BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN"

Transkript

1 1/9 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: N / / Saksbehandler: Heidi Elise Rygg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg eiendom og administrasjon /14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 FORSLAG TIL ANSKAFFELSESSTRATEGI VIKTIGE PUNKTER I SAKEN: Sektorutvalg eiendom og administrasjon (EOA) behandlet sak 21/14 «Forslag til anskaffelsesstrategi ». Saken ble utsatt med vedtak om at nytt saksfremlegg skal utdyper mere om følgende: Praktiske og økonomiske konsekvenser av satsingsområde 2. Vurderinger av varslings- klage- og kontrollordninger. Mer utfyllende om utfordringsrett og når dette eventuelt kan innføres. Mer generelt om besparelsespotensiale. Praktiske og økonomiske konsekvenser av satsingsområde 2 er nærmere utdypet i selve strategien, mens de øvrige tre kulepunktene beskrives her. Denne saken erstatter sak 21/14 behandlet i EOAs møte Vurdering av varslings-, klage og kontrollordninger: Rådmannen vurderer at dagens ordning er tilfredsstillende og vil ikke anbefale at det opprettes en egen klageinstans for anskaffelser i kommunen. Reelt sett vil det uansett være Rådmannen som er ansvarlig. En egen klageinstans for anskaffelser vil bety betydelige administrative kostnader for kommunen og behandlingstiden på klager vil bli vesentlig forlenget. Mer utfyllende om utfordringsrett: Kjernen i utfordringsrett er at private tjenesteleverandører skal ha muligheter til å utfordre kommunenes måte å utføre en oppgave på. Kommunen har plikt til både å motta utfordringer, behandle dem og treffe beslutninger. For å vurdere mer utfyllende om utfordringsrett og når dette eventuelt kan innføres, viser redegjørelsen en prosess som kan tenkes gjennomført. Besparelsespotensiale: Bærum kommune kjøper varer og tjenester for 2,3 milliarder kroner årlig. Da volumet på anskaffelser er stort, kan små forbedringer føre til betydelige

2 2/9 gevinster. Kommunen har i dag ikke egnede verktøy for måling av eventuelle besparelser. Besparelsespotesialet på anskaffelsesvirksomheten i kommunen er derfor vanskelig å tallfeste. Anskaffelsesstrategien legger vekt på å få på plass bedre verktøy og rutiner for å bedre styringen av anskaffelsesvirksomheten ved å etablere måleparametere for oppfølging av kontrakter, avtalelojalitet, gevinstrealisering og forbruk. Anskaffelsesstrategi Bærum kommunes anskaffelsesstrategi skal legge grunnlaget for en felles forståelse og lik praksis, slik at kommunens anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg effektivt bidrar til at kommunen når sine mål. Hovedmål i anskaffelsesstrategi : Bærum kommunes behov for varer og tjenester skal dekkes på en formålseffektiv og kostnadseffektiv måte i henhold til lover og regler. Hovedmålet skal realiseres gjennom ulike satsingsområder, hvor handlingsplaner innen disse områdene vil utarbeides og følges opp årlig. Satsingsområdene er å: 1. Forestå fremtidstettede/innovative anskaffelser 2. Vektlegge samfunnsansvar og etikk ved gjennomføring av anskaffelser 3. Følge opp kontrakter på en profesjonell måte 4. Bygge fagkompetanse i anskaffelsesmiljøet samt tilføre tjenestestedene kompetanse og metode 5. Videreutvikle arbeidsprosessene for anskaffelser og organisere anskaffelsesarbeidet med klare myndighets- og ansvarslinjer Videre arbeid med å løfte anskaffelsesarbeidet til et strategisk nivå, samt kontraktsforvaltning løftes fram som særskilte utfordringer i kommende strategiperiode. Det legges opp til en årlig revidering av strategien, samt etablering av handlingsplaner for oppfyllelse av de ulike satsingsområdene i strategien. Rådmannen vil komme tilbake til hvordan resultatene i dette arbeidet kan rapporteres til sektorutvalg for eiendom og administrasjon. Forslag til vedtak: Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune for perioden vedtas. Erik Kjeldstadli Vedlegg: Forslag til anskaffelsesstrategi (ny utgave)

3 3 BEHANDLINGEN I KOMMUNESTYRET Bjarne Refsnes (H) fremmet følgende forslag: Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune vedtas. Strategien evalueres årlig. Gisle Bjugn (H) fremmet følgende forslag: I Anskaffelsesstrategiens første avsnitt følgende endring: «lik praksis» endres til «beste praksis» Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Før rullering av anskaffelsesstrategien i 2015 skal: 1. strategien fremlegges for MIKK og kommunens miljøambisjoner skal komme tydeligere frem. Strategien skal vise hvordan Bærum kommune som en stor og viktig norsk samfunnsaktør skal ta samfunnsansvar og gjennom kommunens anskaffelser være en ledende aktør, pådriver og tilrettelegger for bedre miljø og klima. 2. strategien vise nærmere hvordan Offentlig-Privat Samarbeid (OPS) kan brukes som en aktiv anskaffelsesstrategi for å gi raskere ferdigstilling, mindre risiko, tilleggsverdier i form av nye og innovative løsninger, og valg av bedre løsninger som gir lavere livsløpskostnader i konkrete prosjekter. Votering: Refsnes forslag ble enstemmig vedtatt Bjugns forslag ble enstemmig vedtatt Lilloe-Olsens forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt Lilloe-Olsens forslag pkt. 2 ble vedtatt med 38 mot 13 stemmer. KST-093/ Vedtak: Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune vedtas. Strategien evalueres årlig. Før rullering/evaluering av anskaffelsesstrategien i 2015 skal: 1. strategien fremlegges for MIKK og kommunens miljøambisjoner skal komme tydeligere frem. Strategien skal vise hvordan Bærum kommune som en stor og viktig norsk samfunnsaktør skal ta samfunnsansvar og gjennom kommunens anskaffelser være en ledende aktør, pådriver og tilrettelegger for bedre miljø og klima. 2. strategien vise nærmere hvordan Offentlig-Privat Samarbeid (OPS) kan brukes som en aktiv anskaffelsesstrategi for å gi raskere ferdigstilling, mindre risiko, tilleggsverdier i form av nye og innovative løsninger, og valg av bedre løsninger som gir lavere livsløpskostnader i konkrete prosjekter. I Anskaffelsesstrategiens første avsnitt skal følgende endres: «lik praksis» endres til «beste praksis»

4 4 BEHANDLINGEN I FORMANNSKAPET Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FSK-149/ Innstilling: Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune for perioden vedtas. BEHANDLINGEN I SEKTORUTVALG EIENDOM OG ADMINISTRASJON: Johan Ratvik (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til spørsmålet om utfordringsrett er avklart. Votering: Ratviks forslag fikk 2 stemmer og falt (H, Frp). Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. EOA-037/ Innstilling: Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune for perioden vedtas.

5 5 RÅDMANNENS REDEGJØRELSE 1. Innledning Sektorutvalg eiendom og administrasjon behandlet sak 21/14 «Forslag til anskaffelsesstrategi ». Saken ble utsatt med vedtak om at nytt saksfremlegg skal utdyper mere om følgende: Praktiske og økonomiske konsekvenser av satsingsområde 2. Vurderinger av varslings- klage- og kontrollordninger. Mer utfyllende om utfordringsrett og når dette eventuelt kan innføres. Mer generelt om besparelsespotensiale. Praktiske og økonomiske konsekvenser av satsingsområde 2 er nærmere utdypet i selve strategien, mens de øvrige tre kulepunktene er beskrevet i saksdokumentet. På denne bakgrunn legger Rådmannen frem revidert forslag til ny anskaffelsesstrategi for Bærum kommune for perioden Bærum kommunes anskaffelsesstrategi skal legge grunnlaget for en felles forståelse og lik praksis, slik at kommunens anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg effektivt bidrar til at kommunen når sine mål. Strategien skal gjelde for alle tjenestesteder i Bærum kommune. 2. Besparelsespotensiale Bærum kommune kjøper varer og tjenester for 2,3 milliarder kroner årlig. Avtalene som inngås er viktige både for kommunen, brukerne og leverandørene. Med dette følger et ansvar om å opptre som en profesjonell innkjøper og sørge for å få mest mulig igjen for midlene, samtidig som kommunen ønsker å bruke anskaffelsene strategisk i forhold til å bidra til den innovasjon og virksomhetsutvikling kommunen trenger i en tid med store omstillingsbehov. Besparelsespotesialet på anskaffelsesvirksomheten i kommunen er vanskelig å tallfeste, men med det volumet som kommunens anskaffelsesvirksomhet har, kan små forbedringer føre til betydelige gevinster for kommunen. Da kommunen i dag ikke har egnede verktøy for måling av anskaffelsesvirksomheten, vil det ikke være mulig å måle eventuelle besparelser. Det blir derfor uhensiktsmessig å anslå et reelt besparelsespotensiale på nåværende tidspunkt. Gjennom realisering av anskaffelsesstrategien vil det bli arbeidet med å få på plass bedre verktøy og rutiner enn i dag for å bedre styringen av anskaffelsesvirksomheten. Det er ønskelig å etablere måleparametere for oppfølging av kontrakter, avtalelojalitet, gevinstrealisering og forbruk. Det vil også gjøre det mulig å gjennomføre analyser for å bedre planleggingen. For å realisere gevinster i anskaffelser kreves det fokus på flere områder, som alle omfattes av satsingsområdene i strategien: Kategoristyring av anskaffelsesporteføljer Behovsanalyser med fokus på behov fremfor detaljerte løsningskrav Dialog under markedssonderingene for å realisere konkurransepotensialet (innovative anskaffelser) Mål og styringsparametere (KPI`r) som følges opp utover dagens budsjettoppfølging Effektivisere anskaffelsesprosessene og bruk av e-handelsløsninger

6 6 Øke avtalelojaliteten til rammeavtaler Kategoristyring vil si å dele anskaffelsesvolumet til kommunen inn i egnede grupper/kategorier i henhold til behov. Gjennom å skaffe seg oversikt og innsikt i de ulike kategoriene utarbeides det strategier og anskaffelsesplaner for hver kategori. Anskaffelsen skal sees i sammenheng med virksomhetens totale behov og det må vurderes om behovet kan dekkes gjennom å koordinere seg med andre i virksomheten eller utsettes til senere prosesser. Den viktigste beslutningen som skal tas er hvorvidt det overhodet er nødvendig å gjennomføre en anskaffelse. Noen ganger finnes det alternative løsninger og/eller behovet er ikke så kritisk at anskaffelse er nødvendig. Oppmerksomhet spesielt i investeringsprosjekter bør være på hvorvidt det foreligger gode behovsbeskrivelser fremfor detaljerte løsningskrav. Målet med anskaffelsen må fremkomme, og gi riktig retning, både for kvalitative og kvantitative krav til ønsket effekt av anskaffelsen. Ved å fokusere på behovet fremfor løsninger vil virksomheten åpne for økt konkurranse og gi leverandørene mulighet til å foreslå innovative løsninger. Dialog mellom markedet, brukere og fagmiljøer kan sikre god informasjon om alternative muligheter. Det er ikke i strid med regelverket, men tydelige spilleregler må foreligge, som gir forutsigbarhet hos alle parter. For å få ut verdien av den enkelte anskaffelse er det behov for å dreie anskaffelsesenhetens rolle fra konkret bistand i den enkelte anskaffelse, til mer aktiv strategisk bistand med fokus på kategoristyring, spesialisert kompetanseutvikling og bistand til å utnytte stordriftsfordeler i virksomheten. Verdiskapning fordrer også at det skapes en målekultur og at elektroniske verktøy benyttes for å standardisere og rasjonalisere anskaffelsene, og for å følge opp avtalelojaliteten internt. 3. Varslings-, klage og kontrollordninger Bærum kommune er avhengig av tillitt i leverandørmarkedet for å tiltrekke seg flere tilbydere, oppnå god konkurranse og gode betingelser. Det fordrer at leverandørene har tillitt til at anskaffelsesprosessene foregår på en ryddig måte og at eventuelle klager behandles profesjonelt. Klager kan skje i alle faser av en anskaffelsesprosess, men det vanligste er at klagene mottas etter at tildelingen er offentliggjort, men før kontrakten er inngått. I tildelingsbrevet til alle tilbyderne opplyses det om resultatet av konkurransen med begrunnelse og det informeres om klageadgang og klagefrist. All kommunikasjon med tilbydere i anskaffelsesprosessen skal skje gjennom anskaffelsens kontaktperson, også mottak av klager. Klagen skal behandles av anskaffelsesansvarlig/-teamet og godkjennes av leder. I henhold til god saksbehandlingsskikk skal ikke kontrakt signeres før klagen er ferdig behandlet. Ved behov drøftes klagen med kommuneadvokaten. Dersom klager ikke får medhold og ønsker å forfølge saken videre, har klager følgende muligheter: Bringe klagen inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) Reise søksmål for tingretten Begjære midlertidig forføyning Overnevnte praksis er vanlig i alle kommuner og statlige etater i Norge som omfattes av Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Anskaffelsesenheten er ikke kjent med at noen annen offentlig virksomhet gjør dette på andre måter.

7 7 Klagenemnda håndterer klage fra leverandører eller andre med saklig klageinteresse som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. KOFAs avgjørelser er kun rådgivende, men det er vanlig praksis at offentlige oppdragsgivere følger klagenemdas råd. Det er en praksis som Bærum kommune også følger. Leverandører eller andre med saklig klageinteresse kan også reise søksmål for tingretten, eller begjære midlertidig forføyning for å få stoppet en kontraktsinngåelse. Inntil kontrakt er inngått kan retten sette til side beslutninger som er truffet under en anskaffelsesprosedyre. Bærum kommune har mottatt 24 KOFA-klager i perioden Ingen i Av disse vurderte KOFA brudd på regelverket i 7 saker, hvorav ett gebyr for ulovlig direkteanskaffelse (2011). Kommunen har ikke tapt saker i KOFA etter Bærum kommune har liten erfaring med at klager føres for retten. Rådmannen vurderer at dagens ordning er tilfredsstillende og vil ikke anbefale at det opprettes en egen klageinstans for anskaffelser i kommunen. Reelt sett vil det uansett være Rådmannen som er ansvarlig. En egen klageinstans for anskaffelser vil bety betydelige administrative kostnader for kommunen og behandlingstiden på klager vil bli vesentlig forlenget. Kommunen kan også risikere at leverandører som har avtale med kommunen, men som ikke nådde opp i konkurransen, bruker en slik klageadgang til å trenere saker for egen fortjeneste. Resultatet av en anskaffelsesprosess er dessuten ikke å betrakte som et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Anskaffelser regnes normalt som forretningsførsel og ikke som myndighetsutøvelse, hvilket gjør at saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i utgangspunktet ikke kommer til anvendelse ved anskaffelser, j.f. Ot.prp. nr. 71 ( ). 4. Gjeldende strategi Bærum kommune har p.t. ikke noen gjeldende anskaffelsesstrategi. Tidligere gjeldende strategi for perioden ble utarbeidet på grunnlag av de utfordringene kommunen da stod overfor på anskaffelsesområdet, blant annet utfordringer knyttet til gjennomføring av korrekte anskaffelser i forhold til etterlevelse av regelverk. Strategien har bidratt til økt fokus og forståelse for anskaffelsesregelverket og en felles overordnet tenkning og adferd. Kartlegging av anskaffelser gjennomført i 2012 viser at det fortsatt er forbedringsområder i forhold til lojalitet til å bruke rammeavtaler og gjennomføring av effektive og korrekte anskaffelser. Forslag til ny strategi viderefører derfor dette fokus i tillegg til å vektlegge videre profesjonalisering av anskaffelsesarbeidet. 5. Rammebetingelser Kommunens anskaffelsesarbeid reguleres i utgangspunktet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, kommunens økonomireglement og kommunens interne innkjøpshåndbok. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser er i hovedsak et prosessregelverk som gir regler for hvordan en anskaffelseskontrakt skal tildeles. God bruk av regelverket trygger effektive offentlige anskaffelser der det offentlige går frem på en profesjonell måte.

8 8 Lovens formål er at Offentlige anskaffelser skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk basert på forretningsmessighet og likebehandling. Lovens grunnleggende krav sier at Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. Dette innebærer at anskaffelser må sees som et strategisk viktig område for kommunen. Formålseffektive og kostnadseffektive anskaffelser tilrettelegger for gevinstrealisering som frigjør ressurser til kommunens kjernevirksomhet. Gjennomføring av anskaffelsesprosessene skal sikre at forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas. I tillegg forutsetter Anskaffelsesloven at En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Dette gjelder uansett anskaffelsens omfang. Kommunens økonomireglement stiller krav til hva som skal inngå i virksomhetens internkontroll, økonomisystemer og dokumentasjonen av disse. Kommunens interne innkjøpshåndbok gir føringer og støtte i gjennomføringen av den enkelte anskaffelsesprosess. 6. Politiske saker - Utfordringsrett Sektorutvalg eiendom og administrasjon (EOA) vedtok i sak 27/13 «Oppfølging av anskaffelsesstrategi med innspill til utarbeidelse av ny anskaffelsesstrategi» at: «Rådmannens rapportering i forhold til Anskaffelsesstrategi tas til orientering med følgende tillegg: Nytt tema til oppfølging i forslag til ny anskaffelsesstrategi: Vurdere innføring av utfordringsrett i Bærum kommune.» Kjernen i utfordringsrett er at private tjenesteleverandører skal ha muligheter til å utfordre kommunenes måte å utføre en oppgave på. Kommunen har plikt til både å motta utfordringer, behandle dem og treffe beslutninger. Siden forslag til ny anskaffelsesstrategi sist var oppe til behandling, har administrasjonen gjort en nærmere vurdering av forslag til prosess for å utrede innføring av utfordringsrett i Bærum kommune. Følgende prosess tenkes gjennomført: Undersøke hvilke erfaringer andre kommuner i våre naboland har gjort seg, som har innført utfordringsrett. Dialog med KS og eventuelle andre norske kommuner som har vurdert dette. Juridiske vurderinger ved kommuneadvokaten i forhold til anskaffelsesregelverket. Intern drøfting med de sektorer/tjenesteområder dette kan være aktuelt for. Nærmere vurdering av praktiske og økonomiske konsekvenser, og risikovurdering. Saksfremlegg for politisk behandling innen 1. halvår Politiske saker Fairtrade I tråd med tema spilt inn i sak 27/13 er det et prioritert delmål i forslag til ny anskaffelsesstrategi at kommunen skal vektlegge samfunnsansvar og etikk. Rådmannen ønsker i den forbindelse å kommentere at kommunen i sine anskaffelser ikke kan kreve at produktene som tilbys skal være godkjent i henhold til konkrete merkeordninger som Fairtrade. Kommunen kan imidlertid kreve at produktene som tilbys tilfredsstiller de samme etiske kravene. Rådmannen foreslår at det gjøres en vurdering av dagens praksis og hvordan kommunens fremtidige engasjement med Fairtrade bør være.

9 9 8. Hovedmål i anskaffelsesstrategi Bærum kommunes behov for varer og tjenester skal dekkes på en formålseffektiv og kostnadseffektiv måte i henhold til lover og regler. Hovedmålet skal realiseres gjennom ulike satsingsområder, hvor handlingsplaner innen disse områdene vil utarbeides og følges opp årlig. Satsingsområdene i strategiperioden er å: 6. Forestå fremtidstettede/innovative anskaffelser 7. Vektlegge samfunnsansvar og etikk ved gjennomføring av anskaffelser 8. Følge opp kontrakter på en profesjonell måte 9. Bygge fagkompetanse i anskaffelsesmiljøet samt tilføre tjenestestedene kompetanse og metode 10. Videreutvikle arbeidsprosessene for anskaffelser og organisere anskaffelsesarbeidet med klare myndighets- og ansvarslinjer Videre arbeid med å løfte anskaffelsesarbeidet til et strategisk nivå, samt kontraktsforvaltning løftes fram som særskilte utfordringer i kommende strategiperiode. 6. Videre oppfølging Det legges opp til en årlig revidering av strategien, samt etablering av handlingsplaner for oppfyllelse av de ulike satsingsområdene i strategien. Rådmannen vil komme tilbake til hvordan resultatene i dette rbeidet kan rapporteres til sektorutvalg for eiendom og administrasjon.

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune 2014-2017 Innledning Strategien skal gjelde for alle tjenestesteder i Bærum kommune. Anskaffelsesstrategien skal legge grunnlaget for Felles forståelse og lik praksis

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Formålseffektive, kostnadseffektive og bærekraftige anskaffelser Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune - vedtatt av Kommunestyret 31.8.

Formålseffektive, kostnadseffektive og bærekraftige anskaffelser Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune - vedtatt av Kommunestyret 31.8. Formålseffektive, kostnadseffektive og bærekraftige anskaffelser Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune - vedtatt av Kommunestyret 31.8.2016 BÆRUM KOMMUNE Innhold Innledning:... 3 Hovedmål:... 4 Satsingsområde

Detaljer

Sesjon 3: AWS Direktoratet for forvaltning og IKT Anskaffelsesstrategi med Difis nye mal

Sesjon 3: AWS Direktoratet for forvaltning og IKT Anskaffelsesstrategi med Difis nye mal Sesjon 3: Anskaffelsesstrategi med Difis nye Direktoratet mal for forvaltning og IKT Hvorfor gode strategier og planer? Hvorfor anskaffelsestrategi? Få anskaffelser relevant for ledelsen Bli en del av

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN 1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 23.02.2015 15/121649 1 Saksbehandler: Bjørg Alver Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg eiendom

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE FOR PERIODEN 2014 2017 Innledning: Bærum kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2014 til 2017 skal legge grunnlaget for en felles forståelse

Detaljer

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017 Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 14. februar 2017 Innhold 1. POLITIKK OG STRATEGI FOR ANSKAFFELSER... 2 1.1 MÅL... 2 1.2 DELMÅL... 3 2. ORGANISERING...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for UiB

Anskaffelsesstrategi for UiB Anskaffelsesstrategi for UiB 2016-2019 Innledning Universitetet i Bergen (UiB) kjøper varer og tjenester for over 1,5 milliarder kroner i året. Innkjøp utgjør dermed en vesentlig del av UiBs budsjett.

Detaljer

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Foto: Unni Lestum Anskaffelsesstrategi 2015-2020 «VERDISKAPENDE, NYTENKENDE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppe for dette dokumentet er politikere, ledere

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Effektive anskaffelsesprosesser Asker kulturhus 11.desember 2014 Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo vokser Fra 645 000 innbyggere til over

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou Kategoristyring og gevinstrealisering Heidi Rygg og Thomas Ballou 07.09.2017 Agenda Om Bærum Kategoristyring hva og hvorfor? Inndeling i kategorier Modell for realisering av gevinster Identifisere Planlegge

Detaljer

Hvordan implementere innovative anskaffelser i egen virksomhet

Hvordan implementere innovative anskaffelser i egen virksomhet 17.3.15 Heidi E. Rygg Hvordan implementere innovative anskaffelser i egen virksomhet Bærum kommune - Hovedtall Tall Antall bæringer 120 000 Antall kommunalt ansatte (2013)/årsverk 12 500 / 7 245 Innkjøp

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst»

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst» Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny strategi for utvikling av innkjøp og

Detaljer

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser Anskaffelser i Sandnes kommune Ronny Pettersen, leder anskaffelser Tema Anskaffelsesenheten Utfordringer Hvordan vi jobber Fremtiden Tips til leverandørene Anskaffelsesenheten 10 ansatte, 7 plassert i

Detaljer

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg,

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, Realisering av gevinster i Bærum kommune Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, 11.05.17 Bærum kommune Norges 5.største kommune 123.000 innbyggere 7 288 årsverk 12.000 ansatte 10 milliarder brutto budsjett 1,5-2,5

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 09.05.2016 N - 001, HistSak - 15/36801 16/33705 11/22963 Saksbehandler: Heidi Elise Rygg Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Innovative anskaffelser bedre anskaffelser

Innovative anskaffelser bedre anskaffelser Innovative anskaffelser bedre anskaffelser Strategisk virkemiddel 15.3.2017 // Hege Brinchmann / Seksjonssjef anskaffelser NAVs omverdenanalyse Hovedkonklusjoner Flere brukere Raskere omstillingstakt

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 617 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 04.05.2009 N-131.4 09/9837 09/35416 Saksbehandler: Siri Opheim Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom 26.05.2009

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Juridisk avdeling/innkjøpsseksjonen 05.02.2015 1 Grunnleggende for alle offentlige anskaffelser Alle offentlige anskaffelser skal gjøres etter regelverket

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere. Anskaffelser av hjelpemidler

Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere. Anskaffelser av hjelpemidler 15.6.2012 Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere Anskaffelser av hjelpemidler NAV Visjon - Vi gir mennesker muligheter Hovedmål: flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad gjøre det enklere

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef 1 Agenda Hvorfor skal anskaffelsesprosesser dokumenteres? Hva skal dokumenteres? Hvem etterspør dokumentasjonen?

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.03.2017 17/9188 17/74227 Saksbehandler: Berit S. Møller-Pettersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Internkontroll og effektive offentlige anskaffelser

Internkontroll og effektive offentlige anskaffelser Internkontroll og effektive offentlige anskaffelser Avd.Dag Strømsnes Mona Stormo Andersen Prosjektleder Tlf: 948 73 960 Agenda Hvordan spare 20 milliarder? Internkontroll i offentlige anskaffelser Hvordan

Detaljer

Bedre anskaffelser i Skatteetaten innføring av kategoristyring og bruk av digitale verktøy. v/ Jostein Engen underdirektør Anskaffelser

Bedre anskaffelser i Skatteetaten innføring av kategoristyring og bruk av digitale verktøy. v/ Jostein Engen underdirektør Anskaffelser Bedre anskaffelser i Skatteetaten innføring av kategoristyring og bruk av digitale verktøy v/ Jostein Engen underdirektør Anskaffelser Skatteetaten 6,4 mrd. kroner i årlig driftsbudsjett 4,6 milliarder

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 817 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 10.05.2007 N- 07/8026 07/27358 Saksbehandler: Sven Evjenth Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Forretningsutvalget 22.05.2007

Detaljer

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten.

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INNKJØP Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INTERESSE FOR INNKJØP. Stram kommuneøkonomi. Trenger ansatte til tjenesteproduksjon. Lønn og

Detaljer

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Journalpost:16/58810 Saksnummer Utvalg/komite Dato Fylkesrådet 06.09.2016 273/2016 Fylkesrådet 06.09.2016 Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Sammendrag Saken drøfter Nordlands fylkeskommunes innkjøpspolicy

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 27.10.2014 N-99.1 14/28825 14/198314 Saksbehandler: Bjørn Røed Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Eldrerådet 06.11.2014

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Fagdag offentlige anskaffelser

Fagdag offentlige anskaffelser 1 Fagdag offentlige anskaffelser Effektiv håndhevelse klagebehandling mv. Partner/advokat Arne Oftedal www.svw.no 2 Hvordan håndtere situasjonen dersom man ikke vinner Klage behandling og bruk av KOFA

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending 201100001-29 Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending Det vises til innkalling/saksliste datert 23. august 2011 og 2. gangs utsending datert 30. august 2011. Vedlagt oversendes: Nye forsider

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.04.2016 15/153354 16/52286 Saksbehandler: Liv Birgit Hansteen Saksansvarlig: Kristine Hjellup Horne Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 22.09.2016 Behandling: Forslag til vedtak fremmet av Birger Austad (H) på vegne av H, SP, FRP og V Kommunestyret tar kontrollutvalgets innstilling til etterretning

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for

Anskaffelsesstrategi for Anskaffelsesstrategi for Strand kommune for perioden 2014-2017 Dokumentansvarlig: Jon Ola Syrstad Utarbeidet av: Bente Aanestad Fjelde Dato opprettet: 28.02.14 Dato sist endret: 28.02.14 Arkivreferanse:

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 05.03.2015 15/124214 1 Saksbehandler: Gry Folge Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg barn og unge 17.03.2015

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Ekstraordinært møte Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.06.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.10. 17/14470 17/111206 Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Saksbehandler: Gro Steigum Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Anskaffelsesstrategi 2014-2017. Trondheim kommune

Anskaffelsesstrategi 2014-2017. Trondheim kommune 1 Anskaffelsesstrategi 2014-2017 Trondheim kommune 2 STRATEGI FOR TRONDHEIM KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2014-2017 Trondheim kommunes anskaffelsesstrategi bygger på kommuneplanens samfunnsdel sin

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.09.2016 2015/4174-32586/2016 / G40 Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Hvordan har Universitetet i Oslo styrket "Det gode innkjøp" gjennom digitalisering?

Hvordan har Universitetet i Oslo styrket Det gode innkjøp gjennom digitalisering? Hvordan har Universitetet i Oslo styrket "Det gode innkjøp" gjennom digitalisering? Hør om hvordan UiO har jobbet med digitalisering av anskaffelser og hvordan de benytter dette til styring og kontroll.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 266 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 06.12.2006 N- 06/14124 06/56430 Saksbehandler: Marit Pettersen Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 14.02.2007

Detaljer

Innkjøpsstrategi for Nord-Fron kommune - 1. gangs behandling

Innkjøpsstrategi for Nord-Fron kommune - 1. gangs behandling Nord-Fron kommune Politisk sak Innkjøpsstrategi for Nord-Fron kommune - 1. gangs behandling Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 009/17 02.02.2017 Kristin Samsonstuen Dahlen Saksansvarleg

Detaljer

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Håndhevingsregler Dagens regelverk ble innført i 2012 og

Detaljer

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor --- 16. juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelsesregelverket Meg selv Privat næringsliv siden 1991 Våler Transport 1991 2002 Ferskvaretransport/Renovasjonstransport

Detaljer

Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar planen for å lukke avvik til orientering.

Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar planen for å lukke avvik til orientering. Arkivsaksnr.: 16/868 Lnr.: 4771/17 Ark.: 601 &50 Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna Forvaltningsrevisjon anskaffelser 2016 - tiltaksplan Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar planen

Detaljer

Arkivsaksnr.: 17/1900 Lnr.: 17134/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brenna og virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad

Arkivsaksnr.: 17/1900 Lnr.: 17134/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brenna og virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad Arkivsaksnr.: 17/1900 Lnr.: 17134/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brenna og virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Delstrategi Innkjøp og logistikk

Delstrategi Innkjøp og logistikk Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Delstrategi 2013-2016 Innkjøp og logistikk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 22.08.2017 17/22030 17/173496 Saksansvarlig: Øyvind Brandt Saksbehandler: Anne Kristine Feltman Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 23.11.2015 15/153533 15/245258 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet 01.12.2015

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1232 Sakstittel: KOMMUNEPOOL - INNKJØPSALLIANSEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen kommunestyre vedtar

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp Medisinsk-teknisk forening Gardermoen 16 mars 2010 Harald I. Johnsen prosjektdirektør HINAS Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Agenda Kort om HINAS Gjennomføring

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Effektive offentlige anskaffelser

Effektive offentlige anskaffelser Effektive offentlige anskaffelser Hans Nilsson Det gode innkjøp kan ikke oppnås uten De gode innkjøpsprosesser, - St.mld.nr. 36 Anskaffelsesprosessen Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til

Detaljer

Saksframlegg. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600

Saksframlegg. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600 Saksframlegg MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600 Forslag til vedtak: 1. Bystyret tar melding om opptak 2006 til orientering.

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2010/4211-3 Saksbehandler: Kari Linseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Værnesregionen Innkjøp Rådmannens forslag til

Detaljer

ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR STAVANGER KOMMUNE

ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR STAVANGER KOMMUNE ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR STAVANGER KOMMUNE 1/9 1. INNLEDNING... 3 2. STRATEGIER... 3 3. TILTAK... 4 3.1. ORGANISERING OG SAMARBEID... 4 3.2. FORRETNINGSMESSIG GJENNOMFØRING AV ANSKAFFELSENE... 5 3.3. KOMPETANSETILTAK...

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNKJØP OG LEVERANDØRKONTAKT I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNKJØP OG LEVERANDØRKONTAKT I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 SAK NR 095-2009 REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNKJØP OG LEVERANDØRKONTAKT I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak:

Detaljer

Riktig utførte innkjøp? Forvaltningsrevisjon

Riktig utførte innkjøp? Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon 06.11.15 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Metoder i prosjektet... 2 1.5 Rådmannens kommentarer... 3 2. FØLGES

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Initiativ for etisk handel (IEH) hadde ansvaret for gjennomføringen av to av fire arbeidsgrupper under konferansen: 1) Forankring av etisk handel:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 14.11.2013 N-125 11/26942 13/208581 Saksbehandler: Bjørn Røed Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Funksjonshemmedes råd 02.12.2013

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 20.04.2017 kl. 14:00 Spydeberg, 20.04.2017 Turid Fluge Svenneby Leder (sign) Kontrollutvalget Spydebergs

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene?

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? esignatur Evaluering & tildeling System- og brukerstøtte e-handel efaktura

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsvaluering. De generelle kravene i loven 5. Reelle forhandlinger. Begrunnelse.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsvaluering. De generelle kravene i loven 5. Reelle forhandlinger. Begrunnelse. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsvaluering. De generelle kravene i loven 5. Reelle forhandlinger. Begrunnelse. Innklagede gjennomførte to konkurranser med forhandling for

Detaljer

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE Del I: Overordnede politiske føringer, miljø og samfunnsansvar Ajour pr 14.11.2012 Innhold 1. Virkeområde og formål... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Mål for fylkeskommunens

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefoniløsning. Klagenemnda gav klager medhold i at

Detaljer

Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser Byrådssak 454/16 Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser BYK/INKV ESARK-03-201601643-25 Hva saken gjelder: Nærings- og fiskeridepartementet har sendt

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenders Norge v/ Christine Fleischer Bygdøy Allé 14 0262 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0120-8 25.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer