Planbeskrivelse TUDAL BOLIGOMRÅDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse TUDAL BOLIGOMRÅDE"

Transkript

1 Planbeskrivelse TUDAL BOLIGOMRÅDE Januar 2011

2 2 1 Bakgrunn Planstatus Overordnede arealplaner Gjeldende regulering Beskrivelse av planområdet Beliggenhet i kommunen Historikk Eksisterende bebyggelse Veg- og trafikkforhold, herunder parkering Terrengforhold, landskap, vegetasjon Områdets egnethet som lekeområde Grunnforhold, herunder forurensning og radonforekomst Miljøbelastninger området er eksponert for (støy, støv, elektromagnetisk stråling m.m.) Verneinteresser: Kulturlandskap og kulturminner Eiendomsforhold Planprosess og medvirkning Forhåndskonferanse Forhåndsvarsling; utsendelse, frist Avklaringer med offentlige myndigheter Medvirkning; frivillige organisasjoner, direkte berørte parter, naboer og lignende Andre forhold som er viktige for beskrivelsen av foreløpig saksgang Innkomne forhåndsmerknader Offentlige høringsinstanser Foreninger Direkte berørte parter og naboer Beskrivelse av planforslaget Avgrensing av planområdet Plannavn Hva består planforslaget av Mål/ hensikt med planen Beskrivelse av planen Delelementer i forslaget Konsekvenser av planforslaget Planfaglige vurderinger Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger Miljøfaglige vurderinger - støy Kulturlandskap og kulturminner Samfunnssikkerhet og beredskap Folkehelse, barn og unges, funksjonshemmedes og eldres interesser Veg- og vegtekniske forhold/ trafikksikkerhet Planfaglig utdyping av løsningene i forslaget...26

3 3 1 BAKGRUNN Komplett planforslag er innsendt. Forslaget er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Siljan kommune. Siljan kommune ønsker å styrke bosettingen i Midtbygdaområdet. Som et ledd i dette ønsker kommunen å utvikle planområdet til boligområde i tråd med gjeldende kommuneplan ( ). En full utbygging av området vil kunne dekke kommunens behov for boligareal i lengre tid og bidra til å styrke handel i Siljan sentrum. Området planlegges som boligområde bestående av eneboliger, enkelte rekkehus/kjedede boliger/4mannsboliger, samt en barnehage med to avdelinger. Planområdet omfatter eiendommene: Gnr./bnr. 20/4, 20/15, 21/1, 21/4 og 701/1.

4 4 2 PLANSTATUS 2.1 Overordnede arealplaner Statlige planretningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge skal bidra til å styrke barn og unges interesser i planleggingen og setter blant annet krav til gode oppvekstvilkår i nærmiljø og krav til utforming av arealer og anlegg. Blant annet skal arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene: - er store nok og egner seg for lek og opphold - gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider - kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager. Kommuneplanen Figur 1: Siljan kommunes arealplan

5 5 Området er i gjeldende kommuneplan (godkjent ) avsatt til framtidig boligområde. Det er i kommuneplanens utfyllende bestemmelser (ihht Plan og bygningsloven 20-4 annet ledd) stilt rekkefølgekrav om at utbygging ikke skal igangsettes før det er etablert g/s-veg mot eksisterende g/svegnett. Det er også krav om at ny barnehage skal være etablert før området bebygges. I kommuneplanen er det gitt retningslinjer for areal til lekeplasser og andre friområder i forhold til antall boligenheter. Figur 2: Tabell fra Retningslinjer i gjeldende kommuneplan 2.2 Gjeldende regulering Området er i dag uregulert, med unntak av gnr./bnr. 701/1 som er regulert til kjøreveg, annen veggrunn samt jord- og skogbruk. Deler av området faller sammen med reguleringsplan for Rv. 32 Torsholt - Holtesletta som er planlagt langs områdets nordvestre grense. Det er vedtatt reguleringsplan for omlegging av riksveg 32. Traséen for denne vil falle sammen med planområdets nordvestre del. Dette ivaretas i reguleringsplanforslaget. Det er ikke kjent når omleggingen vil skje. Figur 3: Utsnitt av kart som viser gjeldende reguleringsplan for planlagt riksveg

6 6 3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet i kommunen Figur 4: Oversiktskart med planområdet markert med en hvit sirkel Siljan kommune ligger i sørøstre del av Telemark. Innbyggertallet i kommunen er 2.400, hvorav omtrent 900 bor i Siljan tettsted (2009). Mer enn halvparten av arbeidstagerne i Siljan jobber i nabokommunene Skien, Porsgrunn og Larvik. Siljan har flere ganger blitt kåret til Telemarks beste bo-kommune, og ble senest i 2008 kåret til Norges 7. beste kommune. Siljan sentrum er spredt mellom Saga på sørvestsiden av elva Siljan og Øverbø på nordøstsiden. Området som foreslås utbygd ligger sørvest for Siljan sentrum. Det er nylig bygget ut et større boligområde ved Bakkane. Nærområdene til planområdet består av jordbruksarealer, skog og spredte eneboliger mindre feltutbygginger. Som det fremgår av kartet på forrige side passerer det trasé for høyspent nord i planområdet. 3.2 Historikk Planområdet er et jomfruelig område som ikke tidligere har vært bebygd. Planområdet består i dag av skog og åpen mark. Det har opp gjennom tidene tidligere trolig vært drevet både jord- og skogbruk i planområdet. I nærområdene er det påvist automatisk fredede kulturminner.

7 7 3.3 Eksisterende bebyggelse Figur 5: Oversiktskart (stiplet sirkel viser planområdets beliggenhet) Størstedelen av området er ubebygd med unntak av en eksisterende trafostasjon og kraftlinje i områdets nordvestre del. På nordsiden av planområdets nordlige avgrensning langs Austadveien ligger flere eneboliger og mindre gårdsbruk.

8 8 3.4 Veg- og trafikkforhold, herunder parkering Figur 6: Vegkart med oversikt over vegkategorier, bussholdeplasser og ulykker Området grenser til Austadveien (Fv215) i nord, en bred vei uten fortau og gatebelysning. Vest for planområdet ligger Heivannsveien (Fv32), som har en ÅDT på 2700 mens Austadveien kun har en ÅDT på 650. Stoppesteder for buss ligger langs Heivannsveien (Fv32). Det er 500 m i gangavstand fra adkomst til planområdet til holdeplass for buss i Heivannsveien. Området vil få adkomst fra Austadveien (Fv215). Det er ikke registrert noen ulykker på den delen av Austadveien som er aktuell for adkomst til planområdet.

9 9 3.5 Terrengforhold, landskap, vegetasjon Planområdet ligger i li-sonen opp mot Tudalskulten, nordøstvendt og med utsikt over Siljan dalen. Terrenget innenfor planområdet skråner jevnt oppover fra Austadveien i nord og til undersiden av åsen i sør. Planområdet er et utmarksområde der vegetasjonen domineres av barskog på høy bonitet. Enkelte partier er mer åpne med spredte løvtrær. Under høyspentbåndet nord i planområdet er det ingen trær.

10 Områdets egnethet som lekeområde Planområdet er et åpent skogsområde som er forholdsvis tett beplantet og blir ikke brukt som lekeområde i dag. Området ligger forholdsvis skjermet fra eksisterende bebyggelse, og det er i følge kommunen ingen særskilte interesser knyttet til arealbruken. Det er ikke kjent at området brukes aktivt som utfartsområde til friluftsliv, men utmarksområdet brukes som jaktområde. 3.7 Grunnforhold, herunder forurensning og radonforekomst Planområdet er ikke tidligere utbygd, det har ikke foregått industrivirksomhet og området er ikke blitt brukt som deponiområde og det antas derfor at det ikke fins forurensning i grunnen. Planområdet er av NGU anslått til å være radonutsatt med store krav til aktsomhet. Den detaljerte forekomsten av radongass innen planområdet må klarlegges i den videre prosjekteringen og tiltak må iverksettes dersom konsentrasjonen av gassen er for høy i forhold til tillatte grenseverdier. Figur 7: Radonutsatte områder (kilde NGU)

11 11 I henhold til NGU s kartdatabase består berggrunnen i planområdet i hovedsak av kvartssyenitt (se kart under). Det skal foreligge geoteknisk uttalelse før igangsettelse gis, og utbygging skal godkjennes av geoteknisk fagmyndighet. Figur 8: Berggrunnsgeologi (kilde NGU) 3.8 Miljøbelastninger området er eksponert for (støy, støv, elektromagnetisk stråling m.m.) Området er i dag ikke utsatt for støy. Det er utført støyberegninger for trafikkstøy som også inkluderer planlagt riksveg (jf. vedlegg: Støyrapport: Støykartlegging av utbyggingsområde mellom Fv 215 og ny Rv 32 - Torsholt - Holtesletta og Støyrapport: Støyskjerming langs Rv 32, datert ). 3.9 Verneinteresser: Kulturlandskap og kulturminner I forbindelse med planarbeidene for Tudal boligområde i Siljan kommune, gjennomførte Telemark fylkeskommune en arkeologisk registrering av planområdet. jf. vedlegg: Kulturhistorisk registrering. Siljan kommune, Tudal boligområde, datert 10. juni I planområdet finnes totalt 7 rydningsrøyser (se kart neste side). Under registreringen av planområdet til Tudal boligfelt, ble det påvist seks rydningsrøyser og en kullmile (utenfor planområdet) Kullmilen, Askeladden id , har status som et nyere tids kulturminne og er ikke automatisk fredet. Rydningsrøysene har Askeladden id og , og er tolket som automatisk fredete kulturminner. Røysa ble snittet og det ble tatt ut kullprøve for å bekrefte eller avkrefte denne tolkningen. Flere

12 12 rydningsrøysfelt er kjent i det nære området rundt planområdet, og utgravingen av feltet i Bakkane viser at dateringene kan strekke seg tilbake til eldre jernalder. Figur 9: Rydningsrøysene med id.nummer i Askeladden, Riksantikvarens kulturminnedatabase Figur 10: Rydningsrøys Askeladden id (bilde fra kulturhistorisk registrering, Telemark fylkeskommune)

13 13 Figur 11: Planområdet med omgivelser, før undersøkelser i mai Området vises her i forhold til kjente kulturminner, markert med rosa R. Illustrasjon: Telemark fylkeskommune 4 EIENDOMSFORHOLD Planområdet omfatter eiendommene med gnr./bnr: 20/4, 20/7, 20/9, 20/11, 20/13-17, 20/22, 20/36, 21/1, 21/4 og 701/1.

14 14 5 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 5.1 Forhåndskonferanse Oppstartsmøte med Siljan kommune 17. februar Forhåndsvarsling; utsendelse, frist Varsling er sendt ut og publisert i TA og Varden med frist for tilbakemelding 23. mars Avklaringer med offentlige myndigheter Det har vært tett kontakt med Fylkeskommunen i forbindelse med vurdering og ivaretagelse av kulturminner innen planområdet. 5.4 Medvirkning; frivillige organisasjoner, direkte berørte parter, naboer og lignende. Det er kommet innspill fra naboer som berørtes av det opprinnelig varslede planområdet. Ved arbeid med planen og etter innspill til varslingsbrev ble det besluttet at den delen av planområdet som lå på nordsiden av hovedvegen tas ut av planforslaget. Se også innspill fra Grenland landbrukskontor og punkt 6.3. Se også innspill fra FAU Midtbygda skole punkt Andre forhold som er viktige for beskrivelsen av foreløpig saksgang Det har vært løpende kontakt med Skagerak energi for å avklare blant annet flytting og ny plassering av trafo. Beslutningen om plassering av trafo er valgt i samarbeid med Skagerak energi.

15 15 6 INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER Merknadene inndeles gruppevis: 6.1 Offentlige høringsinstanser Planoppstart ble varslet i TA og Varden 2. mars Det er kommet inn til sammen 7 merknader: 1. Statens vegvesen, avdeling Telemark 2. Telemark Fylkeskommune 3. Fylkesmannen i Telemark 4. Skagerak Energi 5. Grenland landbrukskontor 6. Foreldrenes arbeidsutvalg, Midtbygda skole 7. Bertil Sandmo, grunneier Statens Vegvesen, brev datert Statens vegvesen opplyser at deler av det varslete området faller sammen med reguleringsplan for Rv. 32 Torsholt - Holtesletta og ber om at det gjøres en støyvurdering for området der også støy fra framtidig hovedveg tas med. Videre ber de om at adkomster fra fylkesvegen begrenses mest mulig, og at det må anlegges g/s-veg langs fylkesvegen fra kryss med adkomstvegen til fylkesveg H-32. Kommentarer: Det er gjennomført støyberegninger for området hvor fremtidig riksveg er inkludert. Omfang og lengde av g/s-veg er vurdert og regulert inn i planen. Det er planlgat sammenhengende gang- og sykkelveg fra kryssmed fylkesvegen og frem til atkomstvei for boligområdet. Telemark fylkeskommune, brev datert Fylkeskommunen svarer her samlet. Kulturminner det er registrert et automatisk fredet kulturminne innenfor området potesialet for ytterligere funn av kulturminner anses til å være høyt og FK ønsker derfor å foreta registreringer før de kan gi endelige uttalelser til planen tiltakshaver må selv bekoste utgravninger det anbefales at registrering av automatiske fredete kulturminner foretas allerede på varselstadiet for å unngå konflikter senere i planprosessen arkeologiske registreringer utføres normalt fra midten av april og frem til november Andre innspill ved utlegging av boligområder bør man være spesielt oppmerksom på fjernvirkning og silhuett bebyggelsen bør underordne seg stedegne forhold og terreng slik at den ikke dominerer og privatiserer landskapet møneretningen bør av prinsipp ligge langs etter terrengets helning det foreslås å sette krav til miljømessige tiltak som f. eks vannbåren varme det foreslås at kommunen setter en standard for universell utforming som går lengre enn teknisk forskrift og som andre aktører kan strekke seg mot lekearealer må ikke bære preg av å være restarealer men arealer som ligger godt til rette for lek og opphold, og som er skjermet for støy og trafikk det bør sikres sammenhengende større områder for rekreasjon og bevare stedsidentitet knyttet til naturkvaliteter FK viser til vegvesenets uttale vedr avkjøringsproblematikk og g/s-veg I det videre planarbeid vil det være viktig å vurdere tema som universell utforming, hensyn til barn og unge, trafikkavvikling og trafikksikkerhet, grønnstruktur og terrengplassering av bygninger. Trafikksikkerhet samt behov for skjermete lekearealer er tema det bør rettes spesiell fokus mot.

16 16 Kommentarer: Fylkeskommunen har gjennomført en arkeologisk registrering av planområdet, som er hensyntatt i planen. I forbindelse med planarbeidet er energiforsyning av planområdet utredet. Vurdering og anbefalinger for dette tema er oppsummert i vedlegg ti lplanforslaget. Det henvises til denne for nærmere redegjørelse av miljømessige tiltak. I planarbeidet er det fokusert på å legge til rette for gode, varierte lekearealer og at det ulike delområdene skal være tilknyttet hverandre. Stedets naturkvaliteter er bevart gjennom gjennomgående natur/friområder og et sammenhengende belta med lek/rekreasjonsarealer. Fylkesmannen i Telemark, brev datert Fylkesmannen anbefaler at det gjøres en nærmere vurdering av biologiske verdier på et mindre areal med mulig ugjødslet beitemark på 20/9 (Austadveien 24). Fylkesmannen ber om at grønnkorridorer, grønnstruktur og hvitstruktur blir mest mulig sammenhengende og med gode forbindelser til Holtesletta, det nye boligområdet og sentrumsområdene i Siljan. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge (RPR for BU) skal legges til grunn i planarbeidet. Behov for leke- og oppholdsareal må vurderes, det samme må trafikksikkerheten. Fylkesmannen konstaterer at byggeområdet ligger vendt mot nord/nordøst, og at dette gir utfordringer i forhold til energibehov og energibruk. Risikovurdering knyttet til magnetfelt langs høyspentanlegg må utføres i forbindelse med planarbeidet. Kommentarer: Arealet med ugjødslet beitemark på 20/9 (Austadveien 24) er tatt ut av planen. Det er avsatt tilstrekkelig lekeareal i planen. Planen følger retningslinjer fra gjeldende kommuneplan. I planprosessen er det vurdert å legge høyspentmastene nord i planområdet under bakken, men det er besluttet ikke å videre føre dette i planen da det vil gi store konsekvenser for kulturminnene i området. Skagerak Energi, brev datert Skagerak Nett AS har ikke kapasitet i eksisterende lavspentnett til å forsyne det regulerte området med strøm og det må derfor settes opp en ny nettstasjon inne på området. Skagerak Energi ønsker at tomt for denne avsettes i reguleringsplanen, så sentralt som mulig i boligområdet. De ønsker også at formuleringer om at det vil bli 400 V strømforsyning i området tas med i planbestemmelsene. Trase for lavspentkabler og plassering av fordelingskap må være avklart før utbygging starter. Eventuelle kabeltraseer inn og ut av planområdet må avtales med berørte grunneiere. Skagerak Nett har en luftlinje som krysser planområdet og ønsker at denne markeres som fareområde i reguleringsplanen. Generelt byggeforbud for boliger er 6 m fra hver side av ytterfasene på linjen. Skagerak Nett har elanlegg i planområde og dersom det er behov for å flytte på noen av disse må dette i sin helhet bekostes av utbygger Dersom det er behov for alternativ energiforsyning til området, for eksempel fjernbåren varme, ønsker Skagerak Nett at det avklares så tidlig som mulig da dette påvirker behovet for elektrisk overføring. Dersom det er behov for ny vegbelysning ønsker Skagerak Nett at det avklares om lysanlegget i fremtiden skal være offentlig eller om det skal være et privat, utskilt lysanlegg. Skagerak Nett ønsker å bli kontaktet i god tid før utbygging slik at de kan planlegge det nye anlegget. Kommentarer: I samråd med Skagerak Enegi er plassering av trafo sentralt i planområdet fastlagt.

17 17 Grenland landbrukskontor, brev datert Grenland landbrukskontor bemerker at arealet nedenfor Austadveien ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel der området er avsatt til LNF område. Det sammen arealet er også vist som kjerneområde for landbruk i landbruksmeldinga vedtatt av kommunestyret Landbrukskontoret ser Austadveien som et naturlig skille mellom bolig og landbruksområder, og anbefaler at reguleringsområdet begrenses til oversiden av Austadveien i tråd med kommuneplanens arealdel. Kommentarer: Arealet nord for Austadveien er tatt ut av planen. 6.2 Foreninger Foreldrenes arbeidsutvalg, Midtbygda skole Fau ved Midtbygda skole ønsker at g/s-veg i området blir knyttet opp mot eksisterende sykkelvegnett og blir videreført frem til Fagerlun idrettsområde og foreslår også etablering av gatebelysning som risikoreduserende tiltak. Kommentarer: Omfang og lengde av g/s-veg er vurdert og regulert inn i planen. 6.3 Direkte berørte parter og naboer Bertil Sandmo og Randi Westland, grunneiere (Gnr/Bnr 29/9 og 20/16) Sandmo informerer om de to grunneierne ønsker tomteinndeling av sine eiendommer til fremtidig bygging av eneboliger og tomannsboliger 2 kart med alternativ inndeling av tomtene følger vedlagt Grunneierne ønsker å holdes informert om utvikling og fremdrift Kommentarer: Grunneier er blitt informert gjennom hele prosessen. Den delen av planen som innspillene gjelder er tatt ut av planforslaget ved arbeidet med planen.

18 18 7 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 7.1 Avgrensing av planområdet Figur 12: Avgrensing av planområdet Planområdet er avgrenset av Austadveien i nord, planlagt riksveg i vest og underkant av Tudalskulten i sør. 7.2 Plannavn Reguleringsplan for Tudal boligområde. 7.3 Hva består planforslaget av Planbeskrivelse Plankart med målestokk og dato Reguleringsbestemmelser med dato Vedlegg: Kulturhistorisk registrering. Siljan kommune, Tudal boligområde, datert 10. juni Støyrapport: Støykartlegging av utbyggingsområde mellom Fv 215 og ny Rv 32 - Torsholt - Holtesletta Støyrapport: Støyskjerming langs Rv 32, datert ). Varmeplan for Tudal boligområde, November 2010, Norconsult AS

19 Mål/ hensikt med planen Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av boliger med tilhørende anlegg i tråd med intensjonen i gjeldende kommuneplan. Planforslaget tilrettelegger for en blanding av frittliggende eneboliger og annen småhusbebyggelse, i tillegg til en ny barnehage med tilhørende anlegg. Videre hensikt med planen er å regulere sammenhengende gang-/ sykkelveg fra eksisterende gang- /sykkelveg i Heivannsveien (Fv32) og frem til planområdets adkomst. Figur 13: Planforslaget 7.5 Beskrivelse av planen Planområdet er på 174 daa, hovedformen på arealet er tilnærmet trekantet (400mx500m) i tillegg til et smalt og avlangt område nordvest langs Austadveien. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av et attraktivt boligområde. Hovedelementene som strukturerer planen er veisystemet, grøntstruktur og plassering av barnehagetometen. Grøntstrukuren ivaretar både typiske landskapstrekk, miljø og attraktive uteområder til boligene. Spesielt det sentrale grøntdraget, skal gi beboerne en attraktiv møteplass og området særpreg. Veisystemet er tilpasset terrenget for å medføre minst mulig terrenginngrep. Småhusbebyggelse I område BF1-BF11 legges det til rette for frittliggende småhusbebyggelse i form av eneboliger. Det legges til rette for 62 eneboligetomter. I tillegg kommer Felt BF5, BF8 og BF9 som skal utnyttes til eneboliger. Felt BK1 og BK2 er avsatt til konsentrert boligbebyggelse og er tenkt utbygget som kjedehus og/eller firemannsboliger. Tomtegrensene er i hovedsak fastlagt i reguleringsplanen, men innenfor det

20 20 enkelte delområde for boligbebyggelse tillates tomtegrensene justert forutsatt at krav til MUA og parkering oppfylles. Dette gjør at endelig antall boliger vil kunne avvike noe fra det som er angitt i planforslaget. Områder avsatt til boligformål tillates oppført med maks tetthet på % BYA= 25 % for eneboliger og % BYA= 35 % for konsentrert småhusbebyggelse. Det stilles krav om minste uteoppholdsareal for boligene på henholdsvis 200 m2 for eneboliger og 150 m2 for konsentrert småhusbebyggelse. Areal brattere enn 1:3 skal ikke tas med i beregningene. Eneboligene ligger i stigende og til dels bratt terreng og det vil være viktig at dette hensyntas i videre prosjektering. Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene at boligene skal legges inn i terrenget. Terrenginngrep skal være moderate og overgangen mot tilgrensende arealer skal gi et naturlig inntrykk. Videre stilles det krav om at det skal utarbeides utomhusplan som viser eksisterende og planert terreng for eiendommen, terrengtilpasning til naboeiendommene samt opparbeidelse av utearealer som viser adkomst, parkering og uteoppholdsareal. Kotehøyder på planert terreng, på tilstøtende arealer samt på topp grunnmur skal fremgå av søknaden. Atkomst og parkering Det planlegges en felles atkomst for alle boligene. Det forutsettes at det for hver enebolig opparbeides to oppstillingsplasser i tillegg til garasje. Det legges til rette for felles parkeringsplasser for gjester flere steder i planen. Parkeringsplasser ved barnehagetomten skal også kunne benyttes til gjesteparkering. Fra kryss med fylkesveien forslås det regulert gang og sykkevei frem til avkjørsel til boligområdet og fortau fram til barnehagen. Gjennom det sentrale grøntdraget og snarveien langs felt BK1 vil det sikres attraktive å trygge gangveier gjennom området for myke trafikanter. Barnehage Det er i planforslaget lagt til rette for bygging av en ny 2-avdelingsbarnehage. Barnehagen er plassert med god tilgjengelighet til offentlig veissytem, men ligger skjermet for gjennomgangstrafikk. Atkomstløsningen til barnehagen sikrer trygge forhold for barna ved en gjennomarbeidet løsning for parkering og av/påstigning hvor arealer for myke trafikkanter og biler adskilles. Barnehagen ligger i tilknytning til store grøntarealer og det vil være godt tilrettelagt for eventuelt konsept om utebarnehage. Lekeområder og grønnstruktur I tilslutning til delområdene skal det opparbeides lekeplasser for barn med tilhørende anlegg. I lekeområdene skal det legges til rette for opphold, rekreasjon, lek og aktiviteter. Områdene skal opparbeides med variert dekke og beplantes. Beplantningen skal fortrinnvis bestå av stedegen vegetasjon og vegetasjon. For å sike tilgjengelighet på tvers av området skal det gjennom felt LEK1-3 opparbeides en gjennomgående gangforbindelse fra felt SA1 til SA5. Felles utomhusarealer skal være utformet slik at uteoppholdsplasser er tilgjengelige og brukbare for funksjonshemmede. Miljøstasjon I tilknytning til barnehagens arealer og ved inn-/utkjøringen av området er det satt av plass til miljøstasjon, markert som RA på plankartet.

21 21 Øvrige kommunaltekniske anlegg Eksisterende trafostasjon i forbindelse med høyspentmasten som går gjennom planområdet sikres gjennomplanforslaget. I tillegg planlegges det en mindre trafostasjon i boligområdet. Energi Det er utarbeidet varmeplan for boligområdet hvor det er vurdert ulike løsninger for nærvarme for å få til fornybar varmeleveranse. Det er vurdert tre alternative løsninger: Alternativ 1 er en løsning med varmepumpe ( 350 kw) som grunnlast og en gasskjel (900 kw) som spisslast. Alternativ 2 er en løsning med fliskjel (350 kw) som grunnlast og gasskjel (900 kw) som spisslast. Alternativ 3 er en løsning med pelletskjel (350 kw) som grunnlast og gasskjel (900 kw) som spisslast. For øvrig vil nærvarmenett og kundesentraler være tilnærmet likt for de tre alternativene. Tabellen under viser nøkkeltall fra beregningene. Varmesalg Ny fornybar energi Totalinvest. Enovastøtte Inntj. tid Internrente Alternativ kwh/år kwh/år kr ekskl. mva. kr ekskl. mva år e. 30 år ,2 3,1 % ,3 3,3 % aldri -4,5 % Nåverdi Energikostnader Andre driftskostn. Kapitalkostnader Energisalg Driftsresultat Alternativ e. 30år i år 1 i år 1 i år 1 i år 1 i år Figur 14: Tabell 1: Nøkkeltall for de ulike alternativene Nøkkeltallene viser at ingen av de tre alternativene vil være lønnsomme med de forutsetningene som er gitt. Først etter 43,3 og 47,2 år vil henholdsvis alternativ 2 og 1 være inntjent, og alternativ 3 vil aldri tjenes inn i løpet av levetiden, som er satt til 50 år. Investeringene i nærvarmenettet og kundesentralene er for stor i forhold til den energimengden som skal selges. For å få lønnsomhet i anlegget må salgsprisen på varmen økes betydelig, dvs at den må overstige el-prisen i området. Vi anser ikke det som aktuelt. Skal Tudalen boligfelt forsynes med ny fornybar varme via et nærvarmenett, så må de miljømessige faktorene ligge til grunn og kommunen må gi økonomisk tilskudd til utbyggingen. Kommunen kan bidra til økt utbredelse av lavenergibygg og passivhus i kommunen gjennom pålegg og utbyggingsavtaler der kommunen selv er utbygger, grunneier eller står som selger av arealer. For Tudal boligfelt er ikke kommunen grunneier, utbygger eller selger av arealer, så kommunen kan ikke pålegge at energikrav utover gjeldene TEK. Gjeldende TEK (TEK10) stiller krav til at minimum 40 % (60 % i bygg over 500 m 2 ) av oppvarmingsbehovet i en bolig skal kunne dekkes av annen energiforsyning, dvs varme basert på biobrensel, varmepumpe eller solvarme. For å sikre at CO 2 -utslippene fra Tudal boligfelt reduseres utover kravene i TEK10, forutsetter det at kommunen tar kontroll over varmeleveransen og leverer varme fra en energisentral basert på ny fornybar varme. For å sikre at boligene bygges med vannbåret oppvarmingssystem må det søkes om, og en må få innvilget fjernvarmekonsesjon. Ingen av alternativene gir noen god lønnsomhet, men om det likevel vedtas at det skal utbygges et nærvarmenett anbefaler vi at løsningen med varmepumpe velges. Grunner til dette er: Investeringskostnaden for varmepumpen er sterkt avhengig av grunnforholdene. Gjennomføring av en termisk responstest kan avdekke at behovet for antall energibrønner er lavere. Det kan bety betydelig reduksjon i forhold til brønnkostnader. Energiprisen for drift av varmepumpen følger strømprisen delt på ca 3. Det er foreløpig ikke noen offentlig regulering av pris på biobrensel, og begrenset tilgang og konkurranse gjør at denne kostnaden er mer usikker. Det er kun nybygg, dvs at distribusjonsanleggene i byggene kan tilbasses varmepumpedrift.

22 22 Varmepumpen er mindre plasskrevende, og drift og vedlikeholdskostnadene er lavere enn for alternativene. En varmepumpeløsning er mer fleksibel i forhold til etappevis utbygging. Dvs installasjon av mindre varmepumper etter behov, fremfor en stor. Grunnen til at en får liten lønnsomhet i et nærvarmeanlegg i Tudal boligfelt er at det er en forholdsvis spredt bebyggelse (mange kundesentraler og lange rørstekk) og liten varmeleveranse (moderne energieffektive bygg). Investeringskostnaden blir for stor i forhold til forventet årlig inntjening. Dette bekrefter en kjent tese innen varmebransjen; Fjernvarme/nærvarme slik det bygges i dag er ikke umiddelbart forenelig med varmebehovet i nye bygg, spesielt ikke når det er snakk om eneboliger. På bakgrunn av dette forutsettes det derfor i planforslaget at de aktuelle byggeforskriftene vil sikre gode energiløsninger for planområdet på en tilfredsstillende måte. Kulturminner På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen av området har Fylkeskommunen gitt konkrete innspill om utforming av hensynssone rund kulturminnene, og dette er lagt til grunn for utformingen av planforslaget. To av de registrerte ryddningsrøysa (Id og Id ) kommer i konflikt med framføringen av gangog sykkelveien og planlagt riksvei. Det å knytte det planlagte boligområdet til eksisterende gang- sykkelveinett er en sentral del av planen og på grunn av høydeforskjeller i området er det vanskelig å unngå at disse kulturminnene blir berørt. Samtidig vil den planlagte riksveien vest for planområdet berøre de samme kulturminnene. I planen er det derfor foreslått at det søkes om dispensasjon etter kml. 8, 4. Fylkeskommunen vil oversende søknad om dispensasjon til riksantikvaren til vurdering og vilkår om arkeologisk granskning av tiltaksberørte kulturminner vil bli innarbeidet i reguleringsbestemmelsene i tråd med føringer fra riksantikvaren. Det forventes at kravene vil bli stilt ved iverksettelse av tiltaket og at kostnader skal dekkes av tiltakshaveren. De øvrige kulturminner i området er foreslått bevart i tråd med føringer fra fylkeskommunen. De inngår i planen som del av grøntstrukturen. Området rund kulturminnene er foreslått regulert som hensynssone for å beskytte kulturminnene for inngrep som ødelegger, medfører skade, eller skjemme kulturminnet. Forslag til avgrensning av hensynssonen fra fylkeskommunen var førende for utforming av hensynssonen. Noen mindre justeringer i nord muliggjør framføring av gang- og sykkelveien. 7.6 Delelementer i forslaget Forslag til formål: Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BF1-11) Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (BK1-2) Offentlig eller privat tjenesteyting - barnehage (BH) Andre typer bebyggelse og anlegg - renovasjonsanlegg (RA) Andre typer bebyggelse og anlegg - øvrige kommunaltekniske anlegg (ØK1-2) Uteoppholdsareal - lekeplass (LEK1-5) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (SA1-11) Gang- /sykkelveg (GS) Annen veggrunn - grøntareal (AVG1-4) Parkeringsplasser (Pl1-7)

23 23 Grønnstruktur Naturområde (NG1-6) Turveg (TV) Friområde (FRI1) Hensynssoner Faresoner - Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H370_1-2) Båndleggingssoner - Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_)

24 24 8 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 8.1 Planfaglige vurderinger Planforslaget er i tråd med overordnede planer og en utbygging av området vil kunne dekke kommunens behov for boligareal i tiden fremover og bidra til å styrke handel i sentrum og bosetting i Siljan. Planforslaget legger til rette for et boligområde med gode tomter og med sentrale kvaliteter som gjør at området vil passer for både eldre og barnefamilier. Det er etablert gode lekearealer i nærheten i tråd med overordnete planer. 8.2 Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger Planområdet ligger ikke innenfor områder som er vurdert som viktige jordbruksområder. 8.3 Miljøfaglige vurderinger - støy Støyberegninger gjennomført for planområdet viser at området ligger utenfor gul sone og er godt egnet for boligutbygging. Det er også gjennomført støyberegninger som tar hensyn til den planlagte riksveien 32 vest for planområdet. Uten støyskjermingstiltak vil de aller fleste boliger bli liggende utenfor gul sone. Det forutsettes i midlertidig at det vil bli gjennomført støyskjermingstiltak langs riksveien som vil forbedre situasjonen vesentlig for de boligene nærmest riksveien, som da også vil ligge utenfor gul sone. Figur 15: Støykotekart

25 Kulturlandskap og kulturminner Fem av syv automatisk fredete kulturminner i planområdet sikres med hensynssoner mot inngrep som ødelegger, medfører skade eller skjemmer kulturminnet. Samtidig integreres kulturminnene i grønnstrukturen, slik at kulturhistorien blir synlig i nærmiljøet. Tiltaket kommer i konflikt med 2 rydningsrøyser ved etablering av gang- og sykkelveien. Vilkår om arkeologisk granskning av tiltaksberørte kulturminner vil bli stilt ved iverksettelse av planene. Tiltak for å registrere og sikre kulturminnene vil da bli gjort i nært samarbeid med fylkeskommunen. Adkomst til kommunalteknisk anlegg opprettholdes som i dag, og vil således ikke endre situasjonen rundt kulturminnene. 8.5 Samfunnssikkerhet og beredskap Det er i planprosessen vurdert om høyspentlinjen kan graves ned med tanke på estetikk i tilslutning til boligområdet og eventuell strålingsreduksjon. Etter undersøkelser for kulturminner ble det imidlertid avklart at en eventuell nedgraving vil være i konflikt med kulturminnene, og høyspentlinjen opprettholdes dermed som luftstrekk som i dag. 8.6 Folkehelse, barn og unges, funksjonshemmedes og eldres interesser Det stilles i planforslaget krav om at nærmere undersøkelser av radon-forekomster i området skal gjennomføres før videre prosjektering. Dersom det avdekkes forekomster som overstiger grenseverdiene må nødvendige tiltak settes inn, fortrinnsvis gjennom tiltak i prosjekteringsfasen. I planforslaget planlegges det med et nett av sammenhengende lekeplasser, friområder, turveier og naturområde med kulturminner som vil gi et meget godt utgangspunkt for å gi barn og unge et godt oppvekstmiljø. Planområdet ligger i en åsside og deler av området har bratt terreng. Dette gjør at krav til universell utforming er søkt ivaretatt så langt det er mulig ut fra terrengets begrensninger. 8.7 Veg- og vegtekniske forhold/ trafikksikkerhet Det er i planprosessen vurdert flere alternative veiføringer i forhold til veggeometri, trafikksikkerhet og bomiljø for atkomstveien. Planområdet ligger i skrånende terreng og det var premissgivende for den valgte løsningen at den måtte ha akseptable stigningsforhold. Samtidig ble veien plassert i terreng med tanke på å få minst mulig inngrep i eksisterende terreng. To adkomster fra fylkesvei til planområdet ble vurdert, men forkastet på grunn av Vegvesens føringer om å redusere adkomster til fylkesveien. Det planlegges forlengelse av eksisterende gang- og sykkelvei langs Austadveien frem til felles atkomst for boligområdet og gangveien til barnehagen. Dette gir trafikksikkerhet for ferdsel for myke trafikanter utenfor planområdet.

26 26 9 PLANFAGLIG UTDYPING AV LØSNINGENE I FORSLAGET Siljan kommune har i kommuneplanen avsatt planområdet til boligutbygging for å etterkomme behov for boligtomter i kommunen. Kommunen ønsker å legge til rette for attraktive boligtomter i området, med vekt på eneboligtomter. Selv om det er mest etterspørsel etter eneboligtomter i kommunen har man allikevel valgt å tilby en større variasjon av type boliger med å avsette omtrent 10% av planområdet til konsentrert småhusbebyggelse. Siden planområdet ligger utenfor sentrum er det lite egnet for tett ubygging som for eksempel med blokkbebyggelse. Hovedelementene som strukturerer planen er veisystemet, grøntstruktur og plassering av barnehagetometen. Grønstruktur Grønstrukturen er et vesentlig element i planforslaget som skal gi området de ønskete kvaliteter, både i forhold til boligområdet og miljø. Den offentlig delen av grønstrukturen omkranser byggeområdet. De bratteste deler av området holdes fri for bebyggelse og er del av den offentlige grøntstrukturen. Et grøntdrag deler byggeområdet for å sikre en sammenhengende grøntforbindelse på tvers av området. Det er vurdert ulike løsninger for lekeområder i henhold til krav i kommuneplanens arealdel med vekt på attraktivitet og tilgjengelighet av områdene og hvordan de vil fungere som ledd i den samlede grøntstrukturen. Hovedgrep for den valgte løsningen er å samle alle de påkrevde små lekeområder til en sentral grøntsone som naturlig deles gjennom adkomstveien i tre områder tilknyttet ulike boligfelt. Dette gir området en tydelig strukturer som gjør det enkelt å orientere seg. Samtidig sikres store sammenhengende arealer til variert opphold og lek. Unntaket er områder for konsentrert småhusbebyggelse som i tillegg vil få sine egne sandlekeplasser i umiddelbar nærhet. Dette private grøntdrag supplerer det offentlige grøntdraget og sikrer en attraktiv gjennomgående gangforbindelse og snarvei gjennom området. Grøntdraget gir potensialet til å bli et aktiv møtestedet for områdets beboere som kan bidra til et godt bomiljø og samtidig gi området særpreg. Barnehagetomt Det ble vurdert ulike beliggenheter for barnehagen. Det er vektlagt at trafikken barnehagen genererer ikke skulle ikke dras lengre inn i området en nødvendig. Planforslaget har samtidig prioritert barnehagens beliggenhet i umiddelbar nærhet til skogen, fordi tomten skulle være egnet for etablering av en naturbarnehage. Kulturminner Funn av rydningsrøyser har gitt føringer for utforming av planforslaget. I prosess med kulturvernmyndigheter har man konkludert med at deler av kulturminnene bevares og integreres som del av grønstrukturen. Ønsket om bevaring har gitt føringer for framføring av høyspentledningen, som på grunn av konflikten med kulturminner ikke kan graves ned. Energibruk Vurdering av energiløsninger for planområdet har vært en viktig del av planprosessen. Det har vært vurdert ulike løsninger for energiforsyning i planområdet. Disse ble imidlertid forkastet. Den vedlagte energirapporten konkluderer med at de aktuelle byggeforskriftene vil sikre gode energiløsninger for planområdet på en tilfredsstillende måte.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1.

Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1. ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/10 Planutvalget 09.02.2010 008/10 Plan og økonomikomitéen 10.03.2010 018/10 Kommunestyret 24.03.2010 Reguleringsplan

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem

Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 10.OKTOBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av Asplan

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN 02.04.2012 REGULERINGSPLAN FOR 140/44, 45, 141/179, 185 SAMT DEL AV GNR/BNR 141/1- JEVNAKER KIRKE I JEVNAKER KOMMUNE, OPPLAND BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA Side

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FELTENE B1, B2, B3 OG A1, HOVE, PLAN 2006 326-1

DETALJREGULERING FOR FELTENE B1, B2, B3 OG A1, HOVE, PLAN 2006 326-1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef Byplansjef : 201102935 : O: : L12-44 : Sunniva Idsø : Stian Rugtvedt : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011 Løkkebakken Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING 18. oktober 2011 ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF. 35 98 33 00 FAX. 35 98 29 80 post@arkitekthuset-kragerø.no http:www.arkitekthuset-kragero.no

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune.

Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune. May-Britt og Rolf Nelson Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune. PlanID: 071120120002 Beskrivelse Sætre 11. juni 2014 Konsulent: Siv.ing. Gjermund

Detaljer