Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 29. mai /015.T14/ABJO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 29. mai 2013 201112246-28/015.T14/ABJO"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMM Kultur- og ressursutvalet Medlemene i Kultur- og ressursutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 29. mai /015.T14/ABJO Kultur- og ressursutvalet - innkalling til møte Vi kallar med dette inn til møte i Kultur- og ressursutvalet Tysdag 4. juni 2013, kl Møterom Sunnhordland i 4.etg., Agnes Mowinckelsgt. 5, 5020 Bergen Gruppemøte frå kl Dagsorden: Kl : Saksbehandling Kl : Lunch Kl Saksbehandling Dersom nokon av utvalet sine medlemer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne om å gjere dette snarast ved å nytte vedlagde forfallsskjema. Skjema kan også hentast på Returner skjemaet på e-post til eller send på fax til Innkallinga gjeld valde medlemer i Kultur- og ressursutvalet. Kopi vert send varamedlemer til orientering. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vert varamedlemer kalla inn særskilt. Anne-Beth Njærheim utvalsleiar

2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MELDINGAR - Kultur- og ressursutvalet Periode: 14. mai juni 2013 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 42/ Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv / Fylkeskommunal konferanse om idrett og friluftsliv 4

3 HORDALAND FYLKESKOMM Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 23. mai 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /EINGRI Kopi til: Arkivnr.: 626 Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv 2013 Hordaland fylkeskommune forvaltar fire ulike statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv: 1. Statleg tilskot til tiltak i sikra friluftsområde, post Statleg tilskot til friluftslivstiltak, post Midlar til lokale tiltak for friluftsliv 4. Støtte til merking og gradering av turløyper i Hordaland 1. Fordeling av statleg tilskot til tiltak i sikra friluftsområde, post 78 Vurdering av innkomne søknader post 78 Det er to søknadar på tiltak i statleg sikra friluftsområde (post 31) som er handsama av Hordaland fylkeskommune. Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) driv med skjøtsel, drift og tilrettelegging i 191 friluftslivsområde i 15 ulike kommunar i bergensregionen og gjer med det eit viktig arbeid for å gjere friluftslivsområde tilgjengeleg for mange. Utgangspunkt for søknaden er forvaltningsplanen for alle friluftsområda som Bergen og Omland Friluftsråd forvaltar. I forvaltningsplanen er det satt prioritering på to til fem tilretteleggingstiltak i kvar kommune. Planen er langsiktig og blir revidert i forkant av kvart år og gir ein totaloversikt over behovet for tilrettelegging i områda. BOF har prioritert statleg sikra friluftsområde i planen og kostnad for prioriterte tiltak er spesifisert. I planen er 17 statleg sikra områder prioritert. Høgast prioritert er: Kollevåg i Askøy, Sveholmen i Austevoll, Børilden i Austrheim, Tennebekktjern, Helleneset og Sandholna i Bergen, Lønøy i Fjell, Fusaneset i Fusa, Litlevågen i Lindås, Elvavika i Meland, Mobergsvika i Os, Skageneset i Radøy, Gjerdsvikkjo i Samnanger, Sundskogen i Sund, Ånuglo i Tysnes, Agnavika i Vaksdal og Skogsøy i Øygarden. Planlagte tiltak i alle de prioriterte statlig sikra områdane utgjør kr ,- Meir informasjon om dei aktuelle områdane finn ein på Alle dei statleg sikra friluftsområdane er også registrert i naturbase. Der kjem gards- og bruksnummer fram. Planen er langsiktig, med nåverande ressursar vil det ta mange år å få realisert alle dei prioriterte tiltaka i planen. Med utgangspunkt i forvaltningsplanen og tildelte midlar, blir det kvart år utarbeid ein arbeidsplan. Friluftsrådet Vest (FV) har ansvar for regionalt viktige friluftslivsområde i seks kommunar i Hordaland. Utgangspunkt for søknaden er forvaltningsplanen for alle friluftsområda som dei forvaltar. I sin søknad ber dei om midlar frå post 78 til seks friluftsområde for å gjere dei meir tilrettelagt for ålmenta. Dei søker om kr ,- til føljande tiltak: Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

4 1. Hiskjo, Bømlo kommune (g/b 131/50): Nytt toalett - 2. Breivika, Stord kommune (g/b 21/1): Nytt toalett - 3. Selsåsvika, Sveio kommune (g/b 110/16,18): Oppgradering turveg, p-plass, naust - 4. Barmane, Bømlo kommune (g/b 75/6,7): Toalett 5. Teløy, Fitjar kommune (g/b 14/32,33): Brygge, tursti - 6. Ferjevågen, Kvinnherad kommune (g/b 117/93): Brygge. Planlagte tiltak i alle de prioriterte statlig sikra områdane utgjør kr ,- I 2013 er samla søknadsbeløp på kr ,- fordelt på to søknader. Samla tilskotsbeløp for posten i år er kr 3.. (2012: ). Midlane som vert tildelt skal dekkje utgifter til praktiske tiltak som følgje av statleg tileigning av nasjonalt eller regionalt viktige friluftslivsområde. Midlane kan og nyttast til å sikre varige servituttavtalar (evigvarande bruksrett) for å sikre ålmentas friluftsinteresser. Midlar som vert tildelt kan berre nyttast til tiltak i statlege friluftslivsområde. Fordeling av statleg tilskot til tiltak i sikra friluftsområde, post 78 Søkjar Tiltak Totalsum Søknad Tilskot Friluftsrådet Vest Tiltak i 6 statlig sikra friluftsområder i Bergen og Omland Tiltak i 16 statlig sikra Friluftsråd friluftsområder i Totalt Statleg tilskot til friluftslivstiltak, post 74 Målet med tilskotsordninga er å medverke til stimuleringstiltak og haldningsskapande arbeid for friluftsliv, med vekt på å styrkje ålmenta sine interesser. Innsatsen vil i første rekkje rettast inn mot barn, unge, personar med funksjonshemming og etniske minoritetar. Midlane skal nyttast til arbeid med og konkrete tiltak til å fremje friluftsliv som utgangspunkt for gode helsevanar og miljøhaldningar. Hordaland fylkeskommune handsamar søknadene innafor ei budsjettramme fastsett av Direktoratet for naturforvaltning. Det vert gjeve støtte i ei tilskotsramme på kr 5.,- til 40.,-. Vurdering av innkomne søknader post 74 I 2013 er det 36 søknader (2012: 19 søknader) som er hansama under denne tilskotsposten. Fleire søknader er oppmoda til å søkje om tilskot frå spelemidlar idrett og fysisk aktivitet på mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg og ordinære spemidlar. Det har og vore samordning med tilskot til lokalt folkehelsearbeid og kap 1425 post 71.1 tilskot til viltformål, Hjortevilttiltak og kap 1425 post 71.3 tilskot til viltformål, lokale vilttiltak m.m. Nedanfor er desse søknadane spesifisert. Den totalte søknadssum er på kr Samla tilskotsbeløp på denne ordninga er i år på kr (2012: 350.) Dei prosjekta som er tildelt midlar, er alle prosjekt som kjem inn under hovudmålet for ordninga. Avdi det er avgrensa midlar å fordele i høve til behov, er det organisasjonar som fekk redusert eller ikkje fekk tilskot til omsøkte prosjekt. Post 74: Tilskot til friluftstiltak Tiltak: Søkjar: Totalsum Søknad Tilskot Basecampar knytta til BOF sine områder Bergen og Omland Friluftsråd Kom deg ut dagene 2013 Bergen Turlag Læring i friluft Friluftsrådet Vest Friluftslivets uke og friluftslivets dag 2013 Friluftsrådet Vest Basecamper og padlecamper - Sunnhordland Friluftsrådet Vest Naturlos i BOF sine friluftsområder Bergen og Omland

5 Naturlosturer (Tilskudd til friluftslivstiltak (post 74)) Friluftsråd Haugesund Turistforening Villmarksleir Wild West 2013 NJFF-Hordaland Fiskecamp for ungdom 2013 NJFF-Hordaland Fremme innlandsfiske Sotra og Øygarden jff Trilleturlaget i Bergen 2013 Bergen Turlag Fiskeklubben for barn i 2013 NJFF-Hordaland Småbrekke villmarksleir Vaksdal kommune Ordførerens tur i Sunnhordland Friluftsrådet Vest Undervisningsprosjektet i fiske og friluftsliv NJFF-Hordaland Turstikonkurranse Øygarden Frivilligsentral KUL-TUR Øygarden Frivilligsentral Øygarden Sjøen lokkar Frivilligsentral Vangsvatnet Prøvefiske Grunneigarlag Aktivitetsprogram Barnas Turlag Bergen Turlag Opp og stå lett og gå Øygarden Frivilligsentral Totalt Følgjande søknader/prosjekt på post 74 får tilskot frå den fylkeskommunale ordninga for lokale friluftstiltak: Tiltak: Søkjar: Totalsum Søknad Tilskot «Auka friluftsliv i og ved Storavatnet» (Tilskudd til friluftslivstiltak (post 74)) Bydelsbloggen Fjord + Fjell + Fonn = Fantastisk natur (Tilskudd til friluftslivstiltak (post 74)) Ullensvang Herad Følgjande søknader på post 74 har fått tilskot frå tilskot til viltformål: Tiltak Søkjar Søknadsbeløp Tilskot Infoblad jakt og fiske - infoside internett NJFF-Hordaland kr 30 kr 20 Følgjande søknader på post 74 er oppmoda til å søkje om tilskot frå spelemiddelordninga: Tiltak Søkjar Total sum Søknad Kaste/fiske brygge Voss jeger-og fiskarlag Allmen tilkomst til Osternes Festning Foreninga Osternes Festning 34 9 Akebakke med lys KnarvikMila Aktivitetsanlegg Bjørkedalen (Tilskudd til friluftslivstiltak Sotra og Øygarden jff

6 Nytt klubbhus Sotra sportsdykkerklubb Følgjande søknader får ikkje tilskot Tiltak Søkjar Total sum Søknad Kvinneaktiviteter i 2013 NJFF-Hordaland Skytestevne for barn og unge NJFF-Hordaland 15 5 Ungdom og Natur Natur og Ungdom Opp av godstolen - trim for alle Øygarden Frivilligsentral 13 6 Camp Hitsøy - Frilluftslivscamp - Ungdom år Sommer I Vest - Friluftslivscamp for ungdom år Tur til Folgefonna sommerskisenter Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak Midlar til lokale tiltak for friluftsliv Hordaland fylkeskommune ønskjer å fremje folkehelse, identitet, medverknad og engasjement og motverke sosiale helseskilnader i lokalsamfunna ved å tildele midlar til tiltak retta mot folkehelsearbeid, lokal mobilisering, nettverksbygging, berekraftig utvikling og konkrete tiltak for fysisk aktivitet. Gode prosjekt vert støtta med tilskot opp til kr 40.,- (minimum kr 5.,-) Gjennom støtte til lokale friluftslivstiltak, er målet å medverke til at det skapast god kvardagsaktivitet for folk i Hordaland. Ved å støtte tiltak som er med på å fremje fysisk aktivitet for mange. For 2013 er det sett av kr 400. til lokale friluftslivstiltak i Hordaland. Kommunar, regionale aktørar og friviljuge organisasjonar kunne søkje. Tildeling av desse midlane vert gjort ein gong pr år og søknadsfrist for støtte i 2012 var 15. februar. Totalt er det handsama 36 søknader til tilskotsordninga til lokale friluftslivstiltak med ein samla søknadssum på kr ,- 20 søknader fekk tildeling gjennom ordninga, ti har ikkje fått støtte og seks søknader har fått tilråding om søke om støtte via ordninga for spelemidlar til idrett og fysisk aktivitet - mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg. Prosjektnavn Søker Søknadsum Tilskot Naturlosturer i friluftområder i BOF sine medlemskommunar Bergen og Omland Friluftsråd Fjelltrimmen Fjell Turlag Vandring i Jondal Jondal idrettslag Friluftslivsarr for alle Bømlo Turlag Bålplassar og teltplasser på Skarvøy Askøy kommune Sommar i Vest Sommar i vest D løype for bueskyting Sotra og Øygarden jeger- og fiskarforening Fortøying Bergen og Omland Friluftsråd Friske tak Sund kommune Få folk ut på vatnet Bydelsbloggen, Stord Austrheim ungdom brukar havet Austrheim ungdomsklubb Tiltak for inkludering av psykisk og fysisk funksjonshemma Nordhordland padleklubb Byfjellstrimmen Bergen Turlag Klatring Os Turlag

7 Om dalen er bratt og lia bratt - ut av stolen og ta beina fatt Ullensvang turn og idrettslag Ut på tur - Aldri Sur Os Turlag Glesnes sjø og fritid Sund Turlag + sjøsportsenter Basecamp, fjelleir Bergen Turlag Totalt Oversikt over søknadar som har fått tilråding om å søke forenkla ordning for spelemidlar til idrett og fysisk aktivitet - mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg: Namn på søkjer Namn på tiltak IOGT- Hordaland v/ Leif- Helge Molvik Friluftslivet er for alle 90 Spelemidlar Vinnes Båtlag Flytebrygge på Skåtholmen 40 Spelemidlar Topp Vel Tilkomst Trolltunga 95 Spelemidlar Huglo IL Nye tuorienteringskart til Huglo IL 40 Spelemidlar Herøysund IL Eventyr på Solåstoppen 40 Spelemidlar Straume IL Utendørs treningsapparater i Straume idrettspark 40 Spelemidlar LAR Arna Bygging av gapahuk Spelemidlar Sotra sportsklubb Føringslist for svaksynte 40 Spelemidlar 4. Fordeling av midlar til merking og gradering i Hordaland 2013 Ved søknadsfristen 15. februar 2013 kom det inn 34 søknadar med tiltak i 22 kommunar i Hordaland med ein samla søknadssum på over kr 3.7 mill. Det er ,- til fordeling. Den 22. april blei midlane til prosjekt i Hordaland fordelt, i møte i den lokal tildelingsgruppa. Gruppa har representantar frå Bergen Turlag, Bergen og Omland Friluftsråd, Turistinformasjonen i Kvinnherad kommune/ Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Askøy kommune og rådgjevar i seksjon idrett og friluftsliv i Hordaland fylkeskommune. Følgjande krav er stilt til søkarane: 1. Nasjonal standar for merking og gradering av turløyper skal nyttast. 2. Eit lokalt samarbeid mellom frivillige organisasjonar, reiselivet, kommune og grunneigar % eigeninnsats (i form av dugnad og/eller eigne midlar). 4. Ha ein plan for drift og vedlikehald av turløypene. Kommunalt tilskot vil bli vektlagd. Økonomioversyn over to år: Fylke Gjensidigestiftelsen Kommunale Fylkeskommunen Sum midlar Hordaland Gjensidigestiftelsen har løyvd kr 5 mill for 2013 og 2014 til dei fire vestlandsfylkene. Tilskotet føreset ein eigenandel på 50 % frå fylkesnivå i form av kommunale midlar og fylkeskommunale midlar. Eigenadelen for 2013 er finanisert slik: kr 630. av fylkeskommunale midlar og 848. i kommunale midlar. Dette gjev ein utløsning frå Gjensidigestiftelsen på kr

8 Det kom inn mange og gode søknader, 13 søknadar var frå nye prosjekt, medan dei resterande 21 var frå allereie igongsette prosjekt. Dette viser eit stort engasjement i heile fylket for å gjera ein innsats for betre gradering og merking av turløyper til glede for ålmenta. Tildelingsgruppa valgte, som i 2012, å gje støtte til mange prosjekt for å understøtte den breie mobiliseringa som er gjort i kommunane. Ingen søknad fekk innvilga fullt ut det dei søkte, alle tildelingane er avkorta. Dei må såleis tilpasse prosjekta sitt omfang etter kor mykje dei er tildelt. Høgste tildelingsprosent er 90 % av søknadssum, lågaste er 17 %. Ved vurderinga er det lagt vekt på lokal forankring i frivillige organisasjonar, reiseliv og det offentlege. Nærmiljøsatsing er og eit viktig element som blir vektlagd, slik at flest mogleg kan nytte seg av tilbodet. Prinsipp for tildeling: Flest mogleg lokalsamfunn skal nyte godt av midlane. Krav til lokalt samarbeid (innbyggarar, reiseliv, kommunar, grunneigarar og frivillige organisasjonar). Krav om eigeninnsats. Ingen maksgrense på søknadsbeløp. Midlar som ikkje blir brukt blir tilbakeført til tildelingsgruppa som fordelar ut ikkje-brukte midlar ut frå behov. Midlane må være brukt opp seinast 1. november året etter tildeling, elles vert tildelinga trekt attende. (Det vil være mogleg å søkje om forlenging.) Merking og gradering i Hordaland 2013 Prosjektnavn Kommune Søker Totalsum Søknadsum Tilskot Merking og gradering av turløyper i Ullensvang Ullensvang Ullensvang herad kr kr kr 200 Skilting og merking i Midtmarka Fjell Fjell kommune kr 635 kr 317 kr 185 Merking av sykkel, tur og padleløyper i Austrheim, del III Turstiar i kvam Austrheim Kvam Austrheim kommune kr 472 kr 235 kr 160 Kvam næringsråd + 18 frivillige org. kr 1 kr 200 kr 150 Over Veten Sund Sund Turlag kr 610 kr 280 kr 140 Merking av turstier i Bømlo kommune Bømlo Bømlo Turlag kr 542 kr 236 kr 120 Merking og gradering av turstiar i Modalen kommune Modalen Modalen Kommune kr kr kr 102 Stimerking i Ytre Arna Bergen Haugland, Gaupås og Kvamme Velforening kr 315 kr 150 kr 100 På vandring i historisk landskap Odda Røldal reiselivslag kr kr kr 80 Skilting og gradering på Unneland Bergen Unneland Grendalag kr kr kr 70 Merking av turstiar på Moster Bømlo Moster grendautval kr kr 80 kr 65 Sysendalen løypelag Eidfjord Sysendalen hyttevelforbund kr kr 300 kr 50 Oppsett av skilt og merking på Voss: Raugstad-Hanguren- Slettafjell Voss Voss utferdslag kr 186 kr 100 kr 50 Skilting til hyttene til Vik, Voss, Bergen Turlag kr kr 90 kr 50 6

9 Bergen Turlag Vaksdal Vener av Merking av turløyper i og kring bygda Hosanger Osterøy Mjøsvågen v/ Lars Mjøs kr 201 kr kr 50 Merking i Ormhilleren friluftsområde Øygarden Bergen og omland friluftsråd kr 100 kr 50 kr 45 Gradering og merking av stiar i Os Os Os kommune kr 100 kr 50 kr 40 Turløyper Øystese Kvam Bygdagnist kr kr 50 kr 40 Oppsett av skilt og merking på Voss: Storåsen, Lønahorgi, Bordalen Voss Voss Utferdslag kr 153 kr 76 kr 38 Turstier på Kalandseidet Bergen Kalandseid idrettslag kr 82 kr 41 kr 35 Vandring I Stordalen Masfjorden IL Bjørn West kr kr 108 kr 35 Merking, remerking og gradering av 7 turløyper Vaksdal Vaksdal kommune kr kr 40 kr 32 Merking og gradering av turstiar i Sveio kommune Sveio Sveio kommune kr kr 35 kr 30 Turløype i Sonveåsen Voss Voss ski og tursenter kr 69 kr 54 kr 27 3 turstiar i Eidfjord, bla Tursti Storagjel - foten av Vøringsfossen - Storagjel Eidfjord Destinasjon Eidfjord AS kr kr kr 25 Merking og gradering av tursti frå Holsvika til Trollevassnibba Sveio Friluftsrådet Vest kr 60 kr 30 kr 25 Jordalen Grendalag kr kr 48 kr 24 Gamlevegen i Jordal Voss Merking i Storøen friluftsområde kulturløype og Bergen og omland infotavle Bergen filuftsråd kr 50 kr 25 kr 20 Utvikling av vandreruter i Ulvik herad Ulvik Ulvik Turistkontor kr kr 40 kr 20 Merking og gradering av tursti på Teløy Fitjar Friluftsrådet Vest kr 50 kr 25 kr 20 Merking og gradering av tursti ved Slettene fri.luft.omr Sveio Friluftsrådet Vest kr 50 kr 25 kr 20 Oppsett av skilt og merking på Voss: Myrkdalen Voss Myrkdalen grendalag kr kr 36 kr 18 Stalheim Landskapspark kr kr kr 16 Jordalen Grendalag kr kr 28 kr 14 Turløypa Brandseth - husmannsplassen Lyngset Voss Stølsvegen Jordalen - Slettedalen Voss Nutavegen - restaurerast og gjere tilgjengelig for turgåere Ullensvang Grimo Idrettslag kr 62 kr 36 kr 12 Sum kr kr

10

11

12

13

14

15

16 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet Saknr. Arkivsak Saktittel 59/ Godkjenning av møtebok kultur- og ressursutvalet og / Kommuneplan for Austevoll - areal- og samfunnsdel 61/ Fråsegn - Bergen kommune - Reguleringsplan for Bergenshus - Møllendal øst - Gnr m/fl. 62/ Fråsegn til "Kultur Vest AS, Evaluering etter tre års prøvedrift , Høringsnotat" 63/ Fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet / Fordeling av museumsplanmidlar 2013 på institusjonsnivå 65/ Fordeling av fylkeskommunalt investeringstilskot / Stønad til ulike kulturføremål våren

17 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 59/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Kultur- og ressursutvalet /13 Godkjenning av møtebok kultur- og ressursutvalet og Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 5

18 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen Arkivsak Arkivnr. 015 Saksh. Bertelsen, Mildrid Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet GODKJENNING AV MØTEBOK KULTUR- OG RESSURSUTVALET OG SAMANDRAG Møteboka frå kultur- og ressursutvalet og vert med dette lagt fram for godkjenning. FORSLAG TIL VEDTAK Møteboka frå kultur- og ressursutvalet og vert godkjent. Rune Haugsdal fylkesrådmann Anna Elisa Tryti fylkeskultursjef Vedlegg: Møteboka frå og

19 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kultur- og ressursutvalet Dato: 14. mai 2013 Kl.: Stad: Bergen og Omland Friluftsråd, Hellebakken 45, Bg Saknr.: 46/13-57/13 Dato: 15. mai 2013 Kl.: Stad: Fylkesbygget, Agnes Mowinkelsgt. 5, 5020 Bergen MØTELEIAR Njærheim, Anne Beth (V) DESSE MØTTE Beckham, Christopher Ray (A) Bjorøy, Marianne Sandahl (A) Klokkerstuen, Siri (A) Johannessen, Anita Garlid (FRP) Framnes, Sigbjørn (FRP) Halleraker, Svein (H) Aadland, Nils Marton (H) Lie, Neshe (H) Ask, Vegard (KRF) Golis, Natalie Antonia (R) Strømme, Mona Røsvik (H) Olsen, Sammy (SP) Møtte berre 14. mai. FORFALL Slettebø, Peder Sjo (H) Tomren, Tom Sverre (MDG) DESSUTAN MØTTE Anna Elisa Tryti, fylkeskultursjef, Kultur- og idrettsavdelinga Per Morten Ekerhovd, fylkeskonservator, Kulturminnevern og museum, Kultur- og idrettsavdelinga Britt Karen spjeld, fylkesidrettssjef, Kultur- og idrettsavdelinga Ronny Skaar, utviklingssjef/seksjonsleiar Kunst- og kulturformidling, Kultur- og idrettsavdelinga Marianne Ose Askvik, rådgivar, Kultur- og idrettsavdelinga Anne Mette Nesje Porten, rådgivar, Kultur- og idrettsavdelinga Bård Sandal, regionaldirektør, Regionalavdelinga Gudrun Mathisen, Klima og naturressurssjef, Regionalavdelinga Odd Kenneth Mellingen, stabsleiar, Kultur og idrettsavdelinga som sekretær MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknad til innkallinga. 1

20 GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend slik den låg føre. YMSE Innspel frå medlemmane: Sigbjørn Framnes viste til brev til Hordaland fylkeskommune frå NRK dagsett 30. april 2013 sendt på e-post 6.mai til utvalsleiar og fylkeskultursjef vedkomande sak 118/12 Områdereguleringsplan for Mindemyren Bergen kommune, med anmodning om å revurdere innsigelse til områdeplan Bergensdalen område S7. Han sette fram spørsmål om vidare prosess, om saka evt. kunne behandlast på ny i utvalet. Fylkeskultursjefen orienterte. Administrasjonen vil koma attende med melding til utvalet om pågåande prosess. Christopher Beckham sette fram spørsmål om alle medlemane i Kultur- og ressursutvalet var invitert til møte med kulturministeren 23. mai. Utvalsleiar orienterte. Alle medlemane er invitert. Det vert møte med kulturministeren frå kl til 12.00, gruppemøte frå kl til og ekstraordinært møte i Kultur- og ressursutvalet frå kl Presentasjonar: Bergen og Omland Friluftsråd Vestkystparken Sykkel-VM 2017 Adm.leiar Åge A. Landro Åge A. Landro Prosjektleiar Erik K. Halvorsen Bergen kommune Delt ut i møte: Hefte Vestkystparken 2011 Hefte Bergen og Omland Friluftsråd 75 år 2012 Årsrapport Bergen og Omland Friluftsråd Årsmelding 2012 Vestlandske Teater 2

21 MELDINGAR Periode: 16. april mai 2013 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 31/ Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene / Hardingfelesenter - forprosjektrapport I samband med melding 32/13 stilte Siri Klokkerstuen spørsmål om det forprosjektet vart følgt opp med eit hovudprosjekt? Fylkeskultursjefen orienterte. Det er gjeve tilskot til eit eittårig hovudprosjekt. 33/ Fordeling av tilskot for 2013 i Prosjekt Bryggen 34/ Invitasjon til Sellafieldmøte i Oslo 13.juni 2013 I samband med melding 34/13 oppfordra Anne-Beth Njærheim til at eit medlem reiste på dette møtet. Sigbjørn Framnes var interessert dersom andre frå fylkeskommunen kom til å reise. 35/ Godkjendt forvaltingsplan for Skogafjellet naturreservat 36/ Melding om høyring I samband med melding 36/13 sette Christopher Beckham fram eit sterkt ønskje om eit ekstraordinært møte i utvalet for å behandle denne saka, gjerne lagt i forkant eller i samband med fylkestinget sitt møte 11. og 12. juni. Han ønskte også at det vart gjeve eit sterkt signal til NVE om at knappe høyringsfrisar i høve slike store saker utgjer eit demokratisk problem. Utvalsleiar foreslo at administrasjon belyser dette problemet i saka som utvalet skal behandle, slik at det vert gjeve eit tydeleg signal til NVE. Ein vil koma attende med melding om evt. ekstraordinært møte. 37/ Hordaland Idrettskrets sin disponering av driftstilskot / Bergen Turlag skifter namn til Bergen og Hordaland Turlag 39/ Referat frå styremøte i Vestkystparken - Hitsøy 10. april / Kulturutredningen 2013 (NOU 2013:4) - Sak til handsaming i Vestlandsrådet 13. og / Oversyn over innkomne søknader til Kulturelt utviklingprogram

22 SAKNR. 46/13 GODKJENNING AV MØTEBOK KULTUR- OG RESSURSUTVALET VEDTAK Møteboka frå kultur- og ressursutvalet vart godkjent. 47/13 KONSESJONSSØKNAD FOR KOLÅSÅNA KRAFTVERK I ODDA KOMMUNE - FRÅSEGN Marianne Bjorøy (A)sette fram slikt forslag til endring i pkt.5: «Ordet bør vert endra til skal» Røysting Fylkesrådmannen sitt forslag pkt. 1 til 4 vart samrøystes vedteke. Bjorøy sitt forslag til endring i pkt.5 vart samrøystes vedteke. INNSTILLING 1. Utbygginga er ikkje i konflikt med viktige regionale interesser med dei avbøtande tiltaka som er nemnd. 2. Det vert stilt krav om at undersøkingsplikta etter 9 i Kulturminneloven vert oppfylt i god tid før iverksetjing av tiltak. 3. Kulturminne og vurderinga av temaet er mangelfull. NVE bør be om utfyllande informasjon slik at tema er tilstrekkeleg utgreidd. 4. Omsyn til levetilhøva for fossekall i område med mange utbyggingar er viktig. Fylkesutvalet rår til at særlege avbøtande tiltak vert vurderte slik at området er egna til hekking for fossekall også etter utbygging. 5. Ein skal gjennomføre utbygginga på ein diskret måte og ikkje etablere permanente vegar utover tilkomstveg til kraftstasjon, for å redusere dei negative sumeffektane omfattande utbygginsplanar av småkraft i nærleiken får på landskapet i området. 48/13 ULSBERG KRAFTVERK SUS - ULVIK HERAD - FRÅSEGN Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. INNSTILLING: 1. Utbygginga er ikkje i vesentleg konflikt med viktige regionale interesser med dei avbøtande tiltak som er nemnd. Det er eit høgt kostnadsnivå, og utbyggar må sjølv stå for dei bedriftsøkonomiske vurderingane for ei realisering av prosjektet ved ein eventuell konsesjon. 2. Undersøkingsplikta etter 9 i Kulturminnelova må oppfyllast i god tid før eventuelt arbeid i marka startar opp. 3. Ein bør vurdere høgare minstevassføring med omsyn til elva som sentralt landskapselement og stad for friluftsliv og rekreasjon og fordi ein ikkje veit moglege konsekvensar av redusert vassføring for biologisk mangfald. 4

23 49/13 REGIONAL NÆRINGSPLAN FOR HORDALAND SAKSFRAMLEGG Anne-Beth Njærheim (V) sette fram slikt forslag: «Pkt tredje avsnitt siste setning endres til: Å vere med på å komme i mål med dette er derfor eit overordna mål med denne strategiske planen. Med berekraftige verksemder forstår Hordaland fylkeskommune verksemder som ikkje har negativ innverknad på miljøet, gjev same moglegheiter for framtida og som er medvetne sitt sosiale ansvar lokalt og globalt.» Røysting Fylkesrådmannen sitt forslag pkt. 1 og 2 vart samrøystes vedteke. Njærheim sitt forslag vart vedteke mot 2 røyster ( Frp) INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtek med dette Regional næringsplan for Hordaland Regionalt utviklingsprogram nyttast som handlingsprogram for Regional næringsplan i Pkt tredje avsnitt siste setning endres til: Å vere med på å komme i mål med dette er derfor eit overordna mål med denne strategiske planen. Med berekraftige verksemder forstår Hordaland fylkeskommune verksemder som ikkje har negativ innverknad på miljøet, gjev same moglegheiter for framtida og som er medvetne sitt sosiale ansvar lokalt og globalt. 50/13 DRIFTSSTØNAD TIL BARNE OG UNGDOMSORGANISASJONAR PÅ FYLKESNIVÅ 2013 Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK 1. Kultur og ressursutvalet vedtek følgjande driftstilskot til fylkesfemnande barne- og ungdomsorganisasjonar, totalt kr ,-, etter vedtekne retningsliner - slik: De unges orkesterforbund Hordaland kr Ung i Kor Vest kr Ung Kirkesang kr Hordaland Natur og Ungdom kr Hord. Ung Røde Kors kr Hyperion kr Redningselskapet kr 0 Bj. Kr av KFUM/KFUK speid. kr Haug. Kr. av KFUK/KFUM kr 0 Hordaland Kr. av NSF kr Ryvarden Krets av NSF kr CISV kr Jeger og Fiskeforb. i Hord. kr

24 Bergen Turlag kr KRFU kr AUF kr Unge Høyre kr FpU kr Unge Venstre kr Sos. Ungdom kr Senterungdommen kr Midthordaland Indremisjon kr Bjørgvin KFUK/KFUM kr Nordhordland Indremisjon kr 0 NLM- Reg. Sør Vest kr Frelsesarmeens Ungdom kr Bg. Søndagsskolekrets kr Karmsund Søndagsk.krets kr Norges Kr.stud-skole ungd.l. kr 0 ACTA Barne og Unge i Nor. kr Haugaland Kr. KFUK-KFUM kr NLM Reg.Vest kr Norsk Misjonsselskap Bg. kr Indremisjonssamskip.Sunnh. kr KRIK kr Hordaland Ungdomslag kr Hord. Kr. av Juvente kr Juba kretsen kr Hordaland 4H kr Hord. Kr. av DFS kr kr Nordhordland Indremisjon sin søknad av 7. mars 2013 vert avvist. 51/13 TILSKOT TIL FYSISK AKTIVITET OG IDRETT FOR BARN OG UNGE - TILDELING 2013 Christopher Beckham (A) sette fram slikt endringsforslag: «Nr. 28 Bergen og omland friluftsråd får kr 50. Nr 42 Norges Basketballforbund får kr 85. totalt kr 135. Finansiering (avslag på søknader) Nr 5 Askøy kommune Avslag Nr 7 Bømlo kommune Avslag Nr 13 Stord kommune Avslag Nr 16 Stord kommune Avslag Totalt kr 135.» Røysting Fylkesrådmannen sitt forslag vart vedteke med 9 røyster mot Beckham sitt forlag (A, Krf) og fall. 6

25 VEDTAK Kultur og ressursutvalet fordeler over tilskotsordning til fysisk aktivitet og idrett for barn og unge, budsjettpost , kr 900.,- slik; Søkjar Tilsegn Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter 42 Bergen Turlag 65 Hordaland Idrettskrets 100 Hordaland Idrettskrets 50 Askøy kommune 60 Hordaland Idrettskrets 80 Bømlo Kommune 20 Sportsklubben Djerv 40 Friluftsrådet Vest 50 Idrett Bergen Sør 55 Møllenpris Idrettslag 50 IL Venjar Svømmegruppe 15 Stord Kommune 40 Bergen Skøyteklubb 16 Kalanseide Idrettslag 71 Friminuttsaktivitør 15 Bergen kommune 50 Voss Håndball 12 Fusa Karateklubb 5 Norges håndballforbund, region vest 50 Bergen Kickboksingklubb Avslag Etne klatreklubb 0 Bringedalsbygda oppvekstsenter, Kvinnherad kommune 0 Lindås Idrettslag 0 Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter 0 Bydelsbloggen 0 Bergen og omland friluftsråd 0 IL Gneist 0 Ungdomsrådet Ulvik Herad 0 Fitjar Idrettslag 0 Bergen Skøyteklubb 0 Herøysund Bygdalag 0 IOGT- Bergen 0 FAU - Husnes ungdomsskule 0 Trekløveren Grenda og ungdomslag 0 Fyllingen Karate Klubb 0 Askøy Badmintonklubb 0 Bergen Rugby Klubb 0 7

26 Austevoll Idrettsklubb 0 IL Gular Friidrett 0 Norges Basketballforbund region Vest 0 Sund Turlag saman med sjøsportsenteret, speidaren og FAU. 0 Tertnes Fotball Damer 0 Granvin idrettslag 0 Åsane Seahawks, Amerikansk fotball og Cheerleading klubb 0 Loddefjord Idrettslag Kunstløp 0 Førde skule, Sveio kommune 0 Bergen Turlag 0 Bergen Døves Idrettsklubb 0 Stamnes skule 0 Loddefjord IL, Turngruppen 0 Bergen Kickboksingklubb 0 Bergen Turlag 0 Åsane Fotball Damer (ÅFD) 0 Bergen Turlag 0 Bergen Turlag 0 Hordaland Orienteringskrets 0 Bergen Turlag/Os Turlag 0 Flaktveit IK 0 Sotra Volleyballklubb 0 Askøy Diskgolf Klubb 0 Sotra Trav og Hestesportslag 0 52/13 TILSKOT TIL VERN OG VØLING AV KULTURMINNE 2013 Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK Kultur- og ressursutvalet fordeler 740. kroner frå budsjettpost : 1 Askøy Strusshamn Fargeriet og vaskeriet 30 2 Austevoll Møllo, Vestre Vinnesvåg 0 3 Austrheim Kristianhuset, lemstove, Snekkevik 0 4 Bergen Øvre Korskirkealmenning Bergen Løe, Nyland Bergen Torvhus, Eikås, Vågsbotn Etne Fjøsna Trevarefabrikk Etne Bustadhus, Landa 0 9 Fusa Engevik Gard Fusa Sjøbruksmiljø, Engevikhavn Fusa Nothengje, Skår Fusa Bedehuset, Fredheim Granvin Glasstove, Håstabba Granvin Sag, Ystås 0 15 Jondal Naust, Jondal 0 16 Kvam Hovedbygning, Nes gard 0 17 Kvam Kvelvbru, Nes, Mundheim 0 8

27 18 Kvam Slåkjetunet 0 19 Kvinnherad Røykstove Kvinnherad Naust, Bjelland 0 21 Lindås Vass sag, Sævrås Masfjorden Matre hotel Meland Uteflor, Myrtveit Meland Eldhus, vaskeri, Myrtveit Meland Uthus, hønsehus, Myrtveit Meland Måneskinsbrua Meland Jordkjellar, lo Meland Sjøbu, trelaslager Odda Frelsesarmeen i Odda 0 30 Osterøy Naust, Fotlandsvåg Osterøy Kistverkstad, Fuse, Hole Osterøy Lemstove, Koppen 0 33 Osterøy Kvernhus Radøy To jordkjellarar 0 35 Radøy Steinbygd uteflor, Kolås Radøy Gamleløa, Ystebø 0 37 Radøy Løe, Mjøs Radøy Kvernhus, Marås Radøy Lensmannshuset på Sæbø Radøy Bryggje, Lensmannsnaustet 0 41 Stord Hannehuset 0 42 Sveio Kolerakyrkjegarden Tysnes Det gamle rekkjetunet, Uggdal Tysnes Naust, Einingevik 0 45 Ullensvang Bustadhus, Bekkjatun 0 46 Ullensvang Buførevegen 0 47 Vaksdal Toskedalsstova Voss Bakkemurar 0 49 Voss Elhus og driftsbygning Voss Skantehytta til Songve Voss Miklagard 0 52 Voss Løe, Staup Øygarden Bunker på Neshaugen, Blomvåg 0 54 Os Osbanen 0 55 Bergen Alvøen Lindås Naust, steingarder og uteflor 0 Dersom nokre av tiltaka ikkje let seg gjennomføre i år, kan Kultur- og idrettsavdelinga omdisponere midlane til andre av dei omsøkte tiltaka. 53/13 TILSKOT TIL DRIFT AV INNVANDRARORGANISASJONAR OG FLEIRKULTURELL VERKSEMD Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK 1.Kultur- og ressursutvalet fordeler kr ,- frå posten «Tilskot til drift av lokale innvandrarorganisasjonar og annan friviljug fleirkulturell verksemd» i samsvar med vedlegget, såleis: 9

28 Tilskot till drift av lokale innvandrarorganisasjonar 2013: 1.Namn på søkjar Tilråding Afrikanske flyktningekvinner 8 Alliance Francaise de Bergen 13 Association of Ghanaians in Hordaland 13 Bangladesh Shi Student s Union in Bergen 0 BiH Omlandia Bergen (ungdomsforening) 0 Bosnisk-norsk venskapsforening Liljani 18 Den eritreiske forening i Bergen 8 Den Etiopiske forening i Hordaland 8 Den Kongoletiske forening Lisanga 8 Den Vietnamesiske velforening 18 EPWISEF Association 8 Forreningen av serbere og venner til Serbia i Bergen 18 Internasjonal kulturklubb Stord 18 Institut Sevdaha 13 Iransk folk i Vest 8 Liberian association 8 Multinasjonalt kvinnefellesskap i Bergen 0 Nepali Bergen Society 13 Oromo forbund i Bergen kommune 8 Palestinaforeningen 13 Radio Tamil Bergen 0 Radio Voz Latina 0 Somalisk kvinneforening 18 Somaliland Welfare organisasjon (SOLWO) 8 Synergie Congo 0 Thai Forening i Hordaland 26 Tamil Youth Organication 0 Tsjetsjensk-Norsk vennskapsforening 13 Tusmo org 0 Voss Internasjonale Kvinneklubb 0 Wasdalendo Kenya 8 TIL SAMAN 274. Tilskot til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2013: African Dance & Drum 10 AIESEC UiB Aktiv sommer Askøy kommune 10 Askøy kommune 0 Askøy kommune 0 Afghansk kulturforening 0 Balkanfest 15 Bergen internasjonale musikkfestival/bergen 40 internasjonale kultursenter(biks) Bergen internasjonale musikkfestival/bergen 40 internasjonale kultursenter(biks) Bergen Røde kors 20 Bergen Turlag 18 Bosnisk Norsk vennskapsforening Liljer 20 Det felles innvandrerråd i Hordaland 56 Du Verden - et aktivt flerkulturelt miljø 50 Fjell kommune- kultur og sansesenter 0 10

29 Fjell kommune, Straume helsestasjon 10 Fjell kommune, Straume helsestasjon 10 EPWISEF Association 8 FAU v/uskedalen skole, Vaksenopplæringa, FAU og 10 leiing v/uskedalen skole 4C For Christ 0 FN-Sambandet Vest 10 Forening av serbere og venner til Serbia Bergen 10 Global Relief Somali Foundation 0 Hordaland Idrettskrets 20 Idrettslaget Gneist 10 Internasjonal kvinneforening på Sotra 10 Internasjonal kulturklubb Stord 0 Iransk Folk i Vest 0 Iransk Kulturforbund 0 Jondal Frivilligsentral 15 Kalandseid IL 10 Kinsarvik Bygdekvinnelag 15 KIA Bjørgvin Kristent interkulturelt arbeid 15 KnarvikMila AKS KnarvikMila AKS-77 0 Kvam kulturskule 15 Kvam kulturskule 15 Liberian Association Hordaland 8 Meisfjord, Katrine 10 Multinasjonalt kvinnefellesskap 25 Norsk folkehjelp 10 Palestinaforeningen 20 Radio Tamil 15 Radio Voz Latina 15 Redd Barna Aktiv Bergen 15 Salem nærmiljøsenter 8 Selvstendig demokratisk kurdisk kvinneforening 20 Sim Kulturmestringssenter i Åsane v/tertnes 20 kvinne & familielag Somalisk Aktive Kvinner 0 Somalisk Kvinneforening i Hordaland 15 Stiftinga Grannehjelpa, Kvam 20 Sportsklubben Djerv 20 Stiftelsen Fargespill 50 Stiftelsen SESAM 5 Stord kommune 30 Vadmyra IL 15 Vitalitetssenteret Frivillighetssentral BA 30 Ugandisk organisasjon 0 Voss Internasjonale Kvinneklubb 8 Øygarden Frivilligsentral 5 TILSAMAN Kultur og ressursutvalet gjev fullmakt til at restsummen på kr eventuelt ikkje utbetalte midlar, vert fordelt administrativt 11

30 54/13 STØTTE TIL TALL SHIPS RACES BERGEN 2014 Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. INNSTILLING 1. Fylkesutvalet løyver kr 1 million av Hordaland fylkeskommune sitt 2012-overskot til Tall Ship s Races Fylkesutvalet dekker kostnadar knytt til supplering av kollektivtransport, kostnadsrekna til kr /13 SØKNAD OM Å ARRANGERE SYKKEL - VM I 2017 I BERGEN OG BERGENSREGIONEN Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. INNSTILLING: 1. Hordaland fylkesting er positiv til at Bergen vert vertskapsby i ein norsk søknad om Sykkel-VM 2017, og ser på dette som eit svært attraktivt meisterskap å få til bergensregionen. 2. Fylkestinget føreset at meisterskapet vert finansiert gjennom eit spleiselag mellom idrett, næringsliv og offentlege styresmakter. 3. Fylkestinget legg til grunn at statleg medverknad til arrangementet står i høve til nivået på regionale styresmakter sine tilskot og at Bergen kommune og dei andre kommunane medverkar i samsvar med det som går fram av saksutgreiinga. 4. Hordaland fylkesting er positiv til å støtta arrangementet med kr 15 mill. i samsvar med saksutgreiinga. Summen vert sett av på disposisjonsfond i samband med avsluttinga av rekneskapen for I tillegg vert sett av kr 5,2 mill. til å dekke ei eventuell overskriding i prosjektet slik at samla avsetjing til disposisjonsfond vert kr 20,2 mill. 5. Fylkestinget sluttar seg til at det vert arbeidd med å oppretta eit arrangementsselskap for Sykkel- VM Fylkesutvalet får fullmakt til å ta avgjerd om fylkeskommunen skal ta del i eit slikt selskap. 56/13 TILSKOT TIL VILTFORMÅL 2013 Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK 1. Kultur- og ressursutvalet fordelar følgjande tilskot til Hjortevilttiltak og Lokale vilttiltak for 2013: Nr Søkjar Tiltak Tilskot kr Hjortevilttiltak 1 Bioforsk HordaHjort Sogn og Fjordane Skogeigarlag/Vestskog Forvaltning av hjortebestand

31 3 Høgskolen i Hedmark Fôring av hjortevilt - ei kunnskapsoversikt 0 4 Norsk Hjortesenter Handbok i praktisk hjorteforvalting 55 5 Norsk Hjortesenter Hjort NNI Beitetrykk fra hjort på økologisk viktige treslag 0 Lokale vilttiltak 7 Høgskolen i Telemark Eksponering av bever under vårjakta 0 8 Høgskolen i Hedmark Lærande forvaltning hønsefugl 0 9 Norsk Ornitologisk Forening Hordaland Vassfugl teljing Bergen og Os NJFF-Hordaland Infoblad jakt og fiske - Infoside internett NJFF-Hordaland Kvinneaktivitetar i NJFF-Hordaland Dagsseminar om små rovvilt CEES, Biologisk institutt Urbane måker 0 14 Norsk Institutt for Naturforskning Grågåsundersøkingar i Hordaland 9 15 Sotra og Øygarden Jff Vilt på Skogsøy, Øygarden 0 Totalt kr /13 STATSBUDSJETTET 2013 KAP 1429 POST 72 - TILDELING AV TILSKOT TIL FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGAR, ANLEGG OG MILJØ Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK 1. Kultur- og ressursutvalet ber Miljøverndepartementet om at det vert stilt midlar til rådvelde over Statsbudsjettet, kapittel 1429 post 73 til brannsikring i Hordaland. 2. Kultur ressursutvalet fordeler kr frå budsjettpost slik: Post Askøy Thomas Erichsens Minde Austrheim Naustmiljø, Krossøy 0 3 Bergen Christinegaard 0 4 Bergen Møllersalen Bergen Repslageriet på Fjøsanger Bergen Kronstad hovedgård Bergen Kjøttbasaren Bergen Villa, Kalfarlien Bergen St. Jørgens Hospital, Bryggerhuset Bergen Drengstova til Hellandshuset Bergen Bergen Barneasyl Bergen Mesterhuet og Tjærehuset, Sandviken Granvin Lemstove, Ystås Granvin Bustadhus, Ystås Granvin Løe, Ystås Jondal Oppgangssag, Herand Kvam Vikøy prestegard 0 18 Kvinnherad Fjellberg prestegard, hovudhuset og Bispestova Kvinnherad Nicollhuset, Presthus Odda Kalksteinssilo, Odda smelteverk 0 13

32 21 Odda Oddasmio, Odda smelteverk Odda Lindehuset 0 23 Osterøy Kårhuset, Andershuset, Havrå 0 24 Ullensvang Isakstabburet, Agatunet 300. Prosjektmidlar prosjektleiing Sum Post Osterøy Hevlestovo, Havrå Osterøy Smålandsløa, Havrå Lindås Lyngheiane på Lygra Øyremerkte midlar Osterøy Kulturlandskap, Havråtunet, Geir Sundal 0 29 Osterøy Kulturlandskap, Havråtunet Øyremerkte midlar Jondal/Ullensvang Buførevegen/pilgrimsveg. Øyremerkte midlar 300. Sum Post Bergen Sandviksboder 19, brannsikring 0 32 Kvinnherad Fjelberg prestegård, hovedhus og bispestove, brannsikring 0 33 Os Lyse kapell, brannsikring 0 34 Ullensvang Jacob- og Haldorstova, Agatunet, brannsikring 0 3. Dersom nokre av tiltaka ikkje let seg gjennomføre i tråd med føresetnadene for tildelinga, får administrasjonen fullmakt til å omfordele midlane til eit anna av dei omsøkte tiltaka. Odd Kenneth Mellingen sekretær

33 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kultur- og ressursutvalet Dato: 23. mai 2013 Kl.: Stad: Fylkesutvalssalen 3.etg. fylkesbygget Saknr.: 58/13 MØTELEIAR Njærheim, Anne Beth (V) DESSE MØTTE Beckham, Christopher Ray (A) Klokkerstuen, Siri (A) Johannessen, Anita Garlid (FRP) Halleraker, Svein (H) Aadland, Nils Marton (H) Lie, Neshe (H) Ask, Vegard (KRF) Tomren, Tom Sverre (MDG) Golis, Natalie Antonia (R) Hardeland, Øyvind (A) Lie, Gerd O. (FRP) Mona Røsvik Strømme (H) FORFALL Bjorøy, Marianne Sandahl (A) Framnes, Sigbjørn (FRP) Peder Sjo Slettebø (H) DESSUTAN MØTTE Anna Elisa Tryti, fylkeskultursjef, Kultur- og idrettsavdelinga Per Morten Ekerhovd, fylkeskonservator, Kulturminnevern og museum, Kultur- og idrettsavdelinga Bård Sandal, regionaldirektør, Regionalavdelinga Odd Kenneth Mellingen, stabsleiar, Kultur og idrettsavdelinga som sekretær MERKNADER TIL INNKALLINGA Ingen merknad. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjendt. 1

34 YMSE Innspel frå medlemmane: Med bakgrunn i årets festspel, ønskte Christopher Beckham at ein såg på kva arrangement og tilstellingar der det var naturleg at Kultur- og ressursutvalet generelt, og utvalsleiar spesielt, var representert og/eller burde vere invitert. Adm. vil ta initiativ til ei gjennomgåing av aktuelle arrangement og tilstellingar saman med utvalsleiar. Delt ut i møte: Vedtak i sak 50/13 handsama i Samferdselsutvalet

35 MELDINGAR Periode: 13. mars mai 2013 Ingen referatsaker til dette møte. 3

36 SAKNR. 58/13 BERGEN KOMMUNE - HØYRING AV KONSEKVENSUTGREIING OG TRASEVURDERING FOR REGULERINGSPLAN FOR BYBANEN BERGEN SENTRUM - ÅSANE - FRÅSEGN Tom Sverre Tomren (MDG) sette fram slikt forslag: «1. I sentrum delområde A, tilrår Hordaland fylkeskommune at alternativa 2Aa og 2ab vert prioriterte i det vidare arbeidet. Endeleg val av trase i sentrum føreset tilleggsutgreiingar, jf. pkt. 4.For å etablere eit samanhengande kollektivsystem i Bergen, må det vere kort avstand mellom buss og bane med haldeplassar i sentrum. 2. I Sandviken delområde B, vert alternativ 2B tilrådd som trasé, men det må vurderast fleire stopp i Sandviken enn det som er framlagt i KU. 3. I Åsane delområde C, tilrår Hordaland fylkeskommune ei kombinasjonsløysing med alternativ2c som trasé frå Eidsvåg til Åsane senter og alternativ 1Cb til Vågsbotn med kollektivterminal på C-tomta. 4. Hordaland fylkeskommune ber om tilleggsutgreiing knytt til følgjande: a. Konsekvensane av tiltaket med omsyn til kulturminne og kulturmiljø knytt til mogleg barriereverknaden ved Bybanen over Bryggen. Utgreiinga skal også vurdere verknaden for den overordna bystrukturen med allmenningar, med vekt på kulturmiljøet rundt Vågen og verdskulturminnet Bryggen, og bruken av Bryggen som offentleg tilgjengeleg byarena, historisk ferdselsåre og hamn. c. Utgreiing av trasé 2Aa, med nedkøyringsrampe flytta frå Kaigaten til sør for Statens hus/ Nonnen og 2Ab d. Kartlegging av hydrogeologiske tilhøve og vurdering av risiko for endringar av grunnvasstanden i Sandbrogaten og Vågsbunnen. e. Kartlegging og utgreiing av konsekvensane tiltaket i Sandbrogaten kan ha for kulturlaga og kulturminna i Sandbrogaten. Det same gjeld for løysing med vending av Bybanen ved Torget og ved Sandbrogaten. f. Kartlegging av konsekvensane for automatisk freda kulturlag og for kulturminne i sentrum av nasjonal verdi grunna eventuell omlegging av kommunal infrastruktur, røyr og kulverter under bakken. g. Risikovurdering av konsekvensane av auka havnivå i samband med dei menneskeskapte klimaendringane på prosjektet generelt og Bryggen traseen spesielt bør komme sterkere frem i KU.» Christopher Beckham (A) sette fram slikt forslag: 1. I sentrum delområde A, tilrår Hordaland fylkeskommune at det vert arbeid vidare med: a) 1Aa (Bryggen). Torget og Bryggen er eit av Bergen sine viktigaste vrimleområde, arnestaden til byen og den einaste staden med direkte kontakt med hamn og sjøliv. I tillegg til omsyn til kulturminne må ein unngå å redusere Torget med 4 meter bredde langs heile Vågsbunnen. Det må også synliggjørast korleis eit kjørefelt, to sykkelfelt og bybane langs Bryggen kan kombinerast med vrimleområdet. Det same med sikkerheit, behov for gjerder og at Bybanetraseen vil ligge cm høgare enn fortauet langs Bryggen på grunn av flaum. b) 2Aa (tunnel gjennom sentrum og hovudterminal i Christiegate under gateplan). Tunnelllinnslag så langt sør som mogleg. c) Det må utredast eit nytt alternativ der Åsane traseen vert vidareført direkte mot Haukeland Sjukehus, Kronstad, Mindemyren og Oasen, med moglegheit til vidareføring mot Vest. Sentrumstrafikken vert betjent med stopp i fjell ved Vetrlidsalmenningen/Øvre Korskirkealmenning og et stopp ved Jernbanestasjonen. For at byen skal utvikle seg vidare er det naudsynt å få på plass eit samanhengande bybane nett som på ei effektiv måte når dei store arbeidsplassane i heile sentrum og samtidig tek opp i seg tverrgåande trafikk. 4

37 Endeleg val av trase i sentrum føreset tilleggsutgreiingar, jf. pkt. 4. For å etablere eit samanhengande kollektivsystem i Bergen, må det vere kort avstand mellom buss og bane med haldeplassar i sentrum. 2. I Sandviken delområde B, vert alternativ 1Bb (Nyhavn) tilrådd som trasé. Det vert utreda haldeplass under bakken på NHH for å redusere reisetid. Eit stopp under bakken kan kombinerast med bygging av studentbustader og velferdssenter. Sandviken har eit stort uforløyst potensial for vidare byutvikling. Ei dagløysing i Sjøgaten føresett sterk begrensning av gjennomgangstrafikk. 3. I Åsane delområde C, tilrår Hordaland fylkeskommune ei kombinasjonsløysing med alternativ 2C som trasé frå Eidsvåg til Åsane senter og alternativ 2C til Vågsbotn. Raskaste trase til Åsane terminal og vidare gjennom Åsane senter. 4. Hordaland fylkeskommune ber om tilleggsutgreiing knytt til følgjande: a. Konsekvensane av tiltaket med omsyn til kulturminne og kulturmiljø knytt til mogleg barriereverknaden ved Bybanen over Bryggen. Utgreiinga skal også vurdere verknaden for den overordna bystrukturen med allmenningar, med vekt på kulturmiljøet rundt Vågen og verdskulturminnet Bryggen, og bruken av Bryggen som offentleg tilgjengeleg byarena, historisk ferdselsåre og hamn. b. Utgreiing av batteridrift som avbøtande tiltak for å unngå bruk av køyreleidningar og master over Bryggen. c. Utgreiing av trasé 2Aa, med nedkøyringsrampe flytta frå Kaigaten til sør for Statens hus/ Nonnen. d. Kartlegging av hydrogeologiske tilhøve og vurdering av risiko for endringar av grunnvasstanden i Sandbrogaten og Vågsbunnen. e. Kartlegging og utgreiing av konsekvensane tiltaket i Sandbrogaten kan ha for kulturlaga og kulturminna i Sandbrogaten. Det same gjeld for løysing med vending av Bybanen ved Torget og ved Sandbrogaten. f. Kartlegging av konsekvensane for automatisk freda kulturlag og for kulturminne i sentrum av nasjonal verdi grunna eventuell omlegging av kommunal infrastruktur, røyr og kulverter under bakken. g. Utgreiing av tunell frå Sandviken med direkte vidareføring mot Vest jmf innstilling 1 c) h. Utgreiing av underjordisk stopp ved NHH og moglegheit for bygging av bustader/velferdsbygg i. Utgreiing av kollektivterminal i Åsane over fleire plan. j. Utgreiing av korleis ein skal løyse kollektivutfordringane i heile sentrum på kort og lang sikt med store arbeidsplassar som Haukeland Sjukehus, Amalie Skram vgs/svømmeanlegg, Høyskolen på Kronstad og DNB samt Mindemyren. Hovudfokus må verte på arbeidsreiser/skole/student. 5. Hordaland fylkeskommune tilrår ikkje trasealternativ 1Ab (Vågsalmenning), 2Ab (Peder Motzfeltsgate), 3Ba, 3Bb (tunnel alt i Sandviken). 6. Hordaland fylkeskommune vil varsle motsegn mot trasealternativa 1Aa, 1Ab, 1Ba, 1Bb, 2Aa, 2Ab, 3Ba dersom tilleggsutgreiingar eller tingingar med kulturminnemynde ikkje legg grunnlag for tilfredstillande løysingar. 7. For å sikre kontinuerleg utbygging av Bybanen i Bergen, ber Hordaland fylkeskommune at naudsynt utgreiingsarbeid blir gjennomført så raskt som mogeleg. Svein Halleraker (H) sette fram slikt forslag: «Pkt. 3 vert vert endra til: I Åsane - delområde C, tilrår Hordaland fylkeskommune at 2C vert valt som trase frå Eidsvåg til Åsane terminal, og at alternativ 1Cb og 2C til Vågsbotn vert prioritert i det vidare arbeidet. 5

Kopi til: Arkivnr.: 626. Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv 2013

Kopi til: Arkivnr.: 626. Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 23. mai 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201304369-1/EINGRI Kopi til: Arkivnr.: 626 Statlege og fylkeskommunale

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 626. Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv 2012

Kopi til: Arkivnr.: 626. Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 16. mai 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201100203-76/EINGRI Kopi til: Arkivnr.: 626 Statlege og fylkeskommunale

Detaljer

TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010

TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201001438-1 Arkivnr. 146 Saksh. Spjeld, Britt Karen Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.02.2010 TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010 SAMANDRAG

Detaljer

Fordeling av midlar til lågterskel fysisk aktivitet i regi av frivillege organisasjonar

Fordeling av midlar til lågterskel fysisk aktivitet i regi av frivillege organisasjonar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen NOTAT Til: Opplærings- og helseutvalet, Kultur- og ressursutvalet, Dato: 27. april 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201113326-152/TAMIVA

Detaljer

FASE II: TILTAK INNAN MERKING OG GRADERING AV TURSTIAR FOR VANDRING, SYKKEL, SKI OG PADLING

FASE II: TILTAK INNAN MERKING OG GRADERING AV TURSTIAR FOR VANDRING, SYKKEL, SKI OG PADLING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201100203-83 Arkivnr. 626 Saksh. Grieg, Einar, Spjeld, Britt Karen Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 02.10.2012 25.10.2012

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde, Statsbudsjettet kap. 1420, post 78

Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde, Statsbudsjettet kap. 1420, post 78 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/90-16 Saksbehandlar: Eirik Knive og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Fordeling

Detaljer

GRADERING OG MERKING AV TURLØYPER PÅ VESTLANDET

GRADERING OG MERKING AV TURLØYPER PÅ VESTLANDET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201100203-1 Arkivnr. 626 Saksh. Spjeld, Britt Karen Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 10.05.2011 19.05.2011 GRADERING

Detaljer

Dato: 14. mai 2013 Kl.: Stad: Bergen og Omland Friluftsråd, Hellebakken 45, Bg Saknr.: 46/13-57/13

Dato: 14. mai 2013 Kl.: Stad: Bergen og Omland Friluftsråd, Hellebakken 45, Bg Saknr.: 46/13-57/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kultur- og ressursutvalet Dato: 14. mai 2013 Kl.: 11.00 15.10 Stad: Bergen og Omland Friluftsråd, Hellebakken 45, Bg Saknr.: 46/13-57/13 Dato: 15. mai 2013 Kl.: 09.00 15.00

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

Dato: 22. januar 2013 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen 3 etg, Bergen Saknr.: 1/13-8/13

Dato: 22. januar 2013 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen 3 etg, Bergen Saknr.: 1/13-8/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kultur- og ressursutvalet Dato: 22. januar 2013 Kl.: 11.00 14.40 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen 3 etg, Bergen Saknr.: 1/13-8/13 MØTELEIAR Njærheim, Anne Beth (V) DESSE

Detaljer

Driftsstønad til regionale barne- og ungdomsorganisasjonar. Fordeling

Driftsstønad til regionale barne- og ungdomsorganisasjonar. Fordeling KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Kunst- og kulturformidling - Kultur- og idrettsavd Notat Dato: 09.06.2016 Arkivsak: 2016/3710-42 Saksbehandlar: maraskv Til: Frå: Utval for kultur, idrett og regional utvikling

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv?

Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv? Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv? Britt Karen Spjeld Hordaland 33 kommunar 484.000 innbyggjarar Modalen 370 --- Bergen 263.762 Hordaland idrettskrets 200 000 medlemsskap fordelt

Detaljer

Tilskot til regionale prosjekt knytt til folkehelse/ sykkelvanar for barn og ungdom

Tilskot til regionale prosjekt knytt til folkehelse/ sykkelvanar for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/957-10 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 08.06.2016 Tilskot

Detaljer

TILSKOT TIL DRIFT AV INNVANDRARORGANISASJONAR OG FLEIRKULTURELL VERKSEMD

TILSKOT TIL DRIFT AV INNVANDRARORGANISASJONAR OG FLEIRKULTURELL VERKSEMD HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201210537-104 Arkivnr. 146.686 Saksh. Haugland, Tone Stedal/Askvik, Marianne Ose Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 14.05.2013 TILSKOT

Detaljer

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Askøy 1247 Askøy 1668-1852 (Skjold skibrede) Nordhordland -1852

Detaljer

Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) - Prioritering av søknader til Riksantikvaren 2016

Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) - Prioritering av søknader til Riksantikvaren 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8551-23 Saksbehandlar: Solveig Lohne Rongved, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

FORDELING AV SPELEMIDLAR TIL DESENTRALISERT ORDNING FOR TILSKOT TIL KULTURBYGG 2011

FORDELING AV SPELEMIDLAR TIL DESENTRALISERT ORDNING FOR TILSKOT TIL KULTURBYGG 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201107144-1 Arkivnr. 146.612 Saksh. Spjeld, Britt Karen, Bolstad Lasse, Skaar, Ronny B. Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 20.06.2011-21.06.2011

Detaljer

MØTEBOK. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Fylkeshuset; Nordhordland Saknr.: 113/13-114/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Fylkeshuset; Nordhordland Saknr.: 113/13-114/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Fylkeshuset; Nordhordland Saknr.: 113/13-114/13 MØTELEIAR Johannessen, Anita Garlid (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/14018-4 Saksbehandlar: Inger Lena Gåsemyr, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 14.09.2016

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kap 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturlandskap og kulturmiljø i Hordaland

Statsbudsjettet 2014 kap 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturlandskap og kulturmiljø i Hordaland KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/378-3 Saksbehandlar: Per Morten Ekerhovd, Stein Ottosen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 09.04.2014 Statsbudsjettet 2014 kap

Detaljer

Driftsstønad til fylkesfemnande barne- og ungdomsorganisasjonar 2015

Driftsstønad til fylkesfemnande barne- og ungdomsorganisasjonar 2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/898-99 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 02.06.2015 Driftsstønad til fylkesfemnande barne-

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Fylkesvalstyret Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset, Bergen Dato: 19.06.2014 Tid: 11:00 Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Kystpilegrimsleia Prosjektorganisering og oppnemning av medlem til styringsgruppa

Kystpilegrimsleia Prosjektorganisering og oppnemning av medlem til styringsgruppa KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11640-24 Saksbehandlar: Per Morten Ekerhovd, Elisabeth Bjørsvik, Tor Titlestad Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 22.01.2015

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Driftsstønad til barne- og ungdomsorganisasjonar 2014 Tal på medl. 2013

Driftsstønad til barne- og ungdomsorganisasjonar 2014 Tal på medl. 2013 Driftsstønad til barne- og ungdomsorganisasjonar 2014 Søkjar Kategori Tal på medl. 2013 Grunntilskot Medlemstilskot Fri pott Tilskot 2014 Merknadar for "fri pott" De unges orkesterforbund Dette er ei omfavnande

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Rapportering fra Fylkeskommunen i Hordaland

Rapportering fra Fylkeskommunen i Hordaland Rapportering fra Fylkeskommunen i Hordaland TIPS FOR UTFYLLING AV SKJEMAER: Skjemaene er laget i Excel og skal brukes som saksbehandlingsskjema og rapporteringsskjema. Det er lagt inn en del forutsetninger

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/21484-4 Saksbehandlar: Britt Karen Spjeld og Hanne Espe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016 Framlegg

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Formannskapsalen, Rådhuset Møtetid 17:30 -

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Formannskapsalen, Rådhuset Møtetid 17:30 - Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet Møtedato 06.04.2017 Møtestad Formannskapsalen, Rådhuset Møtetid 17:30 - Følgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Repr Peder Sjo Slettebø Ordførar H

Detaljer

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201202536-1 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.04.2012 25.04.2012-26.04.2012 SØKNADER FRÅ HORDALAND

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/6750-39 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Elin Molven Wilhelmsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 12.10.2016

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Hordaland idrettskrets skal skape engasjement og være et kompetansesenter for all idrett i Hordaland. www.idrett.no/hordaland

Hordaland idrettskrets skal skape engasjement og være et kompetansesenter for all idrett i Hordaland. www.idrett.no/hordaland Hordaland idrettskrets skal skape engasjement og være et kompetansesenter for all idrett i Hordaland www.idrett.no/hordaland Hordaland 2013 812 idrettslag landets største idrettskrets målt i antall idrettslag

Detaljer

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune Ulvik herad Sekretariat for kontrollutvalet Hordaland fylkeskommune ved kontrollutvalet Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2014/393 Vår dato: 05.09.2014 Partsbrev - Invitasjon til

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200906373-6 Arkivnr. 814 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.04.2010 22.04.2010 RADIOSAMBAND I TUNNELAR I

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 626. Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv

Kopi til: Arkivnr.: 626. Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur- og ressursutvalet Dato: 08. juni 2011 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201100203-47/EINGRI Kopi til: Arkivnr.: 626 Statlege og fylkeskommunale

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde.

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde. Saksprotokoll i fylkestinget 14. og 15.06.2016 SAKSBEHANDLING Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 14. juni: PS 28-46, 54/16. 15. juni: PS 48-51, 64, 65, 52, 53, 55-62, 37/16. OPNING AV FYLKESTINGET

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 kap 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturlandskap og kulturmiljø i Hordaland

Statsbudsjettet 2015 kap 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturlandskap og kulturmiljø i Hordaland KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22591-65 Saksbehandlar: Per Morten Ekerhovd, Stein Ottosen, Roald Landøy Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 16.04.2015 Statsbudsjettet

Detaljer

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-112 Arkivnr. 656 Saksh. Bjørsvik, Elisabeth, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 27.03.2012 Møtetid: Kl. 15:45 18:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/12-007/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Hallvard Herland Else Marie

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: Kl. 16:00 18:00 Møtestad: Ullensvang Gjesteheim Saksnr.: 023/10-029/10 Forfall meldt frå følgjande medl. Bergljot Maria Veivåg Marie

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012

Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012 Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012 Kultur- og ressursutvalet ba i møte 11.02.12 om rapport om bruk av Miljøposten i Fylkesbudsjettet. Denne posten har gått under namnet Lokal Agenda

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - GODKJENNING AV ANDRE TILTAK I PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012.

NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - GODKJENNING AV ANDRE TILTAK I PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201205550-29 Arkivnr. 146 Saksh. Arnesen, Arthur Hagala, Yngvar Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 20.02.2013-21.02.2013 NÆRINGSRETTA MIDLAR

Detaljer

Fordeling av midlar til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom 2017

Fordeling av midlar til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom 2017 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 217/121-81 Saksbehandlar: Hanne Espe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 26.4.217 Fordeling av midlar til lavterskel

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

RALLARVEGRÅD - UTNEMNING AV REPRESENTANT

RALLARVEGRÅD - UTNEMNING AV REPRESENTANT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201105600-21 Arkivnr. 715 Saksh. Hage, Torild Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 10.01.2012 26.01.2012 RALLARVEGRÅD

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 22. mai 2008 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 22. mai 2008:

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

Godkjenning av tre prosjektrekneskap

Godkjenning av tre prosjektrekneskap ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-3 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 21.09.2016 Godkjenning av tre prosjektrekneskap Samandrag

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring.

Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring. Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring Kulturminneloven - 1 lovens formål: Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2011 KAP 1429 POST 72 - TILDELING AV TILSKOT TIL FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGAR, ANLEGG OG MILJØ

STATSBUDSJETTET 2011 KAP 1429 POST 72 - TILDELING AV TILSKOT TIL FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGAR, ANLEGG OG MILJØ HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201002984-38 Arkivnr. 146.65 Saksh. Ekerhovd, Per Morten, Ottosen, Stein, Sandved, David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.04.2011

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2015

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/3055-25 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Tone Stedal Haugland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.10.2015 Den kulturelle

Detaljer

Tilskot til vern og vøling av kulturminne 2016

Tilskot til vern og vøling av kulturminne 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/2159-59 Saksbehandlar: Stein Ottosen, Roald Landøy, Erlend Hofstad, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og

Detaljer

Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland

Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland 1 Nasjonalt miljøprogram RMP 2 Regionalt miljøprogram RMP Regionale miljøtilskot oppstart 2004 Tre periodar: - 2005 2008-2009 2012-2013 2016 Evaluere: måloppnåing

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2015/3373-1 Saksbehandlar: Helge Haavardtun Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Kollektivterminalanlegg på Nonneseter

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: Møtetid: Kl. 08:30 11:15

Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: 21.02.2011 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 017/11-025/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Utvalet sitt kvarter: 2 av 5 status og val av løysing var sendt ut til medlemmane i forkant av møtet. Dette viser at det også er rom for å få oppgrade

Utvalet sitt kvarter: 2 av 5 status og val av løysing var sendt ut til medlemmane i forkant av møtet. Dette viser at det også er rom for å få oppgrade SAMNANGER KOMMUNE 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: 14:00-15.20 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 9, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 22.04.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller

Detaljer

Innkomne spillemiddelsøknader - ord. nærm.anlegg 18.05.2007, Side 1 av 5

Innkomne spillemiddelsøknader - ord. nærm.anlegg 18.05.2007, Side 1 av 5 Innkomne spillemiddelsøknader - ord. nærm.anlegg 18.05.2007, Side 1 av 5 Anleggsid Anleggsenhetsnavn Delprosjekt 1201 Bergen 1201076701 Breivikstølen ballbane Breivikstølen Velforening 1201076901 Eidsvåg

Detaljer

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Tilskot til tiltak innan: naturforvalting, vilt-, fiske- og friluftslivsformål 1 Søkjar Namn/Adresse: Postnr.:. Poststed: Org.nummer:...

Detaljer