Innst. 14 S ( ) (Midlertidig) (utdrag)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. 14 S (2010 2011) (Midlertidig) (utdrag)"

Transkript

1 Innst. 14 S ( ) (Midlertidig) (utdrag) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011, kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet Rammeområdene 2 og Kap. 320 Allmenne kulturformål (jf. kap. 3320) konstaterer med tilfredshet at opptrappingen til allmenne kulturformål øker i samsvar med kulturløftet II. Flertallet slutter seg til målene som regjeringen legger til grunn for 2011 gjennom Kulturløftet ved å synliggjøre kulturens plass også for andre samfunnsmål som næringsutvikling og arbeidsplasser, integrering og inkludering, helse, læring og kreativitet. Post 1 Driftsutgifter viser til regjeringens budsjettforslag og støtter dette. Flertallet viser til Meld. St. 20 ( ) Omorganisering av ABM-utvikling, der regjeringen foreslår at Norsk kulturråds administrasjon skal ha forvaltningsansvaret for museums- og arkivoppgavene i ABM-utvikling. Flertallet mener det er viktig at de ansatte i ABM-utvikling får videreføre arbeidet med å sikre målsettingen om å videreutvikle et sterkt fagmiljø, styrke forvaltningen og rådgivning på områdene som nå er overført til Norsk kulturråd. Flertallet viser til at det i budsjettet fra Kulturdepartementet for 2011 også er foreslått å gi det kollegiale organet Norsk kulturråd ansvaret for å disponere bevilgningen på posten i tillegg til å disponere Norsk kulturfond. Flertallet vil derfor understreke at hvis det kollegiale organet Norsk kulturråd også skal ta ansvaret for kunst- og kulturfaglig vurdering og utvikling på museumsfeltet, må det kollegiale organet tilføres bredere kompetanse på feltet. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti tar til etterretning at regjeringen vil nedlegge ABM-utvikling og overføre oppgavene for arkiv og museumsfeltet til Norsk kulturråd. Disse medlemmer viser til at dette, til tross for at det representerer et drastisk avvik fra ABM-politikken gjennom de siste ti år, er gjort uten nevneverdig behandling i Stortinget. Disse medlemmer mener den politiske prosessen her er svært mangelfull og kritikkverdig. Disse medlemmer mener dette grepet bidrar til ytterligere maktkonsentrasjon i Norsk kulturråd. Disse medlemmer mener den nye organiseringen må skje i nær dialog med de relevante organisasjonene på området så som Norsk Museumsforbund, Norsk arkivråd og Landslaget for lokal og privat arkiv. Disse medlemmer tar til etterretning at regjeringen uten nærmere konsultasjon med Stortinget har besluttet en avvikling av ABM-utvikling. Disse medlemmer mener det er påfallende at regjeringen har gjort dette uten noen grundig prosess med ansatte og med svært liten konsultasjon med de relevante fagmiljøer. Disse medlemmer vil påpeke at avviklingen av ABMutvikling var en svært viktig beslutning som burde ha vært gjenstand for en bredere behandling, der de konkrete løsningene hadde vært bedre drøftet enn det som var tilfellet i Meld. St. 20 ( ). Disse medlemmer viser videre til et kommende nytt regelverk for Norsk kulturråd, uten at regjeringen heller her anviser nærmere innhold, og tar til etterretning at museums- og arkivfeltet skal overføres til Norsk kulturråd uten at nytt regelverk for kulturrådet er utformet. Disse

2 medlemmer mener dette grepet bidrar til en ytterligere maktkonsentrasjon om Norsk kulturråd og tar til etterretning at dette perspektivet ikke er problematisert av regjeringen. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet legger videre opp til generelle besparelser innen feltet, samtidig som nye oppgaver i forbindelse med ABM-utvikling gjør det fornuftig å ikke redusere posten fra 2010-nivå. Disse medlemmer forutsetter at ny organisering forutsettes gjort innenfor de eksisterende rammene, og viser for øvrig til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett. Post 21 Forskning og utredning Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, stiller seg bak regjeringens argumentasjon om at det er viktig å tilegne seg ny kunnskap om kulturpolitikkens konsekvenser på ulike samfunnsområder. Målsetting er å få overordnet kunnskap om effekter av den kulturpolitikken som har vært ført i perioden omfattet av Kulturløftet, en målsetting som et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, stiller seg bak. Dette flertallet er derfor fornøyd med at det avsettes 3,5 mill. kroner til dette i Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil understreke at det er viktig med midler til forskning, og at kunnskap aldri er negativt. Disse medlemmer er imidlertid skeptiske til å opprette en ny post på statsbudsjettet med sikte på å «utrede kulturfeltet», og mener forskning på kultur ikke bør prioriteres spesielt i forhold til andre samfunnsområder eller næringer. Disse medlemmer viser for øvrig til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett. Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti mener tidsperspektivet over forskningsarbeidet bør være lengre enn begrenset til regjeringens egen periode. Disse medlemmer vil her særlig peke på at det såkalte kulturløftet i betydelig grad bygger på kulturmeldingen for , og at det vil være naturlig, og mer helhetlig, å vurdere utviklingen mot de føringer og perspektiver Kulturmeldingen trakk opp..7 Kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom (jf. kap. 3322) Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, vil understreke kunstens sentrale betydning i vårt samfunn, og viser til den varslede stortingsmeldingen om visuell kunst. Flertallet er opptatt av at forskning, innsamling og bevaring er nødvendig og viktig for at kunstmuseene skal skape grunnlag for, kunnskap om, forståelse for og opplevelse av billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur av god kvalitet. Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, støtter regjeringens forslag. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er av den oppfatning at samarbeidet mellom kulturministeren og justisministeren ikke er godt nok angående å få stjålne kunst- og kulturgjenstander registrert i åpne søkbare internasjonale databaser. Disse medlemmer ser at tyveri av kunst- og kulturgjenstander har økt de senere år. Flere saker har fått stor oppmerksomhet i mediene, noe som i seg selv kan ha bidratt til økningen. Verdiøkningen i kunstmarkedene har også bidratt til å gjøre slike tyveri mer utbredt da enkeltgjenstanders verdi kan være svært høy. Økokrim har gått ut og etterlyst en offentlig database for stjålet kunst. Men slike databaser eksisterer allerede på privat basis i det internasjonale kunstmarkedet. Et eksempel er The Art Loss Register som eies av en rekke forsikringsselskap og kunsthandlere. Det bør være mulig å få til en systematisk registrering og søk i en slik database for stjålne norske kunst- og kulturgjenstander. Disse medlemmer mener at en særnorsk ordning neppe er like hensiktsmessig som å knytte seg opp til allerede eksisterende internasjonale databaser, da stjålet kunst i stor grad omsettes på et internasjonalt marked. Man kan se for seg en ordning hvor f.eks. politiet tegner avtale med en av de store internasjonale databasene, og hvor politiet systematisk registrerer alle kunst- og kulturgjenstander som anmeldes stjålet.

3 Disse medlemmer fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sørge for at det innenfor rammen av statsbudsjettet 2011 iverksettes tiltak, som forutsettes å innebære et godt samarbeid på tvers av departementene, for at stjålne kunst- og kulturgjenstander blir registrert i åpne søkbare internasjonale databaser.» Post 1 Driftsutgifter Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, viser til regjeringens forslag og støtter dette. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ønsker primært å redusere driftsutgifter i det offentlige. Dette gjøres gjennom en rasjonell og effektiv driftsform, og disse medlemmer viser for øvrig til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett. Post 50 Kunst i offentlige rom viser til regjeringens forslag og støtter dette. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ønsker primært å redusere statens innkjøp av kunst betydelig, og viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett. Staten er allerede eier av store mengder kunst som kan brukes til utsmykning av offentlige bygg. Disse medlemmer viser til at et samlet storting i Dokument nr. 8:98 ( ) om ordning for utleie av kunst- og kulturgjenstander vedtok: «Stortinget ber Regjeringen ta initiativ overfor institusjoner på kunst- og kulturområdet med sikte på at samlingene i større grad kan bli tilgjengelig for allmennheten, privatpersoner, næringsliv og offentlige virksomheter, for eksempel gjennom utlån/utleie av kunst- og kulturgjenstander.» Disse medlemmer mener at med en ordning for utlån/utleie fra offentlig på plass, bør også offentlige virksomheter i større grad basere seg på lån/leie enn dyrebare innkjøp slik som i dag. På bakgrunn av dette fremmer derfor disse medlemmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen i større grad enn tidligere bruke kunst som allerede er i statens eie til å utsmykke offentlige bygg.» Komiteens medlemmer fra Høyre støtter i all hovedsak regjeringens forslag til budsjett innenfor kunstområdet. Disse medlemmer vil understreke viktigheten av innkjøpsordningene og kravene til avsetninger for utsmykning i offentlige bygg. Disse medlemmer mener dette er ordninger som bør gjennomgås blant annet ut fra behovet for tilpasninger der private eiere og entreprenører bygger for utleie til offentlige instanser. Disse medlemmer mener også regjeringen bør se nærmere på hvilke skattemessige incentiver som kunne gjøres for å stimulere private kunstinnkjøp. Post 55 Norsk kulturfond Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, viser til regjeringens forslag og støtter dette. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er av den oppfatning at å stimulere til skapende åndsliv innenfor kulturen, samt skape ny og eksperimenterende kunst, kan gjøres med mindre midler, uten at dette går ut over produksjon eller kvalitet. Disse medlemmer ser nødvendigheten av nye og kreative kunstformer, men mener at bruken av midler skal være kritisk og nyansert. Utfordringen er at man hele tiden må holde et friskt blikk på problemstillingen og ikke gradvis la seg blende. Disse medlemmer mener at kunst og kulturliv også kan stimuleres med andre virkemidler enn penger fra staten. Her kan nevnes at det for tiden pågår flere spennende prosjekter der kunst, kultur og næringsliv er i dialog. Disse medlemmer ønsker å stimulere til å få andre aktører inn på banen i kulturlivet, og mener det er gode muligheter for å stimulere flere enn de offentlige myndigheter til å bidra i finansieringen av kultursektoren. Disse medlemmer mener det bør være et mål i kulturpolitikken å jobbe frem incitamenter som stimulerer til ytterligere desentralisert finansiering av kultursektoren. Disse medlemmer ønsker å redusere denne posten, slik at man blir tvunget til å få andre aktører inn på banen, og viser for øvrig til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett.

4 Post 72 Knutepunktsinstitusjoner Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til regjeringens forslag og støtter dette. Post 73 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design viser til regjeringens forslag og støtter dette. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti vil påpeke den uheldige politiske prosess som ledet frem til plasseringen av det fremtidige nasjonalmuseet på Vestbanen. Disse medlemmer mener denne prosessen har skapt et uforløst klima rundt prosjektet noe som gjenspeiles i en svak politisk forankring. Viktige debatter i forhold til Vestbanetomtens egnethet og bruk av gammel bygningsmasse har ikke blitt tatt. Disse medlemmer tar til etterretning at regjeringen ikke i proposisjonen søker å bøte på dette Kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål (jf. kap. 3328) Komiteen vil understreke viktigheten av å ivareta vår kulturarv. Kulturminner både i immateriell og materiell form er sporene av våre forfedres liv og virke som fortsatt kan sees og oppleves i dagens samfunn. Kulturarven binder samfunnet sammen, i tillegg til å ha en egenverdi. Stortinget har en forpliktelse til å bringe kunnskapen om vår fortid videre. Staten er en stor eier av kulturminner og har et spesielt ansvar for å ta vare på disse. Komiteen viser til at museumssektoren er svært viktig i denne sammenheng. Komiteen vil ytterligere understreke at vi i Norge har en rekke forskjellige organisasjoner, museer og lag som gjør en betydelig innsats for å markere den kystkulturen som vi i Norge er så stolte av. Dette er et viktig arbeid for å kunne være med på å markere kulturarv langs kysten på en god måte. Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, er kjent med at det planlegges et nasjonalt senter for nynorsk barnekultur og litteratur i Suldal kommune. Senteret er en langsiktig del av markeringen av at det i 2011 vil være 150 år siden barnebokforfatteren Rasmus Løland ble født. Det vil være naturlig at utvikling og drift av senteret blir organisert under Ryfylkemuseumet. Flertallet viser til at det er gjort positive vedtak i saken i Suldal kommune, Rogaland fylkeskommune og Ryfylkemuseet. Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til omtale av Nasjonalmuseet under kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at samlokaliseringen av Nasjonalmuseet på Vestbanen har vært debattert i og av offentligheten i to og et halvt år, uten at man på politisk nivå greier eller finner det nødvendig å vise hvorfor de gamle bygningene må forlates. Disse medlemmer mener imidlertid at politisk markeringsbehov og maktarroganse ikke fullt ut forklarer hvordan man er kommet dit man er i dag. Disse medlemmer mener også saken representerer en absurd forlengelse av den regelmessige, men irrasjonelle pendling mellom sentralisering og desentralisering i forvaltningen. Disse medlemmer mener også at det er ingen grunn til kreativ fantasering om ny bruk av våre sentrale museumsbygg, det være seg til lesesaler, ungdomsskoler eller et «kunnskapstivoli». Fetsund Lenser museum Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at Fetsund Lenser gjennomfører en rekke gode prosjekter innen restaurering og vedlikehold av tømmersorteringsanlegget. Dette arbeidet er en grunnleggende del av vernet av kulturminnet Fetsund Lenser. Innenfor Fetsund Lenser museale virksomhet drives forskningsprosjekter innen fløtingshistorie og relaterte emner. Disse medlemmer viser også til at Fetsund Lenser har gjennomført prosjekter innen tilrettelegging og tilgjengeliggjøring for funksjonshemmede. Gjennom Nordre Øyeren Naturinformasjonssenter er det gjennomført prosjekter innen formidling og naturvitenskap.

5 Disse medlemmer mener at prosjektarbeid er sentralt i Fetsund Lensers virksomhet, og fremmer på denne bakgrunn følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sørge for å gjennomføre tiltak som gjør at Fetsund Lenser kan utvide og utvikle prosjektet for tilrettelegging og tilgjengeliggjøring for funksjonshemmede.» Norsk maritimt museum Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti opplever med bekymring at Norsk Maritimt Museum i en årrekke å ha opplevd nedgang i besøkstall, stagnasjon i formidlingsarbeidet og store vedlikeholdsmessige etterslep, og at publikum vil over nyttår møte stengte dører hos museum. Disse medlemmer vil fremheve at Norge har vært, og fortsatt er, en av verdens maritime stormakter. Et sterkt og interessevekkende nasjonalt maritimt museum er en forutsetning for å formidle den økonomiske og kulturelle betydning skipsfart opp gjennom tidene har hatt og fortsatt har for Norge. Disse medlemmer ser også at Norsk Maritimt Museum har som overordnet visjon at det innen 100-årsjubileet i 2014 skal være veletablert og anerkjent som nasjonalt opplevelsesmuseum og kunnskapssenter med solid vitenskapelig og museumsfaglig forankring. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sørge for at det iverksettes tiltak som vil styrke Norsk maritimt museums rolle i forhold til kystkulturen.» Fjell festning Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet merker seg at Kystfortet på Fjell i Hordaland var ett av de største forsvarsbatterier i Norge, og kun ett av tre marinebatterier langs hele Atlanterhavsvollen som var bestykket med kanoner fra slagskipet Gneisenau. Disse medlemmer registrerer at når Fjell festning sluttet seg til Museum Vest i 2008 fikk museet styrket den forsvars- og okkupasjonshistoriske profilen. Disse medlemmer viser til at store driftskostnader har lagt beslag på budsjettmidler og ført til vedlikeholdsetterslep. Disse medlemmer mener at dette er nasjonalt kulturminne står overfor en rekke store utfordringer i tiden fremover. Disse medlemmer fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sørge for at det tilrettelegges for at Kystfortet på Fjell i Hordaland kan utvikles som et nasjonalt museum.» Urskog - Hølandsbanen Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at Urskog-Hølandsbanen drives på frivillig basis. Den idealistiske innsatsen utgjør ca. 2 årsverk. Utgangspunktet for museumsbanen i begynnelsen av 60-årene var en nedslitt jernbanestrekning, ingen bygninger og nedkjørt materiell. Disse medlemmer ser at hovedtyngden av utgiftene ved museumsbanen går fortsatt til investeringer for å bygge opp anlegget restaurere materiell osv. Disse medlemmer viser også til at disse utgiftene dekkes gjennom inntektene fra åpningsdagene og tilskudd fra bedrifter, Kulturfondet, Sørum kommune, Aurskog-Høland kommune. Disse medlemmer viser til hva som gjenstår før Urskog-Hølandsbanen har fått bygget opp museet til et nivå der driften blir den vesentligste del av virksomheten: restaurering av flere personvogner og godsvogner, gjenoppføring av flere bygninger fra Urskog-Hølandsbanen, vinterisolert vognhall, registrering og innsamlingsarbeid, etablering av utstilling, forbedre publikumsområdet Disse medlemmer viser også til at skinnegangen trenger jevnt vedlikehold. Hvert år må ca. 200 sviller skiftes ut og en sporveksel overhales. Arbeidet utføres på samme måte som den gang banen var i drift. Å ta vare på gamle arbeidsmetoder er en viktig del av museets virksomhet. Disse medlemmer ser hvor viktig Urskog-Hølandsbanen er som den eneste gjenværende jernbane i Norge som ble bygget etter tredjeklasses standard (Tertiærbane), og banen er derved spennende sett i sammenheng med landets resterende museumsjernbaner. Disse medlemmer ser også at forvaltningsplanen for Urskog-Hølandsbanen er utarbeidet dels som et kapittel til Jernbaneverkets nasjonale verneplan for jernbanekulturminner og dels som eget internt dokument som skal sikre museumsjernbanens eksistens og dens fagkompetanse for ettertiden.

6 Forvaltningsplanen skal følges av handlingsplaner som går over 4- og 10-års perioder, som skal sees i et 30-års perspektiv. Disse medlemmer fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sørge for å sikre et korrekt vedlikehold av Urskog Hølandsbanen viktige infrastruktur for framtiden.» Oseana Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Oseana kunst- og kultursenter som nå er under bygging i Os kommune, Hordaland. Prosjektet er nyskapende og unikt i Norge gjennom kombinasjonen av kunstmuseum og kulturhusfasiliteter. Oseana vil med sine m 2 gi Bergensregionen og Vestlandet en ny attraktiv scene for alle former for scenekunst med hovedvekt på musikkteater. Lokalisert ved Bjørnefjorden, midt i det vestlandske fjord- og fjellandskapet, vil senteret ha internasjonal appell. Prosjektet er også utpekt som forbildeprosjekt for kulturhus av ENOVA. Energieffektivisering gjennom landets største solcellepanel og varmepumper gir 2/3-reduksjon av energibruken i senteret. Disse medlemmer viser til at prosjektet allerede er 80 pst. finansiert gjennom kommunale, fylkeskommunale og private midler, og det er søkt om statlig medfinansiering for hele eller deler av restbeløpet. Disse medlemmer mener at dette er et svært positivt prosjekt for kommunen samt for regionen ellers. Dette prosjektet er satt i gang med bakgrunn i en gave på 50 mill. kroner samt annen økonomisk støtte fra andre aktører samt Hordaland fylke. Hordaland fylke hadde og dette prosjektet på første plass i sin prioritering for statlige midler. Telemark museum Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til at Telemark museum er et aktiv museum med mange planer. Museet har kjøpt et gammelt flaskevaskeri for litt over 5 mill. kroner, og holder i disse dager på å innrede dette. Disse medlemmer ser at finansieringen av kjøpet ble gjort med midler som museet har fått ved salg av en del bygninger på begynnelsen av 2000-tallet. I tillegg har Telemark museum mottatt kr ,- fra fylket til innredning av 1. etasje. Disse medlemmer viser også til at det har vært snakket om et sjøfartsmuseum i Porsgrunn siden begynnelsen av 1990-tallet. Telemark museum har nå fått finansiert prosjektet med penger fra private fond, kommunale tilskudd og fylkeskommunale tilskudd. Disse medlemmer ser at Telemark Museum har siden 1990-tallet jobbet for å få til et helårsåpent museum i Skien. I dag har Telemark Museum kun bygninger fra 17- og 1800-tallet som de kan vise utstillinger i. Disse byggene er ekstremt kalde på vinterstid og Telemark Museum har ingen mulighet til å ha åpent hele året. Disse medlemmer viser til at da Norske Skog la ned virksomheten sin på Klosterøya, ble store lokaler stående tomme. Nå ønsker Telemark Museum å flytte til Klosterøya for å være et profesjonelt helårsåpent museum med utstillinger, bibliotek, foredragssal m.m. Disse medlemmer viser også til at det i tillegg er planlagt arkiv og teater i samme bygg og dette kan gi stordriftsfordeler når det gjelder fellesarealer som garderober, bespisning, toaletter, heis m.m Disse medlemmer viser til at Telemark museum pr. i dag ikke har noen finansiering til det helårsåpne museet på Klosterøya, men som det fremgår av avisartikler er det en stor interesse både i fylket og Skien kommune. Telemark museum håper at Kulturdepartementet kan se de tre prosjektene under ett og dermed også se finansieringen under ett. De to første prosjektene er finansiert uten statlige midler. Jøssingfjord senter Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti er kjent med at det arbeides med et museums- og dokumentasjonssenter for geologi, bergverks-, krigs- og industrihistorie i Jøssingsfjord som ligger i Sokndal kommune. Disse medlemmer viser til at dette senteret vil bli en del av Dalane Folkemuseum. Disse medlemmer er positive til det arbeidet som har startet og vil avvente en søknad om statlig medfinansiering, og mener regjeringen bør følge dette opp de neste årene.

7 Post 70 Det nasjonale museumsnettverket foreslår å bevilge 859,277 mill. kroner på posten. Dette er en økning på 1,0 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag. Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til regjeringens budsjettforslag og støtter dette. ber regjeringen evaluere de konsoliderte enhetene for å sikre at også de små enhetene innenfor den konsoliderte strukturen får det forventede kvalitetsløftet. Dette for å sikre at pengene kommer alle deler av de konsoliderte enhetene til gode. Flertallet ber videre om at man tar en ny prosess for å sikre at de museene som i dag ikke er i en konsolidert enhet, går de nødvendige runder i 2011, slik at regjeringen kan komme tilbake til nødvendige bevilgninger i budsjettet for 2012 og man derved får sluttført konsolideringen. Flertallet viser til at departementet mener det fortsatt vil være ønsket med ytterligere konsolideringer, og at de ser positivt på og vil legge til rette for at flere enheter i det nasjonale museumsnettverket finner sammen i konsolideringer i årene framover. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti vil understreke verdien og betydningen av de mindre lokale bygdemuseene som ikke mottar statlig støtte eller inngår i de faglige museumsnettverkene. Disse medlemmer mener det er viktig at det legges til rette for at disse museene kan bruke kompetansen i de konsoliderte enhetene. Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, er opptatt av at forskning, innsamling og bevaring er nødvendig og viktig for at kunstmuseene skal skape grunnlag for, kunnskap om, forståelse for og opplevelse av billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur av god kvalitet. Rjukanbanen Komiteen vil peke på Rjukanbanens status i arbeidet med notering på UNESCOs verdensarvliste som teknisk industrielt kulturminne. Komiteen viser til at Miljøverndepartementet har tatt inn Rjukanbanen under kap post Tekniske og industrielle kulturminner. Komiteen viser til at banen også har fått støtte fra Telemark Fylkeskommune og fra vertskommunene Tinn og Notodden etter et oppsatt totalbudsjett på 7,8 mill. kroner fordelt på bevaring av kulturminnet og formidling av museumstjenester. Komiteen vil be Kulturdepartementet komme tilbake til saken med sikte på å finansiere opp Rjukanbanen på lik linje med det som er gjort fra Miljøverndepartementets side. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ser at Riksantikvaren har påpekt helhetsperspektivet med vannveien fra Hardangervidda til havet. Opphavet til industriaksen Rjukan-Notodden-Herøya hadde sitt opphav på Notodden, og disse medlemmer mener derfor Notodden er en viktig samarbeidspartner i dette prosjektet. Tinn kommune har enstemmig vedtatt å arbeide for å få Rjukan på verdensarvlista. Disse medlemmer viser til at da Rjukanbanen som transportåre stod ferdig i 1909, var den en nødvendig forutsetning for å frakte kunstgjødsel fra Rjukan og ut til verdensmarkedet. I dag er Rjukanbanen det viktigste enkeltobjekt i Riksantikvarens forslag om å få industristedet Rjukan på verdensarvlista. Disse medlemmer mener det er behov for avklaringer om fordeling av ansvarsforholdet mellom de ulike nivåer og fagområder (kulturminner innenfor miljø og formidling av kulturarv innenfor kultur). Disse medlemmer ser at de lokale aktørene har gjort som de har fått beskjed om, og skaffet til veie alt av midler og ansvarsfordeling bortsett fra 2,5 mill. kroner og forpliktelser fra Kulturdepartementet. Disse medlemmer ser også at det lokalt er store forventninger til at Kulturdepartementet opptrer som en forutsigbar samarbeidspartner og finner nødvendige midler for Nasjonalt senter for gjenreisingskultur Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til den unike arkitekturog byplanhistorien som landets gjenreisingsbyer representerer. Det er viktig å sikre disse

8 kulturhistoriske verdiene for framtida. Flertallet er kjent med det arbeidet som pågår i Nord- Trøndelag, med formål å etablere et nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur i Steinkjer. Flertallet ber regjeringen om å følge dette arbeidet tett, slik at det kan legges et godt grunnlag for å ta vare på gjenreisingsarkitekturen i Norge. Jærmuseet viser til at driftsbudsjettet for Jærmuseet er økt med 3 mill. kroner for å ivareta driften av Garborgsenteret. Flertallet viser til sin merknad i budsjettinnstillingen for 2010 der det ble pekt på at det måtte finnes en løsning for et statlig bidrag til å få etablert Garborgsenteret. Flertallet er svært tilfreds med at departementet bidro med 7 mill. kroner for å få etablert senteret og at bevilgningen er fulgt opp med penger til driften av senteret gjennom en økning i bevilgningen til Jærmuseet. Statens bidrag sammen med kommunale og private bidrag har gjort at utstillingen kan åpnes for publikum høsten Hamsunsenteret viser til at Nordlandsmuseet har ansvaret for det nye Hamsun-senteret på Hamarøy. For å videreutvikle det faglige innholdet i senteret foreslås for 2011 et engangstilskudd på 1 mill. kroner som ekstrabevilgning til Nordlandsmuseet. Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at Hamsunsenteret på Hamarøy nå har kommet i gang. Disse medlemmer mener det er viktig at denne virksomheten får en god start og mener det statlige tilstukket bør styrkes med 0,5 mill. kroner. Disse medlemmer viser til Høyres alternative kulturbudsjett der dette er lagt inn. Post 78 Ymse faste tiltak Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til at Tilskuddene til Jødisk museum, Norsk Skogfinsk museum, Skibladner, Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Skoleskipet Christian Radich, Fullriggeren Sørlandet og tilskuddet til Årets Norske Museum 19,7 mill. kroner er flyttet fra kap. 320 Allmenne kulturformål, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd flyttes til kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 78 Ymse faste tiltak.

Innst. 14 S (2012 2013) (Midlertidig)

Innst. 14 S (2012 2013) (Midlertidig) Innst. 14 S (2012 2013) (Midlertidig) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013 - Utdrag - 4.7 Kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom (jf. kap.

Detaljer

4.6 Kap. 320 Allmenne kulturformål (jf. kap. 3320)

4.6 Kap. 320 Allmenne kulturformål (jf. kap. 3320) Innst. 14 S (2009 2010) (Midlertidig) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( )

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( ) Innst. 117 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 24 S (2012 2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

4.1 Komiteens hovedprioriteringer for rammeområde 3

4.1 Komiteens hovedprioriteringer for rammeområde 3 Budsjett-innst.S.nr.2 (2006-2007) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2007, Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområde 3). (*MIDLERTIDIG

Detaljer

Disse medlemmer viser til at et samlet storting i Dokument. nr. 8:98 (2002-2003) om ordning for utleie av kunst- og kulturgjenstander vedtok:

Disse medlemmer viser til at et samlet storting i Dokument. nr. 8:98 (2002-2003) om ordning for utleie av kunst- og kulturgjenstander vedtok: Budsjett-innst. S. nr. 2 (2005-2006) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2006 vedkommende Kultur- og kirkedepartementet St.prp. nr. 1 (2005-2006) og St.prp.

Detaljer

Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten

Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten Drammen byarkiv - Kommunearkiv 1987-1992 - Byarkiv opprettet

Detaljer

Innst. 208 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:37 S ( )

Innst. 208 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:37 S ( ) Innst. 208 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:37 S (2011 2012) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 91 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 20 ( )

Innst. 91 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 20 ( ) Innst. 91 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Meld. St. 20 (2009 2010) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om omorganisering av ABM-utvikling Til Stortinget 1.

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Hvem og hva styrer museene?

Hvem og hva styrer museene? Hvem og hva styrer museene? Det Relevant Museum Trondheim 17.10.2016 Espen Hernes, Kulturrådet Hvem og hva styrer museene?... Museet/styret; strategi, 4 f er Privat kapital, gaver, sponsorater MUSEUM Gjenstand,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kulturdepartementet

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kulturdepartementet Prop. 34 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet av 19. november 2010, godkjent

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

- Utvalgte budsjettkapitler/-poster -

- Utvalgte budsjettkapitler/-poster - Budsjett-innst. S. nr. 2 (2004-2005) Midlertidig versjon Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2005, kapitler under Kulturdepartementet (rammeområde

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/20-10 Arkiv: 233 Saksbehandler: Sylvi Bellika Sakstittel: ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST - ALTA MUSEUM IKS Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014)

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014) Innst. 175 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:79 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 121 S. ( ) Innstilling til Storting fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Prop. 35 S ( )

Innst. 121 S. ( ) Innstilling til Storting fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Prop. 35 S ( ) Innst. 121 S (2012 2013) Innstilling til Storting fra familie- og kulturkomiteen Prop. 35 S (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 20.10.2014 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Kulturrådet og museumssektoren Oppfølging av oppgaver beskrevet i meldingen Framtidas

Detaljer

B U D S J E T T A V T A L E 2 0 0 5

B U D S J E T T A V T A L E 2 0 0 5 B U D S J E T T A V T A L E 2 0 0 5 SAKSNR: St.prp. nr. 1 Statsbudsjett (2004-2005) DATO: 1.des. 2004 SAK: AVTALE MELLOM HØYRE, KRISTELIG FOLKEPARTI OG VENSTRE OG FREMSKRITTSPARTIET 2 Følgende avtale er

Detaljer

NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN KOMMUNE

NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak-dok. 14/05609-1 Saksbehandler Baard Gonsholt Saksgang Møtedato Utvalg for plan og kommunalteknikk 18.11.14 Utvalg for barn unge og kultur 18.11.14 Bystyret 06.11.14 NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN

Detaljer

Fartøyplan uten museers medvirkning

Fartøyplan uten museers medvirkning Fartøyplan uten museers medvirkning Av Inger Anne Hovland 30.11.2009 21:26 Den nasjonale verneplanen for fartøy er utarbeidet nesten helt uten medvirkning fra museene, enda museumssektoren har bortimot

Detaljer

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300411-41 Arkivkode:---/C56 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Reidun Laura Andreassen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst

Detaljer

Strategiplan 2016 2020

Strategiplan 2016 2020 9 Fokusområde 7: Organisering og arbeidsmiljø Fokusområdet omfatter organisatoriske og administrative forhold, retningslinjer og rutiner. Forhold som går på samhandling kollegaer/avdelinger, roller og

Detaljer

1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum et tilskudd på inntil kr for å ivareta Sandbeckstiftelsens aktivitet i annet halvår 2010

1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum et tilskudd på inntil kr for å ivareta Sandbeckstiftelsens aktivitet i annet halvår 2010 Saknr. 3502/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Linda Stewart HEDMARK FYLKESMUSEUM - SANDBECKSTIFTELSEN SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum

Detaljer

Mål og evaluering. Innlegg seminar Gardermoen 22. april 2010. Espen Hernes, ABM-utvikling. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

Mål og evaluering. Innlegg seminar Gardermoen 22. april 2010. Espen Hernes, ABM-utvikling. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Mål og evaluering Innlegg seminar Gardermoen 22. april 2010 Espen Hernes, ABM-utvikling hvor er vi, hva har vi? kulturpolitikk, stortingsmeldinger statsbudsjett, mål og rapportering tilskuddsbrev rapportering

Detaljer

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Arbeidsgiverforeningen Spekter vil med dette gi innspill til Kulturpolitisk utredningsutvalg ( Kulturutredningen 2014 ), jfr. invitasjon

Detaljer

Faglige museumsnettverk Espen Hernes Leder museumsseksjonen

Faglige museumsnettverk Espen Hernes Leder museumsseksjonen Faglige museumsnettverk 6.2.2013 Espen Hernes Leder museumsseksjonen Troms 30.01.13 Framtidas museum / Prop. 1 S mål: Fornying; museene skal være profesjonelle og aktuelle institusjoner og ha en aktiv

Detaljer

Vedlegg: Tilskuddsordninger

Vedlegg: Tilskuddsordninger Vedlegg: Tilskuddsordninger Miljøverndepartementet (via Riksantikvaren eller fylkeskommunen) se www.odin.dep.no for det årlige rundskrivet for tilskuddsordninger under miljøverndepartementet Tilskudd til

Detaljer

Faglige museumsnettverk

Faglige museumsnettverk Faglige museumsnettverk Hans Philip Einarsen og Marie Skoie, Museumsseksjonen 13. november 2014 Rammenotatet Status (sett gjennom statistikk og rapportering) Tiltak som vurderes Spørsmål Museumsreformen

Detaljer

Innst. 79 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 15 L (2011 2012)

Innst. 79 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 15 L (2011 2012) Innst. 79 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 15 L (2011 2012) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om midlertidig endring i pengespilloven (gave til Norges

Detaljer

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO bodø KOMMUNE Kulturkontoret Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO MOTTATT OZJUL2013 Dato: 01.07.2013 Saksbehandler: Per Grøtterud Telefon direkte: 75 55 60 93 Deres ref.: Løpenr 46070/2013

Detaljer

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Norsk kulturråd består av et kollegialt organ (rådet) og en fagadministrasjon. Denne strategien gjelder rådets ansvarsområde og arbeid. Mandat, rolle, ansvarsområde

Detaljer

KM 4/01 Statsbudsjettet 2002 og Vedtak

KM 4/01 Statsbudsjettet 2002 og Vedtak KM 4/01 Statsbudsjettet 2002 og 2003 - Vedtak Innstilling fra kirkemøtekomité E: Saksorientering: Forrige regjeringen la 11. oktober fram St.prp.nr. 1 (2001-2002) med et samlet forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 11.10.2013 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon hvem styrer museene?... styret armlengde Museet, strategi og 4 f er forventinger demos;

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 17.01.2017 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017 1. Innledning. 1 2. Oversikt over bevilgninger....

Detaljer

BuskerudMuseene. Konsolideringsprosess

BuskerudMuseene. Konsolideringsprosess { Konsolideringsprosess 2012-2013 Museumssektoren i Buskerud startet som private samlinger eller som private initiativ omkring forrige århundreskiftet. I dag har museumssektoren i Buskerud: 120 årsverk

Detaljer

Audun Eckhoff - tålmodig optimist

Audun Eckhoff - tålmodig optimist Audun Eckhoff - tålmodig optimist Av Signy Norendal 04.12.2009 16:42 Nasjonalmuseets direktør Audun Eckhoff tror tilliten i staben er på vei tilbake. Jeg tror vi er på god vei. Det hersker i dag overveiende

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/1779-5 Dato: LOKALHISTORISKE SAMLINGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb

Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb Museene på 328.70/78 og Nasjonalmuseet Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb 14.11.2008 Stortingsmelding om status i museumsreformen Regjeringen vil i løpet av våren 2009 legge fram en stortingsmelding

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner. Trekker i trådene Av Inger Anne Hovland 03.03.2009 01:02 Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Detaljer

Ot.prp. nr. 85 ( )

Ot.prp. nr. 85 ( ) Ot.prp. nr. 85 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner Tilråding fra Miljøverndepartementet 31. mai 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel

Detaljer

Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre

Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre 24. april 2017 Espen Hernes, Kulturrådet Kulturrådet og museumssektoren Kulturdepartementets tildelingsbrev: «Utvikle museumssektoren» Ansvar

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer. Dokument nr. 3:10 ( )

Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer. Dokument nr. 3:10 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer Dokument nr. 3:10 (2007-2008) Oppfølging av Dokument nr. 3:9 (2002-2003) Bakgrunn Dokument nr. 3:9 (2002-2003):

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

Prop. 16 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet

Prop. 16 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet Prop. 16 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 22. november 2013, godkjent

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

MOMS OG MUSEER -en oppsummering

MOMS OG MUSEER -en oppsummering Oslo, 23.03.06 MOMS OG MUSEER -en oppsummering Lov 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylker mv. 5. juni 1999 fremmet Magnhild Meltveit Kleppa, Erna Solberg, Lars

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Prop. 31 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 21. november 2014, godkjent

Detaljer

Nasjonal transportplan Møte med Rogalandsbenken 21. oktober v/arne Bergsvåg, leder for samferdselsutvalget

Nasjonal transportplan Møte med Rogalandsbenken 21. oktober v/arne Bergsvåg, leder for samferdselsutvalget Møte med Rogalandsbenken 21. oktober 2016 v/arne Bergsvåg, leder for samferdselsutvalget Rogaland fylkeskommune slutter seg til de overordnete mål og strategier i grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan.

Detaljer

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 47 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av

Detaljer

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS 47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler Klaus Olesen, John Olsen Saksfremlegg DS Hestmanden var en del av Vest-Agder-museet

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:65 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:65 ( ) Innst. S. nr. 194 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:65 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Status for privatarkivfeltet. Kulturrådets forslag til mål, strategier og virkemidler

Status for privatarkivfeltet. Kulturrådets forslag til mål, strategier og virkemidler Status for privatarkivfeltet. Kulturrådets forslag til mål, strategier og virkemidler Privatarkivkonferansen i Sandefjord 4. juni 2013 Ranveig Gausdal, Norsk kulturråd Innhold Kulturrådets oppdrag på privatarkivområdet

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003

St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003 St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003 Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 7. februar 2003, godkjent i statsråd samme

Detaljer

St.prp. nr. 25 ( ) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006

St.prp. nr. 25 ( ) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006 St.prp. nr. 25 (2006 2007) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006 Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 24. november 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843)

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Norsk Teknisk Museum

Detaljer

Verdensarvpolitikk - Ny, helhetlig verdensarvpolitikk - høring - saksfremstilling

Verdensarvpolitikk - Ny, helhetlig verdensarvpolitikk - høring - saksfremstilling Horten kommune Vår ref. 12/19981 12/3545-2 / FA-C51 Saksbehandler: Vera Irene Gjersøe Verdensarvpolitikk - Ny, helhetlig verdensarvpolitikk - høring - saksfremstilling Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Kulturkonferansen 2017 Lokal kulturutvikling i reformtider

Kulturkonferansen 2017 Lokal kulturutvikling i reformtider Kulturkonferansen 2017 Lokal kulturutvikling i reformtider Sogn og Fjordane, Førde 24. mars 2017 Kulturrådet Gi tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets rapport.

Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets rapport. Fra: Solgunn Normann [solgunn.normann@vikna.kommune.no] Sendt: 15. februar 2011 10:24 Til: Postmottak KD Kopi: 'svein.kaare.haugen@kulturskoleradet.no' Emne: Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets

Detaljer

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 Prop. 59 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Prop. 28 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 25. november 2016, godkjent

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2008 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2008: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2008 økt med vel 100.000 til 520.000

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Strategisk museumsplan for Sør-Trøndelag - prosess og innhold Arkivsaksnr.: 05/40659

Saksframlegg. Trondheim kommune. Strategisk museumsplan for Sør-Trøndelag - prosess og innhold Arkivsaksnr.: 05/40659 Saksframlegg Strategisk museumsplan for Sør-Trøndelag - prosess og innhold Arkivsaksnr.: 05/40659 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet slutter seg til de foreslåtte rammene for en strategisk museumsplan,

Detaljer

I representantskapsmøtet 24. april 2013 bestemte representantskapet i sak 05/13 at strategiplan og strategibudsjett skulle tas til etterretning.

I representantskapsmøtet 24. april 2013 bestemte representantskapet i sak 05/13 at strategiplan og strategibudsjett skulle tas til etterretning. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 05/14 Strategidokument 2015-2018 Vedlagt strategidokument

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving (ABMmeldingen) setter krav til en forpliktende

Detaljer

Film i Midt-Norge regional strategi og tilskudd til filmselskapene i 2016

Film i Midt-Norge regional strategi og tilskudd til filmselskapene i 2016 NOTAT til Trøndelagsrådets AUs møte 28. mai 2015. Vedlegg I - TRAU-sak 09-2015. Film i Midt-Norge regional strategi og tilskudd til filmselskapene i 2016 I 2015 er det 10 år siden Sør-Trøndelag fylkeskommune,

Detaljer

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene:

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene: Museumsplan for Grimstad bys museer vedtatt av styret 12. februar 2014 INNLEDNING Grimstad bys museer er et kulturhistorisk og naturhistorisk museum som formidler Henrik Ibsen og Knut Hamsuns liv og litteratur,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/1292 Klassering: A06 Saksbehandler: Robert Ertsås MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE SA - SØKNAD

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN

STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 9. oktober 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Saksfremlegg Vedlegg til saksfremlegget:

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Sámi Museasearvi Samisk Museumslag Seksjon i Norges museumsforbund

Sámi Museasearvi Samisk Museumslag Seksjon i Norges museumsforbund Sámi Museasearvi Samisk Museumslag Seksjon i Norges museumsforbund Årsmelding 2015 Samisk Museumslag er en organisasjon for samiske museer og andre museer med samiske samlinger i Norge og jobber primært

Detaljer

Innst. 205 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:28 S (2011 2012)

Innst. 205 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:28 S (2011 2012) Innst. 205 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:28 S (2011 2012) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Saksframlegg Vår saksbehandler Kjersti Bærug Hulbakk, tlf. 32808665 Vår referanse 2008/697-25 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur 29.01.2014 Revidert fordeling av budsjettet

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.347/03/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 35/03 Folkehøgskolebladene 16.

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om modernisering, forenkling og effektivisering av bistandsforvaltningen Tilråding fra Utenriksdepartementet av 7. november 2003, godkjent

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Kulturpolitikk fram mot Kulturmeldinga Pressekonferanse 29. august 2003

Kulturpolitikk fram mot Kulturmeldinga Pressekonferanse 29. august 2003 Kulturpolitikk fram mot 2014 - Kulturmeldinga Pressekonferanse 29. august 2003 Siktemål Trekkja opp hovudlinjene for dei kulturpolitiske prioriteringane fram mot 2014 Struktur Del I: Viktige utviklingstrekk

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune Kultur og idrett Hordaland Fylkeskommune postboks 7900 5020 BERGEN Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/6704-8 Gunnar Brynjulfsen/56 15 84 66 18.09.2014 Regional kulturplan for

Detaljer

Sikkert og bevisst! Ingrid Louise Flatval. Seniorrådgiver, museumsseksjonen

Sikkert og bevisst! Ingrid Louise Flatval. Seniorrådgiver, museumsseksjonen Sikkert og bevisst! Ingrid Louise Flatval Seniorrådgiver, museumsseksjonen Plansje logoar Museumsseksjonens mål 2016 1. Bidra til utvikling i museene 2. Effektiv og faglig forankret forvaltning 3. Arbeide

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag Innst. 76 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 9 S (2013 2014), unntatt kap. 1, 1562 og 1590 Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar

Detaljer