MØTEINNKALLING SAKSLISTE 68/15 15/3710 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN /15 15/3711 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 68/15 15/3710 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2015-2019 69/15 15/3711 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2015-2019"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen. Konstituerende møte. Møtedato: Tid: 18:00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på eller på telefon / 19 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/15 15/2212 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN /15 15/3617 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET /15 15/3709 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN /15 15/3708 VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN /15 15/3710 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN /15 15/3711 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN /15 15/3713 VALG AV FASTE UTVALG FOR PERIODEN /15 15/3714 VALG AV UTSENDINGER OG REPRESENTANTER FOR PERIODEN /15 15/3850 VALG AV EIERREPRESENTANTER I INTERKOMMUNALE SELSKAPER FOR PERIODEN

2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/2212 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN Forslag til vedtak: Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte

3 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl. 19: Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Medlem Nesheim Ole Henrik H Medlem Gaard Tor Kristian H Medlem Aarhus Dag Inge H Medlem Broshaug Magne Jarl H Forfall Medlem Ekornsæter Inge Jacob H Medlem Hatløy Kåre H Forfall Medlem Aune Turid H Medlem Skorpe Harald G. H Medlem Seljestad Bjørn H Medlem Birkeland Heine H Medlem Endresen Ernst Morgan H Medlem Thorheim Helge FRP Medlem Thorsen Bente FRP Forfall Medlem Borg Susan Elin FRP Forfall Medlem Døsen Pål Andre FRP Medlem Endresen Einar R. FRP Medlem Pedersen Vegar L. FRP Medlem Wisnæs Randi FRP Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Warholm Kai FRP Forfall Medlem Mannes Marit Helen FRP Forfall Medlem Hinderaker Grant G. FRP Medlem Knutsen Leif Malvin KRF Medlem Alsaker Roald KRF Medlem Sandslett Dag Magne KRF Forfall Medlem Sjøen Rolf Jarl KRF Medlem Eriksen Yngve KRF Medlem Stangeland Johnny KRF Medlem Grindhaug Alf Magne KRF Medlem Nilsen Jarle AP Medlem Storesund Siv J. AP Medlem Næsse Simon AP Medlem Holvik John K. AP Forfall

4 Medlem Ferkingstad Anne AP Medlem Eikemo Dagny I J AP Forfall Medlem Aksnes Trond AP Medlem Ferkingstad Didrik Brun AP Fratrådte i sak 55 og 57 Medlem Andersen Svanhild Irene L. AP Medlem Kjærland Heidi AP Medlem Andersen Svein H. AP Forfall Medlem Eik-Nes Asbjørn V Medlem Skeie Lars Magne SP Medlem Hansen Odd Magne SV Medlem Grutle Nils PP Varamedlem Løberg Synnøve H Møtte for Broshaug Magne J Varamedlem Hystad Margaret H Møtte for Hatløy Kåre Varamedlem Trygve Hagland FrP Møtte for Thorsen Bente Varamedlem Bente Tjøsvold FrP Møtte for Borg Susan Varamedlem Rune Midtun FrP Møtte for Warholm Kai Varamedlem Einar Røthing Nilsen FrP Møtte for Mannes Marit H Varamedlem Kåre Bakkevold KrF Møtte for Sandslett Dag Varamedlem Randi H. Flesjå Ap Møtte for Holvik John K. Varamedlem Jarle Halvorsen Ap Møtte for Eikemo Dagny Fatime Baftiu Ap Møtte for Andersen Svein H. Varamedlem Dale Gunn Elise Aarsand Ap Møtte for Ferkingstad D. i sak 55 Medlemmer: forfall. 10 varamedlemmer møtte. 1 varamedlem møtte i sak 55 pga habilitet. Fra adm. (evt. andre): Rådmann, økonomisjef, fungerende teknisk sjef, helse- og omsorgssjef, oppvekst- og kultursjef Referent: Formannskapssekretær Kristine Tveit Ettersendte/-publiserte dokumenter: Saksprotokoller fra hovedutvalgsbehandling av sak 47, 56, 57, 58 og spørsmål til ordfører fra hhv Aarhus (H), Stangeland (KrF), Hansen (SV), Kjærland (Ap) og Storesund (Ap). 2 notater fra rådmannen: - Plan for utredningsprosess i forbindelse med kommunestruktur - Sykefraværsoppfølging Ordfører beklaget at møteoppstart ble utsatt fra kl til kl Årsaken var at ekstraordinært formannskap i forkant tok lengre tid enn forutsatt. Innkalling godkjent. Saker meldt under eventuelt. Sak 62 behandles etter sak 54. Saksliste deretter godkjent. Av hensyn til dagsorden foreslo ordfører taletidsbegrensning på 5 minutt pr innlegg og 1 minutt replikk. Kommunestyret sluttet seg til dette. Protokollen skal godkjennes i neste møte. Side 2 av 22

5 Saknr. 43/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret godkjenner protokoll fra møtet Saknr. 44/15 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Behandling: Ordfører orienterte om vedtaket i formannskapet/innstillingen som var lagt ut på representantenes bord. Ordfører opplyste videre om at hun i formannskapsmøtet hadde mottatt 1872 underskrifter under oppropet «Nei til privatisering av Storasund bu og behandlingshjem». Knutsen (KrF) fremmet følgende forslag til endret pkt 2 i forhold til formannskapets innstilling: 2. Kommunestyret finner det imidlertid ikke hensiktsmessig å konkurranseutsette Storesund bu og behandlingsheim. Påregnelige innsparinger er ikke store nok til å oppveie utredningskostnader,transaksjonskostnader og den usikkerheten en konkurranseutsetting skaper for våre ansatte. Hansen (SV) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt nr 4: 4. Kommunestyret forutsetter også at en ikke foretar driftsmessige eller organisatoriske endringer som reduserer kvaliteten eller som forverrer lønns-, pensjons- og arbeidsforhold. Sæbø (FrP) fremmet følgende tilleggspunkter: Kommunestyret forutsetter at Karmøy kommune er en av anbudsgiverne når det skal konkurranseutsettes. Kommunestyret vedtar at hele sone 1 konkurranseutsettes (både sykehjem og hjemmetjeneste). Kommunestyrer vedtar at Vea II skal konkurranseutsettes når Vea II står ferdig. Avstemming: Formannskapets innstilling pkt 1 enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt 2 vedtatt med 23 stemmer mot 22 stemmer for forslaget fremmet av Knutsen (Ap 11, KrF 7, V 1, SV 1, Sp 1 og Pp 1). Formannskapets innstilling pkt 3 vedtatt med 44 stemmer mot 1 (SV). Side 3 av 22

6 Hansens forslag til pkt 4 fikk 15 stemmer (Ap 11, SP 1, V 1 og Pp 1 og SV 1), og falt. Første tilleggspunkt fremmet av Sæbø fikk 11 stemmer (Frp), og falt. Andre tilleggspunkt fremmet av Sæbø fikk 10 stemmer (Frp), og falt. Tredje tilleggspunkt fremmet av Sæbø fikk 11 stemmer (Frp), og falt. Vedtak: 1. Den økonomiske situasjonen i Karmøy kommune er anstrengt. Kommunestyret konstaterer at Karmøy har et betydelig behov for å redusere enhetskostnadene til drift av de ulike tjenestene innen helse og omsorg. 2. Kommunestyret vedtar at det igangsettes forberedelser til konkurranseutsetting av Storesund bu- og behandlingsheim. Det forutsettes at konkurranseutsetting blir billigere for kommunen enn kommunal drift. Kommunestyret ber om en utvidet utredning vedrørende lovlighet og organisering av internbud, og skal om nødvendig også søke sakkyndig bistand i forbindelse med forberedelsene til konkurranseutsetting. Kommunestyret vedtar at deler av kommunens dag og aktivitetstilbud kan konkurranseutsettes eller organiseres utenfor kommunens ordinære drift dersom det medfører reduserte kostnader og at tilbudet ellers er av god kvalitet. 3. Kommunestyret mener at utfordringene må løses gjennom - større driftsenheter - økt oppmerksomhet omkring drift og økonomi ved alle enhetene - å gjennomføre benchmarking (sammenligning) av drift ved en eller flere av våre sykehjem med tilsvarende sykehjem i Haugesund, Os eller andre kommuner - å ta på alvor utfordringen fra de tillitsvalgte om samarbeid mellom politikere, administrasjon og fagforeningene der siktemålet slik tre hovedtillitsvalgte uttrykker det er å "gi bedre kvalitet på tjenestene, få mer for pengene og trygghet for egne ansatte" - at kommunen lykkes i arbeidet med å få til redusert sykefravær Saknr. 45/15 Side 4 av 22

7 KARMØY VINDKRAFTVERK - HØRING AV REVIDERT SØKNAD Behandling: Ferkingstad D. (Ap) og Hystad (H) fratrådte som inhabile jf. forvaltningsloven 6.1, da de er styremedlemmer i Haugaland Kraft AS. 43 representanter til stede. Sæbø (FrP) stilte spørsmål ved sin habilitet som varamedlem til styret for Haugaland Kraft AS, og fratrådte. 42 representanter til stede. Sæbø ble enstemmig erklært inhabil f fvl 6.2. Innstillingen vedtatt med 37 stemmer mot 5 stemmer (H 2, KrF 2 og FrP 1). Ferkingstad, Hystad og Sæbø tiltrådte. 45 representanter til stede. Vedtak: 1. Kommunestyret i Karmøy viser til revidert søknad datert februar 2015 fra Alpiq Ecopower AG og Haugaland Kraft AS om konsesjon for etablering av vindkraftverk sentralt på Sør- Karmøy. Kommunestyret finner det positivt at utbyggingen, og dermed de negative konsekvenser, er redusert i forhold til tidligere søknad om konsesjon i det samme området. Til tross for dette finner kommunestyret at de samlede, negative konsekvenser for naturmiljø, kulturlandskap og den livskvalitet som er knyttet til muligheter for å utøve friluftsliv i tettstedsnære områder med små naturinngrep, er så store at kommunestyret vil frarå at NVE gir konsesjon for utbygging. Det vises for øvrig til rådmannens saksutredning. 2. Karmøy kommunestyre ser også med en viss bekymring på den risiko for forurensning av kommunens drikkevannskilde som en eventuell utbygging av vindkraftverket medfører. Saknr. 46/15 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Behandling: Ferkingstad A. (Ap) fremmet følgende forslag: I innstillingens pkt 1 økes antallet som tas imot fra 15 til 30. Hansen (SV) fremmet følgende forslag: 1. Karmøy kommune stiller seg positiv til henvendelsen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og vil imøtekomme anmodningen fra IMDi om flyktningemottak i 2015 og Under forutsetning om statlig fullfinansiering stiller Karmøy kommune seg positivt til å ta imot flere flyktninger med oppholdstillatelse, for å bidra til å fjerne køen med flyktninger som venter på mottak. Side 5 av 22

8 Hansens forslag fikk 1 stemme (SV), og falt. Innstillingen vedtatt med 30 stemmer, mot 15 stemmer (Ap 11, SV 1, SP 1, V 1 og Pp 1) for Ferkingstad A. sitt forslag. Vedtak: Karmøy kommune er bedt av Barne-, Likestillings og Inkluderingsdepartementet om å gi en tilbakemelding om hvor mange flyktninger kommunen kan bosette i løpet av 2015 og I 2015 gjelder forespørselen de ekstra antall flyktninger som kommunen kan bosette utover de 90 flyktningene som allerede er bosatt i perioden Karmøy kommune vedtar følgende: 1. Karmøy kommune vil ta imot 15 ekstra flyktninger i Karmøy kommune har kapasitet til å ta imot 45 flyktninger i Økningen fra 30 til 45 flyktninger årlig forutsetter av de økonomiske virkemidlene fra staten for bosetting og integrering av flyktninger dekker de reelle kostnadene. 3. Administrasjonen vil høsten 2015 legge frem en ny sak for bosetting av flyktninger i perioden Saknr. 47/15 INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO - FLERE LÆRERE I KARMØY Behandling: Hansen (SV) fremmet følgende forslag: Kommunestyret er positiv til intensjonen i forslaget. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å legge fram et forslag om hvordan vi kan få til økt lærertetthet i skolene våre. Dette gjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen i høst. Endresen (FrP) silte spørsmål ved Hansens habilitet. Hansen fratrådte. 44 representanter tilstede. Hansen enstemmig erklært habil. Hansen tiltrådte. 45 representanter tilstede. Innstillingen vedtatt med 30 stemmer, mot 15 stemmer (Ap 11, SV 1, V 1, Pp1 og Sp 1) for Hansens forslag. Vedtak: Karmøy kommunestyre kan ikke imøtekomme innbyggerinitiativet på grunn av den økonomiske situasjonen kommunen nå befinner seg i. Side 6 av 22

9 Saknr. 48/15 ÅRSREGNSKAP KARMØY KOMMUNE Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med årsberetning for 2014 inkludert årsregnskapet for Industrivannverket. Årets driftsresultat ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner ,05. Driftsresultatet for 2014 overføres til disposisjonsfondet. Saknr. 49/15 KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap 2014 for Karmøy Næringsfond. Årsresultatet ble et overskudd på kroner Saknr. 50/15 BUDSJETTOPPFØLGING PR. APRIL 2015 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre tar vedlagte økonomirapportering til orientering. 2. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettposter mellom artene for pensjonskostnader (1090:1097) mellom tjenestefunksjoner og funksjon 170 Årets premieavvik for å justere for ny informasjon om forholdet mellom pensjonspremier og premieavvik. Det skal ikke gjøres endringer i kommunens budsjetterte netto pensjonskostnader i Side 7 av 22

10 3. Innkjøp av ny gravemaskin Borgaredalen dekkes av midler på prosjekt P258 Hovedplan avfall / Oppgradering uteareal Borgaredalen, med 1,2 mill. kroner kroner omdisponeres fra P167 Utskifting vannledning til nytt prosjekt for innkjøp av korrelatorlogger. 5. Det gjøres følgende budsjettendringer i tilknytning til gjenoppbygging av boenhet etter brann: i. Teknisk etats ramme på funksjon 222 skolelokaler reduseres med ii. Rammen på funksjon 880 Interne finansieringstransaksjoner økes med kroner til økt overføring fra drift til investering. iii. Det opprettes et nytt investeringsprosjekt Oppføring av boenhet etter brann med en netto ramme på kroner. (2,25 mill. kroner i brutto utgifter inkl. mva, fratrukket prosjektspesifikke inntekter/forsikringbeløp på 1,75 mill. kroner). iv. Øvrig finansiering skjer gjennom økt mva-refusjon på kroner og kroner i økte overføringer fra driftsregskapet, jf. punkt ii over. 6. Det bevilges 1,5 mill. kroner til brannsikring Karmøyhallen. Beløpet finansieres med midler fra «fond for oppgradering av kommunale bygg». 7. Rammen for P409 Vea sykehjem, trinn 1 økes med 4,5 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon i rammen for P507 LAR/MO-senter. Saknr. 51/15 ANBUD PÅ KJØP AV REVISJONSTJENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre ber Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS sette i gang arbeidet med konkurranseutsetting av revisjonstjenestene. Side 8 av 22

11 Utlysningen av revisortjenesten legges fram som egen sak til kommunestyret, slik at de kan endelig velge revisjonsløsning i henhold til kommuneloven. Anbud legges på Doffin.no og TED-basen sommeren 2015 og sak om valg av ny revisor for perioden blir lagt fram høsten Kontrollutvalgsleder får fullmakt til å godkjenne endelig konkurransegrunnlag. Saknr. 52/15 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I KARMØY Behandling: Hinderaker (FrP) fremmet følgende kulepunkt som tillegg under pkt 1: Nye møtegodtgjørelser pr møte man deltar i Kommunestyret 1,4 promille av ordførers godtgjørelse. Hinderaker (FrP) fremmet forslag om at følgende kulepunkt om tilføyelse i pkt 19 (etterlønn varaordfører) utgår. Innstillingens pkt 2 og 3 enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 1 vedtatt med 33 stemmer, mot 12 stemmer (FrP 10 og H 2) for Hinderakers to endringsforslag. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar forslag til revidert reglement for godtgjørelse til folkevalgte, datert , med følgende endring er: o Utvalg for samfunnsplanlegging (UFS) innarbeides i teksten under Ad hocutvalg. o I pkt 19 tilføyes: Etterlønn for varaordfører er 50 % av tilsvarende for ordfører. Reglementet legges frem for stadfesting av nytt kommunestyre i konstituerende møte i oktober Reglementet gjelder for valgperioden Reglementet implementeres i rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan for Side 9 av 22

12 Saknr. 53/15 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN KARMØY KOMMUNE Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunale retningslinjer for startlån godkjennes. 2. Fortløpende saksbehandling starter fra Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i retningslinjene. 4. Rådmannen gis fullmakt til å søke om midler til tapsfond. Saknr. 54/15 HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar Hovedplan for avløp Saknr. 55/15 PLAN KOMMUNEPLANEN / HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Behandling: Ferkingstad D. (Ap) fratrådte, jf. forvaltningsloven 6.1. Varamedlem Gunn Elise Aarsand Dale tiltrådte. 45 representanter tilstede. Alsaker (KrF) fremmet følgende forslag til tillegg til innstillingens pkt 1: «med følgende endring: område 3.5 tas ut av planen». Innstillingen enstemmig vedtatt. Tillegget fremmet av Alsaker vedtatt med 26 stemmer mot 19 (H 10 og FrP 9). Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar arealdel til kommuneplan for Karmøy for perioden som vist på kart og med tilhørende bestemmelser sist datert Jf. plan- og bygningslovens med følgende endring: område 3.5 tas ut av planen. Side 10 av 22

13 2. Med unntak av uavklart område ved moloen i Skudeneshavn, foreligger det ingen innsigelser mot arealbruk vist i planen eller tilhørende bestemmelser. Mekling med Kystverket for det uavklarte området, må gjennomføres så snart det er praktisk mulig. 3. Karmøy kommunestyre ber rådmannen starte arbeid med revisjon av kommunens boligbyggeprogram. 4. Planen kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Jf. plan- og bygningslovens Saknr. 56/15 PLAN DETALJREGULERING FOR ESEBJØR - ÅKRA - DEL AV 15/137,695 - Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Esebjør 15/137 m.fl., alternativ B med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ), jf. plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens Saknr. 57/15 PLAN DETALJREGULERING FOR GANG-/SYKKELVEI/FORTAU - ÅSEBØEN - STANGELAND Behandling: Ferkingstad D. (Ap) fratrådte som inhabil jf. forvaltningsloven representanter tilstede. Innstillingen enstemmig vedtatt. Ferkingstad tiltrådte. 45 representanter tilstede. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for gang-/sykkelveg/fortau Åsebøen - Stangeland med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ) jf. plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens Side 11 av 22

14 Saknr. 58/15 PLAN DETALJREGULERING FOR NYHAVN - DEL AV 65/1,13 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Nyhavn 65/13 med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ), jf. plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens Saknr. 59/15 PLAN REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE - SPANNAVEGEN Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan 5064 for Miljøgate Spannavegen med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens Saknr. 60/15 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET Behandling: Alle referatsakene ble enstemmig tatt til etterretning. Vedtak: 1. Notat fra Rådmannen av : Finansrapport Til etterretning 2. Protokoll fra møte i kontrollutvalget Side 12 av 22

15 Til etterretning 3. Saksprotokoll formannskapet oversendelsesforslag Til etterretning Saknr. 61/15 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET Dag Inge Aarhus (H) ÅDLAND SKOLE OG NEDPRIORITERING UTEN FORMELT VEDTAK BAKGRUNN Det er nå igangsatt et arbeid med skolebruksplan for Karmøy kommune. Blant annet skal det utredes ulike alternativer i flere soner for fremtidig skolestruktur. Dette vil bety at noen skoler forblir uendret, noen slåes sammen og nye kommer til. Et vedtak om utredning innebærer derimot ikke at en har landet på at den skolen eller den skolen skal legges ned eller slåes sammen. Det er bakgrunn for min bekymring som igjen har ført til at jeg nå fremmer dette spørsmålet til ordføreren. KONKRET I sone 2 så er det via en arbeidsgruppe lagt frem forslag om felles skole, kultur og idrettssenter i Åkrehamn. I den sammenheng så har noen også trukket frem at det kan få konsekvenser for Ådland skole som ligger i søre del av sonen. Det foreligger derimot ingen vedtak som sier at en nedlegging av Ådland skole er nødt til å skje for å lage nye lokaler for Åkra skole. Jeg er den siste tiden gjort kjent med opplysninger som jeg finner urovekkende og uholdbare for ansatte og elever ved Ådland skole. Det går helt konkret på at skolen ikke blir prioritert med tanke på ressurser til vedlikehold og andre områder hvor skolen trenger bistand utenfra. Blant annet er det og kommet informasjon om at kommunen ikke ønsker tilbakebetaling av tippemidler knyttet til skolens ballbinge (som er bygget med innsamlede midler fra foreldrene). SPØRSMÅL I og med at det ikke er gjort noe vedtak om at skolen skal legges ned så håper jeg ordføreren kan gi både ansatte, elever og foresatte forsikring om følgende: - at Ådland skole ikke nedprioriteres ressursmessig så lenge der ikke ligger et konkret politisk vedtak som sier noe annet (pr i dag ligger det kun et vedtak om å utrede ulike alternativer) - at administrasjonen garanterer at de ikke forskutterer et vedtak om eventuell nedleggelse med tanke på prioriteringer m.m. Dette vil i så fall også svekke troverdigheten av et fremtidig saksfremlegg dersom det allerede nå kommer denne type signaler fra administrasjonen. - at skolen får den hjelp den trenger i forbindelse med tilbakebetaling av tippemidler som skal brukes til lekeutstyr til elevene. Dette er midler som foreldrene har forskuttert med tanke på bruk til fornying av utstyr i skolegården. Side 13 av 22

16 Det ligger pr i dag ikke noe vedtak som tilsier at Ådland skole skal prioriteres på noen annen måten enn de øvrige skolen da ut fra konkrete behov. Ordfører svarte: Representanten Aarhus er på bakgrunn av opplysninger om nedprioriteringer omkring Ådland Skole, bekymret for om dette kan stemme og han ber ordføreren svare på det. Først og fremst vil han ha forsikring om at skolen får den hjelp den trenger i forbindelse med tilbakebetaling av tippemidler som skal brukes til lekeutstyr til elevene. Dette er midler som foreldrene har forskuttert med tanke på bruk til fornying av utstyr i skolegården. Fau Ådland skole har bygget ballbinge ved skolen. Det er søkt om spillemidler via ordingen for nærmiljøanlegg. Det er lang ventetid for å få spillemidler. Spillemidlene er forskuttert av FAU og vil bli tilbakeført FAU når disse tildeles. Dette er en praksis som er gjennomført ved flere prosjekter i Karmøy. Vanlig fremgangsmåte: Søknader om spillemidler sendes til kommunen. Kommunen videresender disse til Rogaland fylkeskommunen. Regional og kulturutvalget i fylket foretar den endelige tildelingen. Før de sendes til fylkeskommunen foretar kommunen en prioritering. Praksis er at fylkeskommunen følger den prioriteringen som er foreslått fra kommunen. Prioriteringen er politisk vedtatt og foretas gjennom den årlige rulleringen av handlingsprogrammet i i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Sist vedtatt av kommunestyret Da det fleste anlegg i Karmøy bygges før det tildeles spillemidler er det et prinsipp i Karmøy at det ikke gjøres endringer i prioriteringene fra år til år. Dette for å skape forutsigbarhet for søkerne som har forskuttert kostandene ved et anlegg. Dette gjelder også for ballbingen ved Ådland skole. Balllbingen kom inn på handlingsprogrammet første gang ved rulleringen for perioden og har rykket oppover på listen etter hvert som søkere foran på listen er tildelt spillemidler. Det er ikke foretatt noen endring i denne praksisen. Administrasjonen vil til enhver tid videresende søknadene i tråd med vedtatt handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet. Fra forvalter i eiendomsavdelingen, får ordføreren forsikringer om at både vi som eiere, brukere og andre interessenter - at drift og vedlikehold av Ådland skole utføres med samme prioritet og på lik linje med øvrige skolebygg som er i aktiv bruk. Vedlikehold av Karmøy kommunes bygningsmasse utføres årlig både som planlagt og akutt vedlikehold. Byggfaglig vil det være ønskelig å drive verdibevarende vedlikehold av alle våre bygg, men strenge prioriteringer må gjøres innenfor vedlikeholdsbudsjettets rammer. Side 14 av 22

17 Basert på eiendomsavdelingens egen kjennskap til vedlikeholdsbehov samt innspill fra virksomhetene/etat fordeles hovedvekten av vedlikeholdsmidlene ved årets start til konkrete tiltak som deretter igangsettes. Den resterende andelen av vedlikeholdsbudsjettet fordeles utover året i månedlige samordningsmøter i eiendomsavdelingen. Eiendomsavdelingen har nylig startet en større kartleggingsjobb/dokumentasjon av tilstand på samtlige formålsbygg ved hjelp av programvaren IK Bygg. Kartleggingen ferdigstilles i løpet av sommeren 2015 og vil gi en god og samlet oversikt over egenvurdering av formålsbyggene Karmøy kommune eier. I investeringsbudsjettet vedtas rehabiliteringsprosjekter spesifikt i tillegg til at det vedtas en investeringsramme for mindre bygningsmessige oppgraderinger. Denne investeringsrammen brukes til konkrete tiltak av en viss størrelse (fra kr og oppover) og inkluderer oppgradering av tekniske anlegg (elektro, varme, ventilasjon). I 2015 er ingen særskilte tiltak på Ådland skole planlagt innenfor investeringsrammen for mindre bygningsmessige oppgraderinger. Eiendomsavdelingen er heller ikke kjent med at bygget krever slike tiltak i Og til slutt så har også ordføreren fått bekreftet fra IT at satsingen på IT i karmøyskolene er utført på samme måte i alle skolene, og der er ingen skoler som er holdt utenfor her i påvente av eventuelle endringer mht bruk av skolebyggene. Så Ådland skole er selvfølgelig ikke nedprioritert heller her. 2. Johnny Stangeland (KrF): under Årsberetningen ble det foreslått å utgi jubileumsbok og gjentatt Jeg viser til muntlig forslag i forbindelse med Karmøy kommunes 50 års jubileum i Kan ordføreren si noe om når jubileumsboken blir utgitt? Ordfører svarte: Formannskapet har bevilget kroner av disposisjonsposten til markering av Karmøy kommunes 50-årsjubileum dette året. Det er satt ned en komité som har laget program for jubileet: 29. april hadde vi et fellesarrangement med 10 års-markeringen for Nordvegen Historiesenter Formannskapet har markert jubileet med å ha møte på folkehøgskolen med foredrag om kommunesammenslåingen på 60-tallet 28. mai var det "Åpen dag" her på rådhuset 10. oktober blir det festforestilling i Karmøy kino. Side 15 av 22

18 Det jobbes også med et jubileumshefte, som etter planen skal bli publisert i november/desember. Dette er ikke tenkt som en forskningsbasert historiebok - som ville blitt vesentlig dyrere, men et hefte som gir et innblikk i større og viktige hendelser i Karmøy kommunes 50-årige historie. Det har imidlertid oppstått litt utfordringer for vår samarbeidspartner, og jeg er derfor akkurat nå noe usikker på hvordan vi skal komme i mål. Men det jobbes altså med dette, og jeg håper at vi skal få til å lage et godt produkt. 3. Odd Magne Hansen (KrF): Vedrørende omgjøring av stillinger og kvalitet i skolen. Viser til kontakt med folk som jobber i karmøyskolene, herunder brev fra rektorer, vedrørende kvalitet i skolen. Etter sakkyndig vurdering er mange elever tildelt timer med miljøarbeider. Imidlertid får ikke skolene nok miljøarbeidertimer til å dekke det lovpålagte behovet. Dermed må skolene omgjøre lærerstillinger til miljøarbeiderstillinger. Karmøy kommune ønsker at elevene skal få en god og tilpasset undervisning. Alle elevene skal ses. Nivået i matematikk skal heves med en realfagssatsing. Kommunen ønsker også å gjøre det bedre på nasjonale prøver. Hvordan skal dette være mulig når enkelte skoler ser seg tvunget til å omgjøre mer enn en hel lærerstilling til miljøarbeidertimer? Skal vi senke ambisjonsnivået? Synes ordføreren at det er greit at skolene omgjør lærerstillinger på denne måten? Vil ordføreren ta initiativ til at skolene får nok miljøarbeidertimer slik at de tildelte lærertimene faktisk brukes til lærere? Ordfører svarte: Representanten Odd Magne Hansen viser i sitt spørsmål til kontakt med folk som jobber i Karmøyskolene, og han viser også til brev fra rektorene vedrørende kvaliteten i skolen. Ordføreren er selvfølgelig klar over at skolen har opplevd kutt de siste årene, det har skjedd over mange år og jeg opplever ikke at rektorene her mener at det kun har skjedd med oss som sitter i posisjon nå. De viser i sitt brev bl.a til kutt i pedagoger siden 2009 og sier at en del av kuttene og har skjedd i forbindelse med nedlegging av kommunale skoler som bl.a. skjedde i forrige periode. Så vet vi at idet vi ga vår tilslutning til opprettelse av Sørhåland Skole, Kvalavåg Montesorriskole og Danielsen Ungdomsskole på Vea så mistet vi selvsagt statlig støtte for hver av elevene som valgte å gå ut av den offentlige skolen for å velge noe annet som de mente passet bedre for dem. Vi syns det er riktig å kunne tilrettelegge gode tilbud for ALLE karmøybuer så langt vi makter. La det ikke være tvil om at ordføreren ønsker seg en god karmøyskole på vegne av alle våre barn, med tanke på de muligheter en god skole gir dem for et selvstendig og godt voksenliv! Side 16 av 22

19 Men i de senere årene har vi hatt utfordringer med å opprettholde økonomisk balanse i kommunen, det betyr rett og slett at kommunen har brukt mere penger enn hva vi hatt - og vi har dermed måtte foreta innstramninger. Og det er en stor utfordring å måtte skjære ned på utgiftene, samtidig som etaten blir pålagt enda flere oppgaver - - uten å få tilført nye midler til obligatoriske oppgaver. Dette er krevende for oss alle, men ikke minst for læreren i klasserommet som daglig er den som kjenner på konsekvensene av nedskjæringene. Odd Magne Hansen spør spesifikt om miljøarbeidertimer. Skolenes bruk av miljøarbeidere i skoletiden er i all hovedsak knyttet til gjennomføring av spesialundervisning. Spesialundervisning er en individuell rett som gis etter sakkyndig vurdering fra PPT og etter enkeltvedtak om spesialundervisning. Enkeltvedtaket sier noe om hvor mange timer spesialundervisning den enkelte elev skal ha, og hvordan fordelingen skal være mellom pedagogtimer og miljøarbeidertimer. De siste årene har vi hatt en situasjon hvor det samlede behovet for miljøarbeidertimer til spesialundervisning har vært høyere enn det det totale hjemmelsantallet i skoleavdelingen. Og presset på miljøarbeiderrammen ble ytterligere forsterket da leksehjelpordningen og fysisk fostring i barneskolen ble innført. Timer til disse aktivitetene ble tatt fra de eksisterende miljøarbeiderhjemlene, noe som førte til at det ble færre miljøarbeiderstillinger til å dekke opp spesialundervisningsbehovet. For å løse denne situasjonen har skoleavdelingen valgt å veksle om lærertimer til miljøarbeidertimer. Spesialundervisningen har samlet sett blitt skjermet for kutt, men en har dessverre måtte veksle om lærertimer til miljøarbeidertimer, og dermed kutte i skolenes ordinære rammer for å ivareta rettighetene til spesialundervisning for den enkelte elev. Skoleavdelingen har samtidig gjennom flere år jobbet strukturert og målrettet med å redusere andelen elever som har behov for spesialundervisning. Selv i en periode med relativt drastiske kutt i skolenes ressurser, har en klart å redusere andelen elever som får spesialundervisning, og ligger nå på et nivå som er lavere enn landsgjennomsnittet og kommunegruppe 13. Dersom en klarer å redusere spesialundervisningen ytterligere, kan en anta at behovet for miljøarbeidertimer reduseres og skolene kan i større grad bruke lærertimene til undervisning i stedet for å veksle dem om i miljøarbeidertimer. Ordføreren ønsker ikke å gå på akkord med kvaliteten i karmøyskolen, og det er absolutt ikke noe ønske om å senke ambisjonsnivået. Når vi krever av skolen, kan de også forvente av vi stiller opp. Det har vi så absolutt tenkt å gjøre. Side 17 av 22

20 4. Heidi Kjærland (Ap): Dagens arbeidsmarked er tøft og arbeidsledigheten stiger. Det er derfor også tøffere for de som har lite eller ingen arbeidserfaring å vise til. Mange trenger også nye og ferske referanser for lettere å kunne komme seg i ordinært arbeid. Karmøy kommune er en stor kommune med mange arbeidsområder/avdelinger som kan gjøre noe med dette. I samtaler med veiledere i NAV er det veldig blandede tilbakemeldinger på hvor positiv kommunens ansatte er til å ta inn arbeidssøkende i såkalt arbeidspraksis. Noen er veldig flinke, mens andre tar henvendelsene kun til orientering. Det tar også mye tid for hver enkelt veileder på NAV å ringe rundt til de forskjellige avdelingene i kommunen. Det vil være svært positivt, både for den brukeren som kanskje kan slippe sosialstønad, bidra til samfunnet, få arbeidserfaring og referanser. I tillegg vil kommunen få tilført ressurser i sine avdelinger. Kanskje noen også gjør en så god jobb at de kan bli tilbudt jobb i etterkant. Vil ordføreren ta initiativ til at kommunens forskjellige avdelinger har regelmessige møter med rekrutteringskontakten hos NAV Karmøy, og ikke minst være den kommunen som selv tar kontakt med NAV og tilbyr kandidater arbeidspraksis, slik som mange andre bedrifter allerede gjør? Vi vil være kommunen som vil at ALLE skal lykkes. Ordfører svarte: Representanten Kjærland viser til dagens arbeidsmarked og økende ledighet, og jeg mener hun i sine spm påpeker viktigheten av at også kommunen som en stor arbeidsgiver kan være med å bidra til at mennesker som av ulike grunner ikke er i arbeid kan få en ny sjanse dersom vi kan klare å tilrettelegge for arbeidspraksis hos oss. Hun viser også til at veiledere i NAV har ulike erfaringer med hvor positive våre ledere/ansatte er til å ville ta inn arbeidssøkere i arbeidspraksis. Jeg har ikke hatt kjennskap til det, men jeg vet at vi tar imot både skoleelever, studenter og andre som har behov for praksis i arbeidslivet. Jeg forstår det imidlertid slik at Kjærland antyder et forbedringspotensial fra kommunens side. Tilbakemeldingen jeg har fått fra våre ledere er at de stiller seg positive til å ta imot mennesker som ønsker praksis i kommunen. Noen har også gitt melding til NAV at de ønsker flere. Og jeg vet at våre ledere legger vekt på at kandidaten som tas inn til praksis vurderes som egnet til arbeidet han eller hun skal utføre. Det settes inn ressurser fra virksomhetene for å legge til rette for at perioden skal bli så god og lærerik som mulig. Når det gjelder praksis innen kontorarbeid, har vi sett at det er en utfordringer først og fremst med mangel på kontorer men også med tid til tilrettelegging og oppfølging av den enkelte. Side 18 av 22

21 Administrasjon i Karmøy kommune sier ellers at de er positive til å ha møte med NAV Karmøy for å videreutvikle samarbeidet, og ordføreren har per nå ikke oversikt over om det er gjort slike henvendelser fra NAV tidligere? Men hos oss ser de fram til å få en henvendelse fra NAV på dette. Og ordføreren har på bakgrunn av dette også sendt en forespørsel til lederen i NAV Karmøy, om å få et møte med henne for å oppklare i eventuelle misforståelser rundt dette men ikke minst få en tilbakemelding på hvordan vi som en stor arbeidsgiver kan være med og ta en enda større del av det samfunnsansvaret det er å løfte andre mennesker ut av ledigheten og inn i et godt arbeidsforhold. 5. Siv Storesund (Ap) Ah, endelig helg! Vi kjenner alle følelsen? Fredagsfølelsen. Tid til alt det du ikke rekker resten av uka. Tid til nærhet, ettertanke, late morgener med kaffien på nattbordet og aviså? Vel, lørdagen er jo en hverdag så innkjøp er greie å ta da, men... Så er det meste gjort og søndagen kan brukes til hva vi vil, eller til aktiviteter vi har forpliktet oss til fordi vi tar ansvar. Idrettstevner, basarer, speiderleir, kirkegang, tur i marka, ja, dere kjenner følelsen og gjøremålene alle sammen. Lite trafikk på veiene, stillheten, hytteturen, telttur, bobiltur Kort sagt SØNDAGSFØLELSEN. Vi synes synd på de som må jobbe i helgene, men det sier seg selv at noen må gjøre det. Men nå vil regjeringen vår åpne for at alle butikkene skal holde åpent. og at enda flere får søndagsjobb. Hva betyr egentlig det for oss alle sammen? Er det en utvikling vi ønsker oss? Hvis vi skal tro på undersøkelsene, svarer 7 av 10 at de IKKE ønsker søndagsåpne butikker! Så regjeringens forslag er ikke i tråd med folkeviljen. Hvis butikkene åpner om søndagen, vil fem ganger så mange jobbe om søndagen som nå. Det tar søndagen fra flere. Av de 110 høringsuttalelsene som var kommet inn i midten av mai, var tre for og 107 mot. Virke, som organiserer virsomheter er negative. Det er spesielt små og familiedrevne virsomheter som ytrer ønske om å slippe. De har problemer med å holde det gående med sene dager. Sandnes, Stavanger og Haugesund har alle uttalt seg og ønsker ikke søndagsåpne butikker velkommen. Det at hver enkelt kommune skal avgjøre dette for seg, er heller ingen god ide. Det vil skape en konkurransevridning. Vi skal bruke de samme kronene. Forhåpentligvis. Hvis vi skal bruke mer for å handle på søndager, får vi et enda større forbruk enn det skremmende høye vi allerede har. Nei, la oss få ha søndagen som en annerledes dag! Vi trenger en time-out, alle som en! Hva vil Ordføreren gi som høringsuttalelse innen fristen den 30.juni når det gjelder søndagsåpne butikker i Karmøy og hva mener Ordføreren om at hver kommune selv skal avgjøre? Ordfører svarte: Høringsforslag om endringer i helligdagsloven stod på oversikt over innkomne høringer i formannskapets møte 13. april, sak 49 Referatlista pkt 6 «Oversikt over innkomne høringer per Side 19 av 22

22 ». Dette punktet ble enstemmig tatt til etterretning. Ingen ba om å få ta det opp som sak og lage uttalelse. Det vil ikke bli gitt høringsuttalelse fra Karmøy kommune i saken. I høringsnotatet foreslås helligdagsloven endret slik at det blir tillatt for butikker å ha åpent på vanlige søndager. Påbudet om stengte butikker foreslås opprettholdt for de særskilte helligdagene, for høytidsdagene 1. og 17. mai, og for høytidsaftenene påske-, pinse-, og julaften fra kl. 16. Av praktiske grunner foreslås det å videreføre dagens unntaksregler for nærmere bestemte typer utsalgssteder på de dagene der butikkene ellers skal holde stengt. Det er i høringsnotatet også tatt inn et alternativt forslag om at beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune. Gjennom en slik løsning vil de lokalt folkevalgte kunne ta stilling til om adgangen til søndagsåpent i kommunen skal utvides i forhold til dagens regulering, men det forutsettes at en eventuell kommunal reguleringsmyndighet ikke skal kunne medføre innstramming sammenlignet med dagens situasjon. Ordføreren er for at det ryddes opp i lovgivningen på dette punktet. Det kan virke ulogisk at det er mulig å handle hagemøbler på hagesentrene på søndagene, mens møbelbutikkene holder stengt. Så er det litt forskjeller når det gjelder butikkstørrelser og turistplasser. I Stavern har alle store matbutikker åpne fordi det er en turistplass, mens i nabokommunen Larvik er de ikke det. Dette er for uklart i dag. Det kan være positivt at kommunene selv får anledning til å ta stilling til spørsmålet, da det vil kunne være ulike vurderinger av dette rundt om kring i landet vårt. Men det må, som det framgår av høringsnotatet foretas en avveining mellom hensynet til fleksibilitet og lokale tilpasninger på den ene side og hensynet til likebehandling mellom næringsdrivende på den andre siden. Dersom det blir opp til kommunene å avgjøre dette spørsmålet, er det viktig at vi samordner oss med nabokommunene, slik at det ikke oppstår konkurransevridning og slår uheldig ut for de som driver næringsvirksomhet i vår kommune. Jeg er i det videre opptatt av å ha god dialog med våre næringsforeninger og sentrumsforeninger for å finne gode løsninger som er til å leve med for de som driver handel dersom dette skal avgjøres lokalt. Storesund (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag: Ad HØRING FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE SØNDAGSÅPNE BUTIKKER (høringsfrist ) Karmøy kommune sender følgende svar på høringen innen fristen 30. juni i år: Karmøy kommune ønsker ikke endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Side 20 av 22

23 6. Thorheim (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag: I 2004 vedtok Karmøy kommune reguleringsplanen «Rundkjøring RV47/Rådhusvegen m/tilstøtende areal». I 2010 endret Rv47 status til Fv47 og det ble i 2008 og 2013 vist overlapping av reguleringsplanen. Utsettelse i planene for Omkjøringsvegen Åkra Sør-Veakrossen har ytterligere komplisert forholdet til fremtidig struktur i Åkrehamn sentrum. I 11 i bestemmelsene til reguleringsplanen er det rekkefølgekrav som omhandler krysset mellom Fv47 og Rådhusgaten som reguleringsplanen fra 2004 viser, som sier «Regulert rundkjøring Fv47/Rådhusgata med veg fram til Klæhaugvegen skal være opparbeidet før det tillates utbygging innenfor området». Innenfor den reguleringsplanen som ble vedtatt i 2004, er det eiendommer som ikke får utløst sitt potensiale, hverken med oppgraderinger, ombygginger eller å delta i utleiemarkedet med en forutsigbar leietid. Dette innebærer at disse eiendommene i realiteten forfaller og de gradvis mister sin verdi. Det synes uakseptabelt at eiere av bygninger i dette området ikke får utløst det potensialet eiendommene i utgangspunktet har, og når reguleringsplaner over tid legger «en klam hånd» over eiendommen, bør det offentlige som tiltakshaver i dette tilfelle, foreta innløsning av eiendommen. Det er i denne sammenheng rettet flere henvendelser fra eier av Gnr 15/Bnr370 om innløsning av vedkommendes eiendom uten at vedkommende har fått respons på dette. Oversendelsesforslag til formannskapet: Kommunestyret vedtar oversendelsesforslag til formannskapet der kommunestyret anmoder om at formannskapet tar opp med vegeier v/statens vegvesen innløsning av eiendommen Gnr 15/Bnr 370, samt foretar vurdering av om det er flere eiendommer som dette er aktuelt for. Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling. 7. Ordfører orienterte om møte med Statens vegvesen og samferdselssjef i Rogaland behovet for en gjennomgang av strekningsanalyse for vegnettet i Karmøy, deriblant omkjøringsvegen og det aktuelle vegkrysset. Vegvesenet vil gi en orientering om strekningsanalyse og utfordringer i Haugalandspakken for formannskapet 24. august. Det vil også bli lagt fram sak om omkjøringsvegen i samme formannskapsmøte. 8. Rådmannen viste til at kommunestyret har bedt om å få orientering om status for prosess for kommunereformen. Notat om status og videre fremdriftsplan er publisert under «Tilleggsdokumenter» på samme nettside som sakspapirene til kveldens kommunestyremøte er publisert. 0-alternativet er ferdig utredet, og ble presentert for formannskapet 18. mai. Utredningen viser at vi har utfordring knyttet til at vi er en del av et felles bo- og arbeidsmarked. Etter at denne utredningen ble presentert har det vært nabosamtaler med Sveio og Haugesund. Tysvær har nå også bestemt at de ønsker å være med på felles utredning om storkommune. Det er gitt mandat og satt ned styringsgruppe bestående av ordførere, leder i det største opposisjonspartiet i de aktuelle kommunene og rådmennene. Karmøys ordfører er leder. Utredningen vil bli presentert for kommunestyret Side 21 av 22

24 i desember. Det legges opp til en åpen prosess. Alle dokumenter ligger på kommunens nettside, og det planlegges opplegg for innbyggerinvolering. 9. Rådmannen viste til kommunestyrets vedtak i sak 28/15 Tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen, hvor ble det bedt om fast orientering fra rådmannen om status for arbeidet med økt arbeidsnærvær i kommunen. Notat er publisert under «Tilleggsdokumenter» til kveldens møte. Det er gjort kartlegging av alle arbeidsplasser med fravær over 10 %. Det er satt inn ulike tiltak, og nærværet har økt med 1,1 prosent. Rådmannen er godt fornøyd med arbeidet som er gjort, og vil fortsatt jobber tøft med dette videre for å få fraværet ytterligere ned. Saknr. 62/15 PLAN REVISJON AV KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN Behandling: Saken behandlet før sak 55. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar kommuneplanens samfunnsdel for Karmøy kommune Kommuneplanens samfunnsdel gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside etter at administrasjonen har foretatt en endelig korrekturlesning og kvalitetssikring. 3. Handlingsdelen legges frem i sammen med budsjett og økonomiplan høsten Saknr. 63/15 GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at: 1. Vea sykehjem byggetrinn II utvides til å omhandle etablering av 61 korttidsplasser, i stedet for Investeringsrammen økes fra 158,8 millioner til kr. 191,5 millioner, i tråd med de beregninger og anbefalinger som fremgår i saksutredningen. Økningen innarbeides i økonomiplan, og det forventes at det gis et statlig tilskudd på kr. 99,4 millioner. Side 22 av 22

25 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/3617 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2015 Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner valget til kommunestyret for perioden

26 SAKSFRAMSTILLING I første sak i det konsituerende møtet tar kommunestyret stilling til om kommunestyrevalget er gyldig, jf valglovens 13-4 første ledd. Protokoll fra valgstyret for kommunestyrevalget 2015 følger vedlagt.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3709 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN Forslag til vedtak: MEDLEMMER VARAMEDLEMMER

76 SAKSFRAMSTILLING Valg av formannskap skal skje i kommunestyrets konstituerende møte, jf. kommuneloven 17 nr 1 og 2. I henhold til kommunelovens 8 nr. 2 velges medlemmene og varamedlemmene for 4 år blant medlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdstallsvalg ( 36 og 37) når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg ( 38a). Formannskapet skal bestå av minst 5 medlemmer ( 8.1). Formannskapet i Karmøy har de siste valgperiodene hatt 11 medlemmer. Ved valg av formannskap etter forholdstall kan listen(e) inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges medlemmer ( 36.1). Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange varamedlemmer som den får medlemmer, med et tillegg av to ( 37.4). Vedlegg: 1. Kommunelovens 36, 37 og 38 a. 2. Rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av : Val av formannskap/fylkesutval, ordfører/fylkesordfører, varaordførar m.m.

77 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 36. Forholdsvalg - listeforslag. Ved forholdsvalg følges denne framgangsmåten: 1.Valg foregår på grunnlag av på forhånd innleverte lister med forslag til kandidater. Partier eller grupperinger som er representert i det velgende organ, kan bare levere ett listeforslag hver. Listen kan inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges medlemmer. Kandidater fra et parti eller en gruppering kan bare føres opp på partiets eller grupperingens listeforslag, eller på en fellesliste som utgår fra flere partier eller grupperinger. 2. Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert på den enkelte liste. Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Skal det velges seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. Skal det velges ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og skal det velges flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse reglene følges så langt det er mulig. Når det gjelder representasjon av begge kjønn i styret i selskaper som er eid av kommuner og fylkeskommuner i fellesskap, vises til kapittel 12 A. 3.Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det parti eller den gruppering som framsetter forslaget. Den som underskriver må være medlem av det velgende organ. Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal det være innhentet samtykke fra denne. 0 Endret ved lover 16 apr 1999 nr. 18 (ikr. 1 juli 1999 iflg. res. 16 apr 1999 nr. 388), 19 juni 2009 nr. 91 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 20 nov 2009 nr. 1385). 37. Forholdsvalg - valgoppgjøret. 1. Ved valgoppgjøret fordeles medlemsplassene på listene i forhold til det antall stemmesedler hver liste har fått, ved bruk av delingstall 1, 2, 3, 4 osv. Har flere lister samme kvotient, tilfaller plassen den av listene som har størst stemmetall. Har de samme stemmetall, avgjøres valget ved loddtrekning. 2. Når det er avgjort hvor mange medlemsplasser en liste vil få, foretas en ny stemmeopptelling for listens kandidater. En går fram slik: Først telles de navn som står som nr. 1 på stemmesedlene. Den kandidat som får flest stemmer ved denne opptellingen, er valgt. Skal listen ha mer enn én plass, teller en deretter opp de navn som står som nr. 2 på stemmesedlene. Den kandidat som får flest stemmer ved de to opptellingene, når en ser bort fra den allerede valgte, er valgt. På samme måte fortsetter en inntil alle plasser listen skal ha er besatt, med de modifikasjoner som følger av bestemmelsen i denne paragrafs nr. 3. Hvis flere kandidater har fått like mange stemmer, anses den valgt som står først i rekkefølgen på listen. Ved opptellingen ses bort fra andre navn enn de som står på den innleverte valgliste. 3. Viser det seg at et kjønn etter denne fremgangsmåte vil bli representert med færre medlemmer fra en liste enn det som følger av kravene i 36 nr. 2, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn så langt mulig opp på listen i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. 4. Hver liste skal såvidt mulig tildeles så mange varamedlemmer som den får medlemmer, med et tillegg av to. Varamedlemsplassene fordeles ved fortsatt opptelling på samme måte som bestemt for medlemmene i pkt. 2 og 3 ovenfor. 0 Endret ved lover 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840), 19 juni 2009 nr. 91 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 20 nov 2009 nr. 1385).

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/15 15/1699 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. 65/15 14/2281 TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/15 15/1699 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. 65/15 14/2281 TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Utvalg: Formannskapet Møtested: Karmøy Folkehøgskule Møtedato: 18.05.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Årsmelding 2012 - Kommunen som vil at du skal lykkes

Årsmelding 2012 - Kommunen som vil at du skal lykkes Årsmelding 2012 - Kommunen som vil at du skal lykkes Innhold Nøkkeltall 2. Nøkkeltall 3. Rådmannens kommentar 4. Politisk ledelse 2011-2015 5. Konsernoversikt Karmøy kommune 6. Årets tema: Vea sykehjem

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 71/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes til det ekstra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 15/15 15/1286 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 14.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 15/15 15/1286 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 14.04.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Åkra ungdomsskole Fremmøte kl. 18.00 Møtedato: 19.05.2015 Tid: 19:00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest pr mail magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.12.2014 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 095/14-111/14 Møte nr: 11/2014 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL -

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL - Selskapskontroll av Selbu Trykk AS Selbu kommune Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden november 2014 februar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Saksnr: 09/335-1 Arkiv: 031. Arbeidsgruppe økonomiplan 2013-15 Gran kommune

Saksnr: 09/335-1 Arkiv: 031. Arbeidsgruppe økonomiplan 2013-15 Gran kommune Arbeidsgruppe økonomiplan 2013-15 Gran kommune Versjon 13 24.05.2012 INNHOLD Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Fra budsjett og økonomiplan 2012-2015 (ksak 143/11)... 4 2.1. FRA Kap 4.7 Videre arbeid med

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer