregnelig slitasje utifra alder og bruk. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 12 av 17

13 Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr 7: Bnr ÅLESUND KOMMUNE Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Møre TBT Consult AS Håhjem, 6260 SKODJE Telefon: Kjøkken - Enebolig Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjøkkeninnredning Innholdsrik innredning i Høyglanns utførelse. Med integrert komfyr, oppvaskmaskin, komfyr, micro og 80 cm koketopp. Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Denne er ny og fremstår med normal og forventet slitasje. Funksjonsmessig tilfredsstillende. Innvendige overflater - Enebolig Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Himlinger inklusive taklister Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Himlinger er i hovedsak utført med takess og glatte malte tak. Overflater har normal slitasje og utbedringer kan ikke sees som nødvendig, uten ønskelige oppgraderinger. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Enebolig Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Sanitærinstallasjoner, generelt Vannledning: Huset har i hovedsak røropplegg fra byggeår med omlegging av kjøkken, påvist kobberrør men kan ikke utelukke innslag av andre typer rør. Utvendig vannledning antas å være kobber. Avløp: I all hovedsak observert plastrør fra byggeår - det er uvisst hva utvendige rør er av. VV-Bereder: Åpen plassering i vaskerom l fra Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 13 av 17

14 Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr 7: Bnr ÅLESUND KOMMUNE Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Møre TBT Consult AS Håhjem, 6260 SKODJE Telefon: Takstmann har ikke vurdert røranlegget av den grunn at dette krever spesielt utstyr og kompetanse. Videre bemerkes at bunnledninger av den årsak følgelig heller ikke er kontrollert. Det er svært begrensede muligheter til å vurdere den nøyaktige tilstanden på VVBereder. Det krever spesialutstyr og spisskompetanse. Imidlertid er alder på en VVB en god indikator. Fabrikkår vil normalt være vurderingskriterium for forventet levetid. Generelt vil VVB som er eldre enn 10 år ha en høyst usikker levetid. Tilstandsgrad på røranlegg leigger mellom TG-1 og TG-2 Levetider: Normal levetid for avløpsledninger av plast er 25 til 75 år Normal levetid for vannledning av kobber er 25 til 75 år Normal levetid for lodding er 25 til 75 år Normal levetid for reduksjonsventil, messing er 10 til 30 år. Normal levetid for stengeventil, messing er 30 til 50 år. Normal levetid for tappebatterier er 10 til 25 år. Normal levetid for v.v beredere elektrisk er 15 til 25 år. Normal levetid for blandeventil for beredere er 10 til 25 år. Varme, generelt Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Boligen er oppvarmet med gulvvarme i bad og gang, panelovner samt peisovn med glassdører. Ildsted er ikke funksjonsprøvd og det er derfor vanskelig for undertegnede å kommentere ildstedet. Brannslokking, generelt Boligen innehar røkvarslere og brannslukere iht. gjeldende regler. Luftbehandling, generelt Montert mekanisk avtrekk fra ventilator, forøvrig naturlig ventilering. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 14 av 17

15 Matrikkel: Kommune: Adresse: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Gnr 7: Bnr ÅLESUND KOMMUNE Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Møre TBT Consult AS Håhjem, 6260 SKODJE Telefon: Ventilasjonsbehov har selvfølgelig sammenheng med bruken og tilførsel av fukt. Dette kan for eksempel være elementer som matlaging, vasking, klesvask, vaskemaskin og tørketrommel mv. Riktig bruk av boligen har selvfølgelig innvirkning på levetiden av ventilasjonsanlegget men normal levetid på motorer og kanaler er ca 15-20år. Rør og slanger er ikke kontrollert, da dette kreves spesial redskaper. Rengjøring kan påregnes. Sanitærinstallasjoner, generelt - 1. etasje Baderom med vinylbelegg på gulv og baderomstapet vegger, montert WC, liten baderoms innredning og dusjkabinett. Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Utifra alder tilfredsstiller antagelig ikke badet dagens krav til våtrom. Dusjkabinett er en betryggende faktor, dette kan ofte være en utmerket løsning for å redusere sjansene for lekkasjer, men det er viktig å merke seg at det ikke endrer noe på den allerede eksisterende konstruksjonen. Svekkede tettesjiktene / ev. manglende sådanne, er fortsatt de samme. TG er satt pba. alder. Elektriske anlegg - Enebolig Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Elkraft, generelt El-anlegg av 2x50A hovedsikringer med automatsikringer. Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Undertegnede har ikke elektrokompetanse, og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig vurdert. Samsvarserklæring på elektro arbeid utført etter 1.juli 1999 skal vedlegges el-anlegget. Samsvarserklæring er et offentligrettslig krav etter denne dato og er derfor et viktig dokument. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 15 av 17

