Kommentarer til høringssvar Moss havn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentarer til høringssvar Moss havn"

Transkript

1 NOTAT Oppdrag Søknad om utfylling i Moss havn Kunde Moss havn Notat nr. [xx] Dato Til Roger Johansen Fra Aud Helland Kopi Ole Martinsen, Karsten Butenschøn Kommentarer til høringssvar Moss havn Rambøll har mottatt kopi av fem høringssvar, disse besvares i det følgende: 1. David Kristianslund og Inge Nagelhus 1.1 Søknadens formål og dokumentasjon av forurensninger i Moss havn og Mossesundet K&N betrakter Moss havn sin søknad som en forberedelse til utvidelse av Moss havn og ikke et miljøtiltak. Moss havn oppgir bakgrunn for søknaden «som et miljøtiltak som samtidig forbereder for en eventuell senere utbygging av havneareal» (kap 3 i søknaden). Det fremgår således klart at søknaden er en forberedelse til en eventuell senere utbygging, og ikke et miljøtiltak alene. Dato 2014/10/10 Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen N-0213 Oslo T Rambøll er av den oppfatning at Kristianslund og Nagelhus (K&N) ikke er kjent med hva som er de drivende kreftene bak miljøtiltak, krefter som oppfordres av Miljødirektoratet. Tiltak mot forurensning i det marine miljø tilstrebes å utføres samtidig med andre prosjekter i aktuelle områder, da rene miljøtiltak har vist seg vanskelig å gjennomføre alene. Eksempelvis ble oppryddingen i Oslo havn utført samtidig med bygging av ny opera og senketunnel over Bjørvika. I andre områder hvor eksempelvis Kystverket foretar utdyping av fiskerihavner og farleder (Fosnavåg, Harstad) planlegges og utføres det samtidig miljøtiltak. Dette er vinn-vinn-prosjekter for miljø og infrastruktur og en fordel for alle parter, og oppfordres derfor av Miljødirektoratet. K&N hevder det faktum at «sedimentene i utfyllingsområdet er fra moderat til meget sterkt forurenset» og at dette lett kan forstås som at hele tildekkingsområdet er forurenset, og videre at de mest forurensede områdene er inntil dagens containerhavn, i indre havnebasseng og i Mossesundet. Selv om det er forurenset i andre 1/12 Rambøll Norge AS NO MVA

2 områder er det faktisk også forurenset i det omsøkte tildekkingsområdet. At et område er mer forurenset enn et annet bør ikke være til hinder for tiltaksgjennomføring i det mindre forurensede området. Som nevnt over er det om å gjøre å utnytte infrastrukturprosjekter til også å omfatte miljøtiltak hvor det er mulig. Når tiltak mot forurensning vurderes er det ut i fra en risikovurdering av området. Risikovurderingen er basert på Miljødirektoratets veileder TA-2802/2011. I følge veilederen vurderes risikoen for et område som helhet, og ikke enkeltpunkter i et prøvetakingsnett. Det er altså den samlede risikoen for området som vurderes. Hvis miljøtiltak er hovedmotivet for en søknad om tildekking er eieren av tiltaket opptatt av å begrense tiltaket mest mulig for å holde kostnadene nede. I tilfelle Moss havn ønskes det å legge til rett for eventuell senere utbygging samtidig med tiltak mot forurensning. En avgrensning er derfor ikke av betydning. 1.2 Omfang og hensyn til befolkningen K&N trekker frem problematikk i forhold til støy. En fremtidig havneutvidelse har retningslinjer å forholde seg til når det gjelder støy (Miljødirektoratets «Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging; T-1442/2014). Dette gjelder både anleggsfasen og driftfasen. Boligområdenes interesser blir således ivaretatt gjennom planprosess for "Områdeplan Moss havn" i forhold til dette regelverket. Moss havn utfører separate vurderinger av anleggsstøy ved tildekking. Utredningen vil bli oversendt Fylkesmannen. K&N har sannsynligvis en misoppfatning med hensyn til areal av tildekket sjøbunn og areal av fremtidig havn. Av geotekniske årsaker må fyllingen i sjø være større enn havnearealet over vann. Det er nødvendig med en motfylling for å sikre stabiliteten til en havn/kaiutvidelse, om dette vil bli gjennomført i henhold til pågående planprosess for dette. Tildekket areal sjøbunn gjenspeiler derfor ikke areal av fremtidig havn/kai. 1.3 Manglende samsvar mellom tiltaksområdet og måleresultater K&N trekker fram et det er vanskelig å begrunne at tiltaket skal være så omfattende ut fra målingene. Dette mener vi er svar på i punkt 1.1; søknaden gjelder både tildekking og forberedelser til en eventuell fremtidig havneutvidelse. Tildekkingen er således ikke kun av miljøhensyn, men også et tiltak ut i fra infrastrukturhensyn. Det påpekes igjen at det omsøkte arealet for tildekking er langt større enn en eventuell havneutvidelse. Forskjellen i areal tildekket sjøbunn/fylling og havneareal har geotekniske årsaker. 1.4 Havnen som forurensningskilde K&N stiller spørsmålstegn ved om tiltaket vil ha en positiv miljøeffekt så lenge skipsfarten er en forurensningskilde. Forurensningsbidraget fra skipsfart er som mange andre kilder til forurensning redusert de siste tiårene. Likevel må en regne med et visst forurensningsbidrag fra by og tettsteder med industri og havnevirksomhet. Det er i slike havner store miljøprosjekt er blitt gjennomført de siste årene (Oslo, Trondheim, Tromsø, Harstad m.fl.). Det gjennomføres således miljøprosjekter i havner selv om det forventes en fortsatt tilførsel av forurensning til havna. Ved miljøtiltak bringes miljøgifter ut av sirkulasjon, dette vil en også oppnå ved tildekking i Moss havn. 1.5 Trussel mot eksisterende naturmiljø N&R hevder at tiltaket er en trussel mot eksisterende naturmiljø. Moss havn tilhører vannforekomsten «Midtre Oslofjord» (Figur 1) med flere forekomster av eksempelvis naturtypen Ålegras (Figur 2). For å kunne vurdere hvilken effekt et tiltak i det marine miljø har på ulike naturtyper har Miljødirektoratet utarbeidet en veileder 02:13 «Klassifisering av miljøkvalitet i vann». Her angis metoder for å vurdere effekten av et tiltak. Dette gjøres ved å beregne hvor stort areal den enkelte naturtypen som blir påvirket av et tiltak utgjør i forhold til det totale arealet av naturtypen i vannforekomsten. I tillegg vektes påvirkningen ut i fra hvor 2/12

3 full naturtypen anses å være. Dette gjenspeiles i hvilken kategori (A, B, C) forekomsten sorterer under. Er naturtypen en kategori C (minst full), påvirker det ikke utregningen av % areal påvirket, er forekomsten en B eller A lokalitet multipliseres påvirkningsgraden med henholdsvis 2 og 3. Utfylling og tildekking av sjøbunnen i forbindelse med Moss havn sine planer er ålegrasforekomstene ved Vårlistranda, disse er definert som C lokaliteter, hvor den i nord har en utbredelse på ca 500 m 2 og forekomsten i sør har en utbredelse på ca m 2. Tar man utgangspunkt i kun de nærmeste ålegrasforekomstene, den i Verlebukta på m 2 og de to i Reierbukta på m 2 og m 2 ødelegger tildekkingen av C lokalitetene ved Vårlistranda 2,8% av naturtypen i Moss havn, merk da er ikke hele vannforekomsten tatt med. Som vist i Figur 2 er det store forekomster av ålegras lenger sør i vannforekomsten, eksempelvis vest av Bastøy. Andel påvirket areal sett vannforekomsten under ett blir derfor mye mindre. I henhold til Veileder 02:13 anses et slikt tiltak som «Praktisk talt ikke å påvirke naturtypen» (Tabell 1). N&R bør derfor ikke være bekymret for at tiltaket er en trussel mot eksisterende naturmiljø. I tillegg bemerker K&N at den sjeldne reka Upogebia og marken Polychatea lever i Moss havns havnebasseng, noe som tyder på økologisk sunne miljøer med lite forurensning. Upogebia deltaura er den arten som finnes i våre farvann. Den er ikke spesielt sjelden, men fanges ikke så ofte. Den finnes typisk i andre bunndyr sine rør og huler, og er eksempelvis funnet i store mengder i huler laget av sjøkreps i Gullmarsfjorden. En fjord som er kjent for sterk antropogen påvirkning. Typisk utbredelse av Upogebia deltaura er ned til 50 m vanndyp. Polychaeta er en gruppe med utallige arter, alt fra ekstreme opportunister som Capitella til svært følsomme arter. Det er sammensetningen av polychaetsamfunnet som indikerer om miljøet er sunt eller ikke. Det er derfor vi har den norske bløtbunnsklassifiseringen etter følsomhetsindeksene NSI og ISI (der hver art er gitt en fast følsomhets) i tillegg til diversitetsindeksene. Man må derfor kjenne artssammensetningen for å si noe om havnebassenget har et sunt økologisk miljø. 3/12

4 Figur 1. Utbredelsen av vannforekomsten Midtre Oslofjord, som Moss havn er en del av (www.vannnett.no) Figur 2. Forekomster av naturtyper i vannforekomsten Midtre Oslofjord 4/12

5 Tabell 1. Økologiske klassegrenser av hydromorfologisk påvirkning for naturtyper innen vannforekomsten (etter Miljødirektoratets Veileder 02:13). 1.6 Tilgjengelige masser i forhold til miljøtiltak K&N hevder at massene Moss Havn ønsker å benytte til tildekking omtales som grov sprengstein. I henhold til søknaden fra Moss havn kap omtales massene som sprengstein, som vanligvis varierer i størrelser fra grov sand og grus til blokk. I samme kapittel i søknaden er det redegjort for hensikten med en tildekking, og hvordan tildekkingen i Moss havn vil innfri hensikten: a) Forsterke bunnen for å hindre forurensningsspredning via resuspensjon og erosjon b) Hindre gravende dyr i å nå ned til forurenset sediment c) Redusere fluksen av forurensning fra sedimentene. Når en tildekking kun har et miljøaspekt er behovet for mektighet av tildekkingen mindre enn når tildekkingen samtidig har som formål senere å kunne benyttes som motfylling og fundament for havneutvidelse. Ved utlegging av opp mot 2 m sprengsteinsfylling er det sannsynlig at medfølgende sand og grus fyller inn hulrom ned mot sedimentoverflaten i en viss tykkelse. Hulrommene med tilgang til sedimentoverflaten vil utgjøre en brøkdel av sedimentoverflaten som faktisk dekkes av større stein. Prosentvis tildekket flate av kompakt stein blir derfor langt større enn flaten dekket av medfølgende sand og grus. N&K henviser til eksempler på tillatelser gitt av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Vest-Agder og Hordaland og hevder at her ble det krevet at finere masser skulle legges lagvis før grovere stein. Det er riktig at en pute av finere masser i bunnen av en steinfylling vil være med på å hindre spredning av forurensede partikler fra sjøbunnen under utlegging. Risikoen for spredning under arbeidet er imidlertid avhengig av bunnens beskaffenhet. Eksempelvis er bunnen i Store Lungegårsvann (som det vises til fra Hordaland) finkornet med et høyt organisk innhold. Slike sedimenter har en langt større risiko for å virvles opp under en utfylling sammenlignet med sedimentene i Moss havn. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane krever 0,3 m med grus og sand før utlegging av større stein. Dette er således samme kvalitet på dekkmaterialet som vil følge med under tildekkingen i Moss havn. K&N hevder at massenes beskaffenhet og metode for utlegging vil føre til massiv oppvirvling av forurenset sediment og uakseptabel spredning av miljøgifter. Dette er en påstand uten belegg. Søknaden fra Moss havn kap 8.2 redegjør for hvordan massene er tenkt lagt ut. Utlegging av masser over forurenset sjøbunn skal utføres på en skånsom måte. Dette er i tråd med sammenlignbare tiltak. Det vises til eksemplet trukket fram av K&N fra fylkesmannen i 5/12

6 Hordaland i tillatelsens pkt 7.3 som omfatter tildekking i Store Lungegårdsvann «Tildekking skal foregå på en slik måte at det forårsaker minst mulig oppvirvling og spredning av forurensede masser». Flere risikovurderinger av forurenset sediment i havner viser at skipstrafikk er en av de største spredningsmekanismene av forurensning. Basert på erfaring fra slike risikovurderinger er det lite sannsynlig at spredning av forurensning fra utlegging av dekkmasser i Moss havn vil gi større spredning enn det som spres fra sjøbunnen slik den ligger i dag. Etter at tildekkingen er utført vil dagens bidrag til forurensning fra sjøbunnen opphøre. Det er beklagelig at N&K opplever søknaden som selvmotsigende. Kunnskap om forurensning i marine sedimenter er et komplisert fag som kan være vanskelig å forstå. Rambøll beklager at formidlingen kanskje ikke har vært god nok. Tildekking av forurensede sedimenter er i fagmiljøet ansett som en god metode for å bringe miljøgifter ut av sirkulasjon, og å foretrekke fremfor eksempelvis mudring. At det er andre områder i Mosseregionen og langs Norges kyst som har større behov for tiltak enn Moss havn bør ikke være til hinder for å gjennomføre tiltak i Moss havn når anledningen byr seg. 2. Kristian Hjortkær Hansen - Kallum og Kleberget vel 2.1 Søknaden gjelder noe helt annet enn det overskriften tilsier Søknaden gjelder tildekking av forurenset sjøbunn, men som angitt i søknaden under kap 3. «Bakgrunn», oppgis det at tildekkingen samtidig vil forberede for en eventuell senere utbygging av havneareal. Det fremgår således klart hva søknaden omfatter. Det er riktig oppfattet av KKV at noen av punktene i det undersøkte området har en tilstandsklasse som i seg selv ikke ville utløse miljøtiltak alene. I tilfelle Moss havn er det imidlertid en mulighet å få tildekket forurenset sjøbunn fordi det er en del av et planlagt større prosjekt. Dette er det redegjort for i svar til K&N i punkt 1.1 over. Likeledes er det redegjort for i samme punkt hvordan man vurderer risikoen ved forurenset sjøbunn. Det er områdets samlede risiko som legges til grunn for tiltak, ikke enkeltpunkter. 2.2 Arealet man ønsker å tildekke går langt utover det området som er regulert til havn Søknader om tildekking av forurenset sjøbunn går ikke inn i problemstillinger knyttet til reguleringsplanen for området. Områdeplan for Moss havn er under arbeid. Som nevnt i svar til K&N er det vanskelig å få gjennomført miljøtiltak alene. Det anses som en vinn-vinn situasjon å utnytte utbyggingsprosjekter for samtidig å få gjennomført miljøtiltak. Det er en gevinst for miljøet å dekke til de forurensede sedimentene i Moss havn, enten det blir utbygging eller ikke. Dette har støtte i fagmiljøet og hos forurensningsmyndighetene, som også nevnt i kommentar til K&N. 3. Erik Tveiten Rødt Moss og Omegn (RMO) 3.1 Klassifisering av miljøkvalitet RMO viser til at av de 22 punkter som ble målt var bare 1 målepunkt rødt (tilstandsklasse 5), 3 målepunkter oransje (tilstandsklasse 4), 7 målepunkter gule (tilstandsklasse 3) og 11 målepunkter grønne (tilstandsklasse 2). Av disse resultatene trekkes konklusjonen at tilta- 6/12

7 ket er en overdreven reaksjon på et miljøproblem, som ikke har vært til synlig belastning for byen, eller gitt som pålegg fra sentrale myndigheter. I henhold til Miljødirektoratets veileder representerer den øvre grensen for klasse II den konsentrasjon som, dersom den overskrides over lang tid, er antatt å kunne gi negative effekter på enkelte arter i organismesamfunnene (se figuren under). Kartleggingen av miljøgifter i Moss havn viser at halvparten av de undersøkte sedimentene (11 av 22 punkter) har konsentrasjoner i tilstandsklasse 3 eller høyere. Det er andre havner som er langt mer forurenset enn Moss havn, men det betyr ikke at Moss havn er uforurenset og at sedimentene her ikke utgjør en risiko for økosystemet og human helse. På nasjonal basis er det 17 havner som har fått første prioritet med hensyn til tiltaksgjennomføring. Prioritering og omfang er ut i fra forurensningsgrad og økonomi. I undersøkelsene det vises til i søknaden fra Moss havn (Multiconsult 2013) er det kun utført en sammenligning av miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene med tilhørende grenseer. Vurderingen er forenklet ved at det for PAH og PCB kun er sett på sumpah16 og sumpcb7. En risikovurdering er imidlertid basert på klassifisering av enkeltkomponenter av PAH og PCB (Tabell 2 og vedlegg). Enkeltkomponentene legges til grunn fordi risikovurderingen er effektbasert. Det finnes ikke data på toksisitet av summen av PAH16 og PCB7, disse inngår derfor ikke i en risikovurdering. Ved å utføre en risikovurdering trinn 1 (se Tabell 2), fremkommer det at alle prøvene fra Moss havn, med unntak av en (stasjon 15) er sterkt forurenset (tilstandsklasse 4) av benso(ghi)perylen, som er en av de 16 PAH-komponentene. Ser man bort fra denne komponenten er 17 av de 22 prøvene forurenset av en eller flere andre PAH-komponenter tilsvarende tilstandsklasse 3 eller høyere. I Multiconsults rapport fra 2013 oppgis kun TBT i henhold til den forvaltningsbaserte grenseen, som er en praktisk grense og ikke basert på effekter. Sammenlignes TBT-konsentrasjonene i Moss havn med toksisitetsbaserte grenseer klassifiserer alle prøver til tilstandsklasse 5. 7/12

8 Tabell 2. Klassifisering av sedimenter fra Moss havn i henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2229/2007 (risikovurdering trinn 1). Fargekodingene gjenspeiler tilstandsklassene fra 1 til 5. Parameter Enhet Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Prøve 11 Prøve 12 Prøve 13 Prøve 14 Prøve 15 Prøve 16 Prøve 17 Prøve 18 Prøve 19 Prøve 20 Prøve 21 Prøve 22 Arsen mg/kg 2,39 2,86 2,65 2,27 2,52 2,68 2,45 2,82 2,56 3,1 3 2,23 2,9 2,77 4,29 3 3,19 2,82 3,6 3,81 3,38 3,05 Bly mg/kg 8,3 7,6 8,8 9,5 7,8 9,3 8,3 8,4 8,2 10,2 10,5 10,9 10,8 10,5 7,5 13,3 11,2 10,8 12,3 14,2 13,6 13,5 Kadmium mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 Kobber mg/kg 11,2 9,94 9,85 10,1 10,1 10,2 10,3 10,5 10,8 20,5 20,6 19, ,8 34,7 17, ,9 16,9 17,8 17,3 18,3 Krom mg/kg 14,1 12,6 13,2 12,9 12,7 13,3 13,2 13, ,2 24,5 22,5 23,2 24,1 16,9 19,8 17,6 23, ,9 18,3 18,6 Kvikksølv mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 Nikkel mg/kg 11, ,5 10,4 10,2 10,6 10,5 10,6 10,5 14,5 14,7 14,1 14,5 14,5 14,5 15,8 12,7 14,4 14,6 15,8 15,4 15,7 Sink mg/kg 33, ,2 34, ,3 32,6 33,7 32,3 51,7 54, , ,2 51,2 44,4 53,1 46, ,2 49,8 Naftalen mg/kg #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! 0,024 #VERDI! 0,021 #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! Acenaftylen mg/kg #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! 0,011 #VERDI! #VERDI! #VERDI! Acenaften mg/kg #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! 0,026 #VERDI! 0,194 #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! Fluoren mg/kg #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! 0,019 #VERDI! 0,051 #VERDI! 0,012 #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! 0,01 0,014 #VERDI! 0,01 #VERDI! Fenantren mg/kg 0,095 0,033 0,058 0,031 0,051 0,04 0,038 0,031 0,213 0,038 0,331 0,061 0,102 0,073 0,013 0,074 0,067 0,075 0,109 0,053 0,074 0,044 Antracen mg/kg 0,036 0,021 0,036 0,012 0,02 0,02 0,017 0,016 0,069 0,017 0,09 0,03 0,046 0,034 #VERDI! 0,03 0,024 0,036 0,095 0,029 0,036 0,024 Fluoranthen mg/kg 0,223 0,089 0,186 0,08 0,142 0,142 0,12 0,1 0,377 0,124 0,848 0,199 0,268 0,206 0,018 0,175 0,155 0,247 0,528 0,166 0,186 0,129 Pyren mg/kg 0,181 0,078 0,16 0,073 0,123 0,124 0,105 0,091 0,302 0,106 0,742 0,169 0,226 0,174 0,016 0,149 0,134 0,231 0,437 0,142 0,159 0,114 Benzo[a]antracen mg/kg 0,103 0,046 0,077 0,038 0,067 0,074 0,055 0,048 0,197 0,057 0,662 0,112 0,129 0,099 #VERDI! 0,081 0,074 0,135 0,194 0,076 0,088 0,065 Chrysen mg/kg 0,132 0,062 0,106 0,059 0,109 0,101 0,078 0,082 0,279 0,089 1,01 0,21 0,198 0,15 0,011 0,121 0,112 0,259 0,246 0,112 0,129 0,114 Benzo[b]fluoranten mg/kg 0,092 0,054 0,067 0,036 0,058 0,076 0,057 0,056 0,181 0,06 0,697 0,186 0,15 0,122 #VERDI! 0,067 0,081 0,211 0,159 0,073 0,089 0,056 Benzo[k]fluoranten mg/kg 0,058 0,03 0,05 0,027 0,04 0,053 0,036 0,037 0,122 0,039 0,461 0,096 0,088 0,069 #VERDI! 0,051 0,05 0,105 0,117 0,056 0,058 0,044 Benzo(a)pyren mg/kg 0,097 0,053 0,097 0,049 0,074 0,09 0,062 0,064 0,212 0,068 0,861 0,169 0,15 0,116 #VERDI! 0,089 0,086 0,194 0,181 0,093 0,095 0,066 Indeno[123cd]pyren mg/kg 0,061 0,036 0,058 0,031 0,043 0,063 0,041 0,044 0,125 0,047 0,549 0,118 0,096 0,08 #VERDI! 0,048 0,058 0,143 0,106 0,046 0,055 0,047 Dibenzo[ah]antracen mg/kg 0,015 #VERDI! 0,016 #VERDI! 0,016 0,02 0,012 0,014 0,038 0,015 0,154 0,04 0,03 0,03 #VERDI! 0,02 0,016 0,037 0,033 0,019 0,017 0,015 Benzo[ghi]perylen mg/kg 0,06 0,04 0,066 0,044 0,056 0,073 0,05 0,051 0,145 0,054 0,61 0,195 0,124 0,114 #VERDI! 0,063 0,06 0,18 0,119 0,067 0,066 0,053 TBT Effektbasert µg/kg 350 3,8 7,6 2,8 3,5 6,4 3,4 4,6 3,7 4,3 6,8 5,3 6,4 3,4 5,8 51 1,9 4,4 51 3,5 2,9 5,2 TBT forvaltningsmessig µg/kg 350 3,8 7,6 2,8 3,5 6,4 3,4 4,6 3,7 4,3 6,8 5,3 6,4 3,4 5,8 51 1,9 4,4 51 3,5 2,9 5,2 Oppsummert viser risikovurdering trinn 2 (vedlegg) at sedimentene fra det undersøkte området i Moss havn representerer en uakseptabel risiko for spredning av 11 av 16 PAHkomponenter samt TBT (gjennomsnittskonsentrasjoner). Videre viser vurderingen at gjennomsnittskonsentrasjonen av 7 av 11 PAH-komponenter, sum PCB og TBT utgjør en uakseptabel risiko for human helse. Likeledes er det sannsynlig at porevannskonsentrasjonen av 7 av 16 PAH-komponenter og TBT kan gi økologiske effekter. Det bør derfor ikke være tvil om at tiltaket i Moss havn vil redusere risikoen forbundet med miljøgiftene som ligger lagret i sedimentene. Miljøgifter er ikke noe man kan se med blotte øye, det er derfor urimelig å hevde at miljøgiftene «ikke har vært til synlig belastning for byen» (sitat RMO). 3.2 Den egentlige hensikten med utfyllingen er for tynt faglig fundert Det arbeides fortiden med ny områderegulering for Moss havn, hvor konsekvensvurderinger blir ivaretatt. Det ligger utenfor oppgaven til en søknad om tildekking av forurensede sedimenter å gå inn i detaljene som håndteres i reguleringsplanarbeidet. 4. Jermedal og Larsen Fiskeridirektoratet Kommentarene til Fiskeridirektoratet er i tråd med søknaden, og vil bli tatt hensyn til ved gjennomføring. 5. Moss kommune Kommentarene fra Moss kommune er i tråd med søknaden, og vil bli tatt hensyn til ved gjennomføring. 6. VEDLEGG: Risikovurdering trinn 2 8/12

9 Risikovurdering Trinn 2: GENERELLE PARAMETERE Grunnleggende sedimentparametere TOC 1 0,7 Bulkdensitet til sedimentet, r sed [kg/l] 0,8 0,8 Porøsitet, ε 0,7 0,7 Korreksjonsfaktor Generelle områdeparametere Sedimentareal i bassenget, A sed [m 2 ] ingen standard Vannvolumet over sedimentet, V sed [m 3 ] ingen standard Oppholdstid til vannet i bassenget, tr [år] ingen standard 0, For å ende opp med mg/m2/år for spredning ved biodiffusjon 10 m dybde * m2 Antar en gang per uke SPREDNING Parametere for transport via biodiffusjon, Fdiff Tortuositet, τ 3 3 Faktor for diffusjonshastighet pga bioturbasjon, a Diffusjonslengde, Δx [cm] 1 1 Parametere for oppvirvling fra skip, F skip Antall skipsanløp per år, Nskip ingen standard 900 Trasélengde for skipsanløp i sedimentareal påvirket av oppvirvling, T [m] Mengde oppvirvlet sediment per anløp, m sed [kg] ingen standard 1000 Organisk karbontilførsel til sedimentet utenfra, OC sed [g/m 2 /år] Fraksjon av organisk karbon som ikke omsettes, d [g/g] 0,47 0,47 Organisk karbon omsatt (respirert) i sedimentet, OC resp [g/m 2 /år] Konverteringsfaktor fra våtvekt til tørrvekt for C bio 5 5 Parametere for å beregne tømming av stofflageret i det bioaktive laget, t tom Mektighet av bioturbasjonsdyp, d sed (mm/m 2 ) Tetthet av vått sediment, ρvv (kg/l) 1,3 1,3 Fraksjon tørrvekt av vått sediment 0,35 0,35 Hentes fra havnemyndigheter Lengste innseilingstrasé i sedimentareal påvirket av oppvirvling, dvs. i sedimentareal < 20 m dypt Sett inn fra faktaboks 6 i veileder Antar hele havna er påvirket Tas fra siktekurve (dersom 5 % er mindre enn 2 mm, er f = 0,05) Faktor for å konvertere BCFfisk som er på våtvektsbasis til Cbio på tørrvektsbasis. Tørrvekt av biologisk materiale er typisk 1/5 av våtvekt. HUMAN HELSE Generelle parametere (gjelder for både barn og voksen) Sedimentareal påvirket av oppvirvling, A skip [m 2 ] ingen standard Fraksjon suspendert fsusp = sedimentfraksjon < 2mm ingen standard 0,0 Parametere for transport via organismer, Forg Mengde organisk karbon i bunnfauna biomasse OC cbio [g/g] 0,25 0,25 Absorpsjonsfaktor, af 1 1 Matriksfaktor, mf 0,15 0,15 Innhold partikulært materiale i vann [kg/l] 0, ,00003 Kontaminert fraksjon, KF f 0,5 0,5 Generelle parametere (ulike for barn og voksen) voksen Sjablong- barn voksen barn Kroppsvekt, KV [kg] Parametere for oralt inntak av sediment, DEIsed voksen barn voksen barn Fraksjon eksponeringstid, f exp,ised [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 0,00E+00 0,00E+00 Ikke aktuelt for arealbruk havn Inntak av sediment, Di sed [kg/d] 0, ,001 0, ,001 Parametere for inntak av overflatevann, DEIsv voksen barn voksen barn Fraksjon eksponeringstid, fexp,isv [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 0,00E+00 0,00E+00 Inntak av sjøvann, Disv [l/d] 0,05 0,05 0,05 0,05 Parametere for inntak av partikulært materiale, DEIpm voksen barn voksen barn Sjablong- Fraksjon eksponeringstid, fexp,ipm [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 0,00E+00 0,00E+00 Inntak av sjøvann, Disv [l/d] Se inntak av overflatevann. Parametere for hudkontakt med sediment, DEH sed voksen barn voksen barn Fraksjon eksponeringstid, f exp,hsed [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 0,00E+00 0,00E+00 Hudareal for eksponering med sediment, HAsed [m 2 ] 0,28 0,17 0,28 0,17 Hudhefterate for sediment, HAD sed [kg/m 2 ] 0,0375 0,0051 0,0375 0,0051 Hudabsorpsjonsrate for sediment HAB sed [1/timer] 0,005 0,010 0,005 0,01 Eksponeringstid hud med sediment, ET sed [timer/d] Parametere for hudkontakt med vann, DEH sv voksen barn voksen barn Sjablong- Fraksjon eksponeringstid, f exp,hsv [d/d] 8,22E-02 8,22E-02 0,00E+00 0,00E+00 Hudareal for eksponering med sediment, HA sv [m 2 ] 1,80 0,95 1,8 0,95 Eksponeringstid hud med sjøvann, ETsv [timer/d] voksen barn voksen barn Sjablong- Parametere for eksponering via inntak av fisk/skalldyr, IEIf Daglig inntak av fisk og skalldyr, DI f [kg v.v./d] 0,138 0,028 0,138 0,028 9/12

10 Tab.1: Målt sedimentkonsentrasjon sammenlignet med trinn 1 grenseer Stoff Antall prøver Målt sedimentkonsentrasjon i Trinn 1 forhold til trinn 1 grense grense (antall ganger): (mg/kg) C sed, max (mg/kg) C sed, middel (mg/kg) Maks Middel Målt sedimentkonsentrasjon Arsen 22 4,29 2, ,08 0,06 Bly 22 14,2 10, ,17 0,12 Kadmium 0 mangler mangler 2,6 Kobber 22 34,7 16, ,68 0,32 Krom totalt (III + VI) 22 24,5 17, ,04 0,03 Kvikksølv 0 mangler mangler 0,63 Nikkel 22 15,8 12, ,34 0,28 Sink 22 54,1 42, ,15 0,12 Naftalen 2 0,024 0,0225 0,29 0,08 0,08 Acenaftylen 1 0,011 0,011 0,033 0,33 0,33 Acenaften 2 0,194 0,11 0,16 1,21 0,69 Fluoren 6 0,051 0, ,26 0,20 0,07 Fenantren 22 0,331 0, ,50 0,66 0,15 Antracen 21 0,095 0, ,031 3,06 1,13 Fluoranten 22 0,848 0,214 0,17 4,99 1,26 Pyren 22 0,742 0, ,28 2,65 0,66 Benzo(a)antracen 21 0,662 0, ,06 11,03 1,97 Krysen 22 1,01 0, ,28 3,61 0,61 Benzo(b)fluoranten 21 0,697 0, ,24 2,90 0,52 Benzo(k)fluoranten 21 0,461 0, ,21 2,20 0,38 Benzo(a)pyren 21 0,861 0, ,42 2,05 0,34 Indeno(1,2,3-cd)pyren 21 0,549 0, ,047 11,68 1,92 Dibenzo(a,h)antracen 19 0,154 0, ,59 0,26 0,05 Benzo(ghi)perylen 21 0,61 0, ,021 29,05 5,19 PCB ,0035 0,0035 PCB ,0035 0,0035 PCB ,0035 0,0035 PCB ,0035 0,0035 PCB ,0075 0,00375 PCB ,0075 0, PCB ,0035 0,0035 Sum PCB7 22 3,25E-02 2,49E-02 0,017 1,91 1,47 DDT 0 mangler mangler 0,02 Tributyltinn (TBT-ion) 22 0,35 0, ,035 10,00 0,70 10/12

11 Tab.2a: Beregnet spredning sammenlignet med "tillatt spredning" Stoff Beregnet spredning ikke påvirket av skipsoppvirvling (F diff + F org ) Maks (mg/m 2 /år) Middel (mg/m 2 /år) Beregnet spredning inkludert skipsoppvirvling (F diff + F org + F skip ) F tot, maks (mg/m 2 /år) F tot, middel (mg/m 2 /år) Spredning (F tot ) dersom C sed er lik grense for trinn 1 (mg/m 2 /år) F tot i forhold til tillatt spredning (antall ganger): Arsen 4,33E+00 2,95E+00 8,03E+00 5,47E+00 9,72E+01 0,08 0,06 Bly 7,07E-01 5,10E-01 1,23E+01 8,86E+00 7,14E+01 0,17 0,12 Kadmium mangler data mangler data mangler data mangler data 2,23E+00 Kobber 7,69E+00 3,61E+00 3,63E+01 1,71E+01 5,32E+01 0,68 0,32 Krom totalt (III + VI) 9,01E-01 6,45E-01 2,09E+01 1,50E+01 4,77E+02 0,04 0,03 Kvikksølv mangler data mangler data mangler data mangler data 5,55E-01 Nikkel 1,09E+01 8,99E+00 2,45E+01 2,01E+01 7,11E+01 0,34 0,28 Sink 4,95E+00 3,93E+00 4,92E+01 3,90E+01 3,21E+02 0,15 0,12 Naftalen 1,66E+01 1,56E+01 1,75E+01 1,64E+01 1,49E+02 0,12 0,11 Acenaftylen 3,77E+00 3,77E+00 3,97E+00 3,97E+00 7,81E+00 0,51 0,51 Acenaften 2,90E+01 1,64E+01 3,05E+01 1,73E+01 1,59E+01 1,92 1,09 Fluoren 4,64E+00 1,76E+00 4,90E+00 1,86E+00 1,52E+01 0,32 0,12 Fenantren 1,45E+01 3,40E+00 1,54E+01 3,61E+00 1,30E+01 1,18 0,28 Antracen 3,34E+00 1,23E+00 3,56E+00 1,32E+00 6,58E-01 5,41 2,00 Fluoranten 1,26E+01 3,17E+00 1,35E+01 3,41E+00 9,70E-01 13,94 3,52 Pyren 2,00E+01 4,95E+00 2,12E+01 5,24E+00 3,21E+00 6,60 1,63 Benzo(a)antracen 5,54E+00 9,87E-01 6,14E+00 1,09E+00 1,65E-01 37,16 6,62 Krysen 1,85E+01 3,15E+00 1,95E+01 3,30E+00 1,23E+00 15,88 2,69 Benzo(b)fluoranten 9,40E+00 1,69E+00 1,00E+01 1,80E+00 7,63E-01 13,11 2,35 Benzo(k)fluoranten 6,36E+00 1,11E+00 6,76E+00 1,18E+00 6,79E-01 9,95 1,73 Benzo(a)pyren 1,13E+01 1,86E+00 1,21E+01 1,98E+00 1,31E+00 9,21 1,51 Indeno(1,2,3-cd)pyren 2,56E+00 4,21E-01 3,02E+00 4,96E-01 7,63E-02 39,53 6,50 Dibenzo(a,h)antracen 8,63E-01 1,64E-01 9,91E-01 1,89E-01 1,05E+00 0,94 0,18 Benzo(ghi)perylen 6,51E+00 1,16E+00 7,04E+00 1,26E+00 5,60E ,54 22,44 PCB 28 4,20E-01 4,20E-01 4,26E-01 4,26E-01 PCB 52 7,62E-01 7,62E-01 7,68E-01 7,68E-01 PCB 101 1,12E-01 1,12E-01 1,16E-01 1,16E-01 PCB 118 1,12E-02 1,12E-02 1,41E-02 1,41E-02 PCB 138 1,58E-01 7,92E-02 1,65E-01 8,26E-02 PCB 153 1,59E-02 7,78E-03 2,20E-02 1,08E-02 PCB 180 3,87E-02 3,87E-02 4,17E-02 4,17E-02 Sum PCB7 1,52E+00 1,43E+00 1,55E+00 1,46E+00 DDT mangler data mangler data mangler data mangler data 3,51E-02 Tributyltinn (TBT-ion) 1,71E+02 1,20E+01 1,86E+02 1,30E+01 1,25E+01 14,80 1,03 Maks Middel 11/12

12 Tab.3: Beregnet total livstidseksponering sammenlignet med MTR/TDI 10 % Stoff Beregnet total livstidsdose DOSE maks (mg/kg/d) DOSE middel (mg/kg/d) Grense for human risiko, MTR/TDI 10 % (mg/kg/d) Beregnet total livstidsdose i forhold til MTR 10 % (antall ganger): Maks Middel Arsen 1,59E-05 1,09E-05 1,00E-04 0,16 0,11 Bly 2,25E-04 1,62E-04 3,60E-04 0,62 0,45 Kadmium mangler mangler 5,00E-05 Kobber 6,97E-04 3,27E-04 5,00E-03 0,14 0,07 Krom totalt (III + VI) 2,00E-05 1,44E-05 5,00E-04 0,04 0,03 Kvikksølv mangler mangler 1,00E-05 Nikkel 2,19E-04 1,80E-04 5,00E-03 0,04 0,04 Sink 3,64E-03 2,88E-03 3,00E-02 0,12 0,10 Naftalen 1,26E-03 1,18E-03 4,00E-03 0,31 0,29 Acenaftylen 1,44E-03 1,44E-03 Acenaften 1,58E-02 8,96E-03 Fluoren 3,20E-03 1,21E-03 Fenantren 1,45E-02 3,40E-03 4,00E-03 3,63 0,85 Antracen 3,23E-03 1,20E-03 4,00E-03 0,81 0,30 Fluoranten 2,89E-02 7,29E-03 5,00E-03 5,78 1,46 Pyren 3,93E-02 9,71E-03 Benzo(a)antracen 1,56E-02 2,78E-03 5,00E-04 31,21 5,56 Krysen 5,58E-02 9,47E-03 5,00E-03 11,16 1,89 Benzo(b)fluoranten 2,92E-02 5,25E-03 Benzo(k)fluoranten 1,98E-02 3,45E-03 5,00E-04 39,55 6,89 Benzo(a)pyren 3,53E-02 5,79E-03 2,30E , ,55 Indeno(1,2,3-cd)pyren 7,98E-03 1,31E-03 5,00E-04 15,96 2,62 Dibenzo(a,h)antracen 2,69E-03 5,12E-04 Benzo(ghi)perylen 2,03E-02 3,63E-03 3,00E-03 6,77 1,21 PCB 28 1,22E-03 1,22E-03 PCB 52 2,38E-03 2,38E-03 PCB 101 3,52E-04 3,52E-04 PCB 118 3,52E-05 3,52E-05 PCB 138 4,98E-04 2,49E-04 PCB 153 4,98E-05 2,45E-05 PCB 180 1,22E-04 1,22E-04 Sum PCB7 4,66E-03 4,38E-03 2,00E , ,13 DDT mangler mangler 1,00E-03 Tributyltinn (TBT-ion) 4,73E-02 3,30E-03 2,50E ,06 13,20 12/12

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER Oppdragsgiver Kvinnherad kommune Rapporttype Tilleggsutredning 2013-03-13 ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3 (14) ROSE N DAL H AVN

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+)

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+) Til: Hjellnes Consult AS Fra: Norconsult v/gunn Lise Haugestøl Dato/Rev: 4. august 2015 Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU,

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Biologge AS. Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev. 01, 2009-11-25

DET NORSKE VERITAS. Biologge AS. Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev. 01, 2009-11-25 Rapport Undersøkelse av propelloppvirvling og risikovurdering av sediment utenfor Pronova BioPharma Norge AS og Oleon Scandinavia AS Biologge AS Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev.

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen,COWI rapport A044959-002 Vedlegg3 Beregningstabeller 1 Tab.1: Målt sedimentkonsentrasjon sammenlignet med trinn 1

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER Oppdragsgiver Moss kommune Rapporttype Miljøtekniske undersøkelser og risikovurdering 2010-05-04 MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER MILJØGIFTER I SEDIMENTER 2 (50) MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA APRIL 2014 MALVIK KOMMUNE PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA RISIKOVURDERING TRINN 1 OG 2 DELRAPPORT A039511-5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412

Detaljer

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene RAPPORT L.NR. 6483-2013 Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ Oppdragsgiver Helgeland Eiendom Båsmo AS Rapporttype Forurensede sedimenter i Båsmosjyen HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 RAPPORT L.NR. 6473-2013 Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Kræmer Brygge, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Kræmer Brygge, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 20.6.2014 2013/1221-33 461.5 Deres dato Deres ref. Kræmer Brygge AS Stakkevollveien 33B 9010 TROMSØ Tillatelse til utfylling

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Forurenset sjøbunn i Stavanger:

Forurenset sjøbunn i Stavanger: Forurenset sjøbunn i Stavanger: Status, miljøgiftkartlegginger, risikovurderinger, kontroll med forurensningskilder & tiltaksplanlegging I kommunal prosjektgruppe: Miljøseksjonen, Vann og avløp, Renovasjon

Detaljer

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Eva K. Aakre Institutt for kjemi, NTNU Veiledere: Rolf Tore Ottesen,

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 Generell informasjon a Søker (tiltakshaver) Navn: Veidekke Industri Adresse: Husøyveien 6520 Frei Org.nr: 992 095 709 Kontaktperson

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn NMF = Kurt W.Oddekalv Who dares wins! Noen av våre mange eksperter: Internasjonal miljørett Saksbehandler Fagansvalig havmiljø 19 ansatte 4 regionskontorer

Detaljer

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Hilde B. Keilen, senioringeniør sedimentseksjonen Myndighetenes arbeid med forurenset

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Pronova BioPharma Norge AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Lokalitet: Pronova BioPharma

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK juni 2015 PEVI

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK juni 2015 PEVI BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING, KLIMA OG MILJØ Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556/55566275 Telefaks 55566330 klima.miljo.byutvikling@bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland v/magne

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 14.10.2014 Vår ref.: 2014/10239 Arkivnr.: 461.5 Nedre Vågen 9 AS Forusbeen 78 4033 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng

Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng Delrapport 4 Tiltaksplan 20081794-00-62-R 5. juli 2011 Prosjekt Prosjekt: Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng

Detaljer

RØSVIKRENNA BORG HAVN

RØSVIKRENNA BORG HAVN RØSVIKRENNA BORG HAVN KONSEKVENSER AV PLANLAGTE TILTAK FOR VANNFOREKOMSTEN -VURDERINGER I FORHOLD TIL FORUTSETNINGENE I VANNFORSKRIFTEN AUD HELLAND MILJØRINGEN 21.03.2013 INNHOLD Bakgrunn og målsetting

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Miljømål... 4 3. Vurdering av tiltaksomfanget... 5 3.1 Vurdering i forhold til kommunens miljømål... 5 3.2 Tiltaksomfang i forhold til utførte risikovurderinger...

Detaljer

Vedlegg 3. Beregnet til Kystverket. Dokument type Datarapport-rev01. Dato 18.05.2015 BORG 1 SEDIMENTKARTLEGGING AV FORURENSNINGS- MEKTIGHET

Vedlegg 3. Beregnet til Kystverket. Dokument type Datarapport-rev01. Dato 18.05.2015 BORG 1 SEDIMENTKARTLEGGING AV FORURENSNINGS- MEKTIGHET Vedlegg 3 Beregnet til Kystverket Dokument type Datarapport-rev01 Dato 18.05.2015 BORG 1 SEDIMENTKARTLEGGING AV FORURENSNINGS- MEKTIGHET SEDIMENTKARTLEGGING AV FORURENSNINGS- MEKTIGHET Revisjon 01 Dato

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 15.12.2011 2011/3435-5 461.5 Deres dato Deres ref. AS Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik Stakkevollvegen 65 9010 Tillatelse til

Detaljer

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. 1 Beskrivelse av forholdene på lokalitetene Det er planlagt å utføre pele- og spuntarbeider i sjø i Bispevika ved Bispekaia. Tiltaksområdet

Detaljer

Risøy, Haugesund kommune - Tredje endring av tillatelse til arbeider i sjø

Risøy, Haugesund kommune - Tredje endring av tillatelse til arbeider i sjø Deres ref.: Vår dato: 01.03.2016 Vår ref.: 2016/2288 Arkivnr.: 461.5 Aibel AS Postboks 2118 5504 Haugesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

Status for arbeidet med miljøgifter i vannforskriften

Status for arbeidet med miljøgifter i vannforskriften Vannmiljøkonferansen 2012 Status for arbeidet med miljøgifter i vannforskriften 28. mars 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Miljøgifter Prioriterte stoffer i

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Ren Harstad havn - Miljøoppryddings- og utdypingsprosjekt

Ren Harstad havn - Miljøoppryddings- og utdypingsprosjekt Ren Harstad havn - Miljøoppryddings- og utdypingsprosjekt Bakgrunnen for Harstad-oppryddingen I Miljøsituasjonen Den første kostholdsrådundersøkelsen med prøvetaking av biota ble rapportert i 1998 Mattilsynet

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden RAPPORT L.NR. 6672-2014 Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden Foto: Sigurd Øxnevad, NIVA Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE EMNE Grunne 18 - Dynaløpet TILGJENGELIGHET Åpen 712690-3-RIGm-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

HYSNES HAVN, RISSA KOMMUNE, SØR- TRØNDELAG

HYSNES HAVN, RISSA KOMMUNE, SØR- TRØNDELAG HYSNES HAVN, RISSA KOMMUNE, SØR- TRØNDELAG Risikovurdering og tiltaksplan for forurensede sedimenter Prosjektnummer 5175347 Klif ID: 1624021 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ Forside: bilde tatt av Forsvarsbygg

Detaljer

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift Randaberg kommune Søknad fra Mekjarvik Eiendom AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og pelearbeid i sjø ved Mekjarvik, Randaberg Utlegging til offentlig ettersyn Fylkesmannen i Rogaland

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember. Vanndirektivet og kostholdsråd

Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember. Vanndirektivet og kostholdsråd Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember Vanndirektivet og kostholdsråd Vanndirektivet Anno 1886 Anno 2008 Hovedmålet er å oppnå og beholde god økologisk og kjemisk status Les mer på: http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=35082

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 04.03.2015 Vår ref.: 2014/12434 Arkivnr.: 472 Stavanger Byggdrift KF Postboks 8001 4068 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625 Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1625 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i

Detaljer

Saksfremstilling: TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG. Byrådssak 1310/04 Dato: 14.10.04

Saksfremstilling: TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG. Byrådssak 1310/04 Dato: 14.10.04 Byrådssak 1310/04 TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG Sammendrag: Forurenset sjøbunn er et alvorlig lokalt miljøproblem, og er sannsynligvis en av de store miljøutfordringene

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 03.11.2011 2011/1770-8 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika,

Detaljer

Vedlegg 1: sprogram Vedlegg 1: sprogram Fastsatt av Statens Forurensningstilsyn 28.08.2000 OPPSUMMERINGSNOTAT SFT har primært vurdert utredningsbehov knyttet til det planlagte tiltaket, samt innkomne kommentarer

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Utredning av muligheter

Utredning av muligheter Bruk av miljøgiftbudsjett ved gjennomføring av tiltak i forurenset sjøbunn Utredning av muligheter TA 2804 2011 Utført av: 2 Forord På anbefalinger fra Klifs konsultasjonsgruppe for forurenset sjøbunn

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Beregnet til Statens vegvesen. Dokument type Miljøteknisk rapport. Dato 13.03.2015 FR3 RV 555 MARINT NATURMANGFOLD OG FORURENSEDE SEDIMENTER

Beregnet til Statens vegvesen. Dokument type Miljøteknisk rapport. Dato 13.03.2015 FR3 RV 555 MARINT NATURMANGFOLD OG FORURENSEDE SEDIMENTER Beregnet til Statens vegvesen Dokument type Miljøteknisk rapport Dato 13.03.2015 FR3 RV 555 MARINT NATURMANGFOLD OG FORURENSEDE SEDIMENTER RV 555 Oppdragsnr.: 1131189-032 Oppdragsnavn: Dokument nr.: Filnavn:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Miljøundersøkelser...3 2.1 Feltarbeider...3 2.2 Kjemiske analyser...3 2.3 Resultater miljøundersøkelser...3 2.3.1 Sedimenter / geologi...4 2.3.2 Kjemiske analyser...4

Detaljer

02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING

02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING 02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING 02 2015 BERGEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no A040950-2015-001

Detaljer

Kadettangen fjordpark Søknad om endring av tillatelse i forbindelse med utfylling ved Kadettangen

Kadettangen fjordpark Søknad om endring av tillatelse i forbindelse med utfylling ved Kadettangen Kadettangen fjordpark Søknad om endring av tillatelse i forbindelse med utfylling ved Kadettangen 20081162-6-R 12. mars 2014 Rev. nr.: 2 Prosjekt Prosjekt: Dokumenttittel: Dokumentnr.: Dato: 20. september

Detaljer

Egersund Havn - Endring av tillatelse til utdyping og utfylling i sjø i Holeviga ved Kaupanes i Eigersund kommune

Egersund Havn - Endring av tillatelse til utdyping og utfylling i sjø i Holeviga ved Kaupanes i Eigersund kommune Deres ref.: Vår dato: 26.04.2016 Vår ref.: 2015/12261 Arkivnr.: 461.5 Eigersund Næring og Havn KF Postboks 117 4379 EIGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 03.07.2012 2012/2147-16 461.5 Deres dato Deres ref. Harstad Skipsindustri AS Postboks 700 9487 HARSTAD Tillatelse til etablering

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Umoe Eiendom Vest AS er etter vårt syn den det er mest nærliggende å holde som ansvarlig ved slike eventuelle pålegg.

Umoe Eiendom Vest AS er etter vårt syn den det er mest nærliggende å holde som ansvarlig ved slike eventuelle pålegg. Deres ref.: Vår dato: 19.01.2017 Svein Monsø Vår ref.: 2017/781 Arkivnr.: 472 Umoe Eiendom Vest AS Sendes bare som e-post. Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn 2426 2008 Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim

Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim Norsk vannforening og Miljøringen Onsdag 12. november 2014 Mari Moseid Prosjektleder NGI Prosjektfaser 2000 Sedimentundersøkelser 2002-2008 Pilotprosjekt,

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSE FARLED INDRE OSLOFJORD

SEDIMENTUNDERSØKELSE FARLED INDRE OSLOFJORD Oppdragsgiver Kystverket Rapporttype rapport 2012-04-20 SEDIMENTUNDERSØKELSE FARLED INDRE OSLOFJORD FARLED INDRE OSLOFJORD 3 (78) SEDIMENTUNDERSØKELSE FARLED INDRE OSLOFJORD Oppdragsnr.: 1110630 Oppdragsnavn:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse 3 av fire nordmenn bor i byer/tettsteder Byer/tettsteder utgjør 1 % av landarealet Gjennom

Detaljer