RYGGE FLYSTASJON. Årsrapport miljø Forsvarsbygg Utleie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RYGGE FLYSTASJON. Årsrapport miljø 2011 2012. Forsvarsbygg Utleie"

Transkript

1 RYGGE FLYSTASJON Årsrapport miljø Forsvarsbygg Utleie Forsvarsbygg Markedsområde Oslofjord 4. juni 2012

2 Forord Denne rapporten omhandler dokumentasjon av krav knyttet til det ytre miljø ved Rygge Flystasjon/Moss Lufthavn Rygge som er regulert i utslippstillatelsen av med revideringer av og Utslippstillatelsen er gitt til Forsvarsbygg Utleie Mo Oslofjord som eier av eiendommen. Forsvarsbygg er som grunneier ansvarlig for etablering, drift, kontroll og vedlikehold av miljøanlegg for håndtering av forurenset overvann, samt miljøovervåking, dokumentasjon og kontroll av vilkår i utslippstillatelsen. Luftving 137 ved flyplassjef har et overordnet samordningsansvar mht miljø. En hovedmålsetting mht utslipp til vann er at aktiviteter på Moss Lufthavn Rygge ikke skal påvirke grunnvann og lokale bekker med avrenning til Vansjø negativt slik at varig kvalitetsforringelse av vannkvalitet og økologisk standard unngås. Rapporten er utarbeidet av Forsvarsbygg MO Oslofjord flyplassdrift ved fagingeniør miljø. Kvalitetssikring av rapporten er foretatt av seniorrådgiver Freddy Engelstad Forsvarsbygg Futura. Rygge Flystasjon 4. juni Jan Erling Sjøgreen Leder Flyplassdrift Forsvarsbygg Utleie Markedsområde Oslofjord Vidar Lindblad Fagingeniør miljø Forsvarsbygg Utleie Flyplassdrift Markedsområde Oslofjord 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel Side Forord 2 Innholdsfortegnelse 3 Sammendrag 5 1. Innledning 6 2. Ansvarsforhold 6 3. Hovedkravene i utslippstillatelsen 6 4. Miljøtekniske anlegg 6 5. Miljøovervåking 7 6. Klima sesongen Flyavisingskjemikalier Flyavisingskjemikalier. Type Forbruk flyavisingskjemikalier Oppsamling. Flyavisingskjemikalier Baneavisingskjemikalier Miljøovervåking. Resultater Generelt Overvåking av bekker Fredskjærbekken Grimstadbekken Kapteinsbekken Svartbekken Rørskogbekken Overvåking av grunnvann Monopropylenglykol Formiat Utvidet prøvetaking i bekker og grunnvann Feltmålinger i bekker Oppsummering av overvåkingsresultater Avfallshåndtering Energiforbruk Brannøvingsfelt Miljøtanker Oljetanker Oljeutskillere Kommunalt avløp Skytebaner Påslippstillatelse. Rygge Plantevern og insektsmidler Internkontroll Avvik 26 3

4 Vedlegg Side Nr 1. Kart arealplan flyavisingsanlegg Bekker. Journal resipientbefaring Brønner. BOF Oksygenmetning i bekker Oksygenkonsentrasjon i bekker Ledningsevne bekker Temperatur i bekker Glykolanalyser i bekker Formiat bekker BOF-5 bekker KOF bekker Glykol brønner. Grunnvann Formiat brønner. Grunnvann BOF-5 brønner. Grunnvann Utvidede prøver bekker. Næringssalter Utvidede prøver bekker. Metaller, THC Grunnvann. Utvidede prøver næringssalter Grunnvann. Utvidede prøver. Metaller Månedrapporter glykolforbruk. Sept 2010-Apr

5 SAMMENDRAG Rapporten omhandler i hovedsak aktiviteter og dokumentasjon knyttet til det ytre miljø ved Rygge Flystasjon/Moss Lufthavn Rygge som er regulert i utslippstillatelsen av , med revidering og Overvåkingen av bekker og grunnvann består av 8 prøvepunkter i bekker og 6 prøvepunkter av grunnvann. Totalt er det ca 25 prøvepunkter. I alt blir det tatt ca 350 prøver i løpet av et år og utført ca 1800 analyser iht overvåkingsplanen. Analyser foretas av fly og baneavisingskjemikalier, organiske stoffer, metaller og oljeforbindelser. De flyavisingskjemikaliene som benyttes er glykolbaserte kjemikalier fra Clariant produkte av type Safewing MP I ECO Plus (80) og Safewing MP II Flight. Produktene er godkjent i Avinor sitt kvalitetssystem. Brukt baneavisingskjemikalie er kaliumformiat (væske) og natriumformiat (fast stoff) og sand fra knust fjell. Temperaturen denne avisingssesongen har vært godt over normalen. Dette er en hovedårsak til at forbruket av flyavisingskjemikalier har vært betydelig lavere enn forrige sesong. I avisingssesongen ble det totalt utført 529 flyavisinger og forbrukt 58,1m % glykol. Måneden med høyest glykolforbruk var januar måned med kg 100 % glykol. Det er beregnet en oppsamlingsgrad for glykol på 75,8 %. Forbruket av baneavisingskjemikalie har vært 112,7 tonn 100 % formiat. Konsentrasjoner av avisingskjemikalier i bekkene har denne sesongen vært vesentlig lavere enn forrige sesong. Hovedårsaken til dette er at forbruket av flyavisingskjemikalier har vært lavt og utbedrende tiltak som er gjennomført på miljø og avisingsanleggene. I Kapteinsbekken har det ikke vært målbare konsentrasjoner av glykol. Det har i alt vært 8 overskridelser fra akseptkriterier knyttet til bekker denne sesongen. Det er ingen overskridelser knyttet til grunnvannsbrønnene. Overskridelsene fra akseptkriteriene er knyttet til spesifikke hendelser i Grimstadbekken og Svartbekken. Uten disse spesifikke hendelsene hadde det ikke vært noen overskridelser/avvik denne sesongen fra akseptkriteriene. Årsakene til overskridelsene er klarlagt og tiltak er iverksatt. Oksygenmetningen i bekkene vurderes som tilfredsstillende og er i området %. Innholdet av næringssalter og metaller i bekkene er på samme nivå som tidligere år. 5

6 1. Innledning. Moss Lufthavn Rygge (MLR) ble offisielt åpnet Det har vært en vesentlig økning av flyaktivitet i forbindelse med at Rynair har øket sitt rutetilbud og antall flybevegelser i 2010 og Permanent utslippstillatelse ble gitt av Fylkesmannen i Østfold. Revidering av utslippstillatelsen ble foretatt med revidering Alle prøver er analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Miljøanalyser i Moss. 2. Ansvarsforhold. Luftving 137 ved flyplassjef har et overordnet miljøkoordinerende ansvar mht ytre miljø. Forsvarsbygg har hovedansvaret for oppfølging av vilkår i utslippstillatelsen inkludert drift, dokumentasjon, kontroll, tiltak og rapportering overfor sivile myndigheter. 3. Hovedkravene i utslippstillatelsen. Hovedkravene i utslippstillatelsen er ; - Flyavising. Forbruksgrense glykol. 125 m % glykol pr.år. - Baneavising. Forbruk formiat. 200 tonn pr.år. (100 %). - Oppsamling av overvann med flyavisingskjemikalier. 85 % oppsamling av årlig glykolforbruk. - Akseptkriterier (grenseverdier) knyttet til vannkvalitet i bekker og grunnvann. - Overvåking av vannkvalitet i bekker og grunnvann. - Utslipp fra brannøvingsfeltet. - Beredskap akutt forurensning. - Rapportering. De utslippskomponenter fra flyplassaktivitet som er antatt å ha størst miljømessig betydning er regulert gjennom spesifikke vilkår/konsentrasjonskrav i utslippstillatelsen. 4. Miljøtekniske anlegg. Anlegg knyttet til avising av fly, oppsamling av flyavisingsvæsker og håndtering av forurenset overvann ble ferdigstilt i Anleggene består av ; - Flyoppstillingsplasser 7 stykker ( m 2 ) med tett dekke. Oppsamling av overvann via oljeutskillere med mulighet for overpumping til fordrøyningsbassenger. Ny flyoppstillingsplass (ca 5000 m 2 ) og hangar ferdigstilt i 2011 med tett dekke/membran, overvann via oljeutskiller og mulighet for overpumping til fordrøyningsbasseng. - 4 stk fordrøyningsbassenger for oppsamling av lavkonsentrert glykolholdig overvann fra rulle og taksebaner. Totalt volum ca m 3. Totalt oppsamlingsareal til bassenger er m 2,eks flyoppstillingsplass. Asfalterte flater utgjør m 2. - Avisingsplattform ( m 2 ) og snødeponi (2.350 m 2 ) med tett dekke. Oppsamling av avisingsvæske fra avisingsplattformen til tett oppsamlingstank på 300 m 3 og fordrøyningsbassenger. 6

7 - 5 pumpestasjoner som pumper glykolholdig overvann fra oppsamlingsbassenger ut av nedslagsfeltet til Vansjø og til Fuglevik avløpsrenseanlegg med utslipp i Oslofjorden. - 6 beredskapsdammer i tilknytning til bekker med avrenning fra flyplassområdet til Vansjø. Akutte oljeutslipp og større lekkasjer til bekkene kan holdes tilbake her. - Infiltrasjonsanlegg for forurenset overvann fra vestre deler av rullebanen. Flere tiltak knyttet til miljø og avisingsanlegg er også foretatt etter 2007 Tiltakene innebærer bla økt oppsamling av glykolholdig overvann og grunnvann. 5. Miljøovervåking. Miljøovervåkingsplanen er revidert og tilpasset nye miljøanlegg i forbindelse med oppstart av sivil flyplass ved Moss Lufthavn Rygge. Revidert plan ble iverksatt fra med revisjon Overvåkingen av bekker og grunnvann består av 8 prøvepunkter i bekker og 6 prøvepunkter av grunnvann. I tillegg er det ca 10 øvrige prøvepunkter knyttet til oppsamling av glykol, påslipp til kommunalt avløpsnett, brannøvingsfelt og oljeutskillere. Totalt 25 prøvepunkter. I alt blir det tatt ca 350 prøver i løpet av et år og utført ca 1800 analyser iht overvåkingsplanen. Det er fire bekker innenfor flyplassområdet som blir overvåket. Fredskjærbekken, Kapteinsbekken, Svartbekken og Grimstadbekken. I Fredskjærbekken er det fire prøvepunkter. En bekk, Rørskogbekken, er utenfor flyplassområdet og drenerer områder ved E-6 sør for flyplassen. Bekken fungerer som et referansepunkt. I avisingssesongen er det prøvetaking hver 14.dag og i sommerperioden månedlig av spesifikke parametre. Avisingsperioden har en varighet på ca 7 måneder (1. okt 1. mai). En utvidet analyse foretas 4 ganger i året av generelle forurensnings parametre og stoffer som kan relateres til flyplassaktivitet. De spesifikke analyseparametrene er ; glykol, formiat, BOF-5 og KOF. De utvidede analyseparametrene er ; Tot-N, Tot-P, TOC, Jern, Mangan, Kopper, Sink, Bly, BTEX, THC (olje). 4 prøverunder pr. år. NB! Fra høsten 2009 inneholder ikke lenger flyavisingskjemikaliene alkoholetoksilater. Analyser av dette stoffet ble derfor fra sommeren 2010 tatt ut av overvåkingsprogrammet. I avisingssesongen blir det utført ukentlige målinger med feltinstrument ( YSI Hydrolab sonde) i bekker hvor følgende parametre måles : oksygeninnhold, ledningsevne og temperatur. Det blir foretatt visuelle befaringer av bekkene i løpet av avisingssesongen hvor vannets klarhet, begroing, erosjon etc. blir vurdert. Eventuelle endringer/avvik noteres. Resultater fra overvåkingen er sammenstilt og kommentert i kapittel 10. 7

8 6. Klima sesongen Værstatistikk fra Yr for Rygge målestasjon viser at temperaturen var godt over normalen denne sesongen i forhold til forrige sesong da middeltemperaturen var langt under normalen. Dette er en hovedårsakene til at forbruket av flyavisingskjemikalier har vært betydelig lavere denne sesongen enn forrige sesong. Figur 1. Figuren viser månedlig middel temperatur for målestasjon Rygge (Yr) sesongen Flyavisingskjemikalier. 7.1 Flyavisingskjemikalier. Type. De flyavisingskjemikaliene som er benyttet er glykolbaserte kjemikalier fra Clariant produkte av type Safewing MP I ECO Plus (80) og Safewing MP II Flight. Produktene er godkjent i Avinor sitt kvalitetssystem. Fortynning av glykol blir foretatt relatert til aktuell lufttemperatur. Lavere konsentrasjoner ved stigende temperaturer. Dette medfører et lavere glykolforbruk enn ved bruk av en fast glykolkonsentrasjon. 8

9 7.2. Forbruk flyavisingskjemikalier. Det er i utslippstillatelsen tillatt et forbruk på inntil er 125 m 3 (ca kg) 100 % glykol pr. år. Tabell 1. Tabellen viser månedsvis forbruk av flyavisingskjemikalier og antall avisinger i sesongen PLATTFORM Ant. Vann Type I Type II Glykol Ant. Vann Type I Type II DENNE Glykol SESONG Spes forbruk Måned fly liter liter liter Kg fly liter liter liter Kg (tonn) liter/fly kg/fly Sept 0 #### ##### Okt Nov Des Jan Feb Mars #### #REF! Apr Mai SUM 529 ##### ##### , ,2 Forbruk pr fly I avisingssesongen ble det totalt utført 529 flyavisinger. Det spesifikke glykolforbruket på avisingsplattformen var 114,2 kg 100 % glykol pr. flyavising. Dette er noe høyere enn forrige sesong. Det totale glykolforbruket var kg eller 58,1 m % glykol. For kalenderåret 2011 var glykolforbruket 76,3 m % glykol. Konsentrasjonen av type 1 væske som påføres flyene er i området % glykol. Type II væsken har en fast konsentrasjon på 50 % glykolinnhold. Den første avisingen denne sesongen ble foretatt 14. september 2011 og den siste 7.mai Januar måned hadde størst glykolforbruk med kg glykol. Måneden med flest avisinger var januar med 187. Maks antall avisinger i et døgn var 9. januar med 22 avisinger. Maks døgnforbruk av glykol var 8. mars med kg glykol (100 %). 9

10 Figur 2. Figuren viser det månedlige glykolforbruket for avising av fly sesongen Figur 3. Figuren viser månedlig antall flyavisinger sesongen

11 Figur 4. Figuren viser det totale antall flyavisinger pr. avisingssesong. Figur 5. Figuren viser det totale glykolforbruket pr. avisingssesong. Hovedårsaken til liten endring i glykolforbruket fra sesongen til sesongen i forhold til økningen av antall flyavisinger i denne perioden skyldes oppstart med fortynning av glykolvæske relatert til den aktuelle lufttemperaturen. Dette har medført et lavere glykolforbruk pr. flyavising. De første sesongene ble det benyttet væske med en fast glykolkonsentrasjon. Sesongen har det vært vesentlig mindre glykolforbruk (ca 50 %) enn forrige sesong. Dette skyldes hovedsakelig en mild vinter med lite snø. Middel temperaturen har vært vesentlig over normalen, jf figur 1. 11

12 Tabell 2. Flyavisingskjemikalier. Forbruk og antall avisinger pr. avisingssesong. Sesong/periode Totalforbruk glykol kg Plattform+Flyoppstilling. Totalt forbruk 100 % glykol 4,5 59,9 63,6 116,7 58,1 Antall m 3. Antall flyavisinger avisingsplattform. Antall preventive avisinger flyoppstilling Antall avisinger totalt Spesifikt kjemikalieforbruk. (kg glykol/fly). Plattform Oppsamling. Flyavisingskjemikalier. Krav 85 % oppsamling relatert til totalt forbruk. Anleggene for oppsamling og håndtering av glykolholdig/forurenset vann blir daglig fulgt opp av forsvarsbygg mht drift og kontrollrutiner. Totalt er oppsamlingsarealet ca m 2. Det er knyttet en relativt stor usikkerhet ved beregningene bla mht representativitet av vannkvalitet og analyseusikkerhet. Andelen av type II løsning i forhold til type I løsning benyttet på plattformen har økt de siste avisingssesongene. Dette på grunn av endringer i regelverk for bruk av type I væske knyttet til «hold over time». Dette medfører at det må utføres en to trinns avising med bruk av type II væske etter bruk av type I væske. Type II væske er seigere og henger mer på flyet. Væsken adsorberes også mer i grunnen langs banesystemet. Økt bruk av type II væske medfører en reduksjon på ca 10 % av glykolen som kan samles opp. Tabell 3. Kilder for oppsamling av glykol. Sesongen Kg glykol. Oppsamling/ Disponering * Kg glykol Volum m Tett oppsamlingstank 2. Kommunalt nett Bassseng B Basseng B2, B3 og B4. 5. Totalt oppsamlet

13 6. Totalt forbruk glykol Beregnet 75,8 oppsamlingsgrad (%) Diffust utslipp * Disponering ; 1) Levering til NSO 2) Til kommunalt nett 3) Basseng B1 til NSO og kommunalt nett. 4) Basseng B2, B3, B4. Lokal nedbrytning i sommerperioden/kommunalt nett. Det er for avisingssesongen beregnet en oppsamlingsgrad på 75,8 %. Dette er noe lavere enn forrige sesong. Hovedandelen av den lokale diffuse spredningen på Rygge Flystasjon utenfor oppsamlingsområdet skjer innenfor nedslagsfeltet til Fredskjærbekken som ligger nærmest grensen for oppsamlingsområdet for forurenset overvann på rulle og taksebaner. Det har knapt vært målbare verdier av glykol i Fredskjærbekken denne sesongen og vesentlig lavere konsentrasjoner enn forrige sesong. Hovedårsaken til dette vurderes å være mindre glykolforbruk p.g.a en mild vinter og økt bruk av type 2 løsning. Innenfor nedbørfeltet til Grimstadbekken og Svartbekken blir forurenset overvann og hovedandelen av forurenset grunnvann samlet opp til fordrøyningsbassenger og pumpet videre til kommunalt avløpsanlegg (Den østre delen av rullebaneområdet). Avising av fly og take off skjer innenfor dette området. Tabell 4. Volum oppsamlet lavkonsentrert glykolholdig overvann pumpet til kommunalt nett. Antall m 3. Sesong Volum M 3 overvann Merknad Det ble ikke overpumpet noe volum i *

14 Tabell 5. Flyavisingsvæske oppsamlet fordelt på A, B og C væske sesongen Oppsamlet A, B, C glykolvæske Kg glykol Antall m 3 væske Disponering A- væske > 2 % NSO/kommunalt nett B- væske 0,2 2 % C- væske <0,2 % Komm nett/basseng Vedrørende oppsamling av glykolvæske fra avisingsplattformen til tett tank så er den midlere glykolkonsentrasjon av de prøvene som er tatt ca 2,5 % glykol. 8. Baneavisingskjemikalier. Forbruksgrensen i utslippstillatelsen er 200 tonn formiat pr. år. For avising av rulle og taksebaner benyttes formiatbaserte kjemikalier av typen Aviform L50 væske (kaliumformiat KCHO 2 ) med 50 % vann og Aviform solid, fast stoff (natriumformiat NaCHO 2 ) med 2,5 % vann og sand fra knust fjell. Bruk av sand medfører i perioder tørrere forhold på rullebanen enn ved bruk av formiat. Totalforbruket av formiat sesongen var 112,7 tonn 100 % formiat. Forbruket av formiat kalenderåret 2011 var 155,2 tonn 100 % formiat. Figur 6. Figuren viser det månedlige forbruket av formiat (100 %) sesongen

15 Figur 7. Figuren viser forbruket av formiat pr. avisingssesong. 9.0 Miljøovervåking. Resultater. 9.1 Generelt. Spesifikke miljømål i form av akseptkriterier til vannkvalitet i bekker og grunnvann er angitt i utslippstillatelsen. Totalt er det i avisingsperioden tatt ut ca 300 prøver på ulike vannstrømmer som er eller kan være påvirket av aktiviteter knyttet til flyplassaktivitet, bla prøver/datagrunnlag for å beregne oppsamling av glykol. Antall utførte analyser i avisingsperioden er ca Overvåking av bekker. Vurdering av krav mot akseptkriterier/grenseverdier i utslippstillatelsen. Krav 90 %. = 90 % av uttatte prøver i løpet av avisingssesongen skal være lavere enn krav/grenseverdi konsentrasjonen. NB! Vurderes pr. bekk. Krav maks 10 % = Høyeste tillatte konsentrasjon i løpet av avisingssesongen. Vurderes pr. bekk. Dvs 10 % av prøvene kan være mellom 90 % og maks verdi. Kommentar til stoffer det er knyttet akseptkriterier til : - Monopropylenglykol. ( C 3 H 8 O 2 ). Hovedvirkestoffet i flyavisingskjemikalie. Oksygenforbruk ved nedbrytning 0,9 mg/l BOF-5. - Formiat. Kaliumformiat (KCHO2) i væskeform og natriumformiat (NaCHO 2 ) fast stoff er hovedstoffene i baneavisingskjemikaliene. Oksygenforbruk ved nedbrytning er 0,39 mg/l BOF-5. - BOF-5. Biologisk oksygenforbruk. Et mål på mengden biologisk nedbrytbart organisk stoff i resipienten. Glykol og formiat er nedbrytbare organiske stoffer. 15

16 - BTEX. Bensin og oljeforbindelser Fredskjærbekken Bekken drenerer 64 % av arealet innenfor flyplassområdet og dekker avrenning fra de midtre og vestre delene av rulle og taksebanene. Sivilt terminalområde og et område av E-6 industriområde har også avrenning til bekken. Det er i alt 4 prøvepunkter i bekken. (3 delstrømmer og en hovedstrøm). Det er anlagt 3 beredskapsdammer i tilknytning til Fredskjærbekken. Dette bedrer selvrensingen av vannet og gir en bedret beredskap for tilbakeholdelse av evt akutte olje og drivstoffutslipp. Delstrømmer drenerer inn i bekkens hovedløp utenfor flystasjonen. Det er anlagt flere fangdammer i bekken ned mot Vansjø utenfor flyplassen som også bidrar til økt selvrensing i bekken før utløp i Vansjø. I forhold til diffus glykol spredning fra fly ligger nedbørfeltet nærmest avgangsposisjon fra flyavganger etter avising hvor det ikke er oppsamling av forurenset overvann. Tabell 6. Fredskjærbekken. Overvåkingsresultater perioden (avisingssesongen). Parameter Antall Prøver Totalt Middel Krav 90 %-verdi Målt 90 % -verdi Krav Maks verdi Målt Maks verdi Propylenglykol mg/l 60 <0,21 3,5 <0,2 35 0,67 Formiat mg/l 60 <1,8 30 <2, ,5 BOF-5 mg/l 60 <3,3 12 < BTEX ug/l 8 4,55 1,7 <2, Det er ingen avvik fra akseptkriteriene denne sesongen. Konsentrasjoner av avisingskjemikalier i bekken er vesentlig lavere enn forrige sesong. Hovedårsaken til dette er vesentlig mindre flyavisinger og glykolforbruk denne sesongen enn forrige sesong. Visuelle feltbefaringer av bekken indikerer ok forhold. Det bør også bemerkes at en betydelig del av det totale nedbørarealet til bekken er utenfor flyplassområdet. Det vil derfor være en ytterligere fortynning av rester av avisingskjemikalier i bekken før utløp til Vansjø Grimstadbekken Bekken drenerer det østre området av takse og rullebanen. Bekken dekker et areal på ca 15 % av flyplassområdet. Bekken renner ut i Grimstadbukta i Vansjø. Det er anlagt en beredskapsdam i bekken før den renner ut i Vansjø. Anlegg for avising av fly med plattform for flyavising og taksing fram til take-off i øst ligger i nedslagsfeltet til bekken. Det er anlagt tekniske anlegg for oppsamling av forurenset overvann og grunnvann i tilknytning til avisingsplattformen, takseveier og rullebanen. 16

17 Forurenset overvann blir samlet opp i fordrøyningsbassenger og pumpet til kommunalt avløpsnett ut av nedbørfeltet til Vansjø med utslipp i sjøen fra Fuglevik renseanlegg. Deler av drivstoffanlegget for flyplassen ligger i nedslagsfeltet. Råvannsinntaket for Movar interkommunale vannverk ligger i Grimstadbukta (Vansjø). Tabell 7. Grimstadbekken. Overvåkingsresultater perioden Parameter Antall Prøver Totalt Middel Krav 90% Målt 90 % verdi Krav Maksverdi Maks 10 % verdi Propylenglykol. mg/l <5,2 3,5 < Formiat. mg/l 15 <1,5 30 <4, ,46 BOF-5.mg/l BTEX.ug/l 15 2 <13,8 12 < ,75 1,7 17 2,9 Det er 4 avvik fra akseptkriteriene knyttet til glykol og BOF-5. Avvikene skyldes lekkasje av glykolholdig vann fra et oppsamlingsbasseng vinteren Dette hadde en varighet på ca 1 måned før lekkasjen ble lokalisert og nødvendige tiltak iverksatt for å stoppe lekkasjen. NB! Det hadde ikke vært overskridelser fra akseprkrterier dersom lekkasjen ikke hadde skjedd. Figur 8. Figuren viser glykolkonsentrasjoner i bekkeprøver tatt i Grimstadbekken i avisingssesongen

18 Figur 9. Figuren viser konsentrasjoner av BOF-5 tatt i Grimstadbekken i avisingssesongen Målte oksygennivåer i bekken viser tilfredsstillende verdier Kapteinsbekken Bekken drenerer 8 % av flyplassområdet og har avrenning fra den vestre delen av rullebanen. Bekken renner ut i Vansjø ved Fredskjærkilen noen få hundre meter vest for Fredskjærbekken. Drivstoffanlegg i vest ligger i nedslagsfeltet. Det er anlagt en beredskapsdam i bekken. Store deler av nedbørfeltet til bekken ligger utenfor flyplassområdet. Dette medfører en ytterligere fortynning av rester av avisingskjemikalier før utslipp til Vansjø. Tabell 8. Kapteinsbekken. Overvåkingsresultater i perioden Parameter Antall Prøver Totalt Middel Krav 90% Målt 90 % verdi Krav Maks verdi Målt maksverdi Propylenglykol. mg/l 15 <0,2 3,5 <0,2 35 <0,2 Formiat. mg/l 15 <1,92 30 <7,2 75 8,14 BOF-5.mg/l 15 <3,1 12 < BTEX.ug/l 2 2,5 1,7 17 4,13 Det er ikke avvik fra akseptkriterier denne sesongen. Det har ikke vært målbare konsentrasjoner av glykol i bekken denne avisingssesongen. Det har i hovedsak heller ikke vært målbare konsentrasjoner av organisk stoff (BOF-5). Oksygenmetning i bekken er målt i området 65 % - 90 %. Dette vurderes som akseptable oksygenforhold. 18

19 Visuelle feltbefaringer av bekken indikerer ok forhold Svartbekken Bekken drenerer et område i nordøstre delen av rullebanen, ca 13 % av flyplassområdet. Hele nedslagsfeltet til bekken er beliggende innenfor området til Rygge flystasjon. Stasjonens brannøvingsfeltet er i nedslagsfeltet og drivstoffanlegget for sivil flyaktivitet. Det er anlagt en beredskapsdam i bekken, samt en ekstra dam/oljeutskiller for en ekstra mulighet for oppsamling drivstoff/oljeutslipp. Tabell 9. Svartbekken. Overvåkingsresultater perioden Parameter Antall Prøver Totalt Middel Krav 90% Målt 90 % verdi Krav Maksverdi Målt maksverdi Propylenglykol. mg/l 14 <1,74 3,5 <4, Formiat. mg/l 14 <1,4 30 <5,6 75 6,5 BOF-5.mg/l 14 <7, BTEX.ug/l 2 1,4 1,7 17 2,1 Det er 4 avvik fra akseptkriteriene denne sesongen. Dette skyldes utslipp av glykolholdig vann fra et oppsamlingsbasseng høsten 2011 p.g.a en ventil som ikke ble lukket iht prosedyre. Dersom dette ikke hadde skjedd ville det ikke vært noen avvik fra akseptkriteriene knyttet til glykol og BOF-5. Etter dette er det målt lave og tilfredsstillende konsentrasjoner i bekken. Figur 10. Figuren viser konsentrasjon av glykol i prøver tatt i Svartbekken i avisingssesongen

20 Figur 11. Figuren viser konsentrasjon av BOF-5 i prøver tatt i Svartbekken i avisingssesongen Visuelle feltbefaringer av bekken viser ok forhold. Den nederste bekkestrekket mot Vansjø har en god selvrensingsevne da det er flere kulper og vannstandssprang på denne strekningen. Noe som gir god lufting og oksygentilførsel til bekken før den renner ut i Vansjø Rørskogbekken Prøvepunktet Rørskogbekken ligger utenfor flyplassområdet og drenerer E-6 området og et kommunalt industriområde. Prøvepunktet er ikke påvirket av avisingskjemikalier. Bekken renner inn i Fredskjærbekken ved sivilt terminalområde. Prøvepunktet fungerer som ett referanse punkt. Tabell 10. Rørskogbekken. Overvåkingsresultater perioden Parameter Propylenglykol. mg/l Antall Prøver Totalt Middel Krav 90% Målt 90 % verdi 15 <0,2 3,5 <0,2 Krav Maks verdi 35 Målt maksverdi <0,2 Formiat. mg/l BOF-5.mg/l BTEX.ug/l 15 <0,5 15 <3,03 2 <1,95 30 <0,5 75 <0, <3 3,5 1,7 17 3,19 Det er gjennomgående lave verdier på spesifikke parametre. 20

21 9.3 Overvåking av grunnvann. Det er tatt rutinemessig prøver fra 6 grunnvanns brønner. Det er i alt tatt 86 prøver fra de 6 faste brønnene i perioden avisingsperioden Tabell 11. Overvåkingsresultater av grunnvannsbrønner (grunnvann) i avisingsperioden Parameter Monopropylenglykol Formiat/ maursyre Antall Prøver Middel Målt Maks mg/l Krav Maks Mg/l September 2011 Krav 86 <0,2 <0,2 2 Ikke påvist Ikke påviselig 86 >0,51 1,37 6 Ikke påvist Ikke påviselig Resultater for de enkelte grunnvannsbrønner framgår av vedlegg Monopropylenglykol (flyavisingskjemikalie). Det har ikke vært påvist glykol i de 6 faste prøvepunktene/grunnvannsbrønnene sesongen Formiat (baneavisingskjemikalie). Det har kun vært en målbar verdi av formiat i en bekkeprøve. Før denne avisingssesongen ble brønn 3 flyttet i noe lenger avstand fra rullebanen, men den er beliggende i det samme området i vestre del av rullebanen. Tidligere var brønnen beliggende rett inntil rullebanen. 9.4 Utvidet prøvetaking i bekker og grunnvann. Utvidet prøvetaking i bekker og grunnvann blir foretatt 4 ganger pr. år i samsvar med overvåkingsplanen. Følgende analyser tas; Totalt nitrogen, totalt fosfor, Totalt organisk karbon, jern, mangan, kopper, sink, bly, BTEX, THC. Kommentarer til prøveresultatene; Fosfor, Nitrogen. Midlere konsentrasjon av fosfor i bekkeprøver denne avisingssesongen er 32,9 mg/l. Målsettingen for Morsa prosjektet er konsentrasjoner mindre enn 50 ug/l i bekker og elver med avrenning til Vansjø. Det er generelt målt lave verdier og på samme nivå som tidligere år. Avisingskjemikaliene inneholder ikke fosfor. Avrenning av fosfor er hovedsakelig bakgrunnsavrenning fra terreng og grunn på flyplassområdet. Midlere nitrogenkonsentrasjon i bekkene er 1154 mg/l. Dette er noe lavere enn målsettinger knyttet til bekker med avrenning til Vansjø i Morsa prosjektet og på samme nivå som tidligere. 21

22 Metaller. Det er ikke registrert noen økning i metallkonsentrasjoner. Konsentrasjonene ligger noe i underkant av miljømålene som ble angitt i forbindelse med utslippssøknaden og er på nivå med tidligere år. Kun noen få enkeltprøver som har marginalt høyere konsentrasjoner. THC Lave og i hovedsak ikke målbare konsentrasjoner av THC i bekkepøvene. 9.5 Feltmålinger i bekker. Rutinemessige målinger av oksygeninnhold, temperatur og ledningsevne er foretatt gjennom avisingsperioden i bekkeprøvepunktene. Målingene er foretatt med et YSI feltinstrument (YSI 556 MPS). Oksygeninnhold. Oksygeninnholdet i grunnvannet er naturlig lavt i flere områder innenfor flyplassen, bla fra myr og sumpområder der jernutfellinger indikerer lavt oksygeninnhold. I Fredskjærbekken, Kapteinsbekken og Svartbekken er det også flere mindre vannstandssprang nedenfor målepunktene fram til Vansjø som gir en god innblanding av oksygen før utløp i Vansjø. Figur 12. Figuren viser målt oksygenmetning i bekker i avisingssesongen Det er i Svartbekken det er målt lavest oksygenmetning. Perioden med spesielt lavt oksygeninnhold vurderes å skyldes utslipp av oppsamlet glykolholdig overvann fra et basseng til bekken grunnet en ventil som ikke var stengt. Jf også kommentarer under punkt Oksygenmetningen i bekkene vurderes generelt som tilfredsstillende og er i området %. 22

23 Ledningsevne. Målt ledningsevne i bekkene er i området us/cm. Dette er noe lavere verdier enn foregående sesong. Ledningsevne er et mål på ionekonsentrasjonen i vannet og indikerer graden av stofftransport. Det er i Grimstadbekken det er målt høyest ledningsevne. Temperatur. I løpet av avisingsperioden varierer temperaturen fra 0 til 10 grader i bekkene. I perioden fra desember til april var temperaturen i området 0 til 5 grader. Det er i denne perioden hovedandelen av avisingskjemikalier blir benyttet. Ved de lave temperaturene det er i bekkevannet i denne perioden blir den biologiske nedbrytningen av avisingskjemikalier i bekken liten. Dette underbygges også av oksygenmålinger i bekkene som viser tilfredsstillende oksygenmetning. 9.6 Oppsummering av overvåkingsresultater. Den generelle vurderingen er at flyplassaktiviteter og bruk av fly og baneavisingskjemikalier ikke medfører en vannkvalitet i bekkene som gir uønsket miljøpåvirkning i form av for lavt oksygeninnhold og skade på organisme livet i bekkene. Oksygenforholdene i bekkene vurderes å være tilfredsstillende. Målte konsentrasjoner av avisingskjemikalier i bekkene er lave og ikke i området som gir direkte giftvirkning på biologisk liv i bekkene. Sesongen har forbruket av flyavisingskjemikaliet (glykol) vært ca det halve i forhold til sesongen Dette er nok hovedårsaken til at målte konsentrasjoner av avisingskjemikalier og organisk stoff i bekkene er betydelig lavere enn forrige sesong. Gjennomførte utbedrende tiltak tilknyttet miljø og avisingsanleggene de siste årene har også medvirket positivt mht reduksjon av utslipp. I Promitek rapport av er miljømål og påvirkning fra avisingskjemikalier vurdert. Rapporten var et hovedgrunnlag for utslippssøknaden og fastsettelse av miljømålene relatert til flyplassdriften. Det angis i rapporten bla Temporært vil en ved snøsmeltings- og regnepisoder få en transport av glykol og formiat til bekkene. Spissbelastningen vil kunne være betydelig om vinteren, men en integrert prøve (vannproposjonal) over tid, vil gi en moderat avrenning. Som det også er pekt på i innledningen i denne rapporten er det et mål at en ikke skal påvirke miljøet varig. Med hensyn på avisingskjemikalier betyr det at en ikke skal måle slike stoffer i avrenningen fra flyplassen om sommeren/høsten hvor forholdene skal være helt restituert. Det heter videre i rapporten Som et spesifikt miljømål for flyplassdriften skal bruk av avisingskjemikalier ikke forverre vannkvaliteten m.h.p. oksygeninnhold slik at organismelivet blir skadelidende. Forsvarsbygg sin vurdering med bakgrunn i overstående kommentarer er at disse miljømålene er tilfredsstilt for sesongen Avisingskjemikaliene er lett biologisk nedbrytbare organiske stoffer. Benyttede avisingskjemikalier inneholder ikke fosfor. Bruken medfører derfor ikke en økning av fosfor tilførselen til Vansjø. For høyt fosforinnhold i Vansjø er hovedårsaken til 23

24 eutrofiering og algeoppblomstringer som har vært et problem i spesielt de vestre delene av sjøen (Vanemfjorden og Mosseelva). 10. Avfallshåndtering Rygge flystasjon har etablert kildesortering. Følgende fraksjoner blir sortert ; treverk, papp, metaller, hvitevarer, bilbatterier, lysstoffrør, blandet avfall, glass, farlig avfall, el- avfall, spraybokser. 11. Energiforbruk. Det er to hovedenergibærere på Rygge flystasjon i form av el kraft og olje. I 2011 er det registrert et energiforbruk på kwh. Det er i 2011 registrert et oljeforbruk på 505,7 tonn lett fyringsolje. 12. Brannøvingsfelt. Tiltak ble gjennomført i 2010 som medfører en reduksjon av utslippet av rest fuel/olje til kommunalt nett. Det har nå blitt bevilget penger til oppgradering av feltet i En hovedårsak til problemene er at nye brannbiler har vesentlig større kapasitet enn hva det eksisterende brannøvingsfeltet er dimensjonert for. 13. Miljøtanker. Det er 6 nedgravde tanker for farlig avfall. Avfall som lagres her er olje, såpe, kjemikalier. Tømming blir foretatt etter behov av godkjent firma. Avfallet blir behandlet som farlig avfall. 14. Oljetanker. Det er i alt 25 oljefyringstanker. Hovedsakelig ståltanker. Det er 21 tanker for aggregater. Hovedsakelig ståltanker. Tankene blir kontrollert rutinemessig iht driftsplan. 15. Oljeutskillere Det er i alt 15 oljeutskillere på Rygge flystasjon. I forbindelse med etablering av sivil flyplass er det i tillegg 4 oljeutskillere som forsvarsbygg har driftsansvaret for ved sivilt terminalområde. Kontrollprøver tas 2 ganger pr. år fra disse utskillerne. Det blir foretatt en årlig tømming av utskillerne av et godkjent firma (Veolia). Oljen blir levert på godkjent mottakssted. 24

25 16. Kommunalt avløp. En egen påslippsavtale av med Rygge kommune stiller krav til kvalitet av påslippet. Det er i løpet av 2011 tatt to mengdeproposjonale døgnblandprøver i pumpestasjon før påslipp til kommunalt nett. Dette har blitt utført av Driftsassistansen i Østfold. Avtalen gjelder ikke påslipp av glykolholdig overvann som er regulert i en egen påslippstillatelse. I 2011 er m 3 avløp ledet til kommunalt avløp. Av dette var m3 glykolholdig overvann. Uttatte prøver viser lave verdier på vannkvalitetsparametre i forhold til fastsatte grenseverdier i avtalen. Konsentrasjoner av næringsstoffer er høyere en gjennomsnittsverdier de siste årene. Dette kan indikere mindre fortynning med fremmedvann. Flere tiltak er de siste årene gjennomført for å redusere innlekking av fremmedvann i spillvannsledninger. Årsrapport er sendt til Rygge kommune for Skytebaner. Pistolskytebanen benyttes til skyting med 9mm pistol og revolver. Banen benyttes hovedsakelig av stasjonens personell, men brukes også av HV. Politiet i Moss benytter banen til øvingsskyting med revolver. FB utbedret pistolbanen i 2004 bla skytevollen. Geværskytebanen benyttes for skyting på inntil 200 meter. Skytingen foregår primært med AG-3 og MP Påslippstillatelse. Rygge kommune. Avtalen gjelder mengde og kvalitetskrav knyttet til påslipp av lavkonsentrert glykolholdig overvann fra flyoperative flater som pumpes til Rygge kommunes avløpsnett og videre til Fuglevik renseanlegg med utslipp til sjøen. Det ble sesongen pumpet m 3 til kommunalt nett. Målte middelkonsentrasjoner av tungmetaller er under de fastsatte grenseverdiene i tillatelsen. Det er i alt tatt ut 9 prøver for analyse av glykol og næringsstoffer. Årsrapport er sendt inn til Rygge kommune og Movar for sesongen Plantevern og innsektsmidler. Mindre mengder konsentrert glyfosfat brukt på flyoperative flater. 20. Internkontroll. Internkontroll knyttet mot ytre miljø for Rygge flystasjon er en del av stasjonens miljøstyring og miljøledelsessystem. Oljevernberedskapsplanen for Rygge flystasjon er revidert og gjort gjeldende fra februar

26 Systemet er dokumentert i kvalitetssystemet og plan for akutt forurensning for Rygge Flystasjon. Forsvarsbygg har etablert en rekke prosedyrer og rutiner for kontroll og oppfølging av avisingsanleggene. I avisingssesongen blir tekniske avisings og miljøanlegg daglig fulgt opp mht drift og kontroll. Det ble i juni 2011 gjennomført en systemrevisjon fra fylkesmannen knyttet til det ytre miljø ved Rygge Flystasjon. Forsvarsbygg har redegjort for avvik og anmerkninger i revisjonsrapporten i et eget svarbrev. 21. Avvik. Avvik fra pkt 6.3 i utslippstillatelsen vedrørende akseptkriterier/grenseverdier for bekke og grunnvannskvalitet; Figur 13. Figuren viser avvik fra akseptkriterier i bekker og grunnvann pr. avisingssesong. Det er i alt 8 overskridelser fra akseptkriterier knyttet til bekker denne sesongen. Det er ingen overskridelser knyttet til grunnvannsbrønnene. Overskridelsene knyttet til bekker er i Grimstadbekken og Svartbekken. Det er verd å merke at uten disse spesifikke hendelsene hadde det ikke vært noen overskridelser/avvik denne sesongen fra akseptkriteriene i utslippstillatelsen. Årsakene til overskridelsene er klarlagt og tiltak er iverksatt. Tabell 13. Avvik knyttet til øvrige vilkår i utslippstillatelsen. Pkt i tillatelsen Type avvik Kommentar 3.1 Oppsamling etter bruk av flyavisingskjemikalier. Oppsamlingsgrad glykol 75,8 %. Krav 85 %. Søknad om endring av dette kravet er sendt. 26

27 Vinteren 2012 inntraff en lekkasje på oljeledningen ved Larkollen tankanlegg. Rapportering vedrørende dette er foretatt til Rygge kommune. Det er registrert flere mindre hendelser og avvik fra prosedyrer som er utarbeidet. Dette har ikke vært av et slikt omfang at det er vurdert som brudd på vilkår i utslippstillatelsen eller akutt forurensing av betydning for vann eller grunn. Referanser. 1. Fylkesmannen i Østfold. Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Rygge flystasjon , revidert og Promitek as / Forsvarsbygg Utvikling øst. Konkretisering av miljømål og overvåkingsprogram Driftsassistansen i Østfold. Rapporter av Meteorologiske data. Yr. 5. Intern dokumentasjon fra MLR. 27

28 Vedlegg 1. Kart. Arealplan flyavisingsanlegg. 28

29

30 Vedlegg 2. Bekker. Journal fra resipientbefaring. SKJEMA. Bekke og resipient kontroll. Sesongen SKJEMA. Bekke og resipient kontroll. Sesongen Lokalitet/ Dato Fredskjærb ekken Dato Vær Vannfør ing Opphold Middels høy Klarhet vann Svakt grumset Oljefil m Lukt/ana erobt Diverse. (begroing, lukt, erosjon,..) Merknader. Nei Nei Befaring av nedre delen av bekken foretatt. Høy vannstand i Vansjø. Ingen unormale forhold ble registrert. Kapteinsbe kken Opphold Middel høy Svakt grumset Nei Nei Befaring av nedre delen av bekken foretatt. Ingen unormale forhold registrert. Fredskjærb ekken Opphold Litenmiddels Svakt grumset Nei Nei Befaring av bekken fra Vansjø og opp til flyplassveien er foretatt. Ingen unormale forhold registrert. Kapteinsbe kken Svartbekke n Opphold Liten Klart Nei Nei Helt klart vann i nedre del. Befaring foretatt i nedre del av bekken. Ingen unormale forhold registert Opphold Liten Klart Nei Nei Nedre del av bekken befart. Ingen unormale forhold registrert. Klart vann. 30

31 Vedlegg 3. Tabell. BOF-5 brønner. Grunnvann. Brønn 11 Brønn 12 Lokalitet Brønn 1 Brønn 3 Brønn 8 Brønn 10 Dato <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 < <3 14 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 3,5 < ,3 <3 <3 <3 4,5 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 < ,4 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 20 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 10 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 Brønn Grimst 31

32 Vedlegg 4. Tabell. Oksygenmetning bekker. Dato/lokalitet Fredskjær 1 Fredskjær 2 Fredskjær 3 Fredskjær 4 Kapteinsbek Svartbekk Grimstad , ,5 75, , , ,7 47,2 44,5 80, ,3 70,5 82,5 79,5 41,4 31,6 95, ,5 79,5 62, , ,5 81, , , ,1 77,3 82,5 80,6 72,2 70,7 81, ,4 73, , , , ,7 81,5 87,1 87,3 74, ,2 85,1 90,5 97, ,5 99,5 92, , , ,5 86,5 87, ,8 74, , ,8 82,9 85,1 89,1 70,3 61,2 68,1 Vedlegg 5. Tabell. Oksygenkonsentrasjon i bekker. Lokalitet Fredskjær 1 Fredskjær 2 Fredskjær 3 Fredskjær 4 Kapteinsbek Svartbekk Grimstad Dato ,22 7, ,31 6,65 8,54 8,3 2,9 5,37 8, ,3 9,25 9,6 9,5 5,85 5, ,3 9,1 9,9 9, , , ,3 10,16 8 3,15 9, ,4 11,00 10,9 11 9,2 8, ,10 10,3 10,8 10,6 9,8 9,5 10, ,1 9,9 10,7 10,4 9,5 9,4 9, ,7 8,8 9,6 9,6 7,7 6,8 8, ,3 11,2 11,3 11, ,4 11, ,2 9,9 10, ,5 11,7 12,3 13,1 10,6 9 10, ,2 11,2 12,5 12,75 11,7 9,7 9, ,6 12,3 13,9 14,3 12,7 10,1 10, ,7 10, ,27 9,36 7,9 9, ,9 10,3 10,7 11,3 8,8 8 8,7 32

33 Vedlegg 6. Tabell. Ledningsevne i bekker. Dato Fredskjær 1 Fredskjær 2 Fredskjær 3 Fredskjær 4 Kapteinsbek Svartbekk Grimstad Vedlegg 7. Tabell. Temperatur bekker. Dato Fredskjær 1 Fredskjær 2 Fredskjær 3 Fredskjær 4 Kapteinsbek Svartbekk Grimstad ,43 9, ,6 9,85 10,1 9,7 9,8 9,55 9, ,6 4,7 7,8 6,5 6 5,02 6, ,9 4,7 7,6 6,2 5,7 4,9 7, ,3 3,7 6,6 5,13 4,7 3,9 5, ,5 2,9 4,5 4,1 2,6 3,6 4, ,1 3,1 3,7 3,6 2,4 2,8 3, ,83 2,87 3,68 4,4 0, ,4 2,1 3,7 4,11 3,05 0,94 4, ,8 0,9 2,8 3, ,24 1,6 2,4 2,3 2,2 0,8 4, ,4 2,22 2,7 3 2,4 1,2 4, ,8 6,6 5,14 5,1 5,3 3,4 6, ,4 6,9 6,1 5,5 5,9 4,3 5, ,67 5,8 5,03 4,83 5,02 4,23 4, ,13 5,97 5,6 5,14 5,59 3,95 5,59 33

34 Vedlegg 8. Tabell. Glykol analyser bekker. Lokalitet Fred 1 Fred 2 Fred 3 Fred 4 Grimstad Svartbekk Kaptein Rørskog Dato <0,2 0,33 4,1 0,85 0,26 <0,2 0,51 <0, ,4 0, , ,3 1, <0,2 <0,2 0,49 <0,2 <0,2 3,7 <0,2 <0, <0,2 3,9 1,5 0,43 4,7 0,47 <0, <0,2 0,35 2,3 0,35 3,1 2,5 0,26 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,52 14 <0,2 0, <0,2 0,32 <0,2 2,8 9,1 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 8,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 10 0,3 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 4,8 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 11 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 2,6 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 3,8 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 4,6 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, ,67 <0,2 <0,2 <0,2 49 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 20 1,93 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1,8 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 34

35 Vedlegg 9. Tabell.Formiat konsentrasjon bekker. Lokalitet Fred 1 Fred 2 Fred 3 Fred 4 Grimstad Svartbekk Kaptein Rørskog Dato <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,65 <0, <0,5 <0,5 53 0,66 24,8 2, <0, <0,5 1, ,6 30,9 <0,5 65,2 <0, <0,5 <0,5 7,73 0,65 <0,5 1,44 3,54 <0, <0,5 11,8 61,8 14 1,55 1,43 5, <0,5 2,09 59,4 19,4 1,42 0,67 17 <0, <0,5 <0,5 6,36 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 10,9 2,18 <0,5 <0,5 0,69 <0, <0,5 <0,5 1,14 <0,5 <0,5 13,9 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 14,7 3,44 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 41,5 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 11,2 <0,5 <0,5 <0,5 5,6 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0.5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 6,54 <0,5 <0, <0,5 <0,5 0,65 <0,5 <0,5 0,94 1 <0, <0,5 0,9 6,25 1,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 7,5 2,2 <0,5 <0,5 7,2 <0, <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5 <0,5 2,79 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,56 <0,5 3,82 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,67 0,87 1,26 <0, <0, ,77 3,74 5,46 <0,5 8,14 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 4,34 1,93 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 4,83 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 1,11 2,38 2,63 0,88 0,63 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 35

36 Vedlegg 10. Tabell. Organisk stoff. BOF-5. Bekker (mg/l). Lokalitet Fred 1 Fred 2 Fred 3 Fred 4 Grimstad Svartbekk Kaptein Rørskog Dato <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 22 5,3 6,4 <3 15 < <3 <3 39 8,3 170 <3 14 < <3 <3 4,5 <3 <3 9,5 <3 < <3 9,1 24 4,4 12 4,3 < <3 <3 25 6,5 8,6 6,2 6,7 < <3 <3 4,7 3,9 <3 25 <3 < <3 6,6 <3 5,1 12 <3 < <3 <3 6 <3 <3 60 <3 < <3 <3 <3 < <3 < <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 < <3 12 <3 <3 <3 <3 <3 < <3 5,8 <3 <3 <3 18 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 14 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 29 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 3,6 <3 <3 4,5 <3 < <3 <3 <3 <3 8,5 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 < <3 <3 <3 <3 <3 3 <3 3, <3 <3 7,2 <3 69 <3 5,5 < <3 <3 <3 <3 64 9,6 < <3 <3 <3 <3 26 <3 < <3 <3 <3 <3 8,7 3,1 <3 < <3 <3 <3 <3 4,2 <3 <3 <3 36

37 Vedlegg 11. Tabell. KOF bekker (mg/l). Lokalitet Fred 1 Fred 2 Fred 3 Fred 4 Grimstad Svart bekk Kaptei n Rørsko g < < <30 <30 <30 < < <30 46 < <30 37 < < < < < < < < < <30 <30 32 <30 <

38 Vedlegg 12. Tabell Glykolkonsentrasjo Brønner (mg/l). Brønn 1 Brønn 3 Brønn 8 Brønn 10 Brønn 11 Brønn 12 Brønn Grims Lokalitet Dato <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, ,49 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0, <0,2 <0,2 38

39 Vedlegg 13. Tabell. Formiat brønner. Grunnvann. Lokalitet Brønn 1 Brønn 3 Brønn 8 Brønn 10 Brønn Brønn 11 Brønn 12 Grims Dato ,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, ,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0, ,62 <0,5 <0,5 <0,5 <0, ,9 4,87 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0.5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 1,37 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,5 <0,5 39

NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296

NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296 NOTAT Vår dato Vår referanse 2012-11-12 / /FB/ Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296 1 av 5 Til Rygge sivile lufthavn. Kopi til Moss Lufthavn Rygge Miljøpåvirkning

Detaljer

SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD OM HÅNDTERING AV OVERVANN MED AVISINGSMIDLER VED ARENDAL LUFTHAVN

SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD OM HÅNDTERING AV OVERVANN MED AVISINGSMIDLER VED ARENDAL LUFTHAVN 1 Oppdragsgiver: Arendal Lufthavn Gullknapp AS Oppdrag: 521583 Reguleringsplan Gullknapp Dato: 2014-12-11 Skrevet av: Per Ingvald Kraft Kvalitetskontroll: Tore Terkelsen SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD

Detaljer

Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske

Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske systemer Energiforbruk 100 GWh/år 13 000 arbeidsplasser Oslo

Detaljer

Miljøovervåking Trondheim lufthavn

Miljøovervåking Trondheim lufthavn Bioforsk Rapport Vol. 5 Nr. 112 2010 Miljøovervåking Trondheim lufthavn Overvåking av overvann og grunnvann og vurdering av resipientforhold 2009/10. Roger Roseth, Lasse Weiseth og Øistein Johansen Bioforsk

Detaljer

MILJØOVERVÅKING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES 2012/2013

MILJØOVERVÅKING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES 2012/2013 Oppdragsgiver Avinor AS Rapporttype Hovedrapport 213-6-26 MILJØOVERVÅKING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES 212/213 4 (4) INNHOLD SAMMENDRAG... 6 1. INNLEDNING... 7 1.1 Oppdrag... 7 1.2 Overvåkingsprogrammet...

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Bioforsk Rapport Vol. 9 Nr. 92 2014 Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Resultater for kalenderåret 2013 Roger Roseth, Øyvind Rise, Geir Tveiti og Øistein Johansen Bioforsk Jord og miljø

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 68 2013 Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Resultater for kalenderåret 2012 Roger Roseth, Geir Tveiti og Øistein Johansen Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no

Detaljer

Miljøovervåking Trondheim lufthavn

Miljøovervåking Trondheim lufthavn Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 93 2008 Miljøovervåking Trondheim lufthavn Overvåking av overvann og grunnvann og vurdering av resipientforhold 2007/08. Roger Roseth, Lasse Weiseth og Øistein Johansen Bioforsk

Detaljer

SYSTEMREVISJON på Rygge Flystasjon

SYSTEMREVISJON på Rygge Flystasjon Endelig SYSTEMREVISJON på Rygge Flystasjon RAPPORT 2011.003R.FMO Virksomhetens adresse: Utslippstillatelse: Kontaktperson i virksomheten: Forsvarsbygg, Att. Rygge flystasjon, Postboks 405 sentrum, 0103

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

MILJØOVERVÅKING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES 2013/2014

MILJØOVERVÅKING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES 2013/2014 Oppdragsgiver Avinor AS Rapporttype Hovedrapport 2014-06-13 MILJØOVERVÅKING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES 2013/2014 3 (45) Oppdragsnr.: 6131649 Oppdragsnavn: Miljøovervåking Trondheim lufthavn Værnes 2013/2014

Detaljer

Miljøovervåking Trondheim lufthavn

Miljøovervåking Trondheim lufthavn Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 99 2012 Miljøovervåking Trondheim lufthavn Overvåking av overvann og grunnvann i 2011/12. Roger Roseth, Lasse Weiseth og Øistein Johansen Bioforsk Jord og Miljø og Bioforsk

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Sandefjord lufthavn AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Sandefjord lufthavn AS VEDLEGG 1 Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Sandefjord lufthavn AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp Bioforsk Rapport Vol. 6 Nr. 69 2011 Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp Erfaringer og resultater for kalenderåret 2010 Roger Roseth og Øistein Johansen Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 83 2006 Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp Vurdering av erfaringer og resultater for avisingssesongen 2005/06 Roger Roseth Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Bioforsk Rapport Vol. 10 Nr. 80 2015 Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Resultater for kalenderåret 2015 Roger Roseth, Geir Tveiti og Øistein Johansen Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2013/1871 / FMAAINO 12.02.2015

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2013/1871 / FMAAINO 12.02.2015 Miljøvernavdelingen Arendal lufthavn Gullknapp AS C/O Arendals Fossekompani ASA Postboks 280 4803 ARENDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2013/1871 / FMAAINO 12.02.2015 Oversendelse

Detaljer

Leknes lufthavn. Miljøovervåkningsprogram. Avinor AS Christian Fredrik plass 6 NO-0154 OSLO Tel: +47 81 53 05 50 Faks: +47 64 81 20 01

Leknes lufthavn. Miljøovervåkningsprogram. Avinor AS Christian Fredrik plass 6 NO-0154 OSLO Tel: +47 81 53 05 50 Faks: +47 64 81 20 01 Leknes lufthavn Miljøovervåkningsprogram Avinor AS Christian Fredrik plass 6 NO-0154 OSLO Tel: +47 81 53 05 50 Faks: +47 64 81 20 01 Miljøovervåkningsprogram Leknes lufthavn Side 1 av 13 Dokumentkontroll

Detaljer

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling:

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling: Rovebekken Prosjekt utført av VK1 laboratoriefag ved Sandefjord videregående skole Deltakere: Hero Taha Ahmed, Stian Engan, Åse Ewelina Rissmann Faglig veileder: Tore Nysæther Dato: 15/04-05 Versjon: 2

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt. Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient

Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt. Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient Innhold Overvåkingsprogram i aktive og passive SØF Lærdom fra overvåkingsprogrammet: hva påvirker utlekking av metaller

Detaljer

Overvåkning av vannkvaliteten i grunnvann, vassdrag og grytehullsjøer. Jarl Øvstedal, OSL

Overvåkning av vannkvaliteten i grunnvann, vassdrag og grytehullsjøer. Jarl Øvstedal, OSL Overvåkning av vannkvaliteten i grunnvann, vassdrag og grytehullsjøer Jarl Øvstedal, OSL Tilstanden for grunnvannet på flyplassområdet før 1998 Påvirkning fra: Forsvaret Luftfartsverket Bebyggelse Avfallsfyllinger

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Vannforeningen 03.10.2012 Sammen for framtidens luftfart Avinors lufthavner Avinor eier og drifter 45 lufthavner Alle lufthavner har

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Rygge flystasjon

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Rygge flystasjon Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Rygge flystasjon Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf 16, og med endring i medhold

Detaljer

Utslippstillatelse for Alta flyplass i Alta kommune.

Utslippstillatelse for Alta flyplass i Alta kommune. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Cees Bronger 07.01.2004 Sak 2004/131

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS VEDLEGG 9 Måleprogram for Grieg Seafood Finnmark F480 Opprett av: Dato: Revidert av: Dato: Revisjonsnummer: MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg

Detaljer

Tillatelse til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Svolvær lufthavn - Helle

Tillatelse til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Svolvær lufthavn - Helle Fylkesmannen i Nordland 10. JAKZ066 Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Hege Rasmussen, 75 53 15 68 06.01.2006 2005/1450 461.3 hra@fmno.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Arendal Lufthavn Gullknapp AS Bruk av avisingsmidler og håndtering av overvann ved Arendal Lufthavn, Gullknapp. Utgave: 1 Dato: 2014-02-11

Arendal Lufthavn Gullknapp AS Bruk av avisingsmidler og håndtering av overvann ved Arendal Lufthavn, Gullknapp. Utgave: 1 Dato: 2014-02-11 Arendal Lufthavn Gullknapp AS Bruk av avisingsmidler og håndtering av overvann ved Arendal Lufthavn, Gullknapp Utgave: 1 Dato: 2014-02-11 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arendal Lufthavn Gullknapp AS

Detaljer

Utslippstillatelse for Stokmarknes lufthavn, Skagen, Hadsel kommune

Utslippstillatelse for Stokmarknes lufthavn, Skagen, Hadsel kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Utslippstillatelse for Stokmarknes lufthavn, Skagen, Hadsel kommune Bedriften plikter heretter å drive sin virksomhet i samsvar med vilkårene gitt her. For enkelte vilkår er det

Detaljer

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam)

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) PFOS og brannslukkemidler for flybranner Det stilles spesielle internasjonale

Detaljer

Tillatelse til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Brønnøysund lufthavn

Tillatelse til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Brønnøysund lufthavn Fylkesmannen i Nordland. JKT. 2005 Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Hege Rasmussen, 75 53 15 68 28.10.2005 2005/1451 461.3 hra@fmno.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Torp Sandefjord lufthavn

Miljøovervåkingsprogram ved Torp Sandefjord lufthavn Miljøovervåkingsprogram ved Torp Sandefjord lufthavn Resultater for kalenderåret 2016 NIBIO RAPPORT VOL. 3 NR. 42 2017 Roger Roseth, Geir Tveiti og Øistein Johansen Divisjon for miljø og naturressurser

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold 1 INSPEKSJONSRAPPORT BEDRIFT: Rapportnr. 008 /2009 Status : foreløpig/endelig Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Stabburet AS Tidsrom for 03.04.2009 inspeksjonen: Postadresse:

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt Status Tiltak Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) Brukes bl.a. til impregnering av tekstiler, lær, papir, brannslukning, gulvvoks etc Miljøegenskaper Persistent

Detaljer

Dersom det er behov for med utdypning av grunnlaget for søknaden eller andre faglige spørsmål knyttet til søknaden, kan disse rettes til undertegnede.

Dersom det er behov for med utdypning av grunnlaget for søknaden eller andre faglige spørsmål knyttet til søknaden, kan disse rettes til undertegnede. file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/381147_fix.html Side 1 av 1 25.02.2014 Fra: Per Kraft[Per.Kraft@Asplanviak.no] Dato: 24.02.2014 15:37:06 Til: FMAA Postmottaket Kopi: Stokke, Bjørn Tittel: Søknad

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Kontrollrapport. Tilstede under kontrollen Fra virksomheten: Torstein Vistven, Bjarne Tyldum

Kontrollrapport. Tilstede under kontrollen Fra virksomheten: Torstein Vistven, Bjarne Tyldum Saksbehandler: Anne Sundet Tangen, tlf: 74168065 Kontrollrapport Dato for kontrollen: 11.04.2011 Informasjon om kontrollert virksomhet Navn: Nortura SA avd. Steinkjer Adresse: Serviceboks 2508, 7725 Steinkjer

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Rørvik lufthavn

Rapport etter kontroll ved Rørvik lufthavn Rapport etter kontroll ved Rørvik lufthavn Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Rørvik lufthavn Flyplassveien 125, 7900 Rørvik Deltagere fra virksomheten Jan Rune Sæbø, lufthavnsjef Organisasjonsnummer

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland 20. SEF? 2005 Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 14.09.2005 2005/74 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Vår arkivkode

Detaljer

Miljøovervåking Trondheim lufthavn

Miljøovervåking Trondheim lufthavn Bioforsk Rapport Vol. 4 Nr. 92 2009 Miljøovervåking Trondheim lufthavn Overvåking av overvann og grunnvann og vurdering av resipientforhold 2008/09. Roger Roseth, Lasse Weiseth og Øistein Johansen Bioforsk

Detaljer

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag Fylkesmannens miljøvernavdeling (vassdragsforvalter) Statens forurensningstilsyn (konsesjonsmyndighet) Jostein Skjefstad (Oslo lufthavn) Hva er påvirkning?

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark.

Tillatelse etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Birasgåhttenossodat Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Espen Schram 5.6.2003 og Sak 2003/4776.2007

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Oversendelse av rapport fra utrykningstilsyn ved glykolutslipp fra Avinor AS avd. Stavanger Lufthavn

Oversendelse av rapport fra utrykningstilsyn ved glykolutslipp fra Avinor AS avd. Stavanger Lufthavn Deres ref.: Vår dato: 25.03.2015 Vår ref.: 2015/2021 Arkivnr.: 463 Avinor AS avd Stavanger Lufthavn Postboks 150 2061 GARDERMOEN Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Avinor AS avd. Svalbard lufthavn Longyear - Tillatelse iht. svalbardmiljøloven

Avinor AS avd. Svalbard lufthavn Longyear - Tillatelse iht. svalbardmiljøloven Avinor AS avd. Svalbard lufthavn Vei 619-1 9170 LONGYEARBYEN Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Solvår Reiten 18.12.2014 2014/00376-7 a.553.5 79 02 43 55 Deres dato: Deres ref:

Detaljer

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012 Rapport: Årsrapport: slam og slippskontroll 2012 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 05.02.2013 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Miljøovervåking Trondheim lufthavn

Miljøovervåking Trondheim lufthavn Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 82 2007 Miljøovervåking Trondheim lufthavn Overvåking av overvann og grunnvann og vurdering av resipientforhold Roger Roseth, Knut Erling Flataker og Øistein Johansen Bioforsk

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Torp Sandefjord lufthavn

Miljøovervåkingsprogram ved Torp Sandefjord lufthavn NIBIO RAPPORT NIBIO REPORT VOL.: 2, NR.: 21 Miljøovervåkingsprogram ved Torp Sandefjord lufthavn Resultater for kalenderåret 2015 ROGER ROSETH, GEIR TVEITI OG ØISTEIN JOHANSEN NIBIO Miljø og Naturressurser

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS

Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS 08-09.10.2013 Virksomhet: Ecopro AS Tidsrom for kontrollen: 08-09.10.2013 Virksomhetens adresse: Ravlovegen 324, 7650 Verdal Virksomhetens kontaktperson: Tore Fløan, daglig

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 78 2007 Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp Erfaringer og resultater for sesongen 2006/07 Roger Roseth Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no Sett inn bilde

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 22.09.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ)

Detaljer

Utslippstillatelse for Kirkenes flyplass i Sør-Varanger kommune.

Utslippstillatelse for Kirkenes flyplass i Sør-Varanger kommune. tm. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Birasgåhttenossodat Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN GLac 01(1", f Deres ref Deres dato Vår ref Cees Bronger 07.01.2004 Sak

Detaljer

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS FORURENSNINGSFORSKRIFTEN, KAP. 15 A PÅSLIPP I tillegg til eventuelle krav fastsatt i utslippstillatelse av statlig forurensningsmyndighet

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 04.02.2016 2007/4632/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11 Vår ref. Hofseth BioCare

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Utslippstillatelse for Lakselv flyplass i Porsanger kommune.

Utslippstillatelse for Lakselv flyplass i Porsanger kommune. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Cees Bronger 07.01.2004 Sak 2004/131

Detaljer

Utslippstillatelse for Alta flyplass i Alta kommune.

Utslippstillatelse for Alta flyplass i Alta kommune. Iz JUN. 2003 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Birasgåhttenossodat Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Deres ref Deres dato Vår ref Vårdato Cees endinger 07.012004 Sak

Detaljer

RAPPORT FRA TILSYN ved HORNS SLAKTERI AS SLAKTERI I VESTVÅGØY KOMMUNE

RAPPORT FRA TILSYN ved HORNS SLAKTERI AS SLAKTERI I VESTVÅGØY KOMMUNE Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Oddlaug E Knutsen 75 53 15 00 26.1.2009 2003/633 oek@fmno.no Deres dato Deres referanse RAPPORT FRA TILSYN ved HORNS SLAKTERI

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 26.01.2009 1-2009 Arkiv nr. Deres referanse Erik Garnås 32266807 Overvåking av vannkvalitet i nedre deler

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? 1 Krav til anleggseier reguleres gjennom: Forurensningsloven med tilhørende forskrift Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann, datert den 8. april 2010

Detaljer

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Tema for foredraget Regelverk for forurenset grunn Søknad om bruk av oljesaneringskjemikalier

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: Vår dato: 10.06.2014 Tlf.: 38 17 62 06 Vår ref.: 2014/2696 Arkivkode: Avinor AS, Kristiansand lufthavn Kjevik postboks

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 Massetak og deponi, Tulluan gnr 37/2 Søknad om tillatelse til etablering av deponi for byjord. Rådmannens innstilling

Detaljer

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av Rovebekken Undersøkelser av ørretbestanden August 2008 En undersøkelse utført av Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Sandefjord Lufthavn AS. Rapporten er en del av miljøoppfølgingen overfor

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

Vår ref.: Rehabiliteringen krever at anlegget settes ut av drift. Sarpsborg kommune søker derfor om å stanse anlegget i perioden uke 13-21 (9 uker).

Vår ref.: Rehabiliteringen krever at anlegget settes ut av drift. Sarpsborg kommune søker derfor om å stanse anlegget i perioden uke 13-21 (9 uker). FRIuriii.STAD KOMMUNE Sarpsborg kommune Mottatt avkommunearkivet 02 MARS2012 Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 MOSS Saksnr.: sociq Deres ref.: Karsten Butenschøn Vår ref.: Dato: 10/00472-10 24.02.2012

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Forfatter(e)/Author(s):

Detaljer

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning Snøsmelteanlegget i Oslo Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning NCCs presentasjon: 1. Tidligere snøhåndtering behovet for en ny løsning 2. Miljøregnskap 3. Tillatelse til drift

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Leknes lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr

Rapport fra tilsyn ved Leknes lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr Avinor Leknes lufthavn Postboks 150 2061 GARDERMOEN Saksbehandler: Hege Rasmussen e-post: fmnohra@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 56 Vår ref: 2005/74 Deres ref: Vår dato: 27.11.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR ØRSTA - VOLDA LUFTHAM N, HOVDEN

SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR ØRSTA - VOLDA LUFTHAM N, HOVDEN Fylkesmannen i Møre og Romsdal Julsundveien 9 6414 Molde Miljøvernavdelingen v/reidun Schei Vår ref. Vår dato : 15.03.2016 Deres ref. Deres dato : 2009/384/RESC/46 02.02.2011 1.3 Vår saksbehandler : Ingvild

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Banak flystasjon, Lakselv

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Banak flystasjon, Lakselv Vår dato 25.04.2016 Vår referanse Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Tore Joranger, tlf. 47482698 Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Banak flystasjon, Lakselv

Detaljer

Undersøkelsesprogram for næringsmiddelindustrien på Kviamarka

Undersøkelsesprogram for næringsmiddelindustrien på Kviamarka Undersøkelsesprogram for næringsmiddelindustrien på Kviamarka Miljøforum for Industrien i Rogaland 9. september 2014 Elisabeth Lyngstad, Aquateam COWI Aquateam COWI Aquateam ble stiftet i 1984 som en uavhengig

Detaljer

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2

Detaljer

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

Dugnad for Rovebekken

Dugnad for Rovebekken Dugnad for Rovebekken Steinar Ullrichsen. Øverst i rovebekken. Med tillatelse. Lasse H. Paetz. Bildet er tatt inne å flyplassområdet øst for Bøleveien. Med tillatelse 05.12.2005 2Laa, Sandefjord Videregående

Detaljer

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere.

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Ved Brit Aase, VA-drift Bærum Kommune Brit.Aase@Baerum.kommune.no Hvorfor er det behov for veiledninger Nyttige punkt

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 27 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig 2 Anleggsdata

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

Påslippsavtaler hva bør vektlegges?

Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslipp til offentlig avløpsnett i Gjøvik kommune Marit Skjel Avdelingsleder Forvaltning og miljø, VAR-seksjonen VA-dagene for Innlandet 09.11.11 Agenda Historikk Regelverk

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Brønnøysund lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr

Rapport fra tilsyn ved Brønnøysund lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr Avinor Brønnøysund lufthavn Postboks 150 2061 GARDERMOEN Saksbehandler: Hege Rasmussen e-post: fmnohra@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 56 Vår ref: 2005/1451 Deres ref: Vår dato: 06.06.2014 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer