SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004"

Transkript

1 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004

2 Vekst og resultatfremgang! For 6 kvartal på rad kan SuperOffice ASA vise til fin omsetningsvekst og sterk resultatforbedring. Den positive utviklingen fortsetter og for Q2/04 oppnådde selskapet en omsetning på MNOK 54,9 (48,5), med en EBIT på MNOK 10,4 (5,8). Dette gir en omsetningsvekst på 13,1% og en EBIT forbedring på 80% i forhold til samme periode i fjor. Resultat før skatt for perioden ble MNOK 10,9 (4,6). For 1H/04 ble omsetningen MNOK 110,7 (98,5) med en EBIT på MNOK 21,6 (12,4). Resultat før skatt i 1H/04 var MNOK 22,1 (11,6). Konsernets egenkapital er MNOK 91,2. Kontantbeholdningen utgjør MNOK 100,7. Omsetning og EBIT per kvartal (MNOK) Omsetning EBIT 10 0 Kommentarer til driften Selskapet er godt fornøyd med utviklingen i Q2/04. Alle datterselskaper med unntak av Benelux viser vekst i omsetning og antall solgte lisenser. Selskapets kontantbeholdning økte med MNOK 55,8 i forhold til samme periode i fjor. Som nevnt i forrige kvartalsrapport utvikler markedet seg mer positivt enn i samme periode i fjor, med økende interesse for CRM løsninger. Den økende interessen er etter selskapets oppfatning et resultat av at stadig flere bedrifter innser at de på et eller annet tidspunkt må ta en aktiv holdning til sin strategi rundt kundebehandling og CRM. Blant mellomstore og store virksomheter er ikke lenger spørsmålet om de må gjøre noe men når. SuperOffice er, med sin store installerte kundebase, teknologisk ledende løsningskonsept samt gode partnerskap godt posisjonert for å nyte godt av en slik markedsutvikling. Det er likevel viktig å understreke at kundene fortsatt bruker lang tid før en kontrakt inngås. I juni inngikk SuperOffice ASA en avtale med BV Network AS om å gjøre SuperOffice Developer Network til det beste grunnlaget for å støtte lokale og internasjonale partnere som tilbyr verdiøkende tjenester og løsninger rundt SuperOffice CRM. SuperOffice Developer Network vil være rettet mot systemintegratorer som leverer kundetilpassede CRM løsninger, uavhengige software leverandører (ISVer) som leverer standard CRM moduler for SuperOffice CRM samt kunder med interne utviklings- og integrasjonsressurser. Denne satsningen er et direkte svar på økt etterspørsel etter kundetilpassede og integrerte løsninger, både fra nye og eksisterende kunder. Selskapet vil komme tilbake med mer informasjon om dette i løpet av Q

3 Nøkkeltall Omsetningsfordeling Selskapet oppnådde vekst innen alle nøkkelområder i Q2/04 i forhold til samme periode i Lisenssalget økte med 12,9%, vedlikeholdsinntektene med 14,2% og tjenestesalget med 20,4% mot Q2/03. MNOK Q2/04 Q2/03 Endring H12004 H12003 Endring Lisenser 17,5 15,5 12,7 % 35,8 32,8 9,2 % Vedlikehold 23,3 20,4 14,2 % 45,6 39,6 15,3 % Tjenester 12,9 10,7 20,4 % 26,5 21,4 23,8 % Annen omsetning 1,3 2,0-35,0 % 2,8 4,7-40,4 % Totalt 54,9 48,6 13,1 % 110,7 98,4 12,4 % Lisensomsetning per kvartal (MNOK) 20,0 15,0 17,3 15,5 11,2 17,5 18,3 17,5 10,0 5,0 0,0 Antall solgte lisenser Antallet solgte lisenser er i Q2/04 vesentlig høyere enn i samme periode i fjor. Antall solgte lisenser representerer nye brukere (brukerlisenser) av selskapets CRM løsninger. Antall solgte lisenser per kvartal Vedlikeholdsomsetning Vedlikeholdsinntektene fortsetter å øke og er i Q2/04 14,2% høyere enn i Q2/03. Som nevnt i rapporten for Q1/04 har selskapet en relativt konservativ inntektsføring av vedlikehold, men fordelingen mellom de kommende kvartalene vil likevel være jevnere enn i Kundelojaliteten er fortsatt meget stor.

4 Vedlikeholdsomsetning per kvartal (MNOK) 30 26, ,2 20,4 21,7 22,3 23, Omsetning per marked Samtlige datterselskaper med unntak av Benelux viser vekst i omsetning sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet er spesielt fornøyd med utviklingen i Norge, som kommer sterkt tilbake etter en svak nedgang i første kvartal i år. Sverige, Danmark og England viser også solide veksttall. SuperOffice Benelux viser denne gangen en nedgang i omsetning på 2,7% mot Q2/03, noe som primært skyldes endringer i salgsorganisasjonen. Etter mange år med jevn og fin vekst og en stabil stab har selskapet i år foretatt en del grep for å imøtekomme behovet for økt kompetanse innen salg til større kunder. Nye selgere er rekruttert, og det legges stor vekt på å raskt komme tilbake til det forventede omsetningsnivå. For 1H/04 utgjør eksportandelen 71,6%. MNOK Q2/04 Q2/03 Endring H12004 H12003 Endring Norge 16,6 13,2 26,1 % 31,4 30,0 4,8 % Sverige 16,6 14,6 13,9 % 34,9 28,4 23,0 % Benelux 7,3 7,5-2,7 % 14,5 14,4 0,7 % Tyskland 5,7 5,5 3,6 % 12,6 11,3 11,5 % Danmark 6,5 5,8 12,8 % 13,0 10,7 22,0 % England 2,0 1,4 41,8 % 3,7 2,4 56,8 % Andre 0,2 0,7-68,8 % 0,6 1,4-57,1 % Totalt 54,9 48,6 13,1 % 110,7 98,5 12,4 % Fremtidsutsikter SuperOffice ASA har i de siste 6 kvartaler vist en positiv utvikling i både omsetning og resultat. Det er god kontroll på kostnadene og forventningene til de kommende kvartaler må sies å være positive. Som tidligere nevnt oppleves markedet som bedre selv om kontraktene fortsatt sitter langt inne. I de kommende kvartaler vil selskapet forsette å bygge videre på det gode grunnlaget som er lagt, med fokus på vekst i så vel omsetning som resultat. Delårsrapporten er avgitt i overensstemmelse med NRS 11. De samme prinsippene som i årsregnskapet er lagt til grunn i delårsrapporten. Styret i SuperOffice ASA Oslo, 9. juli 2004

5 Resultatregnskap SuperOffice Konsern Alle tall i NOK Q H Q H Driftsinntekter Driftskostnader Vareforbruk Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Markedsføringskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader EBITDA EBITDA % 23,1 % 23,6 % 17,4 % 17,8 % 21,7 % Ordinære avskrivninger Goodwill avskrivninger Sum avskrivninger EBIT EBIT % 19,0 % 19,5 % 12,0 % 12,5 % 16,7 % Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat før minoritetsint Minoritetsint. andel av resultat Periodens resultat Gj. snitt. antall aksjer fullt utvannet EBIT pr aksje 0,48 1,00 0,28 0,60 1,60 Gj. snitt. antall aksjer utestående EBIT pr aksje 0,51 1,05 0,28 0,60 1,64

6 Balanse SuperOffice Konsern Alle tall i NOK EIENDELER H H Anleggsmidler Rettigheter Utsatt skattefordel Goodwill Biler, maskiner, inventar o.l Aksjer i tilknyttet selskap Aksjer Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av ferdigvarer Kundefordringer Kortsiktige fordringer på tilknyttet selskap Andre kortsiktige fordringer Kontanter, bank, postgiro Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL H H Egenkapital Selskapskapital aksjer á kr 0, Beholdning av egne aksjer Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Utsatt skatt Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Off. trekk, avgifter osv Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

7 Kontantstrømoppstilling SuperOffice Konsern Alle tall i TNOK Q H Q H Kontantstrøm fra drift Resultat før skattekostnad Avskrivninger Kundefordringer Leverandørgjeld Andre kortsiktige poster Netto KS fra driften Kontantstrøm fra investeringer Eiendeler salg (kjøp) Netto KS fra investeringer Kontantstrøm fra finansiering Langsiktig gjeld (Kjøp)/Salg av egne aksjer Utbetalt utbytte NETTO KS FRA FINANSIERING Valutaeffekt på kontanter Netto endring kontanter IB kontanter UB kontanter Endring Egenkapital SuperOffice Konsern Alle tall i NOK H H Egenkapital IB Investering i egne aksjer Avsatt til utbytte Omregningsdifferanse Periodens resultat Egenkapital UB

8 Growth and profit improvement! For the 6 th quarter in a row, SuperOffice ASA shows growth in revenues and profitability. The positive development continues and for Q2/04 the company reached revenues of MNOK 54,9 (48,5) with and EBIT of MNOK 10,4 (5,8). This represents a revenue growth of 13,1% and an EBIT improvement of 80% compared to the same period last year. Pre-tax profit for Q2/04 was MNOK 10,9 (4,6). For 1H/04 total revenues were MNOK 110,7 (98,5) with an EBIT of MNOK 21,6 (12,4). Pre-tax profit for 1H/04 was MNOK 22,1 (11,6). The company s equity is MNOK 91,2. The cash balance is MNOK 100,7. Revenues and EBIT per quarter (MNOK) Revenues EBIT Comments to the operation The company is satisfied with the development in Q2/04. All subsidiaries except Benelux show a growth in total revenues and in licenses sold. The company s cash balance is increased by MNOK 55,8 compared to the same period last year. As mentioned in the last financial statement, the market conditions are more positive than in the same period last year, with an increasing interest in CRM solutions. This increased interest is according to the company based on the fact that a growing number of companies see that they sooner or later need to take action in the area of CRM. Among medium-sized and large organizations the questions is no longer if, but when they have to invest. With its large installed base, technologically leading solutions and solid partnerships, SuperOffice is well positioned under these market conditions. Still, it is important to emphasize that customers still are taking their time before signing contracts. In June, SuperOffice ASA entered into an agreement with BV Network AS where the parties will work together to make SuperOffice Developer Network the best foundation for supporting local and international partners working to add value to the SuperOffice CRM platform. The SuperOffice Developer Network will be aimed at system integrators who deliver customer specific CRM solutions, independent software vendors (ISVs) who deliver standard CRM modules for SuperOffice CRM as well as customers with in-house development- and integration resources. This initiative is a direct response to growing demand for customer specific and integrated solutions, both from new and existing customers. The company will provide more information on this subject during Q

9 Key figures Revenue split In Q2/04, the company reached growth in all key business areas compared to the same period in License revenues increased by 12,9%, maintenance revenues by 14,2% and revenues from services by 20,4% compared to Q2/03. MNOK Q2/04 Q2/03 Change 1H H 2003 Change Licenses 17,5 15,5 12,7 % 35,8 32,8 9,2 % Maintenance 23,3 20,4 14,2 % 45,6 39,6 15,3 % Services 12,9 10,7 20,4 % 26,5 21,4 23,8 % Other revenues 1,3 2,0-35,0 % 2,8 4,7-40,4 % Total 54,9 48,6 13,1 % 110,7 98,4 12,4 % License revenues per quarter (MNOK) 20,0 15,0 17,3 15,5 11,2 17,5 18,3 17,5 10,0 5,0 0,0 Number of new licenses sold The number of new licenses sold in Q2/04 is clearly higher than in the same period last year. The number of new licenses represents new users (user licenses) of the company s CRM solutions. Number of licenses sold per quarter Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q1/04 Maintenance revenues Maintenance revenues continue to grow and are in Q2/04 14,2% higher than in Q2/03. As mentioned in the financial statement for Q1/04, the company is relatively conservative in booking maintenance revenues, but the variance from quarter to quarter will be smaller than in Customer loyalty is still very strong.

10 Maintenance revenues per quarter (MNOK) 30 26, ,2 20,4 21,7 22,3 23, Revenues per market All subsidiaries, with the exception of Benelux, showed growth in revenues compared to the same period last year. Especially the subsidiary in Norway shows a strong development in Q2/04, after a small decrease in the first quarter this year. Also Sweden, Denmark and UK had strong growth figures. SuperOffice Benelux this time showed a decrease in revenues of 2,7% vs. Q2/03, mainly due to changes in the sales organization. After many years of stable growth and stable sales staff the company has this year made certain alterations in order to secure more know how in the area of large account sales. New sales people are recruited and there is a high focus on quickly reaching the expected revenue level. For 1H/04 the export share is 71,6%. MNOK Q1/04 Q1/03 Change Change Norway 16,6 13,2 26,1 % 31,4 30,0 4,8 % Sweden 16,6 14,6 13,9 % 34,9 28,4 23,0 % Benelux 7,3 7,5-2,7 % 14,5 14,4 0,7 % Germany 5,7 5,5 3,6 % 12,6 11,3 11,5 % Denmark 6,5 5,8 12,8 % 13,0 10,7 22,0 % UK 2,0 1,4 41,8 % 3,7 2,4 56,8 % Other 0,2 0,7-68,8 % 0,6 1,4-57,1 % Total 54,9 48,6 13,1 % 110,7 98,5 12,4 % Future expectations SuperOffice ASA has during the 6 last quarters showed a positive development in both revenues and profit. Costs are under control and expectations for the coming quarters are relatively positive. As mentioned earlier the market is improving even though customers are somewhat reluctant to sign new contracts. In the coming quarters the company will continue to work towards growth in revenues as well as profit. The quarterly financial statement is presented according to NRS 11. The same principles as in the annual financial statement are used in the quarterly report. The Board of Directors of SuperOffice ASA Oslo, July 9th 2004

11 Income Statement SuperOffice Group All figures in NOK Q H Q H Operating Income Operating expenses Cost of goods sold Payroll and related expenses Other operating expenses Marketing Bad debts Total operating expenses EBITDA EBITDA % 23,1 % 23,6 % 17,4 % 17,8 % 21,7 % Depreciation Depreciation of goodwill Total depreciations EBIT EBIT % 19,0 % 19,5 % 12,0 % 12,5 % 16,7 % Financial income Financial expenses Net financial result Operating result before tax Taxes Profit before minority interests Minority interests Profit after minority interests Average no. of shares fully diluted EBIT per share 0,48 1,00 0,28 0,60 1,60 Average no. of shares outstanding EBIT per share 0,51 1,05 0,28 0,60 1,64

12 Balance Sheet SuperOffice Group All figures in NOK ASSETS H H Fixed assets Rights Deferred tax assets Goodwill Vehicles, machinery, fixtures etc Shares in associated companies Shares Other long term receivables Total fixed assets Current assets Inventory Accounts receivables Short term receivable - associated Other short-term receivables Cash and bank deposits Total current assets Total Assets LIABILITIES AND EQUITY H H Equity Share capital shares, NOK 0,70 each Treasury stock Other equity Total equity Long-term liabilities Deferred tax Long-term liabilities Total long-term liabilities Short-term liabilities Accounts payable Tax and Public duties payable Other current liabilities Total short-term liabilities Total liabilities and equity

13 Cash Flow Statement SuperOffice Group All figures in TNOK Q H Q H Cash Flow from Operations Operating result before tax Depreciation Accounts receivables Accounts payable Other operating assets/liabilities Net CF from operations Cash Flow from Investments Change in Assets Net CF from Investments Cash Flow from Financing Change in long term debt Purchase/Sale of own shares Paid dividend NET CF FROM FINANCING Foreign currency effects on cash Net change in cash and equivalents Opening balance, cash and equivalents Closing balance, cash and equivalents Change in Equity SuperOffice Group All figures in NOK H H Equity, Opening balance Investment in own shares Proposed dividend Currency converting effects Profit after minority interests Equity Closing Balance

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q3/2005. English report starts on page 9

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q3/2005. English report starts on page 9 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Financial statement Q3/2005 English report starts on page 9 SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/05 Side / Page 1 of 15 Som planlagt SuperOffice fortsetter

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q Oslo, 17. februar 2006

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q Oslo, 17. februar 2006 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q4 2005 Oslo, 17. februar 2006 Carsten Kutzner, SuperOffice GmbH Salesman of the year 2005 Resultatregnskap hovedtall Q4/05 Tall i MNOK Q4/05 Q4/04 Endring 2005 2004

Detaljer

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q3/2006. English report follows on page 9

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q3/2006. English report follows on page 9 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Financial statement Q3/2006 English report follows on page 9 SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/06 Side / Page 1 Sterk resultatforbedring SuperOffice

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q2/07 Tall i MNOK Q2/07 Q2/06 Endring 1H/07 1H/06 Endring Driftsinntekter 75,7 65,0 16,3 % 151,8 133,9 13,3

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q2/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q2/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q2/07 Rett og slett et veldig bra kvartal! SuperOffice fortsetter å levere tall med sterk vekst i både omsetning og resultat også i 2 kvartal. Omsetningen ble MNOK 75,7

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q1/2005

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q1/2005 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Financial statement Q1/2005 Fremgangen fortsetter! SuperOffice starter 2005 med tall som viser fortsatt fremgang innen alle nøkkelområder. Sammenlignbare tall for 2004 er

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q4/2006. English report follows on page 10

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q4/2006. English report follows on page 10 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Financial statement Q4/2006 English report follows on page 10 SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q4/06 Side / Page 1 SuperOffice Rekordhøy lisensvekst

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q4/2005. Carsten Kutzner, SuperOffice GmbH Salesman of the year 2005

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q4/2005. Carsten Kutzner, SuperOffice GmbH Salesman of the year 2005 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Financial statement Q4/2005 English report starts on page 10 Carsten Kutzner, SuperOffice GmbH Salesman of the year 2005 SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

We simplify your business. Report for the 2nd quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 2nd quarter of 2007 We simplify your business Report for the 2nd quarter of 2007 Oslo, 6. juli, 2007 Andre kvartal 2007 var meget godt og framgangen fra første kvartal fortsatte. Driftsresultat, EBIT, ble forbedret med 82%

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q Oslo, 12. oktober SUO, Financial statement Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q Oslo, 12. oktober SUO, Financial statement Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q3 2007 Oslo, 12. oktober 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q3/07 Tall i MNOK Q3/07 Q3/06 Endring YTD 07 YTD 06 Endring Driftsinntekter 72,0 61,6 17,0 % 223,8 195,5

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

Report for the 1st quarter of 2008

Report for the 1st quarter of 2008 Report for the 1st quarter of 2008 Oslo, 10. april, 2008 Første kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. På tross av at påsken i år kom i første kvartal mot i andre kvartal i fjor, forbedret Visma både

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

We simplify your business. Report for the 4th quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 4th quarter of 2007 We simplify your business Report for the 4th quarter of 2007 Oslo, 30. januar, 2007 Fjerde kvartal 2007 ble Vismas beste noensinne. EBITDA ble på NOK 132m mot NOK 92m i fjerde kvartal 2006, tilsvarende

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2008

Report for the 4 th quarter of 2008 Report for the 4 th quarter of 2008 Oslo, 21. januar, 2009 Fjerde kvartal 2008 ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006 WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS Report for the 4th quarter of 2006 Oslo, 31 januar, 2007 Visma oppnådde i 2006 en omsetning på NOK 2306m mot NOK 1907m i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 21%. Av dette utgjorde

Detaljer

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007 We simplify your business Report for the 3rd quarter of 2007 Oslo, 11. oktober, 2007 Tredje kvartal 2007 ble Vismas beste noensinne. EBITDA ble på NOK 126m mot NOK 69m i tredje kvartal 2006, tilsvarende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 Profdoc ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 22. October 2003 1 (Oslo 22.10.2003). Profdoc konsernet hadde pr. 30.09.03 en omsetning på NOK 106,5 millioner, en vekst på

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Netto kontantstrøm fra drift etter skatt var NOK 366m mot NOK 298m i første kvartal 2006.

Netto kontantstrøm fra drift etter skatt var NOK 366m mot NOK 298m i første kvartal 2006. Oslo, 18. april, 2007 Første kvartal 2007 har vært Vismas beste noensinne, og Visma oppnådde en omsetning på NOK 705m mot NOK 587m i første kvartal 2006. Dette tilsvarer en vekst på 20%. Av dette utgjorde

Detaljer

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 NORMAN ASA 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 Lysaker, 11. juli 2002 / 11 th July 2002 Norman med 25% vekst og 22% EBITDA margin Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 61,7 millioner i 2. kvartal 2002.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 4 th quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2009

Report for the 2 nd quarter of 2009 Report for the 2 nd quarter of 2009 Oslo, 09. juli, 2009 Andre kvartal 2009 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004 Profdoc ASA Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004 20. August 2004 1 (Oslo 20.08.2004). Profdoc konsernet hadde en omsetning på NOK 86,2 millioner i 1. halvår 2004, en vekst på

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 4. quarter Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo.

Visma ASA. Financial Report 4. quarter Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. Visma ASA Financial Report 4. quarter 2002 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 Office Systems ASA (Oslo 27.10.1999) Office Systems ASA ble registrert 6.oktober 1999. Dette er således første kvartalsrapport for selskapet som ble fisjonert fra SuperOffice

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

ASA. Kvartalsrapport Q Q4 07

ASA. Kvartalsrapport Q Q4 07 ASA Kvartalsrapport Q4 2007 Q4 07 Inmeta ASA 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Fjerde kvartal - resultat Omsetning var på MNOK 114,6 (86,1), en økning på 33 prosent i forhold til samme periode i fjor EBITDA

Detaljer

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 3rd quarter of 2006

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 3rd quarter of 2006 WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS Report for the 3rd quarter of 2006 Oslo, 11 oktober, 2006 Visma oppnådde i 3. kvartal 2006 en omsetning på MNOK 500 (407). En total omsetningsvekst på 23% må sees i sammenheng

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 2000 Positivt driftsresultat i Q3 2000 Webcenter Unique ASA kan vise til forbedring av dritfsresultatet i 3. kvartal, etter et svakt første halvår. Driftsinntektene ble på

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 3 rd quarter Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo.

Visma ASA. Financial Report 3 rd quarter Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. Visma ASA Financial Report 3 rd quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Generalforsamling 7. JUNI 2018

Generalforsamling 7. JUNI 2018 Generalforsamling 7. JUNI 2018 1 Agenda 1. Struktur German Property AS 2. Regnskap 2017 Resultatregnskap / Balanse 3. Status 4. Utvikling VEK per aksje 5. Business Plan 6. Eiendomsmarkedet 2 1. Struktur

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2004 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005.

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. En betydelig økning av lakseprisen i slutten av andre kvartal resulterte i at konsernet i dette kvartal fikk et driftsresultat (EBIT) på 16,2 mill

Detaljer

Omsetningsvekst på 11,2% første halvår. Sterke resultater og gode marginer i Exense Consulting. Store investeringer i produktutvikling

Omsetningsvekst på 11,2% første halvår. Sterke resultater og gode marginer i Exense Consulting. Store investeringer i produktutvikling Utarbeidet 16. august 2007 For mer informasjon ta kontakt med Administrerende direktør, Petter Ib Christiansen tlf: 41 43 18 82 Sandakerveien 118 Postboks 4243, Nydalen 0401 Oslo www.exense.com Q2 rapport

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 3 rd quarter Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo.

Visma ASA. Financial Report 3 rd quarter Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. Visma ASA Financial Report 3 rd quarter 2004 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

Report for the 1 st quarter of 2009

Report for the 1 st quarter of 2009 Report for the 1 st quarter of 2009 Oslo, 16. april, 2009 Første kvartal 2009 ble Visma s beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer