-NYTT NR. 4 DE,SF]MIIE,II I99I - 2. ÅNGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-NYTT NR. 4 DE,SF]MIIE,II I99I - 2. ÅNGANG"

Transkript

1 i I -NYTT NR. 4 DE,SF]MIIE,II I99I - 2. ÅNGANG * \ \5 \

2 -NYTT NR. 4 DESEMBER lggl 2. ÅnceNc SHIBA NYTT ADRESSE: - MEDLEMSBLAD FOR SHIBAIENS VENNER I NORGE Svaneviksveien 77 A N.5032 MTNDE NORGE TELEFONNUMMER: POSTGIROKONTO: REDAKTØR: O3c KARSTEIN THUNES (AdNCSSE SOM OVENfON) INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDEN SIST... o.. '. o " " o.. " ' IMPORT PRESENTASJON III.. O " ' MITT MøTE MED... " " " " " ' DEN JAPANSKE STANDARDENT DEI JAPANSKE SHIBA-NAVNr DeI II' ' RETNINGSLINJER VEDR. PARRING. UTSTILLINGSRESULTATER aaaaaao aaaaooo aaaaaaa III.... aaaaaao aaaaaoo aaaooaa side I rr2 rr3 rr. 5 rr 13 rr L4 tr 16

3 SIDEN SIST! HalIo igjen, alle Shiba-venner! Vi er stolt av å kunne presentere nr. 4 av SHIBA-NYTT. Medlemstallet Øker stadig, og vi får god respons både fra Norge, Danmark og Sverige. Etter hvert som nye valper blir født og levert til nye eiere, regner vi med at også disse vil melde seg inn i klubben. I dette nr. er vi kommet frem til presentasjon av import nr' 3 til Norge. Dette er tt I chigo-kekirr, populært kalt "Kekitt, som er eiet av Liv og Odd Askeland/Chrrsten Lang. Familien Askelands "Møte med.." følger så på sidene 3 og 4. Vi er kommet frem til DeI III i vår presentasjonen av standarden. Denne d.elen er omfattende og går over hele I sider av bladet ' En god del nyttiq informasjol rasen vii dtr finne på disse sidene. Deretter føiger vår populære serie med oversettelser av Shiba-navn. Denne gangen fra F til J. på gnnn av at en god del hvalper er fødl dette året, og vi *"ngl"t retningslinjer angående parringsavgifter, har christen Lang satt opp et forslag til dette. Vi avslutter med en dei utstj-ilingsresultater- Så må vi få melde fra om at vi med dette nr. avsluttet første medlems-kontingent. Dersom du fremdeles vil være medlem, må vi be deg om å innbetale kr. 75,- til vår postgirokonto over vedlagte giro, eller sende oss kontingentet på annen møte. Vi har måttet Øke kontingenten p.g.a. Økte utgifter tii trykking, porto etc. Allikevel skulle vi tro at en ØkninS på kr.25,- ikke er avskrekkende. Innbetal.ingen gjelder for de neste fire numrene av Shiba-Nytt. Vi håper at aiie våre medlemmer har satt pris på de fire første nlrmmerne av bladet og fortsatt vil støtte oss i arbeidet med å informere om rasen. Og igjen (sul<k!) må redaktøreu oppfordre dere til å sende inn *åfait1q"r/bilder og utstillingsresultater. Ring oss eiier skriv!! Siden vi nærmer oss jul har redaktøren besluttet å markere vårt første medlemsår med utlodning av en gave til en av medlemmene ' Trekningen blir foretatt i god tid før jul, så den heldige har noe å gtede seg til. Pass på, kanskje det blir deg? Så vii reclaktøren takke for kontakten med ivrige Shiba venner, og Ønske dere alle en god iu1 og et godt nytt år. HiIsen fra '\

4 IMPORT PRESENTASJON III IcHIGo-KEKI (tii daglic kalt "KEKI" ) ( nød tispe ) Født 3r :*- J.!4JJJJJgJ++&JJ FAR: MOR: OPPDRETTER: EIER: S. Ch. FU.-TIYAI4ATO ( japansk import) S.Ch. KEIT.I-CHIISA I LENA SONEFORS og CHRISTEN LANG/ LI OF FIATANO KE}lLiO I{EI,EN.]OHA}'ISSON, SVER IGE V og ODD ASI(ELAND. JJJJJJJJJJJJJ&+ UTST I LI,I IlG-SRESULTATER : Ilorslr og Srzensk u'tstillingschampicn Internas jonal utstiil ingschampion (l<ra."ret oppf. ) Flere ganger p1-assert i gr:uppej<orlhur::anse. I]VAI,PEKTIT,I,: II I l-øcl hatru,2 r:øde tisper,l etter Il. S. Cir. II. S. V. -89 Mal<oto Dynami te ' 2,ød" hanner:, 1 rød tj-spe ett-er N.S.Ch. Manl-øtens Hai-J<ara. b-lacj<"qtan tispe 2

5 VART MøTE MED... Vån fønste kontakt med Shiba-nasen van gjennom Chnisten Lang. Han spnadet nundt på anbeidsplassen og fontalte om et vidunden av en hvalp, som han hadde fått fna Svenige. Han viste manee fj.ne bilden av hunden t og snakket mye om hvon SniII og gnei tispe-hvalpen Van. Hun hadde et henlig gemytt, van nenslig, kjænlig og selvstendig, pluss at hun hadde mange andne gode egenskapen. Den fonste gangen vj. så en Shiba r fonsto vi font at alt det Chnisten hadde fontalt stemte og ikke bane van sknvt. Vi falt font fon hennes sianm, og van så heldig å få passe henne noen gangen. Vi fikk vite at dette van en nase som det ikke van så lett å få kjøpt. Så en dag fontalte chr.isten at han hadde mulighet til å få kiøpt enda en tispevalp fna Svenige. Han lunte på om vi ville ha den hos oss. Hunden van nå l0 uken, så vi måtte ta en nask avgjønerse' og etten det vi hadde sett clg opplevet sammen med den fønste hunden, kunne det bane bli JA. og vi gledet oss. Sår den 19. oktoben 1988, "fløy'r odd avsted til Svenige fon å hente hvalpen. På Linkøping stasion sto Helen Johansson og tok i mot. Hvalpens mamma van også til stede. Hiemme ventet det fem viltne "Teddy"-hvalpen. Heldigvis van det allenede bestemt hvilken hvalp vi skulle ha, ellens ville valget blitt vanskelie. Det van en spent familie som ventet på flyplasen om kvelden. og endelig kom der h liten r nvdelig hvalp tnygt i odds anmen. odd ovenlevente bag og posen til oss, men hvalpen ville han ikke Ievene fna seg. Det van vj.sst kjænlighet ved fønste blikk, den i gånden. Hvalpen hadde oppfønt seg fint på tunen fna Svenige. Slo seg helt til no hos odd, som aldni tidligene hadde fått så mve oppmenksomhet på noen neise. AlIe skulle se og kose med dette vidundenet. ( Hvalpen r altså! ). Men odd van litt bekymnet oven at hun ikke hadde tisset på hele den lange reisen. Vi menket font at det van en godt pneget hund! Hun van så gladr tnygg og - ikke minst - nenslig. Tunene våne ute tok alltid lang tid, fondi hun skulle hilse på aiie to- og finbente. Sølepyttene unngitt hun galant. (Van sikkent nedd fon å bli våt på bena). vi bon bane I0 minuttens gange fna fiell og skog. Fønste gang "Keki't, som vi kallen henner Våt' med odd til fjells, ble hun bonte. Han lette og nopte en god stund, men fant henne ikke. Da han kom hjem kunne en nabo opplyse at han hadde tatt henne inn til seg. Keki hadde funnet veien njem! Enda så nedd Odd hadde væntr Vat han mektig imponent oven at hun hadde klant å finne veien hjem alene. 3

6 Våne tne ån med Keki nvdelig voksen hund Mange neisen han vi (Hundegale, som oss! Keki han hittil fått en ennå ikke levent r små. Som mamma synes HiIsen Liv & odd han vænt gode ån. Hun han og han gjont det meget bna fonetatt og tnuffet mange ) to henlige hvaipekuil. De så vi kosen oss stont med vi Keki en utnol-ig flink. utviklet seg tii en på utstillingen. koselige mennesken tne fna siste kull både mamma'en og de E

7 DEN JAPANSKE HUNDENS STANDARD DEL III: DOMMERKOMMENTARER SOM UTFYLLER BASIS-STANDARDEN. (RETNINGSLII.IJER FOR DOMMERE VED BEDøMMELSE AV DEN JAPANSKE HUNDEN ) TENNER: Fortttsetujngen er at den japalske [unden s]<al- ha st-erke, f r-rilta-l l ige tel1er og korre]{t- bitt. FdJ gencle ska'la g jej der: ved bedømmelse av tenttene: I) 1. prentolar,' : et-t mitrr.ts poeng f or [r,rer manglende tantr' 2. premoj ar: : tre rninr-rspoeng f or hver mangletrde tatrn. For ar)dre manglende tenner enn clisse : fem minus poeng for hver mang.1-etrde 1-arrtt. Z) Fr.a.lår:err I985 ble rec{lene f or rnanglende telrtrer innsk jerpet. A) En hrrlcl som mangler telrner l<an ik]<e f å "Excel l.ent" ' l4en f or den mitrste størrelselr (I), ble d.et frem til- våren 1987 tii'l-att' å lia to tlitrtts poeng og al I i]<errei f å "Exce-l-lent" ' B) Den store og micldelsstore irunden l<an ha opp tii tre mjtrtts poeng. Den nrir-rste opp tii f ire mirr\ls poeng og l-ij<evej oppnå I'l4ec;et god". Hrrncler sorn har f ler:e mangjende tenner enn dette, vil bli lrlassifiser:t,1 avere enll "God"' 3) Manglencle tenner blir l<l-assfisert lii<t etrten de er medfødtel.l et. i]<ke. 4) I)et bl,'lr opp t-ii clomnrererr se1.i å rzrrrdere br:rt]<ne tenner, tetltrer av clår. l-ig itt a-t i ret, små o'l dår:l ig r-ttvi'l<l-ede tellner el ler t:åttr.-o bettner:. 5) L)err arrd-e premolar,'en sl<al sj i Le rniclt- mel-l.om "Rovc]yrLannett" (hjørnetallnelr) or; clen tredje pr.'emol-aren. Eq_rE_Iar_i!]qe_L_i l^: Slriba er rfetr eriest-e sinå "'.'ar:-iaitt-etr s t-ørste varlantetr er Al< i ta, og cle ShiJ<okr,t og Ki shu. TANGBITT, UREGELMESSIGE FORTENNER, SI\MT FEIL BITT: av dell -.japaus)<e t asen. Den mel. l,rn"tstore er Kai, I{okkaido, 1) En iruncl som enlen har: tar-rgbj-tt elj-er urege-lmessige fortenner l<an jkke klassifiseres som "Excellent". Dette gjaldt fra trtst,il-lingen (IIippon) - våretr l Orrerbitt bl ir: kl-assif isert på samme måt-e som tlr)derbitt. ( I ) 5

8 Eorklarincler: I: I Nippon standarden er begge disse diskvalif iserende feil. bittformene ansett som ØYENFARGE: Øyets iris har forskjellige farger, avhengig av kvantiteten av pigment. MØrk rødbrun, gulbrun, brun, Iys b1rn, 9uI og grå finnes MØrk rødbrun er idealet, men fargen skal ikke være sort. BedØmming I) Mørk rødbrun er den fargen som er spesifisert i standarden, oq mørk farge oppnås når iris og pupill-en har samme tone. 2) IfQIge standarden kan øyne som er noe lyse, men sgm likevel har den gulbrune fargen, k1åssfiiseres som ItExcelIentt'' 3) standarden er meget Iyse øyne, med iris som gir et uttrykk av Itokse6yet', på grunn av sin lysbrune eller gule farge, D alvorlig feii. (I) 4) Iris, som har strågul eller grå farge er en meget alvorlig feil. Forklarinqer: I: Det som her menes er at dersom iris er så lys at det blir kontrast mot den mørke pupillen, er dette å regne som en alvorlig fei1. Hvondan øyet på den minste hunden skal væne: 1) Det er anerkjent at triangel avviker fra de mellomstore rasene. 2) Når fargen på Øynene er mprk rødbrun vitner dette om et godt syll. PELS: Tillatte flekker i pelsen på den Flekker er tiliatt, utenom meget Bemerk: Store flekker På kroppen ekstra store flekkene (Patches), Holstein (I), er ikke korrekt hos største hunden: store flekker på kroppenkailes ttpeon-flekkertt. og de som opptrer ved fargebetegnelsen den japanske hunden.

9 SORT PELS EØIgende er uøtrsket og anses som alvorlige feil-: 1) Omvendt hvit masl<e, som Ødelegger hundens verdige uttrykk. 2) Uklare tan-markeringer (4 Øynes merker) (IV) 3) For mye tanfarge på hode, nakke, rygg, bryst etc' 4) En ovårveiende gråsort eller mørkblå fargetone på en voksen hund (V) Eor_Ller rns-qr-i I llvite tegninger er Ønsket på kintrene, på siden av leppene og over Øynene, og ligner: to diitinkte fl ekker. Omvendt maske er hvit pels på samme sted, som Vi kan se på raser som har en sort maske' tpa snqtel og over pannen). Omvendt maspe gir hr-tnden et I'klovna]<tig" ttttryl<k, er uverdig og ikl<e Ønsl<elig' II Dette er farger som fremkommer-- ved en spesiell genetisk faktor, på engelsk kalt t'the dilutiol f act-or:t'. Fargene er bl. a. gttj-, f awn, grå, of f -rvhite etc. rv Med "fire øyne" flekkene over Øyet. utover. V Her refereres ti1 III Japansk uttrykh for black & tatrmer'les de hvite og tan (rustbrune) fargede l)isse skaf være clistinkte og ikke t'f Iyte" avbleket sort farge på en voksen hund

10 Dånlig samlede poten Poter med sprikende tær er uønsket Envenvet skade. og en alvorj ig feil 1 ) Ervervet skade, som endrer den uttrykk, er en al_vorliq f ei 1. 2) Dersom slik skade blir forsøkt meget alvorlig. (I) Fnemvisenens opptfeden. 1 ) Det er forbudt å løfte hundens vin]<ler, D dårliq front eller 2) Fremviseren en naturlj-g KjOnnsonganen. 1) En hannhund ttgodtt. 2) En hannhund 3 ) En polypp er frisk igjen Forklarincrer: skal alltid måte i ringen. stå bak med bare en testikkel japanske hundens karakter og skjult, må dette ses på som hode for å skjule utsvingte albuer. hunden, og httnden dår1ige skal vises på vil bli bedømt lavere enn som mangler begge testikl-ene skal diskvalifiseres diskvalifiserende, men dersom hunden er helt er det tilfredsstillende. III Dersom det blir forsøkt å skjule en skade, skal dette anses sorn meqet alvorlig og f å f elger f or utsti l-l-eren.

11 Flekken på nesebnusken: Noen ganger kan man se at nesebrusken har lysere pigmentflekker' Dette er selvsagt ikke pnskelig, men disse små pigmentflekkene er ikke nødvendigvis alvorlige feil. Flekken på tungen. 1) Flekker på tungen er uønsket, men meget små flekker er tillatt- 2) Når slike flekker vises på den del av tungen som er synlig, må disse ikke væie større enn en fingertupp. StØrrelsen på flekkene må vurderes i forhold til hundens (I) UNDERKJEVEN En dårlig utviklet alvorlig feii. Løse leppen underkjeve er ikke Ønskelig, og derfor en Hengende, (slappe) lepper er en alvorlig Bnystets dybde En brystdybde som er korrekt. Et smalt bryst, el mindre enn feil. Definisjon av stnam nygg. feii. er omtrent halvparten av kroppens totale høyde Ier dåriig utviklet bryst (grunt bryst som 45% av kroppens totale er en alvorlig Den vanlige måiing av ryggen går den første ryggvirvel tii den trettende ryggvirvel. Oåtte kan i seg selv ikke være en rett Iinje. Fra ånatomiske studier vet vi at det er syv lendevirvler og et Åofteben, samt tre hoftevirvler. Overlinjen (Iende og kryss til hale-ansatsen), skal være stram og rett. Eorklarinqer: I Desto mindre hunden er desto mindre må flekkene være for å kunne aksepteres. HASEVINKLER OG ALBUER 1) Hasevinklene, som vist på illustrasjonen i forrige nr. av Shiba-Nytt, f ansett som ideelle for den japanske hunden. 2) Dårlig (tilbakelagte) skulderblad, Iite utviklet forbryst, albuer som ikke er godt sluttet til kroppen og som er vridd utover eller er innknepne, anses som alvorlige feii. Defonmerte ellen unonmale hofteledd. 1) Man må være oppmerksom på deformerte eller unormale hofter som er en alvorlig feil. 2) Svakhet i hoftepartiet er en alvorlig feil '

12 KROPPSHøYDE: 1) på kroppen måles tike bak skurderbladstoppen ved å presse ned pelsen. 2) En midders stor hund anses som ideal. Mårene er oppqitt i standarden, med maximum og mi-nimums qrenser. (I) 3) over max erl-er under minimum er en arvorlig feir. Hodets siden 09 stoppen: 1) snutens sider (rr) er en fortsettelse av kinnene. 2) Faste lepper er viktig. De skal være tykke, godt utvik]et og runde. 3) Stoppen er markert, men hverken flat eller for mye markert. En altfor lite markert stopp (grunn) er uønsket og ån alvorlig f eil. 4) Konveks neserygg er en alvorliq feil. ØRENE: 1) For for tettsittende Ører, range for meget oppstående ører som ikke korrekt fremover, r ikke Ønskerig og anses som alvorlige "iår feir. 2\ Ører som ikl_<e er riktig prassert (f.eks. for vidt-stirte er en feil. NESEBRUSKENS FARGE: 1) Angående standardens krav om at fargen på nesebrusken skal være i samsvar med fargen på pelsen, er det en alvortig feil med en nesebrusk som er lysbrun på en rød hund. Bare de hundene (rasene) som har Iov til å ha hvit pels har også lov til å ha en lysere fargre på nesebrusken. 2) En hund som har en ekstremt lys nesebrusk, regnes som en hund med avbleket farge. Dette er meget utypisk for den japanske hunden og av dommere på samme måte som en rød hund med lys nesebrusk. Dette anses som en alvorlig feit. Rustflekkete, hvite hunder (Akita, Kishu) skal her ikke dømmes på samme måte, da disse har lov til å ha en lysere farge (kjøttfarge) på nesebrusken. 3) PeIsen, snuten, leppene, øynene og hundens pigment skal observeres, og feil_ noteres. Forklarincrer: I En hund som er nærmest de ideelle målene anses som riktiqst. II Leppenes sider

13 EpsXled-nqcry I: I kommentaren av Mr den japanske hunden ha mens hvite markeringer II Her menes at det er ovenfor angitte steder pelsen på andre steder 2) rrrust-f l.ekket hvitt' p"is med Ønskelig. Pelsen på den minste hunden: Hvit pels på den minste hunden alvorlig feii.. Isakawa fra hans bok "Shiba hundenrr skal hvite markerj-nger på Pkt. I,2 og 3, på pkt. 4 og 5 er tillatt. forskjell på hvite markeringer på de, som er 6nskelig, og på hvite flekker i enn angitt. Noe som anses for feil ' III Hvite markeringer er karalrteristisk for den japanske hunden, men de må finnes på de ovenfor nevnte steder. IV Fregner. RUSTFLEKKET HVIT PELS 1) Hva errtrustflekket hvitt'r? Med benevnel-sen menes hvit pels som har falmet rødt på UL.a. Ørets Øverste kant, nakken, ryggen, krysset, samt føttene og halen. Dette er ikke Ønskelig, men er tittatt for de raser som kan ha hvit pels. (Akita og Kishu) distinkte Pel.sfange fon den mellomstone og små hunden: flekker er ikke (Shiba) er ikke Ønskel.ig og er en 1 ) Fargen skal være klar og intens. Den må ikke være grumsete. 2) Hva er omvendt masl<e? Med dette menes hvit pels, som går fra kinn til kinn over Øynene. Dette er og anses som en alvorlig feil (I) 3) Pel-sens farge Fangen som negnes 1) 2) 3) Rød, sesam og Sesam er sorte må ikke være som ideelle sort. hårspi sser avble]<et. ( II ) fon den minste hunden: på en mørk, intens rødfarget PeIs Sort skal være rustfarget (III) Bemerk: Den r:ustsorte fargen skat ikke Være blåsort, men sort med anstrøk av brunt

14 Forklarinoer: I: Hol-stein er en fargebetegnelse (bunnfargen) med store (brtrne,grå amerikansk kalt t'pintot'. der hvit er eller sorte hovedfargen ) flekker. På Hvite mankeningen i pelsen: (I) Hvit (creme) pels på føigende steder er regnet som hvite marl<eringer og ikke som hvite fl-ekker: (II) 1) På siden av lepper og kinn. Omvendt hvit maske derimot er di skval-i f i serende. 2) På undersiden av kjeven, strupen, brystet og magen. 3) Forbrystet til slru-lderen, men må ikke gå ut over sefve skulderen. 4) På forbena tii albuen. på naxbena til kneet. 5) Ytterst på halen BemerJ<: Hvite markeringer er karakteristj-sl< for den japanske hunden, nen områdene må ikke overskride de ovenfornevnte områder. (Iff) Kl-are flekker i den hvite pelsen på føttene er en alvorlig feii. ( IV).

15 FORSLAG TTL SHIBA NAVN ELLER KOMBINASJONER: DEL II FUBUKI FUJI. HIME FUJ IMARU FUYU FIYU- HIME FUDO FUJIN FUJINO HANA FUJI NO TSUKI GAMBATE GIN GORO GENJI GI GA KU GAMBATE GE I SHA GOMA HACHIKO HACH IMAN HAMAKO HANAH I ME HANAKO HARU HARU AME HASU HAYAI HIKARI H TME HINATA HISUIOJYO HONOEMI HOSEKI HOSHI HOTARU TCHIBAN ICHIGO I NUGOYA IMOTO ICHTGO-HIME INDATNA HANA sn Os t onm Fujipnl.nsessen ( Fuji = havet ved FuJt vinten vlntenpnlnsesse fossens gud vindens gud blomst måne oven FuJi kjempe videne solv månen pnins hoff-musikk kjempevind kvinnelig undenholden sesamfnø litle bie knigsguden piken på stnanden blomstpninsessen llten blomst vån vånnegn lotus nask lys, stnåien pninsesse solnik plass jadepninsesse le, smlle edelstenr iuvel stj enne tldflue den fønster den beste j ondbæn hundekennel llllesøsten J ondbæn -pnlnsessen ston mon iapans hellige (.1, c r 1 t3

16 RETNINGSLINJER ANGAENDE PARRINGSAVGIFT Rasen en nå etablent i Nonge og vi han i dag 49 Shiba, hvonav 37 en nonsk oppdnettet. Fna flene hold han det vænt ettenlyst veiledende neglen fon panningsgebyn. Det vil væne en ston fondel fon nasen at vi allenede nå kommen fnem til mest mulig ensantede neglen. Vi han foneløpig ikke noe avlsnåd, og en avhengig av samanbeide og oppføiging av den enkelte oppdnetten og hannhundeien. Utgangspunktet fna gammelt av han vænt at hannhundeienen skuile ha en panningshvalp eilen vendien av en hvaip, tilsvanende mankedspnisfonangjeldendenase.detteutfnaethvalpekullpå gjennomsnittlig 8 hvalpen. Pninsippet en niktigr ttl h nån det åi.to"^ Shibar so$ han et gjennnomsnittlig hvalpekull på 3 hvalpen, vil det væne unimelig at hannhundeienen skal ha en hvalp' Dette vil i pnaksis bety L/g av vendien av hvalpener fiot 128 fon et kull på 8 hvalpen. L/3 vj'l væne en unimelig ston andel i fonhold til hvilket anbeide oppdnettenen han i fonhold til hannhundeienen ' Vi han innhentet opplvsningen fna eiene av fonskjellige Fås l'r cr9 kan som et eksempel nevne hva som en vanlig fon Baseniir en nase som fån et tilsvanende antall hvalpen som shiba ' Hen betalen man kn.500r- fon selve panningen og kn. 500r- fon hver hvalp. Undentegnede han utanbeidet føl.gende fonslag, basent på at hannhundeienen skal ha I hvalp av 8, men ovenfønt til nases vedkommende. % fon vån Hannhundeienen bøn få 8% av den totale salgsvendien av hvalpekuilet. (Utfna dagens pris vil dette tilsvane ca' kn'500'- pn. hvalp og kommen i tillegg til de 500, - fon selve panningen ) ' Beløpet betales fon leveningsklane hvalpen ved 8 ukens alden. Dette ut ifna den selvfølgelige fonutsetning at oppdrettenen i egen intenesse passen på hvalpene inntil 8-rrkens stadiet, og ikke en ansvanlig fon at en hvalp evt. døn føn fylte 8 uken. Nån det gielden selve panningen vil jeg foneslå en engangsum på kn. 500r-, uansett om det blin hvalpen ellen ikke. Summen skal dekke panningen og fonutsetten at panningen en vellykket ' Pnisen inkludenen ikke evt. oppstalling av tispen ellen henting fna flyplass etc. Dette må avtales individuelt ' Densom det ikke blin hvalpen etten panningen gin dette ikke nett tit ompanning. ModeIIen med pnosent en hentet fna Nonsk Lundehundklubb, hvon denne fonmen fon panningsavtale han fungent tilfnedsstillende mange ån. Den norske lundehunden fån også få hvalpen. i Lq

17 Densom oppdnettenen skal beholde hvalpen, 9ån disse selvfølgelig inn i salgsvendien med mankedspnis. Hvis hannhundej.enen ønsken en hvalp fna kullet, betales mellomlegget av salgsvendien minus 8%. ( Dagens hvalpepnis en kn , - ) Vi tan gjenne imot synspunkten både fna hannhundeiene og oppdnettene i sakens anledning. chnisten Lang.

18 UTSTI L LINGSRESULTATER : Nl!K - STAVATIGER 14/1-5._Oe.eI BIR - KL,E I VP,NES.]O-}II BIM - MANLøTEI{S NOKP.O AI{A K()'IE T N() TAMA - Ei er: Tcni Langhelle Eier : Hele,ne GrØdeland NLK - OSLO I BIR CERT. BIM 2 BHK MANLØTENS IK AKA MATSII AV CHI ISAI OYJO IOI - Eiet:: Kar:i LØkertr EI.IEIUIAUGIiN - F]J er r C:lrrj,st-ina Nyborg Eiet: : Her=;e Bfle AV IiI.IIiRFIAI]G]i}] MK TøNSBEB!; - _O_sJee-lQ:9-L BIR _ MANLø' ENS IJAII.:ARA BIM - ASAHI-SO FTJKU-ME.-(;O Fl ler: (lttnnela Vi-ctor:irt, Sverige -. Ei'.r. : Aina,lohansscn, Sverige NKK - OSLO BTR og Norsk Vinner : MAI\It (4'llENS IKI rl I - Ei e.r: : Kari ['Øken r'cert-2 BHK Championat - AKA MA:tflU AV El.lfllltAlJcENl - Ejer: Christina Nyborg Y) nka Matsu av Ene nha ugen - E.i.el.: Clrr.ist Oppclnet ten r Nonges første nonsk oppdnettede Shi.l:a, i-r'tar Nybor.g. Ctrn;lster\ Lang. rir)lt lran opptrådcl Championat.

19 skal,,,van "?, -i'"'!? rt :t :t' t' i 1nn?t * t (.ik I I VI ønsker ALLE VARE MEDLEMMER 3 GodJul GodtI\ryttAr

AUSTRALSK TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 8 FCI dato: 14.02.1995 NKK dato: 11.12.1997

AUSTRALSK TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 8 FCI dato: 14.02.1995 NKK dato: 11.12.1997 Gruppe: 3 FCI rasenr: 8 FCI dato: 14.02.1995 NKK dato: 11.12.1997 AUSTRALSK TERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

FINSK SPETS. Gruppe: 5. FCI rasenr: 49 FCI dato: 12.03.1999 NKK dato: 10.05.2001

FINSK SPETS. Gruppe: 5. FCI rasenr: 49 FCI dato: 12.03.1999 NKK dato: 10.05.2001 Gruppe: 5 FCI rasenr: 49 FCI dato: 12.03.1999 NKK dato: 10.05.2001 FINSK SPETS Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

HOVAWART. Gruppe: 2. FCI rasenr: 190 FCI dato: 12.01.199 8

HOVAWART. Gruppe: 2. FCI rasenr: 190 FCI dato: 12.01.199 8 Gruppe: 2 FCI rasenr: 190 FCI dato: 12.01.199 8 HOVAWART Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE: 2 FCIs RASENR.:

Detaljer

SYDRUSSISK OVTCHARKA

SYDRUSSISK OVTCHARKA Gruppe: 1 FCI rasenr: 326 FCI dato: 30.09.198 3 SYDRUSSISK OVTCHARKA Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE:

Detaljer

SMÅLANDSSTØVER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 129 FCI dato: NKK dato:

SMÅLANDSSTØVER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 129 FCI dato: NKK dato: Gruppe: 6/4 FCI rasenr: 129 FCI dato: 21.11.1995 NKK dato: 26.05.1998 SMÅLANDSSTØVER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

GORDON SETTER. Gruppe: 7. FCI rasenr: 6 FCI dato: 14.06.1987 NKK dato: 26.05.2010

GORDON SETTER. Gruppe: 7. FCI rasenr: 6 FCI dato: 14.06.1987 NKK dato: 26.05.2010 Gruppe: 7 FCI rasenr: 6 FCI dato: 14.06.1987 NKK dato: 26.05.2010 GORDON SETTER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

BROHOLMER. Gruppe: 2. FCI rasenr: 315 FCI dato: 26.06.2000 NKK dato: 24.01.2001

BROHOLMER. Gruppe: 2. FCI rasenr: 315 FCI dato: 26.06.2000 NKK dato: 24.01.2001 Gruppe: 2 FCI rasenr: 315 FCI dato: 26.06.2000 NKK dato: 24.01.2001 BROHOLMER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

SILKY TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 236 FCI dato: 19.04.2005 NKK dato: 14.03.2013

SILKY TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 236 FCI dato: 19.04.2005 NKK dato: 14.03.2013 Gruppe: 3 FCI rasenr: 236 FCI dato: 19.04.2005 NKK dato: 14.03.2013 SILKY TERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

AIREDALE TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 7 FCI dato: 13.10.2010 NKK dato: 30.03.2011

AIREDALE TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 7 FCI dato: 13.10.2010 NKK dato: 30.03.2011 Gruppe: 3 FCI rasenr: 7 FCI dato: 13.10.2010 NKK dato: 30.03.2011 AIREDALE TERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

HAMILTONSTØVER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 132 FCI dato: NKK dato:

HAMILTONSTØVER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 132 FCI dato: NKK dato: Gruppe: 6/4 FCI rasenr: 132 FCI dato: 25.06.1997 NKK dato: 26.05.1998 HAMILTONSTØVER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

GRIFFON BELGE. Gruppe: 9. FCI rasenr: 81 FCI dato: 25.03.2003 NKK dato: 10.02.2004

GRIFFON BELGE. Gruppe: 9. FCI rasenr: 81 FCI dato: 25.03.2003 NKK dato: 10.02.2004 Gruppe: 9 FCI rasenr: 81 FCI dato: 25.03.2003 NKK dato: 10.02.2004 GRIFFON BELGE Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

GROSSER MÜNSTERLÄNDER

GROSSER MÜNSTERLÄNDER Gruppe: 7 FCI rasenr: 118 FCI dato: 24.06.1987 NKK dato: 30.04.1998 GROSSER MÜNSTERLÄNDER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Detaljer

CESKY TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 246 FCI dato: 19.02.1996 NKK dato: 11.12.1997

CESKY TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 246 FCI dato: 19.02.1996 NKK dato: 11.12.1997 Gruppe: 3 FCI rasenr: 246 FCI dato: 19.02.1996 NKK dato: 11.12.1997 CESKY TERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

KROMFOHRLÄNDER. Gruppe: 9. FCI rasenr: 192 FCI dato: NKK dato:

KROMFOHRLÄNDER. Gruppe: 9. FCI rasenr: 192 FCI dato: NKK dato: Gruppe: 9 FCI rasenr: 192 FCI dato: 12.10.1998 NKK dato: 04.10.2005 KROMFOHRLÄNDER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

VORSTEHHUND LANGHÅRET

VORSTEHHUND LANGHÅRET Gruppe: 7 FCI rasenr: 117 FCI dato: 25.10.2000 NKK dato: 20.11.2001 VORSTEHHUND LANGHÅRET Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Detaljer

GRIFFON BRUXELLOIS. Gruppe: 9. FCI rasenr: 80 FCI dato: NKK dato:

GRIFFON BRUXELLOIS. Gruppe: 9. FCI rasenr: 80 FCI dato: NKK dato: Gruppe: 9 FCI rasenr: 80 FCI dato: 25.03.2003 NKK dato: 10.02.2004 GRIFFON BRUXELLOIS Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

DALMATINER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 153 FCI dato: 14.04.199 9

DALMATINER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 153 FCI dato: 14.04.199 9 Gruppe: 6/4 FCI rasenr: 153 FCI dato: 14.04.199 9 DALMATINER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE: 6/4 FCIs

Detaljer

PLOTT. Gruppe: 6. FCI rasenr: FCI dato: NKK dato: 11.10.2012

PLOTT. Gruppe: 6. FCI rasenr: FCI dato: NKK dato: 11.10.2012 Gruppe: 6 FCI rasenr: FCI dato: NKK dato: 11.10.2012 PLOTT Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben

Detaljer

ENGELSK BULLDOG. Gruppe: 2. FCI rasenr: 149 FCI dato: 24.03.2004 NKK dato: 16.12.2004

ENGELSK BULLDOG. Gruppe: 2. FCI rasenr: 149 FCI dato: 24.03.2004 NKK dato: 16.12.2004 Gruppe: 2 FCI rasenr: 149 FCI dato: 24.03.2004 NKK dato: 16.12.2004 ENGELSK BULLDOG Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

BEAUCERON Nordisk Kennel Union

BEAUCERON Nordisk Kennel Union Gruppe: 1 FCI rasenr: 44 FCI dato: 29.11.200 1 BEAUCERON Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben

Detaljer

POLSK OWCZAREK PODHALANSKI

POLSK OWCZAREK PODHALANSKI Gruppe: 1 FCI rasenr: 252 FCI dato: 08.06.198 8 POLSK OWCZAREK PODHALANSKI Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE:

Detaljer

ENGELSK BULLDOG. Gruppe: 2. FCI rasenr: 149 FCI dato: 24.03.2004 NKK dato: 1.10.2012

ENGELSK BULLDOG. Gruppe: 2. FCI rasenr: 149 FCI dato: 24.03.2004 NKK dato: 1.10.2012 Gruppe: 2 FCI rasenr: 149 FCI dato: 24.03.2004 NKK dato: 1.10.2012 ENGELSK BULLDOG Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

COTON DE TULEAR. Gruppe: 9. FCI rasenr: 283 FCI dato: 25.11.1999 NKK dato: 27.09.2006

COTON DE TULEAR. Gruppe: 9. FCI rasenr: 283 FCI dato: 25.11.1999 NKK dato: 27.09.2006 Gruppe: 9 FCI rasenr: 283 FCI dato: 25.11.1999 NKK dato: 27.09.2006 COTON DE TULEAR Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

RUSSKAYA TSVETNAYA BOLONKA

RUSSKAYA TSVETNAYA BOLONKA Gruppe: 9 FCI rasenr: FCI dato: NKK dato: 14.03.2013 RUSSKAYA TSVETNAYA BOLONKA Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

NORRBOTTENSPETS. Gruppe: 5. FCI rasenr: 276 FCI dato: NKK dato:

NORRBOTTENSPETS. Gruppe: 5. FCI rasenr: 276 FCI dato: NKK dato: Gruppe: 5 FCI rasenr: 276 FCI dato: 13.10.2010 NKK dato: 25.03.2011 NORRBOTTENSPETS Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

Rasestandar og historien Om Alaskan Malamute

Rasestandar og historien Om Alaskan Malamute Rasestandar og historien Om Alaskan Malamute Rasestandar: Opprinnelsesland/ hjemland: Helhetsinntrykk: Viktige proporsjoner: USA En av de eldste arktiske trekkhunder. Kraftig og substansfull med dypt bryst

Detaljer

LEONBERGER. Gruppe: 2. FCI rasenr: 145 FCI dato: 04.01.199 6

LEONBERGER. Gruppe: 2. FCI rasenr: 145 FCI dato: 04.01.199 6 Gruppe: 2 FCI rasenr: 145 FCI dato: 04.01.199 6 LEONBERGER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE: 2 FCIs RASENR.:

Detaljer

RUSSIAN TOY. Gruppe: 9. FCI rasenr: 352 FCI dato: NKK dato:

RUSSIAN TOY. Gruppe: 9. FCI rasenr: 352 FCI dato: NKK dato: Gruppe: 9 FCI rasenr: 352 FCI dato: 21.02.2006 NKK dato: 14.11.2006 RUSSIAN TOY Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

AUSTRALIAN SHEPHERD. Gruppe: 1. FCI rasenr: 342 FCI dato: 13.10.2010 NKK dato: 28.03.2011

AUSTRALIAN SHEPHERD. Gruppe: 1. FCI rasenr: 342 FCI dato: 13.10.2010 NKK dato: 28.03.2011 Gruppe: 1 FCI rasenr: 342 FCI dato: 13.10.2010 NKK dato: 28.03.2011 AUSTRALIAN SHEPHERD Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

KARELSK BJØRNHUND. Gruppe: 5. FCI rasenr: 48 FCI dato: NKK dato:

KARELSK BJØRNHUND. Gruppe: 5. FCI rasenr: 48 FCI dato: NKK dato: Gruppe: 5 FCI rasenr: 48 FCI dato: 12.03.1999 NKK dato: 10.05.2001 KARELSK BJØRNHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

AUSTRALIAN SHEPHERD. Gruppe: 1. FCI rasenr: 342 FCI dato: 24.07.1996 NKK dato:

AUSTRALIAN SHEPHERD. Gruppe: 1. FCI rasenr: 342 FCI dato: 24.07.1996 NKK dato: Gruppe: 1 FCI rasenr: 342 FCI dato: 24.07.1996 NKK dato: AUSTRALIAN SHEPHERD Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

AMERIKANSK VANNSPANIEL

AMERIKANSK VANNSPANIEL Gruppe: 8 FCI rasenr: 301 FCI dato: 01.05.199 0 AMERIKANSK VANNSPANIEL Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE:

Detaljer

BRAQUE D AUVERGNE. Gruppe: 7. FCI rasenr: 180 FCI dato: 02.04.2004 NKK dato: 03.01.2013

BRAQUE D AUVERGNE. Gruppe: 7. FCI rasenr: 180 FCI dato: 02.04.2004 NKK dato: 03.01.2013 Gruppe: 7 FCI rasenr: 180 FCI dato: 02.04.2004 NKK dato: 03.01.2013 BRAQUE D AUVERGNE Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

RHODESIAN RIDGEBACK. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 146 FCI dato: 10.12.1996 NKK dato: 19.04.1999

RHODESIAN RIDGEBACK. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 146 FCI dato: 10.12.1996 NKK dato: 19.04.1999 Gruppe: 6/4 FCI rasenr: 146 FCI dato: 10.12.1996 NKK dato: 19.04.1999 RHODESIAN RIDGEBACK Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Detaljer

MEKSIKANSK NAKENHUND

MEKSIKANSK NAKENHUND Gruppe: 5 FCI rasenr: 234 FCI dato: 04.11.2008 NKK dato: 11.06.2009 MEKSIKANSK NAKENHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

DOBERMANN. Gruppe: 2. FCI rasenr: 143 FCI dato: 14.02.1994 NKK dato: 08.10.1996

DOBERMANN. Gruppe: 2. FCI rasenr: 143 FCI dato: 14.02.1994 NKK dato: 08.10.1996 Gruppe: 2 FCI rasenr: 143 FCI dato: 14.02.1994 NKK dato: 08.10.1996 DOBERMANN Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

SHETLAND SHEEPDOG. Gruppe: 1. FCI rasenr: 88 FCI dato: 26.03.2009 NKK dato: 26.05.2010

SHETLAND SHEEPDOG. Gruppe: 1. FCI rasenr: 88 FCI dato: 26.03.2009 NKK dato: 26.05.2010 Gruppe: 1 FCI rasenr: 88 FCI dato: 26.03.2009 NKK dato: 26.05.2010 SHETLAND SHEEPDOG Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

WELSH CORGI CARDIGAN

WELSH CORGI CARDIGAN Gruppe: 1 FCI rasenr: 38 FCI dato: 24.06.1987 NKK dato: 26.05.2010 WELSH CORGI CARDIGAN Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

VÄSTGÖTASPETS. Gruppe: 5. FCI rasenr: 14 FCI dato: NKK dato:

VÄSTGÖTASPETS. Gruppe: 5. FCI rasenr: 14 FCI dato: NKK dato: Gruppe: 5 FCI rasenr: 14 FCI dato: 26.03.2009 NKK dato: 26.05.2010 VÄSTGÖTASPETS Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

AMERIKANSK COCKER SPANIEL

AMERIKANSK COCKER SPANIEL Gruppe: 8 FCI rasenr: 167 FCI dato: 17.05.199 3 AMERIKANSK COCKER SPANIEL Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE:

Detaljer

Forklaringer til ord og uttrykk i dommerkritikken på utstilling:

Forklaringer til ord og uttrykk i dommerkritikken på utstilling: Forklaringer til ord og uttrykk i dommerkritikken på utstilling: Anatomisk Uttrykk Forklaring Kommentarer del Hode Godt skåret hode Hodet er formet i hht. standarden Tørt skåret hode At hodets pels er

Detaljer

PODENCO IBICENCO. Gruppe: 5. FCI rasenr: 89 FCI dato: 26.05.1982 NKK dato: 08.04.2003

PODENCO IBICENCO. Gruppe: 5. FCI rasenr: 89 FCI dato: 26.05.1982 NKK dato: 08.04.2003 Gruppe: 5 FCI rasenr: 89 FCI dato: 26.05.1982 NKK dato: 08.04.2003 PODENCO IBICENCO Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

CESKY TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 246 FCI dato: 19.02.1996 NKK dato: 11.12.1997

CESKY TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 246 FCI dato: 19.02.1996 NKK dato: 11.12.1997 Gruppe: 3 FCI rasenr: 246 FCI dato: 19.02.1996 NKK dato: 11.12.1997 CESKY TERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

BALKANSTØVER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 150 FCI dato:

BALKANSTØVER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 150 FCI dato: Gruppe: 6/4 FCI rasenr: 150 FCI dato: 01.01.198 1 BALKANSTØVER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE: 6/4 FCIs

Detaljer

TJEKKOSLOVAKISK ULVEHUND

TJEKKOSLOVAKISK ULVEHUND Gruppe: 1 FCI rasenr: 332 FCI dato: 03.09.1999 NKK dato: 14.11.2006 TJEKKOSLOVAKISK ULVEHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Detaljer

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER Gruppe: 8 FCI rasenr: 312 FCI dato: 24.06.1987 NKK dato: 18.05.2000 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben

Detaljer

DVERGPINSCHER. Gruppe: 2. FCI rasenr: 185 FCI dato: 06.03.2007 NKK dato: 14.06.2007

DVERGPINSCHER. Gruppe: 2. FCI rasenr: 185 FCI dato: 06.03.2007 NKK dato: 14.06.2007 Gruppe: 2 FCI rasenr: 185 FCI dato: 06.03.2007 NKK dato: 14.06.2007 DVERGPINSCHER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

AZAWAKH. Gruppe: 10. FCI rasenr: 307 FCI dato: 22.08.199 4

AZAWAKH. Gruppe: 10. FCI rasenr: 307 FCI dato: 22.08.199 4 Gruppe: 10 FCI rasenr: 307 FCI dato: 22.08.199 4 AZAWAKH Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE: 10 FCIs RASENR.:

Detaljer

VOLPINO ITALIANO. Gruppe: 5. FCI rasenr: 195 FCI dato: 27.11.1989 NKK dato: 07.02.2005

VOLPINO ITALIANO. Gruppe: 5. FCI rasenr: 195 FCI dato: 27.11.1989 NKK dato: 07.02.2005 Gruppe: 5 FCI rasenr: 195 FCI dato: 27.11.1989 NKK dato: 07.02.2005 VOLPINO ITALIANO Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

PERUVIANSK NAKENHUND

PERUVIANSK NAKENHUND Gruppe: 5 FCI rasenr: 310 FCI dato: 13.03.2001 NKK dato: 25.04.2004 PERUVIANSK NAKENHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

TSJEKKISK ROTTEHUND. Gruppe: 9. FCI rasenr: 000 FCI dato: 12.10.1980 NKK dato: 20.10.2008

TSJEKKISK ROTTEHUND. Gruppe: 9. FCI rasenr: 000 FCI dato: 12.10.1980 NKK dato: 20.10.2008 Gruppe: 9 FCI rasenr: 000 FCI dato: 12.10.1980 NKK dato: 20.10.2008 TSJEKKISK ROTTEHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

SAMOJED. Gruppe: 5. FCI rasenr: 212 FCI dato: 22.07.199 7

SAMOJED. Gruppe: 5. FCI rasenr: 212 FCI dato: 22.07.199 7 Gruppe: 5 FCI rasenr: 212 FCI dato: 22.07.199 7 SAMOJED Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE: 5 FCIs RASENR.:

Detaljer

RUSSISK SORT TERRIER

RUSSISK SORT TERRIER Gruppe: 2 FCI rasenr: 327 FCI dato: 29.09.1983 NKK dato: 20.08.2011 RUSSISK SORT TERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

KAUKASISK OVTCHARKA. Gruppe: 2. FCI rasenr: 328 FCI dato: 08.04.2011 NKK dato: 12.04.2011

KAUKASISK OVTCHARKA. Gruppe: 2. FCI rasenr: 328 FCI dato: 08.04.2011 NKK dato: 12.04.2011 Gruppe: 2 FCI rasenr: 328 FCI dato: 08.04.2011 NKK dato: 12.04.2011 KAUKASISK OVTCHARKA Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

ISLANDSK FÅREHUND. Gruppe: 5. FCI rasenr: 289 FCI dato: NKK dato:

ISLANDSK FÅREHUND. Gruppe: 5. FCI rasenr: 289 FCI dato: NKK dato: Gruppe: 5 FCI rasenr: 289 FCI dato: 06.03.2007 NKK dato: 20.10.2008 ISLANDSK FÅREHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

FINSK STØVER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 051 FCI dato:

FINSK STØVER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 051 FCI dato: Gruppe: 6/4 FCI rasenr: 051 FCI dato: 13.05.199 5 FINSK STØVER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE: 6/4 FCIs

Detaljer

COLLIE KORTHÅRET. Gruppe: 1. FCI rasenr: 296 FCI dato: NKK dato:

COLLIE KORTHÅRET. Gruppe: 1. FCI rasenr: 296 FCI dato: NKK dato: Gruppe: 1 FCI rasenr: 296 FCI dato: 24.06.1987 NKK dato: 26.05.2010 COLLIE KORTHÅRET Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

PYRENEERHUND. Gruppe: 2. FCI rasenr: 137 FCI dato: 13.03.2001 NKK dato: 31.05.2006

PYRENEERHUND. Gruppe: 2. FCI rasenr: 137 FCI dato: 13.03.2001 NKK dato: 31.05.2006 Gruppe: 2 FCI rasenr: 137 FCI dato: 13.03.2001 NKK dato: 31.05.2006 PYRENEERHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

PINSCHER. Gruppe: 2. FCI rasenr: 184 FCI dato: 06.03.2007 NKK dato: 14.06.2007

PINSCHER. Gruppe: 2. FCI rasenr: 184 FCI dato: 06.03.2007 NKK dato: 14.06.2007 Gruppe: 2 FCI rasenr: 184 FCI dato: 06.03.2007 NKK dato: 14.06.2007 PINSCHER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

SARPLANINAC. Gruppe: 2. FCI rasenr: 41 FCI dato: NKK dato:

SARPLANINAC. Gruppe: 2. FCI rasenr: 41 FCI dato: NKK dato: Gruppe: 2 FCI rasenr: 41 FCI dato: 26.03.2011 NKK dato: 28.03.2011 SARPLANINAC Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

ITALIENSK MYNDE. Gruppe: 10. FCI rasenr: 200 FCI dato: 05.01.2011 NKK dato: 05.04.2011

ITALIENSK MYNDE. Gruppe: 10. FCI rasenr: 200 FCI dato: 05.01.2011 NKK dato: 05.04.2011 Gruppe: 10 FCI rasenr: 200 FCI dato: 05.01.2011 NKK dato: 05.04.2011 ITALIENSK MYNDE Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

CHIHUAHUA. Gruppe: 9. FCI rasenr: 218 FCI dato: 28.07.2009 NKK dato: 24.03.2011. (Chihuahuahu

CHIHUAHUA. Gruppe: 9. FCI rasenr: 218 FCI dato: 28.07.2009 NKK dato: 24.03.2011. (Chihuahuahu Gruppe: 9 FCI rasenr: 218 FCI dato: 28.07.2009 NKK dato: 24.03.2011 (Chihuahuahu CHIHUAHUA Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Detaljer

Akita seminar, Hunderfossen 10.mai 2013

Akita seminar, Hunderfossen 10.mai 2013 Akita seminar, Hunderfossen 10.mai 2013 av Toshitsugu Watanabe Akitaen historie starter på 1800-tallet. De var bergshunder (matagihunder) som ble brukt til bjørnejakt. Geværene som ble brukt var enkeltskuddsvåpen

Detaljer

BRACCO ITALIANO. Gruppe: 7. FCI rasenr: 202 FCI dato: 27.11.1989 NKK dato: 09.06.2004

BRACCO ITALIANO. Gruppe: 7. FCI rasenr: 202 FCI dato: 27.11.1989 NKK dato: 09.06.2004 Gruppe: 7 FCI rasenr: 202 FCI dato: 27.11.1989 NKK dato: 09.06.2004 BRACCO ITALIANO Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

BORZOI. Gruppe: 10. FCI rasenr: 193 FCI dato: 25.10.2006 NKK dato: 20.10.2008

BORZOI. Gruppe: 10. FCI rasenr: 193 FCI dato: 25.10.2006 NKK dato: 20.10.2008 Gruppe: 10 FCI rasenr: 193 FCI dato: 25.10.2006 NKK dato: 20.10.2008 BORZOI Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto Finska

Detaljer

DANDIE DINMONT TERRIER

DANDIE DINMONT TERRIER Gruppe: 3 FCI rasenr: 168 FCI dato: 24.06.1987 NKK dato: 17.03.2004 DANDIE DINMONT TERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Detaljer

VORSTEHHUND KORTHÅRET

VORSTEHHUND KORTHÅRET Gruppe: 7 FCI rasenr: 119 FCI dato: 25.10.2000 NKK dato: 19.09.2001 VORSTEHHUND KORTHÅRET Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Detaljer

ØSTSIBIRSK LAIKA. Gruppe: 5. FCI rasenr: 305 FCI dato: 03.06.1980 NKK dato: 10.11.2012

ØSTSIBIRSK LAIKA. Gruppe: 5. FCI rasenr: 305 FCI dato: 03.06.1980 NKK dato: 10.11.2012 Gruppe: 5 FCI rasenr: 305 FCI dato: 03.06.1980 NKK dato: 10.11.2012 ØSTSIBIRSK LAIKA Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

EURASIER. Gruppe: 5. FCI rasenr: 291 FCI dato: 06.01.1994 NKK dato: 06.06.2002

EURASIER. Gruppe: 5. FCI rasenr: 291 FCI dato: 06.01.1994 NKK dato: 06.06.2002 Gruppe: 5 FCI rasenr: 291 FCI dato: 06.01.1994 NKK dato: 06.06.2002 EURASIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

GRUPPE: 3. FCI standard: 000 AKC dato: NKK dato:

GRUPPE: 3. FCI standard: 000 AKC dato: NKK dato: GRUPPE: 3 FCI standard: 000 AKC dato: 09.03.2010 NKK dato: 20.03.2017 GRUPPE: 3 FCI STANDARD NR: 000 AKC dato: 01.07.2009 NKK dato: 12.03.2017 RAT TERRIER OPPRINNELSESLAND /HJEMLAND: USA BRUK: jakt på

Detaljer

Rasekompendium for Staffordshire bull terrier januar 2010

Rasekompendium for Staffordshire bull terrier januar 2010 Rasekompendium for Staffordshire bull terrier januar 2010 Tegningene er hentet blant annet fra boken All about the Staffordshire Bull Terrier av John F. Gordon, The Complete Staffordshire Bull Terrier

Detaljer

GRØNLANDSHUND. Gruppe: 5. FCI rasenr: 274 FCI dato: NKK dato:

GRØNLANDSHUND. Gruppe: 5. FCI rasenr: 274 FCI dato: NKK dato: Gruppe: 5 FCI rasenr: 274 FCI dato: 25.03.2003 NKK dato: 10.02.2004 GRØNLANDSHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

SCHÄFERHUND. Gruppe: 1. FCI rasenr: 166 FCI dato: 23.03.199 1

SCHÄFERHUND. Gruppe: 1. FCI rasenr: 166 FCI dato: 23.03.199 1 Gruppe: 1 FCI rasenr: 166 FCI dato: 23.03.199 1 SCHÄFERHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE: 1 FCIs RASENR.:

Detaljer

Str: Middels Aktivitetsbehov: Stort Pelslengde: Krøllete Behov for pelsstell: Stort Allergivennlig: Ja

Str: Middels Aktivitetsbehov: Stort Pelslengde: Krøllete Behov for pelsstell: Stort Allergivennlig: Ja Str: Middels Aktivitetsbehov: Stort Pelslengde: Krøllete Behov for pelsstell: Stort Allergivennlig: Ja Generell omtale: Wheaten terrier er en aktiv middels stor og kompakt hund. Mankhøyden er 45-49 cm

Detaljer

AIDI. Gruppe: 2. FCI rasenr: 247 FCI dato: 25.03.2003 NKK dato: 21.09.2012

AIDI. Gruppe: 2. FCI rasenr: 247 FCI dato: 25.03.2003 NKK dato: 21.09.2012 Gruppe: 2 FCI rasenr: 247 FCI dato: 25.03.2003 NKK dato: 21.09.2012 AIDI Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto Finska

Detaljer

BAYERSK VILTSPORHUND

BAYERSK VILTSPORHUND Gruppe: 6/4 FCI rasenr: 217 FCI dato: 01.04.199 6 BAYERSK VILTSPORHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE:

Detaljer

GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN

GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN Gruppe: 6/4 FCI rasenr: 033 FCI dato: 09.01.1999 NKK dato: 18.05.2000 GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben

Detaljer

ROTTWEILER. Gruppe: 2. FCI rasenr: 147 FCI dato: 06.04.200

ROTTWEILER. Gruppe: 2. FCI rasenr: 147 FCI dato: 06.04.200 Gruppe: 2 FCI rasenr: 147 FCI dato: 06.04.200 0 ROTTWEILER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE: 2 FCIs RASENR.:

Detaljer

MALTESER. Gruppe: 9. FCI rasenr: 065 FCI dato: 27.11.198 9

MALTESER. Gruppe: 9. FCI rasenr: 065 FCI dato: 27.11.198 9 Gruppe: 9 FCI rasenr: 065 FCI dato: 27.11.198 9 MALTESER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE: 9 FCIs RASENR.:

Detaljer

APPENZELLER SENNENHUND

APPENZELLER SENNENHUND Gruppe: 2 FCI rasenr: 046 FCI dato: 25.03.2003 NKK dato: 10.02.2004 APPENZELLER SENNENHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Detaljer

GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND

GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND Gruppe: 2 FCI rasenr: 58 FCI dato: 25.03.2003 NKK dato: 10.02.2004 GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Detaljer

PYRENEISK GJETERHUND

PYRENEISK GJETERHUND Gruppe: 1 FCI rasenr: 141 FCI dato: 13.03.200 1 PYRENEISK GJETERHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE:

Detaljer

BRASILIANSK TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 341 FCI dato: 21.05.2007 NKK dato: 20.10.2008

BRASILIANSK TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 341 FCI dato: 21.05.2007 NKK dato: 20.10.2008 Gruppe: 3 FCI rasenr: 341 FCI dato: 21.05.2007 NKK dato: 20.10.2008 BRASILIANSK TERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

Referat fra dommerkonferanse for dalmatiner hos NKK, Bryn, 11.02.03.

Referat fra dommerkonferanse for dalmatiner hos NKK, Bryn, 11.02.03. AHFs Dommerkonferanse for dalmatiner Referat fra dommerkonferanse for dalmatiner hos NKK, Bryn, 11.02.03. Hele 14 dommere møtte opp for å høre Norsk Dalmatiner Klubb foredra om dalmatineren. Fra NDK møtte

Detaljer

ROMANIAN MIORITIC SHEPHERD DOG

ROMANIAN MIORITIC SHEPHERD DOG Gruppe: 1 FCI rasenr: 349 FCI dato: 29.03.2002 NKK dato: 11.10.2012 ROMANIAN MIORITIC SHEPHERD DOG Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben

Detaljer

Rasekompendium. Haldenstøver. Utgitt februar 2008. Design: Elisabeth Steen

Rasekompendium. Haldenstøver. Utgitt februar 2008. Design: Elisabeth Steen Rasekompendium Design: Elisabeth Steen Haldenstøver Utgitt februar 2008 Godkjent av NKKs Standardkomite 2008 Haldenstøver Historikk Opprinnelse Rasen kan med sikkerhet spores tilbake til midten av 1800

Detaljer

Trivelig temperament, vennlig, ikke sky eller nølende, uten

Trivelig temperament, vennlig, ikke sky eller nølende, uten GRUPPE: 6 FCIs RASENR.: 153 Original 13.10.2010 Utg. 30.05.2011 GB NKK 25.08.2015 RASEBESKRIVELSE FOR DALMATINER (Dalmatinski pas) Opprinnelsesland/ hjemland: Bruk: Kort historikk: Helhetsinntrykk Viktige

Detaljer

FRANSK BULLDOG. Gruppe: 9. FCI rasenr: 101 FCI dato: 29.05.199 5

FRANSK BULLDOG. Gruppe: 9. FCI rasenr: 101 FCI dato: 29.05.199 5 Gruppe: 9 FCI rasenr: 101 FCI dato: 29.05.199 5 FRANSK BULLDOG Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE: 9 FCIs

Detaljer

WACHTELHUND. Gruppe: 8. FCI rasenr: 104 FCI dato: 27.07.1996 NKK dato: 16.12.2004

WACHTELHUND. Gruppe: 8. FCI rasenr: 104 FCI dato: 27.07.1996 NKK dato: 16.12.2004 Gruppe: 8 FCI rasenr: 104 FCI dato: 27.07.1996 NKK dato: 16.12.2004 WACHTELHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

SERRA DA ESTRELAHUND

SERRA DA ESTRELAHUND Gruppe: 2 FCI rasenr: 173 FCI dato: 20.12.1966 NKK dato: 09.09.2004 SERRA DA ESTRELAHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

VESTSIBIRSK LAIKA. Gruppe: 5. FCI rasenr: 306 FCI dato: 03.06.1980 NKK dato: 22.06.2011

VESTSIBIRSK LAIKA. Gruppe: 5. FCI rasenr: 306 FCI dato: 03.06.1980 NKK dato: 22.06.2011 Gruppe: 5 FCI rasenr: 306 FCI dato: 03.06.1980 NKK dato: 22.06.2011 VESTSIBIRSK LAIKA Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

HANNOVERANSK VILTSPORHUND

HANNOVERANSK VILTSPORHUND Gruppe: 6 FCI rasenr: 213 FCI dato: 09.06.1999 NKK dato: 07.06.2005 HANNOVERANSK VILTSPORHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Detaljer

AFFENPINSCHER. Gruppe: 2. FCI rasenr: 186 FCI dato: NKK dato:

AFFENPINSCHER. Gruppe: 2. FCI rasenr: 186 FCI dato: NKK dato: Gruppe: 2 FCI rasenr: 186 FCI dato: 06.03.2007 NKK dato: 14.06.2007 AFFENPINSCHER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

RUSSISK SORT TERRIER

RUSSISK SORT TERRIER Gruppe: 2 FCI rasenr: 327 FCI dato: 29.09.1983 NKK dato: 08.10.1996 RUSSISK SORT TERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

ROMANIAN CARPATHIAN SHEPHERD

ROMANIAN CARPATHIAN SHEPHERD Gruppe: 1 FCI rasenr: 350 FCI dato: 30.03.2002 NKK dato: 13.03.2013 ROMANIAN CARPATHIAN SHEPHERD Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben

Detaljer

Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK

Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK + Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK AU Norsk Elghund Sort Gardermoen 29.08.15 Camilla Hartz Repshus og Anita Lie + Avlskonferanse 2015 Få deltakere fra NES

Detaljer

SCHÄFERHUND. Gruppe: 1. FCI rasenr: 166 FCI dato: 25.03.2011 NKK dato: 28.03.2011

SCHÄFERHUND. Gruppe: 1. FCI rasenr: 166 FCI dato: 25.03.2011 NKK dato: 28.03.2011 Gruppe: 1 FCI rasenr: 166 FCI dato: 25.03.2011 NKK dato: 28.03.2011 SCHÄFERHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

SERRA DA ESTRELAHUND

SERRA DA ESTRELAHUND Gruppe: 2 FCI rasenr: 173 FCI dato: 30-03-2009 NKK dato: 05.04.2011 SERRA DA ESTRELAHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

LAGOTTO ROMAGNOLO. Gruppe: 8. FCI rasenr: 298 FCI dato: 24.07.96 NKK dato: 26.05.1998

LAGOTTO ROMAGNOLO. Gruppe: 8. FCI rasenr: 298 FCI dato: 24.07.96 NKK dato: 26.05.1998 Gruppe: 8 FCI rasenr: 298 FCI dato: 24.07.96 NKK dato: 26.05.1998 LAGOTTO ROMAGNOLO Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

SCHÄFERHUND. Gruppe: 1. FCI rasenr: 166 FCI dato: 23.03.1991 NKK dato: 11.12.1997

SCHÄFERHUND. Gruppe: 1. FCI rasenr: 166 FCI dato: 23.03.1991 NKK dato: 11.12.1997 Gruppe: 1 FCI rasenr: 166 FCI dato: 23.03.1991 NKK dato: 11.12.1997 SCHÄFERHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer