Kommentarer til høringssvar Moss havn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentarer til høringssvar Moss havn"

Transkript

1 NOTAT Oppdrag Søknad om utfylling i Moss havn Kunde Moss havn Notat nr. [xx] Dato Til Roger Johansen Fra Aud Helland Kopi Ole Martinsen, Karsten Butenschøn Kommentarer til høringssvar Moss havn Rambøll har mottatt kopi av fem høringssvar, disse besvares i det følgende: 1. David Kristianslund og Inge Nagelhus 1.1 Søknadens formål og dokumentasjon av forurensninger i Moss havn og Mossesundet K&N betrakter Moss havn sin søknad som en forberedelse til utvidelse av Moss havn og ikke et miljøtiltak. Moss havn oppgir bakgrunn for søknaden «som et miljøtiltak som samtidig forbereder for en eventuell senere utbygging av havneareal» (kap 3 i søknaden). Det fremgår således klart at søknaden er en forberedelse til en eventuell senere utbygging, og ikke et miljøtiltak alene. Dato 2014/10/10 Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen N-0213 Oslo T Rambøll er av den oppfatning at Kristianslund og Nagelhus (K&N) ikke er kjent med hva som er de drivende kreftene bak miljøtiltak, krefter som oppfordres av Miljødirektoratet. Tiltak mot forurensning i det marine miljø tilstrebes å utføres samtidig med andre prosjekter i aktuelle områder, da rene miljøtiltak har vist seg vanskelig å gjennomføre alene. Eksempelvis ble oppryddingen i Oslo havn utført samtidig med bygging av ny opera og senketunnel over Bjørvika. I andre områder hvor eksempelvis Kystverket foretar utdyping av fiskerihavner og farleder (Fosnavåg, Harstad) planlegges og utføres det samtidig miljøtiltak. Dette er vinn-vinn-prosjekter for miljø og infrastruktur og en fordel for alle parter, og oppfordres derfor av Miljødirektoratet. K&N hevder det faktum at «sedimentene i utfyllingsområdet er fra moderat til meget sterkt forurenset» og at dette lett kan forstås som at hele tildekkingsområdet er forurenset, og videre at de mest forurensede områdene er inntil dagens containerhavn, i indre havnebasseng og i Mossesundet. Selv om det er forurenset i andre 1/12 Rambøll Norge AS NO MVA

2 områder er det faktisk også forurenset i det omsøkte tildekkingsområdet. At et område er mer forurenset enn et annet bør ikke være til hinder for tiltaksgjennomføring i det mindre forurensede området. Som nevnt over er det om å gjøre å utnytte infrastrukturprosjekter til også å omfatte miljøtiltak hvor det er mulig. Når tiltak mot forurensning vurderes er det ut i fra en risikovurdering av området. Risikovurderingen er basert på Miljødirektoratets veileder TA-2802/2011. I følge veilederen vurderes risikoen for et område som helhet, og ikke enkeltpunkter i et prøvetakingsnett. Det er altså den samlede risikoen for området som vurderes. Hvis miljøtiltak er hovedmotivet for en søknad om tildekking er eieren av tiltaket opptatt av å begrense tiltaket mest mulig for å holde kostnadene nede. I tilfelle Moss havn ønskes det å legge til rett for eventuell senere utbygging samtidig med tiltak mot forurensning. En avgrensning er derfor ikke av betydning. 1.2 Omfang og hensyn til befolkningen K&N trekker frem problematikk i forhold til støy. En fremtidig havneutvidelse har retningslinjer å forholde seg til når det gjelder støy (Miljødirektoratets «Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging; T-1442/2014). Dette gjelder både anleggsfasen og driftfasen. Boligområdenes interesser blir således ivaretatt gjennom planprosess for "Områdeplan Moss havn" i forhold til dette regelverket. Moss havn utfører separate vurderinger av anleggsstøy ved tildekking. Utredningen vil bli oversendt Fylkesmannen. K&N har sannsynligvis en misoppfatning med hensyn til areal av tildekket sjøbunn og areal av fremtidig havn. Av geotekniske årsaker må fyllingen i sjø være større enn havnearealet over vann. Det er nødvendig med en motfylling for å sikre stabiliteten til en havn/kaiutvidelse, om dette vil bli gjennomført i henhold til pågående planprosess for dette. Tildekket areal sjøbunn gjenspeiler derfor ikke areal av fremtidig havn/kai. 1.3 Manglende samsvar mellom tiltaksområdet og måleresultater K&N trekker fram et det er vanskelig å begrunne at tiltaket skal være så omfattende ut fra målingene. Dette mener vi er svar på i punkt 1.1; søknaden gjelder både tildekking og forberedelser til en eventuell fremtidig havneutvidelse. Tildekkingen er således ikke kun av miljøhensyn, men også et tiltak ut i fra infrastrukturhensyn. Det påpekes igjen at det omsøkte arealet for tildekking er langt større enn en eventuell havneutvidelse. Forskjellen i areal tildekket sjøbunn/fylling og havneareal har geotekniske årsaker. 1.4 Havnen som forurensningskilde K&N stiller spørsmålstegn ved om tiltaket vil ha en positiv miljøeffekt så lenge skipsfarten er en forurensningskilde. Forurensningsbidraget fra skipsfart er som mange andre kilder til forurensning redusert de siste tiårene. Likevel må en regne med et visst forurensningsbidrag fra by og tettsteder med industri og havnevirksomhet. Det er i slike havner store miljøprosjekt er blitt gjennomført de siste årene (Oslo, Trondheim, Tromsø, Harstad m.fl.). Det gjennomføres således miljøprosjekter i havner selv om det forventes en fortsatt tilførsel av forurensning til havna. Ved miljøtiltak bringes miljøgifter ut av sirkulasjon, dette vil en også oppnå ved tildekking i Moss havn. 1.5 Trussel mot eksisterende naturmiljø N&R hevder at tiltaket er en trussel mot eksisterende naturmiljø. Moss havn tilhører vannforekomsten «Midtre Oslofjord» (Figur 1) med flere forekomster av eksempelvis naturtypen Ålegras (Figur 2). For å kunne vurdere hvilken effekt et tiltak i det marine miljø har på ulike naturtyper har Miljødirektoratet utarbeidet en veileder 02:13 «Klassifisering av miljøkvalitet i vann». Her angis metoder for å vurdere effekten av et tiltak. Dette gjøres ved å beregne hvor stort areal den enkelte naturtypen som blir påvirket av et tiltak utgjør i forhold til det totale arealet av naturtypen i vannforekomsten. I tillegg vektes påvirkningen ut i fra hvor 2/12

3 full naturtypen anses å være. Dette gjenspeiles i hvilken kategori (A, B, C) forekomsten sorterer under. Er naturtypen en kategori C (minst full), påvirker det ikke utregningen av % areal påvirket, er forekomsten en B eller A lokalitet multipliseres påvirkningsgraden med henholdsvis 2 og 3. Utfylling og tildekking av sjøbunnen i forbindelse med Moss havn sine planer er ålegrasforekomstene ved Vårlistranda, disse er definert som C lokaliteter, hvor den i nord har en utbredelse på ca 500 m 2 og forekomsten i sør har en utbredelse på ca m 2. Tar man utgangspunkt i kun de nærmeste ålegrasforekomstene, den i Verlebukta på m 2 og de to i Reierbukta på m 2 og m 2 ødelegger tildekkingen av C lokalitetene ved Vårlistranda 2,8% av naturtypen i Moss havn, merk da er ikke hele vannforekomsten tatt med. Som vist i Figur 2 er det store forekomster av ålegras lenger sør i vannforekomsten, eksempelvis vest av Bastøy. Andel påvirket areal sett vannforekomsten under ett blir derfor mye mindre. I henhold til Veileder 02:13 anses et slikt tiltak som «Praktisk talt ikke å påvirke naturtypen» (Tabell 1). N&R bør derfor ikke være bekymret for at tiltaket er en trussel mot eksisterende naturmiljø. I tillegg bemerker K&N at den sjeldne reka Upogebia og marken Polychatea lever i Moss havns havnebasseng, noe som tyder på økologisk sunne miljøer med lite forurensning. Upogebia deltaura er den arten som finnes i våre farvann. Den er ikke spesielt sjelden, men fanges ikke så ofte. Den finnes typisk i andre bunndyr sine rør og huler, og er eksempelvis funnet i store mengder i huler laget av sjøkreps i Gullmarsfjorden. En fjord som er kjent for sterk antropogen påvirkning. Typisk utbredelse av Upogebia deltaura er ned til 50 m vanndyp. Polychaeta er en gruppe med utallige arter, alt fra ekstreme opportunister som Capitella til svært følsomme arter. Det er sammensetningen av polychaetsamfunnet som indikerer om miljøet er sunt eller ikke. Det er derfor vi har den norske bløtbunnsklassifiseringen etter følsomhetsindeksene NSI og ISI (der hver art er gitt en fast følsomhets) i tillegg til diversitetsindeksene. Man må derfor kjenne artssammensetningen for å si noe om havnebassenget har et sunt økologisk miljø. 3/12

4 Figur 1. Utbredelsen av vannforekomsten Midtre Oslofjord, som Moss havn er en del av (www.vannnett.no) Figur 2. Forekomster av naturtyper i vannforekomsten Midtre Oslofjord 4/12

5 Tabell 1. Økologiske klassegrenser av hydromorfologisk påvirkning for naturtyper innen vannforekomsten (etter Miljødirektoratets Veileder 02:13). 1.6 Tilgjengelige masser i forhold til miljøtiltak K&N hevder at massene Moss Havn ønsker å benytte til tildekking omtales som grov sprengstein. I henhold til søknaden fra Moss havn kap omtales massene som sprengstein, som vanligvis varierer i størrelser fra grov sand og grus til blokk. I samme kapittel i søknaden er det redegjort for hensikten med en tildekking, og hvordan tildekkingen i Moss havn vil innfri hensikten: a) Forsterke bunnen for å hindre forurensningsspredning via resuspensjon og erosjon b) Hindre gravende dyr i å nå ned til forurenset sediment c) Redusere fluksen av forurensning fra sedimentene. Når en tildekking kun har et miljøaspekt er behovet for mektighet av tildekkingen mindre enn når tildekkingen samtidig har som formål senere å kunne benyttes som motfylling og fundament for havneutvidelse. Ved utlegging av opp mot 2 m sprengsteinsfylling er det sannsynlig at medfølgende sand og grus fyller inn hulrom ned mot sedimentoverflaten i en viss tykkelse. Hulrommene med tilgang til sedimentoverflaten vil utgjøre en brøkdel av sedimentoverflaten som faktisk dekkes av større stein. Prosentvis tildekket flate av kompakt stein blir derfor langt større enn flaten dekket av medfølgende sand og grus. N&K henviser til eksempler på tillatelser gitt av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Vest-Agder og Hordaland og hevder at her ble det krevet at finere masser skulle legges lagvis før grovere stein. Det er riktig at en pute av finere masser i bunnen av en steinfylling vil være med på å hindre spredning av forurensede partikler fra sjøbunnen under utlegging. Risikoen for spredning under arbeidet er imidlertid avhengig av bunnens beskaffenhet. Eksempelvis er bunnen i Store Lungegårsvann (som det vises til fra Hordaland) finkornet med et høyt organisk innhold. Slike sedimenter har en langt større risiko for å virvles opp under en utfylling sammenlignet med sedimentene i Moss havn. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane krever 0,3 m med grus og sand før utlegging av større stein. Dette er således samme kvalitet på dekkmaterialet som vil følge med under tildekkingen i Moss havn. K&N hevder at massenes beskaffenhet og metode for utlegging vil føre til massiv oppvirvling av forurenset sediment og uakseptabel spredning av miljøgifter. Dette er en påstand uten belegg. Søknaden fra Moss havn kap 8.2 redegjør for hvordan massene er tenkt lagt ut. Utlegging av masser over forurenset sjøbunn skal utføres på en skånsom måte. Dette er i tråd med sammenlignbare tiltak. Det vises til eksemplet trukket fram av K&N fra fylkesmannen i 5/12

6 Hordaland i tillatelsens pkt 7.3 som omfatter tildekking i Store Lungegårdsvann «Tildekking skal foregå på en slik måte at det forårsaker minst mulig oppvirvling og spredning av forurensede masser». Flere risikovurderinger av forurenset sediment i havner viser at skipstrafikk er en av de største spredningsmekanismene av forurensning. Basert på erfaring fra slike risikovurderinger er det lite sannsynlig at spredning av forurensning fra utlegging av dekkmasser i Moss havn vil gi større spredning enn det som spres fra sjøbunnen slik den ligger i dag. Etter at tildekkingen er utført vil dagens bidrag til forurensning fra sjøbunnen opphøre. Det er beklagelig at N&K opplever søknaden som selvmotsigende. Kunnskap om forurensning i marine sedimenter er et komplisert fag som kan være vanskelig å forstå. Rambøll beklager at formidlingen kanskje ikke har vært god nok. Tildekking av forurensede sedimenter er i fagmiljøet ansett som en god metode for å bringe miljøgifter ut av sirkulasjon, og å foretrekke fremfor eksempelvis mudring. At det er andre områder i Mosseregionen og langs Norges kyst som har større behov for tiltak enn Moss havn bør ikke være til hinder for å gjennomføre tiltak i Moss havn når anledningen byr seg. 2. Kristian Hjortkær Hansen - Kallum og Kleberget vel 2.1 Søknaden gjelder noe helt annet enn det overskriften tilsier Søknaden gjelder tildekking av forurenset sjøbunn, men som angitt i søknaden under kap 3. «Bakgrunn», oppgis det at tildekkingen samtidig vil forberede for en eventuell senere utbygging av havneareal. Det fremgår således klart hva søknaden omfatter. Det er riktig oppfattet av KKV at noen av punktene i det undersøkte området har en tilstandsklasse som i seg selv ikke ville utløse miljøtiltak alene. I tilfelle Moss havn er det imidlertid en mulighet å få tildekket forurenset sjøbunn fordi det er en del av et planlagt større prosjekt. Dette er det redegjort for i svar til K&N i punkt 1.1 over. Likeledes er det redegjort for i samme punkt hvordan man vurderer risikoen ved forurenset sjøbunn. Det er områdets samlede risiko som legges til grunn for tiltak, ikke enkeltpunkter. 2.2 Arealet man ønsker å tildekke går langt utover det området som er regulert til havn Søknader om tildekking av forurenset sjøbunn går ikke inn i problemstillinger knyttet til reguleringsplanen for området. Områdeplan for Moss havn er under arbeid. Som nevnt i svar til K&N er det vanskelig å få gjennomført miljøtiltak alene. Det anses som en vinn-vinn situasjon å utnytte utbyggingsprosjekter for samtidig å få gjennomført miljøtiltak. Det er en gevinst for miljøet å dekke til de forurensede sedimentene i Moss havn, enten det blir utbygging eller ikke. Dette har støtte i fagmiljøet og hos forurensningsmyndighetene, som også nevnt i kommentar til K&N. 3. Erik Tveiten Rødt Moss og Omegn (RMO) 3.1 Klassifisering av miljøkvalitet RMO viser til at av de 22 punkter som ble målt var bare 1 målepunkt rødt (tilstandsklasse 5), 3 målepunkter oransje (tilstandsklasse 4), 7 målepunkter gule (tilstandsklasse 3) og 11 målepunkter grønne (tilstandsklasse 2). Av disse resultatene trekkes konklusjonen at tilta- 6/12

7 ket er en overdreven reaksjon på et miljøproblem, som ikke har vært til synlig belastning for byen, eller gitt som pålegg fra sentrale myndigheter. I henhold til Miljødirektoratets veileder representerer den øvre grensen for klasse II den konsentrasjon som, dersom den overskrides over lang tid, er antatt å kunne gi negative effekter på enkelte arter i organismesamfunnene (se figuren under). Kartleggingen av miljøgifter i Moss havn viser at halvparten av de undersøkte sedimentene (11 av 22 punkter) har konsentrasjoner i tilstandsklasse 3 eller høyere. Det er andre havner som er langt mer forurenset enn Moss havn, men det betyr ikke at Moss havn er uforurenset og at sedimentene her ikke utgjør en risiko for økosystemet og human helse. På nasjonal basis er det 17 havner som har fått første prioritet med hensyn til tiltaksgjennomføring. Prioritering og omfang er ut i fra forurensningsgrad og økonomi. I undersøkelsene det vises til i søknaden fra Moss havn (Multiconsult 2013) er det kun utført en sammenligning av miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene med tilhørende grenseer. Vurderingen er forenklet ved at det for PAH og PCB kun er sett på sumpah16 og sumpcb7. En risikovurdering er imidlertid basert på klassifisering av enkeltkomponenter av PAH og PCB (Tabell 2 og vedlegg). Enkeltkomponentene legges til grunn fordi risikovurderingen er effektbasert. Det finnes ikke data på toksisitet av summen av PAH16 og PCB7, disse inngår derfor ikke i en risikovurdering. Ved å utføre en risikovurdering trinn 1 (se Tabell 2), fremkommer det at alle prøvene fra Moss havn, med unntak av en (stasjon 15) er sterkt forurenset (tilstandsklasse 4) av benso(ghi)perylen, som er en av de 16 PAH-komponentene. Ser man bort fra denne komponenten er 17 av de 22 prøvene forurenset av en eller flere andre PAH-komponenter tilsvarende tilstandsklasse 3 eller høyere. I Multiconsults rapport fra 2013 oppgis kun TBT i henhold til den forvaltningsbaserte grenseen, som er en praktisk grense og ikke basert på effekter. Sammenlignes TBT-konsentrasjonene i Moss havn med toksisitetsbaserte grenseer klassifiserer alle prøver til tilstandsklasse 5. 7/12

8 Tabell 2. Klassifisering av sedimenter fra Moss havn i henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2229/2007 (risikovurdering trinn 1). Fargekodingene gjenspeiler tilstandsklassene fra 1 til 5. Parameter Enhet Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Prøve 11 Prøve 12 Prøve 13 Prøve 14 Prøve 15 Prøve 16 Prøve 17 Prøve 18 Prøve 19 Prøve 20 Prøve 21 Prøve 22 Arsen mg/kg 2,39 2,86 2,65 2,27 2,52 2,68 2,45 2,82 2,56 3,1 3 2,23 2,9 2,77 4,29 3 3,19 2,82 3,6 3,81 3,38 3,05 Bly mg/kg 8,3 7,6 8,8 9,5 7,8 9,3 8,3 8,4 8,2 10,2 10,5 10,9 10,8 10,5 7,5 13,3 11,2 10,8 12,3 14,2 13,6 13,5 Kadmium mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 Kobber mg/kg 11,2 9,94 9,85 10,1 10,1 10,2 10,3 10,5 10,8 20,5 20,6 19, ,8 34,7 17, ,9 16,9 17,8 17,3 18,3 Krom mg/kg 14,1 12,6 13,2 12,9 12,7 13,3 13,2 13, ,2 24,5 22,5 23,2 24,1 16,9 19,8 17,6 23, ,9 18,3 18,6 Kvikksølv mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 Nikkel mg/kg 11, ,5 10,4 10,2 10,6 10,5 10,6 10,5 14,5 14,7 14,1 14,5 14,5 14,5 15,8 12,7 14,4 14,6 15,8 15,4 15,7 Sink mg/kg 33, ,2 34, ,3 32,6 33,7 32,3 51,7 54, , ,2 51,2 44,4 53,1 46, ,2 49,8 Naftalen mg/kg #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! 0,024 #VERDI! 0,021 #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! Acenaftylen mg/kg #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! 0,011 #VERDI! #VERDI! #VERDI! Acenaften mg/kg #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! 0,026 #VERDI! 0,194 #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! Fluoren mg/kg #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! 0,019 #VERDI! 0,051 #VERDI! 0,012 #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! 0,01 0,014 #VERDI! 0,01 #VERDI! Fenantren mg/kg 0,095 0,033 0,058 0,031 0,051 0,04 0,038 0,031 0,213 0,038 0,331 0,061 0,102 0,073 0,013 0,074 0,067 0,075 0,109 0,053 0,074 0,044 Antracen mg/kg 0,036 0,021 0,036 0,012 0,02 0,02 0,017 0,016 0,069 0,017 0,09 0,03 0,046 0,034 #VERDI! 0,03 0,024 0,036 0,095 0,029 0,036 0,024 Fluoranthen mg/kg 0,223 0,089 0,186 0,08 0,142 0,142 0,12 0,1 0,377 0,124 0,848 0,199 0,268 0,206 0,018 0,175 0,155 0,247 0,528 0,166 0,186 0,129 Pyren mg/kg 0,181 0,078 0,16 0,073 0,123 0,124 0,105 0,091 0,302 0,106 0,742 0,169 0,226 0,174 0,016 0,149 0,134 0,231 0,437 0,142 0,159 0,114 Benzo[a]antracen mg/kg 0,103 0,046 0,077 0,038 0,067 0,074 0,055 0,048 0,197 0,057 0,662 0,112 0,129 0,099 #VERDI! 0,081 0,074 0,135 0,194 0,076 0,088 0,065 Chrysen mg/kg 0,132 0,062 0,106 0,059 0,109 0,101 0,078 0,082 0,279 0,089 1,01 0,21 0,198 0,15 0,011 0,121 0,112 0,259 0,246 0,112 0,129 0,114 Benzo[b]fluoranten mg/kg 0,092 0,054 0,067 0,036 0,058 0,076 0,057 0,056 0,181 0,06 0,697 0,186 0,15 0,122 #VERDI! 0,067 0,081 0,211 0,159 0,073 0,089 0,056 Benzo[k]fluoranten mg/kg 0,058 0,03 0,05 0,027 0,04 0,053 0,036 0,037 0,122 0,039 0,461 0,096 0,088 0,069 #VERDI! 0,051 0,05 0,105 0,117 0,056 0,058 0,044 Benzo(a)pyren mg/kg 0,097 0,053 0,097 0,049 0,074 0,09 0,062 0,064 0,212 0,068 0,861 0,169 0,15 0,116 #VERDI! 0,089 0,086 0,194 0,181 0,093 0,095 0,066 Indeno[123cd]pyren mg/kg 0,061 0,036 0,058 0,031 0,043 0,063 0,041 0,044 0,125 0,047 0,549 0,118 0,096 0,08 #VERDI! 0,048 0,058 0,143 0,106 0,046 0,055 0,047 Dibenzo[ah]antracen mg/kg 0,015 #VERDI! 0,016 #VERDI! 0,016 0,02 0,012 0,014 0,038 0,015 0,154 0,04 0,03 0,03 #VERDI! 0,02 0,016 0,037 0,033 0,019 0,017 0,015 Benzo[ghi]perylen mg/kg 0,06 0,04 0,066 0,044 0,056 0,073 0,05 0,051 0,145 0,054 0,61 0,195 0,124 0,114 #VERDI! 0,063 0,06 0,18 0,119 0,067 0,066 0,053 TBT Effektbasert µg/kg 350 3,8 7,6 2,8 3,5 6,4 3,4 4,6 3,7 4,3 6,8 5,3 6,4 3,4 5,8 51 1,9 4,4 51 3,5 2,9 5,2 TBT forvaltningsmessig µg/kg 350 3,8 7,6 2,8 3,5 6,4 3,4 4,6 3,7 4,3 6,8 5,3 6,4 3,4 5,8 51 1,9 4,4 51 3,5 2,9 5,2 Oppsummert viser risikovurdering trinn 2 (vedlegg) at sedimentene fra det undersøkte området i Moss havn representerer en uakseptabel risiko for spredning av 11 av 16 PAHkomponenter samt TBT (gjennomsnittskonsentrasjoner). Videre viser vurderingen at gjennomsnittskonsentrasjonen av 7 av 11 PAH-komponenter, sum PCB og TBT utgjør en uakseptabel risiko for human helse. Likeledes er det sannsynlig at porevannskonsentrasjonen av 7 av 16 PAH-komponenter og TBT kan gi økologiske effekter. Det bør derfor ikke være tvil om at tiltaket i Moss havn vil redusere risikoen forbundet med miljøgiftene som ligger lagret i sedimentene. Miljøgifter er ikke noe man kan se med blotte øye, det er derfor urimelig å hevde at miljøgiftene «ikke har vært til synlig belastning for byen» (sitat RMO). 3.2 Den egentlige hensikten med utfyllingen er for tynt faglig fundert Det arbeides fortiden med ny områderegulering for Moss havn, hvor konsekvensvurderinger blir ivaretatt. Det ligger utenfor oppgaven til en søknad om tildekking av forurensede sedimenter å gå inn i detaljene som håndteres i reguleringsplanarbeidet. 4. Jermedal og Larsen Fiskeridirektoratet Kommentarene til Fiskeridirektoratet er i tråd med søknaden, og vil bli tatt hensyn til ved gjennomføring. 5. Moss kommune Kommentarene fra Moss kommune er i tråd med søknaden, og vil bli tatt hensyn til ved gjennomføring. 6. VEDLEGG: Risikovurdering trinn 2 8/12

9 Risikovurdering Trinn 2: GENERELLE PARAMETERE Grunnleggende sedimentparametere TOC 1 0,7 Bulkdensitet til sedimentet, r sed [kg/l] 0,8 0,8 Porøsitet, ε 0,7 0,7 Korreksjonsfaktor Generelle områdeparametere Sedimentareal i bassenget, A sed [m 2 ] ingen standard Vannvolumet over sedimentet, V sed [m 3 ] ingen standard Oppholdstid til vannet i bassenget, tr [år] ingen standard 0, For å ende opp med mg/m2/år for spredning ved biodiffusjon 10 m dybde * m2 Antar en gang per uke SPREDNING Parametere for transport via biodiffusjon, Fdiff Tortuositet, τ 3 3 Faktor for diffusjonshastighet pga bioturbasjon, a Diffusjonslengde, Δx [cm] 1 1 Parametere for oppvirvling fra skip, F skip Antall skipsanløp per år, Nskip ingen standard 900 Trasélengde for skipsanløp i sedimentareal påvirket av oppvirvling, T [m] Mengde oppvirvlet sediment per anløp, m sed [kg] ingen standard 1000 Organisk karbontilførsel til sedimentet utenfra, OC sed [g/m 2 /år] Fraksjon av organisk karbon som ikke omsettes, d [g/g] 0,47 0,47 Organisk karbon omsatt (respirert) i sedimentet, OC resp [g/m 2 /år] Konverteringsfaktor fra våtvekt til tørrvekt for C bio 5 5 Parametere for å beregne tømming av stofflageret i det bioaktive laget, t tom Mektighet av bioturbasjonsdyp, d sed (mm/m 2 ) Tetthet av vått sediment, ρvv (kg/l) 1,3 1,3 Fraksjon tørrvekt av vått sediment 0,35 0,35 Hentes fra havnemyndigheter Lengste innseilingstrasé i sedimentareal påvirket av oppvirvling, dvs. i sedimentareal < 20 m dypt Sett inn fra faktaboks 6 i veileder Antar hele havna er påvirket Tas fra siktekurve (dersom 5 % er mindre enn 2 mm, er f = 0,05) Faktor for å konvertere BCFfisk som er på våtvektsbasis til Cbio på tørrvektsbasis. Tørrvekt av biologisk materiale er typisk 1/5 av våtvekt. HUMAN HELSE Generelle parametere (gjelder for både barn og voksen) Sedimentareal påvirket av oppvirvling, A skip [m 2 ] ingen standard Fraksjon suspendert fsusp = sedimentfraksjon < 2mm ingen standard 0,0 Parametere for transport via organismer, Forg Mengde organisk karbon i bunnfauna biomasse OC cbio [g/g] 0,25 0,25 Absorpsjonsfaktor, af 1 1 Matriksfaktor, mf 0,15 0,15 Innhold partikulært materiale i vann [kg/l] 0, ,00003 Kontaminert fraksjon, KF f 0,5 0,5 Generelle parametere (ulike for barn og voksen) voksen Sjablong- barn voksen barn Kroppsvekt, KV [kg] Parametere for oralt inntak av sediment, DEIsed voksen barn voksen barn Fraksjon eksponeringstid, f exp,ised [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 0,00E+00 0,00E+00 Ikke aktuelt for arealbruk havn Inntak av sediment, Di sed [kg/d] 0, ,001 0, ,001 Parametere for inntak av overflatevann, DEIsv voksen barn voksen barn Fraksjon eksponeringstid, fexp,isv [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 0,00E+00 0,00E+00 Inntak av sjøvann, Disv [l/d] 0,05 0,05 0,05 0,05 Parametere for inntak av partikulært materiale, DEIpm voksen barn voksen barn Sjablong- Fraksjon eksponeringstid, fexp,ipm [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 0,00E+00 0,00E+00 Inntak av sjøvann, Disv [l/d] Se inntak av overflatevann. Parametere for hudkontakt med sediment, DEH sed voksen barn voksen barn Fraksjon eksponeringstid, f exp,hsed [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 0,00E+00 0,00E+00 Hudareal for eksponering med sediment, HAsed [m 2 ] 0,28 0,17 0,28 0,17 Hudhefterate for sediment, HAD sed [kg/m 2 ] 0,0375 0,0051 0,0375 0,0051 Hudabsorpsjonsrate for sediment HAB sed [1/timer] 0,005 0,010 0,005 0,01 Eksponeringstid hud med sediment, ET sed [timer/d] Parametere for hudkontakt med vann, DEH sv voksen barn voksen barn Sjablong- Fraksjon eksponeringstid, f exp,hsv [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 0,00E+00 0,00E+00 Hudareal for eksponering med sediment, HA sv [m 2 ] 1,80 0,95 1,8 0,95 Eksponeringstid hud med sjøvann, ETsv [timer/d] voksen barn voksen barn Sjablong- Parametere for eksponering via inntak av fisk/skalldyr, IEIf Daglig inntak av fisk og skalldyr, DI f [kg v.v./d] 0,138 0,028 0,138 0,028 9/12

10 Tab.1: Målt sedimentkonsentrasjon sammenlignet med trinn 1 grenseer Stoff Antall prøver Målt sedimentkonsentrasjon i Trinn 1 forhold til trinn 1 grense grense (antall ganger): (mg/kg) C sed, max (mg/kg) C sed, middel (mg/kg) Maks Middel Målt sedimentkonsentrasjon Arsen 22 4,29 2, ,08 0,06 Bly 22 14,2 10, ,17 0,12 Kadmium 0 mangler mangler 2,6 Kobber 22 34,7 16, ,68 0,32 Krom totalt (III + VI) 22 24,5 17, ,04 0,03 Kvikksølv 0 mangler mangler 0,63 Nikkel 22 15,8 12, ,34 0,28 Sink 22 54,1 42, ,15 0,12 Naftalen 2 0,024 0,0225 0,29 0,08 0,08 Acenaftylen 1 0,011 0,011 0,033 0,33 0,33 Acenaften 2 0,194 0,11 0,16 1,21 0,69 Fluoren 6 0,051 0, ,26 0,20 0,07 Fenantren 22 0,331 0, ,50 0,66 0,15 Antracen 21 0,095 0, ,031 3,06 1,13 Fluoranten 22 0,848 0,214 0,17 4,99 1,26 Pyren 22 0,742 0, ,28 2,65 0,66 Benzo(a)antracen 21 0,662 0, ,06 11,03 1,97 Krysen 22 1,01 0, ,28 3,61 0,61 Benzo(b)fluoranten 21 0,697 0, ,24 2,90 0,52 Benzo(k)fluoranten 21 0,461 0, ,21 2,20 0,38 Benzo(a)pyren 21 0,861 0, ,42 2,05 0,34 Indeno(1,2,3-cd)pyren 21 0,549 0, ,047 11,68 1,92 Dibenzo(a,h)antracen 19 0,154 0, ,59 0,26 0,05 Benzo(ghi)perylen 21 0,61 0, ,021 29,05 5,19 PCB ,0035 0,0035 PCB ,0035 0,0035 PCB ,0035 0,0035 PCB ,0035 0,0035 PCB ,0075 0,00375 PCB ,0075 0, PCB ,0035 0,0035 Sum PCB7 22 3,25E-02 2,49E-02 0,017 1,91 1,47 DDT 0 mangler mangler 0,02 Tributyltinn (TBT-ion) 22 0,35 0, ,035 10,00 0,70 10/12

11 Tab.2a: Beregnet spredning sammenlignet med "tillatt spredning" Stoff Beregnet spredning ikke påvirket av skipsoppvirvling (F diff + F org ) Maks (mg/m 2 /år) Middel (mg/m 2 /år) Beregnet spredning inkludert skipsoppvirvling (F diff + F org + F skip ) F tot, maks (mg/m 2 /år) F tot, middel (mg/m 2 /år) Spredning (F tot ) dersom C sed er lik grense for trinn 1 (mg/m 2 /år) F tot i forhold til tillatt spredning (antall ganger): Arsen 4,33E+00 2,95E+00 8,03E+00 5,47E+00 9,72E+01 0,08 0,06 Bly 7,07E-01 5,10E-01 1,23E+01 8,86E+00 7,14E+01 0,17 0,12 Kadmium mangler data mangler data mangler data mangler data 2,23E+00 Kobber 7,69E+00 3,61E+00 3,63E+01 1,71E+01 5,32E+01 0,68 0,32 Krom totalt (III + VI) 9,01E-01 6,45E-01 2,09E+01 1,50E+01 4,77E+02 0,04 0,03 Kvikksølv mangler data mangler data mangler data mangler data 5,55E-01 Nikkel 1,09E+01 8,99E+00 2,45E+01 2,01E+01 7,11E+01 0,34 0,28 Sink 4,95E+00 3,93E+00 4,92E+01 3,90E+01 3,21E+02 0,15 0,12 Naftalen 1,66E+01 1,56E+01 1,75E+01 1,64E+01 1,49E+02 0,12 0,11 Acenaftylen 3,77E+00 3,77E+00 3,97E+00 3,97E+00 7,81E+00 0,51 0,51 Acenaften 2,90E+01 1,64E+01 3,05E+01 1,73E+01 1,59E+01 1,92 1,09 Fluoren 4,64E+00 1,76E+00 4,90E+00 1,86E+00 1,52E+01 0,32 0,12 Fenantren 1,45E+01 3,40E+00 1,54E+01 3,61E+00 1,30E+01 1,18 0,28 Antracen 3,34E+00 1,23E+00 3,56E+00 1,32E+00 6,58E-01 5,41 2,00 Fluoranten 1,26E+01 3,17E+00 1,35E+01 3,41E+00 9,70E-01 13,94 3,52 Pyren 2,00E+01 4,95E+00 2,12E+01 5,24E+00 3,21E+00 6,60 1,63 Benzo(a)antracen 5,54E+00 9,87E-01 6,14E+00 1,09E+00 1,65E-01 37,16 6,62 Krysen 1,85E+01 3,15E+00 1,95E+01 3,30E+00 1,23E+00 15,88 2,69 Benzo(b)fluoranten 9,40E+00 1,69E+00 1,00E+01 1,80E+00 7,63E-01 13,11 2,35 Benzo(k)fluoranten 6,36E+00 1,11E+00 6,76E+00 1,18E+00 6,79E-01 9,95 1,73 Benzo(a)pyren 1,13E+01 1,86E+00 1,21E+01 1,98E+00 1,31E+00 9,21 1,51 Indeno(1,2,3-cd)pyren 2,56E+00 4,21E-01 3,02E+00 4,96E-01 7,63E-02 39,53 6,50 Dibenzo(a,h)antracen 8,63E-01 1,64E-01 9,91E-01 1,89E-01 1,05E+00 0,94 0,18 Benzo(ghi)perylen 6,51E+00 1,16E+00 7,04E+00 1,26E+00 5,60E ,54 22,44 PCB 28 4,20E-01 4,20E-01 4,26E-01 4,26E-01 PCB 52 7,62E-01 7,62E-01 7,68E-01 7,68E-01 PCB 101 1,12E-01 1,12E-01 1,16E-01 1,16E-01 PCB 118 1,12E-02 1,12E-02 1,41E-02 1,41E-02 PCB 138 1,58E-01 7,92E-02 1,65E-01 8,26E-02 PCB 153 1,59E-02 7,78E-03 2,20E-02 1,08E-02 PCB 180 3,87E-02 3,87E-02 4,17E-02 4,17E-02 Sum PCB7 1,52E+00 1,43E+00 1,55E+00 1,46E+00 DDT mangler data mangler data mangler data mangler data 3,51E-02 Tributyltinn (TBT-ion) 1,71E+02 1,20E+01 1,86E+02 1,30E+01 1,25E+01 14,80 1,03 Maks Middel 11/12

12 Tab.3: Beregnet total livstidseksponering sammenlignet med MTR/TDI 10 % Stoff Beregnet total livstidsdose DOSE maks (mg/kg/d) DOSE middel (mg/kg/d) Grense for human risiko, MTR/TDI 10 % (mg/kg/d) Beregnet total livstidsdose i forhold til MTR 10 % (antall ganger): Maks Middel Arsen 1,59E-05 1,09E-05 1,00E-04 0,16 0,11 Bly 2,25E-04 1,62E-04 3,60E-04 0,62 0,45 Kadmium mangler mangler 5,00E-05 Kobber 6,97E-04 3,27E-04 5,00E-03 0,14 0,07 Krom totalt (III + VI) 2,00E-05 1,44E-05 5,00E-04 0,04 0,03 Kvikksølv mangler mangler 1,00E-05 Nikkel 2,19E-04 1,80E-04 5,00E-03 0,04 0,04 Sink 3,64E-03 2,88E-03 3,00E-02 0,12 0,10 Naftalen 1,26E-03 1,18E-03 4,00E-03 0,31 0,29 Acenaftylen 1,44E-03 1,44E-03 Acenaften 1,58E-02 8,96E-03 Fluoren 3,20E-03 1,21E-03 Fenantren 1,45E-02 3,40E-03 4,00E-03 3,63 0,85 Antracen 3,23E-03 1,20E-03 4,00E-03 0,81 0,30 Fluoranten 2,89E-02 7,29E-03 5,00E-03 5,78 1,46 Pyren 3,93E-02 9,71E-03 Benzo(a)antracen 1,56E-02 2,78E-03 5,00E-04 31,21 5,56 Krysen 5,58E-02 9,47E-03 5,00E-03 11,16 1,89 Benzo(b)fluoranten 2,92E-02 5,25E-03 Benzo(k)fluoranten 1,98E-02 3,45E-03 5,00E-04 39,55 6,89 Benzo(a)pyren 3,53E-02 5,79E-03 2,30E , ,55 Indeno(1,2,3-cd)pyren 7,98E-03 1,31E-03 5,00E-04 15,96 2,62 Dibenzo(a,h)antracen 2,69E-03 5,12E-04 Benzo(ghi)perylen 2,03E-02 3,63E-03 3,00E-03 6,77 1,21 PCB 28 1,22E-03 1,22E-03 PCB 52 2,38E-03 2,38E-03 PCB 101 3,52E-04 3,52E-04 PCB 118 3,52E-05 3,52E-05 PCB 138 4,98E-04 2,49E-04 PCB 153 4,98E-05 2,45E-05 PCB 180 1,22E-04 1,22E-04 Sum PCB7 4,66E-03 4,38E-03 2,00E , ,13 DDT mangler mangler 1,00E-03 Tributyltinn (TBT-ion) 4,73E-02 3,30E-03 2,50E ,06 13,20 12/12

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER Oppdragsgiver Kvinnherad kommune Rapporttype Tilleggsutredning 2013-03-13 ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3 (14) ROSE N DAL H AVN

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+)

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+) Til: Hjellnes Consult AS Fra: Norconsult v/gunn Lise Haugestøl Dato/Rev: 4. august 2015 Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU,

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Biologge AS. Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev. 01, 2009-11-25

DET NORSKE VERITAS. Biologge AS. Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev. 01, 2009-11-25 Rapport Undersøkelse av propelloppvirvling og risikovurdering av sediment utenfor Pronova BioPharma Norge AS og Oleon Scandinavia AS Biologge AS Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev.

Detaljer

BORG 1 RØ SVI KREN N A MI LJØ GI FTB UDSJETT

BORG 1 RØ SVI KREN N A MI LJØ GI FTB UDSJETT Oppdragsgiver Kystverket Rapporttype Rapport 2013-03-04 BORG 1 RØ SVI KREN N A MI LJØ GI FTB UDSJETT MILJØGIFTBUDSJETT 3 (35) BORG 1 RØSVIKREN M ILJØGIFTBUDSJETT N A Oppdragsnr.: 1110438 Oppdragsnavn:

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen,COWI rapport A044959-002 Vedlegg3 Beregningstabeller 1 Tab.1: Målt sedimentkonsentrasjon sammenlignet med trinn 1

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER Oppdragsgiver Moss kommune Rapporttype Miljøtekniske undersøkelser og risikovurdering 2010-05-04 MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER MILJØGIFTER I SEDIMENTER 2 (50) MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA APRIL 2014 MALVIK KOMMUNE PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA RISIKOVURDERING TRINN 1 OG 2 DELRAPPORT A039511-5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412

Detaljer

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene.

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene. NOTAT Oppdrag 1110630 Grunner Indre Oslofjord Kunde Kystverket Notat nr. 001 Dato 07.01.2015 Til Fra Kopi Kristine Pedersen-Rise Tom Øyvind Jahren [Navn] Sedimentundersøkelse ved Belgskjærbåen Kystverket

Detaljer

Beregnet mengde håndterte helse- og miljøfarlige stoffer ved tiltak

Beregnet mengde håndterte helse- og miljøfarlige stoffer ved tiltak Teknisk notat Til: Trondheim kommune v/ Silje Salomonsen Kopi til: Dato: 2017-01-31 Rev.nr. / Rev.dato: 2 / 2017-05-12 Dokumentnr.: 20130339-73-TN Prosjekt: Renere Havn Prosjektleder: Mari Moseid Utarbeidet

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene RAPPORT L.NR. 6483-2013 Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

Risikovurdering Slora, søndre del Skedsmo kommune

Risikovurdering Slora, søndre del Skedsmo kommune ipark, Prof. O. Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger Postboks 8034 Postterminalen, 4068 Stavanger Tlf. 51 87 44 90 Fax. 51 87 43 81 www.smigruppen.no Org.nr. NO 992 152 265 Risikovurdering Slora, søndre del

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ Oppdragsgiver Helgeland Eiendom Båsmo AS Rapporttype Forurensede sedimenter i Båsmosjyen HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE

Detaljer

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016 Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn Dialogmøte: 9. februar 2016 Natur, kultur og tradisjon Risikovurdering Gjennomført i henhold til Miljødirektoratets retningslinjer TA 2802/2011: Veileder

Detaljer

HAMMERFEST HAVN RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER

HAMMERFEST HAVN RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER Oppdragsgiver Hammerfest kommune Rapporttype Miljøteknisk rapport 2013-01-10 HAMMERFEST HAVN RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER 2 (39) HAMMERFEST HAVN RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Forurensingsstatus i Bergen havn

Forurensingsstatus i Bergen havn Forurensingsstatus i Bergen havn Oddmund Soldal, Ane Moe Gjesdal og Edana Fedje 1 Gjennomført arbeid Sedimentkartlegging, tiltaksplan fase I og II (COWI, NGI, NIVA, Univ. i Bergen, Høgskulen i Sogn og

Detaljer

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1 Biologge prosjektnummer: B08-05-06 Skrevet av: Pål Abrahamsen Dato: 2010-09-10 Til: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen Kopi: Bjørnar Christiansen (Havnesjef) Tittel: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT)

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 RAPPORT L.NR. 6473-2013 Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

RAPPORT L.NR propelloppvirvling av sedimenter ved Herøya industripark

RAPPORT L.NR propelloppvirvling av sedimenter ved Herøya industripark RAPPORT L.NR. 6280-2012 Revidert risikovurdering av propelloppvirvling av sedimenter ved Herøya industripark Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT BCKV og ODS ODS ODS

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT BCKV og ODS ODS ODS BERGEN KOMMUNE MILJØFAGLIG PRIORITERING AV DELOMRÅDER I RENERE PUDDEFJORD ADRESSE COWI AS Postboks 2422 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Risikovurdering av forurenset sjøbunn

Detaljer

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy RAPPORT L.NR. 6570-2013 Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region Midt-Norge

Detaljer

Tiltaksplan Klasaskjær Utgave: 1.0 Dato: 2011-10-27 Tiltaksplan Klasaskjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Tiltaksplan Klasaskjær Utgave/dato: 1.0 / 2011-10-27 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Forurenset sjøbunn i Stavanger:

Forurenset sjøbunn i Stavanger: Forurenset sjøbunn i Stavanger: Status, miljøgiftkartlegginger, risikovurderinger, kontroll med forurensningskilder & tiltaksplanlegging I kommunal prosjektgruppe: Miljøseksjonen, Vann og avløp, Renovasjon

Detaljer

RAMME GÅRD, HVIT- STEN MILJØTEKNISK UNDER- SØKELSE

RAMME GÅRD, HVIT- STEN MILJØTEKNISK UNDER- SØKELSE Beregnet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus Dokument type Datarapport Dato Juli, 2017 Tilleggsdokument til søknad om tillatelse til mudring RAMME GÅRD, HVIT- STEN MILJØTEKNISK UNDER- SØKELSE RAMME GÅRD,

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. ROM Eiendom AS - Brakerøya PRØVETAKING OG RISIKOVURDERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. ROM Eiendom AS - Brakerøya PRØVETAKING OG RISIKOVURDERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER 17.11.2015 PRØVETAKING OG RISIKOVURDERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER ROM Eiendom AS - Brakerøya MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: ROM Eiendom AS v/ Lise Kristin Sunsby Rapportnummer 0850910005-6

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter på gnr. 44, bnr. 1091, Lenvik kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter på gnr. 44, bnr. 1091, Lenvik kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 23.11.2015 2014/892-4 461.5 Deres dato Deres ref. Leiknes AS Postboks 257 9305 FINNSNES Tillatelse til utfylling i

Detaljer

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Eva K. Aakre Institutt for kjemi, NTNU Veiledere: Rolf Tore Ottesen,

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

BORG 1 RØSVIKRENNA DATARAPPORT

BORG 1 RØSVIKRENNA DATARAPPORT Oppdragsgiver Kystverket Rapporttype Rapport 2012-01-22 BORG 1 RØSVIKRENNA DATARAPPORT Datarapport 2 Vedlegg 2 Oppdragsnr.: 1110438 Oppdragsnavn: Rammeavtale Kystverket - Røsvikrenna Dokument nr.: M-rap-017

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Kræmer Brygge, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Kræmer Brygge, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 20.6.2014 2013/1221-33 461.5 Deres dato Deres ref. Kræmer Brygge AS Stakkevollveien 33B 9010 TROMSØ Tillatelse til utfylling

Detaljer

Drammen Havn - Vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag

Drammen Havn - Vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag Drammen Havn - Vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag 20110218-00-2-R 31. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Havn Dokumentnr.: 20110218-00-2-R Dokumenttittel: Drammen Havn - Vurdering av

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Miljøundersøkelser - Union fabrikker i Skien

Miljøundersøkelser - Union fabrikker i Skien RAPPORT L.NR. 5600-2008 Miljøundersøkelser - Union fabrikker i Skien Risikovurdering trinn 2 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking av forurenset sjøbunn

Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking av forurenset sjøbunn Bergen kommune Boks 7700 5020 Bergen Oslo, 26.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4417 Saksbehandler: Henriette Givskud Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking

Detaljer

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt Side 1 av 5 Fra: Hammer, Ragnhild Marie[Ragnhild.Marie.Hammer@arendal.kommune.no] Dato: 14:38:41 Til: FMAA Postmottaket Tittel: Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Detaljer

NOTAT Vå r ref.: OKL-02344 Da to: 12. juli 2016 Miljøundersøkelser Molo Nord, Åmøy havn i Rennesøy kommune 1 INNLEDNING På forespørsel fra Åmøy havn v/andreas Kleppe har Ecofact foretatt miljøundersøkelser

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 Generell informasjon a Søker (tiltakshaver) Navn: Veidekke Industri Adresse: Husøyveien 6520 Frei Org.nr: 992 095 709 Kontaktperson

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Tiltaksplanarbeidet - føringer, mål og virkemidler

Tiltaksplanarbeidet - føringer, mål og virkemidler Tiltaksplanarbeidet - føringer, mål og virkemidler Dialogmøte i Mo i Rana 20. august 2012 Eva Therese Askeland, Klif Myndighetenes arbeid med forurenset sjøbunn Stortingsmelding nr. 12 (2001-2002) Rent

Detaljer

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Hilde B. Keilen, senioringeniør sedimentseksjonen Myndighetenes arbeid med forurenset

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Miljøundersøkelser i Barbubukt, Arendal Risiko og tiltaksvurdering av forurensede sedimenter

Miljøundersøkelser i Barbubukt, Arendal Risiko og tiltaksvurdering av forurensede sedimenter RAPPORT L.NR. 5833-2009 Miljøundersøkelser i Barbubukt, Arendal Risiko og tiltaksvurdering av forurensede sedimenter Barbubukt Tromøysundet Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Søknad om tiltak i Store Lungegårdsvann etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Store Lungegårdsvann etter forurensningsloven. BYRÅDSAVDELING FOR KLIMA, KULTUR OG NÆRING Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 62 75 kultur.kirke.idrett@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse

Detaljer

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Miljøgifter grenseverdier Bård Nordbø Miljøgifter bakgrunn Stoffer som utgjør et problem har en eller flere av følgende egenskaper. Giftig ( har en effekt på biologiske

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn NMF = Kurt W.Oddekalv Who dares wins! Noen av våre mange eksperter: Internasjonal miljørett Saksbehandler Fagansvalig havmiljø 19 ansatte 4 regionskontorer

Detaljer

RØSVIKRENNA BORG HAVN

RØSVIKRENNA BORG HAVN RØSVIKRENNA BORG HAVN KONSEKVENSER AV PLANLAGTE TILTAK FOR VANNFOREKOMSTEN -VURDERINGER I FORHOLD TIL FORUTSETNINGENE I VANNFORSKRIFTEN AUD HELLAND MILJØRINGEN 21.03.2013 INNHOLD Bakgrunn og målsetting

Detaljer

RAPPORT L.NR Risikovurdering av miljøgifter i sediment utenfor tidligere Hurum fabrikker

RAPPORT L.NR Risikovurdering av miljøgifter i sediment utenfor tidligere Hurum fabrikker RAPPORT L.NR. 6197-2011 Risikovurdering av miljøgifter i sediment utenfor tidligere Hurum fabrikker Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK juni 2015 PEVI

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK juni 2015 PEVI BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING, KLIMA OG MILJØ Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556/55566275 Telefaks 55566330 klima.miljo.byutvikling@bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland v/magne

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Pronova BioPharma Norge AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Lokalitet: Pronova BioPharma

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Horten seilforening Adresse: Strandveien 42

Detaljer

Miljøundersøkelse med tiltak

Miljøundersøkelse med tiltak Brunvoll Strandgata A.S. Miljøundersøkelse med tiltak 2015-11-05 B01 05-11-2015 Til kommentar/ godkjenning hos oppdragsgiver Glhau Grs Mabon A02 04-11-2015 Med Tiltaksplan glhau grs A01 13-04-2015 Til

Detaljer

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 14.10.2014 Vår ref.: 2014/10239 Arkivnr.: 461.5 Nedre Vågen 9 AS Forusbeen 78 4033 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Til: Fra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tonje Stokkan Dato 2016-12-13 Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Geografisk plassering av området Figur 1 viser et utsnitt av aktuelt

Detaljer

Tillatelse til tildekking av forurenset sjøbunn i Moss havn

Tillatelse til tildekking av forurenset sjøbunn i Moss havn Moss Havn KF Strandgt 10 1531 MOSS Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2014/3189 461.5 OMA Vår dato: 30.10.2014 Tillatelse til tildekking av forurenset sjøbunn i Moss havn Fylkesmannen i Østfold

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG VIKTIG! Før utfylling av dette skjemaet anbefaler vi at De leser vår veileder til søkere, som kan lastes ned fra Fylkesmannens nettsider

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser)

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Helge Klitzing Adresse:Lahelleveien 18, 3140

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lebesby kommune Strandv. 152/154 9790 Kjøllefjord Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2014/4115 28.11.2014 Ark

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Miljømål... 4 3. Vurdering av tiltaksomfanget... 5 3.1 Vurdering i forhold til kommunens miljømål... 5 3.2 Tiltaksomfang i forhold til utførte risikovurderinger...

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 15.12.2011 2011/3435-5 461.5 Deres dato Deres ref. AS Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik Stakkevollvegen 65 9010 Tillatelse til

Detaljer