16 Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr 7: Bnr ÅLESUND KOMMUNE Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Møre TBT Consult AS Håhjem, 6260 SKODJE Telefon: Terrengforhold - Enebolig Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. Bearbeidet terreng, generelt Utvendig terreng er opparbeidet med plen og beplantet, veier og parkeringsplasser er i hovedsak av asfalt, noe nylegging av asfalt er varslett. Uthus uisolert Bygning generelt - Uthus uisolert Bygning, generelt - 1. etasje Bod er oppfør i tilknytning til boligen, oppført med betong gulv / fundament, vegger av bindingsverk med utvendig liggende kledning, tak av taksperrer med undertak, tekket med Decra Panner.. Montert vindu og dør - innredet med hyller atc. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 16 av 17

17 Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr 7: Bnr ÅLESUND KOMMUNE Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND Møre TBT Consult AS Håhjem, 6260 SKODJE Telefon: Beregninger Årlige kostnader Forsikring Kr Kommunale avgifter Kr Eiendomsskatt Kr Vedlikeholdskostnader Kr Felleskostnader Sum årlige kostnader Kr. Kr Kr Teknisk verdi bygninger Enebolig Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr Div Kr Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider) Sum teknisk verdi Enebolig Kr Uthus uisolert Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider) Sum teknisk verdi Uthus uisolert Kr Sum teknisk verdi bygninger Kr Kr Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomtekostnad: Sum tomteverdi: Kr. Kr Kr Tomteverdi og teknisk verdi bygninger Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund Befaringsdato: Side: 17 av 17

18 27/05/15 08:24 ÅLESUND* (1504, Møre og Romsdal) /7/180// Adresse: Arnehjellen 48, 6013 ÅLESUND WE Oversikt eiere Aktiv ID/Født Navn Andel Adresse Postadresse Rolle LIED ANDREAS 1 / 2 ARNEHJELLEN ÅLESUND HJEMMELSHAVER LIED EDEL CORNELIUSSEN 1 / 2 ARNEHJELLEN ÅLESUND HJEMMELSHAVER WE Siste omsetning Aktiv Tinglyst dato Kjøpesum Omsetningstype Dokumenttype Gjelder hele eiendommen Gjelder flere eiendommer Fritt salg HJEMMEL TIL GRUNN Ja Nei WE Matrikkelopplysninger Aktiv Matrikkel: Type: Best. grunneiendom Tinglyst: Ja Landbruk: Nei Bruksnavn: Matrikkelført: Ja Antall teiger: 1 Etableringsdato: Har festegrunn: Nei Seksjonert: Nei Areal: 137,5 kvm Skyld: Arealkilde: Areal hentet fra eiendomsbase Næringsgruppe: Bolig Eiendomskoordinater : Koord.sys.nr Koord.x Koord.y Ikke tinglyst eierforhold: Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten. Grunnforurensing: Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten. Klage på vedtak i Matrikkelen: Ingen klage registrert på matrikkelenheten. Forretninger: Type Dato Rolle Matrikkel Arealendring Kart- og delingsforretning Forretning: Matrikkelført: Avgiver Mottaker 1504/7/ /7/ ,5 137,5 WE Matrikkelens adresser Aktiv Matrikkelenhet: Adresse: Gårdsnr 7, Bruksnr 180 Kommune: 1504 Ålesund Ambita AS - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 1 av 2

19 Veiadresse: Arnehjellen 48 Grunnkrets: 805 Hatlehol 6013 Ålesund Valgkrets: 9 Hatlehol Kirkesogn: Spjelkavik Tettsted: 6025 Ålesund Koordinater (System:23): Koord.x : Koord.y : /05/15 08:24 WE Matrikkelens bolig og bygningsopplysninger Aktiv Rekkehus Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Arnehjellen 48 Bolig 139,0 Kjøkken Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Bolig Bebygd areal: Rammetillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: 139,0 Igangset.till.: Energikilde: Elektrisitet BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: Elektrisk BRA totalt: 139,0 Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Tilkn. off. vannverk Antall boliger: 1 Bygningsnr: Antall etasjer: 3 Etasjeopplysninger: Nr Ant. boliger BRA: Bolig Annet Totalt BTA: Bolig Annet Totalt H01 65,0 65,0 H ,0 60,0 H03 14,0 14,0 Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. Bygningskoordinater: Koord.sys.nr Koord.x Koord.y Ambita AS - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 2 av 2

20

21

22

23

24

25

26

27 Adresse Arnehjellen 48 Postnr 6013 Sted Andels- /leilighetsnr. ÅLESUND / Gnr. 7 Bnr. 180 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr Bolignr. H0201 Merkenr. A Dato Eier Innmeldt av Andreas Lied Andreas Lied Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter. Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme. Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

28 Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom: deler av boligen ikke er i bruk, færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller den ikke brukes hele året. Gode energivaner Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke. Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen. Tips 1: Tips 2: Tips 3: Tips 4: Følg med på energibruken i boligen Luft kort og effektivt Redusér innetemperaturen Bruk varmtvann fornuftig Mulige forbedringer for boligens energistandard Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke. Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr. Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1) - Montere tetningslister - Etterisolering av yttervegg - Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator - Temperatur- og tidsstyring av panelovner - Installere ny rentbrennende vedovn / peisinnsats, alternativt pelletskamin - Isolering av gulv mot grunn - Utskifting av vindu - Skifte avtrekksvifte på bad til ny med fuktstyring - Installere luft/luft-varmepumpe Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.

29 Boligdata som er grunnlag for energimerket Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan- dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for. Bygningskategori: Småhus Bygningstype: Rekkehus Byggeår: 1983 Bygningsmateriale: Betong BRA: 149 Ant. etg. med oppv. BRA: 3 Detaljert vegger: Nei Detaljert vindu: Nei Teknisk installasjon Oppvarming: Ventilasjon: Detaljering varmesystem: Elektrisitet Ved Periodisk avtrekk fra bad/kjøkken Elektriske ovner og/eller varmekabler Lukket peis eller ovn

30 Om grunnlaget for energiattesten Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på og logge inn via MinID/Altinn. Dette forutsetter at du er registrert som eier av denne boligen i matrikkelen, eller har fått delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten. For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Adresse". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Eier kan når som helst lage en ny energiattest. Om energimerkeordningen Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring energimerkeordningen. Energimerket beregnes av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. rettes til Enova svarer på tlf , eller For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkefor energikarakteren baserer seg på NS 3031 forskriften, vedtatt desember 2009, og sist endret i (www.energimerking.no/ns3031) januar 2012 NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet til energimerkeordningen. Spørsmål om energi- Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se eller ring Enova svarer på tlf

31 Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1) Adresse: Arnehjellen 48 Gnr: 7 Postnr/Sted: 6013 ÅLESUND Bnr: 180 Leilighetsnummer: Seksjonsnr: Bolignr: H0201 Festenr: Dato: :24:38 Bygnnr: Energimerkenummer: A Ansvarlig for energiattesten: Andreas Lied Energimerking er utført av: Andreas Lied Bygningsmessige tiltak Tiltak 1: Montere tetningslister Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat. Tiltak 2: Isolering av gulv mot grunn Gulv mot grunn etterisoleres. Utførelse avhenger av dagens løsning. Utvendig isolering av ringmur reduserer varmetap langs randen. Tiltak 3: Etterisolering av yttervegg Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og tetthetsprøving. Tiltak 4: Utskifting av vindu Gammelt vindu som isolerer dårlig skiftes ut med nytt vindu. Det anbefales en U-verdi på 1,2 W/m2K eller lavere (medregnet karm og ramme). Tiltak på luftbehandlingsanlegg Tiltak 5: Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator Dersom kjøkkenventilator ikke har blafrespjeld, bør dette monteres for å redusere luftutskiftningen og dermed varmetapet. Tiltak 6: Skifte avtrekksvifte på bad til ny med fuktstyring Dersom avtrekksvifte på bad kun har manuell styring av/på kan det vurderes å montere ny avtrekksvifte med fuktstyring, dvs. at den starter/stopper automatisk ved behov avh. av luftens relative fuktighet og reduserer den totale luftutskiftningen og dermed varmetapet. Tiltak på elektriske anlegg Tiltak 7: Temperatur- og tidsstyring av panelovner Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet. Tiltak på varmeanlegg

32 Tiltak 8: Installere luft/luft-varmepumpe Det kan vurderes å installere en luft/luft-varmepumpe (også kalt komfortvarmepumpe). Den henter "gratis" varme fra uteluften som tilføres inneluften, og reduserer dermed energiutgiftene til oppvarming i boligen. Best utnyttelse fås ved en åpen romløsning. For hver kilowattime varmepumpen bruker i strøm, gir den gjennomsnittlig over fyringssesongen 2-3 kilowattimer i varmeutbytte. Tiltak 9: Installere ny rentbrennende vedovn / peisinnsats, alternativt pelletskamin I gamle vedovner / peiser med dør utnyttes kun % av energiinnholdet i veden, mens med nye rentbrennende vedovner /peisinnsatser (som kom på markedet i 1988) er virkningsgraden på %. Alternativt kan den gamle vedovnen / peisen skiftes ut med en pelletskamin. Nye vedovner, peisinnsatser og pelletskaminer utnytter energien mer effektivt samt at røykgassforurensning og utslippene reduseres med inntil 90 % sammenlignet med gammel vedovn. De fleste pelletskaminer styres av en romtermostat, slik at man kan stille inn ønsket temperatur. Kaminen kan starte og slokke av seg selv, og mange kaminer kan også programmere inn ukeprogram, med f.eks. nattsenkning. Brukertiltak Tips 1: Følg med på energibruken i boligen Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming. Tips 2: Luft kort og effektivt Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger. Tips 3: Redusér innetemperaturen Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene. Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr. Tips 5: Slå av lyset og bruk sparepærer Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet. Tips 6: Vask med fulle maskiner Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke. Tips 7: Slå el.apparater helt av Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

33 Tips 8: Spar strøm på kjøkkenet Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøl- og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet/boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med % samtidig som enkelte vaske- og skylleprosesser foregår i feil temperatur. Tips 9: Velg hvitevarer med lavt forbruk Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene. Tips 10: Fyr riktig med ved Bruk tørr ved, god trekk, og legg ikke i for mye av gangen. Fyring i åpen peis er mest for kosens skyld. Hold spjeldet lukket når peisen ikke er i bruk.

ENEBOLIG MED ROMSLIG FLAT TOMT BIRKENES. Enebolig beliggende i rolig sentrumsområde med stor solrik tomt. Grantunvegen 36

ENEBOLIG MED ROMSLIG FLAT TOMT BIRKENES. Enebolig beliggende i rolig sentrumsområde med stor solrik tomt. Grantunvegen 36 ENEBOLIG MED ROMSLIG FLAT TOMT BIRKENES Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Enebolig beliggende i rolig sentrumsområde med stor solrik tomt. Grantunvegen 36 MEGLERS KOMMENTAR Vi kan her presentere en

Detaljer

LILLESAND LEILIGHET MED USJENERT BAKGÅRD. Lillesand - Pen leilighet over 2 plan med hyggelig avskjermet bakgård. Øvregate 3

LILLESAND LEILIGHET MED USJENERT BAKGÅRD. Lillesand - Pen leilighet over 2 plan med hyggelig avskjermet bakgård. Øvregate 3 Prisantydning: Kr. 2 390 000,- + omk. LILLESAND Lillesand - Pen leilighet over 2 plan med hyggelig avskjermet bakgård. Øvregate 3 LEILIGHET MED USJENERT BAKGÅRD MEGLERS KOMMENTAR Velkommen til en trivelig

Detaljer

Nabolagsprofil Flotsvegen 691

Nabolagsprofil Flotsvegen 691 Nabolagsprofil Flotsvegen 691 TRANSPORT VARER/TJENESTER Oslo Gardermoen 112.2 km Kremmertorget Kjøpesenter Mart'n Senteret 20.7 km 21.4 km SPORT Elverum Trehørningen Melåsberget skole Jømna idrettsplass

Detaljer

ENEBOLIG BARNEVENNLIG OG USJENERT GRIMSTAD. Vik - Attraktiv enebolig med dobbel garasje. Usjenert og barnevennlig. Moy Moner 22

ENEBOLIG BARNEVENNLIG OG USJENERT GRIMSTAD. Vik - Attraktiv enebolig med dobbel garasje. Usjenert og barnevennlig. Moy Moner 22 ENEBOLIG BARNEVENNLIG OG USJENERT GRIMSTAD Prisantydning: Kr. 3 200 000,- + omk. Vik - Attraktiv enebolig med dobbel garasje. Usjenert og barnevennlig. Moy Moner 22 MEGLERS KOMMENTAR Nyere enbolig, meget

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Håvard Jensen Telefon: 958 78 091 E-post: post@byggmesterhaavard.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr: 893

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Telefon: 954 64 833 E-post: ingol-ni@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr: 988 428 655 Dato befaring:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 12 A og B, 3891 Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Leilighetsbygg som har vært aldersboliger. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Lille øvregaten 28 a, 5018 BERGEN Gnr 166: Bnr 339 (snr: 5) 1201 BERGEN KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Daniel Henne Telefon: 909 48 327 E-post: hennetakst@gmail.com

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Nabolagsprofil Smebyvegen 5 A

Nabolagsprofil Smebyvegen 5 A Nabolagsprofil Smebyvegen 5 A TRANSPORT VARER/TJENESTER Oslo Gardermoen 85.4 km CC Mart'n Olrud City 2.4 km 2.6 km SPORT Hamar Sundalskrysset Vang gras Børstad Kunstgress Actic - Brygga Frisk Forum 3.1

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Rabben 6 Postnr 1657 Sted Andels- /leilighetsnr. TORP / Gnr. 611 Bnr. 2 Seksjonsnr. Festenr. 81 Bygn. nr. 193959784 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-545669 Dato 21.04.2015 Eier Innmeldt av Ole Christian

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig SERTIFISERT TAKSTMANN Roar Kristoffersen Telefon: 934 22 416 E-post: roar@istoffersentaksering.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Vertikaldelt del av tomannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Takstøkonom Arild Vælitalo Telefon: 950 34 595 E-post: arild.takst@gmail.com Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. 363 SERTIFISERT TAKSTMANN Roger Solbrekken Oppdrag Bef.dato 3285 15.08.2011

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Kanabakken 8 B Postnr 9800 Sted Andels- /leilighetsnr. Vadsø / Gnr. 11 Bnr. 445 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2015-550259 Dato 04.05.2015 Eier Innmeldt av Forsvarsbygg TORSTEIN

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Kanabakken 8 A Postnr 9800 Sted Andels- /leilighetsnr. Vadsø / Gnr. 11 Bnr. 246 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2015-550252 Dato 04.05.2015 Eier Innmeldt av Forsvarsbygg TORSTEIN

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Peder Norviks gate 12 B Postnr 9800 Sted Andels- /leilighetsnr. Vadsø / Gnr. 8 Bnr. 572 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2015-550268 Dato 04.05.2015 Eier Innmeldt av Forsvarsbygg

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Småbruk - Hestesportsenter Skirvedalsvegen 39 3540 NESBYEN Gnr. 58 Bnr. 73 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligbygg med 5 leiligheter Munkebotn 49 5036 BERGEN Gnr. 168 Bnr. 911 SERTIFISERT TAKSTMANN Kjell Erik Bjorheim Oppdrag

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Eitrheimsvegen 103 Gnr. 61 Bnr. 124 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1641 31.08.2012 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom "Jordbakken" Espesetvegen 4 3540 NESBYEN Gnr. 56 Bnr. 178 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Oppdrag Bef.dato

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom Haugovegen 108 2967 Gnr. 12 Bnr. 6 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984 Oppdrag 082 932 Bef.dato

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer