-NYTT NR. 4 DE,SF]MIIE,II I99I - 2. ÅNGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-NYTT NR. 4 DE,SF]MIIE,II I99I - 2. ÅNGANG"

Transkript

1 i I -NYTT NR. 4 DE,SF]MIIE,II I99I - 2. ÅNGANG * \ \5 \

2 -NYTT NR. 4 DESEMBER lggl 2. ÅnceNc SHIBA NYTT ADRESSE: - MEDLEMSBLAD FOR SHIBAIENS VENNER I NORGE Svaneviksveien 77 A N.5032 MTNDE NORGE TELEFONNUMMER: POSTGIROKONTO: REDAKTØR: O3c KARSTEIN THUNES (AdNCSSE SOM OVENfON) INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDEN SIST... o.. '. o " " o.. " ' IMPORT PRESENTASJON III.. O " ' MITT MøTE MED... " " " " " ' DEN JAPANSKE STANDARDENT DEI JAPANSKE SHIBA-NAVNr DeI II' ' RETNINGSLINJER VEDR. PARRING. UTSTILLINGSRESULTATER aaaaaao aaaaooo aaaaaaa III.... aaaaaao aaaaaoo aaaooaa side I rr2 rr3 rr. 5 rr 13 rr L4 tr 16

3 SIDEN SIST! HalIo igjen, alle Shiba-venner! Vi er stolt av å kunne presentere nr. 4 av SHIBA-NYTT. Medlemstallet Øker stadig, og vi får god respons både fra Norge, Danmark og Sverige. Etter hvert som nye valper blir født og levert til nye eiere, regner vi med at også disse vil melde seg inn i klubben. I dette nr. er vi kommet frem til presentasjon av import nr' 3 til Norge. Dette er tt I chigo-kekirr, populært kalt "Kekitt, som er eiet av Liv og Odd Askeland/Chrrsten Lang. Familien Askelands "Møte med.." følger så på sidene 3 og 4. Vi er kommet frem til DeI III i vår presentasjonen av standarden. Denne d.elen er omfattende og går over hele I sider av bladet ' En god del nyttiq informasjol rasen vii dtr finne på disse sidene. Deretter føiger vår populære serie med oversettelser av Shiba-navn. Denne gangen fra F til J. på gnnn av at en god del hvalper er fødl dette året, og vi *"ngl"t retningslinjer angående parringsavgifter, har christen Lang satt opp et forslag til dette. Vi avslutter med en dei utstj-ilingsresultater- Så må vi få melde fra om at vi med dette nr. avsluttet første medlems-kontingent. Dersom du fremdeles vil være medlem, må vi be deg om å innbetale kr. 75,- til vår postgirokonto over vedlagte giro, eller sende oss kontingentet på annen møte. Vi har måttet Øke kontingenten p.g.a. Økte utgifter tii trykking, porto etc. Allikevel skulle vi tro at en ØkninS på kr.25,- ikke er avskrekkende. Innbetal.ingen gjelder for de neste fire numrene av Shiba-Nytt. Vi håper at aiie våre medlemmer har satt pris på de fire første nlrmmerne av bladet og fortsatt vil støtte oss i arbeidet med å informere om rasen. Og igjen (sul<k!) må redaktøreu oppfordre dere til å sende inn *åfait1q"r/bilder og utstillingsresultater. Ring oss eiier skriv!! Siden vi nærmer oss jul har redaktøren besluttet å markere vårt første medlemsår med utlodning av en gave til en av medlemmene ' Trekningen blir foretatt i god tid før jul, så den heldige har noe å gtede seg til. Pass på, kanskje det blir deg? Så vii reclaktøren takke for kontakten med ivrige Shiba venner, og Ønske dere alle en god iu1 og et godt nytt år. HiIsen fra '\

4 IMPORT PRESENTASJON III IcHIGo-KEKI (tii daglic kalt "KEKI" ) ( nød tispe ) Født 3r :*- J.!4JJJJJgJ++&JJ FAR: MOR: OPPDRETTER: EIER: S. Ch. FU.-TIYAI4ATO ( japansk import) S.Ch. KEIT.I-CHIISA I LENA SONEFORS og CHRISTEN LANG/ LI OF FIATANO KE}lLiO I{EI,EN.]OHA}'ISSON, SVER IGE V og ODD ASI(ELAND. JJJJJJJJJJJJJ&+ UTST I LI,I IlG-SRESULTATER : Ilorslr og Srzensk u'tstillingschampicn Internas jonal utstiil ingschampion (l<ra."ret oppf. ) Flere ganger p1-assert i gr:uppej<orlhur::anse. I]VAI,PEKTIT,I,: II I l-øcl hatru,2 r:øde tisper,l etter Il. S. Cir. II. S. V. -89 Mal<oto Dynami te ' 2,ød" hanner:, 1 rød tj-spe ett-er N.S.Ch. Manl-øtens Hai-J<ara. b-lacj<"qtan tispe 2

5 VART MøTE MED... Vån fønste kontakt med Shiba-nasen van gjennom Chnisten Lang. Han spnadet nundt på anbeidsplassen og fontalte om et vidunden av en hvalp, som han hadde fått fna Svenige. Han viste manee fj.ne bilden av hunden t og snakket mye om hvon SniII og gnei tispe-hvalpen Van. Hun hadde et henlig gemytt, van nenslig, kjænlig og selvstendig, pluss at hun hadde mange andne gode egenskapen. Den fonste gangen vj. så en Shiba r fonsto vi font at alt det Chnisten hadde fontalt stemte og ikke bane van sknvt. Vi falt font fon hennes sianm, og van så heldig å få passe henne noen gangen. Vi fikk vite at dette van en nase som det ikke van så lett å få kjøpt. Så en dag fontalte chr.isten at han hadde mulighet til å få kiøpt enda en tispevalp fna Svenige. Han lunte på om vi ville ha den hos oss. Hunden van nå l0 uken, så vi måtte ta en nask avgjønerse' og etten det vi hadde sett clg opplevet sammen med den fønste hunden, kunne det bane bli JA. og vi gledet oss. Sår den 19. oktoben 1988, "fløy'r odd avsted til Svenige fon å hente hvalpen. På Linkøping stasion sto Helen Johansson og tok i mot. Hvalpens mamma van også til stede. Hiemme ventet det fem viltne "Teddy"-hvalpen. Heldigvis van det allenede bestemt hvilken hvalp vi skulle ha, ellens ville valget blitt vanskelie. Det van en spent familie som ventet på flyplasen om kvelden. og endelig kom der h liten r nvdelig hvalp tnygt i odds anmen. odd ovenlevente bag og posen til oss, men hvalpen ville han ikke Ievene fna seg. Det van vj.sst kjænlighet ved fønste blikk, den i gånden. Hvalpen hadde oppfønt seg fint på tunen fna Svenige. Slo seg helt til no hos odd, som aldni tidligene hadde fått så mve oppmenksomhet på noen neise. AlIe skulle se og kose med dette vidundenet. ( Hvalpen r altså! ). Men odd van litt bekymnet oven at hun ikke hadde tisset på hele den lange reisen. Vi menket font at det van en godt pneget hund! Hun van så gladr tnygg og - ikke minst - nenslig. Tunene våne ute tok alltid lang tid, fondi hun skulle hilse på aiie to- og finbente. Sølepyttene unngitt hun galant. (Van sikkent nedd fon å bli våt på bena). vi bon bane I0 minuttens gange fna fiell og skog. Fønste gang "Keki't, som vi kallen henner Våt' med odd til fjells, ble hun bonte. Han lette og nopte en god stund, men fant henne ikke. Da han kom hjem kunne en nabo opplyse at han hadde tatt henne inn til seg. Keki hadde funnet veien njem! Enda så nedd Odd hadde væntr Vat han mektig imponent oven at hun hadde klant å finne veien hjem alene. 3

6 Våne tne ån med Keki nvdelig voksen hund Mange neisen han vi (Hundegale, som oss! Keki han hittil fått en ennå ikke levent r små. Som mamma synes HiIsen Liv & odd han vænt gode ån. Hun han og han gjont det meget bna fonetatt og tnuffet mange ) to henlige hvaipekuil. De så vi kosen oss stont med vi Keki en utnol-ig flink. utviklet seg tii en på utstillingen. koselige mennesken tne fna siste kull både mamma'en og de E

7 DEN JAPANSKE HUNDENS STANDARD DEL III: DOMMERKOMMENTARER SOM UTFYLLER BASIS-STANDARDEN. (RETNINGSLII.IJER FOR DOMMERE VED BEDøMMELSE AV DEN JAPANSKE HUNDEN ) TENNER: Fortttsetujngen er at den japalske [unden s]<al- ha st-erke, f r-rilta-l l ige tel1er og korre]{t- bitt. FdJ gencle ska'la g jej der: ved bedømmelse av tenttene: I) 1. prentolar,' : et-t mitrr.ts poeng f or [r,rer manglende tantr' 2. premoj ar: : tre rninr-rspoeng f or hver mangletrde tatrn. For ar)dre manglende tenner enn clisse : fem minus poeng for hver mang.1-etrde 1-arrtt. Z) Fr.a.lår:err I985 ble rec{lene f or rnanglende telrtrer innsk jerpet. A) En hrrlcl som mangler telrner l<an ik]<e f å "Excel l.ent" ' l4en f or den mitrste størrelselr (I), ble d.et frem til- våren 1987 tii'l-att' å lia to tlitrtts poeng og al I i]<errei f å "Exce-l-lent" ' B) Den store og micldelsstore irunden l<an ha opp tii tre mjtrtts poeng. Den nrir-rste opp tii f ire mirr\ls poeng og l-ij<evej oppnå I'l4ec;et god". Hrrncler sorn har f ler:e mangjende tenner enn dette, vil bli lrlassifiser:t,1 avere enll "God"' 3) Manglencle tenner blir l<l-assfisert lii<t etrten de er medfødtel.l et. i]<ke. 4) I)et bl,'lr opp t-ii clomnrererr se1.i å rzrrrdere br:rt]<ne tenner, tetltrer av clår. l-ig itt a-t i ret, små o'l dår:l ig r-ttvi'l<l-ede tellner el ler t:åttr.-o bettner:. 5) L)err arrd-e premolar,'en sl<al sj i Le rniclt- mel-l.om "Rovc]yrLannett" (hjørnetallnelr) or; clen tredje pr.'emol-aren. Eq_rE_Iar_i!]qe_L_i l^: Slriba er rfetr eriest-e sinå "'.'ar:-iaitt-etr s t-ørste varlantetr er Al< i ta, og cle ShiJ<okr,t og Ki shu. TANGBITT, UREGELMESSIGE FORTENNER, SI\MT FEIL BITT: av dell -.japaus)<e t asen. Den mel. l,rn"tstore er Kai, I{okkaido, 1) En iruncl som enlen har: tar-rgbj-tt elj-er urege-lmessige fortenner l<an jkke klassifiseres som "Excellent". Dette gjaldt fra trtst,il-lingen (IIippon) - våretr l Orrerbitt bl ir: kl-assif isert på samme måt-e som tlr)derbitt. ( I ) 5

8 Eorklarincler: I: I Nippon standarden er begge disse diskvalif iserende feil. bittformene ansett som ØYENFARGE: Øyets iris har forskjellige farger, avhengig av kvantiteten av pigment. MØrk rødbrun, gulbrun, brun, Iys b1rn, 9uI og grå finnes MØrk rødbrun er idealet, men fargen skal ikke være sort. BedØmming I) Mørk rødbrun er den fargen som er spesifisert i standarden, oq mørk farge oppnås når iris og pupill-en har samme tone. 2) IfQIge standarden kan øyne som er noe lyse, men sgm likevel har den gulbrune fargen, k1åssfiiseres som ItExcelIentt'' 3) standarden er meget Iyse øyne, med iris som gir et uttrykk av Itokse6yet', på grunn av sin lysbrune eller gule farge, D alvorlig feii. (I) 4) Iris, som har strågul eller grå farge er en meget alvorlig feil. Forklarinqer: I: Det som her menes er at dersom iris er så lys at det blir kontrast mot den mørke pupillen, er dette å regne som en alvorlig fei1. Hvondan øyet på den minste hunden skal væne: 1) Det er anerkjent at triangel avviker fra de mellomstore rasene. 2) Når fargen på Øynene er mprk rødbrun vitner dette om et godt syll. PELS: Tillatte flekker i pelsen på den Flekker er tiliatt, utenom meget Bemerk: Store flekker På kroppen ekstra store flekkene (Patches), Holstein (I), er ikke korrekt hos største hunden: store flekker på kroppenkailes ttpeon-flekkertt. og de som opptrer ved fargebetegnelsen den japanske hunden.

9 SORT PELS EØIgende er uøtrsket og anses som alvorlige feil-: 1) Omvendt hvit masl<e, som Ødelegger hundens verdige uttrykk. 2) Uklare tan-markeringer (4 Øynes merker) (IV) 3) For mye tanfarge på hode, nakke, rygg, bryst etc' 4) En ovårveiende gråsort eller mørkblå fargetone på en voksen hund (V) Eor_Ller rns-qr-i I llvite tegninger er Ønsket på kintrene, på siden av leppene og over Øynene, og ligner: to diitinkte fl ekker. Omvendt maske er hvit pels på samme sted, som Vi kan se på raser som har en sort maske' tpa snqtel og over pannen). Omvendt maspe gir hr-tnden et I'klovna]<tig" ttttryl<k, er uverdig og ikl<e Ønsl<elig' II Dette er farger som fremkommer-- ved en spesiell genetisk faktor, på engelsk kalt t'the dilutiol f act-or:t'. Fargene er bl. a. gttj-, f awn, grå, of f -rvhite etc. rv Med "fire øyne" flekkene over Øyet. utover. V Her refereres ti1 III Japansk uttrykh for black & tatrmer'les de hvite og tan (rustbrune) fargede l)isse skaf være clistinkte og ikke t'f Iyte" avbleket sort farge på en voksen hund

10 Dånlig samlede poten Poter med sprikende tær er uønsket Envenvet skade. og en alvorj ig feil 1 ) Ervervet skade, som endrer den uttrykk, er en al_vorliq f ei 1. 2) Dersom slik skade blir forsøkt meget alvorlig. (I) Fnemvisenens opptfeden. 1 ) Det er forbudt å løfte hundens vin]<ler, D dårliq front eller 2) Fremviseren en naturlj-g KjOnnsonganen. 1) En hannhund ttgodtt. 2) En hannhund 3 ) En polypp er frisk igjen Forklarincrer: skal alltid måte i ringen. stå bak med bare en testikkel japanske hundens karakter og skjult, må dette ses på som hode for å skjule utsvingte albuer. hunden, og httnden dår1ige skal vises på vil bli bedømt lavere enn som mangler begge testikl-ene skal diskvalifiseres diskvalifiserende, men dersom hunden er helt er det tilfredsstillende. III Dersom det blir forsøkt å skjule en skade, skal dette anses sorn meqet alvorlig og f å f elger f or utsti l-l-eren.

11 Flekken på nesebnusken: Noen ganger kan man se at nesebrusken har lysere pigmentflekker' Dette er selvsagt ikke pnskelig, men disse små pigmentflekkene er ikke nødvendigvis alvorlige feil. Flekken på tungen. 1) Flekker på tungen er uønsket, men meget små flekker er tillatt- 2) Når slike flekker vises på den del av tungen som er synlig, må disse ikke væie større enn en fingertupp. StØrrelsen på flekkene må vurderes i forhold til hundens (I) UNDERKJEVEN En dårlig utviklet alvorlig feii. Løse leppen underkjeve er ikke Ønskelig, og derfor en Hengende, (slappe) lepper er en alvorlig Bnystets dybde En brystdybde som er korrekt. Et smalt bryst, el mindre enn feil. Definisjon av stnam nygg. feii. er omtrent halvparten av kroppens totale høyde Ier dåriig utviklet bryst (grunt bryst som 45% av kroppens totale er en alvorlig Den vanlige måiing av ryggen går den første ryggvirvel tii den trettende ryggvirvel. Oåtte kan i seg selv ikke være en rett Iinje. Fra ånatomiske studier vet vi at det er syv lendevirvler og et Åofteben, samt tre hoftevirvler. Overlinjen (Iende og kryss til hale-ansatsen), skal være stram og rett. Eorklarinqer: I Desto mindre hunden er desto mindre må flekkene være for å kunne aksepteres. HASEVINKLER OG ALBUER 1) Hasevinklene, som vist på illustrasjonen i forrige nr. av Shiba-Nytt, f ansett som ideelle for den japanske hunden. 2) Dårlig (tilbakelagte) skulderblad, Iite utviklet forbryst, albuer som ikke er godt sluttet til kroppen og som er vridd utover eller er innknepne, anses som alvorlige feii. Defonmerte ellen unonmale hofteledd. 1) Man må være oppmerksom på deformerte eller unormale hofter som er en alvorlig feil. 2) Svakhet i hoftepartiet er en alvorlig feil '

12 KROPPSHøYDE: 1) på kroppen måles tike bak skurderbladstoppen ved å presse ned pelsen. 2) En midders stor hund anses som ideal. Mårene er oppqitt i standarden, med maximum og mi-nimums qrenser. (I) 3) over max erl-er under minimum er en arvorlig feir. Hodets siden 09 stoppen: 1) snutens sider (rr) er en fortsettelse av kinnene. 2) Faste lepper er viktig. De skal være tykke, godt utvik]et og runde. 3) Stoppen er markert, men hverken flat eller for mye markert. En altfor lite markert stopp (grunn) er uønsket og ån alvorlig f eil. 4) Konveks neserygg er en alvorliq feil. ØRENE: 1) For for tettsittende Ører, range for meget oppstående ører som ikke korrekt fremover, r ikke Ønskerig og anses som alvorlige "iår feir. 2\ Ører som ikl_<e er riktig prassert (f.eks. for vidt-stirte er en feil. NESEBRUSKENS FARGE: 1) Angående standardens krav om at fargen på nesebrusken skal være i samsvar med fargen på pelsen, er det en alvortig feil med en nesebrusk som er lysbrun på en rød hund. Bare de hundene (rasene) som har Iov til å ha hvit pels har også lov til å ha en lysere fargre på nesebrusken. 2) En hund som har en ekstremt lys nesebrusk, regnes som en hund med avbleket farge. Dette er meget utypisk for den japanske hunden og av dommere på samme måte som en rød hund med lys nesebrusk. Dette anses som en alvorlig feit. Rustflekkete, hvite hunder (Akita, Kishu) skal her ikke dømmes på samme måte, da disse har lov til å ha en lysere farge (kjøttfarge) på nesebrusken. 3) PeIsen, snuten, leppene, øynene og hundens pigment skal observeres, og feil_ noteres. Forklarincrer: I En hund som er nærmest de ideelle målene anses som riktiqst. II Leppenes sider

13 EpsXled-nqcry I: I kommentaren av Mr den japanske hunden ha mens hvite markeringer II Her menes at det er ovenfor angitte steder pelsen på andre steder 2) rrrust-f l.ekket hvitt' p"is med Ønskelig. Pelsen på den minste hunden: Hvit pels på den minste hunden alvorlig feii.. Isakawa fra hans bok "Shiba hundenrr skal hvite markerj-nger på Pkt. I,2 og 3, på pkt. 4 og 5 er tillatt. forskjell på hvite markeringer på de, som er 6nskelig, og på hvite flekker i enn angitt. Noe som anses for feil ' III Hvite markeringer er karalrteristisk for den japanske hunden, men de må finnes på de ovenfor nevnte steder. IV Fregner. RUSTFLEKKET HVIT PELS 1) Hva errtrustflekket hvitt'r? Med benevnel-sen menes hvit pels som har falmet rødt på UL.a. Ørets Øverste kant, nakken, ryggen, krysset, samt føttene og halen. Dette er ikke Ønskelig, men er tittatt for de raser som kan ha hvit pels. (Akita og Kishu) distinkte Pel.sfange fon den mellomstone og små hunden: flekker er ikke (Shiba) er ikke Ønskel.ig og er en 1 ) Fargen skal være klar og intens. Den må ikke være grumsete. 2) Hva er omvendt masl<e? Med dette menes hvit pels, som går fra kinn til kinn over Øynene. Dette er og anses som en alvorlig feil (I) 3) Pel-sens farge Fangen som negnes 1) 2) 3) Rød, sesam og Sesam er sorte må ikke være som ideelle sort. hårspi sser avble]<et. ( II ) fon den minste hunden: på en mørk, intens rødfarget PeIs Sort skal være rustfarget (III) Bemerk: Den r:ustsorte fargen skat ikke Være blåsort, men sort med anstrøk av brunt

14 Forklarinoer: I: Hol-stein er en fargebetegnelse (bunnfargen) med store (brtrne,grå amerikansk kalt t'pintot'. der hvit er eller sorte hovedfargen ) flekker. På Hvite mankeningen i pelsen: (I) Hvit (creme) pels på føigende steder er regnet som hvite marl<eringer og ikke som hvite fl-ekker: (II) 1) På siden av lepper og kinn. Omvendt hvit maske derimot er di skval-i f i serende. 2) På undersiden av kjeven, strupen, brystet og magen. 3) Forbrystet til slru-lderen, men må ikke gå ut over sefve skulderen. 4) På forbena tii albuen. på naxbena til kneet. 5) Ytterst på halen BemerJ<: Hvite markeringer er karakteristj-sl< for den japanske hunden, nen områdene må ikke overskride de ovenfornevnte områder. (Iff) Kl-are flekker i den hvite pelsen på føttene er en alvorlig feii. ( IV).

15 FORSLAG TTL SHIBA NAVN ELLER KOMBINASJONER: DEL II FUBUKI FUJI. HIME FUJ IMARU FUYU FIYU- HIME FUDO FUJIN FUJINO HANA FUJI NO TSUKI GAMBATE GIN GORO GENJI GI GA KU GAMBATE GE I SHA GOMA HACHIKO HACH IMAN HAMAKO HANAH I ME HANAKO HARU HARU AME HASU HAYAI HIKARI H TME HINATA HISUIOJYO HONOEMI HOSEKI HOSHI HOTARU TCHIBAN ICHIGO I NUGOYA IMOTO ICHTGO-HIME INDATNA HANA sn Os t onm Fujipnl.nsessen ( Fuji = havet ved FuJt vinten vlntenpnlnsesse fossens gud vindens gud blomst måne oven FuJi kjempe videne solv månen pnins hoff-musikk kjempevind kvinnelig undenholden sesamfnø litle bie knigsguden piken på stnanden blomstpninsessen llten blomst vån vånnegn lotus nask lys, stnåien pninsesse solnik plass jadepninsesse le, smlle edelstenr iuvel stj enne tldflue den fønster den beste j ondbæn hundekennel llllesøsten J ondbæn -pnlnsessen ston mon iapans hellige (.1, c r 1 t3

16 RETNINGSLINJER ANGAENDE PARRINGSAVGIFT Rasen en nå etablent i Nonge og vi han i dag 49 Shiba, hvonav 37 en nonsk oppdnettet. Fna flene hold han det vænt ettenlyst veiledende neglen fon panningsgebyn. Det vil væne en ston fondel fon nasen at vi allenede nå kommen fnem til mest mulig ensantede neglen. Vi han foneløpig ikke noe avlsnåd, og en avhengig av samanbeide og oppføiging av den enkelte oppdnetten og hannhundeien. Utgangspunktet fna gammelt av han vænt at hannhundeienen skuile ha en panningshvalp eilen vendien av en hvaip, tilsvanende mankedspnisfonangjeldendenase.detteutfnaethvalpekullpå gjennomsnittlig 8 hvalpen. Pninsippet en niktigr ttl h nån det åi.to"^ Shibar so$ han et gjennnomsnittlig hvalpekull på 3 hvalpen, vil det væne unimelig at hannhundeienen skal ha en hvalp' Dette vil i pnaksis bety L/g av vendien av hvalpener fiot 128 fon et kull på 8 hvalpen. L/3 vj'l væne en unimelig ston andel i fonhold til hvilket anbeide oppdnettenen han i fonhold til hannhundeienen ' Vi han innhentet opplvsningen fna eiene av fonskjellige Fås l'r cr9 kan som et eksempel nevne hva som en vanlig fon Baseniir en nase som fån et tilsvanende antall hvalpen som shiba ' Hen betalen man kn.500r- fon selve panningen og kn. 500r- fon hver hvalp. Undentegnede han utanbeidet føl.gende fonslag, basent på at hannhundeienen skal ha I hvalp av 8, men ovenfønt til nases vedkommende. % fon vån Hannhundeienen bøn få 8% av den totale salgsvendien av hvalpekuilet. (Utfna dagens pris vil dette tilsvane ca' kn'500'- pn. hvalp og kommen i tillegg til de 500, - fon selve panningen ) ' Beløpet betales fon leveningsklane hvalpen ved 8 ukens alden. Dette ut ifna den selvfølgelige fonutsetning at oppdrettenen i egen intenesse passen på hvalpene inntil 8-rrkens stadiet, og ikke en ansvanlig fon at en hvalp evt. døn føn fylte 8 uken. Nån det gielden selve panningen vil jeg foneslå en engangsum på kn. 500r-, uansett om det blin hvalpen ellen ikke. Summen skal dekke panningen og fonutsetten at panningen en vellykket ' Pnisen inkludenen ikke evt. oppstalling av tispen ellen henting fna flyplass etc. Dette må avtales individuelt ' Densom det ikke blin hvalpen etten panningen gin dette ikke nett tit ompanning. ModeIIen med pnosent en hentet fna Nonsk Lundehundklubb, hvon denne fonmen fon panningsavtale han fungent tilfnedsstillende mange ån. Den norske lundehunden fån også få hvalpen. i Lq

17 Densom oppdnettenen skal beholde hvalpen, 9ån disse selvfølgelig inn i salgsvendien med mankedspnis. Hvis hannhundej.enen ønsken en hvalp fna kullet, betales mellomlegget av salgsvendien minus 8%. ( Dagens hvalpepnis en kn , - ) Vi tan gjenne imot synspunkten både fna hannhundeiene og oppdnettene i sakens anledning. chnisten Lang.

18 UTSTI L LINGSRESULTATER : Nl!K - STAVATIGER 14/1-5._Oe.eI BIR - KL,E I VP,NES.]O-}II BIM - MANLøTEI{S NOKP.O AI{A K()'IE T N() TAMA - Ei er: Tcni Langhelle Eier : Hele,ne GrØdeland NLK - OSLO I BIR CERT. BIM 2 BHK MANLØTENS IK AKA MATSII AV CHI ISAI OYJO IOI - Eiet:: Kar:i LØkertr EI.IEIUIAUGIiN - F]J er r C:lrrj,st-ina Nyborg Eiet: : Her=;e Bfle AV IiI.IIiRFIAI]G]i}] MK TøNSBEB!; - _O_sJee-lQ:9-L BIR _ MANLø' ENS IJAII.:ARA BIM - ASAHI-SO FTJKU-ME.-(;O Fl ler: (lttnnela Vi-ctor:irt, Sverige -. Ei'.r. : Aina,lohansscn, Sverige NKK - OSLO BTR og Norsk Vinner : MAI\It (4'llENS IKI rl I - Ei e.r: : Kari ['Øken r'cert-2 BHK Championat - AKA MA:tflU AV El.lfllltAlJcENl - Ejer: Christina Nyborg Y) nka Matsu av Ene nha ugen - E.i.el.: Clrr.ist Oppclnet ten r Nonges første nonsk oppdnettede Shi.l:a, i-r'tar Nybor.g. Ctrn;lster\ Lang. rir)lt lran opptrådcl Championat.

19 skal,,,van "?, -i'"'!? rt :t :t' t' i 1nn?t * t (.ik I I VI ønsker ALLE VARE MEDLEMMER 3 GodJul GodtI\ryttAr

NR. 10 MAI 1994 5. ÅRGANG,

NR. 10 MAI 1994 5. ÅRGANG, -a NR. 10 MAI 1994 5. ÅRGANG, NR. 10 - MAr tg94-5. ÅncANG SHIBA.I{YTT ADRESSE: MEDLEMSBLAD FOR SHIBAENS VENNER I NORGE SVANEVIKSVEIEN 774 N-5032 MINDE TELEFONNUMMER: POSTGIRONUMMER: REDAKTØR: 55-200693

Detaljer

trå. II - 0KTqBER tgg4-5. Åncltrc

trå. II - 0KTqBER tgg4-5. Åncltrc { f I I-l trå. II - 0KTqBER tgg4-5. Åncltrc ;i t NR. 1r - OKTOBER 1994,5. Ånc.q.Nc SHIBA-NYTT ADRESSE: MEDLEMSBLAD FOR SHIBAENS VENNER I NORGE SVANEVIKSVEIEN 77A N-5032 MINDE TELEFONNUMMER: POSTGIRONUMMER:

Detaljer

-NYTT. NIR. z, FEBRUAR tget - 2. ÅncrNc

-NYTT. NIR. z, FEBRUAR tget - 2. ÅncrNc -NYTT NIR. z, FEBRUAR tget - 2. ÅncrNc .NYTT NR. z-februar lgqt -2. ÅncnNc SHIBA NYTT medlemsblad fon shlbaens vennen t Nonge Adnesse: Svaneviksveien 77 A :::3_5v: Telefonnummen: 05. 20 05 93 Postginokonto:

Detaljer

Forord. Komiteen har bestått av: Fotografier og figurer. Rasekompendiets oppbygging: Norsk Shiba Klubb

Forord. Komiteen har bestått av: Fotografier og figurer. Rasekompendiets oppbygging: Norsk Shiba Klubb Forord Norsk Shiba Klubb håper at rasekompendiet vil bli til glede og nytte for dommere, dommerelever, for oppdrettere og alle andre som er interessert i rasen. Målet er at vi i fremtiden kan få en bedømmelse

Detaljer

lrr. g - DESEMBER 1993-4. ÅnGAIvG

lrr. g - DESEMBER 1993-4. ÅnGAIvG I lrr. g - DESEMBER 1993-4. ÅnGAIvG N[R. 9 - DESEMBER 1993-4. ÅncnNc SHIBA-IWTT ADRESSE: MEDLEMSBLAD FOR SHIBAENS VENNER I NORGE SVANEWKSWIEN 774 N-5032 MINDE TELEFONNUMMER: POSTGIRONUMMER: REDAKTØR: 55-200693

Detaljer

8i& scn"4g" )r' i#%,t4

8i& scn4g )r' i#%,t4 8i& scn"4g" )r' i#%,t4 .NYTT NR. 1 - September 1990-1, ÅRGANG SHIBA NYTT - medlemsblad for shibaens venner i Norge. Adresse: Svaneviksveien 77A 5032 MINDE Telefonnummer:05. 20 06 93 Postginokonto : 0824

Detaljer

Rasestandarden med kommentarer og bilder er utgitt av Norsk Shetland Sheepdog Klubb i 2002. Forsidefoto: Paul Scott. 2.omslagsside: Diane Pearce.

Rasestandarden med kommentarer og bilder er utgitt av Norsk Shetland Sheepdog Klubb i 2002. Forsidefoto: Paul Scott. 2.omslagsside: Diane Pearce. Rasestandarden med kommentarer og bilder er utgitt av Norsk Shetland Sheepdog Klubb i 2002. Forsidefoto: Paul Scott. 2.omslagsside: Diane Pearce. 3.omslagsside: Vinny Olsen. Baksiden (komponert av fire

Detaljer

Copyright Rasegruppen for Tibetansk spaniel

Copyright Rasegruppen for Tibetansk spaniel Copyright Rasegruppen for Tibetansk spaniel Beskrivelse av Tibetansk spaniel Tibetansk spaniel er en meget intelligent hund som stammer fra fjelltraktene i Tibet. De små hundene ble opprinnelig oppdrettet

Detaljer

Rasekompendium. Hygenhund. Utgitt februar 2008. Design: Elisabeth Steen

Rasekompendium. Hygenhund. Utgitt februar 2008. Design: Elisabeth Steen Rasekompendium Design: Elisabeth Steen Hygenhund Utgitt februar 2008 Godkjent av NKKs Standardkomite 2008 Hygenhund Kort presentasjon av rasen Bruk Rasen hygenhund er en norsk harehundrase som har vært

Detaljer

RASEKOMPENDIUM BRETON

RASEKOMPENDIUM BRETON RASEKOMPENDIUM BRETON FCI rasenr: 095 FCI dato: 13.03.2001 NKK dato: 28.08.2002 Med kommentarer Norsk Breton Klubb Januar 2011 Godkjent av standardkomiteen NKK 24.02.2011 Rasekompendium Breton side 1 Forord

Detaljer

Referat fra dommerkonferanse for dalmatiner hos NKK, Bryn, 11.02.03.

Referat fra dommerkonferanse for dalmatiner hos NKK, Bryn, 11.02.03. AHFs Dommerkonferanse for dalmatiner Referat fra dommerkonferanse for dalmatiner hos NKK, Bryn, 11.02.03. Hele 14 dommere møtte opp for å høre Norsk Dalmatiner Klubb foredra om dalmatineren. Fra NDK møtte

Detaljer

GRUPPE: 1 - FCIs RASENR: 88. Shetland Sheepdog. Rasestandard. med kommentarer og bilder

GRUPPE: 1 - FCIs RASENR: 88. Shetland Sheepdog. Rasestandard. med kommentarer og bilder GRUPPE: 1 - FCIs RASENR: 88 Shetland Sheepdog Rasestandard med kommentarer og bilder Rasestandarden med kommentarer er utgitt av Norsk Shetland Sheepdog Klubb Januar 2012 Heftet er utarbeidet av Reidun

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for SHIBA

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for SHIBA Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for SHIBA 1 Versjon 1, gyldig t.o.m 01.07.2019 2 INNLEDNING side 4 1. Generelt side 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling side 4 Overordnet mål for rasen side 5 2. Rasens

Detaljer

KOMPENDIUM FOR COTON DE TULEAR Av Liv Anne Ugland og Inger Brodal Ronander INNHOLDSFORTEGNELSE

KOMPENDIUM FOR COTON DE TULEAR Av Liv Anne Ugland og Inger Brodal Ronander INNHOLDSFORTEGNELSE KOMPENDIUM FOR COTON DE TULEAR Av Liv Anne Ugland og Inger Brodal Ronander INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Side 2 Side 3 Side 7 Side 15 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Forside bilder av cotons fra hele verden

Detaljer

KOMPENDIUM FOR COTON DE TULEAR Av Liv Anne Ugland og Inger Brodal Ronander INNHOLDSFORTEGNELSE

KOMPENDIUM FOR COTON DE TULEAR Av Liv Anne Ugland og Inger Brodal Ronander INNHOLDSFORTEGNELSE KOMPENDIUM FOR COTON DE TULEAR Av Liv Anne Ugland og Inger Brodal Ronander INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Side 2 Side 3 Side 7 Side 15 Side 17 Side 18 Forside bilder av cotons fra hele verden innholdsfortegnelse

Detaljer

Finskstøver i Norge SUOMENAJOKOIRA. Rasekompendium FCI NKK NHKF

Finskstøver i Norge SUOMENAJOKOIRA. Rasekompendium FCI NKK NHKF Finskstøver i Norge SUOMENAJOKOIRA Rasekompendium FCI NKK NHKF Finsk støver Finsk støver (FCI 051), eller finskestøver som mange kaller den, er en mellomstor-stor drivende jakthund av støvertypen som oppsto

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Belgisk fårehund, groenendael Belgisk fårehund, laekenois Belgisk fårehund, malinois Belgisk fårehund, tervueren Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2019 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. chow chow

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. chow chow Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for chow chow versjon 1: gyldig til og med 01.07.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Opprinnelse... 4 Historie...

Detaljer

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND NR. 1-2012 PORTISPOSTEN Utgis av Raseklubben for Portugisisk Vannhund www.portugisisk-vannhund.no Samarbeidende med Norsk Kennelklubb www.nkk.no

Detaljer

Chow Chow. Rasespesifikk avlsstrategi 2013

Chow Chow. Rasespesifikk avlsstrategi 2013 Chow Chow Rasespesifikk avlsstrategi 2013 Rasebeskrivelse og historie Oppsummering: En meget gammel kinesisk spisshund. Eneste rase med definert krav i standarden om blåfarget tunge. Opprinnelig asiat,

Detaljer

Cairn Terrier trimming - fra start til slutt

Cairn Terrier trimming - fra start til slutt Cairn Terrier trimming - fra start til slutt http://www.dincairn.no Cairn Terrier trimming - fra start til slutt - Cairn Terrier trimming - fra start til slutt Vi har fått tillatelse fra den amerikanske

Detaljer

All that we need is a little bit of action.

All that we need is a little bit of action. Nr. 3 September 2001 Årgang 4 All that we need is a little bit of action. STYRET I NORSK SHIBAKLUBB LEDER Lisbeth Høyem Leiraplassen 6, 7710 Sparbu 7416 2285/ 917 16 284 geilis@online.no NESTLEDER Frode

Detaljer

Finsk Lapphund Rasestandarden, og hvordan den skal tolkes.

Finsk Lapphund Rasestandarden, og hvordan den skal tolkes. Finsk Lapphund Rasestandarden, og hvordan den skal tolkes. Skrevet av Eija Lehtimäki Oversatt av Christian Lauluten og Ragnhild Birkeland i samarbeid med Petra Palukka GRUPPE: 5, FCIs RASENR.: 189 GODKJENT

Detaljer

Jack Russell Terrier Rasekompendium

Jack Russell Terrier Rasekompendium Jack Russell Terrier Rasekompendium FCI rasenummer 345 FCI dato 25.10.2000 NKK dato 07.06.2005 Tekst fra norsk rasestandard. Kilder til kommentarer er hentet fra kompendiet utarbeidet av Australian National

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Engelsk Toy Terrier

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Engelsk Toy Terrier Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Engelsk Toy Terrier Versjon 1. Gyldig t.o.m. [01.04.2019] 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dalmatiner

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dalmatiner Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dalmatiner Foto: K. Ravndal Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.19 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet

Detaljer

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND NR. 2-2012 PORTISPOSTEN Utgis av Raseklubben for Portugisisk Vannhund www.portugisisk-vannhund.no Samarbeidende med Norsk Kennelklubb www.nkk.no

Detaljer

Medlemsblad. for swingende! Les i dette nummer; Leder n, konkurranse, rapport fra Vikingskipet, bilder..

Medlemsblad. for swingende! Les i dette nummer; Leder n, konkurranse, rapport fra Vikingskipet, bilder.. Medlemsblad for swingende! Les i dette nummer; Leder n, konkurranse, rapport fra Vikingskipet, bilder.. Årgang 2 nr. 4, desember 2007 J a, nå er det snart jul igjen! For de fleste betyr nok det at andre

Detaljer

1. Nr. 4 Desember 2000 Årgang 3. Jeg HAR vært snill..

1. Nr. 4 Desember 2000 Årgang 3. Jeg HAR vært snill.. 1. Nr. 4 Desember 2000 Årgang 3 Jeg HAR vært snill.. STYRET I NORSK SHIBAKLUBB LEDER Lisbeth Høyem Leiraplassen 6, 7710 Sparbu Tlf 74162285/91716284 geilis@online.no NESTLEDER Kåre Langhelle Kleivane,

Detaljer

Kompendium om WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

Kompendium om WEST HIGHLAND WHITE TERRIER GRUPPE 3 FCI s RASENR. 85 1 Kompendium om WEST HIGHLAND WHITE TERRIER Materiale til dette kompendium er i hovedsak hentet fra følgende kilder (dette med forfatterenes samtykke): Birgitta Hasselgren: WESTIE!

Detaljer