Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 29. mai /015.T14/ABJO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 29. mai 2013 201112246-28/015.T14/ABJO"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMM Kultur- og ressursutvalet Medlemene i Kultur- og ressursutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 29. mai /015.T14/ABJO Kultur- og ressursutvalet - innkalling til møte Vi kallar med dette inn til møte i Kultur- og ressursutvalet Tysdag 4. juni 2013, kl Møterom Sunnhordland i 4.etg., Agnes Mowinckelsgt. 5, 5020 Bergen Gruppemøte frå kl Dagsorden: Kl : Saksbehandling Kl : Lunch Kl Saksbehandling Dersom nokon av utvalet sine medlemer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne om å gjere dette snarast ved å nytte vedlagde forfallsskjema. Skjema kan også hentast på Returner skjemaet på e-post til eller send på fax til Innkallinga gjeld valde medlemer i Kultur- og ressursutvalet. Kopi vert send varamedlemer til orientering. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vert varamedlemer kalla inn særskilt. Anne-Beth Njærheim utvalsleiar

2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MELDINGAR - Kultur- og ressursutvalet Periode: 14. mai juni 2013 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 42/ Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv / Fylkeskommunal konferanse om idrett og friluftsliv 4

3 HORDALAND FYLKESKOMM Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 23. mai 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /EINGRI Kopi til: Arkivnr.: 626 Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv 2013 Hordaland fylkeskommune forvaltar fire ulike statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv: 1. Statleg tilskot til tiltak i sikra friluftsområde, post Statleg tilskot til friluftslivstiltak, post Midlar til lokale tiltak for friluftsliv 4. Støtte til merking og gradering av turløyper i Hordaland 1. Fordeling av statleg tilskot til tiltak i sikra friluftsområde, post 78 Vurdering av innkomne søknader post 78 Det er to søknadar på tiltak i statleg sikra friluftsområde (post 31) som er handsama av Hordaland fylkeskommune. Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) driv med skjøtsel, drift og tilrettelegging i 191 friluftslivsområde i 15 ulike kommunar i bergensregionen og gjer med det eit viktig arbeid for å gjere friluftslivsområde tilgjengeleg for mange. Utgangspunkt for søknaden er forvaltningsplanen for alle friluftsområda som Bergen og Omland Friluftsråd forvaltar. I forvaltningsplanen er det satt prioritering på to til fem tilretteleggingstiltak i kvar kommune. Planen er langsiktig og blir revidert i forkant av kvart år og gir ein totaloversikt over behovet for tilrettelegging i områda. BOF har prioritert statleg sikra friluftsområde i planen og kostnad for prioriterte tiltak er spesifisert. I planen er 17 statleg sikra områder prioritert. Høgast prioritert er: Kollevåg i Askøy, Sveholmen i Austevoll, Børilden i Austrheim, Tennebekktjern, Helleneset og Sandholna i Bergen, Lønøy i Fjell, Fusaneset i Fusa, Litlevågen i Lindås, Elvavika i Meland, Mobergsvika i Os, Skageneset i Radøy, Gjerdsvikkjo i Samnanger, Sundskogen i Sund, Ånuglo i Tysnes, Agnavika i Vaksdal og Skogsøy i Øygarden. Planlagte tiltak i alle de prioriterte statlig sikra områdane utgjør kr ,- Meir informasjon om dei aktuelle områdane finn ein på Alle dei statleg sikra friluftsområdane er også registrert i naturbase. Der kjem gards- og bruksnummer fram. Planen er langsiktig, med nåverande ressursar vil det ta mange år å få realisert alle dei prioriterte tiltaka i planen. Med utgangspunkt i forvaltningsplanen og tildelte midlar, blir det kvart år utarbeid ein arbeidsplan. Friluftsrådet Vest (FV) har ansvar for regionalt viktige friluftslivsområde i seks kommunar i Hordaland. Utgangspunkt for søknaden er forvaltningsplanen for alle friluftsområda som dei forvaltar. I sin søknad ber dei om midlar frå post 78 til seks friluftsområde for å gjere dei meir tilrettelagt for ålmenta. Dei søker om kr ,- til føljande tiltak: Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

4 1. Hiskjo, Bømlo kommune (g/b 131/50): Nytt toalett - 2. Breivika, Stord kommune (g/b 21/1): Nytt toalett - 3. Selsåsvika, Sveio kommune (g/b 110/16,18): Oppgradering turveg, p-plass, naust - 4. Barmane, Bømlo kommune (g/b 75/6,7): Toalett 5. Teløy, Fitjar kommune (g/b 14/32,33): Brygge, tursti - 6. Ferjevågen, Kvinnherad kommune (g/b 117/93): Brygge. Planlagte tiltak i alle de prioriterte statlig sikra områdane utgjør kr ,- I 2013 er samla søknadsbeløp på kr ,- fordelt på to søknader. Samla tilskotsbeløp for posten i år er kr 3.. (2012: ). Midlane som vert tildelt skal dekkje utgifter til praktiske tiltak som følgje av statleg tileigning av nasjonalt eller regionalt viktige friluftslivsområde. Midlane kan og nyttast til å sikre varige servituttavtalar (evigvarande bruksrett) for å sikre ålmentas friluftsinteresser. Midlar som vert tildelt kan berre nyttast til tiltak i statlege friluftslivsområde. Fordeling av statleg tilskot til tiltak i sikra friluftsområde, post 78 Søkjar Tiltak Totalsum Søknad Tilskot Friluftsrådet Vest Tiltak i 6 statlig sikra friluftsområder i Bergen og Omland Tiltak i 16 statlig sikra Friluftsråd friluftsområder i Totalt Statleg tilskot til friluftslivstiltak, post 74 Målet med tilskotsordninga er å medverke til stimuleringstiltak og haldningsskapande arbeid for friluftsliv, med vekt på å styrkje ålmenta sine interesser. Innsatsen vil i første rekkje rettast inn mot barn, unge, personar med funksjonshemming og etniske minoritetar. Midlane skal nyttast til arbeid med og konkrete tiltak til å fremje friluftsliv som utgangspunkt for gode helsevanar og miljøhaldningar. Hordaland fylkeskommune handsamar søknadene innafor ei budsjettramme fastsett av Direktoratet for naturforvaltning. Det vert gjeve støtte i ei tilskotsramme på kr 5.,- til 40.,-. Vurdering av innkomne søknader post 74 I 2013 er det 36 søknader (2012: 19 søknader) som er hansama under denne tilskotsposten. Fleire søknader er oppmoda til å søkje om tilskot frå spelemidlar idrett og fysisk aktivitet på mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg og ordinære spemidlar. Det har og vore samordning med tilskot til lokalt folkehelsearbeid og kap 1425 post 71.1 tilskot til viltformål, Hjortevilttiltak og kap 1425 post 71.3 tilskot til viltformål, lokale vilttiltak m.m. Nedanfor er desse søknadane spesifisert. Den totalte søknadssum er på kr Samla tilskotsbeløp på denne ordninga er i år på kr (2012: 350.) Dei prosjekta som er tildelt midlar, er alle prosjekt som kjem inn under hovudmålet for ordninga. Avdi det er avgrensa midlar å fordele i høve til behov, er det organisasjonar som fekk redusert eller ikkje fekk tilskot til omsøkte prosjekt. Post 74: Tilskot til friluftstiltak Tiltak: Søkjar: Totalsum Søknad Tilskot Basecampar knytta til BOF sine områder Bergen og Omland Friluftsråd Kom deg ut dagene 2013 Bergen Turlag Læring i friluft Friluftsrådet Vest Friluftslivets uke og friluftslivets dag 2013 Friluftsrådet Vest Basecamper og padlecamper - Sunnhordland Friluftsrådet Vest Naturlos i BOF sine friluftsområder Bergen og Omland

5 Naturlosturer (Tilskudd til friluftslivstiltak (post 74)) Friluftsråd Haugesund Turistforening Villmarksleir Wild West 2013 NJFF-Hordaland Fiskecamp for ungdom 2013 NJFF-Hordaland Fremme innlandsfiske Sotra og Øygarden jff Trilleturlaget i Bergen 2013 Bergen Turlag Fiskeklubben for barn i 2013 NJFF-Hordaland Småbrekke villmarksleir Vaksdal kommune Ordførerens tur i Sunnhordland Friluftsrådet Vest Undervisningsprosjektet i fiske og friluftsliv NJFF-Hordaland Turstikonkurranse Øygarden Frivilligsentral KUL-TUR Øygarden Frivilligsentral Øygarden Sjøen lokkar Frivilligsentral Vangsvatnet Prøvefiske Grunneigarlag Aktivitetsprogram Barnas Turlag Bergen Turlag Opp og stå lett og gå Øygarden Frivilligsentral Totalt Følgjande søknader/prosjekt på post 74 får tilskot frå den fylkeskommunale ordninga for lokale friluftstiltak: Tiltak: Søkjar: Totalsum Søknad Tilskot «Auka friluftsliv i og ved Storavatnet» (Tilskudd til friluftslivstiltak (post 74)) Bydelsbloggen Fjord + Fjell + Fonn = Fantastisk natur (Tilskudd til friluftslivstiltak (post 74)) Ullensvang Herad Følgjande søknader på post 74 har fått tilskot frå tilskot til viltformål: Tiltak Søkjar Søknadsbeløp Tilskot Infoblad jakt og fiske - infoside internett NJFF-Hordaland kr 30 kr 20 Følgjande søknader på post 74 er oppmoda til å søkje om tilskot frå spelemiddelordninga: Tiltak Søkjar Total sum Søknad Kaste/fiske brygge Voss jeger-og fiskarlag Allmen tilkomst til Osternes Festning Foreninga Osternes Festning 34 9 Akebakke med lys KnarvikMila Aktivitetsanlegg Bjørkedalen (Tilskudd til friluftslivstiltak Sotra og Øygarden jff

6 Nytt klubbhus Sotra sportsdykkerklubb Følgjande søknader får ikkje tilskot Tiltak Søkjar Total sum Søknad Kvinneaktiviteter i 2013 NJFF-Hordaland Skytestevne for barn og unge NJFF-Hordaland 15 5 Ungdom og Natur Natur og Ungdom Opp av godstolen - trim for alle Øygarden Frivilligsentral 13 6 Camp Hitsøy - Frilluftslivscamp - Ungdom år Sommer I Vest - Friluftslivscamp for ungdom år Tur til Folgefonna sommerskisenter Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak Midlar til lokale tiltak for friluftsliv Hordaland fylkeskommune ønskjer å fremje folkehelse, identitet, medverknad og engasjement og motverke sosiale helseskilnader i lokalsamfunna ved å tildele midlar til tiltak retta mot folkehelsearbeid, lokal mobilisering, nettverksbygging, berekraftig utvikling og konkrete tiltak for fysisk aktivitet. Gode prosjekt vert støtta med tilskot opp til kr 40.,- (minimum kr 5.,-) Gjennom støtte til lokale friluftslivstiltak, er målet å medverke til at det skapast god kvardagsaktivitet for folk i Hordaland. Ved å støtte tiltak som er med på å fremje fysisk aktivitet for mange. For 2013 er det sett av kr 400. til lokale friluftslivstiltak i Hordaland. Kommunar, regionale aktørar og friviljuge organisasjonar kunne søkje. Tildeling av desse midlane vert gjort ein gong pr år og søknadsfrist for støtte i 2012 var 15. februar. Totalt er det handsama 36 søknader til tilskotsordninga til lokale friluftslivstiltak med ein samla søknadssum på kr ,- 20 søknader fekk tildeling gjennom ordninga, ti har ikkje fått støtte og seks søknader har fått tilråding om søke om støtte via ordninga for spelemidlar til idrett og fysisk aktivitet - mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg. Prosjektnavn Søker Søknadsum Tilskot Naturlosturer i friluftområder i BOF sine medlemskommunar Bergen og Omland Friluftsråd Fjelltrimmen Fjell Turlag Vandring i Jondal Jondal idrettslag Friluftslivsarr for alle Bømlo Turlag Bålplassar og teltplasser på Skarvøy Askøy kommune Sommar i Vest Sommar i vest D løype for bueskyting Sotra og Øygarden jeger- og fiskarforening Fortøying Bergen og Omland Friluftsråd Friske tak Sund kommune Få folk ut på vatnet Bydelsbloggen, Stord Austrheim ungdom brukar havet Austrheim ungdomsklubb Tiltak for inkludering av psykisk og fysisk funksjonshemma Nordhordland padleklubb Byfjellstrimmen Bergen Turlag Klatring Os Turlag

7 Om dalen er bratt og lia bratt - ut av stolen og ta beina fatt Ullensvang turn og idrettslag Ut på tur - Aldri Sur Os Turlag Glesnes sjø og fritid Sund Turlag + sjøsportsenter Basecamp, fjelleir Bergen Turlag Totalt Oversikt over søknadar som har fått tilråding om å søke forenkla ordning for spelemidlar til idrett og fysisk aktivitet - mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg: Namn på søkjer Namn på tiltak IOGT- Hordaland v/ Leif- Helge Molvik Friluftslivet er for alle 90 Spelemidlar Vinnes Båtlag Flytebrygge på Skåtholmen 40 Spelemidlar Topp Vel Tilkomst Trolltunga 95 Spelemidlar Huglo IL Nye tuorienteringskart til Huglo IL 40 Spelemidlar Herøysund IL Eventyr på Solåstoppen 40 Spelemidlar Straume IL Utendørs treningsapparater i Straume idrettspark 40 Spelemidlar LAR Arna Bygging av gapahuk Spelemidlar Sotra sportsklubb Føringslist for svaksynte 40 Spelemidlar 4. Fordeling av midlar til merking og gradering i Hordaland 2013 Ved søknadsfristen 15. februar 2013 kom det inn 34 søknadar med tiltak i 22 kommunar i Hordaland med ein samla søknadssum på over kr 3.7 mill. Det er ,- til fordeling. Den 22. april blei midlane til prosjekt i Hordaland fordelt, i møte i den lokal tildelingsgruppa. Gruppa har representantar frå Bergen Turlag, Bergen og Omland Friluftsråd, Turistinformasjonen i Kvinnherad kommune/ Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Askøy kommune og rådgjevar i seksjon idrett og friluftsliv i Hordaland fylkeskommune. Følgjande krav er stilt til søkarane: 1. Nasjonal standar for merking og gradering av turløyper skal nyttast. 2. Eit lokalt samarbeid mellom frivillige organisasjonar, reiselivet, kommune og grunneigar % eigeninnsats (i form av dugnad og/eller eigne midlar). 4. Ha ein plan for drift og vedlikehald av turløypene. Kommunalt tilskot vil bli vektlagd. Økonomioversyn over to år: Fylke Gjensidigestiftelsen Kommunale Fylkeskommunen Sum midlar Hordaland Gjensidigestiftelsen har løyvd kr 5 mill for 2013 og 2014 til dei fire vestlandsfylkene. Tilskotet føreset ein eigenandel på 50 % frå fylkesnivå i form av kommunale midlar og fylkeskommunale midlar. Eigenadelen for 2013 er finanisert slik: kr 630. av fylkeskommunale midlar og 848. i kommunale midlar. Dette gjev ein utløsning frå Gjensidigestiftelsen på kr

8 Det kom inn mange og gode søknader, 13 søknadar var frå nye prosjekt, medan dei resterande 21 var frå allereie igongsette prosjekt. Dette viser eit stort engasjement i heile fylket for å gjera ein innsats for betre gradering og merking av turløyper til glede for ålmenta. Tildelingsgruppa valgte, som i 2012, å gje støtte til mange prosjekt for å understøtte den breie mobiliseringa som er gjort i kommunane. Ingen søknad fekk innvilga fullt ut det dei søkte, alle tildelingane er avkorta. Dei må såleis tilpasse prosjekta sitt omfang etter kor mykje dei er tildelt. Høgste tildelingsprosent er 90 % av søknadssum, lågaste er 17 %. Ved vurderinga er det lagt vekt på lokal forankring i frivillige organisasjonar, reiseliv og det offentlege. Nærmiljøsatsing er og eit viktig element som blir vektlagd, slik at flest mogleg kan nytte seg av tilbodet. Prinsipp for tildeling: Flest mogleg lokalsamfunn skal nyte godt av midlane. Krav til lokalt samarbeid (innbyggarar, reiseliv, kommunar, grunneigarar og frivillige organisasjonar). Krav om eigeninnsats. Ingen maksgrense på søknadsbeløp. Midlar som ikkje blir brukt blir tilbakeført til tildelingsgruppa som fordelar ut ikkje-brukte midlar ut frå behov. Midlane må være brukt opp seinast 1. november året etter tildeling, elles vert tildelinga trekt attende. (Det vil være mogleg å søkje om forlenging.) Merking og gradering i Hordaland 2013 Prosjektnavn Kommune Søker Totalsum Søknadsum Tilskot Merking og gradering av turløyper i Ullensvang Ullensvang Ullensvang herad kr kr kr 200 Skilting og merking i Midtmarka Fjell Fjell kommune kr 635 kr 317 kr 185 Merking av sykkel, tur og padleløyper i Austrheim, del III Turstiar i kvam Austrheim Kvam Austrheim kommune kr 472 kr 235 kr 160 Kvam næringsråd + 18 frivillige org. kr 1 kr 200 kr 150 Over Veten Sund Sund Turlag kr 610 kr 280 kr 140 Merking av turstier i Bømlo kommune Bømlo Bømlo Turlag kr 542 kr 236 kr 120 Merking og gradering av turstiar i Modalen kommune Modalen Modalen Kommune kr kr kr 102 Stimerking i Ytre Arna Bergen Haugland, Gaupås og Kvamme Velforening kr 315 kr 150 kr 100 På vandring i historisk landskap Odda Røldal reiselivslag kr kr kr 80 Skilting og gradering på Unneland Bergen Unneland Grendalag kr kr kr 70 Merking av turstiar på Moster Bømlo Moster grendautval kr kr 80 kr 65 Sysendalen løypelag Eidfjord Sysendalen hyttevelforbund kr kr 300 kr 50 Oppsett av skilt og merking på Voss: Raugstad-Hanguren- Slettafjell Voss Voss utferdslag kr 186 kr 100 kr 50 Skilting til hyttene til Vik, Voss, Bergen Turlag kr kr 90 kr 50 6

9 Bergen Turlag Vaksdal Vener av Merking av turløyper i og kring bygda Hosanger Osterøy Mjøsvågen v/ Lars Mjøs kr 201 kr kr 50 Merking i Ormhilleren friluftsområde Øygarden Bergen og omland friluftsråd kr 100 kr 50 kr 45 Gradering og merking av stiar i Os Os Os kommune kr 100 kr 50 kr 40 Turløyper Øystese Kvam Bygdagnist kr kr 50 kr 40 Oppsett av skilt og merking på Voss: Storåsen, Lønahorgi, Bordalen Voss Voss Utferdslag kr 153 kr 76 kr 38 Turstier på Kalandseidet Bergen Kalandseid idrettslag kr 82 kr 41 kr 35 Vandring I Stordalen Masfjorden IL Bjørn West kr kr 108 kr 35 Merking, remerking og gradering av 7 turløyper Vaksdal Vaksdal kommune kr kr 40 kr 32 Merking og gradering av turstiar i Sveio kommune Sveio Sveio kommune kr kr 35 kr 30 Turløype i Sonveåsen Voss Voss ski og tursenter kr 69 kr 54 kr 27 3 turstiar i Eidfjord, bla Tursti Storagjel - foten av Vøringsfossen - Storagjel Eidfjord Destinasjon Eidfjord AS kr kr kr 25 Merking og gradering av tursti frå Holsvika til Trollevassnibba Sveio Friluftsrådet Vest kr 60 kr 30 kr 25 Jordalen Grendalag kr kr 48 kr 24 Gamlevegen i Jordal Voss Merking i Storøen friluftsområde kulturløype og Bergen og omland infotavle Bergen filuftsråd kr 50 kr 25 kr 20 Utvikling av vandreruter i Ulvik herad Ulvik Ulvik Turistkontor kr kr 40 kr 20 Merking og gradering av tursti på Teløy Fitjar Friluftsrådet Vest kr 50 kr 25 kr 20 Merking og gradering av tursti ved Slettene fri.luft.omr Sveio Friluftsrådet Vest kr 50 kr 25 kr 20 Oppsett av skilt og merking på Voss: Myrkdalen Voss Myrkdalen grendalag kr kr 36 kr 18 Stalheim Landskapspark kr kr kr 16 Jordalen Grendalag kr kr 28 kr 14 Turløypa Brandseth - husmannsplassen Lyngset Voss Stølsvegen Jordalen - Slettedalen Voss Nutavegen - restaurerast og gjere tilgjengelig for turgåere Ullensvang Grimo Idrettslag kr 62 kr 36 kr 12 Sum kr kr

10

11

12

13

14

15

16 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet Saknr. Arkivsak Saktittel 59/ Godkjenning av møtebok kultur- og ressursutvalet og / Kommuneplan for Austevoll - areal- og samfunnsdel 61/ Fråsegn - Bergen kommune - Reguleringsplan for Bergenshus - Møllendal øst - Gnr m/fl. 62/ Fråsegn til "Kultur Vest AS, Evaluering etter tre års prøvedrift , Høringsnotat" 63/ Fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet / Fordeling av museumsplanmidlar 2013 på institusjonsnivå 65/ Fordeling av fylkeskommunalt investeringstilskot / Stønad til ulike kulturføremål våren

17 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 59/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Kultur- og ressursutvalet /13 Godkjenning av møtebok kultur- og ressursutvalet og Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 5

18 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen Arkivsak Arkivnr. 015 Saksh. Bertelsen, Mildrid Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet GODKJENNING AV MØTEBOK KULTUR- OG RESSURSUTVALET OG SAMANDRAG Møteboka frå kultur- og ressursutvalet og vert med dette lagt fram for godkjenning. FORSLAG TIL VEDTAK Møteboka frå kultur- og ressursutvalet og vert godkjent. Rune Haugsdal fylkesrådmann Anna Elisa Tryti fylkeskultursjef Vedlegg: Møteboka frå og

19 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kultur- og ressursutvalet Dato: 14. mai 2013 Kl.: Stad: Bergen og Omland Friluftsråd, Hellebakken 45, Bg Saknr.: 46/13-57/13 Dato: 15. mai 2013 Kl.: Stad: Fylkesbygget, Agnes Mowinkelsgt. 5, 5020 Bergen MØTELEIAR Njærheim, Anne Beth (V) DESSE MØTTE Beckham, Christopher Ray (A) Bjorøy, Marianne Sandahl (A) Klokkerstuen, Siri (A) Johannessen, Anita Garlid (FRP) Framnes, Sigbjørn (FRP) Halleraker, Svein (H) Aadland, Nils Marton (H) Lie, Neshe (H) Ask, Vegard (KRF) Golis, Natalie Antonia (R) Strømme, Mona Røsvik (H) Olsen, Sammy (SP) Møtte berre 14. mai. FORFALL Slettebø, Peder Sjo (H) Tomren, Tom Sverre (MDG) DESSUTAN MØTTE Anna Elisa Tryti, fylkeskultursjef, Kultur- og idrettsavdelinga Per Morten Ekerhovd, fylkeskonservator, Kulturminnevern og museum, Kultur- og idrettsavdelinga Britt Karen spjeld, fylkesidrettssjef, Kultur- og idrettsavdelinga Ronny Skaar, utviklingssjef/seksjonsleiar Kunst- og kulturformidling, Kultur- og idrettsavdelinga Marianne Ose Askvik, rådgivar, Kultur- og idrettsavdelinga Anne Mette Nesje Porten, rådgivar, Kultur- og idrettsavdelinga Bård Sandal, regionaldirektør, Regionalavdelinga Gudrun Mathisen, Klima og naturressurssjef, Regionalavdelinga Odd Kenneth Mellingen, stabsleiar, Kultur og idrettsavdelinga som sekretær MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknad til innkallinga. 1

20 GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend slik den låg føre. YMSE Innspel frå medlemmane: Sigbjørn Framnes viste til brev til Hordaland fylkeskommune frå NRK dagsett 30. april 2013 sendt på e-post 6.mai til utvalsleiar og fylkeskultursjef vedkomande sak 118/12 Områdereguleringsplan for Mindemyren Bergen kommune, med anmodning om å revurdere innsigelse til områdeplan Bergensdalen område S7. Han sette fram spørsmål om vidare prosess, om saka evt. kunne behandlast på ny i utvalet. Fylkeskultursjefen orienterte. Administrasjonen vil koma attende med melding til utvalet om pågåande prosess. Christopher Beckham sette fram spørsmål om alle medlemane i Kultur- og ressursutvalet var invitert til møte med kulturministeren 23. mai. Utvalsleiar orienterte. Alle medlemane er invitert. Det vert møte med kulturministeren frå kl til 12.00, gruppemøte frå kl til og ekstraordinært møte i Kultur- og ressursutvalet frå kl Presentasjonar: Bergen og Omland Friluftsråd Vestkystparken Sykkel-VM 2017 Adm.leiar Åge A. Landro Åge A. Landro Prosjektleiar Erik K. Halvorsen Bergen kommune Delt ut i møte: Hefte Vestkystparken 2011 Hefte Bergen og Omland Friluftsråd 75 år 2012 Årsrapport Bergen og Omland Friluftsråd Årsmelding 2012 Vestlandske Teater 2

21 MELDINGAR Periode: 16. april mai 2013 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 31/ Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene / Hardingfelesenter - forprosjektrapport I samband med melding 32/13 stilte Siri Klokkerstuen spørsmål om det forprosjektet vart følgt opp med eit hovudprosjekt? Fylkeskultursjefen orienterte. Det er gjeve tilskot til eit eittårig hovudprosjekt. 33/ Fordeling av tilskot for 2013 i Prosjekt Bryggen 34/ Invitasjon til Sellafieldmøte i Oslo 13.juni 2013 I samband med melding 34/13 oppfordra Anne-Beth Njærheim til at eit medlem reiste på dette møtet. Sigbjørn Framnes var interessert dersom andre frå fylkeskommunen kom til å reise. 35/ Godkjendt forvaltingsplan for Skogafjellet naturreservat 36/ Melding om høyring I samband med melding 36/13 sette Christopher Beckham fram eit sterkt ønskje om eit ekstraordinært møte i utvalet for å behandle denne saka, gjerne lagt i forkant eller i samband med fylkestinget sitt møte 11. og 12. juni. Han ønskte også at det vart gjeve eit sterkt signal til NVE om at knappe høyringsfrisar i høve slike store saker utgjer eit demokratisk problem. Utvalsleiar foreslo at administrasjon belyser dette problemet i saka som utvalet skal behandle, slik at det vert gjeve eit tydeleg signal til NVE. Ein vil koma attende med melding om evt. ekstraordinært møte. 37/ Hordaland Idrettskrets sin disponering av driftstilskot / Bergen Turlag skifter namn til Bergen og Hordaland Turlag 39/ Referat frå styremøte i Vestkystparken - Hitsøy 10. april / Kulturutredningen 2013 (NOU 2013:4) - Sak til handsaming i Vestlandsrådet 13. og / Oversyn over innkomne søknader til Kulturelt utviklingprogram

22 SAKNR. 46/13 GODKJENNING AV MØTEBOK KULTUR- OG RESSURSUTVALET VEDTAK Møteboka frå kultur- og ressursutvalet vart godkjent. 47/13 KONSESJONSSØKNAD FOR KOLÅSÅNA KRAFTVERK I ODDA KOMMUNE - FRÅSEGN Marianne Bjorøy (A)sette fram slikt forslag til endring i pkt.5: «Ordet bør vert endra til skal» Røysting Fylkesrådmannen sitt forslag pkt. 1 til 4 vart samrøystes vedteke. Bjorøy sitt forslag til endring i pkt.5 vart samrøystes vedteke. INNSTILLING 1. Utbygginga er ikkje i konflikt med viktige regionale interesser med dei avbøtande tiltaka som er nemnd. 2. Det vert stilt krav om at undersøkingsplikta etter 9 i Kulturminneloven vert oppfylt i god tid før iverksetjing av tiltak. 3. Kulturminne og vurderinga av temaet er mangelfull. NVE bør be om utfyllande informasjon slik at tema er tilstrekkeleg utgreidd. 4. Omsyn til levetilhøva for fossekall i område med mange utbyggingar er viktig. Fylkesutvalet rår til at særlege avbøtande tiltak vert vurderte slik at området er egna til hekking for fossekall også etter utbygging. 5. Ein skal gjennomføre utbygginga på ein diskret måte og ikkje etablere permanente vegar utover tilkomstveg til kraftstasjon, for å redusere dei negative sumeffektane omfattande utbygginsplanar av småkraft i nærleiken får på landskapet i området. 48/13 ULSBERG KRAFTVERK SUS - ULVIK HERAD - FRÅSEGN Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. INNSTILLING: 1. Utbygginga er ikkje i vesentleg konflikt med viktige regionale interesser med dei avbøtande tiltak som er nemnd. Det er eit høgt kostnadsnivå, og utbyggar må sjølv stå for dei bedriftsøkonomiske vurderingane for ei realisering av prosjektet ved ein eventuell konsesjon. 2. Undersøkingsplikta etter 9 i Kulturminnelova må oppfyllast i god tid før eventuelt arbeid i marka startar opp. 3. Ein bør vurdere høgare minstevassføring med omsyn til elva som sentralt landskapselement og stad for friluftsliv og rekreasjon og fordi ein ikkje veit moglege konsekvensar av redusert vassføring for biologisk mangfald. 4

23 49/13 REGIONAL NÆRINGSPLAN FOR HORDALAND SAKSFRAMLEGG Anne-Beth Njærheim (V) sette fram slikt forslag: «Pkt tredje avsnitt siste setning endres til: Å vere med på å komme i mål med dette er derfor eit overordna mål med denne strategiske planen. Med berekraftige verksemder forstår Hordaland fylkeskommune verksemder som ikkje har negativ innverknad på miljøet, gjev same moglegheiter for framtida og som er medvetne sitt sosiale ansvar lokalt og globalt.» Røysting Fylkesrådmannen sitt forslag pkt. 1 og 2 vart samrøystes vedteke. Njærheim sitt forslag vart vedteke mot 2 røyster ( Frp) INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtek med dette Regional næringsplan for Hordaland Regionalt utviklingsprogram nyttast som handlingsprogram for Regional næringsplan i Pkt tredje avsnitt siste setning endres til: Å vere med på å komme i mål med dette er derfor eit overordna mål med denne strategiske planen. Med berekraftige verksemder forstår Hordaland fylkeskommune verksemder som ikkje har negativ innverknad på miljøet, gjev same moglegheiter for framtida og som er medvetne sitt sosiale ansvar lokalt og globalt. 50/13 DRIFTSSTØNAD TIL BARNE OG UNGDOMSORGANISASJONAR PÅ FYLKESNIVÅ 2013 Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK 1. Kultur og ressursutvalet vedtek følgjande driftstilskot til fylkesfemnande barne- og ungdomsorganisasjonar, totalt kr ,-, etter vedtekne retningsliner - slik: De unges orkesterforbund Hordaland kr Ung i Kor Vest kr Ung Kirkesang kr Hordaland Natur og Ungdom kr Hord. Ung Røde Kors kr Hyperion kr Redningselskapet kr 0 Bj. Kr av KFUM/KFUK speid. kr Haug. Kr. av KFUK/KFUM kr 0 Hordaland Kr. av NSF kr Ryvarden Krets av NSF kr CISV kr Jeger og Fiskeforb. i Hord. kr

24 Bergen Turlag kr KRFU kr AUF kr Unge Høyre kr FpU kr Unge Venstre kr Sos. Ungdom kr Senterungdommen kr Midthordaland Indremisjon kr Bjørgvin KFUK/KFUM kr Nordhordland Indremisjon kr 0 NLM- Reg. Sør Vest kr Frelsesarmeens Ungdom kr Bg. Søndagsskolekrets kr Karmsund Søndagsk.krets kr Norges Kr.stud-skole ungd.l. kr 0 ACTA Barne og Unge i Nor. kr Haugaland Kr. KFUK-KFUM kr NLM Reg.Vest kr Norsk Misjonsselskap Bg. kr Indremisjonssamskip.Sunnh. kr KRIK kr Hordaland Ungdomslag kr Hord. Kr. av Juvente kr Juba kretsen kr Hordaland 4H kr Hord. Kr. av DFS kr kr Nordhordland Indremisjon sin søknad av 7. mars 2013 vert avvist. 51/13 TILSKOT TIL FYSISK AKTIVITET OG IDRETT FOR BARN OG UNGE - TILDELING 2013 Christopher Beckham (A) sette fram slikt endringsforslag: «Nr. 28 Bergen og omland friluftsråd får kr 50. Nr 42 Norges Basketballforbund får kr 85. totalt kr 135. Finansiering (avslag på søknader) Nr 5 Askøy kommune Avslag Nr 7 Bømlo kommune Avslag Nr 13 Stord kommune Avslag Nr 16 Stord kommune Avslag Totalt kr 135.» Røysting Fylkesrådmannen sitt forslag vart vedteke med 9 røyster mot Beckham sitt forlag (A, Krf) og fall. 6

25 VEDTAK Kultur og ressursutvalet fordeler over tilskotsordning til fysisk aktivitet og idrett for barn og unge, budsjettpost , kr 900.,- slik; Søkjar Tilsegn Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter 42 Bergen Turlag 65 Hordaland Idrettskrets 100 Hordaland Idrettskrets 50 Askøy kommune 60 Hordaland Idrettskrets 80 Bømlo Kommune 20 Sportsklubben Djerv 40 Friluftsrådet Vest 50 Idrett Bergen Sør 55 Møllenpris Idrettslag 50 IL Venjar Svømmegruppe 15 Stord Kommune 40 Bergen Skøyteklubb 16 Kalanseide Idrettslag 71 Friminuttsaktivitør 15 Bergen kommune 50 Voss Håndball 12 Fusa Karateklubb 5 Norges håndballforbund, region vest 50 Bergen Kickboksingklubb Avslag Etne klatreklubb 0 Bringedalsbygda oppvekstsenter, Kvinnherad kommune 0 Lindås Idrettslag 0 Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter 0 Bydelsbloggen 0 Bergen og omland friluftsråd 0 IL Gneist 0 Ungdomsrådet Ulvik Herad 0 Fitjar Idrettslag 0 Bergen Skøyteklubb 0 Herøysund Bygdalag 0 IOGT- Bergen 0 FAU - Husnes ungdomsskule 0 Trekløveren Grenda og ungdomslag 0 Fyllingen Karate Klubb 0 Askøy Badmintonklubb 0 Bergen Rugby Klubb 0 7

26 Austevoll Idrettsklubb 0 IL Gular Friidrett 0 Norges Basketballforbund region Vest 0 Sund Turlag saman med sjøsportsenteret, speidaren og FAU. 0 Tertnes Fotball Damer 0 Granvin idrettslag 0 Åsane Seahawks, Amerikansk fotball og Cheerleading klubb 0 Loddefjord Idrettslag Kunstløp 0 Førde skule, Sveio kommune 0 Bergen Turlag 0 Bergen Døves Idrettsklubb 0 Stamnes skule 0 Loddefjord IL, Turngruppen 0 Bergen Kickboksingklubb 0 Bergen Turlag 0 Åsane Fotball Damer (ÅFD) 0 Bergen Turlag 0 Bergen Turlag 0 Hordaland Orienteringskrets 0 Bergen Turlag/Os Turlag 0 Flaktveit IK 0 Sotra Volleyballklubb 0 Askøy Diskgolf Klubb 0 Sotra Trav og Hestesportslag 0 52/13 TILSKOT TIL VERN OG VØLING AV KULTURMINNE 2013 Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK Kultur- og ressursutvalet fordeler 740. kroner frå budsjettpost : 1 Askøy Strusshamn Fargeriet og vaskeriet 30 2 Austevoll Møllo, Vestre Vinnesvåg 0 3 Austrheim Kristianhuset, lemstove, Snekkevik 0 4 Bergen Øvre Korskirkealmenning Bergen Løe, Nyland Bergen Torvhus, Eikås, Vågsbotn Etne Fjøsna Trevarefabrikk Etne Bustadhus, Landa 0 9 Fusa Engevik Gard Fusa Sjøbruksmiljø, Engevikhavn Fusa Nothengje, Skår Fusa Bedehuset, Fredheim Granvin Glasstove, Håstabba Granvin Sag, Ystås 0 15 Jondal Naust, Jondal 0 16 Kvam Hovedbygning, Nes gard 0 17 Kvam Kvelvbru, Nes, Mundheim 0 8

27 18 Kvam Slåkjetunet 0 19 Kvinnherad Røykstove Kvinnherad Naust, Bjelland 0 21 Lindås Vass sag, Sævrås Masfjorden Matre hotel Meland Uteflor, Myrtveit Meland Eldhus, vaskeri, Myrtveit Meland Uthus, hønsehus, Myrtveit Meland Måneskinsbrua Meland Jordkjellar, lo Meland Sjøbu, trelaslager Odda Frelsesarmeen i Odda 0 30 Osterøy Naust, Fotlandsvåg Osterøy Kistverkstad, Fuse, Hole Osterøy Lemstove, Koppen 0 33 Osterøy Kvernhus Radøy To jordkjellarar 0 35 Radøy Steinbygd uteflor, Kolås Radøy Gamleløa, Ystebø 0 37 Radøy Løe, Mjøs Radøy Kvernhus, Marås Radøy Lensmannshuset på Sæbø Radøy Bryggje, Lensmannsnaustet 0 41 Stord Hannehuset 0 42 Sveio Kolerakyrkjegarden Tysnes Det gamle rekkjetunet, Uggdal Tysnes Naust, Einingevik 0 45 Ullensvang Bustadhus, Bekkjatun 0 46 Ullensvang Buførevegen 0 47 Vaksdal Toskedalsstova Voss Bakkemurar 0 49 Voss Elhus og driftsbygning Voss Skantehytta til Songve Voss Miklagard 0 52 Voss Løe, Staup Øygarden Bunker på Neshaugen, Blomvåg 0 54 Os Osbanen 0 55 Bergen Alvøen Lindås Naust, steingarder og uteflor 0 Dersom nokre av tiltaka ikkje let seg gjennomføre i år, kan Kultur- og idrettsavdelinga omdisponere midlane til andre av dei omsøkte tiltaka. 53/13 TILSKOT TIL DRIFT AV INNVANDRARORGANISASJONAR OG FLEIRKULTURELL VERKSEMD Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK 1.Kultur- og ressursutvalet fordeler kr ,- frå posten «Tilskot til drift av lokale innvandrarorganisasjonar og annan friviljug fleirkulturell verksemd» i samsvar med vedlegget, såleis: 9

28 Tilskot till drift av lokale innvandrarorganisasjonar 2013: 1.Namn på søkjar Tilråding Afrikanske flyktningekvinner 8 Alliance Francaise de Bergen 13 Association of Ghanaians in Hordaland 13 Bangladesh Shi Student s Union in Bergen 0 BiH Omlandia Bergen (ungdomsforening) 0 Bosnisk-norsk venskapsforening Liljani 18 Den eritreiske forening i Bergen 8 Den Etiopiske forening i Hordaland 8 Den Kongoletiske forening Lisanga 8 Den Vietnamesiske velforening 18 EPWISEF Association 8 Forreningen av serbere og venner til Serbia i Bergen 18 Internasjonal kulturklubb Stord 18 Institut Sevdaha 13 Iransk folk i Vest 8 Liberian association 8 Multinasjonalt kvinnefellesskap i Bergen 0 Nepali Bergen Society 13 Oromo forbund i Bergen kommune 8 Palestinaforeningen 13 Radio Tamil Bergen 0 Radio Voz Latina 0 Somalisk kvinneforening 18 Somaliland Welfare organisasjon (SOLWO) 8 Synergie Congo 0 Thai Forening i Hordaland 26 Tamil Youth Organication 0 Tsjetsjensk-Norsk vennskapsforening 13 Tusmo org 0 Voss Internasjonale Kvinneklubb 0 Wasdalendo Kenya 8 TIL SAMAN 274. Tilskot til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2013: African Dance & Drum 10 AIESEC UiB Aktiv sommer Askøy kommune 10 Askøy kommune 0 Askøy kommune 0 Afghansk kulturforening 0 Balkanfest 15 Bergen internasjonale musikkfestival/bergen 40 internasjonale kultursenter(biks) Bergen internasjonale musikkfestival/bergen 40 internasjonale kultursenter(biks) Bergen Røde kors 20 Bergen Turlag 18 Bosnisk Norsk vennskapsforening Liljer 20 Det felles innvandrerråd i Hordaland 56 Du Verden - et aktivt flerkulturelt miljø 50 Fjell kommune- kultur og sansesenter 0 10

29 Fjell kommune, Straume helsestasjon 10 Fjell kommune, Straume helsestasjon 10 EPWISEF Association 8 FAU v/uskedalen skole, Vaksenopplæringa, FAU og 10 leiing v/uskedalen skole 4C For Christ 0 FN-Sambandet Vest 10 Forening av serbere og venner til Serbia Bergen 10 Global Relief Somali Foundation 0 Hordaland Idrettskrets 20 Idrettslaget Gneist 10 Internasjonal kvinneforening på Sotra 10 Internasjonal kulturklubb Stord 0 Iransk Folk i Vest 0 Iransk Kulturforbund 0 Jondal Frivilligsentral 15 Kalandseid IL 10 Kinsarvik Bygdekvinnelag 15 KIA Bjørgvin Kristent interkulturelt arbeid 15 KnarvikMila AKS KnarvikMila AKS-77 0 Kvam kulturskule 15 Kvam kulturskule 15 Liberian Association Hordaland 8 Meisfjord, Katrine 10 Multinasjonalt kvinnefellesskap 25 Norsk folkehjelp 10 Palestinaforeningen 20 Radio Tamil 15 Radio Voz Latina 15 Redd Barna Aktiv Bergen 15 Salem nærmiljøsenter 8 Selvstendig demokratisk kurdisk kvinneforening 20 Sim Kulturmestringssenter i Åsane v/tertnes 20 kvinne & familielag Somalisk Aktive Kvinner 0 Somalisk Kvinneforening i Hordaland 15 Stiftinga Grannehjelpa, Kvam 20 Sportsklubben Djerv 20 Stiftelsen Fargespill 50 Stiftelsen SESAM 5 Stord kommune 30 Vadmyra IL 15 Vitalitetssenteret Frivillighetssentral BA 30 Ugandisk organisasjon 0 Voss Internasjonale Kvinneklubb 8 Øygarden Frivilligsentral 5 TILSAMAN Kultur og ressursutvalet gjev fullmakt til at restsummen på kr eventuelt ikkje utbetalte midlar, vert fordelt administrativt 11

30 54/13 STØTTE TIL TALL SHIPS RACES BERGEN 2014 Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. INNSTILLING 1. Fylkesutvalet løyver kr 1 million av Hordaland fylkeskommune sitt 2012-overskot til Tall Ship s Races Fylkesutvalet dekker kostnadar knytt til supplering av kollektivtransport, kostnadsrekna til kr /13 SØKNAD OM Å ARRANGERE SYKKEL - VM I 2017 I BERGEN OG BERGENSREGIONEN Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. INNSTILLING: 1. Hordaland fylkesting er positiv til at Bergen vert vertskapsby i ein norsk søknad om Sykkel-VM 2017, og ser på dette som eit svært attraktivt meisterskap å få til bergensregionen. 2. Fylkestinget føreset at meisterskapet vert finansiert gjennom eit spleiselag mellom idrett, næringsliv og offentlege styresmakter. 3. Fylkestinget legg til grunn at statleg medverknad til arrangementet står i høve til nivået på regionale styresmakter sine tilskot og at Bergen kommune og dei andre kommunane medverkar i samsvar med det som går fram av saksutgreiinga. 4. Hordaland fylkesting er positiv til å støtta arrangementet med kr 15 mill. i samsvar med saksutgreiinga. Summen vert sett av på disposisjonsfond i samband med avsluttinga av rekneskapen for I tillegg vert sett av kr 5,2 mill. til å dekke ei eventuell overskriding i prosjektet slik at samla avsetjing til disposisjonsfond vert kr 20,2 mill. 5. Fylkestinget sluttar seg til at det vert arbeidd med å oppretta eit arrangementsselskap for Sykkel- VM Fylkesutvalet får fullmakt til å ta avgjerd om fylkeskommunen skal ta del i eit slikt selskap. 56/13 TILSKOT TIL VILTFORMÅL 2013 Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK 1. Kultur- og ressursutvalet fordelar følgjande tilskot til Hjortevilttiltak og Lokale vilttiltak for 2013: Nr Søkjar Tiltak Tilskot kr Hjortevilttiltak 1 Bioforsk HordaHjort Sogn og Fjordane Skogeigarlag/Vestskog Forvaltning av hjortebestand

31 3 Høgskolen i Hedmark Fôring av hjortevilt - ei kunnskapsoversikt 0 4 Norsk Hjortesenter Handbok i praktisk hjorteforvalting 55 5 Norsk Hjortesenter Hjort NNI Beitetrykk fra hjort på økologisk viktige treslag 0 Lokale vilttiltak 7 Høgskolen i Telemark Eksponering av bever under vårjakta 0 8 Høgskolen i Hedmark Lærande forvaltning hønsefugl 0 9 Norsk Ornitologisk Forening Hordaland Vassfugl teljing Bergen og Os NJFF-Hordaland Infoblad jakt og fiske - Infoside internett NJFF-Hordaland Kvinneaktivitetar i NJFF-Hordaland Dagsseminar om små rovvilt CEES, Biologisk institutt Urbane måker 0 14 Norsk Institutt for Naturforskning Grågåsundersøkingar i Hordaland 9 15 Sotra og Øygarden Jff Vilt på Skogsøy, Øygarden 0 Totalt kr /13 STATSBUDSJETTET 2013 KAP 1429 POST 72 - TILDELING AV TILSKOT TIL FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGAR, ANLEGG OG MILJØ Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK 1. Kultur- og ressursutvalet ber Miljøverndepartementet om at det vert stilt midlar til rådvelde over Statsbudsjettet, kapittel 1429 post 73 til brannsikring i Hordaland. 2. Kultur ressursutvalet fordeler kr frå budsjettpost slik: Post Askøy Thomas Erichsens Minde Austrheim Naustmiljø, Krossøy 0 3 Bergen Christinegaard 0 4 Bergen Møllersalen Bergen Repslageriet på Fjøsanger Bergen Kronstad hovedgård Bergen Kjøttbasaren Bergen Villa, Kalfarlien Bergen St. Jørgens Hospital, Bryggerhuset Bergen Drengstova til Hellandshuset Bergen Bergen Barneasyl Bergen Mesterhuet og Tjærehuset, Sandviken Granvin Lemstove, Ystås Granvin Bustadhus, Ystås Granvin Løe, Ystås Jondal Oppgangssag, Herand Kvam Vikøy prestegard 0 18 Kvinnherad Fjellberg prestegard, hovudhuset og Bispestova Kvinnherad Nicollhuset, Presthus Odda Kalksteinssilo, Odda smelteverk 0 13

32 21 Odda Oddasmio, Odda smelteverk Odda Lindehuset 0 23 Osterøy Kårhuset, Andershuset, Havrå 0 24 Ullensvang Isakstabburet, Agatunet 300. Prosjektmidlar prosjektleiing Sum Post Osterøy Hevlestovo, Havrå Osterøy Smålandsløa, Havrå Lindås Lyngheiane på Lygra Øyremerkte midlar Osterøy Kulturlandskap, Havråtunet, Geir Sundal 0 29 Osterøy Kulturlandskap, Havråtunet Øyremerkte midlar Jondal/Ullensvang Buførevegen/pilgrimsveg. Øyremerkte midlar 300. Sum Post Bergen Sandviksboder 19, brannsikring 0 32 Kvinnherad Fjelberg prestegård, hovedhus og bispestove, brannsikring 0 33 Os Lyse kapell, brannsikring 0 34 Ullensvang Jacob- og Haldorstova, Agatunet, brannsikring 0 3. Dersom nokre av tiltaka ikkje let seg gjennomføre i tråd med føresetnadene for tildelinga, får administrasjonen fullmakt til å omfordele midlane til eit anna av dei omsøkte tiltaka. Odd Kenneth Mellingen sekretær

33 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kultur- og ressursutvalet Dato: 23. mai 2013 Kl.: Stad: Fylkesutvalssalen 3.etg. fylkesbygget Saknr.: 58/13 MØTELEIAR Njærheim, Anne Beth (V) DESSE MØTTE Beckham, Christopher Ray (A) Klokkerstuen, Siri (A) Johannessen, Anita Garlid (FRP) Halleraker, Svein (H) Aadland, Nils Marton (H) Lie, Neshe (H) Ask, Vegard (KRF) Tomren, Tom Sverre (MDG) Golis, Natalie Antonia (R) Hardeland, Øyvind (A) Lie, Gerd O. (FRP) Mona Røsvik Strømme (H) FORFALL Bjorøy, Marianne Sandahl (A) Framnes, Sigbjørn (FRP) Peder Sjo Slettebø (H) DESSUTAN MØTTE Anna Elisa Tryti, fylkeskultursjef, Kultur- og idrettsavdelinga Per Morten Ekerhovd, fylkeskonservator, Kulturminnevern og museum, Kultur- og idrettsavdelinga Bård Sandal, regionaldirektør, Regionalavdelinga Odd Kenneth Mellingen, stabsleiar, Kultur og idrettsavdelinga som sekretær MERKNADER TIL INNKALLINGA Ingen merknad. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjendt. 1

34 YMSE Innspel frå medlemmane: Med bakgrunn i årets festspel, ønskte Christopher Beckham at ein såg på kva arrangement og tilstellingar der det var naturleg at Kultur- og ressursutvalet generelt, og utvalsleiar spesielt, var representert og/eller burde vere invitert. Adm. vil ta initiativ til ei gjennomgåing av aktuelle arrangement og tilstellingar saman med utvalsleiar. Delt ut i møte: Vedtak i sak 50/13 handsama i Samferdselsutvalet

35 MELDINGAR Periode: 13. mars mai 2013 Ingen referatsaker til dette møte. 3

36 SAKNR. 58/13 BERGEN KOMMUNE - HØYRING AV KONSEKVENSUTGREIING OG TRASEVURDERING FOR REGULERINGSPLAN FOR BYBANEN BERGEN SENTRUM - ÅSANE - FRÅSEGN Tom Sverre Tomren (MDG) sette fram slikt forslag: «1. I sentrum delområde A, tilrår Hordaland fylkeskommune at alternativa 2Aa og 2ab vert prioriterte i det vidare arbeidet. Endeleg val av trase i sentrum føreset tilleggsutgreiingar, jf. pkt. 4.For å etablere eit samanhengande kollektivsystem i Bergen, må det vere kort avstand mellom buss og bane med haldeplassar i sentrum. 2. I Sandviken delområde B, vert alternativ 2B tilrådd som trasé, men det må vurderast fleire stopp i Sandviken enn det som er framlagt i KU. 3. I Åsane delområde C, tilrår Hordaland fylkeskommune ei kombinasjonsløysing med alternativ2c som trasé frå Eidsvåg til Åsane senter og alternativ 1Cb til Vågsbotn med kollektivterminal på C-tomta. 4. Hordaland fylkeskommune ber om tilleggsutgreiing knytt til følgjande: a. Konsekvensane av tiltaket med omsyn til kulturminne og kulturmiljø knytt til mogleg barriereverknaden ved Bybanen over Bryggen. Utgreiinga skal også vurdere verknaden for den overordna bystrukturen med allmenningar, med vekt på kulturmiljøet rundt Vågen og verdskulturminnet Bryggen, og bruken av Bryggen som offentleg tilgjengeleg byarena, historisk ferdselsåre og hamn. c. Utgreiing av trasé 2Aa, med nedkøyringsrampe flytta frå Kaigaten til sør for Statens hus/ Nonnen og 2Ab d. Kartlegging av hydrogeologiske tilhøve og vurdering av risiko for endringar av grunnvasstanden i Sandbrogaten og Vågsbunnen. e. Kartlegging og utgreiing av konsekvensane tiltaket i Sandbrogaten kan ha for kulturlaga og kulturminna i Sandbrogaten. Det same gjeld for løysing med vending av Bybanen ved Torget og ved Sandbrogaten. f. Kartlegging av konsekvensane for automatisk freda kulturlag og for kulturminne i sentrum av nasjonal verdi grunna eventuell omlegging av kommunal infrastruktur, røyr og kulverter under bakken. g. Risikovurdering av konsekvensane av auka havnivå i samband med dei menneskeskapte klimaendringane på prosjektet generelt og Bryggen traseen spesielt bør komme sterkere frem i KU.» Christopher Beckham (A) sette fram slikt forslag: 1. I sentrum delområde A, tilrår Hordaland fylkeskommune at det vert arbeid vidare med: a) 1Aa (Bryggen). Torget og Bryggen er eit av Bergen sine viktigaste vrimleområde, arnestaden til byen og den einaste staden med direkte kontakt med hamn og sjøliv. I tillegg til omsyn til kulturminne må ein unngå å redusere Torget med 4 meter bredde langs heile Vågsbunnen. Det må også synliggjørast korleis eit kjørefelt, to sykkelfelt og bybane langs Bryggen kan kombinerast med vrimleområdet. Det same med sikkerheit, behov for gjerder og at Bybanetraseen vil ligge cm høgare enn fortauet langs Bryggen på grunn av flaum. b) 2Aa (tunnel gjennom sentrum og hovudterminal i Christiegate under gateplan). Tunnelllinnslag så langt sør som mogleg. c) Det må utredast eit nytt alternativ der Åsane traseen vert vidareført direkte mot Haukeland Sjukehus, Kronstad, Mindemyren og Oasen, med moglegheit til vidareføring mot Vest. Sentrumstrafikken vert betjent med stopp i fjell ved Vetrlidsalmenningen/Øvre Korskirkealmenning og et stopp ved Jernbanestasjonen. For at byen skal utvikle seg vidare er det naudsynt å få på plass eit samanhengande bybane nett som på ei effektiv måte når dei store arbeidsplassane i heile sentrum og samtidig tek opp i seg tverrgåande trafikk. 4

37 Endeleg val av trase i sentrum føreset tilleggsutgreiingar, jf. pkt. 4. For å etablere eit samanhengande kollektivsystem i Bergen, må det vere kort avstand mellom buss og bane med haldeplassar i sentrum. 2. I Sandviken delområde B, vert alternativ 1Bb (Nyhavn) tilrådd som trasé. Det vert utreda haldeplass under bakken på NHH for å redusere reisetid. Eit stopp under bakken kan kombinerast med bygging av studentbustader og velferdssenter. Sandviken har eit stort uforløyst potensial for vidare byutvikling. Ei dagløysing i Sjøgaten føresett sterk begrensning av gjennomgangstrafikk. 3. I Åsane delområde C, tilrår Hordaland fylkeskommune ei kombinasjonsløysing med alternativ 2C som trasé frå Eidsvåg til Åsane senter og alternativ 2C til Vågsbotn. Raskaste trase til Åsane terminal og vidare gjennom Åsane senter. 4. Hordaland fylkeskommune ber om tilleggsutgreiing knytt til følgjande: a. Konsekvensane av tiltaket med omsyn til kulturminne og kulturmiljø knytt til mogleg barriereverknaden ved Bybanen over Bryggen. Utgreiinga skal også vurdere verknaden for den overordna bystrukturen med allmenningar, med vekt på kulturmiljøet rundt Vågen og verdskulturminnet Bryggen, og bruken av Bryggen som offentleg tilgjengeleg byarena, historisk ferdselsåre og hamn. b. Utgreiing av batteridrift som avbøtande tiltak for å unngå bruk av køyreleidningar og master over Bryggen. c. Utgreiing av trasé 2Aa, med nedkøyringsrampe flytta frå Kaigaten til sør for Statens hus/ Nonnen. d. Kartlegging av hydrogeologiske tilhøve og vurdering av risiko for endringar av grunnvasstanden i Sandbrogaten og Vågsbunnen. e. Kartlegging og utgreiing av konsekvensane tiltaket i Sandbrogaten kan ha for kulturlaga og kulturminna i Sandbrogaten. Det same gjeld for løysing med vending av Bybanen ved Torget og ved Sandbrogaten. f. Kartlegging av konsekvensane for automatisk freda kulturlag og for kulturminne i sentrum av nasjonal verdi grunna eventuell omlegging av kommunal infrastruktur, røyr og kulverter under bakken. g. Utgreiing av tunell frå Sandviken med direkte vidareføring mot Vest jmf innstilling 1 c) h. Utgreiing av underjordisk stopp ved NHH og moglegheit for bygging av bustader/velferdsbygg i. Utgreiing av kollektivterminal i Åsane over fleire plan. j. Utgreiing av korleis ein skal løyse kollektivutfordringane i heile sentrum på kort og lang sikt med store arbeidsplassar som Haukeland Sjukehus, Amalie Skram vgs/svømmeanlegg, Høyskolen på Kronstad og DNB samt Mindemyren. Hovudfokus må verte på arbeidsreiser/skole/student. 5. Hordaland fylkeskommune tilrår ikkje trasealternativ 1Ab (Vågsalmenning), 2Ab (Peder Motzfeltsgate), 3Ba, 3Bb (tunnel alt i Sandviken). 6. Hordaland fylkeskommune vil varsle motsegn mot trasealternativa 1Aa, 1Ab, 1Ba, 1Bb, 2Aa, 2Ab, 3Ba dersom tilleggsutgreiingar eller tingingar med kulturminnemynde ikkje legg grunnlag for tilfredstillande løysingar. 7. For å sikre kontinuerleg utbygging av Bybanen i Bergen, ber Hordaland fylkeskommune at naudsynt utgreiingsarbeid blir gjennomført så raskt som mogeleg. Svein Halleraker (H) sette fram slikt forslag: «Pkt. 3 vert vert endra til: I Åsane - delområde C, tilrår Hordaland fylkeskommune at 2C vert valt som trase frå Eidsvåg til Åsane terminal, og at alternativ 1Cb og 2C til Vågsbotn vert prioritert i det vidare arbeidet. 5

Kopi til: Arkivnr.: 626. Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv 2012

Kopi til: Arkivnr.: 626. Statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar til friluftsliv 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 16. mai 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201100203-76/EINGRI Kopi til: Arkivnr.: 626 Statlege og fylkeskommunale

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 21. august 2012 201111067-41/015.T14/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

FRÅSEGN TIL HØYRING - BYBANE BERGEN SENTRUM ÅSANE TILLEGGSUTGREIINGAR TIL KONSEKVENSUTGREIING, BERGEN KOMMUNE

FRÅSEGN TIL HØYRING - BYBANE BERGEN SENTRUM ÅSANE TILLEGGSUTGREIINGAR TIL KONSEKVENSUTGREIING, BERGEN KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201302901-30 Arkivnr. 714 Saksh. Sigrid Næsheim Bjercke; Hans-Christian Engum; Erlend Iversen; Ole Vegard Skauge; David Sandved; Marit Rødseth;

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, fylkeshuset, Bergen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11.00-15.40

Møteprotokoll. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, fylkeshuset, Bergen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11.00-15.40 Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, fylkeshuset, Bergen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11.00-15.40 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Parti Merknad Nils-Olav Nøss Medlem

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Os 20. november 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Os 20. november 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Os 20. november 2008 Hordaland fylkesutval sitt møte på Os 20. november 2008:

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11. Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011. Kl.: 11.00-17.15 09.00-14.

MØTEBOK. Fylkestinget. Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11. Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011. Kl.: 11.00-17.15 09.00-14. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011 Kl.: 11.00-17.15 09.00-14.35 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10. Stad:

Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10. Stad: HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. juni 2009 10. juni 2009 Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 20/09-44/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen. Fylkesordføraren

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland. - senterstruktur, tenester og handel

Regional plan for attraktive senter i Hordaland. - senterstruktur, tenester og handel Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel 2015 2026 Regional plan for attraktive senter Hordaland fylkeskommune 1 Utgivar: Hordaland fylkeskommune Tittel: Regional

Detaljer

Regional plan for vassregionen Hordaland

Regional plan for vassregionen Hordaland Regional plan for vassregionen Hordaland 2016 2021 Høyringsrapport Etter offentleg høyring av planforslag 2014 Regionalavdelinga, Klima- og naturressursavdelinga 27.04. 2015 Regional plan for vassregion

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer