½-årsrapport ODIN Rentefond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "½-årsrapport ODIN Rentefond"

Transkript

1 ½-årsrapport Rentefond Første halvår endte med en oppgang på, prosent for Rente. Fondets referanseindeks endte i samme perioder opp,9 prosent. Det har vært et godt første halvår for Rente. Det er i tider som disse, hvor vi ser svakere økonomisk vekst og lite inflasjon som obligasjonsinvesteringer gjør det godt, både absolutt men spesielt relativt til aksjer. Det er fremfor alt tre faktorer som ligger bakom den gode utviklingen i fondet under årets seks første måneder. Rente Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i rentebærende finansielle instrumenter på global basis. Fondet kan også plassere midler i norske og utenlandske UCITS og non-ucits rentefond. Fondet investerer i renteinstrumenter, børshandlede fond, indeksfond og aktivt forvaltede fond. Med renteinstrumenter menes hovedsakelig pengemarkeds-instrumenter og obligasjoner som omsettes på børs eller regulert marked innenfor EØS (inklusive XS-ISIN) eller på børs innenfor OECD og i disse valutaer: USD, EUR, GBP, CHF, NOK, SEK, DKK, JPY, AUD, CAD, CLP, ILS, KRW, MXN, NZD og TRL. Renteinstrumentene er utstedt av selskaper med offisiell credit rating (S&P s, Moody s og/eller Fitch) på BBB- eller høyere. For norske rentepapirer kan skyggerating fra finansinstitusjoner i Norge brukes hvis utsteder ikke har offisiell rating. En mindre del av porteføljen (maks prosent) kan ha en lavere rating eller ikke noen offisiell credit rating. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning.. Vi har hatt forbedringer i kredittpåslaget for selskaper fondet har investert i. Det er spesielt våre investeringer i ansvarlige lån og fondsobligasjoner innen europeisk forsikring som har gjort det bra. Siden slutten av har vi vektet opp i europeisk forsikring da vi har sett positivt på denne sektoren, spesielt relativt banker og industriselskaper. Investeringene i Swiss Life, Aviva og ING har gått best. Samtidig har våre investeringer i solide industriselskaper, som for eksempel Statoil, gått dårligere.. De statsfinansielle problemene i Sør-Europa og en allmenn usikkerhet har presset ned de lange rentene. Ettersom Rente har en durasjon (også kalt rentefølsomhet) på, år har den generelle rentenedgangen vi har sett bidratt til at våre fastrenteobligasjoner har steget i pris. Fondet har høyere kredittrisiko enn andre rentefond forvaltet av Forvaltning. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet - år, men vil normalt ligge mellom - år. Referanseindeks er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks år (STX) benytter derivater for at investeringer gjort i utenlandsk valuta skal sikres mot norske kroner, endre løpetiden i renteporteføljen samt ta aktive posisjoner i forhold til rentesyn. Forventet risiko ved fondets bruk av derivatplasseringer vil være uendret. For øvrig vises til vedtektenes og. Minimum førstegangsinvestering er. kroner. Rente har pr... NOK millioner i eiendeler under forvaltning. Fondet ga en avkastning på,% hittil i år.. Høy grad av valuta sikring har hjulpet. Rente skal valutasikre porteføljen slik at minst prosent er eksponert i norske kroner. Under året har vi valutasikret til rundt 9 prosent. Det har vært gunstig da den norske kronen har styrket seg med over prosent mot den amerikanske dollaren. soversikt. halvår.... Fond Referanseindex Differanse Rente,%,9%,% *) årlig,% * ) Omregnet til årlig rente Siden start.9.9 Siden start.9.9 (p.a)* ). halvår. halvår (p.a)* ) Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks år (STX) * ) Omregnet til årlig rente Juli Rente Referanseindeks Differanse,9%,%,%,9%,%,%,%,9%,%,%,9%,%,%,%,9%,%,%,99% Porteføljeoversikt pr... Utsteder VP Navn Kupongrente Valuta Pålydende Kostpris.. inkl. renter Lokal valuta NOK. NOK. NOK. BANK XS999 Barclays Bank PLC Perp 9, EUR,%..99 NO9 BN Bank ASA /PERP FRN C HYBRID, NOK 9 9,% XS Cred Suisse Gp Fin (GRN) /, EUR 9 9 9,%.. XS DnB Nor Bank ASA Var. -, GBP 9 99,9%.... XS9 DnB NOR Bank VAR /9, USD 9,% 9..9 XS99 HSBC Bank. //, EUR 9 9,%.. NO Kvinnherad Spb //9 Sub, NOK 9 9,%..9 XS99 Nordea Bank AB, --, EUR 9 9,99%.. XS Nordea Bank AB. --9, EUR,% 9.. XS Oesterrich Volksbank // / bp, EUR,%.... XS Rabobank Nederland, --9, EUR,9% 9.. XS9 Rabobank Nederland, --9, EUR ,% 9.. XS99 Rabobank Nederland var //9, USD 9,%..99 XS9 Societe Generale des 9, EUR 9 99,% 9..9 USAB Sparebank SR-Bank, Fix-to-float, USD 9,%..9 XS9 Sparebanken Vest Sub, Call //, EUR,%.... NO Spb Nord-Norge 9/9 ADJ C SUB, NOK,9%..9 NO9 Spb SMN /PERP ADJ C HYBRID, NOK,%..99 NO Spb SMN /PERP FRN C HYBRID,9 NOK,% NO Spb Sogn og Fjordan /PERP FRN C HYBRID, NOK,% NO9 Spb Sør /PERP FRN C HYBRID, NOK 9 99,9% XS UNICREDIT SPA. /9-, EUR 9 9 9,% ,% INDUSTRI NO99 A.P. Møller - Mærsk A/S. /, NOK,%.. NO9 Eitzen Maritime ASA FRN /9/, NOK,% NO Stolt Nilsen Float /-, NOK 999,%.9... US9BZ XRX. //, USD 9,%.. 9 9,% KOMMUNIKASJON USUAC9 NBC Universal, --, USD,%.. XS99 Vodafone Group. //, EUR,%.. 9,% KONSUM BE9 Anheuser Busch Inbev SA,% --, GBP,9%.. US9CA9 Xerox Corp. //9, USD 9,% ,% ENERGI XS9 Dong Energy A/S. //, EUR,%.. NO Sogn og Fjordane Energi AS / FRN, NOK,% USAJ9 Statoil ASA. 9--, USD 9,%..9 XS STATOILHYDRO. /, EUR,% ,% FORSIKRING XS Aviva PLC Perp //9, EUR 9,9%..99 XS9 AXA, FIX -- VRN /--, EUR 99,%.. US9NAA Ing Cap Fund,9 -- Fix-to-float,9 USD,99% XS Ing Verzekeringen. //, EUR 9,%.. XS Ing Verzekeringen VAR //, EUR,% XS9 Kommunal Landspensj.Ks Var /9, EUR 9 9,%..99 XS9 SCOTTISH WIDOWS PLC FRN Perpetual, GBP 9 9,% XS SL Finance PLC STALIF Var -, EUR 99 99,%.. NO Sparebank Livsforsikring AS FRN Call Capital Con, NOK,% NO9 Storebrand Livsforsikring AS, NOK,% XS Swiss Life RANVX Var /9, EUR 9,%..99 XS Zurich Finance. //, EUR 9,9%.. 9,% RENTESWAPPER IRS M EURIBOR vs M fixed EUR 9 9,% IRS M EURIBOR vs M fixed EUR ,9% IRS M NIBOR vs M fixed NOK,9% IRS M NIBOR vs M fixed NOK ,% IRS M UKLIBOR vs M fixed GBP ,% IRS M UKLIBOR vs M fixed GBP 9,% 9 9,% VALUTAFORWARDS FX forward EUR.. EUR,% FX forward EUR.. EUR ,% FX forward USD.. USD,% FX forward USD.. USD ,% FX forward USD.. USD ,% FX forward USD.. USD,% FX forward EUR 9.9. EUR,9% FX forward EUR 9.9. EUR ,9% FX forward EUR.. EUR ,% FX forward EUR.. EUR ,% - - -,% VALUTASWAPPER FX swap EUR.. EUR ,% FX swap EUR.. EUR ,% FX swap EUR.. EUR ,% FX swap EUR.. EUR 9 9 9,% FX swap GBP.. GBP ,% FX swap GBP.. GBP ,% FX swap USD.. USD ,% FX swap USD.. USD 9 9,%,% Total portefølje 9 9,% Porteføljedata Rente Rentefølsomhet.. Rentefølsomhet.. Yield.. Yield.. Forvaltningskapital Pr.. NOK mill. % endring i.-. -,% 9,% Innløsningskurs. Tegningskurs. Basiskurs. Høyeste basiskurs. halvår Laveste basiskurs. halvår Balansesammendrag.. NOK verdipapirportefølje RENTE Oslo Børs Statsobligasjonsindeks år (STX), -, -,9,,9,,9,,,,, Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i portefølje. Fondets gjennomsnittlige effektive rente (forventet avkastning) er:,% EUR/NOK :, GBP/NOK:,9 USD/NOK :, I I

2 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning AS Rentebevegelser _ Norge. halvår Veksten i den globale økonomien i første halvår var samlet sett fortsatt positiv, men ble noe dempet. Spesielt effekten fra katastrofen i Japan påvirket globalt BNP negativt, sammen med også lavere veksttakt både i Kina og USA. Høyere globale råvarepriser har dempet etterspørselen, som i tillegg har bidratt til stadig stigende inflasjon i industrilandene. Statsgjeldsuroen i Europa har også eskalert med situasjonen i Hellas i sentrum. Det har ført til volatile markeder, flukt til sikkerhet og fallende renter. Bedringen i den amerikanske økonomien går fortsatt sakte. Arbeidsledigheten har toppet ut, men sysselsettingsveksten er fortsatt svak. Det sammen med stigende oljepris har lagt en demper på etterspørselen i økonomien. I tillegg har boligmarkedet forverret seg med fallende priser. Myndighetene sliter også med å kunne stimulere mer med skatteletter og offentlig forbruk, ettersom det såkalte gjeldstaket er nådd. Dette til tross at den amerikanske sentralbanken har kjøpt amerikanske statsobligasjoner i stor skala siden november gjennom sine kvantitative tiltak som avsluttes ved halvårsskiftet. Renten på den -årige statsobligasjonen har falt omtrent - bp siden årsskiftet, til tross for at det ikke er varslet ytterligere kvantitative tiltak. Svakere vekstutsikter og flukt til sikkerhet har trolig bidratt til dette. -årig amerikansk statsrente var ved halvårsskiftet prosent. I Europa dominerer fortsatt uroen rundt håndteringen av statsgjelden til de forgjeldede PIG-landene (Portugal, Irland, Hellas). Utviklingen i økonomiene spriker likevel fortsatt, ved at spesielt Tyskland har opprettholdt høy aktivitet. Arbeidsledigheten i Tyskland har falt ytterligere og er på sitt laveste nivå på år. Utviklingen i enkelte PIG-land har derimot bare forverret seg, og tiltakene fra i fjor for å bedre budsjettunderskuddene og gjeldsutviklingen har ikke vist nevneverdige resultater. Spørsmålet er om de klarer å unngå mislighold og om investorer frivillig eller ufrivillig må ta tap. Målet til myndighetene er å unngå en potensiell bankkrise med sine skreddersydde løsninger. Til tross for uroen bestemte ECB likevel å starte med å heve renten i april med varsel om flere rentehevinger fremover. Hensynet til stigende inflasjon og inflasjonsforventninger ble tillagt vekt. Lange tyske renter er likevel samlet omtrent uendret siden årsskiftet, men hadde en kraftigere renteoppgang frem til april før rentene snudde markant ned igjen. -årig tysk statsrente var ved halvårsskiftet prosent. Norsk økonomi vokser fortsatt relativt moderat, men stadig flere tegn peker i retning av at arbeidsmarkedet har snudd og er i bedring. Arbeidsledigheten ser ut til å toppe ut på et allerede lavt nivå og kjappere enn det Norges Bank og andre tidligere har ventet. Tall på økt sysselsetting bekrefter også dette bildet. Faktisk inflasjon er derimot fortsatt lav, blant annet på grunn av lav importert inflasjon som følge av kronestyrkingen tidligere. Kronen importvektet har dog styrket seg ytterligere i første halvår. Dette kombinert med fall i internasjonale renter trekker alt annet likt, den siste rentebanen til Norges Bank i juni ned, mens bedring i arbeidsmarkedet og økte lønnsvekstutsikter med økt kapasitetsutnyttelse, trekker rentebanen opp. Norges Bank startet rentehevingene igjen i mai etter en lang pause, med varsel om ytterligere to-tre hevinger i. Siden årsskiftet har lange norske renter falt i takt med internasjonale renter, mens korte renter har holdt seg bedre (rentekurven har flatet ut). -årig norsk statsrente var ved halvårsskiftet. prosent Obligasjon Obligasjon har. halvår hatt en avkastning på, prosent, mens indeksen har oppnådd en avkastning på,9 prosent. Fondet har en indeks med en referansedurasjon på år. Fondet har ligget undervektet i forhold til referansedurasjonen det første halve året, og da med det meste av undervekten midt på kurven (ca. år) hvor statsrenten har falt med om lag, prosentpoeng. Dette har slått negativt ut i forhold til referanseindeksen. Ser vi på bidraget fra kreditt, som har utgjort -9 prosent av fondet, har selve kredittspreadene trukket marginalt inn, altså positivt bidrag. Alt dette, og noe mer til, har likevel gått tapt på grunn av en spreadutgang på,, prosentpoeng mellom swap- og statsrenter. På den annen side har kreditter hatt en svært høy løpende meravkastning i forhold til stat. Kort Obligasjon Kort Obligasjon har. halvår i hatt en avkastning på, prosent, mens indeksen har oppnådd en avkastning på, prosent. Fondet har en indeks med en referansedurasjon på år. Fondet har ligget undervektet i forhold til referansedurasjonen det første halve året, og da med det meste av undervekten i den lange enden (ca. år). Her har statsrenten steget med rundt, prosentpoeng. Dette har slått positivt ut i forhold til referanseindeksen. Ser vi på bidraget fra kreditt, som har utgjort -9 prosent av fondet, så har selve kredittspreadene trukket marginalt inn, altså positivt bidrag. Alt dette, og noe mer til, har likevel gått tapt på grunn av en spreadutgang på,, prosentpoeng mellom nibor/swap- og statsrenter. På den annen siden har kreditter hatt en svært høy løpende meravkastning i forhold til stat, med tilhørende solid meravkastning. Pengemarked Pengemarked har i. halvår hatt en avkastning på,9 prosent, mens indeksen har oppnådd en avkastning på, prosent. Fondets indeks har en referansedurasjon (statssertifikater) på, år. Fondet er fullt investert i norske rentepapirer utstedt av banker og kommuner. Dette gir en løpende meravkastning mot indeks. I har kredittpåslaget i forhold til tilsvarende statsrenter økt. Dette har bidratt til å trekke avkastningen noe ned, men ikke nok til å utligne den løpende meravkastningen mot referanseindeks. Sparebank Pengemarked Sparebank Pengemarked har i. halvår hatt en avkastning på,9 prosent, mens indeksen har oppnådd en avkastning på, prosent. Fondets indeks har en referansedurasjon (statssertifikater) på, år. Fondet er fullt investert i norske rentepapirer utstedt av banker. Dette gir en løpende meravkastning mot indeks. I har kredittpåslaget i forhold til tilsvarende statsrenter økt. Dette har bidratt til å trekke avkastningen noe ned, men ikke nok til å utligne den løpende meravkastningen mot referanseindeks. soversikt. halvår.... Pengemarkedsfond: Fond Referanseindex Differanse SpareBank Pengemarked,9%,%,% *) årlig,% Pengemarked,9%,%,% *) årlig,% Informasjon vedrørende referanseindekser er inkludert på den respektive fondsoversikt * ) Omregnet til årlig rente Styringsrenter NO US EU 9 Korte renter ( år) 9 Kilde: Bloomberg NO US EU Lange renter ( år) NO US EU 9 Kilde: Bloomberg Kilde: Bloomberg Obligasjonsfond: Fond Referanseindex Differanse Kort Obligasjon,%,%,% *) årlig,% Obligasjon,%,9% -,% *) årlig,% I I

3 SpareBank Pengemarked Investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og korte rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner, utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun investere i obligasjoner med risikovekt maksimum % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondets modifiserte durasjon skal være under, (gjennomsnittlig rentebindingstid under dager,) og ingen investeringer skal ha en rentebindingstid lengre enn ett år. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid skal være mindre enn år. Inntil % av porteføljen kan investeres i flytende renteobligasjoner med løpetid mellom ett og tre år. Fondet kan ikke investere i flytende renteobligasjoner med løpetid over tre år. Porteføljenes korte rentebindingstid medfører at endringer i markedsrentene vil gi begrensede verdiendringer i porteføljene. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med, års durasjon (STX). Det er en målsetting å ha lav kredittrisiko. Fondet kan kun investere i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondet oppfyller kravene som Verdipapirfondenes Forening setter for å kunne klassifiseres som pengemarkedsfond med lav risiko. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil fondets midler i verdipapirer Minimums førstegangsinvestering er kr..,-. SpareBank Pengemarked har pr... NOK 9 millioner i eiendeler under forvaltning. Fondet ga en avkastning på,9% hittil i år. SpareBank Pengemarked Referanseindeks Differanse Siden start.. Siden start.. (p.a)*). halvår. halvår (p.a)* ) 9,%,%,9%,%,%,%,%,%,%,%,% 9, %,%,%,%,%,%,9%,%,%,%,9%, %,%,%,%, %,%,% -,% -,% -,% -,% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks, (STX) Porteføljeoversikt pr..... inkl. renter NOK pålydende pålydende NOK Risikoklasse : Bank og Finansinstitusjoner NO Aurskog Sparebank,9,%,9% 9,%.9... NO99 Aurskog Sparebank. CD //,,% 99,%,%.. NO Bank Oslo,,%,%,%.9. NO Bank Oslo AS,% CERT,,% 99,%,%.. NO Bank Norwegian FRN //,,%,%,%.9... NO9 Blaker sparebank,9,% 99,%,%.... NO BN Bank ASA CD //, 99,99% 99,9%,%.. NO Bud, Fræna og Hustad Sparebank / FRN,,%,%,%.. NO Eiendomskreditt AS,% CERT 9, 99,9% 99,%,%.. NO9 FRN Storebrand Bank ASA 9/,,%,%,%.... NO Gjensidige Bank ASA FRN //,,%,%,%.... NO Halden Spb 9/ FRN,,%,%,%.9... NO Halden Spb FRN //, 9,9% 99,%,%.... NO9 Helgeland Sparebank / Fixed,,%,%,%.. NO9 Helgeland Sparebank / FRN,,%,%,% NO Helgeland Sparebank / FRN,9,%,%,%.... NO Hol Sparebank,,% 99,9% 99,%.. NO Klepp Sparebank / FRN,9 99,9% 99,99%,%.... NO Kragerø Sparebank / FRN, 99,% 99,9%,9%.9... NO Larvikbanken Brunlanes Spb 9/ FRN,,%,9%,% NO Lillesands Sparebank,9,%,9%,%.9... NO9 Melhus Sparebank,,%,%,%.9... NO9 Melhus Sparebank / FRN,9 99,%,%,%.. NO Modum Sparebank / FRN,,%,9%,%.9... NO99 Nes Prestegjelds Sparebank FRN //,,%,%,9%.... NO Nøtterø Sparebank 9/ FRN,9,9%,%,%.9... NO OBOS. CD //,,%,%,%.. NO9 Orkdal Sparebank. CD //,,% 99,9%,%.. NO Rygge-Vaaler Sparebank / FRN,9,%,%,%.9. NO Rørosbanken Røros Spb / FRN,,%,% 9,%.... NO9 Sparebank gruppen,,% 99,9%,%.. NO Sparebank Gruppen AS / FRN,9,%,%,%.... NO99 Sparebank Gruppen FRN //,,%,%,%.... NO9 Sparebank Nord-Norge / Fixed,9,%,%,9% 9.. NO Sparebanken Hedmark CD.%,9,% 99,%,9%.. NO Sparebanken Jevnaker Lunner,9,%,%,% NO Sparebanken Midt-Norge / Fixed,,%,%,%.. NO Sparebanken Møre / FRN,9 99,9%,%,9%.... NO99 Sparebanken Nord-Norge / Fixed,9,%,%,%.. NO Sparebanken Nordvest / FRN, 99,9%,%,%.... NO Sparebanken Pluss / Fixed,9,%,% 9,%.9. NO9 Sparebanken Sør / Fixed,,%,%,%.. NO Sparebanken Telemark / FRN, 99,9%,%,9%.... NO Sparebanken Vest / FRN,99 99,9% 99,%,%.... NO Sparebanken Vest / Fixed,,%,%,9%.. NO Sparebanken Vest FRN,,%,%,% NO9 Sparebanken Øst / Fixed,9,%,% 9,%.. NO99 Spb Narvik 9/ FRN,,%,%,%.... NO99 Spb Sogn og Fjordane / FRN, 99,% 99,%,%.... NO9 Storebrand ASA 9/ FRN //,,%,%,%.9... NO9 Sunndal Spb 9/ FRN,,%,%,%.... NO999 Sunndal Spb,% CERT, 99,9%,%,%.. NO9 Terra Gruppen AS,,%,%,%.9... NO9 Terragruppen,,%,9%,%.... NO9 Time Sparebank, 99,% 99,%,9%.... NO99 Tinn Spb FRN //,9,9%,%,% NO Totens Sparebank / FRN,9 9,% 9,%, %.... Porteføljedata Sparebank Pengemarked Rentefølsomhet.. Rentefølsomhet.. Yield.. Yield.. Forvaltningskapital Pr.. NOK mill. % endring i.-. 9,% 9,% Innløsningskurs. Tegningskurs. Basiskurs. Høyeste basiskurs. halvår Laveste basiskurs. halvår Balansesammendrag.. NOK verdipapirportefølje 9 9 9,,,%,% 9 SPAREBANK PENGEMARKED (etablert..) OSLO BØRS STATSOBLIGASJONS INDEKS DURASJON. (STX),,,,,,,,,, Total portefølje 9, % Fondets gjennomsnittlige effektive rente (forventet avkastning) er:,% Pengemarked Investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og korte rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner, utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun investere i obligasjoner med risikovekt maksimum % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondets modifiserte durasjon skal være under, (gjennomsnittlig rentebindingstid under dager,) og ingen investeringer skal ha en rentebindingstid lengre enn ett år. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid skal være mindre enn år. Inntil % av porteføljen kan investeres i flytende renteobligasjoner med løpetid mellom ett og tre år. Fondet kan ikke investere i flytende renteobligasjoner med løpetid over tre år. Porteføljenes korte rentebindingstid medfører at endringer i markedsrentene vil gi begrensede verdiendringer i porteføljene. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med, års durasjon (STX). Det er en målsetting å ha lav kredittrisiko. Fondet kan kun investere i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent Porteføljeoversikt pr... ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondet oppfyller kravene som Verdipapirfondenes Forening setter for å kunne klassifiseres som pengemarkedsfond med lav risiko. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil fondets midler i verdipapirer Minimums førstegangsinvestering er kr..,-. Pengemarked har pr... NOK millioner i eiendeler under forvaltning. Fondet ga en avkastning på,9% hittil i år. Siden start..99 Siden start..99(p.a)*). halvår. halvår (p.a)* ) Pengemarked Referanseindeks Differanse,%,9% -,%,%,% -,%,9%,%,%,%,%,%,%,%,%,9%,%,%,%,9%,%,9%,% -,%,%,% -,%,%,% -,%,%,9% -,% -,%,9% -,% -,9%,% -9,%,%,% -,%,%,%,%,%,%,9%,%,% -,%,%,% -,9%,%,9% -,9%,9%,%,%.. inkl. renter NOK pålydende pålydende NOK Risikoklasse : Bank og Finansinstitusjoner NO Aurskog Sparebank,9,%,9% 9,9 %.9... NO99 Aurskog Sparebank. CD //,,% 99,%, % -.. NO Bank Oslo,,%,% 9,9 % -.9. NO Bank Oslo AS,% CERT,,% 99,%,9 % -.. NO Bank Norwegian FRN //,,%,%, %.9... NO9 Blaker sparebank,9,% 99,%,9 %.... NO BN Bank ASA CD //, 99,9% 99,9%, % -.. NO Bud, Fræna og Hustad Sparebank / FRN,,%,%,9 % -.. NO Eiendomskreditt AS,% CERT 9, 99,9% 99,%, % -.. NO9 FRN Storebrand Bank ASA 9/,,%,%, %.... NO Halden Spb 9/ FRN,,%,%,9 %.9... NO Halden Spb FRN //, 9,9% 99,%, %.... NO9 Helgeland Sparebank / Fixed,,%,%, % -.. NO9 Helgeland Sparebank / FRN,,%,%,9 % NO Helgeland Sparebank / FRN,9,%,%,9 %.... NO Hol Sparebank,,% 99,9% 99,9 % -.. Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks, (STX) Pengemarked fortsetter neste side I I

4 Pengemarked fortsetter Porteføljeoversikt pr..... inkl. renter NOK pålydende pålydende NOK NO Klepp Sparebank / FRN,9 99,9% 99,99%,%.... NO Kragerø Sparebank / FRN, 99,% 99,9%,9%.9... NO Landkreditt Bank AS 9/ FRN,9 99,%,%,% -.9. NO Larvikbanken Brunlanes Spb 9/ FRN,,%,9%,% NO Lillesands Sparebank,9,%,9%,9%.9... NO9 Melhus Sparebank,,%,%,9%.9... NO9 Melhus Sparebank / FRN,9,%,%,% -.. NO Modum Sparebank / FRN,,%,9%,9%.9... NO99 Nes Prestegjelds Sparebank FRN //,,%,%,9%.... NO Nøtterø Sparebank 9/ FRN,9,9%,%,9%.9... NO OBOS. CD //,,%,%,9% -.. NO Rygge-Vaaler Sparebank / FRN,9,%,%,9% -.9. NO Rørosbanken Røros Spb / FRN,,%,%,9%.... NO SEB AB FRN //,,%,% 9,%.... NO9 Sparebank gruppen,,% 99,9%,9% -.. NO99 Sparebank Gruppen FRN //,,%,%,9%.... NO9 Sparebank Nord-Norge / Fixed,9,%,%,9% NO Sparebanken Hedmark / Fixed,,%,%,% -.. NO Sparebanken Hedmark CD.%,9,% 99,%,% -.. NO Sparebanken Jevnaker Lunner,9,%,%,% NO Sparebanken Midt-Norge / Fixed,,%,%,9% -.. NO Sparebanken Møre / FRN,9 99,9%,%,9%.... NO99 Sparebanken Nord-Norge / Fixed,9,%,%,9% -.. NO Sparebanken Pluss / Fixed,9,%,%,% -.9. NO Sparebanken Sogn og Fjordane / FRN,9,%,% 9,9%.9... NO9 Sparebanken Sør / Fixed,,%,%,99% -.. NO Sparebanken Telemark / FRN, 99,9%,%,9%.... NO Sparebanken Vest / Fixed,,%,% 9,% -.. NO Sparebanken Vest FRN,,%,%,% NO Sparebanken Vestfold / Fixed,,%,% 9,9% -.. NO9 Sparebanken Øst / Fixed,9,%,%,% -.. NO9 Spb Buskerud-Vestfold 9/ FRN,,9%,9%,9%.... NO Spb SR-Bank / FRN,,%,% 9,9%.... NO9 Spb Søre Sunnmøre,,% 99,9%,9% -.9. NO99 Spb Narvik 9/ FRN,,%,%,9%.... NO99 Spb Sogn og Fjordane / FRN, 99,% 99,%,9%.... NO Spb Sør / FRN,9,9%,%,%.... NO9 Spb Vest 9/ FRN,,%,%,%.... NO9 Storebrand ASA 9/ FRN //,,%,%,9%.9... NO9 Sunndal Spb 9/ FRN,,%,%,9%.... NO999 Sunndal Spb,% CERT, 99,9%,%,9% -.. NO9 Terra Gruppen AS,,%,%,9%.9... NO9 Terragruppen,,%,9%,9%.... NO9 Time Sparebank, 99,% 99,%,%.... NO99 Tinn Spb FRN //,9,9%,%,% NO Totens Sparebank / FRN,9 9,% 9,%,9%.... Total portefølje 99 9,9% Porteføljedata Pengemarked Rentefølsomhet.. Rentefølsomhet.. Yield.. Yield.. Forvaltningskapital Pr.. NOK mill. % endring i.-.,% 9 -,% Innløsningskurs. Tegningskurs. Basiskurs. Høyeste basiskurs. halvår Laveste basiskurs. halvår Balansesammendrag.. NOK verdipapirportefølje 9 9,,,%,% 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,9 9, - Fondets gjennomsnittlige effektive rente (forventet avkastning) er:,% PENGEMARKED OSLO BØRS STATSOBLIGASJONS INDEKS DURASJON. (STX) Kort Obligasjon Investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun investere i obligasjoner med risikovekt maksimum % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet - år. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen - Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med durasjon år (STX). Det er en målsetting å ha lav kredittrisiko. Fondet må plassere minst 9 en i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Porteføljeoversikt pr..... inkl. renter NOK pålydende pålydende NOK Risikoklasse : Stat og Statsgaranterte Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil fondets midler i verdipapirer Minimum førstegangsinvestering er. kroner. Kort Obligasjon har pr... NOK millioner i eiendeler under forvaltning. Fondet ga en avkastning på,% hittil i år. NO Norsk Stat /,,%,% 9,% -.. NO Norge Kongeriket LNK CERT 9,9 99,% 99,9% 9 9,% -.9., % Risikoklasse : Bank og Finansinstitusjoner NO9 Bank Oslo AS / Fixed,,%,%,99% -.. NO DnB NOR Bank ASA 9/ FRN,,%,%,%.... NO9 Fana Spb / FRN,9,% 99,%,% NO9 Helgeland Sparebank / Fixed,,%,%,9% -.. NO Lillesands Spb / FRN,9,%,%,% NO Lillestrøm Spb / FRN,,% 99,9%,%.... NO9 Modum Sparebank FRN //,,%,9%,%.... NO Rørosbanken Røros Spb 9/,%,9 99,%,%,% -.. NO9 Sparebank Nordvest,9 9,% 99,9% 9,%.9... NO Sparebanken Hedmark / Fixed,,%,% 9,% -.. NO Sparebanken Midt-Norge / Fixed,,%,%,9% -.. NO Sparebanken Møre / Fixed,,%,%,% -.. NO Sparebanken Møre / Fixed,9,%,%,% -.. NO Sparebanken Pluss / Fixed,,%,%,% -.. NO Sparebanken Pluss / Fixed,9,9%,% 9,% -.9. NO Sparebanken Pluss / Fixed,,%,% 99,% -.. NO9 Sparebanken Sør / Fixed, 9,%,%,% -.. NO Sparebanken Vest / Fixed,,%,%,% -.. NO Sparebanken Vestfold / Fixed,,%,% 9,% -.. NO9 Spb Hallingdal / FRN, 99,% 99,9%,9% NO9 Spb Nord-Norge / FRN,9 99,% 99,9% 9,%.... NO Spb SMN FRN //,9 9,% 9,9% 9,%.... NO Spb SR-Bank /,%,,9%,9%,9% -.. NO9 Spb Telemark / FRN,9 99,9% 99,9% 9,% NO9 Spb Sogn og Fjordane / FRN,,%,%,%.... NO Spb Øst / FRN,,9%,%,%.... NO Storebrand ASA / FRN /9/,,%,%,% -.9. NO Swedbank AB 9/ FRN, 99,%,9%,%...9.,9% Total portefølje 9,9% Fondets gjennomsnittlige effektive rente (forventet avkastning) er:,% Kort Obligasjon Referanseindeks Differanse Siden start..99 Siden start..99 (p.a)*). halvår. halvår (p.a)* ) ,%,%,%,%,9%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,9%,9%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,9%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% -,% -,% -,% -,% -,9% -,%,9% -,%,% -,% -,% -,%,% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks durasjon (STX) Porteføljedata Kort Obligasjon Rentefølsomhet.. Rentefølsomhet.. Yield.. Yield.. Forvaltningskapital Pr.. NOK mill. % endring i.-.,% -,99% Innløsningskurs. Tegningskurs. Basiskurs. Høyeste basiskurs. halvår Laveste basiskurs. halvår,9,9,%,% Balansesammendrag.. NOK verdipapirportefølje ,,,,,,,,,9, I I KORT OBLIGASJON OSLO BØRS STATSOBLIGASJONS INDEKS DURASJON (STX)

5 Obligasjon Investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun investere i obligasjoner med risikovekt maksimum % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondet har ingen begrensninger med hensyn til durasjon. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen - Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med durasjon år (STX). Det er en målsetting å ha lav kredittrisiko. Fondet må plassere minst 9 en i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Porteføljeoversikt pr... Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil fondets midler i verdipapirer Minimum førstegangsinvestering er. kroner. Obligasjon har pr... NOK 9 millioner i eiendeler under forvaltning. Fondet ga en avkastning på,% hittil i år... inkl. renter NOK pålydende pålydende NOK Risikoklasse : Stat og Statsgaranterte NO9 Norsk Stat /, 9,%,%,% -.. NO Norge Kongeriket LNK CERT 9,9 99,% 99,9%,% -.9.,% - Risikoklasse : Bank og Finansinstitusjoner - M FRN vs M FIXED NST, -,%,% - -,9% M FRN vs M FIXED NST,,%,% 9,% M FRN vs M FIXED NST,,%,9%,% M FRN vs M FIXED NST, -,%,% - -,% IRS x,,%,%,% IRS x, -,%,% - 9 -,% IRS M NIBOR vs M fixed,9,%,%,% IRS M NIBOR vs M fixed,99 -,% 99,9% - -,% -..9 NO Bank Oslo AS 9/ FRN,9,% 99,% 99,9%.... NO9 Bank Oslo AS / FRN,9,9%,%,%.... NO BNbank ASA 9/ FRN,,%,%,%.... NO99 DnB NOR Bank ASA, 99,% 99,%,%.9... NO DnB NOR Bank ASA 9/ FRN,,%,%,%.... NO9 DnB NOR Bank ASA. //,,%,%,9%..9.. NO Gjensidige Bank ASA. //, 99,9%,9%,% -.. NO99 Landkreditt Bank AS FRN //,9 99,% 99,9% 9 9,%.... NO Lillestrøm Spb / FRN, 9,% 99,9% 9,%.... NO Oslo Bolig og Sparelag / FRN, 99,% 99,%,% XS Pohjola Bank Plc, //,,%,%,% -.. NO9 Sandnes Sparebank / Fixed, 9,%,9%,% NO Sparebanken Hedmark / Fixed, 99,%,%,% -.. NO Sparebanken Møre / Fixed,,%,% 9,9% -.. NO Sparebanken Møre /,,%,% 99,% -.. NO9 Sparebanken Pluss / Fixed, 9,%,%,9% -.. NO Sparebanken Sør,9,%,9%,% -.9. NO Sparebanken Vest,,%,%,9% -.. NO Sparebanken Vest / FRN, 9 9,%,% 9,% NO Sparebanken Vestfold. //, 99,%,9%,% -.. NO Spb Buskerud-Vestfold,,%,%,% -.. NO Spb SMN /,%,,%,% 9,% -.. NO Spb SR-Bank /,%,,%,9%,% -.. NO9 Spb Telemark / FRN,9 99,9% 99,9% 9,% NO9 Spb Sogn og Fjordane / FRN,,%,%,%.... NO Spb Øst / FRN,,%,%,%.... NO Storebrand Bank ASA FRN //,9,9%,%,%.... NO Storebrand Bank ASA 9/ Fixed,,%,%,% -.. NO Storebrand Kredittforetak AS / Fixed COVD,,%,%,% -.. NO9 Svenska Handelsbanken 9/ FRN,,%,%,%.9... NO Svenska Handelsbanken 9/ FRN,,%,%,%.... NO99 Swedbank AB 9/,%,,%,%,% -.9. NO Totens Sparebank / Fixed,,%,% 9,% - 9..,% Total portefølje 99,% Siden start..99 Siden start..99 (p.a)*). halvår. halvår (p.a)* ) 9 Porteføljedata Obligasjon Rentefølsomhet.. Rentefølsomhet.. Yield.. Yield.. Forvaltningskapital 9 Pr.. NOK mill. % endring i ,% 9,% 9 Innløsningskurs. Tegningskurs. Basiskurs. Høyeste basiskurs. halvår Laveste basiskurs. halvår Obligasjon Referanseindeks Differanse,%,% -,%,%,% -,%,%,9% -,%,%,9% -,9%,%,%,9%,%,9%,%,% 9,% -,%,%,9% -,%,%,9% -,%,%,9% -,%,%,% -,9%,9%,% -,%,%,% -,9%,9%,% -,%,%,9%,%,%,% -,9%,%,% -,9%,%,% -,% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks durasjon (STX),,,%,% Balansesammendrag.. NOK verdipapirportefølje ,,9,,,, 9, 9,,, Fondets gjennomsnittlige effektive rente (forventet avkastning) er:,% 9 OBLIGASJON OSLO BØRS STATSOBLIGASJONS INDEKS DURASJON (STX) Forvaltning har utkontraktert enkelte funksjoner knyttet til forvaltningen av rentefondene til Storebrand Kapitalforvaltning AS. Slik utkontraktering er hjemlet i forskrift av. juli nr. 9 om forvaltningsselskaper for verdipapirfonds bruk av oppdragstaker (utkontraktering). Forvaltning AS har i henhold til nevnte forskrift sendt melding om avtalen om utkontraktering til Finanstilsynet. Utkontrakteringen omfatter følgende funksjoner: Investeringsbeslutninger, herunder kjøp og salg av finansielle instrumenter i henhold til fondenes vedtekter, mandat og i henhold til lovpålagte rammer i verdipapirfondloven. Oppgjør av handel med finansielle instrumenter. Daglig verdifastsettelse av fondenes kurs pr. andel. Verdipapirer er inndelt i risikoklasser etter deres kredittrisiko. Klasse har lavest kredittrisiko og klasse har høyest kredittrisiko. Risikoklasse : Stat og statsgaranterte Risikoklasse : Statsforetak Risikoklasse : Fylker og kommuner Risikoklasse : Bank og finansinstitusjoner Risikoklasse : Industri og ansvarlige lån For Rente foretas investeringsbeslutninger, herunder kjøp og salg av finansielle instrumenter i henhold til fondets vedtekter, mandat og i henhold til lovpålagte rammer i verdipapirfondloven, av Forvaltning. I I

6 Enklere å kjøpe fond Siden. juni i år har du kunnet tegne andeler i et fond direkte på Sikker identifikasjon med bankid. Med BankID som legitimasjon kan du både sjekke din beholdning, oppdatere kontaktopplysninger og tegne fondsandeler i alle s fond via våre nettsider. Raskt og lettvint. Du kan både gjøre engangstegning og starte faste spareavtaler ved hjelp av BankID utstedt fra hvilken som helst bank i Norge. Skal du tegne andeler består prosessen av fem trinn:. Velg fond. Identifisér deg med BankID. Kontroller personopplysninger. Signér dokumenter med BankID. Motta bekreftelse Lurer du på noe? Ring vår kundeservice på tlf mellom kl.. -. eller send e-post til Sjekk dine fond Som andelseier i har du mulighet til å logge deg på tjenesten "Dine Fond" med BankID. Gjennom tjenesten Dine Fond kan du: - Oppdatere dine kundeopplysninger - Abonnere på nyhetsbrev og elektroniske rapporter - Følge verdiutviklingen på dine fondsandeler - Kjøpe og selge andeler - Starte spareavtaler - Bytte mellom s ulike aksjefond Påloggingen støtter hvilken som helst BankID. Husk å benytte sikkerhetskode og personlig passord som hører til den BankID du velger å benytte. Påloggingsknappen finner du på forsiden av s nettsider, øverst til høyre. Derom du ikke har BankID kan du fortsatt logge deg inn med vanlig brukernavn og passord. Java For å benytte BankID må du ha Java installert på din datamaskin. Noen nettlesere vil gi deg automatisk melding om dette. I andre tilfeller må du selv velge å laste dette ned og installere det. Du kan laste ned Java gratis her

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Rentefond Januar 28 Markedskommentar fra ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Mot slutten av første halvår 27 så vi en mer positiv vekstutvikling i USA

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 11 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 17 KLP Pensjon

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 Innhold Styrets årsberetning 1 Opplysninger om KLPfondene 8 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 18 KLP Pensjon II 20 KLP Statsobligasjon

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2015 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kapitalforvaltningen 2 Informasjon om BankID 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond 14-19 Praktisk informasjon

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KLP-FONDENE ÅRSRAPPORT 2006

KLP-FONDENE ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 FOR DAGENE SOM KOMMER INNHOLD KLP FONDSFORVALTNING 2006 Styrets årsberetning 4 Markedskommentar 9 Kostnader er viktig i langsiktig sparing 16 Opplysninger om fondene 19 KLP Pengemarked

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS

årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS Forsidefoto: Ragnar Norstad Åpen og Tydelig KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer