RYGGE FLYSTASJON. Årsrapport miljø Forsvarsbygg Utleie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RYGGE FLYSTASJON. Årsrapport miljø 2011 2012. Forsvarsbygg Utleie"

Transkript

1 RYGGE FLYSTASJON Årsrapport miljø Forsvarsbygg Utleie Forsvarsbygg Markedsområde Oslofjord 4. juni 2012

2 Forord Denne rapporten omhandler dokumentasjon av krav knyttet til det ytre miljø ved Rygge Flystasjon/Moss Lufthavn Rygge som er regulert i utslippstillatelsen av med revideringer av og Utslippstillatelsen er gitt til Forsvarsbygg Utleie Mo Oslofjord som eier av eiendommen. Forsvarsbygg er som grunneier ansvarlig for etablering, drift, kontroll og vedlikehold av miljøanlegg for håndtering av forurenset overvann, samt miljøovervåking, dokumentasjon og kontroll av vilkår i utslippstillatelsen. Luftving 137 ved flyplassjef har et overordnet samordningsansvar mht miljø. En hovedmålsetting mht utslipp til vann er at aktiviteter på Moss Lufthavn Rygge ikke skal påvirke grunnvann og lokale bekker med avrenning til Vansjø negativt slik at varig kvalitetsforringelse av vannkvalitet og økologisk standard unngås. Rapporten er utarbeidet av Forsvarsbygg MO Oslofjord flyplassdrift ved fagingeniør miljø. Kvalitetssikring av rapporten er foretatt av seniorrådgiver Freddy Engelstad Forsvarsbygg Futura. Rygge Flystasjon 4. juni Jan Erling Sjøgreen Leder Flyplassdrift Forsvarsbygg Utleie Markedsområde Oslofjord Vidar Lindblad Fagingeniør miljø Forsvarsbygg Utleie Flyplassdrift Markedsområde Oslofjord 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel Side Forord 2 Innholdsfortegnelse 3 Sammendrag 5 1. Innledning 6 2. Ansvarsforhold 6 3. Hovedkravene i utslippstillatelsen 6 4. Miljøtekniske anlegg 6 5. Miljøovervåking 7 6. Klima sesongen Flyavisingskjemikalier Flyavisingskjemikalier. Type Forbruk flyavisingskjemikalier Oppsamling. Flyavisingskjemikalier Baneavisingskjemikalier Miljøovervåking. Resultater Generelt Overvåking av bekker Fredskjærbekken Grimstadbekken Kapteinsbekken Svartbekken Rørskogbekken Overvåking av grunnvann Monopropylenglykol Formiat Utvidet prøvetaking i bekker og grunnvann Feltmålinger i bekker Oppsummering av overvåkingsresultater Avfallshåndtering Energiforbruk Brannøvingsfelt Miljøtanker Oljetanker Oljeutskillere Kommunalt avløp Skytebaner Påslippstillatelse. Rygge Plantevern og insektsmidler Internkontroll Avvik 26 3

4 Vedlegg Side Nr 1. Kart arealplan flyavisingsanlegg Bekker. Journal resipientbefaring Brønner. BOF Oksygenmetning i bekker Oksygenkonsentrasjon i bekker Ledningsevne bekker Temperatur i bekker Glykolanalyser i bekker Formiat bekker BOF-5 bekker KOF bekker Glykol brønner. Grunnvann Formiat brønner. Grunnvann BOF-5 brønner. Grunnvann Utvidede prøver bekker. Næringssalter Utvidede prøver bekker. Metaller, THC Grunnvann. Utvidede prøver næringssalter Grunnvann. Utvidede prøver. Metaller Månedrapporter glykolforbruk. Sept 2010-Apr

5 SAMMENDRAG Rapporten omhandler i hovedsak aktiviteter og dokumentasjon knyttet til det ytre miljø ved Rygge Flystasjon/Moss Lufthavn Rygge som er regulert i utslippstillatelsen av , med revidering og Overvåkingen av bekker og grunnvann består av 8 prøvepunkter i bekker og 6 prøvepunkter av grunnvann. Totalt er det ca 25 prøvepunkter. I alt blir det tatt ca 350 prøver i løpet av et år og utført ca 1800 analyser iht overvåkingsplanen. Analyser foretas av fly og baneavisingskjemikalier, organiske stoffer, metaller og oljeforbindelser. De flyavisingskjemikaliene som benyttes er glykolbaserte kjemikalier fra Clariant produkte av type Safewing MP I ECO Plus (80) og Safewing MP II Flight. Produktene er godkjent i Avinor sitt kvalitetssystem. Brukt baneavisingskjemikalie er kaliumformiat (væske) og natriumformiat (fast stoff) og sand fra knust fjell. Temperaturen denne avisingssesongen har vært godt over normalen. Dette er en hovedårsak til at forbruket av flyavisingskjemikalier har vært betydelig lavere enn forrige sesong. I avisingssesongen ble det totalt utført 529 flyavisinger og forbrukt 58,1m % glykol. Måneden med høyest glykolforbruk var januar måned med kg 100 % glykol. Det er beregnet en oppsamlingsgrad for glykol på 75,8 %. Forbruket av baneavisingskjemikalie har vært 112,7 tonn 100 % formiat. Konsentrasjoner av avisingskjemikalier i bekkene har denne sesongen vært vesentlig lavere enn forrige sesong. Hovedårsaken til dette er at forbruket av flyavisingskjemikalier har vært lavt og utbedrende tiltak som er gjennomført på miljø og avisingsanleggene. I Kapteinsbekken har det ikke vært målbare konsentrasjoner av glykol. Det har i alt vært 8 overskridelser fra akseptkriterier knyttet til bekker denne sesongen. Det er ingen overskridelser knyttet til grunnvannsbrønnene. Overskridelsene fra akseptkriteriene er knyttet til spesifikke hendelser i Grimstadbekken og Svartbekken. Uten disse spesifikke hendelsene hadde det ikke vært noen overskridelser/avvik denne sesongen fra akseptkriteriene. Årsakene til overskridelsene er klarlagt og tiltak er iverksatt. Oksygenmetningen i bekkene vurderes som tilfredsstillende og er i området %. Innholdet av næringssalter og metaller i bekkene er på samme nivå som tidligere år. 5

6 1. Innledning. Moss Lufthavn Rygge (MLR) ble offisielt åpnet Det har vært en vesentlig økning av flyaktivitet i forbindelse med at Rynair har øket sitt rutetilbud og antall flybevegelser i 2010 og Permanent utslippstillatelse ble gitt av Fylkesmannen i Østfold. Revidering av utslippstillatelsen ble foretatt med revidering Alle prøver er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Miljøanalyser i Moss. 2. Ansvarsforhold. Luftving 137 ved flyplassjef har et overordnet miljøkoordinerende ansvar mht ytre miljø. Forsvarsbygg har hovedansvaret for oppfølging av vilkår i utslippstillatelsen inkludert drift, dokumentasjon, kontroll, tiltak og rapportering overfor sivile myndigheter. 3. Hovedkravene i utslippstillatelsen. Hovedkravene i utslippstillatelsen er ; - Flyavising. Forbruksgrense glykol. 125 m % glykol pr.år. - Baneavising. Forbruk formiat. 200 tonn pr.år. (100 %). - Oppsamling av overvann med flyavisingskjemikalier. 85 % oppsamling av årlig glykolforbruk. - Akseptkriterier (grenseverdier) knyttet til vannkvalitet i bekker og grunnvann. - Overvåking av vannkvalitet i bekker og grunnvann. - Utslipp fra brannøvingsfeltet. - Beredskap akutt forurensning. - Rapportering. De utslippskomponenter fra flyplassaktivitet som er antatt å ha størst miljømessig betydning er regulert gjennom spesifikke vilkår/konsentrasjonskrav i utslippstillatelsen. 4. Miljøtekniske anlegg. Anlegg knyttet til avising av fly, oppsamling av flyavisingsvæsker og håndtering av forurenset overvann ble ferdigstilt i Anleggene består av ; - Flyoppstillingsplasser 7 stykker ( m 2 ) med tett dekke. Oppsamling av overvann via oljeutskillere med mulighet for overpumping til fordrøyningsbassenger. Ny flyoppstillingsplass (ca 5000 m 2 ) og hangar ferdigstilt i 2011 med tett dekke/membran, overvann via oljeutskiller og mulighet for overpumping til fordrøyningsbasseng. - 4 stk fordrøyningsbassenger for oppsamling av lavkonsentrert glykolholdig overvann fra rulle og taksebaner. Totalt volum ca m 3. Totalt oppsamlingsareal til bassenger er m 2,eks flyoppstillingsplass. Asfalterte flater utgjør m 2. - Avisingsplattform ( m 2 ) og snødeponi (2.350 m 2 ) med tett dekke. Oppsamling av avisingsvæske fra avisingsplattformen til tett oppsamlingstank på 300 m 3 og fordrøyningsbassenger. 6

7 - 5 pumpestasjoner som pumper glykolholdig overvann fra oppsamlingsbassenger ut av nedslagsfeltet til Vansjø og til Fuglevik avløpsrenseanlegg med utslipp i Oslofjorden. - 6 beredskapsdammer i tilknytning til bekker med avrenning fra flyplassområdet til Vansjø. Akutte oljeutslipp og større lekkasjer til bekkene kan holdes tilbake her. - Infiltrasjonsanlegg for forurenset overvann fra vestre deler av rullebanen. Flere tiltak knyttet til miljø og avisingsanlegg er også foretatt etter 2007 Tiltakene innebærer bla økt oppsamling av glykolholdig overvann og grunnvann. 5. Miljøovervåking. Miljøovervåkingsplanen er revidert og tilpasset nye miljøanlegg i forbindelse med oppstart av sivil flyplass ved Moss Lufthavn Rygge. Revidert plan ble iverksatt fra med revisjon Overvåkingen av bekker og grunnvann består av 8 prøvepunkter i bekker og 6 prøvepunkter av grunnvann. I tillegg er det ca 10 øvrige prøvepunkter knyttet til oppsamling av glykol, påslipp til kommunalt avløpsnett, brannøvingsfelt og oljeutskillere. Totalt 25 prøvepunkter. I alt blir det tatt ca 350 prøver i løpet av et år og utført ca 1800 analyser iht overvåkingsplanen. Det er fire bekker innenfor flyplassområdet som blir overvåket. Fredskjærbekken, Kapteinsbekken, Svartbekken og Grimstadbekken. I Fredskjærbekken er det fire prøvepunkter. En bekk, Rørskogbekken, er utenfor flyplassområdet og drenerer områder ved E-6 sør for flyplassen. Bekken fungerer som et referansepunkt. I avisingssesongen er det prøvetaking hver 14.dag og i sommerperioden månedlig av spesifikke parametre. Avisingsperioden har en varighet på ca 7 måneder (1. okt 1. mai). En utvidet analyse foretas 4 ganger i året av generelle forurensnings parametre og stoffer som kan relateres til flyplassaktivitet. De spesifikke analyseparametrene er ; glykol, formiat, BOF-5 og KOF. De utvidede analyseparametrene er ; Tot-N, Tot-P, TOC, Jern, Mangan, Kopper, Sink, Bly, BTEX, THC (olje). 4 prøverunder pr. år. NB! Fra høsten 2009 inneholder ikke lenger flyavisingskjemikaliene alkoholetoksilater. Analyser av dette stoffet ble derfor fra sommeren 2010 tatt ut av overvåkingsprogrammet. I avisingssesongen blir det utført ukentlige målinger med feltinstrument ( YSI Hydrolab sonde) i bekker hvor følgende parametre måles : oksygeninnhold, ledningsevne og temperatur. Det blir foretatt visuelle befaringer av bekkene i løpet av avisingssesongen hvor vannets klarhet, begroing, erosjon etc. blir vurdert. Eventuelle endringer/avvik noteres. Resultater fra overvåkingen er sammenstilt og kommentert i kapittel 10. 7

8 6. Klima sesongen Værstatistikk fra Yr for Rygge målestasjon viser at temperaturen var godt over normalen denne sesongen i forhold til forrige sesong da middeltemperaturen var langt under normalen. Dette er en hovedårsakene til at forbruket av flyavisingskjemikalier har vært betydelig lavere denne sesongen enn forrige sesong. Figur 1. Figuren viser månedlig middel temperatur for målestasjon Rygge (Yr) sesongen Flyavisingskjemikalier. 7.1 Flyavisingskjemikalier. Type. De flyavisingskjemikaliene som er benyttet er glykolbaserte kjemikalier fra Clariant produkte av type Safewing MP I ECO Plus (80) og Safewing MP II Flight. Produktene er godkjent i Avinor sitt kvalitetssystem. Fortynning av glykol blir foretatt relatert til aktuell lufttemperatur. Lavere konsentrasjoner ved stigende temperaturer. Dette medfører et lavere glykolforbruk enn ved bruk av en fast glykolkonsentrasjon. 8

9 7.2. Forbruk flyavisingskjemikalier. Det er i utslippstillatelsen tillatt et forbruk på inntil er 125 m 3 (ca kg) 100 % glykol pr. år. Tabell 1. Tabellen viser månedsvis forbruk av flyavisingskjemikalier og antall avisinger i sesongen PLATTFORM Ant. Vann Type I Type II Glykol Ant. Vann Type I Type II DENNE Glykol SESONG Spes forbruk Måned fly liter liter liter Kg fly liter liter liter Kg (tonn) liter/fly kg/fly Sept 0 #### ##### Okt Nov Des Jan Feb Mars #### #REF! Apr Mai SUM 529 ##### ##### , ,2 Forbruk pr fly I avisingssesongen ble det totalt utført 529 flyavisinger. Det spesifikke glykolforbruket på avisingsplattformen var 114,2 kg 100 % glykol pr. flyavising. Dette er noe høyere enn forrige sesong. Det totale glykolforbruket var kg eller 58,1 m % glykol. For kalenderåret 2011 var glykolforbruket 76,3 m % glykol. Konsentrasjonen av type 1 væske som påføres flyene er i området % glykol. Type II væsken har en fast konsentrasjon på 50 % glykolinnhold. Den første avisingen denne sesongen ble foretatt 14. september 2011 og den siste 7.mai Januar måned hadde størst glykolforbruk med kg glykol. Måneden med flest avisinger var januar med 187. Maks antall avisinger i et døgn var 9. januar med 22 avisinger. Maks døgnforbruk av glykol var 8. mars med kg glykol (100 %). 9

10 Figur 2. Figuren viser det månedlige glykolforbruket for avising av fly sesongen Figur 3. Figuren viser månedlig antall flyavisinger sesongen

11 Figur 4. Figuren viser det totale antall flyavisinger pr. avisingssesong. Figur 5. Figuren viser det totale glykolforbruket pr. avisingssesong. Hovedårsaken til liten endring i glykolforbruket fra sesongen til sesongen i forhold til økningen av antall flyavisinger i denne perioden skyldes oppstart med fortynning av glykolvæske relatert til den aktuelle lufttemperaturen. Dette har medført et lavere glykolforbruk pr. flyavising. De første sesongene ble det benyttet væske med en fast glykolkonsentrasjon. Sesongen har det vært vesentlig mindre glykolforbruk (ca 50 %) enn forrige sesong. Dette skyldes hovedsakelig en mild vinter med lite snø. Middel temperaturen har vært vesentlig over normalen, jf figur 1. 11

12 Tabell 2. Flyavisingskjemikalier. Forbruk og antall avisinger pr. avisingssesong. Sesong/periode Totalforbruk glykol kg Plattform+Flyoppstilling. Totalt forbruk 100 % glykol 4,5 59,9 63,6 116,7 58,1 Antall m 3. Antall flyavisinger avisingsplattform. Antall preventive avisinger flyoppstilling Antall avisinger totalt Spesifikt kjemikalieforbruk. (kg glykol/fly). Plattform Oppsamling. Flyavisingskjemikalier. Krav 85 % oppsamling relatert til totalt forbruk. Anleggene for oppsamling og håndtering av glykolholdig/forurenset vann blir daglig fulgt opp av forsvarsbygg mht drift og kontrollrutiner. Totalt er oppsamlingsarealet ca m 2. Det er knyttet en relativt stor usikkerhet ved beregningene bla mht representativitet av vannkvalitet og analyseusikkerhet. Andelen av type II løsning i forhold til type I løsning benyttet på plattformen har økt de siste avisingssesongene. Dette på grunn av endringer i regelverk for bruk av type I væske knyttet til «hold over time». Dette medfører at det må utføres en to trinns avising med bruk av type II væske etter bruk av type I væske. Type II væske er seigere og henger mer på flyet. Væsken adsorberes også mer i grunnen langs banesystemet. Økt bruk av type II væske medfører en reduksjon på ca 10 % av glykolen som kan samles opp. Tabell 3. Kilder for oppsamling av glykol. Sesongen Kg glykol. Oppsamling/ Disponering * Kg glykol Volum m Tett oppsamlingstank 2. Kommunalt nett Bassseng B Basseng B2, B3 og B4. 5. Totalt oppsamlet

13 6. Totalt forbruk glykol Beregnet 75,8 oppsamlingsgrad (%) Diffust utslipp * Disponering ; 1) Levering til NSO 2) Til kommunalt nett 3) Basseng B1 til NSO og kommunalt nett. 4) Basseng B2, B3, B4. Lokal nedbrytning i sommerperioden/kommunalt nett. Det er for avisingssesongen beregnet en oppsamlingsgrad på 75,8 %. Dette er noe lavere enn forrige sesong. Hovedandelen av den lokale diffuse spredningen på Rygge Flystasjon utenfor oppsamlingsområdet skjer innenfor nedslagsfeltet til Fredskjærbekken som ligger nærmest grensen for oppsamlingsområdet for forurenset overvann på rulle og taksebaner. Det har knapt vært målbare verdier av glykol i Fredskjærbekken denne sesongen og vesentlig lavere konsentrasjoner enn forrige sesong. Hovedårsaken til dette vurderes å være mindre glykolforbruk p.g.a en mild vinter og økt bruk av type 2 løsning. Innenfor nedbørfeltet til Grimstadbekken og Svartbekken blir forurenset overvann og hovedandelen av forurenset grunnvann samlet opp til fordrøyningsbassenger og pumpet videre til kommunalt avløpsanlegg (Den østre delen av rullebaneområdet). Avising av fly og take off skjer innenfor dette området. Tabell 4. Volum oppsamlet lavkonsentrert glykolholdig overvann pumpet til kommunalt nett. Antall m 3. Sesong Volum M 3 overvann Merknad Det ble ikke overpumpet noe volum i *

14 Tabell 5. Flyavisingsvæske oppsamlet fordelt på A, B og C væske sesongen Oppsamlet A, B, C glykolvæske Kg glykol Antall m 3 væske Disponering A- væske > 2 % NSO/kommunalt nett B- væske 0,2 2 % C- væske <0,2 % Komm nett/basseng Vedrørende oppsamling av glykolvæske fra avisingsplattformen til tett tank så er den midlere glykolkonsentrasjon av de prøvene som er tatt ca 2,5 % glykol. 8. Baneavisingskjemikalier. Forbruksgrensen i utslippstillatelsen er 200 tonn formiat pr. år. For avising av rulle og taksebaner benyttes formiatbaserte kjemikalier av typen Aviform L50 væske (kaliumformiat KCHO 2 ) med 50 % vann og Aviform solid, fast stoff (natriumformiat NaCHO 2 ) med 2,5 % vann og sand fra knust fjell. Bruk av sand medfører i perioder tørrere forhold på rullebanen enn ved bruk av formiat. Totalforbruket av formiat sesongen var 112,7 tonn 100 % formiat. Forbruket av formiat kalenderåret 2011 var 155,2 tonn 100 % formiat. Figur 6. Figuren viser det månedlige forbruket av formiat (100 %) sesongen

15 Figur 7. Figuren viser forbruket av formiat pr. avisingssesong. 9.0 Miljøovervåking. Resultater. 9.1 Generelt. Spesifikke miljømål i form av akseptkriterier til vannkvalitet i bekker og grunnvann er angitt i utslippstillatelsen. Totalt er det i avisingsperioden tatt ut ca 300 prøver på ulike vannstrømmer som er eller kan være påvirket av aktiviteter knyttet til flyplassaktivitet, bla prøver/datagrunnlag for å beregne oppsamling av glykol. Antall utførte analyser i avisingsperioden er ca Overvåking av bekker. Vurdering av krav mot akseptkriterier/grenseverdier i utslippstillatelsen. Krav 90 %. = 90 % av uttatte prøver i løpet av avisingssesongen skal være lavere enn krav/grenseverdi konsentrasjonen. NB! Vurderes pr. bekk. Krav maks 10 % = Høyeste tillatte konsentrasjon i løpet av avisingssesongen. Vurderes pr. bekk. Dvs 10 % av prøvene kan være mellom 90 % og maks verdi. Kommentar til stoffer det er knyttet akseptkriterier til : - Monopropylenglykol. ( C 3 H 8 O 2 ). Hovedvirkestoffet i flyavisingskjemikalie. Oksygenforbruk ved nedbrytning 0,9 mg/l BOF-5. - Formiat. Kaliumformiat (KCHO2) i væskeform og natriumformiat (NaCHO 2 ) fast stoff er hovedstoffene i baneavisingskjemikaliene. Oksygenforbruk ved nedbrytning er 0,39 mg/l BOF-5. - BOF-5. Biologisk oksygenforbruk. Et mål på mengden biologisk nedbrytbart organisk stoff i resipienten. Glykol og formiat er nedbrytbare organiske stoffer. 15

16 - BTEX. Bensin og oljeforbindelser Fredskjærbekken Bekken drenerer 64 % av arealet innenfor flyplassområdet og dekker avrenning fra de midtre og vestre delene av rulle og taksebanene. Sivilt terminalområde og et område av E-6 industriområde har også avrenning til bekken. Det er i alt 4 prøvepunkter i bekken. (3 delstrømmer og en hovedstrøm). Det er anlagt 3 beredskapsdammer i tilknytning til Fredskjærbekken. Dette bedrer selvrensingen av vannet og gir en bedret beredskap for tilbakeholdelse av evt akutte olje og drivstoffutslipp. Delstrømmer drenerer inn i bekkens hovedløp utenfor flystasjonen. Det er anlagt flere fangdammer i bekken ned mot Vansjø utenfor flyplassen som også bidrar til økt selvrensing i bekken før utløp i Vansjø. I forhold til diffus glykol spredning fra fly ligger nedbørfeltet nærmest avgangsposisjon fra flyavganger etter avising hvor det ikke er oppsamling av forurenset overvann. Tabell 6. Fredskjærbekken. Overvåkingsresultater perioden (avisingssesongen). Parameter Antall Prøver Totalt Middel Krav 90 %-verdi Målt 90 % -verdi Krav Maks verdi Målt Maks verdi Propylenglykol mg/l 60 <0,21 3,5 <0,2 35 0,67 Formiat mg/l 60 <1,8 30 <2, ,5 BOF-5 mg/l 60 <3,3 12 < BTEX ug/l 8 4,55 1,7 <2, Det er ingen avvik fra akseptkriteriene denne sesongen. Konsentrasjoner av avisingskjemikalier i bekken er vesentlig lavere enn forrige sesong. Hovedårsaken til dette er vesentlig mindre flyavisinger og glykolforbruk denne sesongen enn forrige sesong. Visuelle feltbefaringer av bekken indikerer ok forhold. Det bør også bemerkes at en betydelig del av det totale nedbørarealet til bekken er utenfor flyplassområdet. Det vil derfor være en ytterligere fortynning av rester av avisingskjemikalier i bekken før utløp til Vansjø Grimstadbekken Bekken drenerer det østre området av takse og rullebanen. Bekken dekker et areal på ca 15 % av flyplassområdet. Bekken renner ut i Grimstadbukta i Vansjø. Det er anlagt en beredskapsdam i bekken før den renner ut i Vansjø. Anlegg for avising av fly med plattform for flyavising og taksing fram til take-off i øst ligger i nedslagsfeltet til bekken. Det er anlagt tekniske anlegg for oppsamling av forurenset overvann og grunnvann i tilknytning til avisingsplattformen, takseveier og rullebanen. 16

17 Forurenset overvann blir samlet opp i fordrøyningsbassenger og pumpet til kommunalt avløpsnett ut av nedbørfeltet til Vansjø med utslipp i sjøen fra Fuglevik renseanlegg. Deler av drivstoffanlegget for flyplassen ligger i nedslagsfeltet. Råvannsinntaket for Movar interkommunale vannverk ligger i Grimstadbukta (Vansjø). Tabell 7. Grimstadbekken. Overvåkingsresultater perioden Parameter Antall Prøver Totalt Middel Krav 90% Målt 90 % verdi Krav Maksverdi Maks 10 % verdi Propylenglykol. mg/l <5,2 3,5 < Formiat. mg/l 15 <1,5 30 <4, ,46 BOF-5.mg/l BTEX.ug/l 15 2 <13,8 12 < ,75 1,7 17 2,9 Det er 4 avvik fra akseptkriteriene knyttet til glykol og BOF-5. Avvikene skyldes lekkasje av glykolholdig vann fra et oppsamlingsbasseng vinteren Dette hadde en varighet på ca 1 måned før lekkasjen ble lokalisert og nødvendige tiltak iverksatt for å stoppe lekkasjen. NB! Det hadde ikke vært overskridelser fra akseprkrterier dersom lekkasjen ikke hadde skjedd. Figur 8. Figuren viser glykolkonsentrasjoner i bekkeprøver tatt i Grimstadbekken i avisingssesongen

18 Figur 9. Figuren viser konsentrasjoner av BOF-5 tatt i Grimstadbekken i avisingssesongen Målte oksygennivåer i bekken viser tilfredsstillende verdier Kapteinsbekken Bekken drenerer 8 % av flyplassområdet og har avrenning fra den vestre delen av rullebanen. Bekken renner ut i Vansjø ved Fredskjærkilen noen få hundre meter vest for Fredskjærbekken. Drivstoffanlegg i vest ligger i nedslagsfeltet. Det er anlagt en beredskapsdam i bekken. Store deler av nedbørfeltet til bekken ligger utenfor flyplassområdet. Dette medfører en ytterligere fortynning av rester av avisingskjemikalier før utslipp til Vansjø. Tabell 8. Kapteinsbekken. Overvåkingsresultater i perioden Parameter Antall Prøver Totalt Middel Krav 90% Målt 90 % verdi Krav Maks verdi Målt maksverdi Propylenglykol. mg/l 15 <0,2 3,5 <0,2 35 <0,2 Formiat. mg/l 15 <1,92 30 <7,2 75 8,14 BOF-5.mg/l 15 <3,1 12 < BTEX.ug/l 2 2,5 1,7 17 4,13 Det er ikke avvik fra akseptkriterier denne sesongen. Det har ikke vært målbare konsentrasjoner av glykol i bekken denne avisingssesongen. Det har i hovedsak heller ikke vært målbare konsentrasjoner av organisk stoff (BOF-5). Oksygenmetning i bekken er målt i området 65 % - 90 %. Dette vurderes som akseptable oksygenforhold. 18

19 Visuelle feltbefaringer av bekken indikerer ok forhold Svartbekken Bekken drenerer et område i nordøstre delen av rullebanen, ca 13 % av flyplassområdet. Hele nedslagsfeltet til bekken er beliggende innenfor området til Rygge flystasjon. Stasjonens brannøvingsfeltet er i nedslagsfeltet og drivstoffanlegget for sivil flyaktivitet. Det er anlagt en beredskapsdam i bekken, samt en ekstra dam/oljeutskiller for en ekstra mulighet for oppsamling drivstoff/oljeutslipp. Tabell 9. Svartbekken. Overvåkingsresultater perioden Parameter Antall Prøver Totalt Middel Krav 90% Målt 90 % verdi Krav Maksverdi Målt maksverdi Propylenglykol. mg/l 14 <1,74 3,5 <4, Formiat. mg/l 14 <1,4 30 <5,6 75 6,5 BOF-5.mg/l 14 <7, BTEX.ug/l 2 1,4 1,7 17 2,1 Det er 4 avvik fra akseptkriteriene denne sesongen. Dette skyldes utslipp av glykolholdig vann fra et oppsamlingsbasseng høsten 2011 p.g.a en ventil som ikke ble lukket iht prosedyre. Dersom dette ikke hadde skjedd ville det ikke vært noen avvik fra akseptkriteriene knyttet til glykol og BOF-5. Etter dette er det målt lave og tilfredsstillende konsentrasjoner i bekken. Figur 10. Figuren viser konsentrasjon av glykol i prøver tatt i Svartbekken i avisingssesongen

20 Figur 11. Figuren viser konsentrasjon av BOF-5 i prøver tatt i Svartbekken i avisingssesongen Visuelle feltbefaringer av bekken viser ok forhold. Den nederste bekkestrekket mot Vansjø har en god selvrensingsevne da det er flere kulper og vannstandssprang på denne strekningen. Noe som gir god lufting og oksygentilførsel til bekken før den renner ut i Vansjø Rørskogbekken Prøvepunktet Rørskogbekken ligger utenfor flyplassområdet og drenerer E-6 området og et kommunalt industriområde. Prøvepunktet er ikke påvirket av avisingskjemikalier. Bekken renner inn i Fredskjærbekken ved sivilt terminalområde. Prøvepunktet fungerer som ett referanse punkt. Tabell 10. Rørskogbekken. Overvåkingsresultater perioden Parameter Propylenglykol. mg/l Antall Prøver Totalt Middel Krav 90% Målt 90 % verdi 15 <0,2 3,5 <0,2 Krav Maks verdi 35 Målt maksverdi <0,2 Formiat. mg/l BOF-5.mg/l BTEX.ug/l 15 <0,5 15 <3,03 2 <1,95 30 <0,5 75 <0, <3 3,5 1,7 17 3,19 Det er gjennomgående lave verdier på spesifikke parametre. 20

21 9.3 Overvåking av grunnvann. Det er tatt rutinemessig prøver fra 6 grunnvanns brønner. Det er i alt tatt 86 prøver fra de 6 faste brønnene i perioden avisingsperioden Tabell 11. Overvåkingsresultater av grunnvannsbrønner (grunnvann) i avisingsperioden Parameter Monopropylenglykol Formiat/ maursyre Antall Prøver Middel Målt Maks mg/l Krav Maks Mg/l September 2011 Krav 86 <0,2 <0,2 2 Ikke påvist Ikke påviselig 86 >0,51 1,37 6 Ikke påvist Ikke påviselig Resultater for de enkelte grunnvannsbrønner framgår av vedlegg Monopropylenglykol (flyavisingskjemikalie). Det har ikke vært påvist glykol i de 6 faste prøvepunktene/grunnvannsbrønnene sesongen Formiat (baneavisingskjemikalie). Det har kun vært en målbar verdi av formiat i en bekkeprøve. Før denne avisingssesongen ble brønn 3 flyttet i noe lenger avstand fra rullebanen, men den er beliggende i det samme området i vestre del av rullebanen. Tidligere var brønnen beliggende rett inntil rullebanen. 9.4 Utvidet prøvetaking i bekker og grunnvann. Utvidet prøvetaking i bekker og grunnvann blir foretatt 4 ganger pr. år i samsvar med overvåkingsplanen. Følgende analyser tas; Totalt nitrogen, totalt fosfor, Totalt organisk karbon, jern, mangan, kopper, sink, bly, BTEX, THC. Kommentarer til prøveresultatene; Fosfor, Nitrogen. Midlere konsentrasjon av fosfor i bekkeprøver denne avisingssesongen er 32,9 mg/l. Målsettingen for Morsa prosjektet er konsentrasjoner mindre enn 50 ug/l i bekker og elver med avrenning til Vansjø. Det er generelt målt lave verdier og på samme nivå som tidligere år. Avisingskjemikaliene inneholder ikke fosfor. Avrenning av fosfor er hovedsakelig bakgrunnsavrenning fra terreng og grunn på flyplassområdet. Midlere nitrogenkonsentrasjon i bekkene er 1154 mg/l. Dette er noe lavere enn målsettinger knyttet til bekker med avrenning til Vansjø i Morsa prosjektet og på samme nivå som tidligere. 21

22 Metaller. Det er ikke registrert noen økning i metallkonsentrasjoner. Konsentrasjonene ligger noe i underkant av miljømålene som ble angitt i forbindelse med utslippssøknaden og er på nivå med tidligere år. Kun noen få enkeltprøver som har marginalt høyere konsentrasjoner. THC Lave og i hovedsak ikke målbare konsentrasjoner av THC i bekkepøvene. 9.5 Feltmålinger i bekker. Rutinemessige målinger av oksygeninnhold, temperatur og ledningsevne er foretatt gjennom avisingsperioden i bekkeprøvepunktene. Målingene er foretatt med et YSI feltinstrument (YSI 556 MPS). Oksygeninnhold. Oksygeninnholdet i grunnvannet er naturlig lavt i flere områder innenfor flyplassen, bla fra myr og sumpområder der jernutfellinger indikerer lavt oksygeninnhold. I Fredskjærbekken, Kapteinsbekken og Svartbekken er det også flere mindre vannstandssprang nedenfor målepunktene fram til Vansjø som gir en god innblanding av oksygen før utløp i Vansjø. Figur 12. Figuren viser målt oksygenmetning i bekker i avisingssesongen Det er i Svartbekken det er målt lavest oksygenmetning. Perioden med spesielt lavt oksygeninnhold vurderes å skyldes utslipp av oppsamlet glykolholdig overvann fra et basseng til bekken grunnet en ventil som ikke var stengt. Jf også kommentarer under punkt Oksygenmetningen i bekkene vurderes generelt som tilfredsstillende og er i området %. 22

23 Ledningsevne. Målt ledningsevne i bekkene er i området us/cm. Dette er noe lavere verdier enn foregående sesong. Ledningsevne er et mål på ionekonsentrasjonen i vannet og indikerer graden av stofftransport. Det er i Grimstadbekken det er målt høyest ledningsevne. Temperatur. I løpet av avisingsperioden varierer temperaturen fra 0 til 10 grader i bekkene. I perioden fra desember til april var temperaturen i området 0 til 5 grader. Det er i denne perioden hovedandelen av avisingskjemikalier blir benyttet. Ved de lave temperaturene det er i bekkevannet i denne perioden blir den biologiske nedbrytningen av avisingskjemikalier i bekken liten. Dette underbygges også av oksygenmålinger i bekkene som viser tilfredsstillende oksygenmetning. 9.6 Oppsummering av overvåkingsresultater. Den generelle vurderingen er at flyplassaktiviteter og bruk av fly og baneavisingskjemikalier ikke medfører en vannkvalitet i bekkene som gir uønsket miljøpåvirkning i form av for lavt oksygeninnhold og skade på organisme livet i bekkene. Oksygenforholdene i bekkene vurderes å være tilfredsstillende. Målte konsentrasjoner av avisingskjemikalier i bekkene er lave og ikke i området som gir direkte giftvirkning på biologisk liv i bekkene. Sesongen har forbruket av flyavisingskjemikaliet (glykol) vært ca det halve i forhold til sesongen Dette er nok hovedårsaken til at målte konsentrasjoner av avisingskjemikalier og organisk stoff i bekkene er betydelig lavere enn forrige sesong. Gjennomførte utbedrende tiltak tilknyttet miljø og avisingsanleggene de siste årene har også medvirket positivt mht reduksjon av utslipp. I Promitek rapport av er miljømål og påvirkning fra avisingskjemikalier vurdert. Rapporten var et hovedgrunnlag for utslippssøknaden og fastsettelse av miljømålene relatert til flyplassdriften. Det angis i rapporten bla Temporært vil en ved snøsmeltings- og regnepisoder få en transport av glykol og formiat til bekkene. Spissbelastningen vil kunne være betydelig om vinteren, men en integrert prøve (vannproposjonal) over tid, vil gi en moderat avrenning. Som det også er pekt på i innledningen i denne rapporten er det et mål at en ikke skal påvirke miljøet varig. Med hensyn på avisingskjemikalier betyr det at en ikke skal måle slike stoffer i avrenningen fra flyplassen om sommeren/høsten hvor forholdene skal være helt restituert. Det heter videre i rapporten Som et spesifikt miljømål for flyplassdriften skal bruk av avisingskjemikalier ikke forverre vannkvaliteten m.h.p. oksygeninnhold slik at organismelivet blir skadelidende. Forsvarsbygg sin vurdering med bakgrunn i overstående kommentarer er at disse miljømålene er tilfredsstilt for sesongen Avisingskjemikaliene er lett biologisk nedbrytbare organiske stoffer. Benyttede avisingskjemikalier inneholder ikke fosfor. Bruken medfører derfor ikke en økning av fosfor tilførselen til Vansjø. For høyt fosforinnhold i Vansjø er hovedårsaken til 23

24 eutrofiering og algeoppblomstringer som har vært et problem i spesielt de vestre delene av sjøen (Vanemfjorden og Mosseelva). 10. Avfallshåndtering Rygge flystasjon har etablert kildesortering. Følgende fraksjoner blir sortert ; treverk, papp, metaller, hvitevarer, bilbatterier, lysstoffrør, blandet avfall, glass, farlig avfall, el- avfall, spraybokser. 11. Energiforbruk. Det er to hovedenergibærere på Rygge flystasjon i form av el kraft og olje. I 2011 er det registrert et energiforbruk på kwh. Det er i 2011 registrert et oljeforbruk på 505,7 tonn lett fyringsolje. 12. Brannøvingsfelt. Tiltak ble gjennomført i 2010 som medfører en reduksjon av utslippet av rest fuel/olje til kommunalt nett. Det har nå blitt bevilget penger til oppgradering av feltet i En hovedårsak til problemene er at nye brannbiler har vesentlig større kapasitet enn hva det eksisterende brannøvingsfeltet er dimensjonert for. 13. Miljøtanker. Det er 6 nedgravde tanker for farlig avfall. Avfall som lagres her er olje, såpe, kjemikalier. Tømming blir foretatt etter behov av godkjent firma. Avfallet blir behandlet som farlig avfall. 14. Oljetanker. Det er i alt 25 oljefyringstanker. Hovedsakelig ståltanker. Det er 21 tanker for aggregater. Hovedsakelig ståltanker. Tankene blir kontrollert rutinemessig iht driftsplan. 15. Oljeutskillere Det er i alt 15 oljeutskillere på Rygge flystasjon. I forbindelse med etablering av sivil flyplass er det i tillegg 4 oljeutskillere som forsvarsbygg har driftsansvaret for ved sivilt terminalområde. Kontrollprøver tas 2 ganger pr. år fra disse utskillerne. Det blir foretatt en årlig tømming av utskillerne av et godkjent firma (Veolia). Oljen blir levert på godkjent mottakssted. 24

25 16. Kommunalt avløp. En egen påslippsavtale av med Rygge kommune stiller krav til kvalitet av påslippet. Det er i løpet av 2011 tatt to mengdeproposjonale døgnblandprøver i pumpestasjon før påslipp til kommunalt nett. Dette har blitt utført av Driftsassistansen i Østfold. Avtalen gjelder ikke påslipp av glykolholdig overvann som er regulert i en egen påslippstillatelse. I 2011 er m 3 avløp ledet til kommunalt avløp. Av dette var m3 glykolholdig overvann. Uttatte prøver viser lave verdier på vannkvalitetsparametre i forhold til fastsatte grenseverdier i avtalen. Konsentrasjoner av næringsstoffer er høyere en gjennomsnittsverdier de siste årene. Dette kan indikere mindre fortynning med fremmedvann. Flere tiltak er de siste årene gjennomført for å redusere innlekking av fremmedvann i spillvannsledninger. Årsrapport er sendt til Rygge kommune for Skytebaner. Pistolskytebanen benyttes til skyting med 9mm pistol og revolver. Banen benyttes hovedsakelig av stasjonens personell, men brukes også av HV. Politiet i Moss benytter banen til øvingsskyting med revolver. FB utbedret pistolbanen i 2004 bla skytevollen. Geværskytebanen benyttes for skyting på inntil 200 meter. Skytingen foregår primært med AG-3 og MP Påslippstillatelse. Rygge kommune. Avtalen gjelder mengde og kvalitetskrav knyttet til påslipp av lavkonsentrert glykolholdig overvann fra flyoperative flater som pumpes til Rygge kommunes avløpsnett og videre til Fuglevik renseanlegg med utslipp til sjøen. Det ble sesongen pumpet m 3 til kommunalt nett. Målte middelkonsentrasjoner av tungmetaller er under de fastsatte grenseverdiene i tillatelsen. Det er i alt tatt ut 9 prøver for analyse av glykol og næringsstoffer. Årsrapport er sendt inn til Rygge kommune og Movar for sesongen Plantevern og innsektsmidler. Mindre mengder konsentrert glyfosfat brukt på flyoperative flater. 20. Internkontroll. Internkontroll knyttet mot ytre miljø for Rygge flystasjon er en del av stasjonens miljøstyring og miljøledelsessystem. Oljevernberedskapsplanen for Rygge flystasjon er revidert og gjort gjeldende fra februar

26 Systemet er dokumentert i kvalitetssystemet og plan for akutt forurensning for Rygge Flystasjon. Forsvarsbygg har etablert en rekke prosedyrer og rutiner for kontroll og oppfølging av avisingsanleggene. I avisingssesongen blir tekniske avisings og miljøanlegg daglig fulgt opp mht drift og kontroll. Det ble i juni 2011 gjennomført en systemrevisjon fra fylkesmannen knyttet til det ytre miljø ved Rygge Flystasjon. Forsvarsbygg har redegjort for avvik og anmerkninger i revisjonsrapporten i et eget svarbrev. 21. Avvik. Avvik fra pkt 6.3 i utslippstillatelsen vedrørende akseptkriterier/grenseverdier for bekke og grunnvannskvalitet; Figur 13. Figuren viser avvik fra akseptkriterier i bekker og grunnvann pr. avisingssesong. Det er i alt 8 overskridelser fra akseptkriterier knyttet til bekker denne sesongen. Det er ingen overskridelser knyttet til grunnvannsbrønnene. Overskridelsene knyttet til bekker er i Grimstadbekken og Svartbekken. Det er verd å merke at uten disse spesifikke hendelsene hadde det ikke vært noen overskridelser/avvik denne sesongen fra akseptkriteriene i utslippstillatelsen. Årsakene til overskridelsene er klarlagt og tiltak er iverksatt. Tabell 13. Avvik knyttet til øvrige vilkår i utslippstillatelsen. Pkt i tillatelsen Type avvik Kommentar 3.1 Oppsamling etter bruk av flyavisingskjemikalier. Oppsamlingsgrad glykol 75,8 %. Krav 85 %. Søknad om endring av dette kravet er sendt. 26

27 Vinteren 2012 inntraff en lekkasje på oljeledningen ved Larkollen tankanlegg. Rapportering vedrørende dette er foretatt til Rygge kommune. Det er registrert flere mindre hendelser og avvik fra prosedyrer som er utarbeidet. Dette har ikke vært av et slikt omfang at det er vurdert som brudd på vilkår i utslippstillatelsen eller akutt forurensing av betydning for vann eller grunn. Referanser. 1. Fylkesmannen i Østfold. Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Rygge flystasjon , revidert og Promitek as / Forsvarsbygg Utvikling øst. Konkretisering av miljømål og overvåkingsprogram Driftsassistansen i Østfold. Rapporter av Meteorologiske data. Yr. 5. Intern dokumentasjon fra MLR. 27

28 Vedlegg 1. Kart. Arealplan flyavisingsanlegg. 28

29

30 Vedlegg 2. Bekker. Journal fra resipientbefaring. SKJEMA. Bekke og resipient kontroll. Sesongen SKJEMA. Bekke og resipient kontroll. Sesongen Lokalitet/ Dato Fredskjærb ekken Dato Vær Vannfør ing Opphold Middels høy Klarhet vann Svakt grumset Oljefil m Lukt/ana erobt Diverse. (begroing, lukt, erosjon,..) Merknader. Nei Nei Befaring av nedre delen av bekken foretatt. Høy vannstand i Vansjø. Ingen unormale forhold ble registrert. Kapteinsbe kken Opphold Middel høy Svakt grumset Nei Nei Befaring av nedre delen av bekken foretatt. Ingen unormale forhold registrert. Fredskjærb ekken Opphold Litenmiddels Svakt grumset Nei Nei Befaring av bekken fra Vansjø og opp til flyplassveien er foretatt. Ingen unormale forhold registrert. Kapteinsbe kken Svartbekke n Opphold Liten Klart Nei Nei Helt klart vann i nedre del. Befaring foretatt i nedre del av bekken. Ingen unormale forhold registert Opphold Liten Klart Nei Nei Nedre del av bekken befart. Ingen unormale forhold registrert. Klart vann. 30

31 Vedlegg 3. Tabell. BOF-5 brønner. Grunnvann. Brønn 11 Brønn 12 Lokalitet Brønn 1 Brønn 3 Brønn 8 Brønn 10 Dato <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 < <3 14 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 3,5 < ,3 <3 <3 <3 4,5 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 < ,4 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 20 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 10 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 Brønn Grimst 31

32 Vedlegg 4. Tabell. Oksygenmetning bekker. Dato/lokalitet Fredskjær 1 Fredskjær 2 Fredskjær 3 Fredskjær 4 Kapteinsbek Svartbekk Grimstad , ,5 75, , , ,7 47,2 44,5 80, ,3 70,5 82,5 79,5 41,4 31,6 95, ,5 79,5 62, , ,5 81, , , ,1 77,3 82,5 80,6 72,2 70,7 81, ,4 73, , , , ,7 81,5 87,1 87,3 74, ,2 85,1 90,5 97, ,5 99,5 92, , , ,5 86,5 87, ,8 74, , ,8 82,9 85,1 89,1 70,3 61,2 68,1 Vedlegg 5. Tabell. Oksygenkonsentrasjon i bekker. Lokalitet Fredskjær 1 Fredskjær 2 Fredskjær 3 Fredskjær 4 Kapteinsbek Svartbekk Grimstad Dato ,22 7, ,31 6,65 8,54 8,3 2,9 5,37 8, ,3 9,25 9,6 9,5 5,85 5, ,3 9,1 9,9 9, , , ,3 10,16 8 3,15 9, ,4 11,00 10,9 11 9,2 8, ,10 10,3 10,8 10,6 9,8 9,5 10, ,1 9,9 10,7 10,4 9,5 9,4 9, ,7 8,8 9,6 9,6 7,7 6,8 8, ,3 11,2 11,3 11, ,4 11, ,2 9,9 10, ,5 11,7 12,3 13,1 10,6 9 10, ,2 11,2 12,5 12,75 11,7 9,7 9, ,6 12,3 13,9 14,3 12,7 10,1 10, ,7 10, ,27 9,36 7,9 9, ,9 10,3 10,7 11,3 8,8 8 8,7 32

33 Vedlegg 6. Tabell. Ledningsevne i bekker. Dato Fredskjær 1 Fredskjær 2 Fredskjær 3 Fredskjær 4 Kapteinsbek Svartbekk Grimstad Vedlegg 7. Tabell. Temperatur bekker. Dato Fredskjær 1 Fredskjær 2 Fredskjær 3 Fredskjær 4 Kapteinsbek Svartbekk Grimstad ,43 9, ,6 9,85 10,1 9,7 9,8 9,55 9, ,6 4,7 7,8 6,5 6 5,02 6, ,9 4,7 7,6 6,2 5,7 4,9 7, ,3 3,7 6,6 5,13 4,7 3,9 5, ,5 2,9 4,5 4,1 2,6 3,6 4, ,1 3,1 3,7 3,6 2,4 2,8 3, ,83 2,87 3,68 4,4 0, ,4 2,1 3,7 4,11 3,05 0,94 4, ,8 0,9 2,8 3, ,24 1,6 2,4 2,3 2,2 0,8 4, ,4 2,22 2,7 3 2,4 1,2 4, ,8 6,6 5,14 5,1 5,3 3,4 6, ,4 6,9 6,1 5,5 5,9 4,3 5, ,67 5,8 5,03 4,83 5,02 4,23 4, ,13 5,97 5,6 5,14 5,59 3,95 5,59 33

34 Vedlegg 8. Tabell. Glykol analyser bekker. Lokalitet Fred 1 Fred 2 Fred 3 Fred 4 Grimstad Svartbekk Kaptein Rørskog Dato <0,2 0,33 4,1 0,85 0,26 <0,2 0,51 <0, ,4 0, , ,3 1, <0,2 <0,2 0,49 <0,2 <0,2 3,7 <0,2 <0, <0,2 3,9 1,5 0,43 4,7 0,47 <0, <0,2 0,35 2,3 0,35 3,1 2,5 0,26 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,52 14 <0,2 0, <0,2 0,32 <0,2 2,8 9,1 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 8,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 10 0,3 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 4,8 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 11 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 2,6 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 3,8 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 4,6 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, ,67 <0,2 <0,2 <0,2 49 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 20 1,93 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1,8 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 34

35 Vedlegg 9. Tabell.Formiat konsentrasjon bekker. Lokalitet Fred 1 Fred 2 Fred 3 Fred 4 Grimstad Svartbekk Kaptein Rørskog Dato <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,65 <0, <0,5 <0,5 53 0,66 24,8 2, <0, <0,5 1, ,6 30,9 <0,5 65,2 <0, <0,5 <0,5 7,73 0,65 <0,5 1,44 3,54 <0, <0,5 11,8 61,8 14 1,55 1,43 5, <0,5 2,09 59,4 19,4 1,42 0,67 17 <0, <0,5 <0,5 6,36 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 10,9 2,18 <0,5 <0,5 0,69 <0, <0,5 <0,5 1,14 <0,5 <0,5 13,9 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 14,7 3,44 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 41,5 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 11,2 <0,5 <0,5 <0,5 5,6 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0.5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 6,54 <0,5 <0, <0,5 <0,5 0,65 <0,5 <0,5 0,94 1 <0, <0,5 0,9 6,25 1,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 7,5 2,2 <0,5 <0,5 7,2 <0, <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5 <0,5 2,79 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,56 <0,5 3,82 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,67 0,87 1,26 <0, <0, ,77 3,74 5,46 <0,5 8,14 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 4,34 1,93 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 4,83 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 1,11 2,38 2,63 0,88 0,63 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 35

36 Vedlegg 10. Tabell. Organisk stoff. BOF-5. Bekker (mg/l). Lokalitet Fred 1 Fred 2 Fred 3 Fred 4 Grimstad Svartbekk Kaptein Rørskog Dato <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 22 5,3 6,4 <3 15 < <3 <3 39 8,3 170 <3 14 < <3 <3 4,5 <3 <3 9,5 <3 < <3 9,1 24 4,4 12 4,3 < <3 <3 25 6,5 8,6 6,2 6,7 < <3 <3 4,7 3,9 <3 25 <3 < <3 6,6 <3 5,1 12 <3 < <3 <3 6 <3 <3 60 <3 < <3 <3 <3 < <3 < <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 < <3 12 <3 <3 <3 <3 <3 < <3 5,8 <3 <3 <3 18 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 14 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 29 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 3,6 <3 <3 4,5 <3 < <3 <3 <3 <3 8,5 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 3 <3 3, <3 <3 7,2 <3 69 <3 5,5 < <3 <3 <3 <3 64 9,6 < <3 <3 <3 <3 26 <3 < <3 <3 <3 <3 8,7 3,1 <3 < <3 <3 <3 <3 4,2 <3 <3 <3 36

37 Vedlegg 11. Tabell. KOF bekker (mg/l). Lokalitet Fred 1 Fred 2 Fred 3 Fred 4 Grimstad Svart bekk Kaptei n Rørsko g < < <30 <30 <30 < < <30 46 < <30 37 < < < < < < < < < <30 <30 32 <30 <

38 Vedlegg 12. Tabell Glykolkonsentrasjo Brønner (mg/l). Brønn 1 Brønn 3 Brønn 8 Brønn 10 Brønn 11 Brønn 12 Brønn Grims Lokalitet Dato <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, ,49 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 38

39 Vedlegg 13. Tabell. Formiat brønner. Grunnvann. Lokalitet Brønn 1 Brønn 3 Brønn 8 Brønn 10 Brønn Brønn 11 Brønn 12 Grims Dato ,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, ,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0, ,62 <0,5 <0,5 <0,5 <0, ,9 4,87 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0.5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 1,37 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 39

Miljøårsrapport 2009

Miljøårsrapport 2009 Miljøårsrapport 29 Innhold 3 Miljøstatus 4 Miljøstyring 5 Flystøy 6 Vann og grunn 7 Energi 8 Avfall 9 Klima 1 Luftkvalitet 11 Nøkkeltall Miljøstatus Oslo Lufthavn Gardermoen er Norges største og viktigste

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Revisjon mars 2010 INNHOLD: SAMMENDRAG... 4 1 INNLEDNING... 9 2 RAMMEBETINGELSER.... 10 2.1 Statlige rammebetingelser.... 10 2.1.1 Lover og sentrale forskrifter for

Detaljer

HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ

HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ 2013 2025 0. SAMMENDRAG Vannet er den viktigste ressursen i Søgne. Sjøen har i alle tider vært brukt til fiske og ferdsel og vært grunnlaget for den første bosetningen.

Detaljer

Miljøårsrapport 2010

Miljøårsrapport 2010 Miljøårsrapport 21 Innhold 3 Miljøstatus 4 Miljøstyring 5 Flystøy 6 Vann og grunn 7 Energi 8 Avfall 9 Klima 1 Luftkvalitet 11 Nøkkeltall Miljøstatus Oslo Lufthavn Gardermoen er Norges største og viktigste

Detaljer

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS RAPPORT NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS Kristiansund - Søknad om utslipp av PFC forbindelser Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning Industri AS v/ Ellen Palmgren Rapport nummer 13509190017-3 Rapportnavn:

Detaljer

1. Sammendrag 2. Samfunn og miljø 3. Miljøaspekter 4. Utslippstillatelser 5. Utslipp til vann og grunn 6. Flystøy 7. Avfall 8.

1. Sammendrag 2. Samfunn og miljø 3. Miljøaspekter 4. Utslippstillatelser 5. Utslipp til vann og grunn 6. Flystøy 7. Avfall 8. Miljørapport 2007 1 Innhold 1. Sammendrag 3 2. Samfunn og miljø 3 2.1 Hovedmål 3 2.2 Delmål 3 3. Miljøaspekter 4 3.1 Organisasjon 4 3.2 Miljøkontroller og miljørevisjoner 4 4. Utslippstillatelser 5 5.

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Overvann og grunnvann

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Overvann og grunnvann Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Utgave: 1 Dato: 2011-05-04 2 3 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen. Utgave/dato: 1 / 2011-05-04

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Nord Odal kommune. 5103024 Hovedplan avløp Hovedrapport

Nord Odal kommune. 5103024 Hovedplan avløp Hovedrapport Nord Odal kommune Orientering: for Nord-Odal kommune behandler bakgrunn og målsettinger for VA-virksomheten i kommunen, status for dagens avløpsanlegg samt tiltak for oppgradering av disse for å tilfredsstille

Detaljer

HOVEDPLAN avløp 2011 2020

HOVEDPLAN avløp 2011 2020 HOVEDPLAN avløp 2011 2020 >> VI GJØR NARVIK RENERE SAMMENDRAG Hovedplanen er kommunens og foretakets overordnede plan for avløpsvirksomheten. Hovedplanen som angi hvordan kommunens og foretakets skal oppfylle

Detaljer

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016 Hovedplanavløp2013 20 6 Hovedplanavløp 2013-2016 A03 2012-12-31 Hovedplan avløp 2013-2016 aenii safol aenii Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent &" -( $+ '' "'-(.&&/ ". &"0.""# "#"..

Detaljer

MILJØSTATUS... 3 MILJØSTYRING... 4 ENERGI... 5 LUFT... 6 FLYSTØY... 7 VANN OG GRUNN... 8 AVFALL... 10 HELSE OG ARBEIDSMILJØ... 11 NØKKELTALL...

MILJØSTATUS... 3 MILJØSTYRING... 4 ENERGI... 5 LUFT... 6 FLYSTØY... 7 VANN OG GRUNN... 8 AVFALL... 10 HELSE OG ARBEIDSMILJØ... 11 NØKKELTALL... INNHOLDSFORTEGNELSE MILJØSTATUS... 3 MILJØSTYRING... 4 ENERGI... 5 LUFT... 6 FLYSTØY... 7 VANN OG GRUNN... 8 AVFALL... 1 HELSE OG ARBEIDSMILJØ... 11 NØKKELTALL... 12 Org. enhet: Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020

HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020 Vedtatt av kommunestyret 02.11.09, sak 58/09 STOKKE KOMMUNE. HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...4 2. INNLEDNING...11 3. RAMMEBETINGELSER...12 3.1. Statlige rammebetingelser...12

Detaljer

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4376 Saksbehandler: Gunnhild Preus-Olsen Forsvaret Varsel om pålegg om videre

Detaljer

Dokumenttype Tittel Prosjektgruppe Referansegruppe Styringsgruppe

Dokumenttype Tittel Prosjektgruppe Referansegruppe Styringsgruppe KOMMUNEDELPLAN HOVEDPLAN AVLØP 2013-2025 Dokumenttype Kommunedelplan Tittel Hovedplan Avløp 2013-2025 Prosjektgruppe Prosjektleder Ole Østigård Molde Vann og Avløp KF Merete Sundstrøm Molde Vann og Avløp

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP

VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP RENSEANLEGG HOMSTEAN OPPDRAGSNR. A050589 DOKUMENTNR. VERSJON UTGIVELSESDATO August 2014

Detaljer

Beregnet til Krødsherad kommune Dokument type Rapport Dato 2014-06-09 KRØDSHERAD KOMMUNE FREMTIDIGE RENSELØSNINGER KRØDSHERAD KOMMUNE FREMTIDIGE RENSELØSNINGER Revisjon 01 Dato 2014-06-09 Utført av Arnljot

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Hovedplan avløp 2011-2015

Hovedplan avløp 2011-2015 Hovedplan avløp 2011-2015 Hovedplan Avløp 2011-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Bakgrunnsdata... 6 1.1 Historikk... 6 1.2 Generelt om Nannestad kommune... 6 1.2.1 Arealresurser...

Detaljer

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 106 2013 Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Resultater fra 21 elver og bekker Inga Greipsland og Marianne Bechmann Bioforsk Jord og Miljø Hovedkontor/Head

Detaljer

Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn

Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3356 Saksbehandler: Vanja Alling Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 06.07.2005 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref: 2004/1868 Arkivnr: 46L3 Avinor Rørv ik lufthavn 7900 Rørv ik

Detaljer

Ås kommune. Hovedplan for avløp og vannmiljø 2001-2012

Ås kommune. Hovedplan for avløp og vannmiljø 2001-2012 Ås kommune Hovedplan for avløp og vannmiljø 2001-2012 Innholdsfortegnelse: Teknisk/HVA 1 31 G.Larsen Juni 2001 1.1 1. Innledning side 03 2. Visjon 3. Formål 4. Vannresursser 5. Organisering 2. Status -

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan

Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan Målområde Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune (SFT id.nr.: 1114005-007) 25.07.2011 FBSE-2011/11 Tittel: Dokumentinformasjon Prosjektnummer: 5193007 Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver Konsulentreferanse

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya Industripark AS (HIP)

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya Industripark AS (HIP) Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya Industripark AS (HIP) Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M40 Arkivsaksnr: 2012/1941-7 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M40 Arkivsaksnr: 2012/1941-7 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M40 Arkivsaksnr: 2012/1941-7 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 146/2012 01.11.2012 Kommunestyret 08.11.2012 Hovedplan

Detaljer

Utkast 01.06.10 NEDRE EIKER KOMMUNE HOVEDPLAN VANNMILJØ OG AVLØP 2011 2020

Utkast 01.06.10 NEDRE EIKER KOMMUNE HOVEDPLAN VANNMILJØ OG AVLØP 2011 2020 Utkast 01.06.10 NEDRE EIKER KOMMUNE HOVEDPLAN VANNMILJØ OG AVLØP 2011 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG.... 3 1 INNLEDNING... 9 2 FAGUTTRYKK - ORDLISTE... 10 3 VANN- OG VASSDRAG.... 11 3.1 Innledning....

Detaljer