Med Jesus på Handelsstevnet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med Jesus på Handelsstevnet"

Transkript

1 Region Telemark TIDENDE region telemark Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Med Jesus på Handelsstevnet Hver høst arrangerer Telemark fylke Handelstevnet i Skien. Denne gangen var også Normisjon region Telemark med. Det er første gang kristenfolket går sammen om en slik profilering og representanter for åtte menigheter og kristne organisasjoner var i begynnelsen av september på plass på Handelsstevnet. Blant disse var Normisjon. Har Normisjon noe på en salgsmesse å gjøre? Kunne vi ikke brukt de ressursene på andre og bedre ting? Det er vanskelig å gi noe entydig svar på det siste, men at vi har noe i en slik sammenheng å gjøre, er jeg ganske sikker på. Nå ble vel kanskje det kristne området vel massivt. Det var mange med gode hensikter som ville ha tak i folk samtidig. Det kan føre til at folk helst vil unngå alle sammen. Vi la mest vekt på å dele ut Agenda 3:16 og leirbrosjyrer slik at folk når de kom hjem i ro og mak kunne bli kjent med noe av det Normisjon holder på med. Forhåpentlig har det gitt noen en positiv erfaring i møte med oss. Enda viktigere enn det vi fikk gitt folk under Handelsstevnet, er det de gav oss. Nå drev vi ingen innsamlingsaksjon på vår stand, men de gav oss erfaringer vi må ta med oss inn i andre sammenhenger. Når en står slik på stand og ønsker å snakke med folk, føler en seg fattig og noen ganger brydd over å bry dem som går forbi. Dette er følelser vi må arbeide med hos oss selv om vi skal nå dem som er utenfor våre rekker. På stand må man også lære seg å respektere andre menneskers valg, selv om vi ikke deler dem. Og så gjør vi erfaringer av at mennesker som vi trodde ikke ville bry seg om det vi holder på med, kan fortelle om gode erfaringer med Normisjonarbeid der de kommer fra. Det gir en ekstra frimodighet på veien videre. Normisjon driver også med salg, men av et produkt som det er vanskeligere å markedsføre enn varmepumper og badekar. Jeg tror ikke de fleste av oss var spesielt gode selgere i år, selv om Acta gjorde en hederlig og iherdig innsats for å sette sitt preg på Stevneplassen den dagen de hadde ansvaret for vår stand. Kåre Klekkert og Hermeline skapte mye liv og røre når de gikk omkring, kjørte radiobil eller ledet dansen ute på plassen. Om folk klarte å forbinde dem med Acta og Normisjon er vel ikke like sikkert. Det handler om at vi må tørre å være mer til stede i det offentlige rom slik at folk får et forhold til våre navn og varemerker. Normisjon er fremdeles et forholdsvis ukjent varemerke for folk flest. Fotos: CM Deltagelsen på Handelsstevnet gav oss ny læring som vi ønsker å ta med oss videre. I åpent landskap er det andre kommunikasjonsformer som gjelder enn de som fungerer innenfor trygge bedehusvegger. Reдionblaд Telemark

2 REGIONBLAD TELEMARK NR. 5/2010 Årgang 7 Ansvarlig redaktør: Sam Tore Bamle Redaktør: Chris Millett Region Telemark Lundegt. 15 Postboks 297 Sentrum 3701 SKIEN Tlf / faks E -post: Regionkontoret er åpent mandag, onsdag, torsdag og fredag kl Bankgiro region telemark Regionleder Sam Tore Bamle E-post: Tlf Regionstyreformann Trond Engnes Mobil: Oksøya leirsted: Tlf Trovassli leirstad: Tlf: Ansatte: Chris Millett, Områdearbeider/foreningssekretær Tlf Lillian Ottersen, kontorfullmektig Tlf Gunn-Marit Eriksrød Selle, Acta-leder Tlf / Knut Gunnar Støyle. Acta Tlf FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør Leif Gunnar Vik, tlf e-post: Grafisk formgiver: Erling Smemo Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Opplag: 1600 Utkommer med seks nummer i året. Frist for stoff: 1. november 2010 Neste nummer: 7. desember 2010 Det blir stadig dyrere å drive misjon. Kostnadene øker, mens inntektene står omtrent stille. Det er en betydelig utfordring å opprettholde misjonsorganisasjonenes virksomhet både i Norge og i internasjonal misjon innenfor de rammene som årlige gaveinntekter setter. I fjor hadde hovedkontoret og alle regioner (unntatt Østfold), et driftsunderskudd. Det betyr at det koster mer å drive arbeidet i regionen (Acta inkludert) enn vi får inn i gaver. Slik kan det ikke fortsette i lengden. Selv om vi snur hver stein for å spare penger, må vi bare erkjenne at det koster å drive misjon. Det koster å ha ansatte. Det koster å sende folk på besøk til foreninger. Det koster å stå i langsiktige avtaler med våre samarbeidskirker rundt om i verden. Det koster å drive informasjonsarbeid og det koster å samle inn penger. Samtidig er folk blitt mer og mer opptatt av å øremerke pengene sine til konkrete prosjekter. Hvis det fører til større generelt engasjement hos giverne og hvis gode prosjekter trekker til seg nye givere, er det fint, men hvis det fører til at gamle givere også begynner å styre pengene sine til konkrete prosjekter, får vi et problem med å finansiere de fellesoppgavene som er så lett å synliggjøre. Også Normisjon er avhengig av å ha en velfungerende administrasjon for å sikre god forvaltning av de ressursene dere stiller til organisasjonens disposisjon. Det snakket ofte nedsettende om administrativt arbeid, som om det skulle være mindre viktig enn annet arbeid i organisasjonen. Men vi er avhengig av god administrasjon og gode rutiner for å hindre korrupsjon, sikre at alle blir behandlet likt og at midlene blir brukt i samsvar med det vi i fellesskap har bestemt. Å kutte for mye i administrasjonsdelen av organisasjonen kan derfor fort bli ris til egen bak. Selv om administrasjonsarbeid sannsynligvis ikke ville bli prioritert av giverne om det hadde blitt plassert i en prosjektkatalog, er vi helt avhengig av at administrasjonen fungerer. Eventuelle kutt i organisasjonen vil derfor måtte foretas i det mange opplever som selve hjertet i organisasjonen, det utadrettede arbeidet i Norge og internasjonalt. Jeg kan vanskelig se at det er mulig å kutte ned eller spare inn så mye at det vil løse våre økonomiske utfordringer. Det ville ikke bli stort igjen av organisasjonen Sam Tore Bamle regionleder i Normisjon Telemark Det koster å drive misjon om vi skulle følge den linja. Løsningen må ligge i å finne nye givere og få gamle givere til å vurdere sitt gavemønster. Det første henger sammen med hvor utadrettet vi arbeider og det andre henger sammen med våre egne prioriteringer. Biskopen i Bjørgvin sa for kort tid siden at vi maser for lite om penger i kristen sammen heng og at penger er blitt det nye tabuet i vårt samfunn. De som har dårlig råd forsøker så godt de kan å skjule det gjennom et kredittbasert forbruk, mens de som har god råd, vil ha seg frabedt at andre snoker i deres skattelister. Men fordi det koster å drive misjon, kommer vi ikke utenom å snakke om disse ubehagelige pengene. Martyrene som vi bl.a. leser om i Åp. 12,11, var villige til å investere sine liv i utbredelsen av evangeliet. De sikret seg ikke, men var oppdraget tro inntil døden. Vi sikrer våre liv med penger. Hva slags sikkerhet gir egentlig de for våre liv? Kanskje det ville vært bedre å investere penger i å vinne oss venner som kan ta imot oss i de evige boliger når pengene tar slutt (Luk.16,9)! Hvilke omkostninger vi er villige til å ta på oss for at ordet om korset, som er en Guds kraft til frelse, skal komme i berøring med nye mennesker? Bare en liten setning om at Bibelen også snakker om velsignelse ved å gi 10% av inntektene tilbake til ham som har gitt oss alt. Hvis det ble et allment handlingsmønster hos kristne, ville vi neppe slitt med underskudd i kristelig virksomhet. Et annet tema er om det ikke finnes penger på bok i mange foreninger som kunne bli bedre anvendt i misjons tjeneste enn å stå og samle renter i banken. Ofte er slike konti knyttet til vedlikehold av bedehus. Jeg vet det er et ømtålig tema, men en del steder bør det kanskje til og med vurderes om det er rett å beholde selve huset. Hvor viktig er det for Guds rikes sak å bevare sitt bedehus fremfor alt som bevares? Kanskje alle ville være bedre tjent med et samarbeid med en naboforening? Det er ikke opplagt at de økonomiske utfordringene kan finne sin løsning ved å gjøre endringer innenfor de økonomiske rammene vi har fått tildelt i dag. Alle som har interesser i organisasjonen må bidra til å utvide selve rammene. Fordi det koster å drive misjon, må vi alle bære vår del av omkostningene. 2 Reдionblaд Telemark 2010

3 Samarbeidet med VeBu Samarbeidet mellom regionene Telemark og Vestfold Buskerud blir stadig tettere. Etter mange felles AU-møter og et par felles regionstyremøter er man enige om å utvikle samarbeidet videre. Det snakkes nå også om å slå sine pjalter sammen for å forenkle det administrative arbeidet maksimalt. Før det kan skje, må saken utredes skikkelig og tas opp gjennom regionenes demokratiske fora. Hovedbegrunnelsen for et tett samarbeid er å trekke gjensidige veksler på de personalressursene regionene samlet rår over. Her tenker vi ikke bare på de som har regionene som arbeidsgiver, men på alle som til sammen utgjør Normisjons ansikt i våre områder. Samtidig er det et håp om at samordning av administrative tjenester skal frigjøre ressurser til mer utadrettet arbeid. De ansatte har allerede begynt å snakke sammen om hvordan vi best kan samarbeide over dagens regiongrenser for å virkeliggjøre Normisjon og Actas visjoner enda bedre. Vanskelige ord som spisskompetanse, differensiering og synergieffekt er i ferd med å få et konkret innhold. Det handler om hvordan vi kan utvikle det den enkelte er god på, hvordan vi kan utvikle ulike leirtilbud som kan utfylle hverandre i de to regionene og hvordan vi kan markedsføre oss sammen. Når det gjelder felles markedsføring, så er dette kommet så langt at det nummeret av Tidende du nå holder i hånden er det nest siste du får. Fra januar vil VeBustikka og Tidende bli slått sammen til ett blad under navnet Nytt fra Normisjon. Sam Tore Bamle, Lillian Ottersen, Knut Gunnar Støyle, Gunn Marit Erikstad Selle, Chris Millett, Thor Bringaker. Foto: STB Da vil stofftilfanget øke og horisonten vi må tenke innenfor bli utvidet. Det blir nytt format og ny layout. Prosessen med å slå sammen to regioners blader er ikke unik for Telemark og VeBu. Alle regioner med unntak av Trøndelag går sammen med en annen region i samarbeid om ett felles regionblad for å spare penger på bladproduksjonen. Blader med et abonnenttall fra 1000 til 1500 er uforholdsmessig mye dyrere å produsere enn blader med større opplag. Dette skyldes at det er på de første 1000 eksemplarene hovedtyngden av utgiftene ligger. Ved å slå sammen to blader kan man spare 20 30% i løpet av et år. I løpet av høsten skal vi kurse noen av dem som skal jobbe med bladet slik at produksjonen kan gjøres så rasjonell som mulig. Som et ledd i samarbeidet mellom de to regionene, har vi også hatt vårt første storstabsmøte. I tillegg til regionens egne ansatte, inviterte vi også dem som er ansatt av forsamlingene og foreningene i Normisjon, til sammen en forsamlning på 15 mennesker! Denne utviklingen gjør at Normisjon i dag fremstår som mer desentralisert eller lokal, enn tidligere. Det er ikke først og fremst regionens ansatte som gir Normisjon et ansikt, men det arbeidet som gjøres gjennom lokalt ansatte og frivillige knyttet til foreninger og forsamlinger rundt om. I VeBu er det tre forsamlinger som har egne ansatte (Sandefjord, Drammen og Kongsberg), mens det i Telemark foreløpig er tre foreninger/forsamlinger som har ansatte (Kragerø, Porsgrunn og Skien Normisjon). Til sammen er vi et spennende fellesskap med mange ulike nådegaver og ressurser! Vi ønsker mest mulig samarbeid på alle nivåer. Får vi til det, tror vi Normisjon vil fremstå som en mer spennende organisasjon der vi oppmuntrer hverandre, tenker kreativt sammen og møter verden som en åpent og innbydende organisasjon. Reдionblaд Telemark

4 Foto: STB regionnytt Chris Millett 60 år 16. oktober fyller forkynner og fellesskapsutvikler Christopher Alfred John Millett seksti år. Chris ble ansatt i 1998 og har i alle år hatt en prosentdel av stillingen knyttet til Skien Normisjon og Hauges Minde. Chris har inspirert foreninger og enkeltmennesker mange ganger og på mange måter gjennom disse årene. Til tross for sitt engelske utgangspunkt, har han maktet å hjelpe mange nordmenn til å forstå hva Guds ord sier på norsk. I senere år har Chris særlig vært engasjert i arbeid med undervisning gjennom Norpilot. Han har også gjort iherdige forsøk på å få foreninger med i Vekstnettverket. Chris synes det er spennende med nye tekniske innretninger og viser stadig kreativitet på praktiske områder. Det er mange som setter pris på Chris og alt han gir gjennom sitt arbeid i Normisjon. På vegne av oss alle: Til lykke med dagen den sekstende! Sam Tore Kan du gjøre noe for å få inn penger? Lederartikkelen i dette nummeret retter oppmerksomheten mot at det koster å drive misjon. Her vil vi oppfordre foreningene til å ta ansvar for et inntektsbringende tiltak for regionen i løpet av høsten. Regionen ligger an til et stort underskudd i inneværende regnskapsår, derfor ville det være kjærkomment med et inntektsbringende tiltak for regionen i hver forening. Hva dette tiltaket skal være, overlater vi til lokal fantasi eller kreativitet å komme opp med. Det burde ikke være umulig å finne på noe. Alt fra vaffelsalg til fiskekonkurranser er mulig. Hvor er det for eksempel blitt av de gamle isfiskekonkurransene? Orienteringsklubben Skeidi i Bamble arrangerer noe de kaller trimbingo, som er blitt veldig populært. Folk reiser lange veier for å gå to tre kilometer rundt i Langesund eller på Stathelle på søndager mellom 11 og 13. Det tidspunktet er nok ikke ideelt for oss, men kanskje også andre dager og tider kan fungere? De har trukket ut 3 bingotall på 17 poster som henger langs løypa. Folk kjøper en bingolapp før de går ut, krysser av tallene underveis og får sjokolade som premie hvis de får bingo. Trimbingoen er lett å administrere og gir mye i kassa, ca kroner pr. gang. Foreløpig er OK Skeidi så vidt meg bekjent alene om dette. Er det noen utenfor Bamble som kunne gjøre noe tilsvarende i Normisjons regi? Det kombinerer noe hyggelig, sunt og nyttig på samme tid. Og så gir det penger i kassa. Jeg er helt sikker på at dette kan fungere mange flere steder enn i Bamble! Regionen inkluderer både voksenarbeidet og Acta,- barn og unge i Normisjon. Hvis dere har lettere for å gjøre noe ekstra for å få inn penger til Acta enn til voksenarbeidet, så ta utgangspunkt for ekstrainnsatsen der. Har dere behov for mer informasjon om hva Acta holder på med, så ta kontakt med Actalederen i regionen. Trenger dere mer informasjon om regionarbeidet, så kontakt regionlederen. Normisjon er oss, ikke vi og dere. Det er vår organisasjon der alle aktive er medeiere og medarbeidere. Normisjons fremtid er vårt felles ansvar, derfor er det bare felles kreativitet som kan føre arbeidet videre. Det er bare fantasien som setter grenser for hva som kan hjelpe Normisjon videre. La det gå sport i det og ikke glem å fortelle om hva dere får til her i lokalbladet vårt! Til Mali for sjuende gang 21. september reiste Hilde og Alf Halvorsen, opprinnelig fra Brevik, tilbake til Mali for å fortsette arbeidet blant malinkéfolket. Hovedoppgaven til Alf blir undervisning og lederopplæring. Hilde skal arbeide med oversettelse av Det Nye Testamente til malinkéspråket. Hilde og Alf har til nå hatt tjeneste i Mali i 18 år. Nå er de fast ansatt for fem nye år. De skal være åtte måneder i året i Mali, i fire sommermåneder skal de være hjemme. Møte mellom regionene på Østlandet Torsdag 2. september hadde et felles møte mellom Arbeidsutvalgene og Actalederne i regionene på Østlandet. Utfordringen til dette var kommet fra Acta i VeBu. Hensikten med møtet var å bli bedre med hverandres virksomhet og berike hverandre med erfaringer og gode ideer. Vi var også ute etter å se om vi har utfordringer vi kan finne felles løsninger på. Møtet konsentrerte seg om tre emner: 1) å få en situasjonsbeskrivelse fra de respektive regionstyrelederne 2) å rette oppmerksomheten på hvordan vi bedre kan integrere internasjonal misjon i regionenes virksomhet og 3) å bli kjent med mulige verktøy for å få til ny vekst. På dette siste punktet ble vi presentert for en nyskapning fra region Rogaland som kalles Vind 300. Dette er et enkelt og spennende konsept som i hovedsak dreier seg om 300 sekunder med Jesus 3-er grupper i bønn som ber for 3 ufrelste 1. Mål: 300 frelste på tre år 2. Mål: 300 nye givere Vi tror det er mye å hente på samarbeid med andre, ikke minst i form av å lytte til deres erfaringer på godt og vondt. Samtidig virker slike møter samlende på organisasjonen. Vi har mye og lære og noe å lære bort, derfor ser vi fram til et videre samarbeid med våre naboregioner på Østlandet. 4 Reдionblaд Telemark 2010

5 Foto: CM Storsamling i regionens regi Søndag 12. september hadde Normisjon sin første storsamling i regionens regi. Samlingen var lagt til Hauges Minde i Skien. Formen på samlingen var ny for mange Normisjonsvenner, en mellomting mellom møte, gudstjeneste og bønnemøte. Selve oppsettet på salen var også utradisjonell, vi satt i fire seksjoner rundt et rundt alterbord malt som en kompassrose. Bakerst i salen i hver himmelretning var det plassert informasjonsplansjer for våre største misjonsland og en kollektbøsse for hvert land. Samlingen var delt i fire deler 1) forkynnelse 2) Misjonsinformasjon 3) Bønnedel og 4) Nattverd. Under bønnedelen hadde vi bønn i grupper for arbeidet i den delen av verden vår sitteseksjon tilhørte. Under kollekten måtte vi velge hvilket misjonsland vi ville støtte. Arbeidet i Regionen hadde egen kollektbøsse og omtrent halvparten av pengene havnet der. I innledningen til nattverddelen understreket møtelederen at nattverden er forankret i Jesu forhold til sine venner og at det derfor bør være naturlig for Jesu venner å samles til dette måltidet der vi blir forenet med ham og med hverandre. Vi har ikke nattverd i protest mot noe eller noen. Vi tar gjerne imot nattverden i kirken, men trenger ikke å legitimere nattverdmåltidet i den norske kirke, sa han. Det virket som deltagerne stort sett var fornøyd med den formen samlingen fikk, selv om den på flere punkter brøt med det vante møteopplegget. Selv om mange av foreningene i Skien var representert på møtet, var det alt for få fra hver forening. Alt i alt var det 60 mennesker som deltok. Regionen fortsetter storsamlingene med møtehelg 1 3. oktober og med festmarkering med fokus på Lars Skrefsruds misjonsvirksomhet, 14. november. På møtehelga får vi besøk av Knut Svein Dale fra region Agder og til misjonsfesten kommer Hans Tore Løvaas. Vi håper at alle som representerer Normisjon i Skien vil prioritere disse fellessamlingene. Slik kan vi vise et felles ansikt mot våre omgivelser. Prioritering av bønnearbeidet i Normisjon Hver tirsdag fra samles ledergruppen på hovedkontoret til bønn for aktuelle saker i Normisjon. Via telefon og «Skype» deltar også regionlederne og direktørene i våre misjonsland på denne bønnesamlingen. Alle store vekkelser og all fornyelse av noen betydning har startet med bønn. I Apostlenes gjerninger leser vi om hvordan bønn ble brukt aktivt før alle viktige hendelser og avgjørelser. Det er løfter knyttet til bønn. Jesus sa Be og dere skal få.. Selv om tilgangen til bønnefellesskapet på tirsdager er begrenset rent teknisk, er det fint hvis mange flere enn lederne bruker denne halvtimen i samtale med Gud om arbeidet og utfordringene i Normisjon. Samtidig er det ønskelig at foreningene tar opp igjen jevnlige bønnesamlinger. I oss selv er vi svake og små. Men når vi retter foldede hender mot allmaktens Gud, kan store ting skje. Under bønn kan vi åpne oss for Gud med det som ligger oss på hjertet, og under bønn kan Gud forme oss og lede oss på sine stier. Normisjon er en misjonsbevegelse, men dypest sett må vi være en bønnebevegelse. Som ungdommen sier det: B så skal du C. Aksjonen «Gi og bli varm» Kvinneforeningen på L9 hadde kvinnedager på Trovassli i september og overskuddet på over kr gikk til nye ovner på leirstedet. Tusen takk!. Det er mange andre som også har gitt til dette prosjektet. Det er veldig gledelig. Det er fortsatt mulig å sende inn en gave. Hilsen Trovasslistyret Trovasslistyret: Torgeir Nordahl, Gunn Marit Erikstad Selle, Jan Nielsen, Gudny Undhjem, Torgunn Byggland. Foto:STB Reдionblaд Telemark

6 Tre nye kor i Acta Telemark Vi har gleden av å ønske 3 nye kor velkommen i Acta i Telemark. Det er Helle Soul Teens, Gjerpen Soul Children og Tinn Soul Children. Det spretter opp nye Soul Children kor rundt om i hele landet. Det er fantastisk moro. Visjonen til Soul Children er å vinne og bevare unge for evangeliet gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! På nettsiden fortelles følgende om Soul Children: «I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne og ten åringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen år, som synger musikk i stilartene gospel, rock, pop, soul og R`n B. Etterhvert utviklet dette seg til et korkonsept, som resulterte i en stor korbevegelse som nå har 70 lokale kor i Norge, samt kor i Japan, Indonesia, Bangladesh og Slovakia. Etter hvert fikk Oslo Soul Children tett tilknytning til Acta - Barn og Unge i Normisjon, region Øst, og enda seinere har dette blitt et satsingsområde for Acta.» november er det klart for 24 H Festival igjen. Vi trenger mange medhjelpere. Kontakt oss hvis du har lyst til å være med på dette eventyret! Sofa til Oksøya Det er en formiddag på kontoret, og telefonen hos Lillian ringer. Det er en mann som gjerne vil gi bort en sofa. Det har seg slik at han har hytte på Oksøya, og nå har han kjøpt seg ny sofa. Det er en fin og lett sofa, og han tenkte den kunne gjøre god nytte på leirstedet. Dette var et flott tilbud som vi ikke kan si nei til, og noen dager senere er Acta staben; Knut Gunnar og Tor Erik på vei for å hente sofaen. Det er spennende å kjøre stor traktor med henger på smal vei fra leirstedet til andre sida av øya. Omtrent en time senere er sofaen på plass på leirstedet. Det er utrolig hva som går når man samarbeider godt. Vi ønsker sofaen velkommen til leirstedet og takker vår kjære venn som har fått seg ny sofa. Foto: Illustrasjonsbilde Fotos: KGS London 2010 Siste helga i oktober er det klart for tidenes ledertreningshelg. Acta staben skal da til London sammen med en gjeng ledere. Siden vi for tiden er en liten stab, er det viktig med frivillige ledere som kan være med på leir, og å utvikle et nytt leirprosjekt som vi kan ta med ut til foreninger og lag i Telemark. I London skal vi besøke en menighet, ha undervisning og bruke mye tid på å bli bedre kjent. Vi håper med dette at vi skal utvikle gode ledere som vi og dere skal få glede av i mange år framover. Dette er nytt og stort, og vi håper at dere vil være med å be for oss på denne turen. 10 Regionblad Telemark 2010

7 Acta Telemark på Handelstevnet Foto: Marianne Rundholt Fotos: KGS Hver høst arrangeres Handelstevnet i Skien, og i år hadde vi bestemt at Normisjon skulle ha stand der sammen med andre kristne organisasjoner. Vi bestemte oss for at Acta skulle være mest synlig en av dagene i uka, og det var vi virkelig. Vi hadde med oss to gamle kjenninger, nemlig «Kåre Klekkert» og «Hermeline». De gikk rundt og delte ut leirbrosjyrer, og lagde liv og røre. Etterhvert ble hallen og standen vår for liten, og de testet ut både radiobiler og andre karuseller. Jeg tror absolutt Acta og Normisjon ble synlig utover det å bare stå på stand den dagen. Acta-kalender Leirer på Trovassli leirstad desember: Adventsleir 1, alder: klasse desember: Adventsleir 2, alder: klasse Trovassli vinter 2011 Vinterleir februar, alder trinn Pappaleir mars, Kvikk lunch leir, april, videre gående og oppover Ungdomsleir, april, trinn Oksøya sommer 2011 Lederleir mai Alf leir juni Familieleir, juni Kompisleir, juni, ferdig med trinn Kids Camp, juni, ferdig med 2. 4 trinn Besteforeldre & barnebarnleir, 30. juni 3. juli Ta Sjansen, juli, ferdig med trinn Celebration Celebration er i gang igjen etter sommeren. Temaet for høsten er «Verdens viktigste». Det er fremdeles i Gulset kirke, to lørdager i måneden, kl 20. Celebration er et ungdomsmøte med bra lovsang, nattverd, gode andakter og kafé. Bli med på Celebration denne høsten, og bli bedre kjent med «Verdens viktigste». Har du lyst til å bli med i C-team; gjengen som lager Celebration, ta kontakt. Reдionblaд Reдionblaд Telemark Møre

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Telemark Gjennestadtunet STOKKE oppslagstavle Galleri Normisjon Galleri Normisjon er en gjenbruksvirksomhet som drives i regi av Normisjon. Normisjon har som første frivillige organisasjon i Norge startet gjenbruksbutikk på internett. Alle produkter som du finner på denne nett portalen er også å finne på FinnTorget. Varene du finner på denne butikken er gitt av enkeltpersoner. Inntektene går til ideelt arbeid blant barn og unge både i vårt eget land og internasjonalt hvor Normisjon driver misjons- og bistandsarbeid. Vi har mange flotte produkter. Virksomheten er basert på frivillig innsats. Normalt vil selve salget skje i møte mellom kjøper og lokal representant for selger. Dersom du finner produkter av interesse, men avstanden til det lokale Global Ledership Summit Global ledership Summit er en investering for alle type ledere, i Normisjon og andre menigheter og organisasjoner. GLS er arrangert av Willow Creek Norge. Datoen er nov. i Oslo Misjonskirke Betlehem. For mer informasjon, ta galleri utsalgsstedet er for stor til at du fysisk makter å oppsøke butikken, kan du likevel kontakte våre medarbeidere slik at dere i fellesskap kan se om det er en løsning på dette. Vi ønsker deg en god og meningsfylt handel, til glede både for deg selv og for de personene som får nyte godt av inntektene fra salget. kontakt med Chris eller willowcreek.no/ Kom å bli inspirert, og drar hjem med nye ressurser, verktøy og nettverk som hjelper deg til å bli den lederen Gud har kalt deg til å være. Det er i år 100 år siden pionermisjonær og grunnleggeren av Den norske Santalmisjon, Lars Olsen Skrefsrud, døde. Dette vil vi markere, og vi vil benytte oss av dette Skrefsrudjubileet til å samle Normisjonsfolket i Telemark til en inspirasjonssamling om vårt ytremisjonsoppdrag. Har du sansen for gjenbruk? Vi starter opp Galleri Normisjon gjenbrukstjeneste på Finn.no Salg av brukte ting skal skaffe penger til å sende misjonærer, drive foreningsarbeid, leirer og ledertrening. Derfor trenger vi hjelp fra deg til å starte nettbutikk i ditt lokalmiljø. Det du trenger for å starte Galleri Normisjon er: Lagerplass Internettilkobling Evne til å motivere andre til driften Eksempler på arbeidsoppgaver er: Transport Ta bilder av varene Prissetting Lage salgsannonser Betjene kundene Dette skjer søndag 14. november kl i Hauges Minde. Kontakt prosjektleder Kåre Hegle for mer informasjon, tlf Tidligere leder for Normisjons internasjonale avdeling og mangeårig misjonær i Bangladesh, Hans Tore Løvaas blir med denne kvelden. Løvaas vil gi oss et glimt av Skrefsruds store innsats for santalene, fokusere på Normisjons arbeid i India i dag og forkynne for oss om misjon. 12 Reдionblaд Telemark 2010

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon

Detaljer

>>> Les mer på side 10. Vi står overfor flere utfordringer og viktige veivalg for Normisjon region Telemark i kommende år.

>>> Les mer på side 10. Vi står overfor flere utfordringer og viktige veivalg for Normisjon region Telemark i kommende år. Region Telemark TIDENDE region telemark Foto: Sxc Regionblad for Normisjon nr. 6 desember 2010/januar 2011 årgang 7 250 tweens på festival Fire menigheter, i Skien og Siljan, sender 12-åringer på Acta-leir

Detaljer

TIDENDE. Åpning av det «nye» bedehuset i Bø. Region Telemark. regionnytt. Fra Siljan til Guayaquil. Gla bedehussang.

TIDENDE. Åpning av det «nye» bedehuset i Bø. Region Telemark. regionnytt. Fra Siljan til Guayaquil. Gla bedehussang. Region Telemark regionnytt TIDENDE region telemark Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2009 årgang 6 Åpning av det «nye» bedehuset i Bø Fra Siljan til Guayaquil Søndag 27. september var det

Detaljer

Unge og eldre?? Galleriet n ådde målet. Nytt fra. La alle barn bli sett! Fornyer attraktivt kurs. Øst/Oppland

Unge og eldre?? Galleriet n ådde målet. Nytt fra. La alle barn bli sett! Fornyer attraktivt kurs. Øst/Oppland Nytt fra Øst/Oppland Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Et nytt år ligger foran med mange muligheter og utfordringer både i liv og tjeneste. Det gledelige og overraskede budskapet er:

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Bli misjonspartner. Nytt fra. Tuberkulosefamilien. Vurderer Gå Ut Senteret. Vestfold/Buskerud/Telemark

Bli misjonspartner. Nytt fra. Tuberkulosefamilien. Vurderer Gå Ut Senteret. Vestfold/Buskerud/Telemark Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark August/ september2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Grunnen til at vi aldri får tid nok, er at vi aldri gir oss tid nok. Dr. Erling Danbolt 11 TELEMARK 2 VESTFOLD

Detaljer

Ny lokalisering av regionkontoret

Ny lokalisering av regionkontoret Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Foto: Njål Arve Melberg Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2010 årgang 7 Elever viste solidaritet Elevrådsleder

Detaljer

Region Vestfold / Buskerud

Region Vestfold / Buskerud Region Vestfold / Buskerud VEBUstikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Regionblad for Normisjon nr. 1 januar/februar 2009 årgang 6 Endelig fredag Endelig Fredag er storfamiliesamlinger i Normisjon

Detaljer

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn Chris Millett 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss!

Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss! Nytt fra Oppland/Øst August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss! Hanne

Detaljer

Bibelen handler også mye om forventning. Her knyttes forventningen i stor grad til en person, ikke følelser eller prestasjoner!

Bibelen handler også mye om forventning. Her knyttes forventningen i stor grad til en person, ikke følelser eller prestasjoner! Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Øst/Oppland Bibelen handler også mye om forventning. Her knyttes forventningen i stor grad til en person, ikke følelser eller prestasjoner! 2

Detaljer

Fantastisk, men koster!

Fantastisk, men koster! Nytt fra Oppland/Øst April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på Randi Korsveien 11 oppland 2 øst 8 Fantastisk, men koster!

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

møre 2 Med Jesus i familien

møre 2 Med Jesus i familien Nytt fra Møre Oktober/ november 2012 Nr. 5 12 årgang www.normisjon.no Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er Eivind Kaare Osnes 11 møre 2 8

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste Nytt fra Vestfold/Buskerud og Telemark April/ mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Det er ikkje lett å tru noko så heilt urimeleg at det er ein himmel som er gjord i stand til å ta imot meg! Haldor

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Vær rause. Intervju med regionleder. Ny katalog er klar! Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Nytt fra. De fattiges rektor. Vil ikke starte alene

Vær rause. Intervju med regionleder. Ny katalog er klar! Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Nytt fra. De fattiges rektor. Vil ikke starte alene Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Det er viktigere enn noensinne at vi som kjenner Gud, forteller videre det vi vet. Solveig Andersen 11 NORD 2 nordland

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Kan han regne med oss? 11. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Sommerleir er toppen

Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Kan han regne med oss? 11. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Sommerleir er toppen Nytt fra Vestfold/Buskerud og Telemark August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Kan han regne med oss? Sam Tore Bamle 11 vestfold/buskerud 2

Detaljer

Sponsorløp. Nytt fra. Drøfter lokalt lederskap. Satser alt på gjenbruk ?????????????????????????????????? Østfold

Sponsorløp. Nytt fra. Drøfter lokalt lederskap. Satser alt på gjenbruk ?????????????????????????????????? Østfold Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Oktober/ november Oktober/ 2011 Nr. november 5 2011 Nr. 11. årgang 5 www.normisjon.no 11 årgang www.normisjon.no Hvis Tekstdu ikke står fast i troen,

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Han som kom, kom for å dø for våre synder og forsone Gud med oss. Tekst. Friluftsvukku

Han som kom, kom for å dø for våre synder og forsone Gud med oss. Tekst. Friluftsvukku nytt Nytt fra Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Han som kom, kom for å dø for våre synder og forsone Gud med oss. Tekst Sett Sett inn inn bilde bilde Jeg Jeg

Detaljer

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, vil gi oss alt vi trenger. Ja mer en det, han har allerede gitt oss overflod

Detaljer

9/10. september/oktober 2009. 164. årgang. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e. Gi deg rik!

9/10. september/oktober 2009. 164. årgang. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e. Gi deg rik! september/oktober 2009 9/10 164. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Gi deg rik! Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